A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet évi szakmai és pénzügyi beszámoójának efogadásáró és a évi önkormányzati támogatás tervezett fehasznáásáró szóó tájékozatóró I. Tartami összefogaó A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet (a továbbiakban: KISE) 2011-ben működési kötségek támogatására 15 miió forint támogatást kapott, meynek pénzügyi eszámoását 20. december 15-ig az Oktatási, Kuturáis és Civi Csoportnak eadta. A KISE egfontosabb feadatai közé tartozik, hogy biztosítsa az edzések és a bajnoki szerepés szeméyi, tárgyi, szakmai fetéteeit, segítse a Keresztury Dezső Átaános Iskoa beiskoázását kiemeit figyemet fordítva a sportosztáyra, vaamint az ifjúsági korcsoportbó kiöregedő játékosokat megtartsa és beépítse a fenőtt csapatba. Az egyesüet fenntartja a Gyakoró utcai sportétesítményt. Az egyesüet a Gyakoró utca 25. szám aatt évő KISE sportteepen, az Ihász utca 24. szám aatt évő műfüves páyán, vaamint hosszú idő után újra a Törekvés páyán végzi sporttevékenységét. A Keresztury Dezső Átaános Iskoa áta béret ingatanrészében zajik az irodai munka, vaamint az egyesüeti sporttevékenység. A következő intézményekben béretek tornatermeket -Gyakoró utcai Közgazdasági Szakközépiskoa, O. 10-tő ig; - Keresztury Dezső Átaános Iskoa, O. 03-tó ig; - Móra Ferenc Átaános Iskoa, O. 03-tó ig. Nagypáyás csapatok számára a tavaszi idényre vaó fekészüési mérkőzések idejére a II. Ker. UFC és a Budafoki MTE műfüves, viágítássa eátott páyáját béreték. A fenőtt csapat a bajnoki mérkőzéseit is a Budafoki MTE sportteepén játssza. A KISE sportteepen a nyári szünet aatt - az emút évekhez hasonóan - a füves páyát tejes körűen feújították, edzésfeszereést biztosítottak, ez utóbbit a szüők jeentős anyagi hozzájáruásáva ben a tagétszám összesen 341 fő, többek között 2. és 3. heyezést értek e a 20 0/20 -es bajnoki évadban, sok csapatot indítottak a nyári bajnoki nevezések során a 2011/2012-es szervezett bajnokságban, vaamint a Bozsik Kibontakozási Program rendszerben. A Gyermek Intézményi Programban körzetvezetőként vesznek részt, óvodákban és iskoákban tartanak kiheyezett fogakozásokat. Lebonyoították az Ovis Foci Napot, aho minden kőbányai óvoda képvisetette magát. Tavassza a kerüeti óvodákban tartottak feméréseket, minden kerüeti és födrajziag köze eső óvodában osztottak Sportosztáyi Tájékoztatót, ami a Keresztury Dezső Átaános Iskoa beiskoázási ismertetője. A KISE a 2011/12-es bajnoki évadban Ft, a társasági adóró és osztaékadóró szóó évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/C. () bekezdése aapján

2 ehívható támogatás igénybe vétéére jogosut, a sportfejesztési program megvaósítására június 30-ig van ehetősége. Az Önkormányzat áta évben biztosítandó támogatást az önrész és az áfa finanszírozására, vaamit a közüzemi számák kiegyenítésére fordítanák. A Tao. páyázat projekteemei az aábbiakbó tevődnek össze: a) tárgyi eszköz beruházás- 70% támogatási intenzitássa; b) utánpótás-neveés feadatainak támogatása- 90% támogatási intenzitássa; c) képzésse összefüggő feadatok - 25% támogatási intenzitással A Sakovics Gábor enök áta benyújtott évi szakmai beszámoót az eőterjesztés 2. meékete, az Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeet aapján a működési kötségek támogatására vonatkozó 7,5 miió forint évi tervezett feosztását az eőterjesztés 3. meékete tartamazza. A KISE évi méregét az eőterjesztés 4., a évi önkormányzati támogatáshoz szükséges Országos Bírósági Hivatahoz eadott beszámoójának feadóvevényét az eőterjesztés 5. meékete tartamazza. A évi pénzügyi eszámoás megtekinthető a Pogármesteri Hivataban (1105 Budapest, Bánya u es iroda). II. Döntési javasat. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meékete szerinti határozatot. 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet évi önkormányzati támogatásának tervezett fehasznáásáró szóó tájékoztatót tudomásu veszi. Budapest, ápriis 3. Törvényességi szempontbó eenjegyzem: D~ jegyző

3 . me/ék/et az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2012. (IV.12.) határozata a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet évi szakmai és pénzügyi beszámoójának efogadásáró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet évi szakmai és pénzügyi beszámoóját efogadja. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a kerüetfejesztési és kükapcsoati szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője

4 Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet Bp. Gyakoró u. 25. Tárgy: KISE évi tájékoztatója A KISE feadatai között továbbra is az a prioritás, hogy biztosítsuk az edzések és a bajnoki szerepés szeméyi, tárgyi, szakmai fetéteeit, segítsük a Keresztury Dezső Átaános Iskoa beiskoázását és a sikeres beiskoázási program foytatásaként a sportosztáyra kiemeit figyemet fordítsunk. Az ifjúsági korcsoportbó kiöregedő játékosainkat megtartsuk és beépítsük őket, a fenőtt csapatba. Ezen kívü fenntartjuk a Gyakoró utcai sportétesítményt. I. Székhey fenntartási kötségek, bérek, bérések Egyesüetünk a Gyakoró utca 25. szám aatt évő KISE sportteepen, az Ihász utca 24. szám aatt évő műfüves páyán vaamint hosszú idő után újra a Törekvés páyán végzi sporttevékenységét. A Keresztury Dezső Átaános Iskoa béret ingatanrészében az irodai munka vaamint egyesüeti sporttevékenység zajik. Az iskoa bérieménye után fűtés, víz és viany díjakat negyedéves bejeentések után átutaássa töresztjük. A KISE sportteepen a víz, viany és csatorna vaamint a kommunáis díjakat havi rendszerességge egyenítjük ki. A sziárd tüzeésű káyhánkhoz nagy mennyiségben vásárotunk tűzifát. Nyoc éve tartó - évente meghosszabbított - megbízási szerződésünk van egy könyveő cégge. Az év eejétő három tagga bővüt az edzői áomány, jeeneg öt főáású edzőt akamazunk. A többi edzőt megbízási szerződés keretében fogakoztatjuk. Az asó tagozatos korú sportoók a téi időszakban, az ovisok foyamatosan tomateremben készünek. Ebben az évben, az aábbi intézményekben béretünk tomatermeket: -Gyakoró utcai Közgazdasági SzakközépIskoa O. O.-tő ig. - Keresztury Dezső Átaános Iskoa O. 03.-tő ig. - Móra Ferenc Átaános Iskoa O. 03.-tő ig. Nagy páyás csapatainknak, a tavaszi idényre vaó fekészüési mérkőzések idejére, a II. Ker. UFC és a Budafoki MTE műfüves, viágítássa eátott páyáját béretük A fenőtt csapatunk a bajnoki mérkőzésit is a Budafoki MTE sportteepénjátssza. II. Beszerzések Mint minden évben, most is edzésfeszereést biztosítottunk, - a szüők jeentős anyagi hozzájáruásáva-, amey nyári edzésfeszereésbő és meegítőbő á. Az új edzők számára egységes szereést vásárotunk edzésre és mérkőzésre egyaránt. Az ehasznáódott megküönbözte-

5 tőket pótotuk és újabb garnitúrákat vettünk. Az emút évek hagyományaihoz hasonóan minden csapatunk fotóját, tartamazó pakátot és kártya naptárakat adtunk ki az év végén. Egyesüeti zászókat, matricákat, kártya naptárakat, pakátokat, osztottunk az évzárónkon sportoóinknak. Az idei beszerzések nagy részét ehaasztottuk, mert a TAO páyázat miatt ben vaósítjuk meg III. Feújítások, fejesztések A KISE sportteepen a nyári szünet aatt - az emút évekhez hasonóan- a füves páyát tejes körűen feújítottuk, gyepszeőztetésre, gyeptégázásra, feüvetésre, tápanyag utánpótásra, vegyszeres kezeésre, vaamint szeektív gyomirtásra kerüt sor. Egy béret önjáró henger segítségéve! tartjuk karban a játékteret. A ocsoó kapacitásunkat bővítettük, nagy tejesítményű szivattyút vásárotunk, az ehasznáódott tömők és szórófejek, heyett újakat vettünk. Az idei feújítások, fejesztések nagy részét ehaasztottuk, mert a TAO páyázat miatt ben vaósítjuk meg. IV. Tagétszám 20 -ben a tagétszám az aábbiak szerint aakut BLSZ IIB. o. U 9 U 5 U 4 U13 U 2 U UIO U 9 U 8 U 7 Ovisok Összesen: 22 fő 19 fő 21 fő 22 fő 19 fő 30 fő 22 fő 20 fő 25 fő 32 fő 20 fő 89 fő 341 fő V. Sportszakmai tevékenység Bajnokságban induó csapataink a téi fekészüést a béret tomatermekben, az Ihász utcában vaamint a II. Ker. UFC műfüves páyáján, kezdték meg. Az eőkészítő korosztáyaink fogakozásai a Keresztury Dezső Átaános Iskoa, a Gyakoró utcai Közgazdasági Szakközép Iskoa és a Móra Ferenc Átaános Iskoa tornatermeiben zajottak. Idén több saját rendezésű és meghívásos tomákon biztosítottunk versenyzési ehetőséget a gyerekeknek, meynek a heyszínéü a IX. kerüeti Gyái úti Puskás Tivadar Szakközép Iskoa és a gyömrői sportcsarnok szogát. Bajnoki szerepés a 2010/2011-es bajnoki évadban:

6 BLSZ IIB.-ben szerepő fenőtt csapatunk. 16. heyezést ért e a bajnokságban, U19.-es szüetésű csapat 7. heyezést ért e a bajnokságában, U 7-es szüetésű csapat 6. heyezést ért e a bajnokságában, U14.-es szüetésű csapat 2. heyezést ért e a bajnokságában, U13.-as szüetésű csapat 6. heyezést ért e a bajnokságában, U12.-es szüetésű csapat 8. heyezést ért e a bajnokságában. U2.-es szüetésű "B" csapat 3. heyezést ért e a bajnokságában. Az OTP _MOL Bozsik Program kertén beü továbbra is körzetvezetőként veszünk részt. A programban szerepő korosztáyaink: U12, U, UIO, U9, U8, U7, U6,. A Gyermek Intézményi Programban szintén körzetvezetőként veszünk részt. Mi bonyoítottuk e az Ovis Foci napot, aho minden kőbányai óvoda képvisetette magát. Tavassza a kerüeti óvodákban tartottunk feméréseket, minden kerüeti és födrajziag köze eső oviban osztottunk Sportosztáyi Tájékoztatót, ami a Keresztury Dezső Átaános Iskoa beiskoázási ismertetője. Az aábbi kőbányai óvodákban tartunk kiheyezett fogakozásokat: Csupa Csoda Óvoda Mocorgó Óvoda Bóbita Óvoda Egis Óvoda a Keresztury Dezső Átaános Iskoában Az aábbi kőbányai iskoákban tartunk kiheyezett fogakozásokat: Széchenyi István Átaános Iskoa Harmat Átaános Iskoa Szent Lászó Átaános Iskoa Bem József Átaános Iskoa Keresztury Dezső Átaános Iskoa Orchidea Átaános Iskoa Diákoimpia Az. és a 2. korcsoportos Kőbányai Diákoimpia küzdemeit az Ihász utcai műfüves páyán továbbra is mi bonyoítjuk e. A csapatokat többségét az edzőink kísérik a heyszínre, ők átják e a versenybizottsági teendőket és a játékvezetés is az ő feadatuk. Bajnoki szerepések A nyári bajnoki nevezések során az aábbi csapatokat indítottuk a 2011/2012.-es szervezett bajnokságban, vaarnint a Bozsik Kibontakozási Program rendszerben: Fenőtt csapat BLSZ I./B osztáy U9.-es csapat BLSZ bajnokság U16.-es csapat BLSZ bajnokság

7 U15.-ös csapat BLSZ bajnokság U14.-es csapat BLSZ bajnokság U3.-as csapat BLSZ bajnokság /3/4 páya/ U12.-es csapat BLSZ bajnokság /3/4 páya/ U12.-es "B"csapat BLSZ bajnokságban /3/4 páya/ A Bozsik Kibontakozási Program, szerepő csapataink mindenho két csapatta veszünk rész/: U, UO, U9, U8, U7, U6. VI. Finanszírozás Az önkormányzati támogatás 15 miió forintos összegét az aábbiakra kötöttük: ~unkabéréstag.kif ~unkabér járuékai Feújítás ktg.-ek Székheyfenntartási ktg. Könyveési ktg. ~egbízási díjak Kommunikációs ktg. Béreti díjak Nevezési, bírói díjak, szövetségi ktg. Feszereések Egyesüeti Ktg. Összesen: Ft 691 OOO Ft Ft Ft 330 OOO Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Együttműködésünk az Önkormányzatta - mind az ietékes bizottságokka, mind, pedig a Hivata szakirányú osztáyáva - kiváó, megvaósut céjaink eérését nagyban segítették, miként az Önök áta egyesüetünk részére megítét éves kötségvetési támogatások is. Ezúton szeretnénk megköszönni ezt, vaamint az idei támogatásukat is, és reméjük, hogy a jövőben is enyerjük bizamukat. Sakovics Gábor enök s.k.

8 A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet évi Önkormányzati támogatás tervezett fehasznáása Egyesüetünk, a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet a Magyar Labdarúgó Szövetség november 25-én be/8518/2011 ügyiratszám aatt ket határozata aapján a 2011/12-es bajnoki évadban O 16 Ft, az évi LXXXI. társasági adóró és osztaékadóró szóó törvény ( továbbiakban Tao) 22/C. () bekezdése aapján ehívható támogatás igénybe véteére jogosut. Sportfejesztési programunk megvaósítására ig van ehetőségünk. A program megvaósításának a fetétee, hogy a megítét pénzösszegek, ehívásakor ke megfinanszírozni az önrészt és az Áfa-t. Az Önkormányzat évi támogatását az önrész és az áfa megfinanszírozására, vaamint a közüzemi számáink kiegyenítésére fordítanánk. A Tao páyázat projekteemei: Tárgyi eszköz beruházás: 170% támogatási intenzitássa/ asaakos terüet heyén étesítendő 3 OOO m2.-es füves páya a abdafogó háók feújítása abdafogó oszopok, korátok festése éves gyepregenerációs program gyeptrágyázási program két db mosógép vásárása fűgyűjtős fűnyíró traktor Utánpótás-neveés feadatainak támogatása 190% támogatási intenzitássa/ minden játékosnak mérkőzésszereés minden játékosnak edzésszere és minden játékosnak abda mobi kapuk segédeszközök edzőtábor az Ifjúsági korcsoportoknak minden korcsoportnak két saját rendezésű torna szeméyi jeegű ráfordítások Képzésse összefüggő feadatok /25% támogatási intenzitássa/ szakképzés /edzői icencek/

9 Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet sportfejesztési programjának összesítő tábázata Sportfejesztési program értéke Tárgyi eszköz 70% támogatási intenzitássa Utánpótás 90% támogatási intenzitássa Igényet támogatás mértéke Adatok Önrész ÁFA Képzésse összefüggő feadatok 25% támogatási intenzitássa Közreműködői díj o o o Adatok forintban megadva Gyakoró utcai sportteep közüzemi díjak Áram díj Gyakoró utca sportteep Szeunyvízdíj Gyakoró utca sportteep Vízdíj Gyakoró utca sportteep Kommunáis díj Gyakoró utca sportteep 1500 OOO OOO 400 OOO Budapest, március 02. Tiszteette: Sakovics Gábor enök s.k.

10 Statisztikai számje vagy adószám (csekkszámaszám) Az eredetivei mindenben megegyező hitees másoat Bp., ::t1.:.. ~?~- 2? KSE sület KÖBÁNYAI\FJ0SÁGI s?o:eg~ Bp. Gyako u.... ; ados:z.. A számvitei törvény szerinti egyéb szarvezetek egyszerűsített beszámoója ~ 0 ' 1 A é V egyéb szarvezet megnevezése 1 ct me v...s. Ketezés: ~JO 7 oa 2. O 3. 2f. az egyéb szervezet vezetője (képviseője) IUSE KOB~ IF~rSPORTEGVEOOW 1106 Bp., Gyasorf6 u. 25. adósz~ T.1715/A-AB Nyomtatvény

11 ~ & ~ s ~ * J- 4,j ~1 A~ Isi.:L A o 4 Statisztikai számje vagy adószám (csekkszáma szám) Az eredetive!míndenben hitees másoat. Bp., ~.),, 2 f'.,/ ;!..-n J- 1,,... A\ \'T '"'L.. ~ A 1 r-: ~?o-n ~Ci'i'E:-&\A\...JE.>T Az egyéb szervezet megnevezése: -=~=-'P~",:-.::...,..._..:...,..,-=:-.:;:~...;;._ "-"_.._;j..:...f---="-.:>:_' "'---=' Az egyéb szervezet címe: _...;..A-'-'-A'-O_G..;;:::;::c..u--...:':;;;1:.-A._~_.e_S_\--1--G=-"-\..:...A_'-~---=0=--:.Jt :..LO_' I,..\._. _t_s Sorszám a EGYSZERES KÖNYVVITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOÓJÁNAK MÉREGE e o A A ÉV A téte megnevezése Eőző év Eőző év(ek) heyesbítése i b c d e adatok E FT -ban Tárgyév A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) J. 4. &.SC.~ ~~G. IMMATERIÁiS JAVAK J TÁRGYIESZKÖZÖK. BEFEKTETETT PÉNZÜGY ESZKÖZÖK Forgóeszközök (6-9. sorok) J.~ g sej J J! A..340 ' KÉSZLETEK. KÖVETELÉSEK. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTIVÁK} ÖSSZESEN (1.+5. sor) G Í'\~ A 'SO :3~.38 <ó~.jo:6 ~5" (-\33 X'* ~~::.> C. Saját tök e ( sorok) i..34 ~ö C 8 U. '+.sr. INDULÓ TÖKE JEGYZETT TÖKE J.:\ A~. TÖK EV Á TOZÁS EREDMÉNY.3~o:L!) i.34?r~~ '. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÜY AAPTEVÉKENYSÉGBŐ.{ 4-"-\~ 4~ 5C'ö v. TÁRGYtV EREDMtNY VÁAKOZÁSI TEVÉKENYS~GBÖLI D. Tartaék E. Cétartaékok F. Köteezettségek ( sorok). HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G51 FORRÁSOK {PASSZfVÁK) ÖSSZESEN ( sor) O A'-\~ JS' 4. :;ó ~t ö~~ Ketezés: ~,g. f? 't O 1 L, () !(, T.171 5/A.r.sz. - s - AB Nyomtatvány KIS E KŐ8ÁI'NAIIFJ0SAG SPORTEGYEsOLET 1106 Bp., Gya~odó u. 25. adósz~ 1815g Az egyéb szef'!ezet vezetője (képvíseiője)

12 ~-ii ~ [si ~ :f ; A ~!3 ~ _:) 5 ;L A O 1. f J Statisztikai számje vagy adószám (csekkszámaszám). / J. \ :Azegyébszervezetmegnevezése: ~~Atv'1A \"F~ ~.f.\g \.!::(yq'j2.."\ é:g'-'~sü U::T Az eredetive míndenben mafegyező hitees másoat. Bp., 20.A.. L.9}.: ~?. ~-f'- KISE KÖBÁNVAIIFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLE 1106 Bp., Gyakoró u. 25. adós~: Az egyéb szervezet címe: 1\ A O G :b u/d A'~ C: s c 1 G~...\ ft-.. \...C"\2. uo u.. 45" [?. o A J ÉV ~~ _.. """ Sorszám í\ téte mednevezése 1. ~A.'Y.'Nie'Q'és"PénroevétereF. e!sz'a~éék 2.. PÉNZÜGYILEG RENDEZEn BEVtTELEK 3. Ebbő: támogatások 4, -aapítói központi kötségvetési! 6. heyi önkormányzati r 7. társadaombiztosítási továbbutaási céa kapott 9. egyéb tagdíj egyéb bevéteek 12.. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTÖ BEVÉTELEK 13. B. í?~~ ef pénzr<iaí3áso<. eszáriiöffiáforditasok...+ +V 14. 1!1. RAFORDITASKÉNT ÉRVÉNYESITHETÖ KIADÁSOK 15. Ebbő: továbbutat támogatás 16. IV. RÁFORDfTÁST JELENTÖ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK 17. V. RÁFORD{TÁST JELENTÖ ELSZÁMOLÁSOK 18. VI. RÁFORDITASKtNT NEM trvtnyesfthetö KIADÁSOK C. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( VI.) 20. D. Nem pénzben reaizát eredmény [11.-(IV.+V.)] 21. E. Adózás eötti eredmény (1.+11.)-(.+IV.+V.) 22. F. Fizetendő társasági adó G. Jóváhagyott osztaék EGYÉB K EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOójÁNAK EREDMÉNYtEVEZ SE Eőző év Aaptev. Vá. tev. ~--- -.o&sa J:) :.fi~.. ~(;;"fo!.':> O<tO _AA~I\ AS 21~~ 1.~ A. -:Ir~!.\ o Összes :...o 85>\ J.O~Si ~<::'1<1 A3o'OO (..._ ",-1 AM~~ ~.'-'1 /\1-1.1.' \ o Aaptev. Eőző év( ek) heyesbítései tev. összes - Aaptev. Tárgy év Vá. -- adatok E FT-ban ~G ~!5 ""'G~~ ~C. ~85 '"!fc S&SI ~? ~SI\,, ~~511 Li.C.. ':(;a,t~, ~J~ \-o'r. ~<a ia.<\ ~G~~ 5 3~'-\ ;.o~'..1. c }1\ ~~ ~G~ ~~G.'& ö L\.~~'& o 24. H. Targyevi "'"'""'""Y (E. F. G.) \~~\~ \.~"'~-\ ta.~ ~G'& L.~ ~G-g Ketezés: _J:~. 2 (J 1 2, CJ 3, L 2{, T.171 SIA.r.sz. w- AB Nyomtatvány KISi KÖBANV~FJúSAGISPORTEGVESÖUET 1106 Bp., Gya~or6 u. 25. ad6sz':1b s --- ( c----,., Az egyéb szervezet vezetője (képviseője}

13 ~ Posta - /\ szoi~ftatásrú a Magynr Posta Z rt. Uzk:tsz:tbfdyzdta e:d rcsz!ctes útr'~utatót (A bekeretezett, sötétített részt a feadó töti ki.) KÖNYVELT KÜLDEMÉNY FELADÓVEVÉNYE ,----:: A feadó neve... K s tc KGion~eg-"s ~~~~át~a;ok * és CÍme... f<.~~a!if,1\i$4gt.~p.ortegyt:,;.:;._... sk ;~ PL_ :1<:_9 1 : 1106 e":sapos~ G)~kOiiÓ u. 25. [,-----; ~. --~~ 1 Ertek: (csak értéknyivánításná ) Ajánott X Tértivevény IX Ertéknyivánítás 1 1 Csomag ~~ímzett neve-~ SJ-:dq.. e.j... _'b.( 1 1~J r;';,,: Q.~!~h A Utánvéte: és címe: A.~ ~'b"' A~ [C n ~ f-.. ~í\ j Súy-: f Feadási díj:! F!2!.f.~ti idő: (csak értéknyivánítás esetén) 1.;;"V ).---,.- 'ti('' / re --- r er 9_ / ' '-'.r;~ ~ /,. \);, Kudeményazono~ító: ~-F~Ivevőo!óir.\'"' ~'' 1J-'I. /--~ j RL 1474 OOO '-'' *Tájékoztatás a hátodaon Ujraféhasznát papír

AtS. számú előterjesztés

AtS. számú előterjesztés AtS. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának

Részletesebben

Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület 1106. Bp. Gyakorló u. 25. Tárgy: KISE 2009. évi tájékoztatója. Tisztelt Képviselő-testűlet!

Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület 1106. Bp. Gyakorló u. 25. Tárgy: KISE 2009. évi tájékoztatója. Tisztelt Képviselő-testűlet! Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület 1106. Bp. Gyakorló u. 25. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ankorn'Ánvwí Képviselő-testület ülése Budapest, Tárgy: KISE 2009. évi tájékoztatója Tisztelt Képviselő-testűlet!

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2010. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2011. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2011. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2012. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége

Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége 2009. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége 2009. évi M É R L E G A. Befektetett eszközök 573 I. Immateriális javak - II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 4

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Közhasznúsági jelentés 2007. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 5000. Szolnok, Kilián út 1. Törzsszám: 19866839-9312-521-16

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 5000. Szolnok, Kilián út 1. Törzsszám: 19866839-9312-521-16 SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 5000. Szolnok, Kilián út 1. Törzsszám: 19866839-9312-521-16 KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. év I. Közhasznú beszámoló: - Szakmai beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2013 Szervezet neve: Kölyök Úszó Klub Sportegyesület Székhely: 9028 Győr, Koppány utca 19. Kapcsolattartó: Ladocsi Adrienn Közhasznúsági jelentés szövege: A Sportegyesület 2010.

Részletesebben

tata.etata.hu

tata.etata.hu KÖZHASZ Ú JELE TÉS a Tartalom: 2004. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

2 0 1 3 ÉV adatok ezer Forintban Sor- Megnevezés

2 0 1 3 ÉV adatok ezer Forintban Sor- Megnevezés 1 9 3 3 0 3 3 6 1 0 5 9 3 2 9 5 2 9 0 5 adószáma KSH száma ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út.59. KETTŐS

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 4027 Debrecen Füredi út 76. I. Közhasznú beszámoló - Eredménylevezetés - Mérleg II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

Gyermekbirodalom Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010

Gyermekbirodalom Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010 Pénzügyi beszámoló Gyermekbirodalom Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010 A tervezett programokat 2010ben is megvalósítottuk. Az alapítvány működése során az alapító okiratban meghatározott feladatokra

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés évről

Közhasznúsági jelentés évről Közhasznúsági jelentés 2004. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság egyéb szervezet megnevezése 4400 Nyíregyháza, Szent István u.68. címe Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10. KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A hatályos 222/200...(XII.19.) Korm. Rendelet- a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségeinek sajátosságairól Országúti Keselyűk Motorkerékpáros

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 3 2015.08.20

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Adószám:

Adószám: Közhasznúsági jelentés 2011 Egry József Általános Iskola TOLNAI ALAPÍTVÁNY Adószám: 18953305-1-20 8360. Keszthely, Vásár tér 10. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A.

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30. Kiss Sándor Kuratóriumi elnök Áttekintő adatok Az Academia Humana Wagner Nándor Művész

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 19277181-1-20 Apk.60.068/1992/20 Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím!

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím! Gárdonyi Géza Alapítvány 7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Nevelők Háza Egyesület P é c s Adószám: 19231622-1-17 Tisztelt Cím! Kérem, szíveskedjenek megjelentetni a Gárdonyi Géza Alapítvány alábbi hirdetését:

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

TÜRRÖS DIÁKSPORT EGYESÜLET

TÜRRÖS DIÁKSPORT EGYESÜLET TÜRRÖS DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről A tárgyévben a tagok tagdíj befizetéséből 217 000 forint bevétele származott az egyesületnek. Az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

TÜRRÖS DIÁKSPORT EGYESÜLET

TÜRRÖS DIÁKSPORT EGYESÜLET TÜRRÖS DIÁKSPORT EGYESÜLET 2013. ÉV Türrös Diáksport Egyesület 6500 Baja, Bácska tér 1. Adószám: 19550170-1-03 KSH szám: 19550170-9133-529-03 Cégjegyzékszám: 60021/2007/4. Elnök: 6500 Baja, Holló u. 1/c

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 12:04:45 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 9 3 Település: Budapest Közterület neve: Lónyay Közterület

Részletesebben

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 9 6 2 3 2 3 8 9 3 1 9 5 2 1 1 a vállalkozás megnevezése 153. Budapest, Curia u.3. a vállalkozás címe, telefonszáma 211. december 31. EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 9 6 2 3 2 3 8 9 3 1 9 5 2 1 1 a vállalkozás megnevezése 153. Budapest, Curia u.3. a vállalkozás címe, telefonszáma 212. december 31. EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.év Páka, 2012. május 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány. Tárgy: Tájékoztató a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány. Tárgy: Tájékoztató a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma AL^JJVI J-rAj djj/u P, -na Tárgy: Tájékoztató a Kőbánya Környezetfejlesztéséért

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Éves beszámoló jelentés Sho bu kan Ifjúsági és Szabadidő-sport Egyesület

Éves beszámoló jelentés Sho bu kan Ifjúsági és Szabadidő-sport Egyesület Éves beszámoló jelentés 2015. Sho bu kan Ifjúsági és Szabadidő-sport Egyesület 3300 Eger, Türk Frigyes u. 19. http://www.szeltner-aikido.hu Az éves beszámoló jelentés részei: 1 Költségvetési támogatások

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

ADATLAP Az ügyfél : 1. elnevezés

ADATLAP Az ügyfél : 1. elnevezés ADATLAP Az ügyfél : 1. elnevezés 2. székhelye 153 Budapest, Curia u. 3. 3. statisztikai számjel 1 8 9 6 4 6 6 9 3 1 9 5 2 3 1 4. statisztikai számjel 1896466-9319-523-1 5. képviseltre jogosult Révész Máriusz

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.04 19:33:15 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 3 4 Település: Budapest Közterület neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben