TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: E-mai: more _ Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai Önkormányzat Kerüeti Városrendezési és Építési Szabáyzatának módosítása a Kerepesi út - Piisi utca /7 teek ÉK-i határa - Rákos patak vonaa - Erdőterüet Ny-i határa - Pesti határút - Sárga rózsa utca áta határot terüetegységre vonatkozóan TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA A teepüésfejesztési koncepcióró, az integrát teepüésfejesztési stratégiáró és a teepüésrendezési eszközökrő, vaarnint egyes teepüésrendezési sajátos jogintézményekrő szóó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeet (a továbbiakban: Korm. rendeet) 39. (2) bekezdésében fogatak értemében, a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeet 3. rneéket 3. pontjában meghatározott hatáskörömben ejárva a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kerüeti Városrendezési és Építési Szabáyzatának a Kerepesiút-Piisi utca teek ÉK-i határa- Rákos patak vonaa - Erdőterüet Ny-i határa - Pesti határút - Sárga rózsa utca áta határot terüetegységre vonatkozó módosítása tárgyában a véeményezési ejárás során beérkezett véemények efogadásáró, ietve e nem fogadásáró a nyiatkozó áarnigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetésben résztvevők észrevéteeire adott váaszokban, vaamint az egyeztető tárgyaás jegyzőkönyvében fogatakka egyetértve hozom meg a döntésemet Megáapítom, hogy a teepüésrendezési terv tervezetének véernényezési szakaszában további etérő véemény nem maradt fenn. INDOKOLÁS A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat ( 02 Budapest, Szent Lászó tér 29.) megbízása aapján ekészüt a Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai Önkormányzat Kerüeti V árasrendezési és Építési Szabáyzatának a Kerepesi út - Piisi utca teek ÉK-i határa- Rákos patak vonaa- Erdőterüet Ny-i határa- Pesti határút-sárga rózsa utca áta határot terüetegységre vonatkozó módosítása. A teepüésrendezési eszköz rnódosításának véeményeztetése a Korm. rendeet 32. () bekezdés a) pontjában fogatak szerinti tejes ejárás akamazásáva történik. A Korm. rendeet 38. (5) bekezdésében fogatak szerint a véernényezési ejárás során az ejárásban résztvevőknek a kifogást emeő véeményüket jogszabáyi hivatkozássa, vagy szakmai indokoássa ke igazoniuk Az áamigazgatási szervek részére a véeményezési ejárás során adott észrevéteeik rnegváaszoásra kerütek a rneéketben megfogamazottak szerint. A fennmaradt etérő véemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyaás összehívására kerüt sor a Korm. rendeet 39. () bekezdésében fogatak aapján, rneynek eredményeként nem maradt fenn további etérő véemény Budapest, Szent Lászó tér 29. *Levécím: 1475 Budapest, Pf 35 Teefon: *Fax: *E-mai: Honap:

2 A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat a teepüésfejesztésse és teepüésrendezéssei összefiiggő ejárásaiban a partnerségi egyeztetés szabáyait a teepüésfejesztésse és teepüésrendezéssei összefiiggő partnerségi egyeztetés szabáyainak megáapításáró szóó 326/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatta áapította meg. A Kerüeti V árasrendezési és Építési Szabáyzat módosításának tervezete a partnerségi egyeztetés szabáyainak megfeeően március 20. és ápriis 20. között kerüt közzététere, meynek során a akosság, az érdekképviseeti szervek, a civi és gazdákodó szervezetek, vaási közösségek a tervezette kapcsoatosan j avasato kat, észrevéteeket tehettek, véeményt nyiváníthattak. A partnerségi egyeztetés során egy akostó érkezett észrevéte, amey részben beépüt e tervbe, részben nem kerüt efogadásra a meéket váaszevében megfogamazott indokás aapj án. A Korm. rendeet 39. (2) bekezdésében fogatak értemében a véeményezést követően a beérkezett észrevéteeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni ke a képviseőtestüette, ameyek efogadásáró vagy e nem fogadásáró a képviseő-testüet dönt. A véemény, észrevéte e nem fogadása esetén a döntést indokonia ke. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó (IX. 23.) önkormányzati rendeet 3. meéket 3. pont apontja értemében a Pogármester dönt a teepüésrendezési terv véeményezését követően beérkezett véemények efogadásáró vagy e nem fogadásáról A véemény, észrevéte e nem fogadása esetén a döntést indokoássaátja e. A véeményezési ejárás során beérkezett véemények efogadásáró és e nem fogadásáró a nyiatkozó áamigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetésben részt vevők észrevéteeire adott váaszokban, vaamint az egyeztető tárgyaás jegyzőkönyvében fogatak szerint hoztam meg döntésemet A teepüésrendezési terv tervezetének véeményezési szakaszában további etérő véemény nem maradt fenn. Budapest, május" " 2014 MÁJ 2 t Meéket: Az áamigazgatási szervek észrevéteeire adott váaszok - Az egyeztető tárgyaás jegyzőkönyve A partnerségi egyeztetés során érkezett észrevéte és váasz 2

3 VÁLASZOK ÉS INDOKLÁSOK a BUDAPEST X. KERÜLET, Kerepesiút-Piisi utca-40907/7 teek ÉK i határa- Rákos-patak vonaa- Erdőterüet NY-i határa Pesti határút-sárga rózsa utca áta határot terüet KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE (KSZT) a teepüésfejesztési koncepcióró, az integrát teepüésfejesztési stratégiáró és a teepüésrendezési eszközökrő, vaamint egyes teepüésrendezési sajátos jogintézményekrő szóó 314/ /2012. (XI. 8.) Korm. rendeet 38. -a aapján érkezett VÉLEMÉNYEZÉSISZAKASZ észrevéteeire V é e m é n y e z ő : Budapest Főváros XVII. kerüet Rákosmenti Pogármesteri Hivata Pogármesteri Iroda Főépítészet (/ktsz: ) Budapest Főváros XV. kerüeti Önkormányzat Pogármester (kt.sz: ) Észrevéte: Váaszok és indokások: - 1. Budapest Főváros XVII. kerüet Rákosmente Önkormányzatának Váaszt nem igénye. Városfejesztési és Vagyongazdákodási Bizottsága a teepüésfejesztési koncepcióró/, az integrát teepüésfej'esztési stratégiáró és a teepüésfej/esztési koncepcíóró, az integrát teepüésfejesztési stratégiáró és a teepo/ésrendezési eszközökrő, vaamint egyes teepüésrendezési sajátos jogintézményekrő szó/ó 314/2012.(X/.8.) Karm. rendeet 38. -ában vaamint Budapest Főváros XVII. kerüet Rákosmente Önkormányzata Képviseőtestüetének a Képviseő-testüet Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szó/ó ( ) önkormányzati rendeete 9. (8) bekezdéséhez rendet 2.számú me/ék/et 111./A/4. ponjában nyert fehatamazás aapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros X. kerüet, Kerepesi út- Piisi utca hrsz-ú teek ÉK-i határa - Rákos-patak vonaa - Erdőterüet Ny-i határa - Pesti határút Sárga rózsa utca áta határot terüetre vonatkozó Kerüeti Városrendezési és Építési Szabáyzat mgdosítás jóváhagyását támogatja. - 1.) A beépítés intenzitásáva kapcsoatban A Képviseő-testüet nem ért egyet: - az új beépítés terüetén kiaakított intézményi övezet 9 O méterben A 93/2014.(1.29.) Főv. Kgy.h.-nak megfeeően az 1-X/SZ-L-02 építési meghatározott építménymagasság kiaakításáva, mert az. kedvezőten övezet egnagyobb építménymagassága 7,5 méterben kerü városképi sziuettet eredményez, mind a X., mind a XV/. kerüet terüetén évő beépített környezet 5,0-5,5 méter építménymagasságához viszonyítva. - Az L4 keretövezet intenzitását meghaadó építménymagasság, beépítési ehetőség akamazásáva. meghatározásra. A tervezési terüetre hatáyos Szabáyozási terv (Budapest Kőbányai Önkormányzat 52/2001. (XII.18.) sz. ÖK. rendeete) L4 és építési övezetekbe soroja a terüetet, mégis nagyobb beépíthetöséget biztosít jeen tervnél A hatáyos építési övezetek pédáu: - L4-X/3 beépíthetősége 50%, max. sztm. 1,00, - L4-X/4 beépíthetősége 75%, max. sztm. 1,00, 1-X/1 építési övezetben a beépíthetőség 80%.

4 - Az ökoógiai háózat egy részének akóteken vaó megjeenése ve. - Az új beépítésű terüetné megjeenő zártsorú beépítés akamazásáva. - Az egyes terüetrészeken akamazott 30%-os beépíthetőség biztosításáva, mert az a egfejebb 25% beépíthetőséget jeentő, L4 keretövezet homogén környezetében indokoatan. - A tömb-teek beépítés akamazásáva - a többszörös hataká~os, két-három szintes épüetei idegen testként jeennek meg a városszerkezetben, város képben. - A szabáyozás aátámasztó munkarészében prognosztizát 1800 akás egyes terüeteken a akásszám rögzítések hiányáva, mert így az övezetek, beépftés, építménymagasság áta biztosított ehetőségek a tei/ezettné több akás eheyezésére adnak ehetőséget. A fentiek aapján a Képviseő-testüet áásponja szerint a szabáyozási tervben megáapított, az Étv. 60. (10) bekezdésében fogatak aapján övezetek étrehozása, a TSZT terüetfehasznáásának megfeeő, egyéb akamazható keretövezetnek megfeeő szabáyozási keretterv módosítása nékü, az építési övezet megáapításának nem feenek meg. A Fővárosi Önkormányzat Az L3-X/SZ-06 építési övezet a 93/2014.(1.29.) Föv. Kgy.h. aapján megfeeő, az 1-X/SZ-L-02 építési övezet egnagyobb építménymagassága 7,5 méterben kerü meghatározásra. Az ökoógiai háózat két teket érint, meyen köteező érvényű szabáyozási eemként a.. teek zödfeüetként fenntartandó része" jeöés szerepe, tehát a teek azon része nem beépíthető és köteezően zödfeüetnek ke ennie. A javasot tekek az FSZKT aapján építési jogga rendekeznek, nem új kijeöésrő van szó. A zártsorú beépítés korszerű, a mai akossági igényekhez akamazkodó sorházas és átriumházas beépítésnek ehetőséget ad, amey ieszkedik a szabadonáó csaádiházas környezethez. A hatáyos Szabáyozási terv is tartamaz zártsorú beépítési médda rendekező építési övezeteket (L4-X/4, 1-X/1 ). A sűrűbb, 30 %-os beépíthetőségge járó kiaakítás fenntarthatóbb (p. közműeátottság szempontjábó), mégis emberéptékű és éhető. A tervezési terüetre hatáyos Szabáyozási terv (Budapest Kőbányai Önkormányzat 52/2001. (XII.18.) sz. ÖK. rendeete) L4 és építési övezetekbe soroja a terüetet, mégis nagyobb beépíthetöséget biztosít jeen tervné. A hatáyos építési övezetek pédáu: - L4-X/3 beépíthetösége 50%, max. sztm. 1,00, - L4-X/4 beépíthetösége 75%, max. sztm. 1,00, - 1-X/1 építési övezetben a beépíthetőség 80%. Jeen szabáyozási terv a KVSZ módosítása, így a korábbi ( ig hatáyos) OTÉK-nak ke megfeenie a tervnek, amey épüetenként 6 akásban maximaizája a rendetetési egységek számát. A tömbekes kiaakítás városépítészeti szempontbó eőnyösebb megodáshoz vezethet, mint ha tekenként egy többakásos társasház á, mive a tömbtekek akamazása ehetőséget ad az épüetek éhető eheyezésére, nagy zödfeüetek, udvarok kiaakításra. Az épüetek éptéke nem nagyobb, mint, ha önáó tekeken ánának, viszont szabadabb az eheyezhetöségük. A akásszám az övezetekben megengedett paraméterek maximáis mértéke aapján kerüt kiszámításra átagos 100 m2 bruttó akásaapterüette számova. A Fővárosi Közgyűés 93/2014.(1.29.) számú határozatáva hozzájáruását megadta, fetétee. A hozzájáruás fetéteeként meghatározott építménymagasság csökkentés az Akér utca - Cserkesz utca - Szávy utca - Gergey utca áta határot tömbben átvezetésre kerüt. Az 1-X/SZ-L-02 építési övezet egnagyobb 2

5 hozzájáruása szükséges az övezet kiaakításához. építménymagassága 7,5 méterben kerü meghatározásra. A Képviseő-testüet a következők figyeembevéteét javasoja: A hatáyos, az oktatási intézmények tervezési eőírásait tartamazó 1 - Az aapintézményi övezet kijeöt terüet méretei nem tudják biztosítani azok MSZE :2012, vaamint a neveési intézmények tervezési eheyezését, függetenü az övezet ehetséges beépítési százaékátó, mert eöírásait tartamazó MSZE a teek beépíthetőségének _J egyéb eőírások egfejebb 25% beépítés ehetőségét íryák eő. mértékét egyaránt egfejebb 30%-ban határozza meg, így az övezeti eőírás erre vonatkozó paramétere megfeeő. 1 Bár a nemzeti szabványosításró szóó évi XXVIII. tv. aapján a szabványok betartása nem köteező, az aapintézményi övezetek. terüete növeésre kerüt a étesítmények könnyebb kiaakíthatósága érdekében. 2.) A tervezett útháózatta kapcsoatban Jeen szabáyozási terv a hatáyos KVSZ módosítása, így a A Képviseő-testüet a következők eőírását tartja szükségesnek: ig hatáyos OTÉK 2. (1) szerint az építés fetéteét ehet " - A tervezett, új építés nem csak az eső 500 akás megépítését teszi megszab ni. szükségessé a Keresztúri út irányába és a Veres Péter út irányába tervezett út A KVSZ 83/F -a kiegészítésre kerü, a szükséges szabáyozását és csomópontokka vaó kiépítését, hanem a beépítés közekedésfejesztések rögzítésre kerünek a rendeetben az építés fetéteeként ke azokat meghatározni. fetéteeként az aábbiak szerinti tartaomma: Az 500 akást meg nem haadó új építések fetétee, hogy a közekedési háózatnak az aábbiaknak ke megfeenie: a megévő közútháózatta egaább egy forgami kapcsoat megéte. Az 500 akást meghaadó új építések fetétee, hogy a közekedési háózatnak az aábbiaknak ke megfeenie: Kerepesi út- Piisi utcai és/vagy a Kerepesi út- Sárga rózsa utcai csomópontok forgami méretezés aapján történő szükséges bövítése (jármüosztáyozó, jezőámpás irányítás), a megévő közútháózatta egaább egy forgami kapcsoat megéte, autóbusz közekedés étesítése a Tárna utcai kapcsoat, a Pesti határút, a Tárna utcai nyomvona és a Pesti határút közöt 18 m szabáyozási széességge tervezett gyűjtöút szűkség szerinti igénybevéteéve. - A Heves utca irányába kijeöt KL-KT út nyomvonaa jeegében nem fee meg Ekészüt a Körvasút menti körút érintett szakaszának terve, amey a az FSZKT-nak és a tervezett vonavezetéséve nem akamas az adott irányú Heves utcai nyomvonaat az FSZKT 3. sz. meéketben szerepő FORGALOM LEBONYOLíTÁSÁRA. hatáyos terv szerint ábrázotunk, és ez a tervezési terüeten kívü esik. - A Veres Péter út forgamának tehermentesítésére szükséges a Heves utcai A fent vázot terv szerint a Hevesi út korábbi széesítését feesegessé kapcsoat korrekt biztosítása. teszi. -A Sárgarózsa és a Pesti határút tervezett szabáyozási széessége A tervezett szabáyozási széesség keresztszevénnye igazot, feü/vizsgáandó. megfeeő. -A Pesti határút szabáyozási széessége, a Veres Péter úttó dére fekvő terüet A Pesti határút a BKRFT szerint távatban gyüjtöútként szerepe, a 3

6 jövőbeni fejesztési ehetőségeit figyeembe véve, 30m egyen. - A XV. kerüet Pesti határút közveten összeköttetésben egyen a X. kerüeti Keresztúri útta, az FSZKT-nek megfee/ően. 3.) A szabáyozás-rendeeti sz övegéve és szabáyozási tervapjáva kapcsoatosan: a Képviseő-testüet javasoja a következők figyeembevéteét: 5. Az új beépítésű terüeten az eőkertek méretét az eőírás nem rögzíti, ameyet a beépítés rendje miatt, rögzíteni szükséges. (A szabáyozási terv sem rendekezik, így csak fetéteezhető, azoték 5,0 méteres minimuma.) 6. Az 1-X/Sz-L-02 övezet?a) b. pont: szerint a szaigáitatás csak a födszinten bruttó 500m 2 aapterüet eőírás megakadáyozza az intézményi övezetben a két szinten vaó eheyezését. A bruttó aapterüet heyett javasot összes aapterüet (heyiség) meghatározása. (A bruttó aapterüet a faakka növet terüet.) c.) pont: a födszinti funkciók bemagasságára eőírt 4,0 méter a szaigáitató funkcióná is meghaadja az eőírt 3,0 métert, akás esetén - f"1ive az eőírás nem tija akás eheyezését a födszinten - túzott. A szabáyozás a födszinten titsa meg a akás eheyezését. d. pont: Az emeeti szinteken a akófunkció megengedett, eentmond a b.) pont eőírásainak. 7. (7) bekezdés A Rákos patak és a beépítésre szánt terüet közötti távoság 80 méter, a Rákos patak 50 méteres sávjain kívüi építés ehetősége a akóterüetekhez köze engedi p. a vendégátó épüeteket. Javasot az építési hey meghatározása, a fásítás fe/téte/éve. keresztszevény szerinti 16,0m szabáyozási széesség megfeeő. A tervezési terüeten beü a szabáyozás és a javasot körforgamas kiaakítás közveten összeköttetést biztosít a Pesti határúttó a Keresztúri út feé. A tervezési terüeten kivüi szakasz terüetbiztosítása önáó szabáyozási tervben rendezendő. AzOTÉK 35. (2) bekezdése szerint: "Az eőkert egkisebb méységét a heyi építési szabáyzat á/apíja meg, ennek hiányában a kiaakut áapotnak megfeeő vagy 5, Om." Így az eőkert mérete nem fetéteezés, hanem az OTÉK eőírásának megfeeő. A tervezet szövege a következőre módosu: "(?a) Az 1-X/SZ-L-02 építési övezetben b) kereskedeem, szogátatás, vendégátás a födszinten, önáó rendetetési egységenként maximum bruttó 500 m2 födszinti aapterüette ehetséges," A tervezet szövege: "d) az emeeti szinteken a akófunkció megengedett,", azaz az emeeten megengedett, a födszinten nem megengedett a akófunkció, de az emeeten eheyezhető egyéb (intézményi, szogátató, kereskedemi funkció is. A b. pont a kereskedemi, szaigáitató funkciók egységenkénti maximáis aapterüetét mondja ki, a d. pont pedig megengedi a akófunkciói az emeeten, az övezetben eheyezhető egyéb funkciók me ett. Az eőírás eentmondást nem tartamaz. A patakrevitaizáció pontos tervének ismerete nékü az építési heyek kijeöése nem megaapozott. Vendégátó egységek és egyéb kiszogáó étesítmények a revitaizáció után étesünek érteemszerűen. Az eőírás arra hivatott, hogy a revitaizáció végrehajtása biztosított egyen. Az eőírást a következők szerint pontosítjuk: "A Rákos-patak revitaizáció heybiztosításának céjábó az övezetben -a revitaizáció megvaósuásáig - kizáróag épüetnek nem minősüő építmények, ietve kerti építmények heyezhetők e. A patak

7 .J.. revitaizációjának megvaósuása után a patak tengeyétő számított 25 méteren, vaamint beépítésre szánt övezet határátó számított 20 méteren beü épüetet nem ehet eheyezni." í Budapest Főváros Önkormányzata Városfejesztési Főpogármester-heyettes (/kt.sz.: FPH059/ ) 8. (1) bekezdés A zödfeüetként fenntarandó terüeteken kiaakítandó burkot feüetek méréke nincs meghatározva (beh ajtók, tároók,...), amey a zödfeüet tényeges hatékonyságát csökkentheti. A zödterüet méretét szükséges egyéreműen, egaább 20 méterben rögzíteni és azon három szintű zödfeüetet eőírni. A zödfeüet hatékonyságát biztosítandó, a XV/. akóterüetekke szembeni részen, teekbehajtók kiaakítása ne egyej7_(71egengedett. A hatáyos KVSZ 19. (7) tartamazza a.,teek zödfeüetként fenntartandó részére" vonatkozó eőírásokat. Behajtó a terüetén nem étesíthető. (5) bekezdés A hivatkozott FR04 és az FR12-FR17 jeű fejesztési terüetek nem szerepefnek a A módosító rendeet 8. (5) pontja az aábbiak szerint módosu: A szabáyozási terv apján. szabáyozási ter.4apoa szerepő FR04, vaamiai az FR12 17 jeű Az önkormányzati rendeet térjen ki a szűkszavú eőírásai a beépítés átaános fejesztési terűetekaz újonnan beépüő tekek esetén a teekre huó szabáyain tú, a környezet aakítás e terüetre vonatkozó egyedi eőírásairó csapadékvizek teken beü visszatarandóak, azok közcsatornába (burkoat, építési hey, közmű ki aakítás, közviágítás, utaás a törén ő kivezetése nem megengedett." teepüésrendezési szerződésre). A eírak megfeeően szabáyzottak, teepüésrendezési szerződés kötésére szabáyozási terv nem köteezhet. A szabáyozási terv (tervapok) szabáyozási eemeket egyériem űen határozza A terv egyérteműen meghatározza a szabáyozási eemeket, ásd. meg (utak, eőír beépítési vonaak,...) Szabáyozási terv köteező érvényű eemei. - A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat kerüeti Váaszt nem igénye. Városrendezési és Építési Szabáyzatának módosítása a Kerepesi út - Piisi utca teek ÉK-i határa - Rákos patak vonaa - Erdőterüet Ny-i határa - pesti határút - Sárga rózsa utca áta határot terüetre vonatkozóan a teepüésfejesztési koncepcióró, az integrát teepüésfejesztési stratégiáró és a teepüésrendezési eszközökrő, vaamint egyes teepüésrendezési sajátos jogintézményekrő szóó (X/.8.) Kcrm.rendeet 3P. szerint az aábbiakban adom meg a Fővárosi Önkormá_rwzat_véeményét. - A ehatáro/t tervezési terüet a Fővárosi Szabáyozási Kerettervrő szó/ó Váaszt nem igénye (X. 15.) Főv. Kgy. rendeet (FSZKT) szerint L 4 jeű intenzív kerivárosi as akóterüet, jeű intézményterüet, E-TG jeű turisztikai erdő, a Kerepesi út és a Bihari utca KL -KT jeű köz/ekedési céú közterüet keretövezetekbe tarozik. A terüeten a Heves utcát, a Sárga rózsa utcát és az újonnan beépüő akóterüeten tervezett utat terüetbiztosítás irányadó szabáyozása érinti. - A Fővárosi Közgyűés (V. 25.) szám ú határozatáva megáapított Váaszt nem igénye. Budapest Főváros Teepüésszerkezeti Terve (TSZT) szerint a tervezési terüet Lke ketvárosias akóterüet (aza beépítésű, 7,5 méter nem meghaadó meg_eng_edett egnagyobb építménymagasságú), Vk központi vegyes és E 5

8 erdőterüet terüetfehasznáású. - A tervben az FSZKT-ban meghatározott keretövezettő etérő építési övezetek, övezetek kerünek meghatározásra, ameyhez kéri a kerüet a Fővárosi Önkormányzat Étv. 60. (10) bekezdés szerinti hozzájáruását is. - A megkeresésben szerepő javasatokat, főbb cékitűzéseket efogadhatónak tartom. Az L4-XIZ-07 és L4-XIZ-08 építési övezetek pareméterei nem feenek meg a BVKSZ 31. (11) és (14) bekezdésekben fogataknak, a tejesen beépíteten és rendezeten teekáapotú terüet nem. tekinthető kiaakut áapotnak így a kiaakut áapot engedményes határértékei nem akamazhatók. - A szabáyozási tervap jeiku/csa és a rajzi jeöés etérő, ietve a be nem építhető terüet két küönböző jeöéssei szerepe. A tervezett beterüeti határvona jeöés nem értemezhető egyértem űen, kérem ezeket áttekinteni. - Egyes tömbök kiaakítása nem fee meg a BVKSZ 26. (1) bekezdésében meghatározott 250 méteres maximáis méretnek. A be nem építhető terüetek nem heyettesítik a szabáyozási vonaak áta kiaakítqtt közterüeteket. A tömbbesők fetárására ez köz/ekedési szempontbó nem efogadható mego/dás, kérem ennek módosítását. - A köz/ekedésháózati és üzemetetési-fenntartási szempontokat figyeembe véve az újonnan beépítésre kerüő akóterüetekre javasot zsákutcás erendezést nem tartom megfeeőnek, enné korszerűbb tervezési eszközökke javasot a terüet fetárását megodani. Mind közekedésháózati, mind pedig üzemetetési-fenntartási szempontokat figyeembe véve sokka kedvezőbb és Váaszt nem igénye. A BVKSZ 31. (10) eőírása szerint "A keretövezetben speciá/is építési övezetként csoportházas építési övezet is kia/akítható, meynek szabáyozási határértékeit KSZT határozza meg, de a szintterü/eti mutató megengedett egnagyobb értéke nem ehet nagyobb 1,0-né/. Az épüeteket építészetieg egységesen ke kiaakítani. Az OTÉK 1. számú meékete, a fogaommagyarázat 19. pontja szerint a csoportház építési tekenként egy vagy több önáó rendetetési egységet (p. akást vagy üdüőegységet) magába fogaó, zártsorúan csatakozó - többnyire egy ütemben, jeemzően azonos vagy hasonó építészeti kia/akítású, egymástó függeten épüetszerkezetekke és közműbekötésekke épített - épüetek, együttese. Lehet sorház, áncház, átriumház. Tehát a tervezett építési övezetek a BVKSZ eőírásainak m~feenek. A jekucsa és a rajzi jeöés egységesítésre kerüt. A tervezett beterüeti határ megszüntetendő szakaszaira vonatkozó megszüntető jeöés azonos színt kapott, mint a beterüethatár, így áttekinthetőbb, mey szakaszok vátoznak. A 314/2012. (XI. 8.) Karm. rendeet eőírásai közöt a beterüethatár nem szerepe, így az tájékoztató eemként ~rütjeöésre. Annak érdekében, hogy a tömbbesők fetárása közekedési szempontbó a környezetaakítási terviapon megjeenő szándéknak megfeeően szabáyozott egyen, a be nem építhető terüetre vonatkozó rendekezés a következőre módosu: n(4) A be nem építhető terüet távatban út, magánút szamara fenntartott terüet, A-a be nem beépíthető terüettő számított 5 méteren beü épüet nem áhat. Az FR_04/2/1 jeü tömböt az eheyezkedése miatt városszerkezeti szempontbó nem indokot megosztani, a tömb ieszkedik a megévő struktúrához. Az FR_17/1/2 jeű tömb megosztásra kerü a "be nem építhető terüet" jeöésse. A Dorogi út környezetében a terv három javasot zsákutcája a beépítés intimitását, és a közöttük évö átmenő utca összesen 400 m hassza 52 építési teek kiszogáását biztosítja. A véeményben javasot hurokrendszer akamazásáva a terüet fetárásához szükséges utcahossz mintegy 15%-ka növekedne.

9 kezehetőbb megodás p. hurkos kiaakítású akóutcák tervezése, ameye az átmenő forgaom e/ehetetenítése me/ett ekerühető az is, hogy a terüet kiszogáását (huadékszáítás, síkosság mentesítés) végző gépjárművek toatásra kényszerüjenek. Amennyiben a tervező a zsákos kiaakítást váaszja, kérem az üzemetetés és fenntartás gépjárműveinek toatás néküi visszafordujási ehetőségének - üdözőgörbékke történő - igazoását a dokumentációban szerepetetni. - A dokumentáció. kötetének ponjában szerep/ő egondoást, amey szerint az Üői út és a Kerepesi út közötti kapcsoat biztosítása okán tervezett. rendű főút - terv szerinti - /. szakaszának útpáyáját csak a céforgaom számára ke kiaakítani, tejességge téves következtetésnek tartom. A tervezett. rendű főútnak tejes keresztmetszetében a beruházás megvaósuásáva egy időben történő kiaakítása támogatható. Az út javasot keresztmetszeteiné az "Új fetáró út" enevezés heyett,,új főút" enevezést ke akamazni. - A készüö KSZT nem vette figyeembe a Budapest XV. kerüet, Veres Péter út - Gordonka utca- Guzsay utca - Pesti határút- Sárgarózsa utca - Kövirózsa utca - Farkashida utca - Adebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca áta határot terüetre készüt szabáyozási terv áta javasot, a Pesti határút- Sárgarózsa utca csatakozási ponjára vonatkozó szabáyozási korrekciót. Kérem ennek a terven vaó átvezetésa A véeményben fogatak aapján közterüetek kiépítésének kötsége érezhetően nőne, üzemetetési kötség érdemben nem csökkenne: - mive a gépjármű forgaimat meghatározó akossági céú forgaom útvonaa nem vána rövidebbé, - a rendszeres huadékszáítás útvonaa ugyan 50%-ka csökkenne, mey azonban nem meghatározó. A fentiek következtében tervezés közben evetésre kerüt a hurokrendszer akamazása, mey csak nagyobb tömb méret esetén cészerű. A zsákutcák végén biztosított 18x18 m-es forduók kanyaradási görbék nékü is biztosítják a nagyméretű gépjárművek megforduását a Katasztrófavédeem és Közekedési hatóság véeménye ismeretében. Javasojuk a tervben szerepő rendszer megtartását A tervezett. rendű főútnak tejes keresztmetszetében a beruházás megvaósuásáva egy időben történő kiaakítását a terv tartamazza, az eső szakaszt esősorban a céforgaom, az ott akók hasznáják Az "Új fetáró út"a beépítés kiszogáásának megfeeő enevezés, távatban a Tárna utcai feüjáró kiépítése után váik főúttá. A Budapest XV. kerüet, Veres Péter út - Gordonka utca - Guzsay utca- Pesti határút-sárgarózsa utca- Kövirózsa utca- Farkashida utca - Adebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca áta határot terüetre készüt szabáyozási terv kerüethatáron, tehát tervezési terüeten kívü fekszik. Jeen tervben a KL-KT-X övezet aatti "sárga szinezés" csak a megértést segíti és követi a XV. kerüeti szabáyozási tervben szerepő övezethatárt. A sarkon szabáyozási vona nem szerepe, így jeen tervben a "sárga színezés" megfeeő. Kivágat a XV. kerüeti szabáyozási tervbő: 7

10 ~. f..,.,..,_ ( '.- IS'...,.," < ~\v:.-- \ 'f.j, '\.,.. ' IEI.I.EKI.ETE '\ '-.), \,. " MZ-XVI <o' Q,. ~... '\,~~-' _ ~-. sz 35 r' ' '', " ' ' / 40 "' '\,../ "'V ','~,.,.. '\.... "'f (., \'\ '' Ü 15,~15CU K_ivá_gat ~-ee_ n terv 5/B szabáyozási tervapjábó:.,~_,,,.. '..,. ' -.,_ '..::.. ' --. ' "<~' ' ' _\ "- ).c \'--K ~. ~. -~.. -~~';':-'.. \. / / / 4~,6~9 /.i / <12& 1 10/1./ ' '' *'\~.. // ;{-;~;: _, \:. -. ' -._',-., \~ ' -... ~... o ",""""::::.",,._~ "::.:--.._ P sr ,,_,4.,.A~o.,. *-~":/~~... ".~'t~ -~t~~~e*!:;::: ~,#...,:\ ' ~~ //:/- ] i c\ '" i ' / - A javasot útháózati terviapon a jemagyarázatban a zöd vonaa jeöt eemek megnevezéséf "Kijeöt kerékpáros háózati eem" megnevezésse ke szerepe/tetni. Ugyanezen a terviapon az aábbiakat is szükséges pótoni, avítani: - A Rákos-patak mentén haadó kerékpáros háózati eem megévő eem szerepe/fetése. Ez az eem a Szentmiháyi úti csomópontná keresztezi a Kereoesi utat, ame/v a Keresztúri úton haad tovább. (Az eőzetes tájékoztatási szakaszban az észrevéteben szerepő XV. kerüeti szabávozási tervrő nem érkezett táiékoztatás. Javításra kerüt. Javításra kerüt.

11 Pest Megyei Kormányhivata Erdészeti Igazgatósága (Üisz: X/V-G ) - Hiányzik a Tárna utcai hídhoz vezető, Agyógyi utca- Magiádi utca- Kocka Javításra kerüt. utca - Sörgyár utca - Tégavető utca - Dér utca nyomvonaon tervezett kerékpárút nyomvona/a. - Jezem, hogy jeen véeményem az Étv. 60. (10) bekezdés szerinti Fosi Váaszt nem igénye. Önkormányzat hozzájáruására nem vonatkozik, arró a Fővárosi Közgyűés dönt. - A terv a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabáyzatró szó/ó Váaszt nem igénye (X.15.) Főv. Kgy. rendeet (BVKSZ) és az FSZKT eőírásainak a fentiek figyeembevéteéve fee fteg. - Kérem, hogy a jóváhagyott terv egy pédányát papír aapón és digitáis Váaszt nem igénye. formátumban is szíveskedjen megküdeni a Fővárosi Önkormányzat feadatainak eátása érdekében. - Köszönette megkaptam Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat eveét, meyben a készítendő kerüeti Városrendezési és Építési Szabáyzat, vaamint a teepű/ésrendezési terv jóváhagyásához a (X/.8.) Korm.rend. 37. (4) bekezdés aapján az erdészeti hatóság véeményét kéri. A tervve kapcsoatban észrevéteeim a következők: - 1. A tervben az aábbi erdőterüetek nem kerütek fe/tüntetésre, ietve az "erdő" besoroáson kívü más besoroást kaptak, ezért kérem ezeknek "erdőként" vaó fetüntetését: Budapest X. kerüet hrsz-ú ingatan keeti szée, 1 B jeű erdőrészet keeti szée; 42804/6 hrsz-ú ingatan nyugati sarka, 21 A erdőrészet dékeeti csücske. Fehívom a figyemet, hogy a fenti terűetek az erdőrő, az erdő védemérő és az erdőgazdákodásró szó/ó évi XXXVII. törvény (Evt.) aapján erdőnek minősünek, így a tervben történő fetüntetésük szükséges. Váaszt nem igénye. Az erdőterüetek a hatáyos FSZKT aapján kerütek fetüntetésre. Az 1/B jeű erdőrészet széén az FSZK-ban jeöt terüetbiztosítást igényő út kerüt kíszabáyozásra. A 21/A erdőrészet emített része az FSZKT-ban L4 kertvárosias akóterüet keretövezetbe sorot. A teek üzemtervezett erdőterüetet érintő rész nagyságánk megfeeő csereerdő étesítése szükséges, ha a terüet a hatáyos övezetnek megfeeő igénybevétere kerü. A X. kerüet Kerüeti Városrendezési és Építési Szabáyzat Védemi és korátozásí tervapján fetüntetésre kerünek az üzemtervezett erdőterüetek A terv a jeeneg erdőnek minősüő Budapest X. kerű/et hrsz-ú Az 1 B je ü erdőrészet esetében az FSZKT -ben kijeöt 30 méter ingatan keeti szée, 1 B jeű erdőrészet keeti széét KL-KT-X övezetben, a széességű, erdőterüetet átvágó heybiztosításához képest a terv hrsz-ú ingatan nyugati sarkát, 21 A erdőrészet dékeeti csücskét L4- kedvezöbb szabáyozást tartamaz, ami a közekedési kapcsoat X/Z/07 övezetbe soroja át. Az átsoroás ismét eentétes az Evt.-ve/, mert az biztosításához szükséges. későbbi erdőterüet-igénybevétet eredményezne, ami csak az Evt. 78. (1) bekezdés szeríntí kivéteesen indokot esetben enne ehetséges. Az erdészeti A 21/A erdőrészet emített része az FSZKT-ban jeeneg is L4 hatóság megítéése szeríni a Vátó utca Sárga rózsa utcáig tartó szakaszának kertvárosias akóterüet keretövezetbe, a TSZT-ben kertvárosias keeti irányba történő mínímáís nyomvona korrekciójáva az erdő terüefehasznáási egységbe sorot. Az erdőterüet nagysága a igénybevétee megeőzhető enne, íetve a környékben kiaakításra kerüő hatáyos TSZT-hez képest a tervezési terüeten nem csökken. jeentős mennyiségű akóövezet miatt a 21A erdőrészet (me/y a Főváros kiemeit erdőfejesztési térségeként megjeöt terüet) csücskének akóövezeti A X. kerüet Kerüeti Városrendezési és Építési Szabáyzat Védemi átsoroása nem indokot. Ezért megítéésünk szerint a térségben van más, az és korátozási tervapján fetüntetésre kerünek az üzemtervezett adott étesítmény eheyezésére, i. tevékenyséq qyakorására akamas erdőterüetek. 9

12 terüet, így az igénybevéte eentétes enne az Evt.-ve/. A fentiekben jezett, tervezett erdő igénybevéteek esetében a bioógiai aktivitás érték csökkenne. Fehívom figyemét, hogy a Budapesti Aggomeráció Terüetrendezési Tevérő szóó évi LXIV. tv. 6.' (2) bekezdése értemében az egyes teepüéseken évő, erdőterüetként besorot terüetfehasznáási egységek nagysága - a teepüés közigazgatási terüetére vetítve - összességében nem csökkenhet. A dokumentációban nem kerüt fetüntetésre a csökkenés eentéteezése A rendeet-tervezet a 253/1997.(XI/.20.) Korm.rend. (OTÉK) 28. aapján az erdőterüetek bizonyos fokú beépíthetőségét határozza meg. az OTÉK azonban ezen a ponton eentétes az Evt aiva/, mejyek aapján erdőben építmény csak kivéteesen indokot esetben, az. erdőterüet igénybevétee me/ett heyezhető e. Ennek indokotsága azonban csak egyes erdőgazdákodást szagá/ó étesítmények eheyezése esetében jöhet szóba. Ezért az erdészeti hatóság a rendeettervezet 7. (6) a) bekezdésében megfogamazott vendégátó épüetek eheyezés ehetőségét kifogásoja, így a 7. (6)e) bekezdésben megfogamazott köz/ekedési építmények eheyezését kizáróag az erdő közjóéti funkcióiva összeegyeztethető, emberi erőve hajtott járművek esetében tartja efogadhatónak. Ezeken a heyeken kérem a rendeettervezetet módosítani, kiegészíteni. A jezett vátoztatásokat a fenti indokok aapján az erdészeti hatóság kifogásoja, mert azok efogadása esetén a megakotandó heyi rendeet magasabb rendű jogszabá/ya, az Evt.-ve eentétes enne A terv erdőteepítéseket irányoz eő a Rákos-patak revitaizációjáva érintett terüeteken. Az erdészeti hatóság az eképzeést nem kifogásoja, dr:~jehívja a figyemet, hogy az erdőteepítés az Evt a aapján az erdészeti hatóság áta jóváhagyott kiviteezési terv aapján végezhető. Nem ehet erdőteepítést végezni a Rákos-patak mentén húzódó 120 kv-os távvezeték biztonsági övezetében, így ennek a biztonsági övezetnek a terüetén az erdő övezet megjeöése a későbbiekben kizárt erdőteepítés miatt e/odhatatan eentétet A hatáyos jogszabáyok aapján az FSZKT-ban jeöt E-TG keretövezel A Budapest, X. kerüet Kerüeti Városrendezési és Építési Szabáyzat Védemi és korátozási tervapján fetüntetésre kerünek az üzemtervezett erdőterüetek. A 7. (6) bekezdés az észrevétenek megfeeöen a következöképpen módosu: "(6) Az E-TG-X/02 övezetben: a) vondégátó épüetek, eja) szabadidö-etötés, pihenés, testedzés, ismeretterjesztés építményei, Gjb) turizmus! szogáó építmények, Gjc) a terüet fenntartásához szükséges építmények, ~) köz/ekedési és közmüépítmények közmüépítmények és az erdő közjóéti funkcióiva összeegyeztethető, emberi erőve hajtott járművekhez kapcsoódó köz/ekedési építmények ként eafeiebb 200 m2-es aaoteíüette." - A jeen ejárás hatósági hatáskörünkbe tartozó szakkérdéseiben kiaakított Váaszt nem igénye. áásfogaásunkat az erdőrő, az erdő védemérő és az erdőgazdákodásró szóó évi XXXVII. törvény 1. -a, 4. -a, 6. (1) bekezdése, vaamint a )X/1.27.) Korm.rendeet 12. (4) bekezdés g) ponja firtc.c.mhc.6fc.6o adtuk 10

13 rr=s~dapest Főváros VIII. kerüet Józsefvárosi Önkormányzat Dr. Kocsis Máté Pogármester (kt.sz: ) Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság Igazgató (Sz: HAT J Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi és Természetvédem i Feügyeőség (kt.sz: KTF: ) - Tájékoztatom, hogy fentiekre vonatkozóan Budapest Józsefvárosi Váaszt nem igénye. Önkormányzat nem kíván javasatta éni. - Értesítem, hogy a fenti hivatkozási számon megküdött megkeresését és a Az eőzetes tájékoztatást tudomásu vettük. Az észrevétenek meféketeként csatot dokumentáció! megvizsgátam, az azokban fogfatakka szabáyozási tervi vonzaa a nincsen, a kiviteezési, engedéyezési kapcsoatban észrevétet nem teszek, a /2013/HAT szarnon kiadott tervi fázisban veendők figyeembe. szakmai véeményemben fogatakat továbbra is fenntartom. - Tárgyi kerüeti szabáyozási terv, vaamint kerüeti városrendezési és építési Váaszt nem igénye. szabáyzat módosításáva - a megfogamazott szándékokka és szabáyozásokka - a Feügyeőség az aábbiak figyeembevéteéve ért egyet. Táj-és természetvédemi szempontbó: A tárgyi ügyben történő módosítások Budapest X. kerüetének közigazgatási terüetén országos jeentőségü védett, vagy védeemre tervezett természeti terüetet nem érintenek. A vátoztatássa érintett terüetek az európai közösségi jeentőségü természetvédemi rendetetésű teroetekrő szóó 275!2004.(X.8.) Korm.rende/et és az európai közösségi jeentőségű természetvédemi rendetetésű terüetekke érintett födrészetekrő szó/ó (V.11.) KvVM rendeet áta meghatározott Natura 2000 háózat terüetének sem részei. - Az Országos Terüetrendezési Tervrő szó/ó évi XXVI. törvényben (a j Beépítésre szánt új kijeöés nem történt, a terüet már beépítésre továbbiakban: OTrT tv.) ehatáro/t országos ökoógiai háózat övezeiét (Rákos- szánt terüet a TSZT-ben és az FSZKT-ban egyaránt. patak ökoógiai foyosó) érinti a tervezési terüet. Az OTrT tv. 18. (1) bekezdése értemében beépítésre szánt terüet nem ie/öhető ki a terüeten. - Az OTrT tv.-ben ehatáro/t ökoógiai háózat övezeiét a természetvédemi Váaszt nem igénye. kezeő Duna-poy Nemzeti Pak Igazgatóság (a továbbiakban: 0/NP/) jeöte ki, és vizsgáta feü. Pontos adatokka annak kérdésében, hogy a tervezett övezeti átsoroások tejes mértékben megfeenek-e az OTrT tv ában támasztott követeményeknek a 0/NP/ rendekezik. - Táj- és természetvédemi szempontbó efogadható, hogy az ökoógiai foyosó Váaszt nem igénye. terüetén, a vizes éőhey közeében beépítésre nem szánt övezeti besoroást javasonak (E-TG-X/02). - Az efogadásra kerüő munkarész aapján a tervezet E-TG-X/0 2 övezetben Váaszt nem igénye. eőírásra kerünek a következők: "A Rákos-patak revitafizáció heybiztosításának céjábó a patak tekétő számított 50 méter szées sávban épüetek - épüetnek nem minősüő építmények, ietve kerti építmények kivéteéve- nem heyezhetőek e." 11

14 - Budapest Főváros Főpogármesteri Hivata Városépítési Főosztáy Budapest Főváros Főpogármesteri Hivata Városépítési Főosztáy {kt.sz. FPH059/ ) - A fentiekben tervezett 50 méteres védősávot táj-és természetvédemi szempontbó efogadja a Feügyeőség, továbbá javasoja a szabáyozási terviapon történő megjeenítését is. -A (XI.8.9 Korm.rendeet 41. -a aapján véeményezésre benyújtott tájékoztatásban vázot módosítás een a Feügyeőség huadékgazdákodási, za;-es rezgésvédemi, vízvédemi, vaamint evegőtisztaság-védemi szempontbó kifogást nem eme. - Jeen véemény nem heyettesíti a tervezett fejesztések megvaósításához szükséges engedéyek beszerzését ietve a Feügyeiőség, mint környezetvédemi, természetvédemi és vízvédemi szakhatóság bevonását az egyes ejárásokba a hatáskörébe utat szakkérdések vonatkozásában. - Kérjük, az egyeztető tárgyaás jegyzőkönyvét, vaamint a (XI.B.) Karmrendeet 43. (2) bekezdése értemében a jóváhagyott terv egy pédányát digitáis, vaamint nyomtatott formátumban az ügyíratszámra hivatkozva szíveskedjenek megküdeni a Feügyeőség részére. Váaszt nem igénye. Váaszt nem igénye. Váaszt nem igénye. - A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat kerüeti Váaszt nem igénye. Városrendezési és Építési Szabáyzatának módosítása a Kerepesi út- Piisi utca teek ÉK-i határa - Rákos patak vonaa - Erdőterüet Ny-i határa - pesti határút- Sárga rózsa utca áta határot terüefre vonatkozóan a teepüésfejesztési koncepcióró, az integrát teepüésfejesztési stratégiáró és a teepüésrendezési eszközökrő, vaamint egyes teepüésrendezési sajátos jogintézményekrő szó/ó (X/.8.) Karmrendeet 38. szerint az aábbiakban adom meg a Fővárosi Önkormányzat véemén~t. - A ehatáro/t tervezési terüet a Fővárosi Szabáyozási Kerettervrő szóó Váaszt nem igénye (X. 15.) Főv. Kgy. rendeet (FSZKT) szerínt L 4 jeű intenzív kertvárosias akóterüet, jeű intézményterüet, E-TG jeű turis:..tikai erdő, a Kerepesi út és a Bihari utca KL-KT jeű köz/ekedési céú közterüet keretövezetekbe tartozik. A terüeten a Heves utcát a Sárga rózsa utcát és az újonnan beépüő akóterüeten tervezett utat terüetbiztosítás irányadó szabá!j.'9zása érinti. -A Fővárosi Közgyűés (V.25.) számú határozatáva megáapított Váaszt nem igénye. Budapest Főváros Teepü/ésszerkezeti Terve (TSZT) szerint a tervezési terüet Lke kertvárosias akóterüet (aza beépítésű, 7,5 métert nem meghaadó megengedett egnagyobb építménymagasságú), Vk központi vegyes és E erdőterüet terü/etfehasznáású. - A tervben az FSZKT-ban meghatározott keretövezettő etérő építési övezetek, Váaszt nem igénye. övezetek kerünek meghatározásra, ameyhez kéri a kerüet a Fővárosi Önkormányzat Étv. 60. (10) bekezdés szerinti hozzájáruását is. ~ '. "".,..... : L. i"'. 12 (,' í r

15 - A megkeresésben szerepő javasatokat, főbb cékitűzéseket E:i!ogadhatónak tartom. Az L4-XIZ-07 és L4-X/Z-08 építési övezetekparamétereinem feenek meg a BVKSZ 31. (11) és (14) bekezdésekben fogataknak, a tejesen beépíteten és rendezeten teekáapotú terüet nem tekinthető kiaakut áapotnak így a kiaakut áapot engedményes határértékei nem akamazhatók. - A szabáyozási tervap jeiku/csa és a rajzi jeöés etérő, ietve a be nem építhető terüet két küönböző jeöéssei szerepe. A tervezett beterüeti határvona jeöés nem értemezhető egyérteműen, kérem ezeket áttekinteni. - Egyes tömbök kiaakítása nem fee meg a BVKSZ 26. (1) bekezdésében meghatározott 250 méteres maximáis méretnek. a be nem építhető terüetek nem heyettesítik a szabáyozási vonaak áta kiaakított közterüeteket. a tömbbesők fetárására ez köz/ekedési szempontbó nem efogadható mego/dás, kérem ennek módosítását. - A köz/ekedésháózati és üzemetetési-fenntartási szempontokat figyeembe véve az újonnan beépítésre kerüő akóterüetekre javasot zsákutcás erendezést nem tartom megfeeőnek, enné korszerűbb tervezési eszközökke javasot a terüet fetárását megodani. Mind közekedésháózati, mind pedig üzemetetési-fenntartási szempontokat figyeembe véve sokka kedvezőbb és kezehetőbb megodás p. hurkos kiaakítású akóutcák tervezése, ameye az átmenő forgaom eehetetenítése me/ett ekerühető az is, hogy a terüet kiszogáását (huadékszáítás, síkosság mentesítés) végző gépjárművek toatásra kényszerüjenek. Amennyiben a tervező a zsákos kiaakítást A BVKSZ 31. (10) eőírása szerint "A keretövezetben speciá/is építési övezetként csoportházas építési övezet is kiaakítható, meynek szabáyozási határértékeit KSZT határozza meg, de a szintterüeti mutató megengedett egnagyobb értéke nem ehet nagyobb 1,0-né/. Az épüeteket építészetieg egységesen ke kiaakítani." Az OTÉK 1. számú meékete, a fogaommagyarázat 19. pontja szerint a csoportház építési tekenként egy vagy több önáó rendetetési egységet (p. akást vagy üdüőegységet) magába fogaó, zártsorúan csatakozó - többnyire egy ütemben, je/emzően azonos vagy hasonó építészeti kiaakítású, egymástó függeten épüetszerkezetekke és közműbekötésekke épített - épüetek, együttese. Lehet sorház, táncház, átriumház." Tehát a tervezett építési övezetek a BVKSZ eőírásainak meqfeenek. A jekucsa és a rajzi jeöés egységesitésre kerüt. A tervezett beterüeti határ megszüntetendö szakaszaira vonatkozó megszüntető jeöés azonos színt kapott, mint a beterüethatár, igy áttekinthetőbb, mey szakaszok vátoznak. A 314/2012. (XI. 8.) Karm. rendeet eőirásai közőtt a beterüethatár nem szer~, így az t ékoztató eemként kerüt jeöésre. Annak érdekében hogy a tömbbesők fetárása közekedési szempontbó a környezetaakítási terviapon megjeenő szándéknak megfeeöen szabáyozott egyen, a be nem építhető terüetre vonatkozó rendekezés a következő re módosu,: "(4) A be nem építhető terüet távatban út. magánút szamara fenntartott terüet. A-a be nem beépíthető terüettő számított 5 méteren beü épüet nem áhat." Az FR_04/2/1 jeű tömböt az eheyezkedése miatt városszerkezeti szempontbó nem indokot megosztani, a tömb ieszkedik a megévő struktúrához. Az FR_17/1/2 jeű tömb megosztásra kerü a "be nem építhető terüet" jeöésse. A Dorogi út környezetében a terv három javasot zsákutcája a beépítés intimitását, és a közöttük évő átmenő utca összesen 400 m hassza 52 építési teek kiszogáását biztosítja. A véeményben javasot hurokrendszer akamazásáva a terüet fetárásához szükséges utcahossz mintegy 15%-ka növekedne. A véeményben fogatak aapján közterüetek kiépítésének kötsége érezhetően nőne, üzemetetési kötség érdemben nem csökkenne: - mive a gépjármű forgaimat meghatározó akossági céú forgaom 13

16 váaszja, kérem az üzemetetés és fenntartás gépjárműveinek toatás néküi visszaforduásí ehetőségének - üdözőgörbékke történő - igazoását a dokumentációban szerepetetni. - A dokumentáció szerepő egondoást, amey szeríni az Üői út f:.;; a Kerepesi út közöti kapcsoat biztosítása okán tervezett. rendű főút- terv szerinti-. szakaszának útpáyáját csak a céforgaom számára ke kiaakítani, tejességge téves következteésnek tartom. A tervezett. rendű főútnak tejes keresztmetszetében a beruházás megvaósuásáva egy időben történő kiaakítása támogatható. Az út javasot keresztmetszeteiné az "Új fetáró út" enevezés heyett "Új főút" enevezést ke akamazni. - A készüő KSZT nem vette figyeembe a Budapest XV/. kerüet, Veres Péter út - Gordonka utca- Guzsay utca - Pesti határút- Sárgarqzsa utca- Kövirózsa utca - Farkashida utca - Adedrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca áta határot terüetre készüt szabáyozási terv áta javasot, a Pesti határút- Sárgarózsa utca csatakozási panijára vonatkozó szabáyozási korrekció!. Kérem ennek a terven vaó átvezetését. útvonaa nem vána rövidebbe, - a rendszeres huadékszáítás útvonaa ugyan 50%-ka csökkenne, mey azonban nem meghatározó. A fentiek következtében tervezés közben evetésre kerüt a hurokrendszer akamazása, mey csak nagyobb tömb méret eseén cészerű. A zsákutcák végén biztosított 18x18 m-es forduók kanyaradási görbék nékü is biztosítják a nagyméretű gépjárművek megforduását a Katasztrófavédeem és Közekedési hatóság véeménye ismeretében. Javasojuk a~['{_b(3n _szerepő rendszer megtartását A tervezett. rendű főútnak tejes keresztmetszetében a beruházás megvaósuásáva egy időben történő kiaakítását a terv tartamazza, az eső szakaszt esősorban a céforgaom, az ott akók hasznáják Az "Új fetáró út"a beépítés kiszogáásának megfeeő enevezés, távatban a Tárna utcai feüjáró kiépítése után váik főúttá. A Budapest XV. kerüet, Veres Péter út - Gordonka utca - Guzsay utca- Pesti határút-sárgarózsa utca- Kövirózsa utca- Farkashida utca - Adebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca áta határot terüetre készüt szabáyozási terv kerüethatáron, tehát tervezési terüeten kívü fekszik. Jeen tervben a KL-KT-X övezet aatti "sárga színezés" csak a megértést segíti és követi a XV. kerüeti szabáyozási tervben szerepő övezethatárt. A sarkon szabáyozási vona nem szerepe, így jeen tervben a "sárga színezés" megfeeő. Kivágat a XV. kerüeti szabáy_ozási tervbő: [ [ r. L [ r ~ r "'" [ [' [. [ ~.. r! ~ í 14 ~

17 1' J -r: j J J ] 1 J J J - A javasot útháózati terviapon a jemagyarázatban a zöd vonciíta jeöt eemek megnevezéséf "Kijeöt kerékpáros háózati eem'' megnevezésse ke szerepetetni. Ugyanezen a terviapon az aábbiakat is szükséges pótoni, javítani: ~...' ;..,! ; tj'......,\'\ ~. "'&... " IELLEKLf:TI: r. ' \..., o_"".,'. ~. _- '~ ",.,.v ~ Q" 'b_,. '. '.... '-" _, '... -J "-1 \. \ (., \. ' /'" \~. "' '.. ' \~- \~~.., ;~~'~terv 5/B szabáyozási tervapjábó /'-~\!.. ~.J.\"~:,~. '. ~. '<:,,~~. ~\.. '\* -.. ~ ' /., ;..,...,'<~ ~-~ / x / ~~ i '., ~... _, ~r.:-~.',/ /., '\ t,.. "'" m /V/ Q~J~í~~~ / / MZ-XVI ' "... sz 35,_..1', ,Ó?SOÓ 40 ;.r -./ / / /.-"' ~ 10J15J/10 ''.-...;"_, 'o.-. -.""'""~ ::o::-::,4..._._. 1< \#' _... i.. ~.. ~ P~sr, HA, 7" A? ü r -.. -> /::-::-:- ; * '\ 1~.~...,. ;'!?~~~~;/.'~<./~-1 :1.. ~ (Az eőzetes tájékoztatási szakaszban az észrevéteben szerepö XV. kerüeti szabávozási tervrő nem érkezett tájékoztatás. Javításra kerüt. 15

18 L Levegő Munkacsoport (kt.sz.4/ ) - A Rákos-patak mentén haadó kerékpáros háózati eem megévő eem Javításra kerüt. szerepetetése. Ez az eem a Szentmiháyi úti csomópontná keresztezi a Kerepesi utat, amey a Keresztúri úton haad tovább. - Hiányzik a Tárna utcai hídhoz vezető, Agyógyi utca - Magiádi utca - Kocka Javításra kerüt. utca - Sörgyár utca - Tégavető utca - Dér utca nyomvonaon tervezett kerékpárút nyomvonaa. - Jezem, hogy jeen véeményem az Étv. 60. (10) bekezdés szerinti Fosi Váaszt nem igénye. Önkormányzat hozzájáruására nem vonatkozik, arró a Fővárosi Közgyűés dönt. - A terv a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabáyzatró szó/ó Váaszt nem igénye (X.15.) Főv.Kgy. rendeet (BVKSZ) és az FSZKT eőírásainak a fentiek figyeembevéteéve fee meg. - Kérem, hogy a jóváhagyott terv egy pédányát papír aapon és digitáis Váaszt nem igénye. formátumban is szíveskedjen megküdeni a Fővárosi Önkormányzat feadatainak eátása érdekében. -1. A X. kerüeti és a szomszédos XV!. kerüeti kertvárosias környezetbe A terüet jeeneg is beépítésre szánt, építési övezetekbe sorot. A tuajdonképpen jó ieszkedne a még beépíteten terüet L4 keretövezet tervezési terüet beépíteten részére vonatkozó hatáyos szabáyozási paramétere! szerinti fejesztése. A fejesztés intenzitását többfée aapev terv több övezete is megenged 0,7-es szintterüeti mutatót: határozhaja meg, ebbő a tárgyi anyag javasata csak a magas - L4-X/3 hatáyos övezetben 1,00, városüzemetetési kötségek szempaniját tartva szem eőtt, a még beépíteten - L 4-X/4 hatáyos övezetben 1,00, terüet beépítési intenzitásának "kismértékű" növeését irányozta eő. Másik - 1-X/1 hatáyos övezetben 1,50, szempont azonban a nagy terüetű kertvárosi terüetek közösségi - 1-X/2 hatáyos övezetben 3,00. köz/ekedéssei vaó eátásának probémája. A akosság köz/ekedési szükségetét nem csak az aapfokú eátás megfeeő eérhetősége határozza A közösségi közekedésse vaó eátottságot a javasot meg, hanem a hivatásforgaom is. Ez a körümény eentmo;.d a küső városrészek beépítési intenzitás-növeésének. Tuajdonképpen az aapfokú eátás biztosítása sem ehet garantát, mive kötségfüggő. Az új beépítés akossága munkaheyeinek eheyezkedése pedig szintén nem tervezhető meg. A napi hivatásforgami ingázás erősen megnöveheti a környező kertvárosi utcák beső kerűetek feé irányuó szeméygépjármű forga/mát. Fentiek miatt nem javasojuk a O, 7-es szintterüeti mutatóná nagyobb beépíthetőség megengedését, következésképpen az L3 kisvárosias beépítésű akóterűet étrehozását sem! -2. A vizsgáati munkarész aapján femerü azonban annak a ehetősége is, hogy A terüeten a mezőgazdasági buszviszonyatok, megfeeő színvonaon biztosítják. hobbifogakozás nem jeent meg, a beépíteten terűet nagy részét mezőgazdasági céra hasznosítsák. A terüet jeeneg is foyhatna, ha igény enne rá. jeenegi viszonyaitó ez sem tejesen idegen, tekintette a városakók mezőgazdasági hobbifogakozás iránti új-keetű igényére, a tekek iyen céra A 4-es részterüet nagy arányban Önkormányzati tuajdonban van, ezért a teekstruktúra átaakítása építésre akamassá tétee nem okoz 16 [ [ r,_.,... i L.. ~ L "' ~.. ~.. ' i '"

19 akár bérbe adhaták is ehetnének. Ezt a teekstruktúra és a tuajdonviszonyok probémái. is aátámaszják. (Hasonó a probéma, mint Csepe-Háros terű/etén, ami miatt A közmüvesítetenség az OTÉK 33. (2) pontja aapján: Az (1) nehéz a küönfée magántuajdonban évő szaagtekeket tartamazó terüetet bekezdés b)-d) pontjában eőírtak a környezettudatos építési tekekre akamassá aakítani... Bár a Fővárosi Szabáyozási Keretterv energiagazdákodás eszközeive közüzemi szogátatássa vagy a 3. és 4. számú részterüetet is már L4 intenzív kertvárosias terüetbe soroja, egyedi módon tejesíthetők az övezetre eőírt tejes közművesítettség itt a közművesítés jeenegi tejes hiánya is meggondoandóvá teszi a beépítés esetében is, így egyes közművek a fetéteeknek megfeeőe n egyedi f- ehetősé ét. módon is ótohatóak. Az anyag /. kötetének fejezete szerint: "A vizsgát terüet mintegy feét A mezőgazdasági hasznosítás magában fogaja a "vot" zártkerti kitevő beépíteten terüet mezőgazdasági hasznosítású" Bár az 1.4. hasznosítás! is (kertes mezögazdasági terüet). "Terüethasznáat" cím ű fejezet a 3. részterüetet "vot" zártkerti, sza/agtekes struktúraként jeemzi, de megemíti azt is, hogy a 4. részterüet egy részén mezőgazdasági müve/és foyik. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport (!k. sz: K/ ) A "Terüethasznáat vizsgáata" című apon a 3-as és 4-es részterüet a Váaszt nem igénye. "mezőgazdasági" hasznáat színéve van ábrázova. Bár Budapest Főváros Kormányhivataának Födhivataa nem tartja szükségesnek, hogy kiájon a terüet mezőgazdasági hasznosí:fisa me/ett, 1 O iktatószámú eőzetes tájékoztatásában megemíti, a heyrajzi számú te/ket, me/y a tuajdoni vizsgáatokat fesoroó kimutatás szerint 5739 nm terüetű, magántuajdonban és szántó műve/ési ágban van. E szerint a fesoroás szerint a heyrajzi számú, nm terüetű teek szintén magántuajdonban és szántó műveési ágban van. A Födhivata szerint ezek a tekek 3., 4., 5., 6. minőségi osztáyúak és mezőgazdasági műveésre az ingatanok beépítéséig akamasak. A többi teek minőségi osztáyát a födhivata nem vizsgáta, mive nyivántartás szerinti műveési águk ezt nem tette indokottá. Vagyis: fetéteezhető, hogy a többi beépíteten teek is akamas mezőgazdasági hasznosításra. A Körvasút sori körút megvaósíthatóságának forráshiánnya kapcsoatos A terv sem tartamazza a széesítés!. bizonytaansága miatt a Heves utca 30 méterre történő széesítésének igénye vaószínűeg nem esz aktuáis. A december 16-án tárgyi ügyben hatóságomhoz érkezett eveéhez csatot Váaszt nem igénye. rendeet tervezetben fogatak és az ahhoz csatot munkarészék vonatkozásában az aábbi véeményt adom. 1. A megévő, kiaakut áapot átaakításáva kapcsoatban eset!2-g femerüő anomáiák kezeése hiányzik. (p. a minimáis építménymagasságot e nem érő épüet átaakítása esetében, vagy a maximáis építménymagasságot meghaadó épüet átaakítása esetében, vaamint Az építési övezetek beépítési paraméterei új épüet étesítése vagy megévő épüet bövítése eseén betartandók. Az OTÉK fogaommagyarázata szerint az átaakítás a "megévő építmény, építményrész, önáó rendetetési egység, heyiség aaprajzi erendezésének vagy küső megjeenésének, megvátoztatása érdekében végzett, az építmény beső térfogatát nem növeő építési 17

20 . a köz/ekedési fejesztésse érintett ingatanokon tervezett építések tekintetében, stb.) 2. Intézkedési terv enne javasot a teekcsoport újrafeosztás kapcsán (mi/yen ütemezéssei és a végrehajtó nevesítéséve/j 3. A rendeet tervezet 2. -ában fogatak pontosabb kifejtése enne szükséges (p: 1200 m 2 nagyságú ingatanrészenként egy, maximum hat rendetetési egységet magában fogaó épüet építhető). 4. A rendeet tervezet 7. (7) bekezdésében szerep/ő "épüetnek nem minősüő építmények" körébe értendő építményeket pontosítani enne szükséges annak tükrében, hogy a jeenegi szabáyozás nem teszi engedéyköteessé a rendetetés vagy funkcióvátozást. 5. A rendeet tervezet 8. (5) bekezdésében szerepő FR04, FR12-17 jeű fejesztési terüetek nem szerepeinek a kapcsoódó szabáyozási terviapon (ezen jeöések csak a rendeet tervezethez készített vizsgáati, és aátámasztó munkarészben taáhatóak ietve hivatkozottak) A hivatkozott fejesztési terüetek tervezett eőírásai között szerepe az is, hogy az érintett ingatanokon képződő csapadékvíz nem vezethető be a közcsatornába. Aáspontunk szerint ezen köteező eőírás aggáyos. Ha mégis a tervezet így kerüne efogadásra, akkor a me/ék/etek között fe keene soroni az érintett ingatanokat. (me/yek ráadásu még étre sem jöttek). tevékenység". A megévő épüet, amey a minimáis építménymagasságot nem en e vagy a maximáis építménymagasságot meghaadja átaakítható. Az OTÉK fogaommagyarázata szerint építési teek "az a teek, a) amey beépítésre szánt terüeten fekszik, b) az építési szabáyoknak megfeeően kiaakított, c) a közterüetnek gépjármű-közekedésre akamas részérő az adott közterüetre vonatkozó jogszabáyi eőírások szerint, vagy önáó heyrajzi számon útként nyivántartott magánútró gépjárműve közvetenü, zödfeüet, ietve termőföd séreme nékü megközeíthető, és d) ameynek a közterüette vagy magánútta kőzős határvonaa egaább 3, 00 m. Tehát a szabáyozási vonaa érintett teek nem építhető be, vagy a megévő épüet nem bővíthető, mert az az építési szabáyoknak nem megfeeöen kiaakított. Az intézkedési terv a rendezési tervektő küönbözö müfaj, nem képezi a szabáyozási terv részét. A teekcsoport újraosztásának és a közekedési terüetek kiaakításának ütemezését a. kötet (Aátámasztó munkarész) 1.5. és 2.4. fejezete a dokumentáció tartamazza. A tervezet szövege nem az épüetek számát hivatott korátozni, hanem az egy épüetben eheyezhető maximáis rendetetési egységeket. A fogamat fesöbb jogszabáy tartamazza. Az épített környezet aakításáró és védemérő szóó évi LXXVIII. törvény 2. -a szerint épüet a" jeemzően emberi tartózkodás céjára szagá/ó építmény, amey szerkezeteive részben vagy egészben teret, he/yiséget vagy ezek együttesét zárja körü meghatározott rendetetés vagy rendetetéséve összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, ietve tároás céjábó". A módosító rendeet 8. (5) bekezdés az aábbiak szerint módosu: A szabáyozási terviapon szefepő r-ro~. vaamint az FR12 FR17 jeű fetesztési tofüetek Az újonnan beépű/ő tekek esetén a teekre huó csapadékvizek teken beü visszatartandóak, azok közcsatornába történő kivezetése nem megengedett. """ i 14 [ r ' ~. r.. \.,,,.,... '' r ",.... ~... 18

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. január 22-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, X. kerület, KVSZ módosítás, a Kerepesi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

TARTAOMJEGYZÉK Nyírbéltek településredezési tervéhez IV. ütem SZABÁYOZÁSI TERVEK ÉS HEYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 NYÍRBÉTEK Településredezési Terv Helyi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

TARTAOMJEGYZÉK Nyírlugos településredezési tervéhez IV. ütem SZABÁYOZÁSI TERVEK ÉS HEYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 NYÍRUGOS Településredezési Terv Helyi építési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

28/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete. a Budapest X. kerület, Őrs Vezér tér Részletes Rendezési Terve jóváhagyásáról

28/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete. a Budapest X. kerület, Őrs Vezér tér Részletes Rendezési Terve jóváhagyásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 28/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Őrs Vezér tér Részetes Rendezési Terve jóváhagyásáró Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviseőtestüete az

Részletesebben

TARTAOMJEGYZÉK Kisléta településredezési tervéhez IV. ütem SZABÁYOZÁSI TERVEK ÉS HEYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 KISÉTA Településredezési Terv Helyi építési

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1

let)),.. {(él r~~~ g f Je; (li{. ;~--1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben