A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA"

Átírás

1 A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA február

2 Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség évi eemi kötségvetési beszámoó szövegesindokás I. Szakmai tevékenység. Az éves működés jogi-szervezeti kérdései 1.1. Az intézmény aapításának rövid eírás A kötségvetési szerv október -jén jött étre Pénzügyminisztérium Informatikai Szogátató Központ néven, aapítója a pénzügyminiszter. Az aapítás céja az akkori Pénzügyminisztérium irányítása aá tartozó szervezetek (APEH, MÁK, VPOP) informatikai fejesztéseinek egységesítése, a fejesztésekhez uniós források bevonása vot. A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökségrő szóó 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendeet (a továbbiakban: KIFÜ Korm.r.). () bekezdése a nevet Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökségre vátoztatta Az intézmény működését meghatározó, befoyásoó jogszabáyi háttér és vátozása A KIFÜ Korm.r.-et módosította a 268/ (VII..) Korm.rendeet. A módosítás eredménye a következőkben fogaható össze: -a jogszabáy szövege is rögzíti, hogy a KIFÜ nem csak konzorciumvezetőként, hanem konzorciumi tagként vagy más nem kedvezményezetti szerepkörben is részt vehet az uniós projektekben. Ennek kapcsán eáthatja a projektmenedzsment és fiiggeten minőségbiztosítási feadatokat, gondoskodhat a pénzügyi eszámoások szabáyszerűségérő, ietve feügyeőmémöki és egyéb, a projektek sikeres e bonyoítását támogató szakértői feadatokat váahat (4. a) pont).; - a projektek során megvaósut fejesztések jövőbei fenntartásáró és üzemetetésérő a befogadó intézmények gondoskodnak az irányító miniszterek rendekezése szerint. A befogadó intézmények a projekt fizikai megvaósítását követően, a fenntartási időszak eső napjátó kezdődően köteesek az informatikai fejesztések tuajdonjogának vagy vagyonkezeői jogának az átvéteére (6. (3) bek.); -a KIFÜ az európai uniós forrásbó társfinanszírozott projektekhez kapcsoódó rendszerek fenntartásában, üzemetetésében - ha jogszabáy ettő etérően nem rendekezik - a befogadó intézményekke kötött megáapodásban fogatak szerint vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsoódó rendszerek fenntartását, üzemetetését a KIFÜ végzi (6. (6) bek.) Az intézmény vezetésében beát vátozás ismertetése A évben nem vot vátozás az intézmény fesővezetésében (enök, enökheyettes, gazdasági vezető) Saját vagy irányítószervi hatáskörben végrehajtott szervezeti vátozások A évben a KIFÜ-ben szervezeti vátozás nem vot. Az NFM-né, mint irányító szervné2013. júius -jétő betötésre kerüt az infokommunikációért feeős heyettes áamtitkári tisztség. A heyettes áamtitkár dr. Soymár Károy Baázs.

3 2. A szakmai tevékenység Kiemeten aktív időszakot zárhatott a Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013-ban. A szervezetnek számos európai uniós finanszírozású, eektronikus közigazgatás témakörében megvaósut fejesztési projektet sikerüt ezárnia, ietve új támogatási szerződéseket kötnie. Mindemeett a tevékenységét meghatározó kormányrendeet is módosut, bővítve a szervezet tevékenységi körét Az aapító okiratban meghatározott feadatok megvaósítása, megvaósuása én megjeent a 268/2013. (VII..) Kormányrendeet "A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökségrő szóó 268/2010. (XII 3.) Korm. rendeet módosításáró". A kormányrendeet módosítás céja az vot, hogy a KIFÜ étrehozása óta etet időszak tapasztaatai aapján, vaamint az új kormányzati igények miatt femerüt feadateátáshoz igazodóana hatáskör bővítéséve aktuaizáásra kerüjön az errő szóó jogszabáy. A egfontosabb vátozások a következők: A KIFÜ konzorciumi tagként is részt vehet a kormányzati projektekben. Feadatai közébekerüt a feügyeő mérnöki tevékenység eátása is. Projektmenedzsment módszertani szogátatást nyújthat más közigazgatási intézmények részére. Részt vesz az intézményi projektfeügyeeti rendszer kiaakításában. (Befogadó intézmény hiányában) a projektek eredményeként étrehozott rendszerek fenntartását, akamazás-üzemetetését végzi A kiemekedő jeentőségű prograrnek és feadatok ismertetése A KIFÜ az aapító okiratban szerepő feadatok és stratégia tervek céjainak megfeeően tovább bővítette közigazgatási informatikai projektek megvaósítását cézó portfoióját eején összesen 15 projekten dogozott a KIFÜ, ameybő 5 vot eőkészítési szakaszban, azonban év végére már 12-re nőtt a KIFÜ irányítása aatti, foyamatban évő vagy záródó projektek száma. Így a szervezet portfoiójába már összesen 18 projekt tartozik. Az emút egy évben 4 projekt megvaósítása fejeződött be:./ E-evétár (a KIFÜ minőségbiztosítóként vett részt a projektben)./ E-Fiz (a KIFÜ projektgazdai szerepben irányította a projekt megvaósítást)./ FAIR (a KIFÜ projektgazdai szerepben irányította a projekt megvaósítást)./ Sztenderdek (a KIFÜ projektgazdai szerepben irányította a proj ekt megvaósítást). További 2 projekt zárása történt meg (TÉBA, KGR). A tavayi évben összesen 9 Támogatási Szerződés megkötésére kerüt sor, ameyek összértéke 13 Mrd Ft. A projektportfoió tejes értéke meghaadja a 35 Mrd Ft-ot, ameybő a futó projektek 2013 végén több mint 21 Mrd Ft-os értéket képvisetek. 2

4 KIFÜ projektportfoió 2013-as vátozása 35 MJdFt HMrdFt -! 1~,'...:~.~.:- '(. IIC.[!:'&Io~ t., ~h u proist 18 projekt L01 Az e-sztenderdek projekt keretében II. féévében ekészüt és a K.IFÜ portáján mindenki számára hozzáférhető egy eu-s forrásbó megvaósuó kiemeit projektek ejárásrendi specifikumaiva kiegészített Informatikai Projektmenedzsment Ejárásrend, a hozzátartozó több mint 20 sabonna és mintadokumentumokka együtt. A projekt keretében köze 100, projektekke fogakozó közigazgatási szakember oktatására is sor kerüt. A projektmenedzsment módszertani ejárás meett projekt minőségbiztosítási módszertani anyagok is készütek az emút évben. A KIFÜ Tudástárban jeeneg több mint 300 dokumentum érhető e. Jeentős eőreépés történt a Projektmenedzsment szerver és az EFER akamazásüzemetetési szogátatások kiaakítása terén. A KIFÜ üzemetetési feeősségébe tartozó akamazásokhoz, a hasznáatot segítő új ügyfékapcsoati Hepdesk portát áítottunk fe. A megodás egy szintén aacsony kötségge üzemetethető, a szées körben eterjedt, nyít forráskódú MANTIS akamazáson aapu. A szükséges infrastruktúra kapacitást a kormányzati fehőben béret erőforrások biztosítják. Az NFM Infokommunikációs Áamtitkársága kezdeményezésére 2012 novemberében az EKOP projektek mentoráására aakut 8 fős részeg 2013-ban is sikeresen tejesítette váaásait Amentori rendszer céja a projektek fegyorsítása, a megvaósítást akadáyozó tényezők ehárítása, vaamint ezze együtt az operatív programra jutó Európai Uniós források fehasznáásának javítása, az éves abszorpciós váaás tejesítése vot. Az intézmény az eső évhez hasonóan 2013-ban is nagyban hozzájárut az abszorpció megvaósuásához, mert a foyamatos kapcsoattartás eredményeként a projektek nagy részében sikerüt a munkavégzést és a ebívásokat fegyorsítani. Amentorok tevékenysége fokozatosan egyre efogadottabbá vát és az emút egy év bizonyította, hogy amentori rendszer mind az Áamtitkárság, mind a projektgazdák információs igényeit képes kezeni, ietve az IH-va és KSZ-sze vaó kapcsoattartást is segíti. Sikerüt fetárni azokat a pontokat, meyek jeemzően fordunak eő a kedvezményezettekné, és típus hibaként értemezhetőek. Operatív segítségge és beavatkozássa sikerüt korrigáni a menet közben eőforduó hibákat, ekerüve ezze a komoyabb csúszásokat, emaradásokat Pozitív eredmények tapasztahatóak a projektek vezetésének, dokumentáásának, módszertan akamazásának egységesítésében is, ami egyben eősegíti a projekt kutúra eterjedését a kedvezményezettek körében. 3

5 2.3. A szakmai tevékenység tábázatos összefogaása KIFÜ projektportfoió aktuáis áapotának bemutatása AV AN. AQo,. ERIICNIIorm6a att... 1~ r.. KIFÜ Projektportfoió t! i IKMIIh Kittter M6noo -ti IC4hheo i -IIII OD E-IMI* -F/1111. GM-It NM Ui - DIIIZ IIUIHI 0111 ".._,.... 1ÚA -~-~ ;;g:~:::i;;-5...!... "' ' 1 : ft... - >.!! ~~JA yi,'~:~ 2.4. A következő évi szakmai tervek ismertetése -;=t-j.. : ~~-- -~~.;~: ;. - i A KIFÜ évi tervei között szerepe: )- korábban eindított projektek megvaósítása (EKOP), ietve támogatása ( eheath), )- további kb. 200 fő közigazgatási szakember számára projektmenedzsment oktatása, ~ a programozási időszak projektmenedzsment tapasztaatainak összegyűjtése, rendszerezése, kommunikáása, )- részvéte a közötti programozási idöszak informatikai projektjeinek tervezésében. 4

6 II. A KIFÜ évi gazdákodása. Szervezeti vátozások bemutatása A KIFÜ gazdasági szervezetének feépítése év foyamán nem vátozott. A gazdasági szervezethez tartozó szervezeti egységek feépítését és tagoódásátahatáyos SZMSZ tartamazza. 2. Gazdákodási környezet aakuása, pozitív, negatív hatások A KIFÜ évben takarékos és hatékony gazdákodást foytatott. A tárgy évi gazdákodásában a szervezet nagy hangsúyt fektetett az európai uniós fejesztési források bevonásáva megvaósuó projektek eszámoásának és vonatkozó számvitei nyivántartások vezetésének szabáyszerűségére. A KIFÜ hatósági feadatokat nem át e, váakozási tevékenységet nem foytat és nem aapítója, vagyonkezeője, tagja semmiyen aapítványnak, gazdasági társaságnak. A KIFÜ gazdákodását aapvetően a projektek megvaósitási fázisainak aktuáis áapota és az irányító szerv áta meghatározott céfeadatok megvaósításának ütemezése befoyásoja év foyamán a KIFÜ aapfeadatának eátásához szükséges forrásokka éves szinten rendekezett. A gazdákodás tekintetében mindenképpen pozitív hatásként érvényesüt a projektek Icifizetési kéremeinek hatékony kezeése és eszámoása. A projektek megvaósítása ütemezetten zajott és a kapcsoódó finanszírozási struktúrák gördüékenyen segítették a kitűzött céok eőrehaadását. A gazdákodást negatívan érintette, hogy egyes megvaósított és befejezett projektek esetében a étrejött eredménytermékek üzemetetési feadatait a befogadó szervezet a kitűzött időpontná később vette át. Ennek következtében a KIFÜ-nek finanszírozási többetkiadása keetkezett az üzemetetési feadatok eátása miatt. 3. Kiadási-bevétei eőirányzatok aakuása KIADÁSI OLDAL a. eőirányzat módosítások okai A évre jóváhagyott eredeti eőirányzat 455,2 miió forint. Az eredeti eőirányzat feügyeeti hatáskörben összesen 1.265,3 miió Ft összegge növekedett. A projektmentorok feiadateátását évre vonatkozóan az NFM, mint irányító szerv 78,6 M Ft forrássa támogatta. A Tisztaszottver program keretében a köz- és fesőoktatatás működéséhez szükséges jogtiszta szoftverek beszerzését az irányító szerv 1 miiárd Ft forrásátadássa biztosította. Az átadott eőirányzati keretek cészerinti fehasznáásáva a KIFÜ az irányitószerv feé tejes körűen eszámot. A év foyamán összesen 32,7 miió forint többetbevéte reaizáódott az eektronikus fizetés projekt keretében a rendszert hasznáó csatakozó intézmények áta megtéritett tranzakciós díjakbó. A kiadásokat az irányító szerv áta jóváhagyott évi 220,4 miió forint köteezettségváaássa terhet eőirányzat maradvány összege növete, vaamint ezeket kiegészítette az uniós társfinanszírozású támogatási szerződésse rendekező kiemeit projektek támogatási szerzödésben biztosított kötségvetéseinek fehasznáása is. Az EU-s projektek megvaósításához kapcsoódó támogatás értékű bevéteek 2 343,2 miió forintta növeték a kiadási és bevétei eőirányzatokat 5

7 Fejezeten beüi eőirányzat átcsoportosítás keretében 207,6 miió Ft forrás biztosította a KIFÜ áta kezet projektek eőkészítési és fenntartási feadatainak megvaósuását A évre meghatározott szakmai feadatok eátása megfeeő ütemben haadt, a rendekezésre áó kötségvetési keretek eégségesnek bizonyutak. b. tényeges tejesítés és az eredetei eőirányzat közötti etérés indokiása A kiadások 4 490,7 miió Ft-os módosított eőirányzata összesen 4 88,1 miió Ft-ban tejesüt. Az intézmény eőirányzat maradványa 398,1 miió Ft, ameybő a tejes összeg köteezettségváaássa terhet. A szervezet évi maradvány összege a szervezet aapfeadatának eátását szogáó beszerzéseket és szerződéseket tartamazza. A doogi és foyó kiadások eőirányzat évi eredeti keretszáma 41,6 miió forintban kerüt meghatározásra, amey az eőirányzat módosítások eredményeként 876,6 miió forintra vátozott. Az eőirányzat 534,2 miió forintban tejesüt. Az eőirányzat jeentős mértékű növekedését egyrészt az európai unió társfinanszírozásában megvaósuó informatikai fejesztési projektek kiadásai eredményezték. A fmanszírozás döntő mértékben, az EU-s projektekre jeemzően pénzforgaom néküi tejesítésként reaizáódott. Az eőirányzatokat növete az irányító szerv áta meghatározott cé feadatok megvaósítására biztosított források összege. Az intézményi beruházások eredeti eőirányzata O miió Ft vot. A módosított eőirányzat 1819,5 miió Ft, meybő a tejes összeg fehasznáásra kerü. Az intézményi beruházások egy része az iskoai tisztaszoftver program keretében beszerzett ticenszek értékét és a projektek megvaósuását szogáó informatikai eszközök, immateriáis javak beszerzését fogata magában. Az EU-s projektekhez kapcsoódó eszközök beszerzésének finanszírozása az uniós eszámoások ejárási rendjében szabáyozott formában, pénzforgaom néküi tejesítéssei vaósut meg. BEVÉTELI OLDAL A évben az eredeti eőirányzatok között O miió Ft saját bevétei eőírás kerüt meghatározásra. Az év foyamán a módosított eőirányzat 42,7 miió forintra vátozott. Az intézményi működési bevéteek eőirányzatának összege 39,2 miió Ft, amey 34,6 miió Ft összegben reaizáódott. A többetbevéte az eektronikus fizetés tranzakciós díjak csatakozó intézmények feé továbbszámázott összegének megtérítésébő eredt. A pénzügyieg nem tejesüt bevéte a továbbszámázott tranzakciós díjak összegéve egyezik meg, ennek tejesüése év eején megtörténik. Az EU-s projektek finanszírozását szogáó kifizetések forrása támogatás értékű bevéteként reaizáódik ban támogatás értékű működési bevéte 659,1 miió forint összegben, támogatás értékű fehamozási bevéte 684,1 miió forintban reaizáódott. A támogatás értékű bevéteek az Uniós források bevonásáva megvaósuó fejesztéseket szogáták. A finanszírozás az Uniós projektek eszámoásának ejárásrendje szerint, részben pénzforgaom nékü tejesüt. Az irányító szerv a KIFÜ aapfeadatához tartozó cékitűzések megvaósítására összesen 676,8 miió Ft támogatást biztosított. A támogatási keretbő a meghatározott céfeadatok megvaósítása tejesüt, történt meg. A pénzügyi keret a meghatározott cénak megfeeően tejes egészében fehasznáásra kerüt. 6

8 c. az intézmény áta kiemeésre érdemes megjegyzések a bevétei és kiadási téteekke kapcsoatban A K.IFÜ évi gazdákodásában meghatározó és kiemeésre érdemes a kiadási és bevétei odaon egyaránt jeentkező projektfinanszírozási foyamat. A KIFÜ eemi kötségvetési téteeit jeentős mértékben növeik az átaa menedzset eszámoások forgama. Ennek a feadatnak a gazdákodás tekintetében meghatározó szerepe van, mind a sajátos eszámoási és nyivántartási tevékenységek tekintetében, mind a küönböző szintű és struktúrájú nagyszámú eenőrzés. A beszámoási időszak kiemeit céfeadata vot az NFM finanszírozásáva megvaósut Tisztaszoftver program megvaósítása. További kiemeendő feadat a KIFÜ gazdákodásában az EFER üzemetetési feadatainak eátása, meynek megvaósitását küön eőirányzati keret biztosításáva az NFM finanszírozta. d. a szeméyi juttatásokka kapcsoatos eőirányzatok indokiása A szeméyi juttatások eredeti eőirányzatának évi keretszáma 322,1 miió Ft-ban kerüt meghatározásra, amey a szeméyi áomány finanszírozását biztosította. Év végére az eőirányzat 509, miió Ft-ra módosut, a tejesítés 462,5 miió Ft. Az eőirányzatok vátozását az évfoyamán bekövetkezett szeméyi összetéte vátozása, a projektmentorok szeméyi jeegű kifizetéseinek irányító szervi támogatása és a szervezet áta kezet projektekben résztvevő munkatársak megtérített Icifizetései eredményezték. Az engedéyezett étszámhoz kapcsoódó szeméyi juttatás kizáróag az aapietményekre, a köteező pótékokra, a jogszabáyok áta engedéyezett, ietve köteezően eőírt nem rendszeres juttatásokra, cafetéria eemekre, vaamint a megbízási díjakra kerüt kifizetésre. A rendszeres szeméyi juttatások eredeti eőirányzata 312,1 miió Ft vot, ami az év közben végrehajtott eőirányzat módosítások hatására 456,7 miió Ft-ra vátozott. A tejesítés összege 422,3 miió Ft. A nem rendszeres szeméyi juttatások esetén az eredeti eőirányzat O miió Ft-ró 52,2 miió Ft-ra módosut (közekedési kötségtérítés, étkezési hozzájáruás, egyéb kötségtérítés és hozzájáruás}, mey 42 miió Ft-ra tejesüt. Jutaom és egyéb premizáás Icifizetésére nem kerüt sor. A küső szeméyi juttatások módosított 0,2 miió Ft-os eőirányzata tejes egészében tejesüt A küső szeméyi juttatások a szervezet áta megkötött megbízási szerződések - küső szakértők - finanszírozását szogáta. A munkaadókat terheő járuékok évi kiadásainak tejesítésére eredetieg 81,5 miió Ft át rendekezésre, mey a módosítások hatására 136 miió Ft-ra módosut. Az eőirányzat tejesítése 122,4 miió Ft. A maradvány összege a decemberi Icifizetésekhez kapcsoódó áthúzódó járuék Icifizetések fedezete. 4. Vagyoni heyzet aakuása A K!FÜ évi intézményi vagyonának áományvátozása döntő részben az EU-s projektek megvaósuásához kötődik. A szervezet ingatanna évben nem rendekezett. a. Befektetett eszközökke vaó gazdákodás A K.IFÜ befektetett eszközeinek méreg szerinti főösszege 4 884,2 miió Ft. Az eőző beszámoási időszakhoz képest 2 255,2 miió Ft csökkenést jeent. A vátozást az eszámot értékcsökkenésen kívü két kiemeendő tényező határozta meg: 7

9 - Az év foyamán megvaósut beruházások értéke 2,16 miiárd forintta növete a KIFÜ áta kezet vagyon értékét A KGR projektben étrejött befektetett eszközvagyon térítésmentesen átadásra kerüt a Magyar Áamkincstár kezeésébe, összesen 4, 86 miiárd forint értékben. b. beruházás A KIFÜ beruházási tevékenysége az átaa kezet projektek megvaósításához kapcsoódik. Éves szinten a ki:fizetések összege 2 160,67 miió Ft, meybő az immateriáis javak beszerzésre fordított összege 934,9 miió Ft, tárgyi eszköz beszerzés összege 225,7 miió Ft. Az Áamkincstár részére üzemetetésre átadott immateriáis javak értéke 3 664, miió Ft, az átadott tárgyi eszközök értéke 195,9 miió Ft. c. feújítás A KIFÜ 2013-ban feújítást nem végzett. d. egyéb befektetések aakuása A K.IFÜ-nek egyéb befektetése nincs. 5. Eőirányzat-maradvány aakuása A KIFŰ évi eőirányzat maradványa 398,9 miió Ft. A tejes összeg köteezettségváaássa terhet. A maradványt oyan beszerzések, szerződések köteezettségei ajkotják, ameyek tejesítése 2013 ban nem vaósut meg vagy fejeződött be. 6. Váakozási tevékenység aakuása A K.IFÜ váakozási tevékenységet nem foytat. 7. Létszámvátozás okai A évben a kötségvetési engedéyezett étszám 68 fóben kerüt megáapításra. A2013. december 31 i tényegesen betötött étszám 59 fó. A beszámoási időszak foyamán az áomány étszámábanjeentős vátozások történtek. Az irányító szerv döntése szerint a projekttámogatási rendszer kiaakítása érdekében megévő 8 üres státusz terhére a munkatársak fevétee megtörtént Év közben összesen 9 fő épett ki a szervezettö. Az évközben beépök száma 12 fö. A étszámvátozások és az áomány összetéteében bekövetkezett vátozások aapvetően az intézmény áta vezetett és menedzset projektek humán erőforrásigényét tükrözik. 8. Átagkeresetek aakuása A K.IFÜ áományának átagkeresete a rendszeres szeméyi juttatások és az átagos statisztikai étszám figyeembevéteéve bruttó 656 ezer forint. 9. Egyéb, az eőzőekben nem ismertetett témakörök, meyeket az intézmény fontosnak íté A fentiekben részetezetteken feü kiemeést nem teszünk. 8

10 10. A kiegészítő meéketek szöveges részei, meyet a beszámoó kitötési utasításában bemutatott tartaomma ke ekészíteni. A számú, a kincstári és a kötségvetési beszámoó bevétei és kiadási etérések evezetése, vaamint a támogatásértékű működési/fehamozási kiadások és bevéteek tábázatban a Magyar Áamkincstár és a Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség vonatkozó nyivántartásai szerinti végösszegben etérés nincs. 9

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1026 2010. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben