Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás"

Átírás

1 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses rendszerekben a kondenzációs gázkészüék akamazása? Miyen gazdaságossági kérdéseket ke méregenünk? A cikk a fenti kérdések mentén igyekszik tudatformáó ismeretanyagot közvetíteni a racionáis energiagazdákodás eveihez igazodva. Bevezetés Örvendetes tény, hogy akásfûtõ készüékük megváasztásáná hazánkban is egyre többen váasztanak kondenzációs kazánt, a hagyományos technikát akamazó termékekke szemben. Ennek több oka is van. A korábbi évekhez képest a küönbözõ gyártók termékei a technikai fejõdés eenére eérhetõbb árszintre csökkentek, ugyanakkor a nagyobb márkakínáat miatt nõtt a piaci verseny. Az egyéni építõk körütekintõbben méregenek a fûtési meegvíz-készítési rendszer kiváasztásáná és az üzemetetési kötségekke, ietve annak várható vátozásáva is számonak. Ez utóbbi azonban még nem nevezhetõ tömegesnek, sajnos nehezen döbbenthetõk rá az emberek, hogy feismerjék saját érdekeiket ezen a terüeten is. A kiviteezõ szakiparosok tapasztaataim szerint kétfée ááspontot képvisenek. Egyik része igyekszik meggyõzni megbízóját a korszerû, energiatakarékos rendszerekrõ, ezze oyan eõnyt szerezni a versenytársakka szemben, hogy nívósabb munkákat tud váani, ezért képzi is önmagát. A másik fee pedig még mindig idegenkedik az újtó, nem ajánja, sõt eseteg még e is beszéi a környezetbarát technika gondoatáva kacérkodó megrendeõt. Érdemes viszont az 1. ábrán az európai tendenciára figyeni. A magyar trend nem tejesen iyen képet mutat, viszont a várható gáz árvátozások, a bevezetett GMBSZ rendeet pontjai, vaamint az új energetikai eõírások miatt a közejövõben náunk is fegyorsunak az események, és jobban terjed az energiatudatos gondokodásmód. Várhatóan ez nem csak a kondenzációs technika széesebb körû akamazásában fog megnyivánuni, hanem a megújuó energiaforrások kihasznáását is növei. 1. ábra. Konvencionáis és kondenzációs fai gázkészüékek részaránya az európai piacon A napenergia-hasznosítás ehetõségei A rendekezésre áó terjedemi korátok miatt néhány jeemzõen megvaósítható feadatot mutatunk be, a tejesség igénye nékü. Passzív napenergia hasznosításnak nevezi a szakirodaom azokat az esetet, amikor speciáis építészeti megodásokka hõhordozó közeg fehasznáása nékü az épüet fûtését szogája a nap. Ez oyan épüetszerkezetek megvaósítását jeenti, ameyek fokozottan hasznáják fe a direkt napsugárzást. Jeemzõjük a speciáis nagy üvegfeüet mozgatható árnyékoássa, átaában nagy hõtároó tömeg, kiváó hõszigeteésse, ietve az épüethez kapcsot napterek kiaakítása. A fehasznáás második ehetséges módja, napsugárzás közveten átaakítása eektromos árammá fotovotikus napeemek segítségéve. A reatíve kis fényerõsség is már mûködõképes áapotot eredményez, a fényerõsség vátozásáva viszont nem a feszütség, inkább az áramerõsség vátozik arányosan. Ezért akamas akkumuátortötésre, ameyre az éjszakai órák miatt szintén szükség is van, mint tároóeem. A ceákat moduokban kapcsoják össze úgy, hogy 12 vagy 24 V-os napeem-moduok jöjjenek étre. Egy 12 V néveges feszütségû, 50 Watt tejesítményû modu mindössze 0,5 m 2 feüetû. A jeenegi technoógiákka gyártott napeemek hatásfoka 15 22%. A napeemek tömeges eterjedésének egyeõre gátat szab a gazdaságtaan hasznosítási fok meett a reatíve magas gyártási kötség is, azonban a mind fejettebb technikák miatt áttörés várható ezen a téren. Köztudott doog, hogy a napenergia-hasznosítás egegyszerûbben megvaósítható módja a hõenergia-eõáítás. A megodható feadatok: hasznáati meegvíz-készítés, úszómedence víz temperáása, hûtés, fûtés. A szoárra vaó hûtés esõ ovasatra megdöbbentõ ehet. Az abszorpciós hûtõgépekné azonban a napenergiát iyen céra is ehet hasznosítani. Egységnyi hûtõtejesítmény eéréséhez kb. másfé-kétszeres fûtõtejesítmény szükséges, ameyet a szoár fedezhet. Az iyen kombinát rendszerek eterjedése a jövõben várható. A hûtési feadatná a másik ehetséges akamazás, ha a jeentõs viamos energiafogyasztó kompresszort napeem hajtja. Mindkét esetre készítettek már mûködõképes hûtõgépet, a mérési és üzemetetési tapasztaatok szerint inkább a második vátozat ehet éetképesebb, jobb idõkihasznátságga mûködtethetõ. Az aktív napsugárzás hasznosító szoár rendszerekné speciáis szerkezeteket és hõhordozó közeget akamazunk. A speciáis szerkezetek egymássa összefüggõ kompett rendszert akotnak napkoektor, szivattyús egység, biztonsági szerevények (táguási és eõtéttartáy, biztonsági szeep), égteenítõ, hõcseréõk, puffertartáyok és szabáyozó automatika. A sok fontos komponens közü a céfeadat szempontjábó a koektornak van egnagyobb jeentõsége. Az építési mód aapján síkkoektort, vákuumcsöves koektort és úgynevezett szoár szõnyeget küönböztetünk meg.

2 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS A szerkezeti kiaakítás szempontjábó a síkkoektor a egegyszerûbb: edzett szoár biztonsági üveg, jó sugárzás-enyeõ, energiagyûjtõ abszorber emez, aatta csõvezetékben keringtetjük a hõhordozó közeget, amit auró hõszigeteés véd. A vákuumcsöves koektor kiaakítása már nem ennyire közismert. A termoszhoz hasonóan a égüres, kettõs faú koektorcsõ biztosítja a rajta átáramó foyadék hõszigeteését. Beü a szeektíven enyeõ abszorberréteget speciáis technoógiáva viszik fe az üvegcsõre. Kiaakítást a meéket 2. ábra szeméteti, azonban meg ke jegyezni, hogy küönbözõ gyártók koektorainak kiaakítása részeteiben is etérõek. A ényeg pedig a részetekben van! 2. ábra. Korszerû vákuumcsöves napkoektor kiaakítása A szoárszõnyeg feépítése sem mondható bonyoutnak. Itt az enyeõ feüetet PP-mûanyagbó készü, és átaában nem védik hõszigeteésse. Akamazási terüetük a medence víz fûtése, aho kis DT eérése is eegendõ. Fagyáó foyadék nékü a medence vizét közvetenü áramotatják át a koektoron. A kedvezõ árfekvés meett azonban a vaódi hatékonyság szempontjábó már megoszanak a kiviteezõi tapasztaatokat. Hogy a küönbözõ koektorokat a hasznosított hõmennyiség szempontjábó össze tudjuk hasonítani, értemeznünk ke a hatásfokot, eemeznünk ke a koektor veszteségtényezõit. A koektor hatásfok meghatározása bonyoutabb, mint pédáu egy gép vagy gázkészüék esetében, mive számos tényezõtõ függ: sugárzási, hõvezetési, refexiós (visszaverõdési), abszorpciós (enyeési) veszteség. Ugyanakkor a hatásfok erõsen függ a napsugárzás intenzitásátó is. Sõt! A beépítendõ koektorfeüet meghatározásáná figyeembe ke venni még a koektormezõ égtáj szerinti tájoását és a dõésszögét és nem utosó sorban meteoroógiai-statisztikai adatok szerinti regionáis napsugárzás intenzitást. Többek között ezért nem cészerû önmagában csak a gyári hatásfokértéket efogadnunk, mint gyári tényadat, anná sokka többet mond a hozzáértõknek hatásfokgörbe. Az aábbi diagramon (3. ábra) a küönbözõ típusú koektorok hatásfokgörbéit ábrázotuk. Az ábra abban is segít, hogy edöntsük, hogy a küönbözõ szoáris feadatra miyen típusú koektor váasztása a egoptimáisabb. 3. ábra. Küönbözõ típusú napkoektorok hatásfokgörbéi és a javasot akamazási terüet Az eemzésbõ kitûnik, hogy egmeredekebb a szoárszõnyeg jeeggörbéje, ezért ezek csak verõfényes napsütésben képesek megfeeõen tejesíteni. Az is átszik, hogy a meegvíz készítésre a síkkoektor a egjobb váasztás. Igaz, hogy csak kb. 20 K-es DT-ig rendekezik jobb hatasfokgörbéve, mint a vákuumcsöves koektor, viszont ebben a céfeadat tartományban nem oyan nagy az etérés a két típus között. Vákuumcsöves koektorra viszont az év nagyobb részében ehet ingyen hasznáati meeg vizet produkáni, a hasznosítás idõtényezõje nyújtható meg. Az ettõ jobbra esõ tartományban viszont már csak vákuumcsöves koektort érdemes váasztani. Ezek azok, ameyek a háttér diffúz napsugárzást is képesek hasznosítani, így a szoáris fûtésrásegítés ideáis eemei. Szoáris fûtés-rásegítés Egy napenergia-hasznosító rendszer kiviteezése reatíve egyszerû doog. Azonban ényegesen nagyobb a hiba ehetõsége az instaatõr számára, ha csupán ránézésre váogatja össze a szükséges eemeket, tervezés, méretezés nékü. Ez ugyanakkor a megbízó feeõsségét is jeenti, akik még mindig fûtési terv nékü tiszteet a kivétenek építtetik meg saját rendszereiket, gondován, hogy így ocsóbb esz. Tapasztaataim szerint azonban egy hasraütés-szerûen megszeret szoár rendszer esetén nagyobb veszéynek van kitéve a fogyasztó, mint ha pédáu zödkártya nékü szeretek vona náa kímát. Míg egy hasznáati meegvíz-termeést eátó szoár rendszer vaóban nem oyan bonyout, és eemei nem nagy heyigényûek, addig fûtés-rásegítés esetén további heyet követe magának a gépészet. Amikor fûtésre van szükség, nincs oyan napsugárzás intenzitás, ha pedig süt a nap, akkor kisebb a fûtési igény. Ez az idõben etova jeentkezõ igény és kínáat csak megfeeõ puffer beépítéséve kompenzáható, vaamint nagyobb méretû koektorfeüet beépítését is jeenti. Ezért nagyobb a szoáris rendszer ûrtartama is, sokka gondosabban ke a táguási tartáy méretét kiváasztani, speciáis hidrauikai eemekre van szükség, és a szereéstechnikai sajátosságok (anyagváasztás, kötéstechnika, nyomvona) is nagyobb technoógiai fegyemet követenek meg. Ma egy korszerû fûtési rendszer meghatározó része nem esõsorban financiáisan a jó megváasztott szabáyozástechnika. A bonyoutabb feadat miatt napenergiáva támogatott fûtésrásegítés gyakoratiag eképzeheteten a megfeeõ rendszerszabáyozó nékü. Igényesebb gyártói kínáat nem csupán 1 2 eem megétére szûkü, hanem a rendszerben történõ gondokodás miatt az igény szerinti szabáyozó kínáata is megtaáható. Van oyan gyártó, aki oyan automatikát is kíná, mey ényegesen több egy hõmérséket-küönbség szabáyozóná: a fûtési körök küsõ hõmérséketfüggõ, vátozó eõremenõ fûtõvizén tú a gázkészüék(ek) tejesítményszabáyozását is korrekten kézben tartják. Nézzük pédáu a meéket (4. ábra) kapcsoási vázatot! A szabáyozó 3 primer energiahordozó között tud sorrendi küönbséget tenni: a fûtési puffer fetötése szempontjábó esõ az ingyenes napenergia, második a vegyestüzeésû kazán, és a gázkazánt csak akkor mûködteti, amikor nincs keõ napsütés, ietve ha a fa is efogyott. Ha a puffer és a paástfûtésse femeegített HMV is kész, a további szoáris nyereséget a vátószeep átáításáva egy úszómedence fûtésébe integrája. Amennyiben betéri medencéve van dogunk, a gázodai fûtés opcióját is korrekten kezei. A fûtési körök számát bõvítõ egységekke 14-ig, a kaszkádba kötött gázkészüékek számát pedig 6-ig növehetjük, vaamennyi érzékeõ és beavatkozó eem a szabáyozón keresztü van bekötve.

3 30 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS ábra. Evi kapcsoási vázat gázkészüékke, vegyestüzeésû kazánna, fûtési rendszerre és megvaósítható szoáris feadatokka Ezért hasznátam az imént a rendszer szabáyozó kifejezést. Komoy feadat maradéktaan eátására megéri komoy márkára ádozni, a rendszergarancia nyújtotta eõnyök figyeembevéteéve is. Nem szeretném az ovasót a méretezési épések tejességéve untatni, a egényegesebb képetben viszont van két oyan fontos tényezõ, mey némi magyarázatra szoru. Szoár fedezeti fok és rendszer-kihasznátsági fok A szoár fedezeti fok oyan méretezési cémennyiség, amey a koektorfeüet és a tároó-ûrtartaom méretezését mértékadóan meghatározza. Az adott feadat tejes hõszükségetének azt a hányadát írja e, ameyet a szoárrendszernek ke fedeznie. Ugyanakkor a megfeeõ érték meghatározása egyben gazdaságossági optimumszámítás is. Nagyobb fedezeti fok eéréséhez növeni ke a beépítendõ koektor feüetét. Ez azonban a nyári hónapokban jeentõs feesegeket okoz: gazdasági szempontbó a nem hasznosított szoárfeesegek veszteségnek tekintendõk. Iyenkor egy kiegészítõ fogyasztónak csak a nyári hónapok idejére történõ beiktatása segíthet. Ennek ideáis megvaósítási ehetõsége pédáu egy úszómedence vizének meegítése. A tejes szoárfedezet ezért csak nagyon nagy szezonáis tároókka ehetséges, és csupán egyes kíséreti berendezésekné törekszenek erre. 5. ábra. Szoáris fedezeti fok és rendszer kihasznátsági fok kapcsoata A szoár rendszer-kihasznátsági fok a szoárrendszer áta a hagyományos rendszer számára eadott hõnek a koektorfeüetre besugárzott napenergiához vaó viszonya. A kihasznátsági fokokat mindig hosszabb idõszakon keresztü (több hónap vagy egy év) ke vizsgáni. Esõsorban a berendezések energetikai értékeésére szogának. Gazdaságossági optimaizáás keretében a ehetõ egnagyobb rendszerkihasznátsági fokra törekednek. A rendszer-kihasznátsági fok és a fedezeti fok egymássa eentétesen visekednek, de nem reciprokai egymásnak. Nö-

4 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS vekvõ szoár fedezeti fok esetén csökken a rendszer-kihasznátsági fok. A 20-60% fedezeti fokos tartományú berendezésekné a rendszer-kihasznátsági fok az 50 30%-os tartományba esik. Kapcsot kondenzációs technika = további nyereség A szoáris fûtés-rásegítõ berendezések aacsony hõmérséketi szinten nagyon hatékonyan üzemenek 30% körüi fedezeti fokok meett. Ugyanezt az aacsony hõmérséketet részesítik eõnyben a kondenzációs készüékek is, mive ekkor mûködnek igazán jó kondenzációs kihasznáássa. Gyakran haottam már oyan véeményt, hogy kondenzációs készüékke csak padófûtést, ietve aacsony hõmérséketû rendszert szabad üzemetetni. Ez aapjában véve túzó megáapítás, és eéggé korátozná e technika akamazási ehetõségeit. Véeményem szerint konvencionáis hõeadókka szeret rendszer esetén is megmutatkoznak a kondenzációs technika ismérvei, csak aacsonyabb hõmérséketre ke méretezni a hõeadókat. Az sem tejesen igaz, hogy extrém nagy radiátorok adódnak ebben az esetben. Feadataim során eddig mindig taátam oyan ideáis rendszer DT-t, amey meett még nem okozott bútorozási probémát a fûtõtest eheyezése, és ugyanakkor jó arányban vot képes kondenzációs üzemben mûködni a készüék. Korántsem biztos, hogy 40/30 C-ra ke evégezni a méretezést minden esetben! 6. ábra. A kondenzáció mértéke a vízhõmérséket és a küsõ hõnérséket függvényében A fenti diagram (6. ábra) pédáu 80/60 C-os fûtési rendszer eõremenõ és visszatérõ vízhõmérséketét mutatja a küsõ hõmérséket függvényében, fetüntetve a födgáztüzeés kritikus, harmatponti hõmérséketét. Egyértemûen átható, hogy ezen a méretezési hõmérséketen csak 10 C aatti küsõ hõmérséket esetén veszítjük e a kondenzációs nyereséget tejes mértékben. Az viszont egy másik statisztikai adatbó derü ki, hogy a fûtési szezonban, a fûtési napok számának 83%-ában átmeneti áapot van, azaz a küsõ hõmérséket 0 3 C föötti! A kondenzációs technika eméeti és gyakorati akamazásakor kevesen fektetnek hangsúyt arra, hogy nem az eõremenõ, hanem a visszatérõ fûtõvíz-hõmérséket a mértékadó a kondenzáció bekövetkezésének a határán. Maguk a kondenzációs készüékek saját gáz-evegõ arányszabáyozásuk is oyan inteigens, hogy egy adott DT-t igyekeznek tartani, míg ugyanezt a tejesítményszabáyozást a nem kondenzációs technikát akamazó készüékek úgy vaósítják meg, hogy csökkenõ rendszer DT-re moduáják vissza a gáztejesítményt. Fenti gondoatmenette párhuzamot ehet vonni a szoáris fûtés-rásegítés esetén is: miné aacsonyabb a szoárberendezés rendekezésére áó hõmérséketszint, az anná hatékonyabban dogozik. Az optimáis munkatartomány a fûtõköri visszatérõ bekötéséhez 20 C és 40 C között van. Ezért a szoárberendezéseket küönösen érdemes fa- vagy padófûtésse kombináni. Ezt nevezzük a kettõ köcsönös kataizátor hatásának. Nem Perpetuum Mobie! Többször éri az a vád a kondenzációs készüék gyártókat, hogy megtévesztik a fogyasztókat, amikor gyártói adatait pubikáják. Hogyan ehet 100% föötti hatásfokot eérni? Vaószínû, hogy eég sokan tudják, de azért mégsem árt tisztázni, hogy gázkészüékek esetén hogyan értemezzük a hatásfokot. Tüzeõanyagokná küönbséget ke tenni a fesõ fûtõérték, azaz az égéshõ, és az asó fûtõérték között. Az égéshõ a gáz eégetésekor hasznosítható tejes hõmennyiséget jeenti, a rejtett meegge együtt. (Rejtett meeg az égéstermék azon része, amey a ekötött vízgõz áapotban van jeen). Az asó fûtõérték csak az érzékehetõ meeget adja meg, viszont a hatásfok meghatározásakor ez szogá aapértékként. A hagyományos hõfejesztõ berendezések hatásfoka ezért mindig 100% aatt marad. Így viszont az összehasoníthatóság miatt a kondenzációs készüékek hatásfok megadása is az asó fûtõérték aapján történik. Ha a vonatkoztatási aapot megvátoztatnák, vaóban nem ennének átszóagos örökmozgók, viszont a hagyományos gázkészüékek hatásfok értékei is kb %-ka csökkennének! Ezért nem tekinthetõ öncéú marketingfogásnak, inkább oyan figyeem feketés, hogy más technikát akamazó készüékke van dogunk! Az eheyezés tekintetében sem igényenek speciaitást a hagyományos készüékekhez képest, kivéve, ha vaaki a csatorna csatakozást annak nevezi. Az üzemszerûen keetkezõ kondenzátumot (2 6 iter/óra) praktikusan cészerû közvetenü a efoyóháózatba kötni. Gondojunk azonban bee, hogy minden kompakt faikészüék tartamaz biztonsági szeepet. Nem szép, ha készüékünk váratanu maga aá piszkít, mégis kevesen gondonak faikészüék eheyezésekor szennyvíz csatakozóra is. A másik járuékos kötség a füstgáz-evezetéskor keetkezik. A füstgáz visszahûtése miatt nincs meg a szükséges fajsúy-küönbség, ezért ventiátor segít az égéstermék evezetésben. Azonban itt is számos technikai-mûszaki megvaósítási ehetõségge ának készen a gyártók csakúgy, mint a hagyományos technika turbokészüékeiné. 7. ábra. Az égéstermék-evezetés ehetõségei

5 32 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságossági megfontoások A napenergiás fûtés-rásegítõ rendszer megvaósítása eõtt aapos tájékozódásra van szükség. Meg tud-e vaósítani oyan rendszert, ameynek beruházási összege a gazdasági számítások aapján az evárható idõn beü megtérü vagy a kakuát idõ oyan hosszú esz, hogy eseteg technikaiag eamortizáódik a berendezésünk. Az aábbi aapkritériumoknak viszont mindenképpen tejesünie ke, hogy érdemes egyen tovább gondokodnunk: aacsony energiafehasznáású, jó szigetet faszerkezetek és nyíászárók, ehetõeg aacsony fûtési hõmérséketre méretezett hõeadók, könnyen eheyezhetõ koektormezõk kedvezõ tájoássa, nyári kihasznáás is biztosított egyen. A jeeneg mûködõ rendszerek esetén a hagatóságot sokka intenzívebb gondokodásra ösztönzi egy-egy oyan konkrét számadat, mint pédáu a eghidegebb téi hónapban mennyi vot a gázszáma. Megtérüési idõt csak konkrét gáz és eektromos áram tarifaárak aapján ehet számoni, ezért az energiahordozók mai árábó ehet kiinduni. Azt viszont már kevesen képesek magabiztosan prognosztizáni, hogy néhány éven beü hazánkban hány forintot (eurót?) ke majd fizetni 1 m 3 födgázért. A Nap viszont reményeink szerint még honap is ingyen süt ránk! Nem fetétenü népszerû az a gondoat, hogy iyen rendszerek esetén nem csak az építési, hanem az üzemetetési, karbantartási kötségekke is kakuáni ke! A fagyáó ugyanis évek során öregedik, esavasodik, és 2 3 évente e ke cseréni. Gondoatiag párhuzamos péda: minden autós tudja, hogy saját érdeke, hogy gépjármûvét evigye a futott km szerinti köteezõ szervizre. Fûtési rendszerünktõ viszont átaában azt az évenkénti egyszeri karbantartást is sajnájuk. Pedig ha üzemórára átszámonánk az autó szervizintervaumai közötti futástejesítményt, akkor megepõdnénk, hogy gázkészüékünk többet megy, mint az Ope Astra! Egyszóva nem tekinthetõk meékesnek a járuékos kötségek. Ezze a gyártók is tisztában vannak. Megjeentek a piacon oyan szoáris meegvíz-eõáító rendszerek (aurostep), ameyet pakettban kínának: tároó, koektor, szoárszabáyozó, szivattyú, fetötött, készre kevert szoárfoyadék, mindez kompakt egységben. Csak a speciáis méretû összeköttetést ke biztosítani, de nem igénye égteenítõt, táguási tartáyt, pusz szabáyozást. Ezáta ényegesen aacsonyabbak a teepítési kötségek, de maga a csomag ára is kedvezõ, a széesebb vásáróréteg számára is eérhetõ, megfizethetõ! A meegvíz-komfort biztosítása érdekében viszont fûtõ- vagy kombi készüékke is hasznáható. Mi vár ránk? Az eõzõ bekezdésben emített készüékekhez hasonóan, további térhódítása várható az oyan kompakt készüékeknek, meyek kis heyigény meett mind hidrauikaiag, mind szabáyozástechnikaiag eõ vannak készítve a napenergia hasznosítására, ugyanakkor energiatakarékos kondenzációs technikát akamaznak, és mindezek meett komfortos, tároó rendszerû meegvíz-eátássa vannak feszereve. Már ma is étezik a magyar piacon iyen termék! 2006 májusában jeent meg a TNM-rendeet az épüetek energetikai jeemzõinek meghatározásáró. Nem ehet, de nem is érdemes titkoni, hogy a magyar eõírások aapja a németországi es EnEV (energiatakarékossági) rendeet, de összhangban van a hazánkra nézve is köteezõ érvényû 2002/91/EK uniós irányevekke is. A rendeet szerint a után induó építési engedéyezési ejárásokban az épüetszerkezetekre vonatkozó hõátbocsátási tényezõre egyenként és átagosan, fajagos hõveszteség tényezõre és összesített energetikai jeemzõre eõírt követemény értékeket ke betartani. A számításoknak nem csak építészeti vonatkozásai vannak, hanem készüék evi kiaakítása 8. ábra. Az aurocompact az épüet gépészeti rendszeréve, annak energiafehasznáásáva is számoni ke! Az eõbbi eõírás még nem a közemútban, küönbözõ apokban is beharangozott épüetek energiatanúsítása! Az épüetek energia auditáásáró szóó rendeet hatáyba éptetése még eõttünk á, de a szakértõk az eõkészítõ munkáva, szövegfinomítássa már megvannak. Ehhez kapcsoódik az a vizsgáztatási rendszer, meyben azt fogják eõírni, hogy miyen jogosutságga rendekezõ szakértõk adhatnak ki energetikai tanúsítást, mey (akkreditát) szervezet és amiyen fetéteekke szervezi meg a szakértõi névjegyzékbe páyázók vizsgáztatását. Ugyanakkor a gyakoró tervezõmérnökök sem ühetnek majd babérjaikon. Mind építész, mind gépész vonaon bizonyos idõszak aatt megszerzendõ kredit pontokat ke gyûjteniük köteezõ, ietve szabadon váasztható továbbképzési témákbó. Hasonóan, mint az orvosokná. Ezze kapcsoatban is ehet már informáódni a megfeeõ internetes odaakon. A Föd kimatikus vátozása a gobaizáció eredménye. Meegszik a égkör, továbbra is érezni fogjuk az évszakok vátozását, de nem várhatók akkora etérések a téi és nyári hõmérséket értékek között, mint a korábbi évtizedekben. Enyhébb tére, meegebb nyárra ke készüni, és sûrûbben fognak eõforduni szésõséges idõjárási viszonyok. Az emberiség számára meghatározó jeentõségû esz az édes ivóvíz, ietve annak eõáítása, az energia és a hatékony energiafehasznáás. Cegédi Zotán oktatási mérnök Vaiant Saunier Duva Kft.

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton PIR keményhabokka szigetet épüetek energetikai kérdései Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton A poiuretán PIR anyag 1. A foyékony aapanyagokat

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig árista 2012/1 érvényes: 2012. január 1jétő visszavonásig Az Ariston története Tisztet Ovasó! Az Ariston ekészített az Ön számára egy oyan kiadványt, ami nem csupán egy szokványos árista. Amennyire csak

Részletesebben

Az üvegiparban alkalmazott hőcserélő berendezések

Az üvegiparban alkalmazott hőcserélő berendezések Az üvegiparban akamazott hőcseréő berendezések A távozó nagy hőmérséketű füstgáz hőtartamának hasznosítása céjábó akamazzák. A füstgáz entapiájáva az égésevegő eőmeegítve: csökken a füstgázokka távozó

Részletesebben

FÖLDHİ FELHASZNÁLÁSA ÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁSOK KLIMATIZÁLÁSÁRA

FÖLDHİ FELHASZNÁLÁSA ÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁSOK KLIMATIZÁLÁSÁRA 226 TÓTH L., SCHREMPF N., FOGARASI L., BIHERCZ G. FÖLDHİ FELHASZNÁLÁSA ÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁSOK KLIMATIZÁLÁSÁRA EARTH HEAT USING TO CLIMATE OF GSM STATIONS Dr. Tóth Lászó DSc., Toth.Laszo@gek.szie.hu Dr. Schremf

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására Minta árajánat FuctuVent inteigens hővisszanyerős szeőzés kiaakítására Építt Heyszín Te E-mai Építész tervező Te E-mai Építő váakozó Te E-mai Tisztet Érdekődő! Debrecen 3 június 7 Árajánatunk a megkapott

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja! Szeretni fogja! A KaVo ESTETICA E30 inden, ait szeretne. A KaVo ESTETICA E30 szép küső, kiváó érzés. A KaVo ESTETICA E30 a fogászati tökéetesség új dienzióját nyitja eg, a KaVo áta biztosított inőségnek,

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011 Uponor küöneges akamazások Tartaomjegyzék Rövidítések 4 Uponor ipari padófűtés Uponor ipari padófűtés PE-Xa csövek 8 Uponor PE-Xa Q&E csatakozók 9 Uponor ipari

Részletesebben

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE DESZTILLÁCIÓ 63 7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE A desztiáció foyadékeegyek akotórészeinek eváasztása az eegy részeges egőzöögtetéséve és az eküönített (átaában

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Molnár Károly. Világítási hálózatok

Molnár Károly. Világítási hálózatok Moár Károy Viágítási háózatok Budapest, 004 Tartaomjegyzék. A viamos háózatok feosztása és csoportosítása 3. Redetetés szeriti feosztás: 3. Kiaakítás szeriti feosztás: 4.3 A feszütség jeaakja szeriti megküöböztetük:

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

tfg. számú előterjesztés

tfg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere tfg. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli Az én árnyékoómat a SELVE vezéri Javíthatunk éetminõségén? Napeemes szé-, és fényérzékeõ az árnyékoó védeméért és hosszú éettartamáért Programozható faikapcsoó Automatikusan mûködteti az árnyékoókat Miért

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer:

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer: ázi főezárók Kivite 2600 gömbgrfitos / emezgrfitos öntvény, mindkét odon ISO tok PE sőhöz 20 poietá, mindkét odon ISO tokk, PE sőhöz hideg rendeésre ½" Méret / ázi főezárók Ieszkedő kézikerék: Ieszkedő

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni ÁRLISTA 2015 Az árista nettó istaárakat tartamaz! 40%-ka jobban hajítható átapot Varrat néküi többrétegű csővezeték varratos Biztonságos iomokka Színjeöt Nyomáspróba-biztos Nem ke kaibráni Kiss Péter értékesítési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben