ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930"

Átírás

1 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 55, sz,,,,, ERTESITOJE AZ 199/30. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. " SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müintézete 1930

2 , t WALLNER IGNÁC DRc. kir. föigazgató, ny. reáiskoai igazgató..... Sirbeszé d. A régi rómaiak a jeemben sziárd, meggyőzödésében ingathatatan, gondokozásában fenköt ember mintaképt a iustus, tenax propositi et integer vir szavakban fogaták össze. Az a derék férfiu, akinek födi maradványaitó most örök búcsút veszünk, mindezeket a tuajdonságokat sza vakná ékesebben tündököen egyesítette magában. Dr. Waner Ignác egy már etünt, nyugodt, szép korszaknak vot ekieg kimagasó egyénisége; munkássága ebben a városban csendesen, minden fetünést kerüve és mégis maradandó hatást eredményezve fo y t e. Mint tanár, mint igazgató, mint tudós, mint a városi köztörvényhatósági bizottság tagja, mínt természetbarát, tnint a kasszikus zene kedveője s mint magánember egyaránt kiváó szerepet vitt a viágháborút évve megeőző Sopron társadami és tudományos éetében. Mint tanár kiváó paedagogus és didakta vot, bár nem tartozott az úgynevezett népszerű tanárok közé. Látszóagos szigorúsága tanítványai iránt mindig meegen érző szívet takart. Non muta, sed mutum vot jeszava. Ne sokféét tanítsunk, de amit tanítunk, azt aaposan ismertessük meg. A természetrajz és vegytan votak szaktárgyal Tanítványai évtizedek mután is hááva és eismerésse nyiatkoztak Róa s a Tőe tanutakat jó hasznosították az éetben is. Dr. Waner Ignác Köszegen szüetett 1847-ben ápr. 6-án. Intézetünkné müködött mint tanár 1870-tö 1897-ig, mint igazgató 1897-tö 1914-ig i nyugaomba vonuása évében, 1914-ben a tanker. kir. föigazgatói cime t kapta. Meghat Sopronban 199. júius -án. Éetrajzát, müködését, érdemeit az , évi Érte sítőben métattam.

3 4 Mint igazgató szées átóköréve, tudományos fekészütségéve, nyugdt, higgadt méregeéséve, mindig csak az igazságot kereső ées ítéőképességéve vaóban vezetésre hivatott egyéniség vot. Iskoánk jó hímevét ő aapozta meg, az egymást megértő, fefogását tiszteő jó testüeti szeemet ő teremtette meg. Mint tudóst kitartó szorgaom, mindenre kiterjedő aaposság jeemezte. A tanévvégi értesítőben megjeent értekezései a tudományos viág figyeimét is feketették s emék ét maradandóvá tették. Dr. Waer Ignác a vdrosi köztörvényhatósdgi bizottsdgnak 15 éven át vot.buzgó és eredményesen működő tagja. Küönösen a szükebb bizottsági gyűéseken szóat fe gyakran, mindig a közjóért, sohasem magános érdekekért. Nagy érdemeket szerzett a városi vízmű étesítéséné, a városi vegyvizsgáó áomás meg egyenesen az ő kezdeményezésének köszönheti étrejöttét. Mint természetbardt és vadászember jó ismerte a soproni erdők varázsatos szépségét, a Fertő rejtem eit, a nádasok misztikumát. Kevesen tudják, hogy a soproni Burgsta hastatt-kori nekropoisának nagyjeentőségű fefedezésében neki is része vot kiváó tehetségű kartársáva Bee Lajossa együtt.. Aig taáunk egyesüetet ebben a városban, meynek tagja ne ett vona, meynek megszervezésében és megaapozásában tevékeny munkásságot nem fejtett vona ki. Az iskoán és tudományán kivü azonban a zene érdekete eginkább. A kasszikus zenének ifjúkorátó kezdve nemcsak nagy kedveője, de kiváóan tehetséges miveője vot. Szűk, de meghitt baráti \íörében a kasszikus zenét éete végéig művete. Dr. Waner Ignácot mint magdnembert puritán egyszerűség, őszinte szókimondás, udvarias eőzékenység, tiszteetet parancsoó jó modor és soha nem fitogtatott jószívűség jeemzik. Egy hosszú évtizedekre kiterjedő hasznos munkásságban etötött éetet, mint amiyen az övé vot, egy sírbeszéd szűk keretei közt híven és jó jeemezni feümúja erőimet. Amiket röviden érintettem csak apró mozaikszerű töredékek votak tartamas, érdemekben gazdag mutjábó. N ek em szeméyesen nemcsak pédaként ragyogó kiváó eődöm, de födim, tnesterem és atyai jóakaróm vot. Tátongó sírjáná méyen meginduva hajtom e fejemet, sírba gördüő koporsóját a soha meg nem szünő tiszteet, háa és eismerés virágaiva borítom. L. E.

4 Mit tegyünk ifjúságunk jövője érdekében? Kivonat az évi június hó 5-én tartott szüöi-értekezeti e őadásból Egyre sürgetőbb, nehezebb kérdéssé váik hazánk ifjuságának eheyezkedése. Egyre több az ekeseredett, eégedeten ember s az eégedetenség okát kutatva egtöbbször azt átjuk, hogy a hajamai eenére eheyezkedettek szerenesés körümények között is más után vágyakoznak, mig a képességeiknek megfeeő heyre jutottak szerényebb viszonyok között is megeégedettek esznek. Ezért tehát, amennyire anyagi körüményeinktő teik, engedjük gyermekeinkat arra a páyára, ameyhez hajandóságuk van. Minden páya ad megéhetést, ha vaaki szivve-éekke dogozik azon. Hányszor átjuk, hogy egy-egy üzet 5-6 embert tesz tönkre, s a 7-8-ik meggazdagszik rajta. Mit tegyen tehát a szüő? Fogakozzék gyermekéve, igyekezzék annak játékábó, érdekődési körébő hajamaira következtetni. Hagassa meg vágyait s jövőjére vonatkozó kívánságait. Mondjuk e észrevéteeinket azoknak, akik gyermekeinkke fogakoznak s kérjük ki tanácsaikat Vizsgájuk meg, hogy a gyermek szeemi képességei meett még van-e szükséges szorgaom, kitartás és akaraterő. Legfontosabb e három utóbbi, mert ezek nékü a tehetség semmivé váik, mig ezek a tehetséget. is pótoni tudják. S nem utosó sorban aaposan nézzünk tárcánk méyre is - komoyan, számítva! Azt a tanuót, aki már négy asó osztáyon keresztü is csak nehezen vergődve jutott keresztü, irányítsuk eseteg kevesebb szeemi képességet igényő páyára, vagy nyújtsunk neki hajamai szerínt szakirányú képzést. Fő iskoai tanumányokra csakis tehetséges, szorgamas ifjakat szabad küdeni, kik egy-egy páya iránt küönös kedvet, hajandóságot éreznek. Sohase számítsuk ki eőre a kínákozó, vagy megévő protekciót, mert a ma még hatamas protektor egy év vagy akár egy nap aatt is nagyon csöndes emberré ehets gyermekünk

5 6 eseteg nagy ádozatok árán eért képesítéséve a egjobb esetben bejut az eőre kiszemet heyre, de ott örökké bodogtaan esz, mert nem érzi maga mögött a hatamas protektort, akire mindig számított s páyája semmi eki örömet se nyújt neki. Mindenfeé a dipomás emberek tömegei várják az eheyezkedést és seho sincs semmi kiátás az eheyezkedésre, seho sincs munkaakaom, az emberek kényteenek "aantasabb" munkára is váakozni. Aki azonban hajamainak megfeeő páyán van, az ott szivesen végzi még az aantasabb munkát is, mert eőtte van a kiemekedés reménye, amit e is fog érni, ha kitartó, becsüetes munkát végez. Ma bármiyen á1ás efogaásáná, egyen az egy kis üzet pénztárosa vagy, könyveőj e, egyaránt n1egköveteik a gyors- és gépirást. Adjuk tehát gyermekeink kezébe az eheyezkedés eme eszközét is. Ez ország minden pogárának szent köteessége eőmozdítani az eheyezkedés ehetöségét. És itt esősorban az áamnak ke hamarosan súyos operáciét végrehajtania. Meg ke szüntetni egyegy csaádban a -3 kenyérkereset ehetöségét (főként közhivataban), addig mig minden csaádos vagy csaádot aapítani szándékozó ifjúnak nincs kenyér a kezében. Minden pogár tartsa becsüetbei köteességének, hogy a ehetőség egvégső fokáig hazai ipar termékeive fedezze szükségetét. Ma súyos miiókat küdünk küfödre ceruzára, radírra, papírra stb. Ha egondojuk, hogy minden ceruza egy-egy csavart jeent az eenünk irányuó géppuskában, vagy az eenünk készüö gázbomba egy részecskéjét kovácsoja, vagy annak a bennünket gyűöö cseh mérnöknek, vagy munkásnak pecsenyét szerez az asztaára, amikor itthon éhező emberek vannak s az eenünk irányuó támadás eeni egeemibb védőeszközöket se tudjuk magunknak biztosítani, - be ke átnunk - ez kész öngyikosság. Önmagunk iránti köteességünk tehát az, hogy - miután itt az áam semmit sem tehet - mindenütt magyar árút követejünk. Azt a kereskedőt pedig, aki azt ebecsüni iparkodik, hagyjuk ott s kerüjük üzetét. Szinte haom az eenvetést : ez vagy az nem jó magyar gyártmányban. Tessék ezt a gyár, vagy egaább a kereskedő tudomására hozni. A küfödi gyár sem csinát mindig jót s ma is csak azért csiná, mert érdemes javítani gyártmányainak minöségét. Ezt itteni gyáraink is megteszik, ha átják, hogy érdemes jót gyártani. Ha a gyáros és a közönség összefog - nem egymás een! hanem egy-

6 7 mássa, akkor itthon gombamódra fognak szaporodni a gyárak, meyek szükségeteinket kieégítik. Minden újonnan emekedő gyár és füstögő gyárkémény egy csomó ember homfokáró simítja e a ráncokat, gyermekeinknek ad kenyeret s gyöngíti eenségeinket. Bármey kicsiny és száraz is esz az a kenyér, mey igy több embernek jut, mégis kenyér. Ha mindenki átérzi köteességét e téren s van benne szív, honfitársai és hazája iránti szerefet, úgy mindenki megtaája bodoguását e szomorú csonka hazában, meyre fesüt még az sten napja, mosoyra derü, csonkjai kikerekednek; ismét nagy és hatamas esz. Akkor ez ország minden pogára e fog érkezni a heyére s ott bodogan, megeégedetten dogozhat a jövőért. Akkor minden szüő azza bocsáthatja útnak gyermekét : Fiam váaszd azt a páyát, meyet szíved és hajamaid szerint kivánsz. S ezze e fognak tünni a "be nem érkezettek". Adja Isten, hogy úgy egyen Merényi Gábor.

7 I. Az , tanév története, A tanév megnyitása. Az 199/30. tanév az augusztus hó 30-án tartott aakuó értekezette vette kezdetét. A javító és küönbözeti vizsgáatokat augusztus hó 31-én tartottuk. A beíratásokat szeptember hó. 3. és 4. napjain végeztük. A tanév megnyíó Veni Sancte szeptember hó 5-én vot. A tanítás szeptember hó 6-án kezdődött. Vátozások a tanári testüetben. Az utos6 években a tanári testüet tagjai közt gyakran eőforduó hosszabb-rövidebb ideig tartó betegeskedések és heyettesítések, továbbá a szükségessé vát nagyobb számu szeméyi vátozások, sőt egy megrendítő eőzményekke kapcsoatos haáeset a foyó iskoai évben is megakasztotta a tanításhoz annyira kivánatos nyugodt haadást. Az idei tanév foyamán a következő vátozások fordutak eő a tanári testüetben: Herczeg Anta magyar-német szakos tanár nyugdíjaztatván, heyét Dr. Anta Lászó fogata e heyettes tanári minőségben. Papp István magyar-német szakos h. tanárt a V. K. M. a hatvani áami reáiskoához heyezte, heyét Dr. Kunczer Gyua tanárra tötötte be ugyanoyan tninőségben. Tóth Dezső mennyiségtan-természettan szakos h. tanár ugyancsak a hatvani áami reáiskoához kerüt, heyébe Dér Zotán budapesti tud. egyetemi tanársegéd nyert akamazást heyettes tanárként. Gerő Árpád természetrajz-vegytan szkos tanár f. é. ápriis hó 6-án meghajt. Nyírő Károy ref. hitoktató piismaróti ref. ekésszé váasztatván, a ref. tanuók hitoktatását Mafer Kámán soproni ref. ekész végezte. Az iskoaorvos és egészségtan tanári áást foyó tanév második feétő kezdve Dr. N. Kup Gyua, a soproni Erzsébet-közkórház kórbonctani osztáyának vezető orvosa tötötte be. Faragó József ábrázoó geometria-mennyiségtan-természettan szakos r. tanár, aki 35 éven keresztü pédás köteességtejesítésse és kiváó erédménnye müködött intézetünkné, megrongát egész-

8 g ségi áapotára vaó hivatkozássa foyó tanév végén önként vonut nyugaomba. Távozását vaamennyien nagyon sajnájuk, kik benne a kiváó és ekiismeretes paedagogust mindig igen tisztetük, a jó szívű és önzeten kartársat mindig sokra becsütük. Nyugaombavonuása akamáva a nm. V. K. M. is tejes eismerését nyivánította, mi pedig kivánjuk neki, hogy hosszú és eredményes munkásságban etötött hivatai páyája után a nyugaom éveit még sok éven át egészségben és bodog megeégedésse évezhesse. Heyette a nm. V. K. M. Vas jenő makói áami reágimnáziumma kapcsoatos internatusi neveői, ábrázoó geometria-mennyiségtan szakos tanárt küdte intézetünkhez heyettes tanári minöségben. A tanári karon kivü az atisztek körében is történt vátozás, amennyiben a nm. V. K. M. az intézetné eddig betötött 3 atiszti áás közíi az egyiket megszüntette. A tankerüeti kir. főigazgatóság ennek következtében Horváth Karoy atisztet a heybei áami eányiceumhoz, aho épen üresedés vot, átheyezte. Heyébe Varga józsef nyert akamazást ideigenes napibéres minöségben. A tanári értekezetek száma összesen 0 vot és pedig 8 rendes és 1 rendkívüi. Szüöi értekezetet ebben a tanévben háromszor tartottunk. Január 30-án Dr. Szundy Károy Budapestrő tartott érdekes eőadást a szüöknek a tüdővészrő és az eene vaó véde kezés módjáró. Március 1-én Dr. Koszterszitz József a kath. vaásu tanuók ekigyakoratainak befejezéseképen egy mindvégig ebiincseő és tartamas eőadásban fejegette a szüök, tanárok és tanuók egymáshoz vaó viszonyát. V ég ü június 4-én Merényi Gábor tanár a páyaváasztásró és az iskoábó kikerüö tanuó eheyez.. kedésérö értekezett gondosan feépített és jó átgondot, tanuságos eőadásban. Hivataos átogatás. Rendes évi átogatását Dsida Ottó, tankerüeti föigazgató úr évi március hó 6-9 és ápriis hó 1- napjain végezte. Tapasztaatait az ápriis hó -án tartott értekezeten közöte a tanári testüette. Átaában véve tejes eismerését fejezte ki az intézetben foyó eredményes munkáró. Az iskoa pénz- és vagyonkezeésének a heyszínen történt váratan feüvizsgáását Dr. Németh Sándor, VKM. számvevöségi tanácsos és Sáska Lászó számvizsgáó urak végezték ápriis hó napjain. Az intézet róm. kath. vaású tanuóinak hitoktatását püspöki biztosí minöségben Dr. Bürchner Lászó prépost-pebános és Dr. Huber János kanonok urak eenőrizték, utóbbi a róm. kath. hittani összefogaásokon is résztvett, azokat mint enök vezette.

9 10 Az ág. h. ev. tanuók hittani oktatását Schoz Ödön ág. h. ev. esperes ur, a ref. vaásuakét Csanády Sándor tanár úr vizsgáta feü. Az izr. vaású tanuók hittani összefogaásaira az izr. iskoaszék Német Vimos tanár és Steiner József gombgyárigazgató urakat jeöte ki. A tanuók. Vaási köteességét minden feekezetü tanuó tejesítette. A róm. kath. tanuók minden vasár- és ünnepnapon szentmisét s azonkivü vasárnap szentbeszédet is hagattak. Az iskoa év foyamán összesen négyszer járutak a szentgyónáshoz és ádozáshoz, azonkivü résztvettek a husvéti eki gyakoratokon és az Úrnapi körmeneten. A húsvéti eki gyakoratok f. é. március hó napjain votak; az L-IV. o. tanuókét Éő Pá intézeti r. kath. hitoktató, az V. -VIII. o. tanuókét Dr. Koszterszitz József soproni Szt. Imre Koegiumi igazgató tartotta. A róm. kath. vaásu tanuók ezeoki v ü részt vettek tanáraik vezetése meett a Zászónk c. ifjúsági ap május hó 4-én tartott matinéján, vaamint a május hó 5-én rendezett soproni középiskoák kath. tanuóinak Szent Imre ünnepéyén. A nem kathoikus vaásu tanuók is ekészüknek és hitoktatójuknak utasítása szerint jártak e vaási köteességük tejesítésében. A tanítás minden nap ini á va kezdödöt és imáva fejeződött be. A tanítás eőirt anyagát a Rendtartás és Tanterv utasításai szerint minden osztáyban evégeztük. A középiskoai reformma kapcsoatos új tanterv foyó tanévben foytatóag a VI. osztáyban is éetbe épett, mey a régihez viszonyítva inkább csak a tananyag beqsztásában idézett eő vátozást. Új tárgy nem szerepet ebben az osztáy ban, de megvátozott a történeem, természetrajz, vegytan és a mathematika anyaga. A tanuók fegyemezettsége een átaában nagyobb kifogás nem emehető; eőfordutak ugyan kisebb kiengések, ameyeket azonban sikerüt még keő időben kiegyeníteni s azt is főképen idegen intézetekbő jött tanuók idézték eő. A tanuók vaamennyien résztvettek a Magyar-Hoand Kuturgazdasági R. T. vezetősége áta összeáított és a VKM. áta kö- teezövé tett 8 ismeretterjesztő fimeöadáson. A bánfavai katonai temetőben intézetünk tanuói az idei tanév öszén és tavaszán 66 hősi sirt ápotak és rendeztek. A foyó év junius-juius havában Budapesten tartandó födrajz-paedagogiai kiáításon intézetünk is résztvesz a szüöföd ismertetés és térképrajzoás tárgyköréből

10 11 Résztvett iskoánk a "Zászónk' áta hirdetett, Szent Imre herceg éetének vaameyik epizódját megörökítő rajzpáyázaton is. Az országos páyázaton Richy Emi VII. o. t. "Szent Imre herceg imája" c. munkájáva a második díjat nyerte e. Rendkivüi tárgyak. A rendkívüi, tehát nem köteező tárgyak tanításának céja egyrészt a rendes tárgyak tanításának kiegészítése és a gyakorati éet szükségeteinek megfeeő fejesztése, másrészt az átaános művetség körébe tartozó s a rendes tantárgyak sorábó hiányzó ismeretek pótása. A atin nyev tanuása küönösen oyan tanuóknak ajánatos, akik a reáiskoa evégzése után a papi, jogi, nyev- vagy történettanári páyát váasztják. Akik tehát a négy asó osztáy evégzése után emített páyák iránt kedvet és hajamot éreznek, azok igyekezzenek már az V. osztáytó kezdve a atin nyevi tanfoyamon résztvenni, hogy az ebben a tárgyban szükséges ismereteket már középískoai tanu.nányaík aatt esajátíthassák s ezáta egyetemi éveiket megkönynyítsék, noha ott is van mód és ehetőség a atin nyevi ismeretek esajátítására. (Lásd a középiskoák egyenjogosításáró szóó 194. é. XL t. c. 16. ). Intézetünkben a foyó tanévben a következő rendkívüi tárgyakat tanították : Latin hyev heti órában, 4 évfoyamu. Tanár: Katona Ferenc. Részt vett 16 tanuó az V-VIII. osztáyból Eredmény: 4 jó, 1 eégséges. Német társagási gyakorat heti órában, 3 csoportban. Tanították: Dr. Anta Lászó, Dr. Emmer József és Dr. Kunczer Gyua. Részt vett 5 tanuó az I-IV. osztáybó. Eredmény : jees, 0 jó, 3 eégséges. Francia társagási gyakorat heti órában 3 csoportban. Tanár: Dr. Haász Gyua. Részt vett 48 tanuó III- V. osztáybó. Eredmény : 1 jees, 1 jó, 15 eégséges. Gyorsírás heti órában, csoportban (kezdők és haadók). Tanár: Merényi Gábor. Részt vett 9 tanuó a III- VIII. osztáybó. Eredmény : 15 jees, 11 jó, 3 eégséges. A tanuók résztvettek a budapesti karácsonyi gyorsiróversenyen, aho Mezey Dezső VIII. o. t. Emékapot kapott, továbbá az ápriis hóban tartott Orsz. Rádió Gyorsiróversenyen. Decemberben és májusban 150, 10, 100, 80 és 50 szótagos foku házi gyorsíró verseny vot, ameyben esők ettek: Moay Károy VI. o., Mezey Dezső VIII. o., Tóth Gyua VII. o., Thirring Rezső VIII. o., Banyó Lászó VII. o. és Németh József V. o. tanuók.

11 1 Müirás heti órában csoportban (kezdők és haadók). Tanár: Horváth József. Résztvett 31 tanuó a II-V. osztáybó. Eredmény: 10 jees, 14 jó, 7 eégséges. V egytaní gyakorat heti órában csoportban (kezdők és haadók). Tanár: Német Vimos. Résztvett 5 tanuó a IV-V. osztáybó. Eredmény: 13 jees, 11 jó, 1 eégséges. Fizikai gyakorat heti órában. Tanár: Dér Zotán. Résztvett 5 tanuó a VII. osztáybó. Eredmény : 7 jees, 7 jó, 11 eégséges. Rendkivüi rajz heti órában. Tanár: Horváth József. Résztvett 10 tanuó az I-VIII. osztáybó. Eredmény: 10 jees. Zene heti 1 órában. Tanár: Dér Zotán. Résztvett 18 tanuó az I-VIII. osztáybó (13 hegedüs, 1 brácsás, 1 karinétos, 3 zongorista). Eredmény: 18 jees. Karének heti 1 órában. Tanár: Dr. Emmer József. Résztvett ss tanuó az I-VIII.. osztáybó. Eredmény: 44 jees, 41 jó. Vívás heti órában csoportban (kezdők és haadók). Tanár : Gruber Gyua. Résztvett 16 tanuó a III-VIII. osztáybó. Eredmény: 16 jees. Az ifjúsági Berzsenyi Önképzőkör szeptember -én aakut meg Dr. Haász Gyua tanár vezetése aatt. Ifjusági enöke For berger Pá VIII., aenöke Eber! e Ferenc VII., főtitkára Leitgeb János VIII., főjegyzője Zwincz Károy VII., háznagy Last Vimos VIII., főpénztárosa Hoffmann Ernő VII. és főkönyvtárasa Ficzkó Gyua VII. oszt. tanuó vot. A kör 1 O rendes és 6 díszgyűést tartott. A rendes gyűések tárgysorozatát főeg a magyar irodaom (mozaikok a régi magyar szinészéetbő, a baada és népszinmű fejődése Mécs Lászó irája, A Fe vidéki irodaom, stb.) és az egyes tudományok (fizika, kémia, bioógia) körébő vett feovasások ietőeg szabadeőadások, magyar-francia-német nyeveken foyt szavaatok, továbbá meodrámák, zeneszámok. a kör áta járatott 7 foyóirat havonkénti ismertetése az ovasókészség fokozására, végü egyes pontokhoz füződő, gyakran nagyon éénk viták tötötték.ki. A Kör díszgyűés keretében ádozott okt. 6-án az aradi vértanúk emékének és március 15-én a magyar szabadság ünnepének. Azonkívü nov. 9-én Liszt Ferenc, nov. 3-án pedig Beten Gábor ernékünnepéyt tartott. Farsangban febr.., 3. és 4-ik napjain megrendezte a városszerte oy népszerű, szinte hagyományossá vát kaberéját, saját szinpadján, az intézet tornacsarnokában. A gazdag és vátozatos, mindvégig muattató műsort szeemes proóg vezette

12 13 be. A kör zenekarának 3 pompás száma Dér Zotán tanár vezényete meett és 3 szindarab (Berzsenyi bucsúja, Pótvizsga, Karcsi nagyon beteg) képezték a csaknem három óra hosszat tartó eőadást. A kabaré bruttó jövedeme 94'15 P, tiszta jövedeme pedig 500 pengő vot. Ebbő az akaombó jeent meg a Diákujság, mey 400 nyomtatott pédányban hamarosan efogyott. A Kör könyvtára az iskoai év foyamán 35 pengő értékben gyarapodott. Kunczer Gyua dr. tanár vezetése meett ekészüt a könyvtár praktikusabb szempon tu rendszerezése, nemküönben az új aapokra fektetett etár is; eszerint a könyváomány 1653 könyv, 1368 kötetben. A könyvtár tartamaz szépirodamí (vers, színmű, regény) irod. történeti és esztétikai, történeti, födrajzi, természetrajzi, fizikai, fiozófiai, kémiai szakba tartozó műveket, azonkívü exíkonokat, német, francia nyevü szépírodamí és tudományos könyveket, végű a 7 rendszeresen járatott foyóirat évenkint bekötött számait. Május 17 -én a Kör szavaóversenyt rendezett. A bíráóhízottság az eső díjat Last Vimos VIII. és Thurner Miháy VII. oszt. tanuók közt osztotta meg. Míndkettő könyvjutaomban (Anthoogia a jeenkori kötők müveíbő) részesüt, Birner Arpád VII. oszt. tanuó pedig dicséretet nyert. A Kör vagyona takarékbetétben 358'41 Pengő. Beszámoó az ifjúsági sportkör 199/30. tanévi müködésérő. A sportkör neve : Soproni Á. Széchenyi István Reáiskoai T uru Sportkör- Tartozik a Kisok győri kerüetének soproni csoportjához. Igazoási száma 144, aakuásának ideje 191. A sportkör tiszteetbei enöke Lauringer Ernő igazgató. A sportkör vezető tanára Gruber Gyua testneveésí tanár, akik Sopron, Várkerüet 9. sz. IL emeet. Az intézet tanuóinak tejes étszáma 336, ebbő 4 magántanuó. A testgyakorás aó fementve senki sem vot. A testneveési aapra fizető tanuók száma összesen 336. A testneveési aap fizetése aó fementve senki sem vot. A sportkörben működő tagok száma korosztáyonként: I. korosztáy (10-1 évesek) 9, I. k. o é.) 1, III. k. o. (14-16 é.) 37, IV. k. o. (16 éven feüiek) 66, összesen 14. A korosztáyok sportköri fogakozásának heti óraszáma 4. Működő szakosztáyok votak: Játék, torna, úszás, atétika, vívás, téisport, turisztika és céövés. Az intézetnek tornaterme 3 m, padozata hajópadó. Az intézet 450 m terüetű udvara játékra tejesen akamatan. Küön

13 14 játszótere nincs. A szabadtéri sportokat, a játékot a Soproni Vasutas Sport Egyet szívességébö annak sportteepén gyakoroták a tagok. Ezenkivü tagjaink a soproni Testneveési Feügyeőség páyájának is többször votak szivesen átott vendégei. Ezért úgy az SVSE-nek mint a Testneveési F eügyeöségnek ez uton is köszönetet mondunk. A vizi sportokat a város terüetén évő 3 uszodában tanuták és gyakoroták tagjaink és az intézet tanuói. Az iskoai év aatt 4 tanuónk tanut meg uszni, összesen 83-an tudnak uszni. 70' 6 o Két jégpáyán, egy hegyi sí- és ródipáyán és a hegyek között. a téisportokat az idén is űzték és ehetőség szerint gyakoroták a tagok. Rendezett a sportkör a foyó tanévben a soproni á. fk. iskoai és az á. pogári fiúiskoai sportkörökke intézetek közötti 1 atétikai, 1 úszó- 1 vívó- és 1 sakkversenyt A. györi fkeresk. iskoa és a soproni á. fkeresk. iskoáva 1 intézetekközti vívóversenyt A soproni Kisok intézetek részére 1 tornaünnepéyt- és versenyt s 1 intézetekközti sakkversenyt, végü Kisok györi kerüeti bajnoki 1 uszó- és 1 mezei futóversenyt. Saját tagjai részére 1 tenniszversenyt, számos turista kiránduást, 6 sígyakoróórát, 1 turuabda versenyt. Több osztáy és intézetközi futba- és kéziabdarnérközést. A heyi Kisok intézetek váogatott csapatáva egy-egy nyivános barátságos futbamérkőzést az SVSE-ve és a SAK-kai, végü póómérközést. Résztvett Sportkörünk a fent fesorot versenyeken kivü 199. szept. 9-én a Kisok orsz. bajnoki úszóversenyén, 199. szept. ó-án a Testneveési Feügyeőségnek a városon át rendezett kegyeeti staféta futóversenyén két 10-es csapatta, feb. 16-án a soproni K. E. korcsoyaversenyén és mái. 9-én Sopronban a budapesti MAFC és a soproni F AFC orsz. propaganda atétikai versenyén. Indutak még tagjaink és heutatjaink a soproni Pannónia UE kebeében a Musz budapesti, szonoki, székesfehérvári, esztergomi, tatai és soproni versenyein és Pörtschachban az osztrák-magyar ifjúsági úszómérközésen Weissenbeckke a műugrásban. Mindezeken a fesorot versenyeken tagjaink 5 egyéni, 3 csapatbajnokságot, vándordíjat, 4 okeveet, 4 eső, 8 második és 31 harmadik díjat nyertek. Bajnokaink: Rácz Géza Kisok györi kerüeti mezei futó - W eissen be ck Vimos Kis ok győri kerü,eti és Musz orsz. vidéki műugró - s a Schiing vándordíj végeges megnyeröje, Hauer

14 15 Anta a Kisok györi kerüet 100 m gyorsúszás - és Kein Ferenc Sopron város ifjúsági sakkbajnoka ett. AKisok györi kerüeti póóbajnokságot a következő csapatunk nyerte : Fekete Tibor - Bruckbauer J en ö, Friedrich Árpád - Mattesz Béa, Weissenbeck Vimös, Hauer Anta. A Kisok györi kerüeti mezei csapatbajnokságot és a sportköri örökös vándordíjat : Rácz Géza, Éhn József, Fritz István, Bruckbauer Jenő és Gerencsér Lászó = 15 pontta, abszout föénnye. Sopron város ifj. sakk-csapatbajnokságot: Kein Ferenc, Schwabbauer Erik, Mage Zotán, Pirinyi Lajos és Barta Lajos csapatunk nyerte e. Az országos Kisok bajnoki mezei futóversenyen Rácz Géza, az egyéni bajnokságban második, csapatunk Rácz, Éhn, Lencsés, Nikiász és Bruckbauer ötödik ett. A szünidöre kiadott sportköri tagok száma 4 vot. A.sportkör vagyonának mut évi maradványa 5 Pengő 50 fiér. A jeen tanévben testneveési járuékokbó befoyt 40 / 0 -os részesedés 31 Pengő. A jeen tanévben június 15-ig befoyt egyéb bevéteek összege (tagdíj, nevezési díjak, bevéteek) 379 pengő 56 fiér. A sportkör jeen tanévi összes kiadása június 15-ig 65 Pengő 70 fiér. Maradvány június 15-én 44 Pengő 36 fiér. Sopron,_ évi június hó 9-én. Gruber Gyua, vezető tanár. Cserkészet. A 364. sz. Scarbantia cserkészcsapat éetében a efoyt esztendő eéggé mozgamas vot. Mindjárt a tanév eején efogatsága miatt kényteen vo1t a csapat vezetésétő Edöcs Pá Gy. S. E. V. tiszt, eddigi parancsnok megváni. Edöcs parancsnok vot az, aki az igazgatóság fekérésére a csapatot 195-ben megszervezte s azóta önzeten és ankadatan munkájáva városunk egyik egjobban rendbentartott s jó fegyemezett csapatává fejesztette. Mint vasuti tisztviseő, ezután a vasutas-cserkészek körében működik. Uj áomásheyén is fiaink őszinte szeretete kiséri. Önzeten fáradozását intézetünk csak köszönette tudja emíteni. Edöcs parancsnokka egyidőben vát meg a parancsnok heyettese : Papp István tanár is, akit a V. K. M. eheyezett iskoánktól A csapatot jeeneg Vas jenő tanár, vizsgázott cserkésztiszt vezeti, heyettese pedig dr. Kunczer Gyua tanár nyarán részben anyagiak hiánya, részben a parancsnokvátozás miatt a csapat önáóan nem ment táborozni. 8 fiú részt-

15 16 vett mégis Ed ő cs parancsnokka az één a 366. V ég vári cs. cs. kenyeri-i (Vasm.) táborozasán Iskoaidőben csapatunk tekintette vot tanuóink túságosan sokirányú efogatságára és nem akarván túterheést okozni, esősorban az iskoai szünetnapokar hasznátuk fe cserkészmunkára. A heybei cserkészcsapatok minden közös ténykedésén így is mindig részt vett csapatunk. Kivonutunk szeptemberben az ágfavai csata hősi haottjainak sírjait megkoszoruzni. Mikuásestét és karácsonyestét rendeztünk az otthonunkban cserkészeink számára, kivonutunk szakadó esőben Nagycenkre ápriis 6-án a Széchenyi emékünnepre, segédkeztünk déeőtt a május 11-i gyűjtőnapon, cserkészfogadaomtétet tartottunk ugyancsak május 11-n déután a Hubertuszon, aho 5 cserkészünk tett fogadamat. Szavaatta és az énekkarban szerepet csapatunk a soproni cserkészcsapatok áta a városi szinházban rendezett cserkészestén, ádozócsütörtökön. 3 cserkészfiú résztvett pünkösdkor a III. cserkészkerüet 10 éves i ubieuma akamáva Szombatheyen rendezett nagy cserkészbemutatón és tábortűzön, vaamint a jáki tempomban pünkösdhétfőn tartott Szent Imre ünnepségen. Képviseve vot csapatunk a soproni vármegyei főtitkárság áta június végén rendezett őrsvezetői táboron is. A csapatmunka főeg őrsi összejöveteeken foyt, csapatösszejövetet ritkábban tartottunk. Kiránduni többször votunk. jártunk Fertőrákoson, meg a soproni erdőkben; őssze csapatkiránduás keretében, november 10-én sikerüt őrsi akadáyversenyt tartottunk a Faberrét környékén, márciusban kétszer is hadijátékot a Daoshegy környékén. A szombatheyi cserkészbemutatóra a szabadgyakoratokat naponta déeőtt a 0 perces szünetben, a tornateremben gyakorotuk be. Nyári nagytáborra Bakonyszentászón (Veszprémm.) készüünk. Jeeneg csapatunk étszáma: vezető és 4 őrsbe beosztva összesen 33 cserkész (köztük 7 próbaidős). Kiránduások: Tanuóink számára, intézetünk hagyományaihoz hűen ez évben is több kiránduást rendeztünk. Minden osztáyban votak kisebb, 1 - órás, vagy fénapos szaktárgyi kiránduások, azonkívü május 6-án minden osztáy egy egésznapos tanumányi kiránduáson vett részt. a) Szaktárgyi kiránduások : Az I-II. osztáy több akaomma kirándut Gerő, Koer, Német és Vas tanárok vezetéséve, tanumányozták a szüretet, az őszi és tavaszi faunát és fórát, gyakoroták a tájékozódási. A III-VII. osztáyok többször megfordutak

16 17 tanáraik vezetéséve a Városi Múzeumban, a IV-VIII. osztáy néhányszor a szabadban gyakorota a távati rajzoást. A IV. osztáy Német és Kunczer tanárok vezetéséve a városi vizműveket nézte n1eg s a jéggyártási tanumányozta. Az V. osztáy Német és Vas tanárokka megtekintette a fertörákosi köfejtöt és a Mithras barangot. A VI. osztáynak Német tanár megmutatta a Raffensbergerkonyhakertészetet, Gerő és Vas tanárok pedig a nagycenki cukorgyárban votak veük. A VII. osztáy Barta, Kunczer, Német és Vas tanárokka a petőházai cukorgyárat tekintette meg. A VIII. osztáy Barta tanár vezetéséve járt a Renner-fée gavanopasztikai műheyb e n, az eektromos központban és kétszer vot a csiagos eget vizsgáni. b) Tanumányi kiránduások: Május 6 án minden osztáy egésznapos kiránduáson vot. Az L osztáy Anta és Kunczer tanárok vezetéséve, a IL A., IL B. és IL A. osztáyok Emmer, Katona, Lauff és Stodoni tanárok vezetéséve más-más uton járva, Baffürdőt és a F ertöt tekintették meg. A IL B., IV. A. és IV. B. osztáy Dér, Haász, Horváth, Janesitz és Koer tanárokka Nagycenken járt, aho egy kis ünnepéye is ádozott Széchenyi emékének, utána a kiránduók egyrésze n1egtekintette a tűzvészsújtotta Fertőhomok községet is. Az V- VI. osztáy Csanády, Éő és Gruber tanárokka a Hubertuszra rándut ki. A VII. osztáy Merényi, Német és Vas tanárok vezetéséve Bécsben járt, aho déeőtt megtekintette a Szent István tempomot és a T echnisches Museumot, déután pedig a Burgot, a császári kriptát a kapucinusokná és egy sétát tett a városban. c) Tanumányi utazást is tervezett junius végén az intézet a a Baaton és Bakony megtekintésére, azonban a nagyon is aacsonyra szabott részvétei díj dacára, mégis is oy kevés résztvevő jeentkezett, hogy ez a kiránduás nem vot megtartható. Iskoai ünnepéyek votak: szeptember 5-én a tanév megnyitásakor, továbbá okt. 6-án a nemzet vértanúinak emékére. Az évi szabadság eszméinek ünnepét márc. 15-én ünnepetük. Végü iskoai ünnepéy vot a tanévzárás napján, június 9-én. Az intézet névadó patronusának, Széchenyi István grófnak emékét haáának 80. évforduóján, ápriis 8-án ütük meg. A "egnagyobb magyar" hervadhatatan érdemeit e napon minden osztáyban tanítás órája keretén beü a történeem vagy a magyar nyev tanára métatta. A reáiskoa hagyományos majáisát e hó 31-én a V árison tar-

17 18' tottuk, mey minden tekintetben jó sikerüt A tiszta jövedeem 549'3 P vot, amit iskoai jótékony céokra fordítottunk. Jutamak, ösztöndíjak. A Deák F erenc-ösztöndij, Révész János-ösztöndíj és a Hadiköcsön-aap 10-0 fiér kamatait az összeg csekéysége miatt nem osztottuk ki. Ugyanoyan okbó nem kerütek kiosztásra a Martiny, Uber, Rosenfed Jakab és Katain ösztöndíjak még kisebb kamatai sem. Kiváó szorgaom, pédás viseet és jees eőmeneteért könyvjutaomban részesütek a következő tanuók: Nagy Frigyes L A. o. t. (Bordeaux: Ősi hajék), Varga Sándor L A. o. t. (Benedek E. : Erdéyi történetek), Zotán Lászó L A. o. t. (Zonai- Komáromi: Magyar tört. anekdoták), Merényí Gábor IL A. o. t. (Mikszáth K.: Szent Péter esernyője). Wiedner János IL A. o. t. (Mikszáth K. : Beszéő köntös), Metykó István IL B. o. t. (Mikszáth K. : Uj Zrinyiász), Szabó Károy IL B. o. t. (Komáromi J. : Az ős diák), Ées Lászó III. A. o. t. (Szekfü Gy.: A n1agyar áam éetrajza), Fekete Sándor III. B. o. t. (Rákosi V.: Korhadt Fakeresztek), Katter János III. B. o. t. (Herczeg F. : Az éet kapuja), Monár Sándor III. B. o. t. (Sienkiewicz : Tűzze- vassa), Lauringer Abert IV. A. o. t. (Radó A.: Idegen szavak szótára), Garay Lászó IV. B. o. t. (Baanyi : A szerzetesség története), Strasser Péter IV. B. o. t. (Birkás G. : A francia irodaom története), Takács Gyua IV. B. o. t. (Móricz Zs. : Magyarok), Kadnár Béa V. o. t. (Motz A. : A német irodaom története), Tettamanti Tibor V. o. t. (Divad K. : A magyar iparművészet története), Lencsés István VI. o. t. (Shakespeare-breviarium), Moay Károy VI. o. t. (Goethe-breviarium) Barta Lajos VII. o. t. (Anthoogia a jeenkori kötők műveibő) Tóth Gyua V. o. t. (Sik S. : Gárdonyi, Prohászka, Ady), Rosenberg Míháy VIII. o. t. (Benedek M. : A modern viágirodaom). - A hittanban tanusított szorgamáért Éő Pá r. kath. hítoktató ajándékaként Lippay Lajos : A pápaság a viág tükrében c. művet kapták jutaom gyanánt: Lauringer Aberi IV. A. o. t., Németh József V. o. t. és Hopár Gábor VI. o. t. - A szabadkézi rajzban tanusitott kiváó szargaom és jees eőmenete jutamáu Horváth József tanár ajándékaképen díjat nyertek: Tettamanti Tibor V. o. t. (Munkácsy M.: Emékeím), Varju Sándor VI. o. t. (Fritz von Uhde), Richy Emi VII. o. t, (Knapp : Das Hochgebírge). Segéyezés. A szegénysorsú tanuók anyagi heyzetének javításáró az intézet keretében fennáó Segéyegyesüet gondoskodik. Tisztikara a következő : Enök : Lauringer Ernő igazgató, aenök : Schwarz Károy, jegyző : Schüger Mikós, pénztáros : Barta Miksa,

18 19 könyvtáros: Horváth József, váaszírnányi tagok: Beer Ede, Strasser Emi, Horvát Rezső, dr. Gaus Sándor, Merényi Gábor, dr. Romwater Afréd, dr. Scheffer Oszkár, Seemann Kámán, dr. Stráner Gyua, Zwinz Károy. A Segéyegyesüet a tanuókat pénzbei segéye és tankönyvekke átja e : ez évben 10 tanuót segéyeztünk pénzbei segéye: a segéykönyvtár 171 tanuót segéyzeit összesen 76 drb könyvve. Az egyesüet egy váasztmányi és egy közgyűést tartott, ez akaomma a számvizsgáók jeentették, hogy az 198/9. évi számadásokat átvizsgáták és rendben taáták ; a közgyűés megáapította az 199/30. évre a kötségvetést. A Segéyegyesüet bevéteei a tanév foyamán a következők votak : Rendes tagok díjai 18 P, Petőházi cukorgyár ajándéka 100 P, Nikiász Aadár ajándéka 5 P, dr. Sch. ajándéka 10 P, a könyvtáros gyűjtése 47'5 P, az intézet igazgatóságátó 97'78, majáis jö v edemébő 100 P, kamat 69'55 P. Összesen 1047'58 P. Kiadások: Tanuók segéyezése 50 P, könyvekre 319'79 P, kötésre 10'40 P, atiszt díja 3 P, a vagyonhoz csatova 35'39 P. Összesen 1047'58 P. A Segéyegyesüet vagyona készpénzben 1708'16 P. Betegszoba-aap vagyona: 1'8 P. A nehéz viszonyok között nagy szükség van a SegéyegyesüJet hathatós működésére, kérjük tehát iskoánk barátait, hogy az egyesíiethe miné nagyobb számban épjenek be és támogassák szegénysorsú tanuóinkat. Az iskoa épüete átaánosságban véve megfee a tanítás ftéteeinek, noha cészerűség S?empontjábó ehet kifogásoni vaót taáni rajta. A tanuók számarányához viszonyítva foyosói szűkek, u d vara kicsi, díszterme hiányzik, a rajztermek nem megfeeőek. Küső tataroztatása Sopron városát ieti, a beső javítások az áamot terheik. Az emut tanév foyamán az áam tatarozás eimén 3000 pengőt utat ki. Az épüet küsőeg aapos javításra szoru, jeen áapotában sok tekintetben ehanyagotságot mutat Az épüet küső, aapos javítását a város a jövő tanév foyamán heyezte kiátásba. A fűtőanyag szogátatása a várost terhei ; e köteezettségének a város eeget is tett. Eátmány eimén az áam 4000 pengőt, káyhák beszerzésére 390 pengőt, gáz bevezetésére 331 pengőt, a fizikai szertár gyarapítására 40 pengöt, azon kivü a téi hónapokban akamazott fűtőnapszámos 73 pengőt utat ki. Egészségi áapot. A tanuók egészségi áapota az egész iskoa évben átaában kieégítő vot. Szegénysorsú beteg tanuóinkat

19 0 dr. Kup Gyua főorvos díjtaanu kezete. Dr. Pokorny Róbert városi tiszti főorvos is megvizsgáta a tanuókat, ragáyos szembajban szenvedőt nem taát. 50 tanuónkat dr. Kund Vimos városi tiszti orvos újraototta. Az iskoa év bezárása. A rendes eőadások a VIII. osztáyban május 10-én, az I-VII. osztáyban június 1-én fejezödtek be. A tanévvégi összefogaások a VIII. osztáyban május 1-16, az I--VII. osztáyban június 13. és 17-e közt votak. A magánvizsgáatokat június ik napjain tartottuk. Az évzáró Te Deum június 9-én vot. Érettségi vizsgáatok. Az érettségi írásbei vizsgáatokat május hó 19., 0. és 1-én, a szóbei vizsgáatokat pedig dr. Tunner Károy szombatheyi áami eányíceumi igazgató enökete meett június 10., 11. és 1. napjain tartottuk meg. Jeentkezett összesen 0 tanuó. J eesen érett ett 3, jó érett 11, érett 6. Jeesen érettek : Leitgeb János, Rosenberg Miháy, Svetik Ferenc. Jó érettek : For berger Pá, Friedrich Árpád, Hern1ann Rezső, Kárpáti Eemér, Krupecz Ervin, Last Vimos, Mezey D e zső, Müer Lászó, Thirring Rezső, Vöker Ferenc. Érettek: Baidinger Emi, Dresch er Károy, Mag e Zotán, Pogárdy Fe rene, Székey Géza, W eissenbeck Vimos.. A soproni áami Széchenyi István reáiskoa nyugaomban éő igazgatói és tanárai.. Rodt Lajos ny. igazgató; német-atin szakos. Müködött 1914-tő 1919-ig mint igazgató. Lakik Sopronban. Bea Lajos c. középiskoai igazgató, történet-födrajz szakos. Itt müködött 1876-tó 1911-ig. Lakik Budapesten. Seemann Kámán c. középiskoai igazgató; müvészeti és mértani rajz szakos. Itt müködött 1895-tő 193-ig. Lakik Sopronban. Vend/ Aadár c. középiskoai igazgató, magyar-francia szakos. Itt müködött 1895-tő] 190-ig. Lakik Budapesten. Horvát Rező tanár; német-francia szakos. Itt müködött tő 191-ig. Lakik Sopronban. Dr. Ágh Lajos tanár ; magyar-német szakos. Itt müködött 1900-tó 197-ig. Lakik Sopronban. Herczeg Anta tanár; magyar-német szakos. Itt müködött 19- tő 199-ig. Lakik Budapesten. Faragó József tanár ábrázoó geometria-mennyiségtan-fizika szakos. Itt müködött 1894-tő 199-ig. Lakik Sopronban.

20 ,_... D!) 3. K i m u t a t á s a soproni á. Széchenyi István reáiskoa szedárainak áapotáró az 199/30. tanévben. Mit foga magáhan s e szertár '"' N cn I. Butoro '. II. Házi- és irodai feszereések III. Nyivántartási és számadási könyvek... IV. Tanári könyvtár... V. j Történemi ésrégiségi szertár VI. Föd'ajzi szertár... VII. Természetrajzi szertár. VIi. Fizikai szertár... IX. Vegytan ásványtan i szertár X. Geométriai szertár.. XI. Szabadkézirajzi szertár. XII. Tornaszertár... A) Áamvagyon: Áadék 199. VI. 3o. Gyarapodás 199/30. tanevben Seejtezés foytán csökkent Áadé k 19Jt'. VI. 3u. véte aján- dék darab d (} ' érték véte p f darab tiG J a , , érték p f 3936J ( ( n ij véte darab - - ajándék 400- ajándék érték véte aján- dék p f darab p érték -- Tr wi u 6803 O $ R ö f összesen }13ö t 7.9AI &87143 I. Ifjusági könyvtár II. Enek- zeneszertár Összesen B) fjusági vagyon : ' 36917o a7t 7 ö 9 8 z516o asso635 a 1 1o 5986:

21 e.. 4. A tanári testüet tagjai az iskoai évben. Név és minős é g o cn Laurioger Erníi igazgató Dr. Anta Lászó h. tanár 3 Barta Mksa r. tanár Csanády Sándor Szak tárgyai muh. fiz. Hány év óta mü ködik min t tanár. :;...a 1:::::1 c J Q <onj -."' :!! i! c:: :ca -,c:: Ez é vben mit anío, mey osztáyokban?... :z: Egyéb iskoai efoguságu. Az ifjusági Segéyegyesüe 1 tört. födr tör. IV. a. enöke magy. ném. 1 1 magyar-néme I. és 15 VII. o. Az ifjusági könyvtá r öre 6 Dr. Emmer József ném..atin 7 1-;;1 mah. IV. a, VI., VII. fiz. VIII. 4 magy. ört. 1 1' / magyar II b, V., tör. Hi h. tanár 1. '' V, födr.. b r math. tv. b, V., fzi<a 5 Dér Zotán math.-fizika 8 h. tanár 1. i. b VII é ne k. I. 4 zene 1- VIi. fi z. gy VII. r. taná r -- 9 j 8 magyar IL a. ném.. a, IV. a, VIII Éíí Pá rkah. hittan ---,-; hian I- VIII:-egyh k_ 16 A fizikai szerár ö re, az ifj. segéyegyesüe pénztá rosa 17 örténemi- é s födrajzi szerár üre A anitt i könyv t., é nek-,v.enes zer!\ r ő re.. _k_. o-.-é-pi-.s-k--o- a_i _r k_._ 7 rk. r. hitoktaó ének, exhort. I - VIII. hiamir ' , J A tornaszertár öre 8 Gruber Gyua testneveés 9! 11 tornn Ps j áekdeutú n r. tesinev. tanár I- VIII Tornakör vezeő j e Dr. Haász Gyua 1-m-a_g_y-.fr_a_n_c-ia ,-; -fr_a_n_c_ia V-.-a-.- V-.-.-V-1-.,-!9 Berzsenyi önké pzökö r veze. 9 4 h. tanár V. magya r VIII Horváth Józse! műv. és -, : szabadkézirajz a. b. 15 r. tanár mér. rajz V., VII. geom.. a. :.:._:;:::.:::.:..,, Janesiz Henrik müv é s r. tanár mért. rajz Katona ferenc r. tanár Koer uszta r r. tanár a in ört tö rt.-födr szabadk. rajz. a. b., 1 _ IV, a. b, VI. VIi. 7 német. b., tör. I. a., VI., VII, VIi. 17 i födra jz 1-11 a. b.. a, 1 5 IV. a. b tört IV. b Dr. Kuoczer. Gyua 1 mag r. ném h. ana r J magy.r. b, IV. a. b. né me. b., IV. b Dr. Kúp Gyua egészségtan 11 1; 1, 1 óraadó tanár egészségtan V.. 7 1; ág.h.ev. r. hitokt. hittan 71; ág. h. e v. hitt. I- VIi., 18 egyh. ének exhor. - V. 1---,---, ref. hitan ref. hitan I- VIi Lauf iéza ág. h. ev. -;:;- Maer Katmán óraadó ref.hitokt - 18 Meréoyi Gábor ma. a, V., geom. math. ábr IV. b, áb r.-geom. V., r. tanár geom. fiz. VII., VIII "astb fu o p o francia. a. b., IV. b A szabadk. rajzsze rtár őre Az ifj. Se yéyegy. könyvt. Cse rkészparancsnok h Iskoaorvos Kórhá zi fő o r vos Oeom. s zerá r öre. Igazgatóheyett es 19 ném..francia 50.J f11j VU. 1 1 r_. _a;...n_á_r 1 -- _ r--- j Héme Vimos vegyt. e rm. t e rm. r. -. a. b, V., VI A vegytani szertir ő r e 0 r. tanár rajz 5 vegyt. IV. a. b.v.,vi.,vii. I Dr. Poák Mksa izr. hittan izr. hitan V-V. o. 4 Rabbi - óraadó zr.hiok ,- r. tanár ' Stbüger Mikós ma th. fizika ma. 11 b,. b. 8 S egédkezik ez ig. iro dában 3 Dr. Stodoni Gyua magy. né m magy..a,v. ném.a, 1s _ c. középis. igazg. V.. VI., fioz. VI i. 1 Vas Jenö math. ábr h. tanár geometria 3 3,- ma th. I..a, geom b a.b, IV. a, ábr.g. V Weiuberger Ernö izr. hittan óraadó izr.hiokt; 4 ser k észpara ncsnok Erte k eze ti jeg y ző, Atisztek:. Kertész József r. atiszt, szogá 31 év ó ta.. Óvári O y u a r. atiszt, szogá 11 év óta. 3. Varga József id. ak. napibéres szog.

22 3 5.. Tanári testüet tagjainak társadami és irodami müködése az 199/30.. iskoai évben: Laurin{!er Ernő igazgató, a Sopron városi muzeum igazgató-őre, a Kaszinó-egyesüet, Kath. Kör és V árossz épitő Egyesüet váaszimányi tagja, Sopron szab. kir. város köztörvényhatósági bizottságának váasztott tagja, stb. Dér Zotán a soproni "Liszt Ferenc" Zeneegyesüet közreműködő tagja. Éő Pá a soproni Szt. Imre koégium prefektusa, több ekigyakoratot vezetett a heybei középiskoákban, néhány ünnepi akaomma szentbeszédet mondott a soproni pébánia tempomokban, ezenkivü irt néhány cikket az egyházszónokati foyóiratokba. Oraber Gyua számos testneveésre vonatkozó rövidebb cikkeket irt a sportapokba és a heyi napiapokba. Dr. Haász Gyua a Kath. Kör főtitkára, az Emericana krónikása, a Frankenburg Irodami Kör váasztmányi és több társadami egyesüet tagja. Eőadást tartott a Kath. Körben "Mít áttam Londonban?", a F rankenburg Irodami Körben "A sokarcu Páris igazi képe" és a Kath. Leánykubban "Párisi mozaikok" eimen. Cikkeket irt heyi apokba és a Kath. Éet c. foyóiratba. Horváth.József a soproni Képzőmüvészeti Kör, a budapesti Zichy Miháy és a Magyar Aquare és Pastefestők Egyesüetének váasztmányi tagja, a Céhbeiek művészegyesüetének tagja; résztvett heyi és budapesti kiáításokon. Az utóbbi heyen, a Műcsarnok őszi kiáításán, egyik festményéve a magyar aquare és és pastefestők díját nyerte e. Katona Ferenc az Orsz. Középiskoai Tanáregy. soproni csoportjának pénztárnoka. Dr. Kunczer Gyua. Megjeent két verse és három Rike versfordítása az Uj időkben, egy irodaomtörténeti tárgyu tárcája a Magyarságban (A Szapáry-monda), három cserkésztárgyu cikke a heyi apokban. Eőadásokat tartott a Németnyevű Téi Mezőgazdasági Tanfoyamon. Lauff Géza az evang. diákszövetség vezetője, több társadami és kuturáís egyesüet tagja. Merényi Gábor a T. Ö. Á. S. E. heyi csoportjának enöke, a KANSz számvizsg. biz. tagja, a soproni prot. szöv. vá. tagja. Eőadásokat tartott a N érnetoyevű T éi Mezőgazdasági Tanfoyamon. Német Vimos a soproni törvényhatósági nyivános vegyvizsgáó á1omás vezetője.

23 4 6. A tanuók érdemjegyei*) A tanuó neve Osztáyfőnök:. osztáy. Dr. Anta Lászó.!>. 1!0,...,... Q) > c: G) p., - b G) 1=1 p., G) 1'::1 ti ;... - "'.,_.., C c: Q) "" "'"" "' = p., Q. c: r-, : O :: a Ó 'C 8 ;o ;... <: C\ G) 01) ::s z J::; Attresz Károy rkath. Auer Vimos rkath. 1 Braun István izr Breuer György ág. h. ev Ebriinger János rkath. 1 Fazakas Sándor ref.. Fábián György rkath. ism. 1 t : 3 Fiegenschnee Mátyás rkath Friedmann György izr Gri János rkath. 3 3 Gottmann Izidor izr. ti Hegedüs Károy rkath Biebrand Imre rkatb Höfer Lajos rkath 1 15 Káspár Arpád ág. b. ev. ISm. 3 C) "'" Kocber János rkath. 1 3 Kovács Miháy rkatb. ] Kremszer Róbert ág. h. ev. Kroyherr Gusztáv ág. b. ev Kurdi Jó7.R 0 f rkath. 1 Nagy Fr!gyes rkatb. ] 1 1 Oschan Odön rkath Orosz József gör. kath. ism C) Papp Ernő rkath. '-' 5 Pöz Vimos rkath Reiner Lajos rkath. 1 1 Reszner Anta rkatb Birnonis Othmár rkatb Strobe Ödön rkath. 30 Szarka Gyua rkath. "' Szukitsch Ferenc ág. h. ev Taér Lászó rkatb Vadama József rkath. ism Varga Károy rkath Varga Nándor ág. h. ev. C) Varga Sándor rkath. Vargha Ferenc rkath. ism. Vargyas Rudof rkath ) Magaviseet: = péd;\s. = jó, 3 - Osztáyzat : - Dogozatok küső...,. "" ";.e íi... -<.. o "' G) 3 t.o o Q)... "".!=: E O ;a c: G) o <:':.D....,...,!:P "" <: Qi <: N c Q) "' - - ::s (/) ;::J E-o !..J s L 3 Q 1 v ? '"' () () ') szhháyszeru, 4 = kevésbbé szabáyszcri. jees, = jó, 3 = eégséges, - = eégteen. aakja : 1 -= csinos, = rendes, 3 =.hanyag, 4 = rendeten. '-' : ti , 1.,...,.e.!=: C$?.... = b(, o '-'

24 A tanuó neve 5 1 <ü "'.:! N ee t.- N ';:? U... Qi : U ::: <: ee ;:::: ee s.. -<'d t.-. Qi...:s: o :.-. c "" 1J >. 8 Q)... Q) o....:s:?- ::::: - c; Cé t.o Q)... E O 'O >. ti bd.d N.d '"' Cé Q) o.!::: eo...., c:: Q) <: Q) Q) o c: N c ;:=. :E :r. >;=, E-< :;;:; o:: r:n - 8 o Water József rkath. a' W eszev Györa-v rkath. 1 "' 9 1 Zotán Lászó Izr Zügn Ernő ág. h. ev. IBID. 3 3 :) 4 3 C) 3 Kimaradtak: Ro senberger Tibor izr. '-' (.J '-' Tschürtz Károy ág. h. ev. Vertetic3 Pá rkath. Vig h Ernő rkath. A tanuó neve I. A) osztáy. Osztáyfőnök: Dr. Emmer J ózsef. t.- N ;.. z; \ E.. <.: -. '"".. -<'d <.: U 'Q Q) 'Q)... Q)... ;.. Q) Q) o «>. c >. U :::: > c, U s:: -o e::,!;<; "'.. "" -"!) ;;; ö ;:; b o c::.!::: E c:: 3.:s: ::::1 'O ::-. ee :.-. Q)... H ;; c.d N.d bd i b J a 'O.. <":... c: Q) :o 1) c:: ;:;; ti :;:::; z A u er József r kath. ',) ""' -..., c: <ü U o.. d Q) 8 rj - e,.. o Birner Béa ref. 1 ai 3 4 3! Finta Sándor rkath Füöp Béa ág. h. ev. j Góri Károy ág. b. ev. 3 3 i Gras Béa rkath. ism ö 1 3 Hozmann N án dor r kath. 1 3 C) Kárpáti Lászó ág. h. ev. ' 3 Kürti Ervin izr. ] 3 3 3? Lőrincz Ferenc rkath Merényi Gábor ág. h ev. 1 1 Monár Lászó rkath. 1 3 Nagy Döme rkath. 1 1 N érne th István ág. h ev Ro József rkatb. ism Schneider Ferenc rkath. ism. '! Scböber Lajos ág. h. ev. ism Schwarcz Károy izr Seyd Ernő rkatb. 1 3 R 3 0 Tasebner Béa ág. b. ev Thurner János rkatb Wiedner János rkath. 1 1 ] 1 Zwj nz Ernő rkath '-' v

25 A tanuó neve Osztáyfőnök: 6 II. B) osztáy. Katona Ferenc. - -= :.... >'...,. > á w :... <e... o '"' Q) Q) > < ': N ;..., Q) 8 ai b! -Q :d "' p: N ';e' cn... ;::; s ee..!::...,. "' s O Q) 'O Q) '"' o... Q).....!:: E -5!:P "' "' o U ;::; ee..., <e ;: >. b! ód E 'O., o < b J...:> -Q Q) :o C: N ;::; Q "' :::; ::> z E-< (J) r:i F- o Cmarits János rkath. 3 a Csizmadia Lajos r ka h. 1 1 Czobor Jenő rkatb Fascbing Károy rkath. 3 5 Füöp József r kath. 3 Goubich József rkath Harmuth Károy rkath. ism Horváth Je n ő rkath. 1 Lájber Ferenc rkath Lioberger Frigves ág. h. ev s Metykó István rkatb. 1 Németh Ottó rkath C)... 3 Saamon Miháy ág. h. ev ' Schi Gyua rkath. ism ö Schosser Gusztáv ág. h. ev Schrantz Mátyás ág. h. ev. ism. Schuster József rkatb Stöckert Ignác rkath Strob Ferenc rkath. ism usik Zotán rkath. ism Szabó Károy rkath. 1 J 1 C) J Tr ac k Károy ág. h. ev W eidinger Ernő r kath

26 7 III. A) osztáy Osztá yfőn ök : Dr. Stodoni Gyua. A tanuó neve Augusztin Kurt rkatb. f3ignio ImrP. rkath. ism. Ees Lászó rkath. Füredi-cbneider M. ág. h ev. 5 Geencsér Sándor rkath. Graff Károy rkath. Haer János rkath. Horváth Jenő rkath. Kurdi Miháy rkath. 10 Manninger Rezsó ág. b. ev. Mascher Gyua rkatb. Megyesi Gyua rkath. Rockenbauer János rkath. 8tesse Lászó izr. J 5 Szaay Rezső r kath. Székey István rkath. Szöke Ljos rkath. Teicher Károy ág. b. ev. Temin Károy rkatb. 0 Törzsök Pá rkatb. Varga ászó rkatb. Varjú AkJs rkatb. Water Nándor 4g. h. ev. Widzeisz János ág. b. ev. '5 Zoschan Károy izr. Q ö t t R 3 ] ' j J J 3 R

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 53_ sz_,,,, ERTESITOJE AZ 192728. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 1928. VITÉZ TÓTH ALAJOS KÖNYVNYOMDAI MÜINTÉZETE. . Az 192728*

Részletesebben

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FÖREÁ.LISKOLA 49IK ÉVI ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.. A soproni áami Széchenyi István főreáiskoa mutjának rövid kivonata.

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. Budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatoság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 60. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 934/35. ISKOLAI ÉVRŐL.. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 935. R.\BAKÖZI

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK ÉRTESÍTÖJ E AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: RODT LAJOS,. IGAZGATÓ Soproni m. kir. áami föreáiskoa. ' a r _rt.szak ~c.t~.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE S zombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 65. SZÁMU EVKONYVE Az 193940. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

~ ERTESITO)E ~ ~l ~ ~ AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRÖL. ~ ~ ~ ~ ~ ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ o IGAZGATÓ. ~ ~ ~ ~ ~ ~,,,, ~ ~ SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA ~ O ~ D

~ ERTESITO)E ~ ~l ~ ~ AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRÖL. ~ ~ ~ ~ ~ ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ o IGAZGATÓ. ~ ~ ~ ~ ~ ~,,,, ~ ~ SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA ~ O ~ D 000000000 c::i D D A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA D 50-IK ÉVI D,,,, ERTESITO)E O AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRÖL. D O D SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ o IGAZGATÓ. c: o O D D o o SOPRON, 1925. O

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/.

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , , . I f,- ~ l~ ( #-/. A SOPRONI MAGY. KIR., ", ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK ÉRTESITŐJE AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ~!Pf';-t.'!.! ; wr. eo-o--... ~~~..,..,_... 8atttaJaa t u.. I f,- ~ -----1 ~ ( #-/. ~,.ff! 40 KÖZLI :

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz.,,,, ERTESITO E AZ 936-37. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYIISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 56. sz. ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYIISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 56. sz. ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYIISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 56. sz.,,,, ERTESITOJE AZ 1930/31. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müitézete 193 1. A soproni

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ.

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM, 61. SZ.,,, ERTESITO E AZ 193.5!36. ISKOL.~I ÉVRŐL. SZERKESZTETTE :., LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:-

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. fr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ' XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: ' WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn)

Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn) Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn) -10 2018.08.23 cs -9 2018.08.24 p -8 2018.08.25 szo -7 2018.08.26 v -6 2018.08.27 h -5 2018.08.28 k -4 2018.08.29 sze -3 2018.08.30 cs -2 2018.08.31

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Kelt: 2014. augusztus 29. P R O G R A M T E R V 2014-2015. TANÉV A tanév rendje A tanév: 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31. 180 tanítási nap A tanítási év: 2014.

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben