61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseö-testüete a 2383/20 O. (XL 18.) határozatában döntött arró, hogy közös igazgatású, többcéú, önáóan működő kötségvetési szervet hoz étre. Az így étrejött kötségvetési szerv, a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ (a továbbiakban: Bárka) számára - a Képviseö-testüet döntése aapján - a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) 201. júius -ve átadta a szociáis aapszogátatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jezőrendszeres házi segítségnyújtás, nappai eátás). Az aábbi, Bárka áta nyújtott szociáis aapszogátatások kerütek az emút évben átmeneti időre eheyezésre a Szivárvány Kft. megüresedett Újhegyi sétány 1-3. szám aatti Átmeneti Gondozó házába:. az öt idősek kubja közü az Örökifjak Idősek Kubja, 2. a házi segítségnyújtás, 3. az étkeztetés, 4. a jezőrendszeres házi segítségnyújtás. Az emút évben az épüetben egyre több műszaki probéma adódott, a apostetös épüet műszaki áapota nem megfeeő, a fűtése korszerűten, a vízháózata eavut, meynek következtében sorozatossá vátak a csötörések, és az épüet szigeteése is megehetösen hiányos. Az épüet feújítása oyan magas kötségekke járna, hogy a bontás céravezetőbb megodásnak tűnik. Annak érdekében, hogy újabb fűtési időszakot ne kejen megkezdeni az épüetben, de eegendő idő ájon rendekezésre a szociáis szogátatások átszervezésére, október -jétő az aábbi vátozásokat javasoom.. Az Örökifjak Idősek Kubja eheyezésére megodást jeentene, ha a 60 fos kub működésének a Szivárvány Nonprofit Kft. főépüetének födszintje adhatna otthont, egyidej üe g a Sziván ány Kft. átvermé a feadat eátását (Örökitjak Idősek Kubja működtetése, a kubban étkeztetés biztosítása). A nappai eátás esősorban a saját otthonukban éő, tízennyocadik éetévüket betötött, egészségi áapotuk vagy idős koruk miatt szociáis és mentáis támogatásra szoruó, önmaguk eátására részben képes szeméyek részére biztosít ehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsoatokra. vaamint az aapvető higiéniai szükségeteik kieégítésére. A szcmd:-:s gondoskodást nyújtó szociáis intézmények szakmai feadatairó és működésük fetdckirö szóó /2000. SzCsM rendeet (a továbbiakban: R.) 75. ~ () bekezdése aapján nappai eátás biztosítására az az intézmény akamas. ameyik rendekezik a közösségi cg: üttktre. a pihenésre. a szeméyi tisztákodásra. a szeméyes ruházat tisztítására. az éte mekc;ítésác. túaására és etog\asztására szogáó hehiségekke ;...,.,

2 ~-~ 2 A Szivárvány Kft. főépüetének tüdszinti részén taáható társagó megfeeő eheyezést nyújtana az idősek nappai eátása számára, az épüetben ehetőség van az étkezés heyben történő fogyasztására is, a tárgyi fetéteek tehát biztosítottak. A Szivárvány Kft. ügyvezetőjének tervei között szerepe, hogy az idősek nappai eátását összekapcsoná további 10 fö demens idős szeméy eátásáva, meynek következtében a demens eátásra ehívott kiemett áami normatíva hatékonyabban fedezné a nappai eátás feadatának müködési kötségeit. Mive az idősek kubjaiban szeméyi térítési díjat nem szedünk, így a szogátatás fenntartása kizáróag a normatív áami támogatásbó és az önkormányzati, fenntartói hozzájáruásbó tevődik össze. Az R. 84/ A. (2) bekezdése aapján a demens szeméyek nappai eátása megszervezhető önáó intézményi formában, ietve más nappai eátás részeként is. Szeméyi fetéteek: Az Örökifjak Idősek Kubjában a jogszabáy szerinti minimumétszám a következöképpen aaku: fö kubvezető 2 fő kubgondozó fő technikai dogozó A Szivárvány Kft. ügyvezetője a 4 fö további fogakoztatását váaja. A Szivárvány Kft. dogozóinak munkaviszonyát a Munka Törvénykönyve szabáyozza. Ha a munkátató szeméye a munkátató vagy aapító döntése aapján oy módon vátozik meg, hogy a munkátató feadatkörének meghatározott csoportja a Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozó munkátató számára kerü átadásra, a munkaváaó munkaviszonya az átadás időpontjában megszünik. A munkátató a munkaváaót az átadás eőtt egkésőbb 30 nappa kötees tájékoztatni az átadás időpontjáró, okáró, a munkaváaót érintő jogi, gazdasági és szociáis következményekről Az átadás során a közakamazottak jogáásáró szóó évi XXXIL törvény 251 A. -ának rendekezései aapján ke ejárni. A munkaváaók szeméyi juttatásai:! i! \unkaváaók Bér 2 Járuék 2 i hónapra hónapra kub\ezetö 400 OOO Ft 108 OOO Ft kubgondozó 228 OOO Ft Ft kubsondozo r i J ~60 OOO Ft Ft Bér+ járuék összesen 508 OOO Ft Ft..,... ) ).uo _oc Ft j Cafeteria, j juttatások+ 1 adó! Ft Ft Ft i technikai dogozó 186 OOO Ft Ft Összesen: 07-t OOO Ft Ft Ft Ft Ft Cafeteria, juttatások+ adó,

3 3 A Bárka évi doogi kiadásainak tervezését aapu véve az időseátás szakfeadaton Ft eőirányzat átadása szükséges a Szivárvány Kft. részére a feadateátásra. Módosított Eőirányzat Eőirányzat Eőirányzat egy eőirányzat maradék ( (Ft) júiusi áapot) (Ft) kubra/hó (Ft) maradék egy kubra/hó (Ft) Eőirányzat maradék 3 hónapra egy kubra (Ft) J A feadateátáshoz kapcsoódóan a Magyar Áamkincstártó összesen Ft áami normatíva igényehető, a normatíva a Szivárvány Kft-né bevéteként jeetkezik, míg az önkormányzat esetében bevétekiesést eredményez. Normatíva Étkeztetés 3 hónapra Nappai eátás 3 hónapra Összesen: Az Örökifjak Idősek Kubjában étkező idősek éemezésére kifizetett összegek: Fehasznáás Január Február Március Ápriis Május Június Összesen: Az év közbeni fehasznáás adatait tekintve átagosan havi 700 OOO Ft, 3 hónapra összesen 2 00 OOO Ft összeg tervezése indokot az idősek étkeztetésének eátásához A házi segítségnyújtás, a jezőrendszeres házi segítségnyújtás és étkeztetés szogátatások eheyezésére a egkézenfekvőbb megodást a Bárka Mádi utcai székheyén történő eheyezés jeentené. A házi segítségnyújtás eátást igénybe vehetik azok az időskorú szeméyek, akik otthonukban önmaguk eátására saját erőbő nem képesek és róuk nem gondoskodnak. ietve azok a szeméyek. akik a rehabiitáció! követően a saját akókörnyezetükbe történt ússzaieszkedés céjábó támogatást igényenek önáó éetvitetük fenntartásához. A gondozó segítségéve otthonukban, saját akókörnyezetükben továbbra is eáthatók, ezze ekerühető a jóva drágább és a akóheytő távoi szakosított eátás igénybe vétee. A házi segítségnyújtás a csaádok vááró is nagy terhet vesz e azza. hogy a hivatásos gondozök szakszcrüen eátják a betegek ápoás-gondozását, gondoskodnak a rászoruókról A házi segítségnyújtást a napi gondozási szükséget szerintí időtartamban, de egtejebb napi 4 órában ehet nyújtani..:\ gondozási szükségetet az intézményvezető, \ agy az átaa megbízott \ezdö gondozó \ izsgája. Ha a gondozási szükséget a napi 4 órát meghaadja. a szogátatást igényot tájékoztatni kd a bentakásos intézményi eátás igénybevéteének!ehetóségérö..\ h:vi segítségnyújtás keretében biztosítani ke:

4 4 -az aapvető gondozási-ápoási feadatok evégzését, - az önáó éetvite fenntartásában, az eátott és akókörnyezete higiéniás körüményeinek megtartásában vaó közreműködést, veszéyheyzetek kiaakuásának megeőzésében, ietve azok ehárításában vaó segítségnyú j tás t. A házi segítségnyújtás során a gondozónők minden regge, a munkaidő kezdetekor rövid megbeszéést tartanak, majd a címek eosztását követően eindunak, és a munkaidő további részét a gondozottakná tötik. A munkaidő végezte eőtt térnek vissza a Bárka teepheyére, hogy a szükséges napi adminisztációt evégezzék. Az étkeztetés megszervezésében résztvevő gondozónők (3 fő) szintén eheyezhetőek a Mádi utcában, az irodai heyiség és a tárgyi fetéteek adottak. A Mádi utca a kerüetünk központi részén heyezkedik e, tömegközekedésse jó megközeíthető és mive az idős eátottak többnyire jeemzően az Óhegy terüetén ének, ezért a kijáró gondozónők számára nem okoz komoyabb nehézséget munkájuk végzésében a szogátatások átteepítése. 4. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás nem köteezően eátandó szociáis feadat, eátásának finanszírozása a Nemzeti Rehabiitációs és Szociáis Hivataa kötött finanszírozási szerződésse történik, azonban a 4 miió forint összegű éves támogatás még a gondozónők készenéti díjának fedezetére sem eegendő. A segéyhívó jezőrendszer ehetövé teszi az idősek számára, hogy a megszokott környezetükben, a saját otthonukban maradjanak, hiszen egyeten gombnyomás és a segéyhivást követően a szakképzett ápoó, gondozó 30 percen beü megérkezik és a probémájuk megodásában segít. Küönösen nagy segítséget jeent a szogátatás azon idősek számára, akiknek nincs hozzátartozójuk, rokonuk, akik a akáshoz kötöttek és így a számítógépes rendszeren keresztü jeezhetnek és kérhetnek segítséget baj esetén. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás céja a gyors segitségnyújtás, a biztonság erősítése, a súyosabb heyzetek megeőzése, a kötségesebb intézményi eátások kivátása. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezése a házi segítségnyújtás meett nem kötséghatékony. A tapasztaat azt mutatja, hogy más teepüéseken a bentakásos intézményekhez teepítik ezt a szogátatást, aho egaább 2-3 ápoó-gondozó dogozik müszakban. így ott nem merü fe szeméyi jeegű többetkiadás (készenéti díj. túmunka díj), csupán doogi kiadás. Az aapeátáshoz deegát szogátatásszervezés a házi segítségnyújtás szakfeadat eátását jeentős mértékben megnehezíti, küönösen, ha figyeembe vesszük a túmunka után köteezően kiadandó óra pihenőidőt, meyet a Munka Törvénykönyve ír eő. i\ házi segítségnyújtásban pedig a munkatársi étszám a szeméyes gondoskodást nyújtó szociáis intámén\ ek szakmai feadatairó és müködésük fetéteeirő szóó (I. 7.) SZCSM rendeet meékete szerinti minimumétszámon van. A Népjóéti Bizottság a 112/2012. (VI. 12.) határozatában fekérte a pogármestert. hogy a szeptemberi üésre készíttessen részetes eőterjesztést a jezőrendszeres házi segítségnyújtás meuszüntetésérö vagv a rendszer fenntartásának ehetséges vátozatairól megodási ~ ~- módokról amey aapján a rendszer január -jétő átaakításra kerühet

5 5 Jeeneg 00 db készüék van kiheyezve 07 főné, de az is probémát jeent, hogy a várakozók száma nagyon vátozó, jeeneg csak fö vár készüékre. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás szogátatás foyamatos, 24 órás készenéti rendszerben működik. A segéyhívások száma átagosan havonta 39. Az igénybe vevök mentáis áapota fokozatosan romik, ezért sok esetben akamatanná vának a készüék kezeésére és rendszeresen ok nékü nyomják meg a segéyhívó gombot. Nehezíti a szogátatást, hogy a taxi sokszor későn érkezik, vagy a kerüet távoabbi pontjáró érkezik a jezés, miközben 30 percen beü ki ke érni és nyugtázni ke a hívást az igényő akásán. Probémát jeent a számák kitötése is, mert többnyire kevés az idő. Nehezíti a szogátatás biztosítását, hogy a dogozók kapcsot munkakörben átiák e feadataikat, naponta 7-8 fö gondozását végzik, majd készenétben ának és következő regge újbó munkába ának. A jezőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevök közü 59 fö részesü házi segítségnyújtásban, 50 fö házhoz száított étkezést vesz igénybe, O fö vaameyik Idősek Kubjának szogátatásait veszi igénybe. A szogátatás eseteges megszűnése esetén számukra a szogátatások továbbra is biztosítottak, de 15 fö nem vesz igénybe más szogátatást csak a jezőrendszeres házi segítségnyújtás t. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes szogátatás, az igénybe vevök viszonyag magas jövedeemme rendekeznek ( átagjövedemük Ft). A Bárka munkatársai több akaomma kérdezték meg a szogátatást igénybe vevőket, hogy térítési díj fizetése eenében is kémék-e a szogátatást. Az aacsonyabb jövedeműek többnyire azt nyiatkozták, hogy nem igényenék a szogátatást. Az aábbi kiadások terheik a szogátatást: a dogozók készenétijuttatásai, járuékai (24 órás készenéti szogátatás), a taxi kötsége (30 percen beü ki ke érni), a készenéti teefon kötsége (erre érkezik a segéyhívás, vissza ke hívni, taxit, mentöt ke hívni), a betéri egységbe szükséges eem kötsége (féévente ke cseréni a gondozónö cseréi), az új beszereés, a megszűnés esetén eszereéskor a technikus munkadíja (munkaap aapján), a csukóérzékeőben az eem cseréjekor a technikus munkadíja (munkaap aapján, csak ö cseréheti). A kiadás a segéyhívások, a megszűnések függvénye és ezáta nehezen tervezhető. Javasoom. hogy a jezőrendszeres szogátatás központja október -tő a Bárka Mádi utcai tdephdyáe kerüjön eheyeúsre, vaamint hogy a szaigáitatás december 31-éve megszüntetésrc kerüjön. A szociáis szogátatók és intézmények működésének engedéyezésáő és eenőrzésérő ~. szóó 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeet 8. (3) bekezdése aapján a fenntartó aapszogáunás csetén egaább két hónappa korúbban kötees bejdcnteni aj az érintett eátottaknak és töttényes képviscöiknek, hj az ádekkép\isceti t!_1rumnak. iet\e az eátatti önkormányzatnak. \aamint ej az dsö fokú müködést engedéyezö szennek.

6 6 hogy kéremezni fogja a működési engedéy visszavonását, vagy oyan módosítását, ameynek következtében intézményi jogviszony megszüntetésére kerü sor, kivéve, ha az eátottakró megfeeően gondoskodik. Javasoom, hogy a jezőrendszeres házi segítségnyújtás megszűnése után a VIV AGO WristCare otthoni rendszer aábbi "fennmaradó" eemei kerüjenek a Szivárvány Kft. hasznáatába, mive a demens eátás során az eszközök hatékonyan fehasznáhatók: 100 db csukó érzékeő 100 db betéri egység db VIV AGO WristCare diszpécserközpont ügyeeti szaftverre 2 db mobiteefon db készenéti táska.. Hatásvizsgáat Az Örökifjak Idősek Kubjának eheyezésre jeeneg Kőbányán csak a Szivárvány Nonprofit Kft. épüete akamas, itt van jeen együttesen minden oyan fetéte, meyet a jogszabáy a működéshez eőír. A régi, korszerűten épüet üzemetetésének megszüntetéséve az önkormányzat kötséget takarít meg, mindazonáta hosszútávon érdemesebb enne az időskubok szakmai egységét megtartani. A statisztikai adatokbó kitűnik, hogy kerüetünkben is eöregedési foyamat zajik, továbbá foyamatosan nő az egyszeméyes háztartások száma. Ezek aapján arra ke fekészününk, hogy a nappai eátásban egyre több idős, magányos ember jeentkezik. Az idősödő szeméyek egészségi áapota is egyre rosszabb tendenciát mutat, ietve a csaádtagok egyre sokasodó terheikmeett nem tudják feváani szeretteik napi gondozását. A csaádtagokra egyre több terhet ró az idősek gondozása, ezért nagyobb figyemet ke fordítani Kőbányán a rászoruó szeméyek nappai eátására, a házi segítségnyújtás és étkeztetés szogátatások ehető eghatékonyabb biztosítására. III. A végrehajtás fetéteei A döntéshozatat követően mindkét intézmény aapító okiratának módosítása szükséges, azt kö\ eten pedig a működési engedéyek módosítása iránti kéremet ke benyújtani a Kormányhivata feé. A házi segítségnyújtás és a jezőrendszeres házi segítségnyújtás átkötöztetése viszonyag rövid idő aatt megodható. a szogátatás foyamatos biztosítása a munkaszervezési feadatok aapos átgondoásáva megodható. A jezőrendszeres házi segítségnyújtás központjának átheyezése (központi számitógép. ameyre a jezések befutnak) és a tekfonvonaak átirányítása, az Internet szogá!tató, vaamint a jezőkészüék müködését biztosító VfVAGO cég müszaki közbenjárását igényi, ennek kötség\ onzata jeen pianatban még nem ismert.

7 7 IV. Döntési javasat: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatokat. Budapest, augusztus 15. Törvényességi szempontbó eenjegyzem: Weeber Tibor

8 8 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüeténk. meéket az eőteriesztéshez... /2012. (VIII. 23.) határozata egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Örökifjak Idősek Kubjának ( 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) működtetéséve (idősek nappai eátása, étkeztetés biztosítása) és a demens nappai eátás megszervezéséve kapcsoatos feadatok eátásáva október -jétő megbízza a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját. 2. A feadateátássa kapcsoatos. meéket szerinti nagyértékű tárgyi eszközöket a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ október -jéve átadja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére. 3. Budapest Fő város X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete október jétő a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ időseátáshoz kapcsoódó áásheyeinek számát 4 főve csökkenti, míg a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. áásheyeinek számát 4 főve megemei. 4. A Képviseő-testüet fekéri a pogármcstert a munkaügyi intézkedések megtéteére. Határidő: Feadatkörében érintett: október. humán szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Szociáis és Egészségügyi Csoport vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Szeméyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 5. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a nappai eátás feadatátadásáva kapcsoatosan a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 4/2012. (II. 2 7.) önkormányzati rendeet 6. meéket. pontját Ft-ta, a 6. meéket 2. pontját Ft-ta, 6. meéket 3. pontját Ft-ta csökkenti a 9. meéket 10. sor eőirányzatának megemeése meett. 6. A Képviseő-testüet fekéri a pogármcstert az eőirányzat-módosítás végrehajtására, ietve a kötség\ttési rendeetben történő át\ezetés érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. Határidő: Feadatkörében érintett: szeptember 30. a humán szakterüetért feeős apogármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 7. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép\ iseő-testüete a Budapest Fő\ áros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendeet 5. meéket. pont 6. sorát 875 OOO Ft-a csökkenti a!4. meéket be\ éte i kiesések eensú vozása kötségvetési sur eóirám zatának eu\ idej ü csökkentése..' L-'., :::;,." ~ meett.

9 9 8. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a házi segítségnyújtás, étkeztetés és a jezőrendszeres házi segítségnyújtás szociáis aapszogátatások feadatának eátását október -jétő átheyezi a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ 04 Budapest, Mádi u. 86. szám aatti székheyére. Határidő: szeptember 30. Feadatkörében érintett: a humán szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Szociáis és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ vezetője 9. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a jezőrendszeres házi segítségnyújtás szogátatást december 31-éve megszünteti, a megszünését követően január -jétő a jezőrendszer VIV AGO WristCare eemeit a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére térítésmentesen átadja (etárív szerinti diszpécserközpont és 00 db csukóérzékeő ). Határidő: december 31. Feadatkörében érintett: a humán szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Szociáis és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ vezetője

10 10. meféket a.../2012. (VIII 23.) KOKT határozathoz A Kőbányai Szivárvánv Kft. részére átadásra kerüő nagyértékű tárgyi eszközök: Karton Megnevezés Azonosító 2007/395 Aszta fénymásoóhoz Kanapé Szőnyeg Bojer Takarító kocsi /5637 Vianytüzhey t Hütő Zanussi Meegentartó put /103 Számítógép konfiguráció

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

(;1o. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. l. Tartalmi összefoglaló. . számú előterjesztés

(;1o. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. l. Tartalmi összefoglaló. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;1o. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére egyes szociális alapszolgáltatások megszervezéséről és forrás biztosításáról

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.U. t1~~ It-~ ~V\., t -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság részére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben