Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti"

Átírás

1 Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk 2000 Huadék Az E. U. Phare Partnerségi Programjának támogatásáva, regem program 3. útmutató

2 Eõszó Tartaom Egyszerû eszköz kis cégeknek Gobáis és fokozódó környezeti probémáink megkívánják, hogy a társadaom mind széesebb rétege egaább aapszinten tisztában egyen az õt közvetenü érintõ egészségügyi, ökoógiai, természetvédemi, technikai hatásokka. Csak ezek az információk segíthetik kiaakítani és esajátítani a gondokozz gobáisan, cseekedj okáisan evet, amey egyik aapstratégiája a fenntartható fejõdés megvaósítási programjának. A gazdaság gobaizációja hazánkban is érezteti hatását, de az átaakuó gazdaságok jeemzõjeként a mikro-, kis- és közepes méretû váakozások szerepe társadami szempontbó jeentõs. Környezetünk áapota, az Európai Unióhoz történõ csatakozásunk ehetõsége, a mutinacionáis váaatokhoz kötõdõ beszáítói csatakozás erõsödése, mind-mind azt az igényt erõsíti, hogy azok a váakozások, akik érintettek ebben a foyamatban, megfeejenek a nagyok áta támasztott, és a társadaom áta is evárt környezeti kihívásoknak. A mikro-, kis- és közepes méretû váakozások-váaatok számára az ISO es rendszer kiépítése aránytaanu nagy terhet jeent, gyakoratiag kiviteezheteten. Mi egyen akkor a megodás? Az ovasó áta kézben tartott segédet egy útmutató mindazoknak a váakozásoknak, akik éni kívánnak a környezetvédeem számukra eérhetõ eszközeive, bizonyítva ezze eköteezettségüket a környezettudatos termeés, szogátatás megvaósítása érdekében. Kívánom mindenkinek, hogy akamazza eredményesen a kézikönyvet, s ezze váakozása a piacon mind jeentõsebb megrendeésekhez és árbevétehez jusson. Amennyiben egyetért azokka a környezetvédemi céokka, ameyek eérésére ez az anyag szogá kérem, ajánja koégáinak, üzeti partnereinek is. Öko-térképezés... 1 Mikro-, kis-, középváakozások és a környezettudatos váaatirányítás eszközei... 2 Mi az öko-térképezés?... 3 Hogyan hasznájuk az öko-térképeket?... 4 Mini-audit: Környezeti idõjárásjeentés Öko-térkép: Teepüési eheyezkedés Öko-térkép: Zavarások Öko-térkép: Víz Öko-térkép: Taaj Öko-térkép: Levegõ, szagok, zaj, por Öko-térkép: Energia Öko-térkép: Huadék Öko-térkép: Kockázatok Munkaprogram Eenõrzõ ista Öko-térképezõk tapasztaatai Az öko-térképezés a viágban ISBN: Dr. Tamaska Lászó egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technoógia Tanszék A módszert kifejesztette és az útmutatót írta: Heinz-Werner Enge Fordították: Herner Katain és Tóth Gergey Az öko-térképezést Heinz-Werner Enge, bega öko-tanácsadó fejesztette ki. Az eszközt Begiumban az ABECE (The Begian Association of Eco- Counseors), nemzetközi szinten az INEM (Inter-nationa Network for Environmenta Management) terjesztette. Az útmutató eredeti vátozata francia nyeven jeent meg es ècocartes, címme az átaunk aapu vett ango vátozatot Caire Buckey (INEM) készítette. Mûszaki szerkesztõ: Bagi Mikós Köszönetet a TTMK és a KÖVET munkatársainak, a résztvevõ öko-tanácsadóknak, és váakozásoknak a módszer teszteéséért Környezettudatos Váaatirányítási Egyesüet (KÖVET-INEM Hungária) 1 Piot Programme for the Promotion of Environmenta Management in the Private Sector of Deveoping Countries 2 Deveoping Environmenta Leadership Towards Action Budapest, 2000 június Környezetbarát papírra nyomva

3 Öko-térképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének egyszerû, kreatív és szisztematikus módszere A váaat fizikai vaóságára építõ tudatosságfokozó és tanuási keék Minden akamazott számára hozzáférhetõ, gyakoratias kommunikációs technika Önáóan hasznáható, rugamas környezettudatos váaatirányítási eszköz az EMAS és az ISO bevezetéséhez, szeméetes formában A váaat környezethez vaó viszonyában, visekedésében bekövetkezõ vátozások dinamikus etára Egy kis kép többet mond ezer szóná!

4 Mikro-, kis-, középváakozások és a környezettudatos váaatirányítás eszközei 2 A környezettudatos váaatirányítás küönös gondot jeent a mikro-, kis- és középváakozásoknak Európában több miió mikro-, kis-, és középváakozás küzd tevékenysége környezeti hatásainak kezeéséve. Nem ának rendekezésükre a megfeeõ eszközök és erõforrások. A egnagyobb probémát mégis a környezettudatosság és a visekedés megvátoztatása jeenti. A piac figyeembe veszi a környezeti tejesítményt és megkövetei az ISO és EMAS tanúsítványt Nincs már messze az az idõ, amikor a egkisebb váakozásnak is fe ke tudni mutatnia a környezettudatosabb gazdákodás terén tett erõfeszítéseit vevõi, a hatóságok, a társadami szervezetek, a biztosítók, a szomszédok és a szakmai szervezetek feé. Sok az eszköz, de gyakran tú bonyoutak A kisváakozások segítésére számos eszköz á rendekezésre, a ista foyamatosan bõvü. Mégis, ezeket az eszközöket a gyakoratban a kisebb cégek nemegyszer tú bonyoutnak, nehéznek taáják. Sokan a bürokratizáódás fenyegetését érzik ki beõük. A viágon és Európában avinaszerûen terjedõ ISO hez és EMAS-hoz hasonó módszerek akamazása és megköveteése aggodaomma töti e a kisebb gazdákodókat. A kis cégek bevonásához egyszerû, gyakoratias, szeméetes eszközökre van szükség A kis szervezetek gyorsan akamazkodnak az igényekhez és szóbei kutúra jeemzi õket. Nagy hibát követünk e, ha figyemen kívü hagyjuk az iyen szervezetekné dogozók néha aacsonyabb képzettségét, a vizuáis kutúrát ( hiszem, amit átok ) és az írott fejegyzések csekéy szerepét. Ehhez akamazkodó eszközökre és segítségre van szükség. Ha összehívjuk egy teephey, egy üzemcsarnok vagy egy mûhey dogozóit, hogy tapasztaataik, érzéseik és tudásuk után érdekõdjünk, megepõen jó képet kapunk a váaat mûködésének környezeti vonatkozásairó. A gyors és szeméetes környezeti femérés eredményei esetenként nem sokban küönböznek a szakértõk áta efoytatott kötséges, tudományosan megaapozottabb ejárások következtetéseitõ. Az ingyen és önáóan ekészíthetõ öko-térképek a környezettudatos váaatirányítás heyzetérõ készüt Poaroid fényképek, míg a tudományos és jobb anaitikáva aátámasztott vizsgáatok nagyfebontású képet adnak. Mindkettõ a vaóságot mutatja. Mindkettõ aapján tehetünk néhány épést eõre. Egy ország autós térképe nem maga az ország Az öko-térképezés egyszerûen hasznáható vizuáis eszköz, aminek segítségéve az akamazottak tényegesen részt vehetnek a környezettudatos váaatirányítás továbbfejesztésében. A módszer segítségéve környezetkíméõbb visekedés és gazdákodás fõ irányait kijeöõ autós térképet rajzohatunk a teepheyrõ, üzemrõ vagy mûheyrõ, ez sziárd aapot adhat a formaizátabb ISO vagy EMAS szerinti környezetközpontú irányítási rendszer feépítéséhez.

5 Mi az öko-térképezés? Az öko-térképezés eredeti és egyszerû eszköz, ami segíti a szervezeteket a környezettudatos váaatirányítás és az EMAS megvaósításában a probémák és a napi gyakorat etára a teephey környezeti átviágításának szisztematikus módszere az adott heyzetet mutató információ összegyûjtése képek akamazásáva munkaeszköz, egyben a környezeti tudatosságot fejesztõ technika kisváaatokná önáóan is hasznáható ejárás a dogozók bevonásának hasznos keéke 3 Öko-térképezés: a környezettudatos váaatirányítás kaóriaszegény vátozata a kezdeti környezeti hatásfemérés egyszerû módszere segíti a tanuást és az adatgyûjtést támogatja az oktatást és a kommunikációt a váaat környezeti fejegyzéseinek aapja bárki hasznáhatja a cégné munkája támogatásához vagy oktatáshoz bárki részt vehet benne írott ejárások és munkautasítások nékü is oyan módszer, ameye a váaat meghatározhatja és fontossági sorrendbe heyezheti probémáit hasznos minden érintett számára A cé nem a vízre, taajra, evegõre, huadékra, irányításra, stb. vonatkozó öko-térképek megrajzoása. A módszer egfõbb haszna abban rejik, hogy egy foyamaton keresztü képet kapunk a cég környezeti tejesítményérõ és tisztán átjuk, hogy mi a teendõ. Kapcsoószekrény Garázs Autó mosó Fémemez mûhey Összeszereés 2000 szeptember Labor (Megjegyzés: A fenti öko-térkép egy gépkocsi karosszéria mûheyt ábrázo.) Odószer újrahasznosítás

6 Hogyan hasznájuk az öko-térképeket? 4 Hozzávaók A4-es papír, toak, fénymásoó Idõszükséget Kevesebb mint egy óra térképenként Mikor csinájuk? A pénzügyi év ezárása után Miyen gyakran rajzojuk újra? Ha átaakítjuk a teepheyet, ha új tevékenységet indítunk be, egyébként egyszer egy évben Dokumentumok tároása A környezetközpontú irányítási rendszer vagy az éves pénzügyi zárás fejegyzéseive együtt Ki hasznáhatja? A térképeket a egküönbözõbb szervezetek akamazhatják: a kis gyártóüzemektõ és szogátatóktó kezdve a nagyobb cégekig, önkormányzatokig. Az öko-térképezés épései Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk 1. Öko-térkép: TELEPÜLÉSI ELHELYEZKEDÉS Kapcsoószekrény Garázs Fémemez mûhey Összeszereés Festék eõkészítés abor Odószer újrahasznosítás 1. A teepüési eheyezkedés térképe Rajzojuk e az üzem vagy teephey eheyezkedését feürõ, fetüntetve a parkoókat, bejáratokat, környezõ utcákat és házakat, stb. A térképnek a vaóságot ke mutatnia. (2 pédányra esz szükség.) 2. A teephey térképe Rajzojunk e az üzem vagy teephey egaább hozzávetõegesen méretarányos aaprajzát, fetûntetve a besõ heyiségeket is. Az aaprajzot sokszorosítsuk (6 pédányra esz szükség), munkánk során ezeket fogjuk hasznáni. A térképeknek a vaóságot ke mutatniuk egyenek egyszerûek, könnyen feismerhetõek, arányosak. Szerepejen rajtuk dátum, név, hivatkozás. Rajzojunk be egy-két jeentõs tárgyat, ami megkönnyíti a tájékozódást a teepheyen (p. gépek, kazánok stb.). Ha a teephey nagy kiterjedésû, érdemes az egyes épüeteket vagy terüeteket küön femérni, majd összerakni az így keetkezett térképeket. 3. Jeek Aakítsuk ki saját jerendszerünket, de egaább kétfée szimbóumot hasznájunk: Satírozás vagy rovátkázás: kisebb probéma (a heyszínt figyejük, a kérdést vizsgájuk meg) Bekarikázás: nagy probéma (Itt meg ke ánunk és javító intézkedést akamaznunk) Miné súyosabb a gond, anná vastagabb karikát rajzojunk 2. Öko-térkép: TELEPHELY Piktogramokka hasznáhatóbbá tehetjük az öko-térképet.

7 Mini-audit: Környezeti idõjárás jeentés Az öko-térképek megrajzoása eõtt cészerû több akamazotta evégezni egy pár perces kis femérést. Arra kérjük õket, hogy gyorsan, megérzésük szerint váaszojanak: minden sorban egy x-sze. A gyors femérés és az öko-térképekke végrehajtott részetesebb munka eredménye közti kapcsoat meg fogja epni Önt. 5 Szakítsunk két percet a váaat környezeti idõjárás térképének meghatározására Nyersanyag fehasznáás Energiahordozók és energiafogyasztás Vízfehasznáás és szennyvíz Huadék megeõzés és csökkentés Huadék újrafehasznáás és szeektív gyûjtés Levegõszennyezés: por és szagok Termékek tároása Zaj és rezgésvédeem, -csökkentés Munkabiztonság és egészség Mobiitás: Akamazottak közekedése, áruk száítása Környezeti baesetek megeõzése Környezeti kommunikáció (küsõ és besõ) Párbeszéd a beszáítókka Áruk és szogátatások környezetbarát kiaakítása Szomszédok Vezetõk motivátsága Akamazottak motivátsága Adminisztratív heyzet ÁLTALÁNOS KLÍMA

8 1. Öko-térkép: TELEPÜLÉSI ELHELYEZKEDÉS 6 Ez a térkép teepüési környezetében mutatja teepheyünket. Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Mey pontokon érintkezik az üzem a szomszédokka? Mi a terüet hivataos besoroása (ipari övezet, beterüet, stb.)? A cég tevékenysége miyen szeméyés teherforgamat idéz eõ? Miyen kapcsoatban vagyunk a környéken akókka? Jeöjük be a környezõ házak emeeteinek számát (csak födfeszín feettieket, tetõt nem számítva) 50 méteres körzeten beü Terüet hasznáat (p. parkoó, épüet, gyep) Fõbejárat és a teephey egyéb megközeítési pontjai Közekedés iránya Számojunk együtt! Számojuk meg a cégünk tevékenységéhez kötõdõ jármûveket és próbájuk megbecsüni, adott idõszakon beü hányszor mozgunk a teephey egy kiométeres körzetén beü. Az aábbi tábázat segítségéve kiszámíthatjuk az okozott szennyezést. Kifik és a gépjármû forgaom Egy kis cég tevékenységének egfontosabb környezeti hatása gyakran az eõidézett gépjármû forgaomnak köszönhetõ. Egy bevárosban évõ kis pékség öko-térképezése során pédáu azt taátuk, hogy mûködéséhez évente gépkocsi út kötõdik. Kibocsátás g/km Könnyû, benzines gépjármû Könnyû, díze üzemû gépjármû Díze üzemû nehézgépjármû CO 2 (széndioxid) NO x (Nitrogén oxidok) 2,53 0,55 19,1 CO (Szénmonoxid) 11,26 0,85 3,34 Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Környezõ terüetek hasznáata (akó-, ipari-, zödövezet) Utak és a forgaom iránya Vegyük figyeembe a küönbözõ közekedési módok szerepét és az utak méretét Heyszínrajzok A terüet egyéb femérései Az adott tevékenység érvényes engedéyei Gépjármûparkunk (gépkocsik, teherautók, stb.) Rendekezésre áó parkoó terüet Bejövõ és kimenõ gépkocsik (beszáítók, kukásautó, dogozók és ügyfeek jármûvei) Terüet nagysága Aapítás, építés ideje Akamazottak száma Épüetek kora A termék / szogátatás egységére jutó gépjármû utak száma

9 2. Öko-térkép: ZAVARÁSOK Ez az öko-térkép képezi az esõ munkatervet (az 1. ökotérkép foytatása). Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Ezt a térképet a gyorsértékeés (környezeti idõjárás jeentés) és a dogozókka foytatott beszégetések eredményeként rajzohatjuk meg. Fe ke hasznánunk hozzá a cég anyag- és energiaforgami adatait is (bejövõ és kimenõ anyagok és energia természetes mértékegységben kg, kwh, m 3, stb.). Kémények, ventiátorok, szeõzõk Tartáyok és tároóedények Fontos tevékenység terüete Szomszédokka vaó konfiktus pontjai Zaj Ha egy fontosabb probémára bukkanunk (p. zaj), erre küön is ferajzohatunk egy ökotérképet. 7 Input aapanyagok energia víz száítás csomagoás terüethasznáat Output sziárd és foyékony huadék égszennyezõk zaj, szagok és egyéb zavarások terüethasznáat Ebbe a kezdeti, összegzõ környezeti femérésbe minden dogozót vonjunk be. Ezt követõen áítsuk fe a cég anyag és energia méregeit, a könyveési bizonyatokbó. Akossuk meg saját mérõszámainkat, pédáu: energia: adott évben a munkaterüet fûtésére fehasznát fûtõoaj (x iter/m 2 ) erõforrások: eõáított termékre jutó vízfehasznáás (y iter/kg) huadék: termék vagy szogátatás egységre jutó keetkezett huadék (z kg/db) A küönbözõ idõszakok (évek, hónapok) mérõszámainak összehasonítása megmutatja, merre haad a cég. Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Légnemû kibocsátások heyei Zaj és szagok forrásai huadék és veszéyes anyagok, termékek tároási heye Bevaások Lakossági panaszok: eveek, újságcikkek, fejeentések Gépek karbantartási napói Pénzügyi információk (p. számák) A teephey esõ megérzésen aapuó értékeése Anyag- és energiaáramok eemzése Anyagméreg Környezeti tejesítmény Engedéyek hatáya (év) Befizetett adók Díjak, víz és egyéb számák, biztosítási díjak Fogyasztások Környezeti kötségek

10 3. Öko-térkép: VÍZ 8 Ezen térkép témája a vízfogyasztás és a szennyvízkibocsátás. Kapcsoószekrény Autómosó Fémemez mûhey Lefoyó és üepítõ Laboratórium Ho magas a vízfehasznáás? Ho kerünek veszéyes anyagok a efoyóba? Vízre veszéyes anyagok és termékek heyettesíthetõsége Eképzehetõ baesetek Pazarás és rossz szokások Kötségmegtakarítás ehetõségei Garázs Csatorna Összeszereés Lefoyók Gondatanság, rossz gyakorat heye Gyûjtõ Odószer újrahasznosítás Csatornarendszer STOP! Megengedheteten. Egy csepp víz 5 év aatt jut e a fehõbõ a csapunkba A víz védeemre szoruó, szûkös erõforrás, ameye takarékoskodnunk ke. Magyarországon az egy fõre jutó vízfehasznáás körübeü 160 iter/nap. (A víz 55%-át az ipar, 31-35%-át a mezõgazdaság, 9%-át a háztartások fogyasztják.) Hányszor annyi vizet haszná fe váaatunk évente, mint egy átagos fogyasztású ember? Mey tevékenységeink veszéyeztetik az éõvizeket? (P. festõkabin, festék etávoítás.) Mérjük fe a efoyónyíások heyét. Tartsuk szem eõtt, hogy egyeten csepp oaj több mint 5000 iter vizet szennyez be. Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Azon pontok, aho foyadékokat önt ki vaaki Vízvezeték és csatornaháózat Szennyvízkezeési ejárások Legfõbb vízfehasznáó heyek (p. mosók) Egész évi vízszámák Szennyvíz kibocsátási engedéyek, díjak A csatornaháózat aaprajza Ha van szennyvíztisztító, annak mûszaki eírása Pazarás Vízigényes tevékenységek Vízdíjak Szennyezõ anyagok Gondatanság, heyteen gyakorat Szennyezõk hatása Fehasznáás (m 3) Legfõbb vízfehasznáók (%) Éves tisztítószer fehasznáás (iter) Egyéb vízszennyezõ termékek Kibocsátott szennyvíz mérési eredményei

11 4. Öko-térkép: TALAJ A következõ öko-térkép a gyúékony és veszéyes anyagok tároásáva fogakozik, a taajvízze összefüggésben iter oaj Baeset bekövetkeztekor veszéybe kerü a taajvíz? Ho taáhatók a régi víztároó tartáyok? Van taajszennyezés? Mi történik baesetkor (ejárás)? A tároóheyiségek aja betonbó van? Le vannak váasztva? A szeõzés biztosított? iter oaj Huadék újrahasznosítás Tároó heyek Víztározó tartáyok Tartáyok és kádak Magas kockázat! 1 iter taajon áthatoó oajszármazék 1000 m 3 taajvizet képes eszennyezni. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a teephey történetét, a régi tartáyok heyét, stb. A szennyezett taaj nagymértékben csökkentheti teepheyünk értékét. Sok országban megköveteik a taajminõség szavatoását, ha a váaatot és az átaa hasznát teket értékesítik. A szennyezett taaj esetén azt ártamatanítani ke (Az átagkötség jeeneg 125 euro ( Ft) négyzetméterenként, Magyarországon 1 kg oajja, pakuráva szennyezett taaj ártamatanítása 8-18 Ft-ba kerü.) Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Tároók Víztartáyok Gyanús kádak, konténerek, rakapok Termékek biztonsági szimbóumai Az aagsorok vizsgáata Víztartáyok erendezése Vízgyûjtõ heyek Régi víztartáyok Taaj áteresztõképessége Termékek típusa Tároó tartáyok és kádak Szivárgások Vízátnemeresztõ feüetek Áandó vízkészet iterben Vízáramok kiszámítása

12 5. Öko-térkép: LEVEGÕ, SZAGOK, ZAJ, POR 10 Ezen térkép a kibocsátási pontokat és a berendezések mûködését veszi számba. CO 2 CO NO x SO 2 VOC CO 2 CO NO x SO 2 VOC CO 2 CO Por NO x SO 2 VOC CO 2 CO Por NO x SO 2 VOC Miyen a betéri evegõ minõsége a cégné? Figyeembe vesszük a zajforrásokat? A szûrõket rendszeresen cseréjük? Mikor végeztek utojára a vízmeegítõn karbantartást? Kémények Leváasztók Zaj BTX 15 ppm Iékony vegyüetek Gondatanság, rossz gyakorat BTX 150 ppm A betéri evegõ veszéyes, nem szabad beéegezni! Ha cégünk akóövezetben heyezkedik e, küönös figyemet ke fordítanunk a zajkibocsátásra. Csinájunk egy tesztet. Ha a teephey széén nem ehet úgy beszégetni, hogy ne emenénk fe a hangunkat, akkor a zaj erõssége meghaadja a 65 decibet. A égnemû kibocsátások átaában a kazánokbó és generátorokbó erednek. Készítsünk becsést: Födgáz (g/m 3 ) Fûtõoaj (g/iter) Üvegházhatás: CO ,5 Szmog: N ox 3,01 3,35 Savas esõ: SO 2 0,027 3,6 Vegyük figyeembe az összes kibocsátott CO 2 mennyiséget: ötte szorozzuk meg a teepüési eheyezkedés öko-térképen kapott értéket. Hasonítsunk: egy fejõdõ országban az egy fõre jutó széndioxid kibocsátás 1,8 tonna. Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Tetõnyíások és ventiátorok Fõbb kibocsátási pontok Karbantartási napók Mûszaki utasítások Termékbiztonsági eõírások Munkaejárások Termékminõség A szûrõk és csövek áapota Zavaró szagok Iékony szennyezõk mennyisége (iter) A karbantartás gyakorisága Zajszintek

13 6. Öko-térkép: ENERGIA Az aábbi térkép fókuszában az energia fehasznáás és ennek hatásai ának. Ho vannak veszteségek, pazarások? Megfeeõ eektromos berendezések Ho keetkezik hõveszteség? Tú erõs viágítás Energiaveszteség Túméretezett berendezés 11 Számojuk át energiafehasznáásunkat kwh-ba Fehasznát erõforrások Eõáított energia (kwh) Üzemanyag: 1 iter (36 MJ) 10,00 Gáz: 1m 3 (40,6 MJ) 11,28 Propán: 1 tonna (46,4 GJ) ,00 Szén: 1 tonna (30,6 GJ) 8500,00 Fa (nagy, ombos): 1 m 3 (5,6 MJ) 1,56 Képzejük e az adott mennyiségû energia eõáításához szükséges erõforrásokat 1000 kwh eõáításához szükséges erõforrások: Barnaszén 1300 kg Magas energiaértékû huadék 1500 kg Aacsony energiaértékû huadék 3500 kg Nehéz üzemanyag 220 Napceák m 2 Uránium (atomerõmû) 0,022 gr Gáz 270 m 3 Víz (10 m magas gátta) m 3 Antracit szén 320 kg Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Gépek eheyezkedése Feeseges viágítás Hõvesztõ heyek Karbantartási napók Számák Berendezések mûszaki eírása Energia típusa és hasznáata Szigeteés Energiahatékonyság Fogyasztás (kwh) Energia hatékonyság

14 7. Öko-térkép: HULLADÉK A soron következõ öko-térkép témája a huadék megeõzése és kezeése. 12 Kuka Kukák Miyen intézkedéseket tettünk a kevesebb huadék keetkezése érdekében? Miyen szinten van az újrahasznosítás? A beszáítóknak köteezõ visszavenniük a termékeik huadékát? Kuka Szemetes edények Huadékgyûjtés iránya Kartondobozok Háztartási és veszéyes huadék keveredése Gondatanság, rossz gyakorat Huadékgyûjtõk A keetkezõ huadék mennyisége feére csökkenthetõ, pusztán szokásaink, magatartásunk megvátoztatásáva. 1. Papír és karton csomagoáshoz 3 2. Gumiabroncsok 1 3. Nem fém autóakatrészek 5 4. Eemek 2 5. Újrahasznosításbó származó huadék Üres oajszûrõk Aeroszook Vegyszerek csomagoása Üres festékes dobozok Levegõszûrõk Fémforgács 10 Értékejük a huadékkezeés szintjét 1-5: viszonyag megfeeõ a kezeés 6-10: nincs kezeés, de nem okoz probémákat 11-15: a kezeés hiánya adminisztratív probémákat okoz idõnként 16-20: a kezeés hiánya komoy probémákat okoz A nuátó 20 pontig vaó értékeés küönbözõ szempontokat vesz figyeembe. Ezek közé tartozik a huadék veszéyessége, a jobb megodások megvaósíthatósága (p. újrahasznosítás), vagy éppen ennek eenkezõje; egy adott huadék megnyugtató kezeésének hiánya, gondok a tároásná, ehetséges zavarások a teepheyen kívü. Tötsünk ki egy tábázatot saját értékeésünkke. Ha ez aapján ferajzounk egy sugár diagrammot, a hiányos vagy tejesen kezeeten terüetek azonna kitûnnek. Ez az ábrát oyan heyre rakjuk a cégné, aho mindenkinek a szemébe ötik. A meéket péda magáért beszé. Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Szemetesek és nagyobb huadékgyûjtõk A huadék haadásának iránya Rossz gyakorat heye Száítójegyek Éves számák A huadék mennyiségének femérése és értékeése Huadék fajták Az újrahasznosítás szintje Megeõzés érdekében tett épések Huadék kategóriák Évente ártamatanított huadék (tonna) Huadékeszáítási díj Az újrahasznosítás szintje

15 8. Öko-térkép: KOCKÁZATOK Kapcsoószekrény Eme térkép céja a baesetek és szennyezés kockázatának femérése Garázs Kijárat Készet Autómosó Fémemez mûhey Festék eõkészítés Odószer újrahasznosítás Könnyen megközeíthetõ és egyértemûen jeöt vészkijáratok A dogozók eõtt ismert tûzriadó tervek Veszéyes heyzetek Ho hasznáunk rákketõ, aergén, mérgezõ, stb. anyagokat? Baesetszerû kiömés Itt gyakran eesnek Eõírások megszegése Odószer fehõk, robbanásveszéy! 13 Egészségkárosítási kockázatok, p. veszéyes gázok, gõzök beéegzése, sérüésse járó baesetek veszéye Környezetkárosítási kockázatok, p. szennyezõ anyagok szivárgása, baesetszerû kiömése, mérgezõ anyagok hasznáata Tûzveszéy, p. robbanékony anyagok, toxikus vegyszerek kijutásának kockázata Fe ke készününk, ismernünk ke a vészheyzet ehárítási terveket és teefonszámokat Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Tûzotó készüékek heye Vészkijáratok Veszéyes terüetek Biztonságtechnikai adatapok Vészheyzeti ejárások, riadó tervek Jogosutságok Tûzotók Baeseti jeentések A berendezések áapota Vészehárító berendezések száma A föd geoógiai áapota A baesetek száma A dogozók képzése (óra) A veszéyes és toxikus anyagok aránya a készetek között

16 9. Munkaprogram 10. Eenõrzõ ista 14 taaj Ha az írásvetítõ fóiára másot ökotérképeket egymásra heyezzük, azonna viágossá vának a egfontosabb környezetvédemi feadatok kockázatok huadék energia evegõ, szagok, zaj, por víz Fémemez mûhey Összeszereés Rangsorojuk a probémákat súyosságuk szerint. Esõként a vastagon bekarikázott kérdésekke ke fogakozni. Eõször a dogozók egészségét és biztonságát veszéyeztetõ gondokat odjuk meg. Ezután a kockázatos terüetekre irányujon a figyemünk és taájunk ki megodásokat. Ezt a mûveetet évente egyszer meg ke isméteni. Aakítsuk ki saját környezeti tejesítmény értékeõ mérõszámainkat Huadék mennyisége (kg / *) Energiafogyasztás (kwh / *) Kibocsátások CO 2, NO x, SO 2 (kg / *) Csomagoás (kg / *) Száítás (km / *) Környezetvédeemre kötött összeg (Ft / *) Végrehajtott környezetvédemi intézkedések (óra / *) Baesetek száma évenként (szám / *) Akamazottak képzése (óra / év / *) Stb. (* termék vagy szogátatás egysége) Festék eõkészítés Odószer újrahasznosítás 1. Váaat adatai (cím, tevékenység kód, stb.) 1.1 Anyag és energiaáramok számítása természetes mértékegységben 2. Átaános adatok 2.1 Történeti fejõdés 2.2 Váaat mérete 2.3 Tematikus öko-térképek 3. Váaat mûködése 3.1 Termeési foyamatok 3.2 Termékek és nyersanyagok váasztása 4. Huadék 4.1 Huadék eredete 4.2 Huadék tároása 4.3 Huadék etávoítása 4.4 Huadékkezeés 5. Szennyvíz 5.1 Szennyvíz minõsége és mennyisége 5.2 Szennyvízkezeés 5.3 Csatornarendszer 5.4 Kibocsátott szennyvízre fizetett díjak és bírságok 5.5 Szennyvízprobéma kezeése 6. Taaj és taajvíz 6.1 Vegyi anyagok tároása 6.2 Taaj vízzárósága 6.3 Tároás kockázata 6.4 Taaj eemzése 7. Zaj és rezgés 7.1 Zajforrások és mérések 7.2 Teephey és annak határai 8. Levegõ 8.1 Kibocsátási pontok 8.2 Légnemû emissziók és szagok 8.3 Kibocsátás csökkentése 9. Hatás a környezet minõségére 9.1 Váaat közveten környezete 9.2 Teephey aatti taaj típusa, eheyezkedés a csatornákhoz és vízgyûjtõkhöz képest 10. Környezeti kötségek (beruházások, adók, díjak, biztosítások, bírságok) 11. Engedéyek és jogosítványok 11.1 Kapcsoat a hatóságokka 11.2 Kapcsoat a heyi akosságga 11.3 Feeõsségi körök 12. Környezeti intézkedési terv

17 11. Öko-térképezõk tapasztaatai Oivier Héaume Neuvie-St-Vaast Franciaország Kisváaat + Segít szemétetni a környezeti hatások eredetét + Támogatja a párbeszédet az akamazottak és a vezetés között + Idõt takarít meg + Hasznáata nagyon egyszerû és gyors 15 A cég egyik vezetõje szerint nem eég komoy, tú gyerekes és tú innovatív Céine Paoacci Nogent-sur-Marne Franciaország Kórház + Egy aapos szétnézés után a teephey áapota könnyen szemétethetõ + Segít nyomon követni az egyes jeemzõk vátozását, a céok tervezését és eenõrzését A teephey fizikai vaóságát mutatja meg, kevésbé hasznos a kockázatok federítésében Nagy kiterjedésû teephey esetében hasznáata nem tú egyszerû Marie-Christine de Wof Biffa (Severn Trent) Braine- Aeud - Begium Huadékerakó + Lehetõvé teszi a váaat minden szintjén dogozók bevonását + A hatás súyosságát és a födrajzi fontosságát mutatja + Egyszerû anyag az akamazottak képzéséhez + Az öko-térképeket egymásra ehet heyezni, a szöveget nem

18 12. Az öko-térképezés a viágban 16 Az öko-térképezés és az EMAS Kezdeti áttekintés Környezeti poitika Jogi megfeeés Környezeti program Irányítási rendszerek Fejegyzések Audit Akamazottak bevonása Kommunikáció JJJ J J JJ J JJ JJJ JJJ JJJ Az öko-térképezési útmutatót az INEM ingyenesen adta közre egyrészt az EMAS eszköztár részeként, másrészt az interneten keresztü (www.inem.org) A viágon hetente 50 új pédányt kezdenek e hasznáni. Az ABECE (The Begian Association of Eco- Counseors) útmutatót osztott szét Waoon tartomány francia ajkú váakozásai között. Mint önáóan is hasznáható eszközt, az öko-térképezést a szakszervezetek dogozói is hasznáják, pédáu eadók képzéséhez. Az öko-tanácsadók az ISO és EMAS kisváaatokná történõ bevezetéséné veszik nagy hasznát, mûszaki oktatók pedig a munkabiztonság eõsegítésére hasznáják építkezéseken. Az öko-térképezés és az ISO Környezeti poitika J Környezeti tényezõk JJJ Jogi követemények J Céok és eõirányzatok JJ Környezetközpontú irányítási program JJ Szervezeti feépítés és feeõsség J Képzés, tudatosság és kompetencia JJJ Kommunikáció JJJ KIR dokumentációja JJ A dokumentumok kezeése JJ A mûködés szabáyozása JJ Vészheyzetek megeõzése J Figyeemme kísérés és mérés J Nemmegfeeõség, heyesbítõ és megeõzõ tevékenység J Fejegyzések J KIR auditja JJ Vezetõségi átvizsgáás JJ Akamazottak bevonása JJJ Az útmutatót eddig dán, finn, török, német, ango, portugá, francia, spanyo, cseh, magyar, oasz és hoand nyevre fordították e és számos országban akamazzák. Tervezik az eszköz hasznáatát heyi önkormányzatok környezeti programjainá és mûszaki oktatási intézményekné.

19 A regem program A regem program keretében Magyarország nyoc régiójának váakozásaiva szeretnénk oyan eszközöket megismertetni és gyakorati akamazásukat eõsegíteni, ameyek csökkentik a váakozások környezetterheését és egyben piaci érdekeiket is szogáják. A regem program tejes neve: regem - A környezettudatos váaatirányítás és tisztább termeés módszereinek megismertetése kis- és középváaatokka Magyarországon, heyi irodákon keresztü 1 Partnerek (mindegyik non-profit, társadami szervezet) Környezettudatos Váaatirányítási Egyesüet (KÖVET) Tisztább Termeés Magyarországi Központja (TTMK) Öko-Tanácsadók Bega Egyesüete (ABECE), Öko-Tanácsadók Európai Szövetsége (Eco Counseing Europe) Támogatók: Európai Unió, Phare Partnerségi Program Ipar Mûszaki Fejesztéséért Aapítvány Idõtartam: 2000 januárja december A program tejes kötségvetése: 50 miió forint 1 regem - Nationwide Environmenta Management and Ceaner Production Know-how Transfer for Sma and Medium Sized Enterprises, Through Regiona Offices A regem menü eszközei: 1. A környezettudatos váaatirányításró egyszerûen 2. Gondos bánásmód, 3. Huadékok és emissziók csökkentése,,f 4. Környezeti heyzetmeghatározás 5. Öko-térképezés, F 6. Anyagforgaom és energia (eemzés),, F 7. Környezetbarát iroda 8. Termékek környezetkíméõ fejesztése, 9. KIR önáó bevezetésének támogatása,, F 10. Pozitív környezeti kommunikáció,, F 11. Iparágakra vonatkozó eszközök, F Megjeenési formák: kiadvány: ; tréning: ; demonstrációs program: F A program fõ épései: 1. A regem menü összeáítása Ez a ista kis- és középméretû váakozások áta is hasznáható, egyszerû eszközöket mutat be. Segítségükke nemcsak a cég áta okozott környezetszennyezés csökken, de annak piaci heyzete is javu (aacsonyabb kötségek, megfeeés egyes megrendeõk szigorúbb evárásainak stb.) Az eszközöket a regem partnerei dogozták ki ietve hasznáják. 2. Nyoc ún. ÖkoReg iroda feáítása Az irodáknak mûködõ, váakozásfejesztésben és megeõzõ környezetvédeemben gyakoratta rendekezõ heyi szervezetek adnak otthont Magyarország nagyvárosaiban. Az ÖkoReg irodák átaában fõáású irodavezetõt akamaznak a program idõtartama aatt. Törekszünk az ÖkoReg irodák fenntartására és a háózat bõvítésére a program ezáruta után is (bevéteek, páyázatok). 3. Az eszközök terjesztése az irodák háózatán keresztü A regem Menün szerepõ környezettudatos váaatirányítási és tisztább termeési eszközök négy terüeten segítik a váakozásokat, ezek a tudatformáás, femérés, megvaósítás és kommunikáció. Az eszközök formája: kiadvány és szakirodaom készítése, terjesztése; tanfoyamok, tréningek szervezése és demonstrációs programok végrehajtása váaatokná. Környezettudatos Váaatirányítási Egyesüet (KÖVET-INEM Hungária) Krecz Ágnes, programfeeõs 1063 Budapest Munkácsy M. u. 16. ( , Tisztább Termeés Magyarországi Központja (TTMK) Krisztics Bianka, program-koordinátor 1093 Budapest, Fõvám tér 8. ( , Központok Bács-Kiskun Megyei Váakozásfejesztési Aapítvány Kónya József, ÖkoReg irodavezetõ 6000 Kecskemét, Ipoy u. 1/a ( 76/ Famand Centrum Tóth Péter, ÖkoReg irodavezetõ 4400 Nyíregyháza Hõsök tere 9. ( 42/ Éetminõségért Aapítvány Keer Krisztián, ÖkoReg irodavezetõ 3300 Eger Bajcsy Zs. u. 9. ( 36/ Az ÖkoReg háózat Heyi irodák Progress Váakozásfejesztõ Aapítvány Horváthné Kõvágó Erika, ÖkoReg irodavezetõ 6701 Szeged Tisza Lajos krt. 63. ( 62/ R-Quaity Minõségügyi Kht. Benkõ Krisztián, ÖkoReg irodavezetõ 7625 Pécs, Majorossy u. 36. ( 72/ Borsod-Abaúj-Zempén Megyei Kereskedemi és Ipar Kamara Horánszky Árpád, ÖkoReg irodavezetõ 3525 Miskoc Szentpái u. 1. ( 46/ Debreceni Egyetem Tomor Tamás, ÖkoReg irodavezetõ 4032 Debrecen Böszörményi út 108. ( 52/ Veszprémi Egyetem Tamaska Lászó, ÖkoReg irodavezetõ 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. ( 88/

20 Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására kockázatok huadék energia evegõ, szagok, zaj, víz taaj Fémemez Festék Összeszereés Odószer Naponta a viágon ember ha éhen Minden 3,6 másodpercben vaaki. 75%-uk 5 éven aui gyermek. A magyar akosság 43%-a túsúyos. a népesség ötöde napi 300 forintná kevesebb jövedeembõ é 1,2 miiárd ember, számuk egyre nõ. 137 növény és áatfaj ha ki Ez a természetes kihaási ráta ezerszerese. Ha így haadunk, 25 év aatt a jeenegi fajok egytizedét vesztjük e hektár esõerdõt vágnak ki Ez Budapest terüetének 1,6-szorosa. a sivatagok terüete hektárra nõ Ez havonta egy Somogy megyényi terüet. köze 2800-an hanak meg munkaheyi baesetben. Többen, mint közekedési baesetben, háborúban és egyéb erõszakos cseekményekben. Naponta Magyarországon 2000 közepén Magyarországon 120 ISO tanúsított váaat van 52 cég vett részt önkéntes, szennyezés megeõzést cézó programokban 31 cég több mint 100 terméke nyerte e a környezetbarát termék védjegyet 11 nagyváaat adott közre éves környezetvédemi jeentést kb váakozás nyújt környezetvédemi technoógiákat és szogátatásokat egy femérés szerint a váaatok 8%-a akamazza széeskörûen az önkéntes környezetvédeem eszközeit. 33%-uk tejes mértékben ezárkózik ezektõ. Források: Környezetbarát Termék Kht, KÖVET, KSZSZ, TTMK 250 ezer köbméter taaj pusztu e A viágon naponta több termõtaajt vesztünk e, mint amennyi 1000 nap aatt keetkezik. köze 180 ezer tonna széndioxidot és 720 kiogramm erõsen mérgezõ nehézfémet bocsátunk ki a evegõbe Az ország akosságának 45%-a szennyezett evegõjû teepüésen é. fejenként háromnegyed kiogramm huadékot termeünk Az évi mennyiséget az országban egyenetesen eterítve 16 centiméteres réteget kapnánk. Források: ENSZ, INEM, KöM, KSH, RAN, Viágbank, Wordwatch Institute. Ezek a nem fenntartható fejõdés jeei! Ezek jeentenék a megodást? Önmagukban nem. Szükséges, de nem eégséges fetétet jeentenek. Nagyon apró épéseket. De gyakorati és eõrevivõ épéseket. CSATLAKOZIK?

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

PEM Tüzelıanyag-cellák kutatása és alkalmazása Magyarországon. Tompos András

PEM Tüzelıanyag-cellák kutatása és alkalmazása Magyarországon. Tompos András HIDROGÉNGAZDASÁG: LEHETİSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU SZÁMÁRA Budapest, Magyarország, 2011 PEM Tüzeıanyag-ceák kutatása és akamazása Magyarországon Tompos András Magyar Tudományos Akadémia Kémiai

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás.

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell Mutnoás és fetétees ogt odeek akaazása Mkroökonoetra,. hét Bíró Ankó Véeten együtthatóú ode Aggregát kereset becsése véeten együtthatóú MNL odee: Berry, Levnsohn, Pakes (BLP, 995 Econoetrca) Lényeg: rugaas

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Az Ön sokodaú munkatársa. Ideáis hűtött éemiszerek száítására, de betonkeverővé is kiaakítható. Vagy huadékszáítóvá. A Vovo FE métó hírnevéhez, miszerint

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

Al 2 O 3 H 2 O - de mennyi? és még mi minden

Al 2 O 3 H 2 O - de mennyi? és még mi minden 1 0-1 -2-3 60 120 180 240 300 Mérési idõ, s 7. ábra. A18Karanyötvözetetéréseiamérési idõfüggvényében foyamat gondosabb evégzéséve az ékszerötvözetek esetében oy szigorú pontossági követemények tejesíthetõk,

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 5 6. 2009. ápriis Emberi jogok a fejesztésben Szeméet, gyakorat itthon 3 Nem vagy-vagy, hanem is-is Kiátások a dohai ENSZ-csúcs után 4 Miég mindig éemiszerváság?

Részletesebben

Előfizetési akció! Számítógép tegnap és ma. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő

Előfizetési akció! Számítógép tegnap és ma. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő jegyzet Teekommunikációs magazin Megjeenik havonta Kiadja: Teecom Press Bt. Feeős kiadó: A kiadó ügyvezető igazgatója Főszerkesztő: Várnagy Attia Vezetőszerkesztő: Koár Sándor Lapigazgató: Czinege Erika

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk.

venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk. Tisztet Ovasó! Aho az ember aratni akar, ott eõször vetnie ke, s aho az ember aratott, ott ismét vetni ke (Lao-Ce) Mora sua cuiibet nociva est. A késedeem a késedemeskedõnek ártamára van. Most már tényegesen

Részletesebben

Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése

Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése Újrahasznosított mûanyag huadék és gumiõremény aapú nagy mûszaki értékû termékek kifejesztése 49 Termopasztikus poioefin, esõsorban PE- és PP-huadék és térháós gumihuadék poimer kompaund formában történõ

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért Az ALBAFAL Az ALBAFAL oyan beső tereben hasznáatos négy odaán csaphornyos iesztée eátott gipsz faazó eem, mey ideáis váasztás önhordó

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Szakemberektől szakembereknek

Szakemberektől szakembereknek Kezdőknek és professzionáis hasznáóknak A nagytejesítményű, kompakt fűrészek az igényes hasznáók számára nemcsak csúcstejesítményű hajtószerkezetükke, nikke-sziícium bevonatos hengerükke, kedvezően karbantartható

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

&t. számú előterjesztés

&t. számú előterjesztés &t. számú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkrmányzat fenntartásában működő óvdák vezetőinek négyéves beszámójáró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A sci-fi valósággá válik

A sci-fi valósággá válik jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Bővített valóság böngésző

Bővített valóság böngésző jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

------------------------------~( CÍM~SZTORI )~-----------------------------

------------------------------~( CÍM~SZTORI )~----------------------------- POSZTERE N: ------------------------------~( CÍM~SZTORI )~----------------------------- Szöveg: Lászó Erika A ház úrnőjének széke aatt vidáman tanyázó macska az ókori Egyiptomban. A kb. i.e. 1950-ben készüt

Részletesebben

Michael Knight besírna

Michael Knight besírna JeGYzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: te e com Press bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: vár nagy At ti a Szerkesztő: sándor gergey Lap

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt Környezettudatos menedzsment és eszközei a döntési kompetenciák fejlődésével összhangban ÖSSZEFOGLALÁS E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

43. sz. laboratóriumi gyakorlat. A villamos fogyasztás mérése

43. sz. laboratóriumi gyakorlat. A villamos fogyasztás mérése 43. sz. aboratóriumi gyaorat A viamos fogyasztás mérése. Eméeti aapo A viamos energiagazdáodás eengedheteten fetétee az energia fogyasztásána, fehasznáásána mérése és ehhez a mérési eszözö, módszere heyes

Részletesebben

Pirx kapitánytól a Star Wars-ig

Pirx kapitánytól a Star Wars-ig jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

A kapcsolati energia megjelenése és átalakítása az új mágneses rendszerben. Appearance and Conversion of Contact Energy in New Magnetic System

A kapcsolati energia megjelenése és átalakítása az új mágneses rendszerben. Appearance and Conversion of Contact Energy in New Magnetic System A kapcsoati energia megjeenése és átaakítása az új mágneses rendszerben Appearance and Conversion of Contact Energ in New Magnetic Sstem Dr. FEKETE Gábor Miskoci Egetem, Eektrotechnikai-Eektronikai Tanszék,

Részletesebben

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása tárgyában, keretmegállapodásos KÜM/3356-13/2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori (Ph.D) értekezés tézisei FAANYAGOK FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA P ÉS R PROFILON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NAGYEDÉNYES FAJOKRA Csiha Csia Sopron 4 Doktori Iskoa:

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett Közgazdasági Szeme, LXII. évf., 25. feruár (39 7. o.) Beringer dina Juhász Péter Lovas nita z áami támogatás hatása a rojektfinanszírozásra erköcsi kockázat és ozitív externáiák meett Szerződéseméeti megközeítés

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 1 Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 10cm-es polisztirol homlokzati szigetelés felhelyezése a teljes homlokzatra (1320m2). Indoklás: Az épület hőveszteségének kb. 30%-a az oldal falakon keresztül

Részletesebben

ANYAGMOZGATÁSI RENDSZEREK TERVEZÉSI MODSZEREI ZIEMS, D. - CSELÉNYI J. - KOVÁCS L.

ANYAGMOZGATÁSI RENDSZEREK TERVEZÉSI MODSZEREI ZIEMS, D. - CSELÉNYI J. - KOVÁCS L. NME Közrnıérıya, Mskoc, i. Sorozat, Gépészet, 29. (982), kötet, 4 7- ó 7. Í ANYAGMOZGATÁSI RENDSZEREK TERVEZÉSI MODSZEREI ZIEMS, D. - CSELÉNYI J. - KOVÁCS L. Összefogaás A dogozat ınegfogamazza a kompex

Részletesebben

Nagy bajban a partiumi egyetem

Nagy bajban a partiumi egyetem BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. OKTÓBER 9., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3329. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Nagy bajban a partiumi egyetem Fotó: partium.ro Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

Arany öröksége mindannyiunké

Arany öröksége mindannyiunké BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. SZEPTEMBER 25., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3319. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Arany öröksége mindannyiunké Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva,

Részletesebben

Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év

Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év XI. Erdéyi Tudományos Diákköri Konferencia Matematika szekció Ponceet záródási tétee Szerző Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év Témavezető Dr. András Sziárd, adjunktus BBTE, MIK, Differenciáegyenetek

Részletesebben