, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ", r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására a évi kötségvetési beszámoójáró és zárszámadásáró Tisztet Képviseő-testüet! Az Áamháztartásró szóó többször módosított évi XXXVIII. tv., vaamint a Számviterő szóó évi C. tv. és annak végrehajtására kiadott, az áamháztartás szervezetei beszámoási és könyvvezetési köteezettségeinek sajátosságairó szóó 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendeetnek megfeeően ekészítettük az Önkormányzat 20 O. évi kötségvetési beszámoójáró és zárszámadásáró szóó rendeet-tervezetet A Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, vaamint a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság az eőterjesztést megtárgyata, véeményét a testüeti üésen ismerteti. A Kisebbségi Önkormányzatok határozatait az eőterjesztéshez csatojuk. A C.C. Audit Könyvvizsgáó Korátot Feeősségű Társaság a dec. 31-i forduónapra ekészített, összevont egyszerűsített éves kötségvetési beszámoót és zárszámadási rendeettervezetet véeményezte, a függeten könyvvizsgáói jeentést az eőterjesztéshez csatojuk. A heyi önkormányzatokró szóó évi LXV. törvény 92/A aapján a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat könyvvizsgáatra köteezett. A könyvvizsgáati feadatokat megbízási szerződés aapján május -tő ápriis 30-ig a C.C. Audit Könyvvizsgáó Korátot Feeősségű Társaság átja e. A könyvvizsgáat éves díja bruttó eft.

2 Az Önkormányzat a évi kötségvetését bevétei és kiadási eőirányzataitó emaradva vaósította meg. Bevéteeit a módosított eőirányzathoz viszonyítva 87,11 %-ra, kiadásait 73,69%-ra tejesítette. A bevéteek és kiadások számszaki aakuását önkormányzati szinten az. és 2. számú meéketek tartamazzák. I. Bevéteek aakuása Az önkormányzatunk a évi bevéteét a módosított évi tervhez képest 87,11 %-ra tejesítette. A bevétei eőirányzatok tejesítését a fehamozásiakná nagymértékű emaradás jeemezte 57,69%. A sajátos működési bevéteek tejesítése 97,93%. Jeentősebb bevétei emaradások: a tárgyi eszközök értékesítéséné és annak ÁFA bevéteéné, a fejesztési céra átvett pénzeszközökné, a Vagyonkezeő Zrt. áta kiszámiázott közmű díjakná, bérakások eidegenítésénél Működési bevéteek Az intézményi működési bevéteek összességében 95,27%-ra tejesütek önkormányzati szinten. Az önáóan működő és gazdákodó intézmények intézményi működési (saját) bevéteeiket 104,10%-ra tejesítették összességében, meynek aakuásáró a III. fejezetben számounk be részetesen. A Pogármesteri Hivata intézményi működési bevéteeit összességében 93,54%-ra tejesítette. Tervezettet meghaadó tejesítést mutatnak a hatósági jogkörhöz köthető működési bevéteek, kamatb~véteek. Tervezettet meghaadó mértékű tejesítés mutatkozik az intézményi működéshez kapcsoódó egyéb bevéteeknél Ez a bevéte nehezen tervezhető, mert itt kerü eszámoásra a jogtaanu fevett segéyek visszafizetése, a kivitei tervdokumentációkért fizetett térítési díj, az adatszogátatás díja, a köztemetés megtérítése, tábori befizetések, HPV otás befizetése. A kamatbevéteek a tervezetthez képest jeentősen tútejesütek A Pogármesteri Hivata kamatbevéteének 77,73%-át teszi ki a rövid ejáratú és napvégi betét kamata. Az év során ikviditási heyzetünk stabi, kiegyensúyozott vot. A rendekezésünkre áó ikvidhitet az év során nem keett igénybe vennünk. A tudatos, meggondot gazdákodás ehetövé tette, hogy az átmenetieg rendekezésre áó pénzeszközeinket a számavezető pénzintézetünkné rövid távorr eköthessük. 2

3 A kamatbevéteek tejesítési összegének megoszása: rövid ejáratú betét kamata eft napvégi betét kamata eft foyószáma és az eküönített számák kamata eft aapkamat eft VK kamat 969 eft Bankpont kártya számák kamata 96 eft munkátatói köcsön száma kamata 7 eft Összes kamat eft Kisebbségi számák kamata Mindösszesen: 122 eft eft Az Önkormányzat sajátos működési bevéteei összességében 97,93%-ban tejesütek. Jeentős a tútejesítés a terüetbéret és heyiségbéret vonatkozásában, jeentős emaradás mutatkozik a kiszámiázott közmű díjak vonatkozásában. A heyi adóbevéteek tejesítése a módosított eőirányzathoz képest az aábbiak szerint aakut: ezer Ft-ban Megnevezés Terv Tejesítés Tej. %-a Építmény, teekadó ,31 Gépjármű adó ,89 Póték, bírság ,40 (heyi adókbó) Összesen: ,35 A heyi adóbevéteek tejesítése összességében évben eft-ta, mintegy 6,25% ka haadja meg a bázis évi szintet. A 20 O. évi adóztatási tevékenységrő részetesen a VIII. fejezetben számounk be. A 24. számú meéket mutatja be a évi közvetett támogatásokat (adóeengedések, adókedvezmények). A tervezetthez képest jeentős emaradás mutatkozik a Vagyonkezeő Zrt-né tervezett közüzemi díjak esetében, amey jeentősen növei a hátraékok összegét is. 3

4 Fehamozási bevéteek A fehamozási bevéteeink az év során a tervezettnek csupán 57,69%-ában vaósutak meg. Ennek fő oka, hogy a fehamozási bevéteek között tervezett tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítésébő származó bevéteek mindössze 51,19 %-ra, a bérakás eidegenítésbő származó bevéte 52,14%-ra tejesüt. Az ingatan eadásokró és a vagyonügyi feadatokró a 28. számú meéketben adunk részetes tájékoztatást a szakfőosztáy beszámoójával származó bevéteek 306,18%-os tejesítést mu A nem akás céú heyiségek értékesítésébő tatnak a tervezetthez képest évben a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. áta 23 db akás és 3 db nem akás kerüt eidegenítésre. Küső és egyéb forrásbó származó bevéteek Az önkormányzatunk normatív és központosított kötségvetési támogatása a tervszinten tejesüt eft). A támogatásértékű működési bevéteek összességében 88,14%-ra tejesütek. A fehamozási céú támogatásértékű pénzeszköz átvéteéné a tejesítés 61,23%. A beruházási céú pénzeszköz átvéte 39,34%. Az autejesítés oka, hogy a Bakán-Cegédi-Somfautcai körforgaom megépítéséhez eőírt fizetési köteezettségéta Terasz Park Kft december 31-ig nem tejesítette. Küső forrásokbó átvett működési és fehamozási céú pénzeszköz átvéte aakuását a Pogármesteri Hivataná a 14. számú meéket ismerteti részetesen. Az eőző évi kötségvetési kiegészítések és visszatérüések tejesítése az intézmények eőző évi aufinanszírozásábó, a feadat emaradás miatti intézményi befizetésbő, és az áami támogatás eszámoása utáni központi kötségvetési kiutaásbó származik. A tájékoztatást a városrehabiitációs eszámoásokró a 13. szám ú meéket tartamazza. Az Egészségbiztosítási Aap finanszírozási bevéte O,60 %-os tejesítést mutat, meynek összege ef t.. A tervezett fejesztési céú hite igénybevéteére évben nem kerüt sor. Az eőző évi működési céú pénzmaradványt igénybe vettük a Képviseő-testüet áta jóváhagyott összegben. A fehamozási céú pénzmaradvány igénybe vétee a fehamozási feadatokra a tervezettnek és a Képviseő-testüeti döntéseknek megfeeőerr történt. Az Ötv a aapján számot hiteképesség feső határát a 26. számú meéket mutatja be. 4

5 II. Kiadások aakuása Önkormányzatunk a kiadásait a módosított eőirányzathoz képest 73,69 %-ra tejesítette. Meghatározó szerepük vot az emaradásban a fehamozási kiadásoknak, meyek 30,20 %-ra tejesütek, ezen beü a beruházási kiadásokná a tejesítés 18,53 %, a feújításokná 58,49%. Működési kiadások Az önkormányzat összes működési kiadás tejesítése 88,59%, ezen beü az önáóan működő és gazdákodó intézmények 95,46%-os, a Pogármesteri Hivata 87,91 %-os tejesítést mutatnak. A Pogármesteri Hivataná a tejesítés nemcsak a Hivata és a Képviseő-testüet működéséve kapcsoatos foyó kiadásokat tartamazza (vagyongazdákodássa és akóházkezeéssei együtt), hanem a társadami és szociápoitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési céú pénzeszköz átadásokat, a hitetöresztések és kamataik kiadásait, vaamint az önáóan működő intézmények kiadásait is. Az önkormányzat doogi és egyéb foyó kiadásait 75,98%-ra tejesítette, az önáóan működő és gazdákodó intézmények doogi és egyéb foyó kiadásai 93,87%-ra, a Pogármesteri Hivata doogi és egyéb foyó kiadásai 74,76%-ra tejesütek.. Az önáóan működő és gazdákodó intézmények összes kiadásának tejesítése 96,38%-ra tejesüt, a Pogármesteri Hivata összes kiadásának tejesítése 72,02%, önkormányzati szinten az összes kiadás 73,69%. Az önáóan működő és gazdákodó intézmények kiadásairó részetesen az önáóan működő és gazdáikodékró szóó fejezetben számounk be. A Pogármesteri Hivata kiadásainak kiemeit feadatonkénti aakuását a 3. számú meéket mutatja be, meybő jeentős tétet képvise az igazgatási tevékenység meett a akóház működtetésse kapcsoatos kiadás. A akóház működtetési feadatokró a 29. számú meéketben adunk részetes tájékoztatást a Vagyonkezeő Zrt. írásos beszámoójával A társadami és szociápoitikai juttatásokra a év során összesen eft-ot, az éves módosított eőirányzat 96,58 %-át fordítottuk, amey tartamazza a gyermektartásdíj megeőegezését, a korkedvezményes nyugdíj kötségét és a pénzbei kártérítés összegét is. Számszaki aakuásáró részetesen a 7. szám ú meéketben számounk be. A társadami- és szociápoitikai juttatások fehasznáása összességében arányosan történt. Néhány támogatási forma esetében összegszerűen kiugróan magas, ietve aacsony a fehasznáás. Ezért az év második feében több akaomma kerüt sor az eőirányzatok átcsoportosítására. A egmagasabb tejesítés a rendekezésre áási támogatás esetében vot, ennek oka a regisztrát munkanéküiek számának emekedéséve magyarázható januárban 249 fő munkanéküi részesüt ebben a támogatásban, júiusban 341 fő, decemberben 395 fó. E meett a Kőkert Kft. decemberben több, mint 200 főt fogakoztatott. Többetfehasznáás mutatkozott a normatív akásfenntartási támogatás, a normatív ápoási díj és az adósságcsökkentési támogatásoknak; míg aacsony vot a fehasznáás a tartósan munkanéküiek rendszeres szociáis segéye és a pénzbei átmeneti segéy jogcímeken. 5

6 A 12/2010.(V. 21.) rendeette módosított szociáis eátások és gyermekvédemi támogatások heyi szabáyozásáró szóó 8/2009.(III. 20.) rendeet módosításáva az aábbi támogatások megáapításáná van ehetőség kedvezőbb ebíráásra: gyermekvédemi támogatás esetében métányosság gyakoroható; akásfenntartási támogatás megáapításáná az egyedüáó kéremezök esetében a jövedemi értékhatár emekedett; átmeneti segéy megáapításáná az egyedüáó kéremezök esetében a jövedemi értékhatár emekedett; temetési segéy megáapításáná a jövedemi értékhatár, vaamint az adható támogatási összeg emekedett; adósságkezeési támogatás jövedemi értékhatára emekedett. Az év közbeni módosítások finanszírozására a Képviseő-testüet fedezetet biztosított. Az önkormányzat a köteező feadatai közü az utcai szociáis munkát, a hajéktaanok nappai eátását, csaádok átmeneti otthona szogátatást, anyaotthoni eátást, fogyatékosok nappai és átmeneti eátását civi szervezetekke kötött eátási szerződés keretében biztosítja (Vöröskereszt, RÉS Aapítvány, Anyaotamazó Aapítvány, Down Aapítvány). Az önkormányzat egy fő fogyatékos szeméy átmeneti gondozását támogatja a Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban. Ezekre a feadatokra betervezett összegek fehasznáása arányosan, a szerződésben fogatak aapján történt. A RÉS Aapítvány átmeneti otthonában az öt csaád részére fenntartott férőheyeken a kőbányai akosok 6148 eátási napot tötöttek, mey után eft térítési díjat fizettünk évben 4 új csaádi napközi beindításához biztosított hozzájáruást az önkormányzat eft összegben. A Kiscimborák Csaádi Napköziben 7 gyermek, a Borsika Csaádi Napköziben 5 gyermek, a Mamavár Csaádi Napköziben 4 gyermek eátására kötött szerződést az önkormányzat. A Kispaánta Csaádi Napközi 5 fő eátását váata az emút év végén, de a működésüket még nem kezdték meg. Jeeneg 6 csaádi napköziben 35 főre van eátási szerződésünk, az emút évben működési kötségekre eft-ot biztosítottunk. ASzociáis Térképre betervezett 3,5 miió Ft feszabadításra kerüt, és a páyázaton kiváasztott szervezet a tejesítési határidőre, november 30-ra ekészítette a tanumányt. A működési céú pénzeszköz átadások és egyéb támogatások fehasznáása az év során többségében a tervezettnek megfeeőerr történt. A támogatások részetezését és jogcímeit a 8. számú meéket tartamazza. Az aapítványoknak és társadami szervezeteknek biztosított támogatás pénzügyi tejesítése a megkötött megáapodásban rögzített finanszírozási ütemezés szerint vaósut meg. Azoknak a támogatásoknak az esetében, aho a tejesítés nem történt meg tejes mértékben, hiányzott a megáapodás, vagy a pénzügyi tejesítés áthúzódott évre. Az áamháztartásorr kívüi pénzeszköz átadásokná a fogorvosok finanszírozásának tejesítése 461 eft, mey az OEP finanszírozás továbbutaása. 6

7 Az eső akáshoz jutók támogatására betervezett 45 miió Ft-bó 2 csaád támogatására 6 miió Ft kerüt fehasznáásra (9. számú meéket), mive több év után az idei évben eőször kerüt meghirdetésre a páyázat, és kevesen tudtak jeentkezni, tejesíteni a kiírt fetéteeket ( O % önerö, adásvétei szerzödés, jogerős építési engedéy, stb.). Az év második feében a páyázat nem kerüt kiírásra, ietve a támogatási fetéteeket meghatározó 1/2010. (I. 22.) számú heyi önkormányzati rendeetet a Képviseö-testüet novemberi üésén hatáyon kívü heyezte. Az önkormányzat áta aapított aapítványok és közaapítványok A Kőbánya Közbiztonságáért Közaapítvány, a Kőbánya Tűzvédeméért Közaapítvány, és a Kőbányai Sport Közhasznú Aapítvány az aapító okirataikban megjeöt céoknak megfeeöen müködtek. Kötségvetési támogatásban. A Kőbányai Sport Közhasznú Aapítvány a rendekezésére bocsátott eft-ot működési kiadásokra, óvodás versenyrendszerre, vaamint eseti támogatásokra hasznáta fe. A Kőbánya Környezetfejesztéséért Aapítványt 945/2010. (N. 20.) sz. határozatáva megszüntette a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete. Az aapítvány megszűnéséig az aapító okiratban megjeöt céoknak megfeeőerr müködött, kötségvetési támogatásban nem részesüt. Az Aapítványt a Fővárosi Bíróság augusztus 4- én ket és augusztus 26. napjánjogerőre emekedett 14.Pk /1991/11. számú végzéséve megszüntette és a nyivántartásbó vaó törését rendete e. A Kőbányai Kuturáis-Oktatási Közaapítványt a 943/2010. (N.20.) sz. határozatáva megszüntette a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete. A Fővárosi Bíróság júius 30. napján ket és augusztus 24-én jogerőre emekedett 16.Pk /1995./28. számú végzéséve a Kőbányai Kuturáis- Oktatási Közaapítvány törését rendete e a nyivántartásából A Reménysugár Aapítványt a 941/2010. (IV. 20.) sz. határozatáva megszüntette a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete. A Fővárosi Bíróság 1.Pk /1992./14. sz. végzéséve júius 6-áva a Reménysugár Aapítványt megszűntette és töröte a nyivántartásból A rendekezésre áó pénzeszközök fehasznáása cé szerint történt, többetforrásra nem vot szükség. A tervezett feadatok időarányosan megvaósutak. Sport, Ifjúsági, Civi és Kisebbségi Bizottság tartaékkeretébő biztosított támogatások évben Nemzetközi kapcsoatok Deegáció Támogatás céja Összeg Baánbányai testvérvárosi Kőbányai Pedagógiai Napok ,-Ft deegáció száás, étkezés kötségeire Baánbányáró és Szent Lászó Napok kuturáis rendezvényso ,-Ft Vinkovcibó érkező testvér- rozatán 8 fő deegáció száás és étkezés kötvárosi deegáció ségeire 7

8 Kisebbségi önkormányzatok Kisebbségi önk. neve Támogatás céja Összeg Kőbányai Német Önkor- Német nyevápoó kub I. féévi mü ,-Ft mányzat ködési kötségeire Kőbányai Örmény Kisebbsé- Hagyományőrző Kőfestő Szakkör évi ,-Ft gi Önkormányzat I. féévi müködési kötségeire Budapest Kőbányai Román Román fotókiáítás megrendezésének köt ,-Ft Kisebbségi Önkormányzat ségeire Kőbányai Görög Kisebbségi EPON nemzeti ünnep kuturáis est megren ,-Ft Önkormányzat dezésének kötségeire Kőbányai Lengye Kisebbsé- Lengye-Magyar Barátság Hete akamábó ,-Ft gi Önkormányzat kuturáis müsor és Nizaowski Emő 95. szüetésnapja megünnepésének kötségeire Kőbányai Örmény Kisebbsé- Örmény Genocídium Emékrendezvény meg ,-Ft gi Önkormányzat rendezésének kötségeire Kőbányai Görög Kisebbségi Görög Kuturáis Est megrendezésének köt ,-Ft Önkormányzat ségeire Kőbányai Horvát Kisebbségi Országos Horvát Kispáyás Labdarúgó Ta ,-Ft Önkormányzat ákozó -Páncsity István Eméktorna megrendezésének kötségeire Kőbányai Ruszin Kisebbségi Pécsi autóbuszos tanumányi kiránduás köt ,-Ft Önkormányzat ségeire Budapest Kőbányai Román Majáis ünnep megrendezésének kötségeire ,-Ft Kisebbségi Önkormányzat Kőbányai Görög Kisebbségi Eger-Szivásvárad tanumányi kiránduás ,-Ft Önkormányzat autóbusz kötségeire Kőbányai Görög Kisebbségi Zianosz Tanaszisz: "Egy éet két hazában" ,-Ft Önkormányzat címü könyv megvásárásának kötségeire Kőbányai Német Önkor- Német Kuturáis Est megrendezésének köt ,-Ft mányzat ségeire Kőbányai Lengye Kisebbsé- Wiktor Woroszyski: A határ átépése című ,-Ft gi Önkormányzat kön_yv kiadásának kötségeire Kőbányai Örmény Kisebbsé- Győri kőzetgyüjtő és tanumányi kiránduás ,-Ft gi Önkormányzat kötségeire Kőbányai Görög Kisebbségi Beoiannisz fauban évő központi ünnepsé ,-Ft Önkormányzat gen résztvevő kőbányai görög gyermekek és nyugdíjasok autóbusz kötségeire Kőbányai Lengye Kisebbsé- Esztergomi tanumányi kiránduás kötségei ,-Ft gi Önkormányzat re Kőbányai Görög Kisebbségi Görög Kub ünnepéyes megnyitó rendez ,-Ft Önkormányzat vény kötségeire Kőbányai Horvát Kisebbségi 45. Vinkovci Oszi Napok utazási kötségeire ,-Ft Önkormányzat (utasbiztosítás, ajándékok vásárása, eátás) Kőbányai Örmény Kisebbsé- Örmény Hagyományőrző Kuturáis Est köt ,-Ft gi Önkormányzat ségeire Kőbányai Ruszin Kisebbségi Sajópetri tanumányi kiránduás kötségeire ,-Ft Önkormányzat Kőbányai Horvát Kisebbségi Oszi Horvát Hagyományőrző Kuturáis Est ,-Ft 8

9 Önkormányzat kötségeire Kőbányai Lengye Kisebbsé- Lengye Függetenség Napja rendezvény ,-Ft gi Önkormányzat kötségeire Kőbányai Ruszin Kisebbségi Cikuszáró rendezvény és kuturáis est köt ,-Ft Önkormányzat ségeire Aapítványok és civi szervezetek Aapítvány neve Támogatás céja Összeg Peter Cemy Aapítvány Speciáisan feszeret rohamkocsi kötségeire ,-Ft Baptista Szeretetszogáat Vidám Gyermeknap segéykoncert támogatá ,-Ft Aapítvány sára 100 db jegy megvásárása Civi szervezet neve Támogatás céja Összeg Cukorbetegek Budapesti Ráckevei kiránduás, tesztcsík és eszközök, ,-Ft Egyesüete Kőbányai Kubja vaamint év végi záró rendezvény kötségeire 56-os Magyarok Viágszö- Kőbányai tagszervezet működési kötségeire ,-Ft vetsége Kőbányai Tagszervezete Intézmények Intézmény neve Támogatás céja Összeg Főv. Pogári Védemi g. X. Kőbányai Katasztrófavédemi Ifjúsági Ver ,-Ft ker. Kirendetsége seny résztvevőinek díjazása, sporteszközök vásárása kötségeire Pataky István Fővárosi Gya- Diák sakkoimpia országos csapatbajnoksá ,-Ft koró Híradásipari és Infor- gon Szombatheyen résztvevő 5 fő kőbányai matikai Szakközépiskoa sakkcsapat utazási, részvétei kötségeire Bp. Főv. X. ker.kőb. Önk. Civi Szigeten vaó jeenét, beépőjegyek, ,-Ft Csaádsegítő Szogáat programok megvaósításának kötségeire Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Hátrányos heyzetű gyermekek részére sport ,-Ft Csaádsegítő Szogáat és kézműves program utazási, kézműves, sportfogakozások kötségeire Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Rászoruó gyermekek részére nagymarosi ,-Ft Szent Lászó Átaános Isko- erdei táboroztatás kötségeire a Kompex Ataános Iskoa és évi tanumányi kiránduások autóbusz ,-Ft Szakszogátató Központ kötségeire Egyházak Egyházneve Támogatás céja Összeg Budapest Kőbányai Sóvár Magyarországi Keresztyén Ifjúsági ,-Ft Evangetikus Egyházközség Egyesüet Gyermek és Ifjúsági Képzési Konfererreia Központjában gyermektáborban résztvevő 40 fő száás és étkezés kötségeire Szent Lászó Pébánia és Szent György Hittanos Táborban résztvevő ,-Ft Egyházközség gyermekek részére uszodabeépők kötségeire 9

10 Sport Szervezet neve Támogatás céja Összeg Kőbányai Diáksport Bizott- Baatoneei sporttábor kötségeinek támoga ,-Ft ság tás a (Sick Főosztáy kötségvetéséhez rendeve) SICK Főosztáy kötségveté- Sakk készetek, sakkórák vásárása ,-Ft séhez rendeve SICK Főosztáy kötségveté- Adidas Kőbánya street-ba fesztivá nevezé ,-Ft séhez rendeve si díja 8 ány és 8 fiú csapat részére Magyar Öttusa Szövetség Sport egészségszűrő áomás teepítésének ,-Ft kötségeire Magyar Parasport Szövetség Bérci Zsófia sportoó Eindhovenben meg ,-Ft rendezendő IPC Úszó Viágbajnokság kiutazási kötségeire Déegyházi Karate Sport- Prainer Viktor nyári karate edzőtábor kötsé ,-Ft egyesüet g eire Prainemé Mészáros Veronika Törekvés SE Egyesüet O éves jubieumi ünnepsége ,-Ft kötségeire Kuturáis és Oktatási Bizottság támogatásai 20 O. évben Intézményi háttérre rendekező civi szervezetek Szervezet neve Támogatás céja Összeg PMK Kőbányai Nyugdíjasok Kőbányai Népdakörben hasznát feépő ,-Ft Kubja ruhák beszerzéséhez PMK Gárdonyi Géza Nyug- Karácsonyi rendezvény kötségeire ,-Ft díjas Pedagógus Kub Kisebbségi önkormányzatok Kisebbségj önk. neve Támogatás céja Összeg Kőbányai Görög Kisebbségi Mikuás és karácsonyi ünnepség kötségeire ,-Ft Önkormányzat Kőbányai Örmény Kisebbsé- Mikuás ünnepség megrendezésének, vaa ,-Ft gi Önkormányzat mint Kisebbségek Napja akamábó örmény kuturáis műsor kötségeire Egyház Egyházneve Támogatás céja Összeg Budapest Kőbányai Adventi és karácsonyi program kötségeire ,-Ft Református Egyházközség 10

11 Civi Szervezetek Szervezet neve Támogatás céja Összeg Gyakoró és Gépmadár Utcai 20 O. évi karácsonyi ünnepség megrendezé ,-Ft Idősek Kuturáis, Szabadidő sének kötségeire és Sport Egyesüete Mozgássérütek Budapesti Karácsonyi ünnepség megrendezésének köt ,-Ft Egyesüete Kőbányai szerve- ségeire zet e Sport Szervezet neve Támogatás céja Összeg Nova Közhasznú Sportegye- Szabó Kristófkarate feszereésének kötsé ,-Ft siet g eire Közép-magyarországi Tech- "Mosoyt a szemekben, meegséget a szívek ,-Ft nikai és Tömegsportkubok ben" karácsonyi rendezvény kötségeire Budapesti Szövetsége Intézmény Szervezet neve Támogatás céja Összeg Tutta Forza Zenekar 250 db CD emez megvásárása ,-Ft Tutta Forza Zenekar Kismartani feépésének útikötségére ,-Ft Fehamozási kiadások A fehamozási kiadások (beruházás, feújítás, fehamozás céú pénzeszköz átadások), - a korábbi évekhez hasonóan - a tervezetthez viszonyítva jeentős emaradást mutatnak. A fehamozási kiadások tejesítése 30,20 %, egnagyobb az emaradás a beruházásokná, a tejesítés 18,53 %és a a fehamozási céú támogatásértékű kiadásná, amey %-ra tejesüt. A Képviseő-testüet döntésének megfeeőerr a Kőbánya-Gergey Kft. saját aapítású gazdasági társaságban tőkeemeésre kerüt sor. A tejesítések számszaki aakuását részetesen a 4, 5, 9. és 22. számú meéketek tartamazzák. A szakterüetek ehhez kapcsoódó szöveges értékeését a városrehabiitációs feadatokka együtt a 28. és 29. számú meéketekben ismertetjük. Az önáóan működő és gazdákodókat terheő betizetési köteezettség eft vot évben. Az önáóan működési és gazdákodó intézmények évi aufinanszírozásamiatt a Pogármesteri Hivatat eft-os fizetési köteezettség terhete évben. Az átaános és cétartaékok módosított eőirányzatai a tartaékoknak év végén rendekezésre áó kereteit tartamazza (12. számú meéket). A tervezett tartaékok nem kerütek tejes mértékig fehasznáásra, mert az igények jeentkezésekor csak keően megaapozott céokra biztosított fedezetet a Képviseő-testüet, figyeembe véve a bevétei fedezet megétét.

12 A 18. számú meéket tartamazza a Kőbányai Önkormányzat évi egyszerűsített méregét, ameyben bemutatásra kerü az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak összetétee, vátozása. Hosszú ejáratú hite fevétee miatt az aábbi ingatanainkat jezáog terhei. Hrsz. Ingatan megnevezése Bejegyzés oka Időtartam Jezáog jogosut 42309/110 X. ker. Sütőde u. -Tavas Idősek Otthona OTPBank u. -Gergey u. -Újhegyi építésére fevett Nyrt. sétány áta határot te- hite rüet és az azon feépüő ingatan Koozsvári u Kamattámogatásos OTPBank hite, a Koozsvári Nyrt. u. 84 akásos szoc. bérakás építése 42444/23 Hangár utcai Modeező Céhite a Koozs OTPBank Sportteep vári u. 84 akásos Nyrt. szoc. bérakás építéséhez Mádi u Mádi utcai akás Bp.Fővárosi építés Önkormányzat Az önkormányzat eőző évi eft értékű vagyon a évi méreg aapján eft-ra, összesen eft-ta nőtt. A befektetett pénzügyi eszközök áományának növekedését a saját aapítású gazdasági társaságokban végrehajtott tőkeemeés és a tartósan adott köcsönök és az egyéb hosszú ejáratú követeések csökkenése (munkátatói köcsön, eadott önkormányzati akások) együttes hatása eredményezte. Az önkormányzat vagyonának jeentős részét továbbra is a tárgyi eszközök csoportja jeenti, meyben az aábbi vátozások történtek: Az Ingatanvagyon-kataszter nyivántartásban évő adatok egyeztetése során megáapításra kerüt, hogy az ingatan nyivántartásba oyan ingatanok is fevétere kerütek, ameyek a födhivatai térképen, ietve ingatan-nyivántartásban nem szerepenek. A Képviseő-testüet határozata aapján ezek az ingatanok a nyivántartásbó, ietve a vagyonbó is törésre kerütek. A követeések növekedését a fizetőképesség és a fizetési morá csökkenése okozza. Az adósokjeentős részben a akosság körébő kerünek ki. Az önkormányzat adósságáományának aakuását évenkénti bo_ntásban a 23. számú meéketben muta~uk be. A 27. számú meéket tartamazza az Önkormányzatunk évi egyszerűsített pénzforgami jeentését. 12

13 A 25. számú meéket mutatja be a többéves kihatássa járó döntések eőirányzatait és a évi tejesítést, a 25/a sz. meéket tartamazza a többéves kihatássa járó testüeti döntéseket. Az eőirányzatok meghatározásáná figyeembe vettük az eköteezettségek meett a KSH infációs és egyéb prognózisait, a következő évekre vonatkozóan. A müködési bevéteek évre az eőirányzatokat tekintve fedezik a müködési kiadásokat, a tejesítésné a bevéte meghaadja a kiadásokat. A 16. számú meéketben mutatjuk be a évi müködési és fehamozási méreget. A 16/a. számú meéket tartamazza a működési és fehamozási céú bevéteek és kiadások méregszerű bemutatását. III. Önáóan működő és gazdákodó intézmények Az önáóan müködő és gazdákodó intézmények bevéteeit a O. számú meéket tartamazza december 31-én a Budapest Főváros X. kerüet Önkormányzatának 3 önáóan müködő és gazdákodó intézménye vot. Bevéteek aakuása Pataky Műveődési Központ bevéteeit 03,93 %-ra tejesítette, intézményi müködési bevéteei 99,74%-ra tejesütek. Az eőző évi pénzmaradványát tejes mértékben igénybe vette. A kubok bevéteének tútejesítése egy egyszeri tétenek köszönhető, amit a Pataky Nőikar engyeországi feépésének kötségére a nőikar tagjai gyűjtöttek össze és fizettek be. A tanfoyamok jó tejesítettek Néhány új tanfoyamot sikerüt indítani szeptemberben, ameyek megfeeőerr növeték az intézmény bevéteét. A rendezvényi bevéteek terén kismértékben maradtak e a tervtől Az év végén néhány színházi eőadás érdekődés hiányában emaradt. A béreti díjbevéteek 4%-ka emaradtak a tervezettől augusztus végén az egyik áandó bérő Dr. Haasi Lívia közjegyző ekötözött. A feszabadut termek tanfoyami céokra ettek kiaakítva. Az akami terembérők száma csökkent. Az intézmény önkormányzat átai finanszírozása a tervhez képest tútejesítést mutat, meynek oka a decemberi munkabér, vaamint a vot igazgató végkieégítésének decemberi kifizetése. Emekedett a páyázati pénzekbő befoyt bevéte. 13

14 Szent Lászó Gimnázium bevéteeit összességében 122,38%-ra tejesítette. Az intézményi működési bevéteek 06,87%-ra tejesütek. A támogatások, kiegészítésekés átvett pénzeszközök 00%-ra tejesütek. Az eőző évi pénzmaradványát tejes mértékben fehasznáta. A Kőbányai Egészségügyi Szogáat január -jétő a Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének 56/2009. (IV. 16.) sz. határozata következtében önáóan működő és gazdákodó intézmény. Az önáóságot év végén hosszú, aapos eőkészítő munka eőzte meg. Az egészségügyi - finanszírozási jogszabáy vátozások miatt az év eső hónapjaitó már új szerződéseket kötöttünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra. A finanszírozás, mint már évek óta, nem fedezi minden praxisban a tényeges működtetési kötségeket, szeméyi juttatásokat, ez küönösen érvényes a kis kártyaszámú háziorvosi praxisokra, védőnői, iskoaorvosi és fogászati, szájsebészeti eátásokra. A Kőbányai Egészségügyi Szogáat bevéteeit összességében 02,3 7%-ra tejesítette. Az intézményi működési bevéteek 106,39%-ra tejesütek. Az OEP finanszírozás 101,60% ra, az önkormányzati finanszírozás 95,81 %-ra tejesüt. Kiadások aakuása A kiadások aakuását részetesen a. számú meéket tartamazza. Az önáóan működő és gazdákodó intézmények működési kiadásaikat 95,46%-ra tejesítették. A fehamozási kiadások 91,35%-ra tejesütek, meyek részetezése a 4. számú és az 5. számú meéketben szerepe. Pataky Műveődési Központ működési kiadásait 96,31 %-ra, a doogi kiadásait 93,69%-ra tejesítette. A gép, berendezésre fordítható eőirányzatot 00%-ban fehasznáta. Szent Lászó Gimnázium működési kiadásait 97,01 %-ra tejesítette, a doogi kiadások tejesítése 95,35%-os. Fehamozási kiadásait 97.30%-ra tejesítette. Kőbányai Egészségügyi Szogáat működési kiadásait 93,71 %-ra, doogi kiadásait 92,93%-ra, fehamozási kiadásait 77,03%-ra tejesítette. Az önáóan működő intézmények évi kötségvetés végrehajtásáró az összesítést a 15. számú meéket tartamazza. 14

15 IV. Értékpapír- és hiteműveetek aakuása A 21. számú meéketben mutatjuk be a részvények, üzetrészek és a kárpótási jegyek áományát, az azokban bekövetkezett évközi vátozásokat. Az önkormányzat értékpapír, ietve részvényáományának évi adatai: (e Ft-ban Megnevezés 2010.év Vátozások N itó Záró Részesedések (részvény, üzetrész) Ertékpapírok (kárpótási jegy) évben a részvények és üzetrészek áományában történt vátozások: Aba Regia Építő Váakozó Hoding Rt. Feszámoó biztos nyiatkozott, hogy a feszámoási ejárásban (kezdete: ) a tuajdonosok részére vagyonmaradvány nem várható. A gazdasági társaság feszámoási ejárása még nem fejeződött be. A társaságban tuajdonot részesedés: 0,07658% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 800.-eFt: eFt = 0,07658% évben az eszámot értékvesztés: 560 eft. Nyivántartási értéke: O.-Ft. Kossuth Nyomda Zrt: A társaság feszámoás aatt á, kezdete: A feszámoó biztos az adós fennáó tartozását eismerte. Követeésünk megtérüése a feszámoási ejárás során nem várható. A feszámoási ejárás még nem fejeződött be. A társaságban tuajdonot részesedés:, 0 645% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: eFt: eFt = 1,10645% évben az eszámot értékvesztés: eft. Nyivántartási értéke: O.-Ft Hoóházi Porceán Manufaktúra Zrt. Rendekezésünkre áó információk aapján a gazdasági társaság pénzügyi eredménye jeentősen csökkent, tekintette arra, hogy a évi méreg szerinti eredmény eFt, míg a évben eFt. Köteezettség áománya növekedett az eőző évhez képest, vaamint csökkent az árbevéte. A Borsod-Abaúj-Zempém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 201 O. ápriis. napján ket, 175. sorszámú végzéséve- veszteségrendezés okán- erendete a társaság aaptökéjének eszáítását, ennek következtében a részvényeink névértéke módosut Ft-ró 611.-eFt-ra csökkent. Mindezek eenére a piaci megítéés tendenciája kedvező, ezért értékvesztést 2009-ben nem számotunk e. Adózott eredmény: eFt Méreg szerinti eredmény: eFt A társaságban tuajdonot részesedés: 0,39935% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 611.-eFt: eFt = 0,39935% évben az áománycsökkenés: eft. Nyivántartási értéke: 306.-eFt 15

16 DOFERZrt. Információink aapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója emekedett évben eFt adózott eredményt reaizát. A saját tőke és jegyzett tőke aránya 2009-ban 134%. A társaságban tuajdonot részesedés:,85708% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: e Ft : e Ft = 1,85708% évben az eszámot értékvesztés: O Ft. Nyivántartási értéke: eFt. PEMŰ Zrt. A társaság gazdákodása stabi, kiegyensúyozott, eredményes. A társaságban tuajdonot részesedés: 0,73860% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: eFt: eFt = 0,73860% évben az eszámot értékvesztés: O Ft. Nyivántartási értéke: eFt. Mixoid Zrt. A gazdasági társaság évben eFt adózott eredményt mutatott ki, ami javuás az eőző évhez képest.. Adózott eredmény: eFt Méreg szerinti eredmény: eFt A társaságban tuajdonot részesedés: 2,0% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: eFt: eFt =2% évben az eszámot értékvesztés: eft. Nyivántartási értéke: O.-Ft Forgatási céú értékpapírok: Kárpótási jegyek: eFt értékben. A 201 O. december 31-i adatok szerint a kárpótási jegyek tőzsdei forgaomban vannak. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta aapított gazdasági társaságok (100%-os tuajdon rész): Kőbánya-Gergey Utca Ingatanfejesztő Kft Bp. Cegédi út 30. üzetrész: eft tuajdoni rész aránya: 00% A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő- testüete a 1297/2009. (IL 16.) számú határozat aapján eft, a 115/2010. (II. 15.) számú határozat aapján eft, a 704/2010. (III. 18.) számú határozat aapján eFt, vaamint a 705/2010. (III. 18.) számú határozat aapján eft törzstőke emeés meett döntött, meyeket a Cégbíróság május 20-i és szeptember 21-i dátumma bejegyzett. KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Bp. Basa u.. üzetrész: eFt tuajdoni rész aránya: 100% Kőbányai Média és Kuturáis Non-profit Kft. 05 Bp. Eőd u.. üzetrész: eFt tuajdoni rész aránya: 100% 16

17 Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. 08 Bp. Újhegyi stny.-3. üzetrész: eFt tuajdoni rész aránya: 00% Kőbányai Vagyonkezeő Zrt 1107 Bp. Cegédi út 30. részesedés: eFt tuajdoni rész aránya: 100%. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüet 1383/2008. (IX. 18.) számú határozatát módosította a 1942/2010. (VIII. 26.) számú határozatáva, mey szerint a törzstőke emeés eft, amit a Cégbíróság november 26-i dátumma bejegyzett. A Budapest Főváros X. kerüet Önkormányzat a gazdasági év során átmenetieg sem kerüt oyan heyzetbe, hogy a rendekezésre áó ikvidhitet igénybe keett vona vennie. A korábbi évek beruházásai miatt igénybe vett fejesztési céú hiteek áományának aakuása: Fevett hite összesen eft O. O. hiteáomány (nyitó) eft Tárgyévben fizetett tőketöresztés eft hiteáomány (záró) eft Tárgyévben fizetett kamat eft Önkormányzatunk kötvényt nem bocsátott ki. V. Vagyon aakuása Az önkormányzat vagyonának aakuását a 17. és 22. szám ú meéketben mutatjuk be részetesen. Az ingatanetár emez formájában kerü kiosztásra 30. számú meéketként. VI. Pénzmaradvány vátozásának tartama és okai: A 20. számú meéket tartamazza az önkormányzatunk évi egyszerűsített pénzmaradványának kimutatását. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat december 31-ei bankszámáinak és pénztárainak záró pénzkészete eft (19. számú meéket), amey az eőző év végi áományhoz képest eft-ta emekedett. A tárgyévi heyesbített pénzmaradvány eft, amey az eőző évhez képest jeentősen, eft-ta csökkent, meynek oka az eőző évben képzett tartaék maradványa, vaamint az egyéb aktív, passzív pénzügyi eszámoások áományának vátozása. A szabad rendekezésű, tárgyévi maradvány eft, meynek fehasznáásáró a zárszámadássa egyidejűeg az Önkormányzat Képviseő-testüete dönt. Jeentős szerepet játszott a pénzmaradvány aakuásában az a tény, hogy a bevéteeink összességében 87,11 %-ra tejesütek, míg a kiadásaink 73,69 %-ra tejesütek. 17

18 VII. A kisebbségi önkormányzatok működése és gazdákodása A kisebbségi önkormányzatok gazdákodásának számszaki adatairó kisebbségenként a 6. számú meéketben adunk tájékoztatást. A Kőbányai Bogár Kisebbségi Önkormányzat május hónapban Bogár Kuturáis és Színházi Estet rendezett a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tavassza megrendezte a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai átaános iskoás gyermekek részére, majd a versenyen sikeresen szerepő diákok májusában tatai tanumányi kiránduáson vehettek részt. Júius hónapban a hátrányos heyzetű gyermekek részére kiránduást szerveztek Baatonkenesére. Szeptemberben Roma Kuturáis Est, decemberben Mikuás és karácsonyi rendezvény megrendezésére kerüt sor a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat május hónapban tanumányi kiránduást szervezett a görög nyugdíjasok részére Eger-Szivásvárad úticéa, majd június 4-én Görög Kuturáis Estet rendeztek a KÖSZI-ben. A görög nemzeti ünnep akamábó a görög származású nyugdíjasok Beoiannisz fauban megtartott központi rendezvényen vettek részt. Szeptember hónapban a Görög Kub új heyiségbe kötözésére (1106 Bp., Kada u sz.) és kubavató kuturáis ünnepségre kerüt sor. Október hónapban közreműködőként részt vettek az EPON nemzeti eenáás ünnepe akamábó rendezett, kuturáis műsorban a Petőfi Csarnokban. Novemberben Erzsébet napi vigasságak keretében Dionüszoszi borkóstoót, decemberben Mikuás és karácsonyi ünnepséget rendeztek a görög kubban. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat június hónapban rendezte meg a Tavaszköszöntő horvát kuturáis rendezvényt. A horvátországi Vinkovci testvérvárosbó érkezett deegáció meett szervezési, tomácsoási feadatokat áttak e a kisebbségi önkormányzat képviseői. December hónapban rendezték meg az Őszi Horvát Hagyományőrző Kuturáis Estet és a karácsonyt a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. Karácsonyi ünnepségen vettek részt a KÖSZI-ben. A Kőbányai Lengye Kisebbségi Önkormányzat március hónapban Lengye- Magyar Barátság Hete akamábó kuturáis rendezvényt szervezett, május hónapban a Magyarországi Lengye Katoikusok Szent Adabert Egyesüetéve és a Lengye Perszonáis Pébániáva közösen a Lengye Akotmány ünnepe és az Istenanya, Lengyeország Kiráynéja ünnepe akamábó ünnepi szentmisét rendezett. November hónapban kerüt sor a Lengye Függetenség Napja megünnepésére. Karácsonyi ünnepségen vettek részt a Lengye Házban. A Kőbányai Német Önkormányzat szervezésében évben három csoportta foytatódott a hagyományőrző német nyevkub a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A kerüeti német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt és anyagiag támogatta. A Német Kuturáis Est megrendezésére június hónapban a Pataky Műveődési Központban, november hónapban a Német Hagyományőrző Kuturáis Est megrendezésére a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában kerüt sor. 18

19 A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Foyamatosan működteti hagyományőrző kőfestő szakkörüket a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. Ápriisban megemékezett az örmény genocídium 95. évforduójáró, tavassza fimvetítést szervezett Örményország történetérő a Pongrác úti Idősek Kubjában (1101 Bp., Sagótarjáni út 47. sz.). Júniusban tanumányi kiránduáson vettek részt Kecskeméten a szakkörre járó diákokka. Szeptemberben Örmény Hagyományőrző Kuturáis Estet és Gasztronómiai bemutatót, december hónapban Mikuás ünnepséget szerveztek a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat március hónapban Janesin György és Szávik Ottó fotókiáítását rendezett a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. Május hónapban Anyák napi és Gyermeknapi Majáis ünnepséget, szeptember hónapban Román Hagyományőrző Kuturáis Estet, decemberben Mikuás ünnepséget rendeztek a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20 O. május hónapban a kőbányai ruszin gyermekek részére tanumányi kiránduást szervezett Pécsre, majd szeptemberben Sajópetribe. Szeptember hónapban cikuszáró rendezvény keretében Ruszin Hagyományőrző Kuturáis Estet rendeztek a Kisebbségek és Civi Szervezetek Házában. A Kőbányán működő kienc kisebbségi önkormányzat szervezőként és közreműködőként vett részt a Kisebbségek Napja akamábó december 18-án a Pataky Műveődési Központ. számú termében rendezett hagyományőrző kisebbségi karácsonyi rendezvényen. VIII. Összefogaó a évi adókintévőségek aakuásáró és a behajtási cseekményekrő évre eőirányzott tervszámokhoz képest a heyi adóbevéteek az aábbiak szerint aakutak: Terv Tény Építményadó eft eft Teekadó eft eft Gépjárműadó eft eft Póték, bírság eft eft Összesen: eft eft Az adóbevéteek aakuását vizsgáva megáapítható, hogy a bevéteeinket tekintve a tervben meghatározott számokat összességében tútejesítettük december 31-ig. Építményadóban 101,31%, teekadó adónemben 111,62%, gépjármű adónemben 110,89%, késedemi póték és bírság adónemben 98,40%, összes bevéteeinket tekintve 104,35%-a tejesüt az éves tervezett bevétenek 19

20 Összes adóbevéte: év eft év eft év eft év eft év eft év eft A federítési tevékenység során 296 esetben szóítottunk fe bevaásra adóaanyokat, ebbő eft -ra vonatkozóan, ebbő eft bevétet reaizátunk. Federítési feadatok az építmény- és teekadó vonatkozásában ehet akamazni, mive a gépjármű adóztatás aapját a Közigazgatási és Eektronikus Közszogátatások Központi Hivataának központi adatbázisa szogátatja. A kintévőségek aakuása (Ezer forintban) 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év Fennáó tartozás Ebbő feszámoás Építmény- Tényeges kintévőség teekadó Bevéte Kintévőségek a bevéte %-ban 9,00% 5,42% 9.86% 14,90% 29,83% Fennáó tartozás Ebbő feszámoás Gépjár- Tényeges kintévőség műadó Bevéte Kintévőségek a bevéte %-ban 51,05% 45,24% /o 59,00% 49,15% Fennáó tartozás Kés e- Ebbő feszámoás demi póték Tényeges kintévőség Bevéte Bírság Bevéte Egyéb Fennáó tartozás bevéteek Bevéte

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

(IV. 16.) sz. önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

(IV. 16.) sz. önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ------------------------ BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1112002. (IV. 16.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2002. (IV. 16.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben