GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig"

Átírás

1 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u Te.: 99/ A Föd méye. A kéregtõ a födmagig

2 2008-ban az ENSZ Föd Boygó Nemzetközi Éve keretében a födtudományok mûveõi szerte a viágon ismeretterjesztõ programokat szerveznek annak bemutatására, hogy a födtudományok hogyan szogáják az emberiség, a társadamak javát. Az egyik iyen magyarországi kezdeményezés a GEO-FIFIKA címû füzetsorozat. 12 számának témája: 1. Nemzetközi födtudományi kezdeményezések 2. Feszín aatti vizek ( Tartaék egy szomjas boygónak? ) 3. Természeti veszéyforrások ( A ehetõ egkisebb kockázat, a ehetõ egnagyobb odafigyeés ) 4. Föd és egészség ( Biztonságosabb környezet építése ) 5. Éghajatvátozások ( Kõbe vésett magnószaag ) 6. Nyersanyag- és energiakincs. ( A fenntartható fehasznáás feé ) 7. Óriásvárosok ( Méyebbre hatoni, biztonságosabban építkezni) 8. A Föd méye ( A kéregtõ a födmagig ) 9. Óceánok ( Az idõ méye ) 10. Taaj ( A Föd eeven bõre ) 11. Föd és éet ( A sokféeség eredete ) 12. A födi mágneses tér ( Védõpajzsunk ) GEO-FIFIKA FÖLDTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTÕ FÜZET 8. A Föd méye. A kéregtõ a födmagig Készüt: a Föd Boygó Nemzetközi Éve akamábó az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetben az NKTH támogatásáva, a Magyar Geofizikusok Egyesüete, a Magyarhoni Födtani Társuat, hazai intézmények és magánszeméyek együttmûködéséve, a Coördesign ( áta tervezett Internationa Year of Panet Earth prospektusok tartami és formai eemeinek aapu véteéve Szerkesztette: Szarka Lászó Feeõs kiadó: Závoti József Magyarország és az Apok Kárpátok Dinári hegység egy ehetséges nagyszerkezeti képe (Brezsnyánszky et a. 2000) Egyszerûsített színskáa: citromsárga: api-kárpáti fish; fekete: Pienini szirtöv ( kippen bet ); zöd árnyaatok: feszíniek, ietve a pre-tercier ajzatban évõ ofioit; szürke: a Neo-Thetys É-i, ÉK-i szegéye; kék: a Neo-Thetys D-i, DNy-i szegéye (Forrás: Brezsnyánszky Károy, MÁFI) ISBN Ö ISBN Megjeenik: havonta, január és december között Terjesztés: Középiskoákon, ietve a Föd Boygó Nemzetközi Éve magyarországi rendezvényein, a Magyarhoni Födtani Társuaton és a Magyar Geofizikusok Egyesüetén keresztü. Az eektronikus vátozat etöthetõ a hivataos magyar webapró: A GEO-FIFIKA ingyenes kiadvány. A füzetek anyaga szabadon másoható, terjeszthetõ. Nyomtatott pédányok az aábbi címen igényehetõk: Rokob Krisztina NYME EMK Környezetés Födtudományi Intézet 9400 Sopron, Csatkai E. u E-mai: Nyomdai munkák: Hiebrand Nyomda Kft Sopron, Csengery u. 51. Feeõs nyomdavezetõ: Hiebrand Imre

3 A Föd méyének titkai megehetõsen távo esnek a mindennapoktó, de tudnunk ke, hogy a méybei foyamatok aapvetõen határozzák meg éetünket A Föd méye: a Födrendszer része Bevezetõ Az emút évtizedek gyors technikai fejõdése a Föd besõ szerkezetének megismerésében is jeentõs eõreépést hozott. A Föd méyének szerkezetéve és foyamataiva kapcsoatos kérdések ugyan távo esnek a mindennapoktó, de az emberiség aapvetõ szükségetei (pédáu vízeátás, erõforrások), a természeti katasztrófák eeni védeem és a födi környezet romásának nyomon követése szempontjábó e kérdéskörnek mégis meghatározó jeentõsége van. A Föd méye témakör két kucskérdésre összpontosít: Hogyan érthetõ meg még jobban a Föd feszínén zajó tömegmozgás és annak visszahatása a Föd méyének körfoyamataira? A Föd foyamatairó szerzett egyre részetesebb ismereteink miként hasznosíthatók a jövõbeni foyamatok eõrejezésében? Küönösen intenzív kutatások foynak többek között az aábbi terüeteken: in situ és rea time (vaós heyû és -idejû) monitoring (környezet-megfigyeési) vizsgáatok, beeértve a mûhodas, feszíni- és fúróyukbei megfigyeéseket, geomechanikai és geokémiai aboratóriumi eszközök, gobáis és okáis vátozásokró történeti- és sérüékenységi adatokat egyaránt tartamazó geoinformációs adatbázisok, födtani mozgások modeezése és szimuációja, vaamint azok kockázat- és hatásbecsése. A sziárd kõzetek átviágításának küönfée módszerei (azaz a geofizikai kutatómódszerek, esõsorban a szeizmika) fetárták a födköpeny és -kéreg térbei viszonyait. A medencékben geoógiai idõk során fehamozódott üedékek szerkezete (az üedékekbe íródott vátozások sorozata) a Föd méyének foyamatait tükrözi. A geoógusok ma már megehetõsen pontosan meg tudják határozni a födtani képzõdmények korát. A tektonikai és feszíni foyamatok sebességének megáapítása, következésképp a feszínt formáó küönfée erõk megküönböztetése is ehetségessé vát. A mesterséges hodak révén mind pontosabban vizsgáhatók a függõeges mozgások is. A feszín idõbei vátozásait ma már oyan megbízhatóan ismerjük, hogy az üedékképzõdés és az erózió (epusztuás) térben és idõben együttesen tanumányozható. Az üedékek szerkezetének megismerésére (az emberi test átviágításához hasonóan) hanghuámokon vagy eektromágneses tereken aapuó geofizikai mérési módszereket akamaznak. A kõzetek a Föd feszínközei részének bizonyos heyein epusztunak, másho pedig újra fehamozódnak. Az anyagvándorás kutatása két korábban küönáó megközeítést egyesít: az egyes feszínközei és kis térrészre vonatkozó adatsorok nagy idõfebontású vizsgáatát, vakamint az egész medencére kiterjedõ és hosszú idõtar-tamú adatok tanumányozását. A négydimenziós (4D, azaz a három térkoordinátát és az idõt is figyeembe vevõ) szeméet a sziárd Föd foyamatainak oyan modeezését igényi, amey a geofizikai eképezés meett egyéb heyi adatokat is figyeembe vesz. A kéregemezeket mozgató foyamatok mennyiségi eírásához a Föd méyének szer-kezetérõ és foyamatairó részetes ismeretekke ke ren-dekeznünk. A egmodernebb módszerek (többek között a szeizmikus tomográfia, a Föd-megfigyeõ ûrobszervatóriumok, az óceáni és kontinentáis fúrások, a Föd-modeek és az eemzési módszerek) e terüeten újabb áttörésse kecsegtetnek.

4 A kontinensek feszíne méybei és feszíni foyamatok közötti A fiataok födtudományi képzése beruházás a jövõbe köcsönhatások eredménye Kucskérdések A topográfia, vagyis a feszín fizikai aakja a Föd méyében, a feszínen és a égkörben végbemenõ foyamatok köcsönhatásainak következménye. A topográfia hatássa van a társadaomra, nem csupán a feszínvátozás assú foyamatai révén, hanem a rajta kiaakuó éghajat miatt is. A feszíni ingadozások (a szárazfödön, a vízborítottságban és a tengerszintben végbemenõ áandó vátozások) az emberi étet, a növény- és áatviágot egyaránt befoyásoják. Ha az édesvíz vagy a tenger szintje emekedik, ietve ha a szárazföd süyed, az árvizek kockázata megnõ, és ez közveten hatássa van a heyi ökoszisztémákra és a teepüésekre. A vízszintcsökkenés, ietve a szárazföd kiemekedése ugyanakkor növei az erózió kockázatát, sõt az esivatagosodásét is. A Föd feszín közei részének mai áapota és a jeeneg megfigyehetõ jeenségek igen etérõ idõtartamú foyamatok eredményei. E foyamatok a következõk: emekedés, süyedés és a foyórendszerekre ható hosszú idejû tektonikai hatások, a jégkorszak kéregmozgásban megnyivánuó következményei (a jégfehamozódás súya enyomja a Föd kérgét, és az eredeti heyzet visszaáásához az eovadástó számítva több 10 ezer évre van szükség), természetes éghajati és környezeti vátozások az emút évezredekben, erõtejes emberi beavatkozások a 20. században. A födtudományra háru a rendszer áapotának eírása, a vátozások nyomon követése, az eõrejezés és más tudományágakka együttmûködésben az emberi ét fenntarthatóságát biztosító teendõk kidogozása is. Eõrejezés Az eõrejezéshez megfigyeés, rekonstrukció és foyamatmodeezés szükséges. A sziárd Föd foyamatainak ismerete az óceán- és égkörtudományi eõrejezéseket, így az éghajati vátozékonyság eõrejezését is befoyásoja. A számszerûsített eõrejezésben a egnagyobb fejõdés a modeezés és a megfigyeés terén reméhetõ, ugyanis a tudományos fetéteezés e ponton taákozik a megfigyet vaóságga. A megfigyeés, modeezés, foyamatszámítás, optimaizáás és eõrejezés sorozatot egymás után többször végrehajtják, térben és idõben is. Koncepcionáis eõreépés e foyamat eredményeként aakuhat ki. A jeen megfigyeése A feszín aatti (feszínközei és méyebb) térség jeenkori szerkezetének megismerése bármey éptékrõ van szó a födtudományok egyik egfontosabb terüetét jeentik. E megáapítás egyformán érvényes mind a ma is aktív, mind pedig a már nem mûködõ, de a mai szerkezet kiaakuásáb a n e g y ko r s z e r e p e t j á t s z o t t f o y a m a t o k tanumányozására. Az aktív foyamatok vizsgáata küönösen fontos, mert a foyamatkövetõ megfigyeések (mint p. födrengés-tevé-kenység, a feszín vátozásai és gravitációs tér) a mode-ezésben kényszerfetétet jeentenek. Az effée méré-sekbõ és megfigyeésekbõ nyert kép eõsegíti a mútbei foyamatok rekonstrukcióját is. E füzet 4 9. odaain az eredeti Födév-füzetsorozat 8. számának magyar összefogaója ovasható. A második rész hazai és küfödi

5 A emeztektonika eméetének átütõ sikere eenére még jócskán vannak megváaszoatan aapkérdések A modern Födrendszer-szeméet a megévõ adatrendszerek együttes fehasznáását igényi A mút rekonstrukciója A Föd foyamatosan vátozott, de a korábbi áapotok sok nyoma mindmáig megmaradt. Kérdés, hogy a itoszféra besõ foyamatai, továbbá a küsõ erõk miyen szerepet játszottak az erózió és az üedék-fehamozódás vezérésében. A itoszféra üedéktakarója nem más, mint a vátozó környezet visszatükrözõdése, ami egyszersmind eképezi a feszínen, vaamint a kéreg, a itoszféra és a köpeny küönbözõ méységeiben végbemenõ deformációkat ietve anyagáramásokat. A egújabb fefedezések fetárták a itoszféra tektonikai foyamatai és az üedékképzõdés közötti összefüggéseket. Lemezfeszütségek aakítják ki pédáu a fehamozódó üedéksorozatot, vaamint az üedékes medencékben végbemenõ tengerszint-vátozásokat. Ma már az is ismert, hogy az aktív tektonikai foyamatok miként hatnak a foyadékáramásra és a függõeges kéregmozgásra. E jeenségek annak az összetett rendszernek a keretei között vaósunak meg, amey összekapcsoja a Föd méyének foyamatait a feszíniekke. Mindezek aapján a itoszféra üedéktakarója információt szogátat a környezet vátozásairó, beeértve a feszínen, vaamint a kéreg, a itoszféra, ietve a födköpeny küönbözõ méységeiben zajó deformációkat és anyagáramásokat is. Az utóbbi néhány évtizedben az üedékes medencék eemzése révén kapcsoódtak össze a geoógiai és geofizikai szakterüetek korábban küönáó üedéktani és itoszférabei eemei. Az aktív tektonika, a feszíni foyamatok és a itoszféra-dinamika egybekapcsoása kucsszerepet játszik a medencék és a medencéket körüvevõ terüetek egykori topográfiájának meghatározásában. Az integrát megközeítésben a medencék nyersanyag és energiaforrásként (p. CH-tároóként, ietõeg -forráskõzetként) játszott tár- Litoszféra-deformáció Aapvetõen a köpenyáramás határozza meg a itoszféraemezek vastagságát, sziárdságát, a emezmozgások és a Föd besejében végbemenõ áramások közötti csatoások mértékét, az asztenoszférabei áramások jeegét és sebességét, továbbá az affée okáisabb jeenségeket is, mint pédáu az óceánközepi hátságokban a köpenyáramás jeege és sebessége, vaamint az ovadék kiváasztódása. Annak érdekében, hogy megértsük a sziárd Föd küsõ részeinek dinamikus visekedését, nevezetesen a itoszféra-kiterjedés dinamikáját és a kapcsoódó riftesedési és üedékes medencebei fejeményeket, részetesen meg ke ismerni a köpenyáramás küönbözõ zónáit. Foyamatmodeezés A sziárd Föd foyamatainak modeezése ma még átmeneti áapotban van a kinematikai és a dinamikai modeezés között. A továbbépéshez szükség enne a Föd szerkezetéve, a rajta és benne ejátszódó mozgásokka, vaamint a födtani foyamatok rekonstrukciójáva fogakozó szakterüetek együttmûködésére. A szerkezet-kutatásban történt eõrehaadás (küönösképpen a térbei sebességmodeek megjeenése) megnyitja az utat a Föd méyében zajó dinamikus foyamatok kutatása eõtt. A szerkezet ismerete néküözheteten eõfetéte a méybei foyamatok modeezéséhez. A ma végbemenõ vízszintes és függõeges mozgásokró, a rekonstruát mútbéi mozgásokró, a hõmérséketi és egyéb foyamatjeemzõkrõ összegyûjtött adatok fehasznáhatók a dinamikus foyamatokró akotott eképzeésekhez és azok eenõrzéséhez. A foyamatmodeezés eredményei ugyanakkor keretet adnak a jeen megfigyeésére és a mút rekonstrukciójára irányuó kutatásoknak.

6 A Ság-hegyi Eötvös-inga mérés (1891) A geofizika néhány hazai eredménye Az egységnyi tömegre ható gyorsuássa, röviden a g -ve jeemezhetõ nehézségi (gravitációs) térerõ mindenkire hat 2 és hétköznapi éetben áandónak: g = 9,81 m/s értékûnek szokták tekinteni. Ez azonban igen durva közeítés. A gravitációs kutatási módszer a nehézségi gyorsuás pontos méréséve azt vizsgája, hogy a födkéreg (itoszféra) küönbözõ sûrûségû képzõdményei a tömegvonzásnak köszönhetõen miyen etérést ( anomáiát ) idéznek eõ a g értékében. Itt ábaink aatt terjed e, hegyek koszorújáva övezve, az Aföd rónasága. A nehézség esimítván, kedve szerint formáta feüetét. Vajjon miyen aakot adott neki? Micsoda hegyeket temetett e és méységeket tötött ki azább anyagga, a míg étrejött ez az aranykaásztermõ, a magyar nemzetet étetõ róna? A míg rajta járok, a míg kenyerét eszem: erre szeretnék még megfeeni, erre kérek támogatást. (Idézet B. Eötvös Loránd MTA-enöki nyitóbeszédébõ, május 12.) A mágneses mérésekbõ a födmagbó származó mágneses tér térbei eoszását és a küsõ eredetû idõbei vátozásokat kikompenzáva megismerhetõ a födkéreg mágneses kõzeteinek heyzete. Az Országos Mágneses Adatbázis aapja az a födi mágneses mérési adatrendszer, ameyet a hatvanas években, 1,5 km-es szabáytaan háózatban mértek e. A hagyományos színekben megjeenített mágneses térkép a mágneses födtani képzõdmények (magmás és metamorf kõzetek) heyzetét mutatja, átaában kettõs (eseteg hármas) pozitív-negatív anomáiák formájában. A koozsvári Süss Nándor egyik mágneses mérõmûszere (dekinométere) Magyarország gravitációs (Bouguer) térképe. A barnás részek (a maximumok) a nagy sûrûségû, kristáyos kõzeteket jezik, a zödes minimum zónák a kis sûrûségû üedékekke hozhatók kapcsoatba. (Forrás: Kiss János, ELGI) A függõeges mágneses térkomponens ( Z) térképi ábrázoása Magyarország terüetén. (Forrás: Kiss János, ELGI)

7 Csak az az igazi tudomány, amey viágra szó; s azért, ha igaz tudósok és amint ke jó magyarok akarunk enni, úgy a tudomány zászaját oyan magasra ke emenünk, hogy azt hazánk határain tú is megássák, és megadhassák neki az iõ tiszteetet. (Eötvös Loránd, 1902) A Kárpát-medencét érintõ egyik egimpozánsabb terepi geofizikai kutatás mindezidáig egy 28 tagbó áó nemzetközi konzorcium áta végzett itoszférakutató szeizmikus mérési kampány, az ún. CELEBRATION 2000 ( Centra European Lithospheric Experiment Based on RefrAcTION ) vot. A mérési adatrendszer nem csupán szevénymenti, hanem térbei ( tomográfiás ) szeizmikus sebességkép meghatározására is ehetõséget adott. A konzorcium magyar tagja az ELGI vot. A küönfée eektromágneses geofizikai módszerek az eektromos fajagos eenáás térbei eoszásának megismeréséhez visznek közeebb. E módszerek közü a méyszerkezet-kutatásban az ún. magnetoteurika a egnagyobb jeentõségû. A szevény a Barcs és Szentgotthárd közötti 140 km-es szakaszon 15 km-es méységig ábrázoja az eektromos fajagos eenáás bizonyos fetéteek fennáása esetén vaószínûsíthetõ eoszását. A nagyszerkezeti vonaak átaában jóvezetõ zónaként jeentkeznek. A gravitációs, mágneses, eektromágneses, szeizmikus, sõt más további geofizikai adatok: (p. feszíni hõáram-térkép) és geodinamikai információk a geoógiai megfigyeésekke, modeekke együttesen aapu szogának a küönfée nagyszerkezeti eképzeések kiaakításához. L M PA Déi -Apok Pó-síkság ADRIA NYOMÁSA ÉS FORGÁSA K.- i Apok M ASZTENOSZFÉRA BOLTOZAT L á K TT-zóna P a n n o n - medence r p á 1, 2 3 t o o k k Vr a n c e a KIEMELKEDÉS LITOSZFÉRA-NYELV LESZAKADÁSA M Háromdimenziós geodinamikai mode a Pannon-medence kiaakuásának és fejõdésének iusztráására: negyedidõszaki (2 0 Ma) áapot. Jekucs: 1 = Európai eõtér a Transzeurópai Szutura Zónáva (TT); 2 = Eõtéri moasz-medence; 3 = Api orogén ék feszíni része; 4 = Tektonikus abak; 5 = A medence emekedõ terüetei; 6 = A medence süyedõ terüetei; 7 = Inaktív és aktív vukánok; 8 = Transzpressziós odaemozduás i. inaktív és aktív fetoódás; 9= Mozgási irány Forrás: Horváth Ferenc. ELTE Eektromos fajagos eenáás-eoszás Szentgotthárd (ba odaon) és Barcs (jobb odaon) között, az ún. CELEBRATION 7 szevény mentén 2003-ban 2 km-es áomásközze mért magnetoteurikus (MT) adatok aapján. Az ábra az E-poarizációs vátozatot mutatja. Az MT méréseket egy OTKA-projekt (37694) keretében az MTA GGKI és az ELGI közösen végezte. Forrás: Novák Attia, MTA GGKI

8 Átaános és akamazott geofizika, geoógia Beküdési (beérkezési) határidõ: október 31. Beküdés módja: evében vagy e-maiben Cím: Rokob Krisztina (NYME Környezet- és Födtudományi Intézet) 9400 Sopron Csatkai u E-mai: A Föd hõje A Föd dinamikus mûködéséhez a besõ hõ szogátatja az energiát: biztosítja a emeztektonika hajtóerejét (beeértve a veejáró katasztrófák: födrengések és vukánkitörések energiáját), fenntartja a födi mágneses teret. A kezdeti nagy hõtartaom a radioaktív eemek nagy arányának, a becsapódások gyakoriságának és a korai gravitációs tömörödésnek vot köszönhetõ. A részecskék gyarapodásábó eõször egy nagyjábó homogén gömb jött étre: fémes, köves és jeges részek aza keveréke. A Föd beseje a hõ következtében megovadt, majd sûrûségi differenciáódás következett be: a egnehezebb anyagok középre kerütek, a egkönnyebbek pedig a feszínre. A egesegkönnyebb iékony anyagok (ameyek vaószínûeg üstökösökbõ származtak) könnyen megovadtak és epároogtak, a kõfeszínt beborítva étrehozták az óceánt és a égkört. A besõ hõgép áta megovasztott és mozgásba hozott anyagok következményeként a Föd-anyag differenciáódott. Számos koncentrikus réteg aakut ki, ezek sûrûség és összetéte aapján is eküönünek egymástó. A födköpenyt újabb vizsgáatok aapján hatamas oszopszerû áramások ( superpume -ok) járják át. Az ábrák Yuen et a: Superpumes: Beyond Pate Tectonics c. (Springer, 2007) mûvébõ vaók. E könyv bevezetõje a köpenyáramás eismert magyar modeezõje, Cserepes Lászó ( ) eméke eõtt is tiszteeg. Feadat A Föd térfogatának hányad részét fogaja e a kéreg, a köpeny, a küsõ- és a besõ mag? (A Föd sugara: 6378 km. A kéreg aja átagosan 60 km, a köpenyé 2900 km, a küsõ magé 5100 km méységben van.) Az átaános geofizika a Föd (azaz a Naprendszer harmadik boygója) fizikai jeenségeit és foyamatait vizsgája. Ágai: szeizmoógia (födrengések vizsgáata), a Föd aakja és nehézségi erõtere, a födmágnesség és a Föd körüi térség fizikája, a Föd hõfoyamatai és a geodinamika. Az érdekõdõ ovasónak magyar nyeven eginkább Kis Károy: Átaános geofizikai aapismeretek címû könyve (ELTE Eötvös Kiadó, 2002, 2007) ajánható. Az akamazott geofizika gyakorati (nyersanyag-, víz- és szerkezetkutató, mérnöki, környezeti, régészeti, stb.) feadatok megodásáva fogakozik. A kutatás céját a geofizika átaában a geoógiáva (és más társtudományokka, p. geokémiáva, stb.) együtt, de küönbözõ megközeítésse éri e. A geoógia a feszínen évõ kõzetek vizsgáatábó, s egyéb, a feszínen megfigyehetõ jeegzetességekbõ, ietve fúrási adatok fehasznáásáva, spekuatív úton jut e következtetéseihez. A geofizika közvetett úton, fizikai mérésekke, a fizikai paraméterek aapján vaószínûsített födtani szerkezetek és födtani képzõdmények segítségéve teszi ugyanezt. (Forrás: Magyarország a XX. században. Geofizika. ) GEOMEGA Födtani és Környezetvédemi Kutató-Szogátató Kft Budapest, Mester u. 4. I/2. Te.: Fax: < A GEOMEGA Kft.-t e füzet résztámogatóját sokéves gyakorati és eméeti tapasztaatta rendekezõ szakemberek aapították 1992-ben. Cékitûzésük a egújabb tudományos ismeretek és a egmodernebb geofizikai ejárások akamazása az egyre égetõbb környezeti probémák megodására, hagyományos és aternatív energiaforrások kutatására és geotechnikai feadatok evégzésére. Mindennek aapvetõ biztosítéka az aapítás óta tartó szoros kapcsoat az ELTE Geofizikai Tanszékéve. Eredeti szöveg: S. Coething, R. Emmermann, J. Ludden, H. Thybo, M. Zoback, F. Horváth Fordították: a NYME hagatói Lektoráták: Ádám Anta, Szarka Lászó, Verõ József Magyar vátozat: Ádám Anta (magnetoteurika), Brezsnyánszky Károy (Magyarország nagyszerkezete), Dombrádi Endre (geodinamikai mode), Haas János (Magyarország nagyszerkezete), Horváth Ferenc (geodinamikai mode), Kiss János (gravitáció, mágnesség), Novák Attia (magnetoteurika), Szarka Lászó (a Föd hõje, szerkesztés)

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

A Föld mélye a kéregtől a földmagig

A Föld mélye a kéregtől a földmagig A Föld mélye a kéregtől a földmagig Bevezető Az elmúlt évtizedek gyors technikai fejlődése lehetővé tette, hogy a Föld belső szerkezetét jobban megismerjük. Evvel sikerült a szilárd Földről olyan elképzelést

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet 10. Talaj. A Föld élõ bõre

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet 10. Talaj. A Föld élõ bõre 10 GEO-FIFIKA Földtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Tel.: 99/508-340 www.ggki.hu www.foldev.hu www.yearofplanetearth.org www.foldev.hu

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis Akadémiai doktori értekezés tézisei HORVÁTH FERENC Budapest 2007 I. A kutatás célja és tematikája A kutatásokat összefoglaló

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Tartaomjegyzék 2 Bevezetés 6 Áttekintés 6 Mi van a dobozban? 7 Ez az Ön Poar Loop 2 készüéke 8 Eső épések 9 Áítsa be a Poar Loop 2-t 9 A Poar FowSync etötése és teepítése

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation Indítómotor behúzótekercsének szimuációs vizsgáata Investigation of the Soenoid Switch of an Eectric Starter Motor with Simuation KOVÁCS Ernı, FÜVESI Viktor, SZALONTAI Levente 3 Ph.D., egyetemi docens;

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI TARTALOMJEGYZÉK Igazgatói előszó... 6 Állami feladatok... 7 1. Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések... 7 1.1. Tihanyi Geofizikai Obszervatórium... 7 1.2. Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ...,

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ..., MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ...,. MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE -,. '!... RADVANYI LASZLú MAGNETOFON KÉSZÜLÉKEK,, ~,. KORSZERUSI-rESE MAGYAR HONVED~LNIJ 1963 SYORTSZÖVETS~

Részletesebben

ÚJ KUTATASI EREDMÉNYEK A HIPOIDHAJTASOK MÉRETEZÉSEHEZ LÉVAI IMRE

ÚJ KUTATASI EREDMÉNYEK A HIPOIDHAJTASOK MÉRETEZÉSEHEZ LÉVAI IMRE NM1'.`Köz1eménye1, Miskoc, 111. Sorozat, (idpdızer, 28. {19«'ı'..') körırr, 197--237. ÚJ KUTATASI EREDMÉNYEK A HIPOIDHAJTASOK MÉRETEZÉSEHEZ LÉVAI IMRE Jeöések a a hajtás tengeytávja; acı, a 2 eőáítási

Részletesebben

Porszűrők. Muv.-I.-95-o. A szűrő, szűrő közeg. A szűrőn a gáz áthalad, a por (jelentős része) leválik Leválasztás a szűrőközegen. A szűrők alaptípusai

Porszűrők. Muv.-I.-95-o. A szűrő, szűrő közeg. A szűrőn a gáz áthalad, a por (jelentős része) leválik Leválasztás a szűrőközegen. A szűrők alaptípusai Porszűrők Mu.-I.-95-o A szűrő, szűrő közeg A szűrőn a gáz áthaa, a por (jeentős része) eáik Leáasztás a szűrőközegen A szűrők aaptípusai Ipari szűrők és poreszíók Kíma (atmoszférikus) szűrők Nagy tisztaságú

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY / CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELAATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY α. Feadat: Az iert é záított adatokka atározzuk eg: a, Az eekedéi eenááa zebeni vonóerıt b, Az eez zükége

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben