JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének."

Átírás

1 JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306.

2 A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III. Kötségvetési Eenőrzési Igazgatósága Bihary Zsigmond igazgató Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné igazgatóheyettes Az üsszef ogaó jeentést készítette: Baázs Andrásné Az eenőrzést végezték: számvevő tanácsos Baázs Andrásné dr. Benkő János Csontasné Kiss Margit Csóri Györgyné Eötvös Magdona Gömöri József Nagyné Lunger Éva Papp Sándor Pásztor Katain Révész János Robák Perenené Szíjánó Károy Temesváry Mikós dr. Soymár Károyné számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő küső tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos munkatárs

3 TARTALOMJEGYZÉK OLDAL BEVEZETÉS.... KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK... 3 II. Ri:SZLETES 1\IEGÁLLAPÍTASOK... 9 AZ ALAPÍTVÁNYOK LÉTREHOZÁSA ÉS ANNAK JOGI KERETEI A ALAPíTVÁNYOK J. Az aapítványi működés, gazdákodás jogi, vagyoni, szervezeti fe/téteei. szabáyozo/sága..... O 2. Az aapítványokhoz rendet áami vagyonna vaó gazdákodás Az aapítványi céú bevéteek Az aapítványi adókedvezmény Az aapítványok és aapítók. támogatások közöti kapcsoat Az aapítványok tevékenységének eenőrzése B. KöZALAPÍTVÁNYOK.. ~3 J. A közaapítvánnyá aakuás heyzete A működés, gazdákodás jogi, vagyoni, szervezeti fe/téteei, szabáyozotsága.... ~5 3. Az aapítványi céú bevéteekfehasznáása Meéketek,. I. Heyszínen eenőrzött aapítványok 2. A Magyar Köztársaság Konnánya áta, ietve részvéteéve aapitott közaapítványok néhány adata 3/A Beszámoási köteezettségüket nem tejesítő aapítványok 3/B. Beszámoási köteezettségüket nem tejesítő aapítványok 3/C. A beszámoási köteezettségüket nem tejesítő aapítványok 4. A vizsgát aapítványok terüeti megoszás szerint 5. A vizsgát aapítványok az aapítás éve szerint 6. A vizsgát aapítványok jeemzöi 7. A vizsgát aapítványok száma terüeti megoszás és hatáskör szcrint 8. Az aapítványok aapító okirat szerinti fehatamazása az aapítványi vagyon fehasznáására 9. Váakozások O. Az aapítványok gazdákodásának jeemző i I. I I. Az aapítványok gazdákodásának jeemző i II. 12. A vizsgát aapítványok szabáyowttsága I 3. Letározás 14. Az aapítványok vagyana 15. Az aapítványok vagyana terüeti megoszás szerint 16. Aapításhoz adott aapítói vagyon I 7. Eszközök és források

4 Eszközök és források (közaapitványok) Eszközök és források (áami forrásbó aiapított aapítványok) Eszközök és források (áami forrásbó támogatott aapitv-..nyok) Az aapítványok megoszása az évi saját tőke nagyságaszerint Eszámot értékvcsztések Eszámot értékvcsztések (közaapítványok) Eszámot értékvesztések (áami forrásbó aapitott aapítványok) Az aapítványok összesített pénzügyi adatai és bcruházásai A közaapi\ányok összesitett pénzügyi adatai és bernházasai Áami forrásbó aapitott aapítványok összesített pénzügyi adatai és beruház.ásai Az áami forrásbó támogatott aapítványok összesitett pénzügyi adatai és beruház.ásai!992. évben adott támogatások (adományok)!993. évben adott támogatások (adományok)!994. évben adott támogatások (adományok) Adókedvezmény igénybevéteére jogosító igazoások kiadására adott APEH engedéyek. Adókedvezmény igénybevéteére jogosító igazoások kiadására adott APEH engedéyek. Kapott és adott támogatások, adományok Kapott és adott támogatások, adományok (közaapitványok) Kapott és adott támogatások, adományok (áami forrásbó aapított aapítványok) Kapott és adott támogatások, adományok (áami forrásbó támogatott aapítványok) Az aapítványi források jeemző fehasznáási módja Tájékoztató adatok az aapítványok fóbb aapítványi céokra fordított kötségeirő Tájékoztató adatok az aapítványok föbb aapítványi céokra fordított kötségeirő (közaapitványok) Tájékoztató adatok az aapítványok fóbb aapítványi céokra forditott kötségeirő (áami forrásbó aaptott aapítványok) Tájékoztató adatok az aapítványok fóbb aapítványi céokra forditott kötségeirő (áami forrásbó támogatott aapítványok) A kötségvetési normativ támogatás és fehasznáása!992. évben A kötségvetési normativ támogatás és fehasznáása!993. évben A kötségvetési normativ támogatás és fehasznáása!994. évben Kötségvetési normatív támogatásban részesitett aapítványok áta tejesitett feadatmutaták!992. évben Kötségvetési normativ támogatásban részesitett aapítványok áta tejesitett feadatmutaték!993. évben Kötségvetési normatív támogatásban részesitett aapítványok áta tejesitett feadatmutaték évben Munkaügyi adatok (közaapitványok) Munkaügyi adatok (áami forrásbó aapitott aapítványok) Az aapítványok eenőrzése évben adott támogatások és eszámotatásuk

5 . AU..AMI SZA\IVEVŐSZÉK ' /1995/96. Témaszám: 267. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapitványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő Bevezetés Az aapítvány a civi szféra jogintézményeként működő, tartós és közérdekü céra étrehozott vagyontömeg. Önáó jogi szeméy, amey vagyonáva önáóan rendekezik. Kezeője - képviseője - az aapító áta kijeöt kezeő szerv. Az aapítvány aapító okiratának érvényességéhez annak bírósági nyivántartásba vétee szükséges, az aapítvány a bírósági nyivántartásba vétee nyeri e jogi szeméyiségét. Az aapítványok müködése feett az ügyészség törvényességi feügyeetet gyakoro. Az Áami Számvevőszék az évi XXXVIII: törvény 2. (5} aapján eenőrzi az aapítványokná az áami kötségvetésbő juttatott támogatás fehasznáását. Az aapítvány egyik váfaja a közaapítvány, meynek aapítói!, ietve a közérdekű céokon beü a tevékenységé a Ptk. küön is meghatározta: "A közaapitvány oyan aapítvány, ameyet az Országgyűés, a Kormány, vaamint a heyi önkormányzat képviseő testüete közfeadat eátásának foyamatos biztosítása céjábó hoz étre." Közfeadatnak az az áami vagy heyi önkormányzati feadat minősü, ameynek eátásáró -jogszabáy aapján - az áamnak vagy az önkormányzatnak ke gondoskodnia. A közaapitvány étrehozása nem érinti az áamnak, ietve az önkormányzatnak a feadat eátására vonatkozó köteezettségét. A közaapítvány aapító okiratát és gazdákodásának egfontosabb adatait nyivánosságra ke hozni. A közaapítványok gazdákodásának törvényességé és cészerűségét - a heyi önkormányzat képviseötestüete áta aapított közaapítvány kivéteéve - az Áami Számvevőszék eenőrzi, a Ptk. 74/G. (8) bekezdése aapján. Az Áami Számvevőszék!994-ben a központi kötségvetési szervekné eenőrizte az aapítványi céú áami pénz- és vagyon juttatások szabáyszerűségét. Jeen vizsgáatunk ehhez kapcsoódóan- az!989. évi XXXVIII. törvény 2. (5) és a Ptk. 74/G. (8} bekezdésekben fogatak aapján - az aapítványok körében eenőrizte a juttatott áami

6 pénzek és vagyon fehasznáását, müködtetését, figyeemme egyben a Kormánynak a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági (Köz)aapítvány eenőrzését kezdeményező fekérésére. A vizsgáat céja az vot, hogy értékeje az aapítványoknak juttatott áami vagyon megőrzésének. hasznosításának heyzetét; az átadott áami vagyon és támogatás aapítványi céoknak és törvényi eőírásoknak megfeeő fehasznáását; a közaapítvánnyá aakuás heyzetét; a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági (Köz)aapítványná a gazdákodás törvényességé és cészerüségét, figyeemme az ÁSZ évi eenőrzésének megáapításaira. Tanúsítvány formájában 399- az eőző vizsgáat szerint a központi kötségvetési szervek áta aapított, ietve között támogatott - aapítványt kívántunk beszámoitatni a juttatott áami pénz és vagyon fehasznáásáról 328 aapítvány adatai érkeztek vissza. és ebbő 308 aapítvány adatai votak értékehetök és fedogozhatók. 71 aapítvány nem küdte vissza a tanúsítványokat, közüük "címzett ismereten" jezésse kézbesítheteten vot 24, ietve nem váaszot 47. A beérkezett és fedogozásra nem kerüt 20 aapítvány nem vaotta be a kapott áami támogatást. A hiányos adatszogátatás eenére femérésünk az között adott áami támogatás 99%-ára kiterjedt. A beszámoási köteezettségüket nem tejesítő aapítványok nevét és az adott támogatást a 3. sz. meéket tartamazza, ezek az aapítványok a beszámoási köteezettség aá tartozó aapítványok 23%-át teszik ki. Megáapításaink a tanúsítványok formájában beszámotatott 308 aapítvány számítógépes fedogozássa összegzett adatain (4-52. sz. meéket), vaamint aapítványná (. sz. meéket) foytatott heyszíni eenőrzés tapasztaatain aapunak és az áami forrásbó aapított vagy támogatott aapítványokra átaánosíthatók. Vizsgáatunk a bejegyzett aapítványok mintegy 3%-át érintette, az átauk reaizát bevéte viszont eéri az összes aapítvány bevéteének 30%-át. Aapító okirat szerint a vizsgát aapítványok induó vagyona 21,6 Mrd Ft vot, saját tökéjük pedig végén meghaadta a 35,8 Mrd Ft-ot. Az induó vagyonbó 15,5 Mrd Ft-ot a központi kötségvetés, 2,7 Mrd Ft-ot az egészben vagy részben áami tuajdonban áó gazdasági társaságok, 1,5 Mrd Ft-ot pedig az egészben vagy részben áami tuajdonban áó pénzintézetek adtak között - megaakuásukat követően - ezek az aapítványok további 28,4 Mrd Ft áami támogatást (tárgyi eszköz, készpénz) kaptak, ezen beü a központi kötségvetésbő 26,9 Mrd Ft-ot, az egészben vagy részben áami tuajdonban áó gazdasági társaságoktó 0,5 Mrd Ft-ot, a pénzintézetektő pedig Mrd Ft-ot. A fedogozásra kerüt aapítványi kör összesen 48 Mrd Ft áami támogatást kapott végéig, ebbő az átadott ingatanok nyivántartási értéke 9,1 Mrd Ft, az átadott készpénz összege pedig 35,2 Mrd Ft vot. A vizsgát aapítványok közü 14 közaapítvány (ietve jogeődje), 154 áami forrásbó aapított és 140 áami forrásbó támogatott aapítvány vot. Többségüket (84%) között aapították (5. sz. meéket), csaknem mindegyiket nyitott 2

7 aapitványként, határozat!:1n időtartamra. Az aapítványok 63%-ának a székheye Budapest (4. sz. meékíet). Nemzetközi hatáskörű feadatokat 23%-uk, országos feadatokat 45%-uk át e, viszonyiag csekéy (15%) azoknak az áami forrásbó aapított vagy támogatott aapitványoknak a száma, ameyeknek csak egy teepüésre, vagy akókörzetre terjed ki a tevékenysége (6., 7. sz. meéket). Az eenőrzés az évek közöti idöszakra irányut, a közaapítványok megaakuását végéig vizsgátuk. Megáapításainkat a jeentésben fogatuk össze, meynek. sz. fuggeéke a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági (Köz}Aiapitvány, 2. sz. fuggeéke a heyszínen v1zsgát többi aapitvány eenőrzési tapasztaatait küön-küön tartamazza.. Következtetések, javasatok Az aapitvány jogintézményének újbói étrehozását követően, a Ptk évi módositása után magánkezdeményezésre tízezerné több aapitvány étesüt, zömme M Ft aatti vagyonrendeéssel Az etet idöszakban az aapítvány, mint jogintézmény hasznosnak bizonyut. Tevékenységükke eőmozdítottak több, anyagi eszközze szükösen vagy szükösebben eátott közcé tejesítését, feéesztették és társadamiag egyre inkább eismertté teszik az önkéntes adakozást és ádozatváaást Ugyanakkor az aapítványok tevékenysége nem vot mentes az egyéni haszonszerzési szándékoktól A tapasztat viszszaéések, ügyeskedések az egyedi károkozáson tú az aapítványt, mint intézményt is kikezdik, a pogárok bizamatanná váhatnak adományuk cészerinti fehasznáásában. a támogatásra meghirdetett cé vaódiságában. Ezért is küönösen fontos a jogi, gazdas:ígi szabáyozás újbói áttekintése, kiegészítése, pontosítása. Az átaunk vizsgát aapítványok az összes aapítványt tekintve nem tipikusak. Vagyonuk túnyomó többsége nem a civi szféra, hanem az áam kincstári, ietve váakozási vagyonábó származik. Ez a vagyontömeg - mintegy 35,8 Mrd Ft - az aapítványok szűk körére koncentráódik. A vagyonkoncentrációra jeemző, hogy az aapítványok saját tő kéjének!/3-áva ( 12, Mrd Ft) két aapitvány rendekezik, towibbi 1/3-át (11,7 Mrd Ft) hat aapítvány birtokoja, a fennmaradó 1/3 rész háromszáz aapitvány között, hasonóan aránytaanu oszik meg. A központi kötségvetési szervek aapítói közreműködéséve - femérésünk szerint aapitvány étesüt, esősorban között. Köztük oyanok is taáhatók, meyek óriási ingatanvagyon és rendszeres kötségvetési támogatás juttatásáva korábban áami keretben eátott feadatokat vettek át azza a céa, hogy az aapítv:ínyok nyitottabb működése, a szakmai nyivánosság fokozottabb bevonása révén igazságosabb egyen a forráseosztás és feadat-támogatás. 3

8 Rendszeres vagy eseti központi kötségvetési támogatásban - osszesen 28,4 Mrd Ft-ban az aapítványok mintegy 3%-a ré5zesüt közöt A központi kötségvetésbő biztositott pénzeszközök jórészt korábban is a támogatott aapítványi céoknak megfeeő terüeten kerütek fehasznáásra. Jeemző, hogy ebben az aapítványi körben a civi szféra a foyamatos működéshez - a többi aapítványhoz képest - aacsonyabb mértékben járut hozzá. A vizsgát aapítványok nem áami forrásbó mintegy 12 Mrd Ft támogatáshoz jutottak, ennek köze fee küfödrö származott. Az eddig etet idöszak nem igazota vissza azt a várakozást, hogy ezek az aapítványok sikeresen mozgósítani és koncentráni tudják az áami támogatáson kivüi anyagi eszközöket. Müködésük biztonsága egyérteműen a központi kötségvetési támogatás nagyságátó és rendszerességétő függ. Az áami támogatásnak aig 5%-a jut ei paiyázatok útjan az aapítványokhoz, egnagyobb részüket átaános cémegjeöéssei (vagy anékü), eszámoási köteezettség nékü kapják, így a támogatók a cé szerint1, takarékos fehasznáás befoyásoásának egyik eghatékonyabb eszközétő fosz~ák meg magukat. Az egyedi kormányhatározatokka adományozott támogatások zömét a kormány között konkrét cé megjeöése vagy eszámoási köteezettség eőírása nékü juttatta az aapítványoknak. A kuratóriumok egy részének gyenge, ietve kifogásoható tejesítménye vagy közömbössége is közrejátszik abban, hogy az áami támogatás szakszerű, pártatan és hatékony fehasznáása jeeneg még nem kieégitő. Az aapítványok aapítványi céú tevékenységeik közü a vizsgat három évben egtöbbet a kutúráis feadatokra, az oktatásra, a kutatásra, a határon túi magyarságga kapcsoatos feadatokra és üdüésre fordítottak. Osszegszerűségben egkevésbé támogatott terüetnek az áampogári jogok védeme, a menekütek segítése, a poitikai, továbbá a vaás- és hitéeti tevékenység minösíthető. Több aapítványná tapasztaható, hogy háttérbe szoru az aapító áta megjeöt céok többsége, az aapító okiratban megjeöt céok közü egyet-kettőt kiemenek, másokat tejesen meőznek az aapítványi források fehasznáásánál Az aapítványi céoknak megfeeően egjobban azok az aapítványok müködnek, ameyek kiadásaik nagyobb hányadát páyázati rendszer müködtetéséve tejesítik, ietve ameyek közfeadatát az átauk fenntartott intézmény végzi. Az aapítványokná végzett heyszini eenőrzés és a tanúsítványok ú~án történt beszámoitatás aapján a vagyonkezeéssei és gazdákodássa, az áami támogatás fehasznáásáva kapcsoatos tapasztaataink többségükben negatívak. Az aapítványok- főeg a közaapítványok-jeentős része az aapítványi cé tejesítése érdekében tejes vagyonát fehasznáhatja, így tartós müködésük a rendszeres támogatás függvénye. Az aapítványok tartós, határozatan idejű müködésének igazi garanciája az oyan mértékü vagyontömeg enne, ameynek hozama vagy hasznáata révén az aapítványi céok tejesíthetők. Ez a fetéte ma még csak az aapítványok töredékéné 4

9 biztosított, jeentős vátozásra- figyeemme a gazdasági reaitásokra- még hosszútávon is csekéy ehetőség van. Az aapítványok egy része - jeentős áami támogatás fehasznáásáva - közérdekűnek nem minősíthető gazdasági tevékenységet végez, ráadásu befektetéseik jövedemezősége kétséges vagy egyenesen veszteséges. A kapott vagyont vátozatos módszerekke és eredményekke kísérik meg gyarapítani. A tapasztat vagyonvesztések, a hozam néküi befektetések, a kétséges visszatérüésű köcsönök, a veszteséges váakozási tevékenységek azt mutatják, hogy a kuratóriumok többségének szakmai fekészütségét, üzeti tapasztaatát messze meghaadják a vagyon érdemi kezeésének feadatai. Sajnáatosan vot rá eset, hogy a kuratóriumok egyes tisztségviseői és akamazottai, továbbá a támogatók az aapítványok hátrányára igyekeztek szeméyes jövedemüket gyarapítani, üzeti hasznukat növeni. A kuratóriumok szeméyi összetéteükben inkább a rendekezésükre áó forrásoknak az aapítványi céok szerinti fehasznáására, feosztására képesek. Néhány nagy- a Kormány áta aapított- aapítvány jeenegi súyos működési zavara az aapításkor ekövetett hiányosságokra is visszavezethető: rendezeten vagyont kaptak túzottan heterogén cérendszerhez, finanszírozás uk átmeneti, vagy a céok tejesitéséhez nem eégséges. Az esietett aapitói döntések az aapítványok nyivántanásba véteének ehúzódásához, tisztázatan jogi heyzetek kiaakuásához is vezettek. Az aapítványok köze egyharmad részében a kuratóriumok nem átták e megfeeően az aapító áta rájuk bízott feadatot: nem készítettek kötségvetést, nem tárgyaták meg az éves munkáró szóó beszámoót, az aapítvány vagyonának kezeése, a fontos döntések a kuratórium hatáskörébő iránymutatás és eenőrzés nékü az enök vagy a munkaszervezet kezébe kerütek. Az aapítványok szabáyozottsága gyenge, több, mint feének nem vot semmiyen beső szabáyzata. Harmadukná efogadhatatan a számvitei munka színvonaa, nem tanották be maradéktaanu a számvitei törvény aapeveit, a méregek egy része nem rögzítette az aapítvány tejes - esetenként több miiárd Ft-os - ingatanvagyonát, az aapítványi vagyon forrásait. A számvitei munka hiányosságaiban a jogi szabáyozás gyengeségei is közrejátszanak: nem egyérteműen értemezhetőek egyes fogamak, a beszámoó rendszer a kis aapítványok tevékenységéhez tú bonyout, a nagy aapítványokéhoz viszont eegyszerűsített, kevés a kinyerhető információ. Az aapítványok egy részéné nem tartották be a pénzügyi rend és bizonyati fegyeem aapvető normáit. A gazdákodási muasztásokat oykor jogosuatan egyéni haszonszerzés is motiváta, eőfordut, hogy ezek szeméyi összeférhetetenségen aapuó üzeti kapcsoatokra épütek. 5

10 Komoy hiányosságak tapasztahatók a vagyonvédeemben. Az aapítványok 40%-a megaakuása óta még egyszer sem etározott, a végrehajtott etározások egy részének megbízhatósága erősen kétséges. A közaapítvány jogintézményének bevezetése a nagy vagyontömeget birtokó, a Kormány, ietve a fejezetek aapítói közreműködéséve étrehozott és áami közfeadatot is eátó aapítványokat egy, ma már esetegesnek minösíthetö könimény szerint osztotta közaapítványokra és aapítványokra, nevezetesen azza, hogy maga a Kormány vot-e az aapító, vagy az aapításra a tevékenység szerint ietékes minisztert utasította. Az aapítás tényét, az aapítványnak rendet vagyon nagyságát és összetéteét ez esetben is a Kormany döntötte e. A jeenegi szabáyozás szerint a nem közaapítványnak minösüö, de áami közfeadatokat eátó, foyamatos kötségvetési támogatásra szoruó aapítványok kuratóriumainak jóváhagyó döntése nékü nem ehetséges a közaapítván nyá átaakítás, miközben esetenként az egy miiárd Ft-ot is meghaadó, vot kincstári vagyont - az aapító okiratok hiányosságai miatt - e kuratóriumok korátozás nékü fehasznáhatják, akár a tejes vagyon feééséig. A vizsgáat tapasztaataszerint a Kormány több- átaakítássaétrejött vagy újonnan aapított - közaapítvány áami közfeadatát jogszabáya nem támasztotta aá, vagy a közfeadat nem eég pontosan körühatárot és konkrét. Az átaakuássa étrejött egyes közaapítványokná a kapott vagyon kezeése súyos gondokat okoz, részben kedvezőten szerkezete, részben a jogeőd aapítványok kuratóriumaínak súyos muasztásai miatt. A közaapítványok étrehozását motiváó gazdasági szándék- a civi szféra bevonása a közfeadatok finanszírozásába- az eddig etet időszakban - az aapítványokéhoz hasonóan- nem tejesüt. Átaánosan kimondható, hogy a közaapítványok többsége rendszeres kötségvetési támogatás nékü működésképteen. Az aapító erre irányuó köteezettségváaását az aapító okiratok nem mindegyike tartamazza. Ezért :1 közaapítványok támogatását törvényben cészerű garantáni, a támogatás tervezésének rendjét pedig az áamháztartási törvényben ke szabáyozni. A közaapítványok kuratóriumainak egy részében meghatározó szerepet kaptak miniszterek, vezető köztisztviseők és közakamazottak, így a döntésekben a széesebb szakmai közvéemény nem keően érvényesü. A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági (Köz)aapítvány (NGYIA) 5 éves működése során nem tudott megfeeni az aapító okiratban fogat feadatoknak, céoknak, nem tudott integráódni az országos ifjúságpoitikai rendszerbe. Ebben szerepet játszott, hogy az aapítványt rendezeten vagyonna, instabi és beszűküő finanszírozássa, túzottan heterogén cérendszerre aapították Az évek közötti idöszakban az NGYIA vagyongazdákodása, működése és aapítványi tevékenysége nem stabiizáódott, működése 1995-re eehetetenüt A fizetésképteenség kiaakuásához a sza- 6

11 báytaanu, a feeőtenü és nagy voumenben végzett váakozási és hiteezési tevékenység vezetett. Az NGYIA szabáyozása és szervezeteinek működése nem vot megfeeő. Üzeti koncepció, gazdasági számítások, a kötségvetés aakuásáva kapcsoatos ismeretek hiányában a koratórium nem vot vaódi gazdája az aapítványnak. Az NGYIA a vagyonvédeem eemi feadatait sem tejesítette, méregei nem hiteesek. Mindezekben közrejátszott az is, hogy az évi számvevőszéki eenőrzés megáapításait a szükséges érdemi intézkedések nem követték, azok nagyobb részt emaradtak. Az eenőrzés megáapításai aapján javasojuk. A Kormánynak ) Készítse eő az aapitványokró szóó törvényjavasatot a következök figyeembevéteéve: a) kizárja az aapító és az aapító áta irányított, feügyet szervezetek eső számú vezetőinek részvéteét a központi kötségvetési szervek áta aapitott (köz}aapitványok koratóriumaiban és munkaszervezeteiben; b) közaapitványnak minösiti a kizáróag központi kötségvetési szervek áta aapított, áami közfeadatot eátó aapítványokat; c) az aapítványnak rendet vagyontömeg biztonságos megőrzése érdekében megtitja a nem aapítványi céú köcsönök foyósitásának ehetöségét, az aapítványok átmenetieg vagy tartósan szabad pénzeszközeit csak tartós bankbetétben, vagy áamiag garantát értékpapírok befektetésébe engedéyezi, az aapítványok részesedést (részvényt, törzsbetétet, üzetrész!, vagyoni betéte) csak aapító okiratukban meghatározott közérdekű céjaik eátásának biztosítására étrehozott gazdasági társaságokban szerezhetnek; közaapítványok esetében az aapító okiratban rögzített fehatamazás és eőírt fetéteek tejesitéséve; d) az áami támogatás fehasznáásáná a közérdekű feadatok közöt korátozza, ietve kizárja a gazdasági tevékenység egyes konkrét formáit (befektetési céú tevékenység}, a közaapítványok áami közfeadatainá a váakozásokhoz nyújtott anyagi támogatásokat; e) az aapítványok kuratóriumi tagjainak feeösségén beü küön szabáyazza a koratórium tisztségviseöinek és a képviseeire jogosutak fokozott feeősségét, az ehhez tartozó jogokka együtt; f) részetesen meghatározza a közaapítványok köteezően nyivánosságra hozandó adatainak tartamát ( méreg, támogatott tevékenységek, szervezetek, szeméyek megnevezése, a támogatás céja és összege, stb.). 2) Kezdeményezze az áamháztartási törvény módosítását a közaapítványok nem nmmatív támogatásának garantáása és tervezési rendjének szabáyozása érdekében. 3) Az aapítványok éves beszámoójának készítését és könywezetési köteezettségét szabáyozó 8/1996. (1.24.} és a gazdákodási rendjét szabáyozó 115/1992. (Y1.~3 ) Kormányrendeetek módositásáva az aapítványok széesebb körére (p. 50 M Ft-ot meghaadó bevétet reaizáó aapítványok) terjessze ki a kettős könyvvite akamazá- 7

12 sának köteezettségét. Az egyszerűsített beszámoó és méreg meé az aapítványi bevéteek és kiadások és az ebbő származó tökevátozás több információt tartamazó rendszerét írja eő. Egyérteműen határozza meg a bevéteként, ietve tökevátozásként kezet támogatások körét. A közaapítványok számvitei és gazdákodási szabáyait, beszámoók rendszerét hozza összhangba a központi kötségvetési szervek szabáyozásáva úgy, hogy a gazdákodásban a kuratóriumok feeőssége ne korátozódjon, de a pénzügyi fegyeem erősödjék. 4) Vaamennyi közaapítvány áami közfeadatát jogszabáyokban, pontosan körühatárotan szabáyozza. Az aapító okiratokban fetárt hiányosságokat az aapító okiratok módosításáva szüntesse meg. 5) Tekintse át a közaapítványoknak és a központi kötségvetési szervek aapítói közremüködéséve aapított aapítványoknak rendet ingatanvagyont és kezdeményezze az aapító okiratok módosítását a tartós működéshez szükséges, esősorban a történemi jeentőségű épüetek törzsvagyanná nyivánításának érdekében. 6) Gondoskodjon arró, hogy a központi kötségvetési szervek az aapitói közremüködésükke étrejött aapítványok aapítói okiratainak módositásáva feügyeö bizottságo! vagy okevees könyvvizsgáó! rendejenek ki a kuratóriumok tevékenységének rendszeres eenőrzésére, vizsgáják feü és szükség szerint módosíttassák az aapítványok Szervezeti és Működési Szabáyzatát. 7) Aapítói jogát érvényesítve tegyen intézkedést a törvénysértöen vagy szabáytaanu működö aapítványok kuratóriumai vagy egyes tisztségviseői, tagjai visszahívására és erre szóítsa fe a fejezeteket, központi kötségvetési szerveket is. 8) Intézkedjék az aapítványoknak juttatott támogatások cé- és rendetetésszerinti fehasznáására vonatkozó köteezettség eőírásáró és a kapcsoatos eszámoási rend kidogozásáró. Gondoskodjon arró, hogy áami támogatást csak oyan aapítványok kapjanak, ameyek működése törvényes, számvitei-pénzügyi tevékenységük megfeeő, korábbi eszámoási köteezettségüknek kifogástaanu eeget tettek. 9) Köteezze az érintett központi kötségvetési szerveket arra, hogy - számoitassák be azokat az aapítványokat, ameyek nem tejesítették az áami támogatássa kapcsoatos eszámoási köteezettségüket az Áami Számvevöszéknek; - azokná az aapítványokná, ameyek beszámotatása "címzett ismereten" jezés miatt meghiúsut, tárják fe a számukra juttatott kötségvetési támogatás sorsát; - szükség szerint végezzenek heyszíni eenőrzést és ezek megáapításai aapján indokot esetekben intézkedjenek a támogatás visszafizettetése és a további áami támogatásbó vaó kizárásuk érdekében. O/a. szabáyozza az ifjúságpoitikáva kapcsoatos feadatokat, jog- és hatásköröket, ehhez kapcsoódóan aakítsa ki az NGYIA céjait, feadatait. Az!995. évi LXIV. törvény áta eőírt aapító okirat módosításáva érvényesítse a számvevöszéki vizsgáat tapasztaatait, küönös tekintette az aapítványi cérendszert meghatározó prioritások szűkítésére, az ifjúsági céok eőtérbe heyezésére, a feadatokka összhangban áó szervezet kiaakítására, az NGYIA finanszírozására, a kuratórium, a feügyeő bizottság működésére, feeősségére, figyeemme a váságheyzet megodásáva kapcsoatos feadatokra is. 8

13 O b. Az ifjúsági közvagyon védeme érdekében intézkedj en, hogy az NGYIA az Átaános Értékforgami Bank hitebő származó köteezettségeinek mieöbbi megodására, eseteges küsö források fekutatására és bevonására is figyeemme, dogozzon ki javasatot. Az Igazságügyi Minisztériumnak: Biztosítsa a közaapítványok eküönített nyivántartását és a nyivánosság számára az adatszogátatást, szükség eseén az aapítványok nyivántartásának ügyvitei szabáyairó szóó 15/1994. (IX.28.) IM rendeette módosított 12/1990. (V.I3.) IM rendeet további m ó d os í tás á va.. ' Az eenőrzött (beszámotatott) aapítványok kuratóriumainak: Intézkedjenek a fetárt szabáytaanságok, hiányosságak megszüntetése, beső szabáyzataik szükség szerinti kiegészítése, módosítása és ezek maradéktaan betartása, és mindezek miatt a szeméyi feeősség tisztázása és érvényesitése érdekében.. Részetes megáapítások Az aapítványok étrehozása és annak jogi keretei A magyar jogrendszerben a Ptk-t módosító évi. sz. törvényerejű rendeette nyerte vissza étjogosutságát az aapítvány jogintézménye. Korábban a Ptk. u~:,>yanis az aapítvány-rendeést közérdekü céú köteezettségváaásnak, ietve közérdekű meghagyásnak tekintette. Az évi. sz. törvényerejű rendeet ehetövé tette, hogy magánszeméyek, jogi szeméyek és- az évi XCII. törvény aapján -jogi szeméyiségge nem rendekező gazdasági társaságok tartós, közérdekü céra aapítványt hozzanak étre. Az aapítványban egy vagyontömeg váik meghatározott céok eérése érdekében önáóvá, meynek kezeését az aapítótó függetenü működő szervezet átja e. Az évi I. törvény megszüntette az aapítványok áamigazgatási feügyeetét, azok nyivántartásba véteére és megszüntetésére bírósági, feügyeetérc pedig ügyészségi hatáskört áapított meg. Az évi XCII. törvény megteremtette a közaapítvány intézményét is. Közaapítványt az Országgyűés, a Kormány, vaamint a heyi önkormányzat képviseö testiiete hozhat étre közfeadat foyamatos eátása céjábó. A közérdekű és tartós cé kizáróag oyan áami vagy önkormányzati feadat eátása ehet, ameyrő jogszabáy (törvény vagy kormányrendeet) szerint az áamnak vagy a heyi önkormányzatnak ke 9

14 gondoskodnia. A közaapitvány a közfeadat eátását az áam vagy az önkormányzat érdekében, de a saját nevében szervezi. A jogi szabáyozás azonban nem minden tekintetben igazodott megfeeöen a vátozásokhoz, ietve az azokka összefuggö céokhoz. Az aapítványok étrehozásában, a közaa pitvánnyá aakuásban, a vagyon működtetésében, a támogatások fehasznáásában, a könyvvezetésben tapasztat anomáiák kiaakuásához hozzájárut a hiányos, eentmondásos jogi szabáyozás is. A. Aapítványok 1. Az aapítványi müködés, gazdákodás jogi, vagyoni, szarvezeti fetéteei, szabáyozottsága.. Az aapítványok a bírósági nyivántartásba vétee vának jogi szeméyé, az aapító okirat érvényességéhez is a bírósági nyivántartásba véte szükséges. Az aapító okiratok egy része nem fee meg a Ptk. aapítványokra vonatkozó eőírásainak, ietve módositásainak (!993. évi XCII. törvény) konzekvenciáit az aapító okiratok egy részéné nem vezették keresztü. A Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Aapítvány 1990-bcn nyivántartásba vett aapító okiratát a Ptk. módositása után nem vátoztatták meg.!993- ban készüt ugyan egy módosítás-tervezet, de nem terjesztették a Kormány eé a kisebbségekrő készüő törvény várható módositása miatt. A Csehszovákiai Magyar Kutúráért Aapítvány aapító okiratát 1990-ben vette nyivántartásba a biróság, meyben az aapítvány megszüntetéséhez kapcsoódóan a jeeneg hatáyos Ptk-va eentétes téteek szerepenek: "Ha az aapitvány bármiyen okbó megszünik, s a kuratórium másképp nem rendekezik, akkor az aapitvány vagyonát a hasonó céú Bethen Aapítványra, ietve ha ez nem étezne, az aapítvány vagyonát az aapító és a csatakozók között, hozzájáruásuk arányában fe ke osztani." Eő fordut azonban oyan eset is, hogy a bíróság az aapitói döntést megeőzően már nyivántartásba vette az aapítványt. (A Hungária Teevizió Aapítványt a Fővárosi Bíróság két nappa azeőtt vette nyivántartásba, mieőtt megaakuásáró a Kormány döntött vona.) Az aapítványok egy része már a bírósági nyivántartásba véte eőtt működni kezdett, a kuratóríumok a vagyont érintő döntéseket hoztak, köteezettségeket váatak, jóehet az aapítvány még nem vot jogi szeméy és az aapító okirat még nem vot érvényes. Ezekné az aapitványokná a bírósági nyivántartásba véte ehúzódásának oka a hiányosan benyújtott bejegyzési kéreem vagy az aapító okiratta szemben támasztott törvényességi kifogás vot. 10

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása tárgyában, keretmegállapodásos KÜM/3356-13/2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben