BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi és Természetvédemi Feügyeőség a júius 10-én ket, KTF: /2014. számú határozatában a Xeia Gyógyszervegyészeti Kft. ( 07 Budapest, Száás u. 3.) részére, a Budapest X. kerüet, Száás u szám aatti teepheyén foytatott tevékenységére a Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi és Természetvédemi Feügyeőség áta kiadott KTVF: /2012. számú egységes környezethasznáati engedéyt módosította az aábbiak szerint: Az engedéy L meékete heyébe jeen határozat L meékete ép. A határozat jeen tájékoztató meéketét képezi, amey a kapcsoódó dokumentumokka együtt a kihirdetés ideje aatt ügyféfogadási időben az Építés-, Környezet- és Közekedéshatósági Csoportná (II. emeet 215. szoba) megtekinthető. Budapest, júius "~. " güct Ku1":-... Dr. Szabó Krisztián jegyző meg b IZasa,, 'b o ':. '<-e 1'0, _...,..c.-:~..~.,...,.r c':'' " «.;.. \ ci([t r / (~" ;... o U t!jy. ~ [:.01 '~- u 3 ~ 3 '" - ~, '!: ~- -5- : tk' ~ :; DM, r. ozer E va \-;:..- ~::.-,..,. -,.~-~.-- '<!;:: 1.~o~ ~.:; irodavezető.-:? 'r~ 1. "'P \", '\.v "'. '.3.. -\,,/'ck.cl\c~"._.~ -...-~ í,'('.\.... 4: *. Meéket: KTF: /2014. számú határozat K t :fri 9:~ d1nf..c u~ r 8t ; j._o A tr. o'f. n; Budapest, Szent Lászó tér 29. Levécím: 1475 Budapest Pf. : 35. Fax:

2 IKTAIÁSRL ÁT\/E 1 '~.. 1 \ ' - i zo 14 JOL 1 E, U D ~ :--t- ~--.1 \,1 1 r ' U.,; ~\-""""" _/ f _) -, 2014 Jú 15. L 1 1 t :1 tf. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 4~j TER MÉSZETVÉ DELMIFELÜGYELŐSÉG ~ ~~j ~~ K D V K T F ~ ~ Kérjük, váaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTF: /2014. Eőadó: Katkó Lajos Pék Mikós dr. Hobyák Júia Tárgy: A Xeia Gyógyszervegyészeti Kft. Budapest X. kerüet, Száás u szám aatti teepheyén foytatott tevékenységére vonatkozó egységes környezethasznáati engedéyének módosítási ejárása Meéket: L meéket: A heyhez kötött égszennyező források kibocsátási határéttékei HATÁROZAT A Xeia Gyógyszervegyészeti Kft. (1107 Budapest, Száás u. 3., Cg ; KTJ: ; a továbbiakban: Környezethasznáó) részére, a Budapest X. kerüet, Száás u szám aatti teepheyén foytatott tevékenységére a Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi és Természetvédemi Feügyeőség (a továbbiakban: Feügyeőség) áta kiadott KTVF: /2012. számú egységes környezethasznáati engedéyt (a továbbiakban: E_D-_g~_4~1Y.L IH "I,\1'1-:ST FÚV,\HO.S X. KUd.;.I :T KÚB:\'\YAf ():-;Ko~ \! \";yz,"\t Pu ~ÚrTIJC..,tt..:ri! i\ ~~t.~i;j módosftom. ktatószám.. ~ (...21.~1.{1,._ {gq<1(1~~ az aábbiak szerint: 2014 Jú 16 Az Engedéy L meékete heyébe jeen határozat L meékete é. O 'Ze; , fiösz;ím; d n.:íoddó:!'neé~.et SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLAL s IL r J::;_1f;JJ411JJj.. ~ d:f, e _;~ Budapest Főváros Kormányhivataa Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve BPR/ ~2/2014. számú szakhatósági áásfogaásában az Engedéy módosításához közegészségügyi szempontbó eőí rás néku hozzájárut Budapest Főváros X. {erüet Kőbányai Önkormányzat Jegyzője K/27761/1/2014/IIL számú szakhatósági áásfogaásában az Engedéy módosításához heyi kömyezet- és természetvédemi szempontbó eőírás nékü hozzájárut * Az Engedéy egyéb rendekezései vátozatan tartaomma továbbra is hatáyban mar adnak Egyidejűeg megáapítom, hogy jeen ejárásban az igazgatási szogátatási díj mértéke 210 OOO Ft, meyet a Környezethasznáó megfizetett. Leveezési em : 1447 Budapest, P f.: 541 E-mai : dhatosag. hu Teefon: , Teefax : Hon ap : http ://kdvktf.zodhatosag.h u Zöd Pont Iroda: 1072 Budapest. Nagy Diófa u Ügyfé1fogadás : h~tfö t ö csütörtök ig: 9""- t 6""-ig, péntek: 9'"'- 2""- ig Ogyintézii ii gy ti!fogadús: h~fö, sze rd~ : <)'"- 12 ')0'. 13'''' - 16""-iE:.nénteJ.: 9""'- 1?''"-io

3 E döntés een a kö z és tő számított 15 napon beü az Országos Környezetvédemi és Temészetvécemi Főfe ü gye őséghe z címzett, de a Fe ü g yeőséghe z négy pédányban benyújtandó feebbezéssei ehet éni. A feebbezési ejárás dija 105 OOO Ft, amit a Feügye őség Magyar Aamkincstárná vezetett szám ú eőirányza t fehasznáási számájára átutaási megbízássa vagy postai úton készpénz átutaási megbízássa (csekk) ke megtizetni. A feebbezés eektronikus úton vaó e ő terjesztésére nincs e he tő ség. INDOKOLÁ S A Környezethasznáó a Budapest X. ke1iiet, Száás u szám aatti teepheyére vonatkozóan Engedéye rendekezik. A Környezethasznáó az Engedéy módosítása iránti kéremet és dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) nyújtott be a Feügyeőség re 3 új pontforrás vonatkozásában. A kéreem aapján a Feügyeő ség a környezeti hatásvizsgáati és az egységes környezethasznáati engedéyezési ejárásró szóó 314/2005. (XII. 25.) Kmm. rendeet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) K01m. rendeet] szerinti egységes kömyezethasznáatí engedéy módosítására vonatkozó ejárást március 15. napján megindította. A Feügyeőség KTF: /2014. számon feszóította a Környezethasznáót a Dokumentáció megfeeő pédányszámban vaó benyújtására, meynek a Kömyezethasznáó eeget tett. A Kömyezethasznáó a 210 OOO Ft igazgatási szogátatási díjat, a Feügyeőség KTF: /2014. számú feszóítását követően, megfizette. (Száma száma: H1KVI ) A Feügyeőség a közigazgatási hatósági ejárás és szagá/tatás átaános szabáyairó szóó évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése aapján a hivataában, a honapján és a központi eektronikus rendszeren ('rvww.magyarorszag.hu) közzétette az ejárás megindításáró szóó hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat - közhín-é téte céjábó - megküdte az ejárássa érintett Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző jének. A fentiekke egyidejűeg a Feügyeőség a közigazgatási hatósági ejárás meginduásáró szóó értesítés érdekében vezetett eektronikus adatbázis étrehozásáró, vezetésérő, vaamint az adatbázis aapján történő értesítésrő szóó 187/2009. (IX. 10.) K01m. rendeet 2. (2) bekezdése aapján eektronikus úton értesítette a központi eektronikus szogátató rendszerben regisztrát a tárgyi teiieten ietékes érdekvédemi és társadami szervezeteket. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyzője K/27761/2014/III. szamu eveében tájékoztatta a Feügyeőséget, hogy a hirdetmény kifüggesztése megtörtént A Feügyeőséghez az ejárássa kapcsoatban az érintett nyivánosság részérő észrevéte nem érkezett. A Feügyeőség - figyeemme a Ket. 44. () bekezdésében fogatakra - megkereste a környezetvédemi, természetvédemi, vízvédemi hatósági és igazgatási feadatokat eátó szervek kijeöésérő szóó 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeet [a továbbiakban: (XII. 17.) Konn. rendeet] 33. () bekezdése és az 5. számú meékete aapján az ügyben érintett szakhatóságokat 2

4 Budapest Főváros Kormányhivataa Népegészségügyi Szadgazgatási Szerve BPR/021/ / szám ú szakhatósági áásfogaását az aábbiakka indokota: " A Xe/ia Gyógyszervegyészeti Kft. (Budapest X ker. Száás , továbbiakban: Kéremező) egységes környezethasznáati engedéye rendekezik. A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi és Természetvédemi Fefigye őség KTF: /2014. iktatószám/í megkeresésében szakhatósági áásfogaásomat kére. A Kére m ező a teepheyen az aábbi 3 db új engedéykötees pontforrást étesítette, meyek üzemetetését tervezi: - P22: a 17-es épüet K.\1 centrifuga heyiségének eszívása - P 23: a J J -es épüet me/ett eheyezkedő diese aggregátor - P 24: a 43-as épüet me/ett eheyezkedő diese aggregátor A P22-es pontf01 ráson át távozó szennyezőanyagok:, izopropano, heptán, touo, etano. Az es:zívó ventiátorhoz szűrő kerüt beszereésre, meynek hatásfoka 80-90%. Az emisszió mérés eredményeinek, vaamint a teephey VOC kibocsátás! eredményező pontforrásainak figyeembe véteéve megáapításra kerüt, hogy az eőírt technoógiai határérték tejesü VOC emisszió vonatkozásában. A vészheyzetben mtfködő aggregátarak kibocsátáshoz evegőkörnyezeti modeezés nem vot indokot. Az aggregát01 ok karbantartásakor keetkező veszéyes huadékok kezeése a jogszabáyi eőírásoknak megfe/eően tervezett. Fentiek aapján, a hatáskörömbe utat szakkérdések figyeembe véteéve megáapítottam, hogy az egységes környezethasznáati engedéy módosításához a szakhatósági hozzájáruás megadható. (...) Áásfogaásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrő szóó 199J. évi XI törvényben megáapított hatósági jogkörömben, a környezetvédemi, természetvédemi, vízvédemi hatósági és igazgatási feadatokat eátó szervek kijeöésérő szóó 481/2013. (XII 17.) Korm. rendeet 5. számú meékete szerinti hatáskörömben, ietve az Áami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szogáatró, a népegészségügyi szakigazgatási feadatok eátásáró, vaamint a gyógyszerészeti áamigazgatási szerv kijeöésérő szóó (XII 27.) Karm. rendeet 4. (3) bekezdése szerinti ietékességemben ejárva hoztam meg. " Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyzője K/27761/1/2014i. számú szakhatósági áásfogaását az aábbiakka indokota: "A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi és Természetvédemi Feügyeőség a KTF: számú--megkeresésében a -Xeta Gyógyszervegyészeti Kjt. áta, a BTcapesrX kerüet, Száás u. J -3. szám aatti teepheyén foytatott tevékenységére vonatkozó egységes környezethasznáati engedéyének módosítási ejárása ügyében szakhatósági áásfogaás kérésse kereste meg hatóságomat. A Budapest X kerüet, Száás u. J -3. szám aatti ingatanra kerüetünk nem rendekezik hatáyos Kerüeti Építési Szabáyzatta, vaamint egyéb heyi környezet- és természetvédeemre vonatkozó rendeette. Hatáságom hatáskörét és ietékességét a környezetvédemi, természetvédemi, vízvédemi hatósági és igazgatási feadatokat eátó szervek kijeöésérő szóó 481/2013. (XII. J 7.) Kormányrendeet 33. () bekezdése és 5. számú meéketének 7. pontja aapján áapította meg. (...)" A Feügyeőség az ejárás során közremüködő szakhatóságok áásfogaását és azok indokoását a Ket. 72. (1) bekezdés db) és ed) ponjaí aapján fogata a határozatba. A szakhatóságok áásfogaása een a Ket. 44. (9) bekezdése aapján önáó jogorvosatnak heye nincs, azok a határozat eeni jogorvosat keretében támadhaták meg. * "")

5 A Fe üg yeőség a kéreem szakmai értékeése során az aábbiakat áapította meg: Levegőtisztaság-védemi szempontbó: A Dokumentáció megfeet a evegő védemérő szóó 306/2010. (XII. 23.) Korm rendeet 5. számú meékétében fogat tartami követeményeknek, meynek megfeeően a Feügyeőség az L. meéketet az új pontfonások és határét1ékek megadásáva módosította. A Feügyeőség a kibocsátási határértékeit a evegőterhetségi szint határértékeirő, a heyhez kötöt! égszennyező pontforrások kibocsátási határértékeirő szóó 4/2Ö 11. (I. 14.) VM rendeet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendeet] aapján áapította meg. Az egyes tevékenységek és berendezések iékony szerves vegyiiet kibocsátásának korátozásáró szóó 10/2001. (IV. 19.) KöM rendeetet az egyes tevékenységek iékony szerves vegyüet kibocsátásának korátozásáró szóó 26/2014. (III. 25.) VM rendeet [a továbbiakban: 26/2014. (III. 25.) VM rendeet] hatáyon kívü heyezte, ezét1 a VOC diffúz fonások és technoógiák határértékeinek megáapítását a hatáyba épett új jogszabáy aapján tette meg a Feügyeőség. Zaj- és rezgésvédemi szempontbó: A Dokumentációban fogatak szerint a 17-es épüet KM centrifuga heyiségének eszívására ventiátor kerüt beépítésre. A P22-es pontforráshoz kapcsoódó ventiátor üzemi zajforrásként jeentkezik, ezért szükséges üzembe heyezését követően ismétet mérésse eenőrizni a teephey zajkibocsátását A környezeti z'j és rezgés eeni védeem egyes szabáyairó szóó 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeet 9. (1) szerint: a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó étesítményeket úgy ke tervezni és megvaósítani, hogy a védendő terüeten, épüetben és heyiségben a zaj- vagy rezgésterheés feejen meg a zaj- és rezgésterheési követeményeknek. Ugyanezen rendeet 3. aapján a zajvédemi követemények eenőrzése érdekében a mérés evégzésére köteezheti a környezetvédemi hatóság az üzemetetőt Fehívom a figyemet arra, hogy az Engedéy III. "A TEVÉKENYSÉG FOLYT A T ÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELE!" fejezetének 5.3. pontja értemében tárgyi étesítmény összes zajfon ásainak egnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemi áapota közben végzett zajméré-sek aapján készüt szakvéeményben ke bemutatni, hogy a étesítmény környezetében évő védendő épüetek homokzatai eőtt 2 m-re az Engedéy Z meéketében megáapított zajkibocsátási határértékek tejesünek. A zajméréseket az MSZ szerint ke evégezni és a zajkibocsátási határértékek megáapításának, vaamint a zaj- és rezgésk;bocsátás eenőrzésének módjáró szóó 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeet 5. sz. meékete szerint dokumentáni, majd a Feügyeőségre megküdeni. * A fentiek értemében a Feügyeőség - tekintette arra, hogy a módosítás iránti kéreemme kapcsoatbankizáró ok nem merüt fe- a 314/2005. (XII. 25.) Kmm. rendeet 20. (3) és 20/A. (10) bekezdése aapján, a Ket. 71. () és 72. () bekezdéseinek figyeembevéteéve a rendekező részben fogatak szerint döntött. A Dokumentációban nem kerüt - megjeöve, eküönítve - isme11etésre oyan adat, amey áamtitoknak, szogáati titoknak minősü, vagy amey a Környezethasznáó szerint üzeti titkot képez. 4

6 A Feügyeőség a határozatot, mint hirdetményt a kömyezet védemének átaános szabáyairó szóó évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése és a Ket. 80. (4) bekezdése értemében, a hivataában, a honapján ( és a központi eektronikus rendszeren ( közzéteszi, vaamint - figyeemme a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeet 21. (8) bekezdésére - közhírré téte céjábó megküdi Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének, aki kötees a határozat kézhezvéteét követő öt napon beü gondoskodni annak ){ÖZzététeérő. A jegyző a határozat közzététeét követően tájékoztatja a FeiUgyt:~~~é_g~t a k~zzététe időpontjáró, heyérő, vaamint a határozatba vaó -betekintés! ehetőség módjáró. Az igazgatási szogátatási díj mértéke u környezetvédemi, természetvédemi, vaamint a vízügyi hatósági ejárások igazgatási szogátatási díjairó szóó 33/2005. (XII. 27.) K v VM rendeet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeet]. számú meéketének III/6. és III/10.3. pontjai aapjánkeiit megáapításra, meyet a Környezethasznáó megfizetett. A határozat eeni feebbezés ehetőségét a Ket. 98. () bekezdése biztosítja az ügyfé részére. A feebbezés eőterjes ztésének idejérő a Ket 99. () bekezdése rendekezik. A feebbezési ejárás díjáró a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeet 2. (4) bekezdése rendekezik. A Feügyeőség a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeet 33. () bekezdésére figyeemme jeen ejárás során hozott határozat egy pédányát megküdi az ietékes Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság részére is. Jeen határozatot a Feügyeőség a környezetvédemi hatósági nyivántartás vezetésének szabáyairó szóó 7/2000. (V. 18.) KöM rendeet aapján hatósági nyivántartásba veszi. A Feügyeőség feadat- és hatáskörét, vaamint ietékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeet 8. () bekezdésének c) pontja és. számú meéketének IV. 5. pontja áapítja meg. Jeen döntés -feebbezés hiányában- a feebbezési határidő ejártát követő napon küön értesítés nékü, a törvény erejéné fogva jogerőre emekedik a Ket. 73/A. () bekezdés a) pontja aapján. A döntés közésének napja az a nap, ameyen azt kézbesítették. A Ket. 78. (10) bekezdése és 80. (5) bekezdése értemében a hirdetmény útján közöt döntést a hatóság hirdetőfábiáján vaó kifüggesztését követő 15. napon ke közötnek tekinteni. Budapest, 2014.júius ~ ~;;:-x-;;~ A kíadrnftny hitüétj!.,::/~~i-,t\~~~ni ;:-~~'"o, tj'.( t=~~.. ~:~.. /T.' ~. ;... 9~i;~ ~~E Ji 0?.-...' :~-.; "~:,. f)) :,. ~.'!: :!. r. \,,.)_,, ; '$ :>.. '---.v....?..., ):'h]f~: :-\...i... Q2?.'~~~~czetQ~ Pintér Eszter s.k. igazgató Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

7 L meéket a KTF: /2014. számú határozathoz A 1tey1Iez kötött Iégszennyező fordsok kibocsátási határértéj(ei Pontfonások bemutatása. jeemzői. eőirások. vonatkozó határértékek Technoógiai hőeőáítás: -átítja eő A tecmoógiai gőzt a Környezethasznáó vásároja, nem heyben Levegőterheést owzó technoógiák:. Gyógyszeraapanyag gyártás (Vankomicin) P pontforrás: fennentorok kürtöje azonosító tejesítménye komponensei( fennentor (E, 63 mj /h) fennentor (E 2, 63 m' /h) ammónia p kerbuzita 3 épcsős nedves roncsoó (L 7, m 3 /h) sósav ventiátor (V 5, mjh) --- A vonatkozó határértékeket a 4/2011. (1. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek Határérték Tömegáram megnevezése (mg/m~ küszöbérté< (kjdh) ammónia sósav 30 0,3 P 5 pontforrás: Reakciótér, centrifuga környezetének eszívása azonosító tejesítménye komponensei< tisztatér kímarendszer a 15-ös PS épüetben (L 5, 7530m 3 /h) ventiátor (V 21, 200 m 3 Ih) meti-akoho P 6 pontfonás: reakciótér eszívása P 6 teremeszívó ventiátor (V 15, 5000 m 3 /h) 6

8 P pontforrás: végfedogozás k i ve ze t ő kürtöje Légszcnnyező azonosító tejesítménye komponensei{ tisztatér kímarendszer a p ös épüetben (L 5, 7530 m 3 /h) ventiátor (V 21, 200 m 3 /h) sziárd A vonatkozó határértékeket sziárd anyagra vonatkozóan a 4/201. (L 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek Határérték Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) küszöbérték (kg/h) Szi~r_Si 11em tmdkuspor (7) 150 0, P 13 pontforrás: teremeszívó kivezető kütiője p 13 ventiátor (V 23, 4200 m 3 /h) A VOC tejes kibocsátás határétiéke az egész -es technoógiára (vankomicin - gyógyszeraapanyag-gyártás) vonatkozik. Küön a pontforrásoknak nincs határértéke iékony szerves vegyüetekre (, meti akoho) vonatkozóan. A vonatkozó határértéket ra (propanon, dimeti-keton), ietve meti-akohora vonatkozóan a 26/2014. (. 25.) VM rendeet 2. meéketének 20. pontja aapjárt áapította meg a Feügyeőség. komponensek és Határérték odószer anyagcsoportok megnevezése fehasznáás küszöbérték (t/év) VOC tejes kibocsátás az odószerbevite 15 %-a - P 17 pontforrás: fermentor bűzteenítö kütiője i fermentor (E 171,63 m 3 /h) fermentor p 17 (E 172, 63 m 3 Ih) kerbuzita 3 é pc sős nedves roncsoó ammónia (L 17, 90%) ventiátor (V 27, m 3 /11) ~- '7

9 A vonatkozó határértéket a 4/20. (I. I 4.) VM reneeet 6. meékete aapj án áapíto tt a meg a Feiigyeöség. Lég szennyező komponensek Határérték Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) kiiszöbérték (kg/ h) ammónia Gyógyszeraapanyag gyártás (Gramicidin, Tyrothrichin) -- P pontforrás: fennentorok kü1iőj e fermentor (E 3, 63 m'h) fermentor (E 4, 63 m' /h) ammónia P kerbuzita 3 épcsős nedves roncsoó (L 7, m 3 /h) sósav ventiátor (V 6, mj/h) A vonatkozó határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek Határérték Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) küszöbérték (q,.jh) ammónia sósav 30 0,3 P2 pontforrás: porasztva szárító berendezés kirtője porasztva szárító (E 8, 200 kg/h) ammónia cikon (L O, 47 kg/h) P 2 nedvesmosó (L, 7000 m'h) sósav zsákos tömős szűrő (L 9, 6 mjh) A vonatkozó határé1i ékeket a 4/20. (. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek Határérté< Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) küszöbérték (< g/h) ammónia sósav 30 0,3

10 r P9 pontforrás: extmkciós üzem eszívója heptán touo P 9 eszívó ventiátor (V 19,4200 m 3 /h) eti-akoho izo_pro_pi-akoho! P pontforrás: végfedogozás kivezető kürtője tisztatér kímarendszer a P 15-ös épüetben (L 5, 7530 m 3 /h) _ve11tiáto"_(v_21_1 200 m 3 1h ~ziárc! j j A vonatkozó határértékeket sziárd anyagra vonatkozóan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. P 18 pontforrás: végfedogozó kivezető kürtője II. azonosító tejesitménye komponensek p 18 ventiátor (V 28,200 m 3 1h) P 22 pontforrás: KM centrifuga heyiség eszívás azonosító tejesítménye komponensek KM centrifuga (E 173, 150 kg) heptán p 22 G4 szűrő (L 18, 80%) touo ventiátor (V 32, 5000 m 3 1h) A VOC tejes kibocsátás határértéke az egész 2-es technoógiára (Gramicidin, Tyrothrichin gyógyszeraapanyag-gyártás) vonatkozik. Küön a pontfonásoknak nincs határértéke iékony szerves vegyüetekre (, heptán, touo, eti-akoho, izopropi-akoho) vonatkozóan. A vonatkozó határértéket ra, heptánra, touora, eti-akohora, izopropi-akohara vonatkozóan a 26/2014. (III. 25.) VM rendeet 2. meéketének 20. pontja aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek és Határérték odószer anyagcsoportok megnevezése fehasznáás küszöbérték (t/év) VOC tejes kibocsátás az odószerbevite 15 %-a - 9

11 3. Gyógyszeraapanyag gyártás (Nisztatin) A technoógia a dokumentáció szerint jeeneg nem üzeme, nyivántartásbó vaó kivéteét a Környezethasznáó nem kezdeményezte, ezért bejeentés-köte!ezettségét nem szüntette meg a Fe ügyeőség. P pontfonás: fermentorok kürtője fermentor (E 3, 63 mj/h) fermentor (E 4, 63 mj /h) ammónia p kerbuzi ta 3 épcsős nedves roncsoó (L 7, m 3 /h) sósav ventiátor (V 6, 0000 m 3 Ih) A vonatkozó határétékeket a 4/2011. (1. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek Határérték Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) {üszöbérték (kg/h) ammónia sósav 30 0,3 P2 pontforrás: porasztva szárító berendezés küttöje azonositó tejesítménye komponensek porasztva szárító (E 8, 200 kg!h) ammónia cikon (L O, 47 kg/h) P 2 nedves mosó (L, 7000 m 3 Ih) zsákos tömi ös szűrő (L 9, 6 m 3 sósav Ih) A vonatkozó határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek Határért é{ Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) küszöbérték (kg/h) ammónia sósav 30 0,3 P9 pontforrás: extrakciós üzem eszívója heptán touo P 9 eszívó ventiátor (V 19,4200 m 3 /h) eti-akoho izopropi-akoho 10

12 A VOC tejes kibocsátás határértéke az egész 3-as tecmoógiára (Nisztatin - gyógyszeraapanyag-gyá1tás) vonatkozik. Küön a pontforrásoknak nincs határé1téke iékony szerves vegyüetekre (meti-akoho) vonatkozóan. A vonatkozó határéiéket meti-akohora vonatkozóan a 26/2014. (III. 25.) VM rendeet 2. meéketének 20. pontja aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensei<. és Határérték odószer anyagcsoportok megnevezése fehasznáás küszöbérték (t/év) VOC tejes kibocsátás az odószerbevite 15 %-a - 6. Kutatási Labor P 14 pontforrás: Kutatási abor vegyifüke. eszívó sósav meti-akoho p 14 ventiátor (V 24, 150m 3 /h) eti akoho izopropi-akoho A sósavra vonatkozó határértéket a 4/2011. (I. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek Határérték Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) küszöbérték (kgh) sósav ,3 - P 15 pontforrás: Kutatási abor vegyifüke I. eszívó azonosító tejesítménye mmponensek sósav meti-akoho p 15 ventiátor (V 25, 150m 3 /h) eti akoho izopropi-akoho A sósavra vonatkozó határértéket a 4/20. (I. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensei<. Határérték Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) küszöbérték (k~h2 sósav 30 0,3

13 r P 16 pontforrás: Kutatási abor vegyifüke I. eszívó azonosító tejesítménye komponensei{ sósav meti-akoho p 16 ventiátor (V 26, 150 m 3 /h) eti akoho izopropi~akoho A sósavra vonatkozó határértéket a 4/2011. (J. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek Határérték Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) küszöbérték (kg/h) sósav 30 0,3 P 19 pontfonás: Kíséreti üzem égtér eszívás I. p 19 ventiátor 0129, 5000 m 3 /h) ecetsav P 20 pontforrás: Kíséreti üzem égtér eszívás II. azonosító tejesítménye komponensei{ P 20 ventiátor (V 30, 5000 m 3 /h) ecetsav P 21 pontfonás: Kíséreti üzem égtér eszfvás III. P 21 ventiátor (V 31, 5000 m 3 /h) ecetsav A VOC tejes kibocsátás határértéke az egész 6-os technoógiára (Kutatási abor) vonatkozik. Küön a pontforrásoknak nincs határértéke iékony szerves vegyüetekre (meti-akoho) vonatkozóan. A vonatkozó határértéket meti-akohoha vonatkozóan a 26/2014. (III. 25.) VM rendeet 2. meéketének 20. pontja aapján áapította meg a Feügyeőség. komponensek és Határértéi odószer anyagcsoportok megnevezése fehasznáás küszöbér ték VOC tejes kibocsátás (t/év) az odószerbevite 15 %-a - 12

14 7. Szü<.ségáram eátás P 23, P24 pontforrások: aggregátor kipufogógáz evezetése -~ i ' p 23 nitrogén-oxidok Deutz TR 22-D dízemotoros szén-monoxid áramfeje sztő (E 174, 22 KVA) sziárd anyag p 24 nitrogén-oxi<ok Deutz TR 135-D dízemotoros szén-monoxid áramfejesztő (E 175, 135 KVA) sziárd anyag! A vonatkozó határértéket a 4/2011. (I. 14.) VM rendeet 6. meékete aapján áapította meg a Feügyeőség. A 4/2011. (I. 14.) VM rendeet 7. sz. meéketének aapján: Az eőírások nem vonatkoznak azokra a szükségáramforrást hajtó, heyhez kötött motorokra, ameyek 50 h/évné rövidebb ideig üzemenek. Ezekre a berendezésekre kibocsátási határértéket nem ke kiadni, az aapbejeentés ekészítése azonban köteező. Az üzemidő megáapításáná nem ke figyeembe venni a motorok időszakos, tejes foújítása után, biztonsági okbó egfejebb 6 évenként egyszer végzett, egfejebb 24 órás próbajáratás időtartamát. A tejes feújítást követő próbajáratásró annak megkezdése eőtt 5 munkanappa az ietékes környezetvédemi hatóságo! írásban értesíteni ke. komponensek Határérték Tömegáram megnevezése (mg/m 3 ) <.üszöbérték (kg/h) szén-monoxid nitrogén-oxidok sziárd anyag

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 17734-11/2011. Tárgy: A Ceva-Phylaxia. Oltóanyagtermelı Zrt.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2977-27/2010. Tárgy: A GE Hungary Kft. Budapest, Váci út 77.

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7373-4/2012. Tárgy: A LIGHTTECH Kft. 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI CSOPORT

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI CSOPORT BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI CSOPORT 1102 Budapest, Szent László tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2798-10/2012. Tárgy: A Rega-Metall Fémfeldolgozó Kft. (2381

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

tfg. számú előterjesztés

tfg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere tfg. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú

Részletesebben

Kérjuk. VÚI<lSÚlh<l1l hivatkozzoll iklalószanlllnkra! előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT

Kérjuk. VÚI<lSÚlh<l1l hivatkozzoll iklalószanlllnkra! előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT Ik!. sz.: KTVF: 32-5/2010. Előadó: Farkas Ildikó Czinege Anett Brenkus Károly Köllő Orsolya Magyari Julianna dr. Balázs Endre Kérjuk. VÚI

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 316-3/2/2014./I.

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KÓBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGIFŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZT ÁL Y

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KÓBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGIFŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZT ÁL Y BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KÓBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGIFŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZT ÁL Y ll 02 Budapest, Szent László tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Pest Megyei Kormányhivatal a a

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5478-10/2011. Tárgy: A GE Hungary Kft. Váci Fényforrásgyárának

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL UI, LW IEI,E111! PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: PE/KTF/1471-6/2015. Tárgy: A Budapest XIV. kerület, Füredi u. 53-63. Ügyintéző: Hévizi Márton szám alatti Fűtőmű elnevezésű létesitményre és dr.

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 804-24/2012. Tárgy: A MPF-FÉG Kft. Ócsa, Kiss J. u. 34-38.

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 3352-1/2012. Tárgy: A GlaxoSmithKline Biologicals Kft. Gödöllő, vakcinagyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének

Ikt. sz.: KTVF: 3352-1/2012. Tárgy: A GlaxoSmithKline Biologicals Kft. Gödöllő, vakcinagyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3352-1/2012. Tárgy: A GlaxoSmithKline Biologicals Kft. Gödöllő,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4780-1/2012. Tárgy: A 150. számú Budapest (Ferencváros)- Kelebia-országhatár

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2858-2/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben