2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét."

Átírás

1 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút neveési év során végzett intézményi feadatokró, az eért eredményekrő. Jeemzően adatokra épüő eemzéseket, összegzéseket, eőre1nutató további cé és feadatieghatározásokat tartamaznak a dokumentumok. Az ÖMP-ben meghatározott fő tartami egységek megjeenése a beszámoóban. Tárgyi fetéteek A fejesztéseket, a tárgyi fetéteek egy részét az óvoda kötségvetésébő, egy részét páyázati nyereményekbő (Aprók Háza, Bóbita, Csodapók, Gépmadár, Gyermekek Háza, Hárseveű, Kékvirág, Kiskakas, Mocorgó, Rece-fice, Zsivaj ), más részét az intézmény aapítványának (Aprók Háza, Bóbita, Csodapók, Csupa Csoda, Gépmadár, Mászóka, Mocorgó, Rece-fi ce, Zsivaj ) segítségéve teremtették meg, vaósították meg. A neveési év során betervezett beruházások, feújítások, karbantartási munkák csak részben vaósutak meg. Jeemzően a csoportszobák festése, ajtócserék, bejárati ajtó biztonságos zárási ehetősége (kaputeefon feszereése) homokozák feújítása, udvari játékok javítása, udvari medencék korszerűsítése történt meg. A beszámoóban fesoroják az intézmények a forráshiány miatt meg nem vaósut, de az óvodai működtetéshez és a pedagógiai tevékenységhez hiányzó eszközöket, feszereéseket. Jeemzően az ehasznáódott berendezéseket, bútorokat, gépeket soroják fe az óvodavezetők A szüők jeentős segítséget nyújtanak vaamennyi óvodának. Hat óvoda (Aprók Háza, Csodafa, Kékvirág, Kincskeresők, Kiskakas, Rece-fice ) óvoda bevétere tett szert tomaszoba/csoportszoba műftives páya, rekámfeüet bérbe adásából 2. Szakmai feadatok tejesüése A szakmai feadatok terüetei szerteágazóak, érintik az óvodai neveés vaamennyi résztvevőjét Az éves munkatervben kitűzött céok, meghatározott szakmai feadatok megvaósításának értékeése - Pedagógiai feadatok A szakmai feadatok koherens módon jeennek meg az óvodák köteező és átauk preferát pedagógiai terüetek cékitűzéseive. A heyi pedagógiai program módosítása minden intézmény esetében átgondoást igényet a szakmai feadatokró. Eőtérbe kerüt a sajátos neveési igényű gyermekek neveése, a tehetséggondozás gyakoratának kiaakítása (szűrések, gazdagítás, egyéni fejesztések, egyéni differenciát feadatadás, tárgyi fetéteek megteremtése, együttműködés segítő szakemberekke, szüőkke), a projekttervezés gyakorati akamazása, dokumentáása, bevájásának vizsgáata, az erköcsi neveés, konfiktuskezeés terüetén a drámajáték, mese, báb akamazása, a mozgásneveés korszerű módszertanának etetjesztése, gyermekek környezettudatos magatartásának erősítése.

2 Az óvodák vátozatos, szées pedagógiai szakinai feadatot jeötek meg, amey kiemeit feadatok együttese az óvodák arcuatát tükrözik. Az óvodavezetők a pedagógiai feadatok megvaósításának értékeése során 1negáapították, hogy a kitűzött feadatokat az óvodapedagógusok körütekintően átták e, a szüők támogató együttműködése jeentősen segítette a pedagógiai céok eérését. A küönböző tevékenységeket jeemzően biztonságot nyújtó szeretettejes égkörben végezhették a pedagógusok Beső pedagógiai foyamatok eemzése A pedagógiai foyamatok eemzésének céja a jeenegi gyakorat fetérképezése, ennek aapján a fejődési pontok megtaáása a neveés minőségének fejesztése érdekében. Tizenkét óvodában végeztek pedagógiai foyamateemzést, ameyek tartamát tekintve összhangban vannak a kieme t szakmai feadatokka, p. az óvodapedagógusok áta akamazott módszerek, a neveés terén eért eredmények, pedagógiai program vizsgáata, szabadjáték erősítése a gyermekek tevékenységében, környezettudatos óvodai neveés, tehetséggondozás, mindennapos mozgásszervezés, projekttervek gyűjteménye, módszertani fiizet. Az eemzésekbő következtetéseket vontak e az intézmények, amit fehasznának a további munkájukban Év közben új pedagógiai feadatok megodása Tizennégy intézményben adódott év közben új pedagógiai feadat, amey intézkedést, megodást kívánt. A megodandó pedagógiai feadat tartamát tekintve feehető az autista gyermek integrációja, egyátaán a sajátos neveési igényű, a beieszkedési és tanuási nehézségekke küzdő gyermekek eátása, hátrányos heyzetű, probémás csaádi háttérbő érkező gyermekek beieszkedése, óvodapedagógus hiánya miatt gyermekcsoport eátása, szeméyi vátozások, tankötees korú, túkoros gyermekek visszamaradása, de szüő haáa miatt kiemeit figyemet igényő gyermekek kompex fejesztése, vagy a továbbképzéseken vaó részvéte miatt a koegák heyettesítése. Nehéz pedagógiai heyzet az is, ha egy csoportnak mindkét óvónője etávozik az intézményből A váratan pedagógiai probémákat a nehézségek eenére megodották az intézményvezetők, intézkedéseket tettek a heyzet feodására (rendkívüi feüvizsgáat kérése szakértői bizottságtó, munkacsoportok aakítása, mentor kirendeése, egyéni bánásmód akamazása, koncepciók kidogozása) Módszertani innovációk kidogozása vagy akamazása Az utóbbi években, a pedagógiában, az intézmények mindennapjaiban eőtérbe kerüt, feértékeődött az innováció. Az újítás, amey egy-egy terüetre irányuó szakszerű fejesztés mey, ha beváik, máris étrejött a jó gyakorat. Ebben az évben is tizennégy óvoda dogozott ki heyi innovációt: tábás játékok, sakk, mozgássa kapcsoatos tehetségműheyek tevékenysége, Lakóheyünk Kőbánya módszertani segédanyag újabb fejezete, beszégetökör a konfiktusok megodására, Montessori pedagógia megtartó eemei, projektgyűjtemény megakotása Tehetséggondozó tevékenység A Kőbányai Tehetségsegítő Stratégiában [756/2010. (III. 18.) KÖKT határozat] az intézmények feé megfogamazásra kerüt a saját tehetségprogram ekészítése. Az emút neveési évben három óvodában készítették e az intézményi tehetségprogramot, egy óvodában nem és tizennégy óvodában már korábban ekészüt a dokumentum. 2

3 Tehetségazonosítás A korszerű tehetséggondozás új eeme a tehetségek azonosítása. E feadat támogatásához a Kőbányai Pedagógiai Szogátató Központ (a továbbiakban: PSZK) ekészített egy szakmai segédanyagot, a tehetségszűrési protokot, amey ajánásokat fogamaz 1neg az ejárásra vonatkozóan. Ezt a szakmai anyagat vaamennyi óvoda fehasznáta, többen ennek aapján aakították ki saját gyakoratukat Tizenhat óvodában történt tehetségazonosítás, két intézményben még nem vezették be ezt a tevékenységet. A tehetségazonosítás a tizennégy óvodában hozzávetőeg 330 nagycsoportos (esősorban) gyermeket érintett A tehetséggondozás szervezeti keretei és terüetei Vaamennyi kőbányai óvoda pedagógiai gyakoratában jeen van a tehetséggondozás. A szervezeti keretek kiaakítása vátozatos, gyermekcsoportokon beü, egyéni fejesztési terv aapján, differenciát fejesztésse, csoportközi műheyekben, tanfoyami ehetőségek szées k' 1na ' a t' ava [ oy 'k a te h etseggon d oz as. Tehetséggondozás Tehetséggondozás terüetei szervezeti kerete Aprók Háza Csoporton beü Matematikai ogika, mozgás, ének-zene, vizuáis- projektek aapján képzőművészet, gazdagító programok. (Újhegyi sétány 5-7.) Csoporton beü és Mozgásfejesztés ( Bozsik Intézményi Program, Taekwondo, Bóbita egyénieg Néptánc), gondokodás fejesztés (tábás játékok, sakk), (Haom u. 7/b.) vizuáis neveés. -- Csodapók Csoporton beü Fonaas, nemezeő, agyagos, néptánc, zenés és abdás torna műheyfogakozások műheyeken. (Mádi u. 127.) Csodafa Csoporton beü Szociáis képességek, vizuáis neveés, kreatív akotás (Újhegyi sétány ) Csupa Csoda csoporton beü terüetén. Drámajáték, ogikai játékok, kézműves, népi és gyermekjátékok, környezetvédemi, irodami, sport. (Kőbányai út 38.) Gépmadár Nemzeti T ehetség Pedagógus továbbképzés, tehetségazonosítás, tábajátékok Programban vaó részvéte bevezetése, sakkversen y, szüők bevonása a közös játékba. (Gépmadár u. páyázati úton 15.) Gesztenye Egyéni fogakozás Fejesztőpedagógus egyéni fejesztése. (Magódi út 8.) Gézengúz Regionáis tehetségpont Játékos kíséretek egyszerű fizikai és kémiai jeenségekke, csoportokban, sakk, vizuáis, zenei, néptánc, foci. (Zágrábi út műheyfogakozás egyéni 13.) fogakozás ---í Gyermekek Csoporton beü Rajzoás, versmondás. Háza (Kada u ) Gyöngyike Csoporton beü, egyéni, Mozgás, kreativitás és zenei képességfejesztés, sakkoktatás mikro csoportban (Sagótarjáni út 3

4 47.) Hárseveű Stúdiófogakozásokon zenei és más művészeti kreativitásának, vaamint mozgáskutúra. (Hárseveű u. 5.) Kékvirág Csoporton beü, csoportok Agyagozás-korongozás műhey, ogikai készségfejesztés közötti keretben (Mind-Lab). (Kékvirág u. 5.) Kincskereső Csoportközi műheyek Zenei neveés, kommunikáció- dráma, vizuáis kutúra. (Mádi u. 4-6.) C soportközi Vizuáis neveés, mozgáskutúra. Kiskakas tehetséggondozó műheyekben 1 (Mádi u. 86- csoportban 94.) differenciát egyéni fejesztés Csoporton beü, "Varázsműhey""művészeti műhey kiscsoportos, egyéni "Csiingeők" zenei műhey Mászóka "Perpetuum mobie" mozgásműhey (Ászok u. 1-3.) "Furfangosok" ogikai, tábás játékok Mocorgó Csoportközi Foci, sakk, úszás, korcsoya. (Kőbányai út 30.) Rece-Fice Csoportközi Mozgás, zenei neveés. (Vaspáya u ) Csoporton beü és óvodán Mozgás, a környezet tevékeny megismerésére neveés, a Zsivaj beü, szervezett vizuáis neveés és az ének-zene-tánc. (Zsivaj u. 1-3.) műheyekben Tehetségkoordinátor tizennégy óvodában működik. Fontos és szükséges az intézményi tehetségkoordinátor tevékenysége, mert képvisei a tehetségügyet, összefogja, koordinája a tehetséggondozássa kapcsoatos teendőket, és kapcsoatot tart a PSZK-va. Rajta keresztü áramik a naprakész információ az óvodába. A PSZK tehetséggondozás témában tájékoztatást nyújtó vaameyik programját tizenhat óvoda vette igénybe. Ebben a neveési évben is a egátogatottabb vot az Iránytű tehetségműhey, hét intézménybő jeezték a részvétet. (Emítésre kerüt további szakmai műheyek, eőadás, igénybevétee is.) Tehetséggondozást szogáó páyázatot öt óvoda írt ki, amey a vizuáis művészeti terüetet, a sakkot, abdavarázs, tábajátékok, zene, népi játékok, tánc és a migráns magyar nyevi fejesztés terüetét érintette. Tehetséggondozást támogató páyázati programban a Bóbita, Csodapók, a Gépmadár, a Gézengúz, a Kékvirág, a Kiskakas, a Mászóka és a Zsivaj vett részt. Ezek a Bozsik Intézményi Program, a T ÁMOP Kőbányai Tehetségek páyázat, a Bábvarázs programok votak jeemzően. 4

5 2.3. Integrációt támogató pedagógiai tevékenység Az intézményben kiaakított, az eredményes integrációt biztosító fetéteek: Az óvodavezetők beszámoói aapján a kőbányai óvodákban az integrációt támogató pedagógia meghonosítására vaó törekvés sikeresen jeenik meg, az óvodapedagógusok aktívak a sajátos neveési igények megodásában. Az integrációt a heyi neveési programban megfogamazottak szerint működtetik az óvodák. A beszámoó aapján az óvodavezetők a megfeeő segítő szakemberi és tárgyi fetéteek biztosítása meett kiemeten az együttműködést tekintik az eredményes integráció egfontosabb eemének. Foyamatos a tapasztaatcsere és együttműködés a segítő szakemberekke. Tapasztaatcsere foyik a hasonó probémákka küzdő sajátos neveési igényű gyermekek óvodapedagógusai között. Egymás szakmai anyagokka vaó segítésén tú kiemeit feadattá vát a dajkák ismereteinek bövítése, fekészítése a feadatra. Az utazó gyógypedagógusok fejesztőmunkáját fontosnak tartják az óvodavezetők, és a kapcsoat minőségét értékeve eismerésse métatják tevékenységüket. Az eismerés meett megfogahnazódik több intézmény esetében, hogy szükséges enne a gyógypedagógiai eátás terüetén további kapacitásbővítés. Így pédáu eátatan maradt a feadat az autisták és a Downszindrómáva küzdő gyermekek esetében. Megjegyzendő, hogy a Down-szindrómás gyermekek esetében a ogopédus (akinek a gyermeki beszédindítás a feadata) és a pszichoógus (aki a mozgásfejesztést végzi), vaamint adott csoport óvodapedagógusai egyéni fejesztési terv aapján átják e a gyermekeket. A pedagógusok képzésére, a speciáis ismeretek esajátítására tizenkét óvoda fektetett hangsúyt, ameyek segítségéve még tudatosabban vaósu meg a neveőmunka Hiányzó fetéteek Tizenkét óvodavezető számot be hiányzó fetéteekrő, gátó körüményekrő: magas csoportétszám, tomaszoba hiánya, a szakértői véeményekre vaó hosszú várakozási idő késeteti a terápia ekezdését. Hiányzó szeméyi és tárgyi fetéteek: gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens hiánya, nincs megfeeő heyiség a fejesztőszakemberek számára, mint az ő speciáis eszközeik sem ának minden esetben rendekezésre. További pedagógusképzésre enne még szükség a jövőben is A neveési évben a vezetői átogatások akamáva tapasztat, eggyakrabban akamazott integrációt támogató differenciáó módszerek A vezetői értékeésekben tejes körű és vátozatos differenciáó módszertani ejárásokat ovashatunk. A csoportátogatások során átaánosan tapasztaható, hogy minden óvodapedagógus akamazza a differenciáás módszerét, az egyéni bánásmódot. A gyermek éetkorátó, fejődési ütemétő, egyéni neveési igényétő fiiggően vátozik a fogakozások időtartama, és annak tartama is. A kooperatív tanuásszervezés, foyamatos kontaktustartás, motiváció, értékeés és dicséret a eggyakrabban tapasztaható módszer. Jeemzövé vát a heyzetkövetés, visekedés, kreativitás, motiváció, probémamegodó gondokodás, drámajáték akamazása, motorikus képességek, dokumentáció-vezetés, azonosítás, prevenció, fejesztés, egyéni - csoportos és mikrocsoportos fogakoztatás módszere. 5

6 3. Szervezetfejesztési feadatok 3.1. A szervezetfejesztés terüetén történt foyamatazonosítás: A szervezeti kutúra iránti igény feerősödött az óvodákban tapasztaható foyamatos szervezeti vátozások következtében. Több neveőtestüet éetét nehezíti meg a fuktuáció, hiányzó szeméyi fetéteek, a tartós hiányzások. Három óvodában (Csupa Csoda, Gépmadár, Rece-fi ce,) nem átták szükségesnek új foyamatok azonosítását, két óvodában (Kékvirág, Gézengúz ) a szükséges foyamatokat már az eőzőekben azonosították. Tíz óvodában kidogozták a hatékonyabb információáramás, kommunikáció, együttműködés, konzutáció foyamatát. Fogakoztak több intézményben közösségépítésse, a kiegyenített teherviseés szempontjának érvényesítéséve, a konfiktuskezeés heyi foyamata is megakotásra kerüt Már szabáyozott foyamat továbbfejesztése A foyamatszabáyozás az óvodák többségében preferát feadat, amey küönböző terüeten vaósut meg, pédáu a küön programok, a tájékoztatás, információáramás kitejesztése, a gyakornaki program megvaósítása, az óvodavezetői munka foyamatos átadása az óvodavezető heyettes koégának, a testüeti tehetségmenedzsment, új dogozó beieszkedése, a panaszkezeés ejárásrendje, a szakszogátatókka vaó együttműködés. Öt intézmény nem dogozott ki újabb ejárásrendet az óvoda működésére, egy óvoda a megévő szabáyzatok megvaósításán dogozott A vezetőheyettes hatáskörének terüetei A beszámoók aapján átható, hogy a vezetőheyettesek tevékenysége minden óvodában etérő mértékben tejed ki a szervezési, tanügy-igazgatási, gazdasági feadatokra. Több intézményben esősorban a fent fesorot feadatokat átják e, kevésbé kerünek bevonásra a pedagógiai feadatok eátásába (hat intézmény jeöt meg pedagógiai feadateátást is) Egyéb feadatok Az egyéb feadatok körébe soroják a vezetők az óvoda működését kísérő aapszabáyzatok és pedagógiai dokumentumok (SZMSZ, házirend, HOP) foyamatos feüvizsgáatát, a mindenkori hatáyos jogszabáyokhoz vaó megfeetetést. Emítésre kerünek a gazdákodássa kapcsoatos aktuáis vátozások (p. ebédpénz beszedés, számanyitássa járó feadatok, seejtezés, kötségvetés tervezése, óv odáztatás i támogatások igényése), a katasztrófavédemi és munkavédemi feadatok rendszeres evégzése, dokumentáása. Egy-egy intézményben adódtak speciáis feadatok is: a feújítást követő e nem végzett munkáatok megvaósíttatása a Zsivaj Óvodában, az intézményi tehetségfejesztő program bevezetése a Kiskakas Óvodában vagy az óvoda és az iskoa szétváasztása után a beső szabáyzatok ekészítése a Gyermekek Háza esetében Neveőtestüeti értekezetek témái A neveőtestüeti értekezetek jeemző témája a törvényi vátozásokbó eredő dokumentummódosítások (Házirend, SzMSz, HOP, egészségfejesztési program, éves munkaterv, HACCPrendszer) szervezési és szakmai feadatainak megbeszéése, véeményezése, efogadása. A témák között megjeennek a pedagógiai tartamú eőadások, képzések, prograrnak tevékenységeinek szervezése, értékeése kienc óvoda esetében. Neveési értekezetek sajátos programjai: eőadó meghívása a neveőtestüeti értekezetre- két óvodában 6

7 kiheyezett szakinai tartahnú értekezet- egy óvoda szervezeti kutúra fejesztése érdekében szervezett prograrnak (tréning, kiránduás) - öt óvoda 3.6. Intézményi szakmai munkaközösségek tevékenysége Szakmai munkaközösség tizenegy óvodában működik, munkájukka minden esetben hozzájárunak a beső pedagógiai tevékenység színvonaának növekedéséhez, a heyi gyakorat továbbfejődési pontjain megfeeő váaszokat adnak a továbbépési ehetőségek kidogozásáva. Az óvodák munkaközösségei 24 pedagógiai anyagat akottak és dogoztak fe a szakmai fejődés érdekében. Aprók Háza (Újhegyi stny. 5-7.) Bóbita (Haom u. 7/b.) Munkaközössé2 megnevezése T ehetség munkaközösség Mozgás munkaközösség - Fedo2ozott szakmai témák Tehetségígéretek főbb jeemzői, tehetséggondozó egyéni fejesztési terv vezetése, esetmegbeszéés, bemutatók szervezése. N agycsoportos óvodások mozgásfejettségének femérése, fejesztési program akotása. Szüreti és húsvéti akamakkor mozgásos játék szervezése szüőkke. - Csodapók (Mádi u. 127.) Szakmai munkaközösség Csodafa - (Újhegyi stny ) Csupa Csoda - (Kőbányai út 38.) Ovoda- iskoa munkaközösség Gépmadár Báb-kör munkaközösség (Gépmadár u. 15.) Gesztenye - (Magódi út 8.) Gézengúz (Zágrábi út 13.) KOMP munkaközösség Tanuási tervek szakmai színvonaának fej esztése. A gyermekek szeméyi anyagának egységesítése. (Anyanyevi neveés) Vizuáis neveés fejesztése a korcsoportokban. (Eméet, gyakorat) 1- - Az átmenette kapcsoatos tevékenységek. Az ünnepek köré csoportosítva dogoztak fe bábjátékokal - Gyermeki önkifejezés, kreativitás megerősítése, önáóság biztosítása. /Differenciáás, tehetséggondozási A szüőkke miné szorosabb együttműködés, jó partnerkapcsoat megvaósu ása. A dajka és az óvodapedagógus munkájának összehangoása. Tájékoztatás az óvoda és adott óvodapedagógus neveési módszerérő a munkaközösség 7

8 körében. Montessori munkaközösség Montessori szeméetű neveés Gyermekek Háza továbbfej esztési tehetőségei (Kada u. 27- óvodánkban. 29.) Egymás munkájának nyomon követése tapasztaatcserék. Gyöngyike Minőségirányítási team Évértékeés csatova (Sagótarjáni út 47.) T ehetséges gyermekekért A pedagógiai értékek, eért Hárseveű munkaközösség eredmények és szakmai tapasztaatok (Hárseveű u. 5.) megbeszéése. KKM (Kékvirág Kompetencia Intézményi rendezvények, kiáítások Kékvirág Munkaközösség megtervezése, evezetése. (Kékvirág u. 5.) Műheymunkák koordináása Kincskereső - - (Mádi u. 4-6.) Mozgás munkaközösség Csoportonkénti mindennapos mozgásbemutatók i mozgásfejesztő eszközök fetérképezése, funkciójuk szerinti rendszerezése, új eszközök hasznáatának megismertetése a Kiskakas m unkatársakka. (Mádi u ) Eőadás és gyakorati kérdések a gyógytestneveés köréből Szakmai segédanyagok megismertetése, népszerűsítése. Ovi-foci program segédanyagai.ajánás megfogamazása a mindennapos mozgás szervezéséhez. Mászóka - - (Ászok u. 1-3.) Neveés színterei T ehetséggondozási program Küső viág tevékeny ekészítése Mocorgó megismerése neveés A tevékenységben megvaósuó (Kőbányai út 30.) munkaközösség. tanuás tervezése környezeti és matematikai tartaomma Rece-Fice Ovoda Mozgásfejesztő szakmai A mozgásfejesztés korszerű (Vaspáya u ) műhey tervezése. Zsivaj - - (Zsivaj u. 1-3.) 3.7. Nyivánosságot b~tosító programok A nyivánosságot biztosító prograrnak szées körűen jeennek meg: a pedagógiai, gyermekek, szüők részvéteéve megvaósuó sokfée, gazdag rendezvényeken.. Minden óvodában a neveő munka része a gazdag éményszerző program (sportrendezvények, kuturáis programok, társintézményekke közös rendezvények, óvodai ünnepek, stb.) szervezése, a tehetséggondozás kitejesedésével Az óvodák pedagógiai gyakoratának nyivánossá téteét szogáó programok közü néhány kiemekedő: 8

9 Aprók Háza Ovi-foci páya avatóünnepsége (Újhegyi stny. 5-7.) Szakmai bemutatók iskoák részére Csodapók Szőőpréseés, mustkínáás. (Mádi u. 127.) Nyugdíjasoknak karácsonyi hanguatketés, műsor bemutatása. Csodafa Bemutató fogakozásoka nagycsoportokban (Újhegyi stny ) Csupa Csoda Egészségnap (Kőbányai út 38.) Gézengúz Mozaik műhey (Zágrábi út 13.) Gyermekek Háza Játszódé után (Kada u ). Gyöngyike Karácsony az idősek otthonában ( SaJgótarjáni út 47.) Pajkos Parádé Hárseveű (Hárseveű u. 5.) Kékvirág (Kékvirág u. 5.) Kincskereső (Mádi u. 4-6.) Kiskakas (Mádi u ) Mászóka (Ászok u. 1-3.) Mocorgó (Kőbányai út 30.) Zsivaj (Zsivaj u. 1-3.) Iskoa- óvoda szüői taákozó T ehetséggondozó szakmai műheyfogakozások Öszi szüretparti Nyít sakk-rendezvény "Kinyíik a Kékvirág" szakmai hét taákozó - kiáítás a tehetséges gyermekek műveibő Szakmai déeőtt tanítóknak és böcsődei gondozóknak Freinet pedagógia és a projektmódszer megismerése Művészeti neveés szakmai műhey bemutató Kerüeti Pedagógiai bemutató 3 akaomma Tűzotó oktatás eméetben és gyakoratban Lucázás az óvodában Mutikuturáis nap az óvodában Érzékenyítő program szüőknek, kiáítás szervezése: Kutúrák ha taákoznak Zsivajnap Az óvodák éetétszámos kiheyezett program színesítette, így pédáu a sportversenyek, szakmai bemutatók, koncertek, eőadások, kerüeti ünnepek, képzések. 4. Mérés, eenőrzés, értékeés 4.1. Beső eenőrzések A tervezett beső eenőrzések tizennégy óvodában tejes mértékben, négy óvodában részben vaósutak meg. A pedagógiai munka beső eenőrzésének rendje, az eenőrzés céja vot a megfeeő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, eemzése, a tényeges áapot összehasonítása a neveési programma, annak cé- és feadatrendszeréve, továbbá visszajezés az 9

10 óvodapedagógusnak a 1nunka színvonaáró, és nem utosó sorban a vezető tervező munkájának segítése. A beső eenőrzések már egyes intézmények vezetői kiemeit figyemet fordítottak többek között: a tanuás, neveési tervek eenőrzésére, az óvodapedagógusok környezettudatos neveés terüetén végzett tevékenységeire, a dajkai munkafoyamatok eenőrzésére, eterhetség kiegyenítésére, a projektpedagógiai módszerek megvaósuására, a gyermekvédemi feadatok eátására, az ünnepéyek eőkészítésére, ebonyoítására, egyéb csoportkiránduásra, aszüőkke vaó kapcsoattartás minőségére, hatékonyságára, a szakmai munkaközösségek munkájára stb. A beszámoók tükrözik az eenőrző tevékenység foyamatába beépített eemzésre épüő értékeést, amey garanciája az intézmények eredményes, hatékony, szabáyozott működésének. Vaamennyi beszámoóban konkrét megfogamazást nyertek az eredmények, a kisebb-nagyobb mértékben fejesztésre váró terüetek Pedagógusok munkájának eenőrzése, értékeése Az intézmény pedagógiai céjai az óvodapedagógusok neveési gyakoratában vaósunak meg. Az intézményvezetők fontos feadata a pedagógiai munka eenőrzése, értékeése, csoportátogatások szempontjai tükrözik az óvoda adott évben kiemeit pedagógiai terüeteit is. A pedagógusok eenőrzésének, értékeésének aikairnai Akamak száma egtöbb Akamak száma egkevesebb vezető 46 8 Ov odavezető 24 o heyettes Munkaközösség 14 o vezető A számok aapján az óvodavezetők vátozó gyakorisággaátogatják eenőrzési céa az óvodai csoportokat, és véeményük is etérő az eenőrzés e formájáró. A megfogamazódó véemény jeemzően az, hogy ez az eenőrzési forma nyújtja a egátfogóbb és egkonkrétabb képet a pedagógiai munkáró, ezért, még ha túságosan is eterhetek a vezetők az egyéb intézményirányítási feadatokka, nem néküözhető. A munkaközösség-vezetők hét óvodában végeznek szakmai eenőrzést. Az eőző neveési évben négy óvodában végzett eenőrzést a munkaközösség-vezető, a növekedést reméhetően annak a feismerésnek köszönhető, hogy fontos az aktívabb bevanásuk e feadatha a vezetők támogatása, és szakértemük érvényesítése érdekében. Erre a Nkt. 71. (2) bekezdése fehatamazza őket. (Megjegyzés: a szakmai munkaközösség részt vesz a neveési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és eenőrzésében, az összegző véeménye figyeembe vehető a pedagógusok minősítési ejárásában, más esetekben a szakmai munkaközösség tagja és vezetője a beső értékeésben és eenőrzésben akkor is részt vehet, ha közneveési szakértőként nemjárhat e.) 10

11 A pedagógiai gyakorat eenőrzésének tapasztaataibó az óvodavezetők részetes következtetéseket vontak e annak érdekében, hogy a következő neveési évre meghatározzák az aktuáis feadatokat. Az óvodavezetők az eenőrzés tapasztaatairó jeemzőerr a következőket áapították meg: az eenőrzés és értékeés eengedheteten része a vezetői munkának, fontos az önértékeés, a továbbépéshez szükséges reáis értékeés, a hibák, eseteges hiányosságak fetárása, és az eismerés. Az óvodapedagógusok jó fekészütek, munkájukra igényesek, igyekeznek tudásuk egjavát nyújtani, innovatívak, a dajka-óvónő együttműködés a egtöbb csoportban jó. A szakmai munka tudatosan tervezett, sokszínű, ötetes és kreatív. Feszínre kerüt néhány a hiányosság, amey a későbbiekben megodandó feadatot jeent. Fetárásra kerüt pédáu, hogy egyes munkatársaknak nagyobb gondot keene fordítania az egységes szokás és szabáy rend akamazásához, törekedni keene a differenciát feadatok adásához, főként a tankötees korú gyermekek napi tevékenységeinek megszervezésében, tovább ke bővíteni az éményszerű cseekedtetés ehetőségeit, az óvodapedagógusok eki egyensúya gondozást igénye. A régi koégák jó fekészütek, igényesek szakmai munkájukra, a tervezés kompexitása még mindig probematikus, az új koégáknak nehézséget okoz a gyermekek képességeiben tapasztaható emaradások korrekciója, ietve a gyermeki tevékenységekhez a korszerű módszerek és ejárások megváasztása és az óvoda működési foyamatainak átátása A gyermekek fejődésének méréséve kapcsoatos tapasztaatok Minden óvodában a bemenette kezdődően rendszeresen mérik (MSSST, szakemberek mérései, óvodapedagógusok megfigyeései) és eemzik a gyermekek fejödését, ameynek aapján fééves, vagy éves egyéni fejesztési tervek készünek. Az adatok aapján egyéni, csoport, és óvodai szinten is eemzik a hozzáadott pedagógiai értéket, amey megmutatja az eredményeket, és a fejesztendő terüeteket Az óvodák többségében az a megáapítás nyert megfogamazást, hogy rendkívü aacsony a gyermekek szociáis érettsége, visekedéskutúrája, nevetségi szintje, a finommotorika-képessége a bemenetkor. Fontos kiemeni, hogy sok a beszédhibás gyermek, ezért is heyeznek nagy hangsúyt az anyanyevi neveésre. Sok gyermek küzd részképességek emaradássa, mey miatt differenciát bánásmódban részesü, és fejesztő fogakozásokon vesz rész, hogy az iskoához szükséges képességeik fejődjenek. A gyermekek fejesztésének módszere széeskörű. Az óvodapedagógus, a fejesztőpedagógus, a ogopédus, a pszichoógus szakemberek a szakmai kompetenciájukbó adódóan más-más terüeten, egymást kiegészítve végzik a gyermekek fejesztését. Az óvodavezetők kiemeték a fejesztőpedagógusok, és a szakemberek segítségének jeentőségét az eredményekben. Továbbra is fontos az együttműködés hatékonyságának fokozása, az óvodapedagógus-óvodapedagógus-segítő szakemberek közötti rendszeres konzutációk. ADIFER akamazása nyomán nyert tapasztaatokat nem részetezték az óvodavezetők Több óvoda (Bóbita, Csodafa, Gézengúz, Gyermekek Háza ) tapasztaata, hogy egyre kevésbé tudják a gyermekek egyedü megodani a konfiktusaikat, igényik a fenőtt segítségét. Kudarctűrő képességük aacsony. Ezekre a terüetekre a következő neveési évben ismét nagyobb hangsúyt ke heyezni A technikai és egyéb dogozók eenőrzésének, értékeésének tapasztaatai A egtöbb óvodában nagyon jó az együttműködés az óvónők és dajkák között. A dajkák igazi partnerként, az óvodapedagógusok segítőiként vesznek részt a neveésben, közreműködnek játszódéutánokon, kiránduásokon, az óvodai rendezvényeken, küső programokon. Csoportbei

12 jeenétük óriási segítség a sajátos neveési igényű gyennekek neveésében. Jó színvonaon gondoskodnak a tiszta és biztonságos kön1yezet megteremtéséről Az óvodavezetők átaános megáapítása, hogy a takarító eszközök feeősségtejesebb hasznáatáva jobban ke törődniük, a technikai dogozók munkájának rendszeres eenőrzése, értékeése foyamatosnak ke ennie esősorban a heyiségek tisztántartása, a HACCP adminisztrációs teendőinek eátása, a gyermekekke vaó kapcsoattartás módja, a 1nunkafegyeem, munkaidő hatékony fehasznáása terü etén. A technikai dogozók étszámeépítése szükségessé tette a munkaköri feadatok átvizsgáását és annak módosítását. Az a megáapítás is átaános, hogy a étszámeépítés megnövekedett terheket jeent az esztétikus, tiszta óvodai környezet megőrzésében. 5. Az óvoda kapcsoatai 5.1. Szüőkke vaó kapcsoattartás eredménvessége Átaános az a megáapítás, hogy a szüők révszérő egyre nagyobb az igény arra, hogy aktívan részt vegyenek az óvoda éetében. Minden óvodában szoros kapcsoatra törekednek a szüői váasztmány tagjaiva. Sok hasznos ötette gazdagítják az óvodai éetet, támogatják, segítik az óvodák munkáját, szívesen részt vesznek az intézmények áta szervezett programokon, igényik azokat, a projektek kapcsán még több tevékenységben közreműködnek. Nagymértékben igényik az egyéni, szeméyes konzutációkat, aho bizaomma fordunak a pedagógusokhoz. Az óvodák mára eszakadtak a hagyományos fogadóóra rendszertő, rugamasan akamazkodnak a szüőknek is megfeeő időpontokhoz. Az óvodák közös programokat, ehetőségeket biztosítottak a szüők számára. Népszerűek a nyít napok a Karácsonyi játszóház, az őszi vásárok, egészségnapok, Föd napja, Csaádi gyermek- és sportnap. A egtöbb intézmény gondot fordít a szüők honapon biztosított tájékoztatására, az eektronikus eveezésre, amey korszerű szeméetet tükröz a egfőbb partnerekke történő kapcsoattartásban Társintézményekke vaó kapcsoattartás tapasztaatai Nagyon vátozó képet mutat, hogy az óvodák kiket tartanak társintézményeiknek Szervezettípusonként és konkrét szervezetként számba véve az aábbiakat jeöték meg az óvodavezetők a beszámoó ban: Neveési Tanácsadó BARKA Iskoák Gyermekorvos, védönö Fogorvos Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskoa Kőbányai Aapfokú Művészetoktatási Intézmény Kőbányai Körösi Csoma Sándor Kuturáis Központ Böcsödék 'szodák Pogármesteri Hivata Pedagógiai Szogátató Központ Óvodák Mozgásjavító Átaános Iskoa és Módszertani Központ X-XVII. kerüeti Népegészségügyi Intézet Pensió 17 Kft Konyha Kőbányai Vagyonkezeő 12

13 DO\VN Aapítvány Szent Lászó Gimnázium Kőbányai Sportközpont Fecskefészek Korai fejesztő Beszédvizsgáó Országos Szakértői és Rehabiitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szogátató Központ 3. sz. Fővárosi Tanuási Képességet Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szogátató Központ MLSZ (Bozsik Program) Munkaegészségügyi Szogáat Sakk-ovi Kőbányai Evangéikus Gyüekezet Az óvodák működésébő eredően jeemzően az iskoákat, a Körösi Csoma Sándor Kuturáis Központot a Kőbányai Neveési Tanácsadó és Pedagógiai Szogátató Központot, és a Pogármesteri Hivatat jeöik meg a egtöbben társintézményüknek A társintézmények nagy jeentőségge bírnak az óvodák éetében. Ha aktív és tartamas a kapcsoat, segítik a pedagógiai céok eérését, támogatják és ösztönzik a szakmai információk cseréjét, az ismeretek bővítését, kiszéesítik a gyermekek számára biztosítható éménytapasztaatszerzési ehetőséget, szogátatásaikka hozzájárunak az óvoda tartamas működéséhez. Másik kiemeit társintézményi megjeöés a kerüetben működő önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású óvodák. Az óvodák és iskoák együttműködésének foyamatosan építkező, a gyermekközpontú átmenetet nagymértékben segítő kapcsoati rendszere rajzoódik ki kerüetünkben, ameyet őrizni, és megerősíteni szükséges. A kapcsoat minősítése a egtöbb esetben kiváó/jó. Az egyéb társintézményi kapcsoat minősítése vátozó. A kapcsoat gyakorisága nagy mértékben meghatározza a minőségét, esősorban a közösen szervezett programok teszik sikeressé az együttműködést. A köteező jeegű együttműködés (gyermekorvos, védőnő, BÁRKA, Neveési Tanácsadó stb.) minősége a megodandó probémátó és a kapcsoattartók szeméyiségétő függ. A megfeeő vagy fejeszthető minősítés indokaként jeemzően az információhiányt, szoros határidőt, kapacitáshiányt e1nítik az óvodavezetők a beszámoóban. 6. Az intézményvezetők önértékeése Az óvodavezetők vátozat részetességge fogamazták beszámoóikban az évben eért eredményeket, és a következő évi cékitűzéseket Megáapítható, hogy munkájukra jeemző a szervezettség, az innovációs törekvések támogatása, a kiegyensúyozott szervezeti működés fenntartása, a neveőtestüet értékrendszerének foyamatos hangoása. Az is emondható, hogy az óvodavezető feé megfogamazódó követemények és evárások kiemekedő energiaráfordítássa, az intézményének foyamatos pedagógiai fejesztéséve, a mindennapokban szakszerű. Az aábbiakban esősorban a 2012/2013. neveési évben kitűzött és a jövő neveési évre vonatkozó céokat emeték ki. A beszámoók fontos részét képezi az óvodavezetők önértékeése. A következőkben- rövidített formában - ebbő idézünk. 13

14 Aprók Háza (Újhegyi stny. 5-7.) Bóbita (Haom u. 7/b.) Csodapók (Mádi u. 127.) Csodafa (Újhegyi stny ) Csupa Csoda (Kőbányai út 38.) Gépmadár (Gépmadár u. 15.) A csoportátogatások, és a mindennapok szervezésének tapasztaatai aapján a pedagógiai munka színvonaát jónak ítéem. A koégák módszertani kotúrája a Pedagógiai Programnak megfeeő, közös pedagógiai értékek mentén vaósunak meg a feadatok a gyakoratban. Ebben az évben vot eőször érzékehető, hogy az intézmény közössége összetartóvá vát. Az új koégák is átvették a közös értékeket, tudnak az óvoda szeemiségéve azonosuni. A Szüői Munkaközösség áta szervezett föépüeti festésen az óvoda minden dogozója részt vett (csütörtök, péntek, szombati, napokon), a szüőkke közösen így sikerüt kifesteni 4 csoportszahát és a tejes közterüetet Az Ovi-foci páya, avató ünnepségének szervezésében is összefogott az akamazotti közösség. Az intézményünkben évek óta bevát foyamata van a következő tanév fő pedagógiai irányvona meghatározásának. Az óvodapedagógusok 1geny- és eégedettség mérésében szempont, hogy javasatot tegyenek a következő év pedagógiai feadataira. A megfogamazott igényeket a záró neveői értekezeten vitatja meg a testüet. Konszenzus áta, közösen kerünek meghatározásra a pedagógiai terüetek, rövid- és középtávú feadatok. A nyár foyamán ennek aapján készü a munkaterv és a feadatokra készüt intézkedési tervek. A neveői értekezet jegyzőkönyve tartamazza a neveőtestüetjavasatát a következő tanév fő feadatainak meghatározásáró. Ebben a tanévben nagy hangsúyt heyeztünk a tehetséggondozásra, meynek eredményeit már átjuk. Ezt a munkát szeretnénk tovább foytatni. Sikert értünk e az integráció terüetén a Down Szindrómáva éő gyermekek befogadásánál Nehezen birkóztunk az egyik autista gyermekünk eátásáva. A következő tanév Jegnagyobb feadata szervezetfejesztés terüetén vár ránk. Szüökke vaó kapcsoattartás körét bővíteni szeretnénk. Páyázatírásban kevésbé votunk sikeresek. Kisebb páyázatokon azonban eredményesen szerepetünk. A jövőre nézve páyázatírás terüetén eőbbre ke épnünk. Az éves munkatervben meghatározott feadatokat tejesítettük. A munkafegyeem betartásáva nincs gond, a dokumentumokat egy-egy koéga kivéteéve időben eadják. Új koégánknak segítségnyújtásként a vezetőheyettes kojégáva történő beosztássa kívánok ehetőséget biztosítani az óvodai dokumentumok, óvodánkban akamazott módszerek megismeréséhez. Eenőrzéseinkkor és egyéb átogatáskor is szembesütem néhány probémáva. Az egyenetes eterheés megvaósításában számítok a koektíva támogatására. Meggyőzésben is és gyakorati feadatok eosztásában is a közösségre számítok. A kevésbé aktív koégáknak e ke vonni a konzekvenciát, nem ehet áságosan passzívan részt venni az óvodai feadatok tejesítésében. A feadatok eosztásában az önkéntes váaásra számítok, differenciát segítséget nyújtok az óvodánk beső szakásainak mieöbbi megismeréséhez. Lehetőséget biztosítok a fejődni képes és akaró koégáknak egyéb ehetőségek biztosításáva is. P. hospitáásra, beszégetésre, szakmai dokumentumok értemezésére, hagyományőrzö technikák gyakoratban történő megismertetésére. Jövő évi feadataink: Módszertani kutúra fejesztése, tudatos fekészüés, eemző munka, a kiemejt figyemet igényő gyermekek beieszkedésének segítése érdekében. Küsö továbbképzések igénybe vétee beső továbbképzés, tréning szervezése konfiktuskezeés témakörben. Zenei neveésen beü népi játékok, körjátékok, tánc megfeeő hangsúyának megterem tése. Vizuáis neveés, képzőművészet témakörében gazdagító prograrnak szervezése Egészségfejesztő Program működtetése, szüői fórumok, egészségnap szervezése, mint új program Nagyobb hangsúy a tájékoztatáson, kommunikáción: intézményi honap rendszeres karbantartása Vezetővátás okán nem történt értékeés és tervezés. vezetőként ez vot az eső évem, ami igen nehéz vot, de úgy érzem, hogy sikeresen megodottam minden feadatot. A jövő évben is foytatjuk a projektmunkát, és ezze kapcsoatos beső szakmai kiadvány ekészítését tervezem. Az intézményi házi bemutatók is jó bevátak, ezt a hagyományt szeretném megőrizni. Fontosnak tartom a páyázatokban vaó részvétet is, hiszen így gyarapíthatjuk az 14

15 Gesztenye (Magódi út 8.) Gézengúz (Zágrábi út 13.) Gyermekek Háza (Kada u ) Gyöngyike (Sagótatjáni út 47.) ismereteinket, és az óvoda eszköztárát is. Az új koégák munkáját többször eenőrzöm. Akinek szüksége van szakmai segítségre, annak közösen megkeressük a megfeeő megodást. Szervezetfejesztési terveim \'annak. A szüőkke is fovtatni kívánom a közös programokat. Nagyon sok feadat hárut rám, \aamint a neveőtestüetre az etet időszakban, a mút 1 tanévben is, hiszen a közneveési törvény több dokumentum módosítását kívánta meg. A négyéves vezetői beszámoóban megtette a vezetői értékeést. KiemeJt figyemet szente a neveőmunka foyamatos, minőségi és innovatív fejesztésére, a megévő és váratan feadatok ésszerű eosztására, a csapat szeem további építésére. Neveési céjaink következetes megvaósítása eredményezi, hogy munkánkat töretenü jó színvonaon átjuk e betartva a törvényi szabáyzókat és a partnerek evárásainak vaó megfeeést. Óvodánkban a egmagasabb színvonaú oktató-neveő munka vaósu meg, mey köszönhető az itt dogozó óvodapedagógusok és technikai dogozók ehivatottságának szorgamas, gyermekszerető munkájának. Jövő évi pedagógiai tervek: a) Udvari játék hasznáata és a szabáyzat kidogozása. b) Módosított pedagógiai program szerinti neveőmunka megvaósítása. c) "T ehetségponc működtetése- tehetségnap szervezése. d) Szeretnénk gyakorati bemutatóva bemutatkozni a Kőbányai Pedagógiai Napokon e) Szakmai munkaközösségünk új céja a mozgásfejesztés terüetéve vaó méyreható fogakozás. f) Az identitásneveés program és tehetségműheyek foyamatának fenntartása, működtetése. g) Foytatjuk a környezettudatos szeméetformáást a csoportok éetébe, s a szüők körében. Jövő évi szervezetfejesztési tervek: a) Új óvodapedagógus koéga beieszkedésének segítése. b) A hagyományok további ápoása, a közösség összetartozásának formáása az egyéni karakterek efogadásának eősegítése, (karácsony, pedagógusnap, névnapok, kiránduás, búcsúztatók). c) Az új feadatokhoz vaó hozzááás pozitív szeméetének kiaakítása. d) "Mosoygó Magyarország" program beépítése a mindennapokba, meynek eredménye a pozitív gondokodás, mosoygós dogozók, szüők. e) Az erőforrások hatékony működtetésének fetéteeként a motivátságot, a kreativitást, az önmegvaósítást, egymás megbecsüését és tiszteetét tartom a egfontosab b nak. A 2013/2014. neveési év feadatai: a) a gyermekvédemi feadatok kiemeit szabáyozása b) közösségi neveés csoportonként ki emet feadatként vaó meghatározása c) a Pedagógiai Program módosításainak bevezetése d) az udvari éet feendítése e) a munkakörök pontosítása, a munkaköri eírások részetezése, újra fogamazása f) a besőeenőrzés rendszerének szabáyozásának pontosítása g) a dogozói értékeés rendszerének kidogozása h) a Közneveési Törvény átai vátozások nyomon követése, akamazása az óvodai neveés rendszerében i) a feadateátás hatékonyságának növeése a munkamcgosztás konkretizáásáva Szeméyi cserék, törvényi vátozások (új közneveés törtvény végrehajtási rendeetei - EMMI rendeet - az iskoák kiszervezése - a megszorítások (szeméyi, doogi) - a törvényi vátozásokhoz igazodó dokumentumok feüvizsgáata - pénzügyi eenőrzések stb.). A gazdákodási feadatok tejesen háttérbe szaritják a pedagógia tevékenységet. Nem eég a napi O órás munkavégzés, hétvégén is sok esetben dogoznom ke. Így sem vagyok eégedett a munkámma, mert csak a határidők és a feadatok ebegnek eőttem és az, hogy mit nem tettem meg. További feadatunk: a szakmaiag fekészüt, azonos értékrend szerint dogozó és együttműködő stabi 15

16 közösség kiaakítása - a feadatok deegáása - a partnerek eégedettségének megtartása, fokozása - tehetséggondozás gyakoratának eterjesztése- a módosított PP szakmai céjainak megvaósítása Hárseveű (Hárseveű u. 5.) Kékvirág (Kékvirág u. 5.) Kincskereső (Mádi u. 4-6.) Kiskakas (Mádi u ) Pedagógiai céok: a) i Egészségprogram megvaósítása: Egészség, egészségvédeem, egészségneveés - napjainkban gyakran eőforduó fogamak. Az egészség fogama koronként és kutúránként vátozik, de mindig törekedtek az emberek az egészség megőrzésére és heyreáítására. Jobban be ke vonni a csaádot és az egészségügy képviseőit az óvoda éetébe, a közös, játékos programokba, kiránduásokba, akamat teremtve arra, hogy az érdeket feek taákozhassanak egymássa. b) Értemi-anyanyevi neveés: i éetünk vátozatos tevékenységei a gyermekek anyanyevi neveését, értemi képességeik fejesztését is szogáják. A heyes és érthető beszéd fejesztésén kívü a kommunikációs jezések küönböző formáinak átadását mintaadássa aakítjuk a gyermekekné. c) Szervezetfejesztési céok: Az akamazott kör fejesztése, egymás munkájának megbecsüése, a már megévő értékek átadása, ietve betartása a közösség átal A Közneveési törvénybő adódó új munkakör és új koégák bevonása az óvoda napi éetébe. Új jogszabáyi és törvényi köteezettségek végrehajtása, dokumentumok módosítása, ekészítése. Minőségi értékek megtartása az intézményben minden terüeten Tárgyi fetéteek gazdagítása az aapítvány étrehozásáva (só-barang projekt) TSMT program tejes beindítása októbertő (egyéni és csoportos szenzomotoros mozgásfejesztés intézményen beü). Az új kihívásoknak meg ke feenie az óvodáknak is. Pedagógiai eredményeinket, értékeinket és hagyományainkat meg ke őrizni. Fekészüve és keően ráhangoódva Tehetségponttá váást meg ke vaósítanunk. Megfeeő szakmai és emberi közegben sikeresen dogozni, további eredményeket eérni. Kezdő vezetőként egfontosabb céomnak tekintettem a szakmai értékek megőrzését, az intézmény színvonaas, jogszabáyoknak megfeeő, takarékos gazdákodásának megvaósítását. Ú gy érzem, a vezetői programban megfogamazott céjaim időarányos megvaósuása jónak mondható, minden terüeten értünk e eredményeket, ho többet, ho kevesebbet. A neveési év foyamán nagy hangsúyt fektettem a szakmai értékek megőrzésére, az intézmény egyéni arcuatának továbbfejesztésére, színesítésére. Pedagógiai programunk a mozgásfejesztésre épü, szakmai fejesztését két síkon terveztem: A tárgyi fetéteek biztosításáva, fejesztéséve igyekeztem az intézmény működését javítani. A szeméyi fetéteek fejesztése terén sok megodandó feadat adódott. A megfeeő utánpótás kiváasztása hosszadamas foyamat, meynek megvaósítása a közveten koégák bevonásáva, véeményük kikéréséve zajik. Szervezetfejesztés terén a közös feadatok végzése, prograrnak szervezése során javut a szervezeti kommunikáció és az együttműködés. A Szüőfórum "hónap ovija" szavazás eső díja véhetőeg javította az intézményi kapcsoatokat, és aszüőkke vaó összefogást Sajnos a sok feadat meett az emberi kapcsoatokra, a közösségépítésre kevés idő jutott, ezen a jövőben vátoztatn i szükséges. Az évben megvaósított fejesztések jeentős része szüői segítségge, kis kötségge vaósut meg (udvari babaház festése, játékfeújítások, keritésfestés, tomaszoba festése). A két hasznáaton kívüi teefonvona-eőfizetést ápriis hónaptóemondtuk. A.. Kiskakas Óvodáért'' aapítvány szükséges törvényességi eőkészüetei megtörténtek, a beadvány bírósági szakaszban van. Az óvodai honap tervezése és szerkesztése foyamatban van, várhatóan a következő neveési év eejére ekészül Az eredmények eemzése aapján a következő neveési évre vonatkozó cékiűzéseim: Pedagógiai céok a) Tehetséggondozás szakmai színvonaának emeése, dokumentáció pontosítása, javítása 16

17 b) Szabadjáték objektív és szubjektív fetéteeinek további javítása Szervezctfejesztési céok: a) Kétodaú információáramás, szervezeti és vezetöi kommunikáció további javítása b) Intézményi közös gondokodás, szervezeti identitástudat fejesztése. c) Feadatok és hatáskörük pontosítása, átadása, a munkatársak eredményesebb bevonása az intézményi feadatokba. d) Új munkatársak beieszkedésének segítése, mentoráás. Egyéb cékitűzések: a) Az új vezetö-heyettes munkájának segítése, feadat-és hatáskörök pontos tisztázása, eredményes munkakapcsoat megaapozása. b) Szüök széesebb körű bevonása az intézmény éetébe. (program ok szervezése és erőforrások fetérképezése a közös munkák, émények, és a gyermekek környezetének szépítése érdekében) Mászóka (Ászok u. 1-3.) Mocorgó (Kőbányai út 30.) Rece-Fice (Vaspáya u ) A vezetövátás zökkenőmentesen ezajott e. A vezetői munkatervem efogadása pozitív vot, a szakmábó ejjebb adni nem engedtem, de jobb égkör megteremtését ajánottam. Igyekeztem egész évben a tervezett attitűdnek megfeeően együtt dogozni mindenkive, ezze együtt még növenem ke az evárásokat. Egész évben fontosnak tartottam a gyermekek eötérbe heyezését bármiyen szervezési feadatróegyen szó. Küső visszajezésként a szüöktö vaamint a PSZK-tó, egyes vezető koégáimtó sok pozitív visszajezést kaptam szakmai munkánkka és az óvoda szépítéséve kapcso at ban. Céom megtaáni azt a középutat, hogy a égkör megtartásáva mindenki az evárt szintet tudja tejesíteni áandó eenőrzés nékü is. Fejeszteni szeretném a szervezettséget, a közös eredményekért és eismerésért vaó küzdést. Minden év bebizonyítja, hogy ha igényesek vagyunk, foyamatosan fejesztjük pedagógiai kutúránkat, odafigyeünk partnereink igényeire, ha a társintézményekke kapcsoataink tartamát megújítjuk. Ennek a neveési évnek meghatározója az EU-s páyázat meyben konzorciumi tagként vesz részt intézményünk. Intézményünk sokka nyitottabbá vát. Megvátozott a migráns szüőkke vaó kapcsoatunk, továbbképzésen, érzékenyítö programokon vettünk részt. Vátozott az óvodapedagógusok, dadus nénik, munkatársak szeméete, és összekovácsoódoh a neveőközösség, az akamazotti kör. Az intézményi munkaközösségek a pedagógiai foyamatok egyes eemeit eemezték, segédanyagot készítettek és szakirodamat ajánottak. Végü eredményesen zártuk a neveési évet egy testüeti kiránduássa, ameyen mindenki részt vett, aminek azért örüök, mert vezetésern aatt ez az eső kiránduásunk, eddig minden neveés néküi munkanapot értekezetre hasznátunk. További céjaink: a) A differenciáás módszereinek hatékony akamazása. b) Szervezetépítés- közösség aakítás- új koegák betanítása. c) Intézményi önértékeés evégzése. d) Pedagógiai foyamatok eemzése Szükséges fenntartani a jó működő, eddig eért gyakoratot, hagyományokat, de szükséges keresni a vátoztatást igényő, küső evárásokhoz igazodó beső tartami, foyamatos megújuás módszereit is. Ezek a következők: a) szüőkub beindítása; b) egészségfejesztö programban kiaakított rendszer új eemeinek bevezetése; 1 c) a pedagógiai program megújított tartamához igazodó megfeeöség kiaakítása a neveök részérö. d) A partneri együttműködés erösítése: böcsőde - szakmai tevékenységükbe vaó betekintés ehetőségének megterem tése; iskoa - nyitás a Janikovszky Éva Magyar-Ango Két Tanítási Nyevű Átaános Iskoa feé, a szakmai együttműködés megteremtése. 17

18 e) Sz en ezetfejesztés: sz en ezeti szintek közötti összhang fcjesztése, megterem tése. Zsivaj (Zsivaj u. 1-3.) Az eőző évben sok energiát fordítottam a kompetenciák, határok beáítására, a ráfordított idő, ebben az évben már megtérül Szeméyi fetéteek Öt új dogozó jött óvodánkba. (két óvónő, egy fejesztöpedagógus, egy kertész, óvodapszichoógus) az ö munkájukat foyamatosan eenőriztem, értéketem. Ezt a gyakoratot a jövőben is foytatni kívánom. Az év végén minden dogozónk, szakszogátatónk eégedettségi kérdőívet tötött ki. Ennek eredményeképpen kirajzoódott, hogy eégedettek a vezető munkájáva, az óvoda közösségéve. Vezetöi munkám egyik egfontosabb feadatának tekintem a stabi neveőtestüet kiaakítását és annak a pedagógiai munkának a foytatását, amey eddig jeemezte közösségünket. Szervezetfej Iesztés a) Az ekövetkező időszak egfontosabb feadatának a szervezeti kutúra fejesztését jeööm meg. A megvaósításban a szervezetfejesztést, az egységes neveői szeméet formáását, a közösségi érzés fokozását tartom fontosnak. A fenőtt közösség aakításáná fontosnak tartom. A dogozók pszichés és fizikai áapotának szinten tartását,- szükséges komfortérzés javítását, egyéni beszégetésekke, egymásra vaó odafigyeésse. b) Az óvodapedagógusok meett a technikai dogozók szakmai fejődését 1s támogatom. Szükségesnek tartom, hogy minden dajka rendekezzen szakképzettségge, vaamint az ÁNTSZ áta eőírt minimum tanfoyammal c) Az óvodatitkár fejödését, az informatika terüetén szintén eősegítem, keő képzési támogatás meett. mert egyre inkább aktívabb közreműködöje az óvoda gazdasági foyamatainak, ietve a gazdasági események nyivántartásainak. Szakmai értékek A neveőtestüet szakmai értékeinek megtartását, fokozását, a szakmai fejődés terüetén hospitáás!, a műheymunkát önáó feadatváaás aapján, önképzésben és szervezett továbbképzésben vaó részvétet, a szakvizsgáva záruó továbbképzések evégzésére Hagyományok Tiszteetben tartom, azon hagyományainkat, amikor megteremtjük annak ehetőségeit (sportnap, közös csaádi hétvégék, Mikuástúra, Labdavarázs, vetékedők, "Vizi-dii"), hogy a szüök és gyermekek közös óvodai programokon vehessenek részt. Igény fogamazódott meg a neveőtestüet részérő az óvodai ünnepeink, hagyományaink feüvizsgáatára, módosítására, ezért feadat az óvodai ünnepek, hagyományok megvaósításának feüvizsgáata, módosítása. Pedagógiai feadatok a) Tehetséggondozás tehetségsegítő prograrnak b) A projekttervezés megismerésére: továbbképzések, óvodaátogatások, segédanyagok, megbeszéések, bemutatók fonnájában. c) Evárom, hogy minden akamazott a egjobb tudása ismeretében önáóan, feeősségge, a többi munkatársáva együttműködve végezze munkaköri feadatait az óvoda aapdokumentumaiban, beső szabáyzóiban meghatározott céok-és feadatok szem eőtt tartásával d) Partnerközpontú óvodát kívánok működtetní, aho nyugodt csaádias égkörben, esztétikusan, jó feszerejt környezetben, magasan képzett szakemberek irányításáva foyik a gyermekek harmonikus szeméyiségfejesztése a közveten és közvetett partnereink egnagyobb megeégedésére. e) A szüőkke vaó együttműködés terüetén további köcsönös, partneri együttműködés fenntartása és fejesztése a cé a gyermekek összehangot neveése érdekében. Az igények és evárások meghatározásában továbbra is számítok a Szüöi Szervezetre, Tiszteetben tartom, azon hagyományainkat, amikor megteremtjük annak ehetőségeit (sportnap, közös csaádi hétvégék, Mikuástúra, Labdavarázs, vetékedők,,.vizi-dii"), hogy a szüők és gyermekek közös óvodai programokon vehessenek részt. 18

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben