Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges"

Átírás

1 Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában jeentõs szerepe van. A etakarítási munkák során évente több miiárd m meddõ jövesztésére, száítására szogának a marótárcsás kotrógépek. Az eméeti és ektív tejesítmény közötti összefüggés ráviágít arra, hogy az üzemetetésné a megfeeõ paraméterekke rendekezõ kotrógép kiváasztása és akamazása meett a merítékek teítettségét kifejezõ tötési tényezõ értékének eemzése fontos termeésirányítási feadat ehet. Bevezetés Az emberi társadaom mûködéséhez, fejõdéséhez fetétenü szükség van a föd méyében feehetõ ásványi anyagokra, meyek a bányászati tevékenység útján kerühetnek a társadaom birtokába. A bányászaton beü jeentõs szerepet töt be a küfejtéses ágazat, egy korábbi (1985) femérés szerint p. a viág bauxit és rézérc termeésének több mint 90%-a küfejtésbõ származik, a nikke 45%-át, az urán 0%-át termeik küfejtésbõ. A szénbányászaton beü a barnaszén 80%-a, a kõszén 25%-a származik küfejtésbõ. A viág széntermeése mintegy 4,7 Mrd t/év, ennek kb. 45%-a származik küfejtésbõ. Magyarországon a kisebb, 1- év éettartamú küfejtések meett az 1950-es években nyitották meg az ecsédi küfejtést, ezt követõen a 60-as évek közepén a visontai, majd 1985-ben a bükkábrányi küfejtésben kezdõdött meg a ignit kitermeése. A jeeneg mûködõ visontai és bükkábrányi küfejtés évente 8 Mt ignit termeéséve átja e tüzeõanyagga a visontai erõmûvet. A küfejtéses bányászat viágviszonyatban, és a hazai bányászat terén is jeentõs. Amíg a tudomány számára azt a kérdést ehet és ke fetenni, hogy meddig és mit bányászunk, addig a küfejtést mûveõ szakembereknek a napi és közejövõ termeési feadatait ke biztonságosan megodani, figyeembe véve a gazdaságosság és környezetvédeem áta szabott követeményeket. A küfejtéses bányászat egyik fontos mutatója a etakarítási arány, amey azt mutatja meg, hogy egy tonna hasznos ásvány kitermeéséhez hány m takaróréteget meddõt ke jöveszteni, száítani és hányóba eheyezni. Mértékegysége: m /t. A etakarítási arány a gazdaságossági határt is meghatározhatja, mert átaában a kötségek jeentõs részét a etakarításra ke fordítani. A kitermeendõ hasznos ásvány mennyisége és a etakarítási arány ismeretében meghatározható, hogy az adott idõszakban hó, év mennyi meddõt ke jöveszteni, és így számítani ehet a etakarításban fogakoztatott gépek kapacitását. A küfejtésekben akamazott jövesztõ-rakodó gépek három fõ csoportba oszatók: 1. foyamatos mûködésû marótárcsás kotrógépek, szaagszáítássa. (is tejesítményû marótárcsás kotrógép jó szervezett gépkocsiszáítássa is kiszogáható), 2. foyamatos mûködésû vedersoros kotrógépeket etakarításban és széntermeésben egyaránt akamaznak, a foyamatos üzemmód következtében szaagszáításhoz kapcsova,. egykanaas, szakaszos mûködésû kotrógépek, meyekhez régebben vasúti száítás kapcsoódott, ma már többnyire nagy teherbírású speciáis gépkocsikat akamaznak. (özveten átrakásos technoógia esetén 100 m -t meghaadó kanátérfogatú hegybontó, méyásó vagy vonóvedres, egyedi tervezésû kotrógépeket építenek.) Történeti áttekintés A XX. század második feében a marótárcsás kotrógépek gyors és jeentõs fejõdésen mentek át, és ma már a küfejtések egeterjedtebben akamazott jövesztõgépei. A etakarítás döntõ részét a hazai küfejtésekben is marótárcsás gépekke végzik. A marótárcsás kotrógép kiaakuásáva kapcsoatban RASPER [1] végzett kutatásokat. Az idõk során eõször a marótárcsás mûködési ev a mai Szíria és Egyiptom terüetén jeent meg, aho emberi vagy áati erõve mûködtetett kerekeket öntözés céjára építettek. Az edényekke feszeret kerék jövesztõeszközként Leonardo da inci vázataiban is megjeent. Eképzeése szerint víz aatti kotrást ehetett vona végezni, úgy, hogy a hajtást székerék biztosította vona. A kutatások esõsorban a szabadami bejeentésekre terjedtek ki, és megáapítást nyert, hogy az esõ szabadamat 1881-ben, Amerikában nyújtották be, de akamazásra Európában kerüt sor eõször. A gépet 1916-ban, önben, a Humbodt gépgyárban gyártották, és 192-ig dogozott a bitterfedi barnaszén küfejtésben. Bányászati és ohászati Lapok BÁNYÁSZAT 17. évfoyam, 5. szám 11

2 A marótárcsa merítékeive forgácsvastagság vagy úgy aakíató ki, hogy a megosztott teeszkópos gémszerkezetbõ a tárcsát tartó eemet gépi úton eõretoják, gép áó heyzetben marad, (eõtoásos kivite), vagy osztatan gémszerkezet esetén a gép a szükséges mértékben eõreá (ún. eõtoás néküi kivite), többnyire ez utóbbit akamazzák. A marótárcsát hordozó konzo mérete (hossza) meghatározza a gép áta jöveszetõ bokk széességét, magasságát. 1. sz. ábra: Az esõ marótárcsás kotró szabadami rajza Az 190-as évek eején eõtérbe kerüt a marótárcsás gépek akamazása. Szükségessé vát a szénteepek szeektív jövesztése, és a merev étrájú vedersoros gépek erre nem votak akamasak. Németországban, 19- ban egy SRs-250 jeû gép át munkába, eméeti tejesítménye 510 m /ó, tömege 76 t vot. 10 évve késõbb a senftenbergi körzetben áították munkába az akkor egnagyobb gépet, kotrási magassága 60 m, eméeti tejesítménye 2100 m /ó vot. A marótárcsás kotrók számának rohamos növekedése az 1950-es évek eejétõ kezdõdött. Referencia isták aapján megáapíató, hogy két jeentõs gyártó közü a RUPP között 461 db, míg a Lauchhammer között 450 db gépet gyártott, ez utóbbi túnyomóan 1950 után. Ez önmagában 911 db gépet jeent, de tekintette arra, hogy más gyárak is gyártottak marótárcsás gépet (engye, cseh stb.), számuk jeentõsen meghaadhatja az 1000 db-ot. A marótárcsás kotrógépek fõ szerkezeti eemei Marótárcsa A jövesztés, forgácseváasztás eszköze, meyet a homokfeüetre erõsített merítékke végez. A merítékek és a jövesztett forgács eheyezése szempontjábó ehet ceás és cea néküi marótárcsa. Ma már a cea néküi kivitet akamazzák, aho a meríték nyitott feüetét egy fixen épített eem, az ún. ceapótó zárja e. A marótárcsa és ceapótó közötti térfogat a gyûrûstér, ameyet a tejesítményszámításná figyeembe ke venni, mert az a meríték ûrtartamához hozzáadódik. A marótárcsa a gép egfontosabb eeme, sok vátozatban tervezik és gyártják, esetenként egyedi igények szerint. Átmérõje eérheti a 21 m-t, és a jövesztett kõzettõ függõen vátozik a merítékek darabszáma és kiaakítása. Marótárcsa konzo (marótárcsa gém) A marótárcsát hordozó konzo, vagy marótárcsa gém egyben az ehordó száítószagot is magába fogaja. Csatakozik a gép feépítményéhez, függõeges síkban emehetõ, süyeszetõ, és a gép forgó fesõvázáva odairányú egyezõmozgást végezhet. 2. sz. ábra: Egy meríték térfogati adatai Aváz, meneteõmû Ma már kizáróag ánctapas meneteõmûvekke gyártják a gépeket, aho a szükséges taajnyomás a ánckocsik számának és a áncfeüet nagyságának meghatározásáva beáíató. A technoógiai igénynek megfeeõen az aváz kiaakíató úgy, hogy az egyébként -5 %- os munkasík heyett 10-1 % dõésû munkasíkon is tud a kotrógép dogozni vagy vonuni. Az aváz és meneteõmûvek közé beépített hidrauikus hengerekke a gép vízszintesbe áítása evégezhetõ. Száítószaagok, rakodószaag A merítékek ürítése a marótárcsa fesõ szektorában történik, és a jövesztett anyag a besõ száítószaagra hu. A besõ száítási rendszer kiaakításáná aapvetõ követemény, hogy a tútötött merítékbõ ürített anyagot is biztonságga eszáítsa, továbbá a fesõváz forgáspontjában az anyagátadás zavartaan egyen. Törekvés, hogy a gép besõ száítási rendszere a ehetõ egkevesebb egységbõ ájon. 12 Bányászati és ohászati Lapok BÁNYÁSZAT 17. évfoyam, 5. szám

3 Minden gép rendekezik önáó rakodószaagga, amey a gép jövesztéshez szükséges mozgásátó függeten. A rakodószaagnak két kivitei ehetõsége van; vagy konzoosan a gépre függesztett berendezés, amey efordíató és függõeges síkban mozgaató, vagy hosszabb kivite esetén a rakodószaagot ánctapas kocsiva aátámasztják, egyik vége a géphez kapcsoódik, a eadó odaa az ehordó rendszerhez jó ieszetõ. Feépítmény A feépítmény az avázon goyópáya közbeiktatásáva eforduhat. Ez teszi ehetõvé a csatakozó marótárcsa konzo vízszintes egyezõ mozgását. A feépítményben eheyezett gépészeti és viamos berendezések meett akamas heyen taáható az eensúy, amey a stabiitást biztosítja. A fesorot fõ szerkezeti eemekbõ rendkívü vátozatos méretû és tejesítményû gépek áíatók össze. ét fõ géptípust küönböztetünk meg: A. sz. ábrán bemutatott, hagyományos kiviteûnek tekinetõ kotrógép jeemzõi: marótárcsa konzo fefüggesztése kötézette vagy acé hevederre történik,. sz. ábra: SchRs 6600 kotrógép nagy tejesítmény érhetõ e, nagy bokkmagasság jövesztésére akamas (az ábra szerinti gép esetében 51 m), nagy a saját tömege. A 4. sz. ábrán áató gép az ún. kompakt gépcsaád egy jeemzõ tagja, jeemzõi: marótárcsa konzo hidrauikus hengerre (v. hengerekke) aátámasztott bokkmagasság átaában nem haadja meg a 20 m-t, egfontosabb jeemzõ, hogy a marótárcsa konzo hossza (L m ) és marótárcsa átmérõ (D M ) hányadosa: Lm 2 DM a kihordószaag konzoos, saját tömege azonos tejesítmény meett kisebb, mint a hagyományos gépeké. 4. sz. ábra: C 600 kotrógép A marótárcsás kotrógépek tejesítménye A marótárcsás kotrógépek tejesítménye a termeési foyamatban efogat heyükbõ következõen meghatározó. Egy adott mûveéstechnoógiai feadat eátásához tudni ke a beáított gép várható tényeges tejesítményét az adott bokkméretek és a jövesztendõ anyaghoz szükséges vágóerõ meett. A gép paramétereinek ismeretében az eméeti tejesítmény számíató: m [aza ], h i. eõzetes számítások, vagy tapasztaati adatok birtokában a várható tényeges, az ún. ektív tejesítmény [tömör m /h] is meghatározható. Az eméeti tejesítményt aza térfogat figyeembevéteéve ke meghatározni, mert a jövesztés során nyert forgácsok feazított áapotban tötik ki a merítéket és a gyûrûsteret. Így:.n.60 m aza h aho : a rendekezésre áó térfogat m -ben, ami magába fogaja a meríték és a gyûrûstér térfogatának bizonyos százaékát. n: a percenkénti ürítések száma: [/perc] A tényeges (ektív) tejesítmény meghatározása mért adatok aapján ehetséges. A jövesztett anyag térfogatát (geodéziai mérésse határozzák meg, tömör m - ben: t ) a kotrógépen eheyezett mûszer áta mért és rögzített kotrási idõve (T ko : tiszta kotrási óra) osztják: tényeges t m tömör tmr T ko h A fentiekbõ kitûnik, hogy az ektív tejesítmény hosszabb idejû tejesítmények átaga (nap, hó, év) és nyivánvaó, hogy a pianatnyi tejesítmények az átag körü vaamiyen eoszás szerint ingadoznak. A pianatnyi tejesítmény eérheti a kotrógép eméeti tejesítményét. Átaában a merítékek 0%-os tútötése eõforduhat, ezt a száítószaagok tejesítményéné ke számításba venni. Bányászati és ohászati Lapok BÁNYÁSZAT 17. évfoyam, 5. szám 1

4 A tötési tényezõ ( T ) a meríték-ûrtartaom és a tényeges tötés tény hányadosa, tøny tény T Fetehetõ az a kérdés, hogy van-e ehetõség összefüggést taáni az eméeti és ektív tejesítmény között. A gép kiváasztásáná ismerni ke az eméeti tejesítmény meett a gép várható tényeges tejesítményét is. Ha ismert a jövesztendõ anyag (meddõ) azuási tényezõje ( 1 ), akkor az eméeti tejesítményt egyszerûen átszámíatjuk tömör m /ó-ra. aza tmr tömör és t n 60 m tmr tömör h ez azonban nem az ektív tejesítmény, mert az eméeti tejesítményt meghatározó összefüggés azt fetéteezi, hogy a meríték minden esetben, aza anyagga a néveges térfogatának megfeeõen megteik, Meg ke vizsgáni, hogy ez egyátaán megvaósuhat-e és ha igen, miyen fetéteekke, ha nem, mi okozza a merítékek teítetenségét. A teítetenség okait esõsorban a jövesztés foyamatában képzett forgácsok térfogatvátozásaiban ke keresni. A bokkjövesztés fesõ, 1-es szeetének jövesztése azza kezdõdik, hogy a gép a forgácsvastagságnak megfeeõ mértékke (s max ) eõreá. A vágóerõ és h 1 szeetvastagság összhangja akkor vaósuhat meg, ha a szeetvastagság a marótárcsa átmérõjének 2/-áva közeítõen egyenõ: 2 h D M [m], aho D M a marótárcsa átmérõje [m] Az 5. ábra szerint a forgács vastagsága 0-ró fokozatosan nõ, ψ90 o -ná maximáis, majd újra csökkenni kezd. A forgácsvastagság tetszõeges ψ pozícióban: s ψ s. max sinψ. A maximáis forgácsvastagság azonban csak a kotrógép haadási irányában jeenik meg ψ90 o esetén. A kotrógép a bokkszéességnek megfeeõen a marótárcsa gémme egyezést végez. A 6. ábrán jeöése szerint a haadási iránytó bara a szabad rézsû feé δ, míg az új odarézsû feé ϕ szögge tér ki, miközben foyamatos forgácsjövesztést végez. Mint az ábrábó kitûnik, forgács vastagsága mindkét irányú egyezésné foyamatosan csökken, ebbõ következik, hogy egyenetes egyezési sebesség meett a forgácstérfogat is csökken, 90 o -os kiforduásná zérus esz. A ϕ/0-90 o közötti ívben a forgács vastagsága: s ϕ s max. cosϕ A függõeges és vízszintes síkban a forgács vastagsága csökken, tetszõeges ϕ és ψ pozícióban a forgácsvastagság: s ψϕ s max. sinψ. cosϕ Arra a kérdésre, hogy a számított eméeti tejesítmény egyenetes egyezési sebesség esetén megvaósuhat-e, azt a váaszt ehet adni, hogy nem, mert a rézsûk feé történõ kiforduás foyamán a teítettség csökken. Eméetieg a teítettség csak a kotrógép haadási irányában jövesztett forgács eváasztásáva ehet optimáis, ha a szeetvastagság (h) és forgácsvastagság (s). A 6. ábra szerint a kotrógép haadási irányába esõ maximáis forgácsvastagságot a D M /2 síkban taájuk. Ebben az esetben a forgács vízszintes metszete F o b. s max,[m 2 ], aho b a forgács széessége. A forgács térfogata: (feazut áapotban) f F o h 1 [m ] edvezõ esetben ez azonos a meríték térfogatáva. A ϕ 1 szögkiforduás meett, ϕ 1 ívben akkor teik meg a meríték, ha b 1 >b és F 1 F o továbbá a ϕ i ívben, ha b i >b 1 és F i F o 5. sz. ábra: A forgácsvastagság vátozása a függõeges síkban A forgácstérfogat azonossága, a merítékek teítettsége úgy biztosíató, ha az s ϕ f(cos ϕ) függvény szerint vátozó forgácsvastagság meett cosϕ szerint vátozó egyezési sebességge növejük a forgács széességét. A egyezési sebességnek iyen vátoztatását cosϕ szabáyozásnak nevezik. vϕ [m/perc] cos ϕ A egyezési sebesség növeésének azonban határai vannak: számításba ke venni a gém és marótárcsa tömegének assítása, i. szésõ heyzetbõ történõ gyorsítása dinamikai hatását, tejesítmény-igényét, továbbá a egyezési sebesség növeésének következtében a forgácsszéesség növekszik, ez a növekedés nem érheti e a meríték vágóéének széességét. v o 14 Bányászati és ohászati Lapok BÁNYÁSZAT 17. évfoyam, 5. szám

5 tényezõve ( 1 ) tömör m /ó-ra átszámítjuk, és egy tötési tényezõve ( Τ ) figyeembe vesszük a merítékek teítetenségét. Az ektív és eméeti tejesítménynye képzett hányados: T n 60 n 60 T ηβ T 6. sz. ábra: A forgácsvastagság vátozása a vízszintes síkban A 7. ábrán egy háromszeetes, B széességû bokk jövesztéséné akamazott cosϕ szabáyozás tejesítményre gyakorot hatását mutatjuk be. A jövesztés ß odarézsûtõ indu ki és ß szöget aakít ki az új rézsûben (7. a ábra). A egyezési sebesség aapértéke v ο (7. b. ábra), itt érvényesü a maximáis forgácsvastagság és a egkisebb forgácsszéesség. Az 1. szeetben 90 o -os kiforduást ábrázounk (ϕ 1 ) a szabad rézsû irányába, a kiforduás δ 1 fok. Av o sebesség mindkét irányban v max értékig növekszik, majd a max érték eérését követõen áandó esz. A 7. c ábrán köveetõ az ektív tejesítmény vátozása szeetenként, és áató, hogy a tejesítmény szeetenként is vátozó, attó függõen, hogy a egyezési kiforduási szög meghaadja-e és miyen mértékben a sebességnövekedési tartományt. Az eméeti és az ektív tejesítmény kapcsoata Az ektív tejesítményt meghatározhatjuk a kotrógép ismert adataiva (, n), ha a aza m /ó-t a azuási A tötési és azuási tényezõ hányadosát az irodaom η B -va jeöi és baggerekt -nek nevezi. A hazai gyakoratban η jeöést és kotrótényezõ enevezést javasunk. A fenti összefüggésbõ: m /ó] T [tömör Az eméeti tejesítmény számíató, a azuási tényezõ értéke egy adott takaróréteg esetében közeítõ pontosságga ismert, így ezek áandónak tekinetõk. Feírható az összefüggés: f( T ) Az összefüggés szerint a marótárcsás kotrógép tényeges tejesítménye attó függ, hogy miyen mértékben tenek meg a merítékek a jövesztési foyamatban. A tejesítmény fokozásának érdekében azt ke kutatni, miyen technoógiai, munkaszervezési intézkedések szükségesek a teítettség növeéséhez. A merítékek teítetenségének sok oka ehet, de a 7. ábra tanúsága szerint eõáhat a jövesztési foyamatnak oyan fázisa, amikor a tejes teítettség nem érhetõ e. Az ektív tejesítmény és a azuási tényezõ ismeretében, a számított eméeti tejesítménnye a tötési tényezõ tényeges értéke számíató. Gépgyártók a prospektusokban a mûszaki adatok között nem a meríték és gyûrûstér adatait teszik közzé, hanem az eméeti és az ektív tejesítményt. Az ektív tejesítményre vonatkozó adat meett átaában megjegyzik, hogy az az akamazás heyén a munkafetéteektõ és a jövesztett anyag tuajdonságaitó is függ. Bányászati és ohászati Lapok BÁNYÁSZAT 17. évfoyam, 5. szám 15 T η

6 A közöt és adatok aapján megáapíató, hogy a kotrótényezõ nagyságrendje miyen értékhatárok között várható. A. ábrán bemutatott kotrógép esetében m /ó (aza), a várható m /ó (tömör). Így a kotrótényezõ: A 4. ábra szerinti kompakt gép (C600) esetében 6700 m /ó, a várható 000 m /ó, így: η 7. sz. ábra: Háromszeetes bokk jövesztése η , , Gépek gyári ismertetõibõ vett adatok szerint az η i a nagyobb eméeti géptejesítmények meett nagyobb érték, átaában 0,45 0,65 között fordu eõ. [] A német küfejtésekben a gyártó áta ajánott ektív tejesítményt tekintik bázisnak, és a tejesítménykihasznáási mutatót ehhez viszonyítva áapítják meg. A közöt adatok aapján a tejesítmény-kihasznáási tényezõ (η L ) 100% körü ingadozik. [2] Egy marótárcsás kotrógép tényeges, egy hónapra vagy egy évre esõ jövesztési tejesítménye az idõkihasznáástó is függ. A tervezett munkaszünetek és áásidõk meett törekedni ke a hasznos idõaap egjobb kihasznáására. A hazai küfejtésekben akamazott marótárcsás kotrógépek vásárási szerzõdéseiben rögzítést nyert az ún. garantát tejesítmény, ameyet a száító gyár a takarórétegek heyi geomechanikai jeemzõi aapján ajánott. A garantát tejesítményt a gépek ideáisnak nevezhetõ fetéteek meett tejesítették. Pédáu az SRs 1200 kotrógép eméeti tejesítménye: 450 m /ó (aza), a garantát tejesítmény 1600 m /ó (tömör). A két tejesítmény hányadosa: , 46 η A próba során eért tejesítmény 210 m /ó ebben az esetben 210 η 0, Az értékek köze ának az átaában megadott vagy eért adatokhoz [4]. A jezett 1200-as kotrógép 6 év éettartam aatt η 0,69 mutatót ért e, megközeítõen 80%-át a garantát tejesítményhez tartozó értéknek. Részetesebb eemzésse taáható vot egymást követõ év, meyek átaga: η 0,445 vot, gyakoratiag megfeeve a garantát tejesítményhez tartozó adatnak. 16 Bányászati és ohászati Lapok BÁNYÁSZAT 17. évfoyam, 5. szám

7 Marótárcsás kotrógépek tejesítményét befoyásoó tényezõk A kotrógépek tényeges tejesítményét nagyon sok tényezõ, körümény határozza meg. Ezeket 4 csoportban kísérejük meg összefogani: 1. A marótárcsás gép konstrukciós jeemzõi a gép eméeti tejesítõképessége vágóerõ bokkmagasság, széesség vezérési mód 2. A természeti tényezõk a jövesztett anyag vágóerõ-igénye, homogenitása rézsûáékonysága nedvességtartama idõjárási tényezõk. Technoógiai tényezõk a váasztott bokkmagasság és -széesség tényeges szeetosztás, forgácsvastagság kapcsot száítási kapacitás 4. Emberi, munkaszervezési tényezõk az üzemetetõ szeméyzet képzettsége, gyakorata technoógiai és munkafegyeem karbantartás, üzemzavar-ehárítás szervezettsége, színvonaa Összefogaás A marótárcsás kotrógépek tejesítményét sok tényezõ határozza meg. A jövesztési foyamat a merítékek bonyout, térbei mozgása során vaósu meg, mey a marótárcsa forgásábó adódó kerüeti sebességbõ és a vátozó egyezési sebességbõ tevõdik össze. A fesorot befoyásoó tényezõk egyidejû, többszörös megjeenése meett a maximáis teítettség, ektív tejesítmény csak rendkívü pontos technoógiai tervezés esetén várható. A tervezés meett fontos szerepe van az emberi tényezõnek. A rendszeres oktatás, továbbképzés segíeti a foyamatok megértését, a tejesítmény növekedését. IRODALOM [1] L. Rasper: Der Schauferadbagger as Bewinnungsgerät, Trans Tech. Pubications 197 [2] D. Gärtner und T. Schösser: Ausnutzung von Schauferadbagger des Tagebaues Inden im Rheinischen Braunkohenrevier, Eschweier, Braunkohe 1/1998 [] ompakt-schauferadbagger, rupp gyártmányismertetõ BREUER JÁNOS ok. bányamérnök 1969-ben végzett a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki arán. Az egyetem evégzése óta a küfejtéses ignitbányászatban dogozik. Az 199-as erõmû-bánya integrációig a Mátraajai Szénbányákná a bányamérés, bányászati tervezés, környezetvédeem terüetén tevékenykedett küönbözõ beosztásokban ben ett a váaat mûszaki igazgatója. Az integrációtó a Mátrai Erõmû részvénytársaság bányászati igazgatója, a visontai és bükkábrányi bányák feeõs mûszaki vezetõje vot 200-ig, azóta tanácsadóként dogozik ugyanitt. DR.DAÓ GYÖRGY 1960-ban bányagépész-mérnöki, 1966-ban küfejtéses szakmérnöki okeveet szerzett Miskocon. Munkáját kezdettõ nyugdíjazásig a Mátravidéki Szénbányászati Trösztné, ietve jogutódjainá végezte. Eõször a méymûveésben, majd 1964-tõ az ecsédi és visontai küfejtések gépészeti beruházásán dogozott tõ gépberuházási osztáyvezetõként részt vett a bükkábrányi küfejtés eõkészítésében tó a visontai küfejtés fõmérnöke, majd igazgatója vot ben a közveten átrakásos technoógia tárgykörben doktori disszertációt készített. Nyugdíjazását követõen a Miskoci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Tanszékén oktatott adjunktusként ben üfejtések mûveése címen egyetemi jegyzetet készített. Számos cikk szerzõje. Fõ érdekõdési terüete a közveten átrakásos technoógia, vaamint a marótárcsás gépek és a szaagszáítás gyakorati kérdései. Az OMBE budapesti szervezetei tiszteette meghívják az egyesüet tagjait, csaádtagjait és minden érdekõdõt a december 4-én (szombaton) 17 órakor a Szent Geért Szikatempomban tartandó SZENT BORBÁLA NAPI SZENTMISÉRE Bányászati és ohászati Lapok BÁNYÁSZAT 17. évfoyam, 5. szám 17

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Porszűrők. Muv.-I.-95-o. A szűrő, szűrő közeg. A szűrőn a gáz áthalad, a por (jelentős része) leválik Leválasztás a szűrőközegen. A szűrők alaptípusai

Porszűrők. Muv.-I.-95-o. A szűrő, szűrő közeg. A szűrőn a gáz áthalad, a por (jelentős része) leválik Leválasztás a szűrőközegen. A szűrők alaptípusai Porszűrők Mu.-I.-95-o A szűrő, szűrő közeg A szűrőn a gáz áthaa, a por (jeentős része) eáik Leáasztás a szűrőközegen A szűrők aaptípusai Ipari szűrők és poreszíók Kíma (atmoszférikus) szűrők Nagy tisztaságú

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation Indítómotor behúzótekercsének szimuációs vizsgáata Investigation of the Soenoid Switch of an Eectric Starter Motor with Simuation KOVÁCS Ernı, FÜVESI Viktor, SZALONTAI Levente 3 Ph.D., egyetemi docens;

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

ÚJ KUTATASI EREDMÉNYEK A HIPOIDHAJTASOK MÉRETEZÉSEHEZ LÉVAI IMRE

ÚJ KUTATASI EREDMÉNYEK A HIPOIDHAJTASOK MÉRETEZÉSEHEZ LÉVAI IMRE NM1'.`Köz1eménye1, Miskoc, 111. Sorozat, (idpdızer, 28. {19«'ı'..') körırr, 197--237. ÚJ KUTATASI EREDMÉNYEK A HIPOIDHAJTASOK MÉRETEZÉSEHEZ LÉVAI IMRE Jeöések a a hajtás tengeytávja; acı, a 2 eőáítási

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

olvo FMX-ének testreszabása.

olvo FMX-ének testreszabása. specifikációk ovo FMX-ének V testreszabása. Egy teherautó sem fee meg mindenre. Ezért kíná a Vovo FMX végteen ehetőségeket. A rugamas avázkiaakítás és a VBI (Vovo feépítményezési utasítások) megkönnyítik

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

GÁZOK TRANSZPORTJA MEMBRÁNOKON KERESZTÜL permeabilitás, diffúziós állandó és oldhatóság mérése

GÁZOK TRANSZPORTJA MEMBRÁNOKON KERESZTÜL permeabilitás, diffúziós állandó és oldhatóság mérése GÁZOK TRANSZPORTJA MEMBRÁNOKON KERESZTÜL rmabiitás, diffúziós áandó és odhatóság mérés Sbők Béa, Kiss Gábor Budasti Műszaki és Gazdaságtudományi Egytm, Atomfizika Tanszék Mmbránokka számos trütn taákozunk,

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll.

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll. Kimenet o o 20 ma - RÓZSA SÁNDOR VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK. (RÁDIÓVEVÖKÉSZÜLÉKEK) MAGYAR HONVf:DELMI SPORTSZÖVET800 1964 MAGYAR HONVIi:DELMI SPORTSZOVETS~G TARTALOMJEGYZ~K 82. szém Rózsa Séndor

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK G TM SZIVATTYÚK TÍUSJELÖLÉSE A könnyebb eigazodás érdekében az Miton Roy G TM A és G TM M szivattyúkná az aábbi típusjeöést akamazzuk. Eıször határozza meg a hajtómővet

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ...,

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ..., MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ...,. MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE -,. '!... RADVANYI LASZLú MAGNETOFON KÉSZÜLÉKEK,, ~,. KORSZERUSI-rESE MAGYAR HONVED~LNIJ 1963 SYORTSZÖVETS~

Részletesebben

Mágnesesség, elektrodinamika

Mágnesesség, elektrodinamika Mánesessé, eektrodinamika Máneses aapjeenséek: Eyes vasércek, pédáu manetit (Fe 3 O 4 ) képesek apró vasdarabokat maukhoz vonzani. máneses test és a vasdarab között mindi vonzó a köcsönhatás. z iyen máneseket

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Tartaomjegyzék 2 Bevezetés 6 Áttekintés 6 Mi van a dobozban? 7 Ez az Ön Poar Loop 2 készüéke 8 Eső épések 9 Áítsa be a Poar Loop 2-t 9 A Poar FowSync etötése és teepítése

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü.

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben