I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta. Határozatszám: 4353/2015. Budapest, ápriis X>. f"'\. \'~~is

2 Az AFÖDViz REGONÁS ViZKÖZMŰ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA Az Afödvíz Regionáis víziközmű-szogátató Zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Tartaomjegyzék 1 Jeen szabáyozás céja 4 2 Jeen szabáyzat hatáya dőbei hatáy Szeméyi hatáy Tárgyi hatáy 4 3 A szabáyzat tartamának aktuaizáása.4 4 Értemező rendekezések Beszerzés Centraizát beszerzés Decentraizát beszerzés Deegát beszerzés Beszerzés értéke Ajánattevő Beszerző gényő Keretszerződés Nap Beszerzési ejárás Beszerzési terv Beruházási terv Beszerzési döntés (továbbiakban BD): A jóváhagyó, a beszerzési dőntés meghozataára fejogosított szeméy ebonyoító Beszerzési bizottság (továbbiakban BB) Kiszervezés Eőzetes piackutatás ratmegőrzés 8 5 Aapevek Aapevek 8 6 Összeférhetetenségi és feeősségi szabáyok Összeférhetetenségi szabáyok Feeősségi szabáyok 1O 7 A beszerzés küőneges esetei 1O 7.1 A kőzbeszerzési törvény hatáya aá tartozó ügyetek A Közgyűés és az gazgatóság hatáskörébe tartozó beszerzésekke kapcsoatos döntések 11 8 Átaános rendekezések Az Ajánattéte érvényességére vonatkozó átaános szabáyok Az üzeti titok védeme A részekre bontás tiama A beszerzés tárgyának korátozásmentes meghatározása A beszerzési igények összevonása A bíráati szempontok meghatározása A keretszerződések megkötésére vonatkozó átaános szabáyok 13

3 Az AFÖDViz REGONÁS ViZKÖZMŰ-SZOGJÍ. TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA 8.8 A beszerzések szerinti részfeadatok, a hatáskörre rendekezö munkaváaó(k) meghatározása A beszerzési ejárások tejes körű dokumentáásának rendje 16 9 A beszerzések tervezésére vonatkozó rendekezések Az éves beszerzési és beruházási terv összeáítására vonatkozó szabáyok Beszerzési monitoring A jóváhagyó hatáskörének részetezése Kizáróagos vezérigazgatói, ietve vezérigazgató-heyettesi hatáskörbe tartozó, jóváhagyó döntések centraizát és deegát beszerzési hatáskörben Kizáróagos Műszaki gazgatói, Vagyongazdákodási gazgatói, ietve Gazdasági gazgatói hatáskörbe tartozó jóváhagyó döntések centraizát és deegát beszerzési hatáskörben Kizáróagos Beszerzési Föosztáy hatáskörbe tartozó jóváhagyó döntések centraizát beszerzési hatáskörben A Közműfejesztési Föosztáy hatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések deegát beszerzési hatáskörben Az nformatikai Főosztáy hatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések deegát beszerzési hatáskörben A Központi aboratórium hatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések deegát beszerzési hatáskörben Az Üzemvitei Főosztáyhatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések, deegát beszerzési hatáskörben Az Eektronikai Üzem hatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések, deegát beszerzési hatáskörben A Hatósági Osztáy hatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések deegát beszerzési hatáskörben Az Értékesítési Főosztáy hatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések, deegát beszerzési hatáskörben A HR Főosztáy hatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések deegát beszerzési hatáskörben A Terüeti Divíziók hatáskörébe tartozó, jóváhagyó döntések, decentraizát beszerzési hatáskörben, ejárásmentes beszerzés A Terüeti Divíziók hatáskörébe tartozó, jóváhagyó döntések, centraizát beszerzési igények esetén A Hatósági Osztáy hatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések deegát beszerzési hatáskörben A Behajtási Osztáy hatáskörébe tartozó jóváhagyó döntések, deegát beszerzési hatáskörben A beszerzésekre vonatkozó ebonyoítási hatáskörök A Beszerzési Főosztáy centraizát beszerzési ejárásának ebonyoítási hatásköre Az egyes, deegát hatáskörre rendekező szervezeti egységek ebonyoítási hatásköre A decentraizát beszerzési hatáskörre rendekező Terüeti Divíziók beszerzési ejárás ebonyoítására vonatkozó hatásköre Az egyes beszerzési ejárások efoytatására vonatkozó szabáyok Az ejárásmentes beszerzés Az egyszerűsített ejárás beszerzési ejárásrendje A versenyejárás útján történő beszerzés ejárásrendje Az éves beszerzési terv (üzeti terv szerinti) részét nem képező, vagy kötségkereten feüi beszerzéseinek eindítására és a szerződés megkötésére vonatkozó döntési hatáskörök Kiszervezett tevékenységek beszerzési ejárásának speciáis rendekezései A Vksztv. szerinti kiszervezett tevékenységek Kereskedemi céú beszerzések. 31., /~ t ~.. t

4 Az AFÖDVíz REGONÁS víz KÖZMŰ-SZOGÁTATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA 16 Záró rendekezések Meéketek 31

5 Az AFÖDViz REGONÁS ViZKÖZMÜ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA 1 Jeen szabáyozás céja E szabáyzat céja az, hogy meghatározza az AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) - a Közbeszerzésekrő szóó évi CV. számú törvényben a közszogátatókra vonatkozóan megáapított, nemzeti közbeszerzési értékhatárt e nem érő -beszerzéseinek tejes körű szabáyait, ezáta biztosítva a Társaság beszerzési foyamatainak átáthatóságát, nyivánosságát, továbbá az eátásbiztonság evének és a egkisebb kötség evének érvényesüését. (58/2013. Korm. rendeet 94/A. (2)) 2 Jeen szabáyzat hatáya 2. 1 dőbei hatáy Jeen módosításokka egységes szerkezetbe fogat szabáyzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabáyozási Hivata (továbbiakban: Hivata) jóváhagyó határozatának jogerőre emekedéséve ép hatáyba Szeméyi hatáy Jeen szabáyzat szeméyi hatáya kiterjed a Társaság vaamennyi munkaváaójára. 2.3 Tárgyi hatáy Jeen szabáyzat tárgyi hatáya kiterjed a víziközmű-szogátatásró szóó évi CCX számú törvény (továbbiakban: Vksztv.) és az annak végrehajtására kihirdetett 58/2013. (11.27.) számú Kormányrendeet (továbbiakban: Rendeet) szerinti, a víziközmű-szogátatás mennyiségi és minőségi érteembe vett biztonságos fenntartása érdekében "a víziközműszogátató köteezettségei tejesítéséve összefüggésben femerüő árubeszerzéseire, építési beruházásaira, vaamint szogátatások megrendeésére, mey nem tartozik a mindenkor hatáyos közbeszerzési törvény hatáya aá. (58/2013. Korm. rendeet 94/A. (1)) 3 A szabáyzat tartamának aktuaizáása Amennyiben jeen rendekezés szakmai és 1 vagy jogi szempontú aktuaizáása szükségessé váik, a Vezérigazgató kötees módosító indítványt eőterjeszteni a kibocsátó ügyvezető szerv (továbbiakban: gazgatóság) feé. A módosító indítvány eőterjesztés tervezet szakmai szempontú eőkészítéséért a Beszerzési Föosztáy vezetője, a jogi szakmai szempontok szerinti megfeeés biztosításáért a Jogi főosztáy vezetője feeős.

6 Az AFÓDVíz REGONÁS VíZKÓZMÜ-SZOGÁTATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA 4 Értemező rendekezések 4. 1 Beszerzés Azon ejárás, amey során a Társaság víziközmű-szogátatói köteezettsége tejesítéséve összefüggésben femerüő árubeszerzései, építési beruházásai, szogátatások megrendeései, igénybevéteei megvaósunak. A beszerzés az eőkészítésse, a tervezési foyamatta kezdődik, és az ajánattétei ejárás efoytatásáva, vaamint az ezt követő döntési foyamaton keresztü átaában a tejesítés reaizáásáva végződik. A beszerzések két fő csoportba sorohatók: a. a beszerzési tervben szerepő (üzeti terv részeként) kötségkeret terhére történő beszerzések b. a beszerzési tervben nem szerepő vagy kötségkereten feüi beszerzések Az ejárás efoytatására jogosut szeméyek hatásköre szerint a beszerzések centraizát, decentraizát vagy deegát beszerzések. 4.2 Centraizát beszerzés A Beszerzési Főosztáy átaefoytatott, átaa ebonyoított beszerzési ejárás. 4.3 Decentraizát beszerzés ehetnek Nem a Beszerzési Főosztáy, hanem a jeen szabáyzat aapján beszerzési hatáskörre feruházott szervezeti egység áta a napi üzemetetési feadatok zavartaan és foyamatos biztosítása érdekében efoytatott kizáróag ejárásmentes beszerzési ejárás. 4.4 Deegát beszerzés Nem a Beszerzési Főosztáy, hanem a jeen szabáyzat aapján beszerzési hatáskörre feruházott szervezeti egység átaefoytatott beszerzési ejárás, mey ejárás keretében a beszerzési döntések meghozataára a pontban meghatározott szervezeti egység vezetője, annak efoytatására a jeen Szabáyzat pontjában meghatározott szervezeti egység a beszerzés tárgyának szakma specifikus jeege miatt kap fehatamazást. 4.5 Beszerzés értéke A beszerzés ÁFA nékü számított eenértéke, mey magában fogaja a járuékos kötségeket (vám, ieték, száítási kötség stb.) is. A beszerzési foyamat eején ez átaában a becsüt érték, ami eőkakuációva, piackutatássa, indikatív ajánatok bekéréséve vagy marketingtájékozódássa megközeíthető pontosságú adatot ad. (4.19. pont) A határozatan időre kötött szerződés esetén a beszerzés értéke a 12 hónapra számított szerződéses eenérték összege. Határozott időre kötött szerződés esetén a beszerzés értéke a tejes beszerzés eenértéke.

7 Az AFŐDVíz REGONÁS ViZKŐZMŰ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA 4.6 Ajánattevő Aki az ajánati dokumentáció, ietve az ajánati fehívás aapján ajánatot tesz. Ajánattevő ehet természetes szeméy, önáó jogi szeméy, vagy közös ajánattéte céjábó aapított konzorcium. 4.7 Beszerző Az AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. (Társaság), vaamint a Társaság beszerzést bonyoító szervezeti egysége, mey a centraizát beszerzések esetén a Beszerzési Főosztáy, decentraizát és deegát beszerzések esetén a jeen szabáyzat szerinti beszerzési jogkörre feruházott egység. 4.8 gényő a. A Társaság szervezeti feépítése szerinti szervezeti egysége, aki a jeen Beszerzési Szabáyzat hatáya aá tartozó centraizát beszerzési igényét írásban bejeenti a Beszerzési Főosztáy feé. b. gényő továbbá a deegát beszerzési hatáskörre feruházott, a jeen Szabáyzat szerinti értékhatárt eérő beszerzések tekintetében a Fesővezetői jóváhagyás okán ejáró szervezeti egység vezető. c. Decentraizát beszerzések - ejárásmentes beszerzések - esetén az gényő a szervezeti egység munkaváaója, aki a beszerzési igényt írásban a szervezeti egység vezetője feé bejeenti. 4.9 Keretszerződés A szerződő feek közti tartós jogviszonyt szabáyozó szerződés, amey aapján a Társaság a szerződésben rögzített fetéteek meett, visszatérőn vagy több akaomma saját döntése aapján jogosut a szogátatás igénybevéteére, ietve áru megrendeésére Nap Amennyiben jeen szabáyzat időtartamok, határidők meghatározásakor etérően nem rendekezik, úgy munkanapként értendő Beszerzési ejárás Értékhatártó és egyéb minősítő körüményektő függő ejárás, mey az aábbiak szerinti: a. ejárásmentes beszerzés(továbbiakban: EMB): Ft aatt b. egyszerűsített beszerzés(továbbiakban: EB): Ft és Ft között c. versenyejárás útján történő beszerzés (továbbiakban: VB): Ft és a közbeszerzési értékhatár között d. közbeszerzési ejárás útján történő beszerzés: a jeen szabáyzat pontja szerint t

8 Az AFODVíz REGONÁS VíZKOZMŰ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA Beszerzési terv A Társaság üzeti tervén aapuó, a mindenkori fizetőképesség fenntartása érdekében, a jeen szabáyzat pontjában fogat tartami részetezettségge összeáított, a beszerzési tevékenységet meghatározó kötség terv Beruházási terv A Társaság közgyűése áta efogadott, a működtető vagyonra, vaamint avagyonkezeésbe vett közművagyonra vonatkozó, éves üzeti tervben fogat, a tárgyévben beruházás keretében evégzendő tevékenységek, az ahhoz szükséges emberi- és anyagi erőforrások, időterv és a kiviteezés kötségeinek részetezése Beszerzési döntés (továbbiakban BD): A beszerzési ejárásban a jeen szabáyzat szerint hatáskörre rendekező munkaváaó áta meghozott döntés mey küönösen: a. A beszerzési ejárás megindítására vonatkozó döntés: A beszerzési foyamat során az ajánatkérési fehívás és dokumentáció kiküdésének engedéyezése a Jóváhagyó áta. b. Döntés a beszerzési ejárás nyertesének szeméyérő a ebonyoító eőterjesztése vagy javasata figyeembe véteéve A jóváhagyó, a beszerzési döntés meghozataára fejogosított szeméy a. Deegát beszerzési hatáskör tekintetében a Jóváhagyó a jeen szabáyzat vagy pontja szerinti beszerzési értékhatár feett a Fesővezető, és pontban meghatározott értékhatár aatt a deegát beszerzési hatáskörre feruházott szervezeti egység vezető. b. Centraizát beszerzési hatáskör tekintetében a Jóváhagyó a jeen szabáyzat vagy pontja szerinti beszerzési értékhatár feett a Fesővezető, és pontban meghatározott értékhatár aatt az SZMSZ-ben meghatározott hatáskörben az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, ietve Készetgazdákodási Osztáyvezető. c. Decentraizát beszerzési hatáskör tekintetében a Jóváhagyó a szervezeti egység vezetője ebonyoító A beszerzési ejárás jeen szabáyzat 11. pontjában fogatak szerint ebonyoítói hatáskörre feruházott szakmai csoport Beszerzési bizottság (továbbiakban BB) Jeen szabáyzat hatáya aá tartozó beszerzések esetében a versenyejárás keretében megvaósuó beszerzési ügyetet ebonyoító szakmai csoport, ameynek működését, összetéteét a jeen szabáyzat pontja szabáyozza.

9 Az AFÖDViz REGONÁS ViZKÖZMÜ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA Kiszervezés - - -Ī._, A víziközmű-üzemetetés egy részének a Társaságtó etérő, evégeztetése. más szeméye történő Eőzetes piackutatás A beszerzési téteek becsüt értékét a tervezés során meg ke áapítani. A társaság áta rendszeresen beszerzett téteek esetében a becsüt érték meghatározásához rendekezésre á a társasági adatbázis. Amennyiben oyan beszerzési tárgyró van szó, amey a társaság beszerzési gyakoratában nem fordut eő, akkor a piaci szerepők (p. gyártók, forgamazók) közveten, vagy honapon keresztüi megkereséséve ke információt gyűjteni, a becsüt értéket megáapítani ratmegőrzés A beszerzési ejárás eőkészítéséve, efoytatásáva és a szerződés tejesítéséve kapcsoatban keetkezett összes iratot az OPA eektronikus dokumentumkezeő rendszerben összekapcsot iratrendezés biztosításáva rögzíteni ke és azokat a beszerzési ejárás ezárásátó számított öt évig meg ke őrizni 5 Aapevek - M Aapevek -Ī A beszerzési foyamat átáthatóságának eve Minden Ajánattévőnek joga van az Ajánatkérő áta rendekezésre bocsátott vaamennyi információhoz és dokumentumhoz azonos fetéteekke hozzáférni A piaci verseny érvényesüésének és tisztaságának eve A Társaság a beszerzésekke kapcsoatos döntési jogát, így küönösen az Ajánati fehívás fetéteeinek utóagos módosítását, az ajánat visszavonását a jeen Szabáyzat keretei között gyakorohatja. A Társaság az Ajánati fehívás közzététee után, ietve zártkörű verseny kiírása esetén azt követően, hogya versenyre vonatkozó fehívást a meghívottakka közöték, a meghirdetett ajánati fetéteeket tiszteetben, és magára nézve köteezőnek tartja, az eőre nyivánosságra hozott ajánati szabáyokat betartja, és biztosítja az ajánat kiírásáva, továbbá értékeéséve kapcsoatos döntési foyamat tisztaságát. Az Ajánattevő bármey, az Ajánati fehívás vagy a jeen Szabáyzat hatáya aá eső magatartásáva vagy cseekményéve a fehívás szabáyait magára nézve köteezőnek fogadja e. A Társaság a beszerzési ejárásokban vaamennyi Ajánattevő számára egyenő eséyt biztosít az ajánat megtéteéhez Az ajánatok összehasoníthatóságának eve A Társaság minden beszerzési ejárásban köteezően megadja azt a mértékegységet - összességében a egeőnyösebb bíráati szempont esetében az összes résszempontot -, - ~ ~ - -

10 Az AFÖDVíz REGONÁS VíZKÖZMÜ-SZOGÁ TAT Ó ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA amey aapján az Ajánattevők ajánataikat megtehetik, ietve amey aapján azokat objektív módon őssze ehet hasonítani A víziközmű-szogátatás hosszú távú fenntarthatóságának eve A Vksztv. preambuumában fogatak szerint a Társaság beszerzési ejárásaiban a nemzeti víziközmű-vagyon védeme, a víziközmű-szogátatás fenntartható fejődésének tejesüése, az ivóvízkincs kíméetét szogáó céok átaános aapevként érvényesünek A törvényesség eve A Társaság a jeen szabáyzatban megfogamazottakat - azok céjaiva összhangban, rendetetésszerűen, és jóhiszeműen - a mindenkori hatáyos jogszabáyok aapján gyakoroja A ikviditási megfeeőség eve Bármiyen eszköz, áru, építési beruházás vagy szogátatás beszerzésére vonatkozó ejárás során figyeemme ke enni a Társaság aktuáis és várható ikviditási heyzetére. 6 Összeférhetetenségi és feeősségi szabáyok 6. 1 Összeférhetetenség; szabáyok obby tevékenység titása A Társaság etikai normáiva eentétes, és ezért kerüendő, hogya munkaváaó vaamey küső partner érdekében obby tevékenységet fejtsen ki, a szerződés étrejöttét, fetéteeit befoyásoni igyekezzen Munkaváaó kizárása adott beszerzési ejárásbó Nem vehet részt a beszerzési ejárásban a munkaváaó (függetenü attó, hogy miyen arányú részvétet váa abban), ha a munkaváaó Ptk. 8:1 (1) bekezdés 1. pont szerinti közei hozzátartozója vaamey Ajánattévő akamazottja. Ezen szabáyok aó egyedi ebíráás aapján a vezérigazgató adhat fementést Közveten vagy közvetett érdeketség fennáásának titása Összeférheteten a munkaváaó tevékenységéve, ha saját maga vagy a vezetői, ietve szakmai irányítása aá tartozó szervezeti egység dogozói oyan küső partnerre kerünek hivataos kapcsoatba, mey küső partner a munkaváaó vagy egy közei hozzátartozója (Ptk. 8:1 (1) bekezdés 1. pont) közveten vagy közvetett érdeketségébe tartozik. E szempontbó hivataos kapcsoatnak ke tekinteni küönösen a páyáztatásná, a szerződéskötés foyamatában, a munka kiadásában, műszaki eenőrzésében, átvéteében, igazoásában, számakifizetés engedéyezésében, továbbá a szerződés tejesítésében vaó részvétet Közveten vagy közvetett érdeketség fogamának meghatározása A közveten vagy közvetett érdeketség akkor á fenn, ha a munkaváaó vagy közei hozzátartozója a küső partner (váakozó, aváakozó, beszáító) tuajdonosa,

11 Az AFÖDVíz REGONÁS VíZKÖZMÜ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA tisztségviseője, vezetője, ietve oyan gazdákodó szervezet, váakozás tuajdonosa, tisztségviseője vagy vezetője, amey a küső partnerre szeméyi vagy gazdasági befoyássa bír. 6.2 Feeősségi szabáyok Jeen szabáyzat keretein beü az abban meghatározott feeősségi körükben minden érintett munkaváaó fegyemi-, kártérítési-, munkajogi- és büntetőjogi feeősségge tartozik. A jeen szabáyzat rendekezéseinek megsértése fegyemi vétségnek minősü, és a mindenkor hatáyos Koektív Szerződésben fogatak szerinti fegyemi ejárás megindítását vonja maga után. 7 A beszerzés küöneges esetei 7. 1 A közbeszerzési törvény hatáya aá tartozó ügyetek A közbeszerzések a mindenkor hatáyos törvényi szabáyozás szerint e szabáyzattó eküönüő szabáyozás- a évi CV. törvény a közbeszerzésekrő (továbbiakban Kbt.) - aá esnek. A Törvényakamazásának tárgyi és szeméyi hatáyára vonatkozó rendekezéseket a Kbt.. fejezete tartamazza, ameybő a Társaság beszerzési szabáyzata akamazásához tartozó fontosabb eőírások kiemeésre kerünek azért, hogy az egyes beszerzési ejárások kapcsán egyérteműen ehatároható egyen, hogy az adott beszerzés közbeszerzési (az gazgatóság áta efogadott mindenkor hatáyos Közbeszerzési Szabáyzat szerinti), vagy a jeen szabáyzat szerinti beszerzési szabáyok szerinti ebonyoítást igénye-e A közbeszerzési értékhatárok Az Afödvíz Zrt. a Kbt. 6. (1) bekezdés e pontja szerinti.közszoqátatónak" minősü. Ezek aapján a Társaságra vonatkozó közbeszerzési értékhatárok megáapításáná a közszogátatókra vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat ke figyeembe venni azon beszerzések tekintetében, meyek a Kbt ban fogat szerződésekhez kapcsoódóan szükségesek a közszogátatási tevékenység biztosítása céjábó A Kbt. a szeméyi hatáya aá tartozó Ajánatkérőkre vonatkozóan a "megadott tárgyú és értékű" beszerzéseit a törvény 10. -ban a következők szerint csoportosítja: 10. (1) A közbeszerzési értékhatárok: a) az Európai Unió joga áta meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: uniós értékhatárok); b) a kötségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok) január december 31. között irányadó közbeszerzési értékhatárok a Kbt. XV. fejezetében fogat szerződések tejesítéséhez kapcsoódó beszerzések tekintetében jeen módosításokka egységes szerkezetbe fogat szabáyzat hatáyba épésekor hatáyos, közszogátatókra vonatkozó értékhatárok - áfa nékü - a következők: a. árubeszerzés: Ft b. szogátatás megrendeés: Ft ;~.,. ~.

12 Az AFÖDVíz REGONÁS víz:közmű-szogátató ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA C. építési beruházás: Ft január december 31. között irányadó közbeszerzési értékhatárok, amennyiben a beszerzés tárgya a KBT. XV. fejezet aá nem tartozó szerződésekke összefüggő A Kbt..(nemzeti ejárásrend) részének akamazásakor: Árubeszerzés esetén: 8 miió forint, Építési beruházás esetén: 15 miió forint, Építési koncesszió esetén: 100 miió forint, Szogátatás megrendeése esetén: 8 miió forint, Szogátatási koncesszió esetén: 25 miió forint. A beszerzés értékének meghatározása A Kbt. - a fenti kiemeésekhez kapcsoódóan - részetesen eőírja a.közbeszerzés értéke" meghatározásának szabáyait, vaamint hasonó áruk beszerzésére, vagy szogátatások megrendeésére irányuó beszerzések "egybe számításának" fetéteeit, ietve a beszerzés "részekre bontásának tiamát" is, amey eőírások akamazása köteező Az egybeszámítási köteezettség A Társaságnak egybe ke számítani azon hasonó áruk beszerzésére, vagy szogátatások megrendeésére irányuó szerződések értékét, ameyekke kapcsoatban a beszerzési igény egy időben merü fe. A beszerzési igények időpontja nem fetétenü azonos a beszerzési ejárás megkezdésének időpontjáva tekintette arra, hogy a Társaság az üzeti tervében számo az adott évben megvaósítani kívánt, a beruházási terv aapján ősszeáított beszerzéseive. A Kbt. szerint iy módon meghatározott értékhatárt e nem érő beszerzések nem tartoznak a kőzbeszerzések kőrébe, tehát a jeen szabáyzat egyéb fejezetében fogat rendekezések az irányadók. 7.2 A Közgyűés és az gazgatóság hatáskörébe tartozó beszerzésekke kapcsoatos döntések Az gazgatóság hatáskörébe tartozó beszerzési ügyetek A Társaság mindenkor hatáyos beső szabáyozása szerint meghatározott beszerzési tevékenységek, mint ügyvitei foyamatok egyes dőntései az igazgatóság hatáskőrébe tartoznak Társaságunk mindenkor hatáyos Aapszabáyában, Szervezeti és Műkődési Szabáyzatában, vaamint az gazgatóság ügyrendjében fesorotak szerint. A Társaság Aapszabáyának fehatamazása aapján az gazgatóság ügyrendje szerint kizáróagos gazgatósági hatáskör a szokásos üzetmenet körébe nem tartozó, 5 MFt értéket meghaadó szerződések megkötésérő szóó döntés. Szokásos üzetmenet az évenkénti gyakoriságga és/vagy a foyamatos jogviszonyokhoz kapcsoódó ügyet, mey a víziközmű-szogátatási tevékenység eátásához szükséges Az gazgatósági hatáskörbe tartozó ügyetek beszerzési ejárásrendje Az gazgatóság beszerzési tárgykörbe tartozó határozatainak további végrehajtása az gazgatóság konkrét etérő utasítása hiányában, a közbeszerzés esetét kivéve jeen szabáyozás szerint kerü végrehajtásra.

13 Az AFÖDViz REGONÁS vz:közmű-szogátató ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA 8 Átaános rendekezések 8. 1 Az Ajánattéte érvényességére vonatkozó átaános szabáyok Ugyanazon Ajánattevő egy adott beszerzési ejárásban - kivéve amennyiben az ajánati dokumentáció másként nem rendekezik - egy ajánatot adhat, vagy önáó Ajánattevőként, vagy egy konzorcium tagjaként. Továbbá, ugyanazon ejárásban az önáó Ajánattevőként, vagy konzorcium tagjaként ajánatot benyújtó Ajánattevő nem ehet más Ajánattevő aváakozója, ietve egy beszerzési ejárásban ajánatot tevő konzorciumok közü csak egy konzorciumnak ehet a tagja. Kizáróag oyan beszerzési ejárás bonyoítható e, ameyben a konzorcium tagjainak feeőssége egyetemeges a beszerzési ejárás, ietve a szerződéskötés során. A konzorciumban páyázóknak ajánatukhoz csatoniuk ke azon megáapodásukat, amey rögzíti egyrészt a konzorcium képviseőjének szeméyét, másrészt azt, hogy az ejárássa, ietve az annak aapján étrejövő szerződésse kapcsoatban a konzorcium tagjainak feeőssége a Társaság irányában egyetemeges. 8.2 Az üzeti titok védeme A beszerzések során biztosítani ke azt, hogy az Ajánattevők mind a Beszerzőve, mind pedig az gényőve kapcsoatban tudomásukra jutott vaamennyi információt üzeti titokként kezejék. 8.3 A részekre bontás tiama Tios az értékhatárra vonatkozó rendekezések megkerüése céjábó a beszerzést részekre bontani. Amennyiben az Ajánatkérő akamazottja ezze kapcsoatban a jeen szabáyzat pontja szerinti egybeszámítási szabáyok megsértése okán - visszaéést tapaszta, kötees a vezérigazgatónak részetes jeentést tenni, aki - az gényőve és a Jogi Főosztáya történő egyeztetés után - jogosut az érintett ejárásokat azonnai hatáya érvényteeníteni. 8.4 A beszerzés tárgyának korátozásmentes meghatározása A beszerzési igény specifikációja nem korátozhatja a beszerzés tárgyát vaamey gyártó konkrét típusára/gyártmányára, kivéve, ha a korátozást nyomós érvekke aá ehet támasztani. yen érv ehet pédáu a megnövekedő üzemetetési kockázat, vagy ha a korátozás hiányában beszerzésre kerüő termék kompatibiitási probémákat eredményezhet. 8.5 A beszerzési igények összevonása Beszerző jogosut - az érintett gényő(k) egyetértéséve - az gényő(k) küönböző szervezeti egységeitő érkezett beszerzési igényeket összevontan kezeni. 8.6 A bíráati szempontok meghatározása Beszerző az ajánati fehívásban, ietve az ajánati dokumentációban meghatározott fetéteeknek megfeeő ajánatokat a egaacsonyabb eenértékű vagy az összességében egeőnyösebb ajánat szempontja aapján bírája e.." t

14 Az AFÖDViz REGONÁS ViZKÖZMÜ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA Az összességében a egeőnyösebb ajánat szempontra vonatkozó szabáyok Beszerző az gényő igénybejeentése aapján az ajánati dokumentációban kötees közöni a fő ebíráási szempontokat. Ha gényő vagy a Beszerző az összességében egeőnyösebb ajánatot kívánja kiváasztani, akkor kötees meghatározni: a. az összességében egeőnyösebb ajánat megítéésére szogáó részszempontokat; b. részszempontonként az azok súyát meghatározó - a részszempont tényeges jeentőségéve arányban áó - szorzószámot (a továbbiakban: súyszám), amey az ajánati ár - mint részszempont esetében - nem ehet kevesebb, mint 40 %; c. az ajánatok részszempontok szerinti tartami eemeinek értékeése során adható pontszám asó és feső határát (0-10 pontig), mey minden részszempont esetében azonos; d. azt a módszert, ietve útmutatót, amey megadja a ponthatárok közötti pontszámot A részszempontok meghatározására vonatkozó követemények Az összességében egeőnyösebb ajánat megítéésére szogáó részszempontokat gényőnek vagy a Beszerzőnek az aábbi követeményeknek megfeeően ke meghatároznia: a. a részszempontok körében nem értékehető az Ajánattevő szerződés tejesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, műszaki, szakmai akamassága; b. a részszempontoknak gazdaságiag értékehető mennyiségi, ietve minőségi tényezőkön ke aapuniuk, a beszerzés tárgyáva, ietőeg a szerződés fetéteeive ke kapcsoatban ániuk; c. a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánati tartami eem többszöri értékeését; d. ha részszempont körében aszempontok is meghatározásra kerünek, aszempontonként azok - tényeges jeentőségéve arányban áó - súyszámát is meg ke adni. 8.7 A keretszerződések megkötésére vonatkozó átaános szabáyok A Társaság foyamatosan ismétődő, vagy esetenként többször eőforduó, de mindenképp azonos jeegű beszerzései során esősorban keretszerződések megkötésére ke törekedni. Tanácsadói szerződések keretszerződéses formában nem köthetőek. A keretszerződés tárgyára vonatkozóan a 10. pontban részetezett hatáskörre rendekező vezető egfejebb 3 év etetéve új beszerzési ejárást ír ki. A keretszerződések beszerzési ejárásának megindítására és a szerződések megkötésére (jóváhagyásra) és a ebonyoításra jogosutak körét a 10. és a 11. pont határozza meg azza, hogy az abban fogat értékhatárok az irányadók a keretszerződések megkötése során. 8.8 A beszerzések szerinti részfeadatok, a hatáskörre rendekező munkaváaó(k) meghatározása A beszerzési ejárás során a ebonyoítók (ezen beü a versenyejárásban ebonyoító Beszerzési Bizottság), a Jóváhagyók, ietve abeszerzésben közreműködők áta evégzendő részfeadatok aatt az aábbi tevékenységeket ke érteni:

15 Az AFÖDViz REGONÁSViZKÖZMÜ-SZOGÁ TATÓZRT. BESZERZÉSENEKSZABÁYA ajánatkérési (tender) dokumentáció összeáítása Feeős: a. Centraizát beszerzések esetén az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője b. deegát beszerzések esetén a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője c. decentraizátná ez a pont nem akamazott, tekintette arra, hogy decentraizátan kizáróag ejárásmentes beszerzés bonyoítható e, ajánatkérési (tender) dokumentáció szakmai véeményezése Feeős: a. Centraizát beszerzések esetén az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője b. deegát beszerzések esetén a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője c. decentraizátná ez a pont nem akamazott, tekintette arra, hogy decentraizátan kizáróag ejárásmentes beszerzés bonyoítható e, a beszerzési ejárás megindítására vonatkozó beszerzési döntés meghozataa (Jóváhagyás) Feeős: - a. Centraizát beszerzések esetén a jeen Szabáyzat pontja vagy pontja szerinti értékhatár aatt az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, a vagy 10.2 pont szerinti értékhatár feett Fesővezető, a centraizát, pont aá tartozó beszerzési esetén a divízió szintű szervezeti egység vezetője b. deegát beszerzések esetén a pont vagy a pont szerinti értékhatár aatt a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője, a és pont szerinti értékhatár feett Fesővezető c. decentraizátná, ejárásmentes beszerzésné a szervezeti egység vezetője a forduónként beérkezett páyázati anyagok értékeése Feeős: a. Centraizát beszerzések esetén az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője b. deegát beszerzések esetén a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője,versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője c. decentraizátná ez a pont nem akamazott, tekintette arra, hogy decentraizátan kizáróag ejárásmentes beszerzés bonyoítható e,

16 Az AFÖDVíz REGONÁS víz:közmű-szogátató ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA adatok szükség szerinti egyeztetése Feeős: B. Centraizát beszerzések esetén az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezetö, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője b. deegát beszerzések esetén a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője c. decentraizátná ez a pont nem akamazott, tekintette arra, hogy decentraizátan kizáróag ejárásmentes beszerzés bonyoítható e, további forduók kezdeményezése Feeős: B. Centraizát beszerzések esetén az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője b. deegát beszerzések esetén a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője c. decentraizátná ez a pont nem akamazott, tekintette arra, hogy decentraizátan kizáróag ejárásmentes beszerzés bonyoítható e, döntés Páyázók kizárásáró Feeős: B. Centraizát beszerzések esetén a Beszerzési Főosztáyvezető, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője b. deegát beszerzések esetén a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője,versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője c. decentraizátná ez a pont nem akamazott, tekintette arra, hogy decentraizátan kizáróag ejárásmentes beszerzés bonyoítható e, eőterjesztés készítése eredményhirdetésre Feeős: B. Centraizát beszerzések esetén az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője b. deegát beszerzések esetén a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője,versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője c. decentraizátná ez a pont nem akamazott, tekintette arra, hogy decentraizátan kizáróag ejárásmentes beszerzés bonyoítható e, döntés B nyertest ietően (Jóváhagyás) Feeős: B. Centraizát beszerzések esetén a jeen Szabáyzat pontja vagy pontja szerinti értékhatár aatt az SZMSZ szerinti hatáskörökben a

17 Az AFÖDVíz REGONÁS VíZKÖZMŰ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, a vagy 10.2 pont szerinti értékhatár feett Fesővezető. b. deegát beszerzések esetén a pont vagy a pont szerinti értékhatár aatt a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője, a és pont szerinti értékhatár feett Fesővezető c. decentraizátná, ejárásmentes beszerzésné a szervezeti egység vezetője eredményhirdetés, Páyázók kiértesítése Feeős: a. Centraizát beszerzések esetén az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője b. deegát beszerzések esetén a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője, versenyejárás esetén a Beszerzési Bizottság vezetője c. decentraizátná ez a pont nem akamazott, tekintette arra, hogy decentraizátan kizáróag ejárásmentes beszerzés bonyoítható e, szerződés végegesítése, az aáírási foyamat megindítása Feeős: Jogi Főosztáy szerződés aáírása (cégképviseet a mindenkor hatáyos Képviseeti Könyv szerinti szabáyok szerint) Feeős: a. Centraizát beszerzések esetén a jeen Szabáyzat pontja vagy pontja szerinti értékhatár aatt az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető, a vagy 10.2 pont szerinti értékhatár feett Fesővezető. b. deegát beszerzések esetén a pont vagy a pont szerinti értékhatár aatt a beszerzést bonyoító szervezeti egység vezetője, a és pont szerinti értékhatár feett Fesővezető c. decentraizátná, ejárásmentes beszerzésné a szervezeti egység vezetője 8.9 A beszerzési ejárások tejes körű dokumentáásának rendje A versenyejárás beszerzési ejárásának dokumentáása ( Ft és a közbeszerzési értékhatár között) Mind a centraizát, mind a deegát beszerzési ejárásban (a decentraizát esetén nem ehetséges versenyejárás) vaamennyi ejárási cseekményt a Beszerzési Bizottságnak jegyzőkönyvben ke rögzíteni a tejes körű átáthatóság érvényesüése érdekében. A jegyzőkönyvnek minimáisan tartamaznia ke: a. iktatószám b. a jegyzőkönyv készítésének heyét és idejét, c. a jegyzőkönyv fevéteekor jeenévő szeméyek nevét, beosztását, arra vaó utaást, hogy az ejárásban miyen minőségben vesz részt, d. utaást az ejárássa érintett páyázat enevezésére, nyivántartási számára,

18 Az AFÖDVíz REGONÁS VíZKÖZMÜ-SZOGÁTATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA e. az adott ejárási cseekmény pontos megnevezését, tárgyát, t. a tett megáapításokat, g. amennyiben szükséges a teendő intézkedéseket, és azok határidejét a feeős megnevezéséve, h. a jegyzőkönyv fevéteekor jeenévő szeméyek aáírását. A Beszerzési Bizottság iratjegyzék vezetéséve kötees gondoskodni arró, hogy az adott beszerzési ejárás vaamennyi ejárási cseekménye dokumentát egyen, és vaamennyi beérkezett, ietőeg kiküdött irat iktatásra kerüjön függetenü az irat beérkezésének, ietőeg kiküdésének módjátó (evé, fax, e-maii, szeméyes). Az iratjegyzéket oyan részetezésse ke vezetni, hogy abbó a beszerzési ejárás foyamata, ietve az egyes ejárási cseekmények követhetőek, rekonstruáhatóak egyenek Az egyszerűsített beszerzési ejárás dokumentáása ( és Ft között) A centraizát beszerzési ejárásban az gényő az OPA eektronikus dokumentumkezeő rendszeren keresztü írásban, indokássa eátva nyújtja be beszerzési igényét az SZMSZ szerinti hatáskörökben a Készetgazdákodási Osztáyvezető, vagy az Eszközgazdákodási Osztáyvezető. A deegát beszerzési ejárásban az gényő az OPA eektronikus dokumentumkezeő rendszeren keresztü írásban, indokássa eátva nyújtja be beszerzési igényét a deegát beszerzési hatáskörre rendekező szervezeti egység vezetője feé. A szervezeti egység az aábbi ejárási cseekményeket kötees dokumentáni: a. írásbei beszerzési igény OPA rendszerben a szervezeti egység vezetője áta Jóváhagyva b. ajánatkérések dokumentáása, kivéve megévő beszáítói keretszerződés esetén c. ajánatok kiértékeése d. döntés a nyertest ietően (Jóváhagyás), e. nyertes ajánattévő kiértesítése az ejárás eredményérő A Jóváhagyást követően a szerződés csak írásban köthető meg a Jogi Főosztáy közreműködéséve, véeményezéséve Ejárásmentes beszerzési ejárás dokumentáása ( Ft aatt) Ejárásmentes beszerzési ejárásban az gényő munkaváaó kötees írásban a jeen szabáyzat szerint hatáskörre rendekező szervezeti egység vezetője feé (Jóváhagyó) eőterjeszteni beszerzési igényét. A Jóváhagyó kötees írásban dokumentáni az ejárásmentes beszerzés jóváhagyását vagy annak eutasítását. A szervezeti egység vezetője - fesővezetői jóváhagyást követően - írásbei utasításban jogosut meghatározni azon decentraizát beszerzések körét, meyek esetében a foyamatos munkavégzés biztosítása érdekében az eőzetes írásbei engedéyezés köteezettségtő e ehet tekinteni azza, hogy e körben a fehasznáás indokotságát minden esetben kettő munkanapon beü igazoni ke.

19 Az AFÖDVíz REGONÁS VíZKÖZMÜ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA 9 A beszerzése k tervezésére vonatkozó rendekezések 9. 1 Az éves beszerzési és beruházási terv összeáítására vonatkozó szabáyok Az üzeti terv aapján összeáított beszerzési terv eőkészítése A társaság üzeti tervének összeáításakor, a mindenkori fizetőképesség fenntartása érdekében, a beszerzési tevékenységet az aább meghatározott tartami részetezettségge, éves szinten -szervezeti egységenként - szükséges tervezni (Éves Beszerzési Terv). A tervezéshez szükséges aapinformációk összegyűjtése minden tárgyév január 30-ig a Közgazdasági Főosztáy vezetőjének feadata. Az adott évre vonatkozó Társasági szintű beszerzési terv összeáításához az aapadatokat az eőzetesen, a szervezeti egységenként kidogozott fenntartási, üzemetetési és váakozási tervek szogátatják. A beszerzési terv aapadatait a Közgazdasági Főosztáy áta közzétett tartami és formai követemények szerint ke összeáítani Az üzeti terv aapján összeáított beruházási terv eőkészítése A társaság üzeti tervének összeáításakor, a mindenkori fizetőképesség fenntartása érdekében, a beruházási tevékenységet az aább meghatározott tartami részetezettségge, éves szinten -szervezeti egységenként - szükséges tervezni (Éves Beruházási Terv). A tervezéshez szükséges aapinformációk összegyűjtése minden tárgyév január 31-ig az Eszközgazdákodási Osztáy vezetőjének feadata. Az adott évre vonatkozó Társasági szintű beruházási terv összeáításához az aapadatokat az eőzetesen, szervezeti egységenként kidogozott, indokot beruházási igények szogátatják. A beruházási terv aapadatait az Eszköz Osztáy áta közzétett tartami és formai követemények szerint ke összeáítani A beszerzési terv tarfama: a) a vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár egaább 30 százaékát meghaadó beszerzés tárgyának megnevezése, részetes eírása b) a beszerzés indokása c) a beszerzés becsüt értéke d) a szerződéskötés tervezett időpontja e) a tejesítés tervezett időpontja A beszerzési terv téteeinek csoportosítása a) közösségi értékhatárt eérő téteek csoportja b) nemzeti értékhatárt eérő téteek csoportja c) nemzeti értékhatár 30 százaékát meghaadó értékű téteek csoportja Minden tétené rögzíteni ke a tervezett ejárás efoytatásának ütemezését A beruházási és beszerzési terv jóváhagyása Az Üzeti Terv Közgyűés átai jóváhagyásáig a napi üzemszerű működésse és a napi ügyvitei tevékenységge össze nem függö beszerzés csak eseti vezérigazgatói vagy vezérigazgató heyettesi döntésse hajtható végre. Ez a rendekezés vonatkozik az eőző évi

20 Az AFÖDViz REGONÁS ViZKÖZMŰ-SZOGÁ TATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA beszerzési tervben szerepő, már jóváhagyott, de a konkrét beszerzés következő évre részben vagy egészben áthúzódó megvaósítására is. Az Üzeti Terv Közgyűés átai jóváhagyásáig a napi üzemszerű működésse és a napi ügyvitei tevékenységge összefüggő beszerzés a jeen Szabáyzatban fogatak szerinti módon hajtható végre A beszerzési és beruházási terv tagoása A beruházási tervet a várható kifizetésekre figyeemme naptári negyedéves ütemekre ke bontani. Ennek megfeeően meg ke határozni a beruházások indításának és várható finanszírozási terheinek negyedévre meghatározott időpontját is Beruházási céú beszerzések (továbbiakban BcB) (a számviterő szóó évi C. törvény 3. (7). és (8). bekezdése és a víziközműszogátatásró szóó évi CCX. számú törvény aapján): 8. víziközmű-működtető vagyonhoz kötődö beruházások és feújítások b. minden nyivántartott egyéb tárgyi eszközhöz (beeértve a csoportosan nyivántartott tárgyi eszközöket is) kapcsoódó beruházások és feújítások c. Vagyonkezeésbe vett közműrendszerekhez kapcsoódó beruházások és feújítások d. a Társaság könyveiben nyivántartott rendszer-függeten eszközökhöz kapcsoódó beruházások és feújítások Nem kereskedemi céú, készetre vásárot, vagy közvetenü kötségként eszámoandó beszerzések (továbbiakban KcB) Ezen beszerzéseket a Társaság üzemetetési, fenntartási, vaamint a váakozási tevékenysége generája. Az üzemetetési, fenntartási és váakozási tevékenységhez kapcsoódóan az aábbi típusú beszerzéseket küönböztetjük meg: 8. Anyagbeszerzés (aapanyag, segédanyag, göngyöeg, munka és védőruha, üzemanyag, fűtőanyag, stb.) b. Energia-beszerzés c. Szogátatások beszerzése A KcB a és c. pont aá tartozó beszerzéseket éves szinten szervezeti egységenként ke meghatározni A beszerzési és beruházási terv módosítására vonatkozó ejárásrend Az Éves Beszerzési Tervtő vaó, többet kiadást eredményező etérést a szervezeti egység vezetője írásban kötees kezdeményezni az átaános Vezérigazgató-heyettesné, a Közgazdasági Főosztáy vezetője bevonása meett. Ez aó kivétet képeznek azon esetek, amikor az üzeti tervben szerepő, váakozási, rekonstrukciós munkákbó és kereskedemi tevékenységbő származó árbevéte a tervezettné magasabb szinten aaku. Ezen esetekben a többetbevétehez kapcsoódó kötségek a beszerzési terv részének tekintendőek, a jeen szabáyzatban rögzített szabáyok szerint a beszerzési ejárások végrehajthatók.

21 Az AFÖDVíz REGONÁS víz KÖZMŰ-SZOGÁ TAT Ó ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA Az Éves Beruházási Tervtő vaó, többet kiadást eredményező etérést a szervezeti egység vezetője írásban kötees kezdeményezni az átaános vezérigazgató-heyettesné, az Eszközgazdákodási Osztáy vezetője bevonása meett. A tervmódosítás kidogozásának erendeésérő, annak szükségességérő az átaános vezérigazgató-heyettes jogosut dönteni. Az Éves Beszerzési Tervtő és az Éves Beruházási Tervtő vaó, kiadás csökkenést eredményező etérést a Vezérigazgató saját hatáskörben jogosut erendeni. 9.2 Beszerzési monitoring Az eőrehaadási jeentés a. Az Eszközgazdákodási Osztáy vezetője kötees foyamatosan figyeemme kísérni a beruházási tervben fogatak tejesüését oyan módon, hogy az Éves Beruházási Terv fejezetei (főcsoportok) negyedéves tejesüésére vonatkozóan - gondoskodik a Beruházási Terv negyedéves eőrehaadási jeentése ekészítésérő. A Beruházási Terv negyedéves eőrehaadási jeentését - szükség esetén rövid, írásbei magyarázattai kiegészítve - minden negyedév főkönyvi zárását követő 10 munkanapon - beü az Eszközgazdákodási Osztáyvezető megküdi a Közgazdasági Főosztáy részére, aki a negyedéves kontroing jeentés részeként azt megküdi a fesővezetők részére. b. A Közgazdasági Főosztáy vezetője kötees foyamatosan figyeemme kísérni a beszerzési tervben fogatak tejesüését oyan módon, hogy az Éves Beszerzési Terv fejezetei (főcsoportok) negyedéves tejesüésére vonatkozóan - gondoskodik az Beszerzési Terv negyedéves eőrehaadási jeentése ekészítésérő. A Beszerzési Terv negyedéves eőrehaadási jeentését - szükség esetén rövid, írásbei magyarázatta kiegészítve - minden negyedév főkönyvi zárását követő 10 munkanapon - beü a Közgazdasági Főosztáyvezető megküdi a fesővezetők részére Pénzügyi fetéteek vátozása miatti jeentéstétei köteezettség A Gazdasági gazgató foyamatosan nyomon követve a társaság napi gazdákodását, ikviditásának aakuását - írásban jezésse kötees éni a Vezérigazgató feé, amennyiben a pénzügyi fetéteek váratanu bekövetkezett vagy várható aakuása az Éves Beszerzési Terv és/vagy az Éves Beruházási Terv módosítását teszi szükségessé. 10 A jóváhagyó hatáskörének részetezése E fejezet hatáya aá kizáróag az éves beszerzési terv (üzeti terv szerinti) beszerzéseinek eindítására és a szerződés megkötésére vonatkozó - Jóváhagyói - döntési hatáskörök tartoznak. Ḷ ~;,

22 Az AFÖDVíz REGONÁS víz: KÖZMŰ-SZOGÁTATÓ ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA 10.1 Kizáróagos vezérigazgatói, ietve vezérigazgató-heyettesi hatáskörbe tartozó, jóváhagyó döntések centraizát és deegát beszerzési hatáskörben Kizáróag a Vezérigazgató vagy az átaános vezérigazgató-heyettes jogosut dönteni az ejárás megindításáró, vaamint a beszerzési ejárást ezáró beszerzési döntést szerződést megkötni) az aábbi esetekben: 8. A beszerzési ejárás az gazgatóság áta efogadott éves közbeszerzési terv aapján kerü efoytatásra és az a Kbt. hatáya aá tartozik. b. A szokásos üzetmenet körébe nem tartozó, 5 MFt értéket meghaadó szerződések megkötésére irányuó beszerzési ejárás megindítása azza, hogy a jóváhagyó döntést kizáróag az gazgatóság jogosut meghozni. c. A beruházási terv tartami feosztása szerint kizáróag a vezérigazgató vagy az átaános vezérigazgató-heyettes jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni a BeB (Beruházási Céú Beszerzések) esetén, ha az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke meghaadja a Ft-ot. d. A beszerzési terv tartami feosztása szerint kizáróag a vezérigazgató vagy az átaános vezérigazgató-heyettes jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni a KeB (készetre vásárot vagy közvetenü kötségként eszámoandó beszerzések) esetén (kivéve szogátatás-megrendeés), ha az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke meghaadja a Ft-ot. e. Az éves üzeti terv tartami feosztása szerint kizáróag a vezérigazgató vagy az átaános vezérigazgató-heyettes jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni (a szerződést megkötni) a szogátatás megrendeések, vaamint az éves beruházási terv szerinti építési beruházások megrendeése esetén, amennyiben az egy konkrét száítóhoz címzett megrendeés értéke meghaadja a Ft-ot. t. A vezérigazgató vagy az átaános vezérigazgató-heyettes jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni (a szerződést megkötni) amennyiben a KeB, ietve a BeB beszerzés keretszerződés megkötésére irányu és az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke meghaadja a Ft-ot. g. A vezérigazgató vagy az átaános vezérigazgató-heyettes jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni (a szerződést megkötni) amennyiben a szogátatás megrendeés beszerzés keretszerződés megkötésére irányu és az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke meghaadja a Ft-ot. h. A Társaságná mindenkor hatáyos Összeférhetetenségi Szabáyzat áta nevesített esetekben i. Ha az ügyben hozandó döntést a Vezérigazgató vagy az átaános vezérigazgatóheyettes magához vonja Kizáróagos Műszaki gazgatói, Vagyongazdákodási gazgatói, ietve Gazdaságigazgatói hatáskörbe tartozó jóváhagyó döntések centraizát és deegát beszerzési hatáskörben Kizáróag a Műszaki gazgató, Vagyongazdákodási gazgatói vagy a Gazdasági gazgató jogosut dönteni az ejárás megindításáró, vaamint a beszerzési ejárást ezáró beszerzési döntést meghozni (a szerződést megkötni) a Szervezeti- és Működési Szabáyzatban meghatározott hatáskörében az aábbi esetekben

23 Az AFÖDVíz REGONÁS víz:közmű-szogátató ZRT. BESZERZÉSENEK SZABÁYA a. A beruházási terv tartami feosztása szerint kizáróag a Műszaki gazgató, Vagyongazdákodási gazgatói vagy a Gazdasági gazgató jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni a BeB (Beruházási Céú Beszerzések) esetén, ha az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke nem haadja meg a Ft-ot. b. A beszerzési terv tartami feosztása szerint kizáróag a Műszaki gazgató, Vagyongazdákodási gazgató vagy Gazdasági gazgató jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni a KeB (készetre vásárot vagy közvetenü kötségként eszámoandó beszerzések) esetén (kivéve szogátatás megrendeések), ha az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke nem haadja meg a Ft-ot. c. Az éves üzeti terv tartami feosztása szerint kizáróag a Műszaki gazgató, Vagyongazdákodási gazgató vagy a Gazdasági gazgató jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni (a szerződést megkötni) a szogátatás megrendeések, vaamint az éves beruházási terv szerinti építési beruházások megrendeése esetén, amennyiben az egy konkrét száítóhoz címzett megrendeés értéke nem haadja meg a Ft-ot. d. A Műszaki gazgató, Vagyongazdákodási gazgató vagy a Gazdasági gazgató jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni (a szerződést megkötni) amennyiben a KeB, ietve a BeB beszerzés keretszerződés megkötésére irányu és az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke nem haadja meg a Ft-ot. e. A Műszaki gazgató, Vagyongazdákodási gazgató vagy a Gazdasági gazgató jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni (a szerződést megkötni) amennyiben a szogátatás megrendeés beszerzés keretszerződés megkötésére irányu és az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke nem haadja meg a Ft-ot Kizáróagos Beszerzési Főosztáy hatáskörbe tartozó jóváhagyó döntések centraizát beszerzési hatáskörben Kizáróag az Beszerzési Főosztáy vezetője, az Eszközgazdákodási Osztáy vezetője vagy a Készetgazdákodás Osztáy vezetője jogosut dönteni az ejárás megindításáró (kivéve a pont szerinti. terüetei divízió szervezeti egység vezető áta jóváhagyott ejárás indítást), vaamint a beszerzési ejárást ezáró beszerzési döntést meghozni (a szerződést megkötni) az aábbi esetekben: a. A beruházási terv tartami feosztása szerint kizáróag a Beszerzési Főosztáy vezetője, az Eszközgazdákodási Osztáy vezetője vagy a Készetgazdákodás Osztáy vezetője jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni a BeB (Beruházási Céú Beszerzések) esetén, ha az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke nem haadja meg a Ft-ot. b. A beszerzési terv tartami feosztása szerint kizáróag az Beszerzési Főosztáy vezetője, az Eszközgazdákodási Osztáy vezetője vagy a Készetgazdákodás Osztáy vezetője jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni a KeB (készetre vásárot vagy közvetenü kötségként eszámoandó beszerzések) esetén, ha az egy konkrét száítóhoz címzett egybefüggő megrendeések értéke nem haadja meg a Ft-ot. c. Az éves üzeti terv tartami feosztása szerint kizáróag az Beszerzési Főosztáy vezetője, az Eszközgazdákodási Osztáy vezetője vagy a Készetgazdákodás Osztáy vezetője jogosut az ejárás eindítására vonatkozó döntést, vaamint a beszerzési döntést meghozni (a szerződést megkötni) a szogátatás megrendeések, vaamint az éves beruházási terv szerinti építési beruházások megrendeése esetén,.-. '-,.

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Az Alföldvíz Regionális víziközmű-szolgáltató Zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

Az Alföldvíz Regionális víziközmű-szolgáltató Zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben 6/2014. (I.16.) sz. Igazgatósági határozat hatályos:2014- - -- visszavonásig Az Alföldvíz Regionális víziközmű-szolgáltató Zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben 1. Jelen szabályozás

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

!fj g. számú előterjesztés

!fj g. számú előterjesztés !fj g. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az "Átaános fehasznáású viamos energia érté{esítése Budapest

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

~~.h n':!s[a~;;r:ztián. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

~~.h n':!s[a~;;r:ztián. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Gazdasági Bizottság Enöke Agócs Zsot Úr részére Heyben Tárgy: törvényességi észrevéte Ikt.szám: Ügyintéző: dr. Egervári Éva Te: 4338-220 E-mai:

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben