Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel."

Átírás

1 Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft Székesfehévá, Bögöndi u

2 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok akamazásáva, aho esısoban fıdgáz,popán gáz és popán-bután keveékgáz jóminıségő etüzeéséve nyejük a szőkséges hıt. A főtıgázok akamazása ehetıvé teszi az úgynevezett decentaizát fütésmegodások akamazását,mive a gázok száítása, tüzeıbeendezéshez juttatatása endkivő egyszeü. A PAKOLE Kft oyan gázüzemő fütıbeendezések gyátásáva fogakozik, meyek a nem akáscéú akamazásokná jeentıs enegiamegtakaitásokat eedményeznek.a főtıbeendezések nem indiekt módon hanem közveten a főtendı tébe adják e a szükséges hımennyiséget, igy hıszáítási veszteség nincs. A egetejedtebb főtésmegodás az úgynevezett konvektív főtés amiko a hıeadók hıátadása közveten a evegı femeegítését eedményezi. Az úgynevezett sugázó főtésekné a hıátadás nagyobb hányadban hısugázássa töténik, mey nem a evegöt meegiti hanem a főtıbeendezés könyezetében évı feüeteket, tágyakat, padót, igy a evegı közvetve meegszik fe, mint a napsugázásná. A nem akás céú teek átaában ipai és kommunáis fehasznáásuak, üzemetetésük megkövetei a nagyobb bemagasságokat ezét többségük endkívő akamas sugázó főtések megvaósításáa. Az akamazási ehetıségek bemutatásáva szeetnénk segíteni a tevezıket, kiviteezıket, fehasznáókat, az optimáis főtési mód, és a megfeeı főtıbeendezés kiváasztásában. Hıveszteség számítás, főtési mód kiváasztása. Aki váakozik főtés tevezése, minden esetben eke végeznie a főtendı té vagy teek hıveszteség számítását, mindegy hogy miyen főtési módot váaszt. A méetezés az adott könyezeti viszonyoknak megfeeö küsö és a kívánt besı evegı hıméséket küönbsége ( t) töténik. Az úgynevezett méetezési küsı hıméséketeket oszágonként, födajzi eheyezkedés szeint adják meg, meyek akamazása átaában efogadott. Egy adott té kifőtéséhez szükséges hımennyiség: Q= Q t + Q - Q k Q t = tanszmissziós hıveszteség Q = égcsee femeegítéséhez szőkséges hı Q k = keetkezett hı A tanszmissziós hıveszteség esısoban az épüetfizikai áapottó az égtáji és könyezeti eheyezkedéstı függ, megfeeı szakiodamak akamazásáva számítható. A főtendı té égcseéje, egjobb ha számításokon aapu, mive igen sok szempontot figyeembe ke venni (épüet nyiásait,ajtók nyitásszámát,akamazott technoógiai eszívásokat,stb.) A jobbik eset ha a tevezı kész adatként kapja, de ekko is iik eeenıizni.miné nagyobb egy fütendı té, a egtöbb esetben anná kisebb a fitációva (temészetes szeızésse) étejött égcsee. A keetkezett hıné figyeembe ke venni az oyan hıfejıdéseket meyek vaamiyen technoógiábó vagy akamazásbó adódnak. A főtési mód kiváasztását egtöbb esetben a tevezık végzik, de vannak esetek amiko a fehasznáó agaszkodik vaamey átaa jónak itét főtésmegodáshoz.szakmaiag eseteg biáható de tiszteetbe ke tatani a vevıi akaatot. Ha a tevezı váaszt, váaja a feeösséget a főtés jóságáét, optimáis mőszaki megodásáét és a kiváasztott főtıbeendezés minıségéét.a főtéstevezönek tudnia ke hogy a jó átgondot és kiváasztott főtésmegodás a vevıi megeégedettséget növei mey számáa is kedvezı.

3 A főtési mód megváasztásának ehetıségei az ipai, komunáis és technoógiai étesítményekné: Sötétsugázók Viágossugázók Höégfúvó Müanya Főtendö té/tipus ZENIT VARIANT GH GTV, SIERRA, GG Infaconic Nagy bemagasságú üzemi teek főtése h 4m Aacsony bemagasságú üzemi teek főtése h< 4m Spot csanokok főtése Tonatemek főtése Nyitott stadionok főtése Teaszok, nyitott vendégátó heyek főtése Tempomok főtése Növény és fóia házak főtése Csike, puyka, setésneveık főtése Technoógiai foyadék meegítése Technoógiai száítások Látható hogy egy adott té kifőtését többfée módon megehet odani. A heyes kiváasztásná figyeembe ke venni az épőetek, főtendı teek geometiai jeemzıit, a végzett tevékenységet és a teepített technoógiát. Ugyancsak figyeembe ke venni hogy a gázüzemő viágossugázók teepítése csak úgy ehetséges ha a főtendı tébe 10m 3 /h égcsee étejön a beépített tejesítmény minden 1 kw-jáa A főtési módok kızü esısoban az enegitakaékos sugázó futések akamazását ke eınybe észesíteni, meyek tevezése és akamazása némieg eté a konvektív fütésektı. Sugázó fütések tevezése Főtési tejesítmény számítása: A sugázó főtéseket tıbb fée mőszaki megodássa koábban má akamazták. Az igazi áttöést a magasabb feüeti hımésékette endekezı főtıbeendezések hozták, mint a gázüzemü viágos és sötétsugázók. Ezekke a beendezésekke oyan intenziv hısugázást ehet étehozni meyekke biztosítható a megfeeı komfot ézet nagy bemagasságú teekben is. Egy test áta kisugázott enegia (W/m ) a test abszoút hıméséketének 4. hatványáva aányos. E sug = 100 C T A Stefan-Botzman tövény aapján átható hogy a sugázó test hıméséketnövekedése a hısugázás nagymétékü növekedését idézi eı. t és a könyezet sugázási Átaánosságban zát teekben az embe komfotézete esısoban a evegı ( ) átaghıméséketétö( s) ézékenek. 4 t függ. A főtött tében a benttatozkodók ugynevezett t eedı(ezutáns) hıméséketet t t = A komfot ézet úgy is biztosítható ha a evegı hıméséket aacsonyabb és a sugázási hıméséket magasabb.ha az embe oyan heyen tatózkodik aho nagyobb métékü sugázásos hıközés van, aacsonyabb evegıhıméséket meet is jó ézi magát.ha egy főtendı tébe a komfotézet biztosítása, aacsonyabb evegı hımésékette is megodható akko a hatáoó feüeteken étejövı tanszmissziós hıveszteség is kevesebb, így aacsonyabb főtési tejesítménnye, enegiatakaékos főtésmegodás teepíthetı. A sugázó főtések további eınye, a gyos fefőtés, kedvezı hıméséket étegzıdés, a jó szabáyozhatóság. + t s 3

4 PAKOLE kft áta gyátott hısugázó beendezések akamazása esetén, a evegı hıméséket és sugázó főtés áta pótóagosan kapott hıméséket viszonyát az aábbiak szeint ke figyeembe venni t = t +( I K ) o t = evegı hıméséket ( C ) I = intenzitás K = sugázási tényezı beépített W aapm m C W A K sugázási tényezı egy oyan dimenzionát viszonyszám mey figyeembe veszi az adott főtıbeendezése vonatkozó hıtechnikai jeemzıket vaamint az átagos teeke vonatkozó abszociós és szoódási veszteségeket A K sugázási tényezı a ZENIT, VARIANT tipusu sötétsugázóka 0,033. a GH tipusu viágossugázóka 0,036 A gázüzemü hısugázók mennyezeti vagy odafai eheyezése és hıefektáó képessége évén a padón tatózkodó embet nagyobb esödeges és a meeg padó áta visszasugázó másodagos hısugázás éi, ami keemes hıézetet biztosít úgy hogy a evegı és a könyezı feüetek hımésékete aacsonyabb, igy a méetezésekné aacsonyabb evegı hıméséketeket veszünk figyeembe. A főtések méetezéséné hasznát t hıméséket diffeencia: t Ο méetezésic t = ( t ) + ( ± ο) evegı t méetezésic t evegı = a főtendı té evegı hımésékete = adott oszága,égióa vonatkozó téi hıméséket. A főtési tejesítmény számításáná cészeő becsüt kiinduó I (intenzitás) étéket fevenni, a főtendı té épőet fizikai jeemzıit figyeembevéve Fütendö té szigeteése 1000 m -ig m -között 3000 m -tı Jó 150 W/m 10 W/m 100 W/m Közepes 180 W/m 160 W/m 150 W/m Rossz 80 W/m 00 W/m 180 W/m A számítás további menete, megke hatáozni egy váható ( t) evegıhıméséketet és egy váható ( ) o t eedı hıméséketet, és ha nem egyezik a tevezett eedı hımésékette, akko új (itációs) számítássa a evegıhıméséketet addig ke vátoztatni amíg a az eedı hıméséket 0,1 pontosságga eéi a tevezett météket.a padó hıvesztesége átaában igen aacsony, ha t < 4C ehanyagoható.ha számoni akaunk vee, a hatáoó szekezetek és égcsee hıveszteségének iteációjáva megkapott étékhez adjuk hozzá. Péda: Adott 18 x 60m 7m bemagasságu ipai csanok. Q k = 0.tehát nem keetkezik figyeembevehetı hı. A kívánt hıméséket t = 16C.Padó hıméséket 8C Jó hıszigetet, igy fetéteezzük hogy 10W/m tejesítmény szükséges, aho váhatóan a besö evegı hıméséket t = 16- (10 x 0,033)=1,04 C adódik. Méetezési küsı hıméséket 15C igy t=7,04c Az épüetbe sötétsugázók teepítését tevezzük. Legyen a hatáoó szekezetek és a égscee hıvesztesége Q t +Q = 6300w/C x7,04=17035w Legyen Q padó = 18x60x1,3x(1,04-8) = 567W Q = 7, = 17035W I = = 157,73w/ m 1080m = t + ( I K) = 1, ,73 0,033= 17,5C t 4

5 átható hogy a t éték meghaadja a kívánt 16-ot ezét t -t (evegı höméséketet t = 11C Új t = 6 C Legyen Q padó = 18x60x1,3x(11-8) = 41W Q = = W I = 151, m = = t + ( I K) = ,66 0,033= 16C t Az egy tizedes aatti küönbség efogadható ) csökkenthetı. A péda aapján, adott épüetfizikai jeemzıkke t = 16C eedı hıméséket biztosítható 11,C os evegıhıméséket meett, aho 151,66 W/m-t ke beépíteni, pusz a padó hıveszteség. Q = 1080 x 151,66 = W azaz 164 kw Qössz = = 16801W = 168kW Beépítendı fütési ıssztejestmény: Q = Q össz η = t 168 = 0, kW Segéd tába a főtési tejesítmény kiszámításához (kettö kattintása aktív) Főtési mód Sötétsugázós fütés Aapteüet 1080 m Méetezési küsı hıméséket -15 C Számitott hıveszteség 1C -a 6300 W Kívánt hıméséket t 16 C Beépítendı tejesítmény W/m 151 W/m Számított hıméséket t' 16,03 C Számított dt 5,7 C Besı evegı hıméséket 10,7 C Ézéket pussz hıméséket 5,3 C Beépítendı össztejesítmény kw 163 kw Megfeeı mive t' = t 5

6 A beépítendı tejesítmény étékét addig ke vátoztatni míg t ( ± 0,1) t ' A sugázó főtésekné, ha a beendezések eheyezési magassága meghaadja a 6m-t méteenként pótékoni ke a tevezett tejesítményt, 6-10m között 3%-a, 10m feett 5% -a.. Ha a fütendı tében a potataom vagy a evegı szennyezettsége magas pótékoni ke a tejesítményt további abszobciós veszteség miatt -3%-a. A kapott főtési tejesítmény, a beendezések áta a főtendı tébe eadott össztejesítmény, mey aapján a főtıbeendezések kiváaszthatók. További méetezési kédésekke keesse koegáinkat akik készségge ának endekezése. Fütıbeendezések eheyezése, főtési endsze tevezése. A sugázó fütések tevezésének a egkitikusabb szakasza, mive a tipustó függıen számtaan szempontot figyeembe ke venni Átaános főtésekné töekedni ke a sugázási boítottság biztosításáa.a főtıbeendezések méetei kiaakításuk és eheyezési ehetıségük nem teszi ehetıvé hogy a padószint minden pontján azonos sugázási intenzitás egyen.a magasabb hımésékető hısugázó beendezéseket mennyezete ietve odafaaka teepítik, igy a egtıbb sugázási enegiát a vizszintes padózatnak adják át, mey a sugázó feüet nomáísához képest küönbözı szögben és távosága heyezkedik e.a kisugázott enegia a távoság négyzetéve fodított aányba csıkken mey a padózatta bezát szögtö függıen egye kisebb étéket vesz fe. Sugázásintenzitás (ix) Sugázásintenzitás météke 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 0,0 -,00-1,75-1,50-1,5-1,00-0,75-0,50-0,5 0,00 0,5 0,50 0,75 1,00 1,5 1,50 1,75,00 Távoság 1, 1 0,8 0,6 0,4 0, Ha a fefüggesztési magasságot és a sugázóto mét távoságot egységnyie vesszük jó kiajzoható a sugázó aatti padózata emmitát sugázási intenzitás göbéje, meybö átszik hogy a sugázók két magasságnyi (h) távosága esetén még megfeeı a sugázási boítottság. Az eméeti megfontoások meet a sugázó testek gyakoati eheyezésée vonatkozó gyátói ajánások: A hısugázó fütıbeendezések efektáó enyıve vannak eátva igy a keetkezett sugázó hı 95%-át a tatózkodási zónába ehet juttatni Sötétsugázó méyenyı 8mfeett Sötétsugázó enyı 8m-ig Viágossugázó enyı A beendezések eheyezését ugy ke megváasztani hogy a tatózkodási zonába keüjön a egnagyobb hısugázási efedettség és az odafaaka a egkisebb sugázási veszteség 6

7 Raktáak és nem foyamatos embei tatózkodásaa kijeöt heyiségek főtéséné a beépítendö tejesítmény megtatása meett etekinthetünk a tejes sugázási boitottság biztosításátó és a közekedési utak csomagóó teeke stb.koncentáhatunk. A gázhısugázók eheyezéséné cészeü a főtendı té épitészeti imusát, oszopokat,oszopközöket figyeembe venni. 7

8 A főtıbeendezések egymásközti távosága a fefüggesztési magasságtó a sugázó enyık megdıntési szögétö és a boitottsági igénytı függ. 8

9 Az akamazható főtöbeendezés egségtejesítmény kiváasztásához nyújt segitséget az aábbi gafikon aho a minimáis beépítési magasságokat figyeembe ke venni GH infasugázó készüékek minimáis fegüggesztési magassága Fefüggesztési magasság (m) 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3, Tejesítmény (kw) OMEGA / ZENIT / VARIANT sötétsugázó készüékek minimáis fegüggesztési magassága Fefüggesztés minimái magassága (m) 7,80 7,60 7,40 7,0 7,00 6,80 6,60 6,40 6,0 6,00 5,80 5,60 5,40 5,0 5,00 4,80 4,60 4,40 4,0 4,00 3,80 3,60 3,40 3,0 3,00,80, Tejesítmény (kw) 30 "S" 30 "U" Vízszintes "S" Vízszintes "U" Egy adott főtendö tébe teepítendı főtıkészüékek kiosztása (eheyezése) számtaan módon ehetséges.keesni ke az optimáis megodást, az akamazható egkevesebb daabszámú beendezésse. 9

10 A fütıbeendezésektı tatandó védıtávoságok adatait a gyátmányismeetetık tatamazzák.daupáyák és dauhidak védeméı akko ke gondoskodni ha a müködtetı kábeek viamos beendezések a védıtávoságon beü keünek A hısugázás iányitottsága fokozható kiegészítı enyökke igy ekeühetık a nem kívánt tágy (fa) femeegedések, és védemek is kiaakithatók. A kiegészítö enyık opciosan endehetık Fontos és aapvetı szempont a keetkezı füstgázok megfeeı szabadtébe juttatása, meyet a sıtétsugázós és hıégfúvós főtésekné küınfée mőszaki megodásokka ehet megvaósítani.a gyátmányismetetıkben szeepı opciós füstgázevezetési megodások akamazása azét eınyıs met a beendezésekke együtt bevizsgát és minısített kiaakítást a gázszogátatók efogadják. Aapvetıen a beendezések eheyezése tevezési feadat. Számtaan oyan szempont ehet amit a heyi adottságok miatt figyeembe ke venni. A PAKOLE kft gyátmányai szées váasztékban ának endekezése ezét az eheyezés egküönfée igényei kieégithetık. 10

11 11 Tevezési infomációk

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért Az ALBAFAL Az ALBAFAL oyan beső tereben hasznáatos négy odaán csaphornyos iesztée eátott gipsz faazó eem, mey ideáis váasztás önhordó

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás.

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Szakemberektől szakembereknek

Szakemberektől szakembereknek Kezdőknek és professzionáis hasznáóknak A nagytejesítményű, kompakt fűrészek az igényes hasznáók számára nemcsak csúcstejesítményű hajtószerkezetükke, nikke-sziícium bevonatos hengerükke, kedvezően karbantartható

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés MANGÁN-GLÜKONÁT Bevezetés A mangán egy esszenciáis nyomeem, emberben és áatokban egyaránt, amey eengedheteten a normáis agyműködéshez és számos, testszerte ezajó enzimreakcióhoz, köztük a hexokináz, szuperoxid-diszmutáz

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Az Ön sokodaú munkatársa. Ideáis hűtött éemiszerek száítására, de betonkeverővé is kiaakítható. Vagy huadékszáítóvá. A Vovo FE métó hírnevéhez, miszerint

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori (Ph.D) értekezés tézisei FAANYAGOK FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA P ÉS R PROFILON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NAGYEDÉNYES FAJOKRA Csiha Csia Sopron 4 Doktori Iskoa:

Részletesebben

PEM Tüzelıanyag-cellák kutatása és alkalmazása Magyarországon. Tompos András

PEM Tüzelıanyag-cellák kutatása és alkalmazása Magyarországon. Tompos András HIDROGÉNGAZDASÁG: LEHETİSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU SZÁMÁRA Budapest, Magyarország, 2011 PEM Tüzeıanyag-ceák kutatása és akamazása Magyarországon Tompos András Magyar Tudományos Akadémia Kémiai

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV 7. Fejezet A TŐKE KÖLTSÉGE 7.1.2 Saját tőke költsége D =hitel tőkeköltsége. i =névleges kamatláb, kötvény esetén n. P n =a kötvény névétéke. =a kötvény áfolyama. P 0 Hitel típusú foások tőkeköltsége, (T

Részletesebben

43. sz. laboratóriumi gyakorlat. A villamos fogyasztás mérése

43. sz. laboratóriumi gyakorlat. A villamos fogyasztás mérése 43. sz. aboratóriumi gyaorat A viamos fogyasztás mérése. Eméeti aapo A viamos energiagazdáodás eengedheteten fetétee az energia fogyasztásána, fehasznáásána mérése és ehhez a mérési eszözö, módszere heyes

Részletesebben

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása tárgyában, keretmegállapodásos KÜM/3356-13/2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban

Részletesebben

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig árista 2012/1 érvényes: 2012. január 1jétő visszavonásig Az Ariston története Tisztet Ovasó! Az Ariston ekészített az Ön számára egy oyan kiadványt, ami nem csupán egy szokványos árista. Amennyire csak

Részletesebben

Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése

Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése Újrahasznosított mûanyag huadék és gumiõremény aapú nagy mûszaki értékû termékek kifejesztése 49 Termopasztikus poioefin, esõsorban PE- és PP-huadék és térháós gumihuadék poimer kompaund formában történõ

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell Mutnoás és fetétees ogt odeek akaazása Mkroökonoetra,. hét Bíró Ankó Véeten együtthatóú ode Aggregát kereset becsése véeten együtthatóú MNL odee: Berry, Levnsohn, Pakes (BLP, 995 Econoetrca) Lényeg: rugaas

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Előfizetési akció! Számítógép tegnap és ma. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő

Előfizetési akció! Számítógép tegnap és ma. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő jegyzet Teekommunikációs magazin Megjeenik havonta Kiadja: Teecom Press Bt. Feeős kiadó: A kiadó ügyvezető igazgatója Főszerkesztő: Várnagy Attia Vezetőszerkesztő: Koár Sándor Lapigazgató: Czinege Erika

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Lehetséges minimumkérdések Méréstechnika tárgyból 2015.

Lehetséges minimumkérdések Méréstechnika tárgyból 2015. Lehetséges minimumkédések Mééstechnika tágyból 015. (A válaszokat póbálja lényege töően megogalmazni, az ábáknál töekedjen a pontosan elidézni, a képletek esetén töekedjen a képletben szeeplő betűk megadásáa.)

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája 8. modu: EGYSERBB TRIGONOMETRIKUS EGYENLETEK, EGYENLTLENSÉGEK 5 III. Trigonometrius egyenete Azoat az egyeneteet és egyentenségeet, ameyeben az ismereten vaamiyen szögfüggvénye szerepe, trigonometrius

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Kréta. A történelem bölcsője

Kréta. A történelem bölcsője 6 Kréta A történeem böcsője Eheyezkedés Kréta a Födközi-tenger keeti részén terü e, mindöszsze 200 km távoságra az afrikai partvidéktő északra. A keet-nyugat irányú sziget, a maga 8300 négyzetkiométer

Részletesebben

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett Közgazdasági Szeme, LXII. évf., 25. feruár (39 7. o.) Beringer dina Juhász Péter Lovas nita z áami támogatás hatása a rojektfinanszírozásra erköcsi kockázat és ozitív externáiák meett Szerződéseméeti megközeítés

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk.

venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk. Tisztet Ovasó! Aho az ember aratni akar, ott eõször vetnie ke, s aho az ember aratott, ott ismét vetni ke (Lao-Ce) Mora sua cuiibet nociva est. A késedeem a késedemeskedõnek ártamára van. Most már tényegesen

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

------------------------------~( CÍM~SZTORI )~-----------------------------

------------------------------~( CÍM~SZTORI )~----------------------------- POSZTERE N: ------------------------------~( CÍM~SZTORI )~----------------------------- Szöveg: Lászó Erika A ház úrnőjének széke aatt vidáman tanyázó macska az ókori Egyiptomban. A kb. i.e. 1950-ben készüt

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

Bővített valóság böngésző

Bővített valóság böngésző jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

az ökotudatos építésért g s ás p l a r t a % ú ap al 2014/2

az ökotudatos építésért g s ás p l a r t a % ú ap al 2014/2 az öotudatos építésért ás ván yi gi p sz ú rt er m é e va go ya an tó ja ví o ag g et ap po go a ú an ya z ap tó sz ga ps a ra gi z ta ny po rte rm é e o ó an ya go natura 2014/2 ps g p s z a p ú o r t

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

Michael Knight besírna

Michael Knight besírna JeGYzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: te e com Press bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: vár nagy At ti a Szerkesztő: sándor gergey Lap

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év

Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év XI. Erdéyi Tudományos Diákköri Konferencia Matematika szekció Ponceet záródási tétee Szerző Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év Témavezető Dr. András Sziárd, adjunktus BBTE, MIK, Differenciáegyenetek

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

É ű ű Í ű ű ű É ű Í Ü É Í Á Ó Á É Á Á Á É Á Á Ó Á Á ű Ő Á É É ű É É É ű ű Á É Á Á Í Á Á Á É Á É É ű ű ű ű Í ű Í Í ű ű ű Í ű É ű É ű Á ű Í ű Á ű ű Á ÉÍ É É ű ű ű ű Í ű Í Í ű Á Í Í ű Í Í É ű É Í Í ű ű ű

Részletesebben

Í Ü ű É ü ú Ó Ó É Ü Ó Í Ü Ü ű Á É Á É Ü Ü É É É É Í Á É É Í Ó Ü ü Ő É Ő É É É É É É É É É É É É Á É Ú Á Ú É Á Ú É Ó ü ű É Á É Ü ű É Ü É É É Ü ű Ü ű É Ü Ú É Á Á Á É Ü Ü Ü É Ó Á Ő É Í É É É É Í Í ű ü ü Ó

Részletesebben

Élmények biztonságban, szabadon. www.greentravel.hu

Élmények biztonságban, szabadon. www.greentravel.hu Émények biztonságban, szabadon 2010 www.greentrave.hu 2 Tartaomjegyzék NÉV Kategória Város Eátás Irodánk ajánásáva hoteek Gyermekkedvezmény Oda K R É T A MÖVENPICK RESORT & THALASSO CRETE HOTEL 5* Herakion

Részletesebben

A sci-fi valósággá válik

A sci-fi valósággá válik jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Pirx kapitánytól a Star Wars-ig

Pirx kapitánytól a Star Wars-ig jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

is. De ha miskolc@helyipiac.com 2014 március miskolc@helyipiac.com minduntalan I. évfolyam 1. szám belebotlunk a tennivalókba, nem

is. De ha miskolc@helyipiac.com 2014 március miskolc@helyipiac.com minduntalan I. évfolyam 1. szám belebotlunk a tennivalókba, nem is. De ha TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKET ADUNK! Az idei té ne kieár kopett Kérje árajánatunkat! CSÖKKENTSE ABLAK SPECIALISTA VELÜNK A REZSIJÉT! iskoc@heyipiac.co részk é12. kedtünk, 214. ájus 7. 214 árcius iskoc@heyipiac.co

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Torna Cub 2014. évi támogatásának eszámoásáró I. Tartami

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

Hálózati támadások és férgek elleni védekezési mechanizmusok

Hálózati támadások és férgek elleni védekezési mechanizmusok Háózati támadáso és férge eeni védeezési mehanizmuso Korn András oevees mérnö-informatius PhD-érteezéséne összefogaója Témavezető: Dr. Fehér Gábor PhD Nagysebességű Háózato Laboratóriuma Távözési és Médiainformatiai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tatandó képviselő-testületi ülése. Készítette: d Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tágy: Javaslat

Részletesebben

A kapcsolati energia megjelenése és átalakítása az új mágneses rendszerben. Appearance and Conversion of Contact Energy in New Magnetic System

A kapcsolati energia megjelenése és átalakítása az új mágneses rendszerben. Appearance and Conversion of Contact Energy in New Magnetic System A kapcsoati energia megjeenése és átaakítása az új mágneses rendszerben Appearance and Conversion of Contact Energ in New Magnetic Sstem Dr. FEKETE Gábor Miskoci Egetem, Eektrotechnikai-Eektronikai Tanszék,

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Jobb aprításhoz... ...Wanner. ...superior granulators. darálók és regranuláló rendszerek. Daráló a kisméretű műanyag hulladékokhoz

Jobb aprításhoz... ...Wanner. ...superior granulators. darálók és regranuláló rendszerek. Daráló a kisméretű műanyag hulladékokhoz ...supeio ganulatos Jobb apításhoz... Daáló a kisméetű műanyag hulladékokhoz Wanne B 08.10 Speciálisan ideg, meev anyagok apításához Wanne Xta2 Föccsgép mellé állítható daáló sok előnnyel Wanne C 13.20s

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ. 5.A 5.A 5.A Szinszos mennyiségek ezgıköök Ételmezze a ezgıköök ogalmát! ajzolja el a soos és a páhzamos ezgıköök ezonanciagöbéit! Deiniálja a ezgıköök hatáekvenciáit, a ezonanciaekvenciát, és a jósági

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

Gemenci. túraajánlatok

Gemenci. túraajánlatok Gemenci túraajánatok Gemenci erdő Pörböyi Ökoturisztikai Központ A Közép- és Asó-Duna ártér igeterdőkke borított terüete hazánk egszebb természeti tájai közé tartozik. Küöneges természeti adottságai miatt

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok Az eoaás során megismerjük: B ANYAGTUDOÁNY É TCHNOLÓGIA TANZÉK Anyagszerkezettan és anyagvizsgáat 3/4 echanikai tuajonságok és vizsgáatuk Dr. Kráics György kraics@eik.bme.hu az aaveto anyagi tuajonságok

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben