i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot"

Átírás

1 :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J!

2 Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést vezette és összefogata: Rádfai Tibor fő tanácsos

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK v -16-7/1990. JELENTÉS a Hungararing építéséhez, fenntartásához és üzemetetéséhez fehasznát kötségvetési források eenőrzésérő.. Az évben indut hazai és nemzetközi eőkészüetek után a Kormány eején döntött a Forma- versenyek megrendezéséről A döntésben poitikai és gazdasági szempontok egyaránt szerepe t játszottak. Az építés és a versenyek ebonyoításának koordináásáva a közekedési minisztert bízták meg és a versenypáya étrehozására, a versenyek megrendezésére a Kormány garanciát váat. A váakozás ebonyoítására eőször 5. majd 12 tagúra bővüt gazdasági társaság (továbbiakban: GT) aakut, zömében a tárca feügyeete aá tartozó váaatokbó (. sz. meéket). A GT december december 31. közötti id őszakra közkereseti társasággá aakut át. A beruházás-a minisztérium vezetésének operatív irányításáva augusztusára rekordidő aatt készüt e. A étesítményt mintegy méter hosszú versenypáya, a közútháózatta összekötő utak, a kö:~ponti épüet, a eátók, a hírközési és kommunáis objektumok együttese akotja (továbbiakban: Hungaroring). Az eenőrzés céjaa Hungararing építéséhez, fenntartásához és üzemetetéséhez az áami kötségvetés és az eküönített áami pénzaapok terhére eszámot ráfordítások törvényességének, maradéktaan kimutatásának, cészerűségének és a vagyonmeg őrz és fetéteeinek eenőrzése vot.

4 -2- I. Megáapítások. A Hungaroring építésérefordított áamiforrások A Hungaroringre év végéig- az aktívá1ásig- 419,7 miió forint kötségvetési forrást hasznátak fe, amey év végére 747,8 miióra növekedett. E kötségvetési ráfordítások év végére a tervezett csaknem két és fészeresét, végére pedig már négyszeresét érték e. A szabáytaanu fehasznát központi pénzeszközök aránya 1986-ig 60% vot; 1989-ig megközeítette a 70 %-ot. Az 989. év végéig 620,8 miió forintbó beruházást, 84,5 miió forintbó fenntartási kötségeket, 42,5 miió forintbó veszteséget finanszírozott az áam. A kötségvetésbő származó beruházási összegbő a versenypáya (428,5 miió forint) meett 79,6 miió forintba kerüt a hírközési étesítmény, 95,3 miió forintba a bekötő utak és 17,4 miió forintba a Hungararing fenntartására szogáó gépek (4. sz. meéket). A Hungaroringre év végéig a GT -t is beeszámítva 962,0 miió forintot fordítottak. Ez az összeg 1990-ben a kötségvetési fehasznáások további emekedése miatt - utóbbiak 800 miió formtos részesedéséve-meghaadja az miiárd forintot. ez a) Az aktiváásig fehasznát források A Pénzügyminisztériumban augusztusában rögzített miniszterheyettesi megáapodás szerint ahungaroringetváaati beruházásként keett feépíteni és a 200 miió forintos tejes beruházási kötséghez az áam 170 miió forintta (85 miió forintos kötségvetési támogatással és 85 miió formtos visszatérítendő áami aap juttatássa) járu hozzá. További áami forrásként a Bekereskedemi Minisztérium a GT részére 15 miió forintot biztosított az építéshez. Mive az ÁISH az ígért O miió forint aap juttatás t nem adta át, induáskor a beruházáshoz 185 miió forint kötségvetési és központi aapbó származó forrást terveztek fehasznáni. Az érdemi munka megkezdése után néhány hónappa- a GT decemberi üésén - azonban már megáapították, hogy az építés kötségeinek összege várhatóan 340

5 -3- rniió forint esz. Az augusztusi átadásig ezze a 340 rniió forintos beruházási ráfordítássa szárnotak. Az erőte jes kötségnövekedésrő az februári KM -B km / G B eőt er j esz t és nem tett emítést, 20 %-os kötségnövekedést heyeztek kiátásba. (Az eőterjesztés jeezte a távközési étesítmények további 40 miiós beruházási szükségetét is, ameyet a Magyar Posta finanszíroz.) Az eső Forrna- futarn eőtti napokban jeentette be a kiviteező Aszfatútépítő Váa-, at, hogy a beruházás- a hírközési étesítmények nékü- köze 440 rniió forintba fog kerüni. Aküönbözet fedezésére a GTeggyenövete tagjainak számát, továbbá 57 rniió forint hitet vett fe és a Minisztériurn utasítására az Országos Tervhivatató a MÁV megsegítésére tartaékkeretbő 50 rniiós támogatást kért, ameyet azután szabáytaanu a Hungararing építési kötségeinek fedezésére fordítottak. (2. sz. rneéket) Az ú jabb központi források és ezek szabáytaan fehasznáási ehetőségéta Minisztériurn vezetésének az az utasítása tererntette meg, amey a Hungaroringet áami tuajdonba vetette és kezeőjeként augusztus -tő a Budapesti Közúti Igazgatáságo t jeöte ki. Ez tette ehetövé, hogy az eszárnot és nyivánosságra hozott építési kötségekenfeü 986-ban további 138,1 rniióforintotfordítsanakahungaroringépítésiés fenntartási rnunkáataira, ígybekötő utakra, vízevezetésre, gépbeszerzésre, a beruházás további fedezeten kötségeinekfinanszírozására (4. sz. rneéket). E nagymértékű szabáytaan forrásfehasznáás meett sem nyít mód a eátók beruházási kötségeinek pénzügyi rendezésére, ezért az ehhez szükséges 34,3 miió forint 5 évre eosztva izing díjként kerü kifizetésre. A beruházási kötségek rnintegy 120 %-os növekedése végeredményben a tervezés 3,O, a közrnűvesítés 34,1, a magasépítés 68,5, a rnéyépítés 58,4 rniió forint os többetébő adódott. Ezen kívü 70 miió forint értékű, a szerződésben nem rögzített munkát is végeztek (kamionparkoó, páyavízteenítés stb.). A Hungararing hírközési kapcsoatait biztosító étesítmény már fékész áapotban is többe kerüt a tervezettnél Af orrások megoszása aap ján a Hungararing központi beruházásként épühetett vona meg, ez esetben azonban nem ett vona megkerühető az eőírásszerű eőkészítés és

6 -4- jóváhagyás (fejesztési cé meghatározása, beruházási javasat kidogozása stb.), ameyeae azonban- a k:iviteezésre rendekezésre áó rendkívüi rövid, 9 hónapos idő miatt -nem vot ehetőség. A beruházás megfeeő eőkészítésének hiánya nagy többetkötségekhez, a kötségvetési források szabáytaan fehasznáásához vezetett. A beruházás szeptemberi indításakor még programszintű terv sem át rendekezésre. nem vot étesítmény jegyzék, heykijeöési dokumentáció, közműeátási terv. Az Aszfatútépítő Váaat áta decemberére ekészített étesítmény jegyzék csupán 13 téteben sorota fe az építendő objektumokat, azok érdemi paraméterehtek eírása nékü. E munkáva párhuzamosan foyt a tervezés, a kiviteezés, a hatósági egyeztetés és az engedéyeztetés. Akiviteezéssorán jeentősenetértekafeüetesenekészítetttervektő,afaszerkezetesheyctt vasbeton magasépítményeket készítettek, körvezetékes víz- és kettős vezetékes eektromos eátást hoztak étre, számottevően növeték a eátóheyek számát. A többetkötségek egyik fő oka az vot, hogy a beruházás ráfordításait rendkívü aacsonyra tervezték. A hozzávetőeges becsés a korábbi, ényegesen egyszerűbb megodásokra- p. jóva kevesebb födmunkát tartamazó heykijeöé sű (Népiget, Veencei -tó) étesítményekre aapozott. A tervezésben és kiviteezés ben e gyr ef okozottabban érvényesüt az Aszfatútépítő Váaat monopoheyzete. A tervezésné a nemzetközi tapasztaatokka is rendekező UV A TERV háttérbe szoru t. A Minisztérium vezetése a hangsúyt a többetforrások eőteremtésére heyezte, nem tartotta kézben afehasznáások és az azokmögötti tejesítmények eenőrzését. A küső eenőrzések tapasztaataira sem fordítottak keő figyemet. Az Áami Fejesztési Bank (ÁFB) tó ÁFI októberi vizsgáata során már figyemeztetett a beruházás eőkészítetenségére, a várhatóan jeen t ős kötségtöbbctckre, a pénzforrások bizonytaanságára. A GT részére eején a beruházásró készüt eenő rzés a ráfordítások indokotságáva és a kiviteezői számákka kapcsoatban komoy kifogásokat támasztott. b) Az aktíváás után fehasznát források Az ÁFB decemberében a beruházást ezártnak nyivánította, a étesítmény azonban több tekintetben nem vot befejezve. Megodatan maradt a csapadékvíz-evezetés. a füvesítés, hiányoztak egyes aszfatozási munkák. A nemzetközi szakszövetségek kívánarnai is további fejesztéseket tettekszükségessé. Ezekre a ráf ordításokra-a ezárt

7 -5 - beruházás és a GT veszteséges gazdákodása Iniatt-a Minisztérium vezetése újab b, a közúti kötségvetési eőirányzatok szabáytaan fehasznáásáva járó intézkedésekke teremtett fedezetet. Ennek szervezeti kereteit a Hungararing üzemmémökséggé ( 14 fő) aakításáva, vaamint utóagosan, 1988-ban közúttá nyivánításáva hozta étre a Minisztérium (3. sz. meéket). A kezeői jog korábban történt átadására, vaamint a közúttá nyivánításra a miniszter tájékoztatásameett miniszterheyettesi döntés aapján kerüt sor. A Hungararing en évenként végzett munkákat-eseti és részengedéyekke, eiratokka -operatív módon a Minisztérium Közúti Főosztáya finanszírozta. Eőfordu t p., hogy a fagykárok korrigáására szogáó források eosztásáró készüj t miniszteri eőterjesztésben is szerepeitek a Hungaroring építési kötségei. Az években a közúti kötségvetésbő szabáytaanu 255,8 miió forintot fordítottak a Hungararing fébemaradt beruházási munkáinak, továbbá fenntartásának finanszírozására. (6. sz. meéket) Ez idő aatt a hírközési étesítményre további 35,0 miió forintot kötöttek. Így az csaknem dupájába kerüt a tervezettnek. Így kerüt sor - többek között - a beruházás további kifizeteten számáinak rendezésére, a főépüeti terasz-, híd- és többszöri burkoatépítésre, kanyarátvágásra, korátmegemeésre. A közútikötségvetés terhére számo ták e részben a páya amortizáció já t és a tribünök ízingdíját is. A kötségvetési forrásokat nemcsak a beruházások és fenntartás finanszírozására, hanem a Hungaroringet üzemetető GT veszteségeinek eensúyozására is fehaszná ták. AzdegenforgamiAJapbóa fenticéokra 1987.és 1989.között42,5 miióforintotfordítottak re már 40 miió forint támogatást heyeztek kiátásba. 2. A Hungararing kötségvetésbő és központi aapokbó származó vagyo na nyivántartásának és kezeésének fetéteei, a forgami érték aakuása A Hungararing kötségvetési forrásokbó származó vagyonának nyivántartása nem megfeeő, megbízható adatok csak a kötségráfordításokró ának rendekezésre. A vagyonnyivántartás már az 1986-os aktivááskor (5. sz. meéket) sem vot biztosított, ugyanis csak a "hivataos" áami ráfordításokat nyivánították beruházásnak. A közúti kötségvetésbő származó- szabáytaan-forrásfehasznáásbó keetkezett vagyont az

8 -6- Autópáya Igazgatóság ma sem tartja értéken nyiván, azt nem minősítették áóeszköznek és csupán rnint útfenntartási kötséget regisztrá ták. Ennek oka kettős: az útrcnntartási kötségekbőétrejött vagyontárgyaka t, (mive nem beruházások) a számvite szabáyai szcrint nem ehet aktiváni, továbbá, hogy az utakat és úttartozékokat -az e őírások szerint- nem is ke aktiváni, csak az útkataszterben, müszaki paraméterek szerin t érték nékü nyivántartan i. Miután a Hungaroringet - benne a szabáyos kötségvetési támogatás fehasznáásábó származó vagyontárgyakat-is közúttá nyivánították, január. óta azok is csak az útkataszterben, érték nékü szerepeinek (241,2 miió forint). Ebbő a kötségvetési részesedés 132 miió forintra tehető. Egyedü a hírközési étesítmény aktiváása és nyivántartása rendezett. A étesítményt kezeő Budapesti Közúti IgazgatóságtóL majd az Autópáya Igazgatóságtó, a kötségvetésbő származó vagyon nyivántartásának és kezeésének fetéteeit aminisztérium 1989-ig egyátaán nem kérte számon. A két igazgatóság csak a Minisztérium áta kezdeményezett, és évi vizsgáatok során összesítette a Hungaroringre fehasznát kötségvetési forrásokat és határozta meg azokbó az építési, vaarnint a fenntartási ráfordításokat. Ekkor mutatták ki, hogy utóagos etározással miyen értékű vagyontárgyak ennének aktíváhatók. Ennek nagyságrendje 165,8 miió forint (6. sz. meéket). A rninisztériumi vizsgáat óta érdemi eőreépés nem történt, így az áami vagyon nyivántartásának és megőrzésének fetéteei nem biztosítottak végén a 747,8 miió foritos kötségvetési ráfordításnak csak töredéke, 24 %-a vot áóeszköz-értéken nyivántartva. A fehasznáás további 18 %-a- korábban már aktívá áóeszköz- út ka taszterben érték nékü sze r e pe. A kötségvetési ráford í tá sok 17 %-a vesztcségtámogatás és fenntartási kötség vot. A fennmaradó 41 %(307,5 miió forint) zöme azonban vaamiyen vagyon tárgyban testesü meg, ezért annak utóagos kim u ta t ása eengedhetetenü szükséges. (7. sz. rneéket) Az eenőrzés szerint aktivááskor a ráfordítások aapján 67, végén pedig 78 %-os vot a kötségvetés részesedése a Hungaroringen, a hírközési étesítményt, a veszteségtámogatásokat és a fenntartási kötségeket is beeszámítva. Ez utóbbi három téte nékü a kötségvetési forrásokrészesedése végén 63%, végén pedig 72% vot. AMinisztéri um - a étesítménybefektetett tényegesforrások aapján ben kezdeményezte a tuajdonviszonyok rendezését. Eszerint az eddig visszafizetett kötségvetési támogatás t a társaság vagyanakén t számoták vona e, a hátraiéko pedig azáfi váata vona át. A G T tagjainak 3-3 %-os részesedése és 9 %-osáfi tuajdon meett az áami vagyon (55%) kezeő-

9 - 7- jénekazautópáya Igazgatósága t tervezték ki jeöni. Két tagváaat (a GYESEVés a MALÉV) tuajdoni és kezeői jogáróemondott az áam javára. Ezze a Hungararing 70 %-ban áami tuajdon (áami kezeésben), további 18 %-ban áami tuajdon (váaati kezeésben),2 %-ban egyébgazdákodó szervezetek tuajdonát képezhetné. A tuajdonviszonyok rendezésére irányuó szerzödést az Autókub és az ÁFI nem írta aá. így az jeeneg függöben van. A Hungararing be fektetett kötségvetési források arányánakmegáapítását a étesítés óta foyó tuajdonjogi, vagyonrészesedési viták és szabáytaanságok soroza~a is hátrátat ja. - A föd- ameyen a étesítmény feépüt- a mai napig sincs teekkönyvieg kivezetve a Rákosvögye MgTSz tuajdonábó, jóehet annak árát (13,2 miió forintot) a GT kifizette. A föd véteére irányuó két szerződés egyaránt érvényteen, mive a GT -nek abban a formában- egyszeméyi aáírássa-nem vot vagyonszerzési joga. - A GT -be aakuáskor a Cooptourist a saját vagyonrészét-mint szövetkezeti tuajdont - szabáytaanu, egyszeméyi döntésse vitte be augusztus -én a GT összes vagyonának térítésmentesen (könyv jóváírássa történő áami tuajdonba adása, a Cooptourist szövetkezeti tuajdonrésze miatt, jogszerűten vot. Az akkori törvények szerint ugyanis az áam javára a szövetkezeti tuajdonró nem ehetett emondani. - Nem vot törvényes a étesítmény december 31-tő közúttá történő nyivánítása. A közúti törvény indokiása szerint "A közút gyaogosok és járművek közekedésére szogáó közterüet, ameyet köztekedési cébó- azaz rendetetésszerűen-bárki igénybe vehet". Ez a fetéte pedig akkor és azóta sem tejesüt. - A Hungararing építéséhez eeve úgyfogtak hozzá a társut váaatok, ho gy az ekészüte után áami tuajdonba kerü. A GT tagjai ezt eőre tudták és augusztusában bee is egyeztek az átadás ba, a tuajdon kérdése azóta is áandó vitákat és konfiktusokat okoz. A GT az átadási okmányban szerepő kitéte- "A fentiek szerint kimutatott értéket az átadó könyveiben áóeszközáomány csökkenéseként számoja e" -eenére méregében az á tadott vagyonértéket továbbra is nyivántart ja. A étesítmény kezeőjének időrő-időre történő vátozása (a GT, a Budapesti Közúti Igazgatóság, majd az Autópáya Igazgatóság) nehezíti a vagyon nyivántartást, megőrzést. ú j forduatot jeentett a Kormány gazdasági kabinetjének döntése, amey a Hungaroringet végén sportétesítménnyé minős ítette, azonban új kezeőt nem jeöt ki. Azóta a Hungaroringet hivataosan is töröték a közutak sorábó (8. sz. meéket).

10 -8- A Hungaroring forgami értékének meghatározásáná a jövedeemtermeő képességbő kiinduni nem ehet, mert a társaság veszteségesen gazdákodik, a nemzetgazdasági sz inten jeentkező idegenforgami bevéteeket pedig egfejebb csak becsüni ehet. A étesítmény újraeőáítási kötségeit a Minisztérium a nettó érték évi 15 %-<>s indexáásáva határozta meg. A kiviteezés t vezető szakemberek szerint azonban a mai építési kötség enné jóva magasabb enne. A föd értéke a Hungararing közeében az emút években 4-5-szörösére emekedett, így a födterüet miió forintot érhet. A hírközési étesítmény jeeneg a 'postai szakemberek becséseszerint miió forintba kerüne. A versenypáya és a hozzá tartozó épüetek az eddigi ráfordítások kétszereséért, azaz mintegy 1,5 miiárd forintért ennének feépí th etők Összesen tehát a Hungararing új bekerüési kötsége eérheti az,7-,8 miiárd forintot. 3. A Hungaroring üzemetetésének tapasztaatai a) A Forma- GT gazdákodása A váakozás eddigi működése nem eredményezte a étrehozásra és fenntartásra b ef ektetett mintegy 314 miiárd forint kötségvetési forrás megtérüését. A müködtetés inkább további ráfordításokat tett szükségessé. A GT- az átaánosná kedvezőbb szabáyozási fetéteek, vaamint a fenntartás kötségeinek a közúti kötségvetés áta történő szabáytaan átváaása eenére - veszteségesen gazdákodik. Az Idegenforgami Aapbó kapott 34,5 rniió forint közveten támogatás meett az emút négy évben a GT vesztesége eérte a 129 miió forintot (9. sz. meéket), aminek következtében nem tud eeget tenni a beruházási támogatás utáni mozgójáradék fizetési köteezettségének sem. A veszteséges gazdákodás okai sokrétűek. A jogi szeméyiség néküi GT, vaamint a étrejött tuajdonosi konstrukció korátozza a váakozást, ameynek működése magán visei a Minisztérium vezetése áta a tagváaatokra kényszerített feadatokbó fakadó érdekteenséget is. A GT -ben résztvevőknem a váakozás nyereségessé téteét, hanem saját tevékenységük értékesítését tartjákfő cénak, tehát a parciáis érdekek érvényesünek. A váakozás gazdákodása szabáyozatan. Néhány ember kezdemé nyezőkészségé re, ekiismeretességére van bízva a többmiiós haszon ehetőségé magában hordozó működtetés. A jegyzőkönyvek tanuságaszerintag T üésein résztvevőkmunkája nem mentes azamatőrség t ő, a hozzá nem é!tésbö eredő bizonytaanság tó, az egymás eőnyei nek hangozta tásá tó.

11 -8- A Hungararing forgami értékének meghatározásáná a jövedeemtermeő képes ségbő kiinduni nem ehet, mert a társaság veszteségesen gazdákodik, a nemzetgazdasági sz inten jeentkező idegenforgami bevéteeket pedig egfejebb csak becsüni ehet. A étesítmény újraeőáítási kötségeit a Minisztérium a nettó érték évi 15 %-os indexáásáva határozta meg. A kiviteezés t vezető szakemberek szerint azonban a mai építési kötség enné jóva magasabb enne. A föd értéke a Hungaroring közeében az emút években 4-5-szörösére emekedett. így a födterüet miió forintot érhet. A hírközési étesítmény jeeneg a 'postai szakemberek becséseszerint miió forintba kerüne. A versenypáya és a hozzá tartozó épüetek az eddigi ráfordítások kétszereséért, azaz mintegy 1,5 miiárd forintért ennének feépí th e tők. Összesen tehát a Hungaroring ú j bekerü és i kötsége eérheti az,7-1,8 miiárd forintot. 3. A Hungararing üzemetetésének tapasztaatai a) A Forma- GT gazdákodása A váakozás eddigi működés e nem eredményezte a étrehozásra és fenntartásra befektetett mintegy 3/4miiárd forint kötségvetési forrás megtérüését. A müködtetés inkább további ráfordításokat tett szükségessé. A GT-az átaánosná kedvezőbb szabáyozási fetéteek, vaamint a fenntartás kötségeinek a közúti kötségvetés áta történő szabáytaan átváaása eenére - veszteségesen gazdákodik. Az Idegenforgami Aapbó kapott 34,5 miió forint közveten támogatás meett az emút négy évben a GT vesztesége eérte a 129 miió forintot (9. sz. meéket), aminek következtében nem tud eeget tenni a beruházási támogatás utáni mozgójáradék fizetési köteezettségének sem. A veszteséges gazdákodás okai sokrétűek. A jogi szeméyiség néküi GT, vaamint a étrejött tuajdonosi konstrukció korátozza a váakozást, ameynek működése magán visei a Minisztérium vezetése áta a tagváaatokra kényszerített feadatokbó fakadó érdekteenséget is.a GT -ben résztvevők nem a váakozás nyereségessé téteét, hanem saját tevékenységük értékesítését tartják fő cénak, tehát a parciáis érdekek érvényesünek. A váakozás gazdákodása szabáyozatan. Néhány ember kezdeményezőkészségé re, ekiismeretességére van bízva a többmiiós haszon ehetőségé magában hordozó müködtetés. A jegyzőkönyvek tanuságaszerint a G T üésein résztvevőkmunkája nem mentesazama t őrség t ő, a hozzá nem é;tésbő ered ő bizonytaanságtó, az egymás eőnyeinek hangoztatásától

12 -9 - A Hungararing beruházási kötségei nagyobbak ettek a tervezettné, a már veszteséges GT 1986-ban további beruházási hite fevéteére kényszerüt, s ezek pénzügyi terhei a GT áandó kötségeit számottevőerr megnöve ték. A versenyek rendezési kötségei is tú magasak, így a bevéteek (sőt a Hungararing összes bevéteei) sem érik e az áandó kötségek szintjét. A FOCA -va (Autókonstruktőrök Nemzetközi Szövetségéve) kötött - a Forma- verseny rendezési kötségeire vonatkozó - szerződést a GT számára kedvezőtenü módosították. Ez nemcsak a GT -nek, de a nemzetgazdaságnak is veszteséget okoz. ( 1989-ben a veszteség 16,5 rniió forint vot.) Az eredeti vátozat szerint a GT -nek a Forma- versenyért 600 ezer $-t (majd ennek évente O %-ka növet értéké t), vaamint a konvertibiis eszámoású országokban eadott maximum eső tízezer tribünjegy bevéteének a feét keett vona fizetni. Ez a vátozat a FOCA-t érdeketté tette vona a konvertibiis jegyforgaom növeésében. Eheyett a magyar fé a maximum tízezer jegy feének eenértékét 300 ezer $-ra és annak évente 10 %-ka történő emeéséve megvátotta. E megodás egaább 600 ezer$ jegybevéte esetén ett vona kifizetődő. (A hiány már eső évben 172 ezer$ vot, ami azóta tovább növekszik.) A GT nem biztosította magát a várható forinteértékeés kedvezőten hatásai een sem, arnibő p ben 17 rniió forint veszteség származott. A GT kötséggazdákodása is aza, nem tartják be az utaványozási hatásköröket. A tagváaatok évente 0-12 miió forint értékű tiszteetjegyet hasznának fe. E jegyek egy része tejes áron ugyan nem kene e, de értékesítésükke mégis 5-6 miió forint bevétet e ehetne érni. A jegyek nagy száma rniatt nem fogadható e az az érveés, hogy a tiszteetjegyekke számos munka ocsón és gyorsan "evégeztethető". Az árbevéteek óta emekednek, a kötségekhez képest azonban aacsonyak és ezeknek egyre kisebb hányadára nyújtanak fedezetet. Az árbevéteek szerkezete is mind kedvezőtenebbü aaku. A növekedés kisebb részben az eadott jegyek számának bővüésébő, nagyobb részt az árak emeésébő és af orinteértékeés hatásábó származott. A je gyáremeésnek is korátai vannak (a befödön értékesített főtribün-jegyvasárnapra forint és a 3 napos áóhey-béret is 900 forintba kerü). A konvertibiis bevéteek csökkenésének aapvető oka a jegyárak mérséketebb emekedése, vaamint a konvertibiis értékesítés kényszerének tő kezdődő megszűnése. A hazai jegyek pédáu az NSZK -bei hockenheimi jegyáraknak átagosan csak 55 %-á t érik e (f őtribünjegyvasárnapraaznszk-ban230dm,náunk 126,anemfedett tribün áraaznszk-ban 185, náunk 103 DM-be kerü).

13 -10- Számottevően csökkenti a konvertibiis jegyforgama t, hogy a Hungaroring környékén étesüt fizetővendég háózatban forintért vásárot jegyekke és béretekke vár ják a nyugati turistákat. A nem konvertibiis országokbó - köztük esősorban Csehszovákiábó - pedig azért esett vissza a forgaom (20-40 %-ka), mert az áamközi egyezmény nem biztosít többetkeretet az egyéni turisták részére. A páya és annak étesítményei (vendégátás és hírközés) a versenyeket eszámítva kihasznáatanok. A rendezvények foyamatossága nem biztosított. A GT nem tudta eérni, hogy a FOCA részére átaa vásárot száodai éjszaka után a száodáktó aszokásos O %-ot megkapja. (Ez 1989-ben,7 miió forintot jeentett vona.) A kereskedemi és a rekámjogok értékesítésének ehetőségeit még csak kezdetegesen hasznosítják ( 1989-ben Iintegy 5,O miió forint bevétecsökkenés történt). A GT rekámtermékek gyártásáva és gyártatásáva nem fogakozik, ez bevétei ehetősége it tovább korátozza. Jóehet az egyéb bevéteek 1986-ró 1989-re csaknem a négyszeresükre növekedtek, szám os kiaknázatan ehetőség van ezen a terüeten. A Hungaroringhez vezető utakon szinte nincs rekám tevékenység, tú kedvezményesen értékesítik a kereskedemi jogokat. A Hungaroringnek - mint másutt-nincs rendszeres, tőkee rős szponzora. A páyán kapott szűkös rekámehetőségeket sem tudták ke ően kihasznáni. A GT sem a Hungaroringen, sem a városban áandóan nyitva tartó üzette nem rendekezik, így eesik az ajándéktárgyak, video-fevéteek, rekámcikkek értékesítésébő származó haszontó. b) A GT és a tagváaatok gazdákodásának összefüggései A tagváaatok az em ú t 4 év aatt a váakozás ba bevitt egyenként 16,6 miió for in tos tőke meett, további,5 miió forintnyi térítést is fizettek a veszteségek eensúyozására. Ennek eenére azonban a GT tagok többségének jeentős- 4 év aatt miió forintra tehető - bevétee is származott a Hungararing hasznosításából A jegyértékesítés jutaékából gesztoráásbó, a versenyekhez nyújtott szogátatásokbó, a tiszteetjegyekből a tagváaatok átagosan miió forint bevétehez jutottak. Mindehhez közvetett eőnyök is járutak. A Hungarocamion p. 3 éven keresztü, a páyán rendezett versennye, európai rekámehető séghez jutott. A Hungaroringen foytatott kereskedeembő és rekámbó, vaamint a szogátatások értékesítésébő származó eőnyöke t a tagváaatok verseny nékü érték e, mive más váakozók részvétee szóba sem kerühetet t.

14 -- A versenyek aatt miniszteri utasításra a vendégátó szogátatásokat az Utaseátó Váaat nyú j t otta. Nem vot verseny a propaganda, protoko és a sajt ó munkáva kapcsoa tos szaigáitatások terüetén scm, azokat ro indannyiszor az Idegenforgami Propaganda Váaat átta e. A tagváaatok egy részének a Hungararing üzemetetésébő vaamiyen formában haszna származott és eensúyozni tudta a váakozás éves veszteségeibő ráeső befizetési köteezettségekel A váaatok másik része rosszabb piaci pozíciói vagy passzivitásamiatt ugyanakkor erre nem vot képes. Annak eenére, hogy a GT váaatai a Hungararing hasznosításának kizáróagos jogát O évre megszerezték, év után vátozatan fetéteek meett már nem váaják a versenyek további megrendezését. c) A Hungaroringge összefüggő, de nem közvetenü a páyán kee tkező áami, váaati bevéteek és hasznok A Hungaroringenrendezett hazai versenyekhaszna-a poitikai és gazdasági rekám on tú -eginkább az idegenforgaomban csapódik e, hiszen a páyához év közben és a versenyen kapcsoódó kereskedemi tevékenység a többi országokhoz képest szegényes. A kapcsoódó idegenforgami bevéteek nagyságának meghatározására irányuó kíséreteink csak részben jártak sikerre. A száodák, ha nem is kivéte nékü, de eismerték a kapcsoódó többetbevéteek tényét, ezek nagyságrendjénekkörühatároására azonban nem votak hajandók. Ezze kapcsoatban tehát csak az idegenforgami szakemberek szakvéeményei és becsése i ának rendekezésre ( O. sz. meéket). Ezek szerint a verseny három-öt napos időszaka aatt többszáz miiós bevétenövekmény keetkezik (ameynek nagy része konvertibiis forgaom) főként a száodaipar ban.

15 -12- II. Következtetések, javasatok A Hungararing építéséhez, fenntartásához és üzemetetéséhez a tervezett kötségvetési források négyszeresét hasznáták fe. E jeentős központi ráfordítások %-át nem a rendetetésnek megfeeő forrásokbó, a törvényes eőírások megkerüéséve finanszíroz ták. A beruházás során és azt követően femerü t probémákat a Minisztérium késve indított eenőrzései sem tudták megodani. Az eenőrzések pártatansága sem vot mindig biztosított. A vizsgáatok után a szabáytaanságokat ekövetőkke szemben nem kezdeményeztek feeősségrevonást. A fehasznát kötségvetési források eszámoási, nyivántartási rendje sem megfeeő, eszámoások hiányában megnyugtatóan nem áapítható meg, hogy akifizetések beruházási vagy fenntartási cét szogátak-e, ietve azokatmiyen vagyontárgyakra fordították. A vagyon többsége a étrejött vagyontárgyak (utak és úttartozékok) jeege, szabáytaanságok és munkavégzési hiányosságak foytán, értéken nincs nyivántartva. Emiatt nemcsak a vagyonmegőrzés fetéteei kritikusak, de a részvénytársasággá vaó átaakuás eőfetéteei is bizonytaanok. AHungaroringhez kapcsoódó3/4miiárdoskötségvetésiráfordítás megtérüése közvetenü nem biztosított, a közvetett hasznok pedigmegbízhatóan nem számszerűsíthetők. Nem vitatva a rendezvény nemzetgazdasági szinten jeentkező eredményei t, aapvető követeimén ynek tartjuk, hogy a Hungararing - és ezen keresztü az abban megtestesüő áami vagyon - e enőrzésünk befeje mikroszinten is jövedemező egyen. Ezt tükrözi a Minisztertanács - zését követően hozott - határozata, amey szerint - a versenyek megrendezését, a étesítmény hasznosítását fontosnak tartja és támogatja a részvénytársasággá vaó átaakuást; - tudomásu veszi, hogy - a részvénytársasággá vaó átaakuás eseteges ehúzódása miatt- "a magas áami tuajdoni bányadra tekintette", a várhatóan többségiküfödi érdeketséggeétrejövő hasznosító szervezette a közekedési és hírközési miniszter béreti szerződés t köt és évi 20 miió forint erejéig hozzájáru a páyafenntartási kötségekhez.

16 - 13- Az eenőrzés tapasztaataira, vaamint a Minisztertanács emített határozatára tekintette szükségesnek tartjuk, hogy a Minisztérium - haadéktaanu intézkedjen a Hungaroringen -átaában és ezen beü-kötségvetési forrásokbóétrejött vagyon tejes körű, tétees etározássa történő feméréséről vaóságos értékének és összetéteének a megáapításáró; - biztosítsa ennek keretében a feet vagyontárgyak utóagos aktiváását, az út és úttartozékok értékénekkimutatását is, rendezze az eseteges vitás, nyitott vagyoni kérdéseket; - gondoskodjon a vagyon pontos nyivántartásáról feeős kezeéséről megőrzésérő; - tegyen épéseket -a jeentős kötségvetési források szabáytaan fehasznáásamiatt -a feeősség megáapítására. Budapest, szeptember it~.r~ dr. Hagemayer István

17 . sz. meéket a V-16/1990. számhoz A Forma- Gazdasági Társasá g tagváaatai Magyar Autókub MÁV G YESE V Utaseátó Váaat Aszfatútépítő IBUSZ COOPTOURIST Váaat Idegenforgami Propaganda Váaat MA LÉV Hungarocamion VOLÁN TEFU Váaat Áami Biztosító

18 2. sz. me éket a V-16/ számhoz Fauvégi Lajos evtárs, az Országos Tervhivota cnö~e BudAnest Kedves Fauvégi Evtórs! ~érc:n, hogy a 1!agyar Á:unvasutai>. megsegi tésérc 1'o yó ~vb eu többet kötségvetési juttatásként vnnnt1 döntési kör-"b e tartozó beruháznsaihoz, a szakszogáat!!cjesztésc~ bc- 1'ödi gépbeszerzéséhez népgazdasági ~ötségvetési ta~taé~kerctbó 50 ~ii6!orintot en~cdéyczni szivcskcdjé~. ~, Dudap t, 19SG. o~tóbcr hó ~ ~ /""" / p' a r, / " ny. 1 ~.F.B. \ Evtn:-si ~idvöz('ttc': 1 t Á HF / ry'~ ~~~\. _; Vezérig. ~~'/TÓt.h/.f_... _:...h~) ~ --\ ~ /Dr. Várszegi/).. Urb&n Lnjos

19 3. s z. meéket a V-16/1990. számhoz KÖZLEKEDtSI FÖFELÜGYELET BUDAPEST VI. LENIN KRT. 96. Teefon: ; Levécím: Budapest 62. Postafiók: Közuti feüavp.et 986/1988. Eóadó: Kiss Zotán fr.!-1f.i T~rgy: Magyaródi üzcmmér ' nökséghez vezetó ut kezeói joga ~ - iv I\ Hiv.sz.: 47/MA/1988. i-: fu/1,\,~~ d.._. - J-tU.~~ cr ' ~ ~ &i- H ~ t á r o z a t A Budapesti Közuti Igazgatóság a hivatkezett számu feterjesztésében a Magyaródi üzemmérnökség beső utjának, vaamint az üze~mérnöks é g ~~~utnak a fevéteét kérte az orszáoos közutháózatba. A fei~ etjeszt es t ~egv1z sg ava, vaam1nt az ereekértekke történt egyeztetéseket követően az aábbiak szerint döntöttem. ~g. -..v. H..\ 1./ január -i hatáya feveszem az országos közutháózatba i. u t k ént - és egyutta a Bucapesti Közuti Igaz~a:óság kez~.ds e~ e acom az M3 autópáya 18 km sz.-ben évő pihenőhey és a Mogyorédi üzemmérnökség kapuja kczötti m hosszu utat. Az utszakasz a r..cgyorédi 0246 és 0231/3 hrsz-u ut~zr-u e t.::!n, vaamint a ~Dgyoródi 0242, 0265/1, 0278/1 és 0283/4 hrsz-u erdőterüetbó kivonandó teruetrészeken fekszik. 2./ Az 1. pontban eirt uthoz foytatéagosan csatakozó, a Budapesti Közuti Igazgatóság Megyorádi üze~mérnök s ég terü etén évő, minteg] 4100 m hosszu utat január 1-i hat áya az országos közutháózat részévé nyivánitern és kezeőjévé a Budapesti Közuti Igazgatáságat jeööm ki. Az' ut terüetét az Ozemmérnökség zárt terüeténbeü érdeket tuajdonosok - "Rákosvögye" MGTSZ., Cooptourist, Bp-i KIG - közötti r.egáapacás aapján ke rögzíteni a Födhivatahoz benyujtar.dó r.egcsztási vázrajzon. 3./ Köteezem a Budapesti Közuti Igazgatóságot, hogy 3.1. Az ingatannyivántartásban bekövetkező vátozások átvezetése érdekében a szükséges munkarészeket készittesse e és azok birtokában járjan e az ietékes gödö5i Födhivat a ~ j A határozat jog erőre emekedését követé 90 napon beü tegyen eeget a 18/1984. /XII.3./ ÉVM sz. rendeet 3. -ban eéirt adat szagátatási köteezettségének a VÁTI Küterüet i Nyomvonaas Lét esi tmények Nyi';Tárrt~s á-n:w ~~. :- ~,~ -i : c-. \.. ~ ~.. _: ~ :: :"~ ::.. ~ : ;~c. - ~ ~..-. _.! ;:. ;_;.! !. _:.,.:,:-.: : Sa -D4-. 1 ~ r-~j-~~ji[r,-ff:y : :-.: :~~--~-"'] i t i t =':. "... ~. : ~ i :.! i! '

20 - 2 Foytatás a 3.sz.me-hez 4./ Az utak kezeói jogvátozására azok jeenegi áapotában, térités~entesen kerü sor. E határozat een, annak kézhezvéteétó számított 15 napon beü ehet feebbezni. Az ietékke eátott feebbezést a közekedési miniszternek cimezve, de a Közekedési Fófeügyeethez ke benyujtani. I n d o k o á s A Budapesti KIG a 47/MA/1988 számu eveében kérte a magyorádi üzemmérnökséghez vezető ut, vaamint annak beső utjának fevéteét az országos közutháázatba. A feterjesztést megvizsgátam, az ejáráshoz szükséges, de hiányzó adatokat pótóag - rövid uton - bekértem, az érdeketekke egyeztetó megbeszééseket foytattam. Ezek aapján megáapitottam, hogy a Bp-i KIG Magyorádi üze~mérnökséghez vezető utnak, vaamint az üzemmérnökség terüetén évő utnak - funkciójukbá eredően - heye van az országos közutháózatban, igy azok fevéteéró intézkedtem. Megáapitottam továbbá azt is, hogy a kezeói jog födhivatai rendezéséhez szükséges adatok, térképek küönböz6 okok miatt tejes egészében nem ának rendekezésre. Ezért ezek ekészíttetése, vaamint a födhivatai átvezetések megtétee érdekében köteeztem - határidő megjeöése nékü - a Budapesti KIG-et arra, hogy a gödöői Födhivata feé ejárjon. Hat éírozatomat a 34/1962. /IX.6./!~orm. sz. rendeet 9. -ban biztositott jogkörömben ejárva, a 8/1985. /IX.5./ KM sz. rendeetben fogatakra figyeemme hoztam. Budapest, március 30. A határozatot kaoják: 1./ Budapesti Közuti Igazgatóság - Bp. 2./ Födhivata - Gödöő azza, hogy a Budapesti Közuti Igazgatóság megkeresését követően az ingatannyivántartásban szükséges átvezetéseket megtenni sziveskedjenek. Továbbá szives tájékoztatásu: 3./ KM. Közuti f5osztáy - Bp. 4./ "Rákosvögye 11 MGTSZ. - Magyorád 5./ Községi Tanács V.B. - Magyorád

21 4. sz. meék et a V-16/ számhoz A Hungarorino; ~~>ítésjre és fenntartására fordí t ot t forr.sok 1?1!5-9 '3?. Óv!! kben A. ~R9. sen Össze- E';bó támo9. r.r foyószáma :ötséyvetési j uttatás 85,0 85, 0 Á ami aa~ jutt at~s S 70,0 85,0 Idegenforga.ü Aap juttatás 17,0(1) 2,Q(4) :J,o( 4 ) 30,5( 4 ) 59,5 Kötsgvt!tési Juttatás (~IÁV -on :.er~sztü) 5 0( 4 ) SO,u. Közuti Kö tségvetés: - p.:<özúti Ig. és AutÓ;><Í ya Ig. - fenntartás i yépek (i:i,.>.küzút i g.) 7 4 (4) - bekö tőút é,.>í tés ss,t. C 4 \a5, 9( 4 \o3,9( 4 ) 45, 3 C 4 \1o,5. 17,4 (Op.V.üzúti y.) s~.j c 4> o, 7 < 4 > 66,0 Iag y ar Postd (2) 44,6 29,3 ( 4 ) 74, 1~ 85,0 85,C 17,0 sn,o 226,0 17,4 66,0 74,4 84,5 4~,5 ÖSSZt!S o<öt.;égvetési forr.s: 100,0 319,7. 138, ,1 747,8. Ebbő szabáytdan 3A, 138,4 113,9 75,q 516,2 620,.'3 81t, 5 t2,5 Gazdasági Társaság: - aapítói ozzájár. 5,0 194,0 199,0 - eátó:. ízingdíja (3) 11, 3 3,9 15,2 193,5 15,2 5,5 Összes GT forrás: 5, 0 205,3 3,9 214, 2 208,7 5,5 Mindösszesen: 105,0 525, 0 138, 4 113,9 79, ,5 84,5 42,5 5,5 teyjec,xz~s: () [bbü 2 r.aiió forint tájé<oztató t.bákra. (Z) További 5, 2 r.~i ió forintot a kötségvetési juttatásbó f~deztek. (3) = A tö~hi éve<hen a uudapesi Közú ti Igazgatóság ráfordításiban. {4) Szaboytaan fe haszn;íás.

22 5. sz. meéket a V-16/1990. számhoz A HUNGARDRING-en december 31-ig aktivát vagyontárgyak ezer Ft M E G N E V E Z É 5 Kapacitás egys. mérték aktivát érték nettó érték 989.XII.3. Autóversenypáya Központi épüet Beép. butor Esősegéynyuj tó TV közv. ép. Porta ép. WC ép. Kerítés _,,- hey /beton/ /drót/ /acé id./ /TV körü/ Tároó Közuti átjáró hid Átjáró tartozék Nézátér /füves/ Üőhey eátó Köz. ut /eátóná/ /versenypáyáná/ _.. _ /közuti hídná/ Bakszak eőtti burk. Gk.tároó /depó/ Térviágitás Vizvezeték Eektromos eátás Térpasztika Heikopter eszáó Üzemanyagtároó Irányitótábák Léegeztető berendezé s m2 " db m2 m2 m2 bokk fm m2 m2 db db m2 fó m2 m2 m2 m2 m2 db fm db db m2 m2 db 48.5oo o 6.Soo 4o 36o 3o.ooo 32.ooo 15.5oo S.ooo 3.3oo 1.27o 37.24o 7.2oo o o o o 1.8oo 8.8o 659 i o 3 6oo 3.54o 1.5oo o 18.65o i'.o oo 8o o o7o 9.o o97 6o o o 38.9o8 81o 17.16o Ö s 5 z e 5 e n

23 A köz úti kötségvetésbó a Hungararing-re forditott források szerkezete miió Ft. Év R A F o R D I T Á s Összesen Fenntar-. É P I T É S, G É P B E S Z E R Z É S tás Összesen p A L y A Hozzájáró Összesen Aktiváható 1 Nem aktiváható utak eb88: ak tivát ,1~(/ 14,2 123,9 29,3 29,2 0,1 94, ,6 24,3 82,3 82,3 71,6 10,0 0, ,9 25,6 78,3 78,3 57,5 20,8 : ,3 20,4 24,9 24,9 24,9 - - Összesen: 393,9 84,5 309,4 196,7 165,8 30,9 95, ~1 Tartamazza a 65,3 mi1iós utépitést és 17,4 mi iós fenntartási gép beszerzést is. 17, ,8 23,2 < a-.... o-. (J..._ N.... "' "' O 3 CD f-'.._. co. (J N A' f-' 3 CD ::r ("1-0 N

24 ~ A Hungaroringre forditott forrá sokbó aktivát vagyon aakuása /a étesítmény aktiváásátó végéig/ miió ft: AktiváásiQ (1986. vépéih) ~ktiváás után( közötj) Ö. s _ ~. z... e 5 e n Köts. GT Ös z- Ös z- vetés- sze- vetés- sze- vetés- szebó sen bó sen bó sen Köts. GT Ös z- Köts. GT. F o R R A s. Aktivát - páya - hirköz.ét. - páyafenntartás gépei Nem aktivát ebbő: - utóag aktiváható - nem aktiváható ebbő: = k ozu.. \~/ = fenntart.ktg. = támogatás = foyószámán = egyéb Ös szesen: 278,8 178,8 457,6 34,5-34,5 313,3 178,8 492,1 216,8 178,8 395,6 5,8-5,8 222,6 178,8 401,4~ / 44,6-44,6 28,7-28,7 73,3-73,3 17,4-17, ,4-17,4 140,9 31,5 172,4 293,6 3,9 297,5 434,5 35,4 469,9 27,0 11,3 38,3 148,2 3, 9 152,1 175,2 15,2 190,4 113,9 20,2 134,1 145,4-145,4 259, 3 20,2 279,5 81,5 81,5 0,7 0,7 82,2 82,2 14,2 14,2 70,3 70,3 84, 5 84, ,5 42,5 42,5-42,5-5,5 5, ,5 5' 5 18,2 14,7 32, 9 31,9-31,9 50,1 14,7 64,8 419,7 210,3 630, 0 328,1 3,9 332,0 74 7,8 214,2 962, J ~1 Ebbő /1989. j an uár -tó/ 241, 2.miió forintot már n em tartanak értéken nyi ván. ~x/ A közutként szerepó értékek kisebbek a 6. sz. meék etben szerepó nagyságrendekné, nyivánvaóan a két közuti igazgatóság8n a közuti kötségvetési ráfordítások utóagos, tétees bontásában bekövetkezett átfedések miatt. < 1-...J 1-' O\ (/) '-. N 1-' \() \() 3 o () 1-' 1-' (/) (1), N \ 1-' 3 () :r rt' o N

25 KöZLEKED~S!FöFELÜGYELET BUDAPEST VI. Lenin krt. 96. Teefon: ~ Lev61cm: Budapest 62. Pf sz. meéket a V-16/1990. számhoz 90. ápriis 9. Budapest yintézö:... T~efon: t L!\...:w;,,: ' ;,.:.." tárgyi ügy- ~ r.. A KÖHtM Au épjíi~t.g. z;o.""ésíi.r'~á;~i!:::jao.japján ben meghoztam az aábbi h a t á r o z a t o t A Budapesti Közuti Igazgatóság ietéeg jogutódja az Autópáya Igazgatóság Mogyóródi Uzemmérhökségeterüetén évő 4100 m hosszu utat az országos ~özutháózatbó töröm, azaz a Közekedési Fófeügyeet tárgyban kiadott 986/1988. sz. határozata 2. pontjána< rendekezését visz- ' sza vonom. Határozata~ een annak kézhezvéteétó szá~itott 15 napon beü a Közekedési Hírközési és tpitésügyi Minisztériumhoz címzett, hatóságomná benyujtott feebbezésnek van heye. I n d o k o á s A Budapesti Közuti Igazgatóság év eején kérte hatóságomtó a Magyaródi Üzemmér~ökségéhez vezető út, vaamint az Uzemmérnökség beső utjának fevéteét az országos közuthárizatba. A kéremet megvizsgátam és megáapitottam, hogy az utak funkciója oyan, hogy nincs akadáya országos közutháózatba vaó fevéteüknek. Ezért azokat 986/1988. sz. hatjrozatom~a országos közuttá nyivánitottam és kezeőjükként a budapesti Közuti Igazgatóságat jeötem ki.

26 Foytatás a B. sz. me.-hez Az azóta etet idészakban az Uzemmérnökség besó utjának jeege megvátozott, az a terüet ameyen az ut haad ma már kizáróag sport étesítményként funkcioná. A megvátozott körüményekre tekintette, az Autópáya Igazgatóság - mint a Budapesti Közuti Igazgatóság jogutódja' - hatóságomtó az ut országos közutháózatbó vaó törését kérte. A kéreem aapján az ut jeegét isméteten feüvizsgátam és a KHzekedési, Hírközés{- és ~pitésügyi Minisztérium ááspontját is figyeembe véve a rendekező részben fogatak szerint döntöttem. Határozatom meghozataáná a közuti közekedésrá szóó évi I. törvény és az áamigazgatási ejárás átaános szabáyairó szóó évi r. thrvény rendekezését akamaztam. Budapest, ápriis 9. r _;)(_:C/J/ Or. Báa István fóosztáyvezetó A határozatot kapja: 1./ Autópáya Igazgatóság Budapest 2./ Budapesti Közuti Igazgatóság,Rudapest... :r.r orsz_á.g~s Közuti Főigazgatóság, Budapest 4./ Közekedés i Hirközési és Épitésügyi Minisztérium Jogi- és Igazgatás i Fóosztáya, Budapes t 5./ Irattár

27 t.,. A FORMA- GAZDASÁGI TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSI EREDM~NYE 9. sz. meéket ezer ft o. tény tény tény tény terv BEVTELEK: )3 o2.7o oo :. c". KOLT... t.gek: LH. o 8 o E H E O H f. I J Y : o BfVÉTELH: : forma- jegybevéte o o ú5.21g 9).00(.1 ~L1b5 jutaék o on UETTÓ BEVÉTEL o.9 7U ). 9 JS [{ fJ) 85.Soo ' '.. fgyéb OEVtTEL./ Páyahasznositás (,.31).G53 1o ooo Q)..... ' \D \D 3 o (D. -' 2./ Hirdetés o.fo5 5. /9 5 S.ooo < \D 3./ Kisker-+egyéb 7.)Go 1.23t,; O\ (J) 4./ OIH t ámogatás - 2. O(J 5 o.ooo 22.5oo 4o.oou '- N ÖSSZESEN: 7. )6o OOO -' BEVtiELEK ~1HIDÖSSZESEII: 118.)38 ~3.653 o2. 7o G oo (J) (D, N "' (D =r ("'t" o N

28 K ö t s é g e k I. FORI IA-1 versen~ rendezési kötsége 1./ FOCA-va szembeni k~teezettség 2 ezer Ft o. tény tény tény tény terv a: Rendezési kötség o.oo2 /9oo.ooo USD/ /.oo.ooq S /..ooo S /.222.oo S /1.3443o S b: 2oo o szabaéjszaka ooo c: Oiztositás 3. o e o 1. ~ ÖS S 7. E 5 E- : ~9. o ( o9. Sú :.- 2./ Sportszakmai kötség ~) )co 3./ Rendező i kötséo ] G49 1.2oa 4./ Protoko-VP szog..?o.o) ~ oo,.,. o 5. / f~ck ám-rro p. nyomr CJ kto. 5. 7G2 0.3c 9. J o B o. 99J o.ouo 1--' 6. s (; j t ó k ü t ~) ~~ 9. ü ) o. 2(, ~j,, J..2oo.ti ~ 0 7. / Megbizósi dijak+s ztk j~ruék 0./ Egyéb kötségek/betétverseny k ikud.b eszer z és,s z~.kt g.. ri- C> ri (, 4)9.ooO Soo C), (j) köcsönzés,hangositás,posta, (j) teefon,teex és egyűb szog./ ~ n 4.6oo N 9. / Közbiztonság,közrend 3.29o.oSo. 2 So.oo.oo 3 ro 1--' o./v~akozói dij - 2.ono 8 E o ' C1), "A. E g y é b k ö ts é g e t á r t 1 i 3 n y 5~ 98 2oo 2oo -,... (!) Összesen: 44. : o2 3o.65 3G: oo... t i n d ös sz es en: U7.5 t4 ') o \.. o (j o2 MAK kbtségeihez hozzájár uás 3.98ü 1.5oo. ooo.ooo.soo.. < N C> 'C ::r ro

29 3 ezer Ft tény tény tény tény 99o. terv II. BERUHÁZ1\SHOZ KJ\PCSOLOOÓ KTG-ek 1./ Áami tám ogatds fix jár. 2./ Ledtok izing ~ija 3./ Oeruhóznsi hite 4. Kereskedemi Ii te és c n y é b k am í3 t t e r 11 e k 8. 5oo 11.3oo O.ú:?3 0. 5oo 5.o76 :>)5 8.5oo 17.2oo oo 17.2oo 3.3o9 8.5oo U. 97o 17.2oo 2.5oo ÖSSZESEJ: :II..A. GT. éves müködési,,vaamint oz egyéb bevétee'<ke összefügoó kötségek./ Fó-meék-és r ész fog.dog. bére,bérpótéka,sztk-járuéka, megbizási díjak 2./ Egyéb müködési kötségek 2U.:t23 81o! BoS 2~'.oo9 2.6ó5 2,6!~2 37.!7o }.9oo :S.Soo..., o t-' rt C!) rt C!), (J) CJ "' (J) N 3./ Bevéteekke összefüggő ktg. ÖSSZESO: 81o.u53!1.34o o93 o.4oo 7. oou 14.4co 3 co t-' t-' co. A' t-' co rt :r co N

30 4 - KULTS~GEK ÖSSZESIT~SE ezer Ft ? o. tény tény tény tény terv I. ~ FORMA- VERSENY REtiOEZtSI KÖLTSÉGEI 97.7? ~ L 7o2 II. BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLOOÓ.KÖLTSÉGEK t oo o III. ~ GT.NUKűDtSI,VALAMIHT OJ c+ ~z EGYtB UEVt TELEKKEL OJ, U OSSZEFUGGÖ KÖLTS~GEK Bo 4.34o o.4oo OJ. v. L\ K/!P\',\L T.\L;ÜIOS <ÖSÉ- GEHEZ HO/Z,~J~,RUL \ ~00.ooo.ooo. 5oo U - - N ÖSS Z ESE t J Ui.o8 :) ~ ~i.ii:~ 3 C ,... 1-' C), 7\ 1-' C.. (\..:.:'.<...:! ~ ~ (,,,'...]J pt;.._. Dudapcst, 199o. május 17. ~. ~. ~ '. D1vikin~ N~~eth A nes." o 1-' '< c+ '-D. ~ '

31 10. sz. meék1et a V-16/1990. számhoz Az idegenforgami szakemberek véeménye a Forma- nemzetgazdasági hasznáró A Forma- nemzetgazdasági haszna a viágon mindenütt a ver-... seny vonzataként megnövekedett idegenforgaom és kereskedemi tevékenység után befizetett adóbevéteekbó képződik. További közvetett és pénzben nehezen mérhetó haszon az a rekámhatás, ameyet a tv közvetités, a nagyszámu nézőközönség jeent a rendező országnak. A Hungaroringen rendezett futamot több, mint SO ország teeviziója, vaamint az 1,3 miiárdos nézettségü Eurosport adó is közvetiti. A verseny eőtt mindig bemutatnak egy háromperces fimet Magyarországró, Budapestró és a Hungaroringró. Ezt, vaamint magát a közvetítés együttes rek ámértékét a becsések több száz miiós nagyságrendüre (egye sek miiárdos értéküre) teszik. További. rekámhatása van annak, hogy 1990-tó a Hungaroring a viág egyeten páyája, ameyen három nagy nemzetközi autós és motoros viágversenyt rendeznek. Ugyanis a Forma- futamon kivü jó ehet kisebb érdekődés meett - i t t tartották meg a SUPERSIKE motorversenyt és őssze kerü sor a mctoros Grand Prix megrendezésére is. A Hungaroringre, a piacgazdaságokbó érkezők jó része, még a kongresszusi túristákná is többet köt. Így a verseny idején egaább 15-20%-os többetbevéte jeentkezik a száodákban, fők é nt az éte, ita és szogátatás fogyasztás megnövekedése miatt.

32 - 2 - A verseny a száodai vendégek számát nem emei, hiszen augusztusban arnugyis idegenforgami csucsszezon van. Iyen hatást csak az eső két-három évben mutatott ki (5-20 %-os féróheykihasznáás emekedés formájában) az Országos Idegenforgami Hivata. A privát száásheyek bevéteeibó - az idegenforgaom köze 50 %-át már ez a szektor bonyoítja e - a kötségvetés ben az indokotná jóva kevesebb csapódik e adók formájában. Ezen jövedemek nö vekedése és számottevő mértéke egyébként a Hungararing közeében évő Magyorád ház-, vendégóés panzió építésein jó emérhetó. A verseny hetében miió Ft-os többetbevéte keetkezik az idegenforgaomban és a kereskedeemben. (Az adatokat a KSH adatai aapján ezer küfödi vendég jeenétéve kakuáva határozták meg.) Mind többen úgy véekednek, hogy mive a Hungararing múködé sébó számottevő idegenforgami bevéteek származnak, ennek a terüetnek erőtejesen részt ke vennie a rendezés finanszírozásában. A GT tagjai - közte a két idegenforgami váaat - javasatot tett arra, hogy a nemzetközi gyakoratnak megfe eóen náunk is száodai feárakat akamazzanak ( 12 %-os mé rtékben ). Annak eenére, hogy az Idegenforgami Hivata ez eő nem zárkózott e, ezidáig a száodák nem mutattak készséget a dijak megemeésére. összességében tehát a Hungararing üzemetetése népgazdasági szinten nem tekinthető ráfizetésesnek, hiszen a becsések sz~rint az áam az idegenforgaom növekedéséve jeentős deviza- és adóbevéteekhez jut. Ezen feü nehezen meghatározható és náunk még keően nem értéket - a viág szinte minden pontjára ejutó rekámot jeent az országnak a ver-

33 / r seny megrendezése. Igy a Hungararing épitésére és fenntartására forditott áami források megtérüésére - ha jóva assabban is, mint a termeő beruházásokná - számitani ehet.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben