A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás megindításáró, az ajánattétei fehívás és a szerződéstervezet efogadásáró I. Tartami összefogaó A Kőbányai Önkormányzatnak az Internationa Ambuance Service Kft.-ve van szerződése a fenőtt háziorvosi ügyeet eátására. A szerződést a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkor:mányzat szamara köteezettséget jeentő szerző4ések feüvizsgáata aapján meghozandó döntésekrő szóó 467/2012. (XI. 15.) KÖKT határozata aapján fe ke mondani. A várható kötségek figyeembevéteéve a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú beszerzés OOO Ft összegű eőzetesen becsüt nettó értékke kerüt meghatározásra, amey aapján közbeszerzési ejárás efoytatása köteező. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta az átaános közbeszerzési tanácsadássa megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáó Kft. a Pogármesteri Kabinet, a Szociáis és Egészségügyi Csoport, a Kőbányai Egészségügyi Szogáat és a Jegyzői Iroda közreműködéséve ekészítette a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejáráshoz az ajánattétei fehívás és a szerződés tervezetét A fentiekben megjeöt feadat evégzésére az ajánattétei fehívás szerint a szerződés aáírásátó számított 3 éves időtartamig terjedő időszakra javasounk váakozási szerződést kötni. A közbeszerzési ejárás becsüt értékére és a közbeszerzésekrő szóó évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 18. (2) bekezdésében meghatározott egybeszámítási szabáyokra figyeemme a közbeszerzési ejárás ajánattétei fehívása a Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti ejárásrendben efoytatott tárgyaás néküi hirdetményes (nyít) ejárásra irányadó ejárási szabáyok szerint kerüt összeáításra. A közbeszerzési ejárásban a Kbt. rendekezéseire figyeemme - a meéket ajánattétei fehívásban - tárgyaás néküi hirdetményes (nyít) közbeszerzési ejárás efoytatására teszünk javasatot. Kérem a Tisztet Bizottságot, hogy az ajánattétei fehívást és a szerződéstervezetet efogadni szíveskedjék.

2 II. Hatásvizsgáat A szerződés femondását követően a fenőtt háziorvosi ügyeet nem maradhat eátatanu, ezért közbeszerzési ejárást ke kiírni e tárgyban, mive ez a beszerzés eéri a közbeszerzési értékhatárt. A szerződés részetesebb kimunkáásáva arra törekedtünk, hogy magasabb színvonaú eátást nyújtsunk a akosságnak. III. Döntési javasat: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Gazdasági Bizottsága meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, október 10. Törvényességi szempontbó eenjegyzem: jegyző. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Gazdasági Bizottsága... /2013. ( )határozata a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás megindításáró, az ajánattétei fehívás és a szerződéstervezet efogadásáró. A Gazdasági Bizottság a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás ajánattétei fehívását az. meéket szerint jóváhagyja. 2. A Gazdasági Bizottság a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás szerződéstervezetét a 2. meéket szerint jóváhagyja. 3. A Bizottság a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás megindítását j óváhagyj a. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a gazdasági és fejesztési szakterüetért feeős apogármester az ajegyző 2

3 p: ehr.kozbeszerzes.hu/hkm viewtórm.jsp?id S5&mode~-saved (, r/b!jdd-.. 1)013 ( ) {;-B /'-o..fjtrolcjkn._. (>L Q_ Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feadására irányuó kéreem NFM. r. 6. (5) bekezdése értemében a kéreemben meg ke adni az aábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdéseszerint a Hatóság áta vezetett ajánatkérők nyivántartásában az ajánatkérőt megjeöő azonosító szám: AK15790 b) az ajánatkérő a Kbt. mey rendekezése aapján tartozik annak a hatáya aá, ideértve a Kbt. 6. () bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben váat köteezettség vagy küön jogszabáy köteezése aapján történő akamazás esetét is: 6. (1) bek. b) pont c) az ajánatkérő a Kbt. mey része, ietve fejezete szerinti ejárást akamazza: Kbt. 19. (2) bekezdése aapján a Harmadik Rész akamazása d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsüt értéke, szükség szerint utava a Kbt. 18. ~ára: e) annak megjeöése, hogy a kéreem az Értesítőben történő közzététet kezdeményezi; f) ha a kéremező oyan hirdetmény közzététeét kéri az Értesítőben, ameynek közzététee a Kbt. szerint nem köteező, ez a körümény: Köteező g) a kéreem és a hirdetmény megküdésének napja: 2013/10/10 h) ha a hirdetmény eenőrzése nem köteező, annak közése, hogy a kéremező kéri~e a hirdetmény eenőrzését: i) ha a hirdetmény eenőrzése köteező vagy azt a kéremező kéri és az eenőrzési díjja kapcsoatban kedvezményre vagy mentességre jogosut, ennek közése: Egyéb közemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivataos LapJa EUÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti ejárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [] Szaigáitatás megrendeés [ ] Építési koncesszió [ ] Szogátatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1.1) NÉV 1 CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) :14

4 /ehr.kozbeszerzes.hu/hknt viewform.jsp'?id= &mode=saved Hivataos név: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Postai cím: Szent Lászó tér 29. Város/Község Budapest Kapcsoattartási pont( ok): Címzett: dr. Aziz-Maak Nóra E-mai: ny a. hu Postai irányítószám: 1102 Ország: Magyarország Teefon: Fa: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánatkérő átaános címe (URL): A fehasznáói oda címe (URL): További információ a következő címenszerezhető be: [] A fent emített kapcsoattartási pont( ok) [ ] Egyéb (tötse ki az A. I me/ék/etet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozák is) a következő címen szerezhetők be: [] A fent emített kapcsoattartási pont( ok) [ ] Egyéb (tötse ki az A. II me/ék/etet) Az ajánatokat vagy részvétei jeentkezéseket a következő címre ke benyújtani: [] A fent emített kapcsoattartási pont( ok) E éb tötse ki az A. III me/ék/etet) 1.2.) Az AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA [ ] Központi szintű [ ] Közszogá Itató [] Regionáis/heyi szintű [ ] Közjogi szervezet [] Egyéb [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. () be kezdés g) pont i! 1.3.) Fő TEVÉKENYSÉG I. 3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK [] Átaános közszogátatások [ ] Lakásszogátatás és közösségi r ek reá ci ó [ ] Honvédeem [] Szociáis védeem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kutúra és vaás [ ] Környezetvédeem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy 1.3.2) KöZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK :14

5 ;ehr.kozbeszerzes.hu/hknv viewtorm.jsp?id= &mode=saved [ ] Gáz- és hőenergia termeése, száítása és eosztása [ ] Viamos energia [ ] Födgáz és kőoaj fetárása és kitermeése [] Szén és más sziárd tüzeőanyag fetárása és kitermeése []Víz [ ] Vasúti szogátatások []Városi vasúti, viamos-, troibusz- és autóbusz szogátatások [ ] Kikötői tevékenységek [ ] Repüőtéri tevékenységek [ Egyéb (nevezze meg): [ ] Postai szogátatások I. 4.) Beszerzés más ajánatkérők nevében Az ajánatkérő más ajánatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [] nem (Igen váasz esetén, ezekre az ajánatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. meéketben adhat me. II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.) MEGHATÁROZÁS :14

6 iewtorm.jsp?id= &mode=saved ) A szerződéshez rendet enevezés: Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, ) A szerződés típusa és a tejesítés heye (Csak azt a kategóriát váassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szaigáitatás megrendeés-, ameyik eginkább megfee a szerződés vagy a közbeszerzés( ek) tárgyának) [ ] Építési beruházás [ ] Kiviteezés [ ] Tervezés és kiviteezés [] Kiviteezés, bármiyen eszközze, módon, az ajánatkérő áta meghatározott követeményeknek megfeeőe n [ ] Árubeszerzés [ ] Adásvéte [ ] Lízing [ ] Béret [ ] Részetvéte [ ] Ezek kombmációja [] Szaigáitatás megrendeés Szogátatási kategória száma: 25 (az szogátatási kategóriákat ásd a Kbt. 3. és 4. meéketében) [ ] Építési koncesszió A tejesítés heye: Buda pest, X. kerüet közigazgatási terüete NUTS-kód: HU101 [ Szogátatási koncesszió ) Közbeszerzésre, keretmegáapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [] A hirdetmény közbeszerzés megvaósítására irányu []A hirdetmény keretmegáapodás megkötésére irányu [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) étrehozására irányu ) Keretmegáapodásra vonatkozó információk (adott esetben) [ ] Keretmegáapodás több ajánattevőve A tervezett keretmegáapodás résztvevőinek száma [ ] Keretmegáapodás egy ajánattevőve VAGY (adott esetben) maimáis étszáma A keretmegáapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: A közbeszerzéseknek a keretmegáapodás tejes időtartamára vonatkozó becsüt összértéke (csak számokka) Becsüt érték áfa nékü: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: :14

7 111 /ehr.kozbeszerzes.hu/hkm;viewform.j sp 0 id= &mode=saved II.. 5) A szerződés meg határozása/tárgya Váakozási szerződés keretében 24 órás kijáró és ambuáns fenőtt háziorvosi ügyeet eátása. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV) Fő szájegyzék Fő tárgy Kiegészítő szájegyzék (adott esetben) II.1.7) Részekre történő ajánattéte (a részekre vonatkozó részetes információk megadásához a B. me!éket szükség szerint több pédányban is hasznáható) [ ] igen [] nem (Igen váasz esetén) Az ajánatok benyújthaták (csak egyet jeöjön be): [ ] egy részre [ egy vagy több részre J [ vaamennyi részre r l II..S.) Vátozatokra (aternatív ajánatok) vonatkozó információk Efogadhatók vátozatok (aternatív ajánatok) [ ] igen [] nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II. 2. ) Tejes mennyiség vagy érték (vaamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beeértve) Budapest X. kerüeti fenőtt akosok részére mindennapi 24 órás kijáró és ~~~ ambuáns fenőtt háziorvosi ügyeet jogszabáy szerinti eátása és eőírás szerinti dokumentáása egy fő kijáró szakorvossa és egy fő ambuáns szakorvossa, egy asszisztens és egy gépkocsivezető összetéteű műszakka, 1 vaamint a Budapesti Fegyház és Börtönben fogvatartottak munkaidőn túi és munkaszüneti napokon történő sürgősségi orvosi eátása. A jogszabáyok áta eőírt munkabeosztás szerint 31 napos hónapot aapu véve Váakozónak egaább 9 orvossa, 4,5 fő ápoóva/szakasszisztenssei /mentőtisztte és 4,5 fő gépkocsivezetőve ke rendekeznie. 1 1 A kerüetnek az ügyeeti szogátatás tekintetében figyeembe veendő 14 év feetti akossága fő (2013. március 25-i áapot szerinti tájékoztató adat). (adott esetben, csak számokka) Becsüt érték áfa nékü: Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: i II. 2. 2) Vétei jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vétei jog (opció): [ ] igen [] nem (Igen váasz esetén)a vétei jog meghatározása: (ha ismert) A vétei jog (opció) gyakorásának tervezett ideje: hónapban: vagy na ban: (a szerződés megkötésétő számítva) ~~~~~--~--~ ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [] nem A ehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szaigáitatás megrendeésre irányuó meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: va na ban: (a szerződés megkötésétő számítva) ~------~ :14

8 http :1 /ehr.kozbeszerzes.hu/hkm; viewtorm.jsp'?id= &mode=saved II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétő számítva) VAGY: Kezdés 2014/02/01 (év/hó/nap) Befe ezés 2017/01/31 (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.. ) A szerződést biztosító meékköteezettségek: (adott esetben) Késedemi-, hibás tejesítési- és meghiúsuási kötbér az aábbiak szerint. Amennyiben a Váakozó neki feróható okbó nem biztosítja, nem szerződésszerűen biztosítja az egészségügyi eátást, Megrendeő minden egyes emaradt vagy hibás tejesítéssei érintett rendeési óra után kötbérre jogosut. A kötbér mértéke minden egyes megkezdett óra után ,- Ft. Amennyiben a Váakozó a kiegészítő ügyeet biztosítására váat határidőt nem tartja meg, akkor Megrendeő minden egyes késedemes perc után 1000,- Ft kötbérre jogosut. Amennyiben a szerződés a Váakozónak feróható okbó meghiúsu (a tejesítés ehetetenné váik, vagy a Váakozó a tejesítést megtagadja), a Váakozó a meghiúsuás napjátó számított 30 napon beü a Megrendeő részére meghiúsuási kötbér fizetésére kötees. A meghiúsuási kötbér összege a jeen szerződés aapján a meghiúsuást megeőző év aatt kifizetett szogátatási díj bruttó összegének 30 %-a. Amennyiben a meghiúsuásra a szerződés hatáyba épését követő éven beü kerü sor, úgy a kötbér aapja Váakozónak a közbeszerzési ejárásban tett ajánata szerinti éves bruttó szogátatási díj összege. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési fetéteek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabáyi rendekezésekre: (adott esetben) Ajánattevő az ajánatkérő áta aáírt tejesítés igazoás aapján havonta utóag jogosut száma kiáítására és benyújtására. AJánatkérő a szaigáitatás eenértékét a Ptk. 292/B. () bekezdése aapján az ajánattétei dokumentációban meghatározottak szerinti tejesítéstő számított 30 napon beü átutaássa egyeníti ki, figyeemme a Kbt ban fogatakra. Akifizetésekre akamazni ke az adózás rendjérő szóó évi XCII. törvény 36/A. -t. Ajánatkérő eőeget nem biztosít. Az ajánattéte, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. III.1.3) A közös ajánatot tevő nyertesek átaétrehozandó gazdasági társaság, ietve jogi szeméy: (adott esetben) Nem követemény. III.1.4) Egyéb küöneges fetéteek (adott esetben) [ ] igen [] nem (Igen váasz esetén) A küöneges fetéteek meghatározása: :14

9 ' ehr.kozbeszerzes.hu/hknviewform.j sp?i d= &rnode=saved III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK :14

10 http: 'ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewtorm.j sp?i d~ 1996S5&mode=saved III.2.1) Az ajánattevő/részvétere jeentkező szeméyes heyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyivántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó eőírásokat is (adott esetben) Az ajánatkérő áta eőírt kizárá okokés a megkövetet igazoási mód: Kizárá okok: Az ejárásban nem ehet ajánattevő, aváakozó, és nem vehet részt az akamasság igazoásában oyan gazdasági szerepő, akive szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizárá okok vaameyike fenná. Az ejárásban nem ehet ajánattevő, akive szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizárá okok vaameyike fenná. Megkövetet igazoási mód: Az ajánatban ajánattevőnek a Kbt (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeet 12. -a aapján nyiatkoznia ke, hogy nem tartozik a kizárá okok hatáya aá. Ajánattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdésében eőírtak szerint ke nyiatkoznia arró, hogy a szerződés tejesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatáya aá tartozó aváakozót, vaamint az átaa akamasságának igazoására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizárá okok hatáya aá. III. 2. 2) Gazdasági és pénzügyi akamasság (adott esetben) Az akamasság megítééséhez szükséges adatok és a megkövetet igazo á si mód: Ajánattevő kötees csatoni i) A Kbt. 55. (1) bekezdése, vaamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeet 14. (1) bek. a) pontja aapján vaamennyi számavezető pénzügyi intézményétő az ejárást megindító fehívás feadásának időpontjáná nem régebbi ketezésű nyiatkozatot- attó függően, hogy az ajánattevő mikor jött étre, ietve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendekezésre ának- az aábbi tartaomma: mióta vezeti a számát; az ajánattétei fehívás feadásátó visszafeé számított 2 éven beü vot-e a számán 30 napon túi sorbanáás. Amennyiben bármey pénzügyí intézményné az ejárást megindító fehívás feadásátó visszafeé számított 2 évné rövidebb ideje vezeti foyószámáját, úgy csatoni ke a korábbi számavezető pénzügyí intézmény(ek) nyiatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan. Az akamasság minimumköveteménye(í): Akamatan ajánattevő, ha: (i) bármey számavezető pénzügyi intézmény nyiatkozata aapján az ejárást megindító fehívás feadásátó visszafeé számított 2 éven beü bankszámáján 30 napon túi sorbanáás vot; (íí) Méreg szerinti eredménye a 2011., évek közü bármeyikben negatív vot. ííí) Nem rendekezik a tevékenység eátására vonatkozóan érvényes,egaább 10 miíó Ft összegű káreseményenkénti, és egaább 50 mííó Ft összegű éves szakmai fe e ősség biztosítássa. i í) A Kbt. 55. (1) bekezdése vaamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeet 14. (1) bek. b) pontja s :14

11 chr.kozbeszerzes.hu/hkmiview form.jsp?id= &mode=saved aapján saját vagy jogeődjének a hatáyos számvitei Jogszabáyok szerinti - meéketek néküi - méregbeszámoóját és évre vonatkozóan, egyszerű másoatban, ha az ajánattevő eteepedése szerinti ország joga eőírja közzététeét. Amennyiben az ajánatkérő áta kért beszámoó a céginformációs szaigáat honapján megismerhető, a beszámoó adatait az ajánatkérő eenőrzi, a céginformációs szaigáat honapján megtaáható beszámoó csatoása az ajánatban nem szükséges. Ha az ajánattevő jeen pontban meghatározott iratta azért nem rendekezik az ajánatkérő áta eőírt tejes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az akamasságát a közbeszerzés tárgyábó származó árbevéterő szóó nyiatkozatta jogosut igazoni. Az ajánatkérő kötees az ajánattevő pénzügyi és gazdasági akamasságát megáapítani, ha működésének ideje aatt a közbeszerzés tárgyábó(kijáró és ambuáns fenőtt háziorvosi ügyeeti szaigáitatás végzése) származó - átaános forgami adó nékü számított- árbevétee eéri vagy meghaadja a 80 miió HUF-ot. i i i) A Kbt. 55. () bekezdése vaamint a 310/2011. (XII.23.) Karm. rendeet 14. () bek. d) pontja aapján az ajánattevő érvényes szakmai feeősségbiztosítása megétét igazoó biztosítási kötvényt vagy a biztosító áta kiáított igazoóapot, ietőeg ezek másoati pédányát. III.2.3) Műszaki, ietve szakmai akamasság (adott esetben) Az akamasság megítééséhez szükséges adatok és a megkövetet igazaá si mód: Ajánattevő kötees csatoni: i) A Kbt. 55. () bekezdés vaamint a 310/2011. (XII.23.) Karm. rendeet 15. (3) bekezdés a) pontja aapján az ejárást megindító fehívás feadásátó visszafeé számított megeőző három év egjeentősebb szogátatásamak ismertetését. Az ismertetésnek/igazoásnak egaább a következő adatokat ke tartamaznia: - szerződést kötő másik fé neve; - szerződést te]esítő váakozás neve; Az akamasság minimumköveteménye(i): Akamatan ajánattevő, ha: i) nem rendekezik az ejárást megindító fehívás feadásátó visszafeé számított megeőző három évben összesen minimum db, egaább 50 OOO akos részére nyújtott, 24 órás kijáró és ambuáns fenőtt háziorvosi ügyeet szogátatásának nyújtására vonatkozó és egaább 3 évig egy teepheyen szerződésszerűen tejesített oyan referenciáva, amey esetében a szaigáitatás nyújtásának utosó évében nem kerüt sor az aábbi O. 21: 14

12 ehr.kozbeszerzes.hu/hknvviewtorm.jsp?id= &mode=saved - tejesítés ideje; -a szaigáitatás tárgya, fetüntetve a 24 órás, kijáró és ambuáns fenőtt háziorvosi ügyeeti szogátatást és ehhez kapcsoódóan az eátott akosságszám ot; -eenszogátatás nettó összege; - nyiatkozat arró, hogy a tejesítés az eőírásoknak és a szerződésnek megfeeően történt. ii) A Kbt. 55. () bekezdés vaammt a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeet 15. (3) bekezdés d) pontja aapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségének és képzettségének ismertetése, akiket a szaigáitatás tejesítésébe be kíván vonni. Csatoandó a képzettséget ismertető, a szakember sajátkezű aáírásáva eátott szakmai önéetrajz, végzettséget igazoó okiratok. A gépkocsivezetők esetében a páyaakamassági vizsgának vaó megfeeőségrő szóó igazoást, vaamint az érvényes vezetői engedéy másoatát ke benyújtani. Orvosokná a működési nyivántartásba vétet ajánatkérő az erre szogáó, ingyenesen hozzáférhető, eektronikus és közhitees nyivántartásbó eenőrzi. Fentiek egyszerű másoatban is csatohatóak. A bemutatott szakemberek esetében csatoandó a rendekezésre áást igazoó, az adott szakember áta aáírt nyiatkozat, mey szerint a szerződés tejesítése során rendekezésre á majd. iii) A Kbt. 55. () bekezdés vaamint a 310/2011. (XII.23.) Karm. rendeet 15. (3) bekezdés f) pontja aapján az ajánattétei határidő ejártakor érvényes, fenőtt házorvosi ügyeet eátásának végzésére (vagy ezze szakmaiag egyenértékű tevékenységre) vonatkozó EN ISO 900 : 2000-es minőségbiztosítási rendszer működtetésérő szóó tanúsítványt, vagy azza egyenértékű tanúsítvány másoatát, vagy nyújtsa be azza egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékait a 310/2011. (II.28.) karm. rendeet 17. (2) bekezdésnek megfeeően. szankciók jogerős, ietve végrehajtható kiszabására az ajánattevőve szemben: -a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeet 14. aapján, vagy 19. aapján a működési engedéy VISszavonása, vagy -a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeet 15. aapján a működési engedéy érvényének evesztése, vagy -a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeet 16. aapján köteezésre a hiányosságak megszüntetésére, vagy - köteezésre az engedéyben fogataknak megfeeő működtetésre, vagy a közegészségügyi eőírásoknak nem megfeeő szaigáitatás miatt küön jogszabáyban meghatározott intézkedések megtéteére, vagy -a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeet 18. (5) bekezdése aapján egyes szogátatások nyújtásának fefüggesztése, vagy -a 96/2003. (VII. 15.) Karm. rendeet 20. () bekezdése aapján bírság kiszabására vagy Egészségbiztosítási Feügyeeti emarasztaásra. (A szaigáitatás nyújtása kezdődhetett a vizsgát 3 évné korábban és/vagy tarthat az ajánattéte időpontjában is, az eőírt követeménynek vaó megfeeés azonban a vizsgát időszak aatt kerü eenőrzésre.) ii) nem rendekezik: egaább 9 orvos, 4,5 fő ápoó/szakasszisztens/mentőtiszt és 4,5 fő gépkocsivezető szakemberrel A szaigáitatás tejesítésébe bevonni kívánt szakembereknek rendekezniük ke az irányadó hatáyos jogszabáyokban- 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeet és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeet- eőírt képesítésse és gyakoratta, továbbá az ügyeet vezető orvosnak egaább öt év, a többi orvosnak egaább 2 év háziorvosi, az ápoóknak egaább év ápoói szakmai gyakoratta. iii) ha nem rendekezik az ajánattétei határidő ejártakor érvényes, fenőtt háziorvosi ügyeet eátásának végzésére (vagy ezze szakmaiag egyenértékű tevékenységre) vonatkozó MSZ EN ISO 9001: 2000-es minőségbiztosítási rendszer működtetésérő szóó tanúsítvánnya, vagy az Európai Unió más tagáamában bejegyzett szervezettő származó egyenértékű tanúsítvánnya, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékaival ) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) :14

13 http: ';ehr.kozbeszerzes.hu/hknv viewtónn.j sp 0 id= &mode=saved A szerződés védett fogakoztatók számára fenntartott [ ] igen [] nem A szerződés a Kbt (9) bekezdéseszerint fenntartott [ ] igen [] nem III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) Adott fogakozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szaigáitatás tejesítése egy adott fogakozáshoz (képzettség hez) van kötve [] igen [ ] nem (Igen váasz esetén) A vonatkozó jogszabáyi rendekezésre történő hivatkozás: 60/2003 (X. 20.) ESZCSM rendeet "Az egészségügyi szogátatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfetéteekrő" és 4/2000. (II.25.) EuM rendeet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrő III.3.2) A szaigáitatás tejesítésében szeméyesen közreműködő szeméyek A szervezeteknek közöniük ke a szaigáitatás tejesítésében szeméyesen közreműködő szeméyek nevét és képzettségét [] igen [ ] nem IV. SZAKASZ: EUÁRÁS IV. ) Az ELJÁRÁS FAJTÁJA ' :14

14 http :. eh r. kozbeszerzes.huhknv v i ewtonn.j sp?i d= 99685&mode=saved IV.. ) Az ejárás fajtája Kasszikus ajánatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabáyok szerinti ejárás az aábbiak sze ri nt: Közszogátató ajánatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabáyok szerinti ejárás az aábbiak sze ri nt: [] Nyít [ J Nyít [ J Meghívásos [ ] Meghívásos [ J Gyorsított meghívásos, [J Hirdetmény közzététeéve induó akamazásának indokoása: tárgyaásos [ J Versenypárbeszéd [ J Keretmegáapodásos, az ejárás eső [J Hirdetmény közzététeéve induó tárgyaásos, akamazásának indokoása: [ J Gyorsított tárgyaásos, akamazásának indokoása: [ J Keretmegáapodásos, az ejárás eső részében nyít [J Keretmegáapodásos, az ejárás eső részében meghívásos [ J Keretmegáapodásos, az ejárás eső részében hirdetménnye induó tárgyaásos [ ] Keretmegáapodásos, az ejárás eső részében hirdetmény néküi tárgyaásos részében nyít [ J Keretmegáapodásos, az ejárás eső részében meghívásos [ J Keretmegáapodásos, az ejárás eső részében hirdetménnye induó tárgyaásos [ ] Keretmegáapodásos, az ejárás eső részében hirdetmény néküi tárgyaásos IV.1.2) Az ajánattétere vagy részvétere fehívandó jeentkezők étszáma vagy keretszáma ( meghívásos és tárgyaásos ejárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szerepők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (adott esetben) maimáis étszáma A jeentkezők számának korátozására vonatkozó objektív szem pontok: IV.1.3) Az ajánattevők étszámának csökkentése a tárgyaás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyaásos ejárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többforduás ejárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megodások, ietve a megtárgyaandó ajánatok számát: [ ] igen [ ] nem IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK :14

15 ~-- http: 1; ehr. kozbeszerzes.hu/hknv viewtorm.jsp'?id= &mode=saved IV. 2.1) Értékeési szempontok (csak a megfeeőt ;e/öje meg) i [ ] A egaacsonyabb összegű eenszogátatás VAGY [] Az összességében egeőnyösebb ajánat a következő részszempontok aapján Részszempont A szogátatásért fizetendő díj mértéke az Országos Egészségbiztosítási. Pénztár áta az ügyeeti eátás normatív finanszírozásaként az 50 ajánatkérőnek térítendő díj %-ában kifejezve (ma. 142 %, eőny az aacsonyabb) 2. Mentőautó biztosításának váaása (eőny a váaás) 20 IV.2.2) Eektronikus árejtésre vonatkozó információk Eektronikus árejtés fognak akamazni [ ] igen [] nem Súyszám (Igen váasz esetén, ha szükséges) További információk az eektronikus árejtésrő:! J IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánatkérő áta az aktához rendet hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor kerüt korábbi közzététere [ ] igen [] nem (Igen váasz esetén tötse ki a megfeeő rovatokat) [ J Ejárást megindító, ietve meghirdető fehívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: A hirdetmény közzététeének dátuma: (év/hó/nap) [ J Egyéb korábbi közzététe (adott esetben) (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítéíben: (KÉ-számjévszám) A hirdetmény közzététeének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítéíben: (KÉ-számjévszám) A hirdetmény közzététeének dátuma: (év/hó/nap) 13 / :14

16 i ehr.kozbeszerzes.huhk111; viewform.j sp?id= &mode=sav ed IV.3.3) A dokumentáció és a ki egészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének fetéteei (adott esetben) i A dokumentáció beszerzésének hat ár ideje Dátum: (év/hó/nap) Időpont: A dokumentációért fizetni ke [] igen []nem (Igen váasz esetén, csak számokk a) Ár: Pénznem: HUF A fizetés fetéteei és módja: A fenti összeg az ÁFA-t tartamazza. A fizetés fetéteei és módja: A Kbt. 52. (2) bekezdésére figyeemme a dokumentáció ára befizethető átutaássa az ajánatk erő OTP Bank Nyrt-né vezetett számú számája javára (az átutaá si megbízás közjemény rovatában fe ke tüntetni a közbeszerzési ejárás tárgyá t), to vá bbá készpénzben az ajánatkérő pénztárában, az I.. pontban megjeöt címen, a fö dszinten, munkanapokon hétfőn 10-16:30 óra, szerdán 8-15 óra, csütörtökön 10-14:30 óra között (kivéve ezen napokon 12:30-13 óra között), továbbá pénteken 8-11:30 óra között. A dokumentációt bármey érdeket gazdasági szerepő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció eenértékét kizáróag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet kötees az ajánatkérő áta meghatározott fetéteek szerint m egfizetni. IV.3.4) Ajánattétei vagy rész vétei határidő Dátum: (év/hó/nap) Időpont: IV.3.5) Az ajánattétei fehívá s megküdése a kiváasztott jeentkezők részére (részvétei fehívás eseté n) Dátum: (év/hó/nap) J! IV.3.6) Az(ok) a nyev(ek), am e y( ek)en az ajánatok, ietve részvétei jeentkezések benyújthaták [ ] Az EU bármey hivataos nyeve [ ] Az EU következő hivataos nye ve(i): [] Egyéb: [] Magyar IV.3.7) Az ajánati kötöttség m inimáis időtartama (kivéve részvétei fehívás ese té n) -ig (év!hó/nap) VAGY Az időtartam hónapban: vagy nap ban: 30 (az ajánattétei határidö ejártátó számítva) IV.3.8) Az ajánatok vagy rész vétei fehívás esetén a részvétei jeentkezések febontásának f eitéteei i Dátum: (év/hó/nap) Időpont: Hey: ajánatkérő. pontban meg határozott címén az I. emeet 133. számú tárgyaóban Az ajánatok/részvétei jeentkezés ek febontásán Jeenétre jogosut szeméyek [] igen []nem (igen váasz esetén) További infor mációk a jogosutakró és a bontási ejárásró: Kbt. 62. (2) bekezdésében megh atározott szeméyek. 14 i :14

17 ehr.kozbeszerzes.hu/hkm; viewtorm.jsp?id= &mode=saved V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK :14

18 ht!p:,, chr.kozbeszerzes.hu/hkm viewform.jsp'?id= &mode=savcd V.) A közbeszerzés ismétődő jeegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétődő jeegű [ ] igen [] nem (Igen váasz esetén) A további hirdetmények közzététeének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós aapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós aapokbó finanszírozott projektte és/vagy programma kapcsoatos [ ] igen [] nem (Igen váasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyaás efoytatásának menete és az ajánatkérő áta eőírt aapvető szabáyai, az eső tárgyaás időpontja:(ha az ejárás tárgyaásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárása, átvétee vagy eektronikus úton történő eérése az ejárásban vaó részvéte fetétee? (adott esetben) [] igen []nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendekezésre bocsátásáva kapcsoatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció beszerezhető: Ajánatkérő!.1) pontban meghatározott postai címén, az I. emeet 131. szabában óráig; az ajánattétei határidő utosó napján... óráig, továbbá a Kbt. 50. (3) és 52. (2)bekezdés szerint. A dokumentációt bármey érdeket gazdasági szerepő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció eenértékét kizáróag a Kb t (4) bekezdése szerinti szervezet kötees az ajánatkérő áta meghatározott fetéteek szerint megfizetni. V.3.3.1) Az összességében egeőnyösebb ajánat kiváasztásának értékeési szempontja esetén az ajánatok részszempontok szerinti tartami eemeinek értékeése során adható pontszám asó és feső határa: 1-10 pont. V.3.3.2) Az összességében egeőnyösebb ajánat kiváasztásának értékeési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, ameye az ajánatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az. részszempont esetében a egjobb ajánat a maimáis pontszámot kapja, míg a többi ajánatra adandó pontszámok a egjobb ajánathoz történő arányosítássa kerünek meghatározásra a dokumentációban részetesen meghatározottak szerint. A 2. részszempont tekintetében az ajánatkérő az abszoút értékeés módszerét akamazza, az értékeés tárgyát képező tárgyi eszköz biztosításának váaása esetén a maimáis pontszámot, míg nem váaása esetén a minimáis pontszámot kapja az ajánat. Az egyes részszem pontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súyszámma feszorzásra, majd az így kiaakut súyozott pontszámok ajánatonként összeadásra kerünek. Az ajánatonként így összegzett pontszámok kerünek összevetésre. A egmagasabb összpontszám jeenti az összességében egeőnyösebb ajánatot. V.3.4) A ) és a ) szerinti fetéteek és ezek eőírt igazoási módja a minősített ajánattevők hivataos jegyzékébe történő fevéte fetéteét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak [] igen [ ] nem Igen váasz esetén azon akamassági követemények ( és pont) megjeöése, ameyek a minősített ajánattevők hivataos jegyzékébe történő fevéte fetéteét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: ' :14

19 Imp:. :ehr.kozbe,.a:rzes.hu/hkm viewtünn.jsp'?id= &mode=saved III.2.2. i)- iii) pont; III.2.3. i)- iii) pont V.3.5) Az ajánati biztosítékra vonatkozó eőírások: (adott esetben) V.3.6. Az ejárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése aapján kerü megindításra: [ ] igen [] nem V.4) Egyéb információk: ) Ajánatkérő a Kbt aszerint tejes körben biztosítja a hiánypótást. A hiánypótásként benyújtandó iratokra az ajánatra eőírt formai követeményeket megfeeően ke akamazni. 2) Az ajánattevőnek a jeen, ajánatkérőnek a Kbt ban fogat etérésekke a Kbt. Második Része (uniós értékhatárokat eérő vagy meghaadó értékű közbeszerzések) szerinti közbeszerzési ejárását megindító fehívásban és a dokumentációban meghatározott tartami és formai követemények aapján ke ajánatát ekészítenie és benyújtania. A Kbt. 61. () bekezdése aapján az ajánatot írásban és zártan, egy papíraapú pédányban, ajánatkérőnek a Kbt ban fogat etérésekke a Kbt. Második Része (uniós értékhatá ro kat eérő vagy meghaadó értékű közbeszerzések) szerinti közbeszerzési ejárását megindító fehívásban megadott címre (ásd A. Meéket, III. pont) ke be nyújta ni. Ajánatkérő eőírja a papíraapú pédánnya mindenben megegyező, egy eektronikus másoati pédány benyújtását CD-n. Az eektronikus másoati pédánynak jeszó nékü ovasható, de nem módosítható.pdf, vagy azza egyenértékű kiterjesztésű fie-nak ke ennie. 3) A Kbt. 36. (3) bekezdése szerint a jeen, ajánatkérőnek a Kbt ban fogat etérésekke a Kbt. Második Része (uniós értékhatárokat eérő vagy meghaadó értékű közbeszerzések) szerinti közbeszerzési ejárását megindító fehívásban eőírt igazoások egyszerű másoatban is benyújthatók. 4) Az ajánat papíraapú pédányát zsinórra, apozhatóan össze ke fűzni, a csomót matricáva az ajánat eső vagy hátsó apjához ke rögzíteni, a matricát e ke béyegezni, vagy az a já n attevő részérő erre jogosutnak aá ke írni, úgy, hogy a béyegző, ietőeg az aáírás egaább egy része a matricán egyen; Az ajánat odaszámozása eggye kezdődjön és odaanként növekedjen. Eegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartamazó odaakat számozni, az üres odaakat nem ke, de ehet. A borítóapot és az eseteges hátapot nem ke, de ehet számozni; Az ajánatnak az eején tartaomjegyzéket ke eheyezni, mey aapján az ajánatban szerepő dokumentumok odaszám aapján megtaáhatóak. Az ajánatot zárt csomagoásban, magyar nyeven ke benyújtani. A benyújtott ajánat pédányához borítóapot ke készíteni. A benyújtott ajánat pédányának borítóapján tüntessék fe a beszerzés tárgyát, az "ajánat" kifejezést, az ajánattevő nevét, címét. A papír a apú és az eektronikus másoati pédány közötti etérés esetén a papír a apú pédány tartama az irányadó. Az ajánatban évő minden- az ajánattevő vagy aváakozó, vagy akamasság igazoásában részt vevő szervezet áta készített- dokumentumot (nyiatkozatot) a végén aá ke írnia az adott gazdasági szerepöné erre jogosut(ak)nak vagy oyan szeméynek, vagy szeméyeknek aki(k) erre a 17 i :14

20 1 ehr.kozbeszerzes.hu/hkm viewtorm.j sp?id= ~~685&mode=saved jogosut szeméy(ek)tő írásos fehatamazást kaptak. Az ajánat mmden oyan odaát, ameyen- az ajánat beadása eőtt- módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aáíró szeméynek vagy szeméyeknek a módosításná is kézjeggye ke eátni. Az ajánattéte és az eseteges hiánypótás, indokoás, feviágosítás tejes anyagát eektronikus adathordozón (CD) is be ke nyújtani, amit az ajánat, ietve az eseteges hiánypótás, indokoás, feviágosítás zárt csomagoásában kérünk eheyezni. Az eektronikus adathordozón benyújtott dokumentumoknak jeszó nékü ovasható, de nem módosítható.pdf, vagy azza egye né rté kű kiterjesztésű fie-nak ke enniük. 5) Az ajánattevőnek az ajánatához csatoni ke: a) a Kbt. 60. (3) bekezdés szerinti cégszerűen aáírt nyiatkozatot, b) a Kbt. 40. () bekezdés a)-b) pont szerinti cégszerűen aáírt nyiatkozatot (nemeges tartaom esetén is), c) a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyiatkozatot ajánattevőnek a évi XXXIV. törvény 3. -a szerinti- kis- és középváakozás szerinti minősítésére vonatkozóan, d) ajánattevő azon nyiatkozatát, amey szerint az ajánathoz vaamennyi számavezető pénzügyi intézménye nyiatkozatát csatota, e) a Kbt. 55. (5) bekezdése nyomán az eőírt akamassági követeményeknek az ajánattevők bármey más szervezet (vagy szeméy) kapacitására támaszkodva is megfeehetnek, a közöttük fennáó kapcsoat jogi jeegétő függetenü. Ebben az esetben meg ke jeöni az ajánatban ezt a szervezetet és az ejárást megindító fehívás vonatkozó pontjának megjeöéséve azon akamassági követeményt (követeményeket), meynek igazoása érdekében az ajánattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Amennyiben ajánattevő a Kbt. 55. (5) bekezdése aapján az eőírt akamassági követeményeknek az ajánattevők bármey más szervezet (vagy szeméy) kapacitására támaszkodva kíván megfeeni, kötees ajánatához csatoni a Kbt. 55. (6) bekezdés a)-c) pontjai szerinti nyiatkozatokat. f) Ajánattevő, a tejesítésbe bevonni kívánt aváakozó, vagy az akamasság igazoásában részt vevő szervezet nevében nyiatkozatot tevő cégjegyzésre jogosut szeméy(ek) aáírási címpédányát vagy ügyvéd áta eenjegyzett aáírás-mintáját; g) a képviseetére nem jogosut szeméy áta tett nyiatkozat esetén a meghatamazó(k) és a meghatamazott aáírását is tartamazó szabáyszerű meghatamazást; h) a dokumentációban taáható adatapot az Ajánattevőre/aváakozóra/az akamasság igazoásában részt vevő szervezetre vonatkozó átaános információkró; í) a dokumentációban rendekezésre bocsátott Feovasóapot kitötve; j) foyamatban évő vátozásbejegyzési ejárás esetében az ajánathoz csatoni ke a cégbírósághoz benyújtott vátozásbejegyzési kéremet és az annak érkezésérő a cégbíróság áta megküdött igazoást. k) nyiatkozatot a szaigáitatásra vonatkozó jogszabáyok [1997. évi CLIV. törvény, a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeet], vaamint a kapcsoódó egyéb jogszabáyokban meghatározottak maradéktaan betartásáró a megkötendő szerződés időbei hatáya aatt. 6) Az ajánati árnak tartamaznia keminden kötséget. 7) Az ajánatok összeáításáva és benyújtásáva kapcsoatban femerüő összes kötség ajánattevőt terhei. 8) A Kbt. 54. () bekezdése aapján ajánatkérő eőírja, hogy ajánattevő tájékozódjon a munkaváaók védemére és a munkafetéteekre vonatkozó oyan köteezettségekrő, ameyeknek a tejesítés heyén és a szerződés tejesítése során meg ke feeni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (eérhetőségét), ameyektő az ajánattevő megfeeő tájékoztatást kaphat, az Ajánattétei dokumentáció tartamazza. 9) Ajánatkérő igénye, hogy Ajánattevő rendekezzen oyan szakernber és műszaki 18 i O. 21: 14

21 Imp> 1 ehr.kozbeszerzes.m/hkm; viewtorm.j sp'?íd= &mode=saved tartaékkapacitássa, amey a rendkívüi heyzetek kezeéset biztonságosan és gyorsan ehetövé teszi. A terüet időegesen sem maradhat eátatanu sem szakemberek, sem technikai vonatkozásban. A hívás beérkezésétő a beteg akásán történő megjeenésig eiteő eghosszabb idő 40 perc ehet. Ajánattevő erre vonatkozó nyiatkozatát és a rendkívüi heyzetek kezeésének eírását az ajánatnak tartamaznia ke. 10) Ajánattevő ajánatában kötees bemutatni a szaigáitatás nyújtásához biztosítani kívánt tárgyi eszközöket, műszaki feszeretséget, küönös tekintette az igénybe venni tervezett gépkocsira, vaamint az ügyeeti szabayozásra vonatkozó Javasatot (kereskedemi ajánat). ) Jeen, az ajánatkérőnek a Kbt ban fogat etérésekke a Kbt. Második Része (uniós értékhatárokat eérő vagy meghaadó értékű közbeszerzések) szerinti közbeszerzési ejárását megindító fehívásban nem szabáyozott kérdések vonatkozásában a Kbt. eőírásai szerint ke ejárni. V.S) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/10/10 (évjhójnap) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE Hivataos név: Postai cím: Város/Község Postai Ország: irányítószám: Kapcsoattartási pont( ok): Teefon: Címzett: E-mai: Fa: Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK Hivataos név: Postai cím: Város/Község Postai Ország: irányítószám: Kapcsoattartási pont( ok): Teefon: Címzett: E-mai: Fa: Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT /RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI!9! O. 21:!4

22 -~ sp?id= &mode=saved Hivataos név: Postai cím: Város/Község Postai Ország: irányítószám: Kapcsoattartási pont( ok): Teefon: Címzett: E-mai: Fa: Internetcím (URL): IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI Hivataos név: Postai cím: Város/Község Postai Ország: irányítószám: (Az A. meéket IV) szakasza szükség szerint több pédányban is hasznáható) MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS: 1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:! 2) Közös KözBESZERZÉSI SzáJEGYZÉK (CPV) 3) MENNYISÉG i (adott esetben, csak számokka) Becsüt érték áfa nékü: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: i 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétő számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL (E me/éketbő a részek számának megfeeően több pédány haszná/ha tó) i o. o. 2 : 4

23 Váakozási szerződés amey étrejött egyrészrő a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (székheye: 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29., PIR-szám: , Bankszámaszám: OTP Bank Nyrt , Adószám: , képvisei: Kovács Róbert pogármester megbízásábó dr. Pap Sándor apogármester), mint megrendeő (a továbbiakban: Megrendeő), másrészrő a( z) (székheye:..., cégjegyzékszáma:..., adó száma:..., bankszámaszáma:..., képvisei:...) mint váakozó (a továbbiakban: Váakozó) között az aábbi fetéteekke: Eőzmények A Megrendeő mint ajánatkérő a közbeszerzésekrő szóó 20. évi CVIII. törvény eőírásaira figyeemme közbeszerzési ejárást (a továbbiakban: közbeszerzési ejárás) bonyoított e tejeskörű fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, tárgyában. Ezen közbeszerzési ejárás nyertes ajánattevője Váakozó. Váakozó a mindenkor hatáyos jogszabáyok - a szerződéskötéskor hatáyos jogszabáyok közü küönösen a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó évi CLXXXIX. törvény, az egészségügyrő szóó évi CLIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrő rendekező 4/2000. (II. 25.) EüM rendeet, az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseirő szóó évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi eátás foyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseirő szóó 47/2004. (V..) ESzCsM rendeet és az egészsegugyi szogátatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfetéteekrő szóó 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeet - rendekezéseinek figyeembevéteemeett kötees a tejeskörű (24 órás) fenőtt háziorvosi ügyeetet biztosítani, a szerződés tárgyát képező szogátatást nyújtani és tejesíteni szerződésben fogat feadatait. A fentiek aapján a feek az aábbi szerződést kötik: ) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya a Budapest X. kerüeti fenőtt akosok részére mindennapi 24 órás kijáró és ambuáns fenőtt háziorvosi ügyeet jogszabáy szerinti eátása és eőírás szerinti dokumentáása egy fő kijáró szakorvossa és egy fő ambuáns szakorvossa, egy asszisztens és egy gépkocsivezető összetéteű müszakkal vaamint a Budapesti Fegyház és Börtönben fogvatartottak munkaidőn túi és munkaszüneti napokon történő sürgősségi orvos1 eátása. A jogszabáyok áta eőírt munkabeosztás szerint 31 napos hónapot aapu véve V áakazónak egaább 9 orvossa, 4,5 fő

24 ápoóvaszakasszisztensse/mentötisztte és 4,5 fő gépkocsivezetőve ke rendekeznie. A feadateátás részetes tartamát a jeen szerzödés megkötését megeözö közbeszerzési ejárás Ajánattétei Fehívása, Ajánattétei Dokumentációja, a Váakozó közbeszerzési ejárásban tett ajánata szabáyozza, így azt Váakozó a szogátatás jeen szerzödésen túi specifikáásaként tudomásu veszi. A jeen szerzödés. meéketét képezö müszaki feadatok nevü dokumentumban Szerzödö feek részetesen rögzítik Váakozó szakmai feadatait, szerzödéses köteezettségeit A Váakozó jeen szerzödés aáírásáva váaja, hogy a jeen szerzödés szerinti díjazás eenében a szerzödés aáírásátó számított 3 évig (36 hónap) eá~ja a jeen szerzödésben részetezett 24 órás kijáró és ambuáns fenött háziorvosi ügyeeti feadatokat a X. kerüeti fenőtt akosság és a Budapesti Fegyház és Börtön fogva tartottai részére. Váakozó váaja, hogy egkésöbb a szogátatás megkezdésének tárgyában fevétere kerüö jegyzőkönyvve egy időben a szogátatás megkezdéséhez szükséges hatósági engedéyeket a Megrendeőnek átadja, vagy amennyiben az engedéyek nem Megrendeő nevére szának. akkor ezen hatósági engedéyek másoatát a Megrendeö rendekezésére bocsátja. Váakozó köteezettséget váa arra, hogy a szogátatás végzéséhez szükséges hatósági engedéyeket a szogátatás tejes időtartamára biztosítja. így saját kötségére és veszéyére kötees minden szükséges intézkedést megtenni az engedéyek eseteges meghosszabbítása, ietve érvényességük fenntartása érdekében. 2) Szerződéses érték 2.1. A Megrende ö a szerzödés eenértékeként a Váakozónak váakozási díjat tartozik fizetni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár áta az ügyeeti eátás normatív finanszírozásaként a Megrendeőnek utat térítési díjja kiegészített váakozási díj (váakozási díj) tejes egészében magában fogaja a jeen szerzödés. pontjában szerepö eátások eenértékét A jeen pontban rögzített térítési díjon túmenöen a Váakozó a Megrendeötö semmiyen jogcímen nem jogosut további díj vagy kötségtérítés, ietőeg egyéb kifizetés igényésére. A váakozási díj: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár áta az ügyeeti eátás normatív finanszírozásaként a Megrendeőnek térítendő díj...'yo-a, azaz... százaéka. A szogátatás bruttó eenértéke a mindenkor hatáyos ÁFA törvény szerint kerü kiegyenítésre. A váakozási díj %-os mértéke a tejes szerződéses időtartam aatt fi, az semmiyen körümények között nem vátoztatható meg A szerzödés eenértéke a jeen szerzödés 3) pontjában fogatak szerint kerü kifizetésre. 3) Fizetési mód 3.1. A jeen szerzödés 2.1. pontjában meghatározottak szerinti váakozási díjat Váakozó havonta utóag, a tárgyhónapban tényegesen evégzett és igazot tevékenységre vonatkozóan eszámázza Megrendeő feé, aki a tejesítéstő számított 30 naptári napon beü a V áakozón ak a(z) -... né vezetett... számú számájára 2

25 történő átutaássa fizeti meg a Kbt ban fogataknak megfeeően, a Pogári Törvénykönyvrő szóó évi IV. törvény 292/B. () bekezdése aapján. A számákhoz minden esetben csatoni ke a Kőbányai Egészségügyi Szogáat áta eigazot, megfeeően kitötött és cégszerüen aáírt, az adott hónapban eátottak étszámát tartamazó tejesítés-igazoásokat A számázás és kifizetés pénzneme: HUF A fizetés abban az időpontban számít tejesítettnek, amikor Megrendeő bankja Megrendeő számájátakifizetésre kerüő összegge megterhei Fizetési késedeem esetén Megrendeő a késedeem időtartamára a Ptk-ban meghatározott mértékű késedemi kamat fizetésére kötees Amennyiben a száma (tartami, ietve formai okokbó) nem befogadható, a 30 napos fizetési határidő a befogadható száma (részszáma) beérkezésének napjátó számítódik Megrendeő tájékoztatja Váakozót, hogy a jeen szerződés, és a jeen szerződés tejesítése esetén akifizetés az Art. 36/ A. hatáya aá tartozik. 4) Váakozó köteezettségei 4.1. Váakozó váaja a X. kerüeti akosok teefonhívásainak fogadását az ügyeet hétjegyű teefonszámán és egyben váaja a hívások rögzítését és megőrzését az adatvédemi jogszabáyokban eőírtak szerint. A jeen szerződésben szabáyozott ügyeeti rendszer a sürgősségi esetekben biztosítja Kőbánya akossága számára az egészségügyi eátás foyamatos igénybevéteének ehetőségét. Sürgős szükség esetén a V áakazó - időponttó és heytő függetenü - az adott körűmények között, tőe evárható módon és a rendekezésre áó eszközöktő függően az arra rászoruó szeméynek esősegéyt nyújt, ietőeg a szükséges intézkedést haadéktaanu megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség fennáását véemezni ke Váaja, hogy hívásra a kivonuó egységet - a jogszabáynak megfeeően - azonna a heyszínre küdi, veük foyamatos rádiókapcsoatot tart. Amennyibenakivonuó egység korábban kapott feadataimiatt nem riasztható, az újabb sürgős hívás eátásáró gondoskodik 4.3. A Váakozó egyéb köteezettségei a 47/2004. (V..) ESzCsM rendeet aapján: Az ügyeetet tejesítő orvos a) orvosi eátásban részesíti aa) a rendeőben megjeent járó beteget, sérü tet, ab) hívásra otthonában, tartózkodási heyén a fekvőbete get, sérütet, ac) heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a foyamatos gyógykezeésre szoruó beteget; b) gondoskodik ba) a kórházi, szakorvosi eátásra szoruó beteg kórházi beutaásáró, szakorvosi vizsgáatra, gyógykezeésre utaásáró, 3

26 bb) szükség esetén a betegnek az ietékes intézetbe történő száításáró; c) igazoja a beteg keresőképteenségét; d) hatósági megkeresésre vagy a sérüt kéremére orvosi áteetet készít, és azt kiadja a hatóság részére, ietőeg a küön jogszabáyban fogat térítési díj megfizetését követően a sérütnek; e) hatósági megkeresésre a betegné (sérütné) átaános orvosi vizsgáatot végez, vérakoho-vizsgáathoz vért vesz, drogtesztet, ietve egyéb szükséges vizsgáatokat végez; f) rendkívüi esetben (tömeges sérüés, mérgezés, eemi csapás stb.) a mentést megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszogáat orvosa a heyszínen a mentés irányítását át nem veszi; g) eátja a haottakka kapcsoatos rendekezésekben eőírt feadatokat Az ápoói feadatok az ügyeet során a) fogadni és dokumentáni ke az ügyeethez érkező hívásokat, b) amennyiben az ügyeetet eátó orvos az ügyeeti feadatait az e céra rendszeresített rendeőn kívüátja e, a mentőszogáat útján biztosítani ke a sürgős beavatkozást igényő esetek eátását, c) sürgős szükség esetén szakszerüen meg ke kezdeni az esősegéynyújtást és gondoskodni ke a végeges eátás biztosításáró, d) eő ke készíteni az ügyeet során eátandó vizsgáatokhoz és beavatkozásokhoz szükséges anyagokat és eszközöket, e) e ke átni az ügyeetes orvos áta meghatározott egyéb adminisztrációs és szakmai feadatokat Kötees a szerződés futamideje aatt foyamatosan biztosítani az ÁNTSZ áta, vaamint a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeetben eőírt szakmai minimumfetéteeknek történő megfeeést. Az ügyeet foyamatos müködéshez szükséges egyszer hasznáatos eszközök, gyógyszerek, kötszerek, vegyszerek, irodaszerek stb. foyamatos pótása Váakozó feadata Eátja a hatáyos jogszabáyok szerinti adminisztrációs feadatokat, ekészíti az éves statisztikai jeentéseket, vaamint a 217/1997. (XII..) Kormányrendeet szerint az eőírásoknak megfeeően vezetett betegforgami (ügyeeti) napó adatai aapján havonta, a tárgyhónapot követő 5-éig jeentést küd számítógépes adathordozón ~ a rendeetben szerepő rekordképnek megfeeően ~ a kinyomtatott és aáírt kísérőjegyzékke együtt a Kőbányai Egészségügyi Szogáatnak. 4.5.A Kőbányai Egészségügyi Szogáatta foyamatosan tartja a kapcsoatot Váakozó a veszéyes huadéknak minősüő anyagokat kötees a vonatkozó jogszabáyok szerint tároni és gondoskodni megsemmisítésükrő, vagy, ha ezt a Kőbányai Egészségügyi Szogáat szervezésében odja meg, visei ennek kötségeit 4.7. Váakozó biztosítja a foyamatos müködéshez szükséges egészségügyi tetíia mosatását, vagy, ha ezt a Kőbányai Egészségügyi Szogáat szervezésében odja meg, visei ennek kötségeit. 4

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 HPV elleni oltás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

SZEI mammográfia eredmény

SZEI mammográfia eredmény SZEI mammográfia eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika.

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj.

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Adatbázis kezelő szoftver (4 processzor licenc) beszerzés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási informatikai rendszer redundáns működésének biztosításához Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri kistérségben - Orvosi tanácsadás - tájékoztató a szerződés módosításáról

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri kistérségben - Orvosi tanácsadás - tájékoztató a szerződés módosításáról Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri kistérségben - Orvosi tanácsadás - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma. KÉ nyilvántartási szám. Postai irányítószám: 6760

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma. KÉ nyilvántartási szám. Postai irányítószám: 6760 TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről-munkahelyi képzések megvalósítása a Sanmina-SCI Magyarország Kft-nél- vállalkozás működésével kapcsolatos képzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez 1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése.

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016.

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Részletesebben

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

"Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Tájékoztató "Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tájékoztató a Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására 9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére

Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Egészségügyi termékek beszerzése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről.

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Angol és német nyelvi képzések beszerzése

Angol és német nyelvi képzések beszerzése Angol és német nyelvi képzések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál

Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. (ER) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira.

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ; Pannon Egyetem TIOP-1.3.1.-07/2/2F-2009-0002 számú projekt megvalósításához a projekt teljes időtartama alatt könyvvizsgálat ellátása megbízási szerződés keretében. (Szerződés módosítás tájékoztató). Közbeszerzési

Részletesebben

[KEOP / ]

[KEOP / ] Élőhelyvédelem és helyreállítás védőkerítés építésével az Állami Autópálya Kezelő Zrt. illetékességi területén [KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0030] - projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Innovációs intézményi és szervezeti keretek kialakítása, valamint kutatási hálózatok megszervezésének, az együttműködések jogi és pénzügyi hátterének kialakítása -

Részletesebben

Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása

Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa:

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa: útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli

Részletesebben

NIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról

NIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról NIF Zrt. részére különböző irodaszerek, másolópapírok, levélpapírok valamint irattári dobozok beszerzése- Táj szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A "Fűnyíró traktor beszerzése a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató

A Fűnyíró traktor beszerzése a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató A "Fűnyíró traktor beszerzése a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Szépművészeti Múzeum által a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő Rippl-Rónai és Maillol - Egy barátság története munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése Közbeszerzési

Részletesebben

Földgáz beszerzése/

Földgáz beszerzése/ Földgáz beszerzése/2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény)

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Jogi tanácsadás és képviseleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása a Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és négy társa által, a Magyar Állam ellen indított

Részletesebben

A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete üzemeltetésében lévő Dr. Török Béla épületében építési kivitelezési munkák elvégzése

A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete üzemeltetésében lévő Dr. Török Béla épületében építési kivitelezési munkák elvégzése A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete üzemeltetésében lévő Dr. Török Béla épületében építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/9 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Adathordozók beszerzése (500/2013)

Adathordozók beszerzése (500/2013) Adathordozók beszerzése (500/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/120 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Page 1 of 7 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a

Részletesebben

Magyarország területe, az Ajánlattevő által Teljesítés helye:

Magyarország területe, az Ajánlattevő által Teljesítés helye: Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása című továbbképzések megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó keretmegállapodás a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Volvo 7700 típusú használt szóló autóbusz utastéri klimatizálása (Klíma és kapcsolódó szol-gáltatások beszerzése)-tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Beszerzés

Részletesebben

Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató

Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben