Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti"

Átírás

1 Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk 2000 Huadék Az E. U. Phare Partnerségi Programjának támogatásáva, regem program 3. útmutató

2 Eõszó Tartaom Egyszerû eszköz kis cégeknek Gobáis és fokozódó környezeti probémáink megkívánják, hogy a társadaom mind széesebb rétege egaább aapszinten tisztában egyen az õt közvetenü érintõ egészségügyi, ökoógiai, természetvédemi, technikai hatásokka. Csak ezek az információk segíthetik kiaakítani és esajátítani a gondokozz gobáisan, cseekedj okáisan evet, amey egyik aapstratégiája a fenntartható fejõdés megvaósítási programjának. A gazdaság gobaizációja hazánkban is érezteti hatását, de az átaakuó gazdaságok jeemzõjeként a mikro-, kis- és közepes méretû váakozások szerepe társadami szempontbó jeentõs. Környezetünk áapota, az Európai Unióhoz történõ csatakozásunk ehetõsége, a mutinacionáis váaatokhoz kötõdõ beszáítói csatakozás erõsödése, mind-mind azt az igényt erõsíti, hogy azok a váakozások, akik érintettek ebben a foyamatban, megfeejenek a nagyok áta támasztott, és a társadaom áta is evárt környezeti kihívásoknak. A mikro-, kis- és közepes méretû váakozások-váaatok számára az ISO es rendszer kiépítése aránytaanu nagy terhet jeent, gyakoratiag kiviteezheteten. Mi egyen akkor a megodás? Az ovasó áta kézben tartott segédet egy útmutató mindazoknak a váakozásoknak, akik éni kívánnak a környezetvédeem számukra eérhetõ eszközeive, bizonyítva ezze eköteezettségüket a környezettudatos termeés, szogátatás megvaósítása érdekében. Kívánom mindenkinek, hogy akamazza eredményesen a kézikönyvet, s ezze váakozása a piacon mind jeentõsebb megrendeésekhez és árbevétehez jusson. Amennyiben egyetért azokka a környezetvédemi céokka, ameyek eérésére ez az anyag szogá kérem, ajánja koégáinak, üzeti partnereinek is. Öko-térképezés... 1 Mikro-, kis-, középváakozások és a környezettudatos váaatirányítás eszközei... 2 Mi az öko-térképezés?... 3 Hogyan hasznájuk az öko-térképeket?... 4 Mini-audit: Környezeti idõjárásjeentés Öko-térkép: Teepüési eheyezkedés Öko-térkép: Zavarások Öko-térkép: Víz Öko-térkép: Taaj Öko-térkép: Levegõ, szagok, zaj, por Öko-térkép: Energia Öko-térkép: Huadék Öko-térkép: Kockázatok Munkaprogram Eenõrzõ ista Öko-térképezõk tapasztaatai Az öko-térképezés a viágban ISBN: Dr. Tamaska Lászó egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technoógia Tanszék A módszert kifejesztette és az útmutatót írta: Heinz-Werner Enge Fordították: Herner Katain és Tóth Gergey Az öko-térképezést Heinz-Werner Enge, bega öko-tanácsadó fejesztette ki. Az eszközt Begiumban az ABECE (The Begian Association of Eco- Counseors), nemzetközi szinten az INEM (Inter-nationa Network for Environmenta Management) terjesztette. Az útmutató eredeti vátozata francia nyeven jeent meg es ècocartes, címme az átaunk aapu vett ango vátozatot Caire Buckey (INEM) készítette. Mûszaki szerkesztõ: Bagi Mikós Köszönetet a TTMK és a KÖVET munkatársainak, a résztvevõ öko-tanácsadóknak, és váakozásoknak a módszer teszteéséért Környezettudatos Váaatirányítási Egyesüet (KÖVET-INEM Hungária) 1 Piot Programme for the Promotion of Environmenta Management in the Private Sector of Deveoping Countries 2 Deveoping Environmenta Leadership Towards Action Budapest, 2000 június Környezetbarát papírra nyomva

3 Öko-térképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének egyszerû, kreatív és szisztematikus módszere A váaat fizikai vaóságára építõ tudatosságfokozó és tanuási keék Minden akamazott számára hozzáférhetõ, gyakoratias kommunikációs technika Önáóan hasznáható, rugamas környezettudatos váaatirányítási eszköz az EMAS és az ISO bevezetéséhez, szeméetes formában A váaat környezethez vaó viszonyában, visekedésében bekövetkezõ vátozások dinamikus etára Egy kis kép többet mond ezer szóná!

4 Mikro-, kis-, középváakozások és a környezettudatos váaatirányítás eszközei 2 A környezettudatos váaatirányítás küönös gondot jeent a mikro-, kis- és középváakozásoknak Európában több miió mikro-, kis-, és középváakozás küzd tevékenysége környezeti hatásainak kezeéséve. Nem ának rendekezésükre a megfeeõ eszközök és erõforrások. A egnagyobb probémát mégis a környezettudatosság és a visekedés megvátoztatása jeenti. A piac figyeembe veszi a környezeti tejesítményt és megkövetei az ISO és EMAS tanúsítványt Nincs már messze az az idõ, amikor a egkisebb váakozásnak is fe ke tudni mutatnia a környezettudatosabb gazdákodás terén tett erõfeszítéseit vevõi, a hatóságok, a társadami szervezetek, a biztosítók, a szomszédok és a szakmai szervezetek feé. Sok az eszköz, de gyakran tú bonyoutak A kisváakozások segítésére számos eszköz á rendekezésre, a ista foyamatosan bõvü. Mégis, ezeket az eszközöket a gyakoratban a kisebb cégek nemegyszer tú bonyoutnak, nehéznek taáják. Sokan a bürokratizáódás fenyegetését érzik ki beõük. A viágon és Európában avinaszerûen terjedõ ISO hez és EMAS-hoz hasonó módszerek akamazása és megköveteése aggodaomma töti e a kisebb gazdákodókat. A kis cégek bevonásához egyszerû, gyakoratias, szeméetes eszközökre van szükség A kis szervezetek gyorsan akamazkodnak az igényekhez és szóbei kutúra jeemzi õket. Nagy hibát követünk e, ha figyemen kívü hagyjuk az iyen szervezetekné dogozók néha aacsonyabb képzettségét, a vizuáis kutúrát ( hiszem, amit átok ) és az írott fejegyzések csekéy szerepét. Ehhez akamazkodó eszközökre és segítségre van szükség. Ha összehívjuk egy teephey, egy üzemcsarnok vagy egy mûhey dogozóit, hogy tapasztaataik, érzéseik és tudásuk után érdekõdjünk, megepõen jó képet kapunk a váaat mûködésének környezeti vonatkozásairó. A gyors és szeméetes környezeti femérés eredményei esetenként nem sokban küönböznek a szakértõk áta efoytatott kötséges, tudományosan megaapozottabb ejárások következtetéseitõ. Az ingyen és önáóan ekészíthetõ öko-térképek a környezettudatos váaatirányítás heyzetérõ készüt Poaroid fényképek, míg a tudományos és jobb anaitikáva aátámasztott vizsgáatok nagyfebontású képet adnak. Mindkettõ a vaóságot mutatja. Mindkettõ aapján tehetünk néhány épést eõre. Egy ország autós térképe nem maga az ország Az öko-térképezés egyszerûen hasznáható vizuáis eszköz, aminek segítségéve az akamazottak tényegesen részt vehetnek a környezettudatos váaatirányítás továbbfejesztésében. A módszer segítségéve környezetkíméõbb visekedés és gazdákodás fõ irányait kijeöõ autós térképet rajzohatunk a teepheyrõ, üzemrõ vagy mûheyrõ, ez sziárd aapot adhat a formaizátabb ISO vagy EMAS szerinti környezetközpontú irányítási rendszer feépítéséhez.

5 Mi az öko-térképezés? Az öko-térképezés eredeti és egyszerû eszköz, ami segíti a szervezeteket a környezettudatos váaatirányítás és az EMAS megvaósításában a probémák és a napi gyakorat etára a teephey környezeti átviágításának szisztematikus módszere az adott heyzetet mutató információ összegyûjtése képek akamazásáva munkaeszköz, egyben a környezeti tudatosságot fejesztõ technika kisváaatokná önáóan is hasznáható ejárás a dogozók bevonásának hasznos keéke 3 Öko-térképezés: a környezettudatos váaatirányítás kaóriaszegény vátozata a kezdeti környezeti hatásfemérés egyszerû módszere segíti a tanuást és az adatgyûjtést támogatja az oktatást és a kommunikációt a váaat környezeti fejegyzéseinek aapja bárki hasznáhatja a cégné munkája támogatásához vagy oktatáshoz bárki részt vehet benne írott ejárások és munkautasítások nékü is oyan módszer, ameye a váaat meghatározhatja és fontossági sorrendbe heyezheti probémáit hasznos minden érintett számára A cé nem a vízre, taajra, evegõre, huadékra, irányításra, stb. vonatkozó öko-térképek megrajzoása. A módszer egfõbb haszna abban rejik, hogy egy foyamaton keresztü képet kapunk a cég környezeti tejesítményérõ és tisztán átjuk, hogy mi a teendõ. Kapcsoószekrény Garázs Autó mosó Fémemez mûhey Összeszereés 2000 szeptember Labor (Megjegyzés: A fenti öko-térkép egy gépkocsi karosszéria mûheyt ábrázo.) Odószer újrahasznosítás

6 Hogyan hasznájuk az öko-térképeket? 4 Hozzávaók A4-es papír, toak, fénymásoó Idõszükséget Kevesebb mint egy óra térképenként Mikor csinájuk? A pénzügyi év ezárása után Miyen gyakran rajzojuk újra? Ha átaakítjuk a teepheyet, ha új tevékenységet indítunk be, egyébként egyszer egy évben Dokumentumok tároása A környezetközpontú irányítási rendszer vagy az éves pénzügyi zárás fejegyzéseive együtt Ki hasznáhatja? A térképeket a egküönbözõbb szervezetek akamazhatják: a kis gyártóüzemektõ és szogátatóktó kezdve a nagyobb cégekig, önkormányzatokig. Az öko-térképezés épései Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk 1. Öko-térkép: TELEPÜLÉSI ELHELYEZKEDÉS Kapcsoószekrény Garázs Fémemez mûhey Összeszereés Festék eõkészítés abor Odószer újrahasznosítás 1. A teepüési eheyezkedés térképe Rajzojuk e az üzem vagy teephey eheyezkedését feürõ, fetüntetve a parkoókat, bejáratokat, környezõ utcákat és házakat, stb. A térképnek a vaóságot ke mutatnia. (2 pédányra esz szükség.) 2. A teephey térképe Rajzojunk e az üzem vagy teephey egaább hozzávetõegesen méretarányos aaprajzát, fetûntetve a besõ heyiségeket is. Az aaprajzot sokszorosítsuk (6 pédányra esz szükség), munkánk során ezeket fogjuk hasznáni. A térképeknek a vaóságot ke mutatniuk egyenek egyszerûek, könnyen feismerhetõek, arányosak. Szerepejen rajtuk dátum, név, hivatkozás. Rajzojunk be egy-két jeentõs tárgyat, ami megkönnyíti a tájékozódást a teepheyen (p. gépek, kazánok stb.). Ha a teephey nagy kiterjedésû, érdemes az egyes épüeteket vagy terüeteket küön femérni, majd összerakni az így keetkezett térképeket. 3. Jeek Aakítsuk ki saját jerendszerünket, de egaább kétfée szimbóumot hasznájunk: Satírozás vagy rovátkázás: kisebb probéma (a heyszínt figyejük, a kérdést vizsgájuk meg) Bekarikázás: nagy probéma (Itt meg ke ánunk és javító intézkedést akamaznunk) Miné súyosabb a gond, anná vastagabb karikát rajzojunk 2. Öko-térkép: TELEPHELY Piktogramokka hasznáhatóbbá tehetjük az öko-térképet.

7 Mini-audit: Környezeti idõjárás jeentés Az öko-térképek megrajzoása eõtt cészerû több akamazotta evégezni egy pár perces kis femérést. Arra kérjük õket, hogy gyorsan, megérzésük szerint váaszojanak: minden sorban egy x-sze. A gyors femérés és az öko-térképekke végrehajtott részetesebb munka eredménye közti kapcsoat meg fogja epni Önt. 5 Szakítsunk két percet a váaat környezeti idõjárás térképének meghatározására Nyersanyag fehasznáás Energiahordozók és energiafogyasztás Vízfehasznáás és szennyvíz Huadék megeõzés és csökkentés Huadék újrafehasznáás és szeektív gyûjtés Levegõszennyezés: por és szagok Termékek tároása Zaj és rezgésvédeem, -csökkentés Munkabiztonság és egészség Mobiitás: Akamazottak közekedése, áruk száítása Környezeti baesetek megeõzése Környezeti kommunikáció (küsõ és besõ) Párbeszéd a beszáítókka Áruk és szogátatások környezetbarát kiaakítása Szomszédok Vezetõk motivátsága Akamazottak motivátsága Adminisztratív heyzet ÁLTALÁNOS KLÍMA

8 1. Öko-térkép: TELEPÜLÉSI ELHELYEZKEDÉS 6 Ez a térkép teepüési környezetében mutatja teepheyünket. Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Mey pontokon érintkezik az üzem a szomszédokka? Mi a terüet hivataos besoroása (ipari övezet, beterüet, stb.)? A cég tevékenysége miyen szeméyés teherforgamat idéz eõ? Miyen kapcsoatban vagyunk a környéken akókka? Jeöjük be a környezõ házak emeeteinek számát (csak födfeszín feettieket, tetõt nem számítva) 50 méteres körzeten beü Terüet hasznáat (p. parkoó, épüet, gyep) Fõbejárat és a teephey egyéb megközeítési pontjai Közekedés iránya Számojunk együtt! Számojuk meg a cégünk tevékenységéhez kötõdõ jármûveket és próbájuk megbecsüni, adott idõszakon beü hányszor mozgunk a teephey egy kiométeres körzetén beü. Az aábbi tábázat segítségéve kiszámíthatjuk az okozott szennyezést. Kifik és a gépjármû forgaom Egy kis cég tevékenységének egfontosabb környezeti hatása gyakran az eõidézett gépjármû forgaomnak köszönhetõ. Egy bevárosban évõ kis pékség öko-térképezése során pédáu azt taátuk, hogy mûködéséhez évente gépkocsi út kötõdik. Kibocsátás g/km Könnyû, benzines gépjármû Könnyû, díze üzemû gépjármû Díze üzemû nehézgépjármû CO 2 (széndioxid) NO x (Nitrogén oxidok) 2,53 0,55 19,1 CO (Szénmonoxid) 11,26 0,85 3,34 Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Környezõ terüetek hasznáata (akó-, ipari-, zödövezet) Utak és a forgaom iránya Vegyük figyeembe a küönbözõ közekedési módok szerepét és az utak méretét Heyszínrajzok A terüet egyéb femérései Az adott tevékenység érvényes engedéyei Gépjármûparkunk (gépkocsik, teherautók, stb.) Rendekezésre áó parkoó terüet Bejövõ és kimenõ gépkocsik (beszáítók, kukásautó, dogozók és ügyfeek jármûvei) Terüet nagysága Aapítás, építés ideje Akamazottak száma Épüetek kora A termék / szogátatás egységére jutó gépjármû utak száma

9 2. Öko-térkép: ZAVARÁSOK Ez az öko-térkép képezi az esõ munkatervet (az 1. ökotérkép foytatása). Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Ezt a térképet a gyorsértékeés (környezeti idõjárás jeentés) és a dogozókka foytatott beszégetések eredményeként rajzohatjuk meg. Fe ke hasznánunk hozzá a cég anyag- és energiaforgami adatait is (bejövõ és kimenõ anyagok és energia természetes mértékegységben kg, kwh, m 3, stb.). Kémények, ventiátorok, szeõzõk Tartáyok és tároóedények Fontos tevékenység terüete Szomszédokka vaó konfiktus pontjai Zaj Ha egy fontosabb probémára bukkanunk (p. zaj), erre küön is ferajzohatunk egy ökotérképet. 7 Input aapanyagok energia víz száítás csomagoás terüethasznáat Output sziárd és foyékony huadék égszennyezõk zaj, szagok és egyéb zavarások terüethasznáat Ebbe a kezdeti, összegzõ környezeti femérésbe minden dogozót vonjunk be. Ezt követõen áítsuk fe a cég anyag és energia méregeit, a könyveési bizonyatokbó. Akossuk meg saját mérõszámainkat, pédáu: energia: adott évben a munkaterüet fûtésére fehasznát fûtõoaj (x iter/m 2 ) erõforrások: eõáított termékre jutó vízfehasznáás (y iter/kg) huadék: termék vagy szogátatás egységre jutó keetkezett huadék (z kg/db) A küönbözõ idõszakok (évek, hónapok) mérõszámainak összehasonítása megmutatja, merre haad a cég. Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Légnemû kibocsátások heyei Zaj és szagok forrásai huadék és veszéyes anyagok, termékek tároási heye Bevaások Lakossági panaszok: eveek, újságcikkek, fejeentések Gépek karbantartási napói Pénzügyi információk (p. számák) A teephey esõ megérzésen aapuó értékeése Anyag- és energiaáramok eemzése Anyagméreg Környezeti tejesítmény Engedéyek hatáya (év) Befizetett adók Díjak, víz és egyéb számák, biztosítási díjak Fogyasztások Környezeti kötségek

10 3. Öko-térkép: VÍZ 8 Ezen térkép témája a vízfogyasztás és a szennyvízkibocsátás. Kapcsoószekrény Autómosó Fémemez mûhey Lefoyó és üepítõ Laboratórium Ho magas a vízfehasznáás? Ho kerünek veszéyes anyagok a efoyóba? Vízre veszéyes anyagok és termékek heyettesíthetõsége Eképzehetõ baesetek Pazarás és rossz szokások Kötségmegtakarítás ehetõségei Garázs Csatorna Összeszereés Lefoyók Gondatanság, rossz gyakorat heye Gyûjtõ Odószer újrahasznosítás Csatornarendszer STOP! Megengedheteten. Egy csepp víz 5 év aatt jut e a fehõbõ a csapunkba A víz védeemre szoruó, szûkös erõforrás, ameye takarékoskodnunk ke. Magyarországon az egy fõre jutó vízfehasznáás körübeü 160 iter/nap. (A víz 55%-át az ipar, 31-35%-át a mezõgazdaság, 9%-át a háztartások fogyasztják.) Hányszor annyi vizet haszná fe váaatunk évente, mint egy átagos fogyasztású ember? Mey tevékenységeink veszéyeztetik az éõvizeket? (P. festõkabin, festék etávoítás.) Mérjük fe a efoyónyíások heyét. Tartsuk szem eõtt, hogy egyeten csepp oaj több mint 5000 iter vizet szennyez be. Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Azon pontok, aho foyadékokat önt ki vaaki Vízvezeték és csatornaháózat Szennyvízkezeési ejárások Legfõbb vízfehasznáó heyek (p. mosók) Egész évi vízszámák Szennyvíz kibocsátási engedéyek, díjak A csatornaháózat aaprajza Ha van szennyvíztisztító, annak mûszaki eírása Pazarás Vízigényes tevékenységek Vízdíjak Szennyezõ anyagok Gondatanság, heyteen gyakorat Szennyezõk hatása Fehasznáás (m 3) Legfõbb vízfehasznáók (%) Éves tisztítószer fehasznáás (iter) Egyéb vízszennyezõ termékek Kibocsátott szennyvíz mérési eredményei

11 4. Öko-térkép: TALAJ A következõ öko-térkép a gyúékony és veszéyes anyagok tároásáva fogakozik, a taajvízze összefüggésben iter oaj Baeset bekövetkeztekor veszéybe kerü a taajvíz? Ho taáhatók a régi víztároó tartáyok? Van taajszennyezés? Mi történik baesetkor (ejárás)? A tároóheyiségek aja betonbó van? Le vannak váasztva? A szeõzés biztosított? iter oaj Huadék újrahasznosítás Tároó heyek Víztározó tartáyok Tartáyok és kádak Magas kockázat! 1 iter taajon áthatoó oajszármazék 1000 m 3 taajvizet képes eszennyezni. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a teephey történetét, a régi tartáyok heyét, stb. A szennyezett taaj nagymértékben csökkentheti teepheyünk értékét. Sok országban megköveteik a taajminõség szavatoását, ha a váaatot és az átaa hasznát teket értékesítik. A szennyezett taaj esetén azt ártamatanítani ke (Az átagkötség jeeneg 125 euro ( Ft) négyzetméterenként, Magyarországon 1 kg oajja, pakuráva szennyezett taaj ártamatanítása 8-18 Ft-ba kerü.) Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Tároók Víztartáyok Gyanús kádak, konténerek, rakapok Termékek biztonsági szimbóumai Az aagsorok vizsgáata Víztartáyok erendezése Vízgyûjtõ heyek Régi víztartáyok Taaj áteresztõképessége Termékek típusa Tároó tartáyok és kádak Szivárgások Vízátnemeresztõ feüetek Áandó vízkészet iterben Vízáramok kiszámítása

12 5. Öko-térkép: LEVEGÕ, SZAGOK, ZAJ, POR 10 Ezen térkép a kibocsátási pontokat és a berendezések mûködését veszi számba. CO 2 CO NO x SO 2 VOC CO 2 CO NO x SO 2 VOC CO 2 CO Por NO x SO 2 VOC CO 2 CO Por NO x SO 2 VOC Miyen a betéri evegõ minõsége a cégné? Figyeembe vesszük a zajforrásokat? A szûrõket rendszeresen cseréjük? Mikor végeztek utojára a vízmeegítõn karbantartást? Kémények Leváasztók Zaj BTX 15 ppm Iékony vegyüetek Gondatanság, rossz gyakorat BTX 150 ppm A betéri evegõ veszéyes, nem szabad beéegezni! Ha cégünk akóövezetben heyezkedik e, küönös figyemet ke fordítanunk a zajkibocsátásra. Csinájunk egy tesztet. Ha a teephey széén nem ehet úgy beszégetni, hogy ne emenénk fe a hangunkat, akkor a zaj erõssége meghaadja a 65 decibet. A égnemû kibocsátások átaában a kazánokbó és generátorokbó erednek. Készítsünk becsést: Födgáz (g/m 3 ) Fûtõoaj (g/iter) Üvegházhatás: CO ,5 Szmog: N ox 3,01 3,35 Savas esõ: SO 2 0,027 3,6 Vegyük figyeembe az összes kibocsátott CO 2 mennyiséget: ötte szorozzuk meg a teepüési eheyezkedés öko-térképen kapott értéket. Hasonítsunk: egy fejõdõ országban az egy fõre jutó széndioxid kibocsátás 1,8 tonna. Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Tetõnyíások és ventiátorok Fõbb kibocsátási pontok Karbantartási napók Mûszaki utasítások Termékbiztonsági eõírások Munkaejárások Termékminõség A szûrõk és csövek áapota Zavaró szagok Iékony szennyezõk mennyisége (iter) A karbantartás gyakorisága Zajszintek

13 6. Öko-térkép: ENERGIA Az aábbi térkép fókuszában az energia fehasznáás és ennek hatásai ának. Ho vannak veszteségek, pazarások? Megfeeõ eektromos berendezések Ho keetkezik hõveszteség? Tú erõs viágítás Energiaveszteség Túméretezett berendezés 11 Számojuk át energiafehasznáásunkat kwh-ba Fehasznát erõforrások Eõáított energia (kwh) Üzemanyag: 1 iter (36 MJ) 10,00 Gáz: 1m 3 (40,6 MJ) 11,28 Propán: 1 tonna (46,4 GJ) ,00 Szén: 1 tonna (30,6 GJ) 8500,00 Fa (nagy, ombos): 1 m 3 (5,6 MJ) 1,56 Képzejük e az adott mennyiségû energia eõáításához szükséges erõforrásokat 1000 kwh eõáításához szükséges erõforrások: Barnaszén 1300 kg Magas energiaértékû huadék 1500 kg Aacsony energiaértékû huadék 3500 kg Nehéz üzemanyag 220 Napceák m 2 Uránium (atomerõmû) 0,022 gr Gáz 270 m 3 Víz (10 m magas gátta) m 3 Antracit szén 320 kg Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Gépek eheyezkedése Feeseges viágítás Hõvesztõ heyek Karbantartási napók Számák Berendezések mûszaki eírása Energia típusa és hasznáata Szigeteés Energiahatékonyság Fogyasztás (kwh) Energia hatékonyság

14 7. Öko-térkép: HULLADÉK A soron következõ öko-térkép témája a huadék megeõzése és kezeése. 12 Kuka Kukák Miyen intézkedéseket tettünk a kevesebb huadék keetkezése érdekében? Miyen szinten van az újrahasznosítás? A beszáítóknak köteezõ visszavenniük a termékeik huadékát? Kuka Szemetes edények Huadékgyûjtés iránya Kartondobozok Háztartási és veszéyes huadék keveredése Gondatanság, rossz gyakorat Huadékgyûjtõk A keetkezõ huadék mennyisége feére csökkenthetõ, pusztán szokásaink, magatartásunk megvátoztatásáva. 1. Papír és karton csomagoáshoz 3 2. Gumiabroncsok 1 3. Nem fém autóakatrészek 5 4. Eemek 2 5. Újrahasznosításbó származó huadék Üres oajszûrõk Aeroszook Vegyszerek csomagoása Üres festékes dobozok Levegõszûrõk Fémforgács 10 Értékejük a huadékkezeés szintjét 1-5: viszonyag megfeeõ a kezeés 6-10: nincs kezeés, de nem okoz probémákat 11-15: a kezeés hiánya adminisztratív probémákat okoz idõnként 16-20: a kezeés hiánya komoy probémákat okoz A nuátó 20 pontig vaó értékeés küönbözõ szempontokat vesz figyeembe. Ezek közé tartozik a huadék veszéyessége, a jobb megodások megvaósíthatósága (p. újrahasznosítás), vagy éppen ennek eenkezõje; egy adott huadék megnyugtató kezeésének hiánya, gondok a tároásná, ehetséges zavarások a teepheyen kívü. Tötsünk ki egy tábázatot saját értékeésünkke. Ha ez aapján ferajzounk egy sugár diagrammot, a hiányos vagy tejesen kezeeten terüetek azonna kitûnnek. Ez az ábrát oyan heyre rakjuk a cégné, aho mindenkinek a szemébe ötik. A meéket péda magáért beszé. Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Szemetesek és nagyobb huadékgyûjtõk A huadék haadásának iránya Rossz gyakorat heye Száítójegyek Éves számák A huadék mennyiségének femérése és értékeése Huadék fajták Az újrahasznosítás szintje Megeõzés érdekében tett épések Huadék kategóriák Évente ártamatanított huadék (tonna) Huadékeszáítási díj Az újrahasznosítás szintje

15 8. Öko-térkép: KOCKÁZATOK Kapcsoószekrény Eme térkép céja a baesetek és szennyezés kockázatának femérése Garázs Kijárat Készet Autómosó Fémemez mûhey Festék eõkészítés Odószer újrahasznosítás Könnyen megközeíthetõ és egyértemûen jeöt vészkijáratok A dogozók eõtt ismert tûzriadó tervek Veszéyes heyzetek Ho hasznáunk rákketõ, aergén, mérgezõ, stb. anyagokat? Baesetszerû kiömés Itt gyakran eesnek Eõírások megszegése Odószer fehõk, robbanásveszéy! 13 Egészségkárosítási kockázatok, p. veszéyes gázok, gõzök beéegzése, sérüésse járó baesetek veszéye Környezetkárosítási kockázatok, p. szennyezõ anyagok szivárgása, baesetszerû kiömése, mérgezõ anyagok hasznáata Tûzveszéy, p. robbanékony anyagok, toxikus vegyszerek kijutásának kockázata Fe ke készününk, ismernünk ke a vészheyzet ehárítási terveket és teefonszámokat Rajzojunk Keressünk dokumentumokat Becsüjük meg Gyûjtsünk adatokat Tûzotó készüékek heye Vészkijáratok Veszéyes terüetek Biztonságtechnikai adatapok Vészheyzeti ejárások, riadó tervek Jogosutságok Tûzotók Baeseti jeentések A berendezések áapota Vészehárító berendezések száma A föd geoógiai áapota A baesetek száma A dogozók képzése (óra) A veszéyes és toxikus anyagok aránya a készetek között

16 9. Munkaprogram 10. Eenõrzõ ista 14 taaj Ha az írásvetítõ fóiára másot ökotérképeket egymásra heyezzük, azonna viágossá vának a egfontosabb környezetvédemi feadatok kockázatok huadék energia evegõ, szagok, zaj, por víz Fémemez mûhey Összeszereés Rangsorojuk a probémákat súyosságuk szerint. Esõként a vastagon bekarikázott kérdésekke ke fogakozni. Eõször a dogozók egészségét és biztonságát veszéyeztetõ gondokat odjuk meg. Ezután a kockázatos terüetekre irányujon a figyemünk és taájunk ki megodásokat. Ezt a mûveetet évente egyszer meg ke isméteni. Aakítsuk ki saját környezeti tejesítmény értékeõ mérõszámainkat Huadék mennyisége (kg / *) Energiafogyasztás (kwh / *) Kibocsátások CO 2, NO x, SO 2 (kg / *) Csomagoás (kg / *) Száítás (km / *) Környezetvédeemre kötött összeg (Ft / *) Végrehajtott környezetvédemi intézkedések (óra / *) Baesetek száma évenként (szám / *) Akamazottak képzése (óra / év / *) Stb. (* termék vagy szogátatás egysége) Festék eõkészítés Odószer újrahasznosítás 1. Váaat adatai (cím, tevékenység kód, stb.) 1.1 Anyag és energiaáramok számítása természetes mértékegységben 2. Átaános adatok 2.1 Történeti fejõdés 2.2 Váaat mérete 2.3 Tematikus öko-térképek 3. Váaat mûködése 3.1 Termeési foyamatok 3.2 Termékek és nyersanyagok váasztása 4. Huadék 4.1 Huadék eredete 4.2 Huadék tároása 4.3 Huadék etávoítása 4.4 Huadékkezeés 5. Szennyvíz 5.1 Szennyvíz minõsége és mennyisége 5.2 Szennyvízkezeés 5.3 Csatornarendszer 5.4 Kibocsátott szennyvízre fizetett díjak és bírságok 5.5 Szennyvízprobéma kezeése 6. Taaj és taajvíz 6.1 Vegyi anyagok tároása 6.2 Taaj vízzárósága 6.3 Tároás kockázata 6.4 Taaj eemzése 7. Zaj és rezgés 7.1 Zajforrások és mérések 7.2 Teephey és annak határai 8. Levegõ 8.1 Kibocsátási pontok 8.2 Légnemû emissziók és szagok 8.3 Kibocsátás csökkentése 9. Hatás a környezet minõségére 9.1 Váaat közveten környezete 9.2 Teephey aatti taaj típusa, eheyezkedés a csatornákhoz és vízgyûjtõkhöz képest 10. Környezeti kötségek (beruházások, adók, díjak, biztosítások, bírságok) 11. Engedéyek és jogosítványok 11.1 Kapcsoat a hatóságokka 11.2 Kapcsoat a heyi akosságga 11.3 Feeõsségi körök 12. Környezeti intézkedési terv

17 11. Öko-térképezõk tapasztaatai Oivier Héaume Neuvie-St-Vaast Franciaország Kisváaat + Segít szemétetni a környezeti hatások eredetét + Támogatja a párbeszédet az akamazottak és a vezetés között + Idõt takarít meg + Hasznáata nagyon egyszerû és gyors 15 A cég egyik vezetõje szerint nem eég komoy, tú gyerekes és tú innovatív Céine Paoacci Nogent-sur-Marne Franciaország Kórház + Egy aapos szétnézés után a teephey áapota könnyen szemétethetõ + Segít nyomon követni az egyes jeemzõk vátozását, a céok tervezését és eenõrzését A teephey fizikai vaóságát mutatja meg, kevésbé hasznos a kockázatok federítésében Nagy kiterjedésû teephey esetében hasznáata nem tú egyszerû Marie-Christine de Wof Biffa (Severn Trent) Braine- Aeud - Begium Huadékerakó + Lehetõvé teszi a váaat minden szintjén dogozók bevonását + A hatás súyosságát és a födrajzi fontosságát mutatja + Egyszerû anyag az akamazottak képzéséhez + Az öko-térképeket egymásra ehet heyezni, a szöveget nem

18 12. Az öko-térképezés a viágban 16 Az öko-térképezés és az EMAS Kezdeti áttekintés Környezeti poitika Jogi megfeeés Környezeti program Irányítási rendszerek Fejegyzések Audit Akamazottak bevonása Kommunikáció JJJ J J JJ J JJ JJJ JJJ JJJ Az öko-térképezési útmutatót az INEM ingyenesen adta közre egyrészt az EMAS eszköztár részeként, másrészt az interneten keresztü (www.inem.org) A viágon hetente 50 új pédányt kezdenek e hasznáni. Az ABECE (The Begian Association of Eco- Counseors) útmutatót osztott szét Waoon tartomány francia ajkú váakozásai között. Mint önáóan is hasznáható eszközt, az öko-térképezést a szakszervezetek dogozói is hasznáják, pédáu eadók képzéséhez. Az öko-tanácsadók az ISO és EMAS kisváaatokná történõ bevezetéséné veszik nagy hasznát, mûszaki oktatók pedig a munkabiztonság eõsegítésére hasznáják építkezéseken. Az öko-térképezés és az ISO Környezeti poitika J Környezeti tényezõk JJJ Jogi követemények J Céok és eõirányzatok JJ Környezetközpontú irányítási program JJ Szervezeti feépítés és feeõsség J Képzés, tudatosság és kompetencia JJJ Kommunikáció JJJ KIR dokumentációja JJ A dokumentumok kezeése JJ A mûködés szabáyozása JJ Vészheyzetek megeõzése J Figyeemme kísérés és mérés J Nemmegfeeõség, heyesbítõ és megeõzõ tevékenység J Fejegyzések J KIR auditja JJ Vezetõségi átvizsgáás JJ Akamazottak bevonása JJJ Az útmutatót eddig dán, finn, török, német, ango, portugá, francia, spanyo, cseh, magyar, oasz és hoand nyevre fordították e és számos országban akamazzák. Tervezik az eszköz hasznáatát heyi önkormányzatok környezeti programjainá és mûszaki oktatási intézményekné.

19 A regem program A regem program keretében Magyarország nyoc régiójának váakozásaiva szeretnénk oyan eszközöket megismertetni és gyakorati akamazásukat eõsegíteni, ameyek csökkentik a váakozások környezetterheését és egyben piaci érdekeiket is szogáják. A regem program tejes neve: regem - A környezettudatos váaatirányítás és tisztább termeés módszereinek megismertetése kis- és középváaatokka Magyarországon, heyi irodákon keresztü 1 Partnerek (mindegyik non-profit, társadami szervezet) Környezettudatos Váaatirányítási Egyesüet (KÖVET) Tisztább Termeés Magyarországi Központja (TTMK) Öko-Tanácsadók Bega Egyesüete (ABECE), Öko-Tanácsadók Európai Szövetsége (Eco Counseing Europe) Támogatók: Európai Unió, Phare Partnerségi Program Ipar Mûszaki Fejesztéséért Aapítvány Idõtartam: 2000 januárja december A program tejes kötségvetése: 50 miió forint 1 regem - Nationwide Environmenta Management and Ceaner Production Know-how Transfer for Sma and Medium Sized Enterprises, Through Regiona Offices A regem menü eszközei: 1. A környezettudatos váaatirányításró egyszerûen 2. Gondos bánásmód, 3. Huadékok és emissziók csökkentése,,f 4. Környezeti heyzetmeghatározás 5. Öko-térképezés, F 6. Anyagforgaom és energia (eemzés),, F 7. Környezetbarát iroda 8. Termékek környezetkíméõ fejesztése, 9. KIR önáó bevezetésének támogatása,, F 10. Pozitív környezeti kommunikáció,, F 11. Iparágakra vonatkozó eszközök, F Megjeenési formák: kiadvány: ; tréning: ; demonstrációs program: F A program fõ épései: 1. A regem menü összeáítása Ez a ista kis- és középméretû váakozások áta is hasznáható, egyszerû eszközöket mutat be. Segítségükke nemcsak a cég áta okozott környezetszennyezés csökken, de annak piaci heyzete is javu (aacsonyabb kötségek, megfeeés egyes megrendeõk szigorúbb evárásainak stb.) Az eszközöket a regem partnerei dogozták ki ietve hasznáják. 2. Nyoc ún. ÖkoReg iroda feáítása Az irodáknak mûködõ, váakozásfejesztésben és megeõzõ környezetvédeemben gyakoratta rendekezõ heyi szervezetek adnak otthont Magyarország nagyvárosaiban. Az ÖkoReg irodák átaában fõáású irodavezetõt akamaznak a program idõtartama aatt. Törekszünk az ÖkoReg irodák fenntartására és a háózat bõvítésére a program ezáruta után is (bevéteek, páyázatok). 3. Az eszközök terjesztése az irodák háózatán keresztü A regem Menün szerepõ környezettudatos váaatirányítási és tisztább termeési eszközök négy terüeten segítik a váakozásokat, ezek a tudatformáás, femérés, megvaósítás és kommunikáció. Az eszközök formája: kiadvány és szakirodaom készítése, terjesztése; tanfoyamok, tréningek szervezése és demonstrációs programok végrehajtása váaatokná. Környezettudatos Váaatirányítási Egyesüet (KÖVET-INEM Hungária) Krecz Ágnes, programfeeõs 1063 Budapest Munkácsy M. u. 16. ( , Tisztább Termeés Magyarországi Központja (TTMK) Krisztics Bianka, program-koordinátor 1093 Budapest, Fõvám tér 8. ( , Központok Bács-Kiskun Megyei Váakozásfejesztési Aapítvány Kónya József, ÖkoReg irodavezetõ 6000 Kecskemét, Ipoy u. 1/a ( 76/ Famand Centrum Tóth Péter, ÖkoReg irodavezetõ 4400 Nyíregyháza Hõsök tere 9. ( 42/ Éetminõségért Aapítvány Keer Krisztián, ÖkoReg irodavezetõ 3300 Eger Bajcsy Zs. u. 9. ( 36/ Az ÖkoReg háózat Heyi irodák Progress Váakozásfejesztõ Aapítvány Horváthné Kõvágó Erika, ÖkoReg irodavezetõ 6701 Szeged Tisza Lajos krt. 63. ( 62/ R-Quaity Minõségügyi Kht. Benkõ Krisztián, ÖkoReg irodavezetõ 7625 Pécs, Majorossy u. 36. ( 72/ Borsod-Abaúj-Zempén Megyei Kereskedemi és Ipar Kamara Horánszky Árpád, ÖkoReg irodavezetõ 3525 Miskoc Szentpái u. 1. ( 46/ Debreceni Egyetem Tomor Tamás, ÖkoReg irodavezetõ 4032 Debrecen Böszörményi út 108. ( 52/ Veszprémi Egyetem Tamaska Lászó, ÖkoReg irodavezetõ 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. ( 88/

20 Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására kockázatok huadék energia evegõ, szagok, zaj, víz taaj Fémemez Festék Összeszereés Odószer Naponta a viágon ember ha éhen Minden 3,6 másodpercben vaaki. 75%-uk 5 éven aui gyermek. A magyar akosság 43%-a túsúyos. a népesség ötöde napi 300 forintná kevesebb jövedeembõ é 1,2 miiárd ember, számuk egyre nõ. 137 növény és áatfaj ha ki Ez a természetes kihaási ráta ezerszerese. Ha így haadunk, 25 év aatt a jeenegi fajok egytizedét vesztjük e hektár esõerdõt vágnak ki Ez Budapest terüetének 1,6-szorosa. a sivatagok terüete hektárra nõ Ez havonta egy Somogy megyényi terüet. köze 2800-an hanak meg munkaheyi baesetben. Többen, mint közekedési baesetben, háborúban és egyéb erõszakos cseekményekben. Naponta Magyarországon 2000 közepén Magyarországon 120 ISO tanúsított váaat van 52 cég vett részt önkéntes, szennyezés megeõzést cézó programokban 31 cég több mint 100 terméke nyerte e a környezetbarát termék védjegyet 11 nagyváaat adott közre éves környezetvédemi jeentést kb váakozás nyújt környezetvédemi technoógiákat és szogátatásokat egy femérés szerint a váaatok 8%-a akamazza széeskörûen az önkéntes környezetvédeem eszközeit. 33%-uk tejes mértékben ezárkózik ezektõ. Források: Környezetbarát Termék Kht, KÖVET, KSZSZ, TTMK 250 ezer köbméter taaj pusztu e A viágon naponta több termõtaajt vesztünk e, mint amennyi 1000 nap aatt keetkezik. köze 180 ezer tonna széndioxidot és 720 kiogramm erõsen mérgezõ nehézfémet bocsátunk ki a evegõbe Az ország akosságának 45%-a szennyezett evegõjû teepüésen é. fejenként háromnegyed kiogramm huadékot termeünk Az évi mennyiséget az országban egyenetesen eterítve 16 centiméteres réteget kapnánk. Források: ENSZ, INEM, KöM, KSH, RAN, Viágbank, Wordwatch Institute. Ezek a nem fenntartható fejõdés jeei! Ezek jeentenék a megodást? Önmagukban nem. Szükséges, de nem eégséges fetétet jeentenek. Nagyon apró épéseket. De gyakorati és eõrevivõ épéseket. CSATLAKOZIK?

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program Fenntarthatósági jelentés A zöldebb jövőért program 1 Tartalom 1 Előszó 2 Cégtörténet, cégprofil 4 A zöldebb jövőért - Bevezetés FEJLESZTÉS 6 Környezetbarát sörgyártás 14 Környezetbarát kereskedelem TÁMOGATÁS

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

A zöldebb jövőért program

A zöldebb jövőért program HEINEKEN Hungária A zöldebb jövőért program Fejlesztés Támogatás Hatás HEINEKEN Hungária 01 A jelentés háttere A HEINEKEN Hungária negyedik alkalommal teszi közzé környezetünk védelmében tett intézkedéseit.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV Készítette: Istvándi-Feil Nóra okl. környezetmérnök Ellenőrizte: Schubert József

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3 ÖSSZEGZÉS 28 1 TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ............................................ 2 BEVEZETÉS................................................................................ 3 Összetett problémák,

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben

Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011

Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011 Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011 Good Food, Good Life Bea és Dominik A Nestlé Hungária egyik munkatársa és kisfia a borítón Tartalom Köszöntô 2 Fôbb eredményeink 2011-ben 3

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE A 2013-AS ÉVRŐL Készítette: Fábik Éva környezetvédelmi megbízott Ellenőrizte: Váradi Zsolt osztályvezető

Részletesebben

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV KALAUZ

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV KALAUZ MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV KALAUZ TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A CO 2 mmerce projekt...3 A Munkahelyi Közlekedési Terv Kalauz...4 Kihívások, definíciók, alapok; minden, amit tudni érdemes

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. 1 BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. MEGBÍZÓ Budapest Önkormányzatának Hivatala Főváros Főpolgármesteri Témafelelős a Megbízó részéről: Molnár Zsolt

Részletesebben

A környezeti terhelés csökkentése telekocsival

A környezeti terhelés csökkentése telekocsival Környezeti értékelés A környezeti terhelés csökkentése telekocsival AutoHop.hu Készítette: Cserdi Péter (Okleveles környezetmérnök) Simon Mónika (Okleveles környezetmérnök) Tartalom 1 Bevezetés... 3 2

Részletesebben

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ LEPESEK 19. évfolyam 1. szám (58) 2014. tavasz Gazdaságfilozófiától a projektekig, tudományos cikkektől a szakmai hírekig Közgazdasági Nobel-díjasok A pénz boldogít? ÖkoRulez Az

Részletesebben

Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés

Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés Tartalomjegyzék I. A vállalatcsoport bemutatása 3 1.1. Jövőkép és küldetés 4 1.2. Felelős vállalatirányítás 5 1.3. Felelős foglalkoztatás 5 1.3.1. A kistérségben

Részletesebben

Energiatudatos Közbeszerzés. Követendő példák az európai gyakorlatból

Energiatudatos Közbeszerzés. Követendő példák az európai gyakorlatból Energiatudatos Közbeszerzés Követendő példák az európai gyakorlatból Környezettudományi Központ Budapest, 2006 A kiadvány a GreenLabelsPurchase című projekt során, a programban részt vevő szervezetek által

Részletesebben

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008 Good Food, Good Life 1. Köszöntô 2 Tartalom 2. A jelentésrôl 2 3. A cégrôl 4 3.1. Küldetés és értékek 9 3.2. Szervezeti ábra és

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben