~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról augusztus 104.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104."

Átírás

1 ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró augusztus 104.

2 - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr. tanácsos

3 Vagyonkezeő V-13-39/1992. Témaszá m: 117. Főcsoport JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt aapí tása tárgyában végzett vizsgáa tró I. B E V E Z E T É S 1. A vizsgáat céja: Az ÁSZ e e nőrzés i terve aapján vizsgáatot fo ytattunk az IKARUS és Csepe Autó áami vá a atok együttes á am i s zanáása ügyében. Ennek foyamán a Szanáó Szervezet m egszü nteté ~ se, ietve a REORG Rt. aapításá va kapcsoatos t a paszta atok a a pjá n az ÁSZ e nöke cévi zsgá atot rendet e a megszüntetés é s c éga a pítás, a jogutódás, a foyamatban évő szaná á s i es - f e s zámoási ügyek á t a dásának s zabáys z e rfiség i e e n őr zésé r e. A vizs gá at c é já va összha ng ban nem ke rü t sor a REORG Rt. f e számoási ügyetei n e k tejes keresztme tsze tü áttekinté s é r e, a jeentés igy e szakmai tevékenység s z invona á t és min őségé t érintő á ta ánosítható megáapításokat ne m tartat - ma z. 2. Az e en ő r zö tt szerveze t : - S z a náó Szervezet ( Bp., V. ker., Vadá s z u. 30. ) KSH szám: REORG Gazdaság i és Pé nz ügy i Rt. (Bp., V. ker., Va dász u. 30. ) Cégbej egy zés s záma: Föv. B

4 - 2 - A vizsgáatta érintett gazdákodó egységek, szervezetek áamigazgatási -az áami szanáás vonatkozásában az IKARUS és Csepe Autó áami váaatok, vaamint Ikarus Járműgyártó Rt. - feszámoás vonatkozásában Pestvidéki Gépgyár és Nyirugosi Áami Gazdaság - a Pé nzügyminisz t é rium ietékes főosztáyai -az Áami Fejesztési Intézet - a Kincstári Vagyonkezeő Szervezet A vizsgáatná figyeembe vettük az IKARUS- Csepe Autó együttes szanáásának eenőrzési tapasztaatait, a Pestvidéki Gépgyár feszámoás i heyzetének feméréséné az IKM. PM és a Parament Honvédemi Bizottsága e tárgykörben készített vizsgáati dokumentumait, vaamint a PM Eenőrzési önáó osztáy áta a Szanáó Sze rvezet átaakuása témájában végzett vizsgáat j eentését. 3. Eenőrzött időszak: I IV. hó 4. Heyszíni eenőrzés kezdetének és befejezésének időpontja : ápriis 7. -május.

5 - 3 - II. MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szanáó Szervezet aapítása, megszüntetése A Szanáó Szervezetet a Pénzügyminisztérium aapította szeptember I - jén. A szervezet tevékenysé ge az áami szanáásró szóó MT rendeet aapján erendet áami szanáási ejárások efoyta tása, a Szanáási Aap kezeése. A pénzügymin iszter feügyeete aatt, önáó, maradványérdeketségű kötségvetési intézményké nt működött, és a 102/1989.(1X. 28.) MT rendeet és a 38/1989. (IX.28. ) PM rendeet hatáyba épését követően feszámoó~ént is kijeöhető vot. Az október 22-én megjeent, "Csődejárásró, a feszámoási ejárásró és a végeszámoásró " szó ó t ö rvény zárórendekezései hatáyon kívü he yezték -az á ami szanáásró szó ó MT rendeetet, -a Szanáási Aap ét es ít é s érő szóó MT rendeetet, - a Szanáó Szervezet rnűködésérő szóó PM rendeetet. Ehhez igazodóa n, s a t örvényi megha tamazásnak megfe eően a Pénz ügyminisztérium az á ami szaná ások efoytatására étrehozott Sza náó Szervezetet megszüntette, a meg szü nt ető határozato t a pénzügyminiszter decemberében adta ki. (Lásd. sz. meéket). A Szanáó Szervezet megszünésérő Thuma József, a PM heyet tes áamtitkára a Kinc s tári Vagyonkezeő Szervezetet december 28- án evében /2. sz. meéket/ értesítette : "A Szanáó Szervezete t december 31-i hatáya, az évi L. törvény aapján a pénzügyminiszter ~r jogutó d nékü megszünteti.

6 - 4 - Fekérem, hogy az aapító nevében az intézményi gazdákoru tevékenység megszüntetését végrehajtani és az ezze összef~ gő pénzügyi-gazdasági és vagyoni rendezést evégezni szi~ kedjék." A Kincstári Vagyonkezeő Szervezet átvette a Szanáó Szer. zet eszámoási betétszámájának december 31-i egyen gét 6,6 miió Ft-ot. A Pénzügyi Közönyben közzétette, a Pénzügyminisztérium a Szanáó Szervezetet megszüntette, s feszámoására {!) a h jogutód né Kincstári Vagyonkez Szervezetet jeö te ki, fehívta az érdeke teket, hogy a $ _,-_; _ náó Szervezette szemben fennáó igényüket 30 napon be :. jogvesztés terhe meett nyújtsák be. Az APT és a végrehajtásáró intézkedő rendeet szeri jogosutsága aapján a pénzügyminiszter úr a Sza1 Szervezetet határozatáva megszüntette. A feszámoási ejárás kezdeményezésének meghirdetése heyénvaó ebben az esetben. Néhány nap múva a Magyar Hírap f ebruár 25-i szám< a közeményt heyreigazitották. A jogutód néküi megsz ÜJ tés megerősítése meett köz ik: "A Szanáó Szerveze december 31-ig benyújtott feszámoási ejárásoka továbbiakban a REORG Rt. intézi." A Pénzügyminisztérium Pénzügyi-gazdasági Főos z táya a ügyeeti szerv jogköré ben ejárva bejeentette az MNB Szá tei Főosztáyán a Szanáó Szervezet gazdákodási foyós ájának megszüntetését január -jei hatáya (ásc sz. meéket). A megszünő száma pénzforgami je zőszáma ' Tuajdonosa: Szanáó Szervezet Jogutód pénzforgami jezőszáma : Jogutód megnevezése : Kincstári Vagyonkezeő Szervezet A Pénz ügyminiszté rium köz eménye a száma megszüntetésé ht "A Szervezetnek a PM, mint aapító a jogutódja, de ezt a gát a Kincstári Vagyonkezeő Szervezetre ruházza. "

7 - 5 - A Szanáó Szervezet vezetőjét a Pénzügyminiszter a /1991. sz. eveében decernber 31-i hatáya fementette a Szanáó Szervezet igazgatói tisztébő és átheyezte a REORG Rt áományába (ásd 4. sz. meéket). 2. A REORG Gazdasági és Pénzügyi Részvénytársaság aapítása decernber 16-án a Pénzügyminisztérium, a 175. sz. tanácsosi Munkaközösség, az STL Kft, a CSŐD-STOP Kft, a MENTÁTOR GMK és 16 magánszeméy (a vot Szanáó Szervezet ve- zetöje és akamazottai) zártkörű Jog DOKU- aapítássa részvénytársaságot hoztak étre. Kötségvetési szervek a Kormány engedéyéve vehetnek részt társaság aapításban. A Kormány 3562/1991. számú, december 19-i határozatáva járut hozzá, hogy a Pénzügyminisztérium a REORG Rt aapításában részt vegyen. A társaságat a Cégbiróság március 27-én bejegyezte. A dec ember 16-i dátumma megaakított társaság aaptőkéje eft, meybő eft készpénz, s eft nem pénzbeni betét. Az egyes aapítók vagyoni hozzájáruása az aaptökéhez: - Pénzügyminisztérium összesen : eft készpénz eft apport eft A készpénz a Szanáó Szervezet rnéregében szerepő eft-ta egyező érték. A tárgyi apport az apport jegyzék szerint a Szanáó Szervezet tuajdonát képező áó- és fogyóeszközökbő tevődik össze, anná azonban 300 eft-ta kevesebb. (Az apportot könyvvizsgáó értékete ennyive aacsonyabbra. ) A Pénzügyminisztérium tuajdoni hányada tekintetében nem tisztázott, hogy a Szanáó Szervezet megszünését követően az ezeknek az eszközöknek megfeeő tuajdoni hányad - mint befektetett eszköz - kinek a könyveiben szerepe.

8 - 6 - A Kincstári Vagyonkezeő Szervezetnek -nyiatkozatuk szerintcsak a eft egyenegű eszámoási betétszámát adták át sz. Jogtanácsosi MK. /később Aszódi-Pőcze Ügyvédi Iroda néven/ eft készpénz 4 OOO eft apport összesen: eft Az apport egy, a XIII. kerüetben évő, Népfürdő utcai 10. emeeti akás. (A akás, mive iroda céjára aka matannak bizonyut, jeeneg üresen á.) - CSŐD-STOP Kft eft készpénz A társaság aapítói a 175. sz. JMK (Aszódi-Pőcze Ügyvédi Iroda) és egy magánszeméy. Az aapítói vagyon 1,6 miió Ft. A társaság évi mérege a heyszíni tájékozódás időpontjában ( ) a Cégbíróságon nem át rendekezésre. A tuajdonos írásbei tájékoztatása szerint az évet 6,6 miió Ft nyereségge zárta. - S.T. L. Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedemi Kft eft készpénz A társaság négy magánszeméy tuajdona. Az vagyon 3,2 miió Ft. Az évet vagyonát 3,9 miió Ft veszteségge zárta. aapítói meghaadó, - DOKUMENTÁTOR G~~ eft készpénz, A társaság aapítói két magánszemé y. gyon 60 eft. A Cégbírósághoz méreg köteezett. Az aapítói benyújtására vanem - 16 magánszeméy, Ft Ft közötti vagyoni hányadda. A társasági szerződé s XIV. fejezet, Vegyes Rendekezések 119/a. pontja kimondja: "Az aapítók kijeentik, hogy a részvénytársaság müködése aatt tartózkodnak minden oyan tevékenységtő, amey a részvénytársaságnak konkurrenciát támaszt. Ennek érdekében a

9 - 7 - részvényesek minden oyan a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó szerzödést, ameynek értéke az Ft-ot meghaadja, köteesek bemutatni az Igazgatóságnak... A társasági szerzödés szerint a társaság tevékenységi köre többek között : 7422 reorganizáció, feszámoás 7431 vagyonkezeő, hodingtevékenység 7521 hite,kereskedemi banki és egyéb pénzügyi szogátatás A Cégbíróság áta bejegyzett társaság aapszabáyában a PMmint minden más aapító tag - emondott arró, hogy a REORG RT t evékenységéve konkuráó tevékenységet közvetenü, vagy közvetve foytathasson, iyenne mást megbízzon. Ezze a pénzügypoitikáért feeős országos hatáskörü, közigazgatási szerv egy magáncég javára emondott ezekrő a jogairó, kizáróag egy magáncég javára engedte át azokat. Így a REORG Rt áamiag támogatott módon, s a versenyjog szabáyaiva eentétesen müködik a tevékenységi jegyzékében szerepö feadatok tekintetében. Mindezeken tú az áam köz hatami szerepének szempontjábó is kifogásoható, hogy a Magyar Köztársaság központi hatás körű áamigazgatási szerve, a Pénzügyminisztérium, kizáróagos jogokat átadva, társaságainak meghatározott, szűk köréve társujon. magánszeméyek Kütönösen k ifogásojuk ezt a vizsgát időszak tekintetében, amikor is a 165/ (XII.28. ) Kormányre nde e tte páyázatot írtak ki a fe számoék névjegyzékbe történő fevéteére és a névjegyzéket a PM vezeti. A páyázatot a Pé n z ügyminisztérium Jogi és Koor dinációs Osztáyára k e ett benyújtani január 31 - ig, s tartamaznia keett többek között a biztosíték 10 miió Ft saj á t vagyon, vagy bankgarancia - megjeö ést. A PM tájékoztatója a Feszá moók névjegyzékébe fevett magáns ze-

10 - 8 - méyekrö és gazdákodó szervezetekrő - meyben a REORG Rt. is szerepet március 15-én jeent meg a Pénzügyi Közönyben. 3. A Szanáó Szervezet vagyonának, foyamatban évö szanáás! és feszámoási ügyeinek átadás-átvétee 3.. A Szanáó Szervezet tuajdonában Iévö eszközök, vagyoni értékű jogok átruházása A Szanáó Szervezet az december 31-i méregében 669 e Ft nettó értékű 761 e Ft értékű fogyóeszköz e Ft bankszámapénz áóeszköz, 9 e Ft követeés a munkaváaókka szemben, s e Ft befektetett eszköz szerepe. A eft befektetett eszköz tekintetében a Szanáó Szervezet beszámoója így fogamaz : Ha korábbi évek megtakarításábó 20 OOO eft vot ekötve. /vásárot kötvényj.h HA Szanáó Szervezet heyén étrejövö társaságban 51 %-ka a PM i s aapí t ó t ag. Az eőzetes megáapodások aapján a pénzbeni hozzájáruásnak ez a eft megtérüés a fedezete. A tényegesen befizetett összeg azonban eft vot.h A beszámoó tévesen jeeníti meg ezt az összeget a befektetett eszközök rovatán, mert nem a Szanáó Szervezet a társaságaapitó. A Szanáó Szervezet könyveiben szerepö eft nettó értékű áóeszközt, s 761 eft értékű fogyóeszközt a könyvvizs&:ió áta megáapított eft, ietve 760 eft értéken a Pénzügyminisztérium (tehát nem a Szanáó Szervezet) a REORG Rt. - be apportáta.

11 A Kincstári Vagyonkezeő Szervezet a PM áamtitkári evé fekéréséve eentétben kizáróag a számapénzt vette át, az egyéb vagyoneemek tekintetében nem intézkedett, igy nem vette át a PM REORG Rt. - bei eft értékű tuajdoni hányadát ( eft tárgyi apport, s eft készpénz), mint befektetett eszközt sem. "az intézményi gazdákodási tevékenység rnegszüntetését és az ezze összefüggő pénzügyi-gazdasági és vagyoni rendezést evégezni sziveskedjék. " (5321/91. PM evé -2. sz. rneéket) A Szanáó Szervezet évi müködési bevéteei Az évre eőirányzott bevétetük- meyet a Szanáási A ap terhére kívántak igénybe venni eft vot. A Szanáási Aapon á visszatérüés emaradt a tervezett mértéktő, ietve nem az egész évre vették i génybe; így a tény eges igénybevéte eft. A feszámoó kötségeként - a Ganz-Má vag gyár feszámoás ának befejezéséhez kapcsoódóan- 17 OOO eft-ot vettek fe. Decemberben visszavátották a korábbi években ekötött eft-ot. Így küönbö ző kisebb téteekke az évi összes bevétejük e Ft. (A feszámoási díj fevéteének j ogosságát vizsgáatunk nem é rintette. ) A Szaná ó Szervezet működési kiadásainak ös szegé bő eft/ eft a REORG Rt. aapításához nyújtott pénzbeni betét, s eft az összes kötség. Az összes kö t ségbő 40,2 %a nem anyagjeegű szo gátatáso k é rtéke /a küső cégekke végeztetett feszámoások díjaké nt eft-ot fizettek k i/, s 29,4% a bérkötség.

12 - o - Az december 31-i pénzmaradvány a S zaná ó Szervezet beszámoója szerint : - bankszáma XII. 31. : e Ft - eőegként kiadva : + 8 e Ft átfutó kiadások megtérüése :+ 926 e Ft - függö bevéteek tisztázása 3 e Ft Fehasznahato penzmaradvany o. : eff "Ezze az összegge 1992-ben az áami kötségvetés rendekezik, miután a szervezet bankszámája 1992 január -tő megszünt." A Kincstári Vagyonkezeő Szervezet az eszámoási száma egyenegét átvette, a pénzmaradvány többi eeme tekintetében azonban nem intézkedtek A Szanáó Szervezet áta kezet, MNB- né vezetett bankszámák rendezése A S zanáó Szervezet megszüntetésekor háro m, MNB- né ba nkszáma feett rendekezett : - Szanáási Aap szám a - Szanáási Aap Céeszámoási szám a - Szanáó Szervezet gazdákodási száma vezetett a) Szanáisi Aap száma A 80. kötségve t ési fejezethez t artozó számát j a nuár 5-é n nyitotta a PM. Pé nzforgami jezöszáma: Az Aap forgamáró a Szaná ó Szervezet beszámoója ne m tesz emítést. Az MNB nyivá ntartás a sze r int a száma évi forgama : Nyitóegyeneg e Ft Bevéteek e Ft Kiadások e Ft Záróegyeneg e Ft

13 - - A Pénzügyminisztérium a számát a Szanáó Szervezet megszüntetéséve, a 35/1991. sz. PM rendeethez igazodóan megszüntette, utódszámájáu a Küöneges bevéteek bevétei számát jeöte ki (ásd 5. s z. meéket). A záróegyeneget az MNB átutata. b) Szanáás! Aap Céeszámoási száma A számát a Szanáó Szervezet eőterjes ztése, a PM engedéye aapján s zeptember I-én nyitották: "A Minisztertanács a Péti Nitrogénmüvek feszámoására a Szanáó Szervezetet jeöte ki,... A kereskedemi bankok nagyobb összegű hitet foyósítanak a feszámoás megvaósításához, ezért ezek nyivántartására, kezeésére engedéyezzük, a Szanáás! Aap száma meett egy eküönített száma megnyitását. " (PM /1989. I.d. sz. evee, ásd 6. sz. meéket) Pénz forgami jezőszáma: A Szanáó Szervezet évi beszámoója a száma forgamáró nem tett emítést. A S zanáó Szervezet vezetője egy november 2-i eve ébe n fehívta az MNB Kötségvetési Osztáyát, hogy a számáró sem határidős beszedési megbízást, sem azonnai inkasszót ne fogadjanak e. Ez a száma pianatnyiag a feszámoás aatt évő Péti Nitrogénművek foyamatos terme1ését szogá ja. " Ennek eenére az Átaános Váakozá s i Bank Rt. azo nnai beszedési megbízását január 17- én tejesítette az MNB. A Szanáó Sze rvezet garanc iaváaási sz erződé s e aapján e hívták a Csepe Autógyár tőketarto zását annak kamataiva együtt Ft értékben. A Szanáó Szervezet garanciát vá at az áami s zanáás aá vont Csepe Autó áami váaat hitetartozás ai után. A Csepe Autó váaat nem fizetett, az AVB Rt. eőzete~ értesítés né kü érvényes ítette követeését.

14 A Csepe Autó váaat más bankoknak sem fizetett határidőre, aho szintén a Szanáó Szervezet a kezes összesen 639 miió Ft tőketartozás értékben -, ezek evében megkeresték a Szanáó Szervezetet, majd a REORG Rt.-t. fezidőbe n a REORG Rt hirdetmények azza a nevemeetti kiegészítésse jeentek meg a sajtóban: "a Szaná ó Szervezet jogutódja". / A megkereséseket a Szanáó Szervezet vot, a REORG Rt jeenegi vezetője az ÁFI-hoz továbbította. A száma február 3-i egyenegét : , 09 Ft-ot az MNB a REORG Rt. vezetőjének január 31-i feszóítása aapján az Ipari Fejesztési Bankná nyitott számára utata: "A Szanáó Szervezet megszünéséve megszűntetjük az Önökné vezetett, számú Szanáási Aap ebonyoítási számát. A számán mutatkozó egyeneget a REORG Rt Ipari Fejesztési Bank Rt~né átvezetni." (ásd 7. sz. meéket) vezetett számánkra sziveskedjenek Az MNB-né végzett he yszini tájékozódás unk aapján megáapítottuk: a száma feett a Szanáó Szervezet vezetőjének három munkatársának vot rendekezési jogosutsága. A Szanáó Szervezet azonban december 31-én megszünt, vezetőjét a pénzügyminiszter fementette. A REORG Rt, s vezetője bírt, január -tő e száma feett rendekezési jogga nem és a számára vonatkozó megbízásokat jogosuatanu tette meg; így nem vot jogosut az átutaásra sem megbízást adni. Összességében jogosuatanu intézkedett a száma tejes kiadási forgama, azaz eft Az MNB Kötségvetési osztáya a REORG Rt. tekintetében a tekintetében. Szanáó Szervezet számája feetti rendekezési jogosutságot nem vizsgáta, a megbízásokat tejesítette. A számatuajdonos rendekezése né kü vagy rendekezése ee nére a pénzintéze t csak... végrehajtható bírósági és áamigazgatási határozatok aapján terhei meg a bankszámát. (39/1984. (X. 5.) MT rendeet a pé nzforgaomró és a bankhiterő. )

15 A száma forgamát tekintve a Szanáó Szervezetné és az MNBné végzett heyszíni vizsgáatunk aapján a következők áapíthaták meg : A PM engedéye aapján a Péti Nitrogénmüvek termeés finanszírozására étesitett számát két kereskedemi banktó fevett h itee tötötték fe. A hitemegá apodásokat a Szanáó Szervezet kötötte : eft rövid ejáratú forgóeszközhitet vettek fe a KONZUMBANK Rt - tő 25 %-os kamatra, 1989 dec. 15- i ejáratra eft rövid ejáratú eseti hitet az MKB Rt - tő 20 %-os kamatra, december 15- i ejáratra. A KONZUMBANKnak a hitet hat áridőre visszafizették. Az MKB Rt feé a tartozást én rendezték. A száma étrehozásának megfeeő forgamazást márciusátó kezdve egy sajátos, a feszámoás aatt évő gazdákodó szervezetek pénzeinek forgatását szogáó - pénzügyi befektető i -gyakorat vátotta fe: Erre a számára utatatták a más, feszámoás aatt évő szervezetek vagyontárgyainak értékesítésébő származó bevéteeket is, s az igy megévő átmenetieg s zabad pénzeszközöke t egyrészt kiheyezték a bankokhoz, másrészt más, feszámoás aatt évő gazdákodóknak adták köcsön, ietve hite t f o yósítottak részükre. Ezekre azonban fehatamazásuk nem vot. A száma Iparfejesztési Bankhoz történő átvezetéséig (1992. január 31.) számán könyvet, nem Pé t i Nitrogénművekke

16 összefüggő, más gazdákodó szervezetek vagyonértékesitésébő szár mazó bevéteek - gazdákodó szervezetenként - összesen: A feszámo ás aat t évő gazdákod ó szervezet megn evezés e Attika kisszövetkezet BÁZIS Dédu n. Épip. v. Dorogi Szénbányák Eektroakusztikai gyár Eperjesi Zsákgyártó v. ÉLÉPSZER FÉG FÉG Kanvektorgyártó GANZ Kovácsoó és Öntődei V. GANZ Mozdony és Vagongyár V. ~osszúhegyi Á. Kombinát Hungaforg KFT Kontakta MAP OT EX Magyar Aszfat V. Mikroeektronikai V. Nyírugosi ÁG. Pannónia Szabocs Cipőgyár Videoton ÖSSSZESEN a s z ámára u ta t, vagyontárgy értéke s í t ésbő származó bevéte e Ft OOO 60 OOO OOO OOO OOO Az igy befoyt összegeket a Szanáó Szervezet- anékü, hogy erre fe hatamazása ett vona - küönböző bankokban kötötte ~ e, értékpapírokba fektette, i. más feszámo ás aatt évő gazdákodóknak hi t e t nyújtott, i. kamatmen t esen k iköcsönözte. A banki ekötésekbő, értékpapírokbó származó hozadékot az adott gazdá kodó szervezet bevéteeként tart j ák nyiván. Köcsönt foyósított pédáu a rendekezés ünkre áó kimutatás szerint - Videotonnak eft - Mapotexnek 45 OOO eft összegben.

17 A s zámán könyvet, nem Pé ti forgaomma összefüggö bevéteeket és kiheyezéseket téteesen, a Szanáó Szervezet áta kérésünkre összeáított 8. sz. meéketben mutatjuk be. A kamatmen t es köcsönök foyósításáná a Szanáó Szervezet nem kezete keő gondosságga a feszámoás aatt évő gazdákodó s zervezetek pénzét, hiszen ha azt az eszámoási betétszámájukon hagyja, minimáis karnathoz akkor is jutnak. Jeen esetben azonban karnatbevéte nem keetkezett. Kiheyezés (ekötés é s betétek, értékpapírvásárások és kamatmentes köcsön nyújtás) a száma upéti forgama" terhére is történt. (A 9. sz. rneéketben csatotan bernutatunk a Szanáó Szervezet hite, ietve köcsön megáapodására egy-egy pédát. Az MNB tájékoztatása szerint a száma tejes, Pétte össz e függö; bevéteeket és kiadásokat is tartamazó, hamozott forgama december hóban : - kezdő áomány e Ft - bevéte e Ft - kiadás e Ft - záró áomány e Ft A száma MNB-né történt megszünte t ését, Iparfejesztési Bankhoz tö r ténő átvezetését követően a heyszini vi zsgáa t ezárásáig vagyontárgyak értékesítése jogcímen további összegek foytak be. A számán kezet, vagyontárgy értékesítésbő származó bevéte (a Péti Nitrogénmüvek vagyonértékesítésébő származó bevétee együtt) terhére a heyszíni vizsgáat ezárásának időpontjáig összesen küönböző bankokban eheyeztek eft.

18 A Péti Nitrogénmüvek foyamatos termeésfinanszírozására engedéyezett számára ekönyvet bevéteekbö május 12-én a következö tartós ekötésekke rendekeztek: kereskedemi bank megnevezése Átaános Váakozási Bank Rt Budapest Bank Rt Ipari Fejesztési Bank Rt Magyar Hitebank Rt Széchenyi Igazgatóság Kereskedemi és Hitebank Rt Betétszáma ÖSSZESEN: ekötött összeg ef t A csatot IO.sz. meéket mutatja be, hogy az eheyezések a Péti Nitrogénművek bevéteein tú, mey, fe számoás aatt évő gazdákodó szervezet vagyontárgyainak értéke s íté sébő, keetkeztek. A Péti Nitrogénművek foya matos termeés finanszírozására étesített számáró a feszámoó kötségei közé tartozó (s ott eszámoandó) kifizetéseket is tejesitettek: - errő a számáró fizettek havi 96 eft tiszteetdíjat a RE ORG Rt majdani egyik aapítójának, a 175. sz. Jogtanácsosi Munkaközösségnek a Péti Nitrogénművek eseteges peres ügyeinek képviseetéért. (Megjegyezzük, hogy az irodahasznáat ként a Szanáó Szervezet és a "keretmegáapodást" is kötött a jogi ra. ) "eentéteezése sz. JMK eátásá- teendők - szakértői díjat fizettek ki 80 OOO Ft értékben; a szakértői megbízás s zerint a szakértő feadata vot többek között a "Bemutatkozik a Szanáó Szervezet" fordítása, stb.,

19 rendszeres díjat fizettek a Péti Nitrogénmüvek néhány akamazottjának a Péti Nitrogénművek FA könyvvezetéséért. Az évi törvényerejű rendeet a feszámoási ejárásró "a feszámoási ejárás befejezése" paragrafusai szerint a feszámoás i ejárás során femerüt kötségek kieégítése ugyan eső heyen á a tartozások között, de rendezésére csak a záróméreg és a vagyonfeosztási javasat aapján bírósági tárgyaáson kerühet sor. A Szanáó Szervezet nem rendetetésszerűen müködtette a Péti Nitrogénmüvek foyamatos termeésfinanszírozására étrehozott számát. Hatáskörét, müködési jogosítványait jeentősen túépve pénzügyi-befektetői, "kvázi banki" tevékenységet foytatott, a számáró a feszámoó később kiegyenitendő kötségei között szerepő kifizetéseket is tejesített. A heyszíni vizsgáat során az MNB a Szanáási Aap Céeszámoási száma megszüntetésé r e vonatkozó PM eiratot nem tudta bemutatni. A későbbiekben részünkre ejuttatott, ebben intézkedő PM evé iktatószáma megegyezik a Szanáási Aap megszüntetése tárgyában ápriis 3-án kiadott evé számával (Az azonos számú, de etérő tartamú eveeket 5/a, i. 5/b. meéketként csatojuk.) Vizsgáatunk a Pénzügyminisztérium iratkezeési gyakoratára ne m terjedt ki, f e hívjuk azonban a figyemet, hogy a fetárt gyakorat nem teszi ehetövé az intézkedések egyedi beazonosítását. A száma többmiiárdos forgamát az MNB havonta jeentette a Pé nzügyminisztérium Áami Kötségvetési Osztáyának. Megszüntetésekor- az IFB- hez történt átuta ás miatt nua egyeneget muta tott. Ennek okát a PM nem vizsgáta, a Szanáó Szervezettö rnagyarázatot nem kért.

20 A Szanáó Szervezet hasznáatában évő béremények átadása A Szanáó Szervezet jogszerű hasznáatában vot december 31-én - az V.k. Vadász u. 30. aatti 78 m 2 aapterüetű műhey és raktár (Ezeket a heyiségeket a Szanáó Szervezet kötségvetése terhére aakították át irodákká. Az 1991-ben befejeződött munkáatokra ebben az évben 588 eft-ot fizettek ki. ) -az I. em. 209m 2 aapterüetű irodaheyiségek, vaamint - a Vadász u. 28. sz. aatti 182 m 2 aapterüetű heyiségcsoport, összesen 469 m 2 A Pénzügyminisztérium január 29-i eveében megkereste az V. kerüeti Önkormányzat Pogármesteri Hivataát (Thuma áamtitkár-heyettes evee 19/1992- ásd a. sz. meéket), meyben közi= "A Pénzügyminisztérium az aapító jogán megszüntette a... Szanáó Szervezetet és jogutódként megaapította a REORG Gazdasági és Pénzügyi Részvénytársaság néven étrejött áami többségű részvénytársaságot... a 19/1984. (IV. 15.) MT rendeet 4. paragrafus (4) bekezdés e és a 23.. (2) bekezdése aapján kérem a T. Cimet, hogy a REORG Rt. részére a béreti jogviszony foytatására vonatkozó jogosutságát ismerje e." Budapes t Főváros Főpogármesteri Hivata Igazgatási és Hatósági Ügyosztáya a megkeresés aapján március 5 - én ki adta határozatát (ügyiratszám : /2/92) : "Eismerem jogszerű hasznáónak a REORG Rt-t... heyiségcsoportra... jogutódás jogcímén. " A jogutódás jogcímnek kiemeit jeentős ége van: A PM megkeresésében is hivatkozá s ként s zerepö jogszabáyok szerint ugya~is, ha a jogutód nékü sz űnik meg a s zervezet,

21 a hasznáati jog visszaszá a kezeöre. A Föpogármesteri Hivata tájékoztatása szerint a heyisége k hasznáatára páyázatot írnak ki, sa nyertes nek igénybevétei díjat ke fizetnie, ietve ennek megfeeő díjért a kezeötö a hasznáati jogot megvásárohatja. Ebben a körzetben ennek mértéke Ft négyzetméterenként. Figyeembe véve a 469 m 2 -es összterüetet : miió Ft díjró van szó. Ennyive kevesebbért jutott egy magántárs aság az adott heyiségekhez, s ennyi bevétető esett e vagy a Pénzügymi n isztérium az aapító jogán. Mive a z átadás ingyenesen történt, ez ütközik az Áami Pén z ügyekrő szóó törvény végrehajtásáró int éz kedő rendeet 63. -áva is, amey az ingyenes átadást ~zigorú feté t eekhez köti. A Szaná ó S zervezet a jogsze rű haszná atában évő 492 m 2 heyi ség bő egy január 2-án kötött megáapodássa (módosítva február 22.) 38,64 m 2 aapterüetű két irodát a 175. sz. J~~ rendekezésére bocsájtott. Ez a megáapodás egy oyan megbí zási szerz ődé sen aapszik, meyben a Szanáó Szervezet a 175. sz. JMK- t jogi ügyeinek viteéve bízta meg. E jogi ké pvise et megbízási díjá t; hav i Ft-ot csökkentették havi Ft-ta az irodahasznáat eentéteezéseként. Ez 427 Ft/m 2 /hó díjnak fee meg, s mintegy 1/3-a az e körzetben feszámított szokásos béreti díjnak. A REORG Rt és a 175. sz. JMK (mos t Aszódi - Pöcze Ügyvédi Iroda) február 22-én e t árgyban UJ megbízási sze r ződé st kötöttek, aho is a j ogi képvise et hav i díját Ft-ban határozták meg. Az irodahasznáat tekinte tében a díj meghatározására keret megáapodást kötöttek, mértékét ne m határozták meg. A REORG Rt. aapítói között s zerep ö CSŐD-STOP Kft. (meyne k az emítet t 175. JMK és ey magánszemé y az aapítója) is a két irodaheyiségben müködik. Az irodák hasznáatáért béret i díjat nem fizet, e tekinte tben sem a Szanáó Szervezette, sem a REORG Rt-ve megáapodást nem kötöttek.

22 A Szanáó Szervezet áta kezet áami szanáási ügyek A pénzügyminiszter 35/1991. (XII.21.) PM rendeete "a foyamatban évő áami szanáási ejárások befejezéséve és a Szanáási Aap ezárásáva kapcsoatos feadatokró úgy rendekezik, hogy "A e nem zárt szanáási ejárások befejezése,... a köteezettségek rendezése,... tejesítésének foyamatos figyeemme kisérése január t-tő az Áami Fejesztési Intézet feadata. Az Áami Fejesztési Intézet a jogszabáy megjeenését követően több evében is megkereste a Pénzügyminisztériumot. A eveekben eigazítást igényet feadatait ietően, és számos jogértemezés i probémát vetett fe jogutódása tekintetében. Tájékoztatta az ietékes áamtitkárt, hogy a jogszabáy megjeenését követően t öbb gazdá kodó szervezet is meg kereste az Intézetet - adósság töresztés átütemezése - adósságáomány eengedés - szanáási megáapodás módosítás - adósság átütemezésné támogató interveniáás ügyében. A Pénzügyminis ztérium február 13-i Naszvad i György heyettes áamtitkár áta kiadott váaszában ( ásd 12. sz. meéket) közi, hogy "a 35/1991. (XII.21.) PM rendeet tekintetében jogértemezési probé ma nem merühet fe,... a Szanáó Szervezet szünt meg. A jogszabáybó egyértemű, hogy ennek heyébe ép- jogutódként-az Áami Fejesztési Intézet. " Az ÁFI áta fevetett probémákra úgy foga áást, hogy az "ÁFI a megáapodásokat ne módosítsa, t e hát adósságokat ne ütemezzen át, ne engedjen e és más szervezet-

23 né ne interveniájon iyen ügyben. Váságmenedzseési szempontbó - adott esetben - a kéremek indokotak is ehetnek, de er rő most már - vaamennyi hiteező bevonásáva - az új csődtörvény áta szabáyozott csődegyez ség kere tében cészerű dönteni. Javasoják az érintett gazdákodóknak, éjenek a csőd bejeentésének ehetőségé ve. " Összegezve a rendekezésünkre áó iratok aapján a Szanáó Szervezet jogutódását ietően a Pénzügyminisztérium az aábbi áásfogaásokat adta ki:. A pénzügyminisz ter december -én kiadta a megszüntető határozatot. A határozat a jogutódás ró nem intézkedik. Ezze összhangban a PM Pénzügyi -gazdasági főosztáya a Szanáó Szervezet MNB-né vezetett gazdákodási számáját december 13-i eveéve megszüntette. A megszüntető adatapon a szervezet jogutódjának a PM-et nevezte meg (ásd. sz., 3. sz. meéket! ). 2. Thuma József a PM heyett es áamtitkára december 28-i eveében a Kincstári Vagyonk eze ő Szervezetet a Szanáó Szervezet jogutód néküi meg szü nt etésé rő értesíti (ásd 2. sz. meéket! ). 3. Thuma József a PM heyettes áamtitkára a z január 29-i, V. kerüeti Önkormányzathoz a heyiségbére tek jogfoytoncssága érdekében írt eveében közi, hogy a Szanáó Szervezet jogutódja a REORG Rt (ásd. sz. meéket!). 4. Naszvadi György áamtitkár február 13-i, ÁFI-hoz írt evee szerint a Szanáó Szervezet szünt meg, s ennek heyé be ép - jogutódként - az Áami Fejesztési Intézet (ásd 12. sz. me éke t! ). A Pénzügyminisztérium eentmondó áásfogaásai atekintetben, hogy a Szanáó Szervezet jogutód nékü szünt-e meg,

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

,. ~llami ~?á:mbeböz?ék .. - -: Osszef o g lal ó jelentés. a Lakásalap Inűködésé11ek. ellenőrzéséről 1990. 2.

,. ~llami ~?á:mbeböz?ék .. - -: Osszef o g lal ó jelentés. a Lakásalap Inűködésé11ek. ellenőrzéséről 1990. 2. ,. ~llami ~?á:mbeböz?ék.. - -:.. Osszef o g lal ó jelentés a Lakásalap Inűködésé11ek ellenőrzéséről 1990. 2. Állami Számvevőszék V-11-10/1990. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a Lakásalap müködésének ellenőrzéséról

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90.

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90. .. ' JELENTÉS az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről. '!992. május 90. A vizsgálatot vezette Harsányi Sándor főtanácsos A vizsgálatot végezték dr.borisz József tanácsos Istvánffy Lóránt tanácsos

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Feltétel. Med Help II. Betegségbiztosítás. 2014. március 15-től érvényes

Feltétel. Med Help II. Betegségbiztosítás. 2014. március 15-től érvényes Feltétel Med Help II. Betegségbiztosítás 2014. március 15-től érvényes Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának aláírása elôtt figyelmesen ol vas sa el Önnek ajánlott

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3 C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben