41 rl. szám ú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "41 rl. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tuajdonában á a Budapest X., Hangár utcában taáható 42444/23 hrsz.-ú, ha 5250 m 2 aapterüetű teekingatan (továbbiakban: sportteep ), ameyet 2004-óta ingyenesen haszná a Budapesti Modeező Sportegyesüet (Budapest X., Hangár utca 8.) és a Szabó "Kuksi" Sportegyesüet. (Budapest X., Bodza utca 16.) Az egyesüetekke az Önkormányzat 2010-ben új megáapodást kötött az ingatan hasznáatára, mey szerint az ingatant határozatan időre kapják hasznáatba repüő és autómodeező, vaamint egyéb technikai sportigények kieégítése céjábó azza a fetétee, hogy az ingatan működési és fenntartási kötségei őket terheik. Az Önkormányzat évi kötségvetésének eőkészítésekor feüvizsgáatra kerütek az Önkormányzat számára köteezettséget jeentő szerződések, amey során számos - a nem köteező feadatot eátó tárgykörbe tartozó- szerződés femondásáró döntött a Képviseő-testüet a 467/2012. (XI. 15.) KÖKT határozatáva, ameyben a fenti megáapodás femondásáró is rendekezett. A képviseő-testüeti határozat végrehajtása érdekében a februárjában étrejött megáapodást az Önkormányzat január 31. napjáva femondta. A Képviseő-testüet döntött arró is, hogy a megáapodás megszüntetését követően a pogármester foytasson tárgyaásokat a feekke a korábbi megáapodásnak az Önkormányzat számára kedvezőbb fetéteekke történő megkötése érdekében. Az érintettekke többször is tárgyatunk azóta és kértük őket, hogy írásban is juttassák e hozzánk az ingatan további hasznáatára vonatkozó eképzeésüket. Időközben hasznosítási szándékát jeezte feénk a Kőbányai Torna Cub (Budapest X., Bodza utca 31/a.) és a Trabiring Modeező Egyesüet is. A beérkezett kéremek áttekintése után a Képviseő-testüet Gazdasági Bizottsága a 159/2013. (V. 14.) határozatában a Budapest X., Hangár utcában taáható, 42444/23 hrsz.-ú, ha 5250 m 2 aapterüetű ingatan bérbeadás formájában történő technikai sportcéú hasznosítása érdekében egyforduós, nyivános páyázat kiírásáró döntött. A megadott határidőig öt páyázó nyújtott be aakiag megfeeő páyázatot, ameyek eőterjesztésem 3-7. meéketei. A beadott páyázatokró egy összefogaó tábázatot is készítettünk, mey eőterjesztésem 2. meékete.

2 A páyázatokáttanumányozása során megáapítható, hogy a Kőbányai Torna Cub adta be a egszínvonaasabb páyázati anyagot, ő kínája a egtöbb béreti díjat, az ő váaásai biztosítják egjobban a sportteep fejesztését. Ezért javasoom, hogy a) a Képviseő-testüet áapítsa meg, hogy a páyázat érvényes és eredményes vot, b) a Képviseő-testüet adja júius -jétő 10 évre bérbe az ingatant a Kőbányai Torna Cub számára évi 1.2 M Ft béreti díj megfizetése eenében, c) a Képviseő-testüet biztosítsa a bérő számára azt a ehetőséget, hogy a sportteepet további technikai sportok képviseőinek abéretbe adhassa azza, hogy a hasznosításbó származó bevéte fee az Önkormányzatot ieti meg oy módon, hogy a bérő és az abérő(k) közötti szerződés az Önkormányzat eenjegyzéséveépjen hatáyba. II. iatásvizsgáat A sportteep Kőbánya kiemeit fontosságga bíró részén, a Sportigetben fekszik, ameyet jeentős számú akos haszná. Az ingatanon taáható két épüet és a sportpáya áaga az emút évek aatt fokozatos romásnak indut, már most feújításra szoru. Tekintette arra, hogy a jeentős összegű beruházáshoz jeeneg az Önkormányzat számára a fedezet nem biztosított, a sportpáya bérbe adásáva tervezhető bevétehez jutunk, biztosítjuk a sportteep fejesztését, ezáta az önkormányzati ingatanvagyon értékét nemcsak megőrizzük, de növejük is. III. A végrehajtás fetétee A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat vagyonáró szóó 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendeet 23. a) pontja értemében üzeti vagyoneem hasznáatba adásáró az ötvenmiió forintot meghaadó nettó forgami értékű vagyoneem esetében a Képviseőtestüet dönt. A vagyonkataszterben az ingatan 2002-ben 129 M Ft összegű értéken kerüt nyivántartásba-vétere, ezért a páyázat ebíráása és a bérbeadás a Képviseő-testüet hatáskörébe tartozik. IV. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, június 17. &2--1.::::::::;' $- Radványi Gábor Törvényességi szempontbó eenjegyzem: -/. ' ' (.' ~~; ~.. ar. >i ''WWi t} ""' ~-"'"' '..._,..; \_)::/ a ó Krisztián... yző

3 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének.../2013. ( )határozata a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosítására vonatkozó páyázat kiírásáró. A Képviseő-testüet a Budapest X., Hangár utcában taáható 42444/23 hrsz.-ú, ha 5250 m 2 aapterüetű teekingatan technikai sportcéú hasznosítására kiírt nyít páyázatot érvényesnek és eredményesnek nyivánítja. 2. A Képviseő-testüet a Budapest X., Hangár utcában taáható 42444/23 hrsz.-ú, ha 5250 m 2 aapterüetű teekingatant júius -jétő 10 évre bérbe adja a Kőbányai Torna Cub (1104 Budapest, Bodza utca 31/a., nyivántartási száma: 13845, adószáma: ) számára technikai sportcéú hasznosításra évi 200 OOO Ft béreti díj megfizetése eenében. A Képviseő-testüet biztosítja a bérő számára azt a ehetőséget, hogy a sportteepet további technikaisport-szervezet részérre abéretbe adja azza, hogy a hasznosításbó származó bevéte fee az Önkormányzatot ieti meg oy módon, hogy a bérő és az abérő(k) közötti szerződés az Önkormányzat hozzájáruásávaép hatáyba. 3. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert a béreti szerződés megkötésére. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a fejesztésért és kükapcsoatokért feeős apogármester a Főépítészi Csoport vezetője

4 Budapesti Modeező Szabó Kuksi Sport Magyar Amatőr Sportegyesüet Egyesüet Gokart Sport E2}'esüet Kőbányai Sportközpont Kőbányai Torna Cub Aaki eőírások: rendben rendben rendben rendben rendben Megajánott béreti 300 OOO 200 OOO OOO OOO díj: (Ft/ év) nem kíván béreti díjat fizetni, közfeadat eátása miatt 200 OOO Béreti időtartam: (év) határozatan időre 10 Béreni kivánt eddig hasznát terüetek faház, 2 garázs, aszfatos tejes páyarész: bér é se páya fűtési rendszer eátó feújítása, faház kerítés és zödterüet Fejesztési korszerűsítése, beső festése, faház küső fej esztése, aszfatos eképzeések: udvari parkoó karbantartási páya rendbehozataa, járóapokka történő munkáatainak evégzése, páyaviágítás borítása időmérő ház renováása ekészítése, büfé üzemetetése tejes ingatan köztekedési és kerékpáros park kiaakítása tejes ingatan Kőbányai BringaPark étrehozása 6-18 éves kőbányai gyerekek részére, Bucka BMX páya kiaakítása, BringaAkadémia étrehozása, Triapáya étrehozása, Skatepark étrehozása és CycoCross páya étrehozása 't--j ~ ("" (""'=~ (""-=' ~ ~-; G~~ >-f.~ Megjegyzés: nem fejezte ki szándékát nem fejezte ki szándékát együtt kíván működni a együttműködésre együttműködésre Modeező Sportegyesüette, a Szabó KUKSI SE-ve és aktc-ve együtt kíván működni a Modeező Sportegyesüette, a Szabó KUKSI SE-ve, a KTC-ve és a Kebesberg Központta kifejezte szándékát további technikai sportegyesüetekke vaó együttműködésre r;. p, a~ ~- J. 0~ ~ \

5 Budapesti Modeezö Sportegyesüet Budapest, Hangáru. 10..evécm: 1374 Budapest, Pf Adószám: Bankszáma:.zám; Köbányai Önkormányzat Képviseő -testüet Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZAT a Bp. X Hangár u. O sz. aatti 42444/23 hrsz. -ú teekingatama A hasznáat céja: a kiírásnak megfeeően sportcéú hasznosítására technikai sport a modeezés autó-hajó-repüő/ A béret hasznáati jogviszonya, időtartama júius 1-tőO év. Csatova: a Fővárosi Bíróság 2013 május 30.-án kiáított kivonata a Bp.MSE Enöke mint az Egyesüet képviseője nyiatkozom, hogy, adó- i. köztartózásunk nincs. a képviseő Enök aáírási címpédánya Egyesüetünk a nehéz- szűkös anyagiak miatt évi bruttó Ft azaz háromszázezer forint hasznáati díjat aján fe az Önkormányzatnak, meyet az év1 tagdíjak emeésébő kíván megodani. Egyesüetünk O évre szóó időtartamra kíván szerződni. A későbbi anyagi heyzet szerint több javítást i. biztonsági berendezést ke kiépíteni: védőrácsokat az abakokra, korszeru és gazdaságos gázfűtő konvektorok beszerzése, az udvari sáros-födes parkoó járóappa borítása, hogy a későbbi sportrendezvényeken a szurkoókat nézőket szép és rendezett körümények fogadják. Tervezzük és kérjük, hogy az Önkormányzat honapja tegye közzé az éves Hangár utcai sportprogramokat, ez fontos az utánpótás érdekődésének feketésére is. A Budapesti Modeező Sportegyesüet mint páyázó, a páyázati fetéteeket efogadja. Kéjük az Önkormányzatot, hogy a sikeres mútunkra tekintette Hangár utcai sportteep eddig is hasznát terüetein működésünket továbbra is biztosíisák. Tiszteette: Meéket:Bírósági kivonat Aáírási címpédány BpMSE rövid müködési eírása _L---~ ~-L~ Meczner András Viág-és Európabajnok Bp.MSE Enöke ~~STI.I/4: ~./ _._-. o~ Q) ' :. ' (""", r '. m ~.. _.. ~ ~Gves\"~

6 Fővárosi Törvényszék Pk.63163/1990 KIVONAT társadami szervezet nyivántartási adatairó A társadami szervezet nyivántartási száma: 2563 A társadami szervezet neve: Budapesti Modeező Sportegyesüet A társadami szervezet székheye: 08 Budapest, Hangár O. A társadami szervezet céja: A társadami szervezet céja szerinti besoroása: A társadami szervezet képviseőjének neve, akóheye: Meczner András, 1016 Budapest, Fém utca 3/ a. /\ társadami szervezet nyivántartásba véteérő rendekező jogerős bírósági határozat száma, kete: Pk.63163/1990/1, A kivonat a fent meghatározott társadami szervezet 2013 év május hó 30. napján hatáyos adatairó készüt. Ket: Budapest, év május hó 30. napján. AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT BUDAPEST. 20 (3. 06.,... 0/.....

7 ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY Auírott MECZNER ANDRÁS (anyám neve: Repesényi Margit, Újpest, év március hó 27. napján szüettem) Budapest L kerüet, Fém utca 3/a.. emeet 6. szám aatti akos, mint a Budapesti Modeező Sportegyesüet ( 08 Budapest X. kerüet, Hangár utca O.) enöke, az egyesüetet akként jegyzem, hogy az egyesüet eőírt, eőnyomott vagy nyomtatott neve aatt a nevemet átaában önáóan az aábbiak szerint írom: Meczner András BUDAPESTIKÖZJEGYZŐ 032-0/484/2008íH/2. ügyszám Auírott Dr. Starecz József mint Dr. Giger Zotán budapesti közjegyző meett működő közjegyzőheyettes TANÚSÍTOM, hogy MECZNER ANDRÁS (magyar áampogár, Újpest, év március hó 27., anyja neve: Repesényi Margit) 1016 Budapest L kerüet, Fém utca 3/a.. erneet 6. akos, aki szeméyazonosságát a femutatott AU-VI számú szernéyi igazoványáva igazota, EZT AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT ELŐTTEM SAJÁTKEZÍÍLE<; ÍRTA ALÁ Ket, Budapesten, (kettőezer-nyocadik) évi június hó 17. (tizenhetedi\::j?ján A EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT BUDAPEST. 20 tj... P..,...!~.e... ' / Í' \ ~ ~: / '~--"'~-,, dr. Starecz József /, 1 közjegyzőheyettes /

8 dudapesti MOdeezö Sportegyesüet Budapest. Hangár u. 10. Levécm: 1374 Budapest, Pf Adószám: &-1-42 Bankszámaszám: Meéket a Hangár utcai páyázathoz A Budapesti Modeező Sportegyesüet Hangár utcai terüetét a X. kerüeti Önkormányzat /Tanács/ ingyenesen biztosította részünkre 1988-ban. A beruházás kötségeit a BHG váaat ietve az MHSZ áta. Az akkori megáapodás szerint és azóta is a karbantartást ietve áagmegóvást, fejesztéseket önerőbő végeztük és végezzük. Sportegyesüetünk non-profit szervezet. Jeeneg az SZJA %-os támogatásábó, ami kb Ft és a hasonó összeget kitevő tagdíjbó működünk sok-sok önerős társadami munkáva. A korábbi időszakban páyázatok útján jutottunk támogatáshoz, meyeket a modeező versenysport anyag biztosítására fordítottunk. A BpMSE a Magyar Modeező Szövetség mint országos sportszövetség tagszervezete, önáó sportegyesüet, a Köbányai Sportszövetség eismert tagja. jogi szeméyiségű Az emút években kiemekedő sikereket értek e versenyzőink EB, VB és nemzetközi versenyeken. A Hangár utcai sportpáyánkon körrepüő sebességi viágrekordot ért e a későbbi egyéni viágbajnok Kamár Sándor Modeező sportteepünk műheyszobáiban ősztő tavaszig repüőmodeező tanfoyamokat tartunk, serdűő és ifi gyerekek részére, tapasztat nagy gyakoratú szakvezetők irányításáva. A fentiek ismeretében kérjük az Ön..~ormányzatot, hogy sikeres mútra vaó tekintette működésünket továbbra is bíztosítsák. Tiszteette: Meczner András Bp.MSE Enöke Eérhetőség: mobi teefon: Emai:

9 AJÁNLAT a Budapest, Hangár utca 42444/23 hrsz. aatti ingatan bérbe véteére. Tisztet Budapest X. kerüeti Önkormányzat!. Páyázó neve: Szabó Kuksi Sport Egyesüet Hivataos képviseője, enöke: Szabó Péter (enök) A páyázó címe: Budapest X. kerüet, Hangár utca 42444/23 hrsz. A páyázatta kapcsoatos iratok postázási címe: Szabó Péter, 04 Budapest, Bodza utca 16. teefonszám: Egyesüetünk a hazai technikai sportok színvonaas műveését eősegítve, gyakorott oktatókka törekszik a motorsport utánpótás neveésében. Az egyesüet fő tevékenysége a szakmai fekészítés egészen az óvódás korú kis motorosoktó a fiata versenyzőkön keresztü a tapasztatabb versenyzők vezetéstechnikai képzése, továbbképzése, versenyre vaó fekészítése. Az utánpótás képzésben eismerten egeredményesebb egyesüet enöke Szabó Péter, aki maga is hazai és nemzetközi és viágbajnoki versenyeken kimaga~ó tejesítményt nyújtott, több, ma már bajnoki címme büszkékedő fiatat nevet az egyesüet keretein beü, a tejesség igénye nékü: Németh Baázs (VB fu\affi), Sebestyén Péter (VB futam), Szabó Gábor 15-szörös magyar bajnok és a 2006-os európai Apok-Adria futam győztese). Az egyesüet névadó gazdája Szabó. Lászó, akit Gyprgy István pogármester úr az eredményei eismeréseként posturnus díjja tűntetett ki. Az egyesüet tevékenységébe fentiek meett beetartozik a motorsport rendezvények, rendszeres hazai, vaamint nemzetközi versenyek, közönségtaákozók szervezése is. Tervezzük továbbá, hogy a páya a szabadidős technikai sportok tevékenységet végzők optimáis taákozóheyeként funkcionájon. Cécsoportunk az óvodáskorú, motorozni vágyó kicsiktő a fenőttekig, korhatár nékü. E körben a bizonytaan, bátortaan motorosokat szakmai tanácsokka és tudnivaókkaátjuk e. Tevékenységünk tehát a hobbiszintű IDotorozástó egészen a profi motorozás technikák esajátításáig te:tjed, így mindenki biztos aappa, biztonságosan és fekészüten vehet részt úgy a hétköznapi közúti közekedésben, mint a versenypáyán egyaránt. Lehetőség szerint az eddigi és a további tervek megvaósításában szívesen társunánk a SUZUKI Hoós Kft-ve, vaamint egy szintén magas színvonaú kerékpáros sportot képviseő társaságga, továbbá a Kőbányai Modeező Egyesüette, akikke megáapodás keretében együttműködnénk. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a páya hasznáatára edzés időn kívü vagy megegyezés szerint a további bérők számára szükség szerint.

10 Továbbra is szándékunkban á a már immáron több éve tartó ingyenes tehetségkutatás, e körben a budapesti és a környékbei átaános-és középiskoák fekeresése. A fiataokka szeretnénk megismertetni, megszerettetni a motorsport szépségeit. Mindezt eső sorban sportnapok megszervezéséve, a próbamotorozás ehetőségének biztosításáva, akadáypáya kiépítéséve, aapvető KRFSZ szabáyok ismertetéséve szeretnénk megvaósítani. Tervezzük továbbá a kubteremben az egyes motorversenyek projektoros kivetítését azok rendszeres szakmai kieemzését. Jeen páyázathoz meékeem a Kőbányai Közösségi Hírap kiadványát, vaamint a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) szakmai támogatásáró szóó nyiatkozatot is A 2013 O 1.18-á ket támogató nyiatkozatában a MAMS eismeri a Szabó Kuksi Sport Egyesüet Hangár utcai mctoros páya üzemetetésének fontosságát és kiemekedő jeentőségét, miszerint a MAMS Gyorsasági szakága utánpótásának egy komoy bázisa kerüt az egyesüet áta kiaakításra. Nyiatkozatuk egyérteműen tájékoztat arró, hogy hosszútávon számítanak a Szabó Kuksi Sport Egyesüet utánpótás neveésére, egyesüetünk együttműködésére, hiszen a 2013-as szezonban nemzetközi szövetségekke együtt egy hatfordués utánpótás bajnokságot írt ki a Hangár utcai páyára. 3. Egy évre bruttó Ft hasznáati díjat tudunk ajánani, tekintve, hogy az egyesüet bevétee egyeőre kizáróag a tagsági díjakbó tevődik össze. A feajánott összeg a Szabó Kuksi SE áta hasznáni kívánt páyaterüetre, a faház egészére, a 2 garázsra vonatkozik, ami a páyáztatott terüet 113-át teszi ki. A tapasztaat és a visszajezések aapján kijeenthetjük, hogy az átaunk feajánott kompex szogátatás magasan meghaadja azt az összeget, meyet az egyesüet képes bé.. eti díjként tejesíteni. A páya jeenegi fenntartási kötsége (fűnyírás, kötségek, stb) cea Ft. öntözés, közüzemi díjak, karbantartási 4. A páya béretének időtartama 10 év. 5. A növekvő igények..hez igazodva szán10s fejesztést tervezünk az ingatanon beü, ameyhez kapcsoódóan egyes szogátatások köre is bővü. Tervezzük éven beü a eátó feújítását 2 éven beü a kubterem (faház) beső festését 3 éven beü a faház küső karbantartási munkáinak ebonyoítását 4 éven beü az időmérő ház renováását.

11 Az ingatan fejesztése kapcsán az idei évben több befektetőt is fekerestünk, akik a páya bővítéséve, korszerűsítéséve kapcsoatban szívesen nyújtanának segítséget. Mindez a hosszú távú cékitűzésünk részét képezi, nyíván az anyagi ehetőségek és a saját kompetenciák együttes függvénye. A páyázati fehívás fetéteeit efogadom, egyútta nyiatkozom, hogy a Szabó Kuksi SE-nek adótartozása nincs. Ket: Budapest, június" ".,SZABÓ KUKSI" SI 1104 Bp., Bodza u. i 6. Teefon: Adószám:

12 Tisztet Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármesteri Hivataa Főépítészei Csoport 02 Budapest Szent Lászó tér 29.. emeet 203. Tisztet Önkormányzat! A Magyar Amatőr Gokart Sport Egyesüet (1225 Budapest Ánizs u. 14; Társadami szervezet nyivántartási száma: 12018; Aapítás dátuma: ; Adószáma: ), az aábbi ajánatot teszi, a Budapest X. Hangár utca 42444/23 hrsz.-ú ingatan bérbe véteére. Eőször is, jeen aáírásunkka nyiatkozunk arró, hogy a páyázati fetéteeket efogadjuk. Szeretnénk bérbe venni Önöktő a fenti ingatant, kizáróag technikai jeegű sportok űzésére oktatására. A hasznáat kiterjedne a már itt működő tevékenységeken túmenően gokartoztatásra, versenyek rendezésére, szünidei nyári táborok szervezésére. Az eddigi hasznáókka, Modeező Sportegyesüette, a Szabó "Kuksi" Motoros Kubba, együttműködési megáapodást szeretnénk kötni. Sze1 etiénk megnyerni az egyeőre, csak a TV -bő ismert Eisenkrammer Károy urat, arra, hogy, ezen a terüeten, az átaunk megismert, ietve tőe megszokott, magas színvonaon oktassa a kerékpározást. A rnotoros oktatást,- amennyiben nem sikerü Szabó Péterre megegyeznünk-, Tamácsiékka szeretnénk közösen végezni. Ismeretes, hogy Tamácsi Gábor kezdeti épéseit itt tette meg, és mindmáig szorosan kötődik a páyához, ietve a Kerüethez. A fenntartási kötségeket váajuk, ezen túmenő~n évi miió forint béreti díjat is fizetnénk, egyesüet évén, Áfa mentes száma eenében. Az ingatant évre szeretnénk bérbe venni. A fejesztésse kapcsoatban: - rendbe hoznánk a kerítést - rendbe tennénk a "zöd terüetet" - kijavítanánk, bővítenénk az aszfatozást, ezátaétrehoznánk Budapest egnagyobb gokart páyáját. A "Siver Kart" érdekeit nem sérti egy nyári, nyitott kb. 4 hónapig üzemeő páya. - a páya megviágítását megcsinánánk, ezáta sötétedés utáni fogakozásokat is tudnánk végeziti - rendbe hozatnánk a szociáis heységeket - igény esetén büfét üzemetettetnénk A fent eírtakka szeretnénk páyázni az emített ingatan bérbe véteére, hasznosítására.

13 -2- Távati tervünk-, amennyiben ezze egyetértenek-, egy un. köztekedési parkot szeretnénk itt étrehozni, aho kuturát közekedésre oktatnánk a kerüet gyermekeit, de ez nem a páyázatunk része. A mottó: Kezdeti épésektő a "B" kategóriás jogosítványig! Oktatj uk: A biztonságos gyaogos közekedést A biztonságos utas közekedést A biztonságos járművezetést Az egész ényege ehet a baesetek megeőzése, vaamint a kuturát közekedésre vaó neveés, hogy a fiataok már a kezdei épésektő megismerjék a köztekedési rendszerben efogat heyüket (ember- gép- környezet), az egyes korosztáyok, fejettségi szintjüknek megfeeő oktatás során esajátítsák mindazon tudást, meynek akamazásáva a közekedésben biztonságosan részt vehetnek Terveink szerint egy kompex oktatási programot fogunk kiaakítani, kipróbáni, aho, a X. kerüet gyermekeit készítenénk fe a biztonságos és kuturát közúti közekedésre, és bizonyos műszaki ismereteket tanuhatnak, vaamint az esősegéynyújtás aapjaiba is bevezetnénk őket. Céunk a heyes közekedésre vaó neveés, a gyermekeket oyan köztekedési aapismeretekke szeretnénk eátni,- már óvodás kortó-, ameyeket a későbbiekben áandóan fejeszteni ehet. A szakaszok a következők: 5-7 éves korig 8- O éves korig - 12 éves korig éves korig éves korig. Az oktatás rendszeres eméeti és gyakorati képzésbő á, mey szakaszai a gyermek mindenkori fejődési szintjének, és éetkorának megfee. Az oktatás az eső két évfoyamban, a gyaogos köztekedési szabáyok ismeretéve kezdődik. A szakasz ezárását egy un. "Kőbánya Gyaogos Jogosítvány" enyerése tenné emékezetessé. A kerékpáros képzés 6 évfoyamon keresztü, aap, közép és haadó szakaszokka foyik, a közekedési, járműkezeési és technikai ismereteket nyújtó tantárgyak keretében. Figyeembe kívánjuk venni, a NAT áta meghatározott tematikát, ietve bevonni a KLIK részérő Németh Lászó tankerüeti igazgató urat is. A kerékpáros oktatáshoz pedig, szeretnénk megnyerni Eisenkrammer Károyt, aki ennek a terüetnek, szakavatott mestere. A kismotor és gépjármű vezetés oktatása, autós iskoa bevonásáva, vonatkozó rendekezések aapján történik. A programban résztvevőket fekészítjük VI. osztáy végére kerékpár, VIII. osztáy végére kismotor, és a középiskoa végére B kategóriás jármű közúti vezetésére. Az eméeti képzést az iskoákban, szakköri, vagy DSE/DSK keretek között, a gyakorati oktatást, zárt tanpáyán szeretnénk, a Hangár utcai ingatan terüetén végezni. Szeretnénk már az induásná megfeeő feszereésekke rendekezni, oyan oktatókat megszerezni, akik magas szinten tudnak fogakozni a gyermekekke. Egyéb, színvonaas programokat is be fogunk iktatni, aho a gyermekek megismerhetik támogatóinkat, és mindazokat, akik tenni is akarnak, a baesetek megeőzéséért, a kuturát közekedésért. ~, / '"'..

14 -3- A Hangár utcai ingatan terüetén étrehoznánk azt a tanpáyát, aho a kerékpáros és kismotor gyakorati oktatását egyszerre végezhetnénk. Itt kapna heyet egy gokart páya is, ami vonzaná a fiataokat, és nem annyira fiataokat, a Hangár utcába. Úgy érzem, hogy páyázatunk az Önök támogatásáva párosuva, egy csodáatos Köztekedési Centrumot hozna étre ezen a terüeten. Budapest, Páyázatunk kedvező ebíráását várva, Tiszteette:,,,,, --, ~(.) /... ~' -~ - Hoós György enök Baogh Lajos enök

15 Nyiatkozat adótartozásró Auírott Baogh Lajos és Hoós György Mikós mint a Magyar Amatőr Gokart Sport Egyesüet enökségi tagjai büntetőjogi feeősségünk tudatában kijeentjük, hogy az átaunk képviset egyesüetnek sem adó sem köztartozási nincs. Baogh Lajos Budapest

16 Fővárosi Törvényszék Pk /2006 KIVONAT társadami szervezet nyivántartási adatairó A társadami szervezet nyivántartási száma: A társadami szervezet neve: Magyar Amatőr Gokart Sportegyesüet A társadami szervezet székheye: 1225 Budapest, Ánizs utca 14. A társadami szervezet céja: Tagjai, támogatói és a nagyközönség sporttevékenységének biztosítása, versenyek szervezése, továbbá, hogy a közös érdekeik védemérő gondoskodjék; tagjai részére a rendszeres sportoás ehetőségének biztosítása; a társadami öntevékenység és közösségi éet kibontakoztatása; sportkapcsoatos étesítése és fejesztése. A társadami szervezet céja szerinti besoroása: sporttevékenység A társadami szervezet képvü;eőjének neve, akóheye: Schreiber Lászó, 1225 Budapest, Ánizs utca 14. Baogh Lajos, 2030 Érd, Furmint utca 1. Hoós György, 1222 Budapest, Háros utca 12. A társadami szervezet nyivántartásba véteérő rendekező jogerős bírósági határozat száma, kete: Pk.60209/2006/4, A kivonat a fent meghatározott társadami szervezet 2013 év május hó 27. napján hatáyos adatairó készüt. Ket: Budapest, év május hó 27. napján.

17 ALÁÍRÁSI NYILATKOZAT Auírott Schreiber Lászó Ervin szüetett Schreiber Lászó Ervin (aki Budapesten, a XIII. kerüetben szüetett, évi február hó 15. napján, anyja neve: Novák Mária) 1225 Budapest, XXII. kerüet, Ánizs utca 14. szám aatti akos, mint a Magyar Amatőr Gokart Sportegyesüet (székheye: 1225 Budapest, Ánizs utca 14.) enöke, enökségi tagja, az Egyesüetet akként jegyzem, hogy az Egyesüet kézze vagy géppe eőírt, eőnyomott vagy eőnyomtatott neve aá nevemet az enökség bármey másik tagjáva együttesen írom aá az aábbiak szerint: /~./ ~--:z. :/YJf ~ ///,/ [~ Dr. Fodor Mária közjegyzői iroda 1221 Budapest, Leányka utca 26. VIII. emeet 3.!775 Budafok L, Pf Teefon: Ügyszám: 11065/H/12/2013. TANÚSÍTVÁNY Auírott doktor Fodor Mária budapesti közjegyző tanúsítorn, hogy Schreiber Lászó Eryin szüetett Schreiber Lászó Ervin (aki Budapesten, a XIII. kerüetben szüetett, évi február hó 15. napján, anyja neve: Novák Mária) 1225 Budapest, XXII. kerüet, Ánizs utca 14. szám aatti akos, aki szeméyazonosságát az eőttem femutatott HA számú szeméyazonosító igazovánnya, akcímét pedig a femutatott KL számú akcímet igazoó hatósági igazovánnya igazota, ezt az Aáírási Nyiatkozatot eőttem saját kezűeg írtaaá Budapest, (kettőezer-tizenharrnadik) év január hónap 04. (negyedik) napján.-;:~ { " i\ n J ",, / 1 so&:-1 \J!\_ö~t.. ; dr. Fodor Mária közjegyző Díjje!!vzék: munkadij: ,- Ft, kötségátaány: ,- Ft, készkiadás: ,- Ft összesen: ,- Ft 1<.J:omn:r hó 04-én. Fodor Mária sk. közjegyző

18 ALÁÍRÁSI NYILATKOZAT - Auírott Baogh Lajos szüetett Baogh Lajos (aki Marghitán /Margita, Románia/ szüetett, évi november hó 10. napján, anyja neve: Tóth Irén) 2030 Érd, Furmint utca. szám aatti akos, mint a Magyar Amatőr Gokart Sportegyesüet (székheye: 1225 Budapest, Ánizs utca 14.) enökségi tagja, az Egyesüetet akként jegyzem, hogy az Egyesüet kézze vagy géppe eőírt, eőnyomott vagy eőnyomtatott neve aá nevemet az enökség bármey másik tagjáva együttesen írom aá az aábbiak szerint: </---:7 ~ "/.. / ~ ~~~~ Dr. Fodor Mária közjegyzői iroda 1221 Budapest, Leányka utca 26. VIII. emeet 31.!775 Budafok., Pf Teefon: Ü gyszám: 065/HJB/ TANÚSÍTVÁNY Auírott doktor Fodor Mária budapesti közjegyző tanúsítom, hogy Baogh Lajos szüet~tt Baogh Lajos (aki Marghitán /Margita, Románia/ szüetett, évi november hó 10. napján, anyja neve: Tóth Irén) 2030 Érd, Furmint utca. szám aatti akos, aki szeméyazonosságát az eőttem femutatott PA szamu szeméyazonosító igazovánnya, akcímét pedig a femutatott HL számú akcímet igazoó hatósági igazovánnya igazota, ezt az Aáírási Nyiatkozatot eőttem saját kezűeg írta aá Budapest, (kettőezer-tizenharmadik) év január hónap 04. (negyedik) napján ~~- F \ 1 (/1 f J / { j f ~ r1a-/. /~cih--t ~~~v~c - v dr. 1 Fodor Mán a kq_~~gyz..--<;:,: Díjjegyzék: munkadíj: ,- Ft, kötségátaány: ,- Ft, készkiadás: ,- Ft összesen: ,- Ft Budapest, 20 J, január hó 04-én. dr. Fodor Mária sk. közjegyző

19 ALAÍRÁSI NYILATKOZAT Auírott Hoós György Mikós szüetett Hoós György Mikós (aki Fóton szüetett, évi május hó 30. napján, anyja neve: Fábik Iona) 1222 Budapest, XXII. kerüet, Háros utca 12. szám aatti akos, mint a Magyar Amatőr Gokart Sportegyesüet (székheye: 1225 Budapest, Ánizs utca 14.) enökségi tagja, az Egyesüetet akként jegyzem, hogy az Egyesüet kézze vagy géppe eőírt, eőnyomott vagy eőnyomtatott neve aá nevemet az enökség bármey inásik tagjáva együttesen írom aá az aábbiak szerint: \'<' ( "" ' \\/ //' ---._\~ / ~~-~ Dr. Fodor Mária közjegyzői iro.da!221 Budapest, Leányka utca 26, VIIL emeet 31,!775 Budafok., Pf!5 L Teefon: Ügyszám: 11065/H/14/2013. TANÚSÍTVÁNY Auírott doktor Fodor Mária budapesti közjegyző tanúsítom, hogy Hoós György Mikós szüetett Hoós György Mikós (aki Fóton szüetett, évi május hó 30. napján, anyja neve: Fábik Iona) 1222 Budapest, XXII. kerüet, Háros utca 12. szám aatti akos, aki szeméyazonosságát az eőttem femutatott LA szamu szeméyazonosító igazovánnya, akcímét pedig a femutatott BL számú akcímet igazoó hatósági igazovánnya igazota, ezt az Aáírási Nyiatkozatot eőttem saját kezűeg írta aá... Budapest, (kettőezer-tizenharmadik) év január hónap 04. (negyedik) napján dr. Fodor Má}ía közjegyző " ~ Díjjegvzék: munkadíj:,......!.ooo,- Ft. kötségátaány: ,- Ft, készkiadá.s:...,.,...!00,- Ft összesen: ,- Ft Budapest, január hó 0 4-én. dr. Fodor fvíária sk. közjegyző

20 Fővárosi Törvényszék 055 Budapest Markó u Pk /2006/8. '.1 í' 'J_ /! VÉGZÉS A bíróság erendei a sorszám aatt nyivántartásba vett vonatkozó aábbi vátozás bejegyzését. A szervezet képviseete megyátozott. Kar János Gábor képviseeti joga megszűnt. Az új képviseő neve és akcíme: Hoós György 1222 Budapest, Háros u.2. A képviseeti j ot: aakorásának módja: Bármey két tag együttesen jogosut a szervezet képviseetére. Schreiber Lászó és Baogh Lajos képviseeti joga vátozatan. A végzés een a kézbesítéstő számított 15 napon beü feebbezésnek van heye, meyet a Fővárosi Ítéőtábának címezve, írásban, 3 pédányban a Fövárosi Törvényszékné ehet benyújtani. A bíróság tájékoztatja a feiiebbezésre jogosuitat, hogy az Ítéiötábia dőtti ejárásban a feiebbezést eőterjesztő fé számára jogi képviseet köteező. A nem jogi képviseő áta eőterjesztett feebbezést a bíróság hivatabó eiutasítja. INDOKOLÁS A szervezet - jogi képviseője útján - kéremet terjesztett eő a szervezet nyivántartási adataiban bekövetkezett vátozás nyivántartásba vétee iránt. A becsatot iratok aapján a bíróság megáapította, hogy a módosítás mindenben megfee a törvényes eőírásoknak. Ezért a bíróság a civi szervezetek bírósági nyivánt1rtásáró és az ezze összefüggő ejárási szabáyokró szóó 20. évi C LXXXI. tv () bekezdése aapján a rendekező részben fogatak szerint határozott. Budapest, 2012.október 16. dr. Lódi Petra Szivia s.k. bírósági titkár A kiadmány hiteéü

21 A Magyar Amatőr Gokart Sportegyesüet szeptember 05. napján megtartott kőzgyűése, az egyesüési jogró, a közhasznú jogáásró, a civi szervezetek működésérő és támogatásáró szóó évi CLXXV. tv., vaamint a sportró szóó évi. tv. rendekezéseinek megfeeöen, az aábbi módosításokka, egységes szerkezetbe fogat és átdogozott aapszabáyt fogadta e:. Az Egyesüet adatai Az Egyesüet neve: Magyar Amatör Gokart Sportegyesüet Az Egyesüet rövidített neve: MAG SE Az Egyesüet székheye: 1225 Budapest, Ánizs u. 14. Az Egyesüet működési terüete: Magyarországon a gokart sport Az Egyesüet nyivántartási száma: Az Egyesüet céja és feadatai Az Egye::üet céja, hogy: tagjai, támogatói, és a nagyközönség spontevékenységét biztosítsa, versenyeket szervezzen; továbbá, hogy a közös érdekeik védemérő gondoskodjon. tagjai részére rendszeres sportoási ehetőséget biztosítson. sportkapcsoatokat kiépítsen, azokat biztosítsa és fejessze. társadami öntevékenység és a szakmai-, közösségi éetet kibontakoztassa. Az Egyesüet céjának megvaósítása érdekében együttműködik minden társadami- és gazdákodó szervezette, más egyesüette és szövetségge, ameyek segítik az Egyesüet eredményes működését és céjainak megvaósitását Az Egyesüet közveten poitikai tevékenységet nem foytat, szervezete poitikai pártoktó függeten azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőük anyagi támogatást nem kap, ietve országgyűési-, megyei-, fővárosi önkormányzati tisztségre jeötet nem áít, azokat nem támogat. Az Egyesüet céjai megvaósításához szükséges anyagi fetéteek megteremtése érdekében a jogszabáy eőírásai szerint gazdasági, váakozási tevékenységet foytathat, gazdasági társaságat és aapítványt hozhat étre, iyenbe tagként beéphet. A~ Egyesüet feadatai: a,~ tagjai tekintéyének és szakmai színvonaának foyamatos növeése; b.} tagjai közös érdekképviseete és védeme; c.pagjai tevékenységének szükség szerinti összehangoása; d.) a szövetségek, vaamint más sportegyesüetek áta szervezett, megrendezett sporteseményeken, bajnokságokban, versenyeken történő részvéte; e.) tagjai munkájának segítése, szervezett keretekben történő eátása;

22 f.) az egyesüetben tagsági viszonnya rendekezők sportbei képzése, házi és nyít sportesemények, bajnokságok szervezése, megrendezése; g.) tagjai és egyéb sportban érdeket gazdákodó szervezetek szarosabb kapcsoatainak építése; h.} együttműködés oyan oktatási és sportszervezetekke, ameyek céja magyar amatőr gokart sport eőmozditása; i.) az egyesüeti éet aapjait képező közösségi éet kibontakozásának eősegítése, a sportegyesüet hagyományainak ápoása; j.) információszerzés és -küdés a tagok részére, tervszerű működéshez szükséges fetéteek megteremtése, biztosítása; k.) ~kapcsoatok étesítése és fenntartása hasonó tevékenységet végző küfödi sportegyesüetekke, szervezetekke; 1.) a közös céok megvaósítása érdekében gazdasági és egyéb váakozási tevékenység végzése; m.) az országos- és heyi sportági szakszövetség munkájának eőmozditása, segítése; n.) a sportági bajnoki-, vagy kuparendszerben kiírt sporteseményeken történő részvéte, ezek támogatása; Az egyesüet keretében sporttevékenységet foytató sportoó számára az egyesüet kötees biztosítani a sportág jeege szerinti, továbbá a versenyszabáyzatban meghatározott biztonságos sporttevékenység foytatásához szükséges fetéteeket. Az Egyesüet biztosíja, hogy szoigáitatásaibói tagjain kívüi más is részesühessen. Az Egyesüet céjai, gazdasági fetéteinek megvaósítása érdekében váakozási-gazdasági tevékenységet is foytathat, amey azonban nem ehet az Egyesüet fő tevékenysége. Az Egyesüet váakozási tevékenységet csak az Egyesüet céjainak eérése érdekében, azokat nem veszéyeztetve végezhet. A gazdákodása során eért eredményét nem oszthatja fe, azt az egyesüeti feadatai és céjai eérésére hasznáhatja fe. Az Egyesüet befektetési tevékenységet a Közgyűés áta efogadott befektetési szabáyzat aapján foytathat. Az Egyesüet bármey cé szerinti jutatását páyázathoz kötheti. A páyázat nem tartamazhat oyan fetétet, ameyekbő - az eset összes körüményeinek a figyeembevéteéve - megáapítható, hogy a páyázatnak eőre meghatározott nyertese van (színet páyázat). Az Egyesüet ösztöndíjat és támogatást is nyújthat, vaamint egyesüeti céok mind hatékonyabb megvaósítása érdekében fő- és meékáású akamazottat is fogakoztathat. ~ egyesüeti tagság formái:. Az Egyesüet tagsága Rendes tagság (természetes szeméyek) Tiszteetbei tagság (jogi szeméyek) Pártoó tagság (jogi szeméyek) Az Egyesüet rendes tagja: 2

23 Az Egyesüet rendes tagja ehet az a természetes szeméy, aki efogadja az Egyesüet Aapszabáyát és beépési nyiatkozatban váaja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesüet munkájában, vaamint fizeti a tagdíjat. A rendes tag fevéteérő - írásbei fevétei kéreme aapján - az Egyesüet közgyűése dönt, egyszerű szótöbbségge. Az Egyesüet rendes tagjait egyenő közreműködésük útján gyakoroják. jogok ietik meg, meyet a tagok szeméyes. Az Egyesüet rendes tagjának jogai:...:!észt vehet az Egyesüet tevékenységében és rendezvényein; továbbá a Közgyűés határozatainak meghozataában szavazati jogga, észrevéteeket, javasatokat tehet, véeményt nyiváníthat az Egyesüiet működéséve kapcsoatban; - ajánásokat tehet az Egyesüetet érintő kérdések megtárgyaására; - feviágosítást kérhet az Egyesüet tevékenységérő, ameyre az Egyesüet 30 napon beü kötees váaszt adni; - váaszthat, ietve váasztható az Egyesüet ügyintéző és képviseeti szerveibe, ietve tisztségeire; - indítványt tehet a Közgyűés és az Enökség napirendi pontjaira; - betekinthet az Egyesüet nyivántartásába; - a tagok egyharmada írásban ok és cé megjeöéséve rendkívüi Közgyűés és rendkívüi enökségi üés összehívását kezdeményezheil Az egyesüet rendes tagjának köteezettségei: - megtartani az Aapszabáy és egyéb egyesüeti szabáyzatok rendekezéseit, ietőeg az Egyesüet szerveinek határozatait; - köteesek tejesíteni az Egyesüet tevékenységéve kapcsoatosan önként eváat feadataikat és tőük evárható rnódon eősegíteni az Egyesüet cékitűzéseinek megvaósítását; - köteesek a tagdíjat késedeem nékü befizetni; Az Egyesüet természetes szeméy tagjai jogaikat kizáróag szeméyesen gyakorohatják. Az Egyesüet tiszteetbei tagja: Az Egyesüet tiszteetbei tagja ehet - az Enökség fekérése aapján - az a kiemekedő oktatási, tudományos, vagy sporteredményeket eért szeméy, aki a sport ietőeg az Egyesüet érdekében végzett kimagasó tevékenységéve az Egyesüet cékitűzéseit esősorban támogatja. A Tiszteetbei tag képviseője útján kapja tisztségét. A Tiszteetbei taggá váasztásra az Egyesüet enöksége tesz javasatot a közgyűés számára. Iyen javasat eőterjesztését az Egyesüet tagjai is kezdeményezhetik.. Atiszteetbei tagok az Egyesüet rendezvényeire meghívhatók. A tiszteetbei tag tisztsége n em váasztható, szavazati joga nincs. A tiszteetbei tag képviseője útján vesz részt a közgyűésen. A tiszteetbei tag tagdíj fizetésére nem köteezett. Az Egyesüet pártoó tagja: 3

24 Az Egyesüet pártoó tagja ehet az a jogi szeméy, ietve társadami-, gazdákodó szervezet (Ptk c.), aki/amey készségét fejezi ki az Egyesüet tevékenységének rendszeres és foyamatos támogatására. A pártoó taggá váasztásra az Egyesüet enöksége tesz javasatot a közgyűés számára. A pártoó tag ietve képviseője részt vehet a közgyűésen, szavazata azonban nincs és tisztsége sem váasztható. A pártoó tagok köteesek a váat támogatást nyújtani. A tiszteetbei és pártoó tagok köteesek az Egyesüet Aapszabáyát betartani. A tagsági viszony megszűnik: - a tag kiépéséve, ameyet az Enökséghez ke írásban bejeenteni; a tag kizárásáva, a tag a tevékenységéve vagy magtartásáva az Egyesüet céjainak megvaósuását veszéyezteti, ietve ha az aapszabáy rendekezéseit súyosan megsérti; a tagdíjbefizetés egy éves emuasztása miatt (a feszóítás után kitűzött 90 napos határidő eredményteen etete után, a tagsági viszonyt megszüntető enökségi határozatta) az Enökség töréssei töröheti; a tag haááva, ietve a tiszteetbei tag és pártoó tag jogutód néküi megszünéséve. Az Enökség tagjainak fegyemi ügyében a Közgyűés dönt. A kizárási ejárást eső fokon az enökség foytatja e. Az ejárás megindítását bármey tag írásban kezdeményezheti. Az ejárás aá vont tagga az ejárás megindítását és az eene fehozott okokat, annak bizonyítékait közöni ke. Lehetőséget ke biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait eőadja. A tagga az enökség indokoássa eátott kízáró határozatát írásban közöni ke. A kizárt tag a kizárássa kapcsoatos határozat een, tizenöt napon beü az Egyesüet Közgyűéséhez feebbezéssei éhet. Ezen feü a határozatot 30 napos jogvesztő határidön beü bíróság eőtt megtámadhatja. A tagdíjat az Enökség javasatára a Közgyűés áapítja meg. Az Egyesüet szerveí: - Közgyűés, -Enökség,.: Eenőrző Bizottság, IV. Az Egyesüet szervezete Ai. Egyesüet tisztségviseői: -enök, - enökségi tagok, - eenőrző bizottsági tag, 4

25 A Közgyűés: A Közgyűés az Egye~üet egfőbb szerve, ameyet a tagok összessége akotja. A Közgyűést évente egyszer össze ke hívni a hey, az időpont és a napirendi pontok közésével Az Enöknek tagnyivántartásban szerepö tagok részére meghívót ke küdeni egaább 8 nappa a Közgyűés időpontja eőtt, vagy azt a tagok részére - az átvétet is igazoható módon - átadni. A közgyűési meghívóban közöni ke azt az idöpontot, ameyben az ismétet Közgyűést meg ke tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűés nem határozatképes. A megismétet Közgyűés a meghívóban közöt napirendi pontok körében a jeenevők. számára tekintet nékü határozatképes, ha errő a körüményrő a tagokat az eredeti meghívóban eőre tájékoztatták. A Közgyűés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a céi és az ok megjeöéséve, ebben az esetben az einök harminc napon beü kötees összehívni a Közgyűést A közgyűés rendes, vagy rendkívüi ehet. Az Egyesüet évente egy aikaomma rendes közgyűést tart, a rendkívüi közgyűést ke összehívni, ha a tagok egaább 1/3 -a ezt írásban kéri. A közgyűést össze ke hívni, ha azt a Fővárosi Törvényszék erendei. A Közgyűés összehívása az enök feadata. A Közgyűés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosut tagok több mint a fee jeen van. A határozatképteenség miatt ehaasztott Közgyűés vátozatan napirend meett határozatképes a megjeent tagok számátó függetenü. A Közgyűés üéseit az Enök vezeti. Az Enök a Közgyúés evezetéséve mást is megbízhat. A Közgyűésrő jegyzőkönyv készü, ameyet az enök és két, a Közgyűés áta megváasztott tag hiteesít. A jegyzőkönyvbő ki ke derünie a döntést támogatók és eenzök számarányának. A közgyűési jegyzőkönyvet a döntés meghozataát követő két héten beü közi az érintettekke és azt ki ke függeszteni az Egyesüet székheyén. Az Egyesüet működéséve összefüggésben keetkezett irataiba az Enökke történt egyeztetést követően az Egyesüet székheyén bárki betekinthet A Közgyűés kizáróagos hatáskörébe tartozik: a~z Egyesüet megaakuásának, feoszásának, más Egyesüette történő egyesüésének a kimondása b) Az Egyesüet szerveinek étrehozása; c) az Aapszabáy efogadása és módosítása; d) tisztségviseök megváasztása és visszahívása; ha a tisztségviseö feadata eátására métatanná váik; e) tagdíj mértékének megáapítása; f) az Enökség éves beszámoójának efogadása; g) az éves kötségvetés megáapítása ; h) tagfevétei kéremek ebíráása;.-.i): kizárási határozatok eeni feebbezés ebíráása; ~j) tiszteetbei tagok szeméyérő szóó döntés meghozataa; k) beépés sportszövetségbe. ) döntés minden oyan kérdésben, ameyet jogszabáy a Közgyűés hatáskörébe uta. A Közgyűés határozatai egyszerű szótöbbségge, nyít szavazássa hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenőség esetén a evezető Enök szavazata dönt. ' 5

26 A jeenévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: - az Aapszabáy efogadásához, módosításához; - az Egyesüet feosztásához, más Egyesüette történő egyesüés kimondásához. A tisztségviseők megváasztása titkos szavazássa történik. Megváasztottnak azt a szeméyt ke tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint feét megszerezte. Amennyiben a jeötek közü vaaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint feét, abban az esetben a tisztségre jeöt két egtöbb szavazatot szerzett szeméy között újabb szavazást ke tartanl A m~?gismétet szavazás győztese a egtöbb szavazatot kapott szeméy esz. Az Enök a Közgyűésre tanácskozási jogga meghívhatja áami, társadami, gazdasági szervezetek és magánszeméyek képviseőit. A Közgyűés határozataiban nem vehet részt az a szeméy, aki, vagy akinek közei hozzátartozója (Ptk b.) éettársa a határozat aapján köteezettség vagy feeősség aó mentesü, vagy bármiyen más eőnyben részesü, ietve a megkötendő jogügyetben egyébként érdeket. Nem minősü eőnynek az Egyesüet cé szerinti juttatásai keretében a bárki áta tagjának. tagsági jogviszony aapján nyújtott aapszabáynak megfeeő cé szerinti juttatás. Enökség: Az Enöks:~g két Közgyűés közötti időszakban - a ~-dzáróagos hatásköröket kivéve - gyakoroja a Közgyűés hatáskörét, irányítja az Egyesüet működését. Az Enökség szükség szerint, de féévente egaább egyszer üésezik. Az Enökséget az enök írásban hívja össze. Szabáyszerűnek az összehívás akkor minősü, ha a tagok az üésrő egaább 8 nappa az üés időpontját megeőzően írásban értesünek, vagy azt - az átvétet igazoható módón - kézhez kapják és az üés tárgysorozatáróeírást kapnak. Az Enökség üései nyivánosak. Az üés határozatképes, ha az enökségi tagok több mint a fee jeen van. Az Enökség határozatait egyszerű szótöbbségge, nyít szavazássa hozza. Határozatképteenség esetén egkésőbb 30 napon beü az Enökséget isméteten össze ke hívni. Határozatképteenség miatt isméteten összehívott üések is csak akkor határozatképesek, ha azokon egaább 2 enökségi tag jeen van. Szavazategyenőség esetén a javasatot evetettnek ke tekinteni. Az Enökség üéseire- annak tárgykörére figyeemme- esetenként további tagok hívhaták meg. A 3 tagú Enökséget a Közgyűés időtartam ra. váaszja meg az Egyesüet tagjai sorábó 4 éves Az_ e!nökség tagjai: S2hreiber Lászó Anyja neve: Novák Mária Lakcím: 1225 Budapest, Ánizs u. 14. Baogh Lajos Anyja neve: Tóth Irén 6

27 Lakcím: 2030 Érd, Furmint u. 1. Hoós György Anyja neve: Fábik Iona Lakcím: 1222 Budapest. Háros u. 12. Az Enökség dönt minden oyan kérdésben, ameyet az Aapszabáy nem uta a közgyűés kizáróagos hatáskörébe. Az Enökség intézkedéseit a közgyűés hagyja jóvá. Az Enökség feadata és hatásköre: - _tagsági viszony keetkezéséve és megszűnéséve kapcsoatos ejárás;..,. 'a Közgyűés összehívásáva, működéséve kapcsoatos eőkészitő és a Közgyűés munkáját eősegítő szervező tevékenység; - az Egyesüet gazdasági tevékenységéve kapcsoatos döntés eőkészítő munka, az éves programok, kötségvetés megvitatása és efogadása; - az Egyesüet Szervezeti és Működési Szabáyzatának megvitatása és efogadása; - az Enök éves beszámoójának efogadása; - szeméyzeti munka irányítása; - tisztségviseők, ügyintézők beszámotatása; - az Egyesüet tagjának kizárásáva kapcsoatos ejárás; - minden oyan ejárás, amey nem tartozik a Közgyűés kizáróagos hatáskörébe, és ameyeket az Enökség hatáskörébe von. Az Egyesüet tisztségviseői: Az Egyesüet enökségének tagjai (közöttük az Enök), továbbá az eenőrző bizottság tagjai. Az tisztségviseőket a Közgyűés váasztja, aki tevékenységéve a Közgyűésnek feeős. Az enök és az enökség tagjainak megbízatása 4 naptári évre szá és újraváaszthatóak. Az Egyesüet enöke: Schreiber Lászó Anyja neve: Novák Mária Lakcím: 1225 Budapest, Ánizs u. 14. Az Enök feadata és hatásköre: - az Egyesüet tevékenységének irányitása; -a Közgyűés összehívása, határozatainak eenjegyzése; - döntés és intézkedés az Enökség üései közötti időszakban az Enökség hatáskörébe tartozó kérdésekben; - a Közgyűés és az Enökség áta hozott határozatok és áásfogaások végrehajtásának irányítása és eenőrzése; ~ ~apcsoattartás más társadami és érdekképviseeti szervezetekke!; ~irányítja az Enökség munkáját; - vezeti az Enökség üéseit - képvisei az Egyesüetet; -intézkedik és dönt a hatáskörébe utat ügyekben; - összehívja az Enökség üéseit; -vezeti az ügyintéző apparátust; 7

28 - irányítja az Egyesüet gazdákodását; - utaványozási jogot gyakoro; - gyakoroja a munkátatói jogokat; - minden oyan feadat eátása, ameyet jogszabáy az Enök hatáskörébe utat - utaványozási jog bármey enökségi tagga együttesen. Az enökségi tagok feadatai és hatásköre: - az enök konzutánsaiként működik; - az enök akadáyoztatása/távoéte esetén vezeti a közgyűést és /vagy az enökségi üést; - tájékoztatja a tagokat az Egyesüet munkájáró!; -e.őkészíti az Enökség üéseit, biztosítja a működését és gondoskodik a hatámzatok végrehajtásárói; - az enökség egy másik tagjáva! együtt képvisei az Egyesüetet. Eenőrző Bizottság Az. Egyesüet feügyeő szerve az Eenőrző Bizottság, amey 3 főbő á. Az. EB tagjait a közgyűés váasztja 4 évre, akik újraváaszthatóak. Az eenőrző bizottság tagja visszahívható: - aki tevékenységéve az Egyesüet céjait veszéyezteti; -az aapszabáy rendekezéseit súyosan megsérti; - szeméyéve szemben femerüt kizárási okot 15 napon beü nem szünteti meg; Az. Eenőrző Bizottság tagjai tiszteetdíjban. iietve kötségtérítésben részesühetnek. Az Eenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az aapszabáyhoz csatot nyiatkozatuk értemében váaják. Az. Eenőrző Bizottság szükség szerint, de évente egaább egy akaomma üésezik, müködésére az Enökség működésének szabáyait ke akamazni. Az. Eenőrző Bizottság tagjait egyenő jogok és azonos köteezettségek ietik meg, így küönösen: jogosut az Egyesüet működését és gazdáikadását eenőrizni, jeentést, tájékoztatást, ietve feviágosítást kérni az Egyesüet Közgyűésétő. ietve munkaváaóitó, az Egyesüet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgáhatja. Az. Enökség ütésén tanácskozási jogga részt vehet, jogszabáysértés vagy súyos muasztás esetén kötees a Közgyűést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. Az Eenőrző Bizottság üései nyivánosak, üéseirő sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartamazza: az üés heyét, idejét, a jeenévő tagok, meghívott szeméyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet a hozzászóásokat, az érdemi határozatokat azok hatáyát. A jegyzőkönyvet úgy ke vezetni, hogy abbó az érdemi döntést támogatók és ;eenzők számaránya megáapítható egyen. Az Eenőrző Bizottság bármey tagja jogosut jegyzőkönyvbe fogatatni neve fetűntetése meett a döntésre eadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Eenőrző Bizottság üésén a résztvevő tagok aáírják. Nem ehet az eenőrző bizottság enöke, vagy tagja ietve az egyesüiet könyvvizsgáója az, aki az Egyesüetben bármiyen tisztséget töt be. 8

29 V. Az Egyesüet vagyona és gazdákodása Az Egyesüet éves kötségvetés aapján gazdákodik, ameyet a Közgyűés fogad e. Az Egyesüet gazdákodásáró az Enökség jeentést készít, ameyet efogadás céjábó a Közgyűés eé terjeszt. Az Egyesüet bevéteei: -tagsági díjak, ameyet a Közgyűés/Enökség áapít meg; -magán és jogi szeméyek támogatásai; -az Egyesüet gazdasági, váakozási tevékenységébő származó bevéteei; -rendezvény bevéteek; -egyéb bevéteek. Az Egyesüet bevéteeive önáóan gazdákodik, tartozásaiért saját vagyonáva fee. Az Egyesüet tagjai az Egyesüet tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túmenően - nem feenek. Az Egyesüet váakozási tevékenységébő származó bevéteének megáapítását a társadami szervezetek gazdákodási tevékenységérő szóó hatáyos jogszabáyok aapján végzi. Az Egyesüet pénzeszközeit bankszámán keze;i. Az Egyesüet bankszámája feetti rendekezéshez minden esetben két képviseeti jogga feruházott szeméy aáírása szükséges. A kifizetések utaványozására jogosut két enökségi tag együttes aáírása aapján tejesíthetők. VI. Az Egyesüet képviseete és cégjegyzése Az Egyesüetet bármey két enökségi tag együtt képvisei 3. szeméyekke szemben, bíróságak és más hatóságok eőtt. Az Egyesüet cégjegyzése akként történik, hogy az Egyesüet kézze, géppe írt, eőre eőnyomott vagy nyomtatott cégneve aá bármeyik két enökségi tag nevét együttesen írja a hitees cégaáírási nyiatkozatnak megfeeően. VII. Az Egyesüet megszűnése At. Egyesüet megszűnik:.,:... ha a Közgyűés az Egyesüet feoszását kimondja, ""ha feoszatják, _:ha más szervezette egyesü, -ha megszűnését megáapítják. Az Egyesüet megszűnése esetén vagyonáró a Közgyűés Egyesüet vot ügyintéző szerve az Enökség jár ei. rendekezik, feszámoóként az 9

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

;J H /1. szám ú előterjesztés

;J H /1. szám ú előterjesztés ;J H /1. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő szóó

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben