A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács András jegyző eenjegyzéséve), mint Megrendeő másrészrő Saubermach er -Bicske Kereskedemi és Szogátató Kft. (206 0 Bicske, Kossuth u ) képvisei: Rák József ügyvezető igazgató, Kapusi Krisztián ügyvezető igazgató; cégjegyzékszám: , adószám: ), mint Szogátató (együttes enevezése ese én: Szerzödö Feek) közöt az aábbi fetéteekkel. A SZERZÓDÓ FELEK KIJELENTÉSEI 1.1. A Szerzödö Feek kijeentik, hogy jeen szerzödés a Feek köz! júius 30-án étrejött Biatorbágy Város közigazgatási terüetén keetkező sziárd huadék gyűjtésére, eszátására, ártamatanfiására szóó szerzödés január 1-jétö hatáyos módostása, mey megfee a Huadékgazdákodásró szóó évi XLIII. Törvény, a 64/2008. ( ) Korm. rendeet és a 224/2004. (VII. 2.) Korm. rendeetben fogataknak. A Szerzödés jeen módostásban nem érintett pontjai vátozatan tartaomma érvényesek A Megrendeő kijeenti, hogy a jeen szerzödés megkötése képviseeti szabáyait, vaamint harmadik szeméyekke szemben váat köteezettségeit nem sérti A Szeigáitató kijeenti, hogy a székheye szerint ietékes cégbróságon bejegyzett gazdasági társaság, jeen szerzödés megkötése képviseeti és cégszabáyait, vaamint harmadik szeméyekke szemben váat köteezettségeit nem sérti A Szeigáitató kijeenti, hogy a jeen szerzödés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéyekke, tárgyi, technikai és szeméyi fetéteekke rendekezik. A jeen szerzödés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéyek másoata a jeen szerzödés 2. meéketét képezi.. A SZERZÓDÉS TÁRGYA A Megrendeő meg rendei, a Szeigáitató eváaja Biatorbágy Város közigazgatási terüetén keetkező sziárd mmmunáis huadék gyűjtését, szátását és a Bicskei Regionáis Huadékkezeő Teepen történő ártamatantását, vaamint a omtaantás evégzését.. A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA Edényzet A teepüésen a huadék gyűjtés e szabvány edényzetbő (60, 120, 240 -es kuka, es zárt konténer) történik figyeemme jeen szerzödés egyéb kiegésztö rendekezéseire. A többet huadék eheyezésére a Szeigáitató áta forgamazott feiratozott zsák szeigá Huadékszáiás A akossági huadék gyűjtése a Szeigáitató tuajdonában évő zárt rendszerű, öntömörtös jármüparkka, az önkormányzatta egyeztetett program aapján heti gyakoriságga- a meéket járattervben (1. sz. meéket) fogatak szerint- történik. - - i L. Vf

2 Önkormányzati intézmények, Biatorbágy teepheyü váakozások huadékszátása a akossági huadékszátássa azonos napon történik. Amennyiben a járatnap ünnepnap, a huadékszáiás az ünnepnapot követő eső munkanapon történik. Az ettő etérő esetekben a Szaigáitató eőzetesen Irásban tájékoztatja a akosságat és a Megrendeö az eseményt megeőző szatási napon. Az indokotan emaradt szaigáitatás 24 órán beü pótásra kerü: 24 órát meghaadó akadayoztatás eseén a Szaigáitató megodási javasatot tesz. Indokotan emaradhat a szaigáitatás az aábbi esetekben: járhatatan utak (a kedvezőten időjárási viszonyok következtében, ietve út- és közmüéptés miatt); Huadékerakás A huadék erakása a Szaigáitató kezeésében évő, védeemme eátott Bicskei Regionáis Huadékkezeő Teepen történik. A Szaigáitató biztostja a Megrendeő képviseője részére a Bicskei Huadékerakóra történő beépést eőzetes egyeztetés után. A huadékerakó feetti rendekezési jog a Szogátatót ieti, Igy a szerzödés tejesitése érdekében a Megrendeőnek sem Bicske Város Önkormányzatáva, sem mássa semminem ü jogviszonyt nem ke étesiten i. A Szaigáitató biztosja a Megrendeőnek a bicskei huadékerakó egaább 20 évig történő igénybevéteét teepüési huadék erakása céjábó. IV. OKTATÁSI PROGRAM A Saubermacher cég ausztriai tapasztaata aapjan kidogozásra kerü egy-egy oktatási program az óvadas és átaános iskoás gyerekek részére a környezetvédeem és a huadékgazdákodás ismertetése. Az oktatási program a szaigáitatás szerves része. Az oktatást az eddigi gyakorat szerint a teepüések pedagógusai végzik, a programhoz szükséges eszközök biziasitását a Szaigáitató váaja. V. SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS V.1. Szaigáitató a teepüés közterüetein 6 heyen, 4 edényzetbő áó (6 db edény Szogatató, 18 db edény Megrendeő tuajdonában) 3 frakciós (1 x papr, 2 x üveg, 1 x müanyag) szeektiv huadékgyüjtő szigetet üzemetet. A szigetek a következő közterüeteken taáhatók: Viadukt akópark Fő u. 68. Yb Mikós sétány, üzetközpont mögött Bajcsy-Zsiinszky. u. 7. Nagy u. - Szabadság u. sarok (Kastéy Csemege eőtt) Koozsvári u.- Géza fejedeem u. (Sportpáya meett) V.2. A akosok a " Házhozmenő szeektiv gyüjtés " szaigáitatás révén otthonukban gyüjthetik az ún. sarga zsákban a csomagoás! huadéko vegyesen, ameyet kéthetenként (páratan hetek) szedik be a gyüjtőautók a haztartásoktó a gyüjtési napokon. (Ez azt jeenti, hogy kitisztitva eheyezhető Igy az üvegen kivü /baesetveszéy/ a müanyag csomagoások, a társitott itaos kartanok és fém csomagoások. A zsákon feirat ad informaciót a akosnak minderrő.) A vegyes háztartási paprhuadékot (p.: rekámújságok, összehajtott karton, stb.)- a akosok áta - kötegeve, vagy paprdobozban szintén küöngyüjtve, havonta szedik be a gyüjtőautók a háztartásoktó a gyüjtési napokon. V. 3. Eektronikai huadékgyüjtő konténer kerü eheyezésre a Sziy Kastéy udvarában. V.4. Eektronikai huadékgyüjtő konténer kerü eheyezésre a Sziy Kastéy udvarában a omtaantássa egy időben !

3 VI. LOMTALANÍTÁS!, ELHAGYOTT HULLADÉK KEZELÉSE A Szeigáitató a háztartásokban keetkező omhuadékot, évi 1 akaomma, maximum 3 m3-t háztartásonként eszája és ártamatan tja, az aábbiak szerint: a.) a omtaantás a kommunáis gyűjtésse azonos időben- hétfőn, szerdán vagy csütörtökön-, de a akók áta kért napon történik; március 1. és november 30. között. b.) 22/ es teefonszámon 111-es vagy 113-as meéken kérhet időpontot a ornek eszáítására, i. e-maiben a emen, egy hétte eőre. c.) csak a díjhátraékka nem rendekezök vehetik igénybe. Száióevé készü a omtaantásró. Szeigáitató váaja, hogy heti szinten 5 m3 ehagyott huadéket összegyűjt, eszáit és ártamatanít. Az e föött fennmaradó, közterüeten ehagyott huadék eszátási és ártamatanítási kötséget a évi XLIII. Huadékgazdákodási törvény 30. aapján az Önkormányzat fizeti. VII. A SZOLGÁL TAT ÁS DÍJA VII. A SZOLGÁL TAT ÁS DÍJA V/1.1. Biatorbágy terüetén keetkező sziárd kommunáis huadék gyűjtése, száftása és ártamatantása heti gyakoriságga történő száiás esetén: Szeigáitató a Pogármesteri Hivata akemnyivántartása aapján a akosokka, önkormányzati intézményekke egyedi szerzödést köt, meyrö rásban tájékoztatja a megrendeőt E szerzödés megkötéséve a akos és intézmény a szerzödésben fogataknak megfeeő iterre és az adott évre szóó matricát kap, mey megétéve igazoja a szerzödés kötéset és a szerzödés tartamát V.2. A évi díj mértéke a képviseö-testüet áta efogadott díjak: Lakossági d j: SZERZODHETO EDENY MERET HAVI Oritési dij NEGYEDEVES Oritési díj 60 iteres edény 920 Ft+ AFA, Ft+ AFA,- 120 iteres edény 1037 Ft+ AFA, Ft+ AFA,- 240 iteres edény 1847 Ft+ AFA, Ft+ AFA, iteres bobrak 8462 Ft+ AFA, Ft+ AFA,- VII. 3. Az eszátott huadék mennyisége után az önkormányzati intézmények áta fizetendő szaigáitatás i d j 3f22 Ft/iter + ÁFA. VII.4. Többet huadék szátására: 60 iteres zsák 467 Ft+AFA!db 120 iteres zsák 520 Ft+ AF A/db VII. 5. KO/terüeti- és üdüőterüeteken éetviteszerűen egész évben ott tartózkodék a szogátatási d j 1 DO %-át téritik meg a közszogátatónak. Küterüeti- és üdüőterüeteken a szogátatást ideigenesen igénybevevő akók (éetviteszerüen egész évben ott nem tartózkodék) a 60, 120, 240, 11 DO iteres kuka utáni d j 75 %-át fizetik meg a k.. ozsz01ga 'It a t' ana k azaz: SZERZODHETO EDENY MERET HAVI Oritési díj 60 iteres edény 690 Ft+AFA 120 iteres edény 778 Ft+AFA 240 iteres edény 1385 Ft+AFA iteres bobrak 6347 Ft+AFA VII. 6. A gyűjtoautova Járhatatan küterüetr- és üd üaterüeten - szogatatast ideigenesen igénybevevő- akó ingatan tuajdonosoknak 120 iteres zsák utáni díj 75 %-áért, azaz 402 Ft+AFA!db megfeeő mennyiségű jezett zsákot biztosja a Szogátató, és ebben kötees a akosság a huadékokat a járható út határára kiheyezni. Szeigáitató csak ezen terüetrő kötees a huadéket eszáita ni. Ezen szogátatást a Szeigáitató feajánja a gyűjtőautóva járhatatan beterüeti utcák akosai részére is

4 VII.?. A szaigáitatás fedezetet nyújt: a.) a maricáva eátott edényzetben a szarzödöt mennyiségű huadék ürtésére, eszátására és ártamatanitására, b.) az edényzetek körü eszórt huadékok összetakaritására, c.) a huadék erakás kötségeire, a huadékerakó fejesztésére, új erakó tér kiéptésére, üzemetetésére, d.) a bicskei huadékerakó rekutivációjának és 30 éves utóeenőrzés kötségeire, e.) a huadékszáió járművek korszerűstésére, újak beszerzésére, újak beszerzésére, f.) g.) h.) i.) j.) szeektiv huadékgyűjtő szigetek üzemeetetésének kötségeire, dfjbeszedés kötségeire, akosság veszéyes huadék gyűjtési akció megszervezésére és szátási kötségeire, az iegáis szeméterakóró származó heti 5m3 gazdátan huadékszáitási, ártamatanftási kötségére, oktatási programra. VII. B. A omtaantások akamáva begyűjtött, eszáított és ártamatanfott huadék kezeési kötsége: Ft/m3 + ÁFA. Az iegáis szeméterakók feszámoása- heti két akaomma (hétfő, péntek)- küön erre a feadatra szarvezett gyűjtőjáratta történik. Ezen szaigáitatás dija gépjárműven ként, óránként Ft+ÁFA, a huadék eheyezéséért fizetendő ártamatanitási dij Ft+ÁFA/tonna. A Szaigáitató áta eszáfott omtaan i tás és az iegáis szeméterakókró származó gazdátan huadékok mennyiségét az önkormányzat áta kijeöt szeméy igazoja GPS-sze támogatott manetevé aapján összesitett árad j és méregjeggye igazoható huadék-eheyezési d j megáapftásáva. VII. 9. A zödhuadék-száiás évente 15 akaomma (kéthetente) ápriis 20.-október 31. között foyamatosan zajik küön erre rendszeresitett gyűjtőjárművel A zsákok átátszó anyagbó, 120 iteres méretben készünek zöd szinű feiratta jeöve, kötözövei eátva. A zsákba csak oyan zödhuadék heyezhető e, ami a zsák méretének megfee. Egy 120 iteres zsák ára 309 Ft+ÁFA/db. Évente egyszer- várhatóan október 30. után- téritésmentesen zödhuadék (faevé) gyűjtésre kerü sor. V.1 O. A "Házhozmenö szeektiv huadékgyűjtés" keretében Biatorbágy akossága az éves Oritési számnak megfeeő ingyen zsákot vehet át a szogátatótó. Azon fakosok részére, akiknek enné több zsákra van szüksége, a Szaigáitató 2011-ben 123 Ft+ÁFA/db áron biztosit szeektiv huadékgyűjtésre rendet zsákokat, a jeenegi zsákárusió heyeken. A vegyes háztartási papirhuadékot (p.: rekámújságok, összehajtott karton, stb.)- a akosok áta- kötegeve, vagy papirdobozban szintén küöngyűjtve, havonta szedik be a gyűjtőautók a háztartásoktó a gyűjtési napokon. A,.Házhozmenő szeektiv huadékgyűjtés" kötségei megoszanak a Megrendeő és a Szaigáitató között. A Megrendeőt ebbő terheő kötség Ft+ÁFA/óra gépjárművenként VIi. KÖZSZOLGÁLTATÁSI DiJ MÓDOSiTÁSA, SZÁMLÁZÁS, DiJHÁTRALÉK V.1. Közszogátatási díj meghatározása és módositása 1. Az önkormányzat képviseö-testüete rendeetében határozza meg az átaa szarvezett akossági kommunáis huadékkezeés közszogátatás díját. 2. A teepüési huadék kezeésére irányufó közszogátatás dijmegáapitásának ki ke terjednie a közszogátatás tejesitésének gyakoriságára és módjára, a tejesiés heyének, a dfjfizetési fetéteeknek és médoknak a megáapitására. 3. A közszogátatásnak az önkormányzat rendeetében meghatározott dja a közszogátató áta az adott közszogátatásra akamazható d j egmagasabb mértéke. 4. A közszogátatási dj nem tartamazhat indokoatan megküönböztetést a küönbözö fogyasztók, ietve fogyasztói csoportok között. -4-

5 5. A teepüési huadék kezeésének dfját az önkormányzat a következő egy éves a tárgyév január 1-tö december 31-ig terjedő dfjfizetési idöszakára áapftja meg. A djfizetési időszakot -amey egaább egy év - és annak kezdetét az önkormányzat rendeetében határozza meg. 6. A teepüési huadék kezeésére irányuó közszogátatás dfját az önkormányzat képviseötestüete a rendeetében meghatározott közszogátatássa arányosan áaptja meg. 7. A közszogátatás dfját úgy ke meghatározni, hogy a) a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, ietve az indokot kötségek és ráfordftások megtérüésének biztosfiására akamas egyen és b) ösztönözzön a közszogátatás biztonságos és egkisebb kötségü eátására, a közszogátató kapacitásának hatékony kihasznáására, vaamint a huadékkeetkezés csökkentésére és a hatékony huadékgazdákodásra. Indokot kötségnek és ráfordtásnak minösü küönösen a huadékbegyűjtés, -szátás és - ártamatantás gyakorásához szükséges, a huadékártamatantó étesftmények, ietve a eeresztő heynek a közszogátatássa kapcsoatos üzemetetési és karbantartási kötségei és ráfordftásai, a környezetvédemi kiadások és ráfordtások, vaamint a közszogátatás körében működtetett étesftmények utógondozásának és manitorozásának a djfizetési idöszakra vetitett kötsége. A tartós működéshez szükséges nyereségnek minösü a közszogátatás tejesitése során -az evonásokra, támogatásokra és a szeigáitatás jeegére tekintette az adott önkormányzatta egyeztetett mértéket meg nem haadó - képzett nyereség, amey biztostja az indokot fejesztések (bövtések, rekonstrukciók) forrását, ietve az indokot befektetések megtérüését Közszogátatási djcsökkentö tényezöként ke figyeembe venni a közszogátatás tejestéséhez biztostott, a kötségek eentéteezésére kapott, kötségvetési, ietőeg önkormányzati támogatást, a közszogátatás tejesitése foyamatában keetkező maéktermékek (p. biogáz, komposzt), vaamint a szeakiven begyűjtött huadékok hasznositásábó vagy hasznositás céjára történő átadásbó származó bevétet. 8. Az utágondozási és monitorozási kötségek a közszogátatási dfjban akkor érvényesthetök, ha a közszogátató az utógondozás, ietve a manitorozás körébe tartozó feadatai eátására tervet készit, amey aapján mennyiségarányosan megáapftja az ennek megvaóstásához évente szükséges, infációva korrigát bevétet, s annak mértékét a passziv időbei ehatároásokka szemben közveten kötségként számoja e vagy, ha az utógondozás, ietve manitorozás céjára szükséges fedezetet csak közeiteni ehet, akkor az időközönként ismétődő jövőbeni kötségekre cétartaékot képez. Jogszabáy az utógondozás, ietve a manitorozás körébe tartozó feadatok eátását az ártamatantást végző szeigáitató számára köteezövé teheti. 9. A szeektiv gyűjtésben résztvevőnek - a huadéknak a begyűjtőheyen (p. huadékgyűjtő udvar, gyűjtőpontj történő átadásáért -d j nem számtható fe. 1 O. A közszogátatási d j megáaptása az átaános forgami adó nékü számfott egységnyi djtéteek meghatározásáva történik. Az egységnyi djtétet a fent meghatározott indokot kötségek, ráfordtások és a fent meghatározott nyereség összege és a várható szogátatási mennyiség hányadosaként ke megáaptani. Teepüési sziárd huadék esetében a várható szogátatási mennyiség a teepüésen szogátatást igénybe vevök számának és a fajagos huadékmennyiségnek a szorzata. A fajagos huadékmennyiség meghatározása a djkakuáció része, ameyet az eözö évi tényeges szogátatási mennyiség aapján ke számtani. Az egységnyi djtéteek - eküöntve - tartamazzák a huadék begyűjtésének, szátásának, szeektiv gyűjtésének és az utógondozásra, ietve monitorozásra is kiterjedő ártamatantásának kötségeit. Az egységnyi djtéte megáaptásakor figyeemme ke enni arra, hogy a gyűjtőedényzet az ingatantuajdonos vagy a közszogátató tuajdona-e. Ha a gyűjtőedényt küön bérette a közszogátató biztosja, annak kötsége a djtéte megáapftásáná nem vehető figyeembe. Az egységnyi djtéteek a számázás kötségeit is tartamazzák. 11. A fizetendő közszogátatási dj az egységnyi djtéte és az ürtések mennyiségéne<, ietve gyakoriságának a szorzata. -5 -

6 ', 12. A közszogátató kötees a közszogátatási dj megáapitása érdekében minden év november 1. napjáig djkakuációt készíteni. Ha a közszogátató a közszogátatás körébe tartozó tevékenység meett más gazdasági tevékenységet is foytat, a kötségtervben a kötségek szigorú eküönítésének médszerét is akamaznia ke. 13. Az önkormányzat rendeetében meghatározza a közszogátatási dfjat és a díjakamazás fetéteeit. 14. A közszogátatási dfj számítására szogáó kakuációs séma vagy dfjképet akamazása eseén az önkormányzat árrendeetének részetesen ke tartamaznia a kakuációs sémát, ietve a dfjképetet. 15. A Szaigáitató 201 O. évi dfjkakuációjában sze re petetett árak a évi dfjkakuációhoz képest nem haadhaja meg a KSH áta közöt tárgyév január 1-tö érvényes huadékszáftási infiáció mértékét. V.2. Számázás, szogátatási díjak kiegyenitése A akossági dfjbeszedésre utóag, negyedévente kerü sor, meynek megszervezését, bonyotását, a akosság iyen irányú tájékoztatását a Szaigáitató váaja. A közszogátatási dfj megfizetése a akosság részérő készpénz-átutaási vagy beszedesi megbfzássa történik a Szaigáitató számájára. A számvátozás bejeentése a Szaigáitató köteessége. A Szaigáitató a teepüési sziárd huadék kezeésére irányuó huadékkezeési közszogátatás igénybevéteéért fizetendő közszogátatási díj beszedésére, vaamint szükség eseén behajtására, vaamint a száma kiáiására és kézbesiésere jogosut aváakozó! akamazni. V.3. Díjhátraék rendezése Feek megáapodnak abban, hogy a nem veszéyes teepüési sziárd huadék kezeésére irányuó kompex huadékkezeési közszogátatás igénybevéteéve kapcsoatosan keetkező igazot tuajdonosi dfjhátraékok adók médjára történő behajtása érdekében köcsönösen együttmüködnek a Hgt.26. -ában fogat rendekezéseknek megfeeöen az aábbiak szerint: A huadékkezeési közszogátatás igénybevéteéért az ingatantuajdonost terheő dfjhátraék és az azza összefüggésben megáapitott késedemi kamat, vaamint a behajtás egyéb kötségei adók médjára behajtható köztartozásnak minösünek. A dfjhátraék keetkezését követő 30 napon beü a Szaigáitató fehfvja az ingatantuajdonos figyeimét a dfjfizetési köteezettségének emuasztására és feszója annak tejesitésére. A feszátás eredményteensége eseén a dfjhátraék keetkezését követő 90. napot követően a közszogátató - a feszátás megtörténtének igazoása meett - a díjhátraék adók médjára történő behajtását az önkormányzat jegyzőjéné kezdeményezi. Az önkormányzat jegyzöje - a kezdeményezés kézhezvéteétő számfott nyoc napon beü - a küön jogszabáyban meghatározottak szerint intézkedik a dfjhátraék, késedemi kamat és a femerü! kötségek behajtása érdekében. A behajtott dfjhátraékot, késedemi kamatot, vaamint a közszogátatónak az ezze kapcsoatban femerü! és behajtott kötségeit az önkormányzat jegyzöje nyoc napon beü áuaja a közszogátatónak. Ha a közszogátatást igénybe vevő díjhátraékos nem tuajdonosa az ingatannak és a vee szemben efoytatott behajtás eredményteen, a djhátraékot, késedemi kamatot és a femerü! kötségeket az -6-

7 ingatan tuajdonosátó, ietve vagyonkezeőjétő ke behajtani. esetében a tuajdonosok feeőssége egyetemeges. Közös tuajdonban áó ingatan A behajthatatan dfjhátraék esetében ennek tényérő és okáró az önkormányzat jegyző je - a behajtás eredményteenségét követő nyoc napon beü - igazoást ad a közszogátatónak. IX. KÖTELEZETTSÉGEK IX.1. A Szaigáitató köteezettségei a) A Szaigáitató köteezi magát a közszogátatás foyamatos és tejeskörü eátására. b) A Szerzödö Feek rögzftik, hogy a Szaigáitató a huadék átvéteéve szerzi meg annak tuajdonjogát, és ettő az időponttó visei a kárveszéyt c) A Szaigáitató kötees a huadéko átvenni és a hatáyos jogszabáyoknak ietve hatósági eörásoknak megfeeöen evégezni a huadék ártamatanftását és eheyezését a Bicskei Regionáis Huadékkezeő Teepen. d) A Biatorbágyi teepheyü váakozások huadékszáftását a Szaigáitató egyedi szerzödésekben szabáyozza. A Szaigáitató feadata a Biatorbágyi teepheyü váakozások dfjának beszedése. e) Abban az esetben, ha a Szaigáitató az átvett huadékban veszéyes huadéko taá, azt a huadék termeője kötees visszafogadn i, vagy a kötségek áthárftásáva ezeket az anyagokat igazohatóan ártamatanftani ke. A veszéyes huadék kezeésébő keetkező többetkötséget a huadék termeője visei. f) A Szaigáitató váaja, hogy évente egyszer megszervezi a veszéyes huadékok összegyűjtését a akosságtó és a száftási kötségeket átváaja az ÖnkormányzattóL g) A Szaigáitató a huadék mennyiségérö számftógépes nyivántartást vezet, és a jogszabáyban eöfrt adatszogátatási köteezettségét rendszeresen tejesfti. h) A Szaigáitató évente egaább egy akaomma- a tárgyéve követő hónap 31-ig - irásban tájékaztaja Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviseö-testüetét a szaigáitatás során szerzett tapasztaatairó. i) A Szaigáitató feadata a közszogátatás tejesftéséhez szükséges jármű, gép, berendezés biztosftása, vaamint a szükséges étszámú és képzettségű szakember akamazása. j) A Szaigáitató köteezi magát a közszogátatás foyamatos, biztonságos és bövfthetö tejesftéséhez szükséges fejesztések, beruházások és karbantartáso< evégzésére. k) A Szaigáitató köteezi magát, hogy a begyűjtés során eszáródott huadéko összetakarftja. ) ha a huadékgyüjtö edény igazotan a Szaigáitató hibájábó rongáódik meg, a Szaigáitató kártérftésre köteezhetö. m) A Szaigáitató nem kötees kiürfteni azt az edényt, ameyik: + túsúyos (max.: 25 kg/120 -es edény); + sérü!; + későn ett kiheyezve; + veszéyes huadéko tartamaz; foyékony hamazáapotú huadéko tartamaz; + ameyik nincs eátva a fx/2/a pont szerinti matricáva, vagy a matrica nem fee meg az edény méretének; IX.2. Megrendeő köteezettségei a) Megrendeő köteezi magát, hogy minden információt (név, akcfm, étszám stb.) a Szaigáitató rendekezésére bocsát, amey a szaigáitatás hatékony és foyamatos eátásához szükséges. Szaigáitató az adatokat az adatvédemi törvényben eöfrt szabáyok szerint kezei. E körben a Szaigáitató köteezettséget váa arra, hogy a akosságtó begyűjti a huadékszáftásra vonatkozó igényeket, mey aapján megáapftható, hogy az egyes háztartásokná miyen méretü huadékgyűjtő edénybő történik a huadék eszáftása, ietőeg az egyes háztartások miyen edényt igényenek a jövőre nézve. A megfeeő mennyiségü, az edényméretet és a Szaigáitató enevezését tartamazó matricát Szaigáitató ejuttatja a akosság részére. A Szaigáitató gondoskodik a matricák kiosztásáró és arró, hogy a akosságat tájékoztatja a matricák megfeeő edényzeten vaó eheyezésérö. A Szaigáitató nem kötees a huadéko az -7-

8 ingatantuajdonosoktó eszátani, ha a huadékgyüjtö edény nincs eátva maricáva vagy nem a méretének megfeeö matrica van rajta. b) Az Önkormányzat a heyi rendeet megakotásáná a Huadékgazdákodásró szóó évi XLIII törvény 23. szerínijár e. c) Megrendeö köteezi magát a közszogátatás körébe tartozó, vaamint a teepüésen foyó egyéb huadékkezeési tevékenységek és küönbözö közszogátatások összehangoásának eösegtésére.. ' X. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE X. 1. A Szerzödö Feeknek meg ke tennie mindent annak érdekében, hogy közveten tárgyaások útján rendezzenek minden oyan nézetetérést vagy vitái, mey közöttük a szerzödésse kapcsoatban merü fe. Minden, a szerzödés megkötése után!emerüö a megrendeés tejestését akadáyozó körüményrö a feek köcsönösen köteesek egymást tájékoztatni. X.2. Ha az érintett feek a vitái közveten tárgyaások útján nem tudják rendezni, a Bicske Városi Biróság ietékességét fogadják e. XI. A SZERZÓDÉS HATÁLYA, MEGSZÚNÉSE Jeen szerzödés az aáirást követöen ép hatáyba és júius 30-ig. marad hatáyban. jeen szerzödés automatikusan megszünik: a) a szerzödésben meghatározott idötartam ejártáva; b) a közszogátató jogutód néküi megszünéséve. A szogátatási szerzödés az aábbi esetben 6 hónapos femondási idöve femondható a Megrendeő részérö: a) ha a Szaigáitató a környezet védemére vonatkozó jogszabáyok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat eörásait súyosan megsértette, és ennek tényét a biróság vagy hatóság jogerösen megáaptotta; b) ha a Szaigáitató a szerzödésben megáaptott köteezettségét - neki feróhatóan súyosan megsértette. a Szaigáitató részérö: a) ha a Megrendeö a szerzödésben fogat köteezettséget súyosan megsérti, és ezze a Szogátatónak kárt okoz, vagy akadáyozza a szaigáitatás tejesítését. XII. MINÓSÉG-ELLENÓRZÉS A szaigáitatás megkezdésekor a Szaigáitató Szogátatási Napót nyit meg az Önkormányzatta egyeztetett heyen. A tejesiés minöségét kifogásoó bejeentesek ebben tehetök meg. Az emaradt szogátatást a bejeentés után a Feek 24 órán beü közösen kivizsgáják és intézkednek annak pótásáró. A Szaigáitató képviseöje kötees a tejesitési a napóban igazoni. Az eenörzésre jogosut szeméyeket Irásban hatamazzák fe a szerzödés szerinti képviseök az eenörzésre és intézkedésre. XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A szerzödés értemezésére és jeen szerzödésben nem szabáyozott rendekezésekre vonatkozóan a Magyar Köztársaság hatáyos jogszabáyai az irányadóak. 2. Feek joghatáyos nyiatkozatra fehatamazott képviseöi: Biatorbágy Város Önkormányzatának Pogármestere és a Saubermacher-Bicske Kft. ügyvezetö igazgatója. 3. Jeen szerzödés január 1-jétö ép hatáyba egységes szerkezetben

9 c J 4. A szerződést a Feek áttanumányozás után, mint szándékukka és ügyei akaratukka mindenben megegyező! 4 eredeti pédányban jóváhagyóag aáírják. Ket: Biatorbágy, január 28. Megrendeő nevében: &t!.iy, Rákr;z ef ügyvezető i g, zgató Szaigáitató nevében: rza.l r KapusiK /L ügyvezető Igazgató - 9 -

10 Járatterv 2010 január Hétfő LIB-401 Biatorbágy Katain hegy: Otthon u., 5.dűő,4.dűő,Barackos, 3.dűő, Petike u., Orgonás udvar, Berci u., Fő út,.dűő Iharos: Forrás u., Iharos út, Kutya hegy Ürgehegy:. dűő, Gyöngyvirág u.,. dűő, Rózsa u., Fő u., Mészáros dűő, MeditetTán társasház O db 240 it. Káposztáskert u. 3 db 240 it, 18db 120 it. Szii K. u. 8 db 240 it, 5 db 120 it. Borbarátok u., LIV617 Biatorbágy takarítás LKE629 Biatorbágy Peca tó Sz er da LLT-602 Biatorbágy Akotmány u., Kodáy Z tér, Pacsirta u., Guti u., Zsigmond kiráy u., Iskoa u., Mária kiráynő u., Meggyfa u., Karinthy u., Kossuth L. u., Híd u., Országút, Mészöy L. u., Kis köz, Vende tér, Kossuth F. u., Fő u., Feső Pátyi út, Pátyi út, Rózsa u., Bokréta u., Szaonna u., Csiag u., Tavasz u., Yb M. sétány, Kárpát u., Damjanich u., Bodog Gizea u., Fekete köz, Szent Lászó u., Öntöde u., Pipacs u., Búzavirág u., Kinizsi u., Székey u., Diófa u., Ferenc u., Táncsics u., Orvosi rendeő bo br. LBX862 Biatorbágy Szent I. u., Köcsey u., Szent I. u., Vörösmarty u., Tópart u., Haász, Ponty, Tópart, Petőfi köz, Gárdonyi köz, Rákóczi u., Petőfi köz, Rákóczi u., Szent I. u., Nagy u., Rákóczi u., Arany J. u., Béke u., Sáskúti u., Hatház u., Dobó köz, Munkás u., Sáskuti út, Nagy u., Kávin tér, Sándor u., Nagy u., Május. u., Géza fejedeem u., Gábor Á. u., Szent I. u., Tas u., Géza fejedeem u., Zugor u., Rozmaring u., Deák F. u., Koozsvári u., Füzes u., Füzes köz, Szegfü u., Lomb u., Levé u., Koozsvári u., Patak u., Domb u., Határ u., Árpád u., Ámos vezér u., Attia u., Géza fejedeem u., Zsák u., Barackvirág u., Füzes u.,

11 LLT-621 Biatorbágy: Lejtő u., Asó köz, Határkereszt sétány Csütörtök LLT-602 Biatorbágy Szabadság u., Gerébi I u., Bajcsy Zs., u., Széchenyi u., Bocskay u., Hunyadi u., József A. u., Karnia u., Tuipán u., Vioa u., Virág u., Kakukkfű u., Biai Gáspár u., Kandó K. u., Vasút u., Szent Lászó u., Viadukt u., Március 15. u., Ady E. u., Bethen G. u., Petőfi u., Baross u., Kassai u., Móricz Zs. u., Akácfa u., Hársfa u., Jókai u., Lffi-401 Biatorbágy Viadukt akópar e: Sziy K u., Czipri bíró u., Roserrbach u., Káposztáskert u., Yb M. sétány, Roserrbach u.- 3 bobrok, Ritsman P. u., Juhász Gy u., Karikó u., Hámori u., Angei u., Hochwart u., Dévai u., Dózsa Gy. u., Gyöngyvirág u., Raktár u., Ipar u., Iboya u., Áomás u.- bobrok Péntek LIV 617 Biatorbágy takm ítás Készítette: Kecskés Jánosné

12 \ Sb..: d)tgg5 J!'JL 2 6. J KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELNIT FELÜGYELŐSÉG Székesfehérvár, Baatoni út 6. Eöadó: Firnicz I/Kné. Tárgy:Bicske huadékerakóteep fejesztésének, bővítésének, üzemetetésének és rekutivációjának környezetvédemi engedé y e. HATÁROZAT LOO Rumpod Hungária Kft. /Budapest, XIII., Victor Hugó u /, mint kéremező részére a környezetvédemi engedéyt megadom arra, hogy Bicske város küterüetén 015 hrsz-ú, ha 2276 m2 terjedemü, agyaggödör múveésú águ, Teepüésgazda Kft Bicske tuajdonában áó, Rumpod-Bicske Kft kezeésében évő szemétteepén.ss a 0259 hrsz-ú 10 ha 9ó49 m2 agyaggödör múveésú.ágú Rumpod-Bicske Kft kezeésében évő terüeten teepüési és nem veszéyes termeési huadék erakóteepet fejesszen, bóvítsen, üzemetessen és rekutivájon, egyben a tervezett. osztáyú veszéyeshuadék erakó vonatkozásában részetes hatásvizsgáat benyújtását írom eő, meynek tematikáját a hatáyos jogszabá y tartamazza Tervezett tevékenység A tervezett tevékenység céja: A jeeneg üzemeő huadékerakónak és a fehagyott homokbánya terüeteine.)<: összerendezéséve, a környezetvédemi és múszaki követeményeknek megfeeő, korszeru regionáis huadékkezeó-erakó teeppé történő kiépítése, üzemetetése, rekutivációja. 2.0 A tevékenység főbb jeemzói Kiaakítás: A jeenegi /015 hrsz-ú/ huadékerakó terüetén múszaki védeemme eátott erakodó medence, huadékgyújtó udvar, bekötőút, és tejes infrastruktúra kerü kiépítésre. A 0259 hrsz-ú agyaggödör múveési águ terüeten a tényeges huadék száításoknak inegfeeóen ütemezve múszaki védeemme eátott erakó medencék épünek. Levécím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Teefon 22/32 q-943 tgazgató te.: 22{ M.'IB' KérjUk, hogy váaszukban hivatkoz.zannk az Ugyirntstimunkrn! To!ex.: Teefax: 22/

13 2 Üzemeés: Gyújtóudvar: A kiaakított gyújtóudvaron újrahasznosítható, szeektíven gyüjtött és a akosság áta a teepre száított huadékok tároása történik, fedett színben, konténerben, hordókban és szabad téren. Az újrahasznosítható huadékok kiváogatása után a maradék huadékok, szerves huadékok, nem veszéyes huadéknak minósüó huadékok erakásra kerünek. A kiváogatott veszéyes huadékokat - arra fejogosított szervnek töténó átadásáig - fedett, három odaró faakka határot, kármentó zsomppa eátott huadékgyújtó színben, fajtánként eküönítve hordóban, konténerben, rakjapon tároják. Komposztáás: Az ÉK-i agyaggödörben erakott és rendezett huadék feüetén komposzt teep étesü, aho a zödhuadékok és nyesedékek komposztáása történik, meynek keetkező födanyagát a huadékok takarására, és rekutivációra hasznáják. Huadékerakás: A múszaki védeemme kiaakított erakó medencékben a huadékok erakása rétegesen, tömöritésse, rétegenként födtakarássa történik. Az átszivárgó csapadékvíz, a dréncsöveken, áteme ón és gyújtómedencén keresztü a depóniára kerü vissza vezetésre. A huadékerakás technoógiája minden medencében gödörfetötés. A huadékerakás a több ütemben épüő medencékben kb. 20 m rnéyen kezdődik, majd fokozatosan emekedő szinteken az eredeti terepszintig foytatádie Huadékszáítás: A huadékszáítás a gyújtókörzetbó pormentes huadékszá-ító cégépekke és_konténerszáító gépjárművekke ömesztve, vagy szeektíven eküönítve történik Várható környezeti hatások 3.01 Levegőre gyakorot hatások A erakóteepen a következő tevékenységekbó várható égszennyezés: az építési munkáatokka járó porszennyezés, a erakás porszennyezése, a deponát huadék porszennyezése, búzhatása, a tehergépjárművek, munkagépek égszennyezóanyag kibocsátása, a gépjárművek áta ketett, továbbá a száított anyagok fe és erakásábó származó porszennyezés, az üzemépüetekbó származó fűtési eredetü égszennyezés. A tevékenység hatásterüete evegőtisztaság-védemi szempontbó: A beszáítás, gyűjtés miatt érintett teepüések terüete, a száító útháózat, és a teephey terüete. A már deponát huadék búz és porterheését tekintve kb 1000 m-es átmérójü kör tekinthető hatásterüetnek A hatások mérsékése: A égszennyezó anyagok hatása esősorban a huadékerakó teep terüetén jeentkezik. A terüeten foyó tevékenységek esősorba!) sziárd szennyezóanyag kibocsátássa járnak, meynek nehéz frakciói várhatóan még a erakó terüeten kiüepednek. Az építés, kiviteezés során a födmunkákbó adódó sziárd nem toxikus porszenynyezés, nem haadja meg az átagos mezógazdasági munkák során feépő porszenynyezést, azaz kiros égszennyezés nem ép fe. A tervezett és ismertetett technoógia betartása meett, az akamazandó födtakarás a búzkibocsátás szinergikus hatását ényegesen csökkenti. A kompaktoros tömörítés, a rétegenkénti födtakarás, a csapadékvíz fehasznáásáva történő ocsoás az öngyuadást, így az eb bó adádható káros égszennyezés t megakadáyozza. A munkagépek, a száítójárművek áta okozott égszennyezés evegótisztaságra gyakorot hatása a 24 órás átagértékeket figyeembevéve jeentékteen.

14 3 A száításbó adádható por és búzhatást csökkenti, hogy a huadékok száítása zárt jármúvekben, i. konténerekben történik. A komposztáó terüeten anaerob körümények között foyó komposztáás szaghatása csak a közveten környezetet terhei. A hatásterüet immissziós viszonyaiban a erakóteep fejesztése, bóvítése és üzemetetése érdemi vátozásokat nem eredményez, a evegőre gyakorot hatásai semegesnek tekinthetők Taajra gyakorot hatások A ervezett tevékenység taajra gakorot hatásai: A födmunkákbó és tereprendezésbó adódó taajszevény megbontás, taajfeszín vátozás, az eredeti taajtó etérő összetéteü fetötés, rekutiváció után a taaj korátozott újrahasznosíthatósága. Havária, a szigeteés megsérüése eseén taajidegen huadadékok kerühetnek a taaj ba. A taajra gyakorot hatások hatásterüete a fejesztett és bővített erakó tejes terüete. A hatások mérsékése: A tereprendezés, a födmunka, az aapozási munkák a taajfe-színben okoznak vátozást, a taajszerkezetben nem. A tereprendezés során terrnóföd nem kerü kitermeésre, az esetegesen kitermeendó anyagat!akarásra i. a rézsük szögének vátoztatására hasznáják fe. A erakómedencék múszaki védemének, szigeteésének megépítése, a taajt és a erakott huadékokat biztonságosan ehatároja, a taajt káros hatás nem éri. Összefogava: A múszaki védeemme a taajra gyakorot hatások semegesek esznek, bár a bővítés terüetén a korábbitó etérő esz a taaj terheése Vizekre gyakorait hará:;ok A tervezett tevékenység feszín aatti és feszíni vizekre gyakorot hatásai: Kiaakítás: A szigeteés kiaakításáva a rétegvíz utánpótás megvátozása, a feszíni vízevezetés megvátozása. Üzemeés: A deponát huadékra huó csapadékbó csorgaékvíz képződés, az üzemépüetek múködésébó kommunáis jeegű szennyvíz keetkezése, a erakó terüetét érő csapadékvíz keetkezés. Rekutiváció: A feszíni vízevezetés megvátozása, a rekutivát terüeten csapadékvíz átszivárgás. Hatásterüe t: Feszín aatti vizek: Az eredeti taajszevény vízzáró tuajdonsága miatt csak havária esetén szennyezódhet a teephey feszíne aatti rétegvíz. Feszíni vizek: A terüet a Vái-víz és a Szent Lászó patak vízváasztóján heyezkedik e, így a két feszíni vízfoyás és a huadékerakó közötti terüet tekinthető hatásterüetnek. A hatások mérsékése: A huadékerakó terüete a feszíni vízfoyás ok feé efoyássa nem rendekezik, így azokra káros hatást nem fejt ki. A terüeten agyagos iszap, agyagos homok és ösz taáható, a méyedésekben kiaakut tavak is igazoják a ebányászott terüet vízzáráságát A pannon üedékes összetben a vízzáró agyagréteg feszínközeben nem egységes, homokeneséket is tartamazhat, i. vékony homokrétegek is ehetnek benne. A homokrétegek vize a huadékerakótó km-re /Som os-tó/ feszínre juthat csapadékos időjárás esetén. A méyekben taáható agyagrétegek a pannon rétegvizek védemét biztosítják, amit a rétegek nyomásviszonya is igazo. A szigetet erakóhey aj za ta ehető vé teszi, hogy az átszivárgó vizek csak a csurgaékvíz gyújtó aknába gyüjenek össze, meyeket a gyújtóaknábó kiszivattyúznak, és a rendezett huadékra visszaocsonak, amey ott e párooghat.

15 4 A tervezett fenék és rézsüszigeteés biztosítja a feszínközei vízadó réteg szennyezódésének kizárását. A szigeteés megsérüésekor a figyeókút rendszer múködtetése közbeavatkozási ehetáséget teremt Az üzemépüetek kommunáis szennyvize a szennyvízgyújtó medencébe kerü, ahonnan szennyvízteepre száítják. A kocsimosó és a konténermosó szennyvize oaj és iszapfogó mútárgyakon keresztü a csurgaékvíz gyújtómedencébe foyik, ahonnan a huadékdepóniára kerü. Az út- és térburkeatra az épüetek tetőfeüetére ehuó csapadékvizeket gyújtómedencébe vezetik, amey a huadékerakóra és a komposztáó prizmákra ocsoható. Összefogava: A tanumányban vázot megodásokka, múszaki védeemme a feszíni és feszín aatti vizekre gyakorot hatások semegesek esznek. A tervek szerint fejesztett, bővített és üzemetetett erakóteep a feszíni és feszínaatti vizekre közveten szennyezóforrást nem jeent Éőviágra gyakorot hatások A tervezett tevékenység éőviágra gyakorot hatásai: A erakóhey kiaakítása a fehagyott bányaterüeten nőtt facsepertok etávoítását igényi. A tevékenység kibocsátásai /égszennyezés, zaj/ a növénykutúrák és áatfajok éőheyének megszúnését okozhatják. A környezeti hatások a szomszédos mezógazdasági terüetek növény és áatviágának éetfetéteeit befoyásohatják. Az üzemeés során rágcsájók és rovarok szaporadhatnak e. A rekutiváció során növényzet teepítés és fásítás történik. A hatások mérsékése: A erakóteep terüetén természetes vegetáció nincs. A tevékenység aá vont eméyített feszínen taáható fák botanikai szempontbó értéket nem képvisenek. A terüet zooógiai szempontbó nem értékes, kizáróagos éóhe Iyú áatfajok nincsenek. A környező terüetek növény és áatviágát a fejesztés, a bővítés és az üzemeés kibocsátásai nem érintik. A rágcsájók és rovarok eszaporodását a kompaktoros tömörítés, a rendszeres rovarirtás megakadáyozhatj a. A erakómedencék beteését követő rekutiv ció és a növényzet teepítése a terüet éőviágát gazdagíthatja. Az összefüggő zödterüet a jeeneginé kedvezőbb ökoógiai rendszer kiaakuását eredményezheti. A tervezett tevékenység éőviágra gyakorot hatásai összességében kedvezőnek ítéhetók Zajhatások A tervezett tevékenység zajhatásai a következők: A kiaakítás során az építésse járó zaj terheés, az üzemeésné a deponáást végző gépek üzemi zaja, a beszáításbó eredő forgami zaj. A hatásterüet: A gyűjtés zaja esősorban a huadékszáítás ba bevont teepüések akóterüeteit terhei, a huadékerakás a teep közveten környezetét A hatások mérsékése: A védőtávoságok betartásáva a teephez egközeebb eső védendő étesítmények több mint 1000 m-re heyezkednek e. A fehagyott küszini bányagödrök és a erakómedencék magas rézsüinek árnyékoó hatása, vaamint a távoságtó függő zajcsiapítás eredményeképpen a védendő étesítményekné káros zajterheés nem várható. A szemétgyújtésbó adódóan a gyújtésbe bevont terüeteken és a nagyrészt akóterüeten kívü eső útvonaakon várható többet zaj terheés, amey az akamazásra kerüő modem gépek mászaki paraméterei meett nem jeent kizárá jeegű többetterheés t. Összességében a zajhatások evisehető kategóriába sorohatók.

16 Emberekre gyakorot hatások A teephey kiviteezése során várható hatás a tereprendezési munkáatokka járó pszichikai hatások, az üzemeés és száítás során a gépek üzemi zaja és a égszenynyező anyag kibocsátás, a huadékok búzhatása. Hatásterüetnek a erakóteep és a gyújtésbe bevont teepüések tekinthetők. A kiviteezési és üzemetetési munkáatok során kedvezőten, közveten közegészségügyi hatások nem várhatók. A gyűjtés be bevont akosságat érő pszichikai hatások közü pozitívak azok, ameyek a jeenegi kedvezőten huadékgyűjtési, eheyezési nehézségekbó adódó hatásokat mérsékik. A teep fejesztése, bővítése tágabb hatását tekintve szeméetformáó, oktató, neveő hatású Tájra gyakorot hatások A teephey fejesztése és bővítése a következő hatásokat eredményezi: A jeenegi gödrök rézsűinek és ajának rendezéséve szabáyos medencék aakunak ki. A gödrök, medencék fetötése fokozatosan az eredeti terepszint magasságot aakítja ki. A fetötés és a rekutiváció a jeenegi tájjeeget megvátoztatj a. Hatásterüetnek a O 15 hrsz-ú terüet és a 0259 hrsz-ú terüet tekinthető. A hatások mérsékése: A fetötés, majd a rekutiváció a táj "roncsot" jeegét megszűnteti, az eredetei terepszintet fokozatosan heyreáítja. A rekutivációt követő növényteepítés után az eredeti terepfeszínhez hasonó feszín aaku ki. A tájra gyakorot hatások összességében kedvezőnek ítéhetók Teepiié- i környez.etre gy? earot hatások A erakó fejesztése, bóvítése és üzemetetése a teepüési környezetre a következő hatásokat gyakroja: A gyűjtésbó eredő zaj és evegő terheés, a száítás során huadékehuás, a teepheyen rovar és rágcsáó veszéy. Hatásterüetnek a huadékgyújtésbe bevont teepüések és a huadékerakó 1000 m es körzete tekinthető. A hatások mérsékése: A teep fejesztése és bővítése a akóterüettó megfeeő védőtávoságon kívü történik. Az eőírás szerinti takarás és rendszeres rovarirtás a rágcsáó és rovarveszéyt megszűnteti. A gyújtésbő, száítás bó, üzemeésbó adódó zaj- és evegőterheés ehanyagoható. A modern száítógépek akamazása a száításbó adódó huadékehuást kiküszöböi. A teepüési környezetre gyakorot hatások evisehető kategóriába sorohatók Kömyez.etvéderni eőírások 4.0 A sziárd huadékerakó fenékszigeteéséné a jeenegi fenékszint eegyengetése után K=Q-9 m/sec vízszigetó képességű agyagpapant ke teríteni x20 cm-es döngöési rétegben, ameyre HDPEfóiaszigeteés fektetendő. Az agyagpapan és a HDPE fóia közé szivárgó, vagy egyéb módon érzékeő rendszert ke akamazni, amey a feső szigeteés eseteges sérüését jeezheti. A HDPE fóia feett homokos drénréteg aakítandó ki a csapadékvíz fefogására és e vezetésére. A rézsük szigeteését kétréteg ü szigeteésse ke megodani. A kontroszivárgó megépítésére csak a fenéken van szükség.

17 \ A erakómedencék méyvonaain dréncsöveket ke beépíteni, a csorgaékvizek evezetésére átemeóbe torkoó csurgaékvízcsatornát ke építeni. A csorgaékvizeknek gyújtómedencét ke étesíteni. A csorgaékvizet a gyújtóaknábó megfeeő gyakoriságga a depóniára ke visszaocsoni. Ha csapadékos időjárás miatt a medencébő akiocsoás nem odható meg, akkor a csorgaékvizeket szennyvíztisztító teepre ke száítani A huadékerakó terüetéró csapadékvíz, csorgaékvíz nem juthat ki. A tevékenység során a feszíni és feszín aatti vizekbe szennyeződés nem kerühet A terüeten megévő 3 db. taajvíz figye61cútban negyedévenként ke mérni a vízszintet, és vízvizsgáatot ke végezni. A figye61cútbó vett mintákon mennyiségi anaízist ke végezni a következő összetevókre: ph, NH4 +, N03, C, N02, S04 2, Zn, Hg, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb. A mé-rések eredményeit és értékeését az üzemetetőnek a tárgyéve követő év február 15-ig a KDT Környezetvédemi Feügyeőségnek meg ke kü!denie A Dny-i gödör hasznáatbavéteét megeőzően annak környezetében egaább 3 db. új taajvíz figyeókutat ke kiaakitani. Taajvíz figyeókutat ke teepíteni a régi és az új teep közé, és a Vái-víz bapartján továbbá a Vái-víz egyik meékága közeében. A figyeókutak heyének kijeöéséné figyeembe ke venni a rétegvíz áramási irányát, a feszíni kimetszési zóna heyzetét, a geokémiai migrációs-akkumuációs adottságokat. A figyeókút rendszer kiaakitásáná az MI számú, müködtetésné az MI számú múszaki irányeveket, i. az MSZ /-84 szabvány eőírásait ke alkamazni. A mérési eredményeket és azok értékeését a tárgyéve t követő február 15-ig a KDT Környezetvédemi Feügyeőségnek meg ke küdeni A jeeneg múködó huadékerakóban a már erakott huadék feszínét e ke zárni, és rekutvicáióját meg ke odani, a csapadékvíz huadékba jutásának vaamin t a csorgaékvíz kijutásának és rétegvízbe kerüésének megakadáyozása érdekében, a dokumentációban eírtak szerint A bővítésse és fejesztésse kiaakitott medenceket az eredeti rétegszintig vaó fetötésüe után foyamatosan rekutiváni szükséges. A feüeti ezárást oyan ejtésekke ke kiaakitani, hogy a erakó terüetére huó csapadékvíz a medencék széén kiaakítandó övárok feé tudjon foyni. A végső befogadó a Vái-víz Az üzemeés során keetkező kommunáis szennyvizet gyújtómedencébe ke gyűjteni, és szennyvíztisztító teepre ke száítani A kocsimosó és konténermosó szennyvizét oaj és iszapfogó mútárgyon keresztü a csorgaékvíz gyújtómedencébe ke juttatni. Az oaj és iszapfogón összegyút anyagokat veszéyes huadékként ke kezeni Az út és térburkoatra, az épüetek tetőfeüetére huó csapadékvizeket a csurgaékvíz gyújtómedencébe ke vezetni A tervezett tevékenységet kiszogáó étesítmények hóeátását úgy ke megtervezni, hogy a beépíteni kívánt tüzeőberendezések áta kibocsátott égszennyezó anyagok mennyisége a terüetre érvényes kibocsátási határértékeket ne haadja meg.

18 Az öngyuadás megakadáyozás érdekében az üzemeés során meg ke vaósítani a foyamatos, rétegenkénti födtakarást, a csapadékvíz és a csurgaékvíz depóniákra történő visszajuttatását 4.13 A tevékenység egyeten fázisa sem okozhat káros égszennyezés t A kiaakított gyújtóudvaron az újrahasznosítható, szeektíven gyűjtött, és a akosság áta beszáított hasznosítható huadékokat környezetszennyezés! kizárá módon ke tároni. A kiváogatott veszéyes huadékokat- arrafejogosított szervnek történő átadásig - fedett, kármentóve eátott huadékgyújtó színben, fajtánként eküönítve, hordókban, konténerekben, rakjapon ke tároni A múszaki védeemme kiaakított Jerakómedencékben a huadékokat rétegesen tömörítésse, rétegenként födtakarássa ke1erakni, fokozatosan emekedő szinteken az eredeti terepszint eéréséig A fejesztett, bővített és üzemetetett huadékerakó teepen nem rakhaták Je veszéyes huadéknak minósüó huadékok. A fejesztett és bővített teepheyen nem heyezhető e fővárosi kommunáis huadék, a fóvár0$i huadékhasznosító músaakpemye keverék. A beszáított huadékokat ameyek erakásra kerünek rendszeres mintavétee eenőrizni szükséges A huadék száítást a gyújtókörzetbó huadékszáító cégépekke és konténerszáító gépjárművekke ömesztve, vagy a huadékokat szeektíven eküönítve ke megodani A rágcsáók és rovarok eszaporodását a teepheyen kompaktoros tömörítésse, és rendszeres rovarirtássa ke megakadáyozni A erakó medencéket az eredeti terepszintig történő fetötés után e ke zámi, a ezáráson növényzete! ke teepíteni az eredeti terepfeszínhez hasonó feszín kiaakítása céjábó A fehagyott bányagödrök fetötését, azokon a terüeteken, aho a meredek bányafaban fészkeő üregek taáhatók, csak a kötési időszakon kívü, augusztus -tó ápriis 15-ig szabad végezni A tevékenység káros zajterheést nem okozhat. Akiaakítás és múködtetés során munkaszervezési intézkedésekke ke biztosítani, hogy a vonatkozó zajterheési határértékekke egyenértékű zajszint be tartásra kerüjön. A huadékok száítási útvonaát akusztikai számítások aapján úgy ke kijeöni, hogy a közvetett hatásterüe teket egkevésbé terheje A te!eiphey fejesztése, bóvítése során havária tervet ke készíteni A részetes kiviteezési tervekhez, az egyéb engedéyezési ejárások során, a bicskei Pogármesteri Hivata /95. sz. szakhatósági áásfogaásában kért tartam u dokumentációkat ke meékeni A vízjogi engedéyezési ejáráshoz a KDT Vízügyi Igazgatóság /95. sz. szakhatósági áásfogaásában eőírt tartamú kéremet ke benyújtani.

19 Az engedéy 2005 december 31-ig érvényes Az engedéy egyéb más hatósági engedéyek beszerzése aó nem mentesít 7.00 Határozatom een, annak kézhezvéteétó számított 15 napon beü a Környezetvédemi Főfeügyeőséghez címzett, de a Feügyeőségünkhöz két pédányban benyújtott - ietékke eátott - feebbezésnek van heye. INDOKOLÁS A Rumpod Hungária Kft a tárgyi ügyben eőzetes környezeti hatástanumányt és kiegészítést nyújtott be Feügyeőségünkhöz, környezetvédemi engedéy megszerzése céjábó. ' Az ejárás során a kéremező beszerezte és benyújtotta az ietékes szakható ágok áásfogaásait i A Bányakapitányság (Veszprém/ 394/1995. sz. szakhatósági áásfogaásában a tervezett tevékenységet nem kifogásota, és jeezte, hogy a 25-26/1995. sz. bányateek módosító határozatáva az érintett terüeten a bányateek jeeget megszúntette. A Magyar Geoógiai Szaigáat Közép-dunántúi Terüetei Hivataa /Veszprém/ 49- /1/95. sz. szakhatósági áásfogaásában a kéremet környezetfödtani szempontbó megaapozottnak tartotta. A terüetet a tervezett tevékenységre múszaki védeem meett akamasnak minősítette. Kiegészítő figyeókutak eheyezésének heyére tett javasatot, meyet a rendekező részbe beefoga tam. A Budapesti Természetvédemi Igazgatóság /Budapest/ 333-2/95. sz. szakhatósági áásfogaásában megáapította, hogy a tervezett tevékenység terüete védett, i. védeemre tervezett terüetet nem érint. A tevékenységhez eőírásainak megtéteéve hozzájáru t. Szakhatósági eőírásait a rendekező részbe beefogatam. A Közép-dunántúi Vízügyi Igazgatóság /Székesfehérvár/ /95. sz. szakhatósági áásfogaásában a tervezett tevékenységet nem kifogásota.a további engedéyezési ejárás dokumentációjának tartami eemeit írta eő, meyeket a rendekező részbe beefogatam. Az Áami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szaigáat Bicskei Városi Intézete /Bicske/ 45-5(95. sz. áásfogaásában a tervezett tevékenységhez közegészségügyi szempontbó hozzájáru t, a e nem rakható huadékok fajtáinak meghatározása meett. Eőírásaikat a rendekező részbe beefoga tam. Az Áami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szaigáat Fejér Megyei Intézete /Székesfehérvár/ 101/95. sz. áásfogaásában a tervezett tevékenységhez a múszaki védeem megvaósítása meett, közegészségügyi szempontbó hozzájárut Kérte a Bicske önkormányzati testüet megértését az önkormányzat ietékességi terüetén kívüi teepüések huadékainak eheyezéséhez.

20 9 Bicske Város Jegyzője /Bicske/ /95. sz. szakhatósági áásfogaásában, a további engedéyezési ejárás dokumentációjának tartami eemeire vonatkozó fetéteek eőfrása meett, a tervezett tevékenységhez hozzájárut Az eőírásokra a rendekező részben az engedéyes figyemét, azok részetezése nékü - mive az /95. sz. szakhatósági áásfogaást a kéremező is megkapta- fehívtam. A kéremező 89/95. sz. megkeresésében tájékoztatott, hogy a III. osztáyú veszéyes huadékok kommunáis huadékerakón történő erakása ügyében áásfogaást kért a Környezetvédemi és Terüetfejesztési Minisztériumtó. Egyben megküdte a KTM 52/1995. sz. áásfogaását. Az áásfogaás figyeembevéteéve a rendekező részben, a III. osztáyú veszéyes huadékok erakásának szándéka esetén, erre vonatkozóag részetes környezeti hatástanumány készítését írtam eő. Az áásfogaássa összhangban más szakhatósági áásfogaásokat is figyeembe véve - az engedéyben eőírt múszaki fetéteek meett - meghatároztam a e nem rakható huadékok körét a jeen engedéy rendekező részében. A vátozatos födtani feépítés és a vízzáróréteg hiánya /csak encsékben taáható vízzáró képződmény/ miatt, a beadványban eírt szigeteési módná szigorúbb szigeteési követeményeket határoztam meg. A jeeneg üzemeő bicskei szeméteep terüetén küönböző méységekben eküönüt, óomma szennyezett gócok taáhatók. Ezek méységi terjedése és szennyezettségi koncentrációja etérő. A tárgyi ügyben a KDT KF munkatársai és az érdeketek heyszíni tárgyaásáró készüt /95. sz. jegyzőkönyv aapján, a rendekező részben passzív védemet- vízzáró takarás, taajvíz figyeés - írtam eő. A környezetvédemi engedéy határozott időre szó. Az engedéy időhatáyának meghatározásáná figyeem be vettem a fejesztés és és bővítés szakaszosságát, a terüet tejes fetötésének hosszú időn keresztü fennáó ehetőségét, az eőírt mérési és adatszogátatási köteezettségeket, és a múködő erakó rész múszaki védemének hiányát. A rendekezésemre áó iratok aapján megáapítottam, hogy a tervezett tevékenységnek a környezetre káros, visszafordíthatatan hatása nem várható, a tett eőírások betartása meett. Feügyeőségünk szakosztáyainak koordinát szakvéeményében és a szakhatóságok szakhatósági áásfogaásaiban fogatakat figyeembe véve - határozatom rendekező részében fogat eőírások és kitéteek meett - a Rumpod Hungária Kft részére, a bicskei huadékerakó teep fejesztéséhez, bővítéséhez, foyamatos rekutivációjához a környezetvédemi engedéyt megadtam. A jogerős környezetvédemi engedéy birtokában ehet megkezdeni a efoytatandó egyéb engedéyezési ejárásokat.

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Védőnői álláshelyre beérkezett

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

tfg. számú előterjesztés

tfg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere tfg. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben