Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel."

Átírás

1 Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft Székesfehévá, Bögöndi u

2 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok akamazásáva, aho esısoban fıdgáz,popán gáz és popán-bután keveékgáz jóminıségő etüzeéséve nyejük a szőkséges hıt. A főtıgázok akamazása ehetıvé teszi az úgynevezett decentaizát fütésmegodások akamazását,mive a gázok száítása, tüzeıbeendezéshez juttatatása endkivő egyszeü. A PAKOLE Kft oyan gázüzemő fütıbeendezések gyátásáva fogakozik, meyek a nem akáscéú akamazásokná jeentıs enegiamegtakaitásokat eedményeznek.a főtıbeendezések nem indiekt módon hanem közveten a főtendı tébe adják e a szükséges hımennyiséget, igy hıszáítási veszteség nincs. A egetejedtebb főtésmegodás az úgynevezett konvektív főtés amiko a hıeadók hıátadása közveten a evegı femeegítését eedményezi. Az úgynevezett sugázó főtésekné a hıátadás nagyobb hányadban hısugázássa töténik, mey nem a evegöt meegiti hanem a főtıbeendezés könyezetében évı feüeteket, tágyakat, padót, igy a evegı közvetve meegszik fe, mint a napsugázásná. A nem akás céú teek átaában ipai és kommunáis fehasznáásuak, üzemetetésük megkövetei a nagyobb bemagasságokat ezét többségük endkívő akamas sugázó főtések megvaósításáa. Az akamazási ehetıségek bemutatásáva szeetnénk segíteni a tevezıket, kiviteezıket, fehasznáókat, az optimáis főtési mód, és a megfeeı főtıbeendezés kiváasztásában. Hıveszteség számítás, főtési mód kiváasztása. Aki váakozik főtés tevezése, minden esetben eke végeznie a főtendı té vagy teek hıveszteség számítását, mindegy hogy miyen főtési módot váaszt. A méetezés az adott könyezeti viszonyoknak megfeeö küsö és a kívánt besı evegı hıméséket küönbsége ( t) töténik. Az úgynevezett méetezési küsı hıméséketeket oszágonként, födajzi eheyezkedés szeint adják meg, meyek akamazása átaában efogadott. Egy adott té kifőtéséhez szükséges hımennyiség: Q= Q t + Q - Q k Q t = tanszmissziós hıveszteség Q = égcsee femeegítéséhez szőkséges hı Q k = keetkezett hı A tanszmissziós hıveszteség esısoban az épüetfizikai áapottó az égtáji és könyezeti eheyezkedéstı függ, megfeeı szakiodamak akamazásáva számítható. A főtendı té égcseéje, egjobb ha számításokon aapu, mive igen sok szempontot figyeembe ke venni (épüet nyiásait,ajtók nyitásszámát,akamazott technoógiai eszívásokat,stb.) A jobbik eset ha a tevezı kész adatként kapja, de ekko is iik eeenıizni.miné nagyobb egy fütendı té, a egtöbb esetben anná kisebb a fitációva (temészetes szeızésse) étejött égcsee. A keetkezett hıné figyeembe ke venni az oyan hıfejıdéseket meyek vaamiyen technoógiábó vagy akamazásbó adódnak. A főtési mód kiváasztását egtöbb esetben a tevezık végzik, de vannak esetek amiko a fehasznáó agaszkodik vaamey átaa jónak itét főtésmegodáshoz.szakmaiag eseteg biáható de tiszteetbe ke tatani a vevıi akaatot. Ha a tevezı váaszt, váaja a feeösséget a főtés jóságáét, optimáis mőszaki megodásáét és a kiváasztott főtıbeendezés minıségéét.a főtéstevezönek tudnia ke hogy a jó átgondot és kiváasztott főtésmegodás a vevıi megeégedettséget növei mey számáa is kedvezı.

3 A főtési mód megváasztásának ehetıségei az ipai, komunáis és technoógiai étesítményekné: Sötétsugázók Viágossugázók Höégfúvó Müanya Főtendö té/tipus ZENIT VARIANT GH GTV, SIERRA, GG Infaconic Nagy bemagasságú üzemi teek főtése h 4m Aacsony bemagasságú üzemi teek főtése h< 4m Spot csanokok főtése Tonatemek főtése Nyitott stadionok főtése Teaszok, nyitott vendégátó heyek főtése Tempomok főtése Növény és fóia házak főtése Csike, puyka, setésneveık főtése Technoógiai foyadék meegítése Technoógiai száítások Látható hogy egy adott té kifőtését többfée módon megehet odani. A heyes kiváasztásná figyeembe ke venni az épőetek, főtendı teek geometiai jeemzıit, a végzett tevékenységet és a teepített technoógiát. Ugyancsak figyeembe ke venni hogy a gázüzemő viágossugázók teepítése csak úgy ehetséges ha a főtendı tébe 10m 3 /h égcsee étejön a beépített tejesítmény minden 1 kw-jáa A főtési módok kızü esısoban az enegitakaékos sugázó futések akamazását ke eınybe észesíteni, meyek tevezése és akamazása némieg eté a konvektív fütésektı. Sugázó fütések tevezése Főtési tejesítmény számítása: A sugázó főtéseket tıbb fée mőszaki megodássa koábban má akamazták. Az igazi áttöést a magasabb feüeti hımésékette endekezı főtıbeendezések hozták, mint a gázüzemü viágos és sötétsugázók. Ezekke a beendezésekke oyan intenziv hısugázást ehet étehozni meyekke biztosítható a megfeeı komfot ézet nagy bemagasságú teekben is. Egy test áta kisugázott enegia (W/m ) a test abszoút hıméséketének 4. hatványáva aányos. E sug = 100 C T A Stefan-Botzman tövény aapján átható hogy a sugázó test hıméséketnövekedése a hısugázás nagymétékü növekedését idézi eı. t és a könyezet sugázási Átaánosságban zát teekben az embe komfotézete esısoban a evegı ( ) átaghıméséketétö( s) ézékenek. 4 t függ. A főtött tében a benttatozkodók ugynevezett t eedı(ezutáns) hıméséketet t t = A komfot ézet úgy is biztosítható ha a evegı hıméséket aacsonyabb és a sugázási hıméséket magasabb.ha az embe oyan heyen tatózkodik aho nagyobb métékü sugázásos hıközés van, aacsonyabb evegıhıméséket meet is jó ézi magát.ha egy főtendı tébe a komfotézet biztosítása, aacsonyabb evegı hımésékette is megodható akko a hatáoó feüeteken étejövı tanszmissziós hıveszteség is kevesebb, így aacsonyabb főtési tejesítménnye, enegiatakaékos főtésmegodás teepíthetı. A sugázó főtések további eınye, a gyos fefőtés, kedvezı hıméséket étegzıdés, a jó szabáyozhatóság. + t s 3

4 PAKOLE kft áta gyátott hısugázó beendezések akamazása esetén, a evegı hıméséket és sugázó főtés áta pótóagosan kapott hıméséket viszonyát az aábbiak szeint ke figyeembe venni t = t +( I K ) o t = evegı hıméséket ( C ) I = intenzitás K = sugázási tényezı beépített W aapm m C W A K sugázási tényezı egy oyan dimenzionát viszonyszám mey figyeembe veszi az adott főtıbeendezése vonatkozó hıtechnikai jeemzıket vaamint az átagos teeke vonatkozó abszociós és szoódási veszteségeket A K sugázási tényezı a ZENIT, VARIANT tipusu sötétsugázóka 0,033. a GH tipusu viágossugázóka 0,036 A gázüzemü hısugázók mennyezeti vagy odafai eheyezése és hıefektáó képessége évén a padón tatózkodó embet nagyobb esödeges és a meeg padó áta visszasugázó másodagos hısugázás éi, ami keemes hıézetet biztosít úgy hogy a evegı és a könyezı feüetek hımésékete aacsonyabb, igy a méetezésekné aacsonyabb evegı hıméséketeket veszünk figyeembe. A főtések méetezéséné hasznát t hıméséket diffeencia: t Ο méetezésic t = ( t ) + ( ± ο) evegı t méetezésic t evegı = a főtendı té evegı hımésékete = adott oszága,égióa vonatkozó téi hıméséket. A főtési tejesítmény számításáná cészeő becsüt kiinduó I (intenzitás) étéket fevenni, a főtendı té épőet fizikai jeemzıit figyeembevéve Fütendö té szigeteése 1000 m -ig m -között 3000 m -tı Jó 150 W/m 10 W/m 100 W/m Közepes 180 W/m 160 W/m 150 W/m Rossz 80 W/m 00 W/m 180 W/m A számítás további menete, megke hatáozni egy váható ( t) evegıhıméséketet és egy váható ( ) o t eedı hıméséketet, és ha nem egyezik a tevezett eedı hımésékette, akko új (itációs) számítássa a evegıhıméséketet addig ke vátoztatni amíg a az eedı hıméséket 0,1 pontosságga eéi a tevezett météket.a padó hıvesztesége átaában igen aacsony, ha t < 4C ehanyagoható.ha számoni akaunk vee, a hatáoó szekezetek és égcsee hıveszteségének iteációjáva megkapott étékhez adjuk hozzá. Péda: Adott 18 x 60m 7m bemagasságu ipai csanok. Q k = 0.tehát nem keetkezik figyeembevehetı hı. A kívánt hıméséket t = 16C.Padó hıméséket 8C Jó hıszigetet, igy fetéteezzük hogy 10W/m tejesítmény szükséges, aho váhatóan a besö evegı hıméséket t = 16- (10 x 0,033)=1,04 C adódik. Méetezési küsı hıméséket 15C igy t=7,04c Az épüetbe sötétsugázók teepítését tevezzük. Legyen a hatáoó szekezetek és a égscee hıvesztesége Q t +Q = 6300w/C x7,04=17035w Legyen Q padó = 18x60x1,3x(1,04-8) = 567W Q = 7, = 17035W I = = 157,73w/ m 1080m = t + ( I K) = 1, ,73 0,033= 17,5C t 4

5 átható hogy a t éték meghaadja a kívánt 16-ot ezét t -t (evegı höméséketet t = 11C Új t = 6 C Legyen Q padó = 18x60x1,3x(11-8) = 41W Q = = W I = 151, m = = t + ( I K) = ,66 0,033= 16C t Az egy tizedes aatti küönbség efogadható ) csökkenthetı. A péda aapján, adott épüetfizikai jeemzıkke t = 16C eedı hıméséket biztosítható 11,C os evegıhıméséket meett, aho 151,66 W/m-t ke beépíteni, pusz a padó hıveszteség. Q = 1080 x 151,66 = W azaz 164 kw Qössz = = 16801W = 168kW Beépítendı fütési ıssztejestmény: Q = Q össz η = t 168 = 0, kW Segéd tába a főtési tejesítmény kiszámításához (kettö kattintása aktív) Főtési mód Sötétsugázós fütés Aapteüet 1080 m Méetezési küsı hıméséket -15 C Számitott hıveszteség 1C -a 6300 W Kívánt hıméséket t 16 C Beépítendı tejesítmény W/m 151 W/m Számított hıméséket t' 16,03 C Számított dt 5,7 C Besı evegı hıméséket 10,7 C Ézéket pussz hıméséket 5,3 C Beépítendı össztejesítmény kw 163 kw Megfeeı mive t' = t 5

6 A beépítendı tejesítmény étékét addig ke vátoztatni míg t ( ± 0,1) t ' A sugázó főtésekné, ha a beendezések eheyezési magassága meghaadja a 6m-t méteenként pótékoni ke a tevezett tejesítményt, 6-10m között 3%-a, 10m feett 5% -a.. Ha a fütendı tében a potataom vagy a evegı szennyezettsége magas pótékoni ke a tejesítményt további abszobciós veszteség miatt -3%-a. A kapott főtési tejesítmény, a beendezések áta a főtendı tébe eadott össztejesítmény, mey aapján a főtıbeendezések kiváaszthatók. További méetezési kédésekke keesse koegáinkat akik készségge ának endekezése. Fütıbeendezések eheyezése, főtési endsze tevezése. A sugázó fütések tevezésének a egkitikusabb szakasza, mive a tipustó függıen számtaan szempontot figyeembe ke venni Átaános főtésekné töekedni ke a sugázási boítottság biztosításáa.a főtıbeendezések méetei kiaakításuk és eheyezési ehetıségük nem teszi ehetıvé hogy a padószint minden pontján azonos sugázási intenzitás egyen.a magasabb hımésékető hısugázó beendezéseket mennyezete ietve odafaaka teepítik, igy a egtıbb sugázási enegiát a vizszintes padózatnak adják át, mey a sugázó feüet nomáísához képest küönbözı szögben és távosága heyezkedik e.a kisugázott enegia a távoság négyzetéve fodított aányba csıkken mey a padózatta bezát szögtö függıen egye kisebb étéket vesz fe. Sugázásintenzitás (ix) Sugázásintenzitás météke 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 0,0 -,00-1,75-1,50-1,5-1,00-0,75-0,50-0,5 0,00 0,5 0,50 0,75 1,00 1,5 1,50 1,75,00 Távoság 1, 1 0,8 0,6 0,4 0, Ha a fefüggesztési magasságot és a sugázóto mét távoságot egységnyie vesszük jó kiajzoható a sugázó aatti padózata emmitát sugázási intenzitás göbéje, meybö átszik hogy a sugázók két magasságnyi (h) távosága esetén még megfeeı a sugázási boítottság. Az eméeti megfontoások meet a sugázó testek gyakoati eheyezésée vonatkozó gyátói ajánások: A hısugázó fütıbeendezések efektáó enyıve vannak eátva igy a keetkezett sugázó hı 95%-át a tatózkodási zónába ehet juttatni Sötétsugázó méyenyı 8mfeett Sötétsugázó enyı 8m-ig Viágossugázó enyı A beendezések eheyezését ugy ke megváasztani hogy a tatózkodási zonába keüjön a egnagyobb hısugázási efedettség és az odafaaka a egkisebb sugázási veszteség 6

7 Raktáak és nem foyamatos embei tatózkodásaa kijeöt heyiségek főtéséné a beépítendö tejesítmény megtatása meett etekinthetünk a tejes sugázási boitottság biztosításátó és a közekedési utak csomagóó teeke stb.koncentáhatunk. A gázhısugázók eheyezéséné cészeü a főtendı té épitészeti imusát, oszopokat,oszopközöket figyeembe venni. 7

8 A főtıbeendezések egymásközti távosága a fefüggesztési magasságtó a sugázó enyık megdıntési szögétö és a boitottsági igénytı függ. 8

9 Az akamazható főtöbeendezés egségtejesítmény kiváasztásához nyújt segitséget az aábbi gafikon aho a minimáis beépítési magasságokat figyeembe ke venni GH infasugázó készüékek minimáis fegüggesztési magassága Fefüggesztési magasság (m) 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3, Tejesítmény (kw) OMEGA / ZENIT / VARIANT sötétsugázó készüékek minimáis fegüggesztési magassága Fefüggesztés minimái magassága (m) 7,80 7,60 7,40 7,0 7,00 6,80 6,60 6,40 6,0 6,00 5,80 5,60 5,40 5,0 5,00 4,80 4,60 4,40 4,0 4,00 3,80 3,60 3,40 3,0 3,00,80, Tejesítmény (kw) 30 "S" 30 "U" Vízszintes "S" Vízszintes "U" Egy adott főtendö tébe teepítendı főtıkészüékek kiosztása (eheyezése) számtaan módon ehetséges.keesni ke az optimáis megodást, az akamazható egkevesebb daabszámú beendezésse. 9

10 A fütıbeendezésektı tatandó védıtávoságok adatait a gyátmányismeetetık tatamazzák.daupáyák és dauhidak védeméı akko ke gondoskodni ha a müködtetı kábeek viamos beendezések a védıtávoságon beü keünek A hısugázás iányitottsága fokozható kiegészítı enyökke igy ekeühetık a nem kívánt tágy (fa) femeegedések, és védemek is kiaakithatók. A kiegészítö enyık opciosan endehetık Fontos és aapvetı szempont a keetkezı füstgázok megfeeı szabadtébe juttatása, meyet a sıtétsugázós és hıégfúvós főtésekné küınfée mőszaki megodásokka ehet megvaósítani.a gyátmányismetetıkben szeepı opciós füstgázevezetési megodások akamazása azét eınyıs met a beendezésekke együtt bevizsgát és minısített kiaakítást a gázszogátatók efogadják. Aapvetıen a beendezések eheyezése tevezési feadat. Számtaan oyan szempont ehet amit a heyi adottságok miatt figyeembe ke venni. A PAKOLE kft gyátmányai szées váasztékban ának endekezése ezét az eheyezés egküönfée igényei kieégithetık. 10

11 11 Tevezési infomációk

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j t-r(j)r HASZNÁLATI UT ASITÁS TYPE TR-0601- B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j 1173/B -~--------- --"""'\..,. ' -~. ~ TYPE TR-0601-B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VI DEO) E.& 1173/B .,.,. - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében TÓTH A.: Mágnesség anyagban (kibővített óavázlat) 1 A magnetosztatika tövényei anyag jelenlétében Eddig: a mágneses jelenségeket levegőben vizsgáltuk. Kimutatható, hogy vákuumban gyakolatilag ugyanolyanok

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája 8. modu: EGYSERBB TRIGONOMETRIKUS EGYENLETEK, EGYENLTLENSÉGEK 5 III. Trigonometrius egyenete Azoat az egyeneteet és egyentenségeet, ameyeben az ismereten vaamiyen szögfüggvénye szerepe, trigonometrius

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

Kutatási eredmény Ta r t a l m i s z e m p o n t o k :

Kutatási eredmény Ta r t a l m i s z e m p o n t o k : Kutatási eredmény A kutatás 2013. áprilisi állapotot tükröz, a fókuszcsoportban a városok, a megyei jogú városok, valamint a megyék önkormányzatai voltak. Összesen 370 önkormányzatot vizsgáltunk meg. A

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR ÚJ NISSAN MICRA AKCIÓSAN MÁR THM: 2,5% 2 699 000 Ft-tó 1 MINDENKINEK 2 KEDVEZMÉNYES KÉSZLETAJÁNLATOKÉRT TÁGAS TÉR Az autó betere tágasabb, mint vaaha, vaamint új anyagokka és színekke is gazdagabb. PARKOLÓHELY

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Nem titok, hogy ki mennyit fizet!

Nem titok, hogy ki mennyit fizet! IT Hány biztosításközvetítő használja a rendszert, és mennyit fizetnek ezért? Jelen pillanatban az összes SK Trenddel szerződött biztosításközvetítő által fizetett havi díj átlaga 15 ezer forint. Havonta

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási elınyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a kerámiaköpeny speciális kialakításának köszönhetıen kedvezı hıtechnikai

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Dobozos vagy egyedi szoftver

Dobozos vagy egyedi szoftver Konstantinusz Kft. 2011 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Mit értünk dobozos vagy egyedi rendszeren... 4 3.1 Dobozos rendszer:... 4 3.2 Egyedi rendszer:... 4 4 A megrendelő szempontjából...

Részletesebben

Többfázisú áramlások. Tartalom. Többfázisú áramlások. Forrás. Forrásos hıátadás tartályban és csövekben Kondenzáció

Többfázisú áramlások. Tartalom. Többfázisú áramlások. Forrás. Forrásos hıátadás tartályban és csövekben Kondenzáció Többfázisú áramlások Forrásos hıátadás tartályban és csövekben Dr. Aszódi Attila Atomreaktorok termohidraulikája Tartalom Többfázisú áramlások Forrásos hıátadás Forrás tartályban, kritikus hıfluxus Forrás

Részletesebben

fő cél érték előnye veszne el a hajózásnak, hogy nem von el területeket a szárazulatból a közlekedés fejlesztésére

fő cél érték előnye veszne el a hajózásnak, hogy nem von el területeket a szárazulatból a közlekedés fejlesztésére Navigare necesse est, vivere non est necesse, azaz hajózni szükséges, élni nem muszáj mondta Pompeius a hajósainak, amely bölcsesség máig érvényes. És mi következik ebből? Ma az Unió fő céljai közé tartozik

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben