61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseö-testüete a 2383/20 O. (XL 18.) határozatában döntött arró, hogy közös igazgatású, többcéú, önáóan működő kötségvetési szervet hoz étre. Az így étrejött kötségvetési szerv, a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ (a továbbiakban: Bárka) számára - a Képviseö-testüet döntése aapján - a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) 201. júius -ve átadta a szociáis aapszogátatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jezőrendszeres házi segítségnyújtás, nappai eátás). Az aábbi, Bárka áta nyújtott szociáis aapszogátatások kerütek az emút évben átmeneti időre eheyezésre a Szivárvány Kft. megüresedett Újhegyi sétány 1-3. szám aatti Átmeneti Gondozó házába:. az öt idősek kubja közü az Örökifjak Idősek Kubja, 2. a házi segítségnyújtás, 3. az étkeztetés, 4. a jezőrendszeres házi segítségnyújtás. Az emút évben az épüetben egyre több műszaki probéma adódott, a apostetös épüet műszaki áapota nem megfeeő, a fűtése korszerűten, a vízháózata eavut, meynek következtében sorozatossá vátak a csötörések, és az épüet szigeteése is megehetösen hiányos. Az épüet feújítása oyan magas kötségekke járna, hogy a bontás céravezetőbb megodásnak tűnik. Annak érdekében, hogy újabb fűtési időszakot ne kejen megkezdeni az épüetben, de eegendő idő ájon rendekezésre a szociáis szogátatások átszervezésére, október -jétő az aábbi vátozásokat javasoom.. Az Örökifjak Idősek Kubja eheyezésére megodást jeentene, ha a 60 fos kub működésének a Szivárvány Nonprofit Kft. főépüetének födszintje adhatna otthont, egyidej üe g a Sziván ány Kft. átvermé a feadat eátását (Örökitjak Idősek Kubja működtetése, a kubban étkeztetés biztosítása). A nappai eátás esősorban a saját otthonukban éő, tízennyocadik éetévüket betötött, egészségi áapotuk vagy idős koruk miatt szociáis és mentáis támogatásra szoruó, önmaguk eátására részben képes szeméyek részére biztosít ehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsoatokra. vaamint az aapvető higiéniai szükségeteik kieégítésére. A szcmd:-:s gondoskodást nyújtó szociáis intézmények szakmai feadatairó és működésük fetdckirö szóó /2000. SzCsM rendeet (a továbbiakban: R.) 75. ~ () bekezdése aapján nappai eátás biztosítására az az intézmény akamas. ameyik rendekezik a közösségi cg: üttktre. a pihenésre. a szeméyi tisztákodásra. a szeméyes ruházat tisztítására. az éte mekc;ítésác. túaására és etog\asztására szogáó hehiségekke ;...,.,

2 ~-~ 2 A Szivárvány Kft. főépüetének tüdszinti részén taáható társagó megfeeő eheyezést nyújtana az idősek nappai eátása számára, az épüetben ehetőség van az étkezés heyben történő fogyasztására is, a tárgyi fetéteek tehát biztosítottak. A Szivárvány Kft. ügyvezetőjének tervei között szerepe, hogy az idősek nappai eátását összekapcsoná további 10 fö demens idős szeméy eátásáva, meynek következtében a demens eátásra ehívott kiemett áami normatíva hatékonyabban fedezné a nappai eátás feadatának müködési kötségeit. Mive az idősek kubjaiban szeméyi térítési díjat nem szedünk, így a szogátatás fenntartása kizáróag a normatív áami támogatásbó és az önkormányzati, fenntartói hozzájáruásbó tevődik össze. Az R. 84/ A. (2) bekezdése aapján a demens szeméyek nappai eátása megszervezhető önáó intézményi formában, ietve más nappai eátás részeként is. Szeméyi fetéteek: Az Örökifjak Idősek Kubjában a jogszabáy szerinti minimumétszám a következöképpen aaku: fö kubvezető 2 fő kubgondozó fő technikai dogozó A Szivárvány Kft. ügyvezetője a 4 fö további fogakoztatását váaja. A Szivárvány Kft. dogozóinak munkaviszonyát a Munka Törvénykönyve szabáyozza. Ha a munkátató szeméye a munkátató vagy aapító döntése aapján oy módon vátozik meg, hogy a munkátató feadatkörének meghatározott csoportja a Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozó munkátató számára kerü átadásra, a munkaváaó munkaviszonya az átadás időpontjában megszünik. A munkátató a munkaváaót az átadás eőtt egkésőbb 30 nappa kötees tájékoztatni az átadás időpontjáró, okáró, a munkaváaót érintő jogi, gazdasági és szociáis következményekről Az átadás során a közakamazottak jogáásáró szóó évi XXXIL törvény 251 A. -ának rendekezései aapján ke ejárni. A munkaváaók szeméyi juttatásai:! i! \unkaváaók Bér 2 Járuék 2 i hónapra hónapra kub\ezetö 400 OOO Ft 108 OOO Ft kubgondozó 228 OOO Ft Ft kubsondozo r i J ~60 OOO Ft Ft Bér+ járuék összesen 508 OOO Ft Ft..,... ) ).uo _oc Ft j Cafeteria, j juttatások+ 1 adó! Ft Ft Ft i technikai dogozó 186 OOO Ft Ft Összesen: 07-t OOO Ft Ft Ft Ft Ft Cafeteria, juttatások+ adó,

3 3 A Bárka évi doogi kiadásainak tervezését aapu véve az időseátás szakfeadaton Ft eőirányzat átadása szükséges a Szivárvány Kft. részére a feadateátásra. Módosított Eőirányzat Eőirányzat Eőirányzat egy eőirányzat maradék ( (Ft) júiusi áapot) (Ft) kubra/hó (Ft) maradék egy kubra/hó (Ft) Eőirányzat maradék 3 hónapra egy kubra (Ft) J A feadateátáshoz kapcsoódóan a Magyar Áamkincstártó összesen Ft áami normatíva igényehető, a normatíva a Szivárvány Kft-né bevéteként jeetkezik, míg az önkormányzat esetében bevétekiesést eredményez. Normatíva Étkeztetés 3 hónapra Nappai eátás 3 hónapra Összesen: Az Örökifjak Idősek Kubjában étkező idősek éemezésére kifizetett összegek: Fehasznáás Január Február Március Ápriis Május Június Összesen: Az év közbeni fehasznáás adatait tekintve átagosan havi 700 OOO Ft, 3 hónapra összesen 2 00 OOO Ft összeg tervezése indokot az idősek étkeztetésének eátásához A házi segítségnyújtás, a jezőrendszeres házi segítségnyújtás és étkeztetés szogátatások eheyezésére a egkézenfekvőbb megodást a Bárka Mádi utcai székheyén történő eheyezés jeentené. A házi segítségnyújtás eátást igénybe vehetik azok az időskorú szeméyek, akik otthonukban önmaguk eátására saját erőbő nem képesek és róuk nem gondoskodnak. ietve azok a szeméyek. akik a rehabiitáció! követően a saját akókörnyezetükbe történt ússzaieszkedés céjábó támogatást igényenek önáó éetvitetük fenntartásához. A gondozó segítségéve otthonukban, saját akókörnyezetükben továbbra is eáthatók, ezze ekerühető a jóva drágább és a akóheytő távoi szakosított eátás igénybe vétee. A házi segítségnyújtás a csaádok vááró is nagy terhet vesz e azza. hogy a hivatásos gondozök szakszcrüen eátják a betegek ápoás-gondozását, gondoskodnak a rászoruókról A házi segítségnyújtást a napi gondozási szükséget szerintí időtartamban, de egtejebb napi 4 órában ehet nyújtani..:\ gondozási szükségetet az intézményvezető, \ agy az átaa megbízott \ezdö gondozó \ izsgája. Ha a gondozási szükséget a napi 4 órát meghaadja. a szogátatást igényot tájékoztatni kd a bentakásos intézményi eátás igénybevéteének!ehetóségérö..\ h:vi segítségnyújtás keretében biztosítani ke:

4 4 -az aapvető gondozási-ápoási feadatok evégzését, - az önáó éetvite fenntartásában, az eátott és akókörnyezete higiéniás körüményeinek megtartásában vaó közreműködést, veszéyheyzetek kiaakuásának megeőzésében, ietve azok ehárításában vaó segítségnyú j tás t. A házi segítségnyújtás során a gondozónők minden regge, a munkaidő kezdetekor rövid megbeszéést tartanak, majd a címek eosztását követően eindunak, és a munkaidő további részét a gondozottakná tötik. A munkaidő végezte eőtt térnek vissza a Bárka teepheyére, hogy a szükséges napi adminisztációt evégezzék. Az étkeztetés megszervezésében résztvevő gondozónők (3 fő) szintén eheyezhetőek a Mádi utcában, az irodai heyiség és a tárgyi fetéteek adottak. A Mádi utca a kerüetünk központi részén heyezkedik e, tömegközekedésse jó megközeíthető és mive az idős eátottak többnyire jeemzően az Óhegy terüetén ének, ezért a kijáró gondozónők számára nem okoz komoyabb nehézséget munkájuk végzésében a szogátatások átteepítése. 4. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás nem köteezően eátandó szociáis feadat, eátásának finanszírozása a Nemzeti Rehabiitációs és Szociáis Hivataa kötött finanszírozási szerződésse történik, azonban a 4 miió forint összegű éves támogatás még a gondozónők készenéti díjának fedezetére sem eegendő. A segéyhívó jezőrendszer ehetövé teszi az idősek számára, hogy a megszokott környezetükben, a saját otthonukban maradjanak, hiszen egyeten gombnyomás és a segéyhivást követően a szakképzett ápoó, gondozó 30 percen beü megérkezik és a probémájuk megodásában segít. Küönösen nagy segítséget jeent a szogátatás azon idősek számára, akiknek nincs hozzátartozójuk, rokonuk, akik a akáshoz kötöttek és így a számítógépes rendszeren keresztü jeezhetnek és kérhetnek segítséget baj esetén. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás céja a gyors segitségnyújtás, a biztonság erősítése, a súyosabb heyzetek megeőzése, a kötségesebb intézményi eátások kivátása. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezése a házi segítségnyújtás meett nem kötséghatékony. A tapasztaat azt mutatja, hogy más teepüéseken a bentakásos intézményekhez teepítik ezt a szogátatást, aho egaább 2-3 ápoó-gondozó dogozik müszakban. így ott nem merü fe szeméyi jeegű többetkiadás (készenéti díj. túmunka díj), csupán doogi kiadás. Az aapeátáshoz deegát szogátatásszervezés a házi segítségnyújtás szakfeadat eátását jeentős mértékben megnehezíti, küönösen, ha figyeembe vesszük a túmunka után köteezően kiadandó óra pihenőidőt, meyet a Munka Törvénykönyve ír eő. i\ házi segítségnyújtásban pedig a munkatársi étszám a szeméyes gondoskodást nyújtó szociáis intámén\ ek szakmai feadatairó és müködésük fetéteeirő szóó (I. 7.) SZCSM rendeet meékete szerinti minimumétszámon van. A Népjóéti Bizottság a 112/2012. (VI. 12.) határozatában fekérte a pogármestert. hogy a szeptemberi üésre készíttessen részetes eőterjesztést a jezőrendszeres házi segítségnyújtás meuszüntetésérö vagv a rendszer fenntartásának ehetséges vátozatairól megodási ~ ~- módokról amey aapján a rendszer január -jétő átaakításra kerühet

5 5 Jeeneg 00 db készüék van kiheyezve 07 főné, de az is probémát jeent, hogy a várakozók száma nagyon vátozó, jeeneg csak fö vár készüékre. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás szogátatás foyamatos, 24 órás készenéti rendszerben működik. A segéyhívások száma átagosan havonta 39. Az igénybe vevök mentáis áapota fokozatosan romik, ezért sok esetben akamatanná vának a készüék kezeésére és rendszeresen ok nékü nyomják meg a segéyhívó gombot. Nehezíti a szogátatást, hogy a taxi sokszor későn érkezik, vagy a kerüet távoabbi pontjáró érkezik a jezés, miközben 30 percen beü ki ke érni és nyugtázni ke a hívást az igényő akásán. Probémát jeent a számák kitötése is, mert többnyire kevés az idő. Nehezíti a szogátatás biztosítását, hogy a dogozók kapcsot munkakörben átiák e feadataikat, naponta 7-8 fö gondozását végzik, majd készenétben ának és következő regge újbó munkába ának. A jezőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevök közü 59 fö részesü házi segítségnyújtásban, 50 fö házhoz száított étkezést vesz igénybe, O fö vaameyik Idősek Kubjának szogátatásait veszi igénybe. A szogátatás eseteges megszűnése esetén számukra a szogátatások továbbra is biztosítottak, de 15 fö nem vesz igénybe más szogátatást csak a jezőrendszeres házi segítségnyújtás t. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes szogátatás, az igénybe vevök viszonyag magas jövedeemme rendekeznek ( átagjövedemük Ft). A Bárka munkatársai több akaomma kérdezték meg a szogátatást igénybe vevőket, hogy térítési díj fizetése eenében is kémék-e a szogátatást. Az aacsonyabb jövedeműek többnyire azt nyiatkozták, hogy nem igényenék a szogátatást. Az aábbi kiadások terheik a szogátatást: a dogozók készenétijuttatásai, járuékai (24 órás készenéti szogátatás), a taxi kötsége (30 percen beü ki ke érni), a készenéti teefon kötsége (erre érkezik a segéyhívás, vissza ke hívni, taxit, mentöt ke hívni), a betéri egységbe szükséges eem kötsége (féévente ke cseréni a gondozónö cseréi), az új beszereés, a megszűnés esetén eszereéskor a technikus munkadíja (munkaap aapján), a csukóérzékeőben az eem cseréjekor a technikus munkadíja (munkaap aapján, csak ö cseréheti). A kiadás a segéyhívások, a megszűnések függvénye és ezáta nehezen tervezhető. Javasoom. hogy a jezőrendszeres szogátatás központja október -tő a Bárka Mádi utcai tdephdyáe kerüjön eheyeúsre, vaamint hogy a szaigáitatás december 31-éve megszüntetésrc kerüjön. A szociáis szogátatók és intézmények működésének engedéyezésáő és eenőrzésérő ~. szóó 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeet 8. (3) bekezdése aapján a fenntartó aapszogáunás csetén egaább két hónappa korúbban kötees bejdcnteni aj az érintett eátottaknak és töttényes képviscöiknek, hj az ádekkép\isceti t!_1rumnak. iet\e az eátatti önkormányzatnak. \aamint ej az dsö fokú müködést engedéyezö szennek.

6 6 hogy kéremezni fogja a működési engedéy visszavonását, vagy oyan módosítását, ameynek következtében intézményi jogviszony megszüntetésére kerü sor, kivéve, ha az eátottakró megfeeően gondoskodik. Javasoom, hogy a jezőrendszeres házi segítségnyújtás megszűnése után a VIV AGO WristCare otthoni rendszer aábbi "fennmaradó" eemei kerüjenek a Szivárvány Kft. hasznáatába, mive a demens eátás során az eszközök hatékonyan fehasznáhatók: 100 db csukó érzékeő 100 db betéri egység db VIV AGO WristCare diszpécserközpont ügyeeti szaftverre 2 db mobiteefon db készenéti táska.. Hatásvizsgáat Az Örökifjak Idősek Kubjának eheyezésre jeeneg Kőbányán csak a Szivárvány Nonprofit Kft. épüete akamas, itt van jeen együttesen minden oyan fetéte, meyet a jogszabáy a működéshez eőír. A régi, korszerűten épüet üzemetetésének megszüntetéséve az önkormányzat kötséget takarít meg, mindazonáta hosszútávon érdemesebb enne az időskubok szakmai egységét megtartani. A statisztikai adatokbó kitűnik, hogy kerüetünkben is eöregedési foyamat zajik, továbbá foyamatosan nő az egyszeméyes háztartások száma. Ezek aapján arra ke fekészününk, hogy a nappai eátásban egyre több idős, magányos ember jeentkezik. Az idősödő szeméyek egészségi áapota is egyre rosszabb tendenciát mutat, ietve a csaádtagok egyre sokasodó terheikmeett nem tudják feváani szeretteik napi gondozását. A csaádtagokra egyre több terhet ró az idősek gondozása, ezért nagyobb figyemet ke fordítani Kőbányán a rászoruó szeméyek nappai eátására, a házi segítségnyújtás és étkeztetés szogátatások ehető eghatékonyabb biztosítására. III. A végrehajtás fetéteei A döntéshozatat követően mindkét intézmény aapító okiratának módosítása szükséges, azt kö\ eten pedig a működési engedéyek módosítása iránti kéremet ke benyújtani a Kormányhivata feé. A házi segítségnyújtás és a jezőrendszeres házi segítségnyújtás átkötöztetése viszonyag rövid idő aatt megodható. a szogátatás foyamatos biztosítása a munkaszervezési feadatok aapos átgondoásáva megodható. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás központjának átheyezése (központi számitógép. ameyre a jezések befutnak) és a tekfonvonaak átirányítása, az Internet szogá!tató, vaamint a jezőkészüék müködését biztosító VfVAGO cég müszaki közbenjárását igényi, ennek kötség\ onzata jeen pianatban még nem ismert.

7 7 IV. Döntési javasat: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatokat. Budapest, augusztus 15. Törvényességi szempontbó eenjegyzem: Weeber Tibor

8 8 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüeténk. meéket az eőteriesztéshez... /2012. (VIII. 23.) határozata egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Örökifjak Idősek Kubjának ( 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) működtetéséve (idősek nappai eátása, étkeztetés biztosítása) és a demens nappai eátás megszervezéséve kapcsoatos feadatok eátásáva október -jétő megbízza a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját. 2. A feadateátássa kapcsoatos. meéket szerinti nagyértékű tárgyi eszközöket a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ október -jéve átadja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére. 3. Budapest Fő város X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete október jétő a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ időseátáshoz kapcsoódó áásheyeinek számát 4 főve csökkenti, míg a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. áásheyeinek számát 4 főve megemei. 4. A Képviseő-testüet fekéri a pogármcstert a munkaügyi intézkedések megtéteére. Határidő: Feadatkörében érintett: október. humán szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Szociáis és Egészségügyi Csoport vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Szeméyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 5. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a nappai eátás feadatátadásáva kapcsoatosan a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 4/2012. (II. 2 7.) önkormányzati rendeet 6. meéket. pontját Ft-ta, a 6. meéket 2. pontját Ft-ta, 6. meéket 3. pontját Ft-ta csökkenti a 9. meéket 10. sor eőirányzatának megemeése meett. 6. A Képviseő-testüet fekéri a pogármcstert az eőirányzat-módosítás végrehajtására, ietve a kötség\ttési rendeetben történő át\ezetés érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. Határidő: Feadatkörében érintett: szeptember 30. a humán szakterüetért feeős apogármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 7. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép\ iseő-testüete a Budapest Fő\ áros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendeet 5. meéket. pont 6. sorát 875 OOO Ft-a csökkenti a!4. meéket be\ éte i kiesések eensú vozása kötségvetési sur eóirám zatának eu\ idej ü csökkentése..' L-'., :::;,." ~ meett.

9 9 8. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a házi segítségnyújtás, étkeztetés és a jezőrendszeres házi segítségnyújtás szociáis aapszogátatások feadatának eátását október -jétő átheyezi a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ 04 Budapest, Mádi u. 86. szám aatti székheyére. Határidő: szeptember 30. Feadatkörében érintett: a humán szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Szociáis és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ vezetője 9. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a jezőrendszeres házi segítségnyújtás szogátatást december 31-éve megszünteti, a megszünését követően január -jétő a jezőrendszer VIV AGO WristCare eemeit a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére térítésmentesen átadja (etárív szerinti diszpécserközpont és 00 db csukóérzékeő ). Határidő: december 31. Feadatkörében érintett: a humán szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Szociáis és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ vezetője

10 10. meféket a.../2012. (VIII 23.) KOKT határozathoz A Kőbányai Szivárvánv Kft. részére átadásra kerüő nagyértékű tárgyi eszközök: Karton Megnevezés Azonosító 2007/395 Aszta fénymásoóhoz Kanapé Szőnyeg Bojer Takarító kocsi /5637 Vianytüzhey t Hütő Zanussi Meegentartó put /103 Számítógép konfiguráció

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

OsteOlógiai KOngresszus

OsteOlógiai KOngresszus OsteOógiai KOngresszus 2012. május 31 - június 2. Baatonfüred, Hote Famingó Magyar radioógusok Társasága osteoógiai szekció Megáítja az osteocastokat, Mieőtt eérnék a csontot 1,2 Az eső és egyeten RANK

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

/U~ó.) C%'6. számú előterjesztés

/U~ó.) C%'6. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C%'6. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolójának

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben