Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 É íú ó É á ö ő í í ű á Í Ó á í á í í á í á í í ó á í

2 2 ráns,,t sná z earíró orm,rr I. Átaános rendekezések I. z ingatan-nyivántartísba a Fővarosi Kenietek Födhivataéná hrsz. aatt fevett, a Budapest, )C[I[. ker. Pebreháry u sz. aatt fekvó beterueti ingatanon feépítendő báangatant a Petneháry 0-2. Ingatanforgamazó Koriátot Feeősségű Társaság tuajdonos mint egyszeméyi aapító a jeen apító Okiratnak megfeeóen társasbánző aakítja. természetben 2. apitő tuiaj donos ingatan-nyivántariasi ej áúshoz szüksé ges aáatai Név: Petnetrá zy a - 2. Ingatanforg amaző Korátot Székhey: 0ó8 Budapest, Bencár u. 4. C é 9 egyzéksám: a dószám: Statisáikai számje: Kepvisei: Shref nta ügyvezető 3-0 F eeősségű Társaság társasház tuajdonostársainak közössége (a továbbiakban: közösség) az á taa viset közös név a att az épüet fermtartása és a közös tua;donna kapcsoatos ügyek intézésesorán jogokat szeíezhet 3. és köteezettségeket váahat, önáóan perehet és perehetó, 5zakoroja a közös kapcsoatos tuajdonosi jogokat, visei a kcizos tuajdon terheit. tuajdonna ár sashí.z neve : Budapest, XIII. ker. Petnehá ry u Tarsastrráz társasház címe: 39 Budapest, Pebreházy u II. közös mindenkori tuajdonosok közös tuaidon tuajdonába kerü a trsz. a at nyivantartott fiidrészet (teek), ameyen atársasház epü. Ugyancsak a mindenkori tuajdonosok közös tuajdonába kerünek a terwajzokon fetíintetett feszereések, berendezések és épüetrészek az aábbi fesoroás szerint: I. fijdrészet (teek): 309 m' fijdrészet a Fővárosi Kerüetek Födhivataáná vezetett ingatan-nyivántartas aapjart 309 m2 terüetbő á, meyen a társasház feépítesét 3 a p5znáatbavétei engedéy beszerzését követően ekészítendő heyszinrajz aapján kerü fetiintetésre a Érsasház. tr. m. IV. tető szerkezete, héjaása, az esetegesen V. tetón kívüi részek, úm. ké vízszintes és fuggőeges aapszerkezetek, femenő faak, épcsőházi faazott és betonszerkezeteg akáseváasúő, -megbontó faak, határoó faak, kéményekés szeózök. közbenső fodémek burkoatok nékü, a zárófodérn burkoatta, az egyéb tartőszerkezetek (oszopok, piérek, koszorúk, kivátók, gerendák, stb.), az épüet szigeteései, a épcsőháa szerkezetei, burkoata és korá!'a, egyéb akatos szerkezetek. a tetősíkba építettszerkezete}j<e együtt. k, szeőzők, fedkövek, kezeőjándák, rácsok, hófogók és tetődíszek. pyqg ÜG 053 'e Mubi: t IROD P TNEHÁZY 0-2. rngtlnforg LMZó KF-r. 4. ] ! 068 Budapest, Benczúr u. dószám:

3 3 W. közös tuajdonú heyiségek és terek akaios és asáaos és mtíanyag szerkezetei, úm. kapuq rácsok és épcsők, téreváasúóq tartószerkezetek" ajtóq abakok. \Tf. bádogosszerkezetek(úm. fa- és kéményszegéyek,ereszek, csatornák, vízvetők, parkányok, faefedések, eseteges tet& és oromzaú díszítések). Vm. közös kapubejarat tartozékokka (zárszerkezet, akaputeiefon - kivéve a beitéri eg,vség), burkoatokka, a kapu. tk. X- XI. gázbekötésháőzata és tartoékai,kazán és tartozékai, ffitési háózat és tartozékai, vaamint a hőmennyiségmérő a akás eágazó pontjáig, ietve amennyiben a hőmerrnyiségmérő a küisó homokzatyakoat, homokzatdiszek, Lábazat, egyéb küső faburkoatok, a közös tuajdonú heyrségek és terek vakoatai, burkoatai. viamos főeosztó berendezések, az eosztóháűőzat a aiion tuajdonú részek fogyasztismérőjéig, a közös tuajdonú heyiségek és terek e átő háőzata és azoktartozékai. akásban beü kerüt feszereésre, űg a hőmennyiségmérő akáshoz ecsatakozó odaáig. XIII. vízbekötés, a vimezeték-háózat aap- és fesáó vezetékei a beepitet tartozékokí<a egyritt, egészen a küön tuajdonú részek améróinek akás odaü ecsatakozó odaáig, vaamint a közös heyiségek és terek ágvezetékei és berendezései. )(tr. XrV. z eseteges köryonti antenna, kivéve a betéri egységeket. XV. Kazánház, tiftház a iftte (a hozzá furtoző gépészetteés eekkonikáva), eektromos kapcsoók, tuzjező háiőzat és berendezések. csatornabekötés, va]amint a csatornaháőzat aap- és ejtővezetékei a küön tuajdonú részek eágazá pontjáig, továbbá a közös tuajdonú heyiségek és terek ágvezetékeí és berendezései. XW. z ingatanon évő járműközekedésre akamas, sziátrd, burkoata eátott út, kivéve a parkoióheyekhez v ezető ép üeterr beüi utat, XVtr. akóépüeten kívüi összes építrneny (huadéktároó, kedtés, támfa, épcsők, jrárdák, stb.), XWtr. Q^ szint: P202 tuzgátó eőér, P203 eőtér, P204.épcsőhráz, P2a5 Hft akna, P206 Y23 kőzekedő,pzz3 űzgátő eőtér, P224 eőtér,p225 2-épcsőhéa,P226ift. aknap22közekedő, P34köz ekedó, P250 sprinker központ, P25 spnnker tmtáiy P2Ot garáus a /N hrsz-ú gatázsingatan hrajdonosainak közös tuajdonában közekedő, á. XD( -. szint: P05 takadtó gép heyiség, P06 veszéyes huadék trároó, P0 tároó, P08 tíngátő eótér, P09 eótér, P0.épcsőháa P ift akna P2tűzgátő eőtér, P3 Pi42.képcsőtáz,P5 iftakna, P6közekedő,P 26 közekedő,p36rámpa Pi02 garázs a 26320/0// hrsz-ú garáasingatan hriajdonosainak közös tuajdonában eőtér, á. )LX. Födszint: P0 ránrpa, F-0 fedett eőtér, F-02 kózekedő, F-03 közekedő, F_04.épcsőhaz, F-05 ift a}na, F-06 Z.épcsőház, F-0 ift akna, F-08 kuka tároó, F-09 eektromos heyiség {íi'"\u L-] Dr. 055 DI IROD Pf,TNEHÁZY usztáv 0-2. íngtlnforg{,mzó xrr" 068 tsudapes Benczúr u. u. 8. IJ5.._ (\ dószám: _L._.r_ +*. 3

4 4 )C( X)fi. XXn. Eső emeet: i-0 közekedő, I-02 kőzekedő, I-03.épcsőház, I-04 ifr 2.épcsőhán, I-06 ift akna Níasodik emeet: II-0 közekedő,ti-2 2.épcsőháa, tr-06 ift akna közekedő,ii:03 akna, I-05.épcsőház,I-04 ift akna,ii_05 Harmadik emeet: III-0 közekedő, III-02 közekedő, tri-03.épcsőbéa,i-04 ift akna, Itr-05 2,épcsőháu,III-06 ift akra )COV. Negyedik emeet: IV -0 köziekedő, rv-02 közekedő, IV-03.épcsőház, IV-04 ift ana, IV-05 2.épcsőháa, rv-06ift akna )OCV. OtOOit emeet : V-0 közekedő, Z.Lépcsőház, V-06 ift akna, tetőtemsz, V-i erkéiy XXVI. Tetőszint : VI-0 V-02 közekedő, V-03.Iépcsőháa;V-04ift akna, V-05 ároó, V-08 gázmérő, V-09 kazánház, Y-I} V-0 közös.épcsőhráz, VI-05 apostető YI42ift. gepbáz, r'i-3 Z.épcsőház, VI-04 ift gepház, fesorot épüetr,észek esetében a tuajdonjog a minderrkori tuajdonosokat a fettintetett hányadrész (a közös tuajdoni itetőség) arányában ieti meg. niön tuajdonná m. közös tuaidoni hányad meghatározásának módia: z egyes küön tuajdonba tartozó akások és nern akas céjára szngá ő heyiségekhez a kőzás tuajdonba tartoző épüetrészekbő és fodrészetbő, tartoző tuajdoni hányad a kiiön tuajdonban áó ingat anrészek tenietének egmáshoz iszonyitott arínya a apjén kerüt meghatíttozáta. tejes közös tuajdoni hányad: 00,000/ Iv. küön tuaidon Természetben megosztva az egyes tuajdonostársak kiiön tuajdonába - és ennek megfeeően küön tuajdoni abetétbe - kerünek az egyes társasházi örökakások, továbbá a küön tuajdonként megieöt nem akás céijára szogáó heyiségek, azoktafiozéáva, feszefeéséve együtt, vaamint a tarsashazi közös tuajdoní ietőségüq a közös tuajdonban maradó vagyonrészek közös birtokásának, basmáatának jogáva (Iciveve a jeen apító Okiratban meghatározott hasznáati jogokat), az aábbi -4, pontokban fogatak szerint. Garázs:., -Z.snnterr és a -.szinten taáhatő, összesen 2.608,03 m2 aapterüetí garázs, az újonnan nyrtandó fuajdonr apon (abetét) / hrsz. aatt, ameyhez a társasházi kiön uajdonbó 3.60/ tuajdoni hanyad tartozik. zngatan tuajdonosa apeíneháza 0-2.Kft, garázsban összesen 95 db parkoóhey taáható, ameiyek a263200/n hrsz. aatti ingatan egyes tuiajdonosarnak közös tuiajdonában és krzáróagos hasnáatában, míg parkoóheyek megközeítéséhez szükséges besó utak, rámpa a 26320/aN'! brsz. aatti ingatan egyes tuajdonosainak közös tuiajdonában és közös MG ÜG! 055 Te./Fax: hasrtáatában vannak. I IROD Gusztáv u. 8. I"iS. -u)44 3 "906 PETNEíiÁZY í}-2. rngtlnforg LMZó KFi. 0ó8 Budapesr Bcnczúr u. dószám : <=+\-\t_ 4. +\ 4

5 ) hrsz. aatti ingatian eg"yes tuajdonosainak közös tuajdonát képezi továbbá a garázs íizvédeméteátó sprinkier-rendszer gépészeti és eekromos háőzata, a fiistevezetés gépi szeóaetési háózata, vaiamint a garéusbejáratáná feszeret automata kapuk. garázs 95 db parkoóheiyet foga magában az aábbtak szerint: Parkoóhey száma: terüete: 2 J , , agarázsbozviszonftott atársasbázegészéhez basqnáaára jogosut: arínya: viszonftott aránya: ' 95 t / ' /95 Z3 t2,50 nm 't2,50 nm '2,50 nm nm Pebehiuy0-2.Kft Pefuehézya-2.Kft. 32B / 00"000 Pefuehizya-2.Kft ,000 Petnebázy 0-2,K-ft., 32B Pebeházy 0-2.Kít. 328 / 00,000 Petnebázy0-2.Kft. 328 / 00,000 Peneház.v0-2.Kft Pefireházy"0-2.Kft.32B Pefueházy0-2.Kfr.. 32B Petneházy a-2.kft. 32B Petrrehazy a-2.kft. 328 / Pemehazy U2"Kft. 328 i Petreházy 0-2.Kft i Peheházy0-2.Kft. 32B / Petneházy 0-2.Kft, 328 / Petreházy 0-2.Kft. 328 / Petneházy 0-2.Kft328 / Petnehazy 0-'2.Kft. 328 / Petrehazy 0-'2.Kfr, ,000 Petrebázy a-2.kft. 328 / Petnehráey 0J2.Kft Petnehazy 0-Z.Kft328 / Petnehazy 0-Z.Kft. 328 / 00,000 Petneházy 0-2.Kft. 328 / Petneház,y0-2.Kft328 / Petreb;ázy0-2.Kft. 328 / Pemeházy 0-2.Kft Pet.ehá,zy0-2.Kft Petnebázy 0-2.Kft328 /00,000 Pefueb:ízy 0-2.Kft Petneházy0-2,Kft Peaeházy0-2.Kft. 328 / Pehehízy'a-2.Kft, 32B I 00,000 Petrehrázy 0-Z.Kft." Peaehárcyi0-2,Kft Petneházy'0-2.í<ft B / 328 / MG 055 I IROD Gutztáv u. 8, I./ ! "90ó Petreházy 0-2.Kft. PETNEHÁZY 0_2. íngti,nf0rglmzó rp"r.! 0ó8 Budapes Benczúr u. 4. "---\*${+\ dószám:

6 82 4a^ 83. B4 B 't2,50 nm 95 /95 /95 / /ó^ '2,50 nm! B / Pefuebáey0-2.Kft. 328 / B B B / / / / B Petneházy 0-i2.Kft,. Petneházy 0-2.Kft., Petrehazy 0-?.Kft. Peteeházy 0-2.Kft. Peüreházy 0-2.Kft. Petreházy 0-2.Kfr,. Petreházy 0-2.Kft. Pefuefuígy'a-2. Kft. Pefueházy 0-2-Rft. Petrebázy 0-2.Kft. 328 / PehebázyO-i2.Kft. 328 / / Peneházy a-2.kft,. Petnehazy ]0-2.Kft. pinceszint: -2 szinten évő, az abetétek bqegyzésétkövetően /N2 trsz-ű, P2a jeű, 5,5 m2 aapterüetű tároő, a hozzátartoző tarsasházi kőzös tuajdoni hányadda. z ingatan tuaj donosa a P etrcbávy 0 -' 2. Kft szírrten évő, az abetétek bejegyzését követően N3. hrsz-ú, P208 jeű, 5,55 fiz aapterüetú téroő, a hozzátartozó ársasházi közös tuajdoni hányaddat, z ingatan tuajdonosa a Petnehazy 0-'2. Kft. -Z szinten évő, az abetétek bejegyzését követően /N4, hrsz-ú, P209 jeü 5,48 íq aapterüetű tároó, a hozzátartozó 65/ títrsasháá közös fuajdoni hányadda. z ingatan tuajdonosa a Petneházy 0-2.Kft szinten tévő, az abetétek bejegyzésétkóvetően 26320/0N5. brsz-ú, P2i0 jeű, 5,48 r2 aapterüetti tároó, a hozzáíartozó 65aa.000 társasházi közös tuajdoni hányadda. z ngatan tuajdonosa a P et;rebíuy 0-2, Kft szinten évő, az abetétek bejegyzését követóen 26320/0/N6. hrsz-ú, P2I jeű, 5,55 m2 aapterüefú tároő, a bozzátartozó tarsasházi közös tuajdoni hanyaddai. z ingatan tuajdonosa a Pefueházy 0-2.Kft.. -Z szinten évő, az abetétek bejegyzését követően /N. hrsz-ű, Y2I? jeű, 5,2I ín2 aapterüetrí tiároó, a bozzátartozó 6200,000 tarsashazi közös tuajdoni hányadda. z ingatan hrajdonosa a Petrehízy 0-2,Kft szinten évő. az abetétek bejegyzését követóen Zffi2OaíN8. hrsz-ú, P24 jeű, 5,6 m2 aapterüetű tároó, a bozzátartoző 63/ tfusasházi közös tuajdoní hányadda. z ngatan tuaj donosa a Petreházy 0-' 2. Kft.. MG Ücy Dr. Mag u Dx IR.OD usztáv 055 Budapert, So{véd u. 8, /5. Te.Fax,354a0aa Mobi: 06j30"93-90ó PETNEi{ÁZV 8_2. íngtí,nforg it, MZÓ r<r.r" 0ó8 Budapest Bonczúr u. 4, dószárn: _42 _-S,!-'_++L

7 szinten évő, az abetétek bejegyzésétkövetően aapterüetű tároó N3. hrsz-ú, P243 je ű, 5,6 a hozzátatoző 68/ tátsasházi közös tuajdoni hanyadda. z tuiajdonosa a P effieházy ú. ingatian a- Z. K-ft, szinten Iévő, az abetétek bejegyzésétkövetően N32. Lrsz-ű, P244 jeű, 6,2I ú. aapterüettí títroő, a hozzátartoző tarsasházi közos tuajdoni hányadda. z íngatan tuaj donosa a P ebebázy 0-2. Kft - -2 szinten évő, az abetétek bejegyzésétkövetően 2632aO/N33. hrsz-ú, P245 je í,6,2 m2 aapteniehi ároő. a hozzátartoző 4/I00.0a0 társasházi közös tuajdoni hányadda. z ingatan 33. tuajdonosa a Petreházy i0-2.kft. -2 szinten évő, az abetétek bejegyzését követően 26320/0/N34. hrsz-ú, P246 jeű, 6,2 ín2 aapterüetű tátoó, a hozzátartoző 4/ társashíai k<izös tuajdoni hányadda. z ingatan 34. tua;donosa a Pebreházy 0-2.Kft. -2 színtenévő, az abetétek bejegyzésétkövetően V35. hrsz_ú, P24 jeű,6,2i űa aapterüetú ároó, a hozzátartozó társasházi közös tuiajdoni hányadda. z ingatan tuajdonosa a Petnebázy 0-2.Kft szinten évő, az V36. hrsz-ú, P248 jeű, 6,2 m2 aapterüetű tíroó, a hozzátartozó tarsasbází közös fuajdoni hanyadda. z mgatan tuaj donosa a P etieházy a - Z. Kft " 38, - szinten évő, az abetétek bejegyzésétkövetóen -2 szinten Iévő, az abetétek bejegyzésétkövetóen 26320a/N3. ítsz-ú,p249 jeű, 6,04 rnz aiapterűefű üíroó, a hozzátartoző 2/I00,a00 brsasházi közös tuajdoni hanyadda. z ingatart tuaj donosa a P et;rebáa 0-2. Kft. aapterüettí taroó, a abetétek bejegyzésétkövetően /N38. hrsz-ú, P jeű, 5,50 m2 hozziúartoző tarsasházi közös tuajdoni hányadda. z ingatan tuajdonosa a Petneuízy 0-2. Kft. - szinten évő, az abetétek bejegyzésétkövetően 2ffi2a/ON39. hrsz-rr, P8 jeű, 5,6 m2 aapterüetú taroó, a hozzátartozó 68/ társasházi közös fuajdoni hányadda. z ingatan 39. tuiaj donosa a P eaeházy a- 2. Kft. - szinten évő, az abetétek bejegyzésétkövetően 263ZOa/N40. hrsz_ú, Pi9 jeű, 5,58 m2 aapterüetű tiároó, a bozzátartoző 6/0a,000 tarsasházi közös tuajdoni hanyadda. z ingatan 40. tuiajdonosa a Petrehíay 0-2. Kft" - szinten évő, az abetétek bejegyzésétkövetóen hrsz-ú, P20 jeű, 5,46 m2 aapterüetű tíroó, a hozzátartoző 65i társasháú kőzős trrajdoni hányadda. z 'ngatan tuaj donosa a P efueháry i 0-2. Kft. 4. MG 055 IRoD ádu. 8. í,/5..a PETNEHÁZy 0-2. íngtí,npcirg í, MZÓ xpr., 0ó8 Budapes Benczúr u. 4. dószim: i0 +}t

8 - szinten évő, az aibetétek bejegyzésétkövetóen 26320/0/N42.Ivsz-ű, P2i jeű, 5,55 Tú. aapterüetri tároó, a hozzátartozó társasházi közős tuajdoni hányadda. z ingatan 42. tuajdonosa a P etriehá.zy 0-2, Kft. - szinten évő, az abetétek bejegyzésétkövetően 2630/0/N43.\vsz-ű, P22 je ű, 5,48 m2 aapterüetű tároó, a bozzátaríoző 65 00,000 társasháui közös tuajdoni hányaddat. z tngatan 43. tuaj donosa a P etnebéuy 0-2. Kft. szinten évő, az abetétek bejegyzésétkövetően /44. hrsz-ű,p23 jeű,5,48 m2 a hozzátartozó 65/0a.000 tarsashazi közös tuajdoni hányadda. z ingatan aapterüietú tároó, tuaj donosa a P efreháry 0-2. Kft. - szinten évő, az abetétek bejegyzéset követően 26320a/N45. hrsz-ú, P24 jeűa 5,55 m2 aapterüetű tároő, a hozátartoző 66/ tarsasházj kőzős tuajdoni hányadda. z ingatan 45. tuaj donosa a P efueháry Kft. - szinten évő, az aapterüetű taroó, a tuaj donosa a P efueháry abetétek bejegyzését követően /N4ó. hrsz-ú, PZ5 je 5,2 m? hozzátartozó 62ii00,000 társasházt közös fuajdoni hányadda. z ingatan 0- -I szinen évő, az aapterüeíú tároó, Z. Kft. abetétek bejegyzését követően /4.ttsz-ű, PI2 jeű, 5,6 m2 a hozzátartozó tuajdonosa a Petneházy 0: ,000 társashám közös tuajdoni hányaüa. z ingatan Kft. - szinten évő, az abetétek bejegyzésétkövetően )6320/0/N48. hrsz-ú, P28 jeta 5,4 Tn2 aapterüetű tároó, a hozzátartoző tarsashiaí közös tuajdoni hányaddai. z ingatan 48. tuajdonosa a Petneházy Kft.. szinten évő, az abetétek bejegyzéset követően 26320/0N49. hrsz-ű, P29 jelű, 5,4 m2 aapterüetű tároó, a bozzáttartoző 65/ tarsashán közös tuajdoni hanyadda. z tuaj donosa a P eaeházy 0 - ingatan 2, Kfr szinten évő, az abetétek bejeryzését követően 2$2aO/N50, hrsz-ri, P30 jeű, 5,4 m2 aapterüetű ároó, a hozzátaftozó 65/ tírsashán közös tuajdoni bányadda. z ingatan fuajdonosa a 5. - P ebeházy 0-2, Kft. szinten évő, az abetétek bejegyzését követően 26320/0N5t. hrsz-ú, P3 jeű, 5,4 m2 aapterüetú ároó, a hozzátartozó tuaj donosa a P etrreháuy 65/ társashazi közös tuajdoni hanyadda. z ingatan a- 2. Kft szinten évő, az abetétek bejegyzését követően /N52. hrsz-ű, P32 jeű, 5,4 m2 aapterüetű taroó, a hozzátartozó 65i tírsasházi közös tuajdoni hányadda. z ingatan hrajdonosa a Peüreházy 0-2.Kft. MG ÜG RoD. ^íffii$j;#míí#i""f*,nuoszam: _242-3,!---"-^ i +={

9 L) v. z-i_ngatan-nyivántartásra vonatkozó rendekezések títtsasháa egyszeméiyi aapítőja kéri a T. Fővárosi Kerüetek Födhivataá hogy a tírsashiutuajdonnak " társasházakró szóó" évi C)C(XIII. torvény. rendeikezései szerinti eőzetes aapíását az ingatan-nyiivántartasba ténykent fej egyezni szíveskedj ék, társashía egyszeméy i aapítőja kéri tovább á a T, Födhivatat, hogy a tírsasház haszráatbavétei engedéyének megszetzését és a társasház heyszinrajzon történő fetiintetését követően a társasháaaapiástvégegeserr jegyezé,be aztngatan-nyivántartásba, ennek során a II. fejezetben fogataknak megfeeően a közös tuajdonban maradó teket, építmenyrészeket,berendezéseket, feszereéseket T I.-XXVI. sorszám aatt egyesítse a társasháa törzsapjén, rrng a rr, fejezetba. fesorot eryes örökaicísokat, továbbá a nem akás céijára szogáő heyiségeket - a közös tuajdonban maradó vag,vonbó fetiintetett közös tuiajdoni ietőségge együtt - mint kiiön-küiön ingatant társasházi kü ön apon (abetétkent) bej egyezri s zíveskedj ék. vi. Társasház szervezete és a tuaidonostársak egvmás közötti iogviszonya Társasház közösség szerveit. azok hatáskörét, jogait és köteezettségeit, a közös kötség vrseésének szabáyait, vaamint a ársasbázahől szóó évi C)C(XItr. Tv. 3. (2) bekezdésében meghatarozott jogokat és köteezettségeket a közösség szewezeti és működési szabáúyzaában ke megáiapítani. szervezeti és működési szabáyzatot a közösség az aakuó közgyűésen, de egkésőbb az azt követö hatvan napon beü megtartott közgyűésen, az összes tuajdoni hányad szerinti egaább egyszeni szavazatőbbségúhatározatávaáapítjameg. küön tuajdonban évő ingatan tuajdonjogának átn:};rázása, vagy bérbe aűsa esetén a többi tuajdonostársat eővásarási jog, ietve eiőbéreti jog nem ieti meg. vii. Egvéb rendekezések.. társasházfuajdon megsziintetését be ke jeerrteri az ingatan-nyivantaítá t vezeő szervhez..2. z apító Okirat hatá yba épéseután a jövóben közös tuajdonba kerü mindan oiyan és feszereés, amey az2003. éri CXX)itr. tv. és az apitő Okirat szerint építnényr,ész,berendezés közös cét szogá és a tuajdonostársak tuajdoni hányaduknak megfeeően jrárutak hozzá az epítési.irüöz, étesítésükhöz. '/.3. tarsasháztuajdonra az évr CXX)itr. töwényben, és a jeen apító Okiratban nem rendeikezés ei az irányadők. szabáy ozott kérdésekben a P o gári MG ÜG Dr. 055 M Éurnooa Gusztáv u. 8. I./5 PETNEHÁZY ú-2. rngti,nfarg L&/íZó I 068 Budapest, Bcnczúr u. rnr 4, 23

10 ]T.4. z apítő atársashána vonatkozóan eőfzetőihozzáférési pontok étesítésére és hírkozési szogátatások nyújtására Hírközési Háózatépitési Megáapodást kötött a Magyar Teekom Távközési Nyivánosan Működő Részvény-társaságga mint Szogátatőva, meynek keretében a Szogátató áta fuepített hírköziési étesítrnényekés hírköző há őzat a Szogátató tuajdonát képeztk. z apítő áta kiépírésrekerüiő - épüeterr beüi - egyéb hírközési étesítményés hírköző háőzat a társasháu tuajdona, azonban ezek feett a Magyar Teekom Nyrt.-t - egyetemes szogátatási köteiezettségarek megvaiósítása érdekében- mindaddig amig a Szogátató szogűtatást nyújt, díjmentes hasznáatí jog ieti meg. Ezen köteezettsége aapján a Szogátatót egyetemes eektronikus hírközési szogátatás nyújtására vonatkozó eófizetői szerzódéskötési köteezettség terhei, ene irányuő eőfizetői igény esetén, ideérrve az eőfaetőihozzáférési pont fodrajzi heyének megvátotratásrára (átheyezésére) irányuó eőfaetői igény tejesítésétis. z apitő, ietve jogutódja - ideérrve a társasház-aapítast követő új ingatantuajdonosokat is - a fent megjeöt megáapodás megszűnését követően is köteesek biáosítani a Szogátató részéreaz egyetemes eekrronikus hírközési szogátatás ny$tására iránuó szogátatői kóteezettség megvaósíthatóságát. Szogátatő az épüeten beü megepüit hírközési há ózatot a ársasház akóingatanainak a teefonra és egyéb hírközésre - ideérve az internetet, stb is - irányuó eőfizetői jogosuit igény mindenkor érvényben évő Átaanos Szerzódési Fetéteek szerinti kieégítésére igénybe venní..5. Jeen apító Okiratban fogat rendekezések mrnden tuajdonosársra, ietve azok jogutódaira kihatmk..6. tuajdonostarsak a ársasház trrajdoni viszonybó femerüt perek edöntésére kikotik az ngatan fekvése szerinti bíróság <zárőagos ietékességét... hrajdonostársak.8. Ezen apító Okirat tuajdonjog-áauhíaást nem tartamaz, erst iieték kiszabásának nincs ezerr apító Okjratot közös értemezés uián, mint akaratr:kka mindenben mege gyezőt he ybenhagy óag aáirták. heye..9. Jeen apító Okirat aáirásáva megbizz,:k a Mag Ügyvédi kodát (055 Budapest, Honvéd u. 8. V5.), szeméy szerint dr. IVIag Gusztiáv ügyvédet, hogy krzaróag társasház ingatarrnyivantarásba történő bejegyzése során a tuajdonostársak, i. a tírsasházi közösség képviseetét assa ei. Jeen rendekezés a kíiön meghatamazást pótoja. Heyettesítésre jogosutak az Ügyvédi koda ügyvédei és ügyvédjeö!ei..0. tuajdonostársak köréberr bekövetkező vátozásokat (tuajdon-átruházás,ewe jogutódás) közös képviseőnek írasban bejeenteni, aki a vá tozist a trrajdonosi istán haadéktaanu átvezeti. a tuajdonostars kötees a MG üc IROD PETNEI{ÁZY 0-2. {NGTí,NFORG [,MZÓ 068 BudapesL Bcnczúr u.,dósám: 35880a}5_ _ C+*r" mr,"r" 4i " *-r^_ 24

11 é á á é é í ó ö é í ő é ő á é í ó í ó í á ű Í ó ű Á á Ó á ő á ő é ű á á ü ő ű á á é é ű í í

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Í Í Í Í Ó Í Í Í Í É Í Ú ű É Á ű ű Ú É ű ű ű É Í É Á Í Í Ő Á É Ú ű Í Í ű Í Á Í Ü Á Á Í Í Í Í Í ű Í ű Ü Í ű ű É Á É Ú Á Ö Í Á ű ű Á É É Í Í Í Í ű É ű ű Á ű ű É É É ű Ü Í É Í ű Á É É Í Í Í ű Ö Ö Í Á É Í Ü

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

tfg. számú előterjesztés

tfg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere tfg. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

á ű ű í ő ő ő á ő Ú Ü ő á ő í ő á ú á ő ő ú É ő ő ő á á ő ő ő ő á ű ű í ú ő á ú á í ú Á á í á í ő í ő ú á ű ő í á á ű í á ő á ű í á ű á í ú í ő í í á í ő á íű í á í á ű í í í á í á ű íí á í ő ő í á ű í

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszogátatás teesítésére nem akamas, csak táékoztatóu szogá! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszogátatás a statisztikáró szóó 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési száma kamata Meghirdetve: 2016. május 30.

Részletesebben