~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról augusztus 104.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104."

Átírás

1 ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró augusztus 104.

2 - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr. tanácsos

3 Vagyonkezeő V-13-39/1992. Témaszá m: 117. Főcsoport JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt aapí tása tárgyában végzett vizsgáa tró I. B E V E Z E T É S 1. A vizsgáat céja: Az ÁSZ e e nőrzés i terve aapján vizsgáatot fo ytattunk az IKARUS és Csepe Autó áami vá a atok együttes á am i s zanáása ügyében. Ennek foyamán a Szanáó Szervezet m egszü nteté ~ se, ietve a REORG Rt. aapításá va kapcsoatos t a paszta atok a a pjá n az ÁSZ e nöke cévi zsgá atot rendet e a megszüntetés é s c éga a pítás, a jogutódás, a foyamatban évő szaná á s i es - f e s zámoási ügyek á t a dásának s zabáys z e rfiség i e e n őr zésé r e. A vizs gá at c é já va összha ng ban nem ke rü t sor a REORG Rt. f e számoási ügyetei n e k tejes keresztme tsze tü áttekinté s é r e, a jeentés igy e szakmai tevékenység s z invona á t és min őségé t érintő á ta ánosítható megáapításokat ne m tartat - ma z. 2. Az e en ő r zö tt szerveze t : - S z a náó Szervezet ( Bp., V. ker., Vadá s z u. 30. ) KSH szám: REORG Gazdaság i és Pé nz ügy i Rt. (Bp., V. ker., Va dász u. 30. ) Cégbej egy zés s záma: Föv. B

4 - 2 - A vizsgáatta érintett gazdákodó egységek, szervezetek áamigazgatási -az áami szanáás vonatkozásában az IKARUS és Csepe Autó áami váaatok, vaamint Ikarus Járműgyártó Rt. - feszámoás vonatkozásában Pestvidéki Gépgyár és Nyirugosi Áami Gazdaság - a Pé nzügyminisz t é rium ietékes főosztáyai -az Áami Fejesztési Intézet - a Kincstári Vagyonkezeő Szervezet A vizsgáatná figyeembe vettük az IKARUS- Csepe Autó együttes szanáásának eenőrzési tapasztaatait, a Pestvidéki Gépgyár feszámoás i heyzetének feméréséné az IKM. PM és a Parament Honvédemi Bizottsága e tárgykörben készített vizsgáati dokumentumait, vaamint a PM Eenőrzési önáó osztáy áta a Szanáó Sze rvezet átaakuása témájában végzett vizsgáat j eentését. 3. Eenőrzött időszak: I IV. hó 4. Heyszíni eenőrzés kezdetének és befejezésének időpontja : ápriis 7. -május.

5 - 3 - II. MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szanáó Szervezet aapítása, megszüntetése A Szanáó Szervezetet a Pénzügyminisztérium aapította szeptember I - jén. A szervezet tevékenysé ge az áami szanáásró szóó MT rendeet aapján erendet áami szanáási ejárások efoyta tása, a Szanáási Aap kezeése. A pénzügymin iszter feügyeete aatt, önáó, maradványérdeketségű kötségvetési intézményké nt működött, és a 102/1989.(1X. 28.) MT rendeet és a 38/1989. (IX.28. ) PM rendeet hatáyba épését követően feszámoó~ént is kijeöhető vot. Az október 22-én megjeent, "Csődejárásró, a feszámoási ejárásró és a végeszámoásró " szó ó t ö rvény zárórendekezései hatáyon kívü he yezték -az á ami szanáásró szó ó MT rendeetet, -a Szanáási Aap ét es ít é s érő szóó MT rendeetet, - a Szanáó Szervezet rnűködésérő szóó PM rendeetet. Ehhez igazodóa n, s a t örvényi megha tamazásnak megfe eően a Pénz ügyminisztérium az á ami szaná ások efoytatására étrehozott Sza náó Szervezetet megszüntette, a meg szü nt ető határozato t a pénzügyminiszter decemberében adta ki. (Lásd. sz. meéket). A Szanáó Szervezet megszünésérő Thuma József, a PM heyet tes áamtitkára a Kinc s tári Vagyonkezeő Szervezetet december 28- án evében /2. sz. meéket/ értesítette : "A Szanáó Szervezete t december 31-i hatáya, az évi L. törvény aapján a pénzügyminiszter ~r jogutó d nékü megszünteti.

6 - 4 - Fekérem, hogy az aapító nevében az intézményi gazdákoru tevékenység megszüntetését végrehajtani és az ezze összef~ gő pénzügyi-gazdasági és vagyoni rendezést evégezni szi~ kedjék." A Kincstári Vagyonkezeő Szervezet átvette a Szanáó Szer. zet eszámoási betétszámájának december 31-i egyen gét 6,6 miió Ft-ot. A Pénzügyi Közönyben közzétette, a Pénzügyminisztérium a Szanáó Szervezetet megszüntette, s feszámoására {!) a h jogutód né Kincstári Vagyonkez Szervezetet jeö te ki, fehívta az érdeke teket, hogy a $ _,-_; _ náó Szervezette szemben fennáó igényüket 30 napon be :. jogvesztés terhe meett nyújtsák be. Az APT és a végrehajtásáró intézkedő rendeet szeri jogosutsága aapján a pénzügyminiszter úr a Sza1 Szervezetet határozatáva megszüntette. A feszámoási ejárás kezdeményezésének meghirdetése heyénvaó ebben az esetben. Néhány nap múva a Magyar Hírap f ebruár 25-i szám< a közeményt heyreigazitották. A jogutód néküi megsz ÜJ tés megerősítése meett köz ik: "A Szanáó Szerveze december 31-ig benyújtott feszámoási ejárásoka továbbiakban a REORG Rt. intézi." A Pénzügyminisztérium Pénzügyi-gazdasági Főos z táya a ügyeeti szerv jogköré ben ejárva bejeentette az MNB Szá tei Főosztáyán a Szanáó Szervezet gazdákodási foyós ájának megszüntetését január -jei hatáya (ásc sz. meéket). A megszünő száma pénzforgami je zőszáma ' Tuajdonosa: Szanáó Szervezet Jogutód pénzforgami jezőszáma : Jogutód megnevezése : Kincstári Vagyonkezeő Szervezet A Pénz ügyminiszté rium köz eménye a száma megszüntetésé ht "A Szervezetnek a PM, mint aapító a jogutódja, de ezt a gát a Kincstári Vagyonkezeő Szervezetre ruházza. "

7 - 5 - A Szanáó Szervezet vezetőjét a Pénzügyminiszter a /1991. sz. eveében decernber 31-i hatáya fementette a Szanáó Szervezet igazgatói tisztébő és átheyezte a REORG Rt áományába (ásd 4. sz. meéket). 2. A REORG Gazdasági és Pénzügyi Részvénytársaság aapítása decernber 16-án a Pénzügyminisztérium, a 175. sz. tanácsosi Munkaközösség, az STL Kft, a CSŐD-STOP Kft, a MENTÁTOR GMK és 16 magánszeméy (a vot Szanáó Szervezet ve- zetöje és akamazottai) zártkörű Jog DOKU- aapítássa részvénytársaságot hoztak étre. Kötségvetési szervek a Kormány engedéyéve vehetnek részt társaság aapításban. A Kormány 3562/1991. számú, december 19-i határozatáva járut hozzá, hogy a Pénzügyminisztérium a REORG Rt aapításában részt vegyen. A társaságat a Cégbiróság március 27-én bejegyezte. A dec ember 16-i dátumma megaakított társaság aaptőkéje eft, meybő eft készpénz, s eft nem pénzbeni betét. Az egyes aapítók vagyoni hozzájáruása az aaptökéhez: - Pénzügyminisztérium összesen : eft készpénz eft apport eft A készpénz a Szanáó Szervezet rnéregében szerepő eft-ta egyező érték. A tárgyi apport az apport jegyzék szerint a Szanáó Szervezet tuajdonát képező áó- és fogyóeszközökbő tevődik össze, anná azonban 300 eft-ta kevesebb. (Az apportot könyvvizsgáó értékete ennyive aacsonyabbra. ) A Pénzügyminisztérium tuajdoni hányada tekintetében nem tisztázott, hogy a Szanáó Szervezet megszünését követően az ezeknek az eszközöknek megfeeő tuajdoni hányad - mint befektetett eszköz - kinek a könyveiben szerepe.

8 - 6 - A Kincstári Vagyonkezeő Szervezetnek -nyiatkozatuk szerintcsak a eft egyenegű eszámoási betétszámát adták át sz. Jogtanácsosi MK. /később Aszódi-Pőcze Ügyvédi Iroda néven/ eft készpénz 4 OOO eft apport összesen: eft Az apport egy, a XIII. kerüetben évő, Népfürdő utcai 10. emeeti akás. (A akás, mive iroda céjára aka matannak bizonyut, jeeneg üresen á.) - CSŐD-STOP Kft eft készpénz A társaság aapítói a 175. sz. JMK (Aszódi-Pőcze Ügyvédi Iroda) és egy magánszeméy. Az aapítói vagyon 1,6 miió Ft. A társaság évi mérege a heyszíni tájékozódás időpontjában ( ) a Cégbíróságon nem át rendekezésre. A tuajdonos írásbei tájékoztatása szerint az évet 6,6 miió Ft nyereségge zárta. - S.T. L. Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedemi Kft eft készpénz A társaság négy magánszeméy tuajdona. Az vagyon 3,2 miió Ft. Az évet vagyonát 3,9 miió Ft veszteségge zárta. aapítói meghaadó, - DOKUMENTÁTOR G~~ eft készpénz, A társaság aapítói két magánszemé y. gyon 60 eft. A Cégbírósághoz méreg köteezett. Az aapítói benyújtására vanem - 16 magánszeméy, Ft Ft közötti vagyoni hányadda. A társasági szerződé s XIV. fejezet, Vegyes Rendekezések 119/a. pontja kimondja: "Az aapítók kijeentik, hogy a részvénytársaság müködése aatt tartózkodnak minden oyan tevékenységtő, amey a részvénytársaságnak konkurrenciát támaszt. Ennek érdekében a

9 - 7 - részvényesek minden oyan a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó szerzödést, ameynek értéke az Ft-ot meghaadja, köteesek bemutatni az Igazgatóságnak... A társasági szerzödés szerint a társaság tevékenységi köre többek között : 7422 reorganizáció, feszámoás 7431 vagyonkezeő, hodingtevékenység 7521 hite,kereskedemi banki és egyéb pénzügyi szogátatás A Cégbíróság áta bejegyzett társaság aapszabáyában a PMmint minden más aapító tag - emondott arró, hogy a REORG RT t evékenységéve konkuráó tevékenységet közvetenü, vagy közvetve foytathasson, iyenne mást megbízzon. Ezze a pénzügypoitikáért feeős országos hatáskörü, közigazgatási szerv egy magáncég javára emondott ezekrő a jogairó, kizáróag egy magáncég javára engedte át azokat. Így a REORG Rt áamiag támogatott módon, s a versenyjog szabáyaiva eentétesen müködik a tevékenységi jegyzékében szerepö feadatok tekintetében. Mindezeken tú az áam köz hatami szerepének szempontjábó is kifogásoható, hogy a Magyar Köztársaság központi hatás körű áamigazgatási szerve, a Pénzügyminisztérium, kizáróagos jogokat átadva, társaságainak meghatározott, szűk köréve társujon. magánszeméyek Kütönösen k ifogásojuk ezt a vizsgát időszak tekintetében, amikor is a 165/ (XII.28. ) Kormányre nde e tte páyázatot írtak ki a fe számoék névjegyzékbe történő fevéteére és a névjegyzéket a PM vezeti. A páyázatot a Pé n z ügyminisztérium Jogi és Koor dinációs Osztáyára k e ett benyújtani január 31 - ig, s tartamaznia keett többek között a biztosíték 10 miió Ft saj á t vagyon, vagy bankgarancia - megjeö ést. A PM tájékoztatója a Feszá moók névjegyzékébe fevett magáns ze-

10 - 8 - méyekrö és gazdákodó szervezetekrő - meyben a REORG Rt. is szerepet március 15-én jeent meg a Pénzügyi Közönyben. 3. A Szanáó Szervezet vagyonának, foyamatban évö szanáás! és feszámoási ügyeinek átadás-átvétee 3.. A Szanáó Szervezet tuajdonában Iévö eszközök, vagyoni értékű jogok átruházása A Szanáó Szervezet az december 31-i méregében 669 e Ft nettó értékű 761 e Ft értékű fogyóeszköz e Ft bankszámapénz áóeszköz, 9 e Ft követeés a munkaváaókka szemben, s e Ft befektetett eszköz szerepe. A eft befektetett eszköz tekintetében a Szanáó Szervezet beszámoója így fogamaz : Ha korábbi évek megtakarításábó 20 OOO eft vot ekötve. /vásárot kötvényj.h HA Szanáó Szervezet heyén étrejövö társaságban 51 %-ka a PM i s aapí t ó t ag. Az eőzetes megáapodások aapján a pénzbeni hozzájáruásnak ez a eft megtérüés a fedezete. A tényegesen befizetett összeg azonban eft vot.h A beszámoó tévesen jeeníti meg ezt az összeget a befektetett eszközök rovatán, mert nem a Szanáó Szervezet a társaságaapitó. A Szanáó Szervezet könyveiben szerepö eft nettó értékű áóeszközt, s 761 eft értékű fogyóeszközt a könyvvizs&:ió áta megáapított eft, ietve 760 eft értéken a Pénzügyminisztérium (tehát nem a Szanáó Szervezet) a REORG Rt. - be apportáta.

11 A Kincstári Vagyonkezeő Szervezet a PM áamtitkári evé fekéréséve eentétben kizáróag a számapénzt vette át, az egyéb vagyoneemek tekintetében nem intézkedett, igy nem vette át a PM REORG Rt. - bei eft értékű tuajdoni hányadát ( eft tárgyi apport, s eft készpénz), mint befektetett eszközt sem. "az intézményi gazdákodási tevékenység rnegszüntetését és az ezze összefüggő pénzügyi-gazdasági és vagyoni rendezést evégezni sziveskedjék. " (5321/91. PM evé -2. sz. rneéket) A Szanáó Szervezet évi müködési bevéteei Az évre eőirányzott bevétetük- meyet a Szanáási A ap terhére kívántak igénybe venni eft vot. A Szanáási Aapon á visszatérüés emaradt a tervezett mértéktő, ietve nem az egész évre vették i génybe; így a tény eges igénybevéte eft. A feszámoó kötségeként - a Ganz-Má vag gyár feszámoás ának befejezéséhez kapcsoódóan- 17 OOO eft-ot vettek fe. Decemberben visszavátották a korábbi években ekötött eft-ot. Így küönbö ző kisebb téteekke az évi összes bevétejük e Ft. (A feszámoási díj fevéteének j ogosságát vizsgáatunk nem é rintette. ) A Szaná ó Szervezet működési kiadásainak ös szegé bő eft/ eft a REORG Rt. aapításához nyújtott pénzbeni betét, s eft az összes kötség. Az összes kö t ségbő 40,2 %a nem anyagjeegű szo gátatáso k é rtéke /a küső cégekke végeztetett feszámoások díjaké nt eft-ot fizettek k i/, s 29,4% a bérkötség.

12 - o - Az december 31-i pénzmaradvány a S zaná ó Szervezet beszámoója szerint : - bankszáma XII. 31. : e Ft - eőegként kiadva : + 8 e Ft átfutó kiadások megtérüése :+ 926 e Ft - függö bevéteek tisztázása 3 e Ft Fehasznahato penzmaradvany o. : eff "Ezze az összegge 1992-ben az áami kötségvetés rendekezik, miután a szervezet bankszámája 1992 január -tő megszünt." A Kincstári Vagyonkezeő Szervezet az eszámoási száma egyenegét átvette, a pénzmaradvány többi eeme tekintetében azonban nem intézkedtek A Szanáó Szervezet áta kezet, MNB- né vezetett bankszámák rendezése A S zanáó Szervezet megszüntetésekor háro m, MNB- né ba nkszáma feett rendekezett : - Szanáási Aap szám a - Szanáási Aap Céeszámoási szám a - Szanáó Szervezet gazdákodási száma vezetett a) Szanáisi Aap száma A 80. kötségve t ési fejezethez t artozó számát j a nuár 5-é n nyitotta a PM. Pé nzforgami jezöszáma: Az Aap forgamáró a Szaná ó Szervezet beszámoója ne m tesz emítést. Az MNB nyivá ntartás a sze r int a száma évi forgama : Nyitóegyeneg e Ft Bevéteek e Ft Kiadások e Ft Záróegyeneg e Ft

13 - - A Pénzügyminisztérium a számát a Szanáó Szervezet megszüntetéséve, a 35/1991. sz. PM rendeethez igazodóan megszüntette, utódszámájáu a Küöneges bevéteek bevétei számát jeöte ki (ásd 5. s z. meéket). A záróegyeneget az MNB átutata. b) Szanáás! Aap Céeszámoási száma A számát a Szanáó Szervezet eőterjes ztése, a PM engedéye aapján s zeptember I-én nyitották: "A Minisztertanács a Péti Nitrogénmüvek feszámoására a Szanáó Szervezetet jeöte ki,... A kereskedemi bankok nagyobb összegű hitet foyósítanak a feszámoás megvaósításához, ezért ezek nyivántartására, kezeésére engedéyezzük, a Szanáás! Aap száma meett egy eküönített száma megnyitását. " (PM /1989. I.d. sz. evee, ásd 6. sz. meéket) Pénz forgami jezőszáma: A Szanáó Szervezet évi beszámoója a száma forgamáró nem tett emítést. A S zanáó Szervezet vezetője egy november 2-i eve ébe n fehívta az MNB Kötségvetési Osztáyát, hogy a számáró sem határidős beszedési megbízást, sem azonnai inkasszót ne fogadjanak e. Ez a száma pianatnyiag a feszámoás aatt évő Péti Nitrogénművek foyamatos terme1ését szogá ja. " Ennek eenére az Átaános Váakozá s i Bank Rt. azo nnai beszedési megbízását január 17- én tejesítette az MNB. A Szanáó Sze rvezet garanc iaváaási sz erződé s e aapján e hívták a Csepe Autógyár tőketarto zását annak kamataiva együtt Ft értékben. A Szanáó Szervezet garanciát vá at az áami s zanáás aá vont Csepe Autó áami váaat hitetartozás ai után. A Csepe Autó váaat nem fizetett, az AVB Rt. eőzete~ értesítés né kü érvényes ítette követeését.

14 A Csepe Autó váaat más bankoknak sem fizetett határidőre, aho szintén a Szanáó Szervezet a kezes összesen 639 miió Ft tőketartozás értékben -, ezek evében megkeresték a Szanáó Szervezetet, majd a REORG Rt.-t. fezidőbe n a REORG Rt hirdetmények azza a nevemeetti kiegészítésse jeentek meg a sajtóban: "a Szaná ó Szervezet jogutódja". / A megkereséseket a Szanáó Szervezet vot, a REORG Rt jeenegi vezetője az ÁFI-hoz továbbította. A száma február 3-i egyenegét : , 09 Ft-ot az MNB a REORG Rt. vezetőjének január 31-i feszóítása aapján az Ipari Fejesztési Bankná nyitott számára utata: "A Szanáó Szervezet megszünéséve megszűntetjük az Önökné vezetett, számú Szanáási Aap ebonyoítási számát. A számán mutatkozó egyeneget a REORG Rt Ipari Fejesztési Bank Rt~né átvezetni." (ásd 7. sz. meéket) vezetett számánkra sziveskedjenek Az MNB-né végzett he yszini tájékozódás unk aapján megáapítottuk: a száma feett a Szanáó Szervezet vezetőjének három munkatársának vot rendekezési jogosutsága. A Szanáó Szervezet azonban december 31-én megszünt, vezetőjét a pénzügyminiszter fementette. A REORG Rt, s vezetője bírt, január -tő e száma feett rendekezési jogga nem és a számára vonatkozó megbízásokat jogosuatanu tette meg; így nem vot jogosut az átutaásra sem megbízást adni. Összességében jogosuatanu intézkedett a száma tejes kiadási forgama, azaz eft Az MNB Kötségvetési osztáya a REORG Rt. tekintetében a tekintetében. Szanáó Szervezet számája feetti rendekezési jogosutságot nem vizsgáta, a megbízásokat tejesítette. A számatuajdonos rendekezése né kü vagy rendekezése ee nére a pénzintéze t csak... végrehajtható bírósági és áamigazgatási határozatok aapján terhei meg a bankszámát. (39/1984. (X. 5.) MT rendeet a pé nzforgaomró és a bankhiterő. )

15 A száma forgamát tekintve a Szanáó Szervezetné és az MNBné végzett heyszíni vizsgáatunk aapján a következők áapíthaták meg : A PM engedéye aapján a Péti Nitrogénmüvek termeés finanszírozására étesitett számát két kereskedemi banktó fevett h itee tötötték fe. A hitemegá apodásokat a Szanáó Szervezet kötötte : eft rövid ejáratú forgóeszközhitet vettek fe a KONZUMBANK Rt - tő 25 %-os kamatra, 1989 dec. 15- i ejáratra eft rövid ejáratú eseti hitet az MKB Rt - tő 20 %-os kamatra, december 15- i ejáratra. A KONZUMBANKnak a hitet hat áridőre visszafizették. Az MKB Rt feé a tartozást én rendezték. A száma étrehozásának megfeeő forgamazást márciusátó kezdve egy sajátos, a feszámoás aatt évő gazdákodó szervezetek pénzeinek forgatását szogáó - pénzügyi befektető i -gyakorat vátotta fe: Erre a számára utatatták a más, feszámoás aatt évő szervezetek vagyontárgyainak értékesítésébő származó bevéteeket is, s az igy megévő átmenetieg s zabad pénzeszközöke t egyrészt kiheyezték a bankokhoz, másrészt más, feszámoás aatt évő gazdákodóknak adták köcsön, ietve hite t f o yósítottak részükre. Ezekre azonban fehatamazásuk nem vot. A száma Iparfejesztési Bankhoz történő átvezetéséig (1992. január 31.) számán könyvet, nem Pé t i Nitrogénművekke

16 összefüggő, más gazdákodó szervezetek vagyonértékesitésébő szár mazó bevéteek - gazdákodó szervezetenként - összesen: A feszámo ás aat t évő gazdákod ó szervezet megn evezés e Attika kisszövetkezet BÁZIS Dédu n. Épip. v. Dorogi Szénbányák Eektroakusztikai gyár Eperjesi Zsákgyártó v. ÉLÉPSZER FÉG FÉG Kanvektorgyártó GANZ Kovácsoó és Öntődei V. GANZ Mozdony és Vagongyár V. ~osszúhegyi Á. Kombinát Hungaforg KFT Kontakta MAP OT EX Magyar Aszfat V. Mikroeektronikai V. Nyírugosi ÁG. Pannónia Szabocs Cipőgyár Videoton ÖSSSZESEN a s z ámára u ta t, vagyontárgy értéke s í t ésbő származó bevéte e Ft OOO 60 OOO OOO OOO OOO Az igy befoyt összegeket a Szanáó Szervezet- anékü, hogy erre fe hatamazása ett vona - küönböző bankokban kötötte ~ e, értékpapírokba fektette, i. más feszámo ás aatt évő gazdákodóknak hi t e t nyújtott, i. kamatmen t esen k iköcsönözte. A banki ekötésekbő, értékpapírokbó származó hozadékot az adott gazdá kodó szervezet bevéteeként tart j ák nyiván. Köcsönt foyósított pédáu a rendekezés ünkre áó kimutatás szerint - Videotonnak eft - Mapotexnek 45 OOO eft összegben.

17 A s zámán könyvet, nem Pé ti forgaomma összefüggö bevéteeket és kiheyezéseket téteesen, a Szanáó Szervezet áta kérésünkre összeáított 8. sz. meéketben mutatjuk be. A kamatmen t es köcsönök foyósításáná a Szanáó Szervezet nem kezete keő gondosságga a feszámoás aatt évő gazdákodó s zervezetek pénzét, hiszen ha azt az eszámoási betétszámájukon hagyja, minimáis karnathoz akkor is jutnak. Jeen esetben azonban karnatbevéte nem keetkezett. Kiheyezés (ekötés é s betétek, értékpapírvásárások és kamatmentes köcsön nyújtás) a száma upéti forgama" terhére is történt. (A 9. sz. rneéketben csatotan bernutatunk a Szanáó Szervezet hite, ietve köcsön megáapodására egy-egy pédát. Az MNB tájékoztatása szerint a száma tejes, Pétte össz e függö; bevéteeket és kiadásokat is tartamazó, hamozott forgama december hóban : - kezdő áomány e Ft - bevéte e Ft - kiadás e Ft - záró áomány e Ft A száma MNB-né történt megszünte t ését, Iparfejesztési Bankhoz tö r ténő átvezetését követően a heyszini vi zsgáa t ezárásáig vagyontárgyak értékesítése jogcímen további összegek foytak be. A számán kezet, vagyontárgy értékesítésbő származó bevéte (a Péti Nitrogénmüvek vagyonértékesítésébő származó bevétee együtt) terhére a heyszíni vizsgáat ezárásának időpontjáig összesen küönböző bankokban eheyeztek eft.

18 A Péti Nitrogénmüvek foyamatos termeésfinanszírozására engedéyezett számára ekönyvet bevéteekbö május 12-én a következö tartós ekötésekke rendekeztek: kereskedemi bank megnevezése Átaános Váakozási Bank Rt Budapest Bank Rt Ipari Fejesztési Bank Rt Magyar Hitebank Rt Széchenyi Igazgatóság Kereskedemi és Hitebank Rt Betétszáma ÖSSZESEN: ekötött összeg ef t A csatot IO.sz. meéket mutatja be, hogy az eheyezések a Péti Nitrogénművek bevéteein tú, mey, fe számoás aatt évő gazdákodó szervezet vagyontárgyainak értéke s íté sébő, keetkeztek. A Péti Nitrogénművek foya matos termeés finanszírozására étesített számáró a feszámoó kötségei közé tartozó (s ott eszámoandó) kifizetéseket is tejesitettek: - errő a számáró fizettek havi 96 eft tiszteetdíjat a RE ORG Rt majdani egyik aapítójának, a 175. sz. Jogtanácsosi Munkaközösségnek a Péti Nitrogénművek eseteges peres ügyeinek képviseetéért. (Megjegyezzük, hogy az irodahasznáat ként a Szanáó Szervezet és a "keretmegáapodást" is kötött a jogi ra. ) "eentéteezése sz. JMK eátásá- teendők - szakértői díjat fizettek ki 80 OOO Ft értékben; a szakértői megbízás s zerint a szakértő feadata vot többek között a "Bemutatkozik a Szanáó Szervezet" fordítása, stb.,

19 rendszeres díjat fizettek a Péti Nitrogénmüvek néhány akamazottjának a Péti Nitrogénművek FA könyvvezetéséért. Az évi törvényerejű rendeet a feszámoási ejárásró "a feszámoási ejárás befejezése" paragrafusai szerint a feszámoás i ejárás során femerüt kötségek kieégítése ugyan eső heyen á a tartozások között, de rendezésére csak a záróméreg és a vagyonfeosztási javasat aapján bírósági tárgyaáson kerühet sor. A Szanáó Szervezet nem rendetetésszerűen müködtette a Péti Nitrogénmüvek foyamatos termeésfinanszírozására étrehozott számát. Hatáskörét, müködési jogosítványait jeentősen túépve pénzügyi-befektetői, "kvázi banki" tevékenységet foytatott, a számáró a feszámoó később kiegyenitendő kötségei között szerepő kifizetéseket is tejesített. A heyszíni vizsgáat során az MNB a Szanáási Aap Céeszámoási száma megszüntetésé r e vonatkozó PM eiratot nem tudta bemutatni. A későbbiekben részünkre ejuttatott, ebben intézkedő PM evé iktatószáma megegyezik a Szanáási Aap megszüntetése tárgyában ápriis 3-án kiadott evé számával (Az azonos számú, de etérő tartamú eveeket 5/a, i. 5/b. meéketként csatojuk.) Vizsgáatunk a Pénzügyminisztérium iratkezeési gyakoratára ne m terjedt ki, f e hívjuk azonban a figyemet, hogy a fetárt gyakorat nem teszi ehetövé az intézkedések egyedi beazonosítását. A száma többmiiárdos forgamát az MNB havonta jeentette a Pé nzügyminisztérium Áami Kötségvetési Osztáyának. Megszüntetésekor- az IFB- hez történt átuta ás miatt nua egyeneget muta tott. Ennek okát a PM nem vizsgáta, a Szanáó Szervezettö rnagyarázatot nem kért.

20 A Szanáó Szervezet hasznáatában évő béremények átadása A Szanáó Szervezet jogszerű hasznáatában vot december 31-én - az V.k. Vadász u. 30. aatti 78 m 2 aapterüetű műhey és raktár (Ezeket a heyiségeket a Szanáó Szervezet kötségvetése terhére aakították át irodákká. Az 1991-ben befejeződött munkáatokra ebben az évben 588 eft-ot fizettek ki. ) -az I. em. 209m 2 aapterüetű irodaheyiségek, vaamint - a Vadász u. 28. sz. aatti 182 m 2 aapterüetű heyiségcsoport, összesen 469 m 2 A Pénzügyminisztérium január 29-i eveében megkereste az V. kerüeti Önkormányzat Pogármesteri Hivataát (Thuma áamtitkár-heyettes evee 19/1992- ásd a. sz. meéket), meyben közi= "A Pénzügyminisztérium az aapító jogán megszüntette a... Szanáó Szervezetet és jogutódként megaapította a REORG Gazdasági és Pénzügyi Részvénytársaság néven étrejött áami többségű részvénytársaságot... a 19/1984. (IV. 15.) MT rendeet 4. paragrafus (4) bekezdés e és a 23.. (2) bekezdése aapján kérem a T. Cimet, hogy a REORG Rt. részére a béreti jogviszony foytatására vonatkozó jogosutságát ismerje e." Budapes t Főváros Főpogármesteri Hivata Igazgatási és Hatósági Ügyosztáya a megkeresés aapján március 5 - én ki adta határozatát (ügyiratszám : /2/92) : "Eismerem jogszerű hasznáónak a REORG Rt-t... heyiségcsoportra... jogutódás jogcímén. " A jogutódás jogcímnek kiemeit jeentős ége van: A PM megkeresésében is hivatkozá s ként s zerepö jogszabáyok szerint ugya~is, ha a jogutód nékü sz űnik meg a s zervezet,

21 a hasznáati jog visszaszá a kezeöre. A Föpogármesteri Hivata tájékoztatása szerint a heyisége k hasznáatára páyázatot írnak ki, sa nyertes nek igénybevétei díjat ke fizetnie, ietve ennek megfeeő díjért a kezeötö a hasznáati jogot megvásárohatja. Ebben a körzetben ennek mértéke Ft négyzetméterenként. Figyeembe véve a 469 m 2 -es összterüetet : miió Ft díjró van szó. Ennyive kevesebbért jutott egy magántárs aság az adott heyiségekhez, s ennyi bevétető esett e vagy a Pénzügymi n isztérium az aapító jogán. Mive a z átadás ingyenesen történt, ez ütközik az Áami Pén z ügyekrő szóó törvény végrehajtásáró int éz kedő rendeet 63. -áva is, amey az ingyenes átadást ~zigorú feté t eekhez köti. A Szaná ó S zervezet a jogsze rű haszná atában évő 492 m 2 heyi ség bő egy január 2-án kötött megáapodássa (módosítva február 22.) 38,64 m 2 aapterüetű két irodát a 175. sz. J~~ rendekezésére bocsájtott. Ez a megáapodás egy oyan megbí zási szerz ődé sen aapszik, meyben a Szanáó Szervezet a 175. sz. JMK- t jogi ügyeinek viteéve bízta meg. E jogi ké pvise et megbízási díjá t; hav i Ft-ot csökkentették havi Ft-ta az irodahasznáat eentéteezéseként. Ez 427 Ft/m 2 /hó díjnak fee meg, s mintegy 1/3-a az e körzetben feszámított szokásos béreti díjnak. A REORG Rt és a 175. sz. JMK (mos t Aszódi - Pöcze Ügyvédi Iroda) február 22-én e t árgyban UJ megbízási sze r ződé st kötöttek, aho is a j ogi képvise et hav i díját Ft-ban határozták meg. Az irodahasznáat tekinte tében a díj meghatározására keret megáapodást kötöttek, mértékét ne m határozták meg. A REORG Rt. aapítói között s zerep ö CSŐD-STOP Kft. (meyne k az emítet t 175. JMK és ey magánszemé y az aapítója) is a két irodaheyiségben müködik. Az irodák hasznáatáért béret i díjat nem fizet, e tekinte tben sem a Szanáó Szervezette, sem a REORG Rt-ve megáapodást nem kötöttek.

22 A Szanáó Szervezet áta kezet áami szanáási ügyek A pénzügyminiszter 35/1991. (XII.21.) PM rendeete "a foyamatban évő áami szanáási ejárások befejezéséve és a Szanáási Aap ezárásáva kapcsoatos feadatokró úgy rendekezik, hogy "A e nem zárt szanáási ejárások befejezése,... a köteezettségek rendezése,... tejesítésének foyamatos figyeemme kisérése január t-tő az Áami Fejesztési Intézet feadata. Az Áami Fejesztési Intézet a jogszabáy megjeenését követően több evében is megkereste a Pénzügyminisztériumot. A eveekben eigazítást igényet feadatait ietően, és számos jogértemezés i probémát vetett fe jogutódása tekintetében. Tájékoztatta az ietékes áamtitkárt, hogy a jogszabáy megjeenését követően t öbb gazdá kodó szervezet is meg kereste az Intézetet - adósság töresztés átütemezése - adósságáomány eengedés - szanáási megáapodás módosítás - adósság átütemezésné támogató interveniáás ügyében. A Pénzügyminis ztérium február 13-i Naszvad i György heyettes áamtitkár áta kiadott váaszában ( ásd 12. sz. meéket) közi, hogy "a 35/1991. (XII.21.) PM rendeet tekintetében jogértemezési probé ma nem merühet fe,... a Szanáó Szervezet szünt meg. A jogszabáybó egyértemű, hogy ennek heyébe ép- jogutódként-az Áami Fejesztési Intézet. " Az ÁFI áta fevetett probémákra úgy foga áást, hogy az "ÁFI a megáapodásokat ne módosítsa, t e hát adósságokat ne ütemezzen át, ne engedjen e és más szervezet-

23 né ne interveniájon iyen ügyben. Váságmenedzseési szempontbó - adott esetben - a kéremek indokotak is ehetnek, de er rő most már - vaamennyi hiteező bevonásáva - az új csődtörvény áta szabáyozott csődegyez ség kere tében cészerű dönteni. Javasoják az érintett gazdákodóknak, éjenek a csőd bejeentésének ehetőségé ve. " Összegezve a rendekezésünkre áó iratok aapján a Szanáó Szervezet jogutódását ietően a Pénzügyminisztérium az aábbi áásfogaásokat adta ki:. A pénzügyminisz ter december -én kiadta a megszüntető határozatot. A határozat a jogutódás ró nem intézkedik. Ezze összhangban a PM Pénzügyi -gazdasági főosztáya a Szanáó Szervezet MNB-né vezetett gazdákodási számáját december 13-i eveéve megszüntette. A megszüntető adatapon a szervezet jogutódjának a PM-et nevezte meg (ásd. sz., 3. sz. meéket! ). 2. Thuma József a PM heyett es áamtitkára december 28-i eveében a Kincstári Vagyonk eze ő Szervezetet a Szanáó Szervezet jogutód néküi meg szü nt etésé rő értesíti (ásd 2. sz. meéket! ). 3. Thuma József a PM heyettes áamtitkára a z január 29-i, V. kerüeti Önkormányzathoz a heyiségbére tek jogfoytoncssága érdekében írt eveében közi, hogy a Szanáó Szervezet jogutódja a REORG Rt (ásd. sz. meéket!). 4. Naszvadi György áamtitkár február 13-i, ÁFI-hoz írt evee szerint a Szanáó Szervezet szünt meg, s ennek heyé be ép - jogutódként - az Áami Fejesztési Intézet (ásd 12. sz. me éke t! ). A Pénzügyminisztérium eentmondó áásfogaásai atekintetben, hogy a Szanáó Szervezet jogutód nékü szünt-e meg,

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása tárgyában, keretmegállapodásos KÜM/3356-13/2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Törekvés Sprtegyesüet 2014. évi támgatásának eszámásáró I. Tartami összefgaó

Részletesebben

&t. számú előterjesztés

&t. számú előterjesztés &t. számú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkrmányzat fenntartásában működő óvdák vezetőinek négyéves beszámójáró

Részletesebben

venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk.

venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk. Tisztet Ovasó! Aho az ember aratni akar, ott eõször vetnie ke, s aho az ember aratott, ott ismét vetni ke (Lao-Ce) Mora sua cuiibet nociva est. A késedeem a késedemeskedõnek ártamára van. Most már tényegesen

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Al 2 O 3 H 2 O - de mennyi? és még mi minden

Al 2 O 3 H 2 O - de mennyi? és még mi minden 1 0-1 -2-3 60 120 180 240 300 Mérési idõ, s 7. ábra. A18Karanyötvözetetéréseiamérési idõfüggvényében foyamat gondosabb evégzéséve az ékszerötvözetek esetében oy szigorú pontossági követemények tejesíthetõk,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Torna Cub 2014. évi támogatásának eszámoásáró I. Tartami

Részletesebben

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett Közgazdasági Szeme, LXII. évf., 25. feruár (39 7. o.) Beringer dina Juhász Péter Lovas nita z áami támogatás hatása a rojektfinanszírozásra erköcsi kockázat és ozitív externáiák meett Szerződéseméeti megközeítés

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 5 6. 2009. ápriis Emberi jogok a fejesztésben Szeméet, gyakorat itthon 3 Nem vagy-vagy, hanem is-is Kiátások a dohai ENSZ-csúcs után 4 Miég mindig éemiszerváság?

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

"" TípUSúpÁtyÁznT KínÁs Gsécse Község önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumáv együttm ü ködve, z 51 t 20o7 (t t26) Kormányrendeet piá n ezenne kiírj 2016 évre i Önkormá nyzti Ösztöndíj pá yáztot

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

TARTAOMJEGYZÉK Nyírbéltek településredezési tervéhez IV. ütem SZABÁYOZÁSI TERVEK ÉS HEYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 NYÍRBÉTEK Településredezési Terv Helyi

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben