Hírlevél év I. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél 2007. év I. szám"

Átírás

1 Hírevé év I. szám Hírevé 2007/1

2 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a DeLavató Kérdések és váaszok a borjúitató automatákró Feedtech takarmánykiegészítők 14 Kompett istáó egyedi igényeknek megfeeően a DeLavató 15 Vákuumeőáítás takarékosan DVP-F vákuumszivattyú 16 DeLava tejhűtési megodások 17 Hővisszanyerés a kézenfekvő energia Bemutatkozik a Hód-Mezőgazda ZRt. a DeLava partnere 20 Magunkró 21 Deaereinkrő 22 DeLava szerviz 23 Érdekességek a nagyviágbó DeLava Kft Budaörs Tempom tér 4. Te.: Fax: E-mai: 2 Hírevé 2007/1

3 Tisztet Partnerünk! Az aábbi térkép jó szeméteti a tejtermeésben jeentkező gobáis tendenciát, amey szerint a viág tejtermeése között 8% növekedést mutat. Ez a növekedés a fejődő piacok, esősorban az ázsiai országok mintegy 20% termeésnövekedésének köszönhető. A gobaizáció hatásai náunk is érzékehetők, a tejtermeés sem kivéte ez aó, a tejtermeő teepeknek meg ke feeni az egyre keményebb piaci fetéteeknek. A rendszervátást követő időszak tejtermeését sújtó második huámvögyet reméjük már magunk mögött hagytuk, de a minőségi tej termeése természetesen továbbra is eengedheteten a maximáis (abszoút értékben igen csekéy) eérhető profit megtermeéséhez. A minőségi tej termeéséhez a kiváó tenyésztői munkán tú fontos a minőségi fejőgépek és kiegészítők megéte is, vaamint a megfeeő istáói környezet, komfort a tehenek számára. Megújut Híreveeinkben továbbra is kiváó minőségű DeLava megodásokat mutatunk be Önöknek, de ezentú szeretnénk, ha jobban megismernék a DeLava magyar munkatársait, kizáróagos márkaképviseeteinket és betekintést nyernének dogos mindennapjainkba. Továbbra is várjuk véeményüket, kérdéseiket a Hírevée ietve a termékekke kapcsoatban. Köszönöm eddigi figyemüket és bízom benne, hogy ezentú is partnereink, ovasóink között üdvözöhetjük Önöket. Tiszteette: Gergey Edit ügyvezető igazgató < 0 % 0-1 % 1-2 % 2-4 % > 4 % Hírevé 2007/1

4 ALPRO rendszer = Teepirányítás és 1. rész Eenőrzés és jövedemezőség Egy tejtermeô teep irányítása, menedzseése hasonó egy nagyváaat irányításához. A tejtermeô teep vezetése, tuajdonosa kitûzi saját gazdasági, tenyésztési stb. céjait, gondoskodik a váaatvezetésrô és evégzi a teepi munkákat. Nem könnyû eküöníteni a szûk érteemben vett teepirányítást a napi feadatoktó, mive mindkettôt egy idôben végzik. Tejtermeő gazdaság teepirányítása Az ALPRO teepirányítási rendszer hatékonyan szervezi a napi tevékenységeket és a jövôre vonatkozó tervezési feadatokat. Az ALPRO pontosan és megbízhatóan gyûjti és értékei a teep vaamennyi áatának adatait napi 24 órán keresztü a hét minden napján foyamatosan, eáás nékü. A teepvezetés az ALPRO hasznáatáva küönbözô trendeket áapíthat meg, teepi stratégiákat értékehet, eôreátóan beépítheti a heyes döntéseket és kakuáhatja a jövedemet. Az ALPRO rendszer az aábbiakat ajánja a fehasznáónak: Adatok rögzítése és eemzése A teep áományadatbázisán beü minden egyes áatró küönbözô információk rögzítését a szüetéstô az áat epusztuásáig Lehetôséget a tejes takarmányadag kiaakítására és eenôrzésére borjúkortó kezdve A egjobb tenyésztési eredményeket a DeLava egyedüáó aktivitásmérô technoógiájáva Az áományegészség karbantartását és nyomonkövetését a DeLava kijezôinek és küöneges érzékeôinek akamazásáva Fejôházi tejesítmény eemzést és értékeést az optimáis fejési mûszakok érdekében Jó szervezett, egyenetes tehénforgamat a sérüésveszéyek és munkaerôigény csökkentésére Kézi számítógép hasznáatáva a tehénadatok foyamatos eérhetôségét bárho és bármikor Átfogó, tejes áományösszesítést és áttekintô értékeést Az ALPRO teepirányítási rendszer moduszerûen épü fe. Minden méretû és típusú teepen akamazható, fokozatosan kiépíthetô rendszer, hiszen a következôkben fesorot és ismertetett részegységeket az ALPRO processzor, a rendszer központi vezérôje, agya mûködteti. Egyedi azonosítórendszer Fejés Etetés Aktivitásmérés Automatikus váogatás ALPRO Windows számítógépes teepirányítási program Az ALPRO Windows teepirányítási program további csatakozási ehetôségeket kíná a Pam kéziszámítógéphez, a DCC sejtszámáóhoz, a TMR Feedmanager takarmányos programhoz és a Riska teepirányítási programhoz. Egyedi azonosítórendszer Az egyedi azonosítás a rendszer eke, enékü eheteten enne minden egyes áat adatainak rögzítése. Az azonosítás révén megvaósítható a pontos áateenôrzés és egyedi nyomonkövetés, egyen szó akár abraketetésrô, egyedi tejmérésrô, váogatásró vagy ivarzásró. Az áat azonosítása a nyakára feszeret transzponderre történik akkor, amikor az a fejôház, az abraketetôáás, a váogatókapu azonosítóantennájának hatósugarába kerü. A fejôházi azonosításra több megodást aján a DeLava: küönbözô típusú kapuantennákat és rúdantennákat, ameyek küön-küön vagy akár kombináva is biztosítják azt, hogy egyeten tehén tejhozama, egyeten fejési adata se vesszen e a aktáció aatt. Fejés Minden tehén vagy csoport nyomon követése és értékeése fontos, ha a teep magas tejtermeési szintet próbá eérni. A teep bevéteének egfôbb jezôje a termet tej mennyisége, ameynek pontos nyomon követése aapvetô jeentôségû a teep gazdákodásának eenôrzésében. Az ALPRO fejés segítségéve mindez könnyen megodható: Egyedi és fejésenkénti tejhozam mérése és rögzítése a fejôáásokban feszeret eektronikus tejmérôkke A fejés aatti tejáramás mérése és adata kucsfontosságú ehetôvé teszi a tôgyeôkészítések értékeését A fejési paraméterek eenôrzéséve minden egyes tehén fejése biztonságos és hatékony, ugyanakkor tôgykíméô módon történik Hírevé 2007/1

5 áománymenedzsment A tejhozam értékek azonnai megjeenítése eôsegíti a tehenek termeés szerinti csoportosítását stb. Az ALPRO processzor és ALPRO Windows kezei és megjeeníti a tehén fejéséve és tejtermeéséve kapcsoatos minden információt. A tejhozam mennyiségét és tejáramási értékeket fejési mûszakonként a mai és tegnapi napon. A tehén aktációs történetét: a 305 napos tejhozam, éetkorra korrigát tej egyenértéket. Kíváncsi arra, meyik tehénne mikor, mi történt a fejőházban? Nagyon részetes fejôházi eemzés végezhetô a megjeenített adatok és grafikonok segítségéve. Részetesen nyomon követhetô minden egyes mûszak, a mûszakon beüi fejôházi tehénbeeresztések vagy akár minden egyes tehén fejése a mûszakban. A menü hasznáatáva még több információ á rendekezésre a mûszakró, a fejômunkások munkavégzési rutinjáró és a tehenek visekedésérô a fejôházban. Lehetséges pédáu a tôgyeôkészítések eenôrzése a tehenek tejeadási értékeinek figyeembevéteéve vagy tetszés szerint a fejési mûveetek, a fejési rutin eenôrzése. Az adatok eenôrzése nagy segítséget ad a fejési mûszakok összehasonításához, eenôrzéséhez stb, de akár az áatok visekedése is nyomon követhetôvé váhat fejésrô fejésre, ismerve, hogy mikor éptek be a fejôházba, miyen idôpontban kezdték a fejését stb. Látványos adatmegjeenítések Kombinát görbék és megoszási grafikonok akamazásáva ehetôvé váik küönbözô adatok kombinát megjeenítése egy grafikonon beü: tejhozam, aktivitás, etetés, SCC, testkondíció, testtömeg stb. A megoszási görbék segítségéve jó megfigyehetô a tehenek küönbözô szempontok szerinti eoszása az áományban vagy csoportban. A beáított határértékek segítségéve a kis ietve csökkenô tejhozamú teheneket már a fejôházban észehetik a dogozók és a váogatókapuva az iyen etérést mutató tehenek automatikusan kiszedésre kerünek a fejôházat ehagyva. A reatív tejhozam és a tejcsökkenés mértéke a megévô kis tejhozam riasztás továbbfejesztését egészíti ki, aminek segítségéve még árnyatabb képet kaphatunk a tehenek tejhozamának vátozásairó. Automatikus váogatás A fejôházak szerves részét képezhetik a váogatókapuk. ALPRO rendszerben egyszerre akár 8 váogatókaput ehet vezéreni a fejôházban vagy azon kívü. Ezek irányíthatók közvetenü a fejôházbó is, de az ALPRO rendszerben eôre programozott automatikus váogatások is végezhetôk. Hasznáatuk mindenféeképpen eônyös a teep számára, mive csökkenti a munkaerôigényt a fejôházakban a tömeges váogatások idején: automatikusan kiváogathatóak a rossz csoportban évô tehenek, ivarzók, probémás tehenek stb. Többszörös fetéterendszer szerint is be ehet áítani a váogatókapuk mûködését, p. regge 5 6 óra között csak a probémás teheneket szedje ki a 3. csoportbó, 6-7 óra között pedig csak vérvéte céjábó váogasson. A váogatásró a fejési mûszak végén automatikus összesítô ista nyomtatható ki a tehenek adatait tartamazva. A DeLava ALPRO teepirányítási rendszere több mint 10 éve kerüt kifejesztésre. Ez azonban nem jeenti azt, hogy a program is iyen régi, hiszen foyamatosan újabb és újabb, fejettebb és összetettebb programot tudunk ajánani a teepek számára, ami jeeneg az ALPRO 6.63 vátozatát jeenti. A program nagy segítséget ad a teep vezetésének, hiszen hasznáatáva nem ke többé küönfée füzeteket, kimutatásokat apozgatni, eemzéseket számoni. A teepen bármiyen szükséges istát és adatkombinációt e ehet készíteni és ementeni, ezért csak egyszer ke azokat jó átgondotan kiaakítani. Azt követôen már csak egy gombnyomás és bármikor ekérhetôk vagy automatikusan kinyomtathatók a küönbözô áományértékeési, csoportosítási, áatorvosi, keresô stb. isták. Köszönhetôen a piacon jeeneg egerôtejesebb kimutatáskészítô generátornak, nem ke nap mint nap hosszú órákat etöteni a számítógép eôtt az amúgy is eterhet teepvezetésnek, hiszen a DeLava ALPRO teepirányítási programja segít megodani a teepek gyakori probémáit ezen a terüeten. Tartsa kézben áományát! Hírevé 2007/1

6 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása Korábban már bemutattuk a DeLava DCC szomatikus sejtszámáó berendezésének működését és megjeenésének áttörő jeentőségét. A DCC könnyű, hordozható műszer, amey bárho és bármikor akamazható. A tejbő evett mintát kevesebb mint egy perc aatt értékei és azonna kijezi a tejben optikaiag megmért szomatikus sejtek pontos számát. Az emút évben a DCC-ve több száz összehasonító mérést végzett a DeLava Kft. csehországi terüetén Dr. Seydová: ugyanabbó a tejbô vett mintákat megvizsgáták a DeLava DCC sejtszámáóva és a központi aboratórium Fossomatic berendezéséve is. A mérési eredmények közti etérés nem vot nagyobb 10%-ná. Továbbvizsgáva az akkor mért adatokat, kimutatható statisztikai t-próba számításáva, hogy a DCC és a Fossomatic áta mért sejtszámértékek középértékei között nincs szignifikáns küönbség P=0,1%, P=1%, P=5%, és P=10% vaószínûségekné sem. A DCC ma már számítógépes adatkapcsoatta is rendekezésre á, meynek segítségéve a mért adatok ementhetôk és számítógépre is fevihetôk. A mért szomatikus sejtszám értékhez rögzíthetô a tehén vagy tejtank azonosítója. Lehetséges tejtank minta, tehén eegytej vagy küön-küön tôgynegyedek értékeinek a rögzítése a DCC bientyûzete és kijezôje segítségéve. A mintavéte dátuma és idôpontja automatikusan rögzü. Az ementett adatok bármikor visszakereshetôk vagy töröhetôk. A DCC memóriájábó az adatok áttöthetôk a DCCWin számítógépes programra ietve az ALPRO Windows teepirányítási programba. A szomatikus sejtszám mérésének eterjedt gyakorata minden teepen a tejtank tejének eenôrzése a tej eszáítása eôtt. A mérôkazettákat túnyomórészt erre a céra hasznáják nem csak Csehországban, de szerte az egész viágon. Természetesen ez csak egy töredéke a DCC akamazhatóságának. A tejtermeô teepek tôgyegészségügyi programja enné összetettebb, ami megkívánja a fentebb emített adatbázis kezeést is az adatok gyors és hatékony összesítéséhez és nyomonkövethetôségéhez. Ha a tejtank eegytejének szomatikus sejtszám értéke magas: Az adatbázisban a tejtank értékek visszakereshetôk és egyértemûen kimutatható, hogy a megemekedett érték nagyobb mint a napi etérések. Ez aapján gyorsan közbe ehet avatkozni a fejési rutin ietve a tehenek cézott eenôrzéséve. Szárazraáítási rutin: A tôgygyuadások eôforduásának csökkentése szárazraáításkor ietve az adagoandó antibiotikumok mennyiségének mérsékése a cé. Minden szárazraáítás eôtt a tôgynegyedek eenôrzése DCC-ve. Ennek megfeeôen ke edönteni az eseteges terápiát, együttmûködve az áatorvossa, aki meghatározza a kórokozó baktériumkutúrát. Hírevé 2007/1

7 Tudja-e Ön? Ha a viágon egy év aatt termet összes tejet eosztanánk a Föd tejes akossága között, akkor minden egyes ember napi 1 pohár tejet ihatna. Eés után 5-6 nappa újra eenôrizni a tejmintát a DCC-ve, hogy megáapíthassuk, hogyan aakut a tôgyegészség a szárazraáítás aatt. A egutosó SCC adatok rendszeres átviteéve a DCC memóriábó a számítógépre, kiaakítható a teep szárazraáítási programtábázata, aho a határérték feetti sejtszámértékek figyemeztetése is beáítható. Ez a fajta tábázat nagy segítséget adhat a további kezeések vagy a seejtezés edöntéséhez. A tehenek tôgyegészségi története aapján következtethetünk az ekövetkezô szárazraáítási periódus jeegére is. feeô heyen meg ehet tenni. Az etet idôszak aatt több tucatnyian keresték és vásároták meg a DCC szomatikus sejtszámáót, ami bizonyítja, hogy szükség van a teepeken a szomatikus sejtszámok gyors és megbízható eenôrzésére. A DCC-t hasznáó teepek részérô csak pozítív visszajezés érkezett kiemeve annak pontos ságát és megbízhatóságát. A DeLava eköteezett a minôségi tejtermeés iránt, aminek kézzefogható eredménye a ma már minden tejtermeô vagy áatorvos számára eérhetô AKCIÓ! DCC szomatikus sejtszámáó berendezés. Néhány a referenciák közü: Tóth Tamás, Sümeg Hun-Beef Kft., Somószőős Abony Mg.Rt. Jászdózsa Mg.Rt. Báránd Mg. Szöv. Afödi Tej Kft. Hewofarm Kft., Szentdénes Ha most rende DCC sejtszámáót, a berendezésse együtt egy Deava téi-átmeneti (2-az egyben) kabáthoz is hozzájut. Részvétehez ne feejtse regisztráni magát a garanciaevé visszaküdéséve. Az akció tart. Részetekért érdekődjön képviseőinkné. Az akcióva együtt egyidejűeg más kedvezmény nem érvényesíthető! Tôgyvizsgáat új tehenek vásárásakor Új tehenek vásárása esetén azonna megáapítható és kizárható a tôgygyuadásos, fertôzô kórokozókat hordozó egyed. Tejminôség eenôrzése fejési mûszakonként Beteg tehenek eenôrzése A beteg tehenek ietve tôgynegyedek eenôrzése cézottan Áatorvosi és kezeési kötségek mérsékése és a szükséges beavatkozások edöntése Az adatok hosszú távú tároásáva és az így ekészíthetô isták, kimutatások és küönbözô grafikonok segítségéve nagyon könnyen nyomonkövethetôvé vának a tehenek vagy a tanktej szomatikus sejtszámában bekövetkezô vátozások az idô függvényében. A szubkinikai tôgygyuadás egkönnyebben a szomatikus sejtszám növekedéséve észehetô. A kritikus értékek hamar kiszûrhetôk és a szükséges intézkedéseket a meg Hírevé 2007/1 7

8 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a DeLavató Közismert tény, hogy a takarmányozási kötségek a tejtermeési kötségek jeentôs részét képezik, eérhetik akár azok 50-60%-át is. Az emút években, évtizedben a tehenek takarmányozása szintén aapvetô fontosságú vot, de feadata jeemzôen eküönüt a többi teepi munkátó. Ma a takarmányozás egyre inkább a teepirányítás részévé váik, azza szorosan összefügg. A jó takarmányozás aapfetétee a hatékony teepirányítás, a termeési adatok megfeeô és azonnai ismerete. A TMR etetés ényege, hogy a tehenek takarmányfevétee miné nagyobb egyen, természetesen a koruknak és aktációjuknak megfeeô tápanyag összetéte meett. A takarmányfevéte pedig anná hatékonyabb, miné nagyobb a keverék szárazanyag tartama. A Deava a viág számos országában mûködô takarmánykeverô-és kiosztókocsijai meett egy, a piacon egyedüáó számítógépes takarmányozási programot is forgamaz. A szoftvert az USA-ban fejesztették ki a több ezres tehénétszámú teepek egyre összetettebb takarmánygazdákodásának egyszerûsítésére, ugyanakkor hatékonyabbá téteére. Bárki, bármiyen kiosztókocsiva hasznáhatja! A DeLava Feedmanager takarmányos szoftver bármiyen típusú takarmánykiosztó-keverôkocsiva képes együttmûködni rádióhuámú vagy memóriakártyás adatátvite révén, amennyiben feszereték a kocsira a DeLava SI2040 típusú méregeektronikát. A DeLava takarmányos szoftvere és az ALPRO Windows teepirányítási programja egymássa összekapcsohatók, így a teepirányítási programban gyorsan áttekinthetôvé vának a fôbb takarmányozási adatok az áományra vonatkozóan. Egyedüáó a piacon! Azza a megodássa, hogy egy önáó takarmányos szoftver a teepirányítási rendszerbe integráódik, a DeLava egyedüáó ehetôséget kíná a piacon. A program akamazásáva egy épésse közeebb kerühet a fehasznáó ahhoz, hogy biztosítani tudja, hogy a tehenek ugyanazt az adagot fogyasszák e, mint ameyet a takarmány összeáításban a szakemberek eôirányoztak. A napi takarmányozások során nem igazán vaósu meg a teepeken az igazi tejes keverék (TMR) etetése, hiszen tuajdonképpen három küönbözô adag étezik: egy, amit a takarmány speciaista áított össze, egy másik, amit a traktoros-kezeô kever és kioszt, és egy harmadik, amit végü a tehén efogyaszt. A teepi TMR takarmányozásban arra ke törekedni, hogy a takarmány szaktanácsadó áta összeáított takarmányadag megegyezzen a tehén áta jászobó efogyasztotta. Ennek tejesünie ke a tejes etetési cikusban. A másik aapvetô tényezô, hogy a takarmányadag összeáítása, keverése során a vaós szárazanyag tartaom szerint történjen a bemérés. Nem ehet igazán TMR kocsiró beszéni, ha nem vizsgáják, eenôrzik rendszeresen a takarmány nedvességtartamát a teepen! Mindennapos, visszatérô gond és téma a teepeken, hogy mennyit fogyasztottak a tehenek, mennyi takarmány maradt a jászoban, mennyit ke módosítani egyik kiosztásró a másikra. A DeLava Feedmanager takarmányos szoftverre a napi takarmányozási tevékenységek pontosan nyomon követhetôk, hiszen az etetések nem függetenek egymástó: ha regge többet osztott ki a traktoros, akkor déután annyiva kevesebbet kakuá a program vagy éppen fordítva, így biztosítva a tehén ietve csoport napi takarmányadagját. Az etérést a program rögzíti és a késôbbiekben eemezhetô. Hírevé 2007/1

9 A Deava TMR Feedmanager számítógépes takarmányozási program segítségéve több mint 20 küönbözô grafikon, kimutatás készíthetô a teepi takarmánygazdákodás értékeésére. A program egyik egnagyobb eônye a szárazanyag tartaom hasznáata meett az, hogy minden vonatkozásban kakuá a kötségekke is: azonna átható az egy tehén vagy csoport vagy egy iter tej takarmányozási kötsége, vagy akár a betároási vagy kiosztási etérések és hibák kötségei. Az oyan kötségérzékeny terüeten mint a takarmányozás, a kötségek foyamatos és azonnai megjeenítése döntô jeentôségû ehet, küönösen a jeenegi nehéz gazdasági heyzetben. A több száz küfödi, esôsorban amerikai farm tapasztaatok aapján emondható, hogy a program akamazásáva igen jeentôs megtakarítás érhetô e a takarmányozási kötségekben. Az átagos évi megtakarítás 600 tehenes teepeken meghaadja a doárt. A beruházás megtérüése a kezeô tejesítményének javuásátó mindössze 7-15 hónap. A sikeres takarmánygazdákodás egyenô az áandóságga: áandóan a megfeeô mennyiségû és összetéteû takarmányt fogyasztják az áatok a megfeeô idôben. Ehhez nyújt segítséget a DeLava TMR Feedmanager számítógépes takarmányos program. A tejes program több részegységbő, modubó á össze, a moduok küön-küön is megrendehetők A program az aábbi főbb tevékenységeket támogatja: 1. Takarmányadag összeáítás egy áatra, csoportra, istáóra a nedvességtartaom vátozások figyeembevéteéve. Takarmányadagok, ki-és betároási adatok kimutatásai komponensenként és dátumma 2. A jászoban megmaradt takarmány idő szakos visszaméréséve és a program együttes hasznáatáva a takarmányozási veszteségek, kötségek jeentő sen csökkenthetők 3. A traktoros kezeő tevékenységének és az etetési műszakok eenőrzéséve kimutathatók a műszakonkénti etérések és az egyes kezeők részetes és pontos idő szerinti hatékonysági eemzése. A programot nem ehet becsapni, átírni, mive minden adatot rögzít és ement. 4. A program segítséget ad a teep takarmány-készetgazdákodásának megbízható eenőrzésére is. Hasznáatáva mérsékehető a takarmánycsökkenés mértéke és eő revetíthetôk a jövőbeni takarmányszükségetek, segítséget adva a takarmányvásárásokhoz ietve a szántófödi takarmánynövények terüettervezéséhez. Hírevé 2007/1

10 Kérdések és váaszok a borjúitató automatákró A szarvasmarhatartás, a tejtermeés, az áattenyésztés, a mezôgazdaság eggépesítettebb ágazata és ez a terüet az, aho a régebbi technoógiákat, mechanikus megodásokat fevátja a már jövô évezredet képviseô automatizáás, a számítógéppe vezéret teepirányítás, fejés és takarmányozás. A takarmányozás terüetének egyik egprobematikusabb feadata a borjúitatás. Az egyedi ketreces tartásmód, a munkaigényes tejmeegítés és itatás, a borjak hasmenése és így tovább küön-küön is probémát jeenthet a teepeken, hiszen a magas tejhozamú, egészséges tehenek tenyésztését már borjúkorban ke megaapozni, még heyesebben már az anyaméhben. A borjúitató automatákka és azok hasznáatáva kapcsoatban sok kérdés, kétey és tévhit merü fe a teepeken. Ezek közü emítünk meg néhányat az aábbiakban. Csoportos vagy ketreces tartás? Kétségteen, hogy az egyedi borjúketrec hasznáata eônyös a föccstej itatási szakaszban, amikor a borjak egyedieg kezehetôk. Átaánosan efogadott tény azonban, hogy a második héttô kezdôdôen a borjak már akamasak a csoportos tartásra. Az EU Tanács 97/2 határozata a borjútartásra is részetesen kitér az áatjóéti intézkedésekné, aho a csoportos tartást és a borjúitató automatákat, az eektronikus áatazonosítást is megemítik. A köteten, kiscsoportos tartásban a borjak szabadon mozoghatnak, természetesebb környezetben ének kortársaikka együtt. Szervezetük erôsebb, vitaitásuk is jobb, mint az áandóan ketrecben tartott áatoké. Munkaszervezési szempontbó is eônyösebb, mint a ketrecek áandó feügyeete, mozgatása, takarítása stb. Tévhit Az automatát hasznáó borjak betegebbek a közös itatócumi hasznáata miatt, mint az egyedi ketrecben tartottak Ha a csoportban évô borjak éetkora köze azonos és számuk nem haadja meg a javasot étszámot, akkor fejôdésük megfeeô, a betegségek esôsorban hasmenés kiaakuásának eséyei csekéyek. A társas kapcsoatok révén kiaaku e csoportban egy egységes baktériumfóra. A mai automata itatókat már fe ehet szereni automatikus mosássa és cumitisztítássa is, ami még inkább redukája a ehetséges fertôzések kiaakuását. Az itatóautomata programja és riasztásai segítségéve az eseteg beteg, kevésbé aktív borjak idôben és gyorsan észrevehetôk, egyedi kezeésük azonna megkezdhetô a csoporton beü az automata gyógyszeradagoó programja segítségéve. Hamis eenérv A csoportos tartásban a borjak egymást szopása sokka gyakoribb Magatartásvizsgáatok kimutatták többször is, hogy a szopás gyakoriságát és jeegét tekintve az egyedi ketreces eheyezés nem eônyösebb a csoportos tartásná. A borjak köcsönös szopása nem a csoportos tartás következménye: oyan tartástechnoógiát ke kiaakítani, hogy a társak szopása révén ne aakujon ki káros visekedési szokás. Nem zsúfot csoport esetén a borjak eegendô idôt töthetnek e az itatóautomata cumijáná, így a szopási refex idôtartama aatt ki tudják eégíteni az itatóáásban iyen jeegû igényeiket. Hamis eenérv A testtömeg gyarapodás kisebb automata hasznáata esetén, mint egyedi ketrecben A napi testtömeg gyarapodás ehet, hogy vaamive kisebb, mint egyedi tartás esetében, de a borjak fejettebbek, hamarabb eváaszthatók. A eváasztásnak nem egy bizonyos éetkor eérésekor 10 Hírevé 2007/1

11 ke megtörténnie, mint ahogy gyakran eôfordu, hanem akkor, amikor a borjú foyamatosan efogyaszt egy bizonyos határérték feetti borjú koncentrátumot, sziárd takarmányt. Hamis eenérv Ugyanannyi tejport hasznáok fe az automatáva mint anékü az itatási periódusban A váasztáskor visszaesnek a fejôdésben azok a borjak, meyek nem rendekeznek jó kifejett, egészséges bendôve. Növekedésük assú és kicsi esz a váasztás után egaább 3-5 hétig. A Deava itatóautomatáiva ehetséges az automatikus váasztási funkció. Ezért taán az automatáinkat heyesebb enne Csak TEJ fogyasztás TEJ és ABRAK TEJ és SZÉNA A bendő fejettsége 8 hetes korban az etetett takarmánytó függően váasztási automatának hívni. A korai ietve megfeeô váasztásnak köszönhetôen jeentôs mennyiségû tejpor megtakarítható, kb. 30 kg borjanként. A tejes tej és a tejpótó tejpor közti küönbséget az itatásná figyeembe ke venni az automata beáításakor: Szárazanyagra vetítve a tejes tejnek kb. 27%-a fehérje és 30%-a zsír. Így, p. egy 20% fehérje és 20% zsírtartamú tejpótó 26%- ka kevesebb fehérjét és 33%-ka kevesebb zsírt tartamaz mint a tejes tej a vizsgáatok szerint. Másik fontos szempont az itatásná a tejpor megfeeô hasznáata. A DeLava automata itatóiná beáítható a tejkoncentráció, így tejesíteni ehet a borjúitatásná a tejegyenérték fetéteeit. Ha ez nem megfeeô, hiába isznak a borjak eegendô mennyiségû foyadékot, növekedésük nem esz kieégítô. itatásná ez az idô kevesebb mint egy perc! Ezt megerôsítik a hazai tapasztaatok is. Az itatóautomaták másik fontos eônye a kézi itatássa szemben az, hogy kivédhetôvé vának az emésztési probémák azáta, hogy a borjak naponta többször szabadon hozzáférhetnek a részükre beprogramozott mennyiségû, homogén és áandóan ugyanoyan hômérséketû tejitaukhoz. Borjúitatók hasznáatáva az éves kötségmegtakarítás több tényezôbô á össze: egészségesebb borjak, kevesebb áatorvosi kötség és kisebb munkaigény. A csoportos tartásnak köszönhetôen javu továbbá az épüet kihasznátsága A kezdeti idegenkedésünk rövid idôn beü megszûnt a hasznáat foyamán. A borjak egyik itatásró a másikra megszokták és segítség nékü fekeresték az automatát. Agronómia Kft. Tudja-e Ön? otógyomor bendő vaamint nem ke kakuáni a ketrecek építéséve, karbantartásáva stb. A beruházás anná hamarabb megtérü, miné több borjúcsoportot nevenek fe az itatóva: tapasztaatok szerint már 3-4 csoport esetén 2 éven beü megtérü az itatási rendszer. A DeLava tejes vagy tejporos itatóautomatáiva a borjak tejfogyasztása és ivási szokásai naponta nyomon követhetôek. A istázott adatok segítségéve a beteg, egészségi áapotukban megvátozott borjak azonna kiszûrhetôk és a szükséges áatorvosi intézkedéseket meg ehet tenni. A DeLava itatóautomatáinkat részetesen a következô számban ismertetjük. A borjak gyorsan megtanuják az itató hasznáatát. A beüzemeés óta foyamatosan üzeme meghibásodás nékü mind a két itatóautomatánk. Nincs annyi munka az itatássa, mint vot a ketreces tartásban, de a rendszert naponta eenôrizni ke. Lászó János teepvezetô, Teekgerendás 8-10 hetes korban az otógyomor kb. csak 2 iteres, a bendő térfogata pedig kb. háromnegyed iter, így a gyomor kis térfogata miatt csak kis mennyiségeket itassunk naponta többször, ami eősegíti a tej kicsapódását az otógyomorban. Az automatikus borjúitatási rendszerek egnagyobb eőnye: Jeentôs mértékben csökkenti a borjúitatásra fordított munkát. Kanadai mérések szerint egyedi ketrecekné az egy borjúra fordított napi munkaidô szükséget 10 perc, csoportos tartásná és automata Hírevé 2007/1 11

12 Feedtech takarmány-kiegészítők Feedtech Caf probiotikum borjaknak A küönbözô emésztôrendszeri betegségek nem csak a borjak ehuási arányára vannak hatássa, de az iyen betegségeken átesett borjak fejôdésben is visszamaradottabbak az egészséges társaikka szemben. A Feedtech probiotikum borjaknak kifejesztett vátozata segít a fiata borjúnak átvészeni a stresszes idôszakokat a megfeeô baktérium fóra kiaakításáva. A Feedtech Caf probiotikum aktív összetevôje az Enterococcus faecium M74. Ezen baktériumok magas száma biztosítja a jó baktérium fóra megerôsödését az emésztôrendszerben. A termék prebiotikumot is tartamaz gaakto-oigoszacharidokat (GOS). A GOS segíti a megfeeô béfóra kiaakuását ugyanakkor gátoja a patogének szaporodását mint p.: Enterococci, Costridia, E. coi, Kebsiea Pneumonas stb. Ez egyrészt egészségesebb áományt, másrészt kedvezôbb takarmány hasznosuást fog eredményezni. Összetevôk: Liofiizát Enterococcus faecium probiotikus baktérium M74 (NCIMB 11181, E 1708) 3,3 109 CFU/g, és prebiotikus oigoszacharidok (GM mentes) Akamazása: Borjak takarmánykiegészítôjeként (max. 6 hónapos korig). Minden borjú számára javasot a szüetéstô 2 hetes éetkorig a stressznek kitett éetszakasz aatt. Akamazásának javasot adagja és módja: Naponta kétszer 1 zacskó tartamát fe ke odani tejben vagy tejpótó tápszerben 10 áat részére. Feedtech eektroit borjaknak A pre- és probiotikumok egymást segítő hatása A Feedtech eektroit egy kompett takarmánykiegészítô borjaknak emésztési probémák (hasmenés) een. Küöneges kombinációja küönbözô eektroitoknak (sóknak) vaamint tartamaz növekedést segítô B-vitamin aapú összetevôket és ún. mucopoiszacharidokat. A Feedtech eektroit biztosít minden oyan tápanyagot, meyre a borjúnak a hasmenés esô idôszakában szüksége ehet. Tény, hogy a borjak esô heteinek egjeemzôbb betegsége a hasmenés. Számtaan kutatás bizonyítja, hogy az ebbô eredô ehuás eérheti az 5-10 %-ot is. A gyógyut áatok is visszamaradnak a fejôdésben az egészségesekhez képest. Természetesen ez a teep jövedemezôségén is megátszik, ezért fontos, hogy miné hamarabb megtegye a szükséges épéseket, amint a betegség tünetei megjeennek. A hasmenéses borjú áapota órák aatt eromik, nagy mennyiségû foyadékot vesztve. A Feedtech eektroit segít a megfeeô mennyiségû foyadék, tápanyag és energia visszapótásában. A mucopoiszacharidok zseés anyagot képeznek a borjú gyomrában, segítve a szükséges sók, tápanyagok, cukrok feszívódását. Mive a zseé nem szaad keresztü a borjún, a hatékonyabb feszívódásnak köszönhetôen a gyógyuás gyorsabb esz. A zseé másik jótékony hatása, hogy megnyugtatja a gyomrot, csökkenti a borjú fájdaom érzetét. Összetevôk: Dextróz monohidrát 72,70 g; Eticeuóz 8,00 g; Nátrium-korid 6,5 g; Nátriumcitrát 4,5 g; Káium-korid 2,5 g; Káium-foszfát 1,3 g; Kacium-pantothenát 150 mg; B 2 vitamin 110 mg; B 1 vitamin 75 mg; B 6 vitamin 40 mg Akamazása: Szájon keresztü akamazza. Egy mérôkaná terméket (100 g) odjon fe 2,5 iter vízben foyamatos kevergetés meett. Ezt naponta kétszer etesse. Lehetséges, hogy az áatot kényszeríteni ke az evésre. A harmadik napon térjen vissza az egyik etetésné a normá takarmányra és a másik etetés maradjon a Feedtech eectroyte. Utána foytassa a normá takarmányozást. 12 Hírevé 2007/1

13 Feedtech Caf Mik Suppement Tejtartósító borjak számára tejes tejhez vagy tejpótóhoz Tejes tejhez vagy tejpótóhoz keverve, az egész tejitatásos idôszakban akamazható a tej könnyebb emészthetôségének eôsegítése és az emésztési probémák ekerüésére. A kezet tej 24 órán keresztü megôrzi minôségét, ezért küönösen akamas csoportos itatáshoz, tejtároó tartáyos borjúitató automatákhoz. A por kiszereés megkönnyíti a fehasznáását. A szabad és védett savaknak köszönhetôen a bekevert odat ph-ja magasabb mint a hangyasavva kezet tej ph-ja ezért a borjak is szívesebben fogyasztják. A védett savak csak a gyomorban aktiváódnak enzimreakció hatására. A termékben fehasznát savaknak baktericid és fungicid hatása is van ietve az itatott odat hômérsékete nem fetétenü ke, hogy testhômérséketû egyen. Az E-vitamin az immunrendszert erôsíti. Összetevôk: Ásványi vivôanyag (Ca), hangyasav, propionsav, citromsav, E-vitamin (Dafa-tokofero-acetate) 7350 mg/kg és Enterococcus Faecium (DSM 7134) CFU/g. Akamazása: Készítsen 5 g szerbô (1 mérôkaná) törzsodatot 0,5 iter tej vagy tejpótó (37 C) fehasznáásáva, majd ezt keverje e 8-10 iter tejben vagy tejpótóban. Feedtech Cacium Suppement eési bénuás een Az eési bénuás során a tehén nem tudja mobiizáni kacium tartaékait, ezért fontos a gyors kacium pótás. A Feedtech Cacium suppement kacium koridot tartamaz. Ez a kaciumsó segít a vér ph-jának a csökkentésében, ami fontos, hogy a tehén mobiizáni tudja kacium tartaékait. A kaciumkorid vízben odott, szója oajban emugeát. Ezek a kis részecskék tú kicsik ahhoz, hogy irritáják a nyeôcsövet, így nincsenek meékhatásai. A Feedtech Cacium Suppement vaníia és kókusz ízesítésû, speciáisan a tehenek ízésének megfeeôen ett kifejesztve, hiszen eggyakrabban ezekke az ízekke taákoznak a egküönbözôbb abraktakarmányokban. Nem túságosan viszkózus, a könnyebb és gyorsabb adagoás érdekében. A termék szabad kaciumionokat is tartamaz, ezeket a tehén gyorsan tudja hasznosítani. Tehát a Feedtech Cacium Suppement kettôs pozitív hatása az, hogy egyrészt csökkenti a vér ph-ját, ugyanakkor gyors kacium utánpótást biztosít. Összetevôk: 4800 m-es kiszereés: Kacium-korid 2160,0 g. Magnézium-korid 43,2 g. Szójaoaj 1728,0 g. Adaékok, aroma 100,8 g. Akamazása A Cacium suppement mind az eési bénuás megeôzésében mind kezeésében hatékonyan segít. 1. Eés eôtti akamazás az eési bénuás megeôzésére. 2. Intravénás kacium injekció beadása után az eseteges visszaesés megeôzésére. A Cacium suppement itatása után 45 percen beü megemei a vér kacium szintjét és azt 14 órán keresztü tartja. A termék magnézium tartama oyan esetekben igazán hasznos, aho a vér Vízben odott CaC 2 aacsony kacium szintje aacsony magnézium szintte párosu. A Cacium suppement csökkenti a vér ph értékét, meynek szignifikáns hatása van a vér kacium szintjére. Adagoás: Fontos: Hasznáat eôtt aaposan rázza fe a fakonokat! Mindig nagy figyeemme itassa az áatot. Kinikai eési bénuás esetében vagy a nyeôrefexek hiánya esetén ne hasznája a terméket. Hírevé 2007/1 13

14 Kompett istáó egyedi igényeknek megfeeően a DeLavató Napjainkban egyre több teep dönt a régi istáók átépítése i. új istáók építése meett. A tehénkomfortba történô beruházás hosszabb távon kifizetôdik. Ha p. a bokszokban hasznát matracok esetében csak a ecsökkent aomkötségre, vagy padozatburkoatok esetében a jobb ábegészségre gondounk, a beruházás néhány éven beü megtérü. A DeLava kompett megodást aján új istáók építéséhez és rekonstrukciókhoz egyaránt, mey megodás eemei a következôk is ehetnek. A rozsdamentes itatóváyúk (ST150/ ST200) nagy feüetû és higiénikus vízeátást biztosítanak teheneinek. Az itatók téen fagymentesen tarthatók a DWH 200 rendszer segítségéve. A DWH 200 vízmeegítô mintegy központi fûtésrendszer mûködik. A központi fûtôegység a kívánt hômérséketre meegíti a vizet amit a keringtetô szivattyú körbejuttat az egész vízrendszeren. A kívánt vízhômérséket a vezérô se gítségéve áítható be. A rendszer nem csak meegíti a vizet az itatókban, de a szeepeken keresztü azokat meegített vízze átja e. A bokszok kiaakítására ajánott eváasztó korátok közü a teep igényeinek megfeeôen váasztható az inkább rövidebb bokszhoz ajánott CC1800 típus aho a tehén a korát fejrészné taáható heyet kihasznáhatja a feááshoz (p. rekonstrukció esetén behatárot a maximáis bokszhossz, köze van a fa) vagy váasztható az egyenes kiaakítású CFH3 típus. Az eváasztó korátokhoz hasonóan az etetôkorátokbó is több típus közü ehet váasztani, egyen szó az egyszerûbb FT50 vagy a ekötést is ehetôvé tévô HL10 típusró. A pihenôbokszokba az M35R matracokat ajánjuk, meyek egy tejesen egybefüggô, puha és csúszásmentes pihenôfeüetet biztosítanak a tehén R16 gumiburkoat, DML trágyaehúzó, CC1800 eváasztó korát, M100 matrac számára. A matrac 35 mm vastag, atex habszivacsbó és gumi fedôrétegbô á. Amozás csak minimáis mennyiségben szükséges ietve ajánott is az esteges nedvesség feszívására és a tehén mozgásának, mocorgásának megkönnyítésére. A matrac nagynyomású berendezésekke könnyen tisztítható. A megfeeô evegôminôségrô i. hûtésrô a nagy kapacitású és csendes (67 db) DF1300 ventiátorok gondoskodnak, meyek szabáyozása ehet manuáis vagy tejesen automatizát is. Jeemzôjük még a kiváó hatékonyság (26,2 W / 1000 m 3 ). Az odafaakat igény szerinti égáteresztô képességû, manuáisan vagy automatikusan mozgatható függönyrendszerre tudjuk feszereni. A trágyakihúzó megint csak a teep igényének megfeeôen ehet sziárd trágya (DetaWing II, CSH) i. hígtrágya rendszerû (DetaMaster, CSL, DML) beton vagy rácsos padozatra. Kívánság szerint drótkötees vagy hidrauikus rendszereket tudunk beépíteni. Természetesen a trágyatároó medencék ietve a sziárd trágyatároók kiviteezését is koordinájuk az EU környezetvédemi szabványoknak megfeeôen. A medencéket igénynek megfeeôen hígtrágya szivattyúkka (ESP, TP270) is e tudjuk átni. Az istáói közekedô utak gumiburkoatta (R16) történô befedése komfortos feüetet aakít ki a tehénnek mintha csak a egeôn mozogna. Ezek a burkoatok puha, csúszásmentes járófeüetet biztosítanak, ezért akamasak csúszós fehajtók, eôvárakozók, sõt fejôházak burkoására is. A burkoatok kézzefogható eônye, hogy a tehén magabiztosan, féeem nékü tud mozogni és ezze együtt a puhább feüet a ábvég probémáinak csökkenését eredményezi. A gumiburkoatok DeLava trágyaehúzó rendszerekke együtt is kiváóan akamazhatók. Az eôzôeket mintegy keretbe fogaja az istáó épüete, meynek méretezésében, megtervezésében és kiviteezésében is segítséget nyújtunk Önnek. Ezze a DeLava egy kompett, egyedi igényeknek megfeeô istáót aján Önnek. Bôvebb információért keresse terüeti képviseôinket! 14 Hírevé 2007/1

15 Vákuumeőáítás takarékosan Vákuumszivattyúk frekvenciaszabáyzóva DVP-F vákuumszivattyú A DVP-F nem csak egy egyszerû vákuumszivattyú. A DVP-F a takarékosság mintaképe. Hogyan is nevezhetnénk másként egy oyan berendezést, amey energiatakarékos, oajtakarékos, csendes, biztonságos, megbízható és még a környezetet is kíméi? Három méretben á vásáróink rendekezésére: 900, 1400 és 2000 /perc néveges égszáítási tejesítménnye. Közveten meghajtás Az ékszíj néküi kivite akamazásáva nincs az ékszíjcsúszásbó eredô tejesítménycsökkenés. Az egy kiowatt egységre vetített égszáítás a DVP vákuumszivattyúk esetében a egtöbb. A hosszú éettartamú tengeykapcsoó nagy üzembiztonságot is jeent, mint az ékszíjas megodás. Oajtakarékos A DVP vákuumszivattyú precíz megmunkáásáná fogva kevesebb oajat haszná, mint hagyományos BVP koégája. A fehasznát oajat ráadásu a hatékony oajeváasztó-hangtompító szinte 100%-ig össze is gyûjti. Mive mindig friss oajat hasznáunk a kenésre, így az oajozás mindig kiváó. Energiatakarékos A VFD frekvenciaszabáyzóva eátva a vákuumszivattyú mindig csak a pianatnyi égszáítási igény eôáításához szükséges viamos energiát fogyaszt. Iy módon 50-70% energiamegtakarítás érhetô e! A fokozatmentes forduatszám szabáyozás kíméetes a vákuumszivattyúhoz és rendkívü stabi vákuumszintet eredményez. Ha 2 8 áásos fejôházához ön DVP 2000F vákuumszivattyút vásáro, ameynek eektromos tejesítmény igénye 5,5 kw, a fejôház napi 12 órát üzeme, és a VFD-ve 50%-ot takarít meg, akkor 15 Ft/kWh energiakötség esetén az éves megtakarítás: Ft. Miért hagyná ezt a pénzt eianni a evegôben? Környezetbarát A DVP nem csak az oajtó, de a zajártaomtó is megóvja környezetét. Zajszintje a hagyományos vákuumszivattyúk töredéke. Ez érzékehetô a fejôházban is, aho fejôsei és tehenei számára is nyugodt, zajmentes környezetet teremt. LVP vákuumszivattyú VSD frekvenciaszabáyzóva A DeLava LVP forgódugattyús, oajmentes vákuumszivattyúkat azon tejtermeô teepek számára fejesztettük ki, aho a tejesítmény az esôdeges szempont. A /perc égszáítási tartomány, a minimáis karbantartási igény és a robusztus kivite eeget tesz a nagy teepek evárásainak. A DeLava LVP vákuumszivattyúja tökéetesen mûködik akár a nap 24 órájában, éveken keresztü anékü, hogy nagyobb karbantartást igényene. A három mode LVP 3000, LVP 4500 és LVP 6000 a csúcsminôséget képvisei a vákuumtechnikában. A VSD frekvenciaszabáyzó a vákuumszivattyú forduatszámát mindig a pianatnyi égszáítási igénynek megfeeôen áítja. Így nem hasznáunk feeseges tejesítményt, és nincs szükség égbeeresztésre sem. Ne hagyja a pénzt és energiát kipufogni a csövön! Hiheteten energiamegtakarítás A frekvenciaszabáyzó hasznáatáva eérhetô energiamegtakarítás a vákuumrendszer jeemzôitô függôen akár 50-70%-os is ehet! Mive a vákuumszivattyú fejés közben nagyon kis frekvencián üzeme, így a zajterheés jeentôsen kisebb, mint VSD néküi berendezés esetén. Ezt nem csak fejôsei, de tehenei is értékeni fogják! Nyugodtabb tehenek = több tej! Gyors reagáás: A frekvenciaszabáyzó már a vákuumszint egkisebb vátozására is a ehetô egrövidebb idô aatt váaszo, és áítja a motor forduatszámát. Így a vákuumingadozás az eérhetô egkisebb esz a vákuumrendszerben, és a tôgyegészség javu. Hírevé 2007/1 15

16 DeLava tejhűtési megodások A DeLava áta gyártott tejhûtôtartáyok a közveten epároogtatás evén mûködnek. Ez azt jeenti, hogy a tartáy tejes fenékrésze epároogtatóként tehát hûtôfeüetként mûködik. A tartáy aja két etérô vastagságú rozsdamentes acébó van ponthegesztésse összehegesztve. Hegesztés után a két emez közé nagy nyomású evegõt engedve a két emez etávoodik egymástó, így csatornákat képez. Ezek a csatornák szogának azután az epárogási feüetként a hûtôközeg számára, ameye rendkívü hatékony hûtést érünk e. Nyitott tejhűtő tartáyok a kisebb teepek számára Esôsorban kis gazdaságok számára ajánjuk a DXOB és DXOC jeû nyitott tejhûtô tartáyainkat. A tartáyok 200- tó ig terjedô ûrtartaomma készünek. A tejhûtô tartáyok dupafaú, hôszigetet kiviteben készünek, így a hômérséketemekedés a tartáyban 12 óra aatt maximum 1 C ehet. A tartáy az aggregátta egy aapapon van eheyezve, a kompakt egység könnyen és gyorsan beszerehetô a tejházban. DXCE(M) zárt tejhűtő tartáyok A DXCE zárt tartáyok keresztmetszete ováis, így biztosítani tudjuk azt, hogy amikor még viszonyag kis mennyiségû tej van a tartáyban, akkor is megfeeô a fenék, azaz az epároogtató feüet fedettsége tejje, így már rövidde a fejés kezdete után (kb. 10%-os fetötés) indítani tudjuk a hûtést. A speciáis kiképzésû keverôapátokka kis forduatszámon is hatékonyan tudjuk keverni a tejet, így a tejre gyakorot káros mechanikai hatás eenyészô. A DXCE tartáyok méretskáája ûrtartaomig terjed. Nagyobb teepekre a DXCEM tartáyokat ajánjuk, meyek mérete ûrtartaomig terjed, így ezek a tartáyok a nagy teepek igényeit is ki tudják eégíteni. Hasonóan a DXCE tartáyokhoz, a tartáy aja enné a típusná is ováis kiaakítású, így kis tejmennyiség esetén is megfeeô az epároogtató feüet fedettsége a hatékony hûtéshez. Egyéb tuajdonságai, feszeretsége is hasonó a DXCE tartáyokéhoz. DeLava mosóautomaták pontosság mindenek feett A zárt tejhûtôtartáyok mosásához ietve a hûtés vezéréséhez hasznájuk a mosóautomatákat. A egkötséghatékonyabb megodás a T10 jeû mosóautomata, mey már mikroprocesszoros vezérésû és automatikus foyékony mosószer adagoási technoógiáva van eátva. A T100 és T200 jeû, mikroprocesszoros vezérésû automaták paraméterei szées körben programozhatóak, így minden teep egyedi igényei szerint beáíthatóak. A T150 és T250 típus adatgyûjtési funkcióva is rendekezik, így a hûtés és a mosás során foyamatosan regisztrája a hômérséketi értékekeket, eenôrzi a keverômû mûködését, és ha vaami hibát észe hang, vaamint fényjezésse azonna riaszt. Az adatok hordozható számítógépre töthetôek, és 70 napra visszamenôen visszakereshetôek. ProfiCoo hűtőaggregátorok a profi hűtéshez A ProfiCoo hûtôaggregátorok eke a csavarkompresszor, meyben a hûtôközeg továbbítását spiráis kiaakítású fejegység végzi. A spiráis kiaakítás miatt a kompresszoregység kevésbé érzékeny a foyadékütésre, így a dugattyús kompresszorokka eentétben kicsi a meghibásodás vaószínûsége. Az aggregátorokat minden esetben eszívatós, foyadékgyûjtôve eátott kiviteben száítjuk, a könnyebb szervizehetôség érdekében. Az aggregátorok eôreszereten, nézôüvegge, szûrô-szárítóva, kondenzátorra, kompetten kerünek a teepre. 16 Hírevé 2007/1

17 Hővisszanyerés a kézenfekvő energia Hővisszanyerő rendszer energia szinte ingyen A hôvisszanyerô rendszer akamazásáná emezes hôcseréôt építünk be a hûtôaggregátor kompresszora és a kondenzátor közé, így a keetkezô hô egy részét már a kondenzátor eôtt evonjuk, és zárt csôvezetékben keringô víz meegítésére hasznájuk. Ezze jeentôs energiamegtakarítás érhetô e, hiszen 1 iter tej 35 C-ró 4 C-ra vaó hûtése során 0,7 kb. 50 C-os meegvizet tudunk eôáítani, ameyet ezután pédáu tôgymosásra tudunk hasznáni. Az így nyert energia egyébként a kondenzátoron keresztü a evegôben eszána, így viszonyag kis befektetés árán jeentôs energiát spórohatunk meg. A hôvisszanyerô rendszer a hûtés eindításakor azonna ekezdi termeni a meegvizet. A víz a emezes hôcseréôn keresztü C-ra meegszik, majd ezután a hôszigetet tároótartáyba jut, aho a meegvíz azonna rendekezésre á. Profitájon a hővisszanyerésbő A tej hûtése során a emezes hôcseréôn visszanyerhetô hômennyiséget a DeLava áta hasznát termosztátos vagy vízszeepes vezérés hasznáatáva ehet maximaizáni. Ezze energiamegtakarítás érhetô e, így az energiakötségek csökkenthetôk. A rendszer automatikusan mûködik a hûtés foyamán, így nem igénye emberi beavatkozást az indítás-eáítás. A körütekintô tervezés eredményeképpen kiaakítása kompakt, így heyigénye minimáis. A hôvisszanyerô rendszer részegységeit az Ön hûtôberendezésének energetikai jeemzôi aapján váogatjuk össze, így nyújtunk optimáis megodást az Ön számára! A meeg víz fehasznáásának ehetőségei a teepeken A fejôberendezés és a tejhûtô tartáy megfeeô mosásához C-os forró vízre van szükség, amey víz a hôvisszanyerô rendszer akamazásáva C ra eômeegíthetô, így csak a további meegítéshez van szükség eektromos bojerre. Ezze a módszerre jeentôs energiakötség takarítható meg. A meegvíz a fejôházban tôgymosásra, kézmosásra, a szociáis épüetekben zuhanyozásra közvetenü fehasznáható. Mennyi energiát takaríthatunk meg? Egy 200 tehenet tartó teepen kb. 150 forró víz és kb. 500 angyos víz kerü fehasznáásra naponta. Hôvisszanyerés nékü ekkora mennyiségû víz femeegítéséhez kwh energiára van szükség, míg a hôvisszanyerés akamazásáva ezen energiamennyiség mindössze kwh, így kwh energia takarítható meg! Naponta 1000 iter tej ehûtése során hôvisszanyerésse termet energia egy év aatt a következô energiahordozókka enne eôáítható: kwh eektromos energia 1900 iter oaj 1650 m 3 födgáz 950 kg propángáz Tudja-e Ön? A tehenek téen több tejet is adnak, amennyiben nem hideg, hanem angyos vizet ihatnak! Hírevé 2007/1 17

18 Bemutatkozik A Hód-Mezőgazda ZRt., a DeLava partnere Gazdaságunkban a hostein-fríz tenyésztés 30 évve ezeôtt kezdôdött ban 750 db vemhes üszôt vásárotunk az Amerikai Egyesüt Áamokbó. Termékenyítésükre azóta foyamatosan és kizáróag hostein-fríz spermát hasznáunk. A jeeneg 1500 tehenet számáó áomány Magyarország egyik egnagyobb tenyészetének számít. Tenyésztési céunk 20 éven keresztü esôsorban a tejmennyiség növeésére irányut. Ez irányú nemesítô munkánknak megett az eredménye, hiszen ban Magyarországon esôként éptük át a iter aktációs (305 nap) termeési szintet 1300 tehén átagában. Az áomány termeése azóta is minden évben és iter között aakut. Az emút 10 évben a tejtermeô képesség szinten tartása meett a tej betartami értékeinek növeésére, vaamint a funkcionáis küemi tuajdonságok (tôgy és ábszerkezet) javítása is kiemekedô jeentôségûvé vát számunkra. Küönösen nagy súyt fektetünk a hosszú hasznos éettartam genetikai aapjainak javítására. Ennek eredménye abban is megmutatkozik, hogy tenyészetünkben ez idáig 22 tehén éettejesítménye haadta meg a itert, köztük a rekorder itert termet. A hosszú hasznos éettartam genetikai rögzüését bizonyítja, hogy két oyan iter éettejesítményû tehénne rendekezünk, ameyek ányai termeése is meghaadta ezt a szintet. Nemesítô munkánk során foyamatosan kihasznátuk a nemzetközi tenyésztési integrációban rejô ehetôségeket, így módunkban át a viág vaamennyi fejett hostein-fríz tenyésztésse rendekezô országának egkiváóbb bikáitó termékenyítô anyagot beszerezni. (USA, Kanada, Franciaország, Németország, Oaszország stb.) A genetikai eôrehaadás intenzitásának növeése érdekében 1992 óta végzünk embrió átütetési programot. Az Egyesüt Áamok és Kanada egkiváóbb tenyészáataitó több mint 100 embriót vásárotunk, a tenyészetünk egjobb donor teheneitô pedig köze embriót mostunk, meynek mintegy 60 %-át értékesítettük, a többi pedig saját tenyészetünkben kerüt beütetésre. Tenyésztési munkánk eredményét az is bizonyítja, hogy tenyészetünkbô foyamatosan mintegy tehén rendekezik bikaneveô-, ietve donor státussza. Utódaik közü 200 tenyészbikát értékesítettünk természetes fedeztetés céjára, 150-et pedig mesterséges termékenyítô áomásokra, meyek közü a hivataos ivadékvizsgáati ejárás során számtaan tenyészbika ért e a rangsorban kiváó heyezést. A májusi tenyészbika rangistát az átaunk tenyésztett Vajháti Zaire Aaron vezeti meggyôzô föénnye, megeôzve számtaan küfödrô vásárot tenyészbikát, meyek egy része növendék bikaként, más része embrióként érkezett hazánkba. A részetes tenyészérték profiját eemezve megáapítható, hogy tenyésztési eképzeéseink minden téren e bikában reaizáódnak. A magas tejmennyiség örökítés meett igen jó szintû a tejzsír és a tejfehérje örökítô képessége is, a tôgy- és küönösen a ábtuajdonságokban pedig egészen fenomenáis. A genetikai eôrehaadás gyorsítása érdekében 2006-tó szexát spermát hasznáunk üszôinkné és a donor áatainkná. Természetesen a magas genetikai értékeinket szeretnénk miné jobban kihasznáni, ezért a technoógia javításának esô 18 Hírevé 2007/1

19 áat megfejése sem utópia. Fejôházunk a kor összes korszerû eemét tartamazza, ameyek gyakoratiasak, segítik a munkánkat. Iyen az egyedi azonosítási rendszer, a hozzákapcsoódó optikai tejmennyiség mérôve, az egész teepet beháózó aktivitásérzékeô óriási segítséget nyújt a teep szakmai munkájában, az Apro Teepirányítási rendszeren keresztü, ameynek hasznáata egyszerû, épéseként, 2002-ben egy zödmezôs beruházás keretében megépítésre kerüt az ország egyik egkorszerûbb fejôháza. A 2 32 áásos gyorskieresztôve szeret, parae erendezésû DeLava Bue Diamond fejôház az Év Fejôháza ett 2004-ben Európában. Szinte természetes, hogy 100 %-ban extra minôségû tejet termeünk és jeentôs épéseket tudtunk tenni a hatékonyság fokozása érdekében. Három fejôve óránként 200 tehenet fejünk, bár az óránkénti 250 jó átátható, könnyen értemezhetô. A fejôházhoz tartozik az eôvárót kettéváasztó dupa zsúfoótér, a iteres hûtôtároó tartáy mosó automatikáva, ezenkívü 2 db LVP 4500-as frekvenciaszabáyzott vákuumszivattyú biztosítja a fejés tökéetességét. Az áományvátoztatást, a beteg áatok eküönítését, ivarzók gyûjtését biztosítja a két váogató kapu. A nagy égterû nyitott fejôház ideáis kímát biztosít mind az áatok mind az ott dogozók számára. A technoógiai eemeket az USA-ban fejesztették ki, kimondottan nagyüzemek részére, ezért azok robusztusak és rendkívü idôtáóak október 22. óta fejôházunk megáás nékü tejesített több mint 33 ezer üzemórát. Természetesen ez a hiheteten üzembiztonság, nemcsak a kiváó minôségû DeLava technoógiának és akatrészeknek köszönhetô, hanem az aapos, gyors és jó fekészüt szerviznek is, ameyet a mi esetünkben a Taurina Agrohód Kft át e. E cég segítségéve jutunk hozzá a megbízható eredményhez ugyancsak szükséges kereskedemi termékekhez Deava mosószerekhez, tôgyfertôtenítôkhöz és keheygumikhoz is, meyeket szées körben, egnagyobb megeégedésünkre hasznáunk. Vevôközpontúságukat mi sem jeemzi jobban mint, hogy rengeteg szakmai segítséget, tapasztaati eredményt kapunk tôük, amey nagymértékben könnyíti munkánkat. Ezze biztosítják a köcsönös bizamat, amey minden hosszú távú üzeti kapcsoat eengedheteten része. Haász Tamás vezérigazgatói megbízott Hírevé 2007/1 19

20 Magunkró Az 1990-ben csupán néhány főve megaakut Afa Lava Agrár Kft. az évek során a fejőberendezések piacának meghatározó szerepőjévé vát. A 2000 óta DeLava Kft. néven működő svéd tuajdonban evő, budaörsi székheyű váaat akamazásában jeeneg 13 fő á. E rovat keretében itt és az ekövetkező számokban a Deava Kft. dogozóiva szeretnénk az ovasókat megismertetni. Bepiantást engedni mútjukba, jeenükbe, bemutatni munkájukat, hogy amikor azt áítjuk, hogy a DeLava számára a minőség és a partnerkapcsoatok esődeges fontosságúak, tudják, hogy pontosan kik is azok, akik ezen dogoznak. Szándékaink szerint megkönnyítjük az egyes munkakörök és terüetek közötti eigazodást és útmutatást nyújtunk küönböző probémák femerüésének esetére. Székey Zsot A 39 éves agrármérnök a Gödöôi Agrártudományi Egyetemen végezte tanumányait. Ezt követôen a Boscoop Véeménye szerint az áattenyésztésse fogakozó magyar szakemberek magasan kvaifikátak, ebben rejik a titka annak, hogy az EU keretén beü hosszútávon is versenyképesek maradhatnak és veük együtt a DeLava is. Munká járó beszéve a vátozatosságot, az emberi kapcsoatok fontosságát, a mozgamasságot vaamint a mezôgazdaság fejôdésébe vetett hitet emete ki. Ez utóbbiva kapcsoatban a ehetôséget az áandó fejesztésekben, a partnerek probémáinak magas színvonaú és azonnai orvosásában vaamint kötségtakarékos megodások kínáatában átja. Szigriszt János Az 52 éves szakember a Mezôgazdasági Gépész Fôiskoán végzett gépész üzemmérnökként. Az emút több mint Csordás István A Gyôri Mûszaki Fôiskoa Gépész Szakán végzett 49 éves terüeti értékesítési vezetô a szakmában tötött 22 éve aatt hatvani kirendetségén, majd e rövid másfé éves kitérô után a DeLavaná heyezkedett e, így 14 éve dogozik hasonó terüeten értékesítési vezetôként. Hatvanban é, nôs, háromgyermekes édesapa. A mindhármuknak fetett két kérdésünkre, miszerint mit szeret a munkájában eginkább ietve miben átja a fejôdés ehetôségét, a kreativitást vaamint a küönbözô probémákra nyújtandó megodások kihívását emítette. a Boscoopná, az Agrometá Kft-né, a Tru-Testné vaamint az Agro-Legato Kft-né dogozott hasonó terüeten óta az AfaLava Agri ietve a DeLava csapatát erôsíti. Nôs, kétgyermekes budaörsi akos. 30 évet a Pécsi Áami Gazdaságná, a Kaposfarm Rt.-né, majd 1994 óta a DeLava Kft.-né tötötte értékesítési vezetôként. Mecseknádasdon akik, nôs, egy gyermeke van. Munkájában a vátozatosságot, a sok emberre vaó érintkezés ehetôségét és az emberi kapcsoatok jeentôségét értékei eginkább. Ez utóbbi gondoat köszön vissza a fejôdés mikéntjérô szóva is, hiszen ezt mindenekeôtt a partnerekke vaó napi kapcsoattartásban vaamint a femerüô probémák esetén a veük együtt kidogozott közös megodásokban átja. 20 Hírevé 2007/1

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés MANGÁN-GLÜKONÁT Bevezetés A mangán egy esszenciáis nyomeem, emberben és áatokban egyaránt, amey eengedheteten a normáis agyműködéshez és számos, testszerte ezajó enzimreakcióhoz, köztük a hexokináz, szuperoxid-diszmutáz

Részletesebben