. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". számú előterjesztés"

Átírás

1 J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda évi tevékenységérő szóó tájékoztatóró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Sport, Ifjúsági, Civi és Kisebbségi Bizottsága 242/2009. (X. 20.) határozatáva javasota a Képviseő-testüetnek Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda étrehozását. Az Önkormányzat Képviseő-testüete - a 1166/2010. (V. 20.) KÖKT határozatában fogataknak megfeeően - a TÁMOP B-10/1 KMR kódszámú "Gyermekek és fiataok társadami integrációját segítő programok" című páyázaton az Ifjúsági Információs Iroda étrehozásáva indut, egyben váata annak a páyázatban meghatározott ötéves fenntartási köteezettségét. Török Tamás a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (a továbbiakban: Iroda) vezetője az Önkormányzat megbízásában fogadja az Irodába betérő ügyfeeket és a kérdéseikre, probémáikra igyekszik megfeeő információt, megodási javasatot szogátatni. Amennyiben nem á rendekezésére a kérdés megváaszoására eegendő információ, úgy azokat beszerzi, szükség esetén az ügyfeet a megfeeő ügyintézési heyre irányítja. Az Iroda programjait népszerűsíti, hogy széesebb körben ismertté vájon annak tevékenysége. Eátja továbbá a páyaorientációs és munkaügyi tanácsadást, ietve információkat gyűjt az aábbi témákban:. Heyi, regionáis és országos kuturáis programok, rendezvények 2. Heyi sportoási ehetőségek, heyi, regionáis és országos sportrendezvények 3. Heyi, regionáis és országos közoktatási és fesőoktatási információk 4. Heyi egészségügyi eátások 5. Heyi szociáis eátások 6. Heyi hivataok eérhetősége, nyitva tartása 7. Országos hatáskörű hivataok, hatóságok eérhetősége, nyitva tartása 8. Heyi és megyei önkormányzatok 9. Heyi, regionáis és országos ocsó száásehetőségek O. Országos utazási és szááskedvezmények (diákigazovány stb.). Heyi és regionáis munkaehetőségek 12. Munkanéküi eátásró szóó információ 13. Heyi abéretek, abéret közvetítők 14. Heyi, regionáis és országos páyázatok 15. Heyi és regionáis segítő- és kríziseátó heyek 16. Ifjúsági információs és tanácsadó szogátató heyek (Eurodesk Irodák) 17.Európai mobiitássa összefiiggő aapinformációk (Y outh Hosteek Európában, csereprogramok) Az Iroda a szogátatásokat mindenki számára, mindennemű megküönböztetés nékü nyújtja. Mindezek figyeembevéteéve az Iroda esődeges cécsoportja a éves korcsoport. Az Iroda szogátatásait ingyenesen nyújtja és az Önkormányzat részére havi beszámoót készít.

2 Fontos megemíteni, hogy szeptember 22-e és 23-a között ismereten ekövetők betörtek a Budapest X. kerüet Mádi utca 73. szám aatt taáható Irodába. A kerüeti rendőrség áta kiáított jegyzőkönyv szerint az ekövetők egy 32x20 cm kerüetű rácsnyíáson keresztü jutottak be és ezen keresztü tuajdonítottak e több nagy értékű számítástechnikai és egyéb eszközt. Az Iroda szeptemberi nyitása óta a kerüetben akó tanuó és dogozó fiataok igen szées rétegének nyújt ingyenes, anonim tanácsadást, szogátatást. Szogátatásaikat a fiataok igényeihez igyekeznek igazítani az aábbi főbb terüetekre koncentráva: Kuturáis: kézműves szakkörök tánc-ének szakkörök tematikus fimkubok Oktatási: továbbtanuás tanácsadások, tájékoztaték korrepetáások, fezárkóztatások nyevtanuó kubok Környezetvédemi: kerüeti tisztasági akciók szeektív huadékgyűjtés a gyakoratban a kerékpáros közekedés népszerűsítése Éetvezetési: önismereti, motivációs, stressz kezeő tréningek párkapcsoati tanácsadás kerekaszta beszégetések a fiataokka az őket érintő mindennapi témákban Szabadidős: természetjáró túrák egész napos és éjszakai sportprogramoka fiataoknak nyári táborok társasjáték kubok Szociáis: veszéyeztetett fiataoknak aapvető kompetenciák esajátításában vaó segítségnyújtás A fent fesorot feadatokat az Iroda vezetéséve megbízott szeméyen kívü önkéntesek és szakemberek (pedagógus, jogász, pszichoógus, szociáis munkás, szocioógus) végzik. Az Iroda profijának kiaakításáná a HA YICO szakmai, etikai kódexet vették aapu. Aapvető funkcióként intemetezési és teefonáási ehetőség biztosított, esősorban munkakeresési ügyben. Az Iroda 2011-es adatai aapján összesen 4387 fő, év októberéig 4460 fő vette igénybe szogátatásaikat, vagy tért be hozzájuk. Az Iroda szükségesnek érezi a fiataok számára a pédamutatást abban, hogy a mai fogyasztói társadaomban az önkéntes munkának mekkora értéke ehet. Programjaikon sok önkéntesse dogoznak együtt. Mindennapjaikban és szűk környezetükben is fontosnak érezik, hogy tudatosítsák a társadami empátia, az egymáson vaó segítés fontosságát. Önkéntes

3 programjaiknak - ameyekke az önkormányzat több intézményének is van ehetőségük segíteni - köszönhető, hogy már az Iroda megnyitása után egy hónappa önáó programokka keresték fe őket és indítottak népda- színjátszó- vaamint rajzszakkört Két éve szinte minden jeentősebb kerüeti prograrnon jeen vannak önkénteseik, úgy mint a Diákfesztiváon (Streetba fesztivá), Csaádi napon, bicikis programokon, stb. A két éves működésük aatt a BÁRKA Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központta és a Kőbányai Ifjúsági és Diáktanáccsa szoros együttműködést aakítottak ki. A BÁRKA Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központta több sikeres programot bonyoítottak e. Ezek többsége foyamatosan fut. Iyen pédáu a "Te mennyit bírsz?" éjszakai sportesemény, a "Nyakunkon az éet!" kerekaszta beszégetések a fiataokka, ameynek témáját egy meghívott eőadó moderája vagy a "Fefedezők" túrasorozat, amey a Budapest környéki kéktúra útvonaak bejárását jeenti havi rendszerességge. A nagy mútra visszatekintő Kőbányai Ifjúsági és Diáktanáccsa, akik a kerüeti átaános - és középiskoai diákönkormányzatok képviseőinek segítenek a hatékony iskoai érdekképviseetben, közös programjaik között emíthetjük a kerüeti szintű rendezvényeken vaó közös megjeenést. Környezetvédemi rendezvényeiket is közösen szervezik meg, ameynek egyik kiemekedő pédája a Terebesi út meett taáható erősen ehanyagot erdőterüet kitakarítása, és az eért áapotok szinten tartása. Az Irodába betérők nagy része emút már 18 éves, így aki kikerü a gyermekjóéti eátórendszerbő, ehetősége van náuk a további segítségkérésre, és reméhetőeg ehetőség van a megodatan probémák orvosására. Az Iroda vezetője a Hivata részére diagramokat készített (1. meéket), ameyben az. diagram a 2012-ben, havi átagban az Iroda szogátatásainak igénybevéteét, a 2. diagram akhey szerinti megoszásban a átogatók számát mutatja be. A 3. diagram tartamazza a és évben az Irodát igénybevevők számának összehasonítását, a 4. diagram a kormegoszást, az 5. diagram a nem szeméyes megkeresések százaékos arányát mutatja be. Az Iroda áta készített beszámoókat a 2. meéket tartamazza. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 4/2012. (. 27.) önkormányzati rendeet (a továbbiakban: Ör.) az Iroda doogi kiadásaira OOO Ft módosított eőirányzatot tartamaz, ebbő november 29-éig Ft összegű kifizetés történt. A szeméyi juttatásokra és a kapcsoódó járuékokra az Ör. 820 OOO Ft összeget biztosított. II. Hatásvizsgáat Az Irodajövője Sikeres működésüknek köszönhetően mára már kinőtték a heyüket, mive sok programjukon hasznának nagyméretű sporteszközöket (pingpong aszta, óriás társasjáték). Az Iroda a kerüetben éő fiataok jeentős részének tud aternatív megodást taáni femerüő probémáikra. Programíjaikra rendszerint 30, 40 fős érdekődő csoportokat fogadnak.

4 A kerüetben jeeneg ez a hey biztosítja a fiataok számára, hogy kuturát környezetben taákozhassanak egymássa és töthessék e szabadidejüket Céjuk, hogy professzionáis szogátatást tudjanak nyújtani a kerüet fiataj ainak, ingyen. Az Iroda működése nékü a egküönbözőbb probémáva küszködő fiataok csoportja maradna közösségi tér és segítség nékü. Budapest, december "J" Törvényességi szempontbó eenjegyzem:

5

6

7 RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Web: radar.cikkegyesuet.hu beszámoója Szogátatásaiokbó túnyomó többségben a munkaügyi tanácsadást vették igényp~ a fiataok ebben a hónapban (önéetrajzírás, munkakeresés, inteijúfekészítés). A minket fekereső diákmunka szövetkezetek friss ehetőségeket tudnak nyújtani a mtmk:akereső fiataokat és közveten kapcsoatot tudunk nyújtani a két fé között. Jogi tanácsadásra és egyeztetésre ebben a hónapban egy akaomma kerüt sor. A Pataky István Fővárosi Gyakoró Híradásipari és Informatikai Szakközépiskoa megbízott szabadidő szervezője részérő megkeresés történt, hogy irodánk egy nagy szabadású csoportfogakozást tartson a 9., 10. évfoyamos osztáyok részére. Az egyeztetés foyamatban van. Az iroda vezetője részt vett a Budapesti Ifjúsági Irodák Szövetségének (BIIRSZ) egyeztetőjén, meynek foyamán fevettük a kapcsoatot a Mobiitás munkatárásáva, hogy a Fiataok Lendüetben programban részt vehessünk, ietve megtörténtek a épések, högy a továbbiakban Eurodesk pontként tudjunk mi.lk:ödnl A téi hónapokban nagyon nehéz megszervezni a fiataok sportoási ehetőségeit, mive a fedett, fűtött termek bérése Kőbányán is, akárcsak a többi budapesti kerüetben magas árakon van. Ennek okán az iroda több kerüeti átaános és középiskoáva megáapodott a termek jutányos árakon vaó bérésérő~ így megodhatóvá vát a fiataok mgyenesen sportoási ehetősége. Az irodában keddenként újra ping-pongozási ehetőségge vájuk a fiataokat, továbbá reményeink szerint hamarosan sikerü eindítani sakkszakkörünket, mey Kőbányán métán népszerű napjainkban. Január 21. Kiránduás: Gödöő Január hónapban kiránduást szerveztünk Gödöőre meynek keretében többek között a kiráyi kastéy kertet, a gödöői vasútáomáson taáható, tavay feújított kiráyi várótermet, ietve a Szent István Egyetemet jártuk be. A prograrnon 12 fiata vett részt~ akiknek az utazás és a beépők ingyenesek votak.

8 RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Január 28. Kiránduás: Jánoshegyi kiátó Ebben a hónapban a második kiránduást a János hegyen taáható Erzsébet kiátóhoz szerveztük:. Témájában csatakozott az egy hétte eőtte szervezett túrához, A kihítót )zint~n tavay újították fe, mikor is 00 éves évforduóját ünnepete. A Szé Kámán térrő induó 15 fős csapat fogaskerekűve, majd gyaog közeítette meg a céáomást A továbbiakban kiránduásainkat a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központta közösen tartandó "Fefedezők" programsorozatok akamáva szervezzük meg, meynek során, a Budapest környékén taáható kék túraútvonaakat járjuk be. ietve a Bárkáva vaó együttműködésünk megújítására is sor kerüt, mive a "Nyakunkon az éet'' eőadássorozat is újra eindut. r ! 15 1o --~--~------~-2_0_1_2_.J_ a_n_u_á_r ~!:=d i.. ~.. ~ L Budapest, február 13. WJ az irodába betérők száma ~ TörökTamás irodavezető 2

9 RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda A RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda február havi beszámoója Irodánk sikeresen páyázott az Eurodesk partneri páyázaton. Az Eurodeskegy oyan, az Európai Bizottság támogatásáva működő európai ifjúsági információ-szogátató háózat, mey jeeneg szinte minden európai országban, összesen kb partner irodáva működik. Az ezekben az irodákban dogozó szakemberek fiataoknak és a veük fogakozóknak nyújtanak teefonos, e-maies és szeméyes információ-szogátatást az európai oktatási, képzési és kuturáis kérdésekrő. Márciustó irodánk ezze a szogátatássa egészü ki. Második akaomma, február 26-án rendezték meg a Vakond futam enevezésű kerékpáros akadáyversenyt, mey a kerüetünk aatt húzódó bányarendszerben zajott. A versenyen a RADAR Ifjúsági Iroda is képvisetette magát egy háromfős csapatta, amey a nehézségek eenére jó szerepet a megmérettetésen. Irodánk mindig is fontosnak tartotta a kerékpáros közekedés eőnyeit, és az iyen események jó akamat teremtenek, hogy ezt népszerűsítsük a hozzánk betérő fiataok között. Február 22-tő 26-ig tartott a Kőrösi Csoma Kőbányai Kuturáis Központ szervezésében megvaósuó,,a KKSZ háromszögesítése" enevezésű képzés, Baatonamádiban. A program során Kőbánya, Szombathey és Komárom diákönkormányzati képviseői mutathatták be tevékenységüket, amit kerüetükben, teepüésükön kifejtenek. A képzés során egy projectbemutatóva a RADAR Ifjúsági Iroda is képvisetette magát, meyben ismertettük, hogy miyen kezdeményezések vaósunak meg az i:fjúságsegítésben, Kőbányán. 1

10 RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda február o i az irodába betérők száma Budapest, március 1. Török Tamás irodavezető 2

11 RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda f_, \~( ~~;-;--~ -- K i~ '';'\'!\( (p,;~.or\1" 'ivz,,'t r-:;:,:it~t;j1f~'1'2<o-;ij~ c;~:12 ~,_,_ ='" ~-~ "-~~~".-_, -- -~---- A RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó ~~~~Q2. 11\~r.~!u;s,~avi Eiús:;:}: j Mtei~er1~J H... _ ( beszámoója,~ JQ.1L{[2o~_[~~ f{!}:fjj Március 7, 28. Eurodesk képzés és taákozó Irodánk, mint arró múthónapban beszámotam sikeresen páyázott az Eurodesk partneri címéért a Közép-Magyarországi régióban. Az iroda vezetője ezáta mint eurodesk koordinátor is töt be szerepet és szogátatásaink nemzetközi kapcsoatokka bővünek. A március 7-ei taákozón és képzésen a Fiataok Lendüetben Program páyázati ehetőségein tú a fekereső munkát bemutató képzés is foyt. Továbbá március 28-án a Közért Ifjúsági Irodában egy regionáis taákozó keretében egyeztettük erre az évre várható programjainkat és a ehetséges együttműködést. Március 15. Isaszegi eméktúra Irodánk március 15-én második akaomma vett részt az isaszegi honvéd sírokná tartandó megemékezésen. A megemékezést egybekötöttük egy kiránduássa Isaszegtő Pécere, meyen összesen 21 fiata vett részt. Fontosnak érezzük, hogy nemzeti ünnepeinket a fiataokka együtt ünnepejük meg, mive hagyományaink fontossága csak így adhatók át a következő nemzedéknek. Március 30. Diákparament A Kőbányai Diáktanács idén megtartott diákparamentjén a Cikk Egyesüet és a RADAR Ifjúsági Iroda közösen vezetett szekciót, mey a kerüeti ifjúságsegítés témakörét mutatta be, meyet a diákönkormányzat vezetői nagy érdekődéssei hagattak. Március 31. I. Fefedezők túra Ebben a hónapban, 31-én kezdetét vette a Bárka Kőbányai Gyermekjóéti Központta közösen éetre hívott túrasorozat, mey a "Fefedezők" nevet kapta. A túrák során Magyarország kéktúra útvonaait tervezzük végig jámi, meyre a Gyermekjóéti Központ és a RADAR Ifjúsági Iroda közösen toboroz fiataokat. A két intézmény cécsoportjába tartozó fiataok gyakran etérő körümények közü jönnek. Egy iyen köteten, jó hanguatú kiránduás keretében sokka közeebbrő taákozhatnak és ismerhetik meg egymást. A nagy távok megtétee, amey eső akaomma 14 km vot (Hűvösvögy- Rozáia tégagyár szakaszon) 1

12 RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda önbizamat és a sikeresség érzését ketette a O részt vevő fiataban. Fontosnak érezzük e szabadidős programok miné sűrűbb megtartását, aternatívát nyújtva a fiataoknak a szórakozásra. Irodánkban a munkaügyi tanácsadást egyre nagyobb arányban veszik arányba. Ennek oka, hogy az emút néhány hónapban több kerüeti ietve budapesti intézménnye, szervezette sikerüt közös együttműködést kötnünk, így ez hozzájárut irodánk népszerűsítéséhez március o !' al irodába betérők száma Budapest, ápriis 2. ;r "'~ i. i \ ')V~ Török Tamás irodavezető 2

13 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Z012 MAJ 1 ~. A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irod ~~priii~}~y~~---~~~~~;ó~----, _ beszámoója ij Joti{t:::J i.~_j(j~?/1( Az irodában minden kedden zajó "Nyakunkon az éet" című fogakozások, meyet a Bárka Szociáis és Gyermekjóéti Központta együttműködve szervezünk, kiegészü! a munkaügyi, éetvezetési tanácsadás áandó ehetőségével Ápriis 3-S. Eurodesk Országos Taákozó és Képzés A Mobiitás Országos Ifjúsági Igazgatósága áta szervezett Eurodesk partnerek országos taátkozón és képzésen a Radar Ifjúsági Iroda is részt vett. A három napos képzés a mentorig és couching feadatok tisztázásá feü, a fiataokka fogakozó mutipikátor aap kompetenciáit is érintette. Hasznos eredményeként együttműködések szüettek közös programokra a partnerek között, több esetben régiók között. Ápriis 13,14,20,21. Kapocs Aapítvány képzés A Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szogáat, Aapítvány szervezésében képzésen vettem részt a fenti időpontokban. A képzés céja, hogy a résztvevőket képessé tegye arra, hogy a magas szociaizációs kockázatok között fenőtté váó, veszéyeztetett, nehezen eérhető fiataokka működő, segítő kapcsoatokat tudjanak teremteni, ietőeg képessé vájanak az érintett fiataok bevonására saját és társaik éetheyzetében jeentkező veszéyek mérsékése, probémák megeőzése érdekében. Oyan módszereket sajátítsanak e, amey révén az ebben a közegben jeentkező probémákat azonosítani tudják, azokra tartamas, fejesztő efogatságot, ietve szakszerű megodásokat tudjanak taáni. A képzés végén a résztvevők egy tesz megírása után papírt kapnak róa, hogy sikeresen tejesítették a fenti kompetenciák esajátítását. Ápris 18. Pogár a heyi demokrciában tesztírás A Civi Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesüet áta 2004 óta megrendezésre kerüő versenyét a Radar Ifjúsági Iroda önkéntesei segítették. A vetékerőn az átaános iskoa 6-8 osztáyok kerüeti diákokbó áó csapatok vesznek részt. A tavaszi versenyen a csapatoknak

14 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda egy tesztet ke megírniuk, mey az áampogári ismeretek meett a kerüet történetéve is fogakozik. Az idei versenyen öt kerüeti átaános iskoa vett részt, összesen nyoc csapatta. Ápriis 23. Budapesti ifjúsági referensek 3. szakmai műheye A Diákközéetért Aapítvány áta budapesti ifjúsági referenseknek szervezett szakmai műheyen bemutatkozott ifjúsági irodánk. Az eőadáson megmutattuk az iroda mindennapjait, szakmai irányvonaunkat, ietve, hogy heyi szinten egy ifjúsági szogátatónak miyen mozgástere van napjainkban o ápriis az irodába betérők száma Budapest, május 4. TörökTamás irodavezető 2

15 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Te: Q-3964 A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda május havi beszámoója Az iroda miné nagyobb hangsúyt próbá fektetni az önkéntes munkára. Ennek jegyében májusban több akaomma sikerüt a fiataokat mozgósítani kerüeti eseményekre. Iyenek votak az Óhegy parkban megrendezésre kerüő Virtusvetékedő és a Népigetben eőször megtartott Streetba fesztivá. A nyári munkákra vaó jeentkezés időszaka vot a május. Az iroda kiterjedt kapcsoatrendszerét fehasznáva segít a fiataoknak a ehető egjobb fetéteekke munkát taáni. Továbbá Eurodesk pontként segítettünk a náunk jeentkező fiataoknak a küfödi ehetőségek megtaáásában, mint pédáu az Európai Önkéntes Szogáat (EVS), Fiataok Lendüetben projektben vaó sikeres páyázásában. Május. Virtusvetékedő Idén a kőbányai Virtusvetékedőn az ifjúsági iroda is képvisetette magát 16 fiataa. Az eenfeek fekészütsége eenére sikeresnek éreztük a szerepésünket, és reméjük megmutathattuk, hogy a kerüetnek minden fiataja képvisetetni szeretnék magát az iyen jeegű programokon. Az összefogást mutatja, hogy a standunkat a Kőbányai Ifjúsági és Diáktanáccsa közösen rendeztük be és szerveztünk oda programokat, vetékedőket. Máius 5. Fefedezők 2. A Bárka Gyermekjóéti és Szociáis Központta közösen szervezett kiránduás sorozatunk májusi szakasza Piiscsaba-Hűvösvögy 20,2 km vot. A prograrnon 17 fiata vett részt és 3 kísérő, vegyesen a Bárka és a Radar áta hívottak. A második akaomma azt a tapasztaatot vonhatjuk e, hogy programunk eéri céját, rnive a fiataok magán jeegű szervezésben is kiránduásokat kezdtek szervezni a Fefedezők hatására. A csapaétszám is egyre növekszik, reméhetőeg ez a tendencia esz tapasztaható a harmadik június 9-én tartandó kiránduásunkkor is. 1

16 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Mái us 19. Diák sportnap-streetba fesztivá A 20. Streetba fesztivá eső áomása idén is Kőbányán vot, eső akaomma a Népigetben. Az iroda fekérést kapott, hogy önkénteseive segítse a program ebonyoítását. Az iroda O önkéntese egész nap segédkezett a heyszínek berendezésén, szóróanyagok osztásában és standunkon az iroda szogátatásait is megtaáhatták a minket fekeresők Május 23. Pogár a heyi demokráciában döntő 2004 óta minden évben megrendezésre kerüő program a kerüeti átaános iskoások számára a Pogár a heyi demokráciában verseny, aho a csapatok heytörténeti ismereteiket, érdekérvényesítő képességüket tehették próbára. A programot, mint minden akaomma Kőbánya pogármcstere nyitotta meg. Az eseményen 3 iskoa, összesen 5 csapata vett részt (Janikovszky, Harmat és.a Bem József Átaános Iskoa). A program ebonyoításában itt is az iroda önkéntesei vettek részt o május az irodába betérők száma Budapest, június 4. ( TörökTamás irodavezető 2

17 - Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda június havi beszámoója A nyári hónapokban az iroda tapasztaatai szerint a céirányos probémáva jeentkező fiataok száma csökken. Heyettük azok térnek be, aki a szabadidejüket hasznosan szeretnék etöteni. A kerüetben nem taáható oyan hey, aho a fiataok a kortársaik körében töthetnek egy déután és van ehetőség intemetezni, játszani a tűzö naptó ebújva, és mindezt ingyen. Azért fontos ezt kiemeni, mert a nyár a bűnmegeőzés tekintetében kiemeten kezet időszak. Az ifjúsági közösségi terek biztosítása rninden teepüés, kerüet számára prioritásként ke, hogy szerepejen, mive így megeőzhető rninden oyan bűncseekmény, amey "brahibó" kezdődik, de börtönne végződik. A Radar Ifjúsági Iroda megpróbá miné több programot szervezni, ameye a fiataokat megszóíthatja és így Ők az iskoa feügyeete hiányában is megkapnak minden oyan segítséget, meyet tudatosan, vagy nem tudatosan kémek. Június 7. "Miénk itt a tér!"-fiúsági kubfogakozások a pongrác teepen A CIKK Egyesüet sikeresen páyázott tavassza a KMOP-5.1.1/A-09-2f A kőbányai "kis-pongrác" akóteep szociáis céú város rehabiitációja című project mini páyázatán ifjúságfejesztés témakörben. A páyázatbó 2013 novemberéig 68 kubfogakozást és két nyári tábort tervez az egyesüet a Pongrác teepen megszervezni. Az idei nyári tábor toborzása ietve a teepen akó fiataok fekeresése június 7-tő megindut heti rendszerességge ebben a hónapban. Ezeken az akamakon az iroda tevékenységébe iően a fiataok érdekődhetnek az őket érdekő kérdésekke, és ha módjukban á, az egyesüet tagjai és az iroda önkéntesei készségge segítenek nekik. Jeeneg a teepen taáható közösségi ház feújításának ekészütéig a Bárka Gyermekjóéti és Szociáis Központhoz tartozó idősek kubja ad heyet a fogakozásokhoz. Június 9. III. Fefedezők túra A harmadik, szeptemberig az utosó kiránduásunkat tartottunk június 9-én. A táv Dobogó-kőtő Rozáia tégagyárig tartott (22,2 km). A prograrnon 9 fiata vett részt, nagyrészük már harmadszor. A Bárka Gyermekjóéti és Szociáis Központta szervezett közös

18 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda programok az iyen jó akamaknak köszönhetően foyamatosan szaporodnak. Az iskoakezdéstő sok pusz programot tervezünk, egyik iyen összefonódás a. Kis-pongrác project is meyen a CIKK: Egyesüet sikeresen páyázott és júniustó megkezdte működését a Pongrác teepen. Továbbá ebben a hóriápbárt á vizsgáidőszák és az érettségik ezárása nieett, egyre több fiátá kereste fe az irodát, hogy még sikerüjön egész nyáron át tartó diákmunkákra bekerüni. Ebben, sok esetben az iroda kortárs önkéntesei tapasztaataikka segítették a kérdésekke hozzánk forduókat június o az irodába betérők száma L Budapest, 2012.júius 3. TörökTamás irodavezető 2

19 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda júius havi beszámoója Motivációs tréning A nyári időszakra tervezett fogakozásokat az iroda pszichoógusa tartotta, meynek témája a fiataok motivációja. A tréning során a részt vevő fiataok fetették maguknak a kérdést, hogy mi az, ami őket érdeki, és motivája. Játékos feadatok segítenek abban, hogy a váaszokat megkapják. A hetente megrendezésre kerüő két órás fogakozásokon átagosan 8- O ember vett részt ebben a hónapban. A fogakozás augusztus hónapban foyatódik. Júius 6. Pongrác teep kub Az CIKK Egyesüet rendszeres fogakozásokat tartott júius hónapban a Pongrác teepen, meynek során az iroda szogátatásait is sikeresen népszerűsítette. Ennek hatására sokan keresték fe a Radar-t a teepen akó fiataok közü. Leginkább a munkaügyi tanácsadást vették igénybe, ietve sok szüő kérte a segítségünket gyermekei továbbtanuásában. Júius 8-9. Arói diákvezető képző tábor eőadás Idén is megrendezésre kerüt Arón a Kőbányai Ifjúsági és Diáktanács vezetőképző tábora. A tábor eőadásai között heyet kapott az ifjúsági iroda bemutatója. A Diáktanáccsa vaó együttműködésünk keretében több program tervezet készüt e a következő tanévre. Júius 27-Augusztus. CIKK tábor Az idei tábort a CIKK Egyesüet a kőbányai Kis-pongrác páyázat mini projektjeinek keretében szervezte, mey során tíz Pongrác teepen akó fiatanak biztosított ingyenes táborozási ehetőséget. Az iroda önkéntesei segítették tanácsaikka a fiataokat a hat napos tábor aatt, és eindut egy kortárssegítés a tíz fiata között ~ ~-~---- utmxvexttú\'ah.os X. Kfií{CLET. KÜBÁNVAi ÖNh.OfH,.iÁ:'>JYZAT f--1-kt-ato-. s-zá-rrh P.cd c.~irrn,"<..;'-~r;.. -:?..Qff. }fj\_ a.~ta.t.(~.. J~i;,v~}..; 1. Eőszám: 2012 AUG 0 i. cr eőadó: ~~~f -1~~~~~~~--~~- fi(,,(}k ~

20 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda júius 5 o az irodába betérők száma Budapest, augusztus 6. Török Tamás irodavezető. 2

21 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda augusztus havi beszámoója Az iroda augusztusi hónapban kiemeten a szociáis tevékenységre fókuszát, mikor is a kerüetben éő magas szociáis kockázatok között fenőtté váó fiataok keresték fe. Sok esetben krízis heyzetben keett segítséget nyújtanunk (a megfeeő intézménybe irányítás, bántamazás, kábítószer fogyasztás). Az iroda étjogosutságát mutatja, hogy jeeneg a fiataok nagy hányadának a magas küszöbű szogátatások miatt (küönböző kritériumoknak ke megfeeni, hogy az adott intézmény kiensévé váhassanak) nincs eséyűk a segítségre. Aacsonyküszöbű szogátatásként az iroda senkit sem utasíthat e, így a kereteink között mozogva, eszközeinket hasznáva (internet, teefon, adatbázis) és szakemberek segítségéve Gogász, pszichoógus) reméhetőeg hatásosan tudunk közbe épni egy két krízis heyzetben, meyre az augusztusi hónapban vot akaom. A kubfogakozások fontosságát hangsúyozandó, hogy mive sok intézeti és egyéb magas szociáis kockázat között éő fiata keres fe minket, az aapvető visekedési szabáyok nem oyan egyérteműek, mint kortársaiknak A közös játékok, beszégetések rendkívü jó terepei annak, hogy tisztába tegyünk egy két aapvető szabáyt. Mive önkénteseink a kortárs csoportbó kerünek ki, nem érezhetik a probémáva küzdő fiataok, hogy "kioktatják", "ekezeik" őket, ebben segít a kortárs nyevezet, mey természetes közési közeget teremt számukra. Motivációs tréning A júiusban kezdődő, nyoc akamas fogakozás ebben a hónapban fejeződött be, meyen, bár votak kimaradók és beszáók, átagban 9 ember vett részt. Szeptembertő a kiaakut csoportta már a motivációk egy méyebb szegmensét próbájuk a csoportvezetőve fetárni. A csoportösszetétee igazán sokszínű, mive más-más éetheyzetbő jövő fiataok vesznek részt benne. Az éetkor éves korig terjed, meyben van intézetbő kikerüt, és jómódú, értemiségi szüők gyermekei is. A fogakozások során ezek a küönbségek a pszichoógusnak köszönhetően nem kerünek feszínre, és csupán a hasonóságokat emeik ki. Ezeket a jó gyakoratokat más fogakozások során is akamazzuk.

22 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Pongrác teep kub Az augusztusi hónapban igen sikeresen egyesítettük a CIKK Egyesüet Pongrác teepi programjait a kőbányai Radar Ifjúsági Iroda tevékenységeivel A teepen akó fiataok rendszeresen fekeresték az irodát és bekapesoódtak közösségi éetébe. Az iroda törzsközönségét képező önkéntes fiataok segítettek a Pongrác teepi fiataoknak a beieszkedésnek és hamar otthon érezhették magukat az ifjúsági közösségi térben. Az iroda szogátatásait egyre többen ismerhették meg a teepen éők közü, mert a népszerűsítésben részt vettek a fiataok is, kik a sokszor bizamatan akók között hitees hírforrásnak számítanak augusztus o i az irodába betérők száma Budapest, szeptember 4. Török Tamás irodavezető 2

23 LLC r :L " Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Web: radar.dkkegyesu!et.hu A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda suptember havi beszámoója Az iroda ebben a hónapban az iskoakezdésné átaaban femerüő kérdésekke várta a fiataokat. Sokan a d.íákmunkák iránt érdekődtek, meyeket az iskoa meett is tudnak végezni. Több korrepetáás is eindut, fóteg átaános iskoások számára, meyet az iroda önkéntesei tartanak szabadidejükben. Sajnos sok esetben az iroda sziik terei nem engedik a csendes fekészüést, de a hangos társasági éet meett igyekszünk erre is időt szakítani. A foyamatosan fejesztés aatt áhó gépparkunkat a szeptember 23-án történt betörés megkárosította, de igyekszünk feajánókat keresni, akik akár csak akatrészekke is hozzájáruinak az iroda zavartaan működéséhez, és hogy mindenkinek ehetősége e& yen szogátatásaínkat igénybe venni. Szeptember 2."4. Eurodesk Országos taákozó Idén második akaomma rendezte meg a Mobiitás Országos Ifjúsági Igazgatóság az Eu.rodesk ma.,oyarországi országos taákoz~ját, ameyen irodánk is képvisetette magát A heyszín rendhat,ryó módon, nem Budapesten vot, hanem Baatonfödváron. 44 Eurodesk partner képvisetette magát a képzésse összekötött taákozón, az ors7.ág 7 régiójábó A taákozó egyrészt érintette az emút év és a 2012/2013-as páyázati időszakot Az ifjúságszakmai módszertanok meett az aktuáis magyarors7áígí és emópaí it]úságpoitikai irányvonaró is szó esett. Szeptembe1 1S. Látogatás a kőbáuvai pincerendszerben A Kuturáis Örökségvédemi Napok keretében szeptember 15-én 6 fós csoportot szerve-z.tünk az erre a napra megnyítort kőbányai pincerendszerbe. A átogatást a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. szervezte. A átogatás során bejárhattuk a már megnyitott részeket egészen a jeeneg feújításra váró rég1 Dréher viáig, meyet ugyancsak körbejárhattak az érdekődök. Szentember 21. Diákok a Tiszta Kó'bányáért 202 tisztasági akció Idén is megrendezésre kerüt a Tíszta Kőbányáért tisztasági hét Ennek keretében a takarítási akció 2~én O órátót, Verbai Lajos a Kőbányai Heytörténeti Gyűjtemény vezetőjének szervezésében zajott. A céterüet az Újhegyi út Méy1:ó utca taákozásáná taáható emékmű vot amey a kerüetünkben müködött tégagyárainkró t~rt egy bemutatót. Mive az évek során ecsúfították E,rraffitikkeL ennek etakarításában segédkezett nyok fiata 1

24 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Web: radar.dkkegyesu!et.hu önkéntes. Az etávoításná a szükséges eszközöket a Kőkert Kft. biztosította., ahogy az egész hetes programban is foyamatosan segédkeztek. Szeptembe. 22. Természetiáro kik Kiránduás Piisszentkresrt-Dobogókő Az őssze és az ísko1akezdésse1 ujra eindut természetjáró körünk rendszeres havi túraidőszaka A fefedezők túrasorozat me1ett a CIKK Egyesüet Természetjáró Köre szervezte kirándtuásokra minden érdekődöt és fiatat vagy csaádot vártunk. Az e havi kiránduásunk Piisszentkeresztrőt indut Dobogóköre egy rövid 8 km-es túrára. A prograrnon 9 kőbányai fiata vett részt. Szegtember 23. Fefedezők 4. A BÁRKA Kőbányai Gyermekjóéti és Szociáis Központta közösen szervezett Fefedezők túrát 4. akaomma rendeztük meg, mey során a Budapest és környékén taáható kék-túra útvonaat járjuk be. Ezen a túra szakaszon a korábban emaradt Dobogókő-Rozáia tégagyár szakaszt pótotuk be, mey 22 km-es vot. Regge 7 órakor indutunk a Batthyány téri HÉV megáó bó. A programon ű-en...-ettek részt, a BARKA és a Radar áta toborzott fiataok közü. Októberben a program foytatódik. 30 ~ o szeptember ! az irodába betérök száma Budapest, október 1. TürökTamiB irodavezető 2

25 .((' - i1 C b 8 { ic (.- Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda A szeptemberben történt betörés után ebben a hónapban sikerüt több kisebb számítógépes eszközt pótoni, háa a feajánásoknak, így sikerüt a zavartaan működést biztosítanunk Októberben többek között a munkakereső fiataok kerestek fe minket, egyre többen tanumányi jogviszony nékü, így a bevát diákmunka-közvetítő irodák áta ajánott akami munkaehetőségek már nem votak megfeeőek. Azonban több, napi szinten frissüő áásokat kínáó adatbázisbó váogathatunk együttműködéseinknek köszönhetően, így a egtöbb esetben megfeeő ehetőségeket tudtunk kínáni a tőünk segítséget kérőknek Tanumányi kérdésekke fóként az átaános iskoások kerestek fe minket, többnyire a központi fevéteirő érdekődve, és több korrepetáás is eindut önkénteseink segítségével Október 16., 17. Eurodesk tájékoztató Ebben a hónapban is tartottunk Eurodesk - Fiataok Lendüetben Program (FLP) fekereső munkát, többek között a szomszédságunkban taáható Zrínyi Mikós Gimnázium két osztáyában (9.-es és 11.-es). A tájékoztatónak köszönhetőerr 5 to jeentkezett a foyamat következő szakaszára, aho is a konkrét fekészítő munka zajik, meynek sokán az FLP páyázatokka ismerkedhetnek meg részetesebben, ietve ehetőségük van saját páyázatot ekészíteni vaameyik program pont aapján. Október 31. Tökfaragó déután Idén is megtartottuk a fiataok körében oy népszerű Haoween ünnepére hivatkozó kézműves déutánunkat. Összesen 15-en vettek részt a tökfaragáson, sikeres páyázatunknak köszönhetőerr nagy számban a Pongrác teepen akó fiataok részvéte éve. Igyekszünk. minden fontosabb nemzeti ünnepünkre fehívni a figyeimét a fiataoknak, így ezen a könnyed hangvéteű déutánon eőadást tartott egyik fesőoktatásban tanuó önkéntesünk a Haottak napja, Mindenszentek hazai vonatkozásáró, hagyományainkról 1

26 Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda október o r \\1\ az irodába betérők száma Budapest, november 5. Török Tamás irodavezető 2

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

;J H /1. szám ú előterjesztés

;J H /1. szám ú előterjesztés ;J H /1. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő szóó

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Torna Cub 2014. évi támogatásának eszámoásáró I. Tartami

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '(J[JÍ". szárnú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Trna Cub 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő és a 2012.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

VIZSGÁLATOK A VISEGRÁDI-HEGYSÉG

VIZSGÁLATOK A VISEGRÁDI-HEGYSÉG VZSGÁLATOK A VSEGRÁD-HEGYSÉG, ' RAGADOZ6MADARAN* Írta: S O M, O G Y ' (Budapest) P É T E R, Az emberi környezet és a természeti értékek védeme ma már az egész viágon napirenden szerepő probéma. A technikai

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

1Jt. számú előterjesztés

1Jt. számú előterjesztés 1Jt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának efogadásáró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben