JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő szeptember 220.

2 Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az eenőrzést végezték: Kötségvetési Eenőrzési Igazgatóság részérő: Baázs Andrásné számvevő tanácsos Eötvös Magdona számvevő Haé Sándorné dr. számvevő tanácsos Littomericzky Jánosné számvevő Papp Sándor számvevő Pásztor Katain számvevő Surányi Tamás számvevő tanácsos Szőősiné Hrabóczki Eteka számvevő Önkormányzati és Terüeti Eenőrzési Igazgatóság részérő: Angyaosi Dánie számvev 6 tanácsos Bocsi Sándor számvev{j tanácsos Böröcz Imre számvev 6 Buczkó András számvevő tanácsos Csekei Gyua számvev6 tanácsos Györffi Dezső számvevő tanácsos Huszti István számvevő Kamár István számvevő tanácsos Kántor Iona számvevő Kenéz Sándor számvevő tanácsos dr. Kapcsik Lászó számvevő tanácsos KoZár Lászóné számvevő tanácsos Kozák György számvevő tanácsos Nagy János számvevő tanácsos Remeczki Lászó számvevő tanácsos dr. Tóth András számvevő tanácsos Tóth Perenené számvevő Tréfás Anta számvev6 tanácsos küsö szakértő dr. Soymár Károyné

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V /1993/94. Témaszám: 192. JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő A akosság egészséges éetmódja, a szabadidő hasznos etötése, a nemzeti tudat formáása, a nemzetközi kapcsoatok fejesztése szempontjábó meghatározó jeentőségű a testneveés és sporttevékenység. Az iskoai testneveés, a szabadidő és a versenysport fetéteeinek biztosításában, fejesztésében meghatározó szerepe van az áami feadateátásnak. Ez egyrészt a tevékenység irányításában, kereteinek és kapcsoatrendszerének jogi szabáyozásában, másrészt a finanszírozásban nyivánu meg. (Vizsgáatunk nem terjedt ki a testneveésre.) A sporttevékenység társadami szervezetek (sportegyesüetek, sportszövetségek) keretei között, azok közreműködéséve, szervezéséve foyik. Finanszírozása többcsatornás, a központi köts égvetésbő juttatott támogatás is több úton - gyakran áttéteekke - jut e a fehasznáó szervezethez. Az áamigazgatásban bekövetkezett vátozások, a jogszabáyi dereguáció, a társadami szervezetekre vonatkozó új jogszabáyok, a piacgazdaság kiépítését cézó intézkedések együttesen hatássa votak a sporttevékenység szervezeti, szeméyi, pénzügyi fetéteeire évben 3052 sportegyesüet ( diáksport nékü) 6788 szakosztáyában 202 ezer fő igazot versenyző sportot. Az év eején 2826 sportegyesüet szakosztáya több mint 173 ezer fő sportoót tartott nyíván. Ugyanezen időszakban az országos sportági szakszövetségek száma 44-rő 69-re gyarapodott. A fő- és részáásban fogakoztatott minősített edzők száma foyamatosan rő főre csökkent.

4 -2- A vizsgát időszakban a kiemeit nemzetközi versenyeken jeentős sportsikerek szüettek. Közüük is kiemekedő a barceonai nyári oimpia, aho a magyar csapat igen eredményesen szerepet (2. sz. meéket). A sport központi áamigazgatási szerve 1990-ben a műveődésügyi miniszter feügyeete aá rendet Országos Sporthivata (OSH) vot, amey 1991-tő fejezeti jogosítvánnya rendekezett. Az évben megaakut Országos Testneveési és Sporthivata (OTSH) a Kormány irányítása aatt működő önáó országos hatáskörű szerv. Az OTSH tejesített kiadásainak főösszege az évi 1893,6 M Ft-ró!993-ban 3938,9 M Ft-ra emekedett. A feügyeete aá tartozó intézmények száma ugyanezen időszakban 6-ró - a terüeti sporthivataokka együtt - 28-ra, a fogakoztatottak száma!258 főrő!289 főre nőtt. A központi kötségvetésbő 1990-ben az OTSH és a minisztériumok M Ft, 1993-ban M Ft támogatást foyósítottak, ietve hasznátak fe sportcéra. Az önkormányzatok sportra fordított kiadásai ebben az időszakban 284 M Ft-ta emekedtek és 1993-ban M Ft-ot tettek ki. Vátozott, s részben bővüt a sporttevékenység finanszírozásában részt váaó, vagy erre a céra étrehozott szervezetek (aapok, aapítványok, stb.) köre. Eküönített áami (központi) pénzaapokbó-a kiemeit körben között köze 500 M Ft-ot juttattak sportra. A vizsgáat céja vot, hogy értékeje: az áami sportfeadatokat szogáó központi kötségvetési források eosztásának összehangotságát: az akamazott szabáyozási, a szervezeti, finanszírozási és eszámoási rendszerben az áami pénzeszközök eredményes, cészerinti fehasznáását; az OTSH és intézményei gazdákodásában a törvényességi, a cészerűségi és eredményességi szempontok érvényesítését, az Áami Számvevőszék korábban végzett eenőrzése megáapításainak hasznosítását. Az eenőrzés az évek közötti időszak gazdákodására és meghatározott körben az évi kötségvetési eőirányzatok megaapozottságára terjedt ki. A heyszínen eenőrzött, ietve a tanusítványok útján vizsgát szervek jegyzékét az. sz. meéket tartamazza.

5 -3- I. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A vizsgát időszakban a központi és a terüeti (heyi) sportigazgatás intézményrendszerében végbement feadat- és szervezeti vátozások döntően a társadami-gazdasági átaakuássa. a rendszervátássa függtek össze. Nem jeentették a verseny-, a diák- és a szabadidősport áami. feadatrendszerének feüvizsgáatát, pontos meghatározását. A sportfeadatok irányításában. a sportigazgatás szervezetében, munkamegosztásában végrehajtott átszervezéseket. a feügyeeti rend ismétet módosításait nem aapozta meg átfogó koncepció. Emaradt a testneveés és a sporttevékenység szükséges, törvényi szintű szabáyozása. A testneveés és a sport megújításának koncepciójára vonatkozó országgyűési határozathoz kapcsoódó kormány munkaprogram kidogozásának, efogadásának ehúzódása késetette a kitűzött céok és szempontok érvényesítését. Az áami feadateátás szervezete, irányítási rendszere nem keően összehangot. A munkamegosztás szervezetieg erősen tagot, koordináció igényes. A kapcsoódó jogi szabáyozás hiányos, heyenként eentmondásos. nem nyújt minden vonatkozásban eegendő garanciát az együttműködésre. Az áamháztartásbó finanszírozott sportfeadatok megodásában résztvevő társadami szervezetek önáósodásához i!eszkedően nem aakut ki az áami pénzeszközök eosztásának, fehasznáá~ának, eszámoásának egységes követeményrendszere. Nem érvényesüt tejeskörűen a központi sportigazgatás átaános koordinációs jogosujtsága és feeőssége. A terüeti, heyi sportfeadatok, hatáskörök átrendezése, szervezeti kereteinek kiaakitása nem vot cészerű és eredményes. Az eátandó feadatokat, azok összehangoását az önkormányzatokka nem egységesen, hanem csak terüeti szintig rendezték, megfeeő jogi garanciák nékü. Megodatan a térségi és teepüés szintű sportszakmai feadatok irányítása, koordináása, a központi evek, cékitűzések közvetítése, érvényesítése. A sport hézagos és eentmondásos jogszabáyi keretei között a központi és terüeti sportigazgatás intézményeinek, küönösen a sporttársadami szervezeteknek szabáyszerű működését gyakran hátrátatta a működés és a pénzügyi, számvitei foyamatok szabáyozásának hiánya, korszerütensége. Esetieg hiányzott a működés

6 -4- törvényes fetétee. Az aapító okiratok feüvizsgáatára, az aap és a váakozói tevékenység meghatározására vonatkozó évi XCI. tv. 34. (3) bekezdése eőírásának az OTSH a feügyeete aá tartozó intézmények vonatkozásában tejeskörűen nem tett eeget. A többcsatornás sportfinanszírozási rendszer nem igazodott a gazdasági környezet vátozásához, s a szükséges reform hiányában eentmondásossá, áttekinthetetenné vát. Egyre kevésbé vot hatékony eszköze a sportban váat áami szerepnek. A finanszírozási csatornákon beüi újraeosztások miatti áttéteek gyakran fékezték a pénzeszközök fehasznáóhoz juttatását-jutását és nyomonkövetését. A reáértékben csökkenő sportcéú áami pénzeszközök cészerűtenü szétaprózódtak, a forrásbővüés többnyire ú jabb finanszírozási csatornákon keresztü vaósut meg. E források képződését, fehasznáását gyakori átrendezésük (eküönített áami pénzaapok) hátrátatta. További gondot jeent évtő, hogy a sporttársadami szervezetek támogatási eőirányzatát az évi CXI. tv. rendkívüi kiadásnak minősítette át. Mindezek eenére a rendekezésre áó pénzeszközöket nem vették tejeskörüen és a ehetséges mértékben igénybe. A vizsgát időszakban a Sportfejesztési Aapbó, a bingójátékbó összesen mintegy 80 M Ft-ot tartaékot az OTSH. A központi és heyi sportigazgatás a sportcéú étesítmények, intézmények működését heyezte eőtérbe. csökkentve javukra - az OTSH oykor szabáytaanu, az eredeti eőirányzat 4-10%-áva - a sporttársadami szervezetek támogatási fedezet ét. Ugyanakkor a központi sportétesítmények kihasznátsága, azon beü sportcéú hasznáata csökkent. Egyidejűeg a csökkenő reáértékű eosztási rendszerekke szembeni növekvő igény a támogatások eaprózódásához vezetett. A források eosztása összehangoatan vot, hiányoztak a koncepcióva aátámasztott, központiag kiaakított aapevek, normák és egységes érvényesítésük garanciái. Az eosztási rendszer - a Nemzeti Sport Aap (NSA) kivéteéve - normatív eemeket nem tartamazott. Nem vot gyakorat ugyanakkor a forrás-eátottság vizsgáata. A döntően képviseet formájában működtetett koordináció szubjektív eemekke terhet, s nem vot hatékony. A bővüő arányú. részben átfedő cérendszerű páyázatos eoszású csatornák tovább erősítették a támogatáshoz jutás esetegességét, bizonytaanságát, a feadatok és forrásképzésük ütemküönbségét. A sporttársadami szervezeteknek működőképességük fenntartásához, heyreáításához - az eadósodás okainak vizsgáatát néküöző módon - adott póttámogatás, köcsön, a köcsön visszafizetésének eengedése egyrészt indokoatan megküönböz-

7 -5- tetést vitt az eosztási rendszerbe, másrészt efedte a sporttársadami szervezetek gazdákodásának hibáit, a nem keően takarékos. oykor pazaró kötést. A sportcéú központi kötségvetési és egyéb források cé- és rendetetés szerinti fehasznáásának eenőrzése rendszerében megodatan vot, gyakoratiag nem funkcionát. A sport információs rendszere összeomott. Ugyanakkor az OTSH az informatikai fejesztés szakmai programját nem hajtotta a tervezett ütem szerint végre, az a pénzügyi ehetőségektő is emaradt. Az OTSH kötségvetési eszközökke vaó gazdákodása több vonatkozásban nem vot keően hatékony és szabáyszerű, ezért a ehetségesné kevésbé jó szogáta a sportcéok megvaósuását. A szabáyozás keretei között foytatott tervezés során a feadatok és kötségvetési keretek összhangját nem biztosították megfeeően. A szakmai feadatok tartami meghatározása, esetenként forrás igényének keő aátámasztása emaradt, vagy a feadattartaomhoz nem igazodott az eőirányzat. A bevéteeket rendszeresen aátervezték. A tervezés hibáibó. pontatanságaibó is eredő gazdákodási feszütségek odására kiaakított újratervezési gyakorat keretében az éves kötségvetési törvényben - meghatározott céokra - jóváhagyott eőirányzatokbó történt átcsoportosítások egy része és a cétó etérő, vagy azt csak közvetetten szogáó fehasznáás a törvényi eőírások megsértéséve járt. A fejezetné az eőirányzat-módosítások indokása, dokumentáása nem vot megfeeő, a céeőirányzatok eküönített kezeését nem odották meg. Az eőirányzat-módosítások jóváhagyására - több esetben - a finanszírozást követően kerüt sor. Nem tejesítették maradéktaanu az év közben kapott páteőirányzatok fehasznáásáva kapcsoatos eszámoási köteezettséget. A pénzmaradvány eszámoása, fehasznáása során többször megsértették az eőírásokat. Az intézmények és a szakmai feadatok finanszírozása nem vot zavartaan. A fejezeti kötségvetési száma kezeésének szabáyozatansága, az áttéteen keresztüi átutaások a pénzügyi foyamatok követését nehezítették. Az intézményeknek nyújtott évközi páttámogatások fedezetét a tartaékok igénybevéteén tú a gazdákodási tervben szabáytaanu átcsoportosított eőirányzatok képezték. Az erőforrásokka vaó gazdákodás cészerűsége és eredményessége csak részben vot megfeeő.

8 -6- Az intézményi étszám és bérgazdákodás nem vot keően összehangot és tervszerű. A fogakoztatás - az aacsony kapacitás kihasznátság miatt (főként az edzőtáborokná) - nem vot hatékony. A magas fuktuáció (edzőtáborokban a fizikai áománycsoportban) esetenként a feadateátást veszéyeztette. A béraap szerkezetében az aapbér vot a meghatározó a dinamikusan növekvő összegű jutamak és pótékok meett. A beruházási források fehasznáásának kiaakított prioritása megfeeöen igazodott a feadatokhoz, de megvaósítását esetenként akadáyozta a nem megfeeő eőkészítés. Műszaki vagy pénzügyi okokbó többször kerüt sor a beruházások eőrehozására, vagy csúsztatására, amey eőirányzaton beüi, nagyságrendieg jeentős évközi átcsoportosításokka járt. Az éves feújítási tervekben a feadatokná a sürgősséget, vaamint a beruházásokka vaó kapcsoatot vették figyeembe. Az eredeti eőirányzat évenkénti jeentős módosításában szerepe t játszottak a szervezeti vátozások, a f ejezeti tartaékbó nyújtott kiegészítések is. A étesítmények, edzőtáborok sportcéú kapacitás kihasznátságának aacsony szintje miatt az áami pénzeszközök hatékony és rendetetésszerű fehasznáása nem vot biztosított. Ebben szerepet játszottak az igénybevétei rend szabáyozásának késedeme és hiányosságai, információs probémák, a szabáyozástó etérő gyakorat. Kifogásoható, hogy az edzőtáborokban nem biztosított az igénybevéteek jogosutságának eenőrzése, továbbá az igénybevéte támogatás értéke önkötségszámítássa nincs aátámasztva. A korábbi - a feügyeeti jeegű kötségvetési, a váaatfeügyeeti és a beső eenőrzés tárgyában foytatott - Áami Számvevőszéki vizsgáat megáapításaira az OTSH-ná az eenőrzés szervezeti kereteinek megteremtéséve intézkedtek. Az intézkedés ehúzódása, a szeméyi fetéteek részbeni hiánya miatt az eenőrzés hatóköre az igényetné szükebb vot és még nem funkcionát keő hatékonyságga. A versenysport feadataiban hagyományosan résztváaó minisztériumok ezirányú tevékenysége nem, vagy esetegesen vot koordinát. A sportétesítményeket üzemetető intézményeik és a támogatott sportegyesüetek kapcsoata többnyire megáapodásokban szabáyozott és ebenőrzött vot. A tárcafeadatoktó idegen sportfeadatok eseteges átrendezésére koncepcionáis, összehangot épésekre még nem kerüt sor.

9 -7- A sportcéokat finanszírozó - egymást vátó - eküönített áami pénzaapok közös jeemzöje, hogy bevéteeik döntően szerencsejátékbó származtak és az átauk juttatott forrás a ehetségesné szükebb mértékü vot. Az aapkezeő(k) nem tettek érdemi intézkedéseket a bingójáték üzemetetők számottevő mértékű adósságának behajtására. A támogatások odaítéése néhány esetben megaapozatan vot, vagy nem igazodott az aap(ok) cérendszeréhez. A sportta szoros kapcsoatban áó totó játék heyett a bingó monoposzervezői jogának enyerése a sport szempontjábó nem bizonyut cészerű döntésnek, a bingójáték nem vát a sport biztonságos anyagi aapjává. A vizsgát sporttársadami szervezetek (sportági szakszövetségek, egyesüetek) kötségvetése- a szakmai és pénzügyi tervezés összehangoásának hiányosságaimiatt - átaában nem vot keően megaapozott. A szakmai feadatok bizonytaan bevétei forrásokra épütek, ameynek következtében a pénzügyi egyensúy heyenként megbomott. A jeentős sportsikerek, a szakmai munka eredményei részben a sportegyesüetek, szövetségek eadósodása révén szüettek. A kiadások növekedésének sok esetben nem szabtak határt a szűkössé vát források. Jeentősen emekedtek - küönösen az évonabei sportegyesüetekné - a tartozások, közöttük az áamma szembeni köteezettségek (adók és TB járuék), meyek mértéke - információs rendszer hiányosságai miatt - tejességében nem ismert. Az adótartozások kiegyenítésére nyújtott kötségvetési páttámogatás csak ideigenes megodást jeentett, nem vot tejeskörű, s az eosztásba igazságtaan eemeket is bevitt. A sportszövetségek bővüő körben és összességében növekvő mértékben - átaában megáapodásokban rögzített céokra, feadatokra - részesütek a központi kötségvetési forrásokbó. A működési kiadások támogatottságának aránya kötségvetési forrásokbó nem bővüt, ugyanakkor több heyen bekövetkezett növekedésük szakmai céú forrásokat vont e. Egyes szövetségek nem a megjeöt céra hasznáták fe a kapott támogatást. Eőfordut, hogy annak terhére pazaró, s a támogatott feadathoz közvetenü nem kapcsoódó kiadásokat is eszámotak. Gazdákodásuk rendje, fegyeme több heyen nem vot megnyugtató. A dokumentumok, bizonyatok hiánya, vagy hiányos vota heyenként a vizsgáatunk tejeskörű efoytatását is akadáyozta.

10 -8- A sportegyesüetek forrásain beü a központi kötségvetésbő kapott támogatások aránya átaában csökkent. A támogatások fehasznáásának normatív követeményei, eőírásai hiányában a sportegyesüetek áta adott küönböző juttatások korátozására csak szűkebb körben kerüt sor. Érvényesüt továbbra is a minősített sportoókért foytatott verseny kötségnöveő szerepe. Számvitei rendjük, könyvvezetésük többnyire nem biztosította a kapott támogatások cé- és rendetetésszerű fehasznáásának eenőrizhetőségét, több esetben nem feet meg a jogszabáyi eőírásoknak sem. A diáksport összetett szervezeti rendszere - figyeemme a megyei szervezetek nem egységes evek szerinti megaakuására is - időnként eentmondásosan, ietve zavarokka funkcionát. A versenyrendszere bonyout, nagyfokú szakmai és pénzügyi koordinációt igényet, ami nem érvényesüt megfeeően. A diákoimpiai versenyekke a sportági utánpótás, váogató és küönböző korosztáyos versenyek nem votak összehangotak. A diáksport tevékenységben tapaszta t szakmai koordináatanság és átfedések cészerűten, feeseges ráfordításokka jártak. A mérséketen növekvő központi kötségvetési és önkormányzati támogatások eosztása nem vot keően racionáis, fehasznáását gyakran technikai áttéteek késetették. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kötségvetési gazdákodásában évben a megaapozatan és szabáytaan váakozás pénzügyi veszteséget, 1993-ban pedig a szakmai és pénzügyi tervezés összehangoatansága a működésben forráshiányt okozott. Mindez a kötségvetési támogatás cé- és rendetetés szerinti fehasznáását akadáyozta. A Magyar Oimpiai Bizottság (MOB) kötségvetési gazdákodása kiegyensúyozott vot. A közérdekü köteezettségváaások, szponzori pénzeszközök meett a központi kötségvetési eőirányzatábó is növekvő mértékben támogatta a szövetségeket, sportegyesüeteket, stb. A kötségvetési támogatási eőirányzatok tervezése - a vee szemben támasztott követemények hiánya miatt - nem vot keően megaapozott. Az évi téi, nyári oimpiai részvétehez összesen 305 M Ft támogatást kapott, meyet az e céra fordított kiadásai ényegesen meghaadtak. A sikeres oimpiai eőkészítést és szerepést nem követte a tényeges kiadások tejeskörű, rendszerező összegyűjtése. Az eenőrzés 26 M Ft kiadásnak az e céra adott áami támogatás terhére vaó eszámoását nem tartja indokotnak.

11 -9- Az eenőrzés megáapításai aapján javasojuk. az Országgyűésnek, hogy törvényhozó munkája során 1.1 akossa meg a sporttörvényt és annak keretei között határozza meg az áami feadatváaást. annak mértékét, módját csatornáit és követeményrendszerét, figyeemme a vizsgáat megáapításaira is; 1.2 hangoja össze - az önkormányzatokró szóó évi LXV. tv. és az évi XX. tv. feüvizsgáatáva és módosftásáva - a központi, terüeti és heyi sportfeadatok szakmai irányítása. koordináása jogi. szervezeti és feügyeeti kereteit. utaja vissza a terüeti sportigazgatási feadatokat az önkormányzatok hatáskörébe; 1.3 egyen figyeemme arra, hogy képviseői indítváyra - meghatározott összeg feett - csak keő részetezettségge kidogozott és dokumentát számításokra aapozott eőkészítés után hozzon döntést póteőirányzat nyújtásáró, vagy támogatás megvonásró; 1.4 soroja vissza a sporttársadami szervek támogatási eőirányzatát a központi kötségvetés rendes kiadásai körébe; 2. a Kormány részére 2.1 gondoskodjon - sporttörvény megakotásáig - az éves kötségvetési törvények eőkészítése során -a sportcéú támogatás normatív eemei körének bővítésérő; -arró, hogy a kötségvetés szerkezetén beü a társadami szervezetek áta eátott sportfeadatok finanszírozását foyamatosan szogáó eőirányzatok cfmzetten, azonos feadattartaomma jeenjenek meg; -az áamháztartás sportcéú - vagy sportcéokat is szogáó - csatornáinak, forrásainak cészerű "profitisztításáró", koncentráásáró és a "szakmához" iesztésérő; 2.2 gondoskodjon az Áht-ben és az évi XVIII. tv-ben kapott fehatamazás aapján a sporttársadami szervezeteknek juttatott áamháztartási források és fehasznáásuk - szakmai cérendszerhez is igazodó - egységes beszámoó rendszerének kiaakításáró, működtetésérő, eenőrzésérő és szükség szerint

12 tegyen javasatot a kapcsoódó törvények (az egyesüési jogró szóó évi I. tv., a sportági szakszövetségekrő évi 9. tvr., az Áht.) módosítására; 2.3 tekintse át az OTSH feadat-, szervezetrendszerét és étszámát, figyeemme az eenőrzés áta fetárt fogyatékosságokra; 2.4 gondoskodjon arró, hogy az OTSH a feügyeetet gyakoró minisztertő függeten módon. szervezetten megkapjon minden, a feadatai eátáshoz szükséges kormányzati információt és útmutatást, továbbá résztvehessen a tevékenységé érintő kormányzati döntések eőkészítésében, véeményezésében; 3. a Pénzügyminisztérium részére vizsgája feü, ietve módosítsa a bingójátékró szóó 20/1991. (XII.30.) MKM PM sz. együttes rendeetet a Nemzeti Sport Aapot megiető befizetések, ietve az üzemetetők fizetési köteezettségeinek pontosítása érdekében; 4. az OTSH részére 4.1 a szervezet korszerűsítése érdekében -vizsgája feü az intézmények aapító okiratát, határozza meg a törvényi eőírásoknak megfeeően tevékenységi körüket; -javítsa a fejezeti szintű gazdákodás irányításának, feügyeetének és eenőrzésének fetéteeit; 4.2 a működés rendje és szabáyozotsága érdekében - gondoskodjon a működés rendjére, a gazdákodásra vonatkozó szabáyzatok szükséges kiegészítésérő, a szervezeti, feügyeeti, jogszabáyi vátozásokka összehangot karbantartásáró; - intézkedjen az intézmények szervezeti és működési szabáyzatainak feüvizsgáatáró, szükséges kiegészítésérő és aktuaizáásáró; - kísérje figyeemme az intézményekné foytatott vizsgáat tapasztaatainak hasznosuását, küönös tekintette az NSU gazdasági, pénzügyi tevékenységére, a méregvaódiság követeményének megsértése miatti feeősség vizsgáatára és érvényesítésére;

13 vizsgája meg hatáskörében - a fetárt tényáás aapján - a végrehajtott törvénysértő eőirányzat átcsoportosításokka, az!992. évi pénzmaradvány vaótan megáapításáva. a méregvaódiság követeményének megsértéséve kapcsoatos szeméyi feeősséget; 4.4 tegyen eeget pótóag az!991-ben a sportigazgatóságok étrehozására céjeegge kapott 70 M Ft-ra vonatkozó eszámoási köteezettségének és fizesse vissza a kötségvetésbe a maradványt (15M Ft); 45 aakítson ki a sporttársadami szervezetek, a sporttevékenység támogatására akamas oyan, normatív eosztási eveket is tartamazó mode!t. amey a központi és heyi viszonyatban is egységesen akamazható. Ennek rendszerében vegye figyeembe a étesítmény hasznáatot is; 4.6 vizsgája feü a diáksport szervezetek és diáksport versenyek rendszerét és gondoskodjon cészerű összehangoásukró a versenysportta; dogozzon ki és biztosítsa a diáksport támogatásához köteező támogatási minimum szintet (keretet); 4. 7 tekintse át és módosítsa a központi sportétesítmények igénybevétei rendjét figyeemme az eenőrzés megáapításaira és kísérje figyeemme annak megtartását, szükség esetén akamazzon szankciót; 4.8 aakítson ki követeményrendszert a fejezet kötségvetésében címzetten megjeenő sporttársadami szervezetek (p. MOB) eőirányzat tervezéséhez és határozza meg a céra kapott eőirányzatokka vaó eszámoás rendszerét, módját; 4.9 szüntesse meg a köcsönnyújtás gyakoratát és tegyen intézkedéseket a ejárt köcsönök visszafizettetésére; 4.10 intézkedjen, hogy a Nemzeti Sport Aap és a Bingó Sport Kft. a bingójáték üzemetetőktő a hátraékat hajtsa be, ietve a Bingó Sport Kft. az átaa kezet és sportcéra fe nem hasznát hozzájáruást a Nemzeti Sport Aap számára átuta ja.

14 - 12- II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A. A feadatok és a szervezeti rendszer összhangja, szabáyozotsága. A sport áami irányítása és szervezeti rendszere A társadami-, gazdasági rendszervátás. a piacgazdasági foyamatok kibontakoztatására irányuó törekvések új követeményeket támasztottak a sport áami irányításáva, feadateátásáva szemben, s jeentősen átaakut a gazdákodás mozgástere is. Az áami feadatokat meghatározó, a feadateátás szervezeti, pénzügyi fetéteeit rendszerező, a fejesztés hosszabb távú irányát fevázoó koncepció efogadására azonban 1993-ig nem kerüt sor. A verseny-, diák- és szabadidösport áami feadatrendszerének feüvizsgáata, pontos meghatározása nem történt meg. Nem kerütek egyérteműen ejhatároásra az áam és az önkormányzatok áta eátandó feadatok E körbe tartozó hiányosság. hogy a sporttevékenység terminoógiai meghatározása a vonatkozó jogszabáyokbó hiányzik. akamazásuk nem egységesen rendszerezett, gyakran ekektikus. Ez a végrehajtásban, a feadat- és eszközrendszer összehangoásában zavarokat, átfedési okoz. A sporttörvény megakotása emaradt, kiadását az Országgyűés 24/1993. (IV.9.) sz. határozatában egy kedvezőbb társadami és gazdasági környezetben tartotta indokotnak. Ugyanakkor e határozatában az Országgyűés a testneveési és sportcéok megaapozása érdekében kijeöte az átmeneti idöszakban érvényesíthető szempontokat, fekérve a Kormányt a szükséges munkaprogram kidogozására, s végrehajtásának gondozására. Ennek a köteezettségnek a Kormány késedemesen tett eeget, a munkaprogramot az 1032/1994. (V.6.) Karm. határozatáva fogadta e. A Kormánynak a munkaprogramot szeptcmbcr 30-ig keett vona ekészítenie. A vonatkozó eőterjesztést azonban az OTSH október rc áította össze. A mcgújítási koncepcióva összefüggésben az OTSH kidogozta a Nemzeti Sport Standard eveirc vonatkozó javasatát. amey a sporétcsítmény eátottság és fejesztés terüetén szükségcs -hosszú távra mutató -jogszabáyi rendezés megaapozását céozza. (A heyszíni vi7~~gáat ezárásakor az eőterjesztés a tárcaegyeztetés szakaszában vot.)

15 -13- A sportfeadatok irányításában, a sportigazgatás szervezetében, munkarnegosztásában a vizsgát időszakban, ietve azt közvetenü megeőzően - a testneveés és sport megújítására vonatkozó átfogó koncepció hiányában - végrehajtott szervezeti vátozások. átszervezések főbb jogszabáyi kereteit az egyesüésrő szóó!989. évi I. törvény, a sportági szakszövetségekrő szóó évi 9. tvr., vaamint az önkormányzatokra vonatkozó évi LXV. törvény és az évi XX. törvény, ietve a 169/1991. (XII. 26.) Korm. rendeet képezték. Jeeneg a verseny-, diák- és szabadidősportban a központi igazgatás áami feadatainak nagyobb hányadát az OTSH átja e a hivata státuszában. feügyeeti rendszerében a vizsgát években végrehajtott több ényeges vátoztatás meett. Az iskoai testneveésse kapcsoatos feadatok a Müveődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) irányítási körébe tartoznak. A fegyvereserők és rendvédemi szervekné foyó testneveésrő a Honvédemi Minisztérium (HM) és a Beügyminisztérium (BM) gondoskodik. A sportegészségügy eátását a Népjóéti Minisztérium (NM) feadatkörébe soroták. A terüeti, heyi testneveési és sportfeadatok meghatározása, a sportta kapcsoatos - irányítási. eenőrzési, a sportétesítmények fenntartásáva, működéséve összefüggő - heyi feadatok eátása az önkormányzatok önként váat tevékenységébe tartozik. A feadateátás szervezeti keretei részben a központi igazgatásban, részben a társadami szervezetek körében végrehajtott vátoztatások következtében ényegesen átrendezödtek. A sporttevékenység társadami szervezetek (szövetségek, egyesüetek, kubok) keretében, ietve azok közremüködése útján foyik. A társadami szervezetek a sportmozgaomhoz és az eredményekhez fűződő nemzeti érdek érvényesítése, vaamint - a sportági szakszövetségek esetében - meghatározott áami és sportfeadatok eátása céjábó áami támogatásban is részesünek. Ez a körümény sajátos heyzetet teremt a szakmai irányítás, vaamint a rendekezésre áó anyagi erőforrások eosztása és fehasznáása terén. A MOB a Nemzetközi Oimpiai Bizottság (NOB) szabáyzataiban meghatározott feadatokat az áami szervezetektő függetenü. de azokka együttműködve átja e. Gondoskodik az oimpiai fekészüés segítésérő, biztosítja a részvétet.

16 A versenysport terüetén a sportági szakszövetségek, a diáksportban az MDSZ és (az ebbő 1991-ben kivát) Magyar Egyetemi és Főiskoai Sportszövetség (MEFSSZ), a szabadidősportban a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) irányítják tagjaik sportmunkáját, gondoskodnak érdekképviseetükrö, együttmúködnek az áami és önkormányzati szervekke. Az érdekvédemi, érdekképviseeti szervezetek köre a 90-es években tovább bővüt, megaakut a Magyar Sportszövetség (MSSZ), a Sportegyesüetek Országos Szövetsége (SOSZ), vaamint ezek terüeti szövetségei. A sportigazgatást - s aapvetően a sporttevékenység feügyeeti szintjét - érintő többszöri átszervezés eenére az áami feadateátás szervezeti, irányítási rendszere nem keően összehangot. A meghatározóan ágazati (szakmai) és terüeti evű - s a társadami szervek közreműködéséve megvaósuó - munkamegosztás szervezetieg részben cészerűtenü széttagot. A sporttevékenység és irányítás jogszabáyi háttere ugyanakkor hiányos, esetenként eentmondásos, nem nyújt minden szinten és irányban keő garanciát az együttműködésre, a koordinációra, ietve a tejeskörű feadateátásra. AzOTSH a 169/1991. (XII. 26.) Korm. rendeet értemében a Kormány irányítása aatt működő önáó országos hatáskörű szerv, feügyeetét kijeöt kormánytag - korábban tárca néküi miniszter, majd beügyminiszter - átja e, öt ieti a sportigazgatásban a jogakotási hatáskör. A Kormány feügyeet gyakorásának módja, tartama - a miniszter munkastíusátó függően-foyamatosan vátozott, a heyszíni eenőrzés befejezéséig még nem aakut ki. (A feügyeetet gyakoró miniszter szeméye gyakran tö háromszor - vátozott.) Így a funkció hatékonysága nem vot értékehető. Eseti jeegge azonban a vizsgáat tárt fe hatásköri túépést. Az NSA terhére - a kezeő szcrvezct vezetője (az OTSH enöke) hatáskörét túépve - a Nemzeti Sporttanács megaakuása és az aap kezeéséró és működésérő szóó 11/1993. (VIi. 10.) BM rendeet hatáybaépését megeőzően - köteezettséget váat. Nem érvényesüt továbbra sem tejeskörűen az OTSH sporttevékenységge kapcsoatos átaános koordinációs jogosujtsága és feeőssége a központi igazgatás szintjén sem. A versenysport feadatok eátásában, finanszírozásában résztváaó minisztériumok ezirányú tevékenysége - szabáyozotsága hiányában - nem, ietve esetegesen koordinát.

17 - 15- A Födműveésügyi Minisztérium (FM), BM, HM, Nemzetközi Gazdasági Kapcsoatok Minisztériuma (NGKM) - hatás- és feadatkörben küön nem dekarátan, hanem hagyományos bázis szervi aapon - a sportétesítményeket üzemetető intézményeiken keresztü és (az NGKM kivéteéve) kötségvetési pénzekke is támogatták a hozzájuk kötődö évonabei sportegyesüeteket (Ferencvárosi Torna Cub - FTC, Újpesti Torna Egyet - UTE, Budapesti Honvéd Sportegyesüet - BHSE, Magyar Testgyakorók Köre- MTK). A kötségvetési támogatás összegét, fehasznáásának céját stb. ietően az OTSH és a minisztériumok között nincs rendszeres együttműködés. a.) A központi sportigazgatás szervezeti feépítésében, étszámában - a vizsgát években - figyeemre métó átaakuást eredményezett az OSH heyébe épő OTSH, majd később a terüeti sportigazgatóságok, ietve hivataok étrehozása, ameyek egyben feadat átrendezést is jeentettek. A szervezet és feadatrendszer összhangjának megvaósításában csak részben vették figyeembe a feadatvátozásokat a főosztáyok szerepének, étszámának meghatározása során. Nem médegeiték keő súya a sportszövetségek önáósodását, vaamint a testneveési feadatok ekerüését a sportszakmai terüetek étszám megáapításánál Mindezek hozzájárutak ahhoz, hogy az indokotná nagyobb a étszám. Ugyanakkor a vezetők, beosztottak aránya a vizsgát időszakban kedvező irányba toódott e. A közigazgatás korszerűsítésére hozott 026/1992. (IV.2.) kormányhatározat végrehajtására intézményi körben több intézkedést tettek, ietve áttekintették azok hatását. Ehhez kapcsoódóan nem történt vátozás a hivata szervezetében, működésében. A fejezeti feadateátás szeméyi, szervezeti fetéteei romottak. Összeférhetetenséghez vezetett - a betöteten enökheyettesi státusz miatt - hogy a feső vezetés szintjén nincs meg a ehetőség a fejezeti irányítás és az operatív gazdákodás feügyeetének ehatároására. A gazdasági kérdések megodásának döntési mechanizmusára a nagyfokú centraizáció vot jeemző. Mindezek miatt nem érvényesühetett megfeeöen a vezetöi eenőrzés. A közgazdasági főosztáyvezető irányítja a Gazdákodó Szervezetet is. Ugyanakkor a föosztáyon beü a Terv és Közgazdasági Osztáy végzi a fejezeti szintü gazdákodási feadatokat. Az osztáynak jeeneg nincs vezetője. így közvetenü a főosztáyvezető irányítja.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

JELENTÉS. az Országos Mentőszolgálat költségvetési cún pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről.!995. június 257.

JELENTÉS. az Országos Mentőszolgálat költségvetési cún pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről.!995. június 257. JELENTÉS az Országos Mentőszolgálat költségvetési cún pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről!995. június 257. Az ellenőrzést vezette: Nagy Akosné számvev5 főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása tárgyában, keretmegállapodásos KÜM/3356-13/2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben