. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között kötendő megáapodások efogadott tervezetének módosításáró I. Tartami összefogaó s-f '~. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete (a továbbiakban: Képviseő-testüet) a 86/2013. (III. 21.) KÖKT határozatában, a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) között ingó és ingatan vagyon működtetése tárgyú, vaamint a 87/2013. (III. 21.) KÖKT határozatában az Önkormányzat és a KIK között a közneveési intézmények finanszírozása tárgyú megáapodás megkötésérő döntött. A megáapodások átaam történt aáírását követően tájékoztatott Németh Lászó tankerüeti igazgató úr a KIK Budapest 10. Tankerüet (a továbbiakban: Tankerüet) számaszámának megvátozásáró, és kérte a megáapodások módosítását. A megáapodások a KIK részérő nem kerütek aáírásra. A közneveési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megáapodás (a továbbiakban: finanszírozási megáapodás) rögzíti az Önkormányzat - köteező feadatain tú a közneveési intézmények működtetéséve kapcsoatban - váat többetfeadatait és azok végrehajtásának biztosítását a kötségvetési rendeetben meghatározott téteek erejéig. A finanszírozási megáapodás tartamaz egy oyan feadatcsomagot, ameyet az Önkormányzat a köteező feadatokon tú támogat a közneveési intézmények hatékonyabb, jobb működtetése érdekében. Időközben újabb együttműködési igény merüt fe a Tankerüet részérő tekintette arra, hogy a finanszírozási megáapodásban váat ápriis 30-ai és június 30-ai határidőt nem tudta tejesíteni. A két határidő az intézmények vezetékes teefonszogátatása tárgyában kötött szerződések KIK részére történő átvéteérő és az intézményvezetők áta hasznát mobiteefonok Önkormányzat fottájábó történő kivezetésérő szó. Kőbánya érdeke, hogy az oktatási intézmények megfeeőerr működjenek, ezért javasoom, hogy ehhez a Képviseő-testüet a két határidő módosításáva járujon hozzá. Így ehetőség nyíik a még rendezeten vezetékes teefonvonaak heyzetének és az intézményvezetők áta, vaamint az intézményekben nem a gazdasági ügyintézők áta hasznát mobiteefonok további hasznáatának tisztázására, ietve végeges ezárására. II. iatásvizsgáat A két megáapodás készítése - és küönösen a finanszírozási megáapodás kidogozása - során az Önkormányzat figyeembe vette a közneveési intézmények szakmai működésének

2 pénzügyi nehézségeit és a ehetőségek figyeembevéteéve a maximáis támogatási csomagot áította össze, egyben biztosította annak fedezetét a kötségvetési rendeetben. Az Önkormányzat további segítséget nyújt a Tankerüet részére azza, hogy az intézmények vezetékes teefonszogátatása tárgyában kötött szerződések KIK részére történő átvéteére és az intézményvezetők áta, vaamint az intézményekben nem a gazdasági ügyintézők hasznát mobiteefonok Önkormányzat fottájábó történő kivezetésére a határidőt év végére módosítja. A Tankerüet számaszámának módosításáva biztosított a megfeeő, ügyintézés. szabáyos pénzügyi III. V égrehajtás fetétee A megáapodásokat marems 28-án aáírtam, a KIK részérő azonban az aáírt pédányok nem érkeztek vissza. A finanszírozási megáapodásban biztosított támogatási összeg két részetét (2013. ápriis 30-áig OOO Ft összeg, augusztus 31-éig OOO Ft összeg) érvényes megáapodás hiányában az Önkormányzat nem tudta átutani. Cészerű a két megáapodást áttekinteni a módosítások aapján és egységesen újrafogamazni. Az ingó és ingatan vagyon működtetése tárgyú megáapodásban a számaszám vátozik. A közneveési intézmények finanszírozása tárgyú megáapodásban a számaszám, a támogatási összeg átutaásának ütemezése (a márciusban efogadott megáapodás 8. pontja), vaamint a vezetékes teefonvonaak, az intézményvezetők áta és az intézményekben nem a gazdasági ügyintézők hasznát mobiteefonok átírásának, ietve kivezetésének (a márciusban efogadott megáapodás. és 12. pontja) vátozik. A Képviseő-testüet a megáapodás tejesítéséhez szükséges fedezetet a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 5. meéket 3. pont sorai (önkormányzat jogi szeméy doogi kiadásai) terhére biztosítja. III. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. és 2. meéketében fogat határozatot. Budapest, szeptember Jj Törvényességi szempontbó eenjegyzem: Dr. Szabó Krisztián jegyző 2

3 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének.../2013. (... )határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között ingó és ingatan vagyon működtetése tárgyában kötendő megáapodás efogadott tervezetének módosításáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között ingó és ingatan vagyon működtetése tárgyában kötendő megáapodás tervezetét az. meéket szerint módosítja. 2. A Képviseő-testüet fekéri a pogártnestert a megáapodás aáírására. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a pogármester a Jogi Csoport a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 2. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (... )határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között a közneveési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megáapodás efogadott tervezetének módosításáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között a közneveési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megáapodás tervezetét az. meéket szerint módosítja. 2. A Képviseő-testüet a megáapodás tejesítéséhez szükséges fedezetet a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 5. meéket 3. pont sorai (önkormányzat jogi szeméy doogi kiadásai) terhére biztosítja. 3. A Képviseő-testüet fekéri a pogártnestert a megáapodás aáírására. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a pogármester a Jogi Csoport a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 3

4 J. meéket a ( ) KÖKT határozathoz MEGÁLLAPODÁS amey étrejött egyrészrő a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat székheye: 02 Budapest, Szent Lászó tér 29. képvisei: Kovács Róbert pogármester PIR száma: adószáma: bankszámaszáma: statisztikai számjee: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészrő a Kebesberg Intézményfenntartó Központ székheye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. képvisei: Németh Lászó tankerüeti igazgató adószáma: Eőirányzat-fehasznáási keretszáma száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjee: mint fenntartó (a továbbiakban: KIK), együttesen: Szerződő Feek között az auírott napon és heyen az aábbi fetéteekke: A Szerződő Feek rögzítik, hogy Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseőtestüete 76/2013. (III. 21.) határozata aapján megáapodást kötöttek a nemzeti közneveésrőszóó évi CXC. törvény 74. (6a) bekezdés aapján a - közneveési intézmény áta eátott feadatokhoz igazodó - működtetés egyedi fetéteei tárgyában.. A Szerződő Feek a jeen megáapodásban szabáyozzák a közneveési intézmények működtetéséve és fenntartásáva kapcsoatos kötségek viseésének egymás közötti megosztását. 2. Az Önkormányzat a működtetési feadatai körében a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeetben meghatározott eőirányzat erejéig a közneveési intézmények működtetéséve kapcsoatban eátja az aábbi feadatokat: a) Uszodai vegyszer beszerzése és a vízminőség vizsgáatának biztosítása, b) Toner beszerzése, c) Az Önkormányzat működteti és karbantartja az intézmény feadateátásához ingyenesen hasznáatba adott eszköz-parkot. A KIK eőzetes kérésére és jóváhagyásáva beszerzi az intézmény működéséhez szükséges további eszközöket, feszereéseket, azza, hogy az Önkormányzat áta beszerzett, a neveési-oktatási intézmények működtetésérő szóó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeetben meghatározott eszközök és feszereések finanszírozása a KIK feadata, d) Adatátvitei céú távközési szogátatás biztosítása, e) Vírusirtó beszerzése, informatikai és háózatbiztonságga kapcsoatos szoftverek frissítése, f) Aszódagép és szénsavpaack, vaamint forrásvíz automata üzemetetése június 30-áig, g) Őrzés-védeem biztosítása, üzemképteen eszközök, berendezések bevizsgáása. 3. Az Önkormányzat a működtetési feadatokra eküönített keretek fehasznáásáró a tárgyhónapot követő hónap 25-éig nyújt tájékoztatást a KIK részére.

5 4. A KIK- amennyiben igényi a beszerzés ebonyoítását ápriis -jétő az Önkormányzat részére pénzeszközátadássa eőre biztosítja az aábbi feadatok fedezetét Az eszközök beszerzése és átadása az Önkormányzat feadata: a) Oktatási céra hasznát vegyszerek beszerzése, b) Irodaszer, papír beszerzése, c) Oktatási céú ton er beszerzése, amennyiben az önkormányzati működtetési feadatokra fordítandó keretet meghaadó forrás nem á rendekezésre, d) Egyéb szakmai anyagok beszerzése, e) Kis értékű tárgyi eszközökbő: ea) Bútor, textíiák beszerzése eb) Ügyvitei és számítástechnikai eszközök beszerzése, ee) Gépek, berendezések beszerzése, ed) Oktatási céú és egyéb eszközök beszerzése, t) Nyomdai szogátatások. 5. A KIK ápriis -tő átváaja a közneveési intézmények postakötségét. 6. A KIK ápriis -tő üzembentartóként visei a gépjárműhöz (LTG-885 frsz.-ú) kapcsoódó kötségeket 7. A KIK ápriis -tő visei az iskoaszék, a szüői szervezet, továbbá az iskoai, koégiumi diákönkormányzat működési kiadásait 8. Az Önkormányzat váaja, hogy a diáksport, és diákoimpia feadataira, a Diák Sport Egyesüet és az Iskoai Sport Körök támogatására, a Diákönkormányzat és a Kőbányai Diáktanács támogatására a tanévben tervezett pedagógiai programhoz kapcsoódó beépő jegyek, nevezési díjak, iskoai kiemeit rendezvények (küönösen évforduók), vaamint a diáksport- és oktatási eszközökre a évre 25 miió forint összeget biztosít. Az Önkormányzat váaja, hogy a megáapodás aáírását követő 15 napon beüátutaja a támogatás összegét a KIK szám ú számájára. 9. A pogármester jogosut a 8. pontban meghatározott cétó etérő fehasznáást engedéyezni a KIK írásbei kéreme aapján. 10. A KIK kötees a 8. pontban meghatározott összeg fehasznáásáró2013. december 31-éig téteesen eszámoni az. meéketben meghatározott módon. 0.1 A KIK képviseőjének büntetőjogi feeőssége tudatában az eszámoás főösszesítőjén aáírásáva ke igazonia, hogy a 8. pontban meghatározott összeget az ott meghatározott céra fordította, az eszámoás iratai vaósak és a könyveiben az eszámot téteeket nyivántartja a rá vonatkozó számvitei szabáyok szerint. 0.2 Az Önkormányzat a kifizetett összeg fehasznáását - a végső eszámoás efogadásáig - év közben eenőrizheti. A KIK kötees eősegíteni az eenőrzést az adatoknak, az iratoknak az eenőr részére rendekezésre bocsátásával 10.3 A KIK egy összegben kötees visszafizetni (az összeg átutaásának napjátó a visszafizetés napjáigjáró Ptk. szerinti kamatokka együtt).a támogatás fe nem hasznát, ietve nem szabáyszerűen eszámot összegét, vaamint a nem a 8. pontban meghatározott céra fehasznát részét. A támogatás visszafizetésének határideje december Az eenőrzésre jogosut a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője. 2

6 . A Szerződő Feek áttekintik az Önkormányzat áta az intézmények vezetékes teefonszogátatása tárgyában kötött szerződéseket, és ameyeknek KIK részére történő átírása ápriis 30-áig nem történt meg, a KIK november 30-áig intézkedik azok átvéteéről 11.1 A ápriis 30-áig át nem írt vezetékes teefonszogátatások díját az Önkormányzat a KIK részére továbbszámázza A november 30-áig át nem írt vezetékes teefonszogátatások szerződését az Önkormányzat december 31. napjáva2013. december 12-én femondja. 12. A Szerződő Feek megáapodnak abban, hogy az intézményvezetők áta, vaamint az intézményekben nem a gazdasági ügyintézők áta hasznát azon mobiteefonokat, ameyeket az Önkormányzat a fottájábó2013. június 30-áig nem vezettek ki, az Önkormányzat a fottájábó2013. december 31-éig kivezetteti az aábbiak szerint: a) október 3 -éig a KIK beszerzi az intézményvezetők nyiatkozatát az átírásra vonatkozóan (az átíráshoz szükséges adatokka együtt), amey aapján az Önkormányzat az eőfizető vátozását kezdeményezi november 5-éig a szogátatóná, b) amennyiben december 10-éig az átírás eredményteenü teik e, az Önkormányzat az érintett mobiszámok tekintetében december 12-én a szerződést december 31. napjára femondja. 13. A KIK biztosítja az aábbi páyázat fenntartási kötségeit a megjeöt intézményekre: A Támop /B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Háózat kiaakítása - Együttműködés a Kőbányai Tehetségekért páyázat KIK-hez átkerüő résztvevő intézmények: Kőbányai Neveési Tanácsadó, Kőbányai Szent Lászó Átaános Iskoa, Kőbányai Harmat Átaános Iskoa. 14. A KIK biztosítja az aábbi páyázat megvaósítási kötségeit a megjeöt intézményekre: A Támop B-/ Migráns hátterű tanuókneveésének és oktatásának segítése páyázat KIKhez átkerüő résztvevő intézmények: Kőbányai Szent Lászó Átaános Iskoa, Kőbányai Bem József Átaános Iskoa. 15. A nemzeti közneveésrő szóó törvény végrehajtásáró szóó 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeet aapján a KIK az intézményi eátási díjak, (küönösen tandíj, térítési dij) 30%-át átutaja az Önkormányzat szám ú számaszámára az aábbi ütemezés ben: a) az eső féévi bevéteeket júius 31-éig, b) a harmadik negyedévi bevéteeket október 31-éig, c) a negyedik negyedévi bevéteeket január 31-éig. 16. A Szerződő Feek a jeen szerződést január. napjátó2013. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik. A következő évi szerződésrő a Szerződő Feek az önkormányzat kötségvetésének eőkészítése keretében egyeztetnek. 17. A Szerződő Feek részérő kapcsoattartásra kijeöt szeméyek: Az Önkormányzat részérő kijeöt kapcsoattartó: Neve: Hegedűs Károy Beosztása: ajegyző Eérhetősége: 06/30/ ,

7 A KIK részérő kijeöt kapcsoattartó: Neve: Németh Lászó Beosztása: Budapest O. tankerüeti igazgató Eérhetősége: 06/30/ Ajeen megáapodást a Szerződő Feek írásbanjogosutak módosítani. 19. Jeen megáapodásban nem szabáyozott kérdésekben a Pogári Törvénykönyvrő szóó évi N. törvény vonatkozó rendekezései az irányadóak. 20. Jeen megáapodás az. meékette együtt érvényes. A Szerződő Feek a jeen megáapodást eovasás és értemezés után mint akaratukka mindenben egyezőt jóváhagyóag aáírják. Budapest, Budapest, Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kovács Róbert pogármester Kebesberg Intézményfenntartó Központ Budapest 10. Tankerüete Németh Lászó tankerüeti igazgató Pénzügyi eenjegyzés: Pénzügyi eenjegyzés: Rappi Gabriea csoportvezető Szakmai és jogi szignáó: Dr. Szabó Krisztián jegyző Dr. Bodog Krisztina jogtanácsos 4

8 Az eszámoási köteezettség tejesítésének módja:. meéket. A Támogatott az eredeti ÁFA-s számára (vagy eszámoási bizonyatra) kézírássa rávezeti, vagy az erre a céra ekészített béyegző enyomatáva fetünteti - még megküdés eőtt - az aábbi tartamú szöveget: "A kifizetést a megáapodás céjára eküönített támogatási összegbő fedeztem, amey a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet aapján kerüt foyósításra". Ezt követően aáírásáva, béyegzőenyomatáva eátja. 2. Az. pontban fogataknak a számára történő rávezetése után az eredeti számákró Támogatott fénymásoatot készít. A másot számára a következő szöveget vezeti rá: "A száma az eredetive mindenben megegyező hitees másoat" Ezt követően aáírásáva, béyegzőenyomatáva eátja. 5

9 MEGÁLLAPODÁS J. meéket a ( ) KÖKT határozathoz amey étrejött egyrészrő a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat székheye: 02 Budapest, Szent Lászó tér 29. képvisei: Kovács Róbert pogármester PIR száma: adószáma: bankszámaszáma: ~ statisztikai számjee: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészrő a Kebesberg Intézményfenntartó Központ székheye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. képvisei: Németh Lászó.tankerüeti igazgató adószáma: Eőirányzat-fehasznáási keretszáma száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjee: mint fenntartó (a továbbiakban: KIK), együttesen: Szerződő Feek között az auírott napon és heyen az aábbi fetéteekke: A Szerződő Feek rögzítik, hogy a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami fenntartásba véteérő szóó évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 13. (2) bekezdés a) pontja aapján megáapodást kötöttek a közneveési intézmények áami fenntartásba véteéve összefüggő intézményi átadásátvéterő, a feadateátáshoz kapcsoódó étszámátadásró, vaamint a feadateátáshoz kapcsoódó vagyoneemek, jogok és köteezettségek megosztásáró (a továbbiakban: Megáapodás). A Szerződő Feek rögzítik továbbá, hogy a nemzeti közneveésrő szóó évi CXC. törvény 74. (6a) bekezdés aapján a - közneveési intézmény áta eátott feadatokhoz igazodó- működtetés egyedi fetéteeit a jeen megáapodásban szabáyozzák. I. Tankerüeti székhey. A Megáapodás IV. 3. pontja rendekezik a tankerüeti székheyről 2. A Szerződő Feek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizáróagos tuajdonát képező A/2, (31 m 2 ) A/3, (29 m 2 ) A/4, (34 m 2 ) hrsz.-ú, Budapest X., Körösi Csoma Sándor sétány 8. szám aatti ingatanbó 94 m 2 aapterüetű irodaheyiséget a közneveési feadatok eátásához, az irányítói és fenntartói jogok gyakorásához az Önkormányzat a KIK részére ingyenesen hasznáatba adta, tankerüeti székheyként biztosította. 3. Az Önkormányzat az irodaheyiségben tejes körű karbantartást, feújítást végzett, vaamint az irodaheyiséget behatoás-jezőve átta e, és január 25-én a KIK részére birtokba adta, ameyet a Szerződő Feekjeen megáapodás aáírásáva dekarának.

10 4. Az Önkormányzat a tankerüeti székhey működéséhez biztosítja az. meéketben fesorot nagy értékű tárgyi eszközöket, a 2. meéketben fesorot kis értékű tárgyi eszközöket, vaamint jegyzőkönyvben rögzíti a mérőórák áását. 5. A KIK kötees a 2. pontban körüírt ingatant és a 4. pont szerint átadott eszközöket rendetetésszerűen hasznáni, a birtokbavéte időpontjátó kezdődően a közüzemi díjakat fizetni, az eszközök működtetésérő Gavításró, karbantartásró), vaamint a seejtezést követően a pótásró és egyéb új eszközbeszerzésrő saját kötségén gondoskodni. II. Közneveési intézmények 6. A Megáapodás 16. meéketében fesorot, az abban fetüntetett intézmények áta hasznát ingatanok a KIK ingyenes hasznáatába kerütek január. napjátó kezdődően. 7. A KIK ingyenes hasznáatba átveszi az intézményben a etár szerint rögzített ingóságokat (nagy és kis értékű eszközöket, szaketárakat), ameyekért az intézményvezető fee. 8. Az intézményvezető kötees úgy ejárni az intézmény vezetése során, hogy az Önkormányzat az intézményt gazdaságosan tudja működtetni. Ennek körében az intézményvezető törekszik az Önkormányzat erőforrásainak takarékos és kötséghatékony fehasznáására. A közneveési intézmény feadatai és a közneveési intézmény működtetése összehangoása érdekében az intézményvezető közreműködik az intézménnye összefiiggő gazdákodási és technikai feadateátás megszervezésében. 9. A KIK az ingyenesen hasznáatba átvett ingó és ingatan vagyont mindaddig jogosut hasznáni, amíg a közneveési feadat eátása az ingatanban meg nem szűnik. A KIK csereingataura nem tarthat igényt. A KIK a hasznáatba átvett ingó és ingatan vagyont nem idegenítheti e, nem terheheti meg, harmadik szeméy részére bérbe, hasznáatba nem adhatja. O. A KIK kötees az ingó vagyontárgyakat a etár szerint átvett intézményben hasznáni. Az ingó vagyon intézményen kívüi hasznáatára a Szerződő Feek áta efogadott szabáyzatban meghatározottak az irányadóak.. Az Önkormányzat az intézmény közneveési feadatainak eátását szogáó ingó és ingatan vagyont a szerződés időtartama aatt nem idegenítheti e, nem terheheti meg, jogosut azonban az ingatan egyes részeit bérbe adni, ietve bármey módon- az intézményi Szervezeti és Működési Szabáyzatban meghatározott hasznáati idő után - hasznosítani, amennyiben a bérbeadás a közneveési feadat eátását nem veszéyezteti. 12. Az Önkormányzat évente- a tárgyév szeptember havában- femérést végez a következő évi kötségvetés tervezéséhez: a) az eszköz-áapotfemérést az Önkormányzat Pogármesteri Hivataa, b) az ingatan-áapotfemérést a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. végzi. A femérés eredményérő haadéktaanu, de egkésőbb a femérést követő 30. napon az Önkormányzat írásban tájékoztatja a KIK-et. 13. A KIK kötees az átvett és az átaa hasznát ingó és ingatan vagyont rendetetésszerűen, a közvagyont hasznáó szeméytő evárható gondosságga hasznáni, hatékonyan és kötségtakarékosan működtetni. 2

11 14. A KIK kötees az ehasznáódott és seejtezendő eszközökrő az Önkormányzatot tájékoztatni, és a hatáyos seejtezési szabáyzat aapján részt venni a seejtezési ejárás efoytatásában. 15. A KIK kötees az eveszett eszközökrő az Önkormányzatot haadéktaanu tájékoztatni a szükséges ejárás efoytatása érdekében. 16. A KIK a feadat eátásához végegesen feesegessé vát vagyont - beeértve a rendetetésszerű hasznáat meett ehasznáódott vagy eavut eszközöket is - kötees az Önkormányzat részére visszaadni, aki kötees azt visszavenni. 17. A KIK a hasznáatra átvett eszközökrő minden évben december 31-i forduónappaetárt vesz fe, azza, hogy az Önkormányzat Pogármesteri Hivataa eátja a etáreenőrzési feadatokat. A Szerződő Feek a etározási és etáreenőrzési feadatokat az Önkormányzat etározási szabáyzata aapján köteesek evégezni. 18. A KIK jogosut az ingatant saját berendezéseive eátni, e berendezések feett szabadon rendekezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tuajdonaként eszáíthatja, kötees azonban az eredeti áapotot saját kötségén heyreáítani. 19. Az Önkormányzat az ingatanban évő, a KIK tuajdonát képező vagyontárgyakért feeősséget nem váa. Az Önkormányzat működtetési feadatainak keretében az intézmények vagyonbiztosítását fenntartja. A KIK saját vagyontárgyaira küön biztosítást köthet. 20. A Szerződő Feek megáapodnak abban, hogy az ingatan rendetetésszerű hasznáata érdekében a KIK csak az Önkormányzat eőzetes írásbei engedéye aapján jogosut az ingyenes hasznáatában áó ingatant átaakítani, ietőeg a faak, a mennyezet, vagy a padózat megbontásáva járó műveetet végezni. Az ezze kapcsoatos kötségek a KIK-et terheik. 21. Amennyiben a KIK a vagyontárgyakat nem rendetetésszerűen hasznája vagy rongája, az Önkormányzat jogosut a KIK kapcsoattartójához forduni. 22. A KIK fee minden oyan kárért, amey a rendetetéseenes vagy szerződéseenes hasznáat következménye. A nem rendetetésszerű hasznáat foytán keetkezett hibák kijavítása, a károk megtérítése a KIK köteezettsége függetenü attó, hogy a bekövetkezett hiba, ietve a kár az akamazottai, ügyfeei, az intézmény tanuói vagy az érdekkörében ejáró szeméy magatartására vezethető vissza. 23. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az ingatan működtetéséve kapcsoatos hirdetményeit az ingatanban a közösen meghatározott heyen és módon kifüggesztheti. 24. Az Önkormányzat hozzájáru ahhoz, hogy a KIK az ingatanok címét az intézmények, ietve a Tankerüet székheyekét, ietve teepheyeként bejegyeztethesse, azt eveezésében fe tüntethesse. 25. A KIK tudomásu veszi, hogy az Önkormányzat szabáyazza a etározás, etárkészítés, a feeseges vagyontárgyak hasznosításának, seejtezésének rendjét a pogármesteri és jegyzői 3

12 közös utasításban, és kijeenti, hogy az utasításokban fogat vonatkozó részét magára nézve köteezőnek ismeri e. 26. Az intézmény ingyenes hasznáatába adott vagyont az Önkormányzat rnűködteti. 27. Az Önkormányzat gondoskodik a hasznáatba adott, az intézmény eheyezését szogáó ingatan rendetetésének megfeeő, a hatáyos közneveési, tűzvéderni, rnunkavéderni és egészségügyi eőírások szerint történő üzernetetésérő, karbantartásáról 28. Az Önkormányzat kötees gondoskodni a hasznáatba adott ingatanvagyon áagának rnegóvásáró, karbantartásáró, a szükséges feújítások, pótások, cserék kiviteezési rnunkáatainak evégzésérő, így az ingatanban evő központi berendezések, az ezekhez csatakozó vezetékrendszerek rnunkaképes áapotáró, az átvétekori áapotnak megfeeő szinten tartásáról 29. Az Önkormányzat kötees a rnűködtetésse kapcsoatos közterheket, kötségeket, díjakat viseni, gondoskodni a hasznáatba adott ingatan vagyonvédeméről 30. Az Önkormányzat kötees eátni rninden oyan rnűködtetési feadatot, amey ahhoz szükséges, hogy az ingatanban a közneveési feadatok megfeeő színvonaon, biztonságga történő eátásának fetéteei biztosítottak egyenek. Ennek keretében gondoskodik az intézmény rnűködéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szogátatások rnegrendeésérő, átadás-átvéteérő, raktározásáró, pótásáró. 31. A küön jogszabáyban meghatározott eszközök, taneszközök, feszereések beszerzésének kötségét az intézményvezető javasata aapján a KIK rendszerezi, és - a kötségvetésében erre a céra eőirányzott keretösszeg erejéig- finanszírozza. Az e körbe tartozó beszerzések eőtt a KIK enökének eőzetes, írásbei jóváhagyását be ke szerezni. 32. Az Önkormányzat gondoskodik a tuajdonában evő, a közneveési feadat eátáshoz szükséges technikai berendezés, vaarnint taneszköz rnűködtetésérő, javításáró, karbantartásáról 33. Az Önkormányzat nem kötees pótoni azt a hasznáatba adott ingó vagyont, amey az Önkormányzatnak fe nem róható ok rniatt megsemmisüt. Arnennyiben a megsemmisüt vagyoneern heyébe biztosítási összeg ép, akkor a biztosítási összeg erejéig kötees gondoskodni az Önkormányzat a vagyontárgy pótásáró. III. A szerződés hatáya, rnegszűnése 34. A Szerződő Feek a jeen szerződést január. napjátó kezdődően határozatan időtartarnra kötik. A szerződés rnegszűnik, ha az áami közneveési feadat eátása a 6. pontban körüírt ingatanokban rnegszűnik. 35. A KIK a hasznáati joga rnegszűnése esetén, a rnegszűnése napjátó számított 20 napon beü kötees az ingatant a saját tuajdonát képező eszközök és berendezések etávoításáva kiüríteni és azt rendetetésszerű hasznáatra akamas áapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 36. Arnennyiben a KIK az ingatant az eőírt határidőig nem hagyja e, az Önkormányzat jogosut a heyiségeket birtokba venni, a KIK heyiségekben taáható ingóságairó két tanúva hiteesített etárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon beüi eszáítására írásban feszóítani. 37. Arnennyiben a KIK az írásbei feszóítását követő 8 napon beü nem száítja e ingóságait, az Önkormányzat jogosut a KIK-nek az ingatanban évő vagyontárgyait a KIK 4

13 kötségén eszáíttatni, és megfeeő heyen történő raktározásáró a KIK kötségén gondoskodni. IV. Egyéb rendekezések 38. A Szerződő Feek részérő kapcsoattartásra kijeöt szeméyek: Az Önkormányzat részérő kijeöt kapcsoattartó: Neve: Hegedűs Károy Beosztása: ajegyző Eérhetősége: 06/30/ , A KIK részérő kijeöt kapcsoattartó: Neve: Németh Lászó Beosztása: Budapest O. tankerüeti igazgató Eérhetősége: 06/30/ Ajeen megáapodást a Szerződő Feek írásbanjogosutak módosítani. 40. Jeen megáapodásban nem szabáyozott kérdésekben a Pogári Törvénykönyvrő szóó évi IV. törvény vonatkozó rendekezései az irányadóak. 41. Jeen megáapodás az 1-2. meékette együtt érvényes. A Szerződő Feek a jeen megáapodást eovasás és értemezés után mint akaratukka mindenben egyezőt jóváhagyóag aáírják. Budapest, Budapest, Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kovács Róbert pogármester Kebesberg Intézményfenntartó Központ Budapest 10. Tankerüete Németh Lászó tankerüeti igazgató Pénzügyi eenjegyzés: Rappi Gabriea csoportvezető KIK eenjegyző:... ~ Szakmai és jogi szignáó: Dr. Szabó Krisztián jegyző Dr. Bodog Krisztina jogtanácsos 5

14 Nagyértékű tárgyi eszközök. számú meéket etári szám nyivántartási szám megnevezés vonakód gyári szám 1 eheyezése A számító gépaszta N00744 Körösi 8 A-91\ görgős aátét N00880 Körösi 8 B-3/! ajtós szeaény N00882 Körösi 8 B-3/ ajtós szeaény N00883 Körösi 8 B-3/ ajtós szeaény N00881 Körösi 8 B-3/ ajtós szeaény N00885 Körösi 8 B-3/ ajtós szeaény N00884 Körösi 8 B-4/ ajtós szeaény N00886 Körösi 8 B-7/ kisszeaény N00895 Körösi 8 B-7/ kisszeaény N00887 Körösi 8 B-7/ kisszeaény N00888 Körösi 8 B-7/ kisszeaény N00892 Körösi 8 B-7/ kisszeaény N00891 Körösi 8 B-7/ kisszeaény N00890 Körösi 8 B-7/ kisszeaény N00889 Körösi 8 K-26/ Teefonközpont Panasonic Körösi 8 K-33/ Minota Di N00893 Körösi 8 K-33/ Canon fax N00894 Körösi / Cisco 12 portos Switch N00901 Körösi / Siver 2 PC N00896 Körösi / Siver 2 PC N00897 Körösi / Siver 2 PC N00898 Körösi / Siver 2 PC N00899 Körösi / Siver 2 PC N00900 Körösi / FS SE-I. monitor N00686 YEEL Körösi / Samsung 17" mon N00687 MJ17HMFY T Körösi / FuTec "H" konfi.g N00205 FT-EMP Körösi 8 HPLJ 6P nyomtató N00952 Körösi 8

15 Kisértékű tárgyi eszközök 2. számú meéket etári szám nyivántartási szám megnevezés i vonakód gyári szám! eheyezése A-1/ íróaszta! K02053 ;Körösi 8 A-11j5oo 1 O01005oo íróaszta K02592 :Körösi 8 A-11/ íróaszta! K02591 i ;Körösi 8 A íróaszta i k02593 ikörösi 8 i A számító gépaszta : K02586 'Körösi 8 A görgős aátét K02590!Körösi 8 A görgős aátét K02587 Körösi 8 A görgős aátét K Kőrösi 8 A görgős aátét K02589 Körösi 8 B-7/ kis szekrény K02594 Körösi 8 B-8/ könyvespoc K02595 Körösi / Acer 17" K02478 ETL460C C5PY18 Körösi 8 200&/ LG 17" &411261K02357 Körösi / LG 17" KO 1828 Körösi / LG 17'' K02358 Körösi 8 A-1/ íróaszta K02565 Körösi 8. A-1/ íróaszta K02080 Körösi 8. A íróaszta K02082 Körösi 8. A íróaszta K02562 Körösi 8. A-1/ íróaszta K02582 Körösi 8. A-/ íróaszta K02583 Körösi 8. A-1/ íróaszta K02584 Körösi 8. A számítógépaszta K02585 Körösi 8. A számítógépaszta K02563 Körösi 8. A számítógépaszta K02081 Körösi 8. A~41 számítógépaszta K02564 Körösi 8. A-7/ tárgyaó aszta K02079 Körösi 8. B nagy páncészekrény K02050 Körösi 8. B-3/ ajtós szekrény K02090 Körösi 8. B-3/ ajtós szekrény K02087 Körösi 8. B-3/ ajtós szekrény K02091 Körösi 8. B-3/ ajtós szekrény K02085 Körösi 8. G-1/ áó fogas &411261K02560 Körösi 8. G-1/ áó fogas K02561 Körösi 8. G-2/ fai fogas K02108 Körösi 8. Sz/ szék K02581 Körösi 8. Sz/ szék K02578 Körösi 8. Sz/ szék K02580 Körösi 8. Sz/ szék K02579 Körösi 8. Sz/ szék K02577 Körösi 8. Sz/ szék K02576 Körösi 8. Sz/ szék K02097 Körösi 8. Sz/ szék K02096 Körösi 8. Sz/ szék K02095 Körösi 8. Sz/ szék K02575 Körösi 8. Sz/ szék K02573 Körösi 8. Sz/ szék K02571 Körösi 8. Sz/ szék K02094 Körösi 8. Sz/ szék K02572 Körösi 8. Sz/ szék K02566 Körösi 8. Sz/ szék K02568 Körösi 8. Sz/ szék K02570 Körösi 8. Sz/ szék K02567 Körösi 8. Sz/ szék K02569 Körösi 8. K-10/ hűtőszekrény K02574 Körösi 8.

16 Kisértékű tárgyi eszközök TENOVIS Anaog '!teefonkészüék i :TENOVIS Anaog teefon készüék r j TENOVIS Anaog i 1 teefonkészüék TENOVIS Anaog teefonkészüék TENOVIS Anaog teefonkészüék Panasonic Hybrid System központi teefonkészüék BTN JBTN ! BTN BTN BTN KAVD számú meéket 'Körösi 8 /Körösi 8.!Körösi 8. Körösi 8. Körösi 8. Körösi 8.

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

SZERZÖDÉS. .A~ lll..2gj /J::', '' ~ l.(fb \ Azonosító szám: KÖZOP

SZERZÖDÉS. .A~ lll..2gj /J::', '' ~ l.(fb \ Azonosító szám: KÖZOP ~.A~..2GJ /J::', '' ~ Azonosító szám: KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 SZERZÖDÉS.(fb \ kic i"~' j az Európai Unió Kohéziós Aapjábó és az Operatív Program hazai központi kötségvetési eőirányzatábó származó támogatásnak

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

É íú ó É á ö ő í í ű á Í Ó á í á í í á í á í í ó á í 2 ráns,,t sná z earíró orm,rr I. Átaános rendekezések I. z ingatan-nyivántartísba a Fővarosi Kenietek Födhivataéná 26320 hrsz. aatt fevett, a Budapest,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I /.~1. BÉRET -ÜZEME TETÉS SZERZŐDÉS A Kunágota-Nagykamarás-Amáskamarás REGONÁS CSA TORNAMÚ RENDSZERRE MóDosrrÁSOKKAEGYSÉGES SZERKEZETBEN BÉRET - ÜZEMETETÉS SZERZŐDÉS KUNÁGOTA- NAGYKAMARÁS - AMÁSKAMARÁS

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BÉRLETI - ÜZEMEL TETÉSI SZERZŐDÉS. A KÖZÉP-BÉKÉSI REGIONÁLIS VíZELLÁ TÓ RENDSZERRE

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BÉRLETI - ÜZEMEL TETÉSI SZERZŐDÉS. A KÖZÉP-BÉKÉSI REGIONÁLIS VíZELLÁ TÓ RENDSZERRE BÉRET ÜZEME TETÉS SZERZŐDÉS A KÖZÉPBÉKÉS REGONÁS VíZEÁ TÓ RENDSZERRE MÓDosíTÁSOKKA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BÉRET ÜZEMETETÉS SZERZÖDÉS KözÉpBÉKÉS REGONÁS VíZEÁTÓ RENDSZER. Preambuum 9 1.1. Jeen szerződés

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás. Nincs. Nincs Vásárlás 2011.év 09. hónap 2017.év 12. hónap. év. hónap. 253,078 BKK Zrt. 0,000.

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás. Nincs. Nincs Vásárlás 2011.év 09. hónap 2017.év 12. hónap. év. hónap. 253,078 BKK Zrt. 0,000. Azonosító: 007098. oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Ágazat: Közekedés feadatok Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban ke megadn A feadat megnevezése: címe: Budapest vamos és

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

Város Polgármestere. Tárgy: 3632/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere. Tárgy: 3632/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása ELŐTERJESZTÉS Város Pogármestere 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2a. Teefon: 06 23 310-174112 113 142 meék Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ktatószám: É -3015-32012 Ügyintéző:Berényi

Részletesebben