JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő szeptember 220.

2 Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az eenőrzést végezték: Kötségvetési Eenőrzési Igazgatóság részérő: Baázs Andrásné számvevő tanácsos Eötvös Magdona számvevő Haé Sándorné dr. számvevő tanácsos Littomericzky Jánosné számvevő Papp Sándor számvevő Pásztor Katain számvevő Surányi Tamás számvevő tanácsos Szőősiné Hrabóczki Eteka számvevő Önkormányzati és Terüeti Eenőrzési Igazgatóság részérő: Angyaosi Dánie számvev 6 tanácsos Bocsi Sándor számvev{j tanácsos Böröcz Imre számvev 6 Buczkó András számvevő tanácsos Csekei Gyua számvev6 tanácsos Györffi Dezső számvevő tanácsos Huszti István számvevő Kamár István számvevő tanácsos Kántor Iona számvevő Kenéz Sándor számvevő tanácsos dr. Kapcsik Lászó számvevő tanácsos KoZár Lászóné számvevő tanácsos Kozák György számvevő tanácsos Nagy János számvevő tanácsos Remeczki Lászó számvevő tanácsos dr. Tóth András számvevő tanácsos Tóth Perenené számvevő Tréfás Anta számvev6 tanácsos küsö szakértő dr. Soymár Károyné

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V /1993/94. Témaszám: 192. JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő A akosság egészséges éetmódja, a szabadidő hasznos etötése, a nemzeti tudat formáása, a nemzetközi kapcsoatok fejesztése szempontjábó meghatározó jeentőségű a testneveés és sporttevékenység. Az iskoai testneveés, a szabadidő és a versenysport fetéteeinek biztosításában, fejesztésében meghatározó szerepe van az áami feadateátásnak. Ez egyrészt a tevékenység irányításában, kereteinek és kapcsoatrendszerének jogi szabáyozásában, másrészt a finanszírozásban nyivánu meg. (Vizsgáatunk nem terjedt ki a testneveésre.) A sporttevékenység társadami szervezetek (sportegyesüetek, sportszövetségek) keretei között, azok közreműködéséve, szervezéséve foyik. Finanszírozása többcsatornás, a központi köts égvetésbő juttatott támogatás is több úton - gyakran áttéteekke - jut e a fehasznáó szervezethez. Az áamigazgatásban bekövetkezett vátozások, a jogszabáyi dereguáció, a társadami szervezetekre vonatkozó új jogszabáyok, a piacgazdaság kiépítését cézó intézkedések együttesen hatássa votak a sporttevékenység szervezeti, szeméyi, pénzügyi fetéteeire évben 3052 sportegyesüet ( diáksport nékü) 6788 szakosztáyában 202 ezer fő igazot versenyző sportot. Az év eején 2826 sportegyesüet szakosztáya több mint 173 ezer fő sportoót tartott nyíván. Ugyanezen időszakban az országos sportági szakszövetségek száma 44-rő 69-re gyarapodott. A fő- és részáásban fogakoztatott minősített edzők száma foyamatosan rő főre csökkent.

4 -2- A vizsgát időszakban a kiemeit nemzetközi versenyeken jeentős sportsikerek szüettek. Közüük is kiemekedő a barceonai nyári oimpia, aho a magyar csapat igen eredményesen szerepet (2. sz. meéket). A sport központi áamigazgatási szerve 1990-ben a műveődésügyi miniszter feügyeete aá rendet Országos Sporthivata (OSH) vot, amey 1991-tő fejezeti jogosítvánnya rendekezett. Az évben megaakut Országos Testneveési és Sporthivata (OTSH) a Kormány irányítása aatt működő önáó országos hatáskörű szerv. Az OTSH tejesített kiadásainak főösszege az évi 1893,6 M Ft-ró!993-ban 3938,9 M Ft-ra emekedett. A feügyeete aá tartozó intézmények száma ugyanezen időszakban 6-ró - a terüeti sporthivataokka együtt - 28-ra, a fogakoztatottak száma!258 főrő!289 főre nőtt. A központi kötségvetésbő 1990-ben az OTSH és a minisztériumok M Ft, 1993-ban M Ft támogatást foyósítottak, ietve hasznátak fe sportcéra. Az önkormányzatok sportra fordított kiadásai ebben az időszakban 284 M Ft-ta emekedtek és 1993-ban M Ft-ot tettek ki. Vátozott, s részben bővüt a sporttevékenység finanszírozásában részt váaó, vagy erre a céra étrehozott szervezetek (aapok, aapítványok, stb.) köre. Eküönített áami (központi) pénzaapokbó-a kiemeit körben között köze 500 M Ft-ot juttattak sportra. A vizsgáat céja vot, hogy értékeje: az áami sportfeadatokat szogáó központi kötségvetési források eosztásának összehangotságát: az akamazott szabáyozási, a szervezeti, finanszírozási és eszámoási rendszerben az áami pénzeszközök eredményes, cészerinti fehasznáását; az OTSH és intézményei gazdákodásában a törvényességi, a cészerűségi és eredményességi szempontok érvényesítését, az Áami Számvevőszék korábban végzett eenőrzése megáapításainak hasznosítását. Az eenőrzés az évek közötti időszak gazdákodására és meghatározott körben az évi kötségvetési eőirányzatok megaapozottságára terjedt ki. A heyszínen eenőrzött, ietve a tanusítványok útján vizsgát szervek jegyzékét az. sz. meéket tartamazza.

5 -3- I. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A vizsgát időszakban a központi és a terüeti (heyi) sportigazgatás intézményrendszerében végbement feadat- és szervezeti vátozások döntően a társadami-gazdasági átaakuássa. a rendszervátássa függtek össze. Nem jeentették a verseny-, a diák- és a szabadidősport áami. feadatrendszerének feüvizsgáatát, pontos meghatározását. A sportfeadatok irányításában. a sportigazgatás szervezetében, munkamegosztásában végrehajtott átszervezéseket. a feügyeeti rend ismétet módosításait nem aapozta meg átfogó koncepció. Emaradt a testneveés és a sporttevékenység szükséges, törvényi szintű szabáyozása. A testneveés és a sport megújításának koncepciójára vonatkozó országgyűési határozathoz kapcsoódó kormány munkaprogram kidogozásának, efogadásának ehúzódása késetette a kitűzött céok és szempontok érvényesítését. Az áami feadateátás szervezete, irányítási rendszere nem keően összehangot. A munkamegosztás szervezetieg erősen tagot, koordináció igényes. A kapcsoódó jogi szabáyozás hiányos, heyenként eentmondásos. nem nyújt minden vonatkozásban eegendő garanciát az együttműködésre. Az áamháztartásbó finanszírozott sportfeadatok megodásában résztvevő társadami szervezetek önáósodásához i!eszkedően nem aakut ki az áami pénzeszközök eosztásának, fehasznáá~ának, eszámoásának egységes követeményrendszere. Nem érvényesüt tejeskörűen a központi sportigazgatás átaános koordinációs jogosujtsága és feeőssége. A terüeti, heyi sportfeadatok, hatáskörök átrendezése, szervezeti kereteinek kiaakitása nem vot cészerű és eredményes. Az eátandó feadatokat, azok összehangoását az önkormányzatokka nem egységesen, hanem csak terüeti szintig rendezték, megfeeő jogi garanciák nékü. Megodatan a térségi és teepüés szintű sportszakmai feadatok irányítása, koordináása, a központi evek, cékitűzések közvetítése, érvényesítése. A sport hézagos és eentmondásos jogszabáyi keretei között a központi és terüeti sportigazgatás intézményeinek, küönösen a sporttársadami szervezeteknek szabáyszerű működését gyakran hátrátatta a működés és a pénzügyi, számvitei foyamatok szabáyozásának hiánya, korszerütensége. Esetieg hiányzott a működés

6 -4- törvényes fetétee. Az aapító okiratok feüvizsgáatára, az aap és a váakozói tevékenység meghatározására vonatkozó évi XCI. tv. 34. (3) bekezdése eőírásának az OTSH a feügyeete aá tartozó intézmények vonatkozásában tejeskörűen nem tett eeget. A többcsatornás sportfinanszírozási rendszer nem igazodott a gazdasági környezet vátozásához, s a szükséges reform hiányában eentmondásossá, áttekinthetetenné vát. Egyre kevésbé vot hatékony eszköze a sportban váat áami szerepnek. A finanszírozási csatornákon beüi újraeosztások miatti áttéteek gyakran fékezték a pénzeszközök fehasznáóhoz juttatását-jutását és nyomonkövetését. A reáértékben csökkenő sportcéú áami pénzeszközök cészerűtenü szétaprózódtak, a forrásbővüés többnyire ú jabb finanszírozási csatornákon keresztü vaósut meg. E források képződését, fehasznáását gyakori átrendezésük (eküönített áami pénzaapok) hátrátatta. További gondot jeent évtő, hogy a sporttársadami szervezetek támogatási eőirányzatát az évi CXI. tv. rendkívüi kiadásnak minősítette át. Mindezek eenére a rendekezésre áó pénzeszközöket nem vették tejeskörüen és a ehetséges mértékben igénybe. A vizsgát időszakban a Sportfejesztési Aapbó, a bingójátékbó összesen mintegy 80 M Ft-ot tartaékot az OTSH. A központi és heyi sportigazgatás a sportcéú étesítmények, intézmények működését heyezte eőtérbe. csökkentve javukra - az OTSH oykor szabáytaanu, az eredeti eőirányzat 4-10%-áva - a sporttársadami szervezetek támogatási fedezet ét. Ugyanakkor a központi sportétesítmények kihasznátsága, azon beü sportcéú hasznáata csökkent. Egyidejűeg a csökkenő reáértékű eosztási rendszerekke szembeni növekvő igény a támogatások eaprózódásához vezetett. A források eosztása összehangoatan vot, hiányoztak a koncepcióva aátámasztott, központiag kiaakított aapevek, normák és egységes érvényesítésük garanciái. Az eosztási rendszer - a Nemzeti Sport Aap (NSA) kivéteéve - normatív eemeket nem tartamazott. Nem vot gyakorat ugyanakkor a forrás-eátottság vizsgáata. A döntően képviseet formájában működtetett koordináció szubjektív eemekke terhet, s nem vot hatékony. A bővüő arányú. részben átfedő cérendszerű páyázatos eoszású csatornák tovább erősítették a támogatáshoz jutás esetegességét, bizonytaanságát, a feadatok és forrásképzésük ütemküönbségét. A sporttársadami szervezeteknek működőképességük fenntartásához, heyreáításához - az eadósodás okainak vizsgáatát néküöző módon - adott póttámogatás, köcsön, a köcsön visszafizetésének eengedése egyrészt indokoatan megküönböz-

7 -5- tetést vitt az eosztási rendszerbe, másrészt efedte a sporttársadami szervezetek gazdákodásának hibáit, a nem keően takarékos. oykor pazaró kötést. A sportcéú központi kötségvetési és egyéb források cé- és rendetetés szerinti fehasznáásának eenőrzése rendszerében megodatan vot, gyakoratiag nem funkcionát. A sport információs rendszere összeomott. Ugyanakkor az OTSH az informatikai fejesztés szakmai programját nem hajtotta a tervezett ütem szerint végre, az a pénzügyi ehetőségektő is emaradt. Az OTSH kötségvetési eszközökke vaó gazdákodása több vonatkozásban nem vot keően hatékony és szabáyszerű, ezért a ehetségesné kevésbé jó szogáta a sportcéok megvaósuását. A szabáyozás keretei között foytatott tervezés során a feadatok és kötségvetési keretek összhangját nem biztosították megfeeően. A szakmai feadatok tartami meghatározása, esetenként forrás igényének keő aátámasztása emaradt, vagy a feadattartaomhoz nem igazodott az eőirányzat. A bevéteeket rendszeresen aátervezték. A tervezés hibáibó. pontatanságaibó is eredő gazdákodási feszütségek odására kiaakított újratervezési gyakorat keretében az éves kötségvetési törvényben - meghatározott céokra - jóváhagyott eőirányzatokbó történt átcsoportosítások egy része és a cétó etérő, vagy azt csak közvetetten szogáó fehasznáás a törvényi eőírások megsértéséve járt. A fejezetné az eőirányzat-módosítások indokása, dokumentáása nem vot megfeeő, a céeőirányzatok eküönített kezeését nem odották meg. Az eőirányzat-módosítások jóváhagyására - több esetben - a finanszírozást követően kerüt sor. Nem tejesítették maradéktaanu az év közben kapott páteőirányzatok fehasznáásáva kapcsoatos eszámoási köteezettséget. A pénzmaradvány eszámoása, fehasznáása során többször megsértették az eőírásokat. Az intézmények és a szakmai feadatok finanszírozása nem vot zavartaan. A fejezeti kötségvetési száma kezeésének szabáyozatansága, az áttéteen keresztüi átutaások a pénzügyi foyamatok követését nehezítették. Az intézményeknek nyújtott évközi páttámogatások fedezetét a tartaékok igénybevéteén tú a gazdákodási tervben szabáytaanu átcsoportosított eőirányzatok képezték. Az erőforrásokka vaó gazdákodás cészerűsége és eredményessége csak részben vot megfeeő.

8 -6- Az intézményi étszám és bérgazdákodás nem vot keően összehangot és tervszerű. A fogakoztatás - az aacsony kapacitás kihasznátság miatt (főként az edzőtáborokná) - nem vot hatékony. A magas fuktuáció (edzőtáborokban a fizikai áománycsoportban) esetenként a feadateátást veszéyeztette. A béraap szerkezetében az aapbér vot a meghatározó a dinamikusan növekvő összegű jutamak és pótékok meett. A beruházási források fehasznáásának kiaakított prioritása megfeeöen igazodott a feadatokhoz, de megvaósítását esetenként akadáyozta a nem megfeeő eőkészítés. Műszaki vagy pénzügyi okokbó többször kerüt sor a beruházások eőrehozására, vagy csúsztatására, amey eőirányzaton beüi, nagyságrendieg jeentős évközi átcsoportosításokka járt. Az éves feújítási tervekben a feadatokná a sürgősséget, vaamint a beruházásokka vaó kapcsoatot vették figyeembe. Az eredeti eőirányzat évenkénti jeentős módosításában szerepe t játszottak a szervezeti vátozások, a f ejezeti tartaékbó nyújtott kiegészítések is. A étesítmények, edzőtáborok sportcéú kapacitás kihasznátságának aacsony szintje miatt az áami pénzeszközök hatékony és rendetetésszerű fehasznáása nem vot biztosított. Ebben szerepet játszottak az igénybevétei rend szabáyozásának késedeme és hiányosságai, információs probémák, a szabáyozástó etérő gyakorat. Kifogásoható, hogy az edzőtáborokban nem biztosított az igénybevéteek jogosutságának eenőrzése, továbbá az igénybevéte támogatás értéke önkötségszámítássa nincs aátámasztva. A korábbi - a feügyeeti jeegű kötségvetési, a váaatfeügyeeti és a beső eenőrzés tárgyában foytatott - Áami Számvevőszéki vizsgáat megáapításaira az OTSH-ná az eenőrzés szervezeti kereteinek megteremtéséve intézkedtek. Az intézkedés ehúzódása, a szeméyi fetéteek részbeni hiánya miatt az eenőrzés hatóköre az igényetné szükebb vot és még nem funkcionát keő hatékonyságga. A versenysport feadataiban hagyományosan résztváaó minisztériumok ezirányú tevékenysége nem, vagy esetegesen vot koordinát. A sportétesítményeket üzemetető intézményeik és a támogatott sportegyesüetek kapcsoata többnyire megáapodásokban szabáyozott és ebenőrzött vot. A tárcafeadatoktó idegen sportfeadatok eseteges átrendezésére koncepcionáis, összehangot épésekre még nem kerüt sor.

9 -7- A sportcéokat finanszírozó - egymást vátó - eküönített áami pénzaapok közös jeemzöje, hogy bevéteeik döntően szerencsejátékbó származtak és az átauk juttatott forrás a ehetségesné szükebb mértékü vot. Az aapkezeő(k) nem tettek érdemi intézkedéseket a bingójáték üzemetetők számottevő mértékű adósságának behajtására. A támogatások odaítéése néhány esetben megaapozatan vot, vagy nem igazodott az aap(ok) cérendszeréhez. A sportta szoros kapcsoatban áó totó játék heyett a bingó monoposzervezői jogának enyerése a sport szempontjábó nem bizonyut cészerű döntésnek, a bingójáték nem vát a sport biztonságos anyagi aapjává. A vizsgát sporttársadami szervezetek (sportági szakszövetségek, egyesüetek) kötségvetése- a szakmai és pénzügyi tervezés összehangoásának hiányosságaimiatt - átaában nem vot keően megaapozott. A szakmai feadatok bizonytaan bevétei forrásokra épütek, ameynek következtében a pénzügyi egyensúy heyenként megbomott. A jeentős sportsikerek, a szakmai munka eredményei részben a sportegyesüetek, szövetségek eadósodása révén szüettek. A kiadások növekedésének sok esetben nem szabtak határt a szűkössé vát források. Jeentősen emekedtek - küönösen az évonabei sportegyesüetekné - a tartozások, közöttük az áamma szembeni köteezettségek (adók és TB járuék), meyek mértéke - információs rendszer hiányosságai miatt - tejességében nem ismert. Az adótartozások kiegyenítésére nyújtott kötségvetési páttámogatás csak ideigenes megodást jeentett, nem vot tejeskörű, s az eosztásba igazságtaan eemeket is bevitt. A sportszövetségek bővüő körben és összességében növekvő mértékben - átaában megáapodásokban rögzített céokra, feadatokra - részesütek a központi kötségvetési forrásokbó. A működési kiadások támogatottságának aránya kötségvetési forrásokbó nem bővüt, ugyanakkor több heyen bekövetkezett növekedésük szakmai céú forrásokat vont e. Egyes szövetségek nem a megjeöt céra hasznáták fe a kapott támogatást. Eőfordut, hogy annak terhére pazaró, s a támogatott feadathoz közvetenü nem kapcsoódó kiadásokat is eszámotak. Gazdákodásuk rendje, fegyeme több heyen nem vot megnyugtató. A dokumentumok, bizonyatok hiánya, vagy hiányos vota heyenként a vizsgáatunk tejeskörű efoytatását is akadáyozta.

10 -8- A sportegyesüetek forrásain beü a központi kötségvetésbő kapott támogatások aránya átaában csökkent. A támogatások fehasznáásának normatív követeményei, eőírásai hiányában a sportegyesüetek áta adott küönböző juttatások korátozására csak szűkebb körben kerüt sor. Érvényesüt továbbra is a minősített sportoókért foytatott verseny kötségnöveő szerepe. Számvitei rendjük, könyvvezetésük többnyire nem biztosította a kapott támogatások cé- és rendetetésszerű fehasznáásának eenőrizhetőségét, több esetben nem feet meg a jogszabáyi eőírásoknak sem. A diáksport összetett szervezeti rendszere - figyeemme a megyei szervezetek nem egységes evek szerinti megaakuására is - időnként eentmondásosan, ietve zavarokka funkcionát. A versenyrendszere bonyout, nagyfokú szakmai és pénzügyi koordinációt igényet, ami nem érvényesüt megfeeően. A diákoimpiai versenyekke a sportági utánpótás, váogató és küönböző korosztáyos versenyek nem votak összehangotak. A diáksport tevékenységben tapaszta t szakmai koordináatanság és átfedések cészerűten, feeseges ráfordításokka jártak. A mérséketen növekvő központi kötségvetési és önkormányzati támogatások eosztása nem vot keően racionáis, fehasznáását gyakran technikai áttéteek késetették. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kötségvetési gazdákodásában évben a megaapozatan és szabáytaan váakozás pénzügyi veszteséget, 1993-ban pedig a szakmai és pénzügyi tervezés összehangoatansága a működésben forráshiányt okozott. Mindez a kötségvetési támogatás cé- és rendetetés szerinti fehasznáását akadáyozta. A Magyar Oimpiai Bizottság (MOB) kötségvetési gazdákodása kiegyensúyozott vot. A közérdekü köteezettségváaások, szponzori pénzeszközök meett a központi kötségvetési eőirányzatábó is növekvő mértékben támogatta a szövetségeket, sportegyesüeteket, stb. A kötségvetési támogatási eőirányzatok tervezése - a vee szemben támasztott követemények hiánya miatt - nem vot keően megaapozott. Az évi téi, nyári oimpiai részvétehez összesen 305 M Ft támogatást kapott, meyet az e céra fordított kiadásai ényegesen meghaadtak. A sikeres oimpiai eőkészítést és szerepést nem követte a tényeges kiadások tejeskörű, rendszerező összegyűjtése. Az eenőrzés 26 M Ft kiadásnak az e céra adott áami támogatás terhére vaó eszámoását nem tartja indokotnak.

11 -9- Az eenőrzés megáapításai aapján javasojuk. az Országgyűésnek, hogy törvényhozó munkája során 1.1 akossa meg a sporttörvényt és annak keretei között határozza meg az áami feadatváaást. annak mértékét, módját csatornáit és követeményrendszerét, figyeemme a vizsgáat megáapításaira is; 1.2 hangoja össze - az önkormányzatokró szóó évi LXV. tv. és az évi XX. tv. feüvizsgáatáva és módosftásáva - a központi, terüeti és heyi sportfeadatok szakmai irányítása. koordináása jogi. szervezeti és feügyeeti kereteit. utaja vissza a terüeti sportigazgatási feadatokat az önkormányzatok hatáskörébe; 1.3 egyen figyeemme arra, hogy képviseői indítváyra - meghatározott összeg feett - csak keő részetezettségge kidogozott és dokumentát számításokra aapozott eőkészítés után hozzon döntést póteőirányzat nyújtásáró, vagy támogatás megvonásró; 1.4 soroja vissza a sporttársadami szervek támogatási eőirányzatát a központi kötségvetés rendes kiadásai körébe; 2. a Kormány részére 2.1 gondoskodjon - sporttörvény megakotásáig - az éves kötségvetési törvények eőkészítése során -a sportcéú támogatás normatív eemei körének bővítésérő; -arró, hogy a kötségvetés szerkezetén beü a társadami szervezetek áta eátott sportfeadatok finanszírozását foyamatosan szogáó eőirányzatok cfmzetten, azonos feadattartaomma jeenjenek meg; -az áamháztartás sportcéú - vagy sportcéokat is szogáó - csatornáinak, forrásainak cészerű "profitisztításáró", koncentráásáró és a "szakmához" iesztésérő; 2.2 gondoskodjon az Áht-ben és az évi XVIII. tv-ben kapott fehatamazás aapján a sporttársadami szervezeteknek juttatott áamháztartási források és fehasznáásuk - szakmai cérendszerhez is igazodó - egységes beszámoó rendszerének kiaakításáró, működtetésérő, eenőrzésérő és szükség szerint

12 tegyen javasatot a kapcsoódó törvények (az egyesüési jogró szóó évi I. tv., a sportági szakszövetségekrő évi 9. tvr., az Áht.) módosítására; 2.3 tekintse át az OTSH feadat-, szervezetrendszerét és étszámát, figyeemme az eenőrzés áta fetárt fogyatékosságokra; 2.4 gondoskodjon arró, hogy az OTSH a feügyeetet gyakoró minisztertő függeten módon. szervezetten megkapjon minden, a feadatai eátáshoz szükséges kormányzati információt és útmutatást, továbbá résztvehessen a tevékenységé érintő kormányzati döntések eőkészítésében, véeményezésében; 3. a Pénzügyminisztérium részére vizsgája feü, ietve módosítsa a bingójátékró szóó 20/1991. (XII.30.) MKM PM sz. együttes rendeetet a Nemzeti Sport Aapot megiető befizetések, ietve az üzemetetők fizetési köteezettségeinek pontosítása érdekében; 4. az OTSH részére 4.1 a szervezet korszerűsítése érdekében -vizsgája feü az intézmények aapító okiratát, határozza meg a törvényi eőírásoknak megfeeően tevékenységi körüket; -javítsa a fejezeti szintű gazdákodás irányításának, feügyeetének és eenőrzésének fetéteeit; 4.2 a működés rendje és szabáyozotsága érdekében - gondoskodjon a működés rendjére, a gazdákodásra vonatkozó szabáyzatok szükséges kiegészítésérő, a szervezeti, feügyeeti, jogszabáyi vátozásokka összehangot karbantartásáró; - intézkedjen az intézmények szervezeti és működési szabáyzatainak feüvizsgáatáró, szükséges kiegészítésérő és aktuaizáásáró; - kísérje figyeemme az intézményekné foytatott vizsgáat tapasztaatainak hasznosuását, küönös tekintette az NSU gazdasági, pénzügyi tevékenységére, a méregvaódiság követeményének megsértése miatti feeősség vizsgáatára és érvényesítésére;

13 vizsgája meg hatáskörében - a fetárt tényáás aapján - a végrehajtott törvénysértő eőirányzat átcsoportosításokka, az!992. évi pénzmaradvány vaótan megáapításáva. a méregvaódiság követeményének megsértéséve kapcsoatos szeméyi feeősséget; 4.4 tegyen eeget pótóag az!991-ben a sportigazgatóságok étrehozására céjeegge kapott 70 M Ft-ra vonatkozó eszámoási köteezettségének és fizesse vissza a kötségvetésbe a maradványt (15M Ft); 45 aakítson ki a sporttársadami szervezetek, a sporttevékenység támogatására akamas oyan, normatív eosztási eveket is tartamazó mode!t. amey a központi és heyi viszonyatban is egységesen akamazható. Ennek rendszerében vegye figyeembe a étesítmény hasznáatot is; 4.6 vizsgája feü a diáksport szervezetek és diáksport versenyek rendszerét és gondoskodjon cészerű összehangoásukró a versenysportta; dogozzon ki és biztosítsa a diáksport támogatásához köteező támogatási minimum szintet (keretet); 4. 7 tekintse át és módosítsa a központi sportétesítmények igénybevétei rendjét figyeemme az eenőrzés megáapításaira és kísérje figyeemme annak megtartását, szükség esetén akamazzon szankciót; 4.8 aakítson ki követeményrendszert a fejezet kötségvetésében címzetten megjeenő sporttársadami szervezetek (p. MOB) eőirányzat tervezéséhez és határozza meg a céra kapott eőirányzatokka vaó eszámoás rendszerét, módját; 4.9 szüntesse meg a köcsönnyújtás gyakoratát és tegyen intézkedéseket a ejárt köcsönök visszafizettetésére; 4.10 intézkedjen, hogy a Nemzeti Sport Aap és a Bingó Sport Kft. a bingójáték üzemetetőktő a hátraékat hajtsa be, ietve a Bingó Sport Kft. az átaa kezet és sportcéra fe nem hasznát hozzájáruást a Nemzeti Sport Aap számára átuta ja.

14 - 12- II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A. A feadatok és a szervezeti rendszer összhangja, szabáyozotsága. A sport áami irányítása és szervezeti rendszere A társadami-, gazdasági rendszervátás. a piacgazdasági foyamatok kibontakoztatására irányuó törekvések új követeményeket támasztottak a sport áami irányításáva, feadateátásáva szemben, s jeentősen átaakut a gazdákodás mozgástere is. Az áami feadatokat meghatározó, a feadateátás szervezeti, pénzügyi fetéteeit rendszerező, a fejesztés hosszabb távú irányát fevázoó koncepció efogadására azonban 1993-ig nem kerüt sor. A verseny-, diák- és szabadidösport áami feadatrendszerének feüvizsgáata, pontos meghatározása nem történt meg. Nem kerütek egyérteműen ejhatároásra az áam és az önkormányzatok áta eátandó feadatok E körbe tartozó hiányosság. hogy a sporttevékenység terminoógiai meghatározása a vonatkozó jogszabáyokbó hiányzik. akamazásuk nem egységesen rendszerezett, gyakran ekektikus. Ez a végrehajtásban, a feadat- és eszközrendszer összehangoásában zavarokat, átfedési okoz. A sporttörvény megakotása emaradt, kiadását az Országgyűés 24/1993. (IV.9.) sz. határozatában egy kedvezőbb társadami és gazdasági környezetben tartotta indokotnak. Ugyanakkor e határozatában az Országgyűés a testneveési és sportcéok megaapozása érdekében kijeöte az átmeneti idöszakban érvényesíthető szempontokat, fekérve a Kormányt a szükséges munkaprogram kidogozására, s végrehajtásának gondozására. Ennek a köteezettségnek a Kormány késedemesen tett eeget, a munkaprogramot az 1032/1994. (V.6.) Karm. határozatáva fogadta e. A Kormánynak a munkaprogramot szeptcmbcr 30-ig keett vona ekészítenie. A vonatkozó eőterjesztést azonban az OTSH október rc áította össze. A mcgújítási koncepcióva összefüggésben az OTSH kidogozta a Nemzeti Sport Standard eveirc vonatkozó javasatát. amey a sporétcsítmény eátottság és fejesztés terüetén szükségcs -hosszú távra mutató -jogszabáyi rendezés megaapozását céozza. (A heyszíni vi7~~gáat ezárásakor az eőterjesztés a tárcaegyeztetés szakaszában vot.)

15 -13- A sportfeadatok irányításában, a sportigazgatás szervezetében, munkarnegosztásában a vizsgát időszakban, ietve azt közvetenü megeőzően - a testneveés és sport megújítására vonatkozó átfogó koncepció hiányában - végrehajtott szervezeti vátozások. átszervezések főbb jogszabáyi kereteit az egyesüésrő szóó!989. évi I. törvény, a sportági szakszövetségekrő szóó évi 9. tvr., vaamint az önkormányzatokra vonatkozó évi LXV. törvény és az évi XX. törvény, ietve a 169/1991. (XII. 26.) Korm. rendeet képezték. Jeeneg a verseny-, diák- és szabadidősportban a központi igazgatás áami feadatainak nagyobb hányadát az OTSH átja e a hivata státuszában. feügyeeti rendszerében a vizsgát években végrehajtott több ényeges vátoztatás meett. Az iskoai testneveésse kapcsoatos feadatok a Müveődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) irányítási körébe tartoznak. A fegyvereserők és rendvédemi szervekné foyó testneveésrő a Honvédemi Minisztérium (HM) és a Beügyminisztérium (BM) gondoskodik. A sportegészségügy eátását a Népjóéti Minisztérium (NM) feadatkörébe soroták. A terüeti, heyi testneveési és sportfeadatok meghatározása, a sportta kapcsoatos - irányítási. eenőrzési, a sportétesítmények fenntartásáva, működéséve összefüggő - heyi feadatok eátása az önkormányzatok önként váat tevékenységébe tartozik. A feadateátás szervezeti keretei részben a központi igazgatásban, részben a társadami szervezetek körében végrehajtott vátoztatások következtében ényegesen átrendezödtek. A sporttevékenység társadami szervezetek (szövetségek, egyesüetek, kubok) keretében, ietve azok közremüködése útján foyik. A társadami szervezetek a sportmozgaomhoz és az eredményekhez fűződő nemzeti érdek érvényesítése, vaamint - a sportági szakszövetségek esetében - meghatározott áami és sportfeadatok eátása céjábó áami támogatásban is részesünek. Ez a körümény sajátos heyzetet teremt a szakmai irányítás, vaamint a rendekezésre áó anyagi erőforrások eosztása és fehasznáása terén. A MOB a Nemzetközi Oimpiai Bizottság (NOB) szabáyzataiban meghatározott feadatokat az áami szervezetektő függetenü. de azokka együttműködve átja e. Gondoskodik az oimpiai fekészüés segítésérő, biztosítja a részvétet.

16 A versenysport terüetén a sportági szakszövetségek, a diáksportban az MDSZ és (az ebbő 1991-ben kivát) Magyar Egyetemi és Főiskoai Sportszövetség (MEFSSZ), a szabadidősportban a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) irányítják tagjaik sportmunkáját, gondoskodnak érdekképviseetükrö, együttmúködnek az áami és önkormányzati szervekke. Az érdekvédemi, érdekképviseeti szervezetek köre a 90-es években tovább bővüt, megaakut a Magyar Sportszövetség (MSSZ), a Sportegyesüetek Országos Szövetsége (SOSZ), vaamint ezek terüeti szövetségei. A sportigazgatást - s aapvetően a sporttevékenység feügyeeti szintjét - érintő többszöri átszervezés eenére az áami feadateátás szervezeti, irányítási rendszere nem keően összehangot. A meghatározóan ágazati (szakmai) és terüeti evű - s a társadami szervek közreműködéséve megvaósuó - munkamegosztás szervezetieg részben cészerűtenü széttagot. A sporttevékenység és irányítás jogszabáyi háttere ugyanakkor hiányos, esetenként eentmondásos, nem nyújt minden szinten és irányban keő garanciát az együttműködésre, a koordinációra, ietve a tejeskörű feadateátásra. AzOTSH a 169/1991. (XII. 26.) Korm. rendeet értemében a Kormány irányítása aatt működő önáó országos hatáskörű szerv, feügyeetét kijeöt kormánytag - korábban tárca néküi miniszter, majd beügyminiszter - átja e, öt ieti a sportigazgatásban a jogakotási hatáskör. A Kormány feügyeet gyakorásának módja, tartama - a miniszter munkastíusátó függően-foyamatosan vátozott, a heyszíni eenőrzés befejezéséig még nem aakut ki. (A feügyeetet gyakoró miniszter szeméye gyakran tö háromszor - vátozott.) Így a funkció hatékonysága nem vot értékehető. Eseti jeegge azonban a vizsgáat tárt fe hatásköri túépést. Az NSA terhére - a kezeő szcrvezct vezetője (az OTSH enöke) hatáskörét túépve - a Nemzeti Sporttanács megaakuása és az aap kezeéséró és működésérő szóó 11/1993. (VIi. 10.) BM rendeet hatáybaépését megeőzően - köteezettséget váat. Nem érvényesüt továbbra sem tejeskörűen az OTSH sporttevékenységge kapcsoatos átaános koordinációs jogosujtsága és feeőssége a központi igazgatás szintjén sem. A versenysport feadatok eátásában, finanszírozásában résztváaó minisztériumok ezirányú tevékenysége - szabáyozotsága hiányában - nem, ietve esetegesen koordinát.

17 - 15- A Födműveésügyi Minisztérium (FM), BM, HM, Nemzetközi Gazdasági Kapcsoatok Minisztériuma (NGKM) - hatás- és feadatkörben küön nem dekarátan, hanem hagyományos bázis szervi aapon - a sportétesítményeket üzemetető intézményeiken keresztü és (az NGKM kivéteéve) kötségvetési pénzekke is támogatták a hozzájuk kötődö évonabei sportegyesüeteket (Ferencvárosi Torna Cub - FTC, Újpesti Torna Egyet - UTE, Budapesti Honvéd Sportegyesüet - BHSE, Magyar Testgyakorók Köre- MTK). A kötségvetési támogatás összegét, fehasznáásának céját stb. ietően az OTSH és a minisztériumok között nincs rendszeres együttműködés. a.) A központi sportigazgatás szervezeti feépítésében, étszámában - a vizsgát években - figyeemre métó átaakuást eredményezett az OSH heyébe épő OTSH, majd később a terüeti sportigazgatóságok, ietve hivataok étrehozása, ameyek egyben feadat átrendezést is jeentettek. A szervezet és feadatrendszer összhangjának megvaósításában csak részben vették figyeembe a feadatvátozásokat a főosztáyok szerepének, étszámának meghatározása során. Nem médegeiték keő súya a sportszövetségek önáósodását, vaamint a testneveési feadatok ekerüését a sportszakmai terüetek étszám megáapításánál Mindezek hozzájárutak ahhoz, hogy az indokotná nagyobb a étszám. Ugyanakkor a vezetők, beosztottak aránya a vizsgát időszakban kedvező irányba toódott e. A közigazgatás korszerűsítésére hozott 026/1992. (IV.2.) kormányhatározat végrehajtására intézményi körben több intézkedést tettek, ietve áttekintették azok hatását. Ehhez kapcsoódóan nem történt vátozás a hivata szervezetében, működésében. A fejezeti feadateátás szeméyi, szervezeti fetéteei romottak. Összeférhetetenséghez vezetett - a betöteten enökheyettesi státusz miatt - hogy a feső vezetés szintjén nincs meg a ehetőség a fejezeti irányítás és az operatív gazdákodás feügyeetének ehatároására. A gazdasági kérdések megodásának döntési mechanizmusára a nagyfokú centraizáció vot jeemző. Mindezek miatt nem érvényesühetett megfeeöen a vezetöi eenőrzés. A közgazdasági főosztáyvezető irányítja a Gazdákodó Szervezetet is. Ugyanakkor a föosztáyon beü a Terv és Közgazdasági Osztáy végzi a fejezeti szintü gazdákodási feadatokat. Az osztáynak jeeneg nincs vezetője. így közvetenü a főosztáyvezető irányítja.

18 - 16- A szeméyi, szervezeti, munkaszervezési fogyatékosságok esetenként túzott Ieterhetséghez vezettek, ameyek negatív hatása érzékehető vot a feügyeeti tevékenységben is. A fejezet rendszeres irányító, intézményfeügyeeti munkája ényegében a tervezés, beszárnotatás, pénzmaradvány eszárnotatás feadatának mechanikus végrehajtására korátozódott. A függetenített eenőrzési tevékenység szervezeti, szeméyi fetéteeinek megteremtésére csak második feében kerüt sor. Az OTSH szakmai irányító és igazgatási munkájáva szemben új követeményt, többetfeadatot támasztott az évi XX. tv. a heyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, vaamint egyes centráis aárendetségű szervek feadat- és hatásköréről E törvény - centráis aárendetségű szervezetekként - étrehozta a megyei sportigazgatóságokat a sporttörvény hatáyba épéséig, egkésőbb december 31-ig. Eszerint a testneveés és sportta kapcsoatos, a heyi önkormányzatok és szervcik feadat- és hatáskörébe nem tartozó áami feadatokat. vaamint a társadami szervezetként működö terüeti, heyi sportszervezetekke összefüggő szogátatásokat a sporttörvény hatáyba épéséig, de egkésöbb december 31-ig azotsh irányítása, feügyeete aatt működő sportigazgatóságok átják e. b.) A sportigazgatóságok a korábbi, önkormányzati szervezet bázisán épütek fe. A sportta kapcsoatos megyei szintű áami feadatokat ben a Megyei Tanács VB, ietve a Megyei Önkormányzati Hivata Szakigazgatási Iroda (SPORI), mint önáó kötségvetési szerv együttesen átta e. Működésüket, feadataikat, hatáskörüket az évi XX. tv. aapján, a 18/1991. (XI.22.) MKM rendeet szabáyozta. Ennek értemében a sportigazgatóságok maradványérdeketségű központi kötségvetési szervek ettek, kötségvetésük jóváhagyásaazotsh enökének hatáskörébe kerüt. A sporttörvény hiányában aacsonyabb szintü jogszabáy, a 176/1992. (XII.30.) Karm. rendeet - az OTSH-ró szóó korábbi rendeet módosításáva - a sportigazgatóságok feadatainak eátására, azok heyett -étrehozta azotsh terüeti hivataait, ameyek önáó kötségvetési szervként működnek. Az OTSH irányító funkciójában feadat- és hatáskörében tehát ényeges vátozást nem okozott ez a rendeetmódosítás. Az eredetieg átmenetinek szánt rendekezés tartóssá váása feszínre hozta a központi és heyi sportirányítás összehangoásának szabáyozásbei hiányossága-

19 - 17- it. Hatáskör hiányában a térségi testneveési és sportfejesztési cékitűzéseket, az önkormányzatok és a sportigazgatóságok (továbbiakban sporthivataok) tevékenységé éves együttműködési megáapodásokka kívánták koordináni. A megáapodásokban az önként váat sportfeadataikka a megyei önkormányzatok a sporthivataokat bízták meg, a főváros kivéteéve. A megyei önkormányzatok térítésmentesen biztosították a sporthivataok eheyezését, ietve a müködéshez szükséges vagyontárgyaka t. A sporthivataok aapvető probémája maradt azonban, hogy az eátandó feadatokat, azok összehangoását csak megyei (terüeti) szintig rendezték Továbbra sem megodott a térségi (körzetközpont) és a heyi teepüési feadatok szakmai irányítása, koordináása. A sporthivataok és a heyi önkormányzatok között nem, vagy csak szűkebb körben rögzítették az együttműködés kereteit és fetéteeit. A megáapodásra épített együttműködés rendszere terüeti szinten sem tejes. Etérő a sportfeadatok és hatáskörök gyakorásának módja a Budapest Főváros Önkormányzat esetében. A fővárosban a sportigazgatóság egy évi működés után végén megszűnt. Azóta a sportta kapcsoatos feadatok eátását az önkormányzat önként váat feadatként végzi. A fővárosi és kerüeti önkormányzatok közöt nincs hivataos formában együttműködés a sport irányításáva és finanszírozásáva kapcsoatos feadatokban. Az információs és jogszabáyi háttér, az együttműködési megáapodások részeges, vagy tejes hiánya probémákat okoz a feváat áami feadat szakszerű eátásában. Nem teszi ehetövé a főváros sportéetének átfogó áttekintését, tejeskörű szakmai segítését, vaamint a rendekezésre áó források szükség szerinti egyesítését és a feadatokhoz igazodó eosztását. A megyei önkormányzatokka az együttműködés nagyobb részt a megáapodások szerint történt. A vizsgáatok ugyanakkor rögzítették, hogy azokban sok a formáis eem, s heyenként a végrehajtás rendszeres értékeésének emaradása a tartami megújítás een hat. Tapasztaható vot esetenként az is, hogy egyes váat köteezettségek tejesítése emaradt, vagy azok megújítása vitatotá vá! t. Nem értéketék mindenütt az együttműködési megáapodásban fogatak tejesüését. vagy a sporthivata nem számot be a megyei közgyűésnek a terüet sporttevékenységének heyzetérő. a rábízott feadatok eátásáró. Eőfordut. hogy a sporthivata tárgyi fetéteeihez nyújtott kedvezményeket meg kívánták szüntetni.

20 Az együttműködési megáapodásos rendszer nem képezheti aapját a feadat eátáshoz igazodó szervezett és szabáyozott munkamegosztásnak, nem heyettesítheti - csak kiegészítheti - a hiányzó jogi kereteket. A terüeti sporthivataok feadateátását gyakran hátrátatja, hogy nem rendekeznek mindenütt megfeeő méységü és átfogó információkka a megyék sportmozgamáró. A vizsgáatok megáapítása szerint tevékenységükben a szogátató feadatok dominának.. P. gazdasági (pénzügyi, számvitei) munkavégzés a terüeti sportszövetségek részére, támogatások foyósítása, heyenként (Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szonok, Fejér, Zaa megye) sportétesítmény üzemetetés. Sajátos eentmondása a sportigazgatásnak, hogy míg központi szinten megszüntette a társadami szervezetek részére intézményi keretek között nyújtott gazdasági szogátatást, a terüeti sporthivataok tevékenységében - aacsonyabb szinten - a feadat megjeent. Az országos sportági szakszövetségek önáósodása foytán a részükre gazdasági szogátatást végző OTSH Gazdasági Igazgatóságát (GI) megszüntették!992- ben. 2. A sport áami és társadami szervezetei tevékenységének szabáyozotsága A sportszféra hézagos és eentmondásos jogszabáyi keretei meett a sportigazgatás áami intézményrendszerének és a társadami szervezetek tevékenységének - küönösen a gazdasági, pénzügyi foyamatok - beső szabáyozása is gyakran hiányos, nem megfeeő. a.) Az OTSH szervezetének, müködési rendjének fő keretszabáyát rögzítő SZMSZ módosításai többnyire követték a hivata működését, szervezeti rendjét befoyásoó jogszabáyi, feügyeeti vátozásokat. A szabáyszerű működéshez szükséges feadatmeghatározások azonban hiányoztak, nem votak tejeskörüek, ietve korszerüsítésük emaradt. Nem vot szabáyozott a kijeöt kormánytag OTSH feetti feügyeete gyakorásának rendje. A munkaköri eírások a főosztáyvezetői szinten nem tcjeskörűek, egyes szcrvczcti egységekné korszerütienek

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben