~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról"

Átírás

1 ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizáásáró, az áami vagyon aakuásáró. -~-.., június 96.

2 A vizsgáatot végezte: dr.majorosné dr. Locskai Noémi Németh Béáné tanácsos tanácsos

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés t. A vizsgáat céja 2. Eőzmények, a tényheyzet rövid ismertetése Oda II. Megáapítások. Áami Vagyonügynökség intézkedései 2. Az áami vagyon privatizáása 2.1. A Harmónia Kereskedemi Rt. részvényeinek privatizáása 2.2. Az ÁVÜ és a Két Kamár Rt. közötti szerzödés 3. Az áami váaat feszámoása és a gazdasági események regisztráása 3.1. A Harmónia Kereskedemi Váaat feszámoása A vagyoneemek kimutatása III. Összefogaó következtetések és javasatok. Összefogaó következtetések 2. Javasatok IV. Meéketek

4 Vagyonkezeő V Témaszám:I09 Főcsoport J E L E N T É S a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizáásáró, az áami vagyon aakuásáró I. B E V E Z E T É S. A vizsgáat céja Annak megáapítása, hogy a Harmónia Kereskedemi Váaat és az átaa aapitott társas ágok vagyoni heyzete hogyan aakut a z áami váaat áamigazgatási feügyeet aá vonását követően. A társaságokban működő áami vagyon privatizáása megfeet-e a jogszabáyi eőírásoknak. Ennek során az Áami Vagyonügynökség és a váaati biztos tevékenysége kie égítette-e az áami vagyon védeméne k követeményét. Az eenőrzött szervezet: Harmónia Kereskedemi Váaat Budapest, VI. Nagymező u. 3. KSH jezőszám:

5 - 2 - A heyszini eenőrzést az Áami Vagyonügynökségné, a Harmónia Kereskedemi Váaatná, a Két Kamár Rt.-né és a Harmónia Kereskedemi Rt-né foytattuk e február 25. és május 7-e között. Eenőrzött idöszak: november ápriis 2. Eőzmények, a tényheyzet rövid ismertetése A Harmónia Kereskedemi Váaatot (Dohánybot Váaatként) a Bp. Fővárosi Tanács aapította június 21-én. A váaati tanács az aapító egyetértéséve december 31-én jóváhagyta a társaság aapításra vonatkozó eőterjes ztés ~. Ekkor a méreg szerinti áami vagyon 106,5 miió Ft vot májusában két t ársaságat aapított a Harmónia Kereskedemi Váaat - Kamár Kereskedemi Kft- t, mint egyszeméyes társaságat 44,2 MFt tör zstőkéve, ebbő 13,3 MFt a készpénz és 30,9 MFt az áruapport. -Harmónia Kereskedemi Rt-t 85 MFt aaptőkéve, ameyben a Harmónia Kereskedemi Váaat részesedése 70 MFt, ez 82,3 %-os részesedést jeentett. (318 üz etheyiséget, ietve paviont apportá t 38,8 MFt értékben.) ~-~ A Kamár Kft februárjában részvénytársasággá aakut át, 1 MFt készpénzze a Pegazus Rt. részvényes ett. A Harmónia Kereskedemi Vá aat áta apportát 13 üz ette aaptőkéje 60 MFt - ra növekedett. (Cégbe jegyzés kete: március 14.) A Harmónia Kereskedemi Rt-ben évő áami részvények 49 %-át december 21-én dr. Nagy Oszkár eadta az oasz é rdeket-

6 - 3 - ségű VENERE cégnek névértéken 34,3 MFt-ért. Ezen ügyet közvetítéséért jutaékként 2,1 MFt értékű részvényt ingyenesen átadott a Pegazus Rt-nek, majd 5,2 MFt értékű részvényt pedig megvásárot a Pegazus Rt. Ezáta az áami részesedés 33 %-ra, 28,3 MFt-ra csökkent a Harmónia Kereskedemi Rt-ben. A Harmónia Kereskedemi Váaat tevékenysége a társaságok megaapitását követően vagyonkezeésre és a társaságai feé történő szogátatásra korátozódott decembe r 31-ei méreg szerinti vagyona 103,7 MFt, az év során 13,8 MFt vesztesége keetkezett a korábban eredményesen gazdákodó váaatnak. A társaságokban évő áami vagyon értéke a következő vot: Harmónia Kereskedemi Rt-ben (kisebbségi részv. - Két-Kamár Rt-ben - FÓRUM Rt-be n (kisebbségi részvényes) Összesen: 28,3 MFt 59,0 MFt 13,8 MFt O, MFt Az áami váaat és a megaapított társaságok eső számú vezetője egyszeméyben Dr. Nagy Oszkár vot. A társaságok aapításáná az üzetheyiségek fetünően aacsony értéken, csupán a béreti díj 5 éves átagáva kerütek beszámításra. A váaat és a társaságok működése összemosódott, ezek utóagos rekonstruáása ma már eheteten. Az évi méregeket etárra nem támasztották aá, egyes botokat közösen üzemetettek, közös bankszámát működtettek, egymásnak jogcím és bizonyatok nékü pénzt és vagyontárgyakat adtak júniusában küönböző bejeentésekbe n vizsgáatok kezdeményezését kérték a Váaat és a Harmónia Rt. vezetői. Az Ipari és Kereskedemi Mi nisztérium Eenőrzési Főosztáya az eenőrzés megáapításairó az ÁVÜ-t tájékoztatta.

7 - 4 - Az ÁVÜ az Áami Számvevőszéket megkereste eseteges további vizsgáat efoytatására, a váaat és a Harmónia Rt. közötti pénzügyi-gazdasági rendezetenség okainak fetárása érdekében. Az ÁSZ az ÁVÜ ietékességére utava javasota az áamigazgatási feügyeet aá vonást. Az ÁVÜ a Harmónia Kereskedemi Váaatot augusztusában áamigazgatási feügyeet aá vonta, majd novemberben váaati bíztost nevezett ki az éére. A vizsgáat a váaati biztos kinevezését követő vagyonmozgások fetárására, az áami vagyon privatizáására és az ezze összefüggő jogi és gazdasági következmények bemutatására irányut. A vizsgáat során fehasznátuk és figyeembe vettük az ÁVÜ beső eenőrzésének jeentését is, amey a foyamat egyes eemeirő ad képet és intézkedésekre adhatott vona aapot. II. M E G Á L L Á P Í T Á S O K 1.) Áami Vagyonügynökség intézkedései Az ÁVÜ Igazgatótanácsa augusztus 29-ei üésén határozatot hozott a Harmónia Kereskedemi Váaat áamigazgatási feügyeet aá vonásáró, mive több kereskedemi váaatná - megitéése szerint - az áami tuajdont veszéyeztető heyzet aaku t ki. Ezt követően november 20-i hatáya dr.hetényi Gábort váaati biztosnak kinevezték. (1. sz. meéket)

8 - 5 - Feadatait az ÁVÜ az aábbiakban határozta meg: - Harmónia Kereskedemi Váaat privatizációjának eőkészítése, - a váaati vagyont érintő kérdésekben kizáróagos hatáskör, a társaságokban és a vagyonmegosztási peres ejárások során az áami vagyonrész képviseete, - a vagyonmozgások eenőrzésének evégeztetése, - a szükséges intézkedés ek megtétee, - az ÁVÜ foyamatos tájékoztatása. Megbízása május 31-ig szót, amit az ÁVÜ Igazgatósága adott ki. Privatizációs A kiskereskedemi, vendégátóipari és fogyasztás i szogátató tevékenységet végző áami váaatok vagyonának privatizáásáró szóó évi LXXIV. törvény (továbbiakban: eőprivat i zációs törvé ny) eőírta az üzetekre vonatkozó bejeentési köteezettséget. Ennek dr. Nagy Oszkár a váaat igazgatója október 24-én eeget tett; részvényeit, üz etrészeit tejeskörüen bejeentette, az üzetheyiségekke kapcs oatosan nemeges nyiatkozatot adott az ÁVÜ-nek. (2. sz. meéket) - -~ Az ÁVÜ Eőprivatizációs Programigazgatósága pótóagos adatszogátatásra szóította fe a váaatot, ameynek már a kinevezett váaati biztos tett eeget március 19-én. Ebben 4 váaati tuajdonban évő üzet bejeentése történt meg. A váaati biztos ápriis 10-én átfogó jeentésben heyzeteemzést és javasatot adott a privatizáció menetrendjére és módjára vonatkozóan. Jeentését a kinevező Privatizációs Igazgatósághoz nyújtotta be, a javasatok efogadásáró azonban már az Eőprivatizációs

9 - 6 - Programigazgatóság vezetője Rácz Ernő értesítette (3. sz. meéket), mive a két igazgatóság között megáapodás történt arró, hogy a váaat ügyintézését az Eőprivatizációs Programigazgatóság átveszi. Heyzeteemzése a korábbi vagyonmozgásokró az ennek során ekövetett szabáytaanságokró - ameyek a társaságok megaapítása, vaamint az azt követő gazdákodási és pénz ügyi eszámoási hibákat tárta fe -megaapozott és kritikus vot. Feeősségre vonást azonban nem kezdeményezett. Megáapításait az ÁVÜ beső eenőrzése is megerősítette, büntetőjogi feeősségrevonás szükségességére is utat. Az ÁVÜ beső eenőrzés értékeése szerint: "A kijeöt váaati biztos áta erendet vagyonértékeési és pénzügyi vizsgáatok több oyan megáapítás t is tartamaznak, amey jeen vizsgáat megitéése szerint a vot váaat igazgatójának, dr. Nagy Oszkárnak büntetőjogi feeősségre vonásának kezdeményezését tették vona szükségessé. Nevezett een (aki a megaakított Rt. és Kft. e sős zámú vezetője is vot egyszeméyben) semmiyen vizsgáat nem indut, hoott vee szemben, mint áami váaat igazgatója, fokozott feeősségi evárás fogamazódik meg (ásd áami váaatokró szóó törvény). Szeméyes feeősségre vonás kezdeményezésén tú a fetűnő értékküönbözet (bevitt apport értéke) miatt kereset megindításának is heye ett vona a társaságokka szemben." A beső eenőrzés áta tett megáapítások eenére sem keresetindítás (a fetűnő értékküönbözet _miatt), sem büntetőjogi feeősségrevonás kezdeményezés nem történt az ÁVÜ részérő. Az ÁVÜ apparátuson beü az ügyben érintett Tóth Attia írásbei figyemeztetést kapott. -~ A váaati biztos javasatai, ameyek a társaságokban évő részvények privatizáására és a váaati vagyon eadására vonatkoztak, több ponton vitathatók votak.

10 - 7 - Figyemen kívü hagyta az évi VII. törvénybő a nyivános páyázati rendszerre vonatkozó eőírásokat, a gazdasági társaságokró szóó évi VI. törvény szabáyait (a tárgyi apport kivonása, saját részvények visszavásárása, részvények más részvényfajtákra irányuó cseréje, tuajanos néküi részvény keetkeztetése stb.). Dr. Hetényi Gábor a vizsgáati jeentés véeményezésekor e megáapításokra a következő észrevétet tette: "Az Áami Vagyonügynökségge foyamatosan konzutáva és egyetértésben a privatizációs koncepciót, meynek ényege és az ebbő következő feadat az vot, hogy: a Harmónia Rt.-né erőszakojuk ki a kisebbségi részvények üzetekre történő konverzióját, hogy visszahozzuk az aránytaanu aacsony apportértékeés miatti veszteségbő, - Két Kamár Rt. feüértéket részvényeinek eadását könnyítsük meg kedvező fizetési fetéteek kiaakításáva, - az eszámoási per tárgyát bevonva az egyezkedések menetébe, ehetőség szerint O szadós megáapodásra törekedjünk, mive egyik cégnek sem vot ikvid forrása". 2.) Az áami vagyon privatizáása A váaati biztos értemezése szerint a Harmónia Kereskedemi Váaat ebben az időszakban a privatizáásba bevonhatóan a következő vagyoneemekke rendekezett: - A Harmónia Kereskedemi Részvénytársaságban 2830 db névreszóó Ft névértékű szavazásra és osztaékra jogosító részvény, összesen 28,3 MFt értékben, -A Két Kamár Rt. -ben 59 MFt névreszóó, szavazatot biztosító részvény, A FÓRUM Rt-~en 13,8 MFt részvény,

11 - 8 - Saját tuajdonú áóeszközök bruttó é rtéke 13,5 MFt, vagyoni értékű jogok 6,4 MFt, értékpapírok 1,8 MFt, r é s zvények 2,0 MFt. A váaati biztos nem vette figyeembe a váaati vagyon privatizációs foyamatában azt, hogy a részvények tuajdonjoga az eőprivatizációs törvény 14. paragrafus (2) aapján átszát az ÁVÜ-re. Az egész áami vagyont váaati vagyonként kezete. A váaati biztos megbizása pontatan vot, a feadatköröket nem határota e megfeeően az ÁVÜ képviseete, ietve az áami váaat képviseete tekintet é ben. 2.. A Harmónia Kereskedemi Rt. részvényeinek»privatizáása» A Harmó nia Kere skedemi Rt-be n évő részvé nycsomag privatizáására Hetényi Gábor megkötötte az május 3-i megáapodást (4. s z. meéket). A megáapodá s 2. pontjában rendekeznek arró, hogy a Ha r mónia Kereskedemi Váaat a 28,3 MFt r é szvé nyt e ené rté k né kü átadj a a Ha rmónia Kereskedemi Rt. részére. A megáapodásbó egyértemüen nem áapitható meg, hogy a feek ingyenes vagyonátadásra, részvénycserére vagy saját r é szvény visszavásárására szerződtek-e. Ugya nis a Har mó nia Ke reskedemi Rt. a részvények eenébe n 84 üz et kezeői, bé r eti jogát visszaadta a Ha rmónia Kereskedemi Vá a atnak. Ez ek az ü z e tek a Ha rmónia Ke r eskede mi Rt. aapításakor a vá a a t tárgyi apportjának mint egy egynegyedét tetté k ki.

12 - 9 - Amennyiben ingyenes vagyonátadásró áapodtak meg, úgy ez sérti az ÁPt 51. (3) bekezdését, amey kimondja, hogy áami vagyonró emondani csak jogszabáy keretei között ehet. Ezt feismerve a szerződő feek június 4-én 10 ezer Ft eenértékben áapodtak meg. (5. sz. meéket) Ugyanakkor június 3-án a részvénytársaság 3430 db részvényét a VENERE cégtő a Pegazus Rt. a névérték hatszorosáért vette meg. Az értékaránytaanság jogszabáy megkerüésére uta. A megáapodás értemezhető adás-véteként is, akkor a Gt a szeri nt semmis, mive a részvénytársaság csak az aaptökén feüi vagyonábó szer ezhet i meg saját r észvényeit. A Harmónia Kereskedemi Rt évi méregbeszámoójában 3 MFt fehamozott vagyont mutatott ki, vaamint tiszta eredménye 16,6 MFt vot. A közgyűés úgy határozott, hogy a tiszta eredmé nyt nem osztja fe. Összesen csupán 19,6 MFt á rendekezésükre, amey nem ett vona eegendő a 28,3 MFt r észvény visszavásárására. - p -~ Ez a részvénycsomag egyharmadát tette ki a Harmónia Kereskedemi Rt. aaptőkéjének, forrása azonban nem az aaptökén feüi vagyon, hanem a csere miatt a tárgyi apport egy jeentős része vot. A Gt a értemében vagyoni hozzájáruást a részvényes az Rt. fennáása aatt nem követebet vissza. A Harmónia Rt-né a Gt a szerint az eszáitás szabáyait keett vona akamazni. aaptőke A megáapodás a Harmónia Kereskedemi Váaat és a Harmónia Kereskedemi Rt. között jött é tre az ÁVÜ eenjegyzéséve. Az évi LXXIV. törvény 14. -a értemében ekkor már az ÁVÜ rendekezett ezekke a részvényekke, az ÁVÜ köthette vona meg a megáapodást.

13 Az értékesítésre vonatkozó nyivános páyáztatás is emaradt az évi VII. törvény eőírásai szerint a zártkörű értékesítéshez pedig nem kérték ki, 1gy nem rendekeztek az ÁVÜ Igazgatótanácsának hozzájáruásáva. A megáapodás 3. pontja rendekezik arró, hogy a Harmónia Kereskedemi Rt. apportjábó átadja a 84 üzet kezeői, béreti jogát. A 84 üzet könyv szerinti értéke 9,8 MFt vot, ~zt az igazságügyi szakértő 75 MFt-ra értékete. Ez bizonyítja, hogy a Harmónia Kereskedemi Rt. aapításakor az áami vagyont auértéketék. Az eőprivatizációs törvény szerint ezek az üzetek az ÁVÜ tuajdonába kerütek. Az ÁVÜ a váaati biztos javasatára a Két-Kamár Rt-t bízta meg az üzetek értékesítéséve jú- -~ ius 12-én. Az üzetek eadása assan indut be, mert a Harmónia Kereskedemi Rt.-nek át keett adni az üzetek dokumentációit. A dokumentumok aapján derüt ki, hogy egyrésze pavion, egy részét pedig az önkormányzat ebontatta, további 42 db üzet értékesítése pedig a béreti szerződések feüvizsgáatáig bizonytaan ápriis 6-ig 3 üzetet privatizátak, ebbő az ÁVÜ 4,3 MFt bevétehez jutott. E bevéteeket azonban a privatizáció tényeges kötségei csökkentik, a fennmaradó összeg 50 %-a pedig az önkormányzatokat ieti meg, az évi XCI. törvény szerint.

14 - 1 - Megáapítható, hogy a részvények értékesitése még névértéken is évben 28,3 MFt bevétet eredményezhetett vona az ÁVÜ-nek. Technikaiag egyszerűbb, törvényes úton történő megodást hagytak ki. Ezze szemben a 84 üzet eőprivatizációs törvény szerinti értékesitése időben ehúzódik, jeentős kötségvonzatta jár (jeeneg az ÁVÜ üzetenként 65 ezer Ft kötségtérítést fizet a Két Kamár Rt.-nek). Az ÁVÜ a bevéteekhez hosszabb időszak aatt juthat hozzá. Az ÁVÜ a Két Kamár Rt.-ve kötött megbizási szerződés módositásában - ameyet az üzetek privatizá ására kötött engedéyezte, hogy a z üzetek értékesítéséig a Két Kamár Rt. rendekez ik az ü z etek hasznáva. Ez a szerződés módosítás sérti az eőprivatizációs törvény 7. és 15. eöírásait, mert e zze az ÁVÜ emondott a béreti díjbevéteekrő a Két Kamár Rt. javára. A Két-Kamár Rt évben ebbő 11, 8 MFt egyéb bevétehez jutott. A megáapodás 5., 6., 7. pontja a feek közötti pogári peres ejárásokra vonatkozó egyezségeket tartamazza. E témában az ÁVÜ Beső E e nőrzése az aábbi megáapításokat tette: "1990. május 24-én a Harmónia Kereskedemi Rt, az áami váaat e en 55 MFt értékben eszámoási pert indított. Az Rt. keresetét augusztus 10-én 123 MFt-ra emete fe. Az Rt ben tett nyi atkozatai szerint peren kívüi egyezség esetén 70 MFt tejesítését is hajandó efogadni. A Harmónia Kereskedemi Rt. kereseténe k benyújtását követően az áami tuajdon képv iseői úgy tekintették az áami váaat társaságba évő vagyonát, mint 70 MFt-ta terhet vagyont. Az Rt. áta indított keresetet a bíróság a mai napig n em bíráta e."

15 Itt jegyezzük meg, hogy a Fővárosi Bíróság végzése szerint az ejárás november 27. napjátó a Pp () bekezdése aapján szünete. Hat hónapi szüneteés után a per megszűnik. A váaati biztos és az ÁVÜ nem járt e megfeeő gondosságga az áami vagyon védemében azáta, hogy hozzájárut a megáapodás megkötéséhez. Ebbő ugyanis nem áapítható meg, hogy privatizáció vot-e a megáapodás céja, hiszen azt a váaat és az Rt. közti perek rendezéseként kötötté k meg. E "rendezés" azonban vaós aappa nem bírt, annak céja a részvényeknek a váaattó vaó megszerzése vot. Az eőzőekben fesorot érvek aapján megáapítható a 3-ai megáapodásró, hogy törvénysértő, ezért semmis. esetben az eredeti áapot heyreáításának van heye ) május Iyen (P tk. Ezt 1991.október 29-én az ÁVÜ Jogi Igazgatósága is megáapította. Ennek eenére az Eőprivatizációs Programigazgatóság csak haogató intézkedéseket tett Az ÁVÜ és a Két Kamár Rt. közötti szerződés Az ÁVÜ és a Két Kamár Rt május 10-én szerződést kötött, ameyet Hetényi Gábor váaati biztos írt aá az áami vagyon képviseőjeként, az ÁVÜ pedig eenjegyezte. A rende kezésünkre bocsátott eredeti okirat dátum néküi, egyes máso atokon a május 10-ei dátum utóagos gépeésse már szerepe.tartamiag e szerződésnek is számos pontja egymásnak eentmond, ezért a szerződés egyértemű tartama nem áapitható meg (6. sz. meéket).

16 A szerzödés 1/a. pontjában a feek rögz ítik a Ké t Kamár Rt május 2-ai kö zgy űésén efogadott módosított aapszabáyra és a részvényfajtákra vonatkozó határozatot, amey a tejes áami tuajdonú, 59 MFt részvény névértéken történő kivásárására irányut. A Fővárosi Főügyészség a cégbejegyzési kéremet feüvizsgáta és az február 21-én ket indítványában a cégbejegyzés eutasítására tett javas atot. Ebben részetesen, részvényfajtánként és á taánosan is kifejti, hogy a Gt. szabáyait ho sértették meg a részvénytársaság aapszabáy-módosítása és a Dogozói Részvényvásárási Program kidogozása-során. ( 7. sz. meéket) Az 1/b. pontban a Két Kamár Rt. 59,3 MFt forgami értéken megveszi a Harmónia Kereskede mi Váaat irodá it, raktárait és botjait, vagyoni értékű jogokat. A hivatkozott meéket szerint 9 db h e yiség szerepe béreményként, 44,5 MFt értékben és db saját tuajdonú ingatan 14,8 MFt é rtékben. Ezek a váaat eszközei votak, így az ÁVÜ nem jogosut az adás-vétei szerződést megkötni, mive azt eőzőeg a váaattó nem vonta e. 1/c.pontban a Harmónia Kereskedemi Váaat tuajdonaként tünteti azt fe a Fórum Rt-ben evő 14 MFt értékű részvénycsomagot. Ez már az eőprivatizációs törvé ny eőírásai s zerint az ÁVÜ-re szát át. 2/a., b. pont az opcióró és a véteár öss z egérő határoz. A Két Kamár Rt. a 20 MFt - os opciós díjra váat fizet és i köte ezett séget október 31-ei hat áridőve. A szerződés sze-

17 rint egyérteműen azért kapott opciót, hogy az 1/a. pontban közöt részvényfajtákat eadja (vezetői részvény, dogozói részvényprogram, ietve harmadik szeméyek részére). Ez így viszont megbízás jeegű és tartamú feadat. A 2/b. pont azonban tejes véteár fizetésrő s zá, ami az eőbbiekke eentétben ismét csak saját részvényszerzésre uta. Részvénytársaság a GT a szerint saját részvényt csak aaptőkén feüi vagyonábó szerezhet, iyenne azonban a Két-Kamár Rt nem rendekezett. Ez esetben a véte nem így történt, akkor pedig a szerződés a Ptk (2) bekezdése aapján semmis, mert jogszabáy megkerüéséve kötötték. 3. pontban a Két Kamár Rt. köteezettséget váat arra, hogy beép a Harmónia Kereskedemi Váaat és a Harmónia Rt. közötti eszámoási perbe a Harmónia Kereskedemi Váaat perbei utódjaként. Ez tartamiag tartozás-átváaást jeentene, azonban a május 3-ai megáapodásban a feek már megáapodtak a per szünetetetésében, majd megszünésében. A Két Kamár Rt. tehát oyan tartozást váat át, ami ekkor már nem is. -~ étezett, és errő a váaati bi ztos tudott, hiszen mindkét szerződés aáírója vot. A 4. pont tartama bizonytaan. A hivatkozott Harmónia Kereskedemi Váaat - Harmónia Rt. megáapodás nem ápriisban, hanem május 3-án jött étre. A "cedáás" engedményezést jeent, annak aapján a z engedményes tuajdonjogot szerez, itt azonban nem errő van szó, hanem az üzetek privatizáásáró. Az ÁVÜ-Két Kamár Rt. közötti szerződés formai és tartami hiányosságokka rendekezik. Ezért egyértemű feeősség terhei a váaati bíztost és az ÁVÜ nevében eenjegyző szeméyt, mive e szerz9désben keverednek az ÁVÜ, ietve a váaat tuajdonát képező vagyoneemek. A váaati biztos és az ÁVU

18 mindkét szerződést aáírta, hoott ezek egymást kizáró tartamúak és az áami vagyon után járó bevéte csökkenését eredményezték. A szerződésben rögzített fizetési határidők nem tejesütek. A 20 MFt-os opció fizetésére haadékot kért a Két Kamár Rt. Az ÁVÜ váaszeveében nem haadékot adott, hanem hivatkozott a szerződések jogszerűségének feüvizsgáatára, addig a vagyonmozgások és pénzátutaások fefüggesztését kérte (8. sz. meéket). Ennek eenére a Két Kamár Rt. határidőre átutata a z ÁVÜ s zámájára az opciót, amit az ÁVÜ visszautat. Ez az átutaási foyamat mégegyszer megismétődött. Az ÁVÜ január 29-én írásban közöte a Két Kamár Rt.-ve, hogy az május 10-ei szerződést és az annak értemezésére kiadott nyiatkozatot érvényteennek tekinti (9. sz. meéket). A Két Kamár Rt. ezt nem igazota vissza, így a szerződést nem érvényteenítették. A vizsgáat ezárásáig nem történt semmiyen intézkedés. További megáapodások is készütek, ameyek az május 3-ai megáapodásra épütek: a) Társuási megáapodás a Pegazus Rt. - Harmónia Kereskedemi Váaat- Két Kamár Rt. között (1991. május 3.) /9. sz. meéket/, amey a z áami tuajdonossa szemben a Pegazus Rt- t egyérteműen kedvező heyzetbe hozta, a z eővásárási jogró történő emondássa, vaamint az azonos szavazás váaásáva. b) Megáapodás a HKV- HRt.-Két Kamár Rt. között ( jún. 4.) 15. s z. meé ket/. A korábban már kifogá sot aaps z er z ődé s

19 egyéb társaságok tuajdonába kerütek. módosításaként a 2820 db Harmónia Kereskedemi Rt. részvényeit 10 ezer Ft eenértékért szerzi meg a részvénytársaság. A Harmónia Kereskedemi Rt. visszaszerzett saját részvényei végü is a Pegazus Rt.-é, ietve a Pegazus érdeketségű 2030 db részvény eadására december 14-én kötött adás-vétei szerződést a Bíbor Kft-ve, ameyet december 30-án aapított a Pegazus Rt. és a Harmónia Kereskedemi Rt %-os tuajdonosi arányban, MFt törzstőkéve. A Bíbor Kft-t a Fővárosi Cégbíróság még nem jegyezte be. Az adás-vétei szerződésben a névérték nyocszoros eenértékében áapodtak meg. A fizetési határidőt december 31-ében határozták meg. A Harmónia Kereskedemi Rt évi méregében az adás-vétet ekönyveték és követeésként tartják nyiván a 175 MFt-os "kintévőséget".az adás-vétei szerződés irreáis, ameynek egyértemű céja az vot, hogy a részvények a Pegazus Rt. eenőrzése aá kerüjenek (I. sz. meéke t). Ugyanakkor a Pegazus Rt. további 800 db részvényt is megvett egy korábbi Harmónia Rt. tartozás fejében (12. sz. meéket). A Harmónia Rt. részvénykönyvében az utosó bejegyzés dátuma május 23., az azóta bekövetkezett tuajdonosvátozások nem eenőrizhetők. Az aapszerződés semmissége miatt ezek a megáapodások is érvényteenek. 3.) Az áami váaat feszámoása és a gazdasági események regisztráása 3.1. A Harmónia Kereskedemi Váaat feszámoása januá r 23- án az ÁVÜ privatizációs igazgatója egyetértett a Harmónia Kereskedemi Váaat jogutód néküi megszünteté-

20 séve, majd majis 16-án az eőprivatizációs igazgató a váaat feszámoásáva kapcsoatos feadatok evégzéséve bízta meg dr. Hetényi Gábort. Ezze a döntésse a Fővárosi meett működő Tuajdonosi Bizottság nem értett egyet. Közgyűés Dr. Hetényi Gábor május 28-án a Fővárosi Birósághoz benyújtotta a Harmónia Kereskedemi Váaat jogutód néküi megszünte tésére vonatkozó ejárás erendeésére. A kéremét egyszerüsitett feszámoási Fővárosi Biróság 6.Fpk.414/1991/5. határozata október 22-én kerüt közzététere a Magyar Közönyben. A végzésben közzétett teepheyek eimistája nem a vaós heyzetnek megfeeően kerüt összeáításra, mive abban oyan címek is szerepetek, ameyeket korábban a váaat tárgyi apportként, ietve adás- vétei s z e r ződésse a Két Kamár Rt-be átadott (P.: Pauay E.u. 56., Fürst S. u. 3., Vajda P. u.., V adás z u. 29. ). A Főváros i Bírósághoz benyújtott kéremet követő napon (május 29. ) Rácz Ernő e ngedéyezte, hogy a feszámoó "a Harmónia Ker eskedemi Váaat fe számoásáva ka pcsoatos kötségek fedezésére - utóagos tétees _eszámoási köteezettség meett - a váaati vagyonérték 5 %-áig szabadon rendekezzen. " A feszámoási ejárás sor á n femerüt kötségeket és azok e számoását a 20/1986. (VII. 16.) és az azt módosító pénzügyminiszteri rendeetek s zabáyozzák, az ÁVÜ nincs fejogosítva ezektő etérően intézkedni. Az ÁVÜ e őtt -a kezdeti, a "bizami e v" aapján efogadott épések után - nyivánvaóvá vát, hogy a váaati biztos működése károka t okoz november 25-én dr. Csepi Lajos, az ÁVÜ ügyvezető igazgatója evében értesítette dr. Hetényi Gábort, hogy azonnai hatáya f e menti váaati biztosi megbíz atása aó. Kezdemé nyezte a Fővárosi Bíróságná feszá mo tói megbizatásának fefüggesztését ( 13. meék et ).

21 E kezdeményezésre a Fővárosi Biróság január 2-i váaszevében közöte, hogy a feszámoás közzététeéve megszűnnek az aapitó szervnek: - a gazdákodó szervezet vagyonáva és megszüntetéséve kapcsoatos jogai, a feszámoó szeméyére vonatkozó jogositványai; a váaati biztosokka kapcsoatos jogai ( 14. sz. meéket). Tehát az ÁVÜ kezdeményezése - adott formájában - nem járt sikerre, s ezt követő a kiaakut heyzet feodására irányuó újab épése nem feet meg a törvényességi eőirásoknak. A bírónő eveét követően sem intézkedett a jogszerű áapot heyreáitására vagyis nem vonta vissza az új váaati biztossa kötött megbízást. A többször módositott évi. tvr.-ben fogataktó e- -~ térően Rácz Ernő, az ÁVÜ munkatársa december -jén munkasze r ződé st kötött dr. Dobos Gáborra, akit váaati biztosnak nevezett ki a feszámoás aatt áó Harmónia Kereskedemi Váaathoz. A munkas zerződés 7. pontjában fehatamazza a váaat privatizációjáva összefüggő mindazon intézkedések meghozataára, ameyre a törvé nyek és egyéb jogszabáyok egyébként a váaat esőszámú vezetőjét fejogositják (15. sz. meéket) december 6-án dr. Dobos Gábort - mint az áami vagyon képviseőjét - további feadatokka bizta meg, "az áami vagyon séremére ekövetett visszaéések aapos gyanuja miatt" 'december 18-án pedig a fe zámoási teendők foytatására szóította fe (16. sz. meéket).

22 A bíróság áta kihirdetett feszámoó és az új váaati biztos tevékenysége között a hatásköri viták és bizonytaanságok keetkeztek, az egyszerüsített feszámoás nem haadt az evárható ütemben. Az új váaati biztos tevékenységéve összefüggően december. és május 5-e között küönfée jogcímeken (munkabér, járuék, szakértői díj, QUESTOR Brókerház ), össz esen eft kifizetés történt, amit az ÁVÜ kérésére a Két Kamár Rt. fizetett ki A vagyoneemek kimutatása A feszámoó áta október 22-ei áapotnak megfeeően összeáított feszámoási nyitómé reget - az ÁVÜ munkatársának szignójáva - a Fővárosi Bírósághoz benyújtották, majd azt az ÁSZ vizsgáat megkezdését követően visszavonták. Az ÁVÜ áta jóváhagyott pédányt a vizsgáat időtartama aatt nem tudták bemuta tni. Megáapításainkat a feszámoó és a könyvvizsgáó áta aáírt másoati pédányra tesszük meg. A méregre vonatkozó észrevéteeinket a megáapodásokban fogat vagyoneemekre korátozzuk. Az május 3-ai megáapodás aapján visszakerüt 84 db üzet a Harmónia Kereskedemi Váaat mér egében az immateriáis javak között 75 MFt-ta szerepe. Az évi LXXIV. törvény végrehajtásáva összefüggésben a számvite i és nyivántartási feadatokra kiadott PM Útmutatója szerint a z üz eteket könyv szerint i é rtéken, a non Számaosz-

23 táyban is nyiván ke tartani, amey a rendekezési jog korátozását fejezi ki. Jeen esetben nem ez történt, mive a Harmónia Kereskedemi Váaat méregében csak az immateriáis javak között szerepe vagyonértékeő áta feértéket értéken. Az eszközök összesen sora a 65 MFt-ta magasabb értéket mutat a vaóságos heyzetné, mert a könyv szerinti értéke csak 9,8 MFt Az május 10-ei szerződésse összefüggően a váaatná az ÁVÜ-re átszát részvények az Útmutató eőírásaitó etérőerr szintén nem a "O" Számaosztáyban kerütek nyívántartásba vétere, hanem váaati tuajdonként, a vagyoni bet étek számán mutatja ki. Az eőprivati zác iós tv a aapján a Két-Kamár Rt. részvényei az ÁVÜ tuajdonát képezik. Ugyanezen részvényeket a Két Kamár Rt. - a hivatkozott szerződés aapján - szintén saját esz köz ként mutatja ki. Ez nem a megfeeő tuajdoni áapotot rögz íti. A váaat és a Két-Kamár Rt. eszközei között hamozottan kerüt kimutatásra 59 MFt értékű eszköz. A Két Kamár Rt. méregében ez az eszközérték a szerződésb e n fogat részvé nyfajták aapján küönböző méregsorokon szerepe. Ekönyveték annak eenére, hogy a Fővárosi Cégbíróság az május 2-ai közgyűés áta efogadott aapszabáymódosítást a vizsgáat ezárásáig sem jegyezte be. Az évi méregükben az az évbe n végrehajtott aaptőkeemeést a cégb í rósági végzés meghozataáig nem könyveték, évben a részvény-á taakításáva együtt járó részvényvásárást - a bejegyzés hiányában - kimutatták, hoott ez i s cégbírósági bejegyzés függvénye.

24 A részvényvásárás eenértékét - a szerződés szerinti határidőre a Két Kamár Rt. nem tejesítette; ÁVÜ feé fennáó tartozásként az egyéb passziv eszámoások között mutatta ki. Időközben a Két Kamár Rt. mintegy 8,2 MFt bevétet ért e a dogozók és Szabocsiné Oajos Gabriea részére történő részvényeadásbó. Az ebbő származó bevéteét nem utata át az ÁVÜ-nek, mive a részvények eenértékének kicizetési határideje a május 10-ei szerzödés szerint december 31-e. Októberben azonban az ÁVÜ a vagyonrnozgásokat és a pénzátutaásokat eáította. (8. sz. meéket) A szerződés 1/b. pontjában szerepő 59,3 MFt értékű ingat an és vagyoni értékű jog adás-véteét rögzítették. Ez a követeés a Harmónia Kereskedemi Váaat méregé ben a vevő számán szerepe, száma kibocsájtás a váaat részér ő nem történt, eenérték átutaására nem kerüt sor. A Két Kamár Rt. ezt a tartozást is ÁVÜ tartozásként mutatja ki, az egyéb passziv eszámoások közöt t, pedig ennek a váaat a tuajdo---- nosa. Fecseréödtek a tuajdonosok, a két méreg között nincs meg a számvitei összefüggés, ami többek között a szerzödés hibájának a következménye. A Két Kamár Rt. eszközei között nyivántartásba vette az 59, 3 MFt értékű ingatanokat, ameybő 44,5 MFt vagyoni ért é kű jog, 14,8 MFt tuajdon a Mexikói úti ingatan. A Födhivata ezen ingatanra a Két Kamár Rt tuajdonjogát a cégbírós ági végzé s hiányában nem jegyezte be. A Két Kamár Rt. könyveiben történő szerepetetése ezért a szerződésre vaó hivatkozássa nem efogadható, mert a Ptk (3) bekezdéseszerint ehhez az ingatannyivántartásba vaó bejegyzés is szükséges. Ezt az 52/1988. (XII. 24.) PM rendeet. sz. meéket 19. Beruházások 13. bekezdésében fogatak is aátámasztják.

25 A szerződés 1/c. pontja a Fórum Kereskedemi és Szogátató Rt 14 MFt-os részvényeinek 21 MFt-ért történő adás-véteét tartamazza. Ezen ügyetre is az eőzőekben emített eőprivatizációs tv. és az ezze kapcsoatos számvitei eőírások vonatkoznak, ameyet a váaat szintén nem tartott be, az ÁVÜ pedig nem igényete ennek betartását.a Harmónia Kereskedemi Váaatná a vevőszámán vaó kimutatásameett a "O" számaosztáyba is nyiván ke tartani, mert az ÁVÜ-t ieti meg a véteár. A Két Kamár Rt. - eenérték fizetése nékü - eszközei között szerepeteti a Fórum részvényeket, hitefevétekor sajátjaként kezete és a hiteezőné etétbe heyezte A szerződés 2/a pontjában 20 MFt opció fizetési szerepenek. A számszerüségek aapján ez véteár értemezhető, hiszen a szerződés 2/b. pontja adás-vétei ügyet 139,2 MFt és a 20 MFt opció 119, 2 MFt-ban rögzíti. fetéteei eőegként az összes küönbségét --~ A szerződés és megáapodás számvitei nyivántartásának hibái, hiányosságai döntően abbó következtek, hogy a szerződések tartamiag nem votak egyértemüek, a tuajdonvi.szonyokat nem tisztázták, egyes törvényi eőírásokat is figyemen kívü hagytak. A méregvaódiság követeményeinek a méregek nem feenek meg. A Két Kamár Rt. mérege induó áapotként a 60 MFt-os aapítói vagyon meett 48,7 MFt fehamozott vagyon csökkenést mutat ki. A rendekezésünkre bocsátott dokumentumokbó megáapítható, hogy évben sem a Feügyeő Bizottság, sem az Igazgató Tanács érdemben nem fogakozott a vagyoncsökkenés mérsékéséve, így a Gt. 42. (2) bekezdése értemében a könyvvizsgáó köteezettsége ett vona a cégbíróságat értesíteni.

26 Iyen vagyoni heyzetben döntött a közgyűés májusban a dogozo és a saját részvény-vásárásró, ameyek csak a fehamozott vagyonbó fedezhetőek.ezt a tényt a szerződés megkötésekor sem a váaati biztos, sem a könyvvizsgáó, sem pedig a Két Kamár Rt. ügyvezetése, feügyeő bizottsága nem vette figyeembe, ezért feeősség terhei őket. Az ÁVÜ feé 139 MFt-os fizetési köteezettséget váatak, ameynek tejesítéséhez nem rendekeztek megfeeő fedezette, mive a saját tökét megtestesítő eszközérték a 20 MFt-ot sem érte e, azaz csak töredéke a fizetési köteezettségeknek A feszámoás aatt áó Harmónia Kereskedemi Váaat október 22-ei zárómérege a feszámoás kezdetén 214,8 MFt összes eszközértéket mutat ki. Ezze szemben - az eőzőekben jezett részvények ÁVÜ-t mintegy 80 MFt-ta kevesebb. nyeenőrzés megiető eenértéke miatt Ugyanakkor a 2,5 MFt értékű, MÓDI-tó megvásárot részvénycsomag nem szerepe a feszámoáa váaatná tartott, tétees si méregben, hoott részvé során azt bemutatták. Errő jegyzőkönyv is készü t. Hetényi Gábor június 4-én ket szerződésben aáírta, hogy a MÓDI-tó megvásárot Harmónia Kereskedemi Rt. részvényeit az ÁVÜ "részére privatizáásra feajánják". Júius 9-én evében tájékoztatta az ÁVÜ-t, hogy "a Pegazus Rt-n kivü más ajánat nem érkezett". Ezze megtévesztette az ÁVÜ-t, mive nyivános meghirdetés nem történt. A Pegazus Rt a részvényekért határidőre nem fizetett, így az adás-véte meghiusut. A feszámoási méregben a 2,5 MFt részvény értéket ennek eenére nem áította be. A feértéketen nyivántartott üzetek 65 MFt-os értékküönbözete, és a Módi részvények eenértéke egyenegeként 62,5 MFt-ta nagyqbb eszközérték szerepe a feszámoási zárómér-

27 egben. Ezt Feischer Ferenc könyvszakértő hite esítette (17. sz. meéket). A fes zámoás i méreg ekészítése óta könyveést nem foytattak a Harmónia Kereskedemi Váaatná a vizsgáat ezárásáig. A feszámoási ejárás gazdas ági eseményeine k könyvvitei es zámoása nem történt meg. Ennek az az oka, hogy a váaatot terheő kifizetéseket a Két Kamár Rt.te jesítette szabáytaanu. III. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK t.) Összefogaó következtetések A Harmónia Kereskedemi Váaat korábban jó működő nagy- és kiskereskedemi tevékenységet végző áami váaat vot. Az évi társaságaapításokat a gazdasági társaságokró szóó törvény szerint hajtották végre. Ennek sorá n a tevékenys égek és a hozzá tartozó ingatanok megosztása oy módon történt, hogy az egyik társaság csak kiskereskedemi tevé kenységre épüt a tejes botháózat apportáásáva, a másik pedig nagykereskedemi tevékenységre szakosodott - ingatanok nékü csupán árukészette. Az aapításkor a vagyonértékeés, az apportista összeáítása, a pénzügyi-számvitei rendszerek kiaakítása nem megfeeően történt,eazdákodásuk ös szefoyt,többek között azért is, mert a váaat igazgatója egyszeméyben a társas ágok eső

28 számú vezetője is vot. Az aapítás probémái miatt áandósutak az eszámoási viták, ez is indokota a váaat áamigazgatási feügyeet aá vonását, a váaati biztos kinevezését. A váaati biztos femérte a társaságok vagyoni és pénzügyi heyzetét, majd ezt követően az ÁVÜ-höz benyújtotta a privatizáásra vonatkozó javasatait. Ennek végrehajtása során számos törvényi eőírást megsértve tevékenykedett, nem járt e keő gondosságga az áami vagyon védeme érdekében. Az átaa aáírt szerződések sértik a Ptk, a Gt, az eőprivatizációs törvény, az Ápt, az ÁVÜ törvény és a feszámoásró szóó tvr. több szakaszát. Az áami vagyon értékesítésekor oyan kusza tuajdoni heyzetet teremtett és adás-vétei akciókat váat, ameybő az ÁVÜ-nek bevétee nem származott. A szerződések eenőrizheteten követeések eismerését, beszámítását, tartozásátváaásokat, ingyenesbő visszterhesre cserét átruházásokat tartamaznak. Ez az ejárás nem tekinthető az áami vagyon feeős kezeésének! Ezt feismerve az ÁVÜ október 30-án eveében a vagyoneszámoásokat és pénz átutaásokat fefüggesztette Az ÁVÜ Eőprivatizációs Igazgatóságának képviseői az áami vagyon privatizációja során nem jártak e az evárható gondosságga. A bizami evre hivatkozva a váaati biztos javasatait jóváhagyták, ietve a szerződéseket eenjegyezték, anékü, hogy azok jogi feüvizsgáatát evégezték vona, amit beső szabáyzataik egyébként eőírnak. Nyiatkozatuk szerint dr.hetényi Gábor férevezette őket, s 1gy vátak részeseivé a törvénysértéseknek. A váaati biztos hibás tevékenységének feismerésekor pedig nem intézkedtek gyorsan és határozottan.. További jogsértéseket követtek e az új váaati biztos kinevezéséve.

29 Az eőprivatizációs törvé ny végrehajtására feá ított E ő privatizációs Programigazgatóság munkatárs ai nem t e jesitették az eőprivatizációs törvénybő adódó azon köteezettségüket, hogy az ÁVÜ-re átszát társasági részesedéseket nyivá ntart ásba vegyék. A szabá yosan bejeentett Két Ka már Rt., Harmón ia Kereskedemi Rt. és a Fórum Rt. részvényeit, majd később a MÓDI-tó megvásárot részvények nyivántartását bemutatni nem tudták. Ebbő következtethető, hogy a privatizációs bevéteeket, kintevőségeket sem tudják nyomon követni. A minimáisan 100 MFt névér tékű részvény eenértékébő semmi nem foyt be az ÁVÜ számájára, hoott ezek privatizációja több mint egy éve megkezdődött. A kiadások viszont a többször! vagyonértékeések, a váaati biztosok és szakértőik díjazása, az ü z etek e őprivatizác i ó ja stb. miatt jeentősek ettek. Az ÁVÜ közepén feis me rte a váaati bi z tos áta megkötött szerződések j ogi probémáit, ennek e enére ne m é t jogositványaiva (p. vagyonevonás). A mai na p ig sem kezdeményezte és n em á ította heyr e a törvényes á apotot. A mér egekben a - megáa p ítások között rész etezett- számvite! hiányosságok sértik a méregva ódiság evét, a bizonyati rend és okmá nyfegyeem kritériumait mindhárom s zervezetné. Az á a mi váaat eszközei között szabáytaa nu fe é rté keve nyivántartott 84 db ü z et 75 MFt-os értékéve azt igyekeztek aátámasztani, hogy a váaatná az áami vagyon rendeke zésre á a rész vények egy r észének eenértékeként. A 84 üz et reáis é rtéke azonba n több év múva, a privatizáció befej ezését követően á a pítha t ó meg. A számvitei hiányosságok döntően a bbó adódtak, hogy a megá apodások jogiag megaapozatanok votak és nem aakitottak ki egyérte mű tuajdonosi heyzetet.

30 Az egy éve tartó privatizációs foyamat nem hozta meg a kívánt eredményt; a társaságok gazdasági-, pénzügyi-, tuajdonosi heyzete kritikus, az áami váaat feszámoása pedig eát. A kiaakut heyzetért feeősség terhei a váaati bíztost és az ÁVÜ munkatársait. Az ÁSZ pénzügyi-gazdasági eenőrzése áta fetárt tényáás aátámasztja azt az aapos gyanut, miszerint a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizációja során oyan vagyoni hátrányt is okozó visszaéés történt, mey miatt fevetődik a büntető ejárás kezdeményezésének indoka. Az Áami Számvevőszék - miután fenná az aapos gyanu, hogy a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizációja során vagyoni há-trányt is okozó visszaéés történt - a "Jeentés"-t a szükséges intézkedések megtétee érdekében megküdi a Legfőbb Ügyésznek. 2.) Javasatok Az Áami Vagyonügynökség ügyvezetése - Mive a szerződések semmissek, ezért hívja fe a szerződést kötő feeket az eredeti á apot heyreáítására, rövid határidőve. - Amennyiben ennek nem tesznek eeget, indítson pe rt saját nevében a feek een az eredeti áapot heyreáítása iránt.

31 Áapitsa meg saját és megbízott munkatársai feeősségé t törvénysértések és az áami vagyont ért kár összegének fetárásáva. Szigorúan követeje meg a törvények, a beső szabáyzatok betartását. - Eenőriztesse az évi LXXIV. Eőprivatizációs törvény szerinti társasági részesedések ÁVÜ-n beüi nyivántartási rendszerét és ennek működtetését. - Az eredeti áapot heyreáítását követ ően értesítse a Fővárosi Bíróságat a feszámoás aatt áó áami váaat pénzügyi heyzetérő. - Kezdeményezze a Harmónia Kereskedemi és a Két Kamár ~t-né, hogy = jeentsék be közgyűésen a szerződések semisségét, és áítsák heyre az eredeti áapotot a tuajdonviszonyokban és az ezt tükröző számvitei nyivántartásaikban; = önrevizióva méregbeszámoójukban a vagyoni heyzetre vonatkozó megáapítások korrekcióját hajtsák végre; = a Fővárosi Cégbíróságná kezdeményezzék a heyreáított tuajdonviszonyok és aapszabáyok bejegyzését. Budapest, június István )

32 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-8-/1992. IV. M E L L É K L E T E K a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizáásáró, az áami vagyon aakuásáró készüt jeentéshez -= június

33 sz. meéket ÁVÜ evee dr. Hetényi Gábor váaati biztos részére 2. sz. meéket A Harmónia Kereskedemi Váaat (1990. október 24.) evee az ÁVÜ Eőprivatizáció Programigazgatóságának 3. sz. meéket Az ÁVÜ Eőpr i vatizációs Programi gazgatóság evee dr. Hetényi Gábor váaati biztos részére (1991. ápriis 18.) 4. sz. meéket Megáapodás (1991. május 3. ) a Harmónia Kereskedemi Váaat é s a Harmónia Kereskedemi Rt között 5. sz. meéket Megáapodás (1991. június 4.) a Harmónia Kereskedemi Váaat és a Harmónia Kereskedemi Rt között 6. sz. meéket Szerződés (1991. május 10.) az ÁVÜ és a Két Kamár Rt között 7. sz. meéket Fővárosi Főügyészség indítványa (P /1992/1-II.; február 21.) a Fővárosi Bíróságnak, mint Cégbíróságnak 8. sz. meéket ÁVÜ Eőprivatizációs Programigazgatóság evee (1991. október 30. ) Két Kamár Rt enök-vezérigazgatójának 9. sz. meéket ÁVÜ Eőprivatizációs Programigazgatóság evee (1992. január 29. ; ) Két Kamár Rt enök-vezérigazgatójának

34 sz. meéket Társuási megáapodás (1991. május 3.) a Pegazus Rt Kamár Rt között és Két :. sz. meéket Adás-vétei szerződés (1991. december 14.) a Bíbor Kft és a Harmónia Kereskedemi Rt között részvényvásárásró 12. sz. meéket Adás-vétei szerződés (1991. december 13.) Pegazus Tours Rt és a Harmónia Rt közötti részvényvásárásró 13. sz. meéket ÁVÜ ügyvezető igazgató evee (1991. november 25.) dr. Hetényi Gábor váaati biztos részére 14. sz. meéket A fővárosi Bíróság evee (1992. január 2. ; 6.Fpk.414/91/9) az ÁVÜ Eőprivatizációs Programigazgatóság részére 15. sz. meéket Munkaszerződés (1991. december.) dr. Dobos Gábor kirendet váaati biztos és az ÁVÜ között 16. sz. meéket ÁVÜ Eőprivatizációs megbízásáró Programigazgatóság evee váati biztos 17. sz. meéket Harmónia Kereskedemi Váaat feszámoó zárómérege 18. sz. meéket ÁSZ áásfogaása az ÁVÜ észrevéteeire

35 sz. meéket ÁSZ áásfogaása a Két Kamár Rt. ész revéte eire 20. sz. meéket ÁSZ áásfog aása dr. Hetényi Gábor feszámoó észrevéteeire --

36 ..... Aiami VagyonUgynB k ség. sz. meéket a V- 8-11/ 92. sz. jeentéshez Buda pest, november 2 0. ~.399 Budapest P!.?08 Hi v. sz : Het é nyi Gábor e.ucjaoes t ur részére! i\z 1\i!ami Vagyonigynökse.g g <:z.~ a to ta nácsa é) Ha rma ni a Kereskedc-~ rrri V á -~~ 1 a t o t á 1 a m i g a z g a t ás i fc,! U t; y e e t. a i i 1 v o n t é.!\ 2 '1990. r~ v i VII. t örvény 16. para,grafus<:1 aapján, ö nt november 20 - hatáya május 31-Ig a Harmania Kereskedemi Váa at h oz váaati biztos ként kirendeem. A j e en kinevezés i r.dckot Gst ben meghosszabit ható. F c: t a dat.:; : A Harmoni o ~ er es k e demi V~iDia~ pr i v 0tizac : ójv n a k 8ökészir óse. i\ v.i 1 1 a a t i vag yont é rintö vaamennyi k érdésben kizáróag ö n járhat e. Igy a Harrnonia 4 1 ta eözöeg étrehozott va a mint a Har monia Ker. Vá.od a t és a Harmania Rt k özötti v.agyonme_gosz t ás i peres e j ~ r éú_; során a z á é1rni vagyonrészt i e tve a Harmoni a Váaatot ön képvisei. i \ Vf1aat és Harmoni a többségü Ka már Kft. szervezeté nek vaamint pénzügy i heyzetének átviágittat.ása. Az átviágítás e r edményeként szükséges intézkedések megtét e e.

37 Vé~eztesse e B<: e mut id0 s zak vagyonmo2gásának r") e nörzését.. Enn0 k eredményétő fu~góen te.e;ye rne _P, az indokot inté zk r3dése ket. :":unk~tja soc á. n.fo varnat o~.an t 2tj é k oz t assa v.~a at a apító Fizetésé t hav i 3 5 ezer Ft-ban áapitom meg. me yet a Harrnonia Ker. Vá ~ at fo yosit. Munkájához sok sikert kivánok. ijdvözette.--..

38 - ÁLLAMI VAGYONÜGYNÖKStG IGAZGATÓTANÁCSA Harmónia Váaat Budapest Tárgy : Áamigazgatási feügyeet aá vo nás erendeése Budapest Fő város Tanácsa 481/ 1. a-b/ VB számu VI.21-én ket határozatáva Dohánybot Váaatként aapitott, majd a /35/85. számu, juius -én ket határozat aapján váaati tanács átaános irányitásáva müködó Harmónia Váaatot az áami váaatokró szóó, többször módositott, évi VI.törvény 42 / A (3) bekezdésében fogatak szerint, az évi VII. törvény 10 () bekezdés e) pontja aapján - figyeemme a 12 () bekezdésében fogatakra - az Áami Vagyonüg yn ökség Igazgatótanácsa áamigazgatási feügyeet aá vonja. Az DrszággyGés 20/1990. (III.2.) sz. határozata az önkormányzati irányitásu váaatok áamigazgatási feügyeet aá vonásának fetéteeit rögziti. Az Áami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa a váaat jeenegi heyzetét méregeve, az emitett fetéteek figyeembe véteéve hozta meg döntését annak érdekében, hogy a váaat további müködésében és a vee kapcsoatos döntésekbe n a vagyonpoitikai irányevekben fogatak érvényesithetók egyenek. Budapest, október 12. ~... -t_ jt j /\.._ i Dr. Mád~F'érerrc \ az Igazgatótanács e\:t- öke ' ~ '~Á.. r' ~

39 . 2. sz. me éket - -~" a V-B-11/ 92. sz. jeentéshez Á~i Vagyonügynökség eőprivatizációs procramicn zgutósúga... ~ ' Jj u d ~ p e s t o51. noosevet tér 7-ü. 9o. október 24. iv:jtkozvu az 199o. évi L XXIV. törvéey 4. (2) bck.-ben chart, ~ötc~zettségr~, vu umin t a végrehaj tá.'jáve ko :p cse:>-. :J to8 tee ndőkrő u io ti Viággazdaságban és u _ ''igyeőbcn Jc~jc e nt útmuta tóban meghatározott!eudatokró. sz616 'táj C::ozta$ásra, maéke te.j;,.. :~gküdöm a Harmónia Kereskedomi Vúaut befektetéseir61 kéozitett kimututúnt. ~ v A+~at _ tuf3~donában üzet nincs~ A nw.\apest Dank. UószvénytáraaoáGben évő' 2 mii6 L't érté::u ró n~~ vé 11,y bemutatóra szóó 6r~ékpupir. - J'. IIormónia Korcs kede_mi Héazvéeytársaoágben a váau t rés zes edéoc JJ,29 ~, ez névre sz6~6. réazvé~t tartamaz. A Pó~~. Réa~v~~táraaaágban a yáuat részesedésének ará- J..._....,, ~ ~- ~ ' -... : n.yu _ J,JJ% ~ Eiz névreaz6.6 réazy-é~ekb61 á :. - A Kamár I\~r~aked~mi K.tt-ben. a váau t réazesedéue 97, 7. 9 ;-~, a ferínm~;adó u~ie t~éaz a Pe~~~~a ~ nészvéeytárs~ság tuo.jdo-..., nó.bon vo.n. '.: ' \, A tcefonkötvétcy és az Mtf.B kötvón.y. bemuta t6ra sz érték-..._..!. rapir. \.,. ~ ~., p... 'o.... "... ;.::.L, ~ A váaat étszámát foyamatosan csökkenti, s u i múr Ke~eskedemi. K!t~ve v~16 egye~uéo~t ~ terve~i. Tájékoztetáaom azivea tudomásu véteiét.kérem. -~-! ; _... - ' \ u~.mj Dr. Nagy Oszk~ igazgat 6

40 ~ f" '.. i. ', ;. ~ '( Ifurm6nia XereDkcdomi Váaat puduvcot, VI.Nugymozó. u. 3, 2.az.meéket - K... I M - U... T A -T Á S a Harmónia ~orookedem,i Váaat befektetéseirő 1. Héazvónyek: 1.1 Dudapost Bank t. L~ Harmóni~ Kereskedemi nt.. 3 P6r~ óozvénytáraaaág..;.., "érték Pt. ÖSS~SEN t.. '. ~-;".-, t... ' 2.ooo.ooo Joo.ooo. ; '. " 4. ooo. ooo.- A4 Joo.ooo.-,L, VuBoni betét: ~ ' ' ' - 1 ' ~!.. 9,.. "'...::.: '.._ '',., '..,, _; :.....;;: ~... :' ~. ",':'"' ' - ~.. ~... \,./, t :!,:,,.. v.-" \. '..,. ~... "' j.... _....:. ~.r~ -. (. ' '.. :. ~- -~: ' ' : i 44.2oo.ooo.- '.... ),... ~ ~ _.. ;"~ -. :/.-,,~ J,...~ :r".. t.::.: -( 1:,. ~.t: f-~- ;~ : ""':( ~. ~ -." --t:5 ~:.t: -, ~ -. ~... ~: :~ t _. J. Te:~!onkéStvény. ;. :< ~:.. ~>.:5 1.,.. : '.. ~- :<b... :;:,. : 'oo. oqo. -.- "- -'. 1 -~ ;! \. ; ; _,; ',.' ' ''.... -~ -~. -~Í : -) ' ' ~~ \ ~ ÖSSZESEi; ). 2 MNB kötvéey... -., ;,:... " -...,., ' ~ '.. i, -.!:. : o o o.- 1.9J9.ooo,- ~ : ~,: ~::,._.Y' ; ~...t.- <.. '... ;..:. ~ '{ : ~.' " ~ ~. "';1 '... _,...:.-. ~. :... "'MPW,qss~ES~N: -. : ' ' 9o ooo.- g~===~;q;;g:;qaa~=a~=====~===a=. ::\ '.. '.,. ~ :" 'j ' - ~.. / (; J' ~t~

41 " ALLAH! VAGYONÜGYNÖKSEG Eöprivatizácós Programigazgatósá ga Budapt!st, Pf Teefon: ~ o6--"b -: i-~ H íí/l /,.. HARMONIA Keresked e mi Váaat BUDAPE S'f VI. Na qym t::z ö utca Hivatkozássa a f. hó 24 -én ket T/421 z6m6 bejeentés ikbon foga t a k'é, kérem, szíveskedjenek fei.ivizs' cini ctz ú.n. " 2. szá mú mt:é k et'' téteeit abbó a szempontbó,hogy azokat az é vi LXX I V.törv ~ ny 14. /1/ és / 3/ bekezdésében fogt eoirások szeri11t á i tot tá}~- e össze. A 14.!J 1 / bek ez dé s~ sze 1 nt ugyanis csak azokban a gazdasági társaságokban f e nnáó é rdeke t égek tartoznak e t ö t-v é ny hat á ya aá, amey gazdasági társaságok ~ a törvény hatáybaépése kor- a 2. /1/ b e ke zdé sében meghatin pzott i.izete(kt!)t is i.i zemetetn2 k. Igy küönösen fei.ivizsgáandón a)< t a r tjuk a bej Edentés\übt.:: s z e r e pe t;:e t ett Budapes t Bauk Rt., Te ef~n kötvény, MNB kötv.i:uy u~ tesor okat. Fehívotn továbbá szives figyemüket arra is, hogy az 1990.év i LXXIV. t ö rv ~ ny 1.~ / / b ~k0z d és~ s 2er~nt a tö~véa1y hatá ya azokra a gazdasági teirsaságakra i s kiterjed, rneyne k t ~ gjai kizá róag áatn i váctatok va~y e gy ~ b á ami g azdákadó szer~ ~k.. I gen s i.irgös feüvizsgáatukat követöep ha adé ktaanu sziv~skacje n e k ir.~sb e i nyiatkozatot adni, vagy :( szükség szerint) új b~j e t:o n t~st készíteni. Ké rem, hogy eze(ke)n :szíveskedj enek feti.tntt:tn a váaat adói gazgatitsi azonosító számát is. ' Budapest, 1990.évi október hó 31-én. j i

42 . ' ~....,, c' -.:.: 1: ~ :"1meékfet ~ n <n ~ tt! - "- ~~ a V-B-11/ 92. sz. jeentéshez Programigazgatósá~ Ir.t. sz.... ~ -:.. _ i... t\. " f,.. ;.,.: t.... ;. -; Egyetért~k a Ha imórir~ megfeeő ~agyonrész e ">:-. :..~észvénytársasággal :., ;.:. 1- J j.... : :.1..;,.s... -.,..... f "'. ""' a~ áami részesedésnek tisáva és az abbó aa~it~ndó _";\,. Ké t.}:amár _Egyben értesi tem, hogy tis2teetdijinak vitoz 31-iq meghossz.e.bbitom. - '::;. 1 : _, \.1 \, ~~\!:.~ ~: :-::'. Budapest, ápr1s '.. i :,_ :. ~. ~ ~. ~.!_!,.~...: ;.~:!~C:, i.!..,i"'-;o~o--:.t-...,(.,.. :... ""'... _ :.. :... ' ~-,_,. ;, ; -.1 :... >:::-~' ~~ ~.....,~.: '. ':....:.~. '..

43 , M E C A L t A P O D urr.e :y 1 -:! tr~: jött ug:yrós~rő: u Harmónia Kurcskedomi Váuut Hetényi Gábor, AvU úta kirendet váauti HÚsrtj :.;z rő: 4. sz. m81ék3t J/ a V-B-11/92. sz. je8ntéshe 1 ~ A s.,,, ~ (képvisei: Dr. biztos) Hurwóniu Ki..:' U!.kedomi Hé!J zvónyt Lirsosóg (kép vid ei: J"estyán:.:.:~kyné Jrim Jú.i.u, ügyvezető igazgutó és Adaberto :Fu~ d. L! Z iguzi~ató:j~~-~ enök:) között uz uuirott napon 6u heyen, uz aant irt fetéteek mectt:. ;.;zerződő f c 8k me~~<iupi t j ák, hogy u z edd ig i peres é~ p: renki v ü i v i tá:j k~rd ~!.(Ükct egy ez nég j egcimén kivúnj ák :cendczrü, oy módon hogy a j een ok iru t aúirúsu utún 0:4 ~ti.. :i Ci. v i túkbó 01:.Yi~::J!JU :J:.:C:IIben egyik féndc fj(;ui C! :~-. ;..;...:t úhüteuiü újvet e!!w. :?../ A Huc::10nin Keresct..:ü.: m i Vt:ua t ( tov~ibbia eb un: HKV ) u it'js:óuit: KereskGdídHt :L HéBzvónytár sa r.higná ( tovúbbiukb::w ; 11Wi') r0;j ~v!ny tuujdonon ,- }'t, ,- }'t/ d b Htf v ef r t~ kü!:>zu vu~1lr u á!j osztuékra j o go s i t ó részvényiwk 2HJO da~ o b~z~~ban. A t ent1 ré sz vénye ibő 2820 db-ot v~~ t:,t:~; : t;.t~:r t i:sk w ; J:i..'urráu éítü~'!gedc:j jogeimén ~tud u c/ HKv u!m ~r :r ú~jzt re - üki c~ t t:fogadja ~ ,. - 'j. A hh'.' vóeeg i:::j fo1 r ;b átengedés j o g eimén figyeenun~ kü o nösef urttt, hogy ö!ev fdupitóju a HH''-nec, a HR'f beuc.ott üf;jju rtj ~ uó útudju ü HKV rt~.szér e t.t meéket I.s2ómu ürt t~ ~ ~~... -~ ~-,.,... _,,,.,.. G"::.u d.:nt i ü z ~~ th.:: y:i. :..:;,~t:.~ ~ k ke~e: ő i-, bér e ti-, tu u j <ion j Of~.H. ~-:;.:~~/';--r;:ügy:-- k ú-t (Ü :~ ; ~,; :;: t~ ~c~~ -~;;ü 1 ~ 1!;-itct en ehh~.:~ :J~üt~út5g~u ~ - uün n, üyd.tj tw ~:~u L,..~:i.r á u :~ I'ü.is kiudúsára. -~ '4./ A!J:.-~t:rző<ió t' 0: dc ti(,::::úü r:.ocinak ü bbtju, huc;y a~ üze e t L! k b ú.l't w.i ezé ~i t úr~_~.vu k<.l1, fe r, ~;; r -.: ó ~.wk ce, é :J tj j e e n okir-l t uiirú ~..;nk o.ri. ~ ruk 6r; ~i.1tt e k.:erüne c a fe:ntiuk sz: int L~. t.l~ :;t u t.. ~J:~úwu w.~ ~ ~t:i :sz~.: J.'iü i Utwnte.'V :~~ :.:'. it. ~..... ~ ~~.:.uw c u::. i z 0 t 0 w t ) w u e :Ly e ~u ~ t 1.1 \.'1', '.Í 1' :.1<:1 ;H Í g i J: o :.t' d ú b un 1. Vi '.'f :.úbórt:th:j'i # Li :. L',atd.t (!t:l. oy fu{.. i..;~ uj i u :~ L. fi houy o [". i i'i' Ú'.tH1j ü u t e j 1: ~~ t ~: c!j U :J t ~ t.:: i. r 0 :.:i :?ot:_; -:<V u ts t i1.j. e t 61 L:~ u~~ t.. JL,~ : ~ : ti ~-.::. : ':~ö d,):3 :J t.: :.i..rt!iüikh j u 1 : ú: ;.i tv~n:., t.. \. / /\.....,,.~ t..,..,., J,.

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben