Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2 ,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten segítője Céja a zenei anyanyev megaapozása Mive nem a déeőtti neveési tenieten beüi ének fogakozásokat értem a Zeneneóvoda aatt, igy oyan épéseket szeretnék tenni a hatékonyabb zenei neveés érdekében,amey néhány tenietre koncentrátabb figyemet fordít Cé és feadat a zenei tevékenységen beü a gyemek tejes szeméyiségétfejeszteni! fenőtt közvetítéséve, hangerejéve, a könnyed és egyszeni közös énekésse, a játék ehetőségéve,a népi mondókák, játékok hatékony fedogozásáva a zenehagatási anyag tudatosan éneket, hangszeres megismertetéséve a zene megszerettetése, befogadására vaó képességek megaapozása gy aapozhatő meg a zenei anyanyev, azene nyeve tevékenységfeadatai tebát a küönböző zenei készségek,képességek fejesztése, ezek összehangoása más készségek, részképességek,pszichikus és gondokodási fu nkci ók fej esáéséve vaamint a szociai záciős fo yamatta Fontos a fehasznát anyag igényes kiváasztása az éetkornak és az adott csoport szintjének megfeeően Kezdetben miné több zenei éménynyújtás,játék, az érzemek és hanguatok egyfajta kifejezési formája majd fokozatosan haadva, akamat adva a továbbfejődésre gyermek zenei nyevi képességeinek fejesáésében a népdaok, mondókák, gyermekdaok, műdaok, más népek daai fejesszék anyanyevei kifejezéseiket, képességeik Ennek megvaós ítását a következőképpen értem : Zenei készséeekképességek fej esztése metrumérzék ritmusérzékezen beü a/ritmus, b/szünetek heye c/ütemhangsúy: 2-es, 3-as, 4-es iiktetés, d/tempó, e/motívumhangsúy, sorhangsúy, f/osztinátó dinamkaí érzék hangmagasság-daamérzék, hangszínérzék beső haás intonációs készség,hangképzés tonaitásérzék zenei memória zenei improvizációs készség érzemek, hanguatok kifejezése azenében

3 Természetesen ez a sok készségés képességfejesztés nem küönü e éesen egymástó, hanem átfedik egymást Tuajdonképpen nem is ehet csak az egyik vagy csak a másik képességetfejesáeni, mert bármiyen zenei tevékenységet foyatunk, automatikusan aaku az összes készség,képesség Miután tájékoződtam a zeneóvodás gyerekek megévő képességeirő, minden gyermek fejesáését a saját szintjérő indítom és a fejesztés menete is mindig a gyermek saját érésitempója szerint ütemezem Szerencsére ez maximáisan me gva ó s íthatő a m e g fe e ő gy erekétszám m i att 1 Kezdetben) az aapokban a egfontosabb a metrumérzék (vagyis az egyenetes üktetés) megéte eseteg kiaakítása habár korcsoport tekintetében ennek megéte már adott ke, hogy egyen! későbbiekben hasznájuk a kétféemetrumot (negyed és nyocad osztású mérő egyidejű hasznáata) Egyenetes üktetés, osztinátó akamazása, két aapvető ritmikai egység T és T,,hasznáatd', bevésődése, megosztott figyeem fejesztése, izomkontro11, mozgáskoordináció, auditív diszkrimináciő, keresácsatornák bekapcsoása, többérzékszervi egyidejű tapasztaás (interszenzoros koordináció) Ezaatt aú értem, hogy a fenőttek tudatosan tanunak, számukra egyértemű hogy a ti-ti időben feezi a tá-ti, hogyan ehet egy értéketfeezni, de ezt nem ehet egy gyermeknek emagyarázni, csak éreztetni, mégpedig rendkívü sok gyakorás áta Ez bonyoutnak tűnik de nem dz, mive a gyerek utánzássa, mozgásosérzékszervi (szenzomotoros) úton tanu, így a feadat megjeeníthető egy készségfejesztő zeneijáték során Fontos a miné vátozatosabb gyakorás z mindennek az aapja, hogy a gyerek tudjon egy időbei értéketfeezn\, tehát atáti-ti reáció vaamint a,,szün" értéke fejesztés másik ugyaniyen fontos terüete a tangmagasság iránti érzék (haásfejesztés) és ehhez kapcsoódó intonációs készségkiaakítása Kiinduópontja az audtív diszkriminác,ő kiaakítása, vagyis hogy a gyermek a küönböző hangmagasságokat érzékenimajd a kurzus végéreprodukáni tudja Mive zeneóvodáró van szó, fontos megismerkednünk a recitáció fogamáva t s annak akamazásáva smét nem bonyout a feadat csupán akamat ke teremteni a fejesztésre, ami itt szeméyre szóóan megodható recitáció: énekbeszéd Oyan énekés,mey ritmikájáva pontosan követi a szöveget, daamában pedig egyszinten mozog

4 Segít a daamészeéskiaakuásában, az intonáció fejesztéséhez néküözheteten z intonáció: hangadás, megszóatatás ki nem éneke hamisan, hanem tisztán, annak fejett az intonációs készsége ritmikai készségekfejesztésénénagy szerepe van a mozgásnak haásfejesztésné szinte ugyanoyan teret kapnak, p a daam térbei eheyezése áta Nem újdonság a hangmagasság követése kézze, ami áta fejesztem a téi tájékoződást, többérzékszervi észeést(1átás-haás-mozgás összekapcsoódása), érzékeést,testsémát, auditív diszkriminácíőt, interszenzoros koordinációt, testkontrot, izomkontrot stb Ezek majd az iskoáskori tanuási foyamatokban nagy fontosságga bírnak maj d! Nem utosó sorban szónék még a zeneóvodában foytatott beső haás fejesztésérő és a tonáis érzékkiaakításáró Nehéz és hossá foyamat mikor a gyermek küső hanginger nékü, csupán gondoatban haják a mondókát, yagy dat akkor beszéünk beső haásró Feegetős játékka kezdem a csoport tagjai és köztem majd a csoport két része között Ha ügyes a csoport a továbbiakban ehet megbeszét, kitaát jezés szerint hangosabbhakabb-még hakabb-néma szövegmondás metrum, vagy a ritmus, vagy mindkettő jeenéte enné a fejesáésnéis néküözheteten! tonaitás érzék(hangnemiség) a hangnem és az aaphang érzeténekképessége Szoros kapcsoatban van a beső haássa és az intonációs készségge de tartozik még a zenei memória és az improvizációs készségfejesztése is, ameyek az eőzőekhez szorosan kapcsoódó tenietek Eső épésa szövegge megjeenő ritmus, azaz a itmizát szöveg visszaadása Entán további daammotívumokat tartamaző visszhangjátékok következnek játék segítségéve mindent e tudunk érni a gyerekekné, kitűnő társunk a fejesztésekhez!!! zenei anvag kiváasztása t Segít a gyennek zenei fogékonyságának megaapozásában mondókák, az énekes játékok, a komponát zenék akamazása az érzemi motivátság meett az esúétkaiéménynyujtást szogáj a 3-4 évesekné:öbei játékokat, ovagotatókat, az arc-kéz-ujj vaamint közös kifejező játékokat, ameyek a fenőtte gyakorova a szeretet megnyivanuását fejezik ki játékok esősorban kétszeméyes jeegűek z egyszerő utánző mozgássa kísértmegszeméyesítő szerepjátékok fejesztk a gyermek esztétikus mozgását, ezek a gyennektánc aapját képezik kicsik még nem javasohatóak a zeneóvodába hiszen nincs megfeeő aap amire a továbbiakban építhetnék

5 4-5 évesekné:mozgásuk már fejettebb, de még mindig játszanak az óvónőve öbei játékot is z egyszeni körjáték már bonyoutabb Megtanuják kis segítséggea csigavonaas, huámvonaas mozgást, páwálasztő, sorgyarapítő játékokat fej eszthetőek minden téren Őt szerepcserére épüő, már javasohatóak a zeneővod,ába, 5-6 évesekné:kombinátabb mozgássa nagytérben mozgásos játékokat ke váasztani sima szerepcserén tú a párváasztás, a két körforma, csoportos fogócska, sorgyarapodó-fogyó, több szerepős körjátékok, hidas, udas játékformákat, vaamint huncutkodó, tréfás játékokat gyermekjátékokban eőforduó egyszerő táncmozgások, a vátozatos játékmozduatok, épések, térformák tanítása, a mozgáskutúra finomítása a népi gyermektáncok aapját képezik Számukra a zeneővoda javasot hiszen a jő aapok kiváó fejesztési ehetőségeket kínának, megaapozza az átaános iskoai ének őrák eső o sztáyo s daany agának zökkenőm entes e s aj átítás át z ének-zene áta ketett érzeem motivája gyermekeinket az éménybő fakadó spontán akotóképességre, az űjraátéés örömére z érzemi hatások meett fejődik figyemük, és egyben fekészünek az evont gondokodásra, fogaomakotásra a hangok térbei érzéketetéséve Zenehagatáshoz oyan műveket váasztok, ameyeket énekeve és hangszerre eő tudok adni, s feketem a gyennek érdekődéséta zene iránt z érzemi hatású daok, népdaok, vaamint a komponát műzenei daok s a hangszeres zene ieszkednek az évszak-, gyermek- és ünnepkörök hangúatához, a fogakozás zenei cékitűzéseihezforrai: Enek az óvodában, Törzsök: Zenehagatás az óvodában, Gryus: Daoskönry -2 Zenei nyevi képesséeekfej esztése 4 éves gyermekek az ővodai ének fogakozások keretein beü megismernek 6-8 mondőkát, öbei játékot és énekesjátékot rövid mondókák 24-es üteműek, ameyekben a negyed és a páros nyocad ritmusok vannak Játék közben szerzk meg a zenei készségeket, ismerkednek meg a zenei aapfogamakka: z hak - hangost fttangerő, beszéden, éneken, zörejen o o,magas méy reációt, meyet térben is mutatnak 3 - t megfigyeik a csendet, megküönböztetik a környezet hangjait, a hangszerek hangszínét Küönböző mozduatokka érzékeikaz egyenetes üktetést, megismerik a dob hasznáatát Eetkorukat és zenei fejettségüket tekintve még a zeneóvoda fo gakozásait-i smétem-nem j avasom

6 4-5 évesek: korábban megtanut daokat ismétik újabb 4-5 mondókát, gyermekdat tanunak Együtt, az óvónő segítségéve,indításáva csoportosan, önáóan énekenek gyermekeink, jó szövegkiejtésse mondják a mondókákat Fontos a magas-méy hangok érzéketetésebeszédhangon, hangszeren gyermekek térben megmutatják a daam fe-emenő viszonyát daammotívumok visszaénekésévecsoportosan és egyénieg is próbákoznak Hasznáják a fogaompár viszonyát: hak-hangos közötti küönbség fefedezése Feismerik a finomabb zörejeket, beszédet, énekhangot, hangszín-ktiönbözőséget, hangszín forrását, távoságát z ismert zti a da fei smerést, dúdoást egyenetes üktetés meett a jó ismert mondókákon, daokon da okon, hang szereken keres z keresáü megismerik a gyermekek a gyors-assú közötti küönbségeket Qárás, mozgás - beszéd), a kettes üktetés vátozatos mozduatait, az egyöntetri játékos mozduatokat kérdés-feeet játékait vátozatos szövegekke, ritmusmotívumokka ismerik meg, jéússzák e, ameyben érzk a motívumok hangsúyát Megtanuják a ritmushangszereket önáóan trianguum, ritmusfa is hasznáni: dob, 5-7 évesek: gyermekek megtanunak 4-5 új mondókát, gyermekdat, énekesjátékot játékismétésekehetőséget adnak az eőző években megismertek ejátszására mondókákat a magyar beszéd ritmusa szerint mondják e megismert daokat haás aapján szöveg nékü is tudják énekeni, dúdoni, zümmögni, egyszerű szótagokka mondani z eőző évek aapján már feismerik a magas és méy énekésiküönbözőséget Saját haásuk aapján a daammotívumok fofeé és efeé hajó irányát kézmozgássa és vis szaénekésse feegetős játékok segítik a :'isrta énekéstz együttes és egyéni gyakorás biaosítja a hak-hangos közötti kiiönbség megtanuását, taps beszéd - ének - hangszerek akamazásáva Feismerik a daamdúdoást, a hangszinek fi nom etérését zörej en, beszédhangon Megkuönböaetikaz egyenetes üktetést a mondóka vagy da ritmusátó Kiaaku gyermekeinkné, hogy beső haás aapján énekésnékü is össze tudják kapcsoni a daok, mondókák ritmusát gyors - assú vátozatát más fogaompána is egybekötik: magas - gyors beszéd, hangos és assú taps, méy - assú ének, stb Térbei érzékük fejesáése az egyszení játékos, táncos mozgásokka érhető e: dobbantás, koppantás, páwálasztás, páros forgás, kiforduás épésekv átozatai, stb

7 ó é é é á á á é é ő á é á é é ö é é ö ö é ö á ó ó í ó á á é é é é ú á á é í ó í á ó á é é é ő í é é á ó é ú ő á ő é é ó á á á é á ő é é é é é é á é ő é í ó ő í é é ú é é ő é á ó é ó é é ö ö í á é á é á á é ü é é á á ö ö ü é é á

8 á ő á ö ö é á ó á ő á ó á á á é á é é ö ö é

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés MANGÁN-GLÜKONÁT Bevezetés A mangán egy esszenciáis nyomeem, emberben és áatokban egyaránt, amey eengedheteten a normáis agyműködéshez és számos, testszerte ezajó enzimreakcióhoz, köztük a hexokináz, szuperoxid-diszmutáz

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS. 1-4. évfolyam. (A kékkel jelölt szövegrész törlésre javasolt, a piros a beillesztett szöveg)

TÁNC ÉS MOZGÁS. 1-4. évfolyam. (A kékkel jelölt szövegrész törlésre javasolt, a piros a beillesztett szöveg) TÁNC ÉS MOZGÁS 1-4. évfolyam (A kékkel jelölt szövegrész törlésre javasolt, a piros a beillesztett szöveg) A zene, a mozgás, az énekes játék a gyermeki lét egyik legfőbb öröme lehetne, ha az alapfokú ismereteket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. március Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető gondolatok... 4 2.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Zenei nevelés-néphagyományok az óvodában

Zenei nevelés-néphagyományok az óvodában Zenei nevelés-néphagyományok az óvodában Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvodai feladatellátási hely Sárhida Szivárvány vegyes életkorú óvodai csoport Tavaszhívogató Süss

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben