Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére"

Átírás

1 Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági éet szerepőinek. A étrehozásukat és a kedvezmények igénybevéteének szabáyait meghatározó kormányrendeet aapján városunk közigazgatási terüete is szabad váakozási zónába tartozik. A szabad váakozási zóna áta biztosított ehetőségek kiaknázása érdekében önkormányzatunk közgyűése ezidáig hat váakozássa kötött megáapodást. Önkormányzatunk céja az, hogy egyrészt új befektetők, váakozások eteepedését, másrészt a városban működő váakozások fejődését is támogassa, eősegítse a munkaheyek megőrzését, bővítését és ezze eőmozdítsa a heyi gazdaság fejődését. Gazdasági kapcsoatépítésünk kiszéesítése érdekében szeméyes tárgyaásokat foytattunk a sagótarjáni váakozások vezetőive, meyeken ismertettük önkormányzatunk gazdasági céjait és távati eképzeéseit. Az egyeztetések sikerre jártak, a cégek nyitottak votak az együttműködésre, kifejezték szándékukat a megáapodások aáírására. Jeen eőterjesztésben arra teszek javasatot, hogy a MITSUBA Automotive System of Europe Kft.-ve erősítsük meg partneri kapcsoatunkat. Tisztet Közgyűés! Kérem, hogy a határozati javasatot a fentiek figyeembe véteéve szíveskedjenek megtárgyani és efogadni! 3100 Sagótarján, Múzeum tér 1. Te./Fax: (32) , e-mai:

2 Határozati javasat Sagótarján Megyei Jogú Város Közgyűése jóváhagyja a Sagótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MITSUBA Automotive System of Europe Kft. közötti stratégiai együttműködési megáapodást az 1. meéket szerint és fehatamazza a pogármestert a megáapodás aáírására. Határidő: érteem szerint Feeős: Székyné dr. Sztrémi Meinda pogármester Sagótarján, március 17. Székyné dr. Sztrémi Meinda pogármester

3 1. meéket a../2014.(iii.27.) Öh.sz. határozathoz Stratégiai együttműködési megáapodás Mey étrejött egyfeő: Sagótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Sagótarján, Múzeum tér 1., képvisei: Székyné dr. Sztrémi Meinda pogármester), a továbbiakban: Önkormányzat másfeő; MITSUBA Automotive Systems of Europe Kft. (3104 Sagótarján, Patak utca 3-4., Cg , képvisei: Takeshi Mashimo ügyvezető igazgató), a továbbiakban: MITSUBA Kft. (együttesen: Feek) között az aábbiak szerint: Sagótarján, Nógrád megye és az Észak-Magyarországi iparvidék sajnáatos gazdaságtörténeti okok miatt Magyarország vezető ipari vidékébő rövid idő aatt csekéy jövedeemtermeő képességű nagy munkanéküiségge sújtott térséggé vát a rendszervátást megeőző és azt követő években. A nagy iparváaatok romjain csak kisebb étszámú társaságok tudtak megmaradni, a szakképzett magasan kvaifikát munkaerő ehetőségek híján másho keresett bodoguást. A térség saját erejébő források híján és jeentős kormányzati segítség nékü ezen az áapoton vátoztatni nem tudott. Magyarország Kormánya a 27/2013. (II.12.) Korm. rendeette szabáyozta a szabad váakozási zónák étrehozását, mey vaódi ehetőséget jeent a hátrányos heyzetben évő térségek fezárkóztatására.

4 Ezen ehetőségek kihasznáására csak az önkormányzatok és a gazdasági éet szerepői közötti szoros együttműködésse nyíik ehetőség, mey a jeen stratégiai megáapodás megkötését indokoja. Sagótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kijeenti, hogy új befektetők, váakozások eteepedésének eősegítése meett a városban régóta működő váakozások fejődésének támogatása, a munkaheyek megőrzése és bővítésének biztosítása fontos tényezője a heyi gazdaság fejődésének. A város önkormányzatának pénzügyi és szociáis szempontbó is eemi érdeke a működő váakozások és a fogakoztatottak számának a növeése, küönös tekintette a térség jeenegi gazdasági fejettségi szintjére, jövedeemtermeő képességére. A MITSUBA Kft. 12 éve egyik meghatározó szerepője Sagótarján gazdasági éetének. A viággazdasági váság okozta rövid idejű visszaesést követően a MITSUBA Kft. foyamatosan és dinamikusan bővíti piacát, növei termeését. A MITSUBA Kft ban, csaknem megdupázta eőző évi árbevéteét, vaamint december végére köze kétszeresére főrő 248 főre emete a dogozói étszámát. Figyeembe véve a MITSUBA Kft. Sagótarján gazdaságában betötött jeentős szerepét Feek arra az ehatározásra jutottak, hogy egymássa stratégiai partnerségi megáapodást kötnek. A jeen stratégiai együttműködési megáapodás átaános céjai: a Feek közötti párbeszéd biztosítása a köcsönös bizaom és kiszámíthatóság jegyében, a MITSUBA Kft. hosszú távú jeenétének biztosítása Sagótarján gazdaságában, a MITSUBA Kft. termeő és fejesztő tevékenységének eősegítése, a fogakoztatás növeése, a szabad váakozási zónák adta ehetőségek kihasznáása a MITSUBA Kft. tejesítményének és versenyképességének a növeése érdekében. Az együttműködési megáapodás fő cékitűzése, hogy intenzíven járujon hozzá a Feek közötti megévő kapcsoat erősítéséhez és kifejezze köcsönös szándékukat, hogy Feek egymássa, mint hosszútávon megbízható partnerre számohatnak.

5 A Feek az aábbi pontokban egyeztek meg: 1. Gazdaság fejesztése Feek a szabad váakozási zónákra kiírt páyázatokka kapcsoatos információkat a páyázatokon, vaamint az autóipari beszáítói kaszter munkájában vaó részvéte eősegítése érdekében megosztják. A MITSUBA Kft. kifejezi azon szándékát, hogy a váakozási eredményeket és a piaci viszonyok aakuását figyeembe véve az ekövetkező években törekszik arra, hogy mind a kapacitás, mind a termékskáa tekintetében bővítse sagótarjáni gyártó tevékenységét. A tuajdonosi kör áta jóváhagyott középtávú tervekben szerepő számok erőtejes évi 20 %-os növekedést prognosztizának, mígnem 2020-ra jeen rekord-árbevéteét is megdupázva reményeik szerint a MITSUBA Kft. még jeentősebb tényezővé váik a térségben. A MITSUBA Kft. kifejezi azon szándékát, hogy dogozói étszámát 2016-ra eőre áthatóag 320 főre emeje, miközben jeentős gép és eszközberuházásai révén évente további 1.5 miió euróva növeje eszközei értékét. Fenti céok eérése érdekében a MITSUBA Kft. az Önkormányzattó megkívánja vásároni a teepheye meett taáható 6225/15 hrsz.-ú, 0.5 hektáros födterüetet. A MITSUBA Kft. kifejezi azon szándékát, egyidejűeg az Önkormányzat kifejezi azon igényét, hogy a MITSUBA Kft. részt vegyen Sagótarján Gazdaságfejesztési Koncepciójának a kiaakításában. 2. Képzés, oktatás fejesztése Az Önkormányzat Közgyűése a 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendeette döntött az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! fesőfokú végzettség megszerzésére irányuó képzés és páyán történő eheyezkedés ösztöndíjrendszerének a étrehozásáró. A MITSUBA Kft. kifejezi - akamas jeöt és gazdasági heyzete függvényében - az ösztöndíjrendszerben történő részvétei szándékát. A MITSUBA Kft. kifejezi azon szándékát, hogy a versenyképességének biztosítása és eőmozdítása érdekében a saját munkaerő áományának fejődési ehetőséget biztosít, meyet az Önkormányzat a rendekezésre áó eszközökke támogat, ösztönöz.

6 3. Együttműködés Sagótarján versenyképességének erősítése érdekében A Feek kifejezik szándékukat a megévő ki nem hasznát erőforrások fetárása, aktivizáása, küönös tekintette a heyi gazdaság, ipar városon beüi kapcsoatrendszerének, a beszáítások terüetén történő együttműködés erősítésének érdekében. Az Önkormányzat kifejezi szándékát, hogy a MITSUBA Kft. tevékenységét, termékeit a testvérvárosi kapcsoatokban rejő még kihasznáatan ehetőségek útján a határainkon tú is megismertesse, ezáta a MITSUBA Kft. küfödi gazdasági kapcsoatait is eősegítse. 4. A MITSUBA KFT. részvétee Sagótarján közéetében, kuturáis és sport éetében Az Önkormányzat támogatja a MITSUBA Kft. aktív részvéteét Sagótarján kuturáis, sport és közéetében és annak küönböző formái támogatásában. (p. Zenthe Ferenc Színház, Nógrád Néptáncegyüttes, Sagótarjáni Szimfonikus Zenekar, sport kubok, TIT, civi egyesüetek) 5. Az együttműködés értékeése Feek szándéka, hogy együttműködésük eredményeit rendszeresen, ehetőeg évente eemezzék, és meghatározzák a következő időszak ehetséges együttműködési feadatait. A Megáapodás tartamát a Feek megértették, és mint akaratukka és szándékukka mindenben megegyezőt fogadták e. A Feek vitáikat és a későbbiekben esetegesen etérő ááspontjukat jeen Megáapodás vonatkozásában a barátiag evárható, tárgyaásos úton rendezik. Ket: Sagótarjánban, március Székyné dr. Sztrémi Meinda pogármester Takeshi Mashimo ügyvezető igazgató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben