A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető."

Átírás

1 {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú Aapítvány 2014 évi támogatásának eszámoásáró I Tartami összefogaó A Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhaszn ú Aapítvány 2013 évi eszárnoásáró, vaarnint a 2014 évi támogatás iránti kéremérő szóó 135/2014 (III 20) KÖKT határozat aapján támogatási szerződés keretében (az eőterjesztés 2 rneékete) bruttó 3 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú Aapítvány (székheye: 05 Budapest, Bánya u 31, a továbbiakban: Aapítvány) részére A támogatási szerződés 4 pontjaszerint a támogatás 50%-a a) a Tavaszvárás, b) a Szent Lászó Napok, c) az Idősek hónapjához kapcsoódó kuturáis program, d) a kerüeti civi szakmai nap, e) a civi karácsonyi ünnepség rnegszervezéséhez, további 50%-a f) egy főáású aapítványi rnunkatárs szernéyi kötségére és járuékaira, g) az Aapítvány rnűködésének heyet adó iroda rnűködési kötségeire (közüzerni díjak, posta, vezetékes irodai teefon, internet, ), h) könyveési kötségekre vot fehasznáható Az Aapítvány a 2014 évi támogatásró szóó eszárneását 2015 január 12-én nyújtotta be A támogatási szerződés 7 pontja szerint a támogatási összeg fehasznáásáró 2014 decernber 31-éig keett vona tétees eszámoást és beszámoót benyújtani az Önkormányzat részére A támogatás fehasznáásáró szóó szakmai beszámoó az eőterjesztés 3 rneékete, az eszámoás főösszesítőjét az eőterjesztés 4 rneékete tartamazza A támogatási összeg tétees eszámoásának eenőrzését a Pogármesteri Hivata Humánszogátatási Főosztáy Közneveési és Civikapcsoati Osztáya végezte a támogatási szerződésben meghatározottak szerint Ennek megfeeőerr az eenőrzés kiterjedt a támogatási összeg rendetetésszerű fehasznáásának és a köteezettségtejesítés formai szabáyosságának vizsgáatára (hiteesítés rnódja, másoatok beazonosíthatósága, számvitei rnegfeeőség) A páyázati eszámoás tejes anyaga a Pogármesteri Hivata Humánszogátatási Főosztáy Közneveési és Civikapcsoati Osztáyon rnegtekinthető A támogatást a szerződésben fogataknak megfeeőerr hasznáta fe az Aapítvány Az eszámoás összesítőjét az aábbi tábázat tartamazza

2 civi szervezetek működési támogatása Működés civi szervezetek programtámogatása Program összesen szeméyi juttatás (bér, járuék) Ft Ft Ft könyveési díj 200 OOO Ft 200 OOO Ft közüzemi díjak (víz, gáz, viany) Ft Ft számavezetési díj Ft Ft biztosítási díj Ft Ft Ft 70024Ft Ft vezetékes teefon ktg Ft Ft Ft mobi teefon ktg Ft Ft posta ktg Ft Ft Ft rendezvény ktg Ft Ft dokumentáás Ft Ft egyéb Uavítás, szereés, terembér et, száítás, szóróap) 34040Ft Ft Ft Összesen 500 OOO Ft 500 OOO Ft 3 OOO OOO Ft A támogatás eszámoásáró szóó döntés a Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó 31/20 (IX 23) önkormányzati rendeet 2 meéket 2 pont 21 a pontja aapján a Humánszogátatási Bizottság hatásköre II Döntési javasat Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága meghozza az eőterjesztés meékete szerinti határozatot Budapest, 2015 március" f" //í Radványi Gábor Törvényességi szempontbó eenjegyzem: Drán jegyző 2

3 meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága /2015 (III 17) határozata a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú Aapítvány 2014 évi támogatásának eszámoásáró Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú Aapítvány 2014 évi támogatásának eszámeását efogadja 3

4 ! -,--'\ "T,:,, 1(\ r\! r\/ 1 í \ ' - TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2014 APR 09 amey étrejött egyrészrő a Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat (székheye: 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29, PIR száma: , bankszámaszáma: OTP Bank Nyrt , képviseetében Kovács Róbert pogármester megbízásábó Kámánné Szabó Judit csoportvezető) mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészrő a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis Segítő Aapítvány ( 05 Budapest, Bánya utca 31, I/7, adószáma: , Fővárosi Törvényszék bejegyzés száma: Pk60111/1997/3, nyivántartási száma: 6593, bankszáma száma: OTP Bank Nyrt ), képvisei: Mihaicska Terézia enök) mint támogatott (a továbbiakban: Aapítvány vagy Támogatott, együttesen: Szerződő Feek) között az auírott napon, heyen és fetéteekke: A Szerződő Feek megáapítják, hogy a Támogatott a Budapest Főváros X kerüet közigazgatási terüetén működő ajpítvány, amey az aapszabáya szerint szociáis, egészségügyi és kuturáis tevékenységet foytat, ezáta kiegészíti az Önkormányzat iyen jeegű feadatainak az eátását 2 Az Önkormányzat a 2014 évben 3 OOO OOO Ft, azaz hárommiió forint támogatást nyújt az Aapítványnak, ameynek fedezete a Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat 2014 évi kötségvetésérő szóó 2/2014 (II 20) önkormányzati rendeet 8 meéket 26 sor 4 oszopában rendekezésre á 3 A támogatás formája vissza nem térítendő önkormányzati támogatás A támogatott tevékenység kormányzati funkció kódja: a) civi szervezetek működési támogatása 500 OOO Ft, vaamint b) civi szervezetek programtámogatása 500 OOO Ft 4 A támogatás 50%-a fehasznáható a) a Tavaszvárás, c, /i b) a Szent Lászó Napok, c) az Idősek hónapjához kapcsoódó kuturáis program, :\"Ov d) kerüeti civi szakmai nap, vaamint e) a civi karácsonyi ünnepség megszervés,éez, a ov,ábi 50% fehasznáat,,,_j/8)8} /Lj' 2_ G) c 1 ju f) egy foaasu aap1tvany1 munkatars szemey1 kotsegere es J'ahíeknra -, - - g) az Aapítvány működésének heyet adó iroda működési kötségeire (közüzemi díjak, posta, vezetékes irodai teefon, internet, ) vaamint h) a könyveési kötségekre 5 A támogatás foyósításának fetétee, hogy az Aapítvány a 2013 évi működésérő, vagyoni, pénzügyi és jövedemi heyzetérő az üzeti év könyveinek ezárását követően az üzeti év utosó napjáva készített beszámoót a bíróságná etétbe heyezze, és a etétbe heyezést igazoja 6 A támogatás foyósítására az 5 pontban fogat fetéte tejesítését követő 30 napon beü kerü sor az Aapítvány megadott bankszámájára 7 A Támogatott kötees a támogatási összeg fehasznáásáró 2014 december 31-éig téteesen eszámoni és beszámoót készíteni az Önkormányzat részére 8 A pénzügyi eszámoáshoz az Önkormányzat áta meghatározott és eektronikusan rendekezésre bocsátott számaösszesítőt ke hasznáni, vaamint csatoni ke a számvitei, pénzügyi tejesítést igazoó dokumentumok hiteesített másoatait (száma, szerződés, egyéb számvitei, ietve pénzügyi tejesítést igazoó bizonyatok) az m éketben meghatározott módon Az Aapítvány enöke az eszámoás főösszesítőjén aáírásáva igazoja, hogy a

5 támogatást a szerződésben meghatározott céra fordította, az eszámoás iratai vaósak és üzeti könyveiben vaamennyit nyivántartja a rá vonatkozó számvitei szabáyok szerint 9 A támogatás fehasznáásáró szóó beszámoóban ismertetni ke a támogatás rendetetésszerű fehasznáását, vaamint tájékoztatást ke adni az Aapítvány tevékenységérő O Az Önkormányzat a kifizetett összeg fehasznáását jogosut eenőrizni, az eenőrzést az Aapítvány kötees eősegíteni az adatoknak, iratoknak az eenőr rendekezésére bocsátásával Az Aapítvány a támogatás fehasznáásáró kötees eküönített számvitei nyivántartást vezetni, továbbá a támogatássa kapcsoatos iratokat, vaamint a támogatás fehasznáást aátámasztó dokumentumokat, számvitei bizonyatokat az Önkormányzat áta történő jóváhagyástó számított tíz évig megőrizni 12 Az Aapítvány a szerződésben rögzített adataiban, ietve nyiatkozataiban, vaamint a dokumentumok őrzési heyében bekövetkezett vátozást nyoc napon beü kötees írásban bejeenteni az Önkormányzat részére 13 Kapcsoattartásra jogosut az Önkormányzat részérő a Kőbányai Pogármesteri Hivata Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport civi és nemzetiségi referense Eenőrzésre jogosut az Önkormányzat részérő a Kőbányai Pogármesteri Hivata Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője és a Beső Eenőrzési Csoport munkatársai Kapcsoattartó az Aapítvány részérő: Mihaicska Terézia enök 14 A Támogatott képviseője kijeenti, hogy a) az Aapítvány megfee a rendezett munkaügyi kapcsoatok követeményének, b) a nemzeti vagyonró szóó 2011 évi CXCVI törvény 3 () bekezdés pontja szerinti átátható szervezet, c) az Aapítvány nem á jogerős végzésse erendet végeszámoás, feszámoás aatt, eene jogerős végzésse erendet csődejárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuó, jogszabáyban meghatározott ejárás nincs foyamatban, d) a közpénzekbő nyújtott támogatások átáthatóságáró szóó 2007 évi C LXXXI törvény 6 -ában fogat kizáró körümények az Aapítvánnya szemben nem ának fenn, e) az Aapítványnak nincs ejárt köztartozása, vaamint f) az Aapítvány a támogatás tekintetében adóevonási jogga nem rendekezik 15 A 14 pont a-e) apontjában fogat körümények nyiatkozat szerinti fennáása a támogatás nyújtásának fetétee 16 A Támogatott kötees egy összegben visszafizetni a támogatásnak a) a fe nem hasznát, b) a nem támogatási céra fehasznát, vaamint c) a nem szabáyszerűen eszámot részét annak jegybanki aapkamat kétszereséve megegyező mértékű ügyeti kamatáva együtt az eszámoásra rendekezésre áó határidő etetét követő 15 napon beü A határidő emuasztása esetén a késeddemme érintett naptári féév eső napján érvényes jegybanki aapkamatta megegyező mértékű késedemi kamatot is fizetni ke 17 A 16 pont c) apontjaaapján ke ejárni, ha az Aapítvány a 7 pontban meghatározott eszámoást, ietve beszámoót részben vagy egészben nem fogadja e Errő az Önkormányzat 15 napon beü értesíti az Aapítvány, a visszafizetési határidő további 15 nap 18 Az Önkormányzat jogosut a szerződéstő írásban azonnai hatáya eáni, ha az Aapítvány vonatkozásában az aábbiak közü bármeyik fetéte bekövetkezik: a) a 14 pont a-e) apontjában fogat körüményeiben bekövetkezett vátozás miatt a támogatásra nem ett vona jogosut, b) a támogatott tevékenység megvaósítása meghiúsu, 2

6 c) szerződésszegést követ e, és akadáyozza a támogatás fehasznáásának eenőrzését, vagy emuasztja a 12 pontban fogat bejeentési köteezettségét, ietve a 7 pontban fogat eszámoási és beszámoási köteezettségét 19 Eáás esetén a támogatás tejes összegét vissza ke fizetni az errő szóó értesítés közését követő 15 napon beü a jegybanki aapkamat kétszereséve megegyező mértékű ügyeti kamatta együtt A határidő emuasztása esetén a késedeemme érintett naptári féév eső napján érvényes jegybanki aapkamatta megegyező mértékű késedemi kamatot is fizetni ke 20 A szerződésben nem szabáyozott kérdésekben a Pogári Törvénykönyvrő szóó törvény vonatkozó rendekezései az irányadóak 21 A jeen szerződés három odaon öt pédányban készüt, ameynek eváaszthatatan részét képezi az meéket A Szerződő Feek jeen szerződést eovasás és értemezés után, mint akaratukka mindenben egyezőt jóváhagyóag aáírják Budapest, 2014 ápriis to, t' ' )\,;?; ::- ' ",,,-,, crw Támogató Kovács Róbert pogárj;nestermegbízásábó Kámánné Szabó Judit' Pénzügyi eenjegyzés: Budapest, 2014 ápriis /' ' í -í <o : 4:;4:? (t:! /J 0: Támogatott Mihaicska Terézia enök HAVASi GYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI KULTURÁLIS SEGÍTÖ ALAPÍTVÁ-NY 1105 Budapest, Bánya u 31 Adószám: Rappi Gabrief1(, csoportvezető APR 0 H Szakmai és jogi szignáó: ' rq Jógáné zaados Henrietta civi és nemzetiségi referens dr,wk Éva jogtanácsos 3

7 J meéket a támogatási szerződéshez Az eszámoási köteezettség tejesítésének módja A támogatott az eredeti számára kézírássa rávezeti, vagy az erre a céra ekészített béyegző enyomatáva fetünteti - még megküdés eőtt- az aábbi tartamú szöveget: "A kifizetést a megáapodás tárgyára eküönített támogatási összegbő fedeztem, amey a Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat 2014 évi kötségvetésérő szóó 2/2014 (IL 20) önkormányzati rendeet aapján kerüt foyósításra" Ezt követően aáírásáva, béyegzőenyomatáva eátja 2 Az pontban fogataknak a számára történő rávezetése után az eredeti számákró a támogatott fénymásoatot készít A másot számára a következő szöveget vezeti rá: "A száma az eredetive mindenben megegyező hitees másoat" Ezt követően aáírásáva, béyegzőenyomatáva eátja 3 A pénzügyi eszámoáshoz az eszámoni kívánt kiadások számvitei bizonyatainak adatait tartamazó számaösszesítő eredeti, a támogatott áta cégszerűen aáírt pédányát ke beküdeni A pénzügyi eszámoáshoz beküdendő számvitei bizonyat-másoatokat sorszámozni ke a számaösszesítő sorrendjéve megegyezően, hogy a tétees eenőrzés során a kötségek, kifizetések egyérteműen azonosíthatóak egyenek Továbbá a számaösszesítő szerinti azonos sorszámma eátott dokumentumok csoportosítva kerüjenek benyújtásra, p a számaösszesítőben az sorszámma rendekező száma mögött megtaáható egyen ugyanezen számához kapcsoódó kifizetést igazoó dokumentum, szerződés is

8 HAVASIGYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY gg1 Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Kovács Róbert Pogármester Úr részére Budapest Szent Lászó tér 29 Iktatószám: 04/K/2015 Tárgy: a Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat 2014 évi támogatás eszámoása Tisztet Pogármester Úr! Ezúton is szeretnénk megköszönni az Aapítvány számára a Kőbányai nyújtott 2014 évi támogatást Önkormányzat áta Küön szeretnénk köszönetet mondani Pogármester Úr nagyekű támogatásáért, meynek révén az emút évben sikeres és színvonaas programokat tudtunk megvaósítani Örüünk, hogy részesei ehettünk a Párkányi Önkormányzatta kötött testvérvárosi együttműködési megáapodásnak, ezze is erősítve Kőbánya jó hírnevét Bízunk abban, hogy 2015 évben is számíthatunk Pogármester Úr és a Képviseő-Testüet támogatására, továbbfejeszteni tevékenységünket és közös együttműködéssei újabb feadatokat tudjunk megvaósítani Kőbánya további fejődésének érdekében A szerződésnek megfeeően megküdjük a 2014 évi támogatás pénzügyi eszámoását, a számaösszesítőt és a hiteesített számák másoatát az sz meéket, a szakmai beszámoót a 2 sz meéket tartamazza Budapest, 2015 január 14 Meéket: 2 db HAVASI GYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉG0GYI, KULTURÁLIS SEGITő ALAPITVÁNY 1105 Budapest, Bánya u 31 1-\dószám Tiszteette : It ' '1 f ' L/ / -, /, /---/ /(/ f<é' U LJ Jrv"'- t w / Mihaicska Terézia enök Postacím: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 1475 Budapest, PfJO Teefon/fax: E-mai: Honap: wwwhgyaaxeeronet Bankszáma: OTP Adószám:

9 Havasi Gyopár Aapítvány 2szMeéket SZAKMAI BESZÁMOLÓ Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat 2014 évi kötségvetésrő szóó 2/2014(II20) sz önkormányzati rendeet aapján a Havasi Gyopár Aapítvány részére kifizetésre kerüt ,- Ft támogatás eszámeását az aábbiakban tesszük meg Az Aapítvány, az Önkormányzat szociáis, egészségügyi és kuturáis tevékenységének, feadatának eátását kiegészítve vaósította meg programjait, rendezvényeit, esősorban a kőbányai hátrányos heyzetű akosság részére, éetminőségükjavítása érdekében A támogatás összegének eszámeását 188 db száma és bizonyatok aapján hitees másoatként az sz meéket tartamazza, meyet a szerződésben meghatározottak szerint működési és program kötségekre hasznátunk fe Az Aapítvány a működéséhez szükséges kötségek: közüzemi díjak, posta kötség, teefon, internet,, könyveés, egy főáású munkatárs bér és járuék kifizetésére fordította a támogatásban meghatározott összeget A programtámogatásra meghatározott összeget, az év során szervezett rendezvények kötségeinek kifizetésére fordítottuk: civi szakmai napok, a Húsvét ünnepére szervezett "Tavaszvárás Kőbányán", a Szent Lászó Napok, őszi civi szakmai programok, Idősek Hónapjának programjai, Civi Karácsonyi Ünnepség Az Aapítvány az Önkormányzat áta biztosított támogatássa 2014 évben 3233 fő tudott segítséget nyújtani a programokon és rendezvényeken keresztü részére Az Információs és Tanácsadó Szogáat keretében szeméyesen és teefonon is segítettünk az új jogszabáyok értemezésében és egyéb hivataos ügyek intézésében, szóróanyagok, kiadványok készítéséve, beszerzéséve A rekreációs programokka idős kienseink körében a prevenciót vaósítjuk meg, amit heti két akaomma szervezünk A kuturáis rendezvényeink szervezéséve hagyományt teremtettünk, meyeknek nagy sikere van, esősorban a Húsvét és a Karácsony megünrtepéséve, vaamint a Szent Lászó Napokon és az Idősek Hónapjában rendezett programjainkka A civi szakmai napok keretében, az új civi jogszabáyoknak (az új Ptk a civi tv közhasznúság) vaó megfeeés ügyében, az önkéntesség témakörében, továbbá a bűnmegeőzés és közbiztonság témájában szerveztünk programokat, rendezvényeket, meyekhez információs anyagokat is biztosítottunk

10 Havasi Gyopár Aapítvány 2szMeéket Az Óhegy-parkban eső akaomma megrendezett Csaádi- Nap keretében az Aapítvány munkáját mutattuk be és gyerekprogramokat is szerveztünk A fevidéki párkányi partnerszervezetünkke több akaomma szerveztünk taákozókat, kuturáis rendezvényeket az év foyamán Nagy örömünkre a Kőbányai és a szovák Párkányi Önkormányzat között hivataos megáapodásra is sor kerüt az emút évben Az Aapítvány rugamasan, gyorsan és szakszerűen végzi váat feadatát, egy főáású munkatárs meett, tanácsadó szakemberekke és képzett önkéntesekke biztosítja tevékenységének eátását, programjaink sikere érdekében Az Aapítvány honapján, médiákban, szóróanyagokon, önkormányzati és civi honapokon tevékenységünkrő foyamatosan tájékoztatást adunk Rendezvényeink, programjaink kiadványait, szóróanyagait az Aapítvány irodájában is biztosítjuk Tisztet Pogármester Úr! Tisztet Képviseő-testüet! Ezúton is szeretnénk tiszteette megköszönni a támogatást, ameynek eredményeként a kőbányai akosság részére hatékony segítséget tudtunk nyújtani, programjaink sikeres megvaósításáva Kőbánya jó hímevét tovább erősíteni Budapest, 2015 január 14 Köszönette és tiszteette: d <,_!) \ í ' v tt/fj, 7 tddt_ t--- Mihaicska Terézia enök 'i 1 HAVASI GYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTJRÁLIS SEGiTŐ ALAPITVÁNY 1105 Budapest, Bánya u 31 Adószám:

11 --- i ' 1-i Y-1 <,_:u oj C--\ <:-y/!havasi Gyopár Aapítvány Budapest Főváros X ke1iiet Kőbányai Önkoa mányzat 2014évi kötségvetésérő szóó 2/2014{JI20) önkormányzati rendeet aapján kifizetett támogatáseszámoása i--- 1 _ L sorszám: 1 sz meéket Sorszám i_ g: _E_ :! t 29 3o !L s Osszesen támogatás jeege fműködés Öködés űködés ű köd és üködés üködés működés tüködés 1úköc tüköc ŰkÖ< tűköc tüköde működés működés mgköc!és "ködés >d és mí :;n( i!!!f imí müköc müköc müködés BP i Bp i B B B B B [!Ji ap i i i Heyszín Időpont f2m401hó 2014,01hó hó hó hó 20i401hó hó hó hó '201401hó hó hó 2014' hó ,hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó Támogatás Száma száma (Fi AN2EA AN2EA i9o FVM/ FCS/ : : 1i N 2 a! s54!f """"8"1 Száma kibocsátója Pergapapír Kii Termék vagy szogátatás Száma kette Tejesités időpontja Fizetési határidő Száma eszámoásának ideje i4011ö , öi4:ö11ii , ELMÜ Nyrt_ -- áramdíj , ,21 Fővárosi Vízművek Zrt vizdí" Fővárosi CsatMüvek Zrt szenn ö F GAZ Zrt ázdi" ( 2ö14ö2ö , Magyar Teekom Nyrt teefon ktg < Magyar Posta Zrt osta ktq ,0212 MaQyar Teekom Nvrt teefon ktq LMÜ i'"!_ áramdi" !038 ergaparir Kft GAZ Zrt ázdi" i4i Ft ]PANTON Bt A EGON Biztosító Zrt vágás biztosítási díj ELMÜ Nyrt áramdi" 2014,03, Magyar Posta Zrt posta ktg MaQyar Posta zrt posta ktg _jf GAZ Zrt ázdi" övárosi Vízmüvek Zrt vízdí" ővárosi CsatMüvek Zrt szenn !gyar Posta Zrt osta kta LMÜ Nvrt áramdi" t "!"' r T eekom Nyrt teefon kta O,: AZ Zrt, ázdi" LMÜ Ny[! áramdi" ! Pergapapír Kft , ELMÜ Nyrt áramdi" "1 6 Pergapapír Kft o1t FVM/ Fövárosi Vízművek Zrt vizdi" : Száma végösszege (F) 97 FCS/ Fővárosi CsatMüvek Zrt szennvvizdi" , JEQ_GAZZrt gázdíj A /0629/ !30 AN2EA NQ 9ED CHINCHA Bt könyveési di" AN2EA MAG Irodatechnika MaQyarTeekom Nyrt teefon ktq / MaQyar Posta Zrt posta ktq ' F GAZ Zrt ázdi" IAN2EA ELMÜ Nyrt aramdi" AEGO_N_E_tositó Zrt biztositasi díj _) 752 r Kft o"i f4: FöGAZZrt IQézdi" Fővárosi Vízművek Zrt vizdi" Fővárosi CsatMüvek Zrt szennvvizdi" /00014 Maavar Posta Zrt [posta ktg, ',<:i : <i " -> '"" ;j " ""' ; "',, sos < i t J,, \\ i \

12 , Havasi Gyopár Aapítvány Budapest Fövá os X ke üet Kőbányai Önk01 mányzat 2014évi kötségvetésér ö szóó 2/2014(1120) önko1mányzati ''endeet aapján kifizetett támogatás eszámoása "T ; "" !_t?-?_á_f! - - Sorszám 51 müködés 52 müködés 53 müködés 54 müködés 55 müködés 56 müködés 57 müködés 58 müködés 59 müködés 60 müködés 61 müködés 62 müködés 63 müködés 64 müködés müködés müködés köc 73 müköc müködé 75 müködé müködé 77 müködé 78 müködés 79 müködés 80 müködés -sa müködé 87 müködé 88 müködés 89 müködés 90 "működés 91 müködés 92 müködés 93 müködés 94 müködés 95 müködés 96 müködés 97 müködés Osszesen támogatás jeege B B rbo:"i B B Bp rbq: o o o io p 30 2& Bo Bo Bo Bo Bo -Bo Bo Heyszín Időpont hó h6 I20i408iió hó 01408hó 1408hó 1409hó '01409hó hó hó 12M4-11M ió 1401hó )1402hó 1402hó D1403hó hó hó hó,2014ő7hó! 20-,4 07 hó hó hó Támogatás Xsszeg""' IFt Száma száma 1600 AN2EA a CU AN2EA Si 814: RI?SA?73? FCSI /2014 1AI 68a : nitn?:a AN2EA FCS/486715< A /( a /1137/ NQ9 ED /2014 OTP bankkiv LA /2014 OTP bankkiv LA ?R::\!=iO 003/?014 OTP h:mkkiv LA /2014 OTP bankkiv LA2142a /2014 OTP bankkiv A?391? OTP bankkiv LA /2014 OTP bankkiv LA299132E /2014 OTP bankkiv LA OTP bankkiv Száma kibocsátója Termékvagy ELINhu intemet kta MAG Irodatechnika te avítási kta Cartoand Kft amináás Peraapaoir Kft MAG Irodatechnika eem Maovar Teekom Nvrt t""'""'fnn ktn F GAZ Zrt ázdi Vizesdoktor Kft feszereés Maovar Posta Zrt POsta kta Fővárosi Vízművek Zrt vízdí' Fövárosi CsatMüvek Zrt szennyvizdíi )ába-vii Bt vii feszere nagvar T eekom Nvrt teefon ktg )ába-vii Bt vifeszereés 1 eraaoaoir Kft aavar Posta Zrt oosta kta F Peraaoaoír Kft irnd;:j"""'r eraacacir Kft!imd;:u;,,""'r agyar Posta Zrt ost ktn övárosi Vízművek Zrt vizd 5városi CsatMüvek Zrt sze1 IGAZ Zrt ázdi agyarteekom Nvrt teefon kto agvar Posta Zrt osta kta Maovar Posta Zrt casta kta CHINCHA Bt könvveési dii Havasi Gvooár Aa itván 'áruék ktg Havasi G_ypár Aa ítván bér ktg Havasi Gyopár Aa it ván áruék ktg Havasi Gyopár Aa ítván bér ktg Havasi Gvooár Aaoítvánv iáruék kto IHavao;;i Gvnn!!r Aaoitvánv bér kta 'áruék J(tn bérkta Száma kete < < ? Tejesítés idépontja 20140i < ' 20141' a T Fizetési határidó " i4093o " " " " Száma eszámoásának Száma végösszege ideje (Ft) i i a Ó1408Q aOO i o 4: a: a ii5oöO' : ' Ts3sö ,

13 Havasi Gyopár Aapítvány Budapest Föváros X kerüet Köbányai Önko mányzat 2014évi kötségvetésé ö szóó 2/2014(1120) önk01-mányzatif a endeet aapján kifizetett támogatás eszámoása t L'!! j Sorszám 1Q1_ 102 1Qi_ 105 1Q _ 1QL 122_ 11Q_ -!!!!_g i_ 114 is JR !R!1Q w_ 1R JQ i i_ 150 Összesen: támogatás jeege működés müködés möködés müködés müködés müködés szakmai na szakmai na ivi szakmai nap p g ivi szakmai nap oroaram Tavaszv; IP" r program-t av asivárás program-civi szakmai program i2,_!bp Bo Heyszín Időpont hó hó hó hó hó hó 1406hó he hó hó hó hó hó ot! hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó h h hó hó hó ' t: >{!(ffp:; Támogatás összege Száma száma!ft LA /2014 OTP bankkiv LA /2014 OTP-bankkiv Száma kibocsátója --- Termékvagy OTP bankkiv Havast Gvooár Aapitván fp Bank Nyrt "áruék kt_g_, 01havi' fp Bank Nyrt 02havi ' fp Bank Nvrt 03havi ' fp Bank Nvrt 04havi OTP Bank Nvrt 05havi ank f\yrt 06havi' ank Nyrt 07havi ' ank Nyrt 08havi ' ank Nyrt 09havi 01(!ank Nyrt 10havi fi94 i11í2o fp Bank Nyrt 11havi /2014' 2440 AN2EA AN2EA /00891/Ft /2014/01024/Ft fp Bank Nvrt Pergapapír Kft Pergapapír Kft PANTON Bt Penny Market Kft PANTON Bt PANTON Bt 1 Percapapír Kft )er Kft 12havi rendezvény kta a_qy"r Posta Zrt posta ktg 5! agyar Teekom Nyrt teefon ktg EA Percapapír Kft 8505 A /0082/00005 Spar rendezvény ktg XG1EA ZILA vendégő Kft rendezvény ktc 8000 SU1 EA Vendéckör Kft rendezvény kto /0076/00002 Budacunsum Kft rendezvény ktg LA Havasi Gvopár Aaotván szem'ektc /2014 OTP bankkiv Havasi Gvooár Aapítván szem'ekta Maovar Teekom Nyrt teefon ktg P202/2014 Körösi CsS Kőb Ku/1 Kp terembéreti dí' /2864/00001 Penny Market Kft rendezvény kta /0187/00001 Budacunsum Kft rendezvény kta XG1EA ZILA vendéaő Kft rendezvény kta 010 ZILA vendéaö Kft rendezvény kta PANTON Bt 1850 /2014/Q3676/Ft PANTON Bt AUCHAN MoKft avion Peraapaoir Kft ONE EURO SYSTEM Kft rendezvény ktg!755/ft PANTON Bt MAG Irodatechnika 25 : Kft rendezvény kta 1 Eek száítás 449 ' "i, ii ±2!1 :L!i ;i dij Száma kete , , o'i4:ii3: ; < ),: -';;-( -L {ji Tejesítés időpontja ii'i4ö ' < ' öi4ö62a ',:!"';;-; <i? Fizetési határidő oi Toi4:ö ) / ui4i oi4:062o Száma eszámoásának Száma végösszege ideje (Ft) :ö2: öi4:ö ! öi , ; ; , goo s 8s 8s 8s 8s _5_ '";"<V;:;

14 Gyopár Aapitvány Budapest Főváros X keaiiet Kőbányai Önkonnányzat 2014évi kötségvetésérő szóó (1120) önkormánvzati rendeet aapján kifizetett támogatás eszámoása Tejesités időpontja - /_,,/ d/?7 --- tj,d J,r, ' / "j? -:{,--,, c\,/ ' f J

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A Közkincs Egyesület 2014. december 19-én benyújtotta a támogatás elszámolását a támogatási

A Közkincs Egyesület 2014. december 19-én benyújtotta a támogatás elszámolását a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1,C;,,_J,J, számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Közkincs Művészeti és Kolturális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) (.'he, ' ' ". ' ~ szamu eloteqesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról I. Tartalmi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

~ O. számú előterjesztés

~ O. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~ O. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Muzsikáó Kőbánya Egyesüet részére a 2014. évben nyújtott támogatások

Részletesebben

A települési nemzetiségi önkormányzati választások eredményeképpen 2014. október 27-én megalakult a Kőbányai Roma Önkormányzat.

A települési nemzetiségi önkormányzati választások eredményeképpen 2014. október 27-én megalakult a Kőbányai Roma Önkormányzat. (; 00. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,..r r,!:j,f~) számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 239. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

_E_is_. számú előterjesztés

_E_is_. számú előterjesztés _E_is_. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a civi szervezetek 2014. évi támogatásának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (').2..), számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség

Részletesebben

!fj g. számú előterjesztés

!fj g. számú előterjesztés !fj g. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az "Átaános fehasznáású viamos energia érté{esítése Budapest

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

_L. számú előterjesztés

_L. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _L. számú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére az erdei iskoa, nyári tábor, vándortábor 201. évi támogatásának eszámoásáró

Részletesebben