ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, SZEPTEMBER 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1."

Átírás

1 ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, SZEPTEMBER 1.

2 i r L L

3 ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Üzetszabáyzat tárgya Az Üzetszabáyzat hatáya és érvényességi köre Fogaom meghatározások A Társaság áta végzett tevékenységek és szogátatások fesoroása Az ELMB Zrt. küső környezette vaó kapcsoata Az ELMB Zrt. feettes szervekke vaó kapcsoata : A fehasznáók részére adott információk : ÁLTALÁNOS BZTONSÁG ELŐíRÁSOK A fehasznáók biztonságos eátására vonatkozó garanciák és az eátást biztosító rendekezések Az adatvédeemre vonatkozó biztosítékok A környezetvédemi eőírások és az eőírást biztosító rendekezések Szogátatás minőségi követemények Az engedéyes tevékenység minőség i jeemzői A forgamazott gáz minőségi eőírásai A födgázminőség eenőrzésének részetes ejárásrendje A fehasznáói igény kieégítésének módjai és részetes szabáyai Az igénybejeentő részére történő tájékoztatás rendje és szabáyai Az igényőtő kért adatok, dokumentumok fesoroása és a benyújtás módja A fehasznáóná történt vátozás esetén akamazott ejárás Szerződési fetéteek a szerződésekhez Átaános szerződéses fetéteek Egyedi fetéteek kezeése Üzemzavar, korátozás és szüneteés esetén akamazandó szabáyok A szerződő partnerre szemben támasztott követemények Mennyiségi eszámoás és fizetési eőírások A pénzügyi garancia fetéteei Az internetes vagy papír aapú szerződéskötés sajátosságai Az egyetemes szogátatásra jogosutakra vonatkozó küön rendekezések Szerződésszegésre vonatkozó szabáyok Szerződésszegés esetei: Szankciók és következmények A szerződéses áapot heyreáítása Késedemes fizetés esetére akamazott szankciók PANASZOK REKLAMÁCÓK BEJELENTÉSE "0 o o O " Panaszügyek kezeése Ügyintézési határidő Ügyfészogáat i. oda

4 ELMB Zrt. Fődgáz - kereskede mi Üzetszabáyzata Meékietek 1. Az ügyfészogáatok és az ügyfészogáati iroda eérhetősége. 2. Eszámoás során akamazott részetes számítási ejárás, paraméterek. 3. Szerződések átaános tartami eemei. 4. Az eszámoási módszerek a kereskedő vátáskor akamazott és váasztható pénzügyi garanciák részetes bemutatása. 5. Ejárásrend a szerződésszegés és szabáytaan véteezés esetén. Függeé k 1. A társaság szervezeti feépítése. 2. Az érdek-képviseeti szervezetek fesoroása. 3. Jogszabáyok, szabványok, beső utasítások. ii. oda

5 ELM6 Zrt. Fődgáz - kereskedem i Üzetszabáyzata BEVEZETÉS Tekintette arra, hogy (A) a födgáz-kereskedemi engedéyes társaságok a piacnyitás eredményeként, a födgázeátásró szóó évi XL. törvényben (a továbbiakban: GET) és a GET egyes rendekezéseinek végrehajtására kiadott 19/2009. (J. 30.) kormányrendeetben (a továbbiakban: VHR). és más vonatkozó jogszabáyokban, eátási szabáyzatokban vaamint az ezek aapján ekészített üzetszabáyzataikban fogat fetéteek szerint a versenypiaci igények kieégítésére födgáz-kereskedemi tevékenységet foytathatnak; (6 ) az ELMB Zrt. (a továbbiakban: Födgázkereskedő), működési engedéye aapján, szerződéses partnereive és fehasznáóiva üzetszerű födgázkereskedemet kíván foytatni; (c) (D). az ELMB Zrt. a födgáz-kereskedemi tevékenységét önáóan, a Magyar Energia Hivata áta kiadott működési engedéy aapján végzi, és mint energiakereskedemi piaci szerepő kíván részt venni az együttműködő födgázrendszerben; a GET szerint az ELMB Zrt. a fehasznáói, ietve kereskedemi partnerei közötti jogviszony szabáyozására kötees a Magyar Energia Hivata áta jóváhagyott üzetszabáyzatta rendekezni, ennek megfeeően az ELMB Zrt. a GET és a VHR vaamint az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat (a továbbiakban: ÜKSZ) eőírásainak megfeeően ekészítette az aábbi Üzetszabáyzatot. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Az Üzetszabáyzat tárgya (A) (8) (c) (D) a Födgázkereskedő, mint födgáz-kereskedemi engedéyes működésének eírása; a fehasznáók, kereskedők és egyéb ügyfeek részére nyújtott szogátatások igénybevéteének szabáyozása; az ELMB Zrt. és a többi GET engedéyes együttműködésének bemutatása; a födgáz kereskedemi ügyetek átaános szerződési fetéteeinek (ÁSZF) meghatározása. 1.2 Az Üzetszabáyzat hatáya és érvényességi köre Az Üzetszabáyzat szeméyi hatáya a Födgázkereskedőve - a GET szerinti födgáz kereskedemi ügyet során - szerződéses viszonyban évő szerződéses partnerekre terjed ki. Az ELMB Zrt. tevékenység ét a Magyarország Köztársaság, vaamint az együttműködő európai födgázrendszer terüetén végzi. Az ELMB Zrt. a Üzetszabáyzatát évente kötees feüvizsgáni a VHR 121. (1) rendekezésének megfeeően. Az Üzetszabáyzat feüvizsgáatának ki ke terjednie a jogszabáyok és a kapcsoódó szabáyzatok vátozására és az ELMB Zrt. áta akamazott gyakoratra. Ha a feüvizsgáat során az ELMB Zrt. megáapítja, hogy a vátozás a jóváhagyott Üzetszabáyzat tartaimát ényegesen érinti, kötees a módosítást átvezetni, és a vátozásokka egységes szerkezetbe fogat akamazni kívánt Üzetszabáyzatát egkésőbb a foyamatban évő év január 31-ig benyújtani a Magyar Energia Hivatahoz jóváhagyásra. Az ELMB Zrt. módosítja Üzetszabáyzatát abban az esetben is, ha az Üzetszabáyzatta jeeneg nem érintett egyetemes szogátatásra jogosut kör eátását tervezi. 3. oda

6 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabá yzata Az ELMB Zrt. a szerződéses partnereive kötött egyedi szerződéseiben a jeen Üzetszabáyzatban fogataktó etérhet. Az egyedi szerződésekben fogat rendekezések az Üzetszabáyzat rendekezéseit megeőzik, azonban, ha az egyedi szerződés az ügyet vaameyik eemére szabáyozást nem tartamaz, az Üzetszabáyzat vonatkozó rendekezései köteezően akamazandók. Az Üzetszabáyzatot és annak módosításait a Magyar Energia Hivata hagyja jóvá. A jóváhagyott Üzetszabáyzatot az ELMB Zrt. kötees az Üzetszabáyzatot az ügyféforgaom számára nyitva áó heyiségekben, jó átható módon eheyezni, kérésre bárkinek rendekezésre bocsátani, és honapján hozzáférhetővé tenni. 1.3 Fogaom meghatározások A jeen Üzetszabáyzatban hasznát fogamakat a GET, a GET egyes rendekezéseinek végrehajtásáró rendekező Vhr., a vonatkozó más jogszabáyok és szabáyzatok, küönösen az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat, vaamint az egyes szerződésmintákban, ietve a hatáyos, vagy ezután megkötendő egyedi megáapodásokban meghatározottak szerint ke érteni. 1.4 A társaság áta végzett tevékenységek és szogát atások fesoroása. Az engedéyes áta ános bemutatása: A társaság cégneve : ELMB E ső Magyar nfrast ruktúra Befektetési Zártkörű Részvénytársaság Rövidített cégnév: ELMB Zrt. Székhey: 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. Cégjegyzéket vezető bíróság: Zaa Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám : Cg A Magyar Energia Hivata áta a födgázeátásró szóó évi XL. törvény rendekezései szerint kiadott korábbi födgáz-kereskedemi működési engedéye száma : 216/2006, jeeneg hatáyos működési engedéye: 241/2009 Az engedéyes tevékenysége, m űködé si terüete: Az ELMB Zrt. főtevékenysége : TEÁOR ' ÉpÜet, híd, aagút, közmű, vezeték építése Tevékenységi körében szerepe: Gázeosztás,- kereskedeem Az ELMB Zrt. a tevékenységéhez szükséges födgázt hazai, ietve küfödi forrásokbó szerzi be. A társaság a iberaizát piacon a fehasznáók födgáz igényének kieégítését végzi, vaamint más födgáz-kereskedőkke, termeőkke, közüzem i nagykereskedőve adás-vétei szerződéseket köt, és részvevője a szervezett födgázpiaci kereskedeemnek. A társaság üzeti céjai nak eérése érdekében a forrásainak optimáis kihasznáásáva értékesít födgázt engedéyesek és engedéyesnek nem minősüő más (hazai és küfödi) rendszerhasznáók részére. 2. A z ELMB ZRT. KÜ LS Ő KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSO LATA 2.1. Az ELMB Zrt. feettes szervekke vaó ka pcsoata: Az ELMB Zrt. rendszeres kapcsoatot tart fenn a Magyar Energia Hivataa, aki a GETben meghatározottak aapján a következő feadatokat átja e: 4. oda

7 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata kiadja az ELMB Zrt. födgáz-kereskedemi működési engedéyét jóváhagyja az ELMB Zrt. üzetszabáyzatát és annak módosításait, eátja az ELMB Zrt. tevékenység éve kapcsoatos jogszabáyban eőírt ha tóság feadatait. Az ELMB Zrt. további kapcsoatai: födgázipari váakozásokka, a társ közműtársaságokka, az üzemzavar ehárítás során a katasztrófavédemi igazgatóságokka és a rendőrségge a megbízásábó ejáró váakozásokka önkormányzatokka, vaamint a megyei közigazgatási hivataok fogyasztóvédemi feügyeőségeive, azért, hogy a fehasznáót érintő kérdésekben megismerje azok véeményét, tájékoztassa azokat az ELMB Zrt. tervezett intézkedéseirő. Feügyeeti szervek (A) (B) (C) (D) Közekedési, Hírközési és Energiaügyi Minisztérium az energetikáért feeős szaktárca Magyar Energia Hivata 1054 Budapest V. Hod u. 17. Te: Fax: E-maii : 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. Te: Fax: E-maii: Nemzeti Fogyasztóvédemi Hatóság Gazdasági Versenyhivata 1088 Budapest, József krt. 6. Te: Fax: E-maii: 1054 Budapest, Akotmány u. 5. Te: Fax: E-maii: 2.2. A fehasznáók részére adott információk: Az ELMB Zrt. oyan szogátatást nyújt ügyfeeinek, amey a feek köcsönös megértésén, megeégedésé n aapu. A fehasznáó minden szükséges tájékoztatást megkaphat, észrevéteeket, panaszokat tehet és észrevéteeire, panaszaira az üzetszabáyzat megfeeő részeiben rögzített határidőn beü váaszt, orvosást kap. Az ELMB Zrt. minden szükséges tájékoztatást megad ügyfeei nek, annak érdekében, hogy azok megismerjék szogátatásait, és azok igénybevéteének ehetőségét. Az ELMB Zrt. az ügyfészogáatot szeméyes, teefonos és internetes eérésse biztosítja ügyfeei számára. Az ügyfészogáatok eérhetőségét és részetes nyitva tartási rendjét jeen üzetszabáyzat 1. számú meékete tartamazza. S. oda

8 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata 3. ÁLTALÁNOS BZTONSÁG ELŐÍRÁSOK 3.1. A fehasznáók biztonságos eátására vonatkozó garanciák és az eátást biztosító rendekezések Az ELMB Zrt. feeősséget váa azért, hogy a vee szerződött vevők és más kereskedemi partnerek részére biztonságos szogátatást nyújt, az átaa szerződésben váat vagy jogszabáyok áta eőírt köteezettségeket jogszerűen tejesíti, rendkívüi körümények között pedig a jeen Üzetszabáyzat evei aapján jár e. Forrásbiztosítás, száítás, tároás, eosztás Az ELMB Zrt. fehasznáói részére biztosítja a födgázszogátatáshoz szükséges forrásokat a nemzetközi és hazai gázpiaci szerepőkke kötött szerződések aapján, mey szerződések biztosítják a hosszú távú, az éves, a havi és a napi gázigények, vaamint a napi és órai tejesítményigények kieégítését. Az ELMB Zrt. megfeeő szerződésekke rendekezik a fehasznáói igényeinek kieégítéshez szükséges födgáz tároásáró, száításáró, és eosztásáró. Aszáítássa, tároássa és eosztássa kapcsoatos egyéb garanciákat a száítói engedéyes, a tároói és az eosztói engedéyes üzetszabáyzata tartamazza. nfrastruktúra, szaktudás Az ELMB Zrt. rendszertervezésben, kereskedeemben, gyakoratot szerzett szakember bázisa, vaamint a kereskedemi tevékenysége során akamazott infrastruktúra, továbbá a beszerzési forrásokat biztosító termeők, más szerződéses partnerek, a száítást biztosító háózatok megbízhatósága, az ezek igénybevéteében szerzett hosszú idő óta tartó nemzetközi kereskedemi tapasztaatok biztosítják a fehasznáók biztonságos eátásának aapvető garanciáját. Szogátatásbiztonság Az ELMB Zrt. a födgáz beszerzésre kötött megáapodása, aszáítóva, tároóva és e osztóva kötött szerződése biztosítja a födgáz biztonságos szogátatását. Ennek megfeeően biztosított a szogátatás színvonaa, a szogátatás foyamatossága, a műszaki berendezések megfeeő áapota, a födgáz minősége, a eovasás és számázás. Pénzügyi garanciák A Vhr a aapján az ELMB Zrt. födgázforgamátó függően egaább 20 miió, egfejebb 500 miió forintot tart erre a céra hitekeret formájában, amey födgáz kereskedői tevékenységéve kapcsoatos pénzügyi biztosítékként szogá. A pénzügyi biztosítékként eküönített összeget az ELMB Zrt. kizáróag födgáz adásvétei szerződéseiben fogat, ietve rendszerhasznáatta kapcsoatos köteezettségeinek tejesítéséhez hasznáhatja fe. A pénzügyi biztosíték megétét a Magyar Energia Hivata eenőrzi Az adatvédeemre vonatkozó biztosítékok Az adatvédeem aapevei, céja Az adatvédeem körében az ELMB Zrt., meghatározza az átaa kezet üzeti partnereire vevőire vonatkozó adatok körét, az adatkezeés módját, vaamint biztosítja az adatbiztonság követeményeinek érvényesüését, s megakadáyozza a fehasznáók adataihoz vaó jogosuatan hozzáférést, az adatok megvátoztatását és jogosuatan nyivánosságra hozataát, vagy fehasznáását. 6. oda

9 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata A vevő adatai kezeésének aapvető céja: Engedéykötees tevékenység végzése, vaamint az ehhez szükséges szerződések megkötése, tartamának meghatározása, módosítása. A tejesítésének figyeemme kísérése, továbbá a szerződésbő eredő egyéb követeések érvényesítése. A vevő részére a födgáz szogátatás eérhetővé tétee, a vevő áta igénybevett szogátatások eenértékének kiszámázása. A kiszámiázott, de be nem fizetett eenérték beszedése, behajtása. A kiszámiázott és befizetett díjak, vaamint a díjszámítás heyességének eenőrzése, és további intézkedések megtétee Az üzemi és kereskedemi szabáyzatban fogat együttműködési, adatszogátatási köteezettségek tejesítése. A vevő k, kereskedemi partnerek szeméyes adatainak kezeése Az ELMB Zrt. avevők, kereskedeemi partnerek részére történő számázás és a kapcsoódó díjak beszedése vaamint a vevői, kereskedeemi szerződések figyeemme kísérése céjábó az egyes szerződésekben meghatározott adatokon tú, a következő adatokat kezei: a vevő/kereskedemi partner azonosítója, véteezés időpont ja, tartama, véteezés mennyisége, a díjfizetésse és a díjtartozássa összefüggő adatok, a szerződés femondásának eseményei, minden egyéb oyan adat, ameyet a szerződés tartamaz, ietve amey a szerző déses jogviszony időtartama aatt a szerződésben fogatak tejesítése érdekében szükséges. Adatfedogozás, adattovábbítás A vevő adatai átadhatók adatfedogozás céjábó, ietve - a vevő eőzetes jóváhagyásáva - hozzáférhetővé tehetők (adattovábbítás) azoknak, akik az ELMB Zrt. megbízása aapján, a eovasást, a számázást, kézbesítést, a követeések kezeését, az eenőrzést, a kiviteezést ietve az ügyfétájékoztatást végzik; a számázási és eszámoási jogviták rendezésére az ELMB Zrt. megbízása aapján jogi képviseő vaamint jogszabáy aapján jogosut szervek részére; a nemzetbiztonság, a honvédeem és a közbiztonság védeme, a bűncseekmények üdözése céjábó az arra hatáskörre rendekező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, bíróságoknak vaamint egyéb bírósági és nyomozó szervek jogszerű megkeresése esetén; a Magyar Energia Hivatanak azon adatok, ameyek a szogátatásra, véteezésre vonatkoznak; közvéemény (fehasznáói eégedettség) kutatás céjábó közvéemény kutató cégeknek; más engedéyesek részére a vonatkozó jogszabáyok és az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat betartásáva a bírósági végrehajtásró szóó évi L. törvény eőírásai szerint a végrehajtónak. A jeen pont aapján átadott adatokka kapcsoatban az adatokat átvevőkre Zrt.-ve azonos titoktartási köteezettség vonatkozik. az ELMB 7. oda

10 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabá yzata Az ELMB Zrt. vaamint a vee szerződő vevők, kereskedemi partnerek köteesek az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat aapján minden oyan adatot megadni a Magyar Energia Hivatanak, ietve a rendszert üzemetető engedéyeseknek, amey az együttműködő födgázrendszer operatív és biztonságos üzemetetéséhez, a vonatkozó jogszabáyi és szabáyzati eőírások betartásának eenőrzéséhez szükséges. Az ELMB Zrt. a partnerei számára minden igényet tájékoztatást megad arró, hogy ezen eőírások aapján miyen címzetteknek, miyen információt továbbított. Az adatkezeés főbb esetei Számakészítés Közös adatáomány részáományának biztosítása Vevő feszóítása számatartozásának rendezésére Vevő értesítése Vevői eégedettség vizsgáata, közvéemény kutatás Számabehajtássa kapcsoatos tevékenységek Nemzetbiztonsági, honvédemi, közbiztonsági, egyéb bírósági és nyomozó szervek megkeresése Minden oyan egyéb eset, mey a fehasznáó/vevő födgázeátásához kapcsoódik és a jeen Üzetszabáyzat, a födgázeátási szerződés és a hatáyos jogszabáyokkai összhangban van. Az adatok kezeésének határideje A vevőhöz/kereskedemi partnerhez kapcsoódó vaamennyi oyan dokumentumot és/vagy e dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartamát, meyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentáják, s így számvitei bizonyatnak minősünek, az ELMB Zrt. a hatáyos adó- és számvitei szabáyokban meghatározott megőrzési időig tároja. yen dokumentumnak minősünek küönösen: szerződések, azok módosításai, az azokon aapuó számák, befizetési bizonyatok, eenőrzések, beavatkozások bizonyatai, dokumentumai. Az adatbiztonságra vonatkozó rendekezések Az ELMB Zrt. a kereskedemi tevékenységéve kapcsoatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatáyos jogszabáyok eőírásainak megfeeően bizamasan kezei. Az adatokat - a fenti 1.b.3. pontban fogatak kivéteéve - harmadik szeméyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a vevő a szerződésben fogat köteezettségeit maradéktaanu tejesíti. A vevő a szerződés aáírásáva fetéte nékü hozzájáru ahhoz, hogy amennyiben köteezettségeinek nem tesz eeget, az ELMB Zrt. a szükséges vevői adatokat a szintén titoktartásra köteezett harmadik szeméy részére fehasznáói azonosítás és/vagy követeés érvényesítés céjábó kiadja. Az ELMB Zrt. mindent megtesz az átaa kezet adatoknak a jogosuatan hozzáférés, megvátoztatás, nyivánosságra hozás, törés, sérüés, megsemmisüés een. A vevő adatbiztonságra vonatkozó jogosutságai A vevő jogosut tájékoztatást kérni adatainak kezeésérő, vaamint adatai ba betekinteni, adatainak heyesbítését kérni. Az adatkezeő kötees a tájékoztatási kéreem benyújtásátó számított egrövidebb idő aatt, egfejebb azonban 30 napon beü írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást. 8. oda

11 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata A fehasznáó jogai, bírósági jogérvényesítés A szeméyes adatok védemérő és a közérdekű adatok nyivánosságáró szóó évi LX. törvény aapján a fehasznáó jogosut: tájékoztatást kérni szeméyes adatainak kezeésérő, szeméyes adatainak heyesbítését kérni. Az ELMB Zrt. kötees a tájékoztatási kéreem benyújtásátó számított egrövidebb idő aatt, egfejebb azonban 30 napon beü írásban megadni a tájékoztatást. A fehasznáó amennyiben úgy véi, hogy szeméyes adatainak kezeése kapcsán jogséreem érte, kérheti szeméyes adatainak heyesbítését, ietve - a jogszabáynak megfeeő adatkezeések kivéteéve - törését. Amennyiben ezt a tájékoztatást nem tartja kieégítőnek, abban az esetben a fehasznáó az adatvédemi biztos ejárását kezdeményezheti. A fehasznáó jogainak megsértése esetén az ELMB Zrt. mint adatkezeő een bírósághoz forduhat. Az ELMB Zrt. mint adatkezeő a fehasznáó adatainak jogeenes kezeéséve vagy a technikai adatvédeem követeményeinek megszegéséve másnak okozott kárt kötees megtéríteni. Az adatkezeő mentesü a feeősség aó, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezeés körén kívü eső eháríthatatan ok idézte eő. Nem ke megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsut szándékos vagy súyosan gondatan magatartásábó származott A környezetvédemi eőírások és az eőírást biztosító rendekezések Az ELMB Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogya nemzetközi egyezményekben, vaamint az EU jogszabáyokban rögzített környezetvédemi eőírások betartásáva eőáított födgázt vásárojon. Az ELMB Zrt. tevékenysége során a környezetvédemi követemények figyeembe véteéve jár e, és födgáz kereskedemi partnereit, beszáítóit igyekszik annak megfeeően megváogatni, hogy a veük együttműködésben ebonyoított energiakereskedeem szintén megfeejen a környezetvédemi jogszabáyi eőírásoknak. A környezetvédemi eőírások betartásának köteezettségét az ELMB Zrt. ehetőség szerint a partnereive, küönösen abeszáítóiva beszerzés re vonatkozó szerződéseiben is rögzíti. Az ELMB Zrt. jogosut a szerződés módosítását, vagy megszüntetését kezdeményezni, ha hitet érdemően tudomást szerez arró, hogy szerződéses partnere a környezetvédemi jogszabáyokban fogat köteezettségeit súyosan megszegi. Mindezek érdekében az ELMB Zrt.: a környezetvédemi eőírások betartásához szükséges pénzügyi fedezetet kötségei tervezéséné figyeembe veszi, vaamint biztosítja annak tárgyi és szeméyi fetéteeit; akamazza azt az evet, hogya környezetszennyezést megfeeő technoógiáva a keetkezés heyén ke megeőzni, megszüntetni, káros hatásait csökkenteni, esősorban az okának megszüntetéséve, A környezetvédemi és a kémiai biztonság követeményeit, fetéteeit úgy határozza meg, hogy azok saját munkaváaóra, vaamint az ELMB Zrt-ve szerződés aapján bármiyen munkát végző szervezetekre és azok munkaváaóira egyaránt vonatkozzanak. 9. oda

12 ELMB Zrt. Födgáz kereskedemi ÜZetszabáyzata 4. SZOLGÁLTATÁS MNŐSÉG KÖVETELMÉNYEK 4.1. Az engedéyes tevékenység minöségi jeemzöi Az ELMB Zrt. a födgáz-kereskedeem érdekében, a födgáz szabadpiacon femerüő kereskedői és fehasznáói födgáz igények kieégítéséhez szükséges födgázt, az Európai Unióban is kiaakut fetéterendszernek megfeeő szabadpiaci kereskedemi szerződésekke köti e. A födgáz átadás-átvétee a szerződésekben pontosan meghatározott csatakozási pontokon történik. Abban az esetben, ha határon keresztüi száítások kerünek ebonyoításra az ietékes rendszerirányítókka is egyeztetve történik az átadási pontok meghatározása. A födgáz megfeeő átadási pontra történő továbbszáítását, tároását, eosztását Magyarország terüetén a födgázszáítási engedéyes tuajdonában évő száítóvezeték, az eosztói engedéyes tuajdonában évő eosztóvezeték, ietve a tároói engedéyes tuajdonában évő födgáztároó biztosítja. Az engedéyesek, ietve engedéyesnek nem minősüő rendszerhasznáók feé a födgáz átadása az értékesítési szerződésekben meghatározott, a száitóvezetéken vagy eosztóvezetéken, vaamint a vevők csatakozási pont jain történhet. Az ELMB Zrt. az eátás biztonsága a rendszerérdekű- műszaki és gazdasági szempontok optimáis összhangja érdekében a GET, a GET Vhr, az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat és a vonatkozó szabáyzatok aapján mindenkor együttműködik a többi rendszerhasznáóva. A födgáz-rendszer engedéyesei közötti együttműködési szabáyokat, az adatszogátatások rendjét részetesen az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat, vaamint az engedéyesek közötti együttműködés formájátó függően együttműködési megáapodás, kereskedemi vagy egyéb szerződés, és/vagy üzetszabáyzat határozzák meg. Az ELMB Zrt. a födgáz kereskedemi engedéy fetéteeinek és a kereskedemi tevékenység gyakorati szükségeteinek megfeeő iroda- és eszközháttérre, számítástechnikai, informatikai és távközési áománnya rendekezik. Az ELMB Zrt. energiakereskedői működése során gondoskodik a sikeres és versenyképes működését biztosító szoftver és számítógépes háttér foyamatos, a fehasznáói igényeknek megfeeő fejesztésérő, a rendszerfeügyeetrő és karbantartás fetéteeirő. Az ELMB Zrt. oyan beső adatforgami és információs rendszert működtet, amey megfee az adatvédemi és gázjogi jogszabáyoknak is. Ennek érdekében: (A) szerződést köt: [ forrásbiztosításra a rendszerirányító engedéyesse a rendszerirányításra a száítói engedéyesse aszáítókapacitások ekötésére és a száítási feadatok eátására az eosztói engedéyesse az eosztó kapacitások ekötésére és az eosztási szogátatások végzésre a tároói engedéyesse a tároói kapacitások ekötésére és tároásra más közreműködőkke a szogátatás hatékonyságának és biztonságának javítására (B) biztosítja: a szogátatás foyamatosságát és biztonságát és a a váat határidők betartását, 10. oda

13 ELMB Zrt. Fődgáz-kereskedem i Üzetszabáyzata hatékony, szakszerű ügyintézést az Ügyfészogáati rodákban, az ügyfeek tájékoztatását az aábbi kiemeit terüeteken: o a fogyasztást érintő jogszabáyi vátozások, o födgázpiaci vátozások, o a társaság szogátatásai. Az ELMB Zrt. foyamatosan értékei egyes szerződéses partnereinek, beszáítóinak, fehasznáóinak tevékenységét, ami a megfeeő színvonaú kereskedemi szogátatás garanciája. A társaság, mint kereskedemi működési engedéyes saját tároó és száító berendezésekke nem rendekezik. Így a más engedéyes társaságok tuajdonában vagy üzemetetésében évő tároó vagy száító berendezések üzemzavarainak ehárításában aktívan nem vesz részt, azok következményeire vagy azok mérsékésére közveten ráhatása nincs. A fehasznáók biztonságos eátása érdekében azonban az ELMB Zrt. minden tőe evárhatót megtesz azért, hogy tevékenysége összhangban egyen a födgáz-termeő, tároó és száító tevékenységet végző társaságok minden oyan törekvéséve, vagy magatartásáva mey egy eseteges üzemzavar megeőzésére vagy annak ehárítására irányu A forgamazott gáz minőségi eőírásai Az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat rendekezése szerint a rendszerbe tápáó rendszerhasznáatra jogosut feeős a minőség i etérésbő eredő minden kárért, amennyiben nem megfeeő minőségű gáz kerüt a föd gáz rendszerbe. Az ELMB Zrt. oyan födgázvásárási szerződéseket köt, ameyekben az eadó szavatoja számára, hogy a szerződés aapján a magyar együttműködő födgázrendszerbe betápát, szagosított födgáz minőségi paraméterei megfeenek az MSZ 1648/2000. sz. szabvány eőírásainak. A födgáz minőség i paramétereinek biztosításáért egyebekben a termeők és a rendszerüzemetető engedéyesek a feeősek. A födgáz minőségi paraméterei aatt az aábbi jeemzők értendők: összetevőinek koncentrációja (metán, etán, propán, n-bután, i-bután, n-pentán, i-pentán, nea-pentán, hexán és anná nehezebb szénhidrogének, szén-dioxid, nitrogén); reatív sűrűsége; asó hőértéke (fűtőértéke); feső hőérték (égéshő) ; Wobbe szám; egyéb anyagok (S, SH, szennyeződések) A födgázminőség eenőrzésének részetes ejárásrendje A födgáz minőségi paramétereinek mérésérő, vaamint a minőségi paraméterek és a mennyiségi mérés összefüggésérő részetesebben az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat rendekezik. Az ELMB Zrt. számára a fehasznáók a részükre szogátatott födgázza kapcsoatos minőségi panaszaikat az ügyfészogáati irodán jeenthetik be. Az ELMB Zrt. a beérkezett panaszokat haadéktaanu kivizsgája, és a jeen ÜZetszabáyzatban meghatározottak szerint képvisei a fehasznáói érdekeket. Az ELMB Zrt. aminőségi panaszokra egkésőbb 30 napon beü írásban váaszo. Az ELMB Zrt. szükség esetén a száítói- és/vagy az eosztói engedéyes, a fehasznáóva egyeztetett időben és heyen, heyszíni gázminőség eenőrzést végez, ameyre meghí. oda

14 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata vást kaphatnak a fehasznáói érdekképviseeti szervek, vaamint a Magyar Energia Hivata képviseői is. A heyszíni eenőrzésrő minden esetben hitees jegyzőkönyv készü, amey a résztvevők számára megküdésre kerü. Amennyiben a panasz megaapozatannak bizonyu, az ELMB Zrt-nek joga van, az eenőrzés szervezéséve kapcsoatosan igazotan femerüt kötségeit a fehasznáóra áthárítani. Amennyiben a szogátatott gáz jeemzői nem feenek meg a szerződésben, műszaki eőírásban vagy szabványban eőír taknak, a fehasznáó kártérítési igénnye éphet fe az ELMB Zrt. feé, aki a feeősséget és kártérítési igényt rendszerbe tápáó rendszerhasznáatra jogosutra háríthat ja át. 5. A FELHASZNÁLÓ GÉ NY KELÉGÍTÉSÉNE K MÓDJA ÉS RÉS ZLETES S ZABÁ LYA 5.1. Az i gé n y b ej e en tő részére tö rté n ő táj ékoztatás rendje és szabáyai A födgáz véteezésére vonatkozó új igényt, ietőeg a födgáz értékesítési szerződésben meghatározott tejesítményen feü többettejesítmény iránti igényt és az igényő adatait az ELMB Zrt.-hez írásban ke bejeenteni. Az ELMB Zrt. a fehasznáói igény beérkezését követően megvizsgája, hogy képes-e a beérkezett igényt tejesíteni a fehasznáó igényeinek megfeeően. Az ELMB Zrt. az igénybejeentésre késedeem nékü, de egkésőbb 30 napon beü a birtokában evő adatok aapján írásban tájékoztatást ad, és amennyiben a rendekezésre áó adatok aapján ehetséges, megküdi szerződéses ajánatát, eenkező esetben megjeöi a szerződéskötés fetéteeit, ietve megkeresi az igénybejeentőt a hiányzó adatok beszerzése céjábó Az igény őtő kért adatok, dokumentumok fesoroása és a benyújt ás módja A fehasznáó a fehasznáási heyen rendekezésre áó vásárot és nyivántartott kapaci tását a bejeentést tevő fehasznáó födgázeosztási szerződéséve, vagy rendszerüzemetető engedéyes áta vezetett nyivántartás aapján kiáított igazoássa igazohatja. Az igénybejeentés tartama Új igényesetén az igénybejeentésnek tartamaznia ke az igényő adatait (név, cím, hasznáati jogcím, cégképviseetre jogosut szeméy, cégjegyzékszám, statisztikai azonosító szám vagy váakozói igazovány száma) pénzügyi eszámoás módját, a fogyasztási hey/betápáási hey adatait (cím, rendetetés, hasznáati jogcím), az igénybejeentés céját, a fogyasztási heyre igényet tejesítményt, a betápáandó tejesítmény adatait, várható havi fogyasztást/betápáást, a fogyasztási hey hasznáatára fejogosító jogcím igazoása a fehasznáói igény igazoását az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat aapján a háózati csatakozási szerződés adatait pénzintézet megnevezése, pénzintézeti jezőszám (pénzintézeti fizetés esetén), igényet födgáz eátási szerződés típusát (tejes, vagy részeges eátási, vagy födgáz adásvétei szerződés) r az igényet tejesítmény igénybevéteének kéremezett kezdeti időpontját, az üzembiztonsági igényeket, 12. oda

15 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata a fehasznáó áta üzemetetendő készüékek bejeentését, küöneges műszaki paramétereket, heyszínrajzot, ha szükséges más hatáyos födgáz kereskedemi szerződés adatait részeges eátás esetén, ha ez az igény tejesítésére kihat, a váasztott árszabást, preferát fizetési fetéteeket a fehasznáói adatszogátatás tartamát, rendekezésre bocsátásának gyakoriságát, az ügyfé igény tervezett időtartamát; Új igény, tejesítménybővítés esetén kiegészítendő: jeenegi eátási módot, szogátatott födgáz mennyiségének és tejesítményének ismertetését, az eszámoási fogyasztásmérők adatai. Az igénybejeentő kötees a hatáyos rendszerhasznáati, vaamint a háózati csatakozási szerződését csatoni (amennyiben van iyen). Az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat szerint a fehasznáónak vagy kereskedőjének a kapacitás ekötési igényükhöz csatoniuk ke a következő gázévre vonatkozó kapacitásszükségetüket aátámasztó fehasznáói igényigazoásukat. A fehasznáói igényigazoáshoz az ELMB Zrt. a következő adatokat kötees megadni: fogyasztási igény (m'/nap és m'/óra); tényeges fogyasztás az eőző gázév során (m'/év); napi csúcsfogyasztás az eőző gázév során (m'/nap); az aktuáis gázév során kiépett/kiépést bejeentő fehasznáók száma (db); az aktuáis gázév során kiépett/kiépést bejeentő fehasznáók fogyasztása az eőző gázév során (m'); az aktuáis/következő gázév során beépett/eőszerződés aapján beépő új fehasznáók száma (db); az aktuáis/következő gázév során beépett/eőszerződés aapján beépő fehasznáók fogyasztása az eőző gázév során (m'/év). Az igényő áta ekötött kapacitásadatok az eőző gázév során: o ekötött éves kapacitás száítórendszeri betápáási pontokon (m' /év ); o ekötött napi csúcskapacitás száítórendszeri betápáási pontokon (m'/óra); o o o o ekötött tároói mobi kapacitás (m'); ekötött tároói csúcskapacitás (m' /óra); födgázszáítási/tároói engedéyes részére visszaadott kapacitások voumene (m' /nap és m'/óra); födgázszáítási/tároói engedéyes áta evont kapacitások voumene (m' /nap és m'/óra ); Az éves gázigényt a vevők következő évre vonatkozó üzeti terve aapján ke meghatározni. A fehasznáói igény igazoás megaapozottsága eenőrzése érdekében a fehaszná óknak igényesetén hozzáférést ke biztosítaniuk a Hivata részére az adott gázévre vonatkozó, és az eőző két évre vonatkozó tényadataikhoz. A fehasznáó az adatszogátatás keretében kötees együttműködni az ELMB Zrt.-ve. Együttműködés hiányában az ELMB Zrt. a fehasznáó eátását nem tudja biztosítani. 13. oda

16 ELMB Zrt. FÖdgáz-kereskedemi Üzetszabá yzata A Hivata a fehasznáói igényigazoást eenőrizheti. Szükség esetén kiegészítő adatokat kérhet be a fehasznáótó, a fehasznáót kiszogáó kereskedőtő, az eosztói, a tároói és a rendszerirányítási engedéyestő. Az ELMB Zrt.-ve szerződni kívánó fehasznáóknak a fenti szabáyzati fetéteeknek meg feeően ke ejárniuk, és az átauk megadott vevő i igényt a fent fesorotak szerint ke aátámasztaniuk. Az ELMB Zrt. a fesorot dokumentumokon kívü, jogosut egyéb a fehasznáó speciáis heyzetébő fakadó egyéb dokumentumokat is kérni. A benyújtás módja: génybejeentő kötees a fesorot dokumentumok egy-egy pédányát benyújtani oy módon, hogy amennyiben bármey dokumentumró másoatot nyújt be, abban az esetben kötees az eredeti dokumentumokat is bemutatni. génybejeentő a dokumentumokat postai úton is megküdeni, vagy szeméyesen az ügyfészogáaton benyújtani A fehasznáóná történt vátozás esetén akamazott ejárás A fehasznáó adataiban bekövetkezett vátozás A fehasznáó kötees 15 napon az ELMB Zrt. részére bejeenteni minden oyan adatnak, ténynek a megvátozását, ameyet a födgáz eátási szerződése tartamaz, vagy ameyre tekintette a födgáz eátási szerződést a feek megkötötték. A fehasznáó szeméyében történt vátozás Az ELMB Zrt. áta megkötött födgáz eátási szerződésben a fehasznáó szeméye kizá róag abban az esetben vátozhat meg, amennyiben ahhoz az ELMB Zrt. írásban hozzájáru. A fehasznáó szeméyében történt vátozáshoz nem szükséges az írásbei jóváhagyás, amennyiben az új fehasznáó az eőző jogutódja, vagy arró a feek korábban megáapodtak. A fehasznáó szeméyében történt vátozás bejeentését követő 15 napon az ELMB Zrt. nyiatkozik arró, hogy a fehasznáó szeméyében történt vátozást efogadja vagy sem. Az efogadás minden esetben írásban történik, az ELMB Zrt. váaszát indokoini nem kötees. Amennyiben a fehasznáó szeméyében vátozás történik ELMB Zrt. 15 napon értesíti mindazon engedéyeseket, akiknek feadata a gázmérő eovasása és eenőrzése, annak érdekében, hogy köteezettségüknek megfeeően eeget tegyenek. 6. SZERZŐOÉS FELTÉTELEK A SZERZŐOÉSEKHEZ Szerződéstervezet készítése, szerződéskötés Amennyiben az ügyfé az ELMB Zrt. tájékoztatójában fogatakat tejesítette, kezdeményezheti a födgáz értékesítési szerződés megkötését. Az ELMB Zrt. saját döntése aapján váaja a födgáz kereskedemi szerződés megkötését a fehasznáóva, tehát ajánattétei köteezettség ét kizárja. Az ELMB Zrt. a fehasznáóva egyedi tartamú írásbei szerződést köt a fehasznáó födgáz eátásáró Átaános szerződéses fetéteek A jeen Üzetszabáyzatban eírt szerződési fetéteeken túmenően a következő átaános szerződési fetéteek kerünek meghatározásra: (1\) A szerződéskötö v c vő rc vonatkozó pénzügyi. gazdasági fetéteek 14. oda

17 EMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata Engedéyes szerződő fé: Az engedéyes szerződő fée szemben támasztott pénzügyi, gazdasági fetéteek, küönösen, hogy o o rendekezzen a Magyar Energia Hivata áta kiadott működési engedéye, pénzügyi biztosítékot nyújtson. Nem engedéyes szerződő fé: o nyiatkozat arró, hogy csődejárás, végrehajtási, feszámoási vagy végeszámoási ejárás aatt nem á. o nyiatkozat az együttműködő födgázrendszer működési szabáyainak tudomásu véteé rő, az abban fogat eőírások betartásáró. a megeőző üzeti évrő szóó éves beszámoó benyújtása. o a 30 napná nem régebbi cégkivonat, vaamint a cégjegyzés re jogosutak aáírási címpédányainak eredeti vagy hitees másoatban vaó benyújtása. o számavezető bankjai áta kiáított igazoás benyújtása arró, hogy nincsenek tejesíteten, sorban áó téteei. o igazoásként a pénzügyi biztosítékró szóó okirat, megáapodás csatoása A Kereskedemi engedéyes a megkötendő szerződés típusátó, időbei hatáyátó, értékétő függően a fenti fetéteek közü egyesektő etekinthet. (J) A fehasznáói födgáz értékesítési szerződés hatáya A födgáz értékesítési szerződés a feek aáírásáva jön étre. A födgáz értékesítési szerződés hatáybaépésnek az a fetétee, hogy a fehasznáó a szerződésben fogat fetéteeket igazota n tejesítse. A födgáz értékesítési szerződéseken beü az adásvétei szerződések esetében - amey aapján az átadási pontot követően a rendszerhez vaó hozzáférés és száítás megszervezése a vevő/fehasznáó feeőssége, - a vevő re a következő további szabáyok vonatkoznak. Amennyiben a födgáz adásvétei szerződés hatáya aatt megszűnik a vevő rendszerhasznáati és/vagy a háózati csatakozási szerződése, a vevő kötees ezt a tényt haadéktaanu írásban bejeenteni ELMB Zrt. részére. Amennyiben a vevő a fenti bejeentéssei indokoatanu késekedik, és ezze az ELMB Zrt.-nek kárt okoz, kötees azt tejes mértékben számára megtéríteni. Amennyiben a födgáz adásvétei szerződés hatáya aatt a rendszerüzemetető engedéyes vagy a rendszerirányító bármey, a vevőnek feróható okbó fefüggeszti, megszakítja, vagy korátozza, ietve megtagadja a vevő részére a födgáz-rendszerhez vaó hozzáférést, a vevő kötees ezt a tényt haadéktaanu írásban bejeenteni ELMB Zrt. részére. Ez esetben a vevő kötees megtéríteni az ELMB Zrt.-nek a födgáz adásvétei szerződés eőkészítéséve, végrehajtásáva kapcsoatban femerüt összes kötségét és/vagy kárát. A rendszerhez vaó hozzáférés nek a rendszerüzemetető engedéyes vagy a rendszerirányító átai - a nem vevőnek feróható okbó történő - fefüggesztése, korátozása vagy megtagadása ehetetenüésnek ietve a megkötött szerződés szerinti vis maior-nak minősü. (c) Nyiatkozatok, szavatoások Minden szerződő fé a étrejött szerződés aáírásáva eismeri és kijeenti, hogy törvényesen működő és bejegyzett oyan gazdasági társaság, mey nem á csőd vagy feszámoási ejárás aatt. A szerződő feek kijeentik, hogy nincs eenük foyó vagy egyébként fe nyegető sem, bírósági sem egyéb ejárás, mey veszéyezteti a megkötött szerződés tejesítését. A feek nevében aáíró képviseők rendekeznek minden oyan jogszabáyi vagy egyéb szervezeti fehatamazássa, meynek aapján a szerződésbő származó köteezettségeket váahatják. 15. oda

18 ELM B Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata (D) Titoktartás A szerződő feek köteesek betartani az adatvédemi szabáyokat, küönös tekintette bizamasan kezenek minden egymásnak átadott, üzeti titoknak minősüő információt, vaamint minden oyan információt, dokumentációt, adatot, ameyeket írásban bizamasnak minősítettek (bizamas információ), vagy jogszabáy annak minősít. Üzeti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsoódó minden oyan tény, információ, megodás vagy adat, ameynek titokban maradásához a jogosutnak métányoható érdeke fűződik. A szerződő fé titoktartási köteezettsége a másik fée kapcsoatos tudomására jutott minden információra kiterjed. A szerződő fé a birtokába jutott bizamasnak minősüő in formációt csak a másik fé írásbei hozzájáruásáva adhatja át, ietve teheti hozzáférhetővé harmadik szeméy részére. A szerződő fé a szerződésse kapcsoatos okmányokat és információkat kizáróag a szerződés tejesítésére hasznáhatja fe. A másik fé eőzetes jóváhagyása nékü iyen információt egyik fé sem tehet közzé, harmadik szeméy rendekezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt érvényes és hatáyos jogszabáy aapján vaamey bíróság vagy más hatóság, áamigazgatási szerv (p. MEH) köteező érvénnye erendei. A feek errő haadéktaanu tájékoztatják egymást írásban a vonatkozó bírósági, vagy más hatósági határozat egyidejű megküdése meett. Nem tekinthető titoktartási köteezettség aá eső információnak, (E) amey az azt megszerző fé vagy annak megbízottja, akamazottja, tisztviseője, részvényese tuajdonában vot az információ átadásakor; ameyet a fé jóhiszeműen megszerzett egy oyan harmadik fétő, amey jogosut vot annak átadására; ameyet közhatami szerveknek, vagy bármey más kormányzati hatóságnak a jogszabáyi vagy hatósági eőírások szerint ki keett adni. Tejesítési hey, idő A tejes eátásra vonatkozó szerződések aapján az ELMB rt. köteezettségeinek a tejesítési heye a vevő födgázrendszerhez vaó csatakozási pontja (fogyasztási hey). A tejes eátásra vonatkozó szerződések aapján az ELMB rt. köteezettségeinek a tejesítési idejét, - amey mindig egy meghatározott időtartam, - a Feek a szerződés időtartamán beü szabáyozzák. A födgáz értékesítési szerződéseket az ELMB rt. vonatkozásában tejesítettnek ke tekinteni, amennyiben az ELMB rt. szerződése aapján a vevő igényének megfeeő mennyiségű és minőségű födgáz fogyasztási heyén, a szerződés ben meghatározott időtartam aatt a vevő rendekezésre át. (F) A födgáz díja, szogátatások díjtéteei Az ELMB rt. vevőnként egyedieg, a fogyasztási sajátosságok, megrendet gázmennyiség, minőségi paraméterek, továbbá a tejesítés heye, ietve a szerződés időtartama aapján határozza meg a szogátatásainak díját. A vevő kötees az ELMB rt. részére a födgáz kereskedemi szerződésben meghatározott díjat megfizetni, az ott meghatározottak szerint. A vevő és az ELMB rt. közötti fizetés és eszámoás szabáyait az Üzetszabáyzat ietve a feek között étrejött szerződés tartamazza. (G) A födgáz-kereskedemi engedéyes feeőssége a vevőkke szemben Az ELM B rt. kötees átaánosan a pogári jog szabáyai szerint tejes kártérítést fizetni a vevőnek, ha a vee kötött szerző dését megszegte, az abban fogatak tejesítésére bármiyen neki feróható okbó nem képes, és ezze az adott fehasznáónak kárt okozott. 16. oda

19 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata Az ELMB Zrt. a vevőkke kötött egyedi eátási szerződésekben szerződésszegésének esetére kötbérfizetést váahat. a tejes eátásra vonatkozó szerződés esetén az aábbiak sze Az ELMB Zrt. feeőssége rint aaku: A szerződés szerinti födgáz ejuttatása a vevő csatakozási pontjáig az érintett rendszerüzemetetők feadata. A fogyasztási heyen átadott födgáz minőségi vagy mennyiségi hibájáért az ELMB Zrt. is - eenkező megáapodás hiányában -feeősséget váa, kivéve a szerződésben szabáyozott vis maior, és a ehetetenüés eseteit. ( ( ( ( ( ( Amennyiben tehát a mennyiségi, ietve minőségi hiba az ELMB Zrt.-nek feróható, így küönösen, ha ennek oka az, hogy az ELMB Zrt. nem kötötte e a szükséges kapacitásokat az érintett rendszerüzemetető engedéyesekné, akkor a pogári jog átaános szabáyai szerint tejes kártérítésse tartozik a vevő ve szemben. Ha az ELMB Zrt. a vevőve kötött szerződése, és a vevő jogszabáyoknak, ietve az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzatnak megfeeően igazot igénybejeentése eenére nem rendekezik a szerződés szerinti mennyiségű és minőségű födgáz kereskedemi (véteezési) szerződésse, akkor ELMB Zrt. kötees ennek következményeit a vevőve kötött szerződés rendekezései szerint viseni, és a vevő femerüt kárát a pogári jog szabáyai szerint megtéríteni. Amennyiben a vevői igény igazoását a Magyar Energia Hivata nem fogadja e, és az Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat aapján a vevőt érintő kapacitás igényésének csökkentésére, vagy bizonyos kapacitások visszaadására utasítja a vevőt ietve az ELMB Zrt.-t, akkor ez a jóvá nem hagyott kapacitások tekintetében az ELMB Zrt.-tő függeten okbó bekövetkezett ehetetenüésnek minősü. A tejes eátásra vonatkozó szerződés aapján az ELMB Zrt. végzi a vevő véteezési pontjára vonatkozó nomináást a vevő adatszogátatása aapján. Amennyiben a vevő áta a rendszerbő véteezett gázmennyiség meghaadja a fogyasztási heyre nominát értéket, vagy túépi a ekötött kapacitás mértékét, az emiatt fizetendő femerüő kötségeket és pótdíjat az ELMB Zrt. fizeti meg közvetenü az érintett rendszerüzemetető engedéyesnek. Az ELMB Zrt. a kifizetett pótdíj és kötségek összegét, amennyiben a túépés a vevő hibás adatszogátatása miatt következett be, a tejes eátásra vonatkozó szerződés rendekezései aapján hárítja tovább a vevőre. Az ELMB Zrt. természetesen kötees födgáz kereskedemi tevékenységét fenntartani a vevőve kötött értékesítési szerződés hatáya aatt. (1-1) A födgáz-kereskedemi engedéyes ejárása a vevő károsodása esetén a rendszerüzemetető engedéyesekke szemben Az ELMB Zrt. kötees ejárni a vevő bejeentése aapján a rendszerüzemetetőve szemben, aki a vevőné feépő véteezési üzemzavarért feeős. Az ELMB Zrt. kötees mindenkor a vevő kérésére annak érdekeit képviseni a vevő eátásában résztvevő többi engedéyesse szemben. Ejárása során az ELMB Zrt. kötees tőe evárható szakérteemme mindent ekövetni a vevő érdekeinek védemében, eredményfeeősség azonban nem terhei. Amennyiben azonban bebizonyosodik, hogy nem tett meg minden tőe evárhatót a vevő érdekében, kötees annak ebbő eredő kárát megtéríteni, a vevő pedig jogosut az ELMB Zrt.-ve kötött födgáz értékesítési szerződését azonnai hatáya femondani. Feek köteesek a szerződés tejes időbei hatáya aatt egymássa együttműködni és a szerződésben fogat rendekezések tejesítéséve kapcsoatban minden ényeges információt, femerüt adatot, vátozást ésszerű határidőn beü a másik fée írásban közöni. Bármey fé kezdeményezésére a másik fé kötees a szerződés tejesítéséve kapcsoatos egyeztetési ejárásban részt venni. 17. oda

20 ELMB Zrt. Fődgáz - kereskedemi Üzetszabáyzata () Szerződésmódosítás Szerződő feek közös megegyezése útján írásban módosíthatják szerződésüket. Köteező a szerződés módosítását kezdeményezni az aapu szogáó hatáyos jogszabáyok vátozása esetén. () Pénzügyi Biztosíték Az ELM B Zrt. jogosut a szerződéses partnereit pénzügyi kockázat tekintetében mnos teni és ennek aapján a megkötendő szerződés biztosítására, ietve szerződésszegés esetére pénzügyi biztosítékot kérni a szerződő fétő. Szerződő feek az egyedi szerződés megkötésekor megáapodhatnak a biztosíték fajtájában és mértékében. óvadék, bankgarancia. (K) Óvadék Az óvadékot készpénzze vagy átutaássa ke tejesíteni. Az óvadék tejesítését a készpénz befizetését igazoó eredeti banki bizonyatokka, banki átutaás esetében a terheés napján ket bankszámakivonatta és annak meéketéve, vagy a terheés/átutaás megtörténtérő szóó más banki bizonyat eredeti pédány áva ke igazoni. (L) BankgaranCia A pénzügyi biztosítékként efogadható bankgaranciát az ELMB Zrt. áta efogadott, befödi székheyű pénzintézet adhatja ki, mey bankgarancia forintban megadott meghatározott összegrő szó, határozott időtartamra érvényes, és kedvezményezettként a kereskedő van megnevezve. Csak az a bankgarancia fogadható e pénzügyi biztosítékként, ameyben a pénzintézet köteezettséget váa a kereskedő áta benyújtott igénybejeentés fetéte néküi, egkésőbb 3 banki napon beüi tejesítésére. (M) Részeges érvényteenség Ha a szerződésben kikötött bármey rendekezés nem akamazható (végrehajthatatan) vagy érvény teen né váik, akkor ez csak arra a rendekezésre vonatkozik, és nem jeenti az egész szerződés vagy más rendekezéseinek érvényteenségét, ietve végrehajthatatanságát. A feek köteezettséget váanak arra, hogy haadéktaanu jóhiszemű tárgyaásokat foytatnak az érvényteenné vát rendekezés más rendekezésse vaó heyettesítése tárgyában. (N) rányadó jog A szerződő feek irányadó jognak a magyar jogot tekintik. A szerződésben nem szabáyozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jogi szabáyok, így esősorban a Pogári Törvénykönyv, a GET és a GET egyes rendekezéseinek végrehajtására kiadott kormány rendeet, a GET végrehajtására kiadott egyéb rendeetek, a födgáz eátási szabáyzatok rendekezései az irányadóak. (O) Jogszabáyvátozás Amennyiben jeen üzetszabáyzat hatáyba épése után oyan jogszabáyvátozás következik be, amey 18. oda

21 ELMB Zrt. Födgáz-kereskedemi Üzetszabáyzata azt eredményezi, hogy mind a vevő, mind az ELMB Zrt. jeen Üzetszabáyzat szerinti bármey köteezettségének tejesítése jogeenessé vagy érvényesíthetetenné váik; vagy ényeges mértékben sérti akár a vevő, akár az ELMB Zrt. jeen Üzetszabáyzatba fogat jogait vagy növei a feek Üzetszabáyzat szerinti köteezettségeit; a szerződő feek köteesek egymást értesíteni a vonatkozó jogszabáyvátozásró és a jeen Üzetszabáyzatra vaó kihatásáró. Jogszabáyvátozásnak minősühet a GET 14. (2) bekezdésében emített Üzemi és Kereskedemi Szabáyzat módosítása is, vaamint minden oyan hatósági határozat, amey a jeen üzetszabáyzatban fogatak tejesítésére kihat. (P) A jogszabáyvátozás jogkövetkezménye A feek a jogszabáyvátozás szerinti esetekben köteesek az értesítést követő egfejebb 30 naptári napon keresztü jóhiszeműen tárgyaást foytatni arró, hogy miyen módosítások szükségesek a közöttük fennáó szerződéshez. A feek minden tőük evárhatót köteesek megtenni annak érdekében, hogya közöttük étrejött szerződést úgy módosítsák, hogya szerződés egjobban tükrözze a Feek közötti szerződés hatáyba épésekor fennát szándékát. Amennyiben a feek nem jutnak megegyezésre 30 napon beü, akkor közöttük fennáó jogvitát bírósági úton intézik e. (Q) A kézbesítés szabáyai Az ELMB Zrt. az ügyfé részére szóó iratokat, ajánatokat, értesítéseket, átaában postai úton eőre fizetett ajánott evéküdeményként, vagy faxon, vagye-mai-ben arra a címre küdi, amey az ügyfé értesítési címe, vagy fizető címe a födgázvásárási szerződés ben. Ennek hiányában az ELMB Zrt. az átaa az ügyfé részére egutojára kibocsátott számán szerepő címre küdi meg az iratokat. Az e-mai-ben küdött értesítés csak akkor tekinthető kézbesítettnek az e-mai-ben szerepő időpontban, ha a kézhezvétet az ügyfé kifejezetten írásban visszajeezte. Az ELMB Zrt. a faxon, vagye-mai-ben történő sürgős értesítést az ügyfé kérésére eőre fizetett ajánott evéküdeményben is megerősíti. Az ELMB Zrt. áta nem könyvet küdeményként postára adott iratokat (p. száma), a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek ke tekinteni. Az ELMB Zrt. - amennyiben azt tartamuk miatt indokotnak tartja, - az ügyfé részére szóó küdeményeket tértivevényes evében küdi meg a ügyfének. A vevő fefüggesztését, kikapcsoását megeőzően azonban az ELMB Zrt. kötees a vevőt a szerződésük nek megfeeő módon, igazohatóan tájékoztatni. Ha a postai úton továbbított tértivevényes küdemény kézbesítése azért vot sikerteen, mert a posta a küdemény, "nem kereste", ietve "az átvétet megtagadta", jezésse érkezett vissza, akkor a küdeményt kézbesítettnek, a címzettei közötnek ke tekinteni. Akkor is ha a küdeményrő, vagy annak tartamáró a címzett tényegesen nem szerzett tudomást, azon a napon ameyen a kézbesíteten küdeményt a postátó az ELMB Zrt. visszakapta. (R) Jogviták rendezése A szerződő feek a szerződés értemezéséve, tejesítéséve, megszüntetéséve kapcsoatban közöttük vita aakuna ki, azt egymás között, békés úton tárgyaásokka igyekeznek rendezni. Ennek sikerteensége esetére a szerződő feek kikötik a szerződésse kapcsoatos vaamennyi jogvitájuk edöntésére apertárgy értékétő függően a Pesti Központi Kerüeti Bíróság, ietve a Fővárosi Bíróság ietékességét. 19. oda

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Készült: 2014.02.21 15:32

Készült: 2014.02.21 15:32 Eemi kötségvetés Készüt: 2014.02.21 15:32 Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési bevéteek 08 Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak,

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől Földgáz E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2009. július 1.-étől 1 Tartalomjegyzék 2. oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. február 25. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 5 1.1

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31.

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31. PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata ----------------------- HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Pécs, 2015. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások,

Részletesebben

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székheye: Irányító szerv: Vidékfejesztési Minisztérium Vidékfejesztési Minisztérium Budapest......... számje 32570 PIR-törzsszám 1051 Szektor 12 Fejezet 1500 Cím/Acím 039189 ÁHTT

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Földgáztárolói engedélyes ÜZLETSZABÁLYZATA

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Földgáztárolói engedélyes ÜZLETSZABÁLYZATA Földgáztárolási engedélyes Üzletszabályzata A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Földgáztárolói engedélyes ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen Üzletszabályzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 2012. július 20. 1/4.oldal

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Stílusdefiníció: TJ 1: Betűtípus: Félkövér Stílusdefiníció: TJ 3: Betűtípus: Dőlt Stílusdefiníció: TJ 4 Formázott: Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,25 cm A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 1 Az FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. május 17. 2 Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 8 I.1. Az üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás Rendezvényszervezõi felcím felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/6 Biztosítási esemény 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041356., a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság,

Részletesebben

Jogszabályok Karbantartás

Jogszabályok Karbantartás Jogszabályok Karbantartás Tartalom Szolgáltatás szüneteltetése... 2 A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése... 3 Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll.

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll. Kimenet o o 20 ma - RÓZSA SÁNDOR VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK. (RÁDIÓVEVÖKÉSZÜLÉKEK) MAGYAR HONVf:DELMI SPORTSZÖVET800 1964 MAGYAR HONVIi:DELMI SPORTSZOVETS~G TARTALOMJEGYZ~K 82. szém Rózsa Séndor

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ...,

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ..., MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ...,. MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE -,. '!... RADVANYI LASZLú MAGNETOFON KÉSZÜLÉKEK,, ~,. KORSZERUSI-rESE MAGYAR HONVED~LNIJ 1963 SYORTSZÖVETS~

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E Komárom- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG IGZGTÓJÁNK 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E az adatvédelmi rendelkezésekről és az adatbiztonság rendjéről

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (1. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra

FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra Szakszervezet Üzemi Tanács Vezérigazgató Közvetlen VIG/FB irányítás alatt Belső Ellenőrzési Vezérigazgatói Tanácsadók 1. sz. függelék Gazdasági Vezérigazgatóhelyettes Kereskedelmi

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készítés időpontja: 2011. május 16. Utolsó módosítás időpontja: 2015. október

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 2014.06.24. 1/10.

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben