ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ."

Átírás

1 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FÖREÁ.LISKOLA 49IK ÉVI ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.. A soproni áami Széchenyi István főreáiskoa mutjának rövid kivonata. Az 1836ban megnyit két osztáyos evang. reáiskoa és az 1850ben megnyit két osztáyos kath. reáiskoa ög8ban egyesüt és községi reáiskoává aakut. A kó'zségi főretízisko a 1868 október én nyit meg egyeőre 3 osztáya, de már 1869ben 4, 1870ben 5, 1871ben 6 osztáyuvá egészittetett ki. A V. K. M évi junius hó 8án ket számu rendeete a reáiskoákat 8 osztáyuvá aakitotta ; ennek megfeeiően a soproni k.özségi főreáiskoa 1875ben 7, 1876ban 8 osztáyuvá bővüt. Az eső rettségi vizsgáat 1877 junius 25én vot. Az iskoának áttmosiása Tréfort Agoston vaás és közoktatásügyi miníszter, Sopron város az időben országgyüési képviseőjének közremüködése foytán történt és pedig 1876 ;'a1ntár 1tő kezdődőeg. Az iskoa eheyezését ietőeg az evang. reáiskoa 1836tó 1St9ig az ev. yceumban, 1849tő 1853ig a szentgyörgyutcai Eggenbergfée házban, 1853tó 1868ig a szomszédos Löffehozfée házban vot eheyezve. A kath. reáiskoa tő 1856ig a Városmajorban müködött. 1857tő kezdve a város az iskoát az u. n. városi eemi iskoai épüetben heyezte e, ameybő később todásokka és átaakitásokka a mai főreáiskoai épüet keetkezett. Ugyanitt vot eheyezve 1868tó kezdve a községi főreáiskoa is. Az épüetnek Kaszinó feói szárnya 1872ben épüt ki. Amikor az iskoa 1876ban ájamivá ett, csak a födszint és második emeet heyiségeit fogahatta e, az egész e ső emeet továbbra is a kath. eemi iskoáé maradt 1891 december 2tig január 1ve az egész épüet az á. föreáiskoának adatott át, egyutta az áam és város kötségén átaakíttatott Jeen aakjában és nagyrészt beosztásában is 1893 szeptembe én készüt e. Az iskoa nevére vonatkozóag a V. K. M évi május hó 24én ket 64408/V. sz. r. erendete, hogy az intézet az tanévtó kezdődőeg a következőképen neveztessék e: "Soproni áami Széchenyi István f'őreáiskoa". Nagy jeentőségü esemény a reáiskoák történetében az éetbeéptetett évi XI. tc. 16. a, amey a fiuközépiskoai érettségi bizonyítványnak vaamennyi főiskoára, i e tőeg a főiskoák vaamennyi szakjára vaó egységes jogositását törvényesitette. A középiskoák (gimnázium, reáiskoa és reágimnázium) ezen tejes egyenjogosítása a reáiskoa régi séremét végeg megszüntette. c :a

2 II. Az tanév története. Az tanév szabáyos efoyásu vot. A tanítást rendes időben kezdhettük meg, rendes időben fejeztük be; a tanítás foytonásságát egész éven át megszakítás nékü sikerüt biztositani. Az I. osztáyba épni szándékozó tanuókfevétei vizsgáatát június és augusztus napjain tartottuk. A vizsgáó bizottság tagjai Lauringer Ernő igazgató enökete meett Dr. Stodoni Gyua c. igazgató és Merényi Gábor tanár votak. Jeentkezett 75 tanuó. Megfeet: 62. nem feet meg 13 tanuó. A javító küönbözeti és pótó vizsgáatok augusztus 31., a magánvizsgáatok szeptember napjain votak. Á beiratások szeptember 1., 3., és 4. napjain történtek, a tanévet megnyitó Veni Sancte szeptember 4én vot; a rendes tanítás szeptember 6án kezdődött meg. A taniri testüet. Az iskoai év foyamán a tanári testüetben a következő vátozások történtek: Seemann Kámán c. középiskoai igazgatót a nm. V. K. M június végén saját kéremére nyugaomba heyezte. Seemann Kámán nagy érdemeit, ameyeket. iskoánk feendítése és jó hírnevének emeése érdekében kifejtett, Lauringer Ernő igazgató már az június 30án tartott záróértekezeten métatta és jegyzőkönyvbe fogatatta, de tejes eismerését nyivánította a nm. V. K. M. is. Dsida Ottó tanker. kir. főigazgató úr az május 7 én tartott értekezetén a következöképen emékezett meg Seematín Kámán munkásságáró: "Seemann Kdmdn c. igazgató, rendes tanárt 40 évi áami szogáat után a nm. V. K. M nyugdíjazta. Ahhoz az eismerő és köszönö irathoz, ameyet kedves kartársunk ez akaomma a miniszter úrtó kapott, nem a sabonos bucsúztató szavaknak, hanem a méyen érzett háának, köszönetnek és a szív méyébő fakadó egbensőbb, egmeegebb jókivánatoknak ke részünkrő ezutta is csatakozniok, mert egy emberötőn át szakadatanu gyakorot egszebb kartársi, tanári, neveői és oktatói érdemek eismerésérő van szó. Hosszú pedagógiai páyájának nagy részét 28 évet enné az intézetné tötötte az igazgató úr, aho kiváó sikerei a rajzoktatás terén, redkívü finom ta pintata a kartársakka vaó érintkezésben, a tanuókka szemben is mindig megőrzött nyugodt, eőkeő modora feejthetetenné teszik emékét. Őszinte szeretette és nagyrabecsüéssei kivánjuk számára amindenható bőséges ádását, hogy az oyannyira megérdemet nyugaom éveit miné tovább: miné jobb egészségben és bőséges eki örömök közt töthesse."

3 Katona Ferenc szatmárnémeti kir. kath. főgimnáziumi atintörténet szakos meneküt rendes tanárt a nm. V. K. M szept. 22én ket V. sz. rendeetéve intézetünkhöz heyezte; áását december hó közepén fogata e. A tanári értekezetek száma öszesen 18 vot, és pedig 10 rendes és 8 rendkívüi. A Rendtartás értemében november 26án tartottuk iskoánkban az ötödik szüöi értekezetet. Ezen akaomma Fuchs Rezső tanár a "nyevtanításró" tartott érdekes eőadást. A hatodik szüői értekezet ápriis 8án vot, ameyen Dr. Szivási Gyua iskoa orvos "a tápákozás ujabb irányeveit" fejtegette a hagatóság figyeimét mindvégig ekötő módon 1 tanuságosan. Hivataos átogatását mtgos. Dsida Ottó tanker. kir. főigazgató úr május 26. napjain végezte. Tapasztaatai a május 7én tartott értekezeten közöte a tanári testüette. Ataában véve tejes eismerését fejezte ki az intézetben foyó eredrr1ényes munkáró jún. I 6án Strömpe jános min. szám v. I. o. főtanácsos, vizsgáóbiztos az iskoa pénz és vagyon kezeését vizsgáta feü; úgy a pénzkezeés t, mint az ingó vagyon tárgyakró és feszereésrő vezetett etárakat tejes rendben taáta.. A tanuók. Vaási köteességét minden feekezetü tanuó tejesítette. A róm. kath. tanuók minden vasár és ünnepnapon szentmisét s azonkivü vasárnap szentbeszédet is hagattak. Az iskoai év foyamán összesen négyszer járutak a szentgyónáshoz és ádozáshoz. A nem róm. kath. vaásu tanuók is feeke_zetük ekészének és hitoktatójának utasítása szerint jártak e vaási köteességük tejesítésében. A tanítás a V. K. M évi október 27én ket /V. számu rendeete értemében minden nap imáva kezdődött és imáva fej ező dq tt be. A tanítás eöirt anyagát minden osztáyban evégeztük. A tanuók fegyemezettsége een átaában nagyobb kifogás nem emehető. A rendkivüi tárgyak közü a atin nyevet az VVIII., az egészségtant a VII., a svédtornát az IIII., a vívást a IV VIII. osztáyban tanuták a tanuók. A atin nyevet Emmer József és Katona Ferenc, az egészségtant Dr. Szivási Gyua iskoaorvos, a svédtornát és vívást Gruber Gyua tanár tanították. A karénekben résztvett 65 tanuó Koer Gusztáv tanár vezetése aatt. A róm. kath. énekoktatás, vaamint az ezze szaros összefüggésben evő tempomi ének feendüését Tormássy Artur róm. kath. bitoktató ügybuzgóságán kivü esősorban Schotz Meanie urieánynak köszönheti intézetünk, aki ebben az évben is ritka odaadássa, müvészi zenei szakérteemme, nagy ádozatkészségge és tejesen önzetenü kisérte orgon á minden akaomma a róm. kath. tanuók énekét, amiért neki az igazgatóság e heyütt is háás öszönetet mond. Votak még bioógiai gyakoratok is Gerő Arpád tanár vezetése meett. g

4 Az ifjúsági BerzsenyiOnképzókör szeptember 29én aakut meg. Tanári vezetője ez évben s dr. Stodoni Gyua c. igazgató vot; ifjúsági enöke Domokos Sándor, VIII. o. t., főtitkára Winker Oszkár VII., főjegyzője Hoffmann Frigyes VII., főkönyvtárasa Friedrich Károy VIII., főpénztárosa pedig Sebesta Ferenc VII. osztáyu tanuők votae Összesen 18 gyüést tartott, köztük 3 ünnepi gyűést és pedig október 6án, március 15 én és junius 1.én Madách emékére. Működése körébe a magyarnyevű szavaatokon, feovasásokon és kritikán kivü a zenét és az idegen nyeven vaó ezavaást is bevonta A Körnek rendes tagjai az VVIII. osztáyu tanuők otak, de kivétekép vendég gyanánt asóbb osztáyu tanuó is szerepet. A Kör részérő rendezett versenyszavaáson az eső és harmadik díjat Drucker József VIII. osztáyu tanuó a második díjat pedig Gaus Sándor VI. osztáyu tanuó nyerte e. A szépirodami páyázaton az eső díjat Székí János VII., a második és harmadik díjat pedig Domokos Sándor VIII. osztáyu tanuónak ítéte oda a bizottság. A nyertesek könyvjutaomban részesütek; a könyveket az intézet igae;gatója a tanév záróünnepéyén szeméyesen nyujtotta át. A minden évben szokásos rajz és bioógiai kiditást junius 19. és 22. napjain tartottuic A kiáítást ebben az évben is nagyszámú érdekődő, öztük neves szakemberek is szemiéiték végig és úgy az intézet igazgatóságának, vaamint a vezető szaktanároknak (Faragó, Gerő, Horváth, Janesitz, Merényi) őszinte eismerésükke adóztak. Az iskoa épüete és tantermei az óriási összegeket feemésztő kötségek miatt csak részben votak tatarozhatók. / Az tanév foyamán tatarozási és javítási kötség eimén az áam Kt utat 'ki az intézetnek. Az áam áta küönfée átaány fejében kiutat összeg 4, K vot. A téi hónapokban akamazott ki segítőfütőnapszámos díjazására 1, K utatatott ki. Testneveés. Minden akamat fehasznátuk, hogy tanítványaink testi erejét, ügyességét és egészségét fejesszük. A köteező tornaórákon kívű ehetőség szerint a sportnak több ágát művetük, meyekke ifjuságunk a Tornakörön beü fogakozott. A Tornakör e cébó az 1923/24. tanév foyamán két nyivános tornaünnepéyt, két vivóversenyt, házi torna és athétikai versenyt, mezei futóversenyt, házi uszóversenyt, barátságos futbamérkőzéseket és egy kerékpár versenyt rendezett. A Tornakör eső nyivános tornaünnepéyét 10 programmszámma okt. 15én tartotta 73 köritag részvéteéve. A kitünően sikerüt ünnepéyt nagyszámu közönség nézte végig és hatamas tapssa jutamazta a résztvevők szabatos, precíz, fegyeemme és kifogástaan testtartássa végzett szép gyakoratait. A nyivános évzáró tornaünnepéyét jún. 3án rendezte a Tornakör 86 résztvevőve 9 programmszámma az esőhöz hasonó sikerre. Ezen az ünnepéyen kerüt eőször

5 edöntésre a kör tornászbajnoksága ovon, koráton és nyujtón. A Tornakör eső tornászbajnoka évre Kausz Róbert VII. o. t. ett 40 pont. 2. G esemann J. és Sebesta F. VII. o. 38 pont. 3. Sántha F VIII. o pont. 4. Krétai J. VI. o. 34 pont. A házi torna és vivóverseny. 1f)23. dec. 19 én 78 résztvevőve a közös szabadgyakoratok, az IIV. osztáyuak paánkgyakoratai és székeken végzett guái után foyt e a következő eredménnye: Póznamászásban esők ettk Metykó L. III. A), Titt H. III. A, Schier J. I"'v. o., Gonda A. V. o., Kausz R. VII. o. és Mohácsi J. VIII. o. A III IV. o. győztesek döntőmászásban Titt H., a feső osztáyokéban Kausz R. ett eső. Heybő vaó távougrásban győztek Skubics S és Bruckbauer R VIII. o., Kausz R. VII. o., Spitzer Gy. VI. o., Fodor I. V. o., A szertornázásban kitüntek: Erdei F. VIII. o, Nitsch E. VII. o., Rheim S. és Spitzer Gy. VI. o., Freyberger J. Linzbauer A., Neuwirth J. és Schwarz A. IV. o., Metykó L, Vajdits B., Kremser A. I. o, Weiszenbeck V. Nitsch E., Reinecker J. IL o. A versenyvivásban (körmérkőzés) 1. Kausz R. VII. o. 6. győzeem me, 2. Schwabbauer O. VII. o. 4 gy., 3. P.rutkay J. VI. o. 4. gy., 4. Kausz. J. VI. o. 4. gy., 5. Gyuay J. VII. o. 5. gy. A 2 km. mezei jutóverseny a kör mezei futóbajnokságáért máj. 13án a bécsi domb hegyesvögyes nehéz terepén a követk ező eredménnye végződött: Az évi bajnok Pá József VI. o. ett 7 p. 17 mp. aatt, 2. Brüszt J. VII. o., 3. Grünfed E. VII. o., 4. Trittremme F. VI. o., 5. Götz R. VL o. A nyivános vívóverseny jún. án és jún. 3án tartott tornaünnepéy keretébn foyt e. Jún. 2án a 14 vivó iskoavivása után a versenyben a kör vivóbaj!!okságáért résztvett 5 vívónak 7 mérkőzését, jún. 3iki tornaünnepéyen pedig a hátraevő 3 mérkőzését tartottuk meg. A kör eső vivőbajnoka évre Schwabbauer Oszkár VII. o. ett 4 győzeemme, 2. Kausz R. VII. o. 3 gy., 3. Prutkay J. VI. o. gy., 4. Drach L. VII. o. 1 gy. Az jún. 18án tartott házi atétikai versenyen a súydobásban VVII. o. részére 1. Kausz R. VII. 838 cm.," 2. Kheim S. IV. o. 797 cm., 3. Winker O. VII. o. 774 cm. 60 m. síkfutás III. o. részére 1. Székey G. IL A) 8 mp, 2. Hozschuster Gy. II. A), 3. Voi th R. I. B). 100 m. síkfutás VVIII. o. részére 1. Brüszt J. VII o mp., 2'. Kheim S. VI. o. 800 m. síkfutás V VIII. részére 1. Brüszt J. VII. o. 2. p. 23 mp., 2. Grünfed E. VII. o. Távougrás VVIII, o. részére Kheim S. VI. o. 510 cm. Távougrás III. o. részére 1. Székey G. II. A) 356 cm., 2. Hozschuster Gy. II. A) 321 cm., 3. Gerstenkorn J. I. B) 317 cm. Az 5 km. országuti kerékpárversenyt a bencés főgimnáziumma jún. 19én a bécsi uton tartottuk meg. 1. Rejpá J. gimn., 2. Kheim S. főreá. Uszóversenyét a Tornakör jún. 20án rendezte. Az I II. o. részére: I. 50. m. uszás. Richy R. II. A) 47 mp., 2. Last V. II. A), 3. Han tk e F. II. B). A IIIIV. o. részére: II. 50. m. meuszás 1. Gabnai F. IV. o. 50., 2. Scheffer K. III. B), 3. Vajdits B. i. B). III. 50. m. hátuszás. Scheffer K. III. B) 1 p. 11 mp. IV. 50 5

6 6 m. gyorsuszás 1. Kein E III. B) 52 4 / 5 mp., 2. Vajdits B. III. B), V. Müugrás 1. Weisenbeck V. II. A) 34 pont, 2. Vajdits B. III. B), 3. Last V.. A). Az VVIII. o. részére: VI. 100 m. gyorsuszás 1. Jager E. V. o. 1 p. 30 mp.. 2. Grünfed F. VII. o / 5 mp., 2. Kheim S. VI. o. 3. Kausz J. VI. o. VIII 50 m. }.átonuszás 1. Kheim S. VI. o 42 1/ 3 mp., 2. Kausz R. VII o. 3. Friedrich R. V. o. IX. Müugrás 1. Kausz R. VIII. o. 21 pont, Prutkay J. VI o. X. 3 X 50 m. stafétauszás (hát, me, gyors). 1. a VII. oszt. (Grünfed, Kausz, Kövesi 2 p. 18 mp.). 2. a VI. oszt. (Rosen berg, Kheim. Szukits). XI. 10X60 m. stafétauszás a Tornakör A és B csapatai között.. a B csapat 7 p / 3 mp. XII. 50. m. vigaszverseny IIIV. o. részére 1. Szukits B)!I. 59 a/ 5 mp. XIII. 50 m. vigaszverseny VVI. o. részére 1. Gausz S. VI. o. 49 mp. 2. Sebesta F. VII. o., 3. Fodor I. V. o. XIV. Vizipóó a Tornakör A és csapatai között. Az A csapat győzött B :0. Futba: Reá III IV. Á. po g. ik. 3: 1, Bencés VVIII. Főreá VVIII. O: 2, Baatonfüredi SC. Fő reá 2: 4. A versenyekben a heyezettek és pedig a bajnokságot nyertek a Tornakör pakettjét kapják bajnoki szaagon, a többiek a Tornakor érempakettjét vagy okeveet nyertek. G. Gy. Az ifjusági sakkverseny a karácsony és husvét közötti időben foyt e Fuchs, J anesitz és Dr. Winker tanárok vezetése és feügyeete meett. A versenyen 23 tanuó vett részt. Es ett Erdei Ferenc VIII. második Barta Ferenc VI., harmadik Gesemann István VII. o. t. Iskoai ünnepéyek votak sze p tember 5én a tanítás megnyitásakor, október 6án a nemzet vértanuinak és március 15én az évi szabadság eszméinek emékére, végü junius 29én a tanév bezárásakor. A reáiskoa hagyományos juniáisát e hó 14én tartottuk. A tanuók az igazgató és tanáraik vezetése meett regge a Burgstara rándutak ki, ahonnét épen gyönyörü kiátás nyit a közei Fertőre, a távoi tiág és Somyóhegyekre, vaamint a szomszéd osztrák Apesekre. Miután a tanuök itt kissé pihentek, Lauringer Ernő igazgató megmagyarázta nekik a Burgsta praehistorikus heyének kuturtörténeti fontosságát. Visszafeé déeőtt fé 12 órakor indutak a tanuók s 1 órakor a Várisra érkeztek, aho a tanuók áta ügyesen készített és szépen díszített ombos sátrakban ebéd várt rájuk. A hirteen kerekedett hatamas záporeső een részben a sátrakban, részben pedig a köze fekvő Benkőfée vendégőben keett menedéket keresni. A hatamas zápor, mey órákon át zuhogott, a tanuók jókedvét nem ohasztotta e. Estefeé már a szüők és hozzátartozóik, az intézet régi tanítványai, a város pogársága is tekintéyes számban megjeentek a városigeti vendégőben. Fokozta a hanguatot a Turuuribanda megérkezése, meynek tagai minden eenszogátatfis nékü szép hangversenyt rendeztek, sőt az ifjúságot táncra perdítettéc A muatság a egjobb hanguatban pontban éjfékor véget ért. A juníáis fő

7 rendezője Koer Gusz,táv tanár vot, aki meett küönösen Fuchs Rezső és fjerő Arpád tanárok fáradoztak egtöbbet. Az erköcsieg jó de a közbejött esős időjárás miatt anyagiag ro érséketen sikerüt juniáis tisztajövedemét1, Kt az iskoa zongoraaapjára fordítottuk. A szertárak gyarapodása a beszerzés nehézségei és az egyre fokozódó drágaság miatt nem ehetett jeentős. A tanári könyvtár 149 drbba 1, K, az ifjusági könyvtár 53 drbba K, a történemi szertár 17 drbba K, a födrajzi szertár 4 drbba K, a vegytani szertár 1 drbba 675 OOO K, az ének és zeneszertár 6 drbba Kértékben gyarapodott. Gyűjtések. A tanuók ádo;:atkészségébő a Segéyegyesüeti gyüjtést nem számítva osztáygyüjtás eimén K gyüt össze jótékony céra. Ebbő és a mut évbő maradt 1569 Kbó Kt a soproni siketnémaintézet, K t a soproni magyar óvoda, Kt a soproni városszépítőegyesüet, Kt a József kir. herceg tüdőszanatorium, Kt az Országos Gyermekszanatorium, Kt a Keresztény szeretet országos gyermekvédő müre Esztergom; Kt az Ifjuvakok szon1batheyi intézete Kt aszt. Józsefotthon Erzsébetfava javára juttattunk; Kt két szegénysorsu reáiskoai tanuó féévi tandíjának kifizetésére, Kt négy szegénysorsu reáiskoai tanuó tanumányi kiránduási kötségeinek fedezésére, Kt négy darab jutaomkönyv véteére, 15Q.OOO Kt szegénysorsu, jóviseetü és jóeőmeneteü tanuók jutamazására fordítottunk. A számadá. sokat az osztáyfőnökök küönküön, továbbá Faragó József és Schüger Mikós tanárok vizsgáták feü, azokat tejes rendben tá á ták. Jutamak, ösztöndíjak. A Deák Ferencösztöndíj, Révész Jánosösztöndíj és Hadiköcsönaap K kamatait az össeg csekéysége miatt ebben a tanévben nem osztottuk ki. Ugyanezen okbó nem kerütek kiosztásra a Martini, Uber, Ro senfed J aka b és Katain ösztöndíjak karnatal Az évben érettségit tett tanuók pünkösdvasárnapi taákozásuk akamáva Kt adtak át az igazgatóságnak azza a kéreemme, hogy annak egyik része a tanári könyvtár gyarapitására, másik része pedig szegénysorsu, szorgamas tanuók jutamazására fordíttassék. A tanári testüet ezt a és az osztáygyüjtésekbő maradt , összesen K t a kö, vetkező öt tanuónak ítéte meg egyenő részetekben jutamu: Svetik Ferenc IL B) osztáyu, J ager Oi vér HL A) osztáyu, Thirring János III. A) osztáyu, Mátrai Lászó IV. osztáyu, Schwabbauer Herbert V. osztáyn és Deutsch Mór VI. osztáyu tanuókv ak. Teper Lajos úr öt darab ezüst Kt adott át az igazgatóságnak egy német : anyanyevü, de a magyar történeem tanuásában egnagyobb szorgamat és eőmenetet tanusító tanuó jutamazására; a tanári testüet ezt a díjat egyhanguag Freiberger József V. osztáyu tanuónak ítéte meg. Szorgaom, 7

8 8 jóviseet és jóeőmenete eismeréseü! könyvjutaomban részesütek a következő tanuók: Waszarits Lajo8 II. B) osztáyu,. Wiese Gábor III. A) osztáyu és Scheffer Károy III. B) osztáyu tanuók. Segéyezés. A szegépysorsu tanuók anyagi heyzetének javításáró, vaamint az évrőévre suyosabban érezhető tankönyvhiány pótásáró az intézet keretében fennáó Segéyegyesüet gondoskodott. Tisztikara következő : Enök : Lauringer Ernő igazgató, aenök: Schwarz Károy, jegyző : Dr. Ágh Lajos, pénztáros : Barta Miksa, könyvtáros: Horváth József; váasztmányi tagok: Beer Ede, Groszner Pá, Horváth Rezső, Karner Lajos, Dr. Gaus Sándor, Merényi Gábor, Schaffer Anta, Dr. Scheff er Oszkár, Seemann Kámán, Dr. Stran er Gyu a, Varga Ferenc. Az ügyek eintézése céjábó az egyesüet egy váasztmányi és egy közgyüést tartott, amikor a pénztárvizsgáók is megtették ama jeentésüket, hogy mindent a egnagyobb rendben taátak. Ugyanekkor Barta Miksa pénztáros bemutatta számadásait és az évi kötségvetést. A Segéyegyesüet bevétee ben összesen 6, K. Kiadás: K könyvek köt.ése és beszerzése, 2, K segéyezés, 100 OOO K egyéb kiadások. Az tanév foyamán a következő ajándékok foytak be: tanuók gyüjtése : 4, K, könyvtáros gyüjtése: 1, K, Nagycenki cukorgyár ado!iánya: K, Petőházi cukorgyár: 30 OOO K, Füzy Zotán: 10 OOO K, Soproni Hitebank: K, Sopronvárosi Forgami Bank: K, Hackstock Károy: K, Szemes Zotán: 6500 K. magántanuók után befizetett Enöki díj : K, reáiskoai igazgatóság gyüjtése: K. FogadJák a nemesekü adakozók a Segéyegyesüet háás köszönetét. Anyagi segéyben részesüt 23 tanuó 2, K értékben; a segéyek nagysága K vot. A Segéyegyesüet igen nagy gondot fordított a Segéykönyvtár gyarapítására, mert a tanuók a könyveket csak!ehezen és igen drágán tudják beszerezni. Uj könyvek beszerzésére, ietve könyvek rendbehozására Kt fordítottunk.. Még így is csak nagy nehézségekke sikerüt az igények métányos kieégítése. A Segéyegyesüet könyvtárábó minden szegénysorsa tanuó részesüt könyvkedvezményben és pedig összesen 1408 kötet könyvet kaptak ki a tanuók. Isméteve kérjük a szüőket és a tanuókat, hasznát könyveiket adományozzák a Segéyegyesüet könyvtárának, hogy onnan veük a tanuókat segéyezhessük. A Segéyegyesüet vagyona: 2, K, a Betegszobaaa pé: K. Kiránduások. Az tanévben a növekedő drágaság dacára a tanumányi kiránduásokat intézetünk hagyományos szeeméhez híven újra programmba vettük. Votak kisebb szaktárgyi és egy egész, sőt ötnapos tanumányi kiránduás is.

9 A) Szaktárgyi kiránduások: Az I. és IL osztáyok tavaszi és őszi forisztikai kiránduáson votak Gerő és Német tanárokka. Födrajzi kiránduásra Koer és Katona tanárok vezették őket. A III. A) és B) osztáy a Dudeszerdőben vot Dr. Winker tanár vezetése meett. A VI. osztáy a tégagyárakat, vizmüveket és városi jéggyárat tekintette meg Német Vimos tanár vezetése meett. A VII. osztáy tanuóinak Dr. Szivási Gyua egészségtantanár és iskoaorvos a soproni tejgazdasági r.t..üzemét mutatta be és magyarázta meg. A IV., VI., VII., VIII. Osztáy0k Janesitz és Horváth tanárok vezetése meett a perspektivikus ismeretek szabadban vaó gyakorása és a küön.böző stiusban késziit épüétek megismerése céjábó többízben votak szabadkézi rajzi szaktárgyi kiránduáson. A VIII. osztáy tanuói a soproni viamos központot tekintették meg s egy esti kiránduáson a csiagos égbotot tanumányozták; mindkettőt Barta tanár vezette. ' B) Tanumányi kiránduások. A 1V. és V. osztáyok tanuói Lauringer Ernő igazgató és Fuchs Rezső tanár vezetóe meett május hó 28án Kőszegen votak, ahoj a Szabóhegy, Oház, Hétforrás és a Kiráyvögyi kiránduás után a város nevezetességeit tekintették meg. A kiránduók regge 5 órakor indutak a Déi vasuton Szombatheyen át, fé 9 órakor Kőszegre érkeztek.s onnét déután 4 órakor visszautazva este fé 8 órakor ismét.sopronban votak A VI. és VII. osztáy 46 tanuója Gerő Árpád és Német Vimos tanárok vezetése meett május hó 2530ig ötnapos tanumányi kiránduáson vett részt. Az eső nap Szombatheyen tet e,.aho Kiskos István pogármester, Dr. Tuoner Károy á. eánygimnáziumi igazgató, Haász Viktor főreáiskoai tanár, mindent ekövettek, hogy a tanuók rövid idő aatt sokat ássanak. A Sz. A. K. is vendégü! átta a fiukat, n1ey akaomma.a tatabányaikka vaó footbamérkőzést végignézték. A második napon az ajkai üveggyárban, déután pedig a városődi kőedénygyárban igen;tanuságos ;üzem eket átogattak meg a kiránduók A harmadik nap Baatonamádiban, a negyedik Baatonfüreden tet e; feedheteten szives fogadtatásban részesütek itt anuóink, amiért Btinzey Auré és Urhegyi Jenő fürdöigazgató uraknak e heyütt is háás köszönetet mondunk. Leírhatatan vot a ekesedés, amit a Baaton szeméete a tanuóinkban ketett, a pompás időjárás csak fokozta a hatást;,csónakázásban és fürdésben vot bőven részük. Visszautazásközben egy fénapot Veszprémben tötöttek; Győrött is vot annyi idő, hogy a nevezetesebb középüeteket megnézhették. Egészségügyi áapot. A tanuók egészségügyi áapota az egész iskoai évben átaában kieégítő vot. Szegénysorsu beteg tanuóinkat dr. Szivási Gyua iskoai orvos díjtaanu kezete. Dr. Pokorny Róbert városi tisztifőorvos is megvizsgáta a tanuókat, ragáyos szembajban szenvedőt nem taát; 57 tanuónkat dr. Kund Vimos városi tisztiorvos újraototta. 9

10 10 Az iskoai év bezárása. A rendes eőadások a VIII. osztáyban május 5én, az L VII. osztáyban junius 12én fejeződtek be. Az osztáyvizsgáatok a VIII. osztáyban május 713., a tanévvégi összefogaások LVII. osztáyban ju!.ius 13. és 22ike közt foytak. A magánvizsgáatokat junius napjaip. tartottu{. Az évzáró Te Deum junius 29én vot. Erettségi vizsgáatok. Az érettségi írásbei vizsgáatokat május hó 19én, 20án és 21én, a szóbei vizsgáatokat pedig Dsida Ottó, tankerüeti kir. főigazgató enökete meett junius 4én, 5én és 6án tartottuk meg. Jeentkezett 23 nyivános, 1 ismétő, 1 javító érettségi vizsgáatra bocsátott, összesen 25 tanuó. Jeesen érett e:t 1, jó érett 7, érett 12, szeptember havi javítóvizsgáatra utasíttatott 5 tanuó. eesen érett: Sebesinger t'á. jó érettek : Domokos Sándor, Erdei Ferenc, Friedrich Károy, Greiinge Rezső, Jungreisz Lajos, Német Gábor, Rosensting Anta. Erettek : Oruckcr József, Friedmann Ernő, Hauser Béa, Karner Ödön, Krernser Rezső, Mohácsi István, Rajkai Pá, Roisz Vimos, Sántha Ferenc, Skubi.:!s Sándor, Spitzer Lipót, Stader György. t:: z:>

11 III. A tanári testüet tagjai az iskoai évben. E ködik m Hány év ófa níü ini tanár? E ' a: Név és minöség Szak, 1' 1' Ez évben mit anitott, 11 Egyéb iskoai "o tárgyai o o.c.:.::..:a.c: fa s:::... c :c.. ca..;::! mey osztáyokban? efogatsága C "'....c "C> o >, ] (/) :'::.. "' =...,.. eu = "". > "<'' c c 1 Laurioger Eroö tört. födr tört. VI. o. 3 Az ifjusági Segéy igazgató e gysüe enöke A JI. A. o. fő nöke, r. tanár néme IL A. o. süet jegyzöje Dr. Ágh Lajos magyar II.A.. III.A.JV. o. 2 magy. ném az ifj. Segéyegye Barta Miksa math.. B. VI., VII. o. 3 math. fiz szartár ö 4 A VII. o. fönöke. a fizikai r. t!nár fiz. VII., VIi. o. re, az Ifj. Segéy egyesüe pénztárasa magyar. B. o., ném. h. tanár V. o. Emmer József ném. atin B. o., atin VI)., 19 Az I. B. o. fő nöke 5 farag ó Jómf math. ábr. 30 math. L A.,. A., V. 16 Az V. o. főnöke. r. tanár geom. fiz. ábr. geom. VII. A geom. szerár ő r e 6 fuchs Rezsö némaraneia néme III. A. IV. 18 A IV. o. főnöke. h. tanár francia III. A., IV., VII. A tanári könyvtár ő re term. rajz. BIA:; V., VI. o., vegyan VII. A ermészerejzi r. tanár o. bio. gyak. V. VI. o. szerár ő r e 7 ierö Árpád term. vegy szépirás. B. o. 8 Gr uber Gy ur a torna 23 '22 5 torna 1. VIIJ. o. 22 A tornaszertár ő r e. r. tornatanár Tornakör v eze t ője. 9 Herczeg ADai magy.ném. 2 magy. II. B.,. B. V o. 16 r. tanár német II. B., o Horváth József műv.és mér. geom. A., II. A. III. B. A szabadkézi raizmrfár öre szabadkézi rajz III. A., 18 Az Ifj. Segéyegyasüaf r. tanár rajz 18 I. B., V. VII. könyvtárosa r. geom. 1: B.,. B., 11 Janesiz Hearik műv. és mér A. IT. B. o. fő nöke r. tanár rajz 12 Katona ferenc atintört. 18 r. tanár 4 2 szab. rajz IV., VI., VIII. szépirás A.,. B. magyar A német I. A. atin V. VI. 13 Koer Gusztáv tört.födr. r, tanár 14 Lauff fiéza ág. h. ev. tör. IV. Y. födr.. A.. B IV. o. ném. IV. o. ének 111. o. karének, VIi. o, 17 1'/, 1 1 /2 11/1 ág.h. ev.és ref.hi. I VIII. 18 ág. h. év. r. hitok. hitan o. exhor. egyh. ének 15 Merenyi Gíbor math. ábr. 18 Az ének és zene szerár ő re mah. VIi. o. á br. geem. V VIi. o. 10 A VIi. o. fönöke. r. tanár geometria r. geom. VI. o. gazgaóhryeffes. Tandijkezeé 16 Hascb füöp ném. francia f néme VIII. o., francia 17 r. tanár I. B., V., VI., VIII. o. födr. I.A., B:o:t e rm. r. tanár rajz V. VI. o., szépir. L A. őr e. Hémeth Vimos vegyt.term. Az. A. o. főnöke rajz. A. I. B. o. vegyi. 17 A vegytani szertár 18 Dr. Paták Miksa izr. hitan izr. hitinn V VITI. o. 4 Rabbi. iz r.hitokt. óraadó 19 Scbüger Mik6s math.fzi.ka math.if. B.ITI.A. JH.B.IV. 18 A Iti. B. o. fő n öke r. tanár fizika. A.,. B. o. Értekez. jegyző! 20 Sreuer Janö izr. hittan izr. hittan 1 V. o 4 izr.hitokt óraadó 21 Dr. Stodoni Gyua magy. ném magyar V.. VIT. V. o. 17 A. VI. o. f őn ö k e. az ön c.középisk.igazg német VI. VII. képzökör vezetoje 22 Dr. Szivási Gyua egészségim egészségtan V. o. 2 Iskoaorvos egészségi. tanár 23 Tormassy Artur r kath. hitan /2 rk. hittan I VIII. o. 18 rk r. hitoktató egyh. ének exh. IVIII o. u Dr. Winker Eemér tört. födrajz 5 1 /z 51/2 5'/z tört.iii.a.ii.b. V. VII. o. 18 A.. A. o. fönöka, az VIi. o. r. tanár födr. Ii.A..B., k.vi. ifj. könyv!. tör. födr. sz. öre..... z á fain k éve 5. Atisztek: 1. Kertész József r. atiszt. Szogóatainak éve Horváth Károy r. atiszt. Szogaatamak eve 12 3 Ó van Oyua r ahszt. S o g a a

12 12 IV._ A tanuók érdemjegyei *) I. A) osztáy. Osztáyfőnök : N érne t Vimos. N >...,. > :o:..., s o >. ai C) ZI b» C) C) ;; )... : >, o '«::n =e t) "'... '<'< >.... ::::! o = ::i b 2 'C c á3 '2 c. N.;e C) <D :o :,.. C) N z... t=, (!o... ex: IX/ A tanuó neve ;a >= N N <n rn ' o C) o Eo o;: o.!!! := :J U.!:::..., cd > ce 1;;1) o.:.:...,. Bagossy Zotán Birner Árpád Bognár Lászó Bujtás F erenc Breuer Miháv 2 Fak Árpád " Fekete 'ribor Fritz István R Fücsök D ezső ism Haas Károy 3 4 L.J Horváth István Horvith Zotán Iés József K apovits Ferenc Koger Miháy Ko varzik Eemér Leitgeb Afréd... 2 ' \ Lövi11ger Lászó 1 2 Neufed Imre ism O Pos ch 11 ere ne Pöttschacber Lászó Prajczer Gyua Scbmied Lászó Schwarz Pá L.J 25 Steiger Pá ' Szukits Ernő i3 2 Tban1 István ifj. Tóth Gyua 9... Thurner Miháy 2 J Zwir.z Károy ] ] 2 3 ') L.J :...J / Magántanuó: Godschmiedt E. 1sm Kimaradt: Erős József L.J / ] ] ') " L.J *) Magaviseet = pédás, 2 = jó, 3 = türhető, 4 = rossz. Osztáyzat: = jees, 2 = jó, 3 = eégséges, 4 = eégteen. Dog. küső aakja: = csinos, 2 = rendes, 3 = türhetó, 4 = rendetr n.

13 13 I. B) osztáy. Osztáyfőnök : Emmer József. A tanuó neve A bper Vimos Baog Gyua Barta Lajos Bummer Ado 5 Conrád Tibor Derdák Aajos Deutsch Simon Einbeck Ernő Farkas Győző O Feischmann Ferenc Gaesek RPzső Gerstenkorn J ÓzRef Grünwad Pá ism. Horváth Károy 15 Horváth Rezső Káspár Károy Kimár József Sz. Kiráy Béa Kausz Emi 20 Kra c ker A fr é d Machon Füöp Müner Ernő Pogárdy J e nő R1chy Emi 25 Szaay Lás1;ó Tárnok Pá Tóth Gyua Tri11k István Tschürtz Lajos 30 V o i th Rezső W eidinger István Magántanuó: Godschn1iedt Ernő B j ] , 3

14 14 II. A) osztáy. Osztáyfőnök : Dr. Ágh Lajos.. > N :::; d A tanuó neve... :... :: (!;... <: >. to.!:::! :o....: ;:::: N N :n cn :::::: :n ;:; ;;... cn o..:1 >. bd cn ce <: o... <:!IS ;;.,... bo N p, co D ;;......,... <: :o..,.. «:: N o c <: > :;:, z t:. 8,>i C:: rn 8 t:t: o :;::; Arszin Mikós 2 3 Baidinger Emi Béda István 9. 3 a 1 :.J 3 a a 1 Fischer Andor 1 3 D Forberger Pá Friedmann. Sándor a Friedrich Arpád J Günsberger M1háy a! Harmuth J e nő Hozschuster Gyua ,, ö 3 3 Kausz Frigyes 2 3 a 1 a ') D 3 2 Kornfeind Dömötör Laszt Vimos s Mag e Zo tá u '" :..J.., ö Masek József Máyer Lászó 2 ;j :3 2 Mezey D e zső ') Müer Lászó Nitsch Ernő Picher Rudof u t:j Pogárdy Ferenc Reiuecker J án os Richy Rezső {) Ridzá Ai J Schwabbauer Erik Szávik József Stag György 1 Steiner J en ö Székey Géza Tbirriug Rezső 3 2 Tremme Lajos Tscbick Lajos Varju Lászó Vöker Ferenc Weiszenbeck Vimos Kimaradt: Grund e Pá, Kóry Lajos, Krausz!.Jászó.

15 Osztáyfőnök: II. B) osztáy. Janesitz Henrik. ' A tanuó neve :.., > >=: > '2 "".., o :o... >. <..., b.o < C < >. < '< c ;: C) ce.::: VJ rn "' "' C.. 'J). ;;. o :n oe.., c: :.., ;;: ' ö ;..., < ;...,.::: p, :i oe b s ;::;..." "' ' < :.., Q. e ';! c: Q.) :o ai Q..,_ c:., o c:: ce > z r=. E< c:: r:n E< f=: o Bauma1111 Anta B \ '' Birnbaum Eruő ')..., Braun Ferenc ') ) '' '' Fischi Lászó ') 5 Gabnay Lajos _, H () Hacker Gé:.a ,. ) Hantke Ferenc 1 '' ij ') 3 Henz Miháy Hermann Rezső "'' 2 10 Hoffmann Ernő Q Hünner János 3 v Kárpáti Eemér 2 j Ketfitner József ' 'L 3 Kiss Lászó ] r.j 2 ).J Kein Ferenc Kappe Márton Krupecz Ervin 2 Lackner Károy Latzer Pá , :2 20 Ledenits Lajos Leitgeb János 2 JI 3 Löffer Pá R Löwenstein György Mhre Erich Mu11dy János '... ' Neubauer Eemér Neufed Hermann Richy Sándor o () 3 3 'J... 2 Rose n b erg Miháy.) ' Roth Ernő Schottan Rezső ö 3 3 Svetik Ferenc 1 1 Szu\its Béa ism Tasch Ottó : 35 Tausz Rezső Waszarics Lajos ; W etzer J en ő '

16 16 A tanuó neve III. A) osztáy. Osztáyfőnök: Dr. Winker Eemér. é <'! > o; ;;.. :> é s <!... (i) c: <!... ;:: bd :;..., :>, s::... ;:.., s:; "G) bd s:; (i)!:::. ii) ce ;...,....,..., rn o 'O?. o... to... N U N N U..:.: ; o j... :::; <! a: bd s... ö ai f) ;;. tí <! "C ::: s:: N.::J to I t c:... :o... <! ö N o <! ;... ::::::1 z e:. E< ::::::1 t:::: UJ E< C ::;; Bind Pá Bognár Ervin Bokor Mikós ) Drescber Károy Egresits Sáudor Fischer Nándor Gaiatik Guidó Graf Lászó ) Hanos Lászó 10 J aeger Ernő ') 3 2 J ager Oivér Kántor Lászó ] Máge J ó zs ef Mattesz Béa Metykó Lászó "'" "'" ú r; ' ( ) LJ u 3 3 "'" 2 ö 2 J Moay J án os a Neubauer János Nika Ernő Pöttschacher Rudof ') Schimetitsch Gyua Szandhofer Vimos ii 2 Thirring J á nos Trittremme Oszkár Wiese Gábor Zsigmond Ödön v ( ú Kimaradt: Grieszer Anta, Soós Béa, 8pitzer Lóránt. "'"

17 1T III. B) osztáy. Osztáyfőnök : Schüger Mikós. > :::: :::: E..., N o:: o:: > Q o::... o... :o... CD o:: >, a.> :. ::::: tn ::: >, ::::: a.> a.> é.d N 2! A tanuó neve ::::: a; N N :n V :...::s "2 :n o <n <: "'"" ::: ') :.... 'O ;... :::: so 5 ::: "'"" :;., a.> o a.>... s ::: o o:: o:...: <::... ;.., 1...., o:: ö "O N.o E be <:.;.:.... :o :o t: N o <: >... z 8 t:., E< ::::; o:: w. E< o ;so; Bauer Károy Betteheim Oszkár ism Bruckbauer Jenő Drach Afonz Dravarits János i H 2 Feiscbmann István D Guhr Zotán Hoósy József Horváth Henrík i) B Höttinger Miháy 3 3 i Hübner Mikós isn Jager Ödön J uh ász Lászó Kein Endre ism Kremser Adof J 3 2 Kutrovátz István Mayersberg Sándor N érne th Kámán 3 Németh Mikós O Penteényi János Prikasz!\:Y J e nő isn Rumy Arpád Saric Mirkó Scheffer Károy 3 25 Szávik Sándor ism Titt Hubert ism Tones Ede D 3 2 Vajdite Béa ism Wetzer Dávid Qj t i... '

18 18 A tanuó neve IV. osztáy. Osztáyfőnök: Fuchs Rezső. : :,.. c: E Qi :,.. Qi N. '2 Qi... to Qi.. rn :n o :o """' ;... ;... ) rn ) :::: c: >. ) o to. Qi O ;:::; =::: a c:; c: ;..., 'O > >. to E 'O c: t "' ;:::; o c:: co :o "'. c: t.o ) :o ) r.c o o > :a z :::. E<... f12 E< o... Artner Ferenc d ö ij ö H ö ö 2 Bum István Braun Lászó Buxbaurn J en ő ' 2 5 Conrad Béa J 3 2 ' Deutsch Mjkós Ftscher Ödön Freiberger József Friedrich Sándor ö ' Funk Miháy a 2 ;..J Gabnay Ferenc 3 Gavadik János Grosz Mikós 1 3 Gruber József 3 J <J Hartmann János 3 3 B o a 1 a 3 2 Hetyei Eemér B Hober Pá Imann Ernő Jager Gyua Kárpáti Zotán 3 2 Keruenes István Koppe Sándor BaoghKovács E. Gy Kovarzik Lászó {.J u (.) a Kuchars?:ky Tibor Lebner Ferenc Linzbauer Anta Markus Hu rró 2 2 Mátrai Lászó 2' 1 2 o 30 Németh István / Neuwirth János 2 2 Sass Lajos Schier In1re Schreiner Kámán Schwarz Aadár Schwarz Zotán Spitzer Sándor Steiner Vimos Stricz József L..J Strob Imre Szabados Béa Torkos József

19 Osztáyfőnök: V. osztáy. Faragó József...., :. > N, :t "' o; <i >... M <i?. :o... >. M s b N >. cn... ;::; Qí... Q b ] := Q 1:1 cn.5... cn Q C "'.!::; > 'O cn... c:; oe oe b > >. Q 'E"' ;..., s :::::.: O..: b e;.o.: b :..?.... b c:: oe , o b :o Q Q Q N o «:: :> :;:.:; z E< fo. ;> ::; rn í:<..: o ::.; A tanuó neve = &: A utheried Kami o a 2 Berecz Zotán 2 1\ Fodor Imre Friedrich Rezső Gaus Lászó Gonda Ámos ism Jager Ernő Jakobovics Rafae Kimár János :;') Kövessi F erenc Lackner István a Roth Gyua Scböber Frigyes Scbwabbauer Herbert 2 ' 1 15 Schwarz Ferenc Sosztarits Rezső Spuer Ferenc 2 j a Trogmayer Afréd Magdntanuó : György Lászó j 13 2 Kimaradt: Iiás Kámán, Ribarits József. 19

20 20 A tanuó neve VI..osztáy. Osztáyfőnök : Dr. Stodoni Gyua = " " N..: > > N ö r:.e c: :.. "2 5 o!"""') 8... bd Ó) :.. ;.., _, :n :0.: > ;..., ro» r:: = s::: a.> a.> <) 4) E t::< 11..: C rn c:... ;..., a.> C,) N = "'.5 ":! tn "é: :: o..::.: :.. r:: o ; ce ;.. ::: <e ::: ::: b.o ::: c:.. 11 E ;;., :: N t:.).ö ö : D "bö c: ::: o n ce = c: a.>... :o a.> o.t::j N o <":: o c: ::> :::1 z E< Eo >......,......, <!:J E<.: o Barta Fernc Deutsch Mór 3 3 d 1 Gaus Sándor J Götz Rezső Kheim Sándor Kausz J enó Krétai József Lantos Béa Nussbaum Dezső Pá József Peck Ferenc Rose n b erg Andor Sikósi Andor Spitzer György Stodoni József B 3 2 Szukits Ede ] 2 2 Trittremme Ferenc ' W in k er 1\'Iikós Magántauufó: Németh György Kímaradt: Bannemann János, Pruttkay János.

21 VII. osztáy. Osztáyfőnök : Barta Miksa. > > > o ce = e..., t;!... ca =... >O +" >. ;.., E ::.n... o:::» = = s A tanuó neve d =...,» oe rn "' 21...!:;O N... tj... '8 = ;.., 'C = tj O ö E» ö "".!.: t>d : ce N e :: '<.D E bo ce... bd ::... ce =... ;;., tj "'.... rn bo o:! 4)... :o.d N o b.o o: ce :> )! z ex. 8 8 :> < aj 8..: o ::>!. Brüszt J en ő Drach Lászó Fozmáu Lászó ism Gesemam1 atván Grünfed Ernő () Gyuay István Heiter Tivadar Hoffmann Frigyes Horváth József Kausz Róbert ism \ ) ;)..., ö bo Kövesi Pá Márkos Auré ') '..J Neuberger Ernő Nitsch Ernő ism ' u 15 Obstmayer,József Rosensting Frigyes Rosentha n'e Schwabbauer Afr, Schwabbauer O Sch war z Rezső \) :.,., L ' chwarz Sándor _., Sebeszta Ferenc 2 1\ 3 1 Sebők J áno Stodoni Anta '25 Széki János Winker Oszkár J 2 Worschitz Oszkár Wöf Aajos ism. 2 3, Tischnr Gyua ism '" '"

22 22 A tannó neve VIII. osztáy. Osztáyfőnök : Merényi Gábor......,. > > ;a..:.... s bd bo... ao... 4) > 4) s o N a "' rn 4)... >. 4) >.....N C) s: s:» c: 4) 4) t) C) C) _,.e s: rn C) <.).. N >. 'G) c;; CIS rn o..11: N :c rn oe 4) rn... o rn.!><:... d 'G) >. 'O 'G) 'C ;; a s:....a <.)." E bo "' "' C 'G)... :o 8 d U) s: a: CIS c;; rn Q;.5!ID ee "' ce :o ce o C).a N o > z f:1 f:1 ::::.; < (J, j:q f:1 8 H Q Bruckbauer Rezső Domokos Sándor Drucker József '2 Erdei Ferenc Friedmann Er n ő Friedrich Károy 2 2 Greii11ger Rezső Hauser Béa Jungreis Lajos J O Karner Ödön Kremser Rezső Mohácsy István 2 3, Német Gábor, Oberohr Károy Roisz Vimos s 1 2 3' Rosensting Anta Sáutha Ferenc Sebesinger Pá j Skubics Sándor , 3 2 o Spitzer Lipót Btader György Watuer Imre '

23 V. A tanuók statisztikája az 1923;24. iskoai évben o o 1. A tanuők számának o ó ó o aakuása az iskoai < 04 < 04 < és foyamán... H ""'"41111 :j ::::::: o o o o o ::: c > ;>:o... Fevettnyivános tanu'ók száma Fovett magántanuők száma Kimaradt nyivános tanuók száma Osztáyozott nyivános tanujók száma R Osztáyozott magántanuők száma Osztáyozottnyivános és magántanujók száma G ! Az osztáyozott tanuók megoszása fegyemi és tanumányi tekintetben Pédás osztáyato t ka J j J pott a ma guvi se etbő Jó osztáyzatot kapott a mag avisetbö 2 r> í t '2 'für het ö osztá yzatot kapott a mag avise otbö Rossz osztáyzatot kapot. t a mrgaviseetbö. 2 J ees r endü vot t 1 1 Jó rendü vot. 6 J.O Eógsóges rondü vot Egy tárgybó eógteon ó ' '' Két tárgybó o égte n 2 3 Az osztáyt ism éteni tartozik... ó Az osztáyt nem isméteheti... 1 A bukott tanujók száma. összesen..... o ó 7 t sj 2 3. RI oszt61yozott t11nu16 meganiasa stödg, vaas, anjirjbij ts nysvsmeret sz er Int 11 Soproni ietöségti 2S ! 23 3G Sopronvármegyei ietöségü Egyéb magyarországi i etöségü Osztrák megszáott terüetrö Másmegszáottterüetrü _1 _1 _j Küföd1 honos.. t

24 24 3. z osztatjozott tanu6h ' o 1 o 1 o 0 1 ö 1 c> 1 1 1! msgoszté& stösag, va s, [2! o o o o S :3 o anyanyev és nyevismerst j H 1 d :::: :> /. j...; j 1 S 1 > [> ;; szsrnt H H > > > > ! ts & I ta i!512o 14.!_ 15 : 1 5 H Róm. kath.... Gör. kath... Református... Ág. h. ev... Izraeita.. Magyar anyanyevü. Német " Horvát " Más " Csak magy ru beszé. Németü is beszé. Horvátu is beszé. Más nyeven beszé o o ti ' ' o o ! ta 15 2t 19221) '3 11 U' * 4, Egyéb statisztika = Latin nyevet tanut. Bioogiai gyakoraton vett részt.... Svédtornán vett részt. Vívást tanut. Egy órát sem muasztott Csakigazotan muasztott gazoatanu muasztott Az egész tandíjat megfizette..... Egé5z tandíjmentes vot Részben tandíjmentes vot _ i' 4 1, 1 91 ' 1_ ;41 10 ' u , G L r, 71 7 ' A jövő iskoai évre sziiksé,_ges tudnivaók az intézet kapuajában kifüggesztett fekete tdbán ovashatók. Nyomatott a Soproni Sa.jtóv<Hiaat Rt. könyvnyomd:\.j<\ija.n Sopron ú73

~ ERTESITO)E ~ ~l ~ ~ AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRÖL. ~ ~ ~ ~ ~ ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ o IGAZGATÓ. ~ ~ ~ ~ ~ ~,,,, ~ ~ SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA ~ O ~ D

~ ERTESITO)E ~ ~l ~ ~ AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRÖL. ~ ~ ~ ~ ~ ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ o IGAZGATÓ. ~ ~ ~ ~ ~ ~,,,, ~ ~ SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA ~ O ~ D 000000000 c::i D D A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA D 50-IK ÉVI D,,,, ERTESITO)E O AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRÖL. D O D SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ o IGAZGATÓ. c: o O D D o o SOPRON, 1925. O

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 53_ sz_,,,, ERTESITOJE AZ 192728. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 1928. VITÉZ TÓTH ALAJOS KÖNYVNYOMDAI MÜINTÉZETE. . Az 192728*

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 55, sz,,,,, ERTESITOJE AZ 199/30. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. " SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müintézete 1930 , t WALLNER

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/.

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , , . I f,- ~ l~ ( #-/. A SOPRONI MAGY. KIR., ", ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK ÉRTESITŐJE AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ~!Pf';-t.'!.! ; wr. eo-o--... ~~~..,..,_... 8atttaJaa t u.. I f,- ~ -----1 ~ ( #-/. ~,.ff! 40 KÖZLI :

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK ÉRTESÍTÖJ E AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: RODT LAJOS,. IGAZGATÓ Soproni m. kir. áami föreáiskoa. ' a r _rt.szak ~c.t~.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE S zombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 65. SZÁMU EVKONYVE Az 193940. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. Budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatoság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 60. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 934/35. ISKOLAI ÉVRŐL.. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 935. R.\BAKÖZI

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz.,,,, ERTESITO E AZ 936-37. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYIISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 56. sz. ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYIISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 56. sz. ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYIISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 56. sz.,,,, ERTESITOJE AZ 1930/31. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müitézete 193 1. A soproni

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ME GYE HEVES. 2014. április 29. XXIV. évfolyam 2. szám. I. Személyi rész 2. ll. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 42.

ME GYE HEVES. 2014. április 29. XXIV. évfolyam 2. szám. I. Személyi rész 2. ll. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 42. 014. ápriis 9. XXIV. évfyam. szám HEVES ME GYE Onkrmányzatának Közönye I. Szeméyi rész.. Önkrmányzati rendeetek 3. III. Közgyűési határzatk 4. IV. Tájékztató 45. I. Szeméyi rész Heves Megye Közgyűése 8/014.

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. fr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ' XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: ' WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ.

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM, 61. SZ.,,, ERTESITO E AZ 193.5!36. ISKOL.~I ÉVRŐL. SZERKESZTETTE :., LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:-

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909.

ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA k/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK,,, ERTESITOJE AZ 908/909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZ LJ WALLNER IGNÁC DR IGAZGATÓ. GYŐR, 909. GROSS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA. 4 Ápriis 4-én: Az

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben