Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek"

Átírás

1 Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

2 Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services) Fő tevékenység Váaati nyugdíjprogramok értékeése > Nagy-Britannia > Hoandia > Svájc > Franciaország részére Egyéb szogátatások Modefejesztések > Mortaitás eemzés > Hozamgörbék aktuáriusi értékeésekben > Eszközök / köteezettségek projekciója > Befektetés (ALM), cash-fow eemzés > Stb. Femérések koordináása > Nyugdíj juttatások számvitei beszámoókban 2

3 Tartaom Éetbiztosítás: Az éetbiztosítás szerepe. Legfontosabb éetbiztosítási típusok. Kiegészítő biztosítások. Csoportosítás a biztosítottak köre szerint. Nyugdíjbiztosítás: A magyar nyugdíjrendszer röviden. Nemzetközi kitekintés. A biztosítók és nyugdíjaapok gazdasági szerepe. Nyugdíjja kapcsoatos számítások. Az éetbiztosító befektetései és a tartaékok. Éetbiztosítási termékek díjszámítási technikája. 3

4 Éetbiztosítás

5 Az éetbiztosítás szerepe Gazdasági fejődés: Pénzpiaci igények vátozása, meyre a piaci szerepőknek reagáni ke. Legfontosabb jeemzők: Gazdasági fejődés új igények. A gazdagodássa párhuzamosan fejődik a pénzügyi művetség. Kompe megodások iránti igény megnő. Átátható, szeméyre szabott termékek iránti igény fokozódik. Korábban: akossági bankok inkább a rövid távú befektetési ehetőségeket biztosították, és a biztosítók pedig a hosszú távú céok eéréséhez nyújtottak segítséget, de ez mára megvátozott, az igények vátozásáva ezen intézmények ehetőségei is kibővütek. 5

6 Pénzügyi szükségetek kieégítésének sorrendje I.. Vaamiyen akhatás (p. abéret, szüőkné stb.). 2. Átaános fehasznáású biztonsági tartaék. 3. Átaános tartaék kiegészítése. 4. Gondoskodás a gyermekrő. 5. Differenciát gondoskodás a gyermekrő. 6. Autóvásárás, ietve minőségi csere. 7. Minőségi akhatás. 6

7 Pénzügyi szükségetek kieégítésének sorrendje II. 8. Eő-takarékosság betegség esetére. 9. Nyugdíj-kiegészítés, ietve saját nyugdíjtőke gyűjtése. 0. Házastárs nyugdíj-kiegészítéséhez tőke gyűjtése.. Nyugdíjtőke járadékra vátása. 2. Vagyon hátrahagyása a hozzátartozóknak. 3. Eőgondoskodás magateheteten időskori önmagunkró. 4. Lakás ikvidáása, vagyis értékének átvátása járadékká. 7

8 Biztosítási aapfogamak. Kockázat Gazdasági érteemben vett veszteség, kár ehetősége. Véeten események áta befoyásot. A kapcsoódó események a résztvevők áta eőre nem átható függetenü következnek be. Átaában érvényesü a károsító jeeg, de nem mindig (p.: éetben ét biztosítása). A kockázat jeege, eredete Természeti (eemi kár). Bioógia (betegség, haá, éetben ét). Gazdasági (hite). Társadami (baeset, rabás). Biztosítási esemény: Oyan esemény, amey kivátja a biztosító szogátatás-tejesítési köteezettségét. 8

9 Biztosítási aapfogamak 2. Veszéyközösség Azonos vagy hasonó kockázatoknak kitett biztosítottak (biztosított dogok) összessége. A biztosítható kockázat A kockázathoz kapcsoódó biztosítási események paraméterei statisztikaiag femérhetőek. A kockázatfeosztás statisztikai módszere A tejes veszéyközösségre jutó várható kár a veszéyközösség tagjai között a várható egyedi károknak megfeeően kerü feosztásra. Biztosítás Veszéyközösségbe tömörüt hasonó, de etérő kockázatú tagok (biztosítottak) jövőbeni és femérhető várható biztosítási eseményei (kárai) aapján a biztosítóra, mint a veszéyközösség szervezőjére háruó köteezettségeknek a kockázatfeosztás statisztikai módszerén aapuó eváaása, cserében azért a köteezettségért, ameyet a veszéyközösség tagjai a biztosító számára fizetnek (díj). A feek köteezettségváaásának gazdaságiag ehetségesnek és ésszerűnek ke ennie. 9

10 Az éetbiztosítás sajátosságai Kockázat Nem a hagyományos érteemben vett kár, mert nem mérhető objektíven csak összegbiztosítás köthető. Bioógiai eredetű kockázat. Biztosítási esemény: Éetbiztosítás esetén: haáeset (kockázati) vagy megéés (eérési, nyugdíj). Veszéyközösség Biztosított egyének köre. Tartaékképzés sajátosságai: Éetbiztosítások időtartama aatt maimum egyszer következhet be káresemény, eentétben a neméetbiztosításokka. Etérés a dimenziókban: Vagyonbiztosítás: > Mikor? Hányszor? Mekkora? Éetbiztosítás: > Mikor? 0

11 Az éetbiztosítási szerződés kucsfogamai A szerződés kucsfogamai: A szerződés tartama: > Átaában meghatározott időtartamra szónak, és nincsenek naptári évhez kötve, minimum 5, maimum évre köthetők. Biztosítási összeg > Attó függően, hogy a biztosítás miyen biztosítási esemény bekövetkezését engedi meg, ehet (nem ke azonos összegnek ennie): Haáeseti. Eérési. Lejárati összeg.

12 Az éetbiztosítási szerződés kucsfogamai Szerepői: A biztosító: > Az adott váaat, aho a biztosítást megkötik A szerződő: > Az a szeméy, aki a biztosítási szerződést köti, és annak díját fizeti. Átaában a biztosított, vagy a kedvezményezett, de nem köteezően. A biztosított: > Akinek az éetéve kapcsoatos eseményre a biztosítás szó. Ha nem egyezik a szerződőve, akkor írásbei hozzájáruása ke a szerződéshez. A kedvezményezett: > Lehet több szeméy, és nem csupán természetes szeméy. Köteezettsége nincs, csak jogai, azonban tudta nékü megvátoztathatja a szerződő, ezért a egkevésbé stabi. 2

13 Legfontosabb éetbiztosítási típusok I.. KOCKÁZATI (haáeseti) éetbiztosítás: Arra vonatkozik a szerződéskötés, hogy a biztosított a biztosítás tartama aatt ehaáozik, és ezért a biztosító a kedvezményezett részére kifizeti a szerződésben meghatározott biztosítási összeget. Eőnye hogy aacsony díj fizetéséve magas színvonaú szogátatás érhető e. Azonban a ejáratig vaó eéés esetén a biztosítás kifizetés nékü megszűnik. Annak cészerű megkötni, akinek még nincs nagyobb megtakarítása, azonban a csaádjáró szeretne gondoskodni arra az esetre, ha történne vee vaami. Hitefedezeti éetbiztosításként is megfee, vaamint a csaádon beüi jövedemi egyenőtenségek áthidaására is. 3

14 Legfontosabb éetbiztosítási típusok II. 2. ELÉRÉSI (megéési) éetbiztosítás: Arra vonatkozik a szerződés, hogy a biztosított a biztosítás tartama aatt nem haáozik e. Ekkor részére, vagy a kedvezményezett részére a biztosító a szerződésben eőre meghatározott biztosítási összeget kifizeti. Fontos eméeti konstrukció, azonban gyakoratban nem fordu eő. Nem ehet visszavásároni, ezért ha a szerződő nem tudja a díjat fizetni, eveszti a megtakarított összeget. 4

15 Legfontosabb éetbiztosítási típusok III. 3. VEGYES éetbiztosítás: A kockázati és az eérési éetbiztosítás kombinációja. Eső átásra jó konstrukciónak tűnik, ám Magyarországon inkább átaános tartaékképzésre hasznáják. Ez a pénzügyi kutúra emaradottságára uta. A kockázati és az eérési részre vonatkozó biztosítási összegnek nem ke megegyezni. Ennek egyik oka, hogy átaában nem egyezik a két rész biztosítási tartama. 4. EGÉSZ ÉLETRE szóó biztosítás: Ha a fenti tartamokat ekezdjük nyújtani, akkor az eérési és a kockázati biztosítás tartama összeér. Így mindenképp a biztosított haááva ér véget, és ekkor mindenképp kifizetés történik. Speciáis céjai vannak: > Temetési kötségek fedezése. > Örökösödési ieték kivátása. 5

16 Legfontosabb éetbiztosítási típusok IV. 5. Unit Linked (befektetett egységekhez kötött) éetbiztosítás: A kezdeti unit inked enevezésse ietett biztosításokhoz képest nagy vátozás. A díjak az eszközaapba kerünek. Az ügyfé pénze egységekben (fehamozási és kezdeti egységek) van nyivántartva, mey egységek árfoyamát naponta értékeik (eadási és vétei árfoyam értékeése a biztosító szempontjábó nézve) az eadási árfoyam mindig magasabb, és a küönbséget átaában a biztosító küönböző kötségek címén evonja. A eggyakoribb aapok Magyarországon: > Magyar kötvényaap. > Magyar részvényaap. > Nemzetközi kötvényaap. > Nemzetközi részvényaap. 6

17 Legfontosabb éetbiztosítási típusok V. 6. Járadékbiztosítás (nyugdíjbiztosítás) A biztosítás az egyén részére jeenegi éetkorátó kezdve adott összegű kifizetést (járadékot) biztosít egy összegű díj fizetése eenében. A járadék növekedhet vagy indeáhatják (infációva, béremeésse). > Infációva vagy béremeésse növekvő járadék kockázatot rejt magában a biztosító / nyugdíjpénztár részére. Ritkán vásáronak egyének járadékbiztosítást. > Inkább a nyugdíjpénztáron keresztü. Nyugdíjpénztár vásárohat járadékot éetbiztosítótó (kisebb pénztárak esetén javasot kockázataik csökkentésére a kis veszéyközösség miatt). 7

18 Kiegészítő biztosítások Az éetbiztosításokat gyakran az aábbi eemekke együtt értékesítik: Baeseti haá. Baeseti rokkantság. Bizonyos rettegett vagy kritikus betegségek. Rokkantság. Műtét. Kórházi ápoás. 8

19 Csoportosítás a biztosítottak köre szerint Szerződő és biztosított kapcsoata szerint: Egyéni. Csoportos. Biztosítottak száma szerint: Egy éetre szóó. Két éetre szóó. Több éetre szóó. 9

20 Éetbiztosító befektetései és tartaékoás Az éetbiztosító a biztosítási díjat befekteti: Unit inked biztosítás (vagy egyéb váasztható portfoiós biztosítás) esetén a biztosított áta meghatározott befektetési egységekbe. Egyébként a biztosítás jeegének, időtartamának megfeeő (átaában kevésbé kockázatos) értékpapírba: > Áampapír, kötvény. > Kisebb mértékben részvény, egyéb értékpapír. Az éetbiztosító tartaékot képez: A várható kifizetésekre (biztosítási esemény bekövetkezésekor). Kockázatokra (haandóság kedvezőten aakuása): > Ennek szerepe a nem-éet biztosításhoz képest csekéy, de nyugdíjbiztosítás esetén jeentős ehet. > A tartaék-számítás részeteive nem fogakozunk. 20

21 Éetbiztosítás - Díjszámítás

22 Mortaitás tábák feépítése Éetkor:. Eérhető egnagyobb éetkor (eddig tart a mortaitási tába, átaában 00 vagy 20 év): Túéők az adott évben. Ehaáozók az adott évben. w Az ehaáozás vaószínűsége az adott évben). A túéés vaószínűsége az adott évben. 22

23 Jeöések. Túéési rend: éetkorig: Túéési vaószínűség a következő évben: p Túéési vaószínűség a következő t évben: t p Meghaási vaószínűség a következő évben: q Meghaási vaószínűség a következő évben: q t Haottak száma a következő évben: d Haottak száma következő t évben: t d q t t p d t p q d - p t - t - / / p - t 23

24 Jeöések 2. Biztosítási összeg s (sum) Biztosítási díj: Egyszeri: A Éves : P (premium) 24

25 Diszkontáás, kamatos kamat Kamatáb: i Diszkontáb: v / (i) Tőke: T Tőke fehamozott értéke n időszak után: F n T ( i) Tőke jeenértéke (n időszak utáni kifizetés) -n J n n T ( i) T v n Péda: Kifizetés 4 éven beü 2,000,000 forint értékben (5%-os kamatáb esetén) jeenértéke 2,000,000 *.05^(-4),645,000 (a diszkontáb: v / ). Ezt a műveetet diszkontáásnak hívjuk. 25

26 Éetbiztosítási termékek technikája I. Az éetbiztosítás díja: a.) A biztosítási díj részei (átaánosan): > Kockázati díjrész (nettó díj). > Váakozói díjréssze növet díj (bruttó díj). b.) A díj számítása: > Aktuáriusok (biztosítás-matematikusok) számoják. > EKVIVALENCIA aapeve: Bevéteek jeenértékének várható értéke Kiadások jeenértékének várható értéke. Ehhez a haandósági vaószínűségekre (mortaitás tábák) és a hosszú távú reákamatábra is szükség van. 26

27 Éetbiztosítási termékek technikája II. - Kommutációs számok Nettó díj kiszámítása Az egyes biztosítási típusok nettó díját ún. kommutációs számokka fogjuk kifejezni. Kommutációs számok: C v D v d w M åci C C... i w N å Di D D... i C D w w 27

28 Éetbiztosítási termékek technikája III. - Péda: Kockázati éetbiztosítás nettó díja Kockázati biztosítás nettó díja (egységnyi biztosítási összeg esetén) n- n 2 n- n 2 : ) / d...v d v d (v ) q...v q v q (v n A 28 n n- n 2 D M M v ) / d...v d v d (v -

29 Éetbiztosítási termékek technikája IV. - Péda2: Járadékbiztosítás nettó díja Járadékbiztosítás nettó díja A szerződő n éven keresztü (év eején) kap Ft-ot ha éetben van. A járadék nem növekszik. ä :n v /v v (N - N n v / ) / D v 2 /v 2 /... v 2 v 2 A járadék díjának képetét gyakran hasznájuk: n- /v n- /... v n- > Adott pénzösszeg átvátása pénzáramássá (n hosszú időtartam). Egy összegű biztosítási díj éves díjra konvertáása. n- Fehamozott tőke nyugdíjjáradékra vátása (nyugdíjat ma. n évig foyósítják, éethosszig tartó nyugdíj esetén n ). w /v 29

30 Éetbiztosítási termékek technikája V. - Nettó díjak számítása Kockázati éetbiztosítás egyszeri díja: Az eérési biztosítás egyszeri díja: Kockázati éetbiztosítás rendszeres díja: Az eérési biztosítás rendszeres díja n n D M M A - : D m n m n m N N M M ä A P - - : : : A 30 A vegyes biztosítás egyszeri díja: A vegyes biztosítás rendszeres díja n n D D A : n n n D D M M h A - ) ( : m n m n m N N D ä A P - : : : m n n m n m n m N N D M M h ä A ä A h P - - ) ( : : : : :

31 Éetbiztosítási termékek technikája VI. - Bruttó díj számítása Kötségeemek a bruttó díjban Figyeembe ke venni a küönfée kötségeemeket. Bruttó egyszeri díj számítása PB egyszeri PN egyszeri a s g s ä :n > Szerzési kötségek (afa): a s > Díjfizetéshez kötődő kötségek (béta): b P > Átaános kötségek (gamma): g s Bruttó éves díj számítása a s (PNéves g s ä -b :n PB éves ) 3

32 Az infáció kezeésének ehetséges módjai Díjemeés: az ügyfé számára ehetővé teszi a díj emeését anékü, hogy újabb kockázateemzésnek vetné aá. Mértéke átaában infációkövető, és minimumhoz van kötve (p. 0% aatti infáció esetén nem akamazható). NEM ÁREMELÉS!!! Többethozam-visszatérítés: módjai a szogátatás emeése, ieve kamatozó betétkéni jóváírása az ügyfé számára. Revaorizáció: ún. értékkövetéses technika. A díjemeés mértéke a díjtartaék többethozamának mértékét követi. 32

33 Nyugdíjbiztosítás

34 Magyar nyugdíjrendszer kiaakuása Második viágháború után aakut ki a társadaomnyugdíj-biztosítás rendszere. Korábban is éteztek nyugdíjpénztárak, aapok: Az átauk kezet vagyon a viágháború aatt jórészt megsemmisüt. A társadaombiztosítási rendszer hiánnya indut. Az aktív tagok befizetései fedezik a jeenegi nyugdíjasok kifizetéseit. Nem eég stabi rendszer: > Hiánnya küszködik. > Az eöregedő társadaom probémája súyosan érinti. > Juttatások kiegészítése (p. 3. havi nyugdíj) tovább növei a deficitet. 34

35 Magyar nyugdíjrendszer kiaakuása - Nyugdíjreform 993. évi 96.tv. Önkéntes nyugdíjpénztárak. Tb-nyugdíj rendszerét nem érinti. Kiegészítő megtakarítást tesz ehetővé (beépés nem köteező) évi 82. tv. Magán-nyugdíjpénztárak. Tb- nyugdíj egy részét vátja ki. Páyakezdők részére köteező a beépés. 35

36 A magyar nyugdíjrendszer három piére Magyar Nyugdíjrendszer Magánnyugdíj -pénztárak Társdaom- biztosítás Önkéntes nyugdíjpénztárak A jeenegi rendszer kiaakításának szempontjai Társadaombiztosítási nyugdíj súyos teher az áamháztartásnak Magántőke bevonása a nyugdíjszektorba - hatékonyabb vagyonkezeés Áami heyett öngondoskodás szerepének növeése, szeméetvátás 36

37 A magyar nyugdíjrendszer három piére - Tb nyugdíj Járuék: Munkátató : 24%. Munkaváaó :.5% (ha nem magán-nyugdíjpénztári tag: 9.5%). Nyugdíj mértéke függ: Szogáati időtő. Átagkeresettő. Nyugdíjemeés Svájci formua - 50% infáció - 50% országos nettó béremekedés. Juttatás Nyugdíj - egyén és özvegy részére. Kiegészítő juttatások: > 3. havi nyugdíj. > Egyéb kiegészítések. 37

38 A magyar nyugdíjrendszer három piére - Magánnyugdíj Beépés Páyakezdők részére köteező. Bizonyos fetéteekke vissza ehet épni a tisztán tb-nyugdíj rendszerébe. Egyéni számák Tag tuajdona (munkátatói támogatás nem vész e kiépés esetén). Befizetések Bruttó fizetés 8%-a - amey 0%-ra kiegészíthető. Befizetés adómentes. Kifizetések 0 éves várakozási idő. Juttatások Egyösszegű kivét. Járadék (egy éetre szóó vagy özvegyi nyugdíj). 38

39 A magyar nyugdíjrendszer három piére - Önkéntes nyugdíj Beépés önkéntes Egyénieg vagy a munkátató támogatásáva. Egyéni számák Tag tuajdona (munkátatói támogatás nem vész e kiépés esetén). Kedvező adózású befizetések Cég részére adómentes. Egyén részére adókedvezmény. Kifizetések 0 éves várakozási idő. 0 és 20 év közötti kivétek csökkenő adómértékke. 20 év után (vagy korábbi nyugdíjba vonuás esetén) adómentes kifizetések. Juttatások Egyösszegű kivét. Járadék (egy éetre szóó vagy özvegyi nyugdíj). 39

40 Magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak tagétszáma (ezer fő, év végén) Magán Önkéntes Forrás: PSZÁF 40

41 Magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak áta kezet vagyon (miiárd Ft, év végén) Magán Önkéntes Forrás: PSZÁF 4

42 Önkéntes- és magán-nyugdíjpénztárak fő tevékenységi terüetei Tevékenységek Tagtoborzás. Adminisztráció: > Tagok adatainak nyivántartása, egyéni számák kezeése > Adatszogátatás a PSZÁF részére. Vagyonkezeés, befektetési tevékenység: > Átaában küső szogátató(k) igénybevéteéve. Biztosításmatematikai (aktuáriusi) tevékenység: > Évente aktuáriusi jeentés ekészítése. 42

43 Egyéb hosszú távú egyéni megtakarítási ehetőségek Nyugdíj-eőtakarékossági száma Portfóiót az egyén áíthatja össze. Csak a nyugdíjba vonuáskor férhet hozzá. Adókedvezmény az adott évi befizetésekre. Megtakarításos éetbiztosítás Értékpapírok: Értékpapírszáma > Részvények, kötvények, egyéb értékpapírok. Befektetési aapok 43

44 Nyugdíjbiztosítás - Nemzetközi kitekintés

45 Nemzetközi kitekintés - Csoportosítás a finanszírozó aapján Áam Szinte minden országban van áami nyugdíj. Szerepe vátozó: > Angoszász országokban (USA, Nagy-Britannia) csekéy. > Európában a kontinensen: Átaában jeentős. Munkátató Fogakoztató nyugdíjaapok szerepe egyes országokban jeentős. A munkátató szponzorája az aapot: > Jeenegi és korábbi munkaváaók részére. Pénzintézetek, biztosítók Nyugdíjbiztosítás küönböző formái. Egyéni megtakarítások 45

46 Nemzetközi kitekintés - Csoportosítás a juttatás formája aapján Feosztó-kirovó rendszer Áami rendszerek többsége iyen. Jeenegi aktív tagok befizetései finanszírozzák a kifizetéseket a nyugdíjasok részére. Magánszférában nem jeemző (kivéve egyes biztosító egyesüetek). Hozzájáruássa meghatározott rendszerek (defined contribution) Tagok befizetései egyéni számákon. A fehamozott tőkét a nyudíjkorhatár eérésekor vátják át járadékká (d. annuitásró szóó részt). Magyar önkéntes- és magán-nyugdíjpénztárak ezen az even működnek: > Közép-Keet-Európában ez jeemző. Szogátatássa meghatározott (defined benefit) Nyugdíjformua > Nyugdíj szogáati időtő és keresettő függ. Hiány esetén pótbefizetéseket ke tejesíteni > Biztosítás-matemaikai (aktuáriusi) értékeés aapján módosítani ke a hozzájáruási rátát, hogy fedezzék az ígért juttatás. Nyugat-Európai fogakoztatói nyugdíj-programok jeentős része iyen: > Tendencia a defined contribution-re vátás finanszírozási nehézségek miatt. Hibrid rendszerek: Lehetnek vegyes rendszerek: > Defined contribution hozamgaranciáva. > Egyéb garanciák. 46

47 Defined benefit nyugdíj- és egyéb hosszú távú váaati juttatások eterjedtsége Defined benefit nyugdíj Nyugdíjba vonuás utáni eü. Korai nyugdíjazás (defined benefit) Vezetői nyugdíjprog ram (defined benefit) Végkieégítés Törzsgárda juttatás USA Nagy-Britannia Hoandia Németország Svájc Svédország Begium Írország 47

48 Defined benefit nyugdíj- és egyéb hosszú távú váaati juttatások eterjedtsége Defined benefit Nyugdíj Nyugdíjba vonuás utáni eü. Korai nyugdíjazás (defined benefit) Vezetői nyugdíjprog ram (defined benefit) Végkieégítés Törzsgárda juttatás Oaszország Kanada Japán Franciaország Norvégia Dé-Afrika Korea 48

49 Péda: Nagy Britannia. Áami nyugdíj összege aacsony, két részbő á: Fi összeg. Keresettő függő összeg. Egyéni nyugdíj-eőtakarékosság szerepe jeentős. 49

50 Péda: Nagy Britannia 2. Szées körben eterjedtek a fogakoztatói nyugdíjprogramok. Szogátatássa meghatározott (defined benefit) programok eterjedtek - vannak defined contribution programok is). > Visszaszoruásuk tapasztaható a pénzügyi nehézségeik miatt Sok aap bezár és defined contribution programot indít. > A cég csődbemenetee veszéyezteti a tagok nyugdíját. Áami garanciaaapot hoztak étre (PPF - Pension Protection Fund). > Hatássa van a céges beszámoóra (méreg, eredménykimutatás) Megnehezítheti a cég eadását, beovadását. 50

51 Biztosítók és nyugdíjaapok gazdasági szerepe Intézményi befektetők: Nagybefektetőként finanszírozzák > Váaatok > Áam működését A biztosítók a gazdákodás biztonságát garantáják: Piacgazdaság fontos szerepői. > Kiszámíthatóság. Megtakarítások és nyugdíjbiztosítások: Egyéni vagyonfehamozás eszköze. > Haasztott fogyasztás. Hosszú távú anyagi biztonság. 5

52 Nyugdíjbiztosítás - Számítások

53 Haandósági tábák A haandóság függ: Födrajzi heytő (p. ország). Munkakörüményektő (nehéz fizikai munka végzése esetén rosszabb). Éetkörüményektő (p. vezető beosztásúak haandósága átaában jobb). Egészségügyi heyzettő (p. rokkantnyugdíjasok haandósága rosszabb). Az időponttó (a haandóság az idő eőre haadtáva javu). 53

54 Haandósági tábák figyeembevétee Egyéni éet- és betegségbiztosítás esetén: Egészségügyi áapotot figyeembe veszik. > Kis összegű biztosítás esetén ettő etekinthet a biztosító. Csoportos biztosításokná átaában nem vizsgáják. Nagyobb méretű csoport esetén az egyéni etérések kiegyenítődnek. Nyugdíjpénztárak: Átaában nem vizsgáják, átagos haandóságga számonak. Cécsoport meghatározás: Másrészt a biztosítók és pénztárak akamazhatnak oyan stratégiát, mey adott - jobb megtérüést jeentő - cécsoportra fókuszá (p. fiata, magasabb keresetű tagok nyugdíjpénztár esetén). 54

55 Nyugdíjpénztárakban akamazott számítások Fehamozott összeg éetjáradékká aakítása. Éetjáradék képetének akamazásáva. Nyugdíjba vonuásig fehamozott tőke becsése: Hozzájáruássa meghatározott rendszerek (p. magyarországi magán- és önkéntes pénztárak esetén) nincs hozam- vagy tőkegarancia. Hátraévő várható éettartam kiszámítása: Várható kifizetés becséséhez. Éves hozam kiszámítása Figyeembe ke venni az évközi pénzáramásokat (cash-fow-t). > Bejövő: Hozzájáruás > Kimenő: Nyugdíjkifizetés. Kötségek. 55

56 Éetjáradék - definíció Éetjáradék - Az éetjáradék annak a pénz-áramásnak a diszkontát értéke, ameyet éetkorú egyén részére éete végéig fizetnek. 56

57 Éetjáradék típusok Éetjáradék típusok Egy éetre szóó : A juttatást csak az egyén kapja, özvegye nem jogosut juttatásra. Két éetre szóó : Az egyén haáa esetén az özvegyi nyugdíjat is biztosítanak. > Figyeembe ke venni: Nem minden biztosítottnak van özvegye (más kedvezményezett is ehet). Özvegyi juttatás etérő ehet a tagitó (átaában csökkentett juttatás). 57

58 Éetjáradék képet (egy éetre szóó) v v v ä ä w w w : Áandó (nem növekvő) éetjáradék Korábban ismertetett - fi időtartamú - járadékképetbő evezethető. Áandó növekedési ütemű éetjáradék Közeíthető áandó éetjáradékka. 58 Közeíthető áandó éetjáradékka. N N p p i p i p i i p i p i p p v p v p v ä ä » w w w w w w w ) (... ) ( ) ( ) ( ) (... ) ( ) ( ) ( ) ( ) (... ) ( ) ( : ) ( (p)

59 Nyugdíjba vonuáskor fehamozott tőke becsése Fehamozott tőke becsüt értéke Évente egységnyi összegű hozzájáruást fizet be a tag. Fetéteezett kamatáb: i (megjegyzés: érdemes reákamatta számoni az infáció hatásának kiküszöböése érdekében). Nyugdíjkorhatárig n időszak van hátra. S n Fehamozott tőke nyugdíjba vonuáskor: n S n ( i) n ( i) n-... ( i) (( i) ( i)* i n -) Évi H összegű befizetés esetén a várható nyugdíj, ha a nyugdíjpénztár a befizetésbő c százaékot adminisztratív céokra evon: H(- c) S ä n 59

60 Hátraévő várható éettartam Hátraévő várható éettartam A hátraévő éettartam vaószínűségi vátozó (T). Ennek várható értéke a hátraévő várható éettartam ( ) ) 3( ) 2( ) (... 3d 2d d - )) ( )* P(T...( 2) 2* P(T ) * P(T 0) 0* P(T e w w e ) 3( ) 2( ) (... 3d 2d d - - -

61 Köszönjük a figyemet!

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz A hónap témája: Év végi hajrá megtakarítási fronton Mit a megtakarítás? Konstrukciók állami támogatással, ill. kamatkedvezménnyel. TBSZ,

Részletesebben

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések A biztosítások főbb típusai I. Haláleseti (kockázati)

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév I. A biztosítási piac szabályozó és ellenőrző szervei Az ágazat fő szabályozó testülete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), amely a Pénzügyminisztérium

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 5. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben II.

Részletesebben

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba Melléklet Szerző: Gaál Csaba Adózási tudnivalók Jelen melléklet az élet-, baleset- és egészségbiztosításokkal, illetve a Pannónia Biztosításokkal kapcsolatos legfontosabb adózási tudnivalókat tartalmazza.

Részletesebben

2015. március 17. dr. Lukács Marianna marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu

2015. március 17. dr. Lukács Marianna marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu Nyugdíjbiztosítás (magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, nyugdíjbiztosítás) Egészségbiztosítás (társadalombiztosítás, üzleti betegségbiztosítás, önkéntes

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei Biztosítók A biztosításügyben valamely bekövetkezett eredmény várthoz képest kedvezőtlen (negatív) irányú eltérésének esélyét nevezik kockázatnak (a kockázat általános fogalmát lásd a 14. fejezetben).

Részletesebben

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei Biztosítók A biztosításügyben valamely bekövetkezett eredmény várthoz képest kedvezőtlen (negatív) irányú eltérésének esélyét nevezik kockázatnak (a kockázat általános fogalmát lásd a 10. fejezetben).

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése)

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése) Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz A hónap témája: Új év, új élet! Pénzügyi tervezés fontossága Legfontosabb megtakarítási szempontok. Munkahelyi cafeteria juttatások közötti

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok... 6 1.1. A biztosítás története... 6 1.1.1.

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben