El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, április.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április."

Átírás

1 r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi djak a Gardaoági Staktanitók Ornágoo Egyeoüete f6p,nrtárának Túrkevére ar n.coekknámán küdend6k FELELOS SZERKESZTO: VITÉZ GYUTAY ISTVÁN Megjeenik egy ben 11ner. Srerkent6 g : Gyöngyöo. (Gardaoági M piokoa.) Kiadóhivata: Túrk Ar egyeoüet tagjai a apot tagdíjuk fej,ben kapják. A op kiadásáért fee: HÁRA Y FERENC enök, Lajosmizse. Kiadótuajdonos: A Gazd. Szaktanítók O ru. Egyesüete, Lajosmizse. ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON Az Omge f. évi március hó 21 26=ig az idén is megrendezte a szokásos, imm,ir 44=ik kiáitását és tenyészáatvásárát, mey egyes részeteiben mcssze tuszárnyata az eddigi kiáítások kereteit. Szegénységünk és nyomasztó pénzügyi heyze= tünk dacára ezen a kiáitáson, miként a mutban, ugy mos is, iskoáink is résztvettek, mégpedig oy szép sikerre, hogy szükségesnek tartjuk arró küön meg= emékezni és az ezze kapcsoaosan szerzett tapasz= taaainkró apunk hasábjain beszámoni. Min ismeretes, az iynemíí kiáiásokon az egyes iskoák nem küönrküön, de együttesen szerepeinek s feküdött anyagukat az orsz. egyesüetünk rendezi és mutatja be. Ez heyes is nemcsak a kötség kiméése, dc az intézmény egységesebb megviágitása és be= mutatása céjábó is. Nem vot heyes azonban, hogy énö=évre más és más csarnokba, kiiönhöző tér= szükségcttc és beosztásban tudták az iskoák kiáítási anya_gukot eheyezni. Ez a bizonytaanság és rend= zerteenség az idén is femerüt, sőt odáig jutott, hogy 1z eőző évi csarnokokbó egyszerüen ki ettek szoritva már ott tartottak, hogy hey szűke miatt az idei ki,íitásró e is maradnak. Az utosó pianatban sikerüt mégis küön csar= :d.: építéséve a heyzeet megmenteni és megnyugtató, '.amint végeges megodáshoz is vinni. Háa a vezető=,.;g és intéző körök jóakaratának, a gazdasági nép= 'skoák most már küön, saját csarnokhoz, kedvező 0rnyezethez és áandó jeegű heyiséghez jutottak :nég pedig a Kamarák és a Háziipari csarnok sikerüt szekapcsoása és e két régi csarnok közé beheyezett, :;üsőeg is mutatós építkezésükkel Ezen megodási módnak n.1gy eőnye az is, hogy h,írmikor és mond. hatni tetszés szeríni nagyobbítható.,\z eső és keemcs eredmény tehcít a saját csarnok építése és a végeges ki,íitási heyiség hiztosit,isa vot. M.isik igen keemcs hat,íst v,ított ki a kiáítási anyagnak gazd,gs,iga és ügyes erendezése...\ beépő nem is tudta hirtckn, ho kezdje a sok,itnivaó szcméését? A középen b ő kaocsai paprika terme= ési modeekcn, a roskadozásig megtet asztaük kézi= munkáin, fehérnemííin, bcföttjcin,, agy a mcnyezetig feérő szebbné=szebh p.irn,ík és a h.1ziipari részeten, a sok tanuságos gazd.1sági molkcken, av.1gy eőször dod,ija meg a kaocsc1i isko,ís fiuk és eányokat, kik népies, isecthen és szinpomp.is ruházathan ott szor= goskodnak a ki,íit<ísi an ag közöt és nagy fetünést ketettek az egész ki.íit.is aatt. A Kormányzó ur Öfőmétós,íg<ít is mcgr,jg,jd.,1 csarnok gazdags.iga és ígen sok tanus,ígos részete, mert ar,ínyag hosszú időt tötött,1 csarnokban, figye= mesen hagaa N.iray enök rö, id és szabatos fe= \"i.igosit.is.i, mcgszóitás,íva pedig nemcsak kitiintce az egyik kaocsai isko,is gyermeket, de szcretcttd meg is veregeie annc1k izgaomtó kipirut arcát A kisujszáási iskoa kertészeének igen jó sikeriitmode. jéné még az iránt is érdekődött, hogy a város mey részén van a gazdasági iskoa? A többi eőkcőségek, a sok küfödi átogató, a szerény érdekődök ezrei mind, mind dicsérette és eismerésse nyiatkoztak a kiáiás szépségérő és kcd\es,, aamint közveten kérdéscik sokaságára aig aig győztek fedetet adni a jeenevő rendezők és

2 .,..& '' ' ' if i' j.. i \ { t '' 2 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS 195. ápriis hó. ügyeetes kartársaink. A kiáitást már az eső napokban dr. Bernáth Giza miniszteri tanácsos, ügyosztáyfőnök, a kutusz miniszterium és az ügyosztáy szeméyiségci, orsz. szakfeügyeőnk, a kartársak és kartársnők igen nagy száma tekintette meg s nyiatkozott sikerüt votáró. Bátran mondhatjuk, hogy az egész kiáiás egyik cgnépszerübb és egiobban átogatott heyisége.1 mindig zsúfoásig megtet iskoai csarnok vot. Igen mcssze vezetne, ha a résztvevő összes is..oák kiáítási anyagát ismertetnők és jcemcznők. Ugycsck. ta,iékonyak, ádozatkészek votak mind... annyian, az eismerés zászóját meghajtjuk eőttük és háásan köszönjük, hogy az intézmény, az eszme és a gazdasági népoktatás érdekében iyen sikerüt bcmu= ta tót összehoztak sannak érdekében oy sokat fáradoztak. Az abonyi iskoa sok szép kézimunkát, fehér= ncmíít és raffia kosarakat áitott ki. A békéscsabai iskoánk kézimunka= és háziipari tárgyai mcett fe tüntck ügyes trágyateep modcjei és gondosan c= kés7itctt növény= és gyümöcsfa védemi bemutatója.,\z q,!ri iskoa nemcsak sok kézimunkát, de házi.. ipari t,irgyakat és kefékbő egész sorozatot mutatott be...\. fegyvcrnckick magyaros diszmunkái mcctt ott ;íott "A egszebb kaász".. ért kapott dij, az ezüst sereg. A gyomai iskoa női kézimunkát, fényképeket, érmeket áitott ki s áttuk egyik föbüszkcségét, buaáját és annak őreménycit is, mcynck hivataos bíráata a haz,i egjobb hu zák kö1ött is minőségi jezésben 00. A kabai iskoának gyapju gyüjtcményc, terményei és háztartási készítményei votok. A kaocsaiak eemé= nycssége a paprika termeést és fedogozást igen éethű és nagyon ügyesen összeáitott modcckben mutatta be. A termeést a födek tarószántásátó a kész őremény fedogozásáig éethűen áthattuk itt, sőt a kaocsai paprik,inak apaprikássá vaó fehasznáását is szem= éhettük. Dc a kaocsaiak a sok szép kézimunkáva,.1 JJ.. fée szinnc készüt és egész virágos kerteket ábr,izoó népies kötényükke, a jeenevő tanuóikka is sok dicsérctet arattak és sok átogatói vonzottak a csarnokba. Itt áttuk a márkázott, tehát védjeggye eátott horgoásokat is. A hajasi iskoa hires csipkéit és famunkáit mutatta be. A kisujszáásiak emitett kerti modeje, festményei, szőnyegei bcfőttgyüjtcményc és kézimunkái sok nézőt ckötöttck. Lajosmizse birs... és mézes készítményei már az eső pianatokban c= fogytak vona, ha nem ceofánba csomagotan és magasan eheyezve kerütek vona a kiáitásrd. Nagy vétekedv 'ot a raffia kosárkákná is. Szeged Asóközpont gazd. terményekct, tésztakészitményeket, a röszkei iskoa szines népművészeti kézimunkákat és háziipari tárgyakat, nemküönben mezőgazdasági ter ményeket áitott ki. A szeghamiak anyagábó a kézi munkák, szabásrajzok és a háziipari tárgyak tüntek ki. Székesfehérvárnak méhészcti modejei, a tanujók ét számát és a gazdaság jövedemezőségét fetüntető tábázata igen tanuságos, a kerti terményeknek nagy üvegekben vaó konzerváása megepő, egyik tanuó áta készitett juhnyáj modeje pedig megkapó vot. Az iskod szép kézimunka anyagga is szerepet. T óváros háziipari munkákat mutatott be stb. De nem foytatjuk tovább. A résztvevő iskoák mindegyike a kiáitott anyagáva nemcsak tanuóinak ügyességét, anyagi hcyzetét, de tanerőinek az értékét is bemutatta és szemétette. Az önáó gazd. iskoák e csarnoki gyüjteményes kiáiásukon kivü a tenyészáat kiáitás és vásáron is métó fetűnést ketettek. A szckszárdi iskoa saját neveésű növendék bikája szép díjat és igen jó érté kesitést ért e. A baromfiakná Debrecen. kender magos yukjáért 1., kacsáért I. és I.; Cegéd fehér eghorn és vörös tyukjáért, voamint kacsáiért I., a csongrádi iskoa udakért 1., kacsákért I. és III., Fegyvernek ugyancsak udakért. és I, a tóvárosi iskoa pedig kendermagos yukjaiért 1., kacsáiért I. és III. díjat nyert. Az önáó gazd. népiskoák tehát az országos gazdasági kiáítás és tenyészáatvásáron, a sokezer gazda és uradaom versenyében 20 díjat vittek e, ami vaóban nem csekéy eredmény. dc szép és eismerésre métó tejesítmény. Nem enne azonban tejes kiáítási beszámoónk, ha a rózsák között a tüskéket észre nem vennők és azokra is rá nem mutatnánk. Habár megnyugvást kető, hogy most már saját csarnokka rendekeznek az iskoák, de már is cszegczhdő, hogy e csarnok kicsi és szük a gazdag anyag métó bemutatására A 8x8 méter nagyságu hcyiséget akármeyik iskoa is megtöthetné. Nagyon kivánatos enne tehát a csarnok kibővítése és meg hosszabitása, amire ehetőség vona is, ha,1 részt nem vett iskoák a térdij járuéket befizetnék Eddig csak néhány iskoa küdött P. hozzájáruást, a egtöbbje még csak nem is váaszot az ebbei fe kérésre. Igazán nem értjük a dogot, mert ehet bár miy nehéz heyzetben vaamey iskoa, de annyira mégscm ehet szegény, hogy egaább pengőt c céra ádozni nem tudna és figyemetensége odáig tcrjcdne, hogy még váaszt scm adjon a közérdekű fehivásra. Hisszük, hogy időközben mindcn iskoa, ki az idei kiáitáson részt nem vett, a maga szerény

3 1935. ápriis hó. MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS 3 hozzájáruását erótta. Kissé fetünt az is, hogy iskoáink mezőgazda s,igiak, ennek dacára ez a jeeg kevésbé domborodott ki az idei kiáitáson. Gyümöcsöt, bort, zödségféét, cscmetéket, fákat stb. egyátaán nem áitottak ki. Virág is kevés vot. E hiányosságot a jövő kiáitáson kidnatos esz pótoni, ezze a bemutatott anyagot dtozatosabbá ehet tenni. Feünő az is, hogy a gazd. irányu továbbképző népiskoák és a fesőmezőgazdasági iskoák iy ki,íitáson nem szerepetek. Küönösen eőbbiek nagy számuk és fontos hivatásuk miatt métán részt vehet= nének a kiáitáson. Taán a csarnok kibővítéséve,.,1gy más módon megodható vona ez a kérdés is és a kutuszkormány ezen gazd. iskoái ezárkózott... s,ígukbó kiéphetnének. A rendezők ügyességé sok részetkérdés dicséri, dc hiányos vot az átaános és tanügyi adatok fe tiintetése. A átogató szakemberek kedvéért néhány grafikon, (az iskoák és a tanufók étszámáró, a )!\.,J koróterüetek és azok jövedemezőségérő) sok értékes magyarázaot adna az intézménynek és a ki....iit,ís értékét is nagyban emete vona. Nem ényegbe vágó, de azért fontos részet h;rdés a feiratok p. a kézimunkák egységesebb j.:zése, ami eérhető vona ugy, ha nyomtatott név jegyeken minden iskoa egyforma nagyságban és a rendezőség áta adott kartonapokon tdjesitené. Más intézményekné a résztvevő iskoák küön is házi ebíráásban részesünek és dijat nyernek. Ezt,1 rendszert kivánatos vona itt is megvaósitani, ezze,jz érdemet megjutamazni. Vannak iskoák és ekes tanerők, kik iy kiáiásokra t OO akat ádoznak, anyag... iuk ezreket ér, az intézmény érdekében pedig meg hecsüheteen is. Mások néhány kézimunkáva egy két kosárra, vagyis köteességszerűen tesznek eeget.1 kívánaomnak. Az érdemeket jutamazni métányos ;s kivánatos, erre meg is vona a ehetőség p. vándor Jij vagy okeveek kiadásáva, de meg ke taáni a :, hctőségct arra is, hogy a közért önzetenü dogozni,, m tudó vagy nem akarókat ezze szemben egaább )Y kis eckézésben részesítsék. Ugy beszéik, hogy a egközeebbi kiáiás még :, hb esz! Kár, hogy a mostanit az összehasoniás dvéért e nem fényképezték. Névmagyarostás. Mihaik József csong!,'t d i kartársunk nevét, bátyjáéva egyezően.\zentirmayra magyarositotta. EG YESULETI ÉLET. V áasztmányi üés. Országos Egyesüetünk tisztikara és váasztmánya f. évi márc. 23án Bpesten a Tanítók Házában Náray Ferenc enökee aatt váasztmányi üést tartott. Enök Gréher Lajos orsz. szakfeügyeő és a vá. tagok üdvözése után tájékoztatta a váasztmányt a közgyűés óta efoyt egyesüeti ügyekről Ügyosztáyunk magáévá tette Egyesüetünknek az igazgatói kinevezések ügyében tett feterjesztését s e tekintetben már a közejövőben eredmény várható. Sajnos az óradíjasok részére a vasuti arcképes igazoványok megszerzését a pénzügyminisztérium egyeőre anyagiak hiányában nein tudta ehetövé tenni. A szakfeügyeet kiépítésének kérdésében már korábban efogat ááspontunkat isméteten szorgamazni fogjuk, miheyt erre az új tankerüeti beosztásokat tárgyaó törvénytervezetekke kapcsoatosan akaom kínákozik. Az Orsz. Mezőgazdasági kiáitás terüetén sikerüt iskoáink áta kiáitott tárgyak részére csarnokot épittetni 1055"20 P kötségge, meybő Pőt a f. évben, mfg Pőt és 1937ben töresztenénk e. Ügyosztáyfőnökünknek és a kiáitás Igazgatójának hathatós támogatásukért jegyzőkönyvi köszönetet mondott az Egyesüet. Úgy dr. Hóman Báint őnagymétóságának, mint Sziy Kámán öméitóságának a Corvin áncca történt magas kitüntetésük akamáva Egyesüetünk egjobb kivánságát fejezte ki. A váasztmány ehatározta, hogy feterjesztésse fordu a Vkmhez, hogy a gazd. szaktanítók gyermekei is fevehetök egyenek a tanítói internátusokba. Megáapitotta a ki Egy kis statisztika. Az önáó gazd. népiskoák 1668 kat. hod és 133 U=ö gyakoró terüetükbő kikerekitve 61 kat. hod besőség, 26 kat. hod konyha kert, 42 hod faiskoa, 30 hod szőő, 50 hod gyü möcsös, 1116 kat. hod szántóföd, 287 kat. hod rét és egeő, végü 59 kat. hod egyéb hasznositásu terüet. Ezen tcrüeten 124 db. ó, 267 szarvasmarha, 610 sertés, 85 juh, 47 nyu, 55 méhcsaád, és 3600 db. küönféc baromfi a jeenegi áatáomány.

4 4 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS ápriis hó áitás rendezését és az ügyeetes szogáatot végző kartársaknak napidfját, ugyancsak egközeebbi közgyüésünk heyét, tekintette tagjaink teherbiró képességére Budapestre határozta e. Az időpont megjeöését Enökségre bizta azza, hogy az eseteges őszi terménykiáitássa kapcsoatban, ehetőeg okt. eején tartassék meg. Pénztáros jeentette, hogy a apeőfizetések az iskoák részérő csak gyéren foynak be. Bár az Enökség fejszóitása óta a tagdijhátraékok befizetéséné némi javuás észehető, mégis nagy összeget képvisenek a tartozások, meynek a gyökeresebb megodását kéri. Váasztmány többek hozzászóása után ehatározta, hogy még egyszer nyomatékosan fehivja mindazon iskoák igazgatóit, aho tantestüeti tagoknak tagdij hatraékai vannak, szorgamazzák azoknak rendezését. de egyidejüeg tagdij befizetések rendezése ügyében a minisztériumhoz is feterjesztésse é. Egyéb apró egyesüeti ügy megtárgyaása után a váasztmanyi üés befejezést nyert. Matós. A Makói Friss [jscíg egyik februári szírncibó 1'etii k: A takarékos, jó főzés titka a makói gazdasági iskoa háztartási tanfoyamán. Kevés pénzze, kevés munkáva jó ebéd, jó vacsora. Mem ke rekám a gazdasági iskoáná működő háztartási tanfoyamnak. ez az iskoa hivatását és egyik fontos feadatát a heyes irányitás a közegészségüg nek is eőmozditója. Ezen az aapon indut e a gazdasági iskoa háztartási tanfoyamán a munka. meyen 30 kis gazdasszonyjeöt fevátva tanuja meg azt a régi titkot, mey másutt már nem titok. A fáradságot nem ismerő vezetők, tanárnők a főzőadáva vaó főzésre is kioktatják őket. Ez a konyha csoda, a főzőáda vaóságos gazdasszonyheyettes. nem uj taámány s mégis mintha a mai rohanó, üktető. minden időt cészerűen kihasznáni akaró éet szüöttje enne. Ismerjük meg tehát a kis boszorkányos áda munkáját. A főzőáda a háziasszony egnagyobb segitőtársa, hasznáatáva időt, sok munkát és fáradságot, tüzeőanyagot takarit meg anékü, hogy az a főzendő éteek minőségére, izének rovására enne. A szorgamas munkaidőben a gazdasszony csak eőkésziti a főzendő étet, beteszi a főzőádába és arra bizza a többit, mig ő is együtt dogozik csaádjáva. A főzőáda evégzi heyette a főzés s még a eégésnek, kiszáradásnak sem teszi ki az éteeket s a csaád fáradságos munka után jó főtt étet ebéde, vagy vacsorázik. Már most miyen az a főzőáda? Ez egy jó zárható egyszerű áda, mey beü papirra van kiragasztva, az edények benne szénáva, szecskáva, szamáva faforgáccsa vannak egyszerű zsákvászon áthuzássa körübéeve enn, odat és fenn. Mit főzhetünk a főzőádában? Husevestő kezdve az összes eveseket, sokfée főzeéket, de paprikást, káposztát s azonkivü sokfée busétet is. Még fefujt is készithető benne. A főzőáda hasznáatát sok érdekődőnek mutatta be a tanfoyam vezetősége. Az iskoa háztartási tanfoyamát már megtekintette a vármegye aispánja több vármegyei tisztviseő társaságában, a város pogárestere vezető tisztviseőive, a kir. tanfeügyeő, a makói "Mansz" tagjai, makói gazdasági egyesüet enökének vezetéséve 48 magyar gazdaasszony, a pogári eányiskoa. szüők, uriasszonyok, a jómódu gazdaasszonyoktó az egyszerű napszámos asszonyig sokan. kik mindannyian tetszésse és eismerésse adóztak a gazdasági iskoa éetre neveő munkájának. A gazdasági iskoa egész működésérő egyébként Fáy István főispán enökete aatt tartott CsanádAradTorontá k. e. e. vm. február havi kisgyűésén S. Báint György fesőházi tag átaános heyesés közepette a egnagyobb eismerés hagján szóott s az iskoának a jövőben fokozottabb támogatását javasota. A vármegyei kisgyűés tejes eismerésének nyivánitásáva egyhanguan magáévá tette ezen eőterjesztett javasatot. Igy dogoznak tényeg az éetiskoái, a gazdasági népiskoák.

5 t 9B5. ápriis hó. MEZÖGAZDASÁGI Nf:POKTATÁS 5 3. BÉKÉSCSABA. Az akossa és 60,000 kat. hodas határra rendekező Békéscsaba megyei város dr. Jánosy pogármester agiis vezetéséve nemcsak fontos kereskedemi, ipari és mezőgazdasági kozponttá fejődött, de kiterjedt kuturája révén egyik figyeemremétó iskoavárosunk is ett. A város ádozatkészsége szépszámu középiskoáin kivü a gazdatársadaom igényeit szogáó intézetekre is kiterjedt, amennyiben a miénium évében 116 kat. hodon födmívess ott áitották fe a Békés vár megyei kertészeti egyesüet törzsgyömöcsösét i:;. Az iskoa eheyezése nem mondható szerencsésnek, mert a váro,; ter ü'tének egy része a 5 km.re. a vasuton tui r;szek pedig az iskoátó i. km.né is nagyobb távoságra vannak. ezért ezen városrészben. vagyis a V. kerüetben gazd. irányu továbbképző népiskoa átja e a tanköteesek egy részének a tanitását A határ többi részein küönben még három továbbképz() népiskoa is müködik..z Iskoa fiépüete. iskoát, évben önáó gazdasági, évben pedig fesőmezőgazdasági iskoát áitott 'e. ietve ezen háromfée gazd. oktatási intézmény megszervezését tette evetővé. Kevés hazai városunk büszkékedhet három küönfée azdasági iskoáva ugy, mint Békéscsaba. Meg i:; átszik szép határán és a gazdatársadaom :nyagi erősödésén a három népes iskoa jóté ;,ony hatása. Az önáó gazdasági népiskoa és gya 'oróterüete a város északkeeti széén, a ú rosi vágóhid szomszédságában, az árviz ;t' demi körgáton kivü, de utcasorban fekszik. \ város rohamos fejődése foytán az iskoai :!"J"akoróterüet körü egész uj városrész épüt Az iskoa 1898ik évben szerveztetett meg és ugyanabban az évben müködését is megkezdette. Igy egrégibb iskoáink egyike. Tantestüetében az etet 87 év aatt sok vátozás vot. Eső igazgatója Makai István a szervezés munkáját végezte, utána dr. Reznek Miháy következett, ki a háború utáni években vezette az iskoát. Utána Náray Ferenc vot az igazgazgató, kinek tevékenységéhez az iskoa főépüetének kibővítése és az igazgatói akás feépítése fűződik. 1980tó pedig v. Bocskóy András vezeti az iskoát, ki a további fejődés és a gyakoróterüet kiegészítésében ért e számottevő eredményeket. A mutban ezen iskoákná tejesitettek szogáatot többek kö

6 6 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS ápriis hó. zött Sebők Sándor, Fáth Imr e, Minaik György, Nárayné Horváth Erzsébet és Sebökné Kontsek Krisztina kartársaink. Jeeneg v. Bocskóy András igazgató één Ferencz József, Kristóf András, Baog Mária, Kristófné Pauinyi Margit, dr. f:getöné Zárdor Margit, és Höbausz Mária tejesitenek szogáatot, kik közü ketten betegszabadságon vannak. A tanuók vaásoktatását dr. Rózsa Jenő és Abaffy Gyua ekészek átják e. A város egész terüetén az iskoára utat tanuók száma Ebbő az önáó gazdasági népiskoába 700 tanuó, a többi pedig a továbbképző népiskoába jár. Az önáó gazd. népiskoába beirt tanuók étszáma évröévre szép emekedést mutat, mert 1930/31 tanévben számuk 831, 1931,'32 tanévben 478, 1932/33 tanévben 497, 19a3. a4ben 536 és 1934 '35ben már 70a vot. A tanujók közü 56 részesujt mut év végéig fementésben. A többi, tényeg fejáró növendék a téi féévben 4 fiu és 7 eányosztáyban heti 10 órai, a nyári féévben pedig 19 csoportra osztva nyeri oktatását. A tanuók többsége (4a9) ág. ev. vaásu, a többiek róm. kath.. ref. és egyéb feekezethez tartoznak. Beiskoázásuk és fejárásuk rendes, s küönösen az utóbbi években sokat javut. Az iskoáná müködö tanerőknek efogatsága heti 1823 órai tanitás, 512 órai tanfoyamvezetés, 2034 órai ügyeetes szogáat. vagyis heti 4563 órai hivataos efogatság tejesitését jeenti. Az oktatások céjaira jó feszerejt négy tan és munkaterem, vaamint háztartási konyha á rendekezésükre, meyek nemcsak az eméeti oktatások. de a küönfée tanfoyamoknak is szinterei. Az iskoa főépüetében evő igazgatóiés tantestüeti iroda igen jó berendezésü, gazdag gyüjteménytári készetükben értékes vetőmag, buzasikér, női házimunka, növényvédemi stb. tanszerek sorozata a tanerők ügybuzgamát és dicséretes tevékenységé szeméteti. Küönáó, uj épüetben kényemes igazgatói akás, közeében meéképüetek szogának a taniigy, majd cseédakás, istáó, sertésés baromfióak, üveg és virágház a gazdákodás céjaira. Az iskoa épüeteinek száma 11 drb. Nagy szükség vona még két tanteremre és akamas pinceheyiségre. A tanügyi épüetek és feszereések értéke P, a gazdaságiak pedig Pöt, összes értékek Pöt képvisenek. A város évben a fütés és doogi kiadásokra 1430, az áam pedig 100 P hozzájáruást adott. Az iskoának kezdetben csak 3500 [jö gyakoróterüet áott rendekezésére, amit fokozatosan 7 kat. hod és 161 [jöre egészitettek ki. A terüet 20 kat. hodra vaó kibövitése éveken keresztü igen nehéz probéma vot, mert a jeenegi terüet közveten szomszédságában megvehető födek nem áanak rendekezésre s ha vonának is, akkor sem ehetne azokat megfizetni, mert az iskoa környéke már beterüethez számit és a födek értéke itt igen nagy. Ujabban a város vezetőségéve efoytatott tárgyaások, küönösen dr. Jánosy pogármester megértö jóinduata kedvező mederbe tereték a gyakoróterüet kiegészitésének kérdését s reméhetöeg rövid idő aatt, ha közveten közeben nem is, de igen megfeeő terüette nyer kiegészitést az iskoa mezögazdasági része. A jeenegi terüet beosztása a következő: Besőség, udvar 1600 [jö Gyümöcsös Faiskoa és rózsateep Virág és konyhakertészet Lucernás. Utak és egyéb terüetek 2800 [ö 2370 [jö 1600 [jö 1600 [jö 1361 [jö Összesen: i_iö A terüet taaja nagyrészt kötött, humuszban gazdag agyag. A középső részérő a fetaajt annak idején a várost védő körgát készitéséhez ehordták, ezért a terüet e heyen egy méterné is méyebben fekszik s emiatt tavassza rendszerint taajvizze e nem árasztja. A fenti terüet eosztásábó átható, hogy az iskoa kertészeti irányú, mert a most megévő terüeten rendszeres mezögazdasági termeést fenntartani és foytatni nem igen ehetne, de jövedemező sem vona. Az iskoa fő jövedemi forrása a faiskoa és a virágkertészet. Virágmagvakbó nagyobb mennyiségben őszirózsát és zinniát termenek, meyek egész mennyisége Párisba ett száitva. Konyhakerti magvakat a svédországi W. Weibu cég veszi át szerzödésieg eőre meghatározott áron. Az 1934ik évi rendkivüi kedvezőten időjárás miatt a magtermeés nem sikerüt ugyan te

7 1H85. ápriis hó. MEZÖGAZDASAGI IPOKTATAS jes mértékben, de még igy is jövedemezöbb vot, mint bármiyen más konyhakertéi zödségfée termesztése. A faiskoai csemeték még ez idő szerint is efogadható áron értékesithewk és éppen ezért történt ezen üzemágnak a megnagyobbítása. Jeeneg 5152 drb. gyümöcsfaotvány éi tékesithető. Ezenkivüi készet még 3700 drb. és 1000 drb. bokor, vaamint diszfacsemete. Igen figyeemremétó az iskoa ujabban étesüt gyümöcsöse, meyre ugy tanügyi, mint jövedemi szempontbó fontos hivatás vár. Az iskoa addig is. mig gyakoróterüete 20 kat. hodas mezíígazdasági részre kiegészitést nem nyer, a szántmiidi termeést csak kiséreti tábákban mutathatja be. E tekintetben kiemeendéi a sikere takumuínytermeés, mey áattenyésztését szogája és a sok érd'kes, vaamint tanuságos megfigyeés. amit a kiséretek mutattak. Az iskoa terményei, küönösen faiskoai és konyhakerti cikkeiért már több kitüntetést, igy évben is a kiáitásokon két okeveet nyert. Az iskoa áatáománya jeeneg 2 drb...t. főépüet az td'ai' feő. A virágkertészet céjait szogája 2 drb. H8 méteres meeg és üvegház, ameyeket az iskoa és 1934.ben önerejébő épitett. A kertészet kiegészitésére szogá a SO [Jö terüetű meegágy készet, meynek segéyéve tavaszonkint mintegy darab küönt'ée paánta nevehető. A 400 [Jöes konyhakert rendszeres vetésforgójáva főképpen a korai termények Ps a magtermeés céjaira van berendezve. A kertészet vizeátását méy furásu kut csak részben szogáhatja, azért a vizet nagy betonmedencében tároják, a kutnak további méyiését és motorikus hajtását pedig a egközeebbi tervek közé vették fe. bonyhádi tehén, meyeknek fejési átagát 4 év aatt 2000 iterrő 3200 iterre sikerüt feemeni. A tehenészetbő évben 1075 P, évben pedig 962 P vot a bevéte. A tehenek száastakarmányát az iskoa termel Ezze kapcsoatban figyeembe veendő a mintegy 300 q istáótrágya is, mey szintén a szarvasmarhatenyésztés javára irható. Az ezenkivü még szükséges 5600 q istáótrágyát az iskoa vagononként 2530 P kötségge vásároja. Az iskoa baromfiáománya jeeneg 23 darab kitenyésztés aatt evő magyarkendermagos tyuk, meyek eddigi évi 75 darab tojáshozamát kifejeszteni a szaktanítónők szorgos

8 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS ápriis hó. hivatása. Az emut évek során Rhode Isand vot a baromriáominy, dé miután a vidéken export szempontjábó a kendermagos baromfi sokka jobban értékesíthető. áományuk átcseréést nyer t. A házinyutenyésztést az emut év öszén a drb. csíncsiiáva kezdették meg. Sertéstenyésztéssei az iskoa jeeneg nem fogakozik. mer t vásárot takarmányou és a mai gazdasági viszonyok meett nem is indokot annak beáitása. A husser tés tenyésztés. vaamint igásáatok beszerzése a szántófödi terüet átvétee során következik be. Az iskoa g akoróterüetén az er6sebb kertészeti irány kidomborítása tette ehetövé, hogy a termények erős átcsökkenése dacára is az iskoa tiszta jövedeme áandóan emekediíben van. Ha4. évben a gazdaság kat. hodonkénti jövedeme 9() B2 Pöt ért e. Az iskoa minden évben háziipari. varrásszabászati. háztartási és befözési tanfoyamokat tart. meyek népesek és igen népszerüek. Az iskoa taotestüete tevékeny részt vesz az iskoánkivüi népműveésben. A női tanerők kézimunka. szabásvarrúszati tanfoyamokat a. fenöttek számára is tartjttak. A városban több szövö és kötőgyár van, meyek az iskoa eánytanuóit készségge akamazzák. a tanfo amot végzetteket ppdig küönösen jó fizetik is. A férfi taner ök a küönfée egyesüetekben sürün tartottak gazdasági és kertészeti eőadásokat, azonkivü a té foyamán a katonának bevonut gazdafiuk részére három hónapos igen jó sikerüt tanfoyamot is rendeztek. A tanerők megértő, összhangzatos iskoai és küsö munkája eredményezte. hogy az intézményt szées körben megismerték és igy megbecsüték. Ezt igazoja a város ádozatkészsége. a küszöbön áó terüetbővítés és a gazdaközönség részérő megnyivánut azon bizaom is, mey az iskoa igazgatóját Békés vármegye törvényhatósági bizottságának és a Tiszántui ezőgazdasági Kamara rendes tagjának váasztotta meg. Oj tantervet kérünk a gazdasági továbbképzöknek! aa évve ezeőtt más emberek. más viág más tanítási módszer vot. Azóta nagyot haadt még a mezögazdasági tudomány is..más!a a követemény, mint az évben vot. "j.. Tanter vet" kérünk tehát. Oyan tantervet. mey szerves kapcsoatban á a népiskoai.. Tantervve". Ennek készítéséné kérjük meghagatásunkat A módszer tani utasításnak az új szeem szerinti kidogozása meett kérjük az egész tananyag átcsoportositását, amit minden tanító a heyi viszonyok szerint átaakithat, ki váogathat. A régi "Tanterv" szerint p. mindhárom osztáyban vot "kertészet".. o.ban a "kertészet cím aatt: gyümöcsfatenyésztés, szőömíveés, konyhakert;. o.ban újra konyhakerti növények termesztése, gyümöcsfa és szöőmíveés; III. o.ban gyümöcsfa, konyhakert, borkezeés, erdei fa. Taán heyesebb enne mindhárom osztáy gazdasági anyagát 3x3, vagyis 9 tantárgyra osztani és évenként egy osztáyban három küönáó tantárgyat tanítani. P. : fiukná. o. (A év) taajmíveés, tejkezeés, (tehéngondozás), fatenyésztés. II. o. (B év) növénytermeszés, áattenyésztés (négyábú háziáatok), szöőmíveés, borkezeés. III. o. (C év) konyhakertészet, baromfitenyésztés. méhészet, seyemhernyótenyésztés, gazd. berendezés, üzemtan, gazd. törvények. Ameyik községben a heyi viszonyok figyeembevéteéve vaameyik tantárgy szűkítésre, vagy bövítésre szorúna, úgy ez a heyi tanmenetet készítő tanító joga és köteessége. P. aho szöömiveésse nem fogakoznak, ott a I. o.ban e heyett fatenyésztést (vagy mást) veszünk úgy, hogy az I. o. fatenyésztési anyagát kétfeé osztjuk átaános és részetes fatenyésztésre. Ha időve az eemi iskoa nyoc osztáyú és így a továbbképző gazdasági iskoa két osztáyú esz, akkor az. o. anyagát az eemi VIIVIII. osztáyban keene eheyezni. Az új tantárgycsoportosítássa együtt szükséges enne új, ocsó, rövid, összefogaásszerű tankönyv szerkesztése is. Küön a fiúknak három évi anyag egy kötetben, küön a eányoknak ugyanúgy. A közismereti tárgyak anyagát ezekhez keene váogatni. Sok heyen taán a könyvnek a tanujók áta vaó beszerzése nehézségekke jár, de a törvény áta megjeöt beszerzési módok meett még engedéye úgy is megodható enne. hogy az e. iskoai beíratási díj heyett itt minden tanuó 1 Pt fizetne a segéykönyvtár javára és 2a év muva minden tanuónak enne hasznáatra könyve. E megodássa a gazdasági irányú továbbképző népiskoa új erőre kapva, betöti azt a hivatást, amit a magyar jövő tőe megkiván. Érsekvadkert. Szárd János, a ni ó.

9 1935. ápriis hó. MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS 9,,, ISHOLAI..AT(_)G.L TA( )HI> I. A gazdasági irányu továbbképző népiskoák részére a tanfeügyeöségi iskoaátogatói intézmény már évben áittatott fe s azóta zavartaanu müködik. E tekintetben tehát a gazd. irányu továbbképző népiskoák más iskoákka szemben bizonyos eőnyben vannak, mert az etet két évtized már sok hasznos tapasztaatot és a átogatások során kiaakut áandó rendszert is eredményezett. A feekezeti népiskoák részére esperesi körzetenkint jóva késöbb áitották fe az iskoaátogatói intézményt, mig az áami népiskoák számára csak a küszöbön evő iskoafeügyeeti törvény szentesitéséve varható a járási tanumányi feügyeők müködésének intézményes biztosítása. A gazd. irányu továbbképző népiskoák kir. tanfeügyeőségi iskoaátogatására V. K. M. ur az önáó gazd. népiskoák igazgatóit és tanerőit bizza meg. A doog természetébő kifoyóag a megbizatás nem végeges, mert nemcsak az iskoák száma, a megátogatás körüményei, de a szeméyek is gyakran vátoznak, sőt ényegesen módosuni szokott a rendekezésre áó összeg is, meye az iskoaátogatások évrőévre végezhetők. Lapunk egyik egutóbbi számában már hirt adtunk arró, hogy az 1934.'35. tanévben kik végzik a gazd. irányu továbbképző népiskoák átogatását. Jeen akaomma röviden feujitják azokat a szabáyokat, meyek e átogatások során eő vannak irva és 20 év aatt a gyakoratban is jó kiaakutak. A gazd. irányu továbbképző népiskoák átogatására nézve a 100,000/1912. évi szervezeti szabáyzat és utasítás, vaamint V. K. M. urnak 46695/1934. sz. rendeete, nemküönben a jegyzökönyvi ürapokban körvonaazott evek nyujtanak átaánosságban tájékoztatást. Ezek ehető betartása meett még az aábbiak veendők figyeembe : 1. A átogatásró fevett jegyzőkönyv a fenti rendeet aapján három pédányban készítendő e. Ezekbő egy pédány az iskoáná megőrzésre hagyandó, 2 pédány pedig kir. tanfeügyeőnek összefogaó jeentés során küdendő be. Fontos, hogy az iskoaátogatók saját irattáruk részére másoati pédányt is készítsenek. A szükséges jegyzökönyvi ürapok az Egyetemi Nyomdátó az iskoai nyomtatványok megrendeése során hozathatók meg és tanügyi kiadásként nyernek eszámoást. 2. Az iskoaátogatásokra vonatkozó minden irat, eveezés, jegyzőkönyv, avagy küön adott véemény stb. az önáó gazd. népiskoai iktatókönyvtő eküönített, tehát küön iratcsomóban és iktatókönyvben kezeendő, hogy eseteges szeméyvátozáskor az iratok bármikor is könnyen átadhatók egyenek. A postai küdeményekre az iskoai postakönyv hasznáható, a bérmentesítés pedig az iskoa postai kiadásaiva együtt, tanügyi kiadásként számoandó e. 3. Iskoaátogatók rendeet szerint köteesek a körzetükben evő iskoákró és megátogatásukró szabáyszerű nyivántartást vezetni, meyben a átogatás pontos ideje és kötségei is fetüntetendők. Ez adatok a mutra nézve is szükségesek, ezért a nyivántartások a ehetőséghez képest több évre visszamenőeg áitandók össze. 4. Miután a átogatásokná a egnagyobb takarékosság követendő, a kiszáások ugy végzendők, hogy egy napon ehetőeg két iskoa egyen megátogatva. Ez a kivánaom viszont eőírja, hogy az iskoaátogatók kiszáásaikat az iskoafenntartóva eőzőeg közöjék, hogy a átogatáskor az iskoába e fénapon tanítás egyen. Oyan iskoákná, aho órarend szerinti tanítás a átogatásra tervezett napon van, ott váratan átogatás eszközendő. E szempontbó tehát egheyesebb ejárás az, ha az iskoaátogató egy turnusban végig járja a megátogatandó iskoákat. 34 ízben vaó utmegszakitás, avagy részetekben eszközöt kiszáások természetszermeg a kiadást is emeik. A 46695/1935. sz. rendeet aapján a megjeöt összeg tu nem éphető, ezért iskoaátogatók eőzetes utiszámatervet készítsenek s ha átják, hogy a kijeöt számu iskoa a kötségekbő meg nem átogatható, egykét iskoáva kevesebbet vizsgájanak meg, mintsem tukiadást eszközöjenek, mert a többet kiadás megtérítésére igényt nem tarthatnak.

10 " 10 MEZÖGAZDASÁGI NEPOKTATÁS ápriis hó. 5. A tanitások és neveési eredmények megfigyeéséné suy heyezendő a tanuők önáó gondokozási készségére és a tanitási anyagnak a heyi viszonyokhoz, vaamint körüményekhez vaó heyes akamazására. Az iskoaátogatók a hivataos tanterv betartását, a jóváhagyott tanmenet szerinti haadást, tanttásokban a már serdüő koru tanuóktó evárható tudásanyag bemutatását ugy a közismereti, mint a gazdasági tárgykörökben keően eenörizzék. Ez akaomma győzödjenek meg az órarend és tanmenetek szabáyszerűségérö, azoknak jóváhagyásáró és pontos betartásáró is. 6. Miután a tanuők tankönyvve vaó eátása a mostani megnehezüt pénzügyi viszonyok között nehéz, az iskoaátogatók igyekezzenek a segéyzökönyvtárak étesítését szorgamazni és egaább a tanitást végző tanerők számára a szükséges szakkönyvek és gazdasági foyóiratok, szervezési rendeetek, tájékoztatók stb. beszerzését tanácsukka és utbaigazitásukka megkönnyiteni. Még a nehéz közgazdasági viszonyok között is megköveteendö, hogy a tanuők mindegyikének egaább számtani és fogamazási füzete és irószere egyen, s hogy azokat ugy az iskoai, mint házifeadatok készitéséné szorgamasan hasznáják. 7. A eánytanuók háztartási és női kézimunka tanitása igen fontos követemény, ezért az iskoaátogatók a női kézimunkaoktatást is tartoznak eenőrizni és hasznos tanácsaikka annak sikerét ehetőeg eőmozdítani. 8. A tanuők rend és nyivántartási napóinak és a muasztások pontos kezeésének mikéntjére nézve a '1922. sz. rendeet intézkedik. Iskoaátogatók győzödjenek meg a muasztások kezeésérö, a kiirások és birságoások szabáyszerű votáró, a fevétei és anyakönyvi napók vezetésének eőirt rendjérő, az értesítőkönyvecskék hasznáatáró. Heyezzenek suyt a haadási napók pontos vezetésére és mindennemű napó évvégi szabáyszerű ezárására. A minden osztáy (csoport) részére küön vezetendő haadási napókat iskoaátogatók természetszerüeg áttamozzák. 9. Egyes gazd. irányu továbbképző népiskoák önkényes tanév megröviditésse működnek, a tanttásokat későn, csak október hónap b an kezdik meg, avagy korán, már májusban és vizsga nékü fejezik be. Tudnivaó, h ogy a gazdasági irányu továbbképző népiskoák ügyrendjükben tejesen a mindennapos iskoához igazodnak, tanévük is akkor kezdendö meg és fejezendő be, mikor ez a mindennapos iskoában történik, a szünet is ez iskoáéva egyezök. Tanév megrövidítés csak kivéteesen és a /1922. sz. rendeetben eőirt módon eszközöhető, amire nézve közigazgatási bizottság végzése mutatandó be. Az iskoázás szigoritására vonatkozó évi XXX. tc. végrehajtását tehát az iskoaátogatóknak keően eenőriznök szükséges és e tekjntetben a megkivánt feviágosításokat az érdeketeknek adják meg, e téren szerzett tapasztaataikró pedig kir. tanfeügyeőnek számojanak be. 10. Iskoaátogatók kiszáásaik során az iskoafenntartó képviseöjét, az iskoaszék, gondnokság enökét is fekeresik és veük az iskoa heyzetét, hiányait, ezek eküzdésére szükséges intézkedések megtéteétetárgyaják. A közveten érintkezés ugyanis sok vitás ügyet eintézéshez juttatott és ezze az iskoa heyzetén javitott. 11. Akadnak iskoák, meyek működését neheziti az a körümény, hogy rendszeres heyi hatóságuk, iskoaszékük nincs, vagy annak működése nem szabáyszerű. A községi jeegű iskoákná az iskoaszék megaakitását és eőirt működését iskoaátogatók tehát szorgamazzák. Ezze egyidejűeg az iskoák szabáyszerű kötségvetése, számadásai és egyéb ügyviteére vonatkozó teendöket tárgyaják meg, az iskoák szükségeteinek biztosítását pedig mozditsák eő. 12. Miután Födmiveésügyi Miniszter ur 80400/1934. sz. rendeetéve a községi faiskoák nagy részének a gyümöcsfaneveést és szaporitást átmenetieg beszüntette és csak az akác, vaamint eperfaneveésre korátozta, iskoaátogatók a gyakoróterüetek kezeésének ebíráásáná erre kiváó gondot fordítsanak. A egtöbb gazd. irányu továbbképző népiskoa gyakoróterüete egyutta községi faiskoa is. Ezeken a terüeteken a gyümöcsés diszfák szaporitása tehát ideigenesen szünetetetendö. Gyümöcsfaiskoai üzem fenn

11 19a5. ápriis hó. MEZÖGAZDASÁG NÉPOKTATÁS 11 tartása csakis azokon a gyakoróterüeteken követehető meg, meyek kizáróag a gazd. irányu továbbképző népiskoa céjaira adattak, s ameyekné a jóváhagyott üzemterv szerint és a heyi viszonyok követeménye aapján a gyümöcsfák szaporitása szükségesnek mutatkozik és jóváhagyást nyert. A fent hivatkozott rendeet azonban nem érinti a megevő gyümöcsösöket, avagy ujak étesítését és fenntartását. A gyümöcstermeésnek, a gyümöcsfák ápoásának és gondozásának gyakorati oktatása szükségessé teszi egy kisebb gyümöcsös étesítését, ami minden iskoáná meg is követehető. 13. Sok iskoáná a gyakoróterüetben az utóbbi évek során vátozás is áott be részint az 0. F. B. áta juttatott födek, avagy a községi faiskoák üzemikorátozása és hasonó esetekbő kifoyóag. Ha iy körümény bekövetkezett, iskoaátogatók uj üzemterv készítésére és a réginek megfeeő módositására keő tájékoztatást és utbaigazitást adjanak, s ebbei kivánamaikat nemcsak a feveendő jegyzőkönyvben, de a kir. tanfeügyeőnek teendő jeentésükben is kifejezésre juttassák. Átaában törekedjenek az iskoaátogatók arra, hogy a gyakoróterüet szabáyszerű és pédátadó kezeésére minden ehető tanácsot, utbaigazitást megadjanak és ez irányban a szükséges tárgyaásokat iskoafenntartóva evégezzék. 14. Iskoaátogatók ejárásuk befejeztéve záróértekezet során a tanerőkke megbeszéést tartanak. Ez akaomma kiemeik a tanítás, neveés, a gyakoróterüet, avagy más téren tapasztat eredményességet és buzdítást, vaarnint irányítást adnak az ügymenet további tiikéetesebbé téteére. Ez akaomma viszont r árnutatnak az észet hiányokra, hibákra és Lájékoztatást adnak azok mieöbbi kiküszöböiésére nézve is. Küönösen a záróértekezetek :artamas megbeszéései pedagógiai és gazda.igi szempontbó rendesen kiváó hatásuak. 15. Iskoaátogatók a fevett jegyzőkönyvek "küdése során kir. tanfeügyeőnek küön dentésben is beszámonak tapasztaataikról ' u tassanak rá őszintén az észet hiány okra, seteg szabáytaanságokra és tegyenek javas :atot azoknak miként vaó kiküszöböésére. A gazdasági népoktatáshoz fűződö fontos érdekek megköveteik, hogy a gazd. irányu továbbképző népiskoák, meyeknek száma 1100, 130,000 tanuóva, az eddiginé eredményesebb oktatói és neveői munkát végezzenek, ügykezeésükben és a gyakoróterüetek kezeésében pedig egyöntetűbb ejárást és az okszerű gazdákodás mai eveit jobban érvényesítsék. E céok eérésében a kir. tanfeügyeöségi iskoaátogatók müködésétö és irányitásátó ehet egtöbbet várni, mert ök a gazd. irányu továbbképző népiskoákat közvetenü átogatják, azok működését és beéetét a heyszinén is figyeés tárgyává tehetik, szakszerű tanácsuk, utbaigazitásuk és véeményük aapján a gazd. népoktatás érdekeit és az eérhető eredményeket nagy mértékben eömozdithatják. Ahogyan ismerjük az iskoaátogatók kiváó karát, hisszük, hogy a födmiveő nép serdüő gyermekeinek érdekében működö és a mezögazdasági jobb jövőt szogáó gazd. irányu továbbképző népiskoák szervezését és működését minden igyekezetükke munkáni és eőmozdítani is fogják. Érdekes számok. Az 52 önáó gazd. népiskoáná 125 tan, 36 munkaterem és 37 háztartási konyha, összesen 198 oktatási heyiség á jeeneg rendekezésre. Legtöbb, 9 oktátási heyisége a székesfehérvári önáó gazd. népiskoának van. Még mindig idegen, vagyis köcsönkért heyiségekben tanitanak Gyomán, Hevesen, Szonokon, béret heyiségben is Cegéden, Jászberény és Nyírbátorban, összesen 15 tanteremme. Igazgatói természetbeni akássa 45 iskoa rendekezik, ezek közü egykettő csak szük ségakás. Nincs még igazgatói akása a Debrecen II., Hatvan, Heves, Kunmadaras, Kunszentmárton, Szonok és Szekszárdon az iskoáknak. Igazgatói akáson kivü 11 iskoáná van gazd. szaktanítónőnek akása. Derecskén és Szeged Asóközponton 22, Cegéden és Makón 33 tanszeméyzeti akás is van az igazgatóin kivü.

12 12 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS ápriis hó. Szöö és gyünöcsfajta snertetés. Szerény keretü szöészeti és gyümöcsészeti szakirodamunk egy értékes munkáva gazdagodott, midön Herszényi Lászó nyugáományu tábornok, sárospataki szöö és födbirtokos "623 szöö és gyümöcsfajta ismertetése" cimü munkáját közreadta. Mieött ezen mü részetes ismertetéséve fogakoznánk, egyes apok és foyóiratokban napviágot átott téves adatok heyesbítése céjábó szükségesnek tartjuk jeezni, hogy a 270 odaas munka a Stephaneum nyomda Rt. kiadásában jeent meg, ára füzve, portó és forgami adó nékü 6 60 P. A mü megrendehető a szerzö csekkszámája, vagy a Stephaneum Rt csekkszámája berizetési apja utján, eseteg az országbármeyik könyvkereskedöjeigénybevéteéve. Szerzö a gyümöcsészeti rész iusztráásához, korátot számban, 67 darab, cm nagyságu szines mümeéketsorozatot szerzett be, meyek részben náa, eseteg a Stephaneum könyvkiadó Rt.ná rendehetők meg. A 67es sorozat ára portó és forgami adó nékü 9 P. Szerzö hajandó 14 szamóca, 5 köszméte, 5 ribizke és 4 mánafajtábó áó küön képsorozatot az érdekődök részére szivességbö megrendeni, épugy hajandó egaább 500 érdekődő jeentkezése ese té n a 67 es képsorozat beszerzését közvetíteni azon kikötés meett, ha a megrendeök a szines képek árát eőre kiegyenítik. Szerzö ezze kapcsoatban fekérte apunk szerkesztöségét, vaamint a "Növényvédeem" kiadóhivataát, hogy a szerkesztöi üzenetek rovatában havonkint egyszer (15én) tájékoztassa ovasóit arró, hogy hányan kivánják a mümeéketek, ietve küön mümeéketek beszerzését és igy vane már 500 jeentkező, ietve eérkezette az ideje annak, hogy a mümeéketek ára szerzö számájára beutatassék. A mümeéketek ára 67szer 15 f., egyenő to 05 P., a küön mümeéketek pedig 28szor 15 f., egyenő 4 20 P. Herszényi tábornok "Gyümöcsfajta ismertesés" cimü munkája 342 csemegeszöő és 18 borszöö, továbbá 263 gyümöcsfajta részetes ismertetését tartamazza, tehát az összes eddig megjeent munkákka eentétben ugyszóván mindazt ismerteti, amit gyümöcs néven szoktunk nevezni. A szööfajták ismertetésében A. aatt taájuk 131 fajtában a Mathiász Jánosfée és B. aatt 19 fajtában a Mathiász József fée hybrideket. C. aatt szerzö 193 oy csemegeszöő fajtát ismertet, ameyek az országban többékevésbé e vannak terjedve, végre D. aatt 18 átaában ismert borfajtát ismertet. A gyümöcsészeti részben szerző részetesen ismerteti az országban átaánosan ismert és termesztett 72 ama, 58 körte, 15 sziva, 7 kajszin, 40 őszibarack, 22 cseresznye, 11 meggy és bogyós gyümöcsüek közü 28 fajtát, fesoro ezek között néhány oyan ama és körte fajtát, ameyek Németországban keresettek és kedvetek és ameyekke náunk is kiséretezni keene. Szerzö a mü függeékében nagy vonásokban ismerteti a németországi egondoásokat a német gyümöcstermesztés átaános reorganisatiójára vonatkozóag. Rámutat arra, hogy nekünk is emékedni keene a föött, hogy nem vonae cészerű a minöségi termesztés kérdését részetes tanumány tárgyává tenni. Tanumányában két német szerzö munkájára uta, meyekböegföképpen a gyümöcsfajták beporozási és megtermékenyitési viszonyok s az átotásokná szükséges óvatosságra nézve csak tanuhatunk. Németország komoyan fogakozik azza a gondoatta, hogy minöségi gyümöcsöt csak törpe aanyon ehet termeszteni. Ebben gyökerezik azon törekvés, hogy a vadaanyokat törpe aanyokka ke heyettesíteni. Ango mintára N érnetország komoyan fogakozik küöneges aanyfajtákra nemesitett otványokkal Szerzö szükségesnek tartotta ovasóit a gyümöcsfák átotásának kérdése tanumányozására figyemeztetni, ezen téren is jó esz szakmunkákat tanumányozni, hisz tudnunk ke, hogy a nagybani termesztésre ajánott fajták kiváasztása nem végeges, sőt kivitei érdekeinkre tekintette igen is revisióra szoru.

13 1935. ápriis hó. MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS 13 Nagy szogáatot vét tenni a köznek azza. hogy a szőészeti rész végén a Viaa \' ermore viághírű AmpéogrJfia révén bemutatta az ismertebb csemegeszöő fajtákat rrésük sorrendjében. Szerző munkájának értékét emei az is, hogy saját tapasztaataira támaszkodva, megjeöi a Mathiász Jánosfée hybridek közü azokat, ameyeknek nagybani termesztését megsziveendőnek tartja, ugyanezt teszi az ütaánosan ismert szőőfajtákra nézve is, midön megjeöi a tömegtermesztésre akamas fajtákat. Iusztris szerzőnk fehasznáta ampeografiai és poomogiai tanumányát arra is, hogy egy szózatban arra figyemeztesse ovasóit, hogy igyekeznünk keene nyevérzékünket úponi és kinövéseinket eoperáni. Szerző igen heyesen mutatott reá arra, hogy ugy szóban, mint irásban kerününk keene a egujabb kor szüte kifejezéseket, ameyek a heyes nyevérzést métán bántják és a Magyar Tudományos Akadémia véeményére támaszkodva titakozik az een, hogy a egujabbi kor a gyümöcsöt átaában nem akarja termeszteni, hanem termeni. Feeseges viták és szóharcoknak eejét veendő, szerző rendekezésünkre bocsátotta az Akadémia vonatkozó értesitését, ameyet szószerint köztünk : "A M. Tud. Akadémiához intézett érdek soraira tiszteette közöjük az aáb ődő biakat:" "1. A gyümöcstermesztés és gyümöcstermeés kifejezések heyes hasznáatára vonatkozóag könnyen váaszohatunk, mert a kérdést a nyevészeti szakirodaomban már több izben szóvá tették (v. ö. Szarvas Gábor: M. \'yevőr XVI. 25. ; Bátori, Siray Pá: Magyar \'yev XVI. 934 ; MagőcsyDietz Sándor: \!agyar Nyev XXIII. 422.). "A gabonaneműeket, a gyümöcs és 'iidségfééket termesztjük, eenben az ipar ikkeket termejük; a termesztés során a nm1észet ereje, a termeésben az ember, vagy ' gép dogozik: a termesztés eredménye a '''!'Iény, a termeésé a termék. Ezt tudva, 1 kényes nyevérzéket jogga bántják az iy :, e szóhasznáatok: "gyümöcstermeés", (ha ; i. nem vegyi uton eőáitott gyümöcsrő van szó). "mezögazdasági termékek", (ha t. i. buzára. rozsm stb.. nem pedig isztre stb. vonatkozik). Nyevi és tárgyi okokbó egyaránt kivánatos, hogy a termesztés és termeés közt megevő finom küönbséget ne hagyjuk esokkadni. Szerző az átaánosságban forgaomban evö kataogusoktó etérűen a szőőfajtákat XX. csoportba osztotta és ezze az ismertetett fajtákat ugyszáván szeméhetővé, pasztikussá tette, amennyiben azokat nem betűrendben áitotta az érdekődő eé, hanem eküönítette az egyes fajtákat a csemegeszöő fajtáktól E heyen nem muaszthatjuk e rámutatni, hogy készségge várjuk iusztris szerzőnk kiátásba heyezett emékedését a kordonmiveés, ietőeg ugasmiveés tárgyában. A német és oasz gazdaifjusági csereakció. A F auszövctség az idén is megrendezi a német= és oaszországi gazdaifjusági csereakciójál Részt vehet minden gazdaifiu, aki fedheteten cőéetíí és szorgamas, 17 éves kortó 25 é, ig. A némctországiak m,íjus eején, az oaszországiak május közepe után indunak. Ütt=tartóz= kodás öt hónap. Mindkit országban csaádtagként esz= nek eheyezve. Az összes kötség 190 P. Mindcnre ki terjedő részetes fe viágositássa szegáj a F auszövetség vezetősége, (Budapest, V., Báthory ucca 24.) SZERKESZTÖIUZENETEK j::rdeködő. A vizsgahiztosi intt'>zmény a f. tanévre is megmarad. Az 'rre vonatkozó rundpk'z.ések _nom a hivataos ap utján, eo kiizvetenü ada!na.k kl Arro, hogy az idén mindpn iskoához küdjenek kt nzsgaijjztost, még n<'m tudunk de f'téteezziik, hogy arniu a mutban ugy, most is esz' az iskoák nagy részéné niniszteri vizsgabiztos, igy is számithatnak rá. Határidő. Tejesen jogos az Pg<mdoása, hogy az iskoai iigymenetrö, az eg,\''s jph nts?k.. eézitésérö.és a fontosabb irodai munkáatokró hatarteo tabazat készu Jön és ez az iskoának. r'.ncekpz<'>r ájon. ynemü határidií túb{tzat annak HIPJÓn készui IS és a fd akorathan nagyon jó henít. ::rtpsiiésiink.szerin annak feujitáa és kiadása már is fo.yamathan \'an, )!.Y rovtd'sen az tskoak ez'n nékiiiiziitt tábázatot nwg is kapják. Fontos gazdasági könyvek A sertéspestis és az eene vaá védekezés 48 od. ára P 1 50 Áatvásárésáatszavatosság 80 " " P 2 Megrendeésre bérmentesen küdi: Dr. FISCHER DEZSÖ áatorvos, Sárospatak.

14 14 MEZÖGAZDÁSÁGI NÉPOKTATÁS ápriis hó. A berettyóújfaui önáó gazdasági népiskoa I. fiu osztáyának részetes tanmenete: oytatás. Kidogozta: Brózik Dezső, igazgató. Szcmétctés, kiránduás, A tanítás anyagának részctczése o Kapcsoat a többi tárggya heyi vonatkozás, tanuók :r:...,.. o Osszcfogaó ismétés gyakoratai 2 Megfigyeésre utaás A megszcrzct áati ápjájék fdz A fogak szcrepc. Az Szemiéiteés a gyomor Figyejétek 2 dogozása. A yomor és működése. egy gyomrú és kérődző beosztása. A tápáék, meg az áa= \ vér és vérkcrinés. áatok. a vér utja. Iok kérődzését: smerik e sz ü= A szöőműveö szavajárásai: Tőke, Természetben bemu Jeitek azokat az 3 fej, comb, venyige, kacs, csapok, atjuk a szőőtő egyes enevezéseket stb. részeit. Eseteg egye= be ket. A fák ermései: fe A tanítás a faiskoá Miyen fákat ismerünk? Gyüm..fa, Figyejétek 4 nyíó, széthasadó, fe ban. Természetben gazd. fa, disz fa, cserjék, fenyők. nem nyíó. Húsos ter hemutatjuk az egyes meg a ermé= més, boyó. fákat, cserjéke. sek érését. = Számsor képzés. Szóbei számoás. Gyakorati vonatkozású Közönséges törek Szorzótába t Szorzótába kikérdezés. pédák. tizedcs törtben vaó megtanuása kifejezése. PetőfiS. 2 Petőfi: "Katona éet" c. kötcm éete, köte Régi katona éet mé= 4 versszak ményei. atása. feadva. = 3 A pogány Hadúriszteet, nomád őseink művctségc. A magyar ovas, har éet. cos nép. Szeözteés fontossága. Szénsav. fés,éckzés, korhadás, Torjai büdösbarang, Boros pince. Ehagyot Figyejétek 4 erjedés. Növények asszimiációja. szénsav és kénhidro= kút, verem veszedeme. meg a szóda= gén gáz. Efojtot parázs vesze viz pezsgésé. deme. i ' V áyotaajok. Szcrkczcük, mun" Vizáradások. Foyók Taajok bemutatása. t hordaéka. Deta kép Ho taáhatók közsé 3 kájuk, termékenysé. trágyázás. ződés. günkben váyogtaajok. = Gerinces, gerincteen, Miycn áatokrótanutunk az eemi meegvérű, hidegvérű z 2 isk... ban? Az,atok oszt,ivozása. áatok. Emősök, ra Az áatvásártéren az Faj, fajta, fajtajecg, tájfajia. gadozók, h as a d tkör áatok csoportosítása. müek, egypatások, stb. feujitva. Kérdezzétek meg otthon, hogyan készü a váyog. Nemes áa tok megfigye"' ése. P. a cirkuszi ó, a kutya. Az amafa. Vadama szaporítása. Méhek, rovarok sze 3 T aajigényci. Miyen fajtát ütes"' repe a beporozásná. sünk. Nagybánya, Erdéy, Tuzsár, Kecskemét. Szemétetés. Gy ü Mi készü aj, möcsfajták viasz után za ta. mábó? Szőőtetű pusztítása. Kép. Szőőfajták be Végezzetek Szööfajtái. Hazai fajták, bor, cse 4 Homoki szőők. A bor mutatva. Homokpróba ' mcge otthon homok= szőő. és kereszténység. (immunis h.) Szőőtetü próbá. nagyító n nézve.

15 1935. ápriis hó. MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS 15 Szcrnétdé. kiránduás, A tanitás anyagának részctczésc O... Kapcsoa a többi tárg)!ya hdyi vonakoz.ís, anuók Mcgfi'Ydésrc =o Osszcfogaó ismétés gyakoriaa i utaás = 3 5 Faütetés gyakorat. 1 Nagyapám c diófát Gyakorat. ütette. Faütctés. Szcmét. A métcrrúd Szóbei összeadás. Hosszúság A gazda napi és heti és részeinek bemutatása, mértékcink. bevéteei, fejszámoás. ismertet. Tantcremben mérés. 2 "Katona éet" c. vers. A katona hivatása, A katona tiszteetc, 3 versszak fe megbecsüése. szerctcte. adva. Esztergom. V ármcj!yc, Kép. Asztrik átadja a Mikor távoz 3 Szt.stván a kiráyságmcgaapitója. favak, városok keet szent koronát István nak a góyá kezése. nak. aug. 20. Szt. jobb ink. = Az áati és növényi éet kapcso= Az áat és.. ' Kép. Szcmétctvc a Az erdei jó noveny evegő. Az 4 aa. Szerves anyag készités. Át egymásra utatsága. A növény és áat kap iskoa rossz hasonítás. hodon ninesen éet. csoata. evegője. Teevény, szik taajok. Szcrkcze= Korhadék. Hazánk Szemét. A tejjajok be Kérdezzétek _ tük, munkájuk, trágya igény. Ho aszáyos időjár ása. Szi= mutatása. Sósav próba, taáhatók. Meszezés. keseink 500,000 k. hod mész adagoás Miyen áatokat tartson a gazda. Dunántu pirostarka tejeő, 2 Céjának, vidéknek megfeeőt. Az Afödön magyar Az iskoa áatáomá áatok átörökitése. fajta igás, Hortobágyon nyának mcgtckintése.,o rideg szarvasmarha. z meg, van e szikes föde tek. A körtefa és birsama. Szaporítása. Sziágyság. Birs beho Szemétctés. Gyü Mi készü a 3 T aajigényei. Miyen fajtákbó ü zaaiunk Cukrászipar möcsfajták viasz után birsbő? Ho. tessünk? szüks. zaai bemutatva. gy an? T oka j, Szekszárd, Vi Szőőotvány bemuta V an c taajo Amerikai direkttermő szőőfajták. 4 ány, Ermeék, Ménes tása. Mésztartaom tokban mész Kötött taajon szőőütetés. Arad. vizsgáat. tartaom? Gyakorat. Az időjá 5 Mezei és faiskoai gyakorat. rásnak megfeeő. :ere i :.tj i= Miyen mér egen mérnek Irásbei összeadás. Egész és tize Mázsa bemutatása. Gazdasái éetbő vett az üzetekben? des számokka. Súymértékek is Súymérés a mázsán. gyakorati pédák. Gyój!yszer mertetése. Tizedes és kamár mércg A súymértékek.!árban, ben tes né. Katona éet : Gazdasági vonatkozású c. kötemény 2 Tuajdonnév. Irásjeek hasznáata. Másoás a tábáró. ;.;j rövid szöveg. az egész fe adva. u Szent Lászó és Kámán kiráy. Nagyvárad, Horvát A hcrpáyi csonkao Nézzétek meg 3 Aranybua. Az ország megcrő orsz. Jászság Szt. Föd rony. Szt. Lászó siria a csonka Q sődése. Damácia. tornyot.

16 16 MEZÖGAZDASAGI NÉPOKTATÁS ápriis hó. Szcmétctés, kiránduás, Megfigyeésre :'! A tanit.is anyag.ín.1k részctezése.:!! Kapcsoat a többi tárggya heyi vonatkozás, tanujók... o Osszdogaó ismétés utaás gyakoratai 4 Sertés vész, é pf e ne, Kenyérsütés, borcrk orbánc, koera, tifusz, Házakon a A b.1ktériumok szercpe, káros és dés, szcszfőzés, itiai pestis, tüdővész, skar piros cédua h.1sz nos votuk. Szaporodásuk. beérés. F ertőzöbctcg at,himő pusztitásai ha... kifüggesztése ségek. zánkban.járvány kór= ház. Tckesités. Rétei,, cdök fdtörésc, Foyók szabáyozása. Ho vot erdő, fövenyes,.iptcrüetck terméketen... Sárrét, Kunság, Ecse... Községünk egeő csatornái közsé= sége. Edő irtás, futóhomok meg= diáp evezetése. Kecs vizevezetése. günk határ.in? kötés. kemét, Deibáti homok Ho van ná... megkötés. das mocsár? Tenyészáatok kiváasztása. Az Hortobágyi cifra mé A közhirtokosság apa Hány bika, áattenyésztő szavajárásai: keresz n es, törzsguya. Mo áatai. Azok kiseejte hány kan van = 2 tczés, betenyésztés, so n, Sopron, vérfertőzés, Tona zé se. Az iskoa áat a csordában, törzskönyvezés. megyék hires áat áománya. csürhében. áománya. Cseresznyefa, meggy, 3 kajszin= Kecskemét hirneve, Gyümöcsök viasz barack. TaajigényeL Fajtái évi forgama. Kivitee. utánzata i. Hogy készü nek a be főttek. = Hova ütessük a szőőt? Fekvés: T oka ji (Mád), Sik Iskoai szőőnk. Jó Votak e köz= 4 déi oda, sikföd. Taaj igény. vidék (Cegéd}, Deib taaja,jó heye, jó ered ségünkben áti szőők hire. ményt ád. szőők? 5 Gyümöcsfa magvak rétegezése. A csira éete. Gyakorat. Magvak rétegezése. Urmértékek bern uta Miyen Ür Szóbei kivonás. Urmértékek is MejZiakaritások a gaz= t.isa.. d. h. Kocka tartamú a mertetése. gazdaságba n. szemiéiteés csésze, pohár, csupor? Figyejétek A szavak kiejtése és eirása 2 kö Gazd. vonatkozású Tobamondás utáni meg az egyes zötti küömbség. (y, gy, ts.) esemény eirása. irás. szavak ki= ejtését. = 3 Kép. IV. Béa haza Tatár;árás. Országunk pusztuása Mohi puszta. Zára. térése. Községünk 2 pusztuása. A termőtaaj szerkezcte és éete. Taaj ekötő, szűrő ké Fagy munkája. T rá A kút vize 4 Morzsaékos taaj: giiszták, bakter. pessége, hőmérsékete, tiszta, szagta munkája. gya korhadása. beéredé se. an. Sziktaajok és javítása. Vakszik és sóstaa jok. HoJ.!y bánunk a vemhes áatok Az áatok vernhességi 2 ka? T a karm., itatás, mozgás, sza= ideje és az eési idő Tiszántuon egnagyobb Iskoa szikjavitása. Mész hiá r.vakszik, Duna Tisza Mész, pormárgával nyos.re a fö köze sós szikes Mész hiány vizsgáat. deek? Az iskoa istáójának bad evegő. kiszámítása. bemutatása ABI..\KA JA.\Os es I IH.'i( KO.!\'\:\.\\:OIDAJA, U\ONiYOS, FOTJiB 8.

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

Magyar giazdanevelés

Magyar giazdanevelés XVII. évfoyam. 2. szám. Ceg~ci. 1933. augusztus ho. Mezögazdasági Népoktatás MEZÖGAZDASÁGI É:S TANOGYI SZAKLAP A GAZI;>ASÁGI SZAKTANtTÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Eőfizetési dij: egész

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/.

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , , . I f,- ~ l~ ( #-/. A SOPRONI MAGY. KIR., ", ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK ÉRTESITŐJE AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ~!Pf';-t.'!.! ; wr. eo-o--... ~~~..,..,_... 8atttaJaa t u.. I f,- ~ -----1 ~ ( #-/. ~,.ff! 40 KÖZLI :

Részletesebben

Az önálló gazdasági népiskolák és az OMGE.

Az önálló gazdasági népiskolák és az OMGE. Meztazdasd! ftépöktütds XVI. tvfoyam, 4~ szám. (GAZDASÁGI NÉPISKOLA) Kskunhaas, 1931. ápriis A GAZDASÁGI SZAKT ANITÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉN,EK HIVAT ALOS~KÓZLÖNYE Etifizetési dj: egész évre 8 peng. Az eo-

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszogátatás teesítésére nem akamas, csak táékoztatóu szogá! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszogátatás a statisztikáró szóó 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ...,

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ..., MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ...,. MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE -,. '!... RADVANYI LASZLú MAGNETOFON KÉSZÜLÉKEK,, ~,. KORSZERUSI-rESE MAGYAR HONVED~LNIJ 1963 SYORTSZÖVETS~

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö ó Ö ő ó í ó ó ü ő ü ö ő ő ő ő ő ő ő ö í ő ő ő í ö ő ö ő É í ő ó ő í ö ö ö ö ő ő ö ő ő ő í í í ü ő í ó ő ő ö í ő ő ö ö ő ú ü ő ő ő ő ó ö Ö ő ő ó ö ő ó ö Ü ő ó ö ü ü Á ü ő ó ö í ö í ő ó ő

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

É ő Ü ő ő ű É ő ő ű É Ó Ö Ó Ó Ó ő É É ő Ü É Ü É ő Ü É ő Ü ő É ő ű ő ű ő Ó Ú Ú É É É Ú É ő É É Ü Ü ő ő ő ű Ü ő É É ő Ü ő ő É É Ú Ü ő Ú Ü Ó ő ű Ú ő ő Ú Ú ő ő ű ű ű ű É ő ű ű ő ű ű ő ő Ú ő ő ő ő ő Ú ű É ű

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben