, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ", r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására a évi kötségvetési beszámoójáró és zárszámadásáró Tisztet Képviseő-testüet! Az Áamháztartásró szóó többször módosított évi XXXVIII. tv., vaamint a Számviterő szóó évi C. tv. és annak végrehajtására kiadott, az áamháztartás szervezetei beszámoási és könyvvezetési köteezettségeinek sajátosságairó szóó 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendeetnek megfeeően ekészítettük az Önkormányzat 20 O. évi kötségvetési beszámoójáró és zárszámadásáró szóó rendeet-tervezetet A Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, vaamint a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság az eőterjesztést megtárgyata, véeményét a testüeti üésen ismerteti. A Kisebbségi Önkormányzatok határozatait az eőterjesztéshez csatojuk. A C.C. Audit Könyvvizsgáó Korátot Feeősségű Társaság a dec. 31-i forduónapra ekészített, összevont egyszerűsített éves kötségvetési beszámoót és zárszámadási rendeettervezetet véeményezte, a függeten könyvvizsgáói jeentést az eőterjesztéshez csatojuk. A heyi önkormányzatokró szóó évi LXV. törvény 92/A aapján a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat könyvvizsgáatra köteezett. A könyvvizsgáati feadatokat megbízási szerződés aapján május -tő ápriis 30-ig a C.C. Audit Könyvvizsgáó Korátot Feeősségű Társaság átja e. A könyvvizsgáat éves díja bruttó eft.

2 Az Önkormányzat a évi kötségvetését bevétei és kiadási eőirányzataitó emaradva vaósította meg. Bevéteeit a módosított eőirányzathoz viszonyítva 87,11 %-ra, kiadásait 73,69%-ra tejesítette. A bevéteek és kiadások számszaki aakuását önkormányzati szinten az. és 2. számú meéketek tartamazzák. I. Bevéteek aakuása Az önkormányzatunk a évi bevéteét a módosított évi tervhez képest 87,11 %-ra tejesítette. A bevétei eőirányzatok tejesítését a fehamozásiakná nagymértékű emaradás jeemezte 57,69%. A sajátos működési bevéteek tejesítése 97,93%. Jeentősebb bevétei emaradások: a tárgyi eszközök értékesítéséné és annak ÁFA bevéteéné, a fejesztési céra átvett pénzeszközökné, a Vagyonkezeő Zrt. áta kiszámiázott közmű díjakná, bérakások eidegenítésénél Működési bevéteek Az intézményi működési bevéteek összességében 95,27%-ra tejesütek önkormányzati szinten. Az önáóan működő és gazdákodó intézmények intézményi működési (saját) bevéteeiket 104,10%-ra tejesítették összességében, meynek aakuásáró a III. fejezetben számounk be részetesen. A Pogármesteri Hivata intézményi működési bevéteeit összességében 93,54%-ra tejesítette. Tervezettet meghaadó tejesítést mutatnak a hatósági jogkörhöz köthető működési bevéteek, kamatb~véteek. Tervezettet meghaadó mértékű tejesítés mutatkozik az intézményi működéshez kapcsoódó egyéb bevéteeknél Ez a bevéte nehezen tervezhető, mert itt kerü eszámoásra a jogtaanu fevett segéyek visszafizetése, a kivitei tervdokumentációkért fizetett térítési díj, az adatszogátatás díja, a köztemetés megtérítése, tábori befizetések, HPV otás befizetése. A kamatbevéteek a tervezetthez képest jeentősen tútejesütek A Pogármesteri Hivata kamatbevéteének 77,73%-át teszi ki a rövid ejáratú és napvégi betét kamata. Az év során ikviditási heyzetünk stabi, kiegyensúyozott vot. A rendekezésünkre áó ikvidhitet az év során nem keett igénybe vennünk. A tudatos, meggondot gazdákodás ehetövé tette, hogy az átmenetieg rendekezésre áó pénzeszközeinket a számavezető pénzintézetünkné rövid távorr eköthessük. 2

3 A kamatbevéteek tejesítési összegének megoszása: rövid ejáratú betét kamata eft napvégi betét kamata eft foyószáma és az eküönített számák kamata eft aapkamat eft VK kamat 969 eft Bankpont kártya számák kamata 96 eft munkátatói köcsön száma kamata 7 eft Összes kamat eft Kisebbségi számák kamata Mindösszesen: 122 eft eft Az Önkormányzat sajátos működési bevéteei összességében 97,93%-ban tejesütek. Jeentős a tútejesítés a terüetbéret és heyiségbéret vonatkozásában, jeentős emaradás mutatkozik a kiszámiázott közmű díjak vonatkozásában. A heyi adóbevéteek tejesítése a módosított eőirányzathoz képest az aábbiak szerint aakut: ezer Ft-ban Megnevezés Terv Tejesítés Tej. %-a Építmény, teekadó ,31 Gépjármű adó ,89 Póték, bírság ,40 (heyi adókbó) Összesen: ,35 A heyi adóbevéteek tejesítése összességében évben eft-ta, mintegy 6,25% ka haadja meg a bázis évi szintet. A 20 O. évi adóztatási tevékenységrő részetesen a VIII. fejezetben számounk be. A 24. számú meéket mutatja be a évi közvetett támogatásokat (adóeengedések, adókedvezmények). A tervezetthez képest jeentős emaradás mutatkozik a Vagyonkezeő Zrt-né tervezett közüzemi díjak esetében, amey jeentősen növei a hátraékok összegét is. 3

4 Fehamozási bevéteek A fehamozási bevéteeink az év során a tervezettnek csupán 57,69%-ában vaósutak meg. Ennek fő oka, hogy a fehamozási bevéteek között tervezett tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítésébő származó bevéteek mindössze 51,19 %-ra, a bérakás eidegenítésbő származó bevéte 52,14%-ra tejesüt. Az ingatan eadásokró és a vagyonügyi feadatokró a 28. számú meéketben adunk részetes tájékoztatást a szakfőosztáy beszámoójával származó bevéteek 306,18%-os tejesítést mu A nem akás céú heyiségek értékesítésébő tatnak a tervezetthez képest évben a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. áta 23 db akás és 3 db nem akás kerüt eidegenítésre. Küső és egyéb forrásbó származó bevéteek Az önkormányzatunk normatív és központosított kötségvetési támogatása a tervszinten tejesüt eft). A támogatásértékű működési bevéteek összességében 88,14%-ra tejesütek. A fehamozási céú támogatásértékű pénzeszköz átvéteéné a tejesítés 61,23%. A beruházási céú pénzeszköz átvéte 39,34%. Az autejesítés oka, hogy a Bakán-Cegédi-Somfautcai körforgaom megépítéséhez eőírt fizetési köteezettségéta Terasz Park Kft december 31-ig nem tejesítette. Küső forrásokbó átvett működési és fehamozási céú pénzeszköz átvéte aakuását a Pogármesteri Hivataná a 14. számú meéket ismerteti részetesen. Az eőző évi kötségvetési kiegészítések és visszatérüések tejesítése az intézmények eőző évi aufinanszírozásábó, a feadat emaradás miatti intézményi befizetésbő, és az áami támogatás eszámoása utáni központi kötségvetési kiutaásbó származik. A tájékoztatást a városrehabiitációs eszámoásokró a 13. szám ú meéket tartamazza. Az Egészségbiztosítási Aap finanszírozási bevéte O,60 %-os tejesítést mutat, meynek összege ef t.. A tervezett fejesztési céú hite igénybevéteére évben nem kerüt sor. Az eőző évi működési céú pénzmaradványt igénybe vettük a Képviseő-testüet áta jóváhagyott összegben. A fehamozási céú pénzmaradvány igénybe vétee a fehamozási feadatokra a tervezettnek és a Képviseő-testüeti döntéseknek megfeeőerr történt. Az Ötv a aapján számot hiteképesség feső határát a 26. számú meéket mutatja be. 4

5 II. Kiadások aakuása Önkormányzatunk a kiadásait a módosított eőirányzathoz képest 73,69 %-ra tejesítette. Meghatározó szerepük vot az emaradásban a fehamozási kiadásoknak, meyek 30,20 %-ra tejesütek, ezen beü a beruházási kiadásokná a tejesítés 18,53 %, a feújításokná 58,49%. Működési kiadások Az önkormányzat összes működési kiadás tejesítése 88,59%, ezen beü az önáóan működő és gazdákodó intézmények 95,46%-os, a Pogármesteri Hivata 87,91 %-os tejesítést mutatnak. A Pogármesteri Hivataná a tejesítés nemcsak a Hivata és a Képviseő-testüet működéséve kapcsoatos foyó kiadásokat tartamazza (vagyongazdákodássa és akóházkezeéssei együtt), hanem a társadami és szociápoitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési céú pénzeszköz átadásokat, a hitetöresztések és kamataik kiadásait, vaamint az önáóan működő intézmények kiadásait is. Az önkormányzat doogi és egyéb foyó kiadásait 75,98%-ra tejesítette, az önáóan működő és gazdákodó intézmények doogi és egyéb foyó kiadásai 93,87%-ra, a Pogármesteri Hivata doogi és egyéb foyó kiadásai 74,76%-ra tejesütek.. Az önáóan működő és gazdákodó intézmények összes kiadásának tejesítése 96,38%-ra tejesüt, a Pogármesteri Hivata összes kiadásának tejesítése 72,02%, önkormányzati szinten az összes kiadás 73,69%. Az önáóan működő és gazdákodó intézmények kiadásairó részetesen az önáóan működő és gazdáikodékró szóó fejezetben számounk be. A Pogármesteri Hivata kiadásainak kiemeit feadatonkénti aakuását a 3. számú meéket mutatja be, meybő jeentős tétet képvise az igazgatási tevékenység meett a akóház működtetésse kapcsoatos kiadás. A akóház működtetési feadatokró a 29. számú meéketben adunk részetes tájékoztatást a Vagyonkezeő Zrt. írásos beszámoójával A társadami és szociápoitikai juttatásokra a év során összesen eft-ot, az éves módosított eőirányzat 96,58 %-át fordítottuk, amey tartamazza a gyermektartásdíj megeőegezését, a korkedvezményes nyugdíj kötségét és a pénzbei kártérítés összegét is. Számszaki aakuásáró részetesen a 7. szám ú meéketben számounk be. A társadami- és szociápoitikai juttatások fehasznáása összességében arányosan történt. Néhány támogatási forma esetében összegszerűen kiugróan magas, ietve aacsony a fehasznáás. Ezért az év második feében több akaomma kerüt sor az eőirányzatok átcsoportosítására. A egmagasabb tejesítés a rendekezésre áási támogatás esetében vot, ennek oka a regisztrát munkanéküiek számának emekedéséve magyarázható januárban 249 fő munkanéküi részesüt ebben a támogatásban, júiusban 341 fő, decemberben 395 fó. E meett a Kőkert Kft. decemberben több, mint 200 főt fogakoztatott. Többetfehasznáás mutatkozott a normatív akásfenntartási támogatás, a normatív ápoási díj és az adósságcsökkentési támogatásoknak; míg aacsony vot a fehasznáás a tartósan munkanéküiek rendszeres szociáis segéye és a pénzbei átmeneti segéy jogcímeken. 5

6 A 12/2010.(V. 21.) rendeette módosított szociáis eátások és gyermekvédemi támogatások heyi szabáyozásáró szóó 8/2009.(III. 20.) rendeet módosításáva az aábbi támogatások megáapításáná van ehetőség kedvezőbb ebíráásra: gyermekvédemi támogatás esetében métányosság gyakoroható; akásfenntartási támogatás megáapításáná az egyedüáó kéremezök esetében a jövedemi értékhatár emekedett; átmeneti segéy megáapításáná az egyedüáó kéremezök esetében a jövedemi értékhatár emekedett; temetési segéy megáapításáná a jövedemi értékhatár, vaamint az adható támogatási összeg emekedett; adósságkezeési támogatás jövedemi értékhatára emekedett. Az év közbeni módosítások finanszírozására a Képviseő-testüet fedezetet biztosított. Az önkormányzat a köteező feadatai közü az utcai szociáis munkát, a hajéktaanok nappai eátását, csaádok átmeneti otthona szogátatást, anyaotthoni eátást, fogyatékosok nappai és átmeneti eátását civi szervezetekke kötött eátási szerződés keretében biztosítja (Vöröskereszt, RÉS Aapítvány, Anyaotamazó Aapítvány, Down Aapítvány). Az önkormányzat egy fő fogyatékos szeméy átmeneti gondozását támogatja a Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban. Ezekre a feadatokra betervezett összegek fehasznáása arányosan, a szerződésben fogatak aapján történt. A RÉS Aapítvány átmeneti otthonában az öt csaád részére fenntartott férőheyeken a kőbányai akosok 6148 eátási napot tötöttek, mey után eft térítési díjat fizettünk évben 4 új csaádi napközi beindításához biztosított hozzájáruást az önkormányzat eft összegben. A Kiscimborák Csaádi Napköziben 7 gyermek, a Borsika Csaádi Napköziben 5 gyermek, a Mamavár Csaádi Napköziben 4 gyermek eátására kötött szerződést az önkormányzat. A Kispaánta Csaádi Napközi 5 fő eátását váata az emút év végén, de a működésüket még nem kezdték meg. Jeeneg 6 csaádi napköziben 35 főre van eátási szerződésünk, az emút évben működési kötségekre eft-ot biztosítottunk. ASzociáis Térképre betervezett 3,5 miió Ft feszabadításra kerüt, és a páyázaton kiváasztott szervezet a tejesítési határidőre, november 30-ra ekészítette a tanumányt. A működési céú pénzeszköz átadások és egyéb támogatások fehasznáása az év során többségében a tervezettnek megfeeőerr történt. A támogatások részetezését és jogcímeit a 8. számú meéket tartamazza. Az aapítványoknak és társadami szervezeteknek biztosított támogatás pénzügyi tejesítése a megkötött megáapodásban rögzített finanszírozási ütemezés szerint vaósut meg. Azoknak a támogatásoknak az esetében, aho a tejesítés nem történt meg tejes mértékben, hiányzott a megáapodás, vagy a pénzügyi tejesítés áthúzódott évre. Az áamháztartásorr kívüi pénzeszköz átadásokná a fogorvosok finanszírozásának tejesítése 461 eft, mey az OEP finanszírozás továbbutaása. 6

7 Az eső akáshoz jutók támogatására betervezett 45 miió Ft-bó 2 csaád támogatására 6 miió Ft kerüt fehasznáásra (9. számú meéket), mive több év után az idei évben eőször kerüt meghirdetésre a páyázat, és kevesen tudtak jeentkezni, tejesíteni a kiírt fetéteeket ( O % önerö, adásvétei szerzödés, jogerős építési engedéy, stb.). Az év második feében a páyázat nem kerüt kiírásra, ietve a támogatási fetéteeket meghatározó 1/2010. (I. 22.) számú heyi önkormányzati rendeetet a Képviseö-testüet novemberi üésén hatáyon kívü heyezte. Az önkormányzat áta aapított aapítványok és közaapítványok A Kőbánya Közbiztonságáért Közaapítvány, a Kőbánya Tűzvédeméért Közaapítvány, és a Kőbányai Sport Közhasznú Aapítvány az aapító okirataikban megjeöt céoknak megfeeöen müködtek. Kötségvetési támogatásban. A Kőbányai Sport Közhasznú Aapítvány a rendekezésére bocsátott eft-ot működési kiadásokra, óvodás versenyrendszerre, vaamint eseti támogatásokra hasznáta fe. A Kőbánya Környezetfejesztéséért Aapítványt 945/2010. (N. 20.) sz. határozatáva megszüntette a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete. Az aapítvány megszűnéséig az aapító okiratban megjeöt céoknak megfeeőerr müködött, kötségvetési támogatásban nem részesüt. Az Aapítványt a Fővárosi Bíróság augusztus 4- én ket és augusztus 26. napjánjogerőre emekedett 14.Pk /1991/11. számú végzéséve megszüntette és a nyivántartásbó vaó törését rendete e. A Kőbányai Kuturáis-Oktatási Közaapítványt a 943/2010. (N.20.) sz. határozatáva megszüntette a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete. A Fővárosi Bíróság júius 30. napján ket és augusztus 24-én jogerőre emekedett 16.Pk /1995./28. számú végzéséve a Kőbányai Kuturáis- Oktatási Közaapítvány törését rendete e a nyivántartásából A Reménysugár Aapítványt a 941/2010. (IV. 20.) sz. határozatáva megszüntette a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete. A Fővárosi Bíróság 1.Pk /1992./14. sz. végzéséve júius 6-áva a Reménysugár Aapítványt megszűntette és töröte a nyivántartásból A rendekezésre áó pénzeszközök fehasznáása cé szerint történt, többetforrásra nem vot szükség. A tervezett feadatok időarányosan megvaósutak. Sport, Ifjúsági, Civi és Kisebbségi Bizottság tartaékkeretébő biztosított támogatások évben Nemzetközi kapcsoatok Deegáció Támogatás céja Összeg Baánbányai testvérvárosi Kőbányai Pedagógiai Napok ,-Ft deegáció száás, étkezés kötségeire Baánbányáró és Szent Lászó Napok kuturáis rendezvényso ,-Ft Vinkovcibó érkező testvér- rozatán 8 fő deegáció száás és étkezés kötvárosi deegáció ségeire 7

8 Kisebbségi önkormányzatok Kisebbségi önk. neve Támogatás céja Összeg Kőbányai Német Önkor- Német nyevápoó kub I. féévi mü ,-Ft mányzat ködési kötségeire Kőbányai Örmény Kisebbsé- Hagyományőrző Kőfestő Szakkör évi ,-Ft gi Önkormányzat I. féévi müködési kötségeire Budapest Kőbányai Román Román fotókiáítás megrendezésének köt ,-Ft Kisebbségi Önkormányzat ségeire Kőbányai Görög Kisebbségi EPON nemzeti ünnep kuturáis est megren ,-Ft Önkormányzat dezésének kötségeire Kőbányai Lengye Kisebbsé- Lengye-Magyar Barátság Hete akamábó ,-Ft gi Önkormányzat kuturáis müsor és Nizaowski Emő 95. szüetésnapja megünnepésének kötségeire Kőbányai Örmény Kisebbsé- Örmény Genocídium Emékrendezvény meg ,-Ft gi Önkormányzat rendezésének kötségeire Kőbányai Görög Kisebbségi Görög Kuturáis Est megrendezésének köt ,-Ft Önkormányzat ségeire Kőbányai Horvát Kisebbségi Országos Horvát Kispáyás Labdarúgó Ta ,-Ft Önkormányzat ákozó -Páncsity István Eméktorna megrendezésének kötségeire Kőbányai Ruszin Kisebbségi Pécsi autóbuszos tanumányi kiránduás köt ,-Ft Önkormányzat ségeire Budapest Kőbányai Román Majáis ünnep megrendezésének kötségeire ,-Ft Kisebbségi Önkormányzat Kőbányai Görög Kisebbségi Eger-Szivásvárad tanumányi kiránduás ,-Ft Önkormányzat autóbusz kötségeire Kőbányai Görög Kisebbségi Zianosz Tanaszisz: "Egy éet két hazában" ,-Ft Önkormányzat címü könyv megvásárásának kötségeire Kőbányai Német Önkor- Német Kuturáis Est megrendezésének köt ,-Ft mányzat ségeire Kőbányai Lengye Kisebbsé- Wiktor Woroszyski: A határ átépése című ,-Ft gi Önkormányzat kön_yv kiadásának kötségeire Kőbányai Örmény Kisebbsé- Győri kőzetgyüjtő és tanumányi kiránduás ,-Ft gi Önkormányzat kötségeire Kőbányai Görög Kisebbségi Beoiannisz fauban évő központi ünnepsé ,-Ft Önkormányzat gen résztvevő kőbányai görög gyermekek és nyugdíjasok autóbusz kötségeire Kőbányai Lengye Kisebbsé- Esztergomi tanumányi kiránduás kötségei ,-Ft gi Önkormányzat re Kőbányai Görög Kisebbségi Görög Kub ünnepéyes megnyitó rendez ,-Ft Önkormányzat vény kötségeire Kőbányai Horvát Kisebbségi 45. Vinkovci Oszi Napok utazási kötségeire ,-Ft Önkormányzat (utasbiztosítás, ajándékok vásárása, eátás) Kőbányai Örmény Kisebbsé- Örmény Hagyományőrző Kuturáis Est köt ,-Ft gi Önkormányzat ségeire Kőbányai Ruszin Kisebbségi Sajópetri tanumányi kiránduás kötségeire ,-Ft Önkormányzat Kőbányai Horvát Kisebbségi Oszi Horvát Hagyományőrző Kuturáis Est ,-Ft 8

9 Önkormányzat kötségeire Kőbányai Lengye Kisebbsé- Lengye Függetenség Napja rendezvény ,-Ft gi Önkormányzat kötségeire Kőbányai Ruszin Kisebbségi Cikuszáró rendezvény és kuturáis est köt ,-Ft Önkormányzat ségeire Aapítványok és civi szervezetek Aapítvány neve Támogatás céja Összeg Peter Cemy Aapítvány Speciáisan feszeret rohamkocsi kötségeire ,-Ft Baptista Szeretetszogáat Vidám Gyermeknap segéykoncert támogatá ,-Ft Aapítvány sára 100 db jegy megvásárása Civi szervezet neve Támogatás céja Összeg Cukorbetegek Budapesti Ráckevei kiránduás, tesztcsík és eszközök, ,-Ft Egyesüete Kőbányai Kubja vaamint év végi záró rendezvény kötségeire 56-os Magyarok Viágszö- Kőbányai tagszervezet működési kötségeire ,-Ft vetsége Kőbányai Tagszervezete Intézmények Intézmény neve Támogatás céja Összeg Főv. Pogári Védemi g. X. Kőbányai Katasztrófavédemi Ifjúsági Ver ,-Ft ker. Kirendetsége seny résztvevőinek díjazása, sporteszközök vásárása kötségeire Pataky István Fővárosi Gya- Diák sakkoimpia országos csapatbajnoksá ,-Ft koró Híradásipari és Infor- gon Szombatheyen résztvevő 5 fő kőbányai matikai Szakközépiskoa sakkcsapat utazási, részvétei kötségeire Bp. Főv. X. ker.kőb. Önk. Civi Szigeten vaó jeenét, beépőjegyek, ,-Ft Csaádsegítő Szogáat programok megvaósításának kötségeire Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Hátrányos heyzetű gyermekek részére sport ,-Ft Csaádsegítő Szogáat és kézműves program utazási, kézműves, sportfogakozások kötségeire Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Rászoruó gyermekek részére nagymarosi ,-Ft Szent Lászó Átaános Isko- erdei táboroztatás kötségeire a Kompex Ataános Iskoa és évi tanumányi kiránduások autóbusz ,-Ft Szakszogátató Központ kötségeire Egyházak Egyházneve Támogatás céja Összeg Budapest Kőbányai Sóvár Magyarországi Keresztyén Ifjúsági ,-Ft Evangetikus Egyházközség Egyesüet Gyermek és Ifjúsági Képzési Konfererreia Központjában gyermektáborban résztvevő 40 fő száás és étkezés kötségeire Szent Lászó Pébánia és Szent György Hittanos Táborban résztvevő ,-Ft Egyházközség gyermekek részére uszodabeépők kötségeire 9

10 Sport Szervezet neve Támogatás céja Összeg Kőbányai Diáksport Bizott- Baatoneei sporttábor kötségeinek támoga ,-Ft ság tás a (Sick Főosztáy kötségvetéséhez rendeve) SICK Főosztáy kötségveté- Sakk készetek, sakkórák vásárása ,-Ft séhez rendeve SICK Főosztáy kötségveté- Adidas Kőbánya street-ba fesztivá nevezé ,-Ft séhez rendeve si díja 8 ány és 8 fiú csapat részére Magyar Öttusa Szövetség Sport egészségszűrő áomás teepítésének ,-Ft kötségeire Magyar Parasport Szövetség Bérci Zsófia sportoó Eindhovenben meg ,-Ft rendezendő IPC Úszó Viágbajnokság kiutazási kötségeire Déegyházi Karate Sport- Prainer Viktor nyári karate edzőtábor kötsé ,-Ft egyesüet g eire Prainemé Mészáros Veronika Törekvés SE Egyesüet O éves jubieumi ünnepsége ,-Ft kötségeire Kuturáis és Oktatási Bizottság támogatásai 20 O. évben Intézményi háttérre rendekező civi szervezetek Szervezet neve Támogatás céja Összeg PMK Kőbányai Nyugdíjasok Kőbányai Népdakörben hasznát feépő ,-Ft Kubja ruhák beszerzéséhez PMK Gárdonyi Géza Nyug- Karácsonyi rendezvény kötségeire ,-Ft díjas Pedagógus Kub Kisebbségi önkormányzatok Kisebbségj önk. neve Támogatás céja Összeg Kőbányai Görög Kisebbségi Mikuás és karácsonyi ünnepség kötségeire ,-Ft Önkormányzat Kőbányai Örmény Kisebbsé- Mikuás ünnepség megrendezésének, vaa ,-Ft gi Önkormányzat mint Kisebbségek Napja akamábó örmény kuturáis műsor kötségeire Egyház Egyházneve Támogatás céja Összeg Budapest Kőbányai Adventi és karácsonyi program kötségeire ,-Ft Református Egyházközség 10

11 Civi Szervezetek Szervezet neve Támogatás céja Összeg Gyakoró és Gépmadár Utcai 20 O. évi karácsonyi ünnepség megrendezé ,-Ft Idősek Kuturáis, Szabadidő sének kötségeire és Sport Egyesüete Mozgássérütek Budapesti Karácsonyi ünnepség megrendezésének köt ,-Ft Egyesüete Kőbányai szerve- ségeire zet e Sport Szervezet neve Támogatás céja Összeg Nova Közhasznú Sportegye- Szabó Kristófkarate feszereésének kötsé ,-Ft siet g eire Közép-magyarországi Tech- "Mosoyt a szemekben, meegséget a szívek ,-Ft nikai és Tömegsportkubok ben" karácsonyi rendezvény kötségeire Budapesti Szövetsége Intézmény Szervezet neve Támogatás céja Összeg Tutta Forza Zenekar 250 db CD emez megvásárása ,-Ft Tutta Forza Zenekar Kismartani feépésének útikötségére ,-Ft Fehamozási kiadások A fehamozási kiadások (beruházás, feújítás, fehamozás céú pénzeszköz átadások), - a korábbi évekhez hasonóan - a tervezetthez viszonyítva jeentős emaradást mutatnak. A fehamozási kiadások tejesítése 30,20 %, egnagyobb az emaradás a beruházásokná, a tejesítés 18,53 %és a a fehamozási céú támogatásértékű kiadásná, amey %-ra tejesüt. A Képviseő-testüet döntésének megfeeőerr a Kőbánya-Gergey Kft. saját aapítású gazdasági társaságban tőkeemeésre kerüt sor. A tejesítések számszaki aakuását részetesen a 4, 5, 9. és 22. számú meéketek tartamazzák. A szakterüetek ehhez kapcsoódó szöveges értékeését a városrehabiitációs feadatokka együtt a 28. és 29. számú meéketekben ismertetjük. Az önáóan működő és gazdákodókat terheő betizetési köteezettség eft vot évben. Az önáóan működési és gazdákodó intézmények évi aufinanszírozásamiatt a Pogármesteri Hivatat eft-os fizetési köteezettség terhete évben. Az átaános és cétartaékok módosított eőirányzatai a tartaékoknak év végén rendekezésre áó kereteit tartamazza (12. számú meéket). A tervezett tartaékok nem kerütek tejes mértékig fehasznáásra, mert az igények jeentkezésekor csak keően megaapozott céokra biztosított fedezetet a Képviseő-testüet, figyeembe véve a bevétei fedezet megétét.

12 A 18. számú meéket tartamazza a Kőbányai Önkormányzat évi egyszerűsített méregét, ameyben bemutatásra kerü az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak összetétee, vátozása. Hosszú ejáratú hite fevétee miatt az aábbi ingatanainkat jezáog terhei. Hrsz. Ingatan megnevezése Bejegyzés oka Időtartam Jezáog jogosut 42309/110 X. ker. Sütőde u. -Tavas Idősek Otthona OTPBank u. -Gergey u. -Újhegyi építésére fevett Nyrt. sétány áta határot te- hite rüet és az azon feépüő ingatan Koozsvári u Kamattámogatásos OTPBank hite, a Koozsvári Nyrt. u. 84 akásos szoc. bérakás építése 42444/23 Hangár utcai Modeező Céhite a Koozs OTPBank Sportteep vári u. 84 akásos Nyrt. szoc. bérakás építéséhez Mádi u Mádi utcai akás Bp.Fővárosi építés Önkormányzat Az önkormányzat eőző évi eft értékű vagyon a évi méreg aapján eft-ra, összesen eft-ta nőtt. A befektetett pénzügyi eszközök áományának növekedését a saját aapítású gazdasági társaságokban végrehajtott tőkeemeés és a tartósan adott köcsönök és az egyéb hosszú ejáratú követeések csökkenése (munkátatói köcsön, eadott önkormányzati akások) együttes hatása eredményezte. Az önkormányzat vagyonának jeentős részét továbbra is a tárgyi eszközök csoportja jeenti, meyben az aábbi vátozások történtek: Az Ingatanvagyon-kataszter nyivántartásban évő adatok egyeztetése során megáapításra kerüt, hogy az ingatan nyivántartásba oyan ingatanok is fevétere kerütek, ameyek a födhivatai térképen, ietve ingatan-nyivántartásban nem szerepenek. A Képviseő-testüet határozata aapján ezek az ingatanok a nyivántartásbó, ietve a vagyonbó is törésre kerütek. A követeések növekedését a fizetőképesség és a fizetési morá csökkenése okozza. Az adósokjeentős részben a akosság körébő kerünek ki. Az önkormányzat adósságáományának aakuását évenkénti bo_ntásban a 23. számú meéketben muta~uk be. A 27. számú meéket tartamazza az Önkormányzatunk évi egyszerűsített pénzforgami jeentését. 12

13 A 25. számú meéket mutatja be a többéves kihatássa járó döntések eőirányzatait és a évi tejesítést, a 25/a sz. meéket tartamazza a többéves kihatássa járó testüeti döntéseket. Az eőirányzatok meghatározásáná figyeembe vettük az eköteezettségek meett a KSH infációs és egyéb prognózisait, a következő évekre vonatkozóan. A müködési bevéteek évre az eőirányzatokat tekintve fedezik a müködési kiadásokat, a tejesítésné a bevéte meghaadja a kiadásokat. A 16. számú meéketben mutatjuk be a évi müködési és fehamozási méreget. A 16/a. számú meéket tartamazza a működési és fehamozási céú bevéteek és kiadások méregszerű bemutatását. III. Önáóan működő és gazdákodó intézmények Az önáóan müködő és gazdákodó intézmények bevéteeit a O. számú meéket tartamazza december 31-én a Budapest Főváros X. kerüet Önkormányzatának 3 önáóan müködő és gazdákodó intézménye vot. Bevéteek aakuása Pataky Műveődési Központ bevéteeit 03,93 %-ra tejesítette, intézményi müködési bevéteei 99,74%-ra tejesütek. Az eőző évi pénzmaradványát tejes mértékben igénybe vette. A kubok bevéteének tútejesítése egy egyszeri tétenek köszönhető, amit a Pataky Nőikar engyeországi feépésének kötségére a nőikar tagjai gyűjtöttek össze és fizettek be. A tanfoyamok jó tejesítettek Néhány új tanfoyamot sikerüt indítani szeptemberben, ameyek megfeeőerr növeték az intézmény bevéteét. A rendezvényi bevéteek terén kismértékben maradtak e a tervtől Az év végén néhány színházi eőadás érdekődés hiányában emaradt. A béreti díjbevéteek 4%-ka emaradtak a tervezettől augusztus végén az egyik áandó bérő Dr. Haasi Lívia közjegyző ekötözött. A feszabadut termek tanfoyami céokra ettek kiaakítva. Az akami terembérők száma csökkent. Az intézmény önkormányzat átai finanszírozása a tervhez képest tútejesítést mutat, meynek oka a decemberi munkabér, vaamint a vot igazgató végkieégítésének decemberi kifizetése. Emekedett a páyázati pénzekbő befoyt bevéte. 13

14 Szent Lászó Gimnázium bevéteeit összességében 122,38%-ra tejesítette. Az intézményi működési bevéteek 06,87%-ra tejesütek. A támogatások, kiegészítésekés átvett pénzeszközök 00%-ra tejesütek. Az eőző évi pénzmaradványát tejes mértékben fehasznáta. A Kőbányai Egészségügyi Szogáat január -jétő a Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének 56/2009. (IV. 16.) sz. határozata következtében önáóan működő és gazdákodó intézmény. Az önáóságot év végén hosszú, aapos eőkészítő munka eőzte meg. Az egészségügyi - finanszírozási jogszabáy vátozások miatt az év eső hónapjaitó már új szerződéseket kötöttünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra. A finanszírozás, mint már évek óta, nem fedezi minden praxisban a tényeges működtetési kötségeket, szeméyi juttatásokat, ez küönösen érvényes a kis kártyaszámú háziorvosi praxisokra, védőnői, iskoaorvosi és fogászati, szájsebészeti eátásokra. A Kőbányai Egészségügyi Szogáat bevéteeit összességében 02,3 7%-ra tejesítette. Az intézményi működési bevéteek 106,39%-ra tejesütek. Az OEP finanszírozás 101,60% ra, az önkormányzati finanszírozás 95,81 %-ra tejesüt. Kiadások aakuása A kiadások aakuását részetesen a. számú meéket tartamazza. Az önáóan működő és gazdákodó intézmények működési kiadásaikat 95,46%-ra tejesítették. A fehamozási kiadások 91,35%-ra tejesütek, meyek részetezése a 4. számú és az 5. számú meéketben szerepe. Pataky Műveődési Központ működési kiadásait 96,31 %-ra, a doogi kiadásait 93,69%-ra tejesítette. A gép, berendezésre fordítható eőirányzatot 00%-ban fehasznáta. Szent Lászó Gimnázium működési kiadásait 97,01 %-ra tejesítette, a doogi kiadások tejesítése 95,35%-os. Fehamozási kiadásait 97.30%-ra tejesítette. Kőbányai Egészségügyi Szogáat működési kiadásait 93,71 %-ra, doogi kiadásait 92,93%-ra, fehamozási kiadásait 77,03%-ra tejesítette. Az önáóan működő intézmények évi kötségvetés végrehajtásáró az összesítést a 15. számú meéket tartamazza. 14

15 IV. Értékpapír- és hiteműveetek aakuása A 21. számú meéketben mutatjuk be a részvények, üzetrészek és a kárpótási jegyek áományát, az azokban bekövetkezett évközi vátozásokat. Az önkormányzat értékpapír, ietve részvényáományának évi adatai: (e Ft-ban Megnevezés 2010.év Vátozások N itó Záró Részesedések (részvény, üzetrész) Ertékpapírok (kárpótási jegy) évben a részvények és üzetrészek áományában történt vátozások: Aba Regia Építő Váakozó Hoding Rt. Feszámoó biztos nyiatkozott, hogy a feszámoási ejárásban (kezdete: ) a tuajdonosok részére vagyonmaradvány nem várható. A gazdasági társaság feszámoási ejárása még nem fejeződött be. A társaságban tuajdonot részesedés: 0,07658% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 800.-eFt: eFt = 0,07658% évben az eszámot értékvesztés: 560 eft. Nyivántartási értéke: O.-Ft. Kossuth Nyomda Zrt: A társaság feszámoás aatt á, kezdete: A feszámoó biztos az adós fennáó tartozását eismerte. Követeésünk megtérüése a feszámoási ejárás során nem várható. A feszámoási ejárás még nem fejeződött be. A társaságban tuajdonot részesedés:, 0 645% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: eFt: eFt = 1,10645% évben az eszámot értékvesztés: eft. Nyivántartási értéke: O.-Ft Hoóházi Porceán Manufaktúra Zrt. Rendekezésünkre áó információk aapján a gazdasági társaság pénzügyi eredménye jeentősen csökkent, tekintette arra, hogy a évi méreg szerinti eredmény eFt, míg a évben eFt. Köteezettség áománya növekedett az eőző évhez képest, vaamint csökkent az árbevéte. A Borsod-Abaúj-Zempém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 201 O. ápriis. napján ket, 175. sorszámú végzéséve- veszteségrendezés okán- erendete a társaság aaptökéjének eszáítását, ennek következtében a részvényeink névértéke módosut Ft-ró 611.-eFt-ra csökkent. Mindezek eenére a piaci megítéés tendenciája kedvező, ezért értékvesztést 2009-ben nem számotunk e. Adózott eredmény: eFt Méreg szerinti eredmény: eFt A társaságban tuajdonot részesedés: 0,39935% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 611.-eFt: eFt = 0,39935% évben az áománycsökkenés: eft. Nyivántartási értéke: 306.-eFt 15

16 DOFERZrt. Információink aapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója emekedett évben eFt adózott eredményt reaizát. A saját tőke és jegyzett tőke aránya 2009-ban 134%. A társaságban tuajdonot részesedés:,85708% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: e Ft : e Ft = 1,85708% évben az eszámot értékvesztés: O Ft. Nyivántartási értéke: eFt. PEMŰ Zrt. A társaság gazdákodása stabi, kiegyensúyozott, eredményes. A társaságban tuajdonot részesedés: 0,73860% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: eFt: eFt = 0,73860% évben az eszámot értékvesztés: O Ft. Nyivántartási értéke: eFt. Mixoid Zrt. A gazdasági társaság évben eFt adózott eredményt mutatott ki, ami javuás az eőző évhez képest.. Adózott eredmény: eFt Méreg szerinti eredmény: eFt A társaságban tuajdonot részesedés: 2,0% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: eFt: eFt =2% évben az eszámot értékvesztés: eft. Nyivántartási értéke: O.-Ft Forgatási céú értékpapírok: Kárpótási jegyek: eFt értékben. A 201 O. december 31-i adatok szerint a kárpótási jegyek tőzsdei forgaomban vannak. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta aapított gazdasági társaságok (100%-os tuajdon rész): Kőbánya-Gergey Utca Ingatanfejesztő Kft Bp. Cegédi út 30. üzetrész: eft tuajdoni rész aránya: 00% A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő- testüete a 1297/2009. (IL 16.) számú határozat aapján eft, a 115/2010. (II. 15.) számú határozat aapján eft, a 704/2010. (III. 18.) számú határozat aapján eFt, vaamint a 705/2010. (III. 18.) számú határozat aapján eft törzstőke emeés meett döntött, meyeket a Cégbíróság május 20-i és szeptember 21-i dátumma bejegyzett. KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Bp. Basa u.. üzetrész: eFt tuajdoni rész aránya: 100% Kőbányai Média és Kuturáis Non-profit Kft. 05 Bp. Eőd u.. üzetrész: eFt tuajdoni rész aránya: 100% 16

17 Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. 08 Bp. Újhegyi stny.-3. üzetrész: eFt tuajdoni rész aránya: 00% Kőbányai Vagyonkezeő Zrt 1107 Bp. Cegédi út 30. részesedés: eFt tuajdoni rész aránya: 100%. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüet 1383/2008. (IX. 18.) számú határozatát módosította a 1942/2010. (VIII. 26.) számú határozatáva, mey szerint a törzstőke emeés eft, amit a Cégbíróság november 26-i dátumma bejegyzett. A Budapest Főváros X. kerüet Önkormányzat a gazdasági év során átmenetieg sem kerüt oyan heyzetbe, hogy a rendekezésre áó ikvidhitet igénybe keett vona vennie. A korábbi évek beruházásai miatt igénybe vett fejesztési céú hiteek áományának aakuása: Fevett hite összesen eft O. O. hiteáomány (nyitó) eft Tárgyévben fizetett tőketöresztés eft hiteáomány (záró) eft Tárgyévben fizetett kamat eft Önkormányzatunk kötvényt nem bocsátott ki. V. Vagyon aakuása Az önkormányzat vagyonának aakuását a 17. és 22. szám ú meéketben mutatjuk be részetesen. Az ingatanetár emez formájában kerü kiosztásra 30. számú meéketként. VI. Pénzmaradvány vátozásának tartama és okai: A 20. számú meéket tartamazza az önkormányzatunk évi egyszerűsített pénzmaradványának kimutatását. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat december 31-ei bankszámáinak és pénztárainak záró pénzkészete eft (19. számú meéket), amey az eőző év végi áományhoz képest eft-ta emekedett. A tárgyévi heyesbített pénzmaradvány eft, amey az eőző évhez képest jeentősen, eft-ta csökkent, meynek oka az eőző évben képzett tartaék maradványa, vaamint az egyéb aktív, passzív pénzügyi eszámoások áományának vátozása. A szabad rendekezésű, tárgyévi maradvány eft, meynek fehasznáásáró a zárszámadássa egyidejűeg az Önkormányzat Képviseő-testüete dönt. Jeentős szerepet játszott a pénzmaradvány aakuásában az a tény, hogy a bevéteeink összességében 87,11 %-ra tejesütek, míg a kiadásaink 73,69 %-ra tejesütek. 17

18 VII. A kisebbségi önkormányzatok működése és gazdákodása A kisebbségi önkormányzatok gazdákodásának számszaki adatairó kisebbségenként a 6. számú meéketben adunk tájékoztatást. A Kőbányai Bogár Kisebbségi Önkormányzat május hónapban Bogár Kuturáis és Színházi Estet rendezett a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tavassza megrendezte a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai átaános iskoás gyermekek részére, majd a versenyen sikeresen szerepő diákok májusában tatai tanumányi kiránduáson vehettek részt. Júius hónapban a hátrányos heyzetű gyermekek részére kiránduást szerveztek Baatonkenesére. Szeptemberben Roma Kuturáis Est, decemberben Mikuás és karácsonyi rendezvény megrendezésére kerüt sor a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat május hónapban tanumányi kiránduást szervezett a görög nyugdíjasok részére Eger-Szivásvárad úticéa, majd június 4-én Görög Kuturáis Estet rendeztek a KÖSZI-ben. A görög nemzeti ünnep akamábó a görög származású nyugdíjasok Beoiannisz fauban megtartott központi rendezvényen vettek részt. Szeptember hónapban a Görög Kub új heyiségbe kötözésére (1106 Bp., Kada u sz.) és kubavató kuturáis ünnepségre kerüt sor. Október hónapban közreműködőként részt vettek az EPON nemzeti eenáás ünnepe akamábó rendezett, kuturáis műsorban a Petőfi Csarnokban. Novemberben Erzsébet napi vigasságak keretében Dionüszoszi borkóstoót, decemberben Mikuás és karácsonyi ünnepséget rendeztek a görög kubban. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat június hónapban rendezte meg a Tavaszköszöntő horvát kuturáis rendezvényt. A horvátországi Vinkovci testvérvárosbó érkezett deegáció meett szervezési, tomácsoási feadatokat áttak e a kisebbségi önkormányzat képviseői. December hónapban rendezték meg az Őszi Horvát Hagyományőrző Kuturáis Estet és a karácsonyt a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. Karácsonyi ünnepségen vettek részt a KÖSZI-ben. A Kőbányai Lengye Kisebbségi Önkormányzat március hónapban Lengye- Magyar Barátság Hete akamábó kuturáis rendezvényt szervezett, május hónapban a Magyarországi Lengye Katoikusok Szent Adabert Egyesüetéve és a Lengye Perszonáis Pébániáva közösen a Lengye Akotmány ünnepe és az Istenanya, Lengyeország Kiráynéja ünnepe akamábó ünnepi szentmisét rendezett. November hónapban kerüt sor a Lengye Függetenség Napja megünnepésére. Karácsonyi ünnepségen vettek részt a Lengye Házban. A Kőbányai Német Önkormányzat szervezésében évben három csoportta foytatódott a hagyományőrző német nyevkub a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A kerüeti német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt és anyagiag támogatta. A Német Kuturáis Est megrendezésére június hónapban a Pataky Műveődési Központban, november hónapban a Német Hagyományőrző Kuturáis Est megrendezésére a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában kerüt sor. 18

19 A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Foyamatosan működteti hagyományőrző kőfestő szakkörüket a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. Ápriisban megemékezett az örmény genocídium 95. évforduójáró, tavassza fimvetítést szervezett Örményország történetérő a Pongrác úti Idősek Kubjában (1101 Bp., Sagótarjáni út 47. sz.). Júniusban tanumányi kiránduáson vettek részt Kecskeméten a szakkörre járó diákokka. Szeptemberben Örmény Hagyományőrző Kuturáis Estet és Gasztronómiai bemutatót, december hónapban Mikuás ünnepséget szerveztek a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat március hónapban Janesin György és Szávik Ottó fotókiáítását rendezett a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. Május hónapban Anyák napi és Gyermeknapi Majáis ünnepséget, szeptember hónapban Román Hagyományőrző Kuturáis Estet, decemberben Mikuás ünnepséget rendeztek a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20 O. május hónapban a kőbányai ruszin gyermekek részére tanumányi kiránduást szervezett Pécsre, majd szeptemberben Sajópetribe. Szeptember hónapban cikuszáró rendezvény keretében Ruszin Hagyományőrző Kuturáis Estet rendeztek a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Kőbányán működő kienc kisebbségi önkormányzat szervezőként és közreműködőként vett részt a Kisebbségek Napja akamábó december 18-án a Pataky Műveődési Központ. számú termében rendezett hagyományőrző kisebbségi karácsonyi rendezvényen. VIII. Összefogaó a évi adókintévőségek aakuásáró és a behajtási cseekményekrő évre eőirányzott tervszámokhoz képest a heyi adóbevéteek az aábbiak szerint aakutak: Terv Tény Építményadó eft eft Teekadó eft eft Gépjárműadó eft eft Póték, bírság eft eft Összesen: eft eft Az adóbevéteek aakuását vizsgáva megáapítható, hogy a bevéteeinket tekintve a tervben meghatározott számokat összességében tútejesítettük december 31-ig. Építményadóban 101,31%, teekadó adónemben 111,62%, gépjármű adónemben 110,89%, késedemi póték és bírság adónemben 98,40%, összes bevéteeinket tekintve 104,35%-a tejesüt az éves tervezett bevétenek 19

20 Összes adóbevéte: év eft év eft év eft év eft év eft év eft A federítési tevékenység során 296 esetben szóítottunk fe bevaásra adóaanyokat, ebbő eft -ra vonatkozóan, ebbő eft bevétet reaizátunk. Federítési feadatok az építmény- és teekadó vonatkozásában ehet akamazni, mive a gépjármű adóztatás aapját a Közigazgatási és Eektronikus Közszogátatások Központi Hivataának központi adatbázisa szogátatja. A kintévőségek aakuása (Ezer forintban) 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év Fennáó tartozás Ebbő feszámoás Építmény- Tényeges kintévőség teekadó Bevéte Kintévőségek a bevéte %-ban 9,00% 5,42% 9.86% 14,90% 29,83% Fennáó tartozás Ebbő feszámoás Gépjár- Tényeges kintévőség műadó Bevéte Kintévőségek a bevéte %-ban 51,05% 45,24% /o 59,00% 49,15% Fennáó tartozás Kés e- Ebbő feszámoás demi póték Tényeges kintévőség Bevéte Bírság Bevéte Egyéb Fennáó tartozás bevéteek Bevéte

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Törekvés Sprtegyesüet 2014. évi támgatásának eszámásáró I. Tartami összefgaó

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben