~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról augusztus 104.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104."

Átírás

1 ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró augusztus 104.

2 - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr. tanácsos

3 Vagyonkezeő V-13-39/1992. Témaszá m: 117. Főcsoport JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt aapí tása tárgyában végzett vizsgáa tró I. B E V E Z E T É S 1. A vizsgáat céja: Az ÁSZ e e nőrzés i terve aapján vizsgáatot fo ytattunk az IKARUS és Csepe Autó áami vá a atok együttes á am i s zanáása ügyében. Ennek foyamán a Szanáó Szervezet m egszü nteté ~ se, ietve a REORG Rt. aapításá va kapcsoatos t a paszta atok a a pjá n az ÁSZ e nöke cévi zsgá atot rendet e a megszüntetés é s c éga a pítás, a jogutódás, a foyamatban évő szaná á s i es - f e s zámoási ügyek á t a dásának s zabáys z e rfiség i e e n őr zésé r e. A vizs gá at c é já va összha ng ban nem ke rü t sor a REORG Rt. f e számoási ügyetei n e k tejes keresztme tsze tü áttekinté s é r e, a jeentés igy e szakmai tevékenység s z invona á t és min őségé t érintő á ta ánosítható megáapításokat ne m tartat - ma z. 2. Az e en ő r zö tt szerveze t : - S z a náó Szervezet ( Bp., V. ker., Vadá s z u. 30. ) KSH szám: REORG Gazdaság i és Pé nz ügy i Rt. (Bp., V. ker., Va dász u. 30. ) Cégbej egy zés s záma: Föv. B

4 - 2 - A vizsgáatta érintett gazdákodó egységek, szervezetek áamigazgatási -az áami szanáás vonatkozásában az IKARUS és Csepe Autó áami váaatok, vaamint Ikarus Járműgyártó Rt. - feszámoás vonatkozásában Pestvidéki Gépgyár és Nyirugosi Áami Gazdaság - a Pé nzügyminisz t é rium ietékes főosztáyai -az Áami Fejesztési Intézet - a Kincstári Vagyonkezeő Szervezet A vizsgáatná figyeembe vettük az IKARUS- Csepe Autó együttes szanáásának eenőrzési tapasztaatait, a Pestvidéki Gépgyár feszámoás i heyzetének feméréséné az IKM. PM és a Parament Honvédemi Bizottsága e tárgykörben készített vizsgáati dokumentumait, vaamint a PM Eenőrzési önáó osztáy áta a Szanáó Sze rvezet átaakuása témájában végzett vizsgáat j eentését. 3. Eenőrzött időszak: I IV. hó 4. Heyszíni eenőrzés kezdetének és befejezésének időpontja : ápriis 7. -május.

5 - 3 - II. MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szanáó Szervezet aapítása, megszüntetése A Szanáó Szervezetet a Pénzügyminisztérium aapította szeptember I - jén. A szervezet tevékenysé ge az áami szanáásró szóó MT rendeet aapján erendet áami szanáási ejárások efoyta tása, a Szanáási Aap kezeése. A pénzügymin iszter feügyeete aatt, önáó, maradványérdeketségű kötségvetési intézményké nt működött, és a 102/1989.(1X. 28.) MT rendeet és a 38/1989. (IX.28. ) PM rendeet hatáyba épését követően feszámoó~ént is kijeöhető vot. Az október 22-én megjeent, "Csődejárásró, a feszámoási ejárásró és a végeszámoásró " szó ó t ö rvény zárórendekezései hatáyon kívü he yezték -az á ami szanáásró szó ó MT rendeetet, -a Szanáási Aap ét es ít é s érő szóó MT rendeetet, - a Szanáó Szervezet rnűködésérő szóó PM rendeetet. Ehhez igazodóa n, s a t örvényi megha tamazásnak megfe eően a Pénz ügyminisztérium az á ami szaná ások efoytatására étrehozott Sza náó Szervezetet megszüntette, a meg szü nt ető határozato t a pénzügyminiszter decemberében adta ki. (Lásd. sz. meéket). A Szanáó Szervezet megszünésérő Thuma József, a PM heyet tes áamtitkára a Kinc s tári Vagyonkezeő Szervezetet december 28- án evében /2. sz. meéket/ értesítette : "A Szanáó Szervezete t december 31-i hatáya, az évi L. törvény aapján a pénzügyminiszter ~r jogutó d nékü megszünteti.

6 - 4 - Fekérem, hogy az aapító nevében az intézményi gazdákoru tevékenység megszüntetését végrehajtani és az ezze összef~ gő pénzügyi-gazdasági és vagyoni rendezést evégezni szi~ kedjék." A Kincstári Vagyonkezeő Szervezet átvette a Szanáó Szer. zet eszámoási betétszámájának december 31-i egyen gét 6,6 miió Ft-ot. A Pénzügyi Közönyben közzétette, a Pénzügyminisztérium a Szanáó Szervezetet megszüntette, s feszámoására {!) a h jogutód né Kincstári Vagyonkez Szervezetet jeö te ki, fehívta az érdeke teket, hogy a $ _,-_; _ náó Szervezette szemben fennáó igényüket 30 napon be :. jogvesztés terhe meett nyújtsák be. Az APT és a végrehajtásáró intézkedő rendeet szeri jogosutsága aapján a pénzügyminiszter úr a Sza1 Szervezetet határozatáva megszüntette. A feszámoási ejárás kezdeményezésének meghirdetése heyénvaó ebben az esetben. Néhány nap múva a Magyar Hírap f ebruár 25-i szám< a közeményt heyreigazitották. A jogutód néküi megsz ÜJ tés megerősítése meett köz ik: "A Szanáó Szerveze december 31-ig benyújtott feszámoási ejárásoka továbbiakban a REORG Rt. intézi." A Pénzügyminisztérium Pénzügyi-gazdasági Főos z táya a ügyeeti szerv jogköré ben ejárva bejeentette az MNB Szá tei Főosztáyán a Szanáó Szervezet gazdákodási foyós ájának megszüntetését január -jei hatáya (ásc sz. meéket). A megszünő száma pénzforgami je zőszáma ' Tuajdonosa: Szanáó Szervezet Jogutód pénzforgami jezőszáma : Jogutód megnevezése : Kincstári Vagyonkezeő Szervezet A Pénz ügyminiszté rium köz eménye a száma megszüntetésé ht "A Szervezetnek a PM, mint aapító a jogutódja, de ezt a gát a Kincstári Vagyonkezeő Szervezetre ruházza. "

7 - 5 - A Szanáó Szervezet vezetőjét a Pénzügyminiszter a /1991. sz. eveében decernber 31-i hatáya fementette a Szanáó Szervezet igazgatói tisztébő és átheyezte a REORG Rt áományába (ásd 4. sz. meéket). 2. A REORG Gazdasági és Pénzügyi Részvénytársaság aapítása decernber 16-án a Pénzügyminisztérium, a 175. sz. tanácsosi Munkaközösség, az STL Kft, a CSŐD-STOP Kft, a MENTÁTOR GMK és 16 magánszeméy (a vot Szanáó Szervezet ve- zetöje és akamazottai) zártkörű Jog DOKU- aapítássa részvénytársaságot hoztak étre. Kötségvetési szervek a Kormány engedéyéve vehetnek részt társaság aapításban. A Kormány 3562/1991. számú, december 19-i határozatáva járut hozzá, hogy a Pénzügyminisztérium a REORG Rt aapításában részt vegyen. A társaságat a Cégbiróság március 27-én bejegyezte. A dec ember 16-i dátumma megaakított társaság aaptőkéje eft, meybő eft készpénz, s eft nem pénzbeni betét. Az egyes aapítók vagyoni hozzájáruása az aaptökéhez: - Pénzügyminisztérium összesen : eft készpénz eft apport eft A készpénz a Szanáó Szervezet rnéregében szerepő eft-ta egyező érték. A tárgyi apport az apport jegyzék szerint a Szanáó Szervezet tuajdonát képező áó- és fogyóeszközökbő tevődik össze, anná azonban 300 eft-ta kevesebb. (Az apportot könyvvizsgáó értékete ennyive aacsonyabbra. ) A Pénzügyminisztérium tuajdoni hányada tekintetében nem tisztázott, hogy a Szanáó Szervezet megszünését követően az ezeknek az eszközöknek megfeeő tuajdoni hányad - mint befektetett eszköz - kinek a könyveiben szerepe.

8 - 6 - A Kincstári Vagyonkezeő Szervezetnek -nyiatkozatuk szerintcsak a eft egyenegű eszámoási betétszámát adták át sz. Jogtanácsosi MK. /később Aszódi-Pőcze Ügyvédi Iroda néven/ eft készpénz 4 OOO eft apport összesen: eft Az apport egy, a XIII. kerüetben évő, Népfürdő utcai 10. emeeti akás. (A akás, mive iroda céjára aka matannak bizonyut, jeeneg üresen á.) - CSŐD-STOP Kft eft készpénz A társaság aapítói a 175. sz. JMK (Aszódi-Pőcze Ügyvédi Iroda) és egy magánszeméy. Az aapítói vagyon 1,6 miió Ft. A társaság évi mérege a heyszíni tájékozódás időpontjában ( ) a Cégbíróságon nem át rendekezésre. A tuajdonos írásbei tájékoztatása szerint az évet 6,6 miió Ft nyereségge zárta. - S.T. L. Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedemi Kft eft készpénz A társaság négy magánszeméy tuajdona. Az vagyon 3,2 miió Ft. Az évet vagyonát 3,9 miió Ft veszteségge zárta. aapítói meghaadó, - DOKUMENTÁTOR G~~ eft készpénz, A társaság aapítói két magánszemé y. gyon 60 eft. A Cégbírósághoz méreg köteezett. Az aapítói benyújtására vanem - 16 magánszeméy, Ft Ft közötti vagyoni hányadda. A társasági szerződé s XIV. fejezet, Vegyes Rendekezések 119/a. pontja kimondja: "Az aapítók kijeentik, hogy a részvénytársaság müködése aatt tartózkodnak minden oyan tevékenységtő, amey a részvénytársaságnak konkurrenciát támaszt. Ennek érdekében a

9 - 7 - részvényesek minden oyan a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó szerzödést, ameynek értéke az Ft-ot meghaadja, köteesek bemutatni az Igazgatóságnak... A társasági szerzödés szerint a társaság tevékenységi köre többek között : 7422 reorganizáció, feszámoás 7431 vagyonkezeő, hodingtevékenység 7521 hite,kereskedemi banki és egyéb pénzügyi szogátatás A Cégbíróság áta bejegyzett társaság aapszabáyában a PMmint minden más aapító tag - emondott arró, hogy a REORG RT t evékenységéve konkuráó tevékenységet közvetenü, vagy közvetve foytathasson, iyenne mást megbízzon. Ezze a pénzügypoitikáért feeős országos hatáskörü, közigazgatási szerv egy magáncég javára emondott ezekrő a jogairó, kizáróag egy magáncég javára engedte át azokat. Így a REORG Rt áamiag támogatott módon, s a versenyjog szabáyaiva eentétesen müködik a tevékenységi jegyzékében szerepö feadatok tekintetében. Mindezeken tú az áam köz hatami szerepének szempontjábó is kifogásoható, hogy a Magyar Köztársaság központi hatás körű áamigazgatási szerve, a Pénzügyminisztérium, kizáróagos jogokat átadva, társaságainak meghatározott, szűk köréve társujon. magánszeméyek Kütönösen k ifogásojuk ezt a vizsgát időszak tekintetében, amikor is a 165/ (XII.28. ) Kormányre nde e tte páyázatot írtak ki a fe számoék névjegyzékbe történő fevéteére és a névjegyzéket a PM vezeti. A páyázatot a Pé n z ügyminisztérium Jogi és Koor dinációs Osztáyára k e ett benyújtani január 31 - ig, s tartamaznia keett többek között a biztosíték 10 miió Ft saj á t vagyon, vagy bankgarancia - megjeö ést. A PM tájékoztatója a Feszá moók névjegyzékébe fevett magáns ze-

10 - 8 - méyekrö és gazdákodó szervezetekrő - meyben a REORG Rt. is szerepet március 15-én jeent meg a Pénzügyi Közönyben. 3. A Szanáó Szervezet vagyonának, foyamatban évö szanáás! és feszámoási ügyeinek átadás-átvétee 3.. A Szanáó Szervezet tuajdonában Iévö eszközök, vagyoni értékű jogok átruházása A Szanáó Szervezet az december 31-i méregében 669 e Ft nettó értékű 761 e Ft értékű fogyóeszköz e Ft bankszámapénz áóeszköz, 9 e Ft követeés a munkaváaókka szemben, s e Ft befektetett eszköz szerepe. A eft befektetett eszköz tekintetében a Szanáó Szervezet beszámoója így fogamaz : Ha korábbi évek megtakarításábó 20 OOO eft vot ekötve. /vásárot kötvényj.h HA Szanáó Szervezet heyén étrejövö társaságban 51 %-ka a PM i s aapí t ó t ag. Az eőzetes megáapodások aapján a pénzbeni hozzájáruásnak ez a eft megtérüés a fedezete. A tényegesen befizetett összeg azonban eft vot.h A beszámoó tévesen jeeníti meg ezt az összeget a befektetett eszközök rovatán, mert nem a Szanáó Szervezet a társaságaapitó. A Szanáó Szervezet könyveiben szerepö eft nettó értékű áóeszközt, s 761 eft értékű fogyóeszközt a könyvvizs&:ió áta megáapított eft, ietve 760 eft értéken a Pénzügyminisztérium (tehát nem a Szanáó Szervezet) a REORG Rt. - be apportáta.

11 A Kincstári Vagyonkezeő Szervezet a PM áamtitkári evé fekéréséve eentétben kizáróag a számapénzt vette át, az egyéb vagyoneemek tekintetében nem intézkedett, igy nem vette át a PM REORG Rt. - bei eft értékű tuajdoni hányadát ( eft tárgyi apport, s eft készpénz), mint befektetett eszközt sem. "az intézményi gazdákodási tevékenység rnegszüntetését és az ezze összefüggő pénzügyi-gazdasági és vagyoni rendezést evégezni sziveskedjék. " (5321/91. PM evé -2. sz. rneéket) A Szanáó Szervezet évi müködési bevéteei Az évre eőirányzott bevétetük- meyet a Szanáási A ap terhére kívántak igénybe venni eft vot. A Szanáási Aapon á visszatérüés emaradt a tervezett mértéktő, ietve nem az egész évre vették i génybe; így a tény eges igénybevéte eft. A feszámoó kötségeként - a Ganz-Má vag gyár feszámoás ának befejezéséhez kapcsoódóan- 17 OOO eft-ot vettek fe. Decemberben visszavátották a korábbi években ekötött eft-ot. Így küönbö ző kisebb téteekke az évi összes bevétejük e Ft. (A feszámoási díj fevéteének j ogosságát vizsgáatunk nem é rintette. ) A Szaná ó Szervezet működési kiadásainak ös szegé bő eft/ eft a REORG Rt. aapításához nyújtott pénzbeni betét, s eft az összes kötség. Az összes kö t ségbő 40,2 %a nem anyagjeegű szo gátatáso k é rtéke /a küső cégekke végeztetett feszámoások díjaké nt eft-ot fizettek k i/, s 29,4% a bérkötség.

12 - o - Az december 31-i pénzmaradvány a S zaná ó Szervezet beszámoója szerint : - bankszáma XII. 31. : e Ft - eőegként kiadva : + 8 e Ft átfutó kiadások megtérüése :+ 926 e Ft - függö bevéteek tisztázása 3 e Ft Fehasznahato penzmaradvany o. : eff "Ezze az összegge 1992-ben az áami kötségvetés rendekezik, miután a szervezet bankszámája 1992 január -tő megszünt." A Kincstári Vagyonkezeő Szervezet az eszámoási száma egyenegét átvette, a pénzmaradvány többi eeme tekintetében azonban nem intézkedtek A Szanáó Szervezet áta kezet, MNB- né vezetett bankszámák rendezése A S zanáó Szervezet megszüntetésekor háro m, MNB- né ba nkszáma feett rendekezett : - Szanáási Aap szám a - Szanáási Aap Céeszámoási szám a - Szanáó Szervezet gazdákodási száma vezetett a) Szanáisi Aap száma A 80. kötségve t ési fejezethez t artozó számát j a nuár 5-é n nyitotta a PM. Pé nzforgami jezöszáma: Az Aap forgamáró a Szaná ó Szervezet beszámoója ne m tesz emítést. Az MNB nyivá ntartás a sze r int a száma évi forgama : Nyitóegyeneg e Ft Bevéteek e Ft Kiadások e Ft Záróegyeneg e Ft

13 - - A Pénzügyminisztérium a számát a Szanáó Szervezet megszüntetéséve, a 35/1991. sz. PM rendeethez igazodóan megszüntette, utódszámájáu a Küöneges bevéteek bevétei számát jeöte ki (ásd 5. s z. meéket). A záróegyeneget az MNB átutata. b) Szanáás! Aap Céeszámoási száma A számát a Szanáó Szervezet eőterjes ztése, a PM engedéye aapján s zeptember I-én nyitották: "A Minisztertanács a Péti Nitrogénmüvek feszámoására a Szanáó Szervezetet jeöte ki,... A kereskedemi bankok nagyobb összegű hitet foyósítanak a feszámoás megvaósításához, ezért ezek nyivántartására, kezeésére engedéyezzük, a Szanáás! Aap száma meett egy eküönített száma megnyitását. " (PM /1989. I.d. sz. evee, ásd 6. sz. meéket) Pénz forgami jezőszáma: A Szanáó Szervezet évi beszámoója a száma forgamáró nem tett emítést. A S zanáó Szervezet vezetője egy november 2-i eve ébe n fehívta az MNB Kötségvetési Osztáyát, hogy a számáró sem határidős beszedési megbízást, sem azonnai inkasszót ne fogadjanak e. Ez a száma pianatnyiag a feszámoás aatt évő Péti Nitrogénművek foyamatos terme1ését szogá ja. " Ennek eenére az Átaános Váakozá s i Bank Rt. azo nnai beszedési megbízását január 17- én tejesítette az MNB. A Szanáó Sze rvezet garanc iaváaási sz erződé s e aapján e hívták a Csepe Autógyár tőketarto zását annak kamataiva együtt Ft értékben. A Szanáó Szervezet garanciát vá at az áami s zanáás aá vont Csepe Autó áami váaat hitetartozás ai után. A Csepe Autó váaat nem fizetett, az AVB Rt. eőzete~ értesítés né kü érvényes ítette követeését.

14 A Csepe Autó váaat más bankoknak sem fizetett határidőre, aho szintén a Szanáó Szervezet a kezes összesen 639 miió Ft tőketartozás értékben -, ezek evében megkeresték a Szanáó Szervezetet, majd a REORG Rt.-t. fezidőbe n a REORG Rt hirdetmények azza a nevemeetti kiegészítésse jeentek meg a sajtóban: "a Szaná ó Szervezet jogutódja". / A megkereséseket a Szanáó Szervezet vot, a REORG Rt jeenegi vezetője az ÁFI-hoz továbbította. A száma február 3-i egyenegét : , 09 Ft-ot az MNB a REORG Rt. vezetőjének január 31-i feszóítása aapján az Ipari Fejesztési Bankná nyitott számára utata: "A Szanáó Szervezet megszünéséve megszűntetjük az Önökné vezetett, számú Szanáási Aap ebonyoítási számát. A számán mutatkozó egyeneget a REORG Rt Ipari Fejesztési Bank Rt~né átvezetni." (ásd 7. sz. meéket) vezetett számánkra sziveskedjenek Az MNB-né végzett he yszini tájékozódás unk aapján megáapítottuk: a száma feett a Szanáó Szervezet vezetőjének három munkatársának vot rendekezési jogosutsága. A Szanáó Szervezet azonban december 31-én megszünt, vezetőjét a pénzügyminiszter fementette. A REORG Rt, s vezetője bírt, január -tő e száma feett rendekezési jogga nem és a számára vonatkozó megbízásokat jogosuatanu tette meg; így nem vot jogosut az átutaásra sem megbízást adni. Összességében jogosuatanu intézkedett a száma tejes kiadási forgama, azaz eft Az MNB Kötségvetési osztáya a REORG Rt. tekintetében a tekintetében. Szanáó Szervezet számája feetti rendekezési jogosutságot nem vizsgáta, a megbízásokat tejesítette. A számatuajdonos rendekezése né kü vagy rendekezése ee nére a pénzintéze t csak... végrehajtható bírósági és áamigazgatási határozatok aapján terhei meg a bankszámát. (39/1984. (X. 5.) MT rendeet a pé nzforgaomró és a bankhiterő. )

15 A száma forgamát tekintve a Szanáó Szervezetné és az MNBné végzett heyszíni vizsgáatunk aapján a következők áapíthaták meg : A PM engedéye aapján a Péti Nitrogénmüvek termeés finanszírozására étesitett számát két kereskedemi banktó fevett h itee tötötték fe. A hitemegá apodásokat a Szanáó Szervezet kötötte : eft rövid ejáratú forgóeszközhitet vettek fe a KONZUMBANK Rt - tő 25 %-os kamatra, 1989 dec. 15- i ejáratra eft rövid ejáratú eseti hitet az MKB Rt - tő 20 %-os kamatra, december 15- i ejáratra. A KONZUMBANKnak a hitet hat áridőre visszafizették. Az MKB Rt feé a tartozást én rendezték. A száma étrehozásának megfeeő forgamazást márciusátó kezdve egy sajátos, a feszámoás aatt évő gazdákodó szervezetek pénzeinek forgatását szogáó - pénzügyi befektető i -gyakorat vátotta fe: Erre a számára utatatták a más, feszámoás aatt évő szervezetek vagyontárgyainak értékesítésébő származó bevéteeket is, s az igy megévő átmenetieg s zabad pénzeszközöke t egyrészt kiheyezték a bankokhoz, másrészt más, feszámoás aatt évő gazdákodóknak adták köcsön, ietve hite t f o yósítottak részükre. Ezekre azonban fehatamazásuk nem vot. A száma Iparfejesztési Bankhoz történő átvezetéséig (1992. január 31.) számán könyvet, nem Pé t i Nitrogénművekke

16 összefüggő, más gazdákodó szervezetek vagyonértékesitésébő szár mazó bevéteek - gazdákodó szervezetenként - összesen: A feszámo ás aat t évő gazdákod ó szervezet megn evezés e Attika kisszövetkezet BÁZIS Dédu n. Épip. v. Dorogi Szénbányák Eektroakusztikai gyár Eperjesi Zsákgyártó v. ÉLÉPSZER FÉG FÉG Kanvektorgyártó GANZ Kovácsoó és Öntődei V. GANZ Mozdony és Vagongyár V. ~osszúhegyi Á. Kombinát Hungaforg KFT Kontakta MAP OT EX Magyar Aszfat V. Mikroeektronikai V. Nyírugosi ÁG. Pannónia Szabocs Cipőgyár Videoton ÖSSSZESEN a s z ámára u ta t, vagyontárgy értéke s í t ésbő származó bevéte e Ft OOO 60 OOO OOO OOO OOO Az igy befoyt összegeket a Szanáó Szervezet- anékü, hogy erre fe hatamazása ett vona - küönböző bankokban kötötte ~ e, értékpapírokba fektette, i. más feszámo ás aatt évő gazdákodóknak hi t e t nyújtott, i. kamatmen t esen k iköcsönözte. A banki ekötésekbő, értékpapírokbó származó hozadékot az adott gazdá kodó szervezet bevéteeként tart j ák nyiván. Köcsönt foyósított pédáu a rendekezés ünkre áó kimutatás szerint - Videotonnak eft - Mapotexnek 45 OOO eft összegben.

17 A s zámán könyvet, nem Pé ti forgaomma összefüggö bevéteeket és kiheyezéseket téteesen, a Szanáó Szervezet áta kérésünkre összeáított 8. sz. meéketben mutatjuk be. A kamatmen t es köcsönök foyósításáná a Szanáó Szervezet nem kezete keő gondosságga a feszámoás aatt évő gazdákodó s zervezetek pénzét, hiszen ha azt az eszámoási betétszámájukon hagyja, minimáis karnathoz akkor is jutnak. Jeen esetben azonban karnatbevéte nem keetkezett. Kiheyezés (ekötés é s betétek, értékpapírvásárások és kamatmentes köcsön nyújtás) a száma upéti forgama" terhére is történt. (A 9. sz. rneéketben csatotan bernutatunk a Szanáó Szervezet hite, ietve köcsön megáapodására egy-egy pédát. Az MNB tájékoztatása szerint a száma tejes, Pétte össz e függö; bevéteeket és kiadásokat is tartamazó, hamozott forgama december hóban : - kezdő áomány e Ft - bevéte e Ft - kiadás e Ft - záró áomány e Ft A száma MNB-né történt megszünte t ését, Iparfejesztési Bankhoz tö r ténő átvezetését követően a heyszini vi zsgáa t ezárásáig vagyontárgyak értékesítése jogcímen további összegek foytak be. A számán kezet, vagyontárgy értékesítésbő származó bevéte (a Péti Nitrogénmüvek vagyonértékesítésébő származó bevétee együtt) terhére a heyszíni vizsgáat ezárásának időpontjáig összesen küönböző bankokban eheyeztek eft.

18 A Péti Nitrogénmüvek foyamatos termeésfinanszírozására engedéyezett számára ekönyvet bevéteekbö május 12-én a következö tartós ekötésekke rendekeztek: kereskedemi bank megnevezése Átaános Váakozási Bank Rt Budapest Bank Rt Ipari Fejesztési Bank Rt Magyar Hitebank Rt Széchenyi Igazgatóság Kereskedemi és Hitebank Rt Betétszáma ÖSSZESEN: ekötött összeg ef t A csatot IO.sz. meéket mutatja be, hogy az eheyezések a Péti Nitrogénművek bevéteein tú, mey, fe számoás aatt évő gazdákodó szervezet vagyontárgyainak értéke s íté sébő, keetkeztek. A Péti Nitrogénművek foya matos termeés finanszírozására étesített számáró a feszámoó kötségei közé tartozó (s ott eszámoandó) kifizetéseket is tejesitettek: - errő a számáró fizettek havi 96 eft tiszteetdíjat a RE ORG Rt majdani egyik aapítójának, a 175. sz. Jogtanácsosi Munkaközösségnek a Péti Nitrogénművek eseteges peres ügyeinek képviseetéért. (Megjegyezzük, hogy az irodahasznáat ként a Szanáó Szervezet és a "keretmegáapodást" is kötött a jogi ra. ) "eentéteezése sz. JMK eátásá- teendők - szakértői díjat fizettek ki 80 OOO Ft értékben; a szakértői megbízás s zerint a szakértő feadata vot többek között a "Bemutatkozik a Szanáó Szervezet" fordítása, stb.,

19 rendszeres díjat fizettek a Péti Nitrogénmüvek néhány akamazottjának a Péti Nitrogénművek FA könyvvezetéséért. Az évi törvényerejű rendeet a feszámoási ejárásró "a feszámoási ejárás befejezése" paragrafusai szerint a feszámoás i ejárás során femerüt kötségek kieégítése ugyan eső heyen á a tartozások között, de rendezésére csak a záróméreg és a vagyonfeosztási javasat aapján bírósági tárgyaáson kerühet sor. A Szanáó Szervezet nem rendetetésszerűen müködtette a Péti Nitrogénmüvek foyamatos termeésfinanszírozására étrehozott számát. Hatáskörét, müködési jogosítványait jeentősen túépve pénzügyi-befektetői, "kvázi banki" tevékenységet foytatott, a számáró a feszámoó később kiegyenitendő kötségei között szerepő kifizetéseket is tejesített. A heyszíni vizsgáat során az MNB a Szanáási Aap Céeszámoási száma megszüntetésé r e vonatkozó PM eiratot nem tudta bemutatni. A későbbiekben részünkre ejuttatott, ebben intézkedő PM evé iktatószáma megegyezik a Szanáási Aap megszüntetése tárgyában ápriis 3-án kiadott evé számával (Az azonos számú, de etérő tartamú eveeket 5/a, i. 5/b. meéketként csatojuk.) Vizsgáatunk a Pénzügyminisztérium iratkezeési gyakoratára ne m terjedt ki, f e hívjuk azonban a figyemet, hogy a fetárt gyakorat nem teszi ehetövé az intézkedések egyedi beazonosítását. A száma többmiiárdos forgamát az MNB havonta jeentette a Pé nzügyminisztérium Áami Kötségvetési Osztáyának. Megszüntetésekor- az IFB- hez történt átuta ás miatt nua egyeneget muta tott. Ennek okát a PM nem vizsgáta, a Szanáó Szervezettö rnagyarázatot nem kért.

20 A Szanáó Szervezet hasznáatában évő béremények átadása A Szanáó Szervezet jogszerű hasznáatában vot december 31-én - az V.k. Vadász u. 30. aatti 78 m 2 aapterüetű műhey és raktár (Ezeket a heyiségeket a Szanáó Szervezet kötségvetése terhére aakították át irodákká. Az 1991-ben befejeződött munkáatokra ebben az évben 588 eft-ot fizettek ki. ) -az I. em. 209m 2 aapterüetű irodaheyiségek, vaamint - a Vadász u. 28. sz. aatti 182 m 2 aapterüetű heyiségcsoport, összesen 469 m 2 A Pénzügyminisztérium január 29-i eveében megkereste az V. kerüeti Önkormányzat Pogármesteri Hivataát (Thuma áamtitkár-heyettes evee 19/1992- ásd a. sz. meéket), meyben közi= "A Pénzügyminisztérium az aapító jogán megszüntette a... Szanáó Szervezetet és jogutódként megaapította a REORG Gazdasági és Pénzügyi Részvénytársaság néven étrejött áami többségű részvénytársaságot... a 19/1984. (IV. 15.) MT rendeet 4. paragrafus (4) bekezdés e és a 23.. (2) bekezdése aapján kérem a T. Cimet, hogy a REORG Rt. részére a béreti jogviszony foytatására vonatkozó jogosutságát ismerje e." Budapes t Főváros Főpogármesteri Hivata Igazgatási és Hatósági Ügyosztáya a megkeresés aapján március 5 - én ki adta határozatát (ügyiratszám : /2/92) : "Eismerem jogszerű hasznáónak a REORG Rt-t... heyiségcsoportra... jogutódás jogcímén. " A jogutódás jogcímnek kiemeit jeentős ége van: A PM megkeresésében is hivatkozá s ként s zerepö jogszabáyok szerint ugya~is, ha a jogutód nékü sz űnik meg a s zervezet,

21 a hasznáati jog visszaszá a kezeöre. A Föpogármesteri Hivata tájékoztatása szerint a heyisége k hasznáatára páyázatot írnak ki, sa nyertes nek igénybevétei díjat ke fizetnie, ietve ennek megfeeő díjért a kezeötö a hasznáati jogot megvásárohatja. Ebben a körzetben ennek mértéke Ft négyzetméterenként. Figyeembe véve a 469 m 2 -es összterüetet : miió Ft díjró van szó. Ennyive kevesebbért jutott egy magántárs aság az adott heyiségekhez, s ennyi bevétető esett e vagy a Pénzügymi n isztérium az aapító jogán. Mive a z átadás ingyenesen történt, ez ütközik az Áami Pén z ügyekrő szóó törvény végrehajtásáró int éz kedő rendeet 63. -áva is, amey az ingyenes átadást ~zigorú feté t eekhez köti. A Szaná ó S zervezet a jogsze rű haszná atában évő 492 m 2 heyi ség bő egy január 2-án kötött megáapodássa (módosítva február 22.) 38,64 m 2 aapterüetű két irodát a 175. sz. J~~ rendekezésére bocsájtott. Ez a megáapodás egy oyan megbí zási szerz ődé sen aapszik, meyben a Szanáó Szervezet a 175. sz. JMK- t jogi ügyeinek viteéve bízta meg. E jogi ké pvise et megbízási díjá t; hav i Ft-ot csökkentették havi Ft-ta az irodahasznáat eentéteezéseként. Ez 427 Ft/m 2 /hó díjnak fee meg, s mintegy 1/3-a az e körzetben feszámított szokásos béreti díjnak. A REORG Rt és a 175. sz. JMK (mos t Aszódi - Pöcze Ügyvédi Iroda) február 22-én e t árgyban UJ megbízási sze r ződé st kötöttek, aho is a j ogi képvise et hav i díját Ft-ban határozták meg. Az irodahasznáat tekinte tében a díj meghatározására keret megáapodást kötöttek, mértékét ne m határozták meg. A REORG Rt. aapítói között s zerep ö CSŐD-STOP Kft. (meyne k az emítet t 175. JMK és ey magánszemé y az aapítója) is a két irodaheyiségben müködik. Az irodák hasznáatáért béret i díjat nem fizet, e tekinte tben sem a Szanáó Szervezette, sem a REORG Rt-ve megáapodást nem kötöttek.

22 A Szanáó Szervezet áta kezet áami szanáási ügyek A pénzügyminiszter 35/1991. (XII.21.) PM rendeete "a foyamatban évő áami szanáási ejárások befejezéséve és a Szanáási Aap ezárásáva kapcsoatos feadatokró úgy rendekezik, hogy "A e nem zárt szanáási ejárások befejezése,... a köteezettségek rendezése,... tejesítésének foyamatos figyeemme kisérése január t-tő az Áami Fejesztési Intézet feadata. Az Áami Fejesztési Intézet a jogszabáy megjeenését követően több evében is megkereste a Pénzügyminisztériumot. A eveekben eigazítást igényet feadatait ietően, és számos jogértemezés i probémát vetett fe jogutódása tekintetében. Tájékoztatta az ietékes áamtitkárt, hogy a jogszabáy megjeenését követően t öbb gazdá kodó szervezet is meg kereste az Intézetet - adósság töresztés átütemezése - adósságáomány eengedés - szanáási megáapodás módosítás - adósság átütemezésné támogató interveniáás ügyében. A Pénzügyminis ztérium február 13-i Naszvad i György heyettes áamtitkár áta kiadott váaszában ( ásd 12. sz. meéket) közi, hogy "a 35/1991. (XII.21.) PM rendeet tekintetében jogértemezési probé ma nem merühet fe,... a Szanáó Szervezet szünt meg. A jogszabáybó egyértemű, hogy ennek heyébe ép- jogutódként-az Áami Fejesztési Intézet. " Az ÁFI áta fevetett probémákra úgy foga áást, hogy az "ÁFI a megáapodásokat ne módosítsa, t e hát adósságokat ne ütemezzen át, ne engedjen e és más szervezet-

23 né ne interveniájon iyen ügyben. Váságmenedzseési szempontbó - adott esetben - a kéremek indokotak is ehetnek, de er rő most már - vaamennyi hiteező bevonásáva - az új csődtörvény áta szabáyozott csődegyez ség kere tében cészerű dönteni. Javasoják az érintett gazdákodóknak, éjenek a csőd bejeentésének ehetőségé ve. " Összegezve a rendekezésünkre áó iratok aapján a Szanáó Szervezet jogutódását ietően a Pénzügyminisztérium az aábbi áásfogaásokat adta ki:. A pénzügyminisz ter december -én kiadta a megszüntető határozatot. A határozat a jogutódás ró nem intézkedik. Ezze összhangban a PM Pénzügyi -gazdasági főosztáya a Szanáó Szervezet MNB-né vezetett gazdákodási számáját december 13-i eveéve megszüntette. A megszüntető adatapon a szervezet jogutódjának a PM-et nevezte meg (ásd. sz., 3. sz. meéket! ). 2. Thuma József a PM heyett es áamtitkára december 28-i eveében a Kincstári Vagyonk eze ő Szervezetet a Szanáó Szervezet jogutód néküi meg szü nt etésé rő értesíti (ásd 2. sz. meéket! ). 3. Thuma József a PM heyettes áamtitkára a z január 29-i, V. kerüeti Önkormányzathoz a heyiségbére tek jogfoytoncssága érdekében írt eveében közi, hogy a Szanáó Szervezet jogutódja a REORG Rt (ásd. sz. meéket!). 4. Naszvadi György áamtitkár február 13-i, ÁFI-hoz írt evee szerint a Szanáó Szervezet szünt meg, s ennek heyé be ép - jogutódként - az Áami Fejesztési Intézet (ásd 12. sz. me éke t! ). A Pénzügyminisztérium eentmondó áásfogaásai atekintetben, hogy a Szanáó Szervezet jogutód nékü szünt-e meg,

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizáásáró, az áami vagyon aakuásáró. -~-..,. 1992. június 96. A vizsgáatot végezte: dr.majorosné dr. Locskai Noémi Németh Béáné tanácsos tanácsos

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben