Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett"

Átírás

1 Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem megfeet kategóriába. A kamara részt vesz az Europartner Programban A program céja, hogy a hazai kis- és közepes váakozásokat eássa az európai uniós és 4 szakmaspecifikus információkka. Együttmûködési megáapodások A kamara együttmûködési megáapodások aapján dogozik együtt az ÁSZ-sza, az APEHhe, a PSZÁF-fa és fesôoktatási intézményekke. Az európai unió és a könyvvizsgáat vátozásai Ismertetjük a kamara szeptember 8-9-én megrendezendô XIII. országos konferenciájának részetes programját és a részvéte fetéteeit. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfoyam 6. szám SZAPORODNAK ÉS BONYOLULTABBAK AZ ETIKAI ÜGYEK Beszámoó a fegyemi megbízott évi tevékenységérô A fegyemi megbízott arró tájékoztat, miként képvisete a kamarát az etikai ejárásokban, és arró is, hogyan értékei az etikai bizottság munkáját. A Magyar Könyvvizsgáói Kamara országos küdöttgyûése ápriis 23-án egyhangúag fogadta e a fegyemi megbízott beszámoóját a évi tevékenységrô. Akamara aapszabáya a fegyemi megbízott feadataként jeöi meg az etikai ejárásban a kamara képviseetét, emeett a fegyemi megbízott ôrködik az etikai szabáyzatban és a jogszabáyokban fogatak megtartásán. A KAMARA KÉPVISELETE AZ ETIKAI ELJÁRÁSBAN A kamara megaakuása óta az etikai szabáyzat és az etikai normák, szabáyok aakítása, betartásának fontossága rendszeresen napirenden vot és van, vaamint foyamatosan keô nyivánosságot kap. Tavay a könyvvizsgáói függetenség erôsítése a nemzetközi szakmai törekvéseknek megfeeôen a szakirodaomban és a kamarai gyakoratban is fokozott figyemet kapott. Bejeentések Az etikai ügyek kezeése a már kiaakut és a szabáyokhoz igazodó gyakoratta vaósut meg. A bejeentések a könyvvizsgáó szeméyeket és a könyvvizsgáói gyakoratot érintik, jeemzô, hogy többnyire egyediek és az érintettek visekedése is etérô. A fegyemi megbízott és a kamara etikai A fegyemi megbízott ôrködik az etikai szabáyzat és a jogszabáyok betartásán. bizottsága áta kezet és ezárt ügyek, vaamint az ejárások száma az emút évben ismét növekedett, az ezekke fogakozó szakemberek számára áandó eterheést igényet. Ezt az ügyek száma meett az is indokoja, hogy a korábbiakhoz képest bonyoutabb ügyekben keett az ejárást efoytatni, ameyek többségét csak két, három vagy négy tárgyaást követôen ehetett ezárni. Az etikai ügyek bejeentései átaában névve eátottak votak, de a szabáyok és azok értemezése szerint a tudomásomra jutott tények aapján is javasotam az etikai ejárás indítását. A bejeentôk a egküönbözôbb körökbô kerütek ki, votak más kamarai tagok, ügyfeek vagy vaamiyen módon érintettek. Bejeentést tett a PSZÁF, a PM, a Rendôrség, az ORTT és az APEH is. A korábbi ehatározásunknak megfeeôen több esetben a kamara információi aapján is javasotam a kamara enökének etikai ejárás indítását. Ebben a vonatkozásban kezdeményezôként épett fe több heyi szervezet, a fevétei, az oktatási, a szakértôi bizottság és a kamara ügyfészogáata is. A kamara enökét az összefogaó jeentések megküdéséve foyamatosan tájékoztattam az etikai ügyekrô. (Foytatás a 4. odaon.)

2 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE TÁJÉKOZTATÓ A KAMARAI TAGSÁGI ÉS TÁRSASÁGI JOGVISZONY FELTÉTELEINEK ELLENÔRZÉSÉRÔL Tagfevéteek, törés, nyivántartás A kamarai tagsági és társasági jogviszony étesítését a Magyar Könyvvizsgáói Kamaráró és könyvvizsgáói tevékenységrô szóó évi LV. törvény (a továbbiakban: kktv.), a kamara aapszabáya és fevétei szabáyzata szabáyozza. n Tagságunk eôtt ismert, a kamarai tagsági viszony étesítésének fetétee a kktv. 5. -ának vaó megfeeés. A fevétei bizottság havonta bírája e a beérkezett tagfevétei kéremeket, amey a mentori rendszer kezeése óta átáthatóbbá vát, a jeöt útját a mentori rendszerbe vaó beépéstô egészen a tagfevétei ejárásig nyomon ehet követni. Éves tagfevéte aakuása évben: 141 aktív tag 124 szünetetetô tag 180 társaság évben: 134 aktív tag 109 szünetetetô tag 113 társaság évben: 86 aktív tag 143 szünetetetô tag 81 társaság A fetéteek megétérô a tagfevétekor bizonyosságot szerzünk, további megétét foyamatosan eenôrizzük. Ehhez is szükséges, hogy tagjaink évenkénti adatszogátatási köteezettségüknek eeget tegyenek, meynek aapján eenôrizhetô a törvényi eôírásoknak vaó megfeeés. A könyvvizsgáók és könyvvizsgáó társaságok éves tagdíjat és kiegészítô tagdíjat fizetnek, meynek számítási aapját az évenként megküdendô adatapon szerepô nettó árbevéte jeenti. A tagdíj megfizetését a központi iroda eenôrzi, nem tejesítés esetén többszöri feszóítás után további intézkedésre a fegyemi, ietve az etikai bizottság megbízottja részére adja át. Az emút évekhez képest a tagság részérô a tagdíj és hozzájáruási díj fizetésében jeentôs javuás tapasztaható. A tagdíj- és hozzájáruásidíj-tartozássa kapcsoatos fegyemi megbízott áta kezdeményezett ejárás aakuása évben: 13 természetes szeméy een 1 társaság een évben: 6 természetes szeméy een 4 társaság een évben: 5 természetes szeméy een Tagdíjtartozás miatti törés: évben: 10 természetes szeméy 1 társaság évben: 6 természetes szeméy 4 társaság évben: 5 természetes szeméy Aktív könyvvizsgáók törvényi megfeeésének többek között kritériuma a köteezô szakmai feeôsségbiztosítás megéte. A könyvvizsgáói esküre érkezôk biztosítása megétének eenôrzése jó mûködik. A foyamatos tagságga rendekezôk biztosításának eenôrzése az évenkénti adatap fedogozásakor, ietve a státuszvátoztatás igényének bejeentésekor történik. A társaságok nyivántartásba véteét szintén a kktv., vaamint a kifejezetten e tevékenységre vonatkozó küön szabáyzat szabáyozza. A kktv ában eôírtak figyeembevéteéve bírája e a fevétei bizottság a beérkezô nyivántartásba vétei kéremeket. A foyamatos eenôrzés a társaságok esetében is az évenkénti köteezô adatszogátatás keretében történik. Az adatap meéketeként a társaságoktó bekérjük az eôzô évhez képest vátozást tartamazó társasági szerzôdést, amibô egyértemûvé váik, ha a ában vátozás következett be. Az eseteges törvényteenségekre és annak korrigáására írásban figyemeztetjük a társaságok képviseôit. Év közben a fenti paragrafust érintô vátozásokat 30 napon beü be ke jeentenie a társaságoknak. A kamara fennáása óta két ízben kerüt sor a társaságok soron kívüi eenôrzésére. Eôször 1999-ben, a megaakuás óta etet idô óta bekövetkezett vátozások tükrében, majd 2003-ban egy átfogó eenôrzést végzett a fevétei bizottság, eenôrizve a kktv. 19. és 23. -ainak vaó megfeeést. Ennek eredményeképpen 54 társaságná fedezett fe hiányosságot. E társaságok tértivevényes evében feszóításra kerütek a tevékenységi körök és a szavazati arányok rendezésére, vaamint a vezetô tisztségviseôre vonatkozóan, és az egyszeres könyvvezetés megszüntetése érdekében. A hiányosságok pótása minden társaságná megtörtént. Jeeneg 5 társaság kerüt a törvénynek nem megfeet kategóriába. Ezekné a szavazati jogok rendezése szükséges. Feszóításuk megtörtént. Az új kktv.-ben fetehetôen szabáyozásra kerü, hogy csak minôsített esetben a vátozásokat tartamazó társasági szerzôdést a cég a vátozást követô 30 napon beü küdje e a kamarának, vagy a két heyre történô adatszogátatás ekerüése érdekében cészerû enne a Cégbíróságokka fevenni a kapcsoatot. TRAUTMANN JÁNOSNÉ, az MKVK ügyvezetô igazgatója HELYI SZERVEZETEK HÍREI A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA TOLNA MEGYEI SZERVEZETE A termékdíjas szabáyozás aktuáis kérdései n Az MKVK Tona Megyei Szervezete május 5-én szakmai eôadást szervezett. Az eôadó dr. Kiskovács Mikós vot. Az eôadó részetesen ismertette a környezetvédemi termékdíjró, továbbá egyes termékek környezetvédemi termékdíjáró szóó, többször módosított évi LVI. törvényt, vaamint a kapcsoódó rendeeteket. A hagatóság a következô témakörökrô kapott tájékoztatást: a termékdíj-törvény céja, átaános ejárási szabáyok, a termékdíjak bevaása és megfizetésének szabáyai, a kereskedemi csomagoások egyes fajtáihoz kapcsoódó termékdíjak kiszámítása, a mentességi kéremek fetéteei, a nyivántartás-vezetési köteezettség, a számán történô adatközés köteezettsége, vaamint bejeentési és beszámoási köteezettség a hatóság feé. NYIRATI FERENC, a Tona Megyei Szervezet enöke 2 HÍRLEVÉL június

3 AZ ELNÖKSÉG TÁVSZAVAZÁSOS HATÁROZATA (2005. MÁJUS 10.) 38. számú ( ) határozat egy tartózkodássa az EB-12/2005. számú etikai ejárás másodfokú ebíráására vonatkozó indítvány eôterjesztôjeként Martonosi József enökségi tagot jeöte ki. DR. SUGÁR DEZSÔ, az MKVK enöke ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2005. MÁJUS 21.) 39. számú ( ) határozat megtárgyata és egy nem és két tartózkodás meett jóváhagyta az etikai bizottság EB-12/2005. határozatát. Az enökség két tartózkodás meett efogadta, hogy a kamara enökségének tagjai mint magánszeméyek a jó hírnév séreme miatt pert indítsanak az újság, ietve az újságíró een. Az enökség egy tartózkodás meett efogadta, hogy a Hírevében e témáró tájékoztató jeenjen meg. 40. számú ( ) határozat megtárgyata és nyoc nem és három tartózkodás meett efogadta, hogy a évtô ne jeenjék meg a egtöbb nettó árbevétet reaizáó könyvvizsgáó társaságok és könyvvizsgáó magánszeméyek istája. 41. számú ( ) határozat megtárgyata és egyhangúag efogadta a vagyonértékeési standardok bevezetésérô készített tanumányt, és fehatamazza a tanumány készítôit, hogy vegyék fe a kapcsoatot a Nemzetközi Értékeési Standard Bizottság vezetôive. 42. számú ( ) határozat n A Magyar Könyvvizsgáói Kamara enöksége megtárgyata és egyhangúag efogadta az Ukrán Könyvvizsgáói Kamaráva kötendô együttmûködési megáapodást és fehatamazza a kamara enökét az aáírásra. 43. számú ( ) határozat megtárgyata és egyhangúag efogadta a Magyar Számvitei Szakemberek Egyesüetéve kötendô együttmûködési megáapodást és fehatamazza a kamara enökét az aáírásra. 44. számú ( ) határozat megtárgyata és egy tartózkodás meett efogadta, hogy az ekövetkezô három évben a könyvvizsgáók köteezô továbbképzésén 4-4 órát a nemzetközi számvitei standardok oktatására fordítsanak. 45. számú ( ) határozat megtárgyata és egyhangúag efogadta, hogy a partnerszervezetekke és a fesôoktatási intézményekke kiaakut együttmûködésrô tájékoztató jeenjen meg a Hírevében. 46. számú ( ) határozat megtárgyata és egyhangúag efogadta az Europartner Programban vaó együttmûködés ehetôségeinek kidogozását. DR. SUGÁR DEZSÔ, az MKVK enöke A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA Megjeenik: havonta Feeôs kiadó: Trautmann Jánosné ügyvezetô igazgató Feeôs szerkesztô: Nagy Idikó A szerkesztôség címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. Leveezési cím: 1373 Budapest, 5., Pf. 587 Teefon: Fax: E-mai: Internet: Nyomás: Prospektkop Bt. Teefon: Tájékoztatás etikai feebbezésse kapcsoatban n Az etikai bizottság ápriis 1-jei üésén hozott határozatára az ejárás aá vont kamarai tag feebbezést terjesztett eô, ameyet az enökség május 21-én tûzött napirendre. Az enökség a rendekezésére áó adatok, információk részetes áttanumányozását követôen 39. számú határozatáva a benyújtott feebbezést eutasította. Az I. fokú határozatot heybenhagyó határozatban az enökség kifejtette, hogy az érintett társaság egyik képviseôje oyan könyvvizsgáati dokumentációs módszert ajánott áítása szerint esôként az országban, amey a számvitei törvény és a nemzeti könyvvizsgáati standardok szerint jeeneg még nem ehetséges. Ezze megsértette a Magyar Könyvvizsgáói Kamara etikai szabáyzatának A) rész 2/b pontját. A szóban forgó ejárásban tisztázódott, hogy a megjeent újságcikk nem az érintett társaság hirdetése vot, hanem egy sajtótájékoztatóró készített cikk, ameyben az újságíró magánvéeményét fejtette ki. Fentiek ismeretében a kamara képviseôi a jó hírnév séreme miatt pert indítanak az újság, ietve az újságíró een. MARTONOSI JÓZSEF az enökségi üés 1. napirendi pontjának eôterjesztôje június HÍRLEVÉL 3

4 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE (Foytatás az 1. odaró.) Méregeés Ha a bejeentések aapján nem áttam keô indokot etikai ejárás indítására aho az nyivánvaóan nem vot indokot az összefogaó jeentésemben nem javasotam etikai ejárás indítását, ietve a bejeentôve közötem, hogy nem átok indokot etikai ejárás indítására. A bejeentôk ezt nem mindig fogadták keô megnyugvássa és további intézkedést igényetek. A egtöbbször azonban a rendekezésre áó információk és tények aapján az összefogaó jeentésemben javasotam a kamara enökének az etikai ejárás megindítását. A kamara enöke a javasat aapján minden esetben erendete az etikai ejárás megindítását. Az etikai ejárások efoytatásában a szabáyoknak megfeeôen részt vettem. Az etikai bizottság döntéseive egyetértettem, az ejárás során tett indítványomat efogadták, ezért részemrô feebbezésre csak egyeten esetben kerüt sor. A feebbezés aapján a kamara enöksége súyosbította a büntetést. Díjtartozás Díjtartozás miatt a kamara 5 könyvvizsgáót töröt enökségi határozatta a nyivántartásbó. Az emút évben 6 könyvvizsgáó és 7 társaság nem küdött adatapot, ezért a szabáyoknak megfeeôen veük szemben a fegyemi (etikai) ejárást efoytattuk. Tanácsadás Jeentôs azoknak az eseteknek a száma, mikor a könyvvizsgáók, könyvvizsgáó társaságok az etikai magatartássa, többnyire az összeférhetetenség kérdéséve kapcsoatban kértek tanácsot. Iyenkor az etikai bizottságga egyetértésben adtunk váaszt a fetett kérdésre. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A kamara etikai bizottsága az emút évben a kamarai törvény és a kamarai szabáyzatok eôírásai szerint végezte munkáját. Az aapszabáyban, a szervezeti és mûködési szabáyzatban, vaamint az etikai szabáyzatban eôírt szabáyokat betartotta. A bizottság tagjai az etikai ejárásokban körütekintô és aapos bizonyítási foyamat után hozták meg döntéseiket. Szakmai segítséget amikor az ügy megkívánta a szakértôi bizottság adott. Az etikai ejárás keretében hozott határozatokat az érintettek és a fegyemi megbízott részére megküdték. DR. FEHÉR MIHÁLY, az MKVK fegyemi megbízottja AZ MKVK EGYÜTTMÛKÖDÔ PARTNEREI A kamara részvétee az Europartner Programban A kkv-szektor támogatása a kormány kiemet programjai közé tartozik. A szükséges információva vaó eátás is a támogatás egy innovatív formája. Ehhez az információszogátató rendszerhez csatakozott a Magyar Könyvvizsgáói Kamara. n A stabi és hatékony nemzetgazdasághoz hozzátartozik a piaci szerepôk méretének diverzifikációja, ietve ezek megfeeô aránya. Hazánkban a kis- és közepes váakozások (kkv) száma magas, ám jeenétük eengedheteten a piac egészséges mûködéséhez. Az Európai Unióban már régóta megvan az a törekvés, hogy csökkentsék a kis- és közepes váakozások nagyváaatokka szembeni hátrányát, vaamint támogassák ôket a versenyképesség eérésében. Ezt feismerve a kkv-szektor fejôdésének eôsegítése hazánkban is esôdeges kormányzati prioritást évez. A kkv-szektor támogatása történhet többek között kormányzati intézkedések és kedvezô hitekonstrukciók formájában, ám ezek a közveten ösztönzôk csak a gazdasági és pénzügyi eredményességet növeik. A támogatás másik formája a mûködés eôsegítése és megkönnyítése oy módon, hogy a szükséges információt eérhetôbbé teszik a kis-, és közepes váakozások számára. Iyenkor a közveten anyagi segítség maga az információ esz. A rendekezésre áó információ bôvítése kapcsán indította e a Budapesti Kereskedemi és Iparkamara EU-integrációs osztáya és az Europartner Programiroda az Europartner Programot. A program céja, hogy hazai kisés közepes váakozásoknak tejes körû tájékoztatást nyújtson az európai integráció témakörében, érintve az átaános, vaamint szakmaspecifikus gazdasági tudnivaókat és a egaapvetôbb áampogári ismereteket. Ennek keretében egy oyan információs háó kiaakítására törekszenek, ameybe országszerte be tudnak kapcsoódni az érdekôdôk a gazdasági szférábó, esôsorban a kis- és közepes váakozások közü. Mive a könyvvizsgáók százaékának természetes partnere a kkv-szektorban tevékenykedik, a kamara úgy döntött, hogy csatakozik a programhoz. Az enökség május 21-én egyhangúag megszavazta az együttmûködést, amey a kamara tagjai számára számos eônnye járhat és a szakma hírnevét is öregbíti. A programhoz vaó csatakozássa közvetenü az ügyfeekke ismertethetjük meg a szakmát, bemutathatjuk, miért van szükség könyvvizsgáatra és pontosan mit is jeent ez egy váakozás mûködésében. Az MKVK átaános tájékoztatóva jeenik meg az Europartner Program következô CD-Rom-ján, ietve eérhetôvé teszi az aktuáis kamarai tagistát a nyivános információkka. Így a kis- és közepes váakozások számára könnyebben eérhetôvé afabetikus sorrendben és heyi szervezetenként kereshetôvé váhatnak a könyvvizsgáók ügyfeek részére nyivános adatok. A havonta megjeentetni tervezett Europartner Hírevében a kamara minden számban aktuáis információkka szogá majd a kkv-kat érintô, szakmai vátozásokró. A kamara honapján a mindenkori aktuáis Europartner Hírevé és CD-Rom reeváns információit eérhetôvé, etöthetôvé tesszük tagjaink számára, ezen feü a kamara tagjai kedvezményben részesünének az Europartner Iroda kiadványai árábó és tagsági díjábó. A kamara az Europartner Program keretén beü megrendezendô konferenciákon eôadókka és szakmai tájékoztató anyagokka jeenhet meg, ietve igény szerint tagjai számára korátozott számban részvétet tesz ehetôvé. Véeményét, megjeentetni javasot anyagait és témajavasatait szívesen fogadjuk a címen. 4 HÍRLEVÉL június

5 FELSÔOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, PARTNERSZERVEZETEK Tájékoztatás a kamarai együttmûködési megáapodásokró május 21-én megtárgyata és efogadta a társszervezetekke, intézményekke kötött együttmûködési megáapodások áásáró összeáított tájékoztatót. FELSÔOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Az enökségi határozatnak megfeeôen a kamara 2005 januárjában kötött együttmûködési megáapodást a Nyugat-magyarországi Egyetem Gazdaságtudományi Karáva. Ezze együtt már hat szakmai, tudományos feadatokat eátó intézménnye, szakmai mûheye van közveten kapcsoata a kamarának (Budapesti Közgazdaságtudományi és Áamigazgatási Egyetem Számvite tanszéke, Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, Miskoci Egyetem Számvite tanszéke, Debreceni Egyetem Számvitei és Pénzügyi tanszéke, Budapesti Gazdasági Fôiskoa Pénzügyi és Számvitei Kara). Együttmûködésre irányuó megkeresés érkezett a Veszprémi Egyetem újonnan aakut Gazdaságtudományi Karáró. Az emút idôszakban a következô terüeteken kértük fe közös munkára a társintézményeket: koncepció kidogozása a nemzetközi oktatási standardok fehasznáására, a könyvvizsgáói konferencia témáinak kiaakítása, a könyvvizsgáói képzés tantárgyainak, vaamint a képzés módszertanának korszerûsítését cézó javasatok kidogozása, a törvényeôkészítés oktatási szegmenseive fogakozó 4. számú munkabizottság javasatinak kidogozása. Ez utóbbi terüeten fekértük véemény kiaakítására, ietve közös munkára a tudományos minôsítésse rendekezô könyvvizsgáók egyesüetét, vaamint a Pénzügyminisztérium ietékes osztáyát is. ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÔRZÉSI HIVATAL Köze egy évve ezeôtt enöki szinten tekintették át a megáapodás végrehajtását, várható az együttmûködési megáapodás ismétet áttekintése. ÁLLAMI SZÁMVEVÔSZÉK Az Áami Számvevôszékke a kapcsoat a korábban kiaakutaknak megfeeôen harmonikus. A szakmai standardok, módszertani útmutatók kidogozásában megfeeô együttmûködés aakut ki a kamarai tagozat és az ÁSZ között. Az enökök soron következô taákozóján várhatóan az önkormányzatokná foyó könyvvizsgáat aktuáis tapasztaatait tekintik át. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE A kapcsoattartásban érintett intézmények közü a tevékenység jeegéné fogva a egintenzívebb a kapcsoat a PSZÁF-fa. Ezért is vot ényeges, hogy két szervezet enöke május 14-én az együttmûködési megáapodást aáírta. A megáapodás egfôbb pozitívuma az az eköteezettség, miszerint a két szervezet közös jogszabáymódosítást készít eô a pénz- és tôkepiaci intézmények könyvvizsgáói névjegyzékének a kamarához vaó átheyezése érdekében. Ez az ígéret a kamarai törvény kodifikációs munkái során öt konkrét formát. A törvényeôkészítô bizottságban a PSZÁF képviseôje is jeen van. Természetesen a megfeeô garanciáis szabáyokat a PSZÁF számára be ke építeni a rendszerbe. Az enöki taákozók meett gyakorattá vát a feügyeeti, eenôrzési tevékenységet végzô igazgatóságok vezetôive vaó foyamatos kapcsoat is. A feügyeetné kiaakuó új munkastíust jezi, hogy egyre gyakrabban kerü sor az eenôrzést végzôk és a könyvvizsgáók taákozójára egy-egy feügyeeti vizsgáat kapcsán, továbbá rendszeressé vátak a pénz- és tôkepiaci szerepôk könyvvizsgáatát végzô, speciáis minôsítésû (pénzügyi intézményi, nyugdíjpénztári, biztosítói) könyvvizsgáók számára szervezett tanfoyamok. FEKETE IMRÉNÉ szakmai aenök DR. PÁL TIBOR oktatási és továbbképzési aenök A Szinyei Ovasóterem és Könyvtár szeretette várja tagjait és minden érdekôdôt minden szerdán 13 és 17 óra, pénteken 8 és 12 óra között a Magyar Könyvvizsgáói Kamara budapesti központjában, a Szinyei Merse utca 8-ban. Az ovasóterem igénybevétee ingyenes, fénymásoási ehetôség van. Szakkönyváományunk megtekinthetô a odaon a Könyvtár menüpont aatt. INTERNET Az MKVK odaát nem csak a szabáyzatok és a kamarai éet miatt érdemes fekeresni. Amennyiben a napi sajtóban megjeenik egy kifejezetten könyvvizsgáók számára meghirdetett páyázat vagy áásehetôség bárho az országban, az automatikusan kikerü a kamara odaára is, segítve ezáta a szabad kapacitássa rendekezô könyvvizsgáók munkáját. A hirdetések között akadnak eseti megbízások és áandó munkaehetôségek is, de küfödrô is szoktak hirdetések megjeenni, meyben nemzetközi könyvvizsgáói szervezetek keresnek idegen nyevet beszéô könyvvizsgáókat. Érdemes tehát napi rendszerességge eátogatni a honapra, mert az ááshirdetéseket naponta frissítjük. Ha bármiyen kérdése, észrevétee van a honappa kapcsoatban, jeezze Tóth Erikának június HÍRLEVÉL 5

6 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE Könyvvásárási ehetôség n 2003 ôszén az Internationa Bureau of Fisca Documentation (IBFD) kiadta Danie Deak: Hungary in Internationa Tax Panning (~Nemzetközi adózás tervezése Magyarországon) címû könyvét. A könyv kedvezô fogadtatásra taát ez idáig. Mive számos könyvvizsgáónak ehet szüksége napi munkája során a könyvre, vaamint a könyv témája is érdekes ehet. A Magyar Könyvvizsgáói Kamara az aábbi kedvezô ajánatot kínája a tagjainak. Hungary in Internationa Tax Panning (~Nemzetközi adózás tervezése Magyarországon) címû könyv átfogó heyzetképet ad a magyar adórendszerrô. A több mint egy évtizede kidogozott jogi és adórendszer megakotása óta amey a piacgazdaságra történô átmenet egyik eszközeként szogát napjainkban fôként már csak a rendszer tökéetesítésén van a hangsúy. Ez a könyv a magyar adójog terüeteit fogaja öszsze. A könyv bemutatja a nemzeti adójogszabáyok aapjait, vaamint ezek akamazhatóságát a nemzetközi tranzakciókban. A könyv ismerteti a küönfée tranzakciókbó, üzeti gyakoratokbó és váaati rendszerekbô eredô következményeket. A könyv a nemzetközi standardokon és a küfödi jogrendszerekke összhangban megakotott nemzeti és nemzetközi adótörvény áta fesorot adókötees jövedeem fôbb kategóriáinak szempontjait eemzi. A könyv ango nyevû. Eredeti ára 135 euró, azonban a kamara IBFD-ve kötött megáapodása értemében az eadó IBFD 20 százaék kedvezményt nyújt a kamara tagjainak az eredeti árhoz képest. Így ha május 19. és júius 15. között rendei meg a könyvet, az eredeti ár heyett csak 108 eurót ke fizetnie. A könyvet a kamarán keresztü ehet megrendeni az aábbi e-mai címen: $ Magyar Könyvvizsgáói Kamara XIII. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA Az Európai Unió és a könyvvizsgáat vátozásai szeptember 8 9., Hote Eger Park, Eger Jeentkezési ap q Résztvevô q Kísérô* Név: Tagszám: Heyi szervezet: Leveezési cím: Teefonszám: Mobi: Fax: E-mai: Számázási név: Számázási cím: Száás q 1 éjszaka q 2 éjszaka q nem kérek száást q 1 ágyas szoba q 2 ágyas szoba megosztva: (résztvevô neve) q Hote Eger Park HHHH q Hote Korona HHHH q Hote Fóra HHH q Hote Szt. István HHH 2. Étkezés q 1. nap ebéd (szept ) q 2. nap ebéd (szept ) q borkóstoós vacsora (szept ) q áófogadás (szept ) q nem kérek étkezést 3. Egyéb megjegyzés Ket: * A kísérô szeméy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. aáírás (A részetes programot ásd a 8. odaon.) 6 HÍRLEVÉL június

7 Tanujon új nyevet, frissítse nyevtudását és szakmai szókincsét a Rieb Aapítvány júiusban induó tanfoyamain: Ango kezdô normá júius 11-tô foyamatosan Hétfô, szerda / (heti 2x3 óra) Ango kezdô intenzív júius és júius Német kezdô intenzív június Német kezdô normá júius 11-tô Kedd, csütörtök / (heti 2x3 óra) Ango középhaadó szakmai intenzív júius (napi 6x45 perc) Ango középhaadó (átaános nyev) intenzív júius (napi 6x45 perc) Ango és német középhaadó normá júius 4-tô foyamatosan Szerda, péntek (heti 2x3 óra) Kedd, csütörtök (heti 2x3 óra) Középhaadó szinttô anyanyevi tanárok részvéteéve! Heyszín: MKVK Budapest, Szinyei Merse u. 8., igény szerint a heyi szervezetekné is. Cégekné kiheyezett tanfoyam szervezését váajuk 4 fôtô. Átagos csoportétszám minden kurzusunkná: 4 6 fô Az intenzív kurzusok ára: A normá kurzusok ára: Ft + áfa (30 óra), napi 6x45 perc Ft + áfa (60 óra) (3 fô esetén Ft +áfa) Jeentkezzen ingyenes próbaóránkra! Te: (1) , E-mai: június HÍRLEVÉL 7

8 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE XIII. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA Az Európai Unió és a könyvvizsgáat vátozásai szeptember 8 9., Hote Eger Park, Eger A Magyar Könyvvizsgáói Kamara a tagjai és a könyvvizsgáói társaságok részére az éves XIII. Országos Szakmai Konferenciáját szeptember 8 9-én, a Hote Eger Parkban, Egerben rendezi meg. A konferencia tervezett programja: Szeptember Borkóstoós vacsora a hote szépasszonyvögyi mûemékpincéjében Szeptember Regisztráció Enöki megnyitó Penáris üés Gazdaságpoitikai tájékoztató (kormányzati eôadó) Az uniós szabáyozás vátozásai (kamarai eôadó) Ebéd Szekcióüések Orgonakoncert az egri baziikában Áófogadás Szeptember Szekcióüések Ebéd Penáris üés: A szekcióenökök beszámoója (javasatok, tapasztaatok összefogaása) Fórum Enöki zárszó A szekcióüések témakörei: 1. Számvite könyvvizsgáói szemme Szekcióvezetô: Dr. Ujvári Géza A szekcióban tervezett eôadók: Dr. Borda Józsefné HUNAUDIT Kft. Dr. Dimény Erzsébet Veszprémi Egyetem Dr. Gá Judit Fôvárosi Ítéôtába Dr. Matukovics Gábor Budapesti Gazdasági Fôiskoa Mészáros Lászó Pénzügyminisztérium Dr. Vadász Iván Magyar Adótanácsadók és Könyvvitei Szogátatók Országos Egyesüete 2. A könyvvizsgáat módszertani és gyakorati kérdései Szekcióvezetô: Dr. Tremme Zotán A szekcióban tervezett eôadók: Agócs Gábor Barsi Éva Dr. Csemniczky Edit Dr. Nagy Lajos Szabó Dénes KPMG Kft. PricewaterhouseCoopers Kft. TÉZISEK Kft. N és N Könyvvizsgáó és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Ernst & Young Kft. 3. Az áamháztartás és az önkormányzatok könyvvizsgáatának idôszerû kérdései Szekcióvezetô: Beszeda István A szekcióban fekért eôadók: Dr. Cseôtei Istvánné Gyôrffi Dezsô Kassó Zsuzsa Dr. Lóránt Zotán Dr. Printz János Szántósi Raffae Dr. Várfavi István Dr. Weidich Edit bejegyzett könyvvizsgáó bejegyzett könyvvizsgáó bejegyzett könyvvizsgáó Áami Számvevôszék Dr. Printz és Társa Kft. Eger Megyei Jogú Város apogármestere Pénzügyminisztérium Pénzügyminisztérium A konferenciára a Jeentkezési ap kitötéséve ehet jeentkezni (megtaáható a kamara honapján A részvétei díj annak függvényében vátozó, hogy a jeentkezô miyen szogátatásokat kíván igénybe venni. A standard részvétei díj ,- Ft + áfa/fô, amey egy éjszakát, egyágyas szobában tejes eátássa és a szeptember 8 9-i programokon vaó részvétet fogaja magában. A száást szeptember 7-étô is e ehet fogani, és igény szerint ehetôség van az esti programon vaó részvétere. A küönbözô árakró és bármiyen femerüô kérdésrô információ a kamara honapján taáható, ietve érdekôdni ehet teefonon vagy e-maiben Szathmári Annáná, teefon: , e-mai: A jeentkezés határideje júius 15. A penáris üésre szánt kérdéseket egkésôbb augusztus 15-ig szíveskedjék eküdeni a Magyar Könyvvizsgáói Kamara Oktatási Bizottságához (1373 Budapest 5. Postafiók 587., vagy Jeentkezéseket a meéket, ietve a honapró etötött Jeentkezési apon fogadunk e. (Kérünk minden adatot pontosan kitöteni!) Visszaigazoásunkkor küdjük a részvétei díj befizetésére szóó számát. A részvéte emondását eháríthatatan akadáyoztatása esetén augusztus 20-ig tudjuk csak efogadni. A megjeöt idôpont után történô emondásná a femerüt kötségek megtérítésétô nem tudunk etekinteni. Fehívjuk a koégák szíves figyemét arra, hogy a konferencián vaó részvéte egyben a köteezô továbbképzés 3. napjának (4 kreditpont) tejesítését is jeenti. Részvétei díjak Hote Eger Park Ssz. Csomag Részvétei díj 1. 1 éjszaka 1 ágyas szoba ,- Ft + áfa 2. 1 éjszaka 2 ágyas szoba/fô ,- Ft + áfa 3. 2 éjszaka 1 ágyas szoba ,- Ft + áfa 3/a borkóstoó/vacsora nékü ,- Ft + áfa 4. 2 éjszaka 2 ágyas szoba/fô ,- Ft + áfa 4/a. borkóstoó/vacsora nékü ,- Ft + áfa 11. Kísérô 1 éjszakára ,- Ft + áfa 11/a Kísérô 2 éjszakára ,- Ft + áfa 11/b borkóstoó/vacsora nékü ,- Ft + áfa Hote Korona, Fóra, Aqua, Szent István Ssz. Csomag Részvétei díj 1. 1 éjszaka 1 ágyas szoba ,- Ft + áfa 2. 1 éjszaka 2 ágyas szoba/fô ,- Ft + áfa 3. 2 éjszaka 1 ágyas szoba ,- Ft + áfa 3/a. borkóstoó/vacsora nékü ,- Ft + áfa 4. 2 éjszaka 2 ágyas szoba/fô ,- Ft + áfa 4/a borkóstoó/vacsora nékü ,- Ft + áfa 11. Kísérô 1 éjszakára ,- Ft + áfa 11/a Kísérô 2 éjszakára ,- Ft + áfa 11/b borkóstoó/vacsora nékü ,- Ft + áfa Száás nékü Ssz. Csomag Részvétei díj 6. 2 nap száás nékü ,- Ft + áfa 7. 2 nap száás és áófog. nék ,- Ft + áfa 8. 2 nap étkezés nékü ,- Ft + áfa 9. 1 nap áófogadás nékü ,- Ft + áfa nap étkezés nékü ,- Ft + áfa A kivágható jeentkezési ap a 6. odaon taáható. 8 HÍRLEVÉL június

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Hírlevél. A kamara képviselete az etikai eljárásban

Hírlevél. A kamara képviselete az etikai eljárásban Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ A 2007. évi minőség-ellenőrzési tervről Az MKVK Minőség-ellenőrzési Bizottsága által elfogadott 2007. évi terv szerint teljes

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Hírlevél TÁJÉKOZTATÓ AZ EDDIGI TAPASZTALATOKRÓL

Hírlevél TÁJÉKOZTATÓ AZ EDDIGI TAPASZTALATOKRÓL Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi munkaprogram A 2005. december 10-ei elnökségi ülés döntött az idei első félévben esedékes elnökségi ülések munkaprogramjáról.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Hírlevél. > a természetes személyre (tag) és > a könyvvizsgáló társaságokra vonatkozó adatszolgáltatást.

Hírlevél. > a természetes személyre (tag) és > a könyvvizsgáló társaságokra vonatkozó adatszolgáltatást. Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ XV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Az idén harmadszor rendezi országos konferenciáját Egerben a kamara, ezúttal a jubileumi

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizáásáró, az áami vagyon aakuásáró. -~-..,. 1992. június 96. A vizsgáatot végezte: dr.majorosné dr. Locskai Noémi Németh Béáné tanácsos tanácsos

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben