A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA"

Átírás

1 A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA február

2 Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség évi eemi kötségvetési beszámoó szövegesindokás I. Szakmai tevékenység. Az éves működés jogi-szervezeti kérdései 1.1. Az intézmény aapításának rövid eírás A kötségvetési szerv október -jén jött étre Pénzügyminisztérium Informatikai Szogátató Központ néven, aapítója a pénzügyminiszter. Az aapítás céja az akkori Pénzügyminisztérium irányítása aá tartozó szervezetek (APEH, MÁK, VPOP) informatikai fejesztéseinek egységesítése, a fejesztésekhez uniós források bevonása vot. A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökségrő szóó 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendeet (a továbbiakban: KIFÜ Korm.r.). () bekezdése a nevet Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökségre vátoztatta Az intézmény működését meghatározó, befoyásoó jogszabáyi háttér és vátozása A KIFÜ Korm.r.-et módosította a 268/ (VII..) Korm.rendeet. A módosítás eredménye a következőkben fogaható össze: -a jogszabáy szövege is rögzíti, hogy a KIFÜ nem csak konzorciumvezetőként, hanem konzorciumi tagként vagy más nem kedvezményezetti szerepkörben is részt vehet az uniós projektekben. Ennek kapcsán eáthatja a projektmenedzsment és fiiggeten minőségbiztosítási feadatokat, gondoskodhat a pénzügyi eszámoások szabáyszerűségérő, ietve feügyeőmémöki és egyéb, a projektek sikeres e bonyoítását támogató szakértői feadatokat váahat (4. a) pont).; - a projektek során megvaósut fejesztések jövőbei fenntartásáró és üzemetetésérő a befogadó intézmények gondoskodnak az irányító miniszterek rendekezése szerint. A befogadó intézmények a projekt fizikai megvaósítását követően, a fenntartási időszak eső napjátó kezdődően köteesek az informatikai fejesztések tuajdonjogának vagy vagyonkezeői jogának az átvéteére (6. (3) bek.); -a KIFÜ az európai uniós forrásbó társfinanszírozott projektekhez kapcsoódó rendszerek fenntartásában, üzemetetésében - ha jogszabáy ettő etérően nem rendekezik - a befogadó intézményekke kötött megáapodásban fogatak szerint vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsoódó rendszerek fenntartását, üzemetetését a KIFÜ végzi (6. (6) bek.) Az intézmény vezetésében beát vátozás ismertetése A évben nem vot vátozás az intézmény fesővezetésében (enök, enökheyettes, gazdasági vezető) Saját vagy irányítószervi hatáskörben végrehajtott szervezeti vátozások A évben a KIFÜ-ben szervezeti vátozás nem vot. Az NFM-né, mint irányító szervné2013. júius -jétő betötésre kerüt az infokommunikációért feeős heyettes áamtitkári tisztség. A heyettes áamtitkár dr. Soymár Károy Baázs.

3 2. A szakmai tevékenység Kiemeten aktív időszakot zárhatott a Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013-ban. A szervezetnek számos európai uniós finanszírozású, eektronikus közigazgatás témakörében megvaósut fejesztési projektet sikerüt ezárnia, ietve új támogatási szerződéseket kötnie. Mindemeett a tevékenységét meghatározó kormányrendeet is módosut, bővítve a szervezet tevékenységi körét Az aapító okiratban meghatározott feadatok megvaósítása, megvaósuása én megjeent a 268/2013. (VII..) Kormányrendeet "A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökségrő szóó 268/2010. (XII 3.) Korm. rendeet módosításáró". A kormányrendeet módosítás céja az vot, hogy a KIFÜ étrehozása óta etet időszak tapasztaatai aapján, vaamint az új kormányzati igények miatt femerüt feadateátáshoz igazodóana hatáskör bővítéséve aktuaizáásra kerüjön az errő szóó jogszabáy. A egfontosabb vátozások a következők: A KIFÜ konzorciumi tagként is részt vehet a kormányzati projektekben. Feadatai közébekerüt a feügyeő mérnöki tevékenység eátása is. Projektmenedzsment módszertani szogátatást nyújthat más közigazgatási intézmények részére. Részt vesz az intézményi projektfeügyeeti rendszer kiaakításában. (Befogadó intézmény hiányában) a projektek eredményeként étrehozott rendszerek fenntartását, akamazás-üzemetetését végzi A kiemekedő jeentőségű prograrnek és feadatok ismertetése A KIFÜ az aapító okiratban szerepő feadatok és stratégia tervek céjainak megfeeően tovább bővítette közigazgatási informatikai projektek megvaósítását cézó portfoióját eején összesen 15 projekten dogozott a KIFÜ, ameybő 5 vot eőkészítési szakaszban, azonban év végére már 12-re nőtt a KIFÜ irányítása aatti, foyamatban évő vagy záródó projektek száma. Így a szervezet portfoiójába már összesen 18 projekt tartozik. Az emút egy évben 4 projekt megvaósítása fejeződött be:./ E-evétár (a KIFÜ minőségbiztosítóként vett részt a projektben)./ E-Fiz (a KIFÜ projektgazdai szerepben irányította a projekt megvaósítást)./ FAIR (a KIFÜ projektgazdai szerepben irányította a projekt megvaósítást)./ Sztenderdek (a KIFÜ projektgazdai szerepben irányította a proj ekt megvaósítást). További 2 projekt zárása történt meg (TÉBA, KGR). A tavayi évben összesen 9 Támogatási Szerződés megkötésére kerüt sor, ameyek összértéke 13 Mrd Ft. A projektportfoió tejes értéke meghaadja a 35 Mrd Ft-ot, ameybő a futó projektek 2013 végén több mint 21 Mrd Ft-os értéket képvisetek. 2

4 KIFÜ projektportfoió 2013-as vátozása 35 MJdFt HMrdFt -! 1~,'...:~.~.:- '(. IIC.[!:'&Io~ t., ~h u proist 18 projekt L01 Az e-sztenderdek projekt keretében II. féévében ekészüt és a K.IFÜ portáján mindenki számára hozzáférhető egy eu-s forrásbó megvaósuó kiemeit projektek ejárásrendi specifikumaiva kiegészített Informatikai Projektmenedzsment Ejárásrend, a hozzátartozó több mint 20 sabonna és mintadokumentumokka együtt. A projekt keretében köze 100, projektekke fogakozó közigazgatási szakember oktatására is sor kerüt. A projektmenedzsment módszertani ejárás meett projekt minőségbiztosítási módszertani anyagok is készütek az emút évben. A KIFÜ Tudástárban jeeneg több mint 300 dokumentum érhető e. Jeentős eőreépés történt a Projektmenedzsment szerver és az EFER akamazásüzemetetési szogátatások kiaakítása terén. A KIFÜ üzemetetési feeősségébe tartozó akamazásokhoz, a hasznáatot segítő új ügyfékapcsoati Hepdesk portát áítottunk fe. A megodás egy szintén aacsony kötségge üzemetethető, a szées körben eterjedt, nyít forráskódú MANTIS akamazáson aapu. A szükséges infrastruktúra kapacitást a kormányzati fehőben béret erőforrások biztosítják. Az NFM Infokommunikációs Áamtitkársága kezdeményezésére 2012 novemberében az EKOP projektek mentoráására aakut 8 fős részeg 2013-ban is sikeresen tejesítette váaásait Amentori rendszer céja a projektek fegyorsítása, a megvaósítást akadáyozó tényezők ehárítása, vaamint ezze együtt az operatív programra jutó Európai Uniós források fehasznáásának javítása, az éves abszorpciós váaás tejesítése vot. Az intézmény az eső évhez hasonóan 2013-ban is nagyban hozzájárut az abszorpció megvaósuásához, mert a foyamatos kapcsoattartás eredményeként a projektek nagy részében sikerüt a munkavégzést és a ebívásokat fegyorsítani. Amentorok tevékenysége fokozatosan egyre efogadottabbá vát és az emút egy év bizonyította, hogy amentori rendszer mind az Áamtitkárság, mind a projektgazdák információs igényeit képes kezeni, ietve az IH-va és KSZ-sze vaó kapcsoattartást is segíti. Sikerüt fetárni azokat a pontokat, meyek jeemzően fordunak eő a kedvezményezettekné, és típus hibaként értemezhetőek. Operatív segítségge és beavatkozássa sikerüt korrigáni a menet közben eőforduó hibákat, ekerüve ezze a komoyabb csúszásokat, emaradásokat Pozitív eredmények tapasztahatóak a projektek vezetésének, dokumentáásának, módszertan akamazásának egységesítésében is, ami egyben eősegíti a projekt kutúra eterjedését a kedvezményezettek körében. 3

5 2.3. A szakmai tevékenység tábázatos összefogaása KIFÜ projektportfoió aktuáis áapotának bemutatása AV AN. AQo,. ERIICNIIorm6a att... 1~ r.. KIFÜ Projektportfoió t! i IKMIIh Kittter M6noo -ti IC4hheo i -IIII OD E-IMI* -F/1111. GM-It NM Ui - DIIIZ IIUIHI 0111 ".._,.... 1ÚA -~-~ ;;g:~:::i;;-5...!... "' ' 1 : ft... - >.!! ~~JA yi,'~:~ 2.4. A következő évi szakmai tervek ismertetése -;=t-j.. : ~~-- -~~.;~: ;. - i A KIFÜ évi tervei között szerepe: )- korábban eindított projektek megvaósítása (EKOP), ietve támogatása ( eheath), )- további kb. 200 fő közigazgatási szakember számára projektmenedzsment oktatása, ~ a programozási időszak projektmenedzsment tapasztaatainak összegyűjtése, rendszerezése, kommunikáása, )- részvéte a közötti programozási idöszak informatikai projektjeinek tervezésében. 4

6 II. A KIFÜ évi gazdákodása. Szervezeti vátozások bemutatása A KIFÜ gazdasági szervezetének feépítése év foyamán nem vátozott. A gazdasági szervezethez tartozó szervezeti egységek feépítését és tagoódásátahatáyos SZMSZ tartamazza. 2. Gazdákodási környezet aakuása, pozitív, negatív hatások A KIFÜ évben takarékos és hatékony gazdákodást foytatott. A tárgy évi gazdákodásában a szervezet nagy hangsúyt fektetett az európai uniós fejesztési források bevonásáva megvaósuó projektek eszámoásának és vonatkozó számvitei nyivántartások vezetésének szabáyszerűségére. A KIFÜ hatósági feadatokat nem át e, váakozási tevékenységet nem foytat és nem aapítója, vagyonkezeője, tagja semmiyen aapítványnak, gazdasági társaságnak. A KIFÜ gazdákodását aapvetően a projektek megvaósitási fázisainak aktuáis áapota és az irányító szerv áta meghatározott céfeadatok megvaósításának ütemezése befoyásoja év foyamán a KIFÜ aapfeadatának eátásához szükséges forrásokka éves szinten rendekezett. A gazdákodás tekintetében mindenképpen pozitív hatásként érvényesüt a projektek Icifizetési kéremeinek hatékony kezeése és eszámoása. A projektek megvaósítása ütemezetten zajott és a kapcsoódó finanszírozási struktúrák gördüékenyen segítették a kitűzött céok eőrehaadását. A gazdákodást negatívan érintette, hogy egyes megvaósított és befejezett projektek esetében a étrejött eredménytermékek üzemetetési feadatait a befogadó szervezet a kitűzött időpontná később vette át. Ennek következtében a KIFÜ-nek finanszírozási többetkiadása keetkezett az üzemetetési feadatok eátása miatt. 3. Kiadási-bevétei eőirányzatok aakuása KIADÁSI OLDAL a. eőirányzat módosítások okai A évre jóváhagyott eredeti eőirányzat 455,2 miió forint. Az eredeti eőirányzat feügyeeti hatáskörben összesen 1.265,3 miió Ft összegge növekedett. A projektmentorok feiadateátását évre vonatkozóan az NFM, mint irányító szerv 78,6 M Ft forrássa támogatta. A Tisztaszottver program keretében a köz- és fesőoktatatás működéséhez szükséges jogtiszta szoftverek beszerzését az irányító szerv 1 miiárd Ft forrásátadássa biztosította. Az átadott eőirányzati keretek cészerinti fehasznáásáva a KIFÜ az irányitószerv feé tejes körűen eszámot. A év foyamán összesen 32,7 miió forint többetbevéte reaizáódott az eektronikus fizetés projekt keretében a rendszert hasznáó csatakozó intézmények áta megtéritett tranzakciós díjakbó. A kiadásokat az irányító szerv áta jóváhagyott évi 220,4 miió forint köteezettségváaássa terhet eőirányzat maradvány összege növete, vaamint ezeket kiegészítette az uniós társfinanszírozású támogatási szerződésse rendekező kiemeit projektek támogatási szerzödésben biztosított kötségvetéseinek fehasznáása is. Az EU-s projektek megvaósításához kapcsoódó támogatás értékű bevéteek 2 343,2 miió forintta növeték a kiadási és bevétei eőirányzatokat 5

7 Fejezeten beüi eőirányzat átcsoportosítás keretében 207,6 miió Ft forrás biztosította a KIFÜ áta kezet projektek eőkészítési és fenntartási feadatainak megvaósuását A évre meghatározott szakmai feadatok eátása megfeeő ütemben haadt, a rendekezésre áó kötségvetési keretek eégségesnek bizonyutak. b. tényeges tejesítés és az eredetei eőirányzat közötti etérés indokiása A kiadások 4 490,7 miió Ft-os módosított eőirányzata összesen 4 88,1 miió Ft-ban tejesüt. Az intézmény eőirányzat maradványa 398,1 miió Ft, ameybő a tejes összeg köteezettségváaássa terhet. A szervezet évi maradvány összege a szervezet aapfeadatának eátását szogáó beszerzéseket és szerződéseket tartamazza. A doogi és foyó kiadások eőirányzat évi eredeti keretszáma 41,6 miió forintban kerüt meghatározásra, amey az eőirányzat módosítások eredményeként 876,6 miió forintra vátozott. Az eőirányzat 534,2 miió forintban tejesüt. Az eőirányzat jeentős mértékű növekedését egyrészt az európai unió társfinanszírozásában megvaósuó informatikai fejesztési projektek kiadásai eredményezték. A fmanszírozás döntő mértékben, az EU-s projektekre jeemzően pénzforgaom néküi tejesítésként reaizáódott. Az eőirányzatokat növete az irányító szerv áta meghatározott cé feadatok megvaósítására biztosított források összege. Az intézményi beruházások eredeti eőirányzata O miió Ft vot. A módosított eőirányzat 1819,5 miió Ft, meybő a tejes összeg fehasznáásra kerü. Az intézményi beruházások egy része az iskoai tisztaszoftver program keretében beszerzett ticenszek értékét és a projektek megvaósuását szogáó informatikai eszközök, immateriáis javak beszerzését fogata magában. Az EU-s projektekhez kapcsoódó eszközök beszerzésének finanszírozása az uniós eszámoások ejárási rendjében szabáyozott formában, pénzforgaom néküi tejesítéssei vaósut meg. BEVÉTELI OLDAL A évben az eredeti eőirányzatok között O miió Ft saját bevétei eőírás kerüt meghatározásra. Az év foyamán a módosított eőirányzat 42,7 miió forintra vátozott. Az intézményi működési bevéteek eőirányzatának összege 39,2 miió Ft, amey 34,6 miió Ft összegben reaizáódott. A többetbevéte az eektronikus fizetés tranzakciós díjak csatakozó intézmények feé továbbszámázott összegének megtérítésébő eredt. A pénzügyieg nem tejesüt bevéte a továbbszámázott tranzakciós díjak összegéve egyezik meg, ennek tejesüése év eején megtörténik. Az EU-s projektek finanszírozását szogáó kifizetések forrása támogatás értékű bevéteként reaizáódik ban támogatás értékű működési bevéte 659,1 miió forint összegben, támogatás értékű fehamozási bevéte 684,1 miió forintban reaizáódott. A támogatás értékű bevéteek az Uniós források bevonásáva megvaósuó fejesztéseket szogáták. A finanszírozás az Uniós projektek eszámoásának ejárásrendje szerint, részben pénzforgaom nékü tejesüt. Az irányító szerv a KIFÜ aapfeadatához tartozó cékitűzések megvaósítására összesen 676,8 miió Ft támogatást biztosított. A támogatási keretbő a meghatározott céfeadatok megvaósítása tejesüt, történt meg. A pénzügyi keret a meghatározott cénak megfeeően tejes egészében fehasznáásra kerüt. 6

8 c. az intézmény áta kiemeésre érdemes megjegyzések a bevétei és kiadási téteekke kapcsoatban A K.IFÜ évi gazdákodásában meghatározó és kiemeésre érdemes a kiadási és bevétei odaon egyaránt jeentkező projektfinanszírozási foyamat. A KIFÜ eemi kötségvetési téteeit jeentős mértékben növeik az átaa menedzset eszámoások forgama. Ennek a feadatnak a gazdákodás tekintetében meghatározó szerepe van, mind a sajátos eszámoási és nyivántartási tevékenységek tekintetében, mind a küönböző szintű és struktúrájú nagyszámú eenőrzés. A beszámoási időszak kiemeit céfeadata vot az NFM finanszírozásáva megvaósut Tisztaszoftver program megvaósítása. További kiemeendő feadat a KIFÜ gazdákodásában az EFER üzemetetési feadatainak eátása, meynek megvaósitását küön eőirányzati keret biztosításáva az NFM finanszírozta. d. a szeméyi juttatásokka kapcsoatos eőirányzatok indokiása A szeméyi juttatások eredeti eőirányzatának évi keretszáma 322,1 miió Ft-ban kerüt meghatározásra, amey a szeméyi áomány finanszírozását biztosította. Év végére az eőirányzat 509, miió Ft-ra módosut, a tejesítés 462,5 miió Ft. Az eőirányzatok vátozását az évfoyamán bekövetkezett szeméyi összetéte vátozása, a projektmentorok szeméyi jeegű kifizetéseinek irányító szervi támogatása és a szervezet áta kezet projektekben résztvevő munkatársak megtérített Icifizetései eredményezték. Az engedéyezett étszámhoz kapcsoódó szeméyi juttatás kizáróag az aapietményekre, a köteező pótékokra, a jogszabáyok áta engedéyezett, ietve köteezően eőírt nem rendszeres juttatásokra, cafetéria eemekre, vaamint a megbízási díjakra kerüt kifizetésre. A rendszeres szeméyi juttatások eredeti eőirányzata 312,1 miió Ft vot, ami az év közben végrehajtott eőirányzat módosítások hatására 456,7 miió Ft-ra vátozott. A tejesítés összege 422,3 miió Ft. A nem rendszeres szeméyi juttatások esetén az eredeti eőirányzat O miió Ft-ró 52,2 miió Ft-ra módosut (közekedési kötségtérítés, étkezési hozzájáruás, egyéb kötségtérítés és hozzájáruás}, mey 42 miió Ft-ra tejesüt. Jutaom és egyéb premizáás Icifizetésére nem kerüt sor. A küső szeméyi juttatások módosított 0,2 miió Ft-os eőirányzata tejes egészében tejesüt A küső szeméyi juttatások a szervezet áta megkötött megbízási szerződések - küső szakértők - finanszírozását szogáta. A munkaadókat terheő járuékok évi kiadásainak tejesítésére eredetieg 81,5 miió Ft át rendekezésre, mey a módosítások hatására 136 miió Ft-ra módosut. Az eőirányzat tejesítése 122,4 miió Ft. A maradvány összege a decemberi Icifizetésekhez kapcsoódó áthúzódó járuék Icifizetések fedezete. 4. Vagyoni heyzet aakuása A K!FÜ évi intézményi vagyonának áományvátozása döntő részben az EU-s projektek megvaósuásához kötődik. A szervezet ingatanna évben nem rendekezett. a. Befektetett eszközökke vaó gazdákodás A K.IFÜ befektetett eszközeinek méreg szerinti főösszege 4 884,2 miió Ft. Az eőző beszámoási időszakhoz képest 2 255,2 miió Ft csökkenést jeent. A vátozást az eszámot értékcsökkenésen kívü két kiemeendő tényező határozta meg: 7

9 - Az év foyamán megvaósut beruházások értéke 2,16 miiárd forintta növete a KIFÜ áta kezet vagyon értékét A KGR projektben étrejött befektetett eszközvagyon térítésmentesen átadásra kerüt a Magyar Áamkincstár kezeésébe, összesen 4, 86 miiárd forint értékben. b. beruházás A KIFÜ beruházási tevékenysége az átaa kezet projektek megvaósításához kapcsoódik. Éves szinten a ki:fizetések összege 2 160,67 miió Ft, meybő az immateriáis javak beszerzésre fordított összege 934,9 miió Ft, tárgyi eszköz beszerzés összege 225,7 miió Ft. Az Áamkincstár részére üzemetetésre átadott immateriáis javak értéke 3 664, miió Ft, az átadott tárgyi eszközök értéke 195,9 miió Ft. c. feújítás A KIFÜ 2013-ban feújítást nem végzett. d. egyéb befektetések aakuása A K.IFÜ-nek egyéb befektetése nincs. 5. Eőirányzat-maradvány aakuása A KIFŰ évi eőirányzat maradványa 398,9 miió Ft. A tejes összeg köteezettségváaássa terhet. A maradványt oyan beszerzések, szerződések köteezettségei ajkotják, ameyek tejesítése 2013 ban nem vaósut meg vagy fejeződött be. 6. Váakozási tevékenység aakuása A K.IFÜ váakozási tevékenységet nem foytat. 7. Létszámvátozás okai A évben a kötségvetési engedéyezett étszám 68 fóben kerüt megáapításra. A2013. december 31 i tényegesen betötött étszám 59 fó. A beszámoási időszak foyamán az áomány étszámábanjeentős vátozások történtek. Az irányító szerv döntése szerint a projekttámogatási rendszer kiaakítása érdekében megévő 8 üres státusz terhére a munkatársak fevétee megtörtént Év közben összesen 9 fő épett ki a szervezettö. Az évközben beépök száma 12 fö. A étszámvátozások és az áomány összetéteében bekövetkezett vátozások aapvetően az intézmény áta vezetett és menedzset projektek humán erőforrásigényét tükrözik. 8. Átagkeresetek aakuása A K.IFÜ áományának átagkeresete a rendszeres szeméyi juttatások és az átagos statisztikai étszám figyeembevéteéve bruttó 656 ezer forint. 9. Egyéb, az eőzőekben nem ismertetett témakörök, meyeket az intézmény fontosnak íté A fentiekben részetezetteken feü kiemeést nem teszünk. 8

10 10. A kiegészítő meéketek szöveges részei, meyet a beszámoó kitötési utasításában bemutatott tartaomma ke ekészíteni. A számú, a kincstári és a kötségvetési beszámoó bevétei és kiadási etérések evezetése, vaamint a támogatásértékű működési/fehamozási kiadások és bevéteek tábázatban a Magyar Áamkincstár és a Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség vonatkozó nyivántartásai szerinti végösszegben etérés nincs. 9

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 5 0 2 5 1 1 2 5 1 0 5 9 1 0 0 8 4 1 1 0 5 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben