A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :"

Átírás

1 Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN. KÖZZÉTETTE : LAURINGER ERNŐ TANÜOYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ... KIADTA AZ ISKOLA IOAZOATÓSÁOA : SOPRON, TEMPLOMUTCA 26. TELEFON : 282. SOPRON, 938. RÁBAKÖZI NYOMDA ÉS LAPKA DÓ V ÁLLALAT NYOMÁSA.

2 I. Az intézet története. Intézetünk aapítási évének az 850. esztendő tekintendő. A reáiskoát u. i. Ausztriában az 849ben kiadott és náunk 850ben Köteezövé vát "Entwurf der Organisation der Gymnasien und reaschuen" nevű rendeet, röviden az "Entwurf" nevű szabáyzat.. éptette éetbe, ameynek szerzője Thun Leó gróf osztrák kutuszminiszter ( ) vot. Az "Entwurf" követeményeinek megfeeöen Sopronban eőször egy kat. jeegű areáiskoa keetkezett, amey &>0. évi okt. fó én nyít meg. Pár évve utána, 853ban az ág. h. ev. hitközség is feáított egy evang. jeegű areáiskoát A két feekezeti j eegü reáiskoa 868ban egyesíttetett s 876ig községi föreáiskoa néven szerepet. &75ben az eddig csak hat osztáyú reáiskoa nyoc osztáyúvá aakut; ennek megfeeöen a soproni községi föreáiskoíában 875bei megnyít a hetedik, 876ban pedig a nyocadik osztáy. Az eső érettségi vizsgáat 876ban vot. Iskoánk 876 január tö kezdve áami jeegűvé vát. Eheyezését ietőeg a kat. reáiskoa 850tö 856ig a V árasmajorban működött, 857tö kezdve a mai heyen nyert eheyezést. Ezen a heyen, a mai Tempomutcában, régebben sörház vot, ameyet Sopron város 857ben kétemeetes "Iskoaházzá" aakíttatott s ahová a város még ugyanabban az esztendőben a kat. eemi ü:koát és reáiskoát teepítette. Iskoánk épüetének Kaszinó feöi szárnya, aho régebben egy szárazmaom (Ochsenmühe, moa boaria) áott, 872rben épüt ki. Amikor az iskoa 876ban áamivi ett, csak a födszínt és Inásoruk emeet heyiségeit fogahatta e, emeet továbbra is a kat. eemi iskoáé maradt 89 dec. az eső 26ig. 892 janu~r én az egész épüet az áami főreáiskoának adatott át, egyútta az áam és a város kötségén átaakíttatott Jeen aakjában és nagyrészt beosztásában is 893 szeptember én készüt e. ~ Az intézetnek Széchenyi Istvánró vaó enevezését a V. K. \. 9Q2 V. 2Q..én ket /v. sz. rendeetéve engedéyezte az 922/23. tanévtő kezdődöeg. A soproni áami Széchenyi reáiskoának reágimnáziummá vaó átszervezését a V. K. M évi szept. hó 7én ket 54D Oj sz. rendeete áapította meg, mégpedig az 930/'3. tanévtő kezdődően fokozatosan. A reáiskoai tagozat az 936/37. tanévben befejeződött, ietőeg megszünt. Miután a V. K. M évi május hó 2&án ket /V. szám ú rendeetéve a györi tankerüet föigazgatóságát megszüntette, a sop

3 4 roni középiskoákat köztük a mienket is 932 évi júius hó tő kezdve a budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatósághoz osztotta be. A közoktatásügyi igazgatásra vonatkozó 9 ~35: VI. tc.. a értemében az ország terüete 8 tankerüetre tagozódik. Ezze kapcsoatban új tankerüet étesüt, a szombatheyi, aney magában fogaja Sopron, Vas~ Zaa vánnegyék és Sopron törvényhatósági város terüeteit; székheye Szombathey. Intézetünk tehát a szonhatheyi tankerüethez nyert beosztást, aney az 935. évi október hó 7én ket ein. számú V. K. M. rendeet aapján évi október hó 7én kezdte meg működését Dr. Liber Béa tankerüeti kir. főigazgató vezetéséve, akinek heyettese Dr. Baogh Anyos tanügyi tanácsos. Az 934:XI. tc. 4. a szerint a nagyar középiskoa cíne: gimnázium. (V. K. M évi nárcius hó 3én ket 3Q.4CO/V.. sz. r.) A V. K.\ évi június hó 0én ket S4.025/V.. sz. rendeete aapján intézetünk hivataos címe: Soproni áami Széchenyi István gimnázium. Tankerüeti kir. főigazgatók: Dr. Kádas Rudof 862:878; Dr. Néneth Anta ; Városy Tivadar 90297; n sida Ottó 97932; Dr. Acsay István 932 9'33~ ; Dir. rkenenes Iés :5; Dr. Liber Béa 9 35tő. Intézeti igazgatók: Tauber Sa. Ferenc ; Rách Sa.. Ferenc ; Gartner Ferenc r; Hodich Ferenc 85.g867; Geronnai Kossow Abert ; Fuchs Pá C: Uber :Mátyás ; Saanon Leó ; D'r. Waner Ignác 89794; Rodt Lajos 9 499; Lauringer Ernő 99tő.

4 f.' ; 8 ""<'! N U... o (f) a), ' t 2 Hatóságok és.. Hatóságok.,. tana r testüet. Az iskoa fenntartója: a magyar áam. Az iskoaépüet tuajdonosa: Sopron szab. kir. város. Tanumányi tekintetben az iskoa a vaás és közoktatásügyi niniszter Yezetése aatt á. Vaás és közoktatásügyi miniszter: gr. T eek i Pá. Áanüitkár: dr. Zsindey Ferenc. A középiskoai ügyosztáy főnöke: dr. K. Kovács Gyua nin. osz t áyfő nök A szombatheyi tankerüet kir. főigazgatója : dr. Liber Béa. Név és minóség az iskoa igazgatója: Lauringer Ernő tanugyi t ő tanacsos, igazgató Szak tárgyai 2. Tanári testüet. Szogáati E Mit, :.! éveinek mey osztáyban N.. sz.ima n! Egyéb isko ai és h e ti hány ó rában..... c o c efogatság ~ tanito t t c Q; ~ "'... ~.;:..a I"' C> C> C = történeem t(ir tér.eem VIII. o. 3 ó födrajz b) A tanári testüetnek a rendes órarend keretén beü müködő rendes, heyettes és óraadó heyettes tagjai : Anta Lászó dr. magyar ma"yar I. b. 5 6., III. b., német 8 6., német UL b. 4 6., V. 9 Ifj. könyvtár ére r. tanár o. 2 6., bötc,eet vm. 2 ó.,_ Augusztinovicz Eemér dr. magyar magyar. a. 5 ó., III. a. III a. o. főnöke t in 3 6., vrr. o. 3 ó., atin. 20 Szava6kör vezetője. 6 5 b. tanár a. 5 6., I. a. 4 ó. Cserkészparnak bey. 3 Ba kos József dr. magyar m. gyar I. b. 5 6., of0i ó. atin I. h. 6., atin. b 5 6., 20. b. o. f Jnöke ] /' h! kisegitó o raadó t a n ar L b 4 ó., I V'. b. 5 ó. 4 Csanády Sándor r, t anár ru;,.~::ya r V. u. 3 ó., VI. u. magyar 3 ó' tör;énet I. b. 3 6., f2 történeem IV. a. 3 6., VI. o. a o.. IV. a. o. főnöke. fodrajz I V. a. V I. o. 6. m«tem.. tika V. o. 3 ó., Dér Zotán matematika fizika VII., VIi. o , 5 7 Fizikai, ének és zenefizika éne~ J. a. b. 6., II. a. t 2 szertár óre 6 9 r. t anár b : Emmer József dr. ati atin. b. 5 ó., V. n. 5 ts r:: VII. o. főnöke. 6 német V. o. 4 ó.. német VII. o. 8 Tanári könyvtár ó r e. i r ta n ár 2 ó., VIII. o. 2 ó. 7 6 _ Haász Gyua dr. magyar IV. a. 3 ó., VIII.! m agyar 7 5 francia o. a 6., franci~ VI. o Önképz:íkör vezetője. 2 2 r. tana r vm. o t 2 rajz. a. b. 33 ó.,. a. Horváth József müv. és b.! 2 6., V. o. és VU. o. 6 si mértani ó., geom. 23 r. tanár. a. 2 ó., Rajzszertár 6re 8 t 2 rajz szépirás II. a. b. 6.

5 6 e Szogáa ti eveinek.", \fit, mey osztáyban N Egyéb iskoai sz i ma 8. Szak Név minős ég heti hány órában es es... "' N N 0: tárgyai o efogatság... IIJ... tanitott o G), ]~ t/) :I: Ei..Q ';: ujz II. a. b. 2 2 ó., I V. Janestz Henrik müvészeti a. b. 2~ ó., VI. és VIH. 9 és mértani o. ó. oft'i ó II. b. II. b. o. fc5nöke. r. tanár r ajz ö., geom. I. b. IL a. b. 2 2 ó. Katona Ferenc :c:... ;: a tint örténet III. a., V II. o. S3 7 vm o. fő nöke. 0 törté neem 6 a tin IV. a. 5 ó., V. g..zg ató heyettes. r. tanár c. igazgató 4 ó., födrajz VII. o. 2 ó. ; ~ Kárpáti Károy r. kat. róm. kat. bittan önáó hitoktato Kovács Ferenc Egyházi ének ó. 8 b ittan.viii. o. 2 2 ó. Exhortáció 6. 3 a t inatin VI. o. 4 ó., görög V. 2 görög o. 4 ó. VI. o. 5 ó., VII., Cserkész t iszt. óraadó b. tanár vm. o ~ 2 VI. o. f6nöke. 4/2 4 i2 Kutzy Jen ö test n ev e és I V. a., b., v t estne veés VI. és VIII. o. 22 ó. VII. óraadó h. te., tn ev, tanár o. ó. Legény János magyar II. a. 5 ó., ofói ó. atin I. a. o. Mnöke. 4 I. a. ó., atir. a. 5 6., 9 É rtekezjeti jegyz fr a ncia óraadó h. tau ár francia V. és VII. " Cserkész tiszt. 5 Lomnczy Ci é za ág. b. ev. ág. b. e v. bittan E!"vhá zi ének ó, 8 5/2, 5/2 önáó bitoktató hittan.v III. o Exhortáció ó. Mantua no József matematikama tem.. b., IV. a. b , számtan n. a. 2 6., 5 III. b. o. föoöke. 6 fizika r. tanár fizika III. a. b. 2 2 ó. födrajz. a 3 ó., ter mrjz Német VImos IV. b. o. fónöke. természet I I. a. ~ ó., IV. a. b. 4! 7 r_aj~ ;veg ytan o., egészségt an. a. b. r. tana r. ó., vu. o. 2 ó. szertár öre. 9 /2 7 Ásványtanivegytani ; 8 Németh István dr. német Qémet ny. i. a. 4 ó. I V. 3 8 francia a., b. és VI. o t 6 r. tanár 9 20 Ravasz Endre test nev.. a. b , J, 9 Sportkör vezet6je. 2 2 t estneve és o. 2 ó... a. b. 3 3 ó., furnaszertar ó re. r. testneveesi h n ár III. a. b. 3 3 ó., III. o ó. Röder Ede dr. meg yarr. tanár at in Betegség miatt 938. II..tó szabadságon SehOgeri Mkós ma t em a tika számtan (. b., II. b , 7 Segédezik az igazg fizika matem. I. a. 3 ó. irodában. r. tanár 22 Sze n te Korné dr. födrajz födrajz I. b. 5 ó., IL b. 3 6 Természetrajzi surt ár t ermrajz 6., ermra iz I. b. 2 ó., V., t 2 ö re, tört. IV. b., V. o. i. o., 23 t ö téneem ofc5i I. a. ó.,' födrajz I ábr. geom. ó., szá.mtan. a. 2 ó., gyors parancsnok. Tandíj ke r. tao ár VI. S3 ó.. födrajz a. 5 ó., III. a. b. 2 2 ó., 7 örténeti, födr a j zi 3 r. tanár I V. b. ó. sze rtár 5re. ~ ma tem. V., VI., VII. o. 3 3 ma tema tika 7 V. o. főnöke. Cserkész 9 r. tanár irás IV. a., b., V. o zem. Geom. szer tár 6re Székey András. a, o. fc5nöke. Vas Jen ö.. )

6 7 3. óraadó hitoktatók. Maer Kámán, ref. ekész, hitoktató 9Q9 óta. Dr. Poák Miksa, főrabbi, izr. hitoktató 894 óta. W einberger Ernő, izr. eemi iskoai tanító, hitoktató 927 óta. 4. A rendkívüi tárgyak tanárai. Dr. Anta Lászó r. tanár. Tanította a német társagást egy csoportban a IH. o.ban, heti 2 órában. Dér Zotán r. tanár. Tanította a fizikai gyakoratot a VIII. osztáyban 2 csoportban, 2 hetenkint fevátva, heti 2 órában. Dr. Emmer József r. tanár. Tanította a német társagást a IV. o.ban, egy csoportban, heti 2 órában és a karéneket egy csoportban, heti és fé órában. Dr. Haász Gyua r. tanár. Tanította a francia nyevet egy csoportban a VIII. osztáy görögöt tanuói szánára. Horváth József r. tanár. Tanította a rendkívüi rajzot egy csoportban, heti 2 órában. Kuitzy Jenő óa. h. testnev. tanár. Tanította a svédtorná egy csoportban, heti 2J órában és a vívást egy csoportban, heti 2 órában. Legény J án os ó a. h. tanár. Tanította a francia társagást az V. o.ban egy csoportban, heti 2 órában. M antuano József r. tanár. Tanította a fizikai gyakoratot a Y.II. o.ban 2 csoportban, heti 2 órában. Dr. Vémeth István r. tanár. Tanította a francia nyevet egy csoportban az V., egy csoportpan a VI. és egy csoportban a VII. o.ban, a görög nyevet tanuók részére, heti 22 órában. Dr. Szenie Korné r. tanár. Tanította az éettani gyakoratokat a VI. osztáyban egy csoportban, heti 2 órában és az V. osztáyban egy csoportban, heti 2 órában. 5. Iskoaorvos. Dr. Tordai Füöp István, Sopron thjf. város városi orvosa, itt müködik 937 óta. 6. A tanári testüet nyugamazott tagjai. Vend Aadár c. igazgató, magyarfrancia szakos. Itt működött ig. Lakik Sopronban. Horvát Rezső r. tanár, németfranciaatin szakos. Itt működött.89j4 9Qig. Lakik Sopronban. Agh Lajos dr. r. tanár, magyarnémet szakos. Itt működött 9"00 9<27ig. Lakik Sopronban. Herczeg Anta r. tanár, magyarnémet szakos. Itt működött 922 9t.m~ig. Lakik Budapesten. Nasch Füöp r. tanár, németfrancia szakos. Itt müködött 999~3~3ig. Lakik Sopronban. N emeskérystodoni Gyua dr. c. igazgató, magyarnémet szakos. Itt működött ig. Lakik Sopronban. Barta Miksa r. tanár, mennyiségtantermészettan szakos. Itt nűködött ig. Lakik Sopronban.

7 7. Atisztek és szogák.. Ovári Gyua I. o. atiszt, szogá 9 év óta. 2. Csizmadia József II. o. atiszt. szogá 4 és fé év óta. 3. Varga Jozsef napibéres szoga, szogá 9 év óta. 4. Hajtó György kisegítő fűtönapszáno s, szogá 8 év óta. A tanári testüet tagiainak és irodami müködése az III. tanévben. társadami Lauringer Ernő tft., igazgató, a Sopron városi núzeun igazgatóöre, a Kaszinó Egyesüet, Kathoikus Kör, Frankenburg Irodami Kör váasznányi tagja, stb. A tanév foyanán megjeent cikkei.: Bea Lajos, nekroóg; A soproni múzeum újabban taát római kori sírkövei; Széchenyi István gróf szüöháza Bécsben. (Megjeentek a Soproni Szeme n. é. 34. és 938. évi 3. száinában.) A V. K. \. megbízásábó az enöki teendöket végezte a zaaegerszegi n. kir. áani Deák Ferenc gimnáziunban foyó tanév végén tartott érettségi vizsgáatokon. Dr. Anta Lászó: "Engeszteődés Veencében" címen útirajza jeent neg a Korunk Szavában. Dr. Augusztinovicz Eemér a VIagyar Cserkész Szövetség III. ker. 2. sz. tiszti próbáztatóbizottságának tagja, Sopron városi és várnegyei cserkészeenörzö, a Magyar Nyevtudományi Társaság tagja, a Soproni Gyorsíró Egyesüet háznagya és könyvtárosa. Dr. Bakos József. A pedagógia, az esztétika és a fioógia tárgykörbő következő dogozatai jeentek neg: Az irodaaintanítás esztetikai szenpontjai. Kir. Egyeteini Ny. Bp Az újabb írai kötészet középiskoai tantása. Verskuturát ~ középískaába (Prot. Tan. Szene 937. szept.). Gondoatok a zsenirő (Szabocsi Szeme füzetei 4. sz.), A zseni probémáj a, Levé egy diákomhoz (Ifj ú Gárda sz.). A fioógia árnyékában (Szabocsi Szeme füzetei 2. sz.) címen jeentek meg: A kéziratban haódó irodaom érdekességei, Ami VIadáchtó kéziratban maradt, Egy kéziratos napó érde I{ességei (Ponori Thewrewk Emi napója) című dogozatai. Szerkeszti "A kéziratban maradt irodaom füzetei" t s ennek eső számaként kiadta és bevezetésse átta e Kőszegi Rajnis J. kéziratban maradt epigrammáit. (. Az Irod. Tört. Köz számában); Megírta a magyar epigramma forráskutatásának egyik fej eze tét: Martiais a magyar irodaonban címen. Arany képzeetének vázatos eemzése. \unkatársa vot a Sárospatak címfr apnak s itt dogozaai jeentek meg: A magyar fau népének: kuturáis hivatása; A nagyar középosztáy kuturáis hivatása; Komároni János haáára, stb. címen.

8 Csanády Sándor, a Protestáns Tanügyi Szemc, oyáhbá a Neveésügyi Szeme nunkatársa. A nagykörösi Arany Jano Tár a ság rendes, az Orsz. Gárdonyi Társaság váasztott tagja. Cikkei jeentek neg a Protestáns Tanügyi Szemében: "A nagyar róna középiskoáinak hivatása", (93,7. okt.), továbbá "Haottak ketegetése" cínme egy Jókaitanuhnánya (9'38~. márc.). A Gyermekvéde emben: "A nagyvakáció ki s~rtései" (9,87. jú.) cínne. A Sopronvtrnegyébe a következő cikkeket írta: "A ki s hitű ség nagy eenség" (Gondoatok a nyári egyetenme kapc!'oatban, 937. aug. 5'.), "Egy tanár gondoatai a szü ökrő az iskoai év eején". (987. szept. 5'.). "~zoborfaragók" (Széchenyi TstYán szüetésének évforduójára, 93,7. szept. 9.). "A tudatos irodaiini nűvetség útja" 937. okt. 0.). Ugyanebben a apban jeent neg "Szánadás" c. noveája (g.37. dec. 2:5.). Ebeszééseket ír "A Mi Utunk" c. református középiskoás ifjúsági apba. FeJ oh asást tartott a Soproni Középiskoai Tanári Körben: "A köz' etenség új eméete a középiskoai neveésben" cínme. A nagykörösi Arany J á nos Társaságban ké noveuját nutatta be. "Apró kaászok" cínű noveás köteté a nn. V. K. \inisztériun negvette az áani középiskoák ifj. köny, tárai részére. Dér Zotán. A soproni Liszt Ferenc Zeneegyesüet közrenűködő tagja és a "Keresztyén Igazság" cínű soproni evangéikus foyóiratnak beső munkat8rsa. Dr. Emmer József a József nádor \űegyeten soproni Bánya, Kohó és Erdőnérnöki fakutásán a nénet nyeh e őadója. Dr. Haász Gyua. Az Actio Cathoica kuturáis szakosztáyának enöke, a Ka to ik us Kör üg~rv. aenöke, az Enericana secretári usa, a Soproni Tanád Kör titkára, a Frankenhurg Irodani Kör működő és igazgatóváaszhnányi tagja, a Katoikus KonYent é Kat. Iskoaszék váasztott tagja, a TESz kuturáis szakosz tá) ána< tagja. E ő a d ás o < : Havi beszánoók az enericánás Inozgaomró a Konventüéseken..,Az Emericana szen ezete és hivat ~ sa" az Einericana faniiáinak aakuó üésén,." z Eucharisztikus Kongresszus.i e en tősége az Emericánában és a Katoikus Körben. "A kat. férfi köteességei" a Kat.!\ör közgyüésén, ~,A spirituaista enbertípus kiaakuása" a Kat. Kör férfiestjének megnvitása kapcsán..,,a házaséet kis kátéja" a Kat. Leánykub eőadássorozatában. ~,Régi Győr Finta S. regényei nyomán" a Frankenburg Irod. Kör vándorgyű ése akanábó a gvőr i Ki faud~r Körben. I r o d a m i n ű köd és: A Soproni Hirapban cikksorozat ~,Lé ek útián" (4). AYe Krisztus kiráy vezércikk és a Kat. Kör kuturestjeirő beszámoók. A Soproni Katoikus Éet c. havi közöny szerkesz tője. Horváth József. V áasztmányi tagja több 'idéki és fővárosi művészeti egyesüetnek. Résztvett a Soproni Képzőnüvészeti Kör jubiáris kiáításán; a fv űcsarnok téi kiáításán, aho egyik képéve kitüntető eisnerést nyert; a Roya Akademy of Art kiáításán Londonban, és a \ücsarnok Szent István kiáításán. A heybei Szabad Egyetemen "\agyar nűvészet" címme vetítettképes feovasást tartott. 9

9 0 Katona Ferenc. Az Országos Középiskoai Tanáregyesüet váasztmányi tagja, a soproni Tanári Kör enöke, a soproni áami Széchenyi I. reáiskoa, i. gimn. vot tanítványai szövetségének ügyvezető aenöke. J een vot a V. K. M. megbízásábó a soproni Orsoyita róm. kat. eányginn. ezidei jú'nius havi érettségi vizsgáatain mint kormánybiztos. Kárpáti Károy. A Mária Kongregáció vezetője, kat. ifjúsági hitszónok, több ifj. ekigyakoratot vezetett. Kovács Ferenc. A Soproni Traeger Ernő Gyorsíró Egyesüet váasztmányi tagja. A Sopron vármegyei és városi Cserkész Intéző Bizottság eenőrzöheyettese és vizi eöadója. Utóbbi minöségében részt vett a IH. cserkészkerüet közgyüésén, vaamint az Orsz.. Cserkész Szövetség 25 éves jubiáris közgyüésén. J(uitzy Jenő sportmüködése. ~7 június jun. 7L 9'3 7 június 27. Budapest. \fagyarországhoandia nemzetek közötti versenyen diszkoszdobásban. hey: 48.4 m. 937 júius 4. Budapest bajnokságon diszkoszdobásban m.re. 937 júius. Tatabánya. Országos versenyen súydobásban , m, diszkoszdobásban mre. 937 júius 7. London. Ango bajnokságban diszkoszdobásban mre. 937 augusztus 8. Budapest. MACversenyen diszkoszvetésben mre. 93~7 augusztus 5. Budapest. Magyar bajnokságon diszkoszvetésben mre. 937 augusztus 2. Budapest. UTEversenyen diszkoszvetésben m. 96r? szeptember 26. Budapest. MASz jubiáris versenyén diszkoszvetésben mre. = 937 odóber 3. Budapest. M Aszváogatóversenyen diszkoszvetésben mre. 937 október 0. 3udapest. Svédmagyar nemzetek kö. zötti versenyen diszkoszvetésben mre. 93,8 május '5. Sopron. Győr Szombathey Sopron városok közötti hármasver. senyen súydobásban. )3.50 mre, diszkoszvetésben mre. 938 május 29. Bécs. öt város versenyén diszkoszvetésben mre. 938 június 5. Budapest. BBTE országos versenyén diszkoszvetésben mre. Legény János. Vezette a soproni Népnüveödési Bizottság áta rendezett nyevtanfoyamon a francia nyevi kezdő és haadó csoportot; eőadást tartott a Kat. Körben "A francia katoicizmus és francia népfront" címen. Lomniczy Géza. Iskoán kívü is többször egyházi beszédeket tartott. Több egyházi és társadami egyesüetnek bizottsági tagja, ietve jegyzöje. Német Vimos. A soproni törvényhatósági nyivános vegyvizs. gáó áomás vezetője. Az izr. iskoaszék enöke. Németh István dr. A soproni Traeger Ernő Gyorsíró Egyesüet pénztáros a. Ravasz Endre. A Soproni Torna Egyetnek és torna szakbizott. ságának váasztnányi tagja. Sopron vármegyei cserkészintézőbizottsági tag. A kőszegi ifjúsági jevényszerző versenyen a MOTESz: kiküdöttje vot.

10 Székey András a Soproni Gyorsíró Egyesüet váasztnányi tagja. Vas Jenő. A Magy. Cserkészszöv. III. ker. 2. sz. tiszti pr. bizottság enöke, a Soproni Gyorsíró Egyesüet titkára. IV. Az tanév története. Az iskoai év efoyása. Az tanév az augusztus hó 28án tartott aakuó értekezeten Yette kezdetét. A javítóvizsgáatokat augusztus 30án d. e., a küönbözeti vizsgáatokat augusztus 30án d. u. és 3én d. e. tartottuk. A beíratásokat szeptenber. és 2. napjain végeztük. A tan.. évinegnyitó Veni Sancte szeptember 3án vot, utána osztáyrendezés, órarendfeovasás következett, a tanítás szepteinber 4én kezdődött. A tanítás, a kiakotatás foytán szükségessé vát január 4... tő 9ig terjedő 5 napi szünetet kivéve, egész éven át Inegszakítás nékü foyt. A rendes e őadások a VIII. osztáyban Inájus hó 0én. az I VII. osztáyban június 3án fejezödtek be. A tanévvégi összefogaások a VIII. osztáyban május 4én, az IVII. osztáyban június 83án votak..:vagánvizsgáat összesen 7 vot: 3 augusztus 3én,!3 deceinber én és május 4én. A tanévzáró Te D'eum június 8án vot. Az tanév emékezetes esztendő narad sokáig az intézet történetében. Az épüet födémszerkezetének ekorhadása és egy részének eoiniása következtében tömérdek baj.és nehézség hárut az intézetre egész éven át nov. 2én d. u. háromnegyed 2 órakor a második eineeten evő padásfejáró meetti mennyezet 2.5 m szées és 5 m hosszú terjedeemben váratanu eszakadt. Szerenesés körüménynek mondható, hogy épen oyan időben történt a beomás, amikor a Inásodik emeeti fovosón senki sein tartózkodott. A tanítást a II. eneeten azonna be keett szüntetni, de mive a födszint és eső emeeten a termek száina nem vot eegendő a négy asó osztáy tanuóinak befogadására, ezekben az osztáyokban a déutáni tanítást keett erendeni s ez karácsonyig maradt érvényben. Közben a városi mérnöki hivata átvizsgáta az egész épüet födém. szerkezetét és a vizsgáatha beevonta vitéz dr. Bokor Rezső mü~ egyet. magántanár bakteroógust is. A vizsgáat eredinényeit a Schinder András pogármesterheyettes enökete aatt összehívott városi középítési bizottság tagjainak j eenétében az L e. igazgatói irodaheyiségben december hó 30án tartott értekezeten közöték. Az értekezeten résztvett dr. Liber Béa tankerüeti kir. főigazgató is, toyábbá Hantó István

11 i 2 varesi Iuüszaki tanácsos, Bergmann Pá főmérnök, Jámbor Lajos városi vízműigazgató, Greiinger és Kerti városi nérnökök, Yitéz dr. Bokor R ezs ő műegyeteni nagántanár, dr. Töper Kámán ny. pogármester, Boor Károy, Morauetz Ferenc, Schármár Károy, Zepkó Ferenc városi that. biz. tagok, vaamint az intézet igazgatója. A vizsgáat eredményét dr. Bokor Rezső műegyet. magántanár részetesen kidogozott referátumban közöte a bizottság tagjaiva, ameynek ényege a következő vot: az épüet födémszerkezetéhez tartozó fagerenaák körü annyi korbadást tapasztat, hogy az épüet biztonságáért további kezességet nem váahat s az intézet azonnai tejes kiürítését javasoja. Aapos megvitatás után az értekezet a javasatot egyhangúag efogadta. Dr. Liber Béa tankerüeti kir. főigazgató erendete az intézet kiakotatását s a to vábbiakra is megadta a szükséges utasításokat. A kiürítés két részetben történt: az osztáytenneké január 38, a szertáraké ápriis 69 napjain; a heyreáítási munkáatok május eső napján kezdődtek s ezze kapcsoatban ugyanakkor az atiszti akások is kiüríttettek. Az igazgatói iroda és tanári szoba a régi épüetben maradt, azonkívü a vidékrő bejáró tanuók részére egy ú.n. Napközi otthon is. Ezek a szobák a födszint Liszt Ferencutcai részének utosó heyiségei, aneyeket korábban raktárnak hasznátak, sötétek és. nedvesek, de már évekke~ ezeőtt vasgerendákka Inegerősített nennyezette eátva egaább biztonságot nyujtanak. A szertárak a tornaterein heyiségében nyertek eheyezést, természetesen minden összezsúfova.. A szertárak kiürítéséné, ietőeg a tárgyaknak a tornaterenbe Yaó áthurcoásáná eisnerést érdemő Inunkát végeztek az intézet tanárai, de a tanuóifjúság is. A tanuók ügybuzgósága, önzeten és odaadó munkája, az intézethez vaó ragaszkodásnak oyan szép pédáját szogátatta, hogy ezért küön eismerést érdeme. A súvosabb tárgyak átviteét fefogadott napszámosok végezték, a kisebb, de nagyobb szám ú és. kényesebb eszközök, köny' ek és tárgyak kötőztetése a tanuókra hárut. Eisnerést érdemő buzgóságga vettek részt a kiakotatás nagy munkájában az intézet atisztjei, vaamint ideig. akamazott napszánosai is. A kiakotatássa járó munkák következtében a karácsonyi szünet 5 nappa kitoódott, a tanítás január 0Lén ismét megkezdődött. A tanítás a következöképen foyt: IIII. osztáy az áami t::ánygimnáziumban nyert eheyezést, a IVVIII. osztáyokat pedig a bencés ginnáziumban heyeztük e. A tanítás mindkét heyen d. u. 3tó 7ig tartott, 40 perces órákka és 5 perces szünetekke. Hogy niyen terhet jeentett ez a beosztás tanárok.ra, tanuókra és szüökre nezve egyaránt, azt nem részetezem. Kényszerheyzetben évén, jobb megodást taáni az adott viszonyok miatt, amikor mé~ a vidékrő bejáró tanuók utazási körüményeit is figyeenbe keett venni, nem ehetett. A megrázkódtatások és súyos körümények dacára is, fefokozott akaraterőve sikerüt egyőznünk az

12 akadáyokat s az eredmény nen maradt e a nnt évek tejesítinényéhez viszonyítva sem. E heyen is köszönetet nondunk Keemen Krizosztom pan.. nonhani főapát úr önagymétóságának, aki szorut heyzetünkben ~érésünkre azonna átengedte a soproni Szent Benedekr. Szent Asztrik gimn. osztáytermeit a déutáni tanítás céjaira, hasonóképen háás köszönet ieti Szikai.Jenő soproni Szent Benedekr. Szent Asztrik giinn. igazgatót is, aki tej es rnegértésse és őszinte barátságga igyekezett kényszerheyzetünk nehézségein könnyíteni. A heyiségeibő kiszorított intézetet baráti szívve fogadta be a vezetése aatt áó iskoába Dr. Csabai István, az áami eánygimn. igazgató is és ott vaó tartózkodásunk idej én mindenkor tej es n egértést tanusított heyzetünk iránt nencsak a tanítás idején, hanein az érettségi vizsgáatok akamáva is, amikor egnagyobb készségge engedte át száinunkra a szükséges heyiségeket úgy az írásbei. mint pedig a szóbei érettségik idején. D r. Csabai István igazgató úrnak is e heyennondunk köszönetet, hogy az önhibáján kívü bajba jutott társintézet heyzeién nindenkor jó szívve és éekke segíteni törekedett. Az intézeti épüet heyreáítási nunkáatai 00 ezer pengőt jóva meghaadó kötséget igényetek. Minthogy az épüet tuajdonj o ga a városé, a szükséges kötségek eőteremtése végett Inegindutak a tárgyaások a város és az áan között. Mive a tornateren födémszerkezete is korhadtnak bizonyut, ennek feüvizsgáására a V. K. \f. I(ócza Géza testneveési feügyeőt küdte ki, aki a febr. 8án tartott szem éj e után nencsak a födémszerkezet heyreáítását, hanen egyútta a tornateren kibővítését és zuhanyozóva vaó eátását is javasiatha hozta. A V. K. M. megbízásábó febr. 28án egy kiküdött bizottság jeent meg a heyszíni vizsgáat és a szükséges munkáatok megáapítása végett. A bizottság tagjai votak: Dr. Baogh Anyos tanügyi tanácsos, vitéz Fraknóy.József gimn. igazgató, L echner Lóránt mérnök és az intézet igazgatója. A város részérő Hantó István müszaki tanácsos és Bergmann Pá főmérnök vettek részt ezen a tanácskozáson. A tanácskozáson megáapítá.st nyert, hogy nencsak a födémszerkezet átaakítása vát szükségessé, hanem egyútta a tantermeké is és egyéb heyiségeké is, Inive azok egyrészt nen eég viágosak, násrészt a modern higiénikus követenényeknek sein feenek meg tejességge, sőt egy új áami középiskoa építését javasoták. Sajnos, Sopron v~ros középiskoáinak épüetei épen mive régiek, a kor követehnényeihez viszonyítva vaamennyien ataakításra vagy újjáépítésre szorunak. A egfiataabb középiskoai épüet is épen a ni "reáiskoánk", ahogy a köztudat még Inindig nevezi nár 80 esztendős emut. Dr. SopronyiThurner Yfiháy pogárnester közbenjárására Hóman Báint v. vaás és közoktatá~ügyi Inini~zter nent zárkózott d egy új épüet építésének ehető ségétő sem, ha Sopron városa is megfeeő arányban hozzájáru a kötségekhez. A jeenegi épüet I J.

13 i 4 heyreáításához P segéyt heyezett kiátásba, ameynek.kiutaását a már törvényhozásiag is efogadott áami. kötségvetés i~ biztosította. Az épüet heyreáítási munkáatai május hó eső feében kezdődtek meg s az építési terv szerint augusztus hó közepén fejezöd nek be, úgyhogy az új tanévet már tejes biztonságot nyujtó viágos tantermekben kezdhetjük meg. A tornaterem gyökeresebb átaakításának ügye függöben van még, de föaémszerkezetének tejes biztonságot nyujtó heyrehozaaa minden körümények közt e.rendetetett. Végzett tanítási anyag. A középiskoák szervezetérö szóó 934:XI. tc. 4. a szerint a középiskoa neve gimnázium. A mutbó kifoyóag azonban intézetünkben még két középiskoai típus szerint foyt a tanítás. Az I III. o.ban a gimnázium, a IVVIII. o.ban a reágimnáziumi tanterv szerint tanítottunk A egújabb Tanterv szerint a atin nyev tanítása az I. osztáyban, a német nyevé a III. osztáyban kezdődik. Az V. o.ban kezdődő második modern nyev a francia, aney heyett a tanuók görög nyevet is váaszthatnak. A görög nyevet váasztó tanuóknak módjában á a francia nyevet ingyenes rendkívüi tárgyként tanuni. A jövő 9683H. iskoai évben az I., II., III. és IV. osztáyban a gimnáziumi, az VVIII. osztáyban a reágimnáziumi Tanterv esz érvényben. A régi reáiskoai tagozat negszünt. A tanítás eőírt anyagát a Rendtartás és Tanterv utasításai szerint minden osztáyban evégeztük. Szeméyi vátozások. A tanév foyamán a tanári testüetben a következő vátozások történtek: Éő Pá r. kat. hitoktató csornai pébánossá neveztetvén ki, tíz évi ádásos működés után távozott intézetünkből Éő Pá hitoktatónak intézetünk köteékébő vaó kiváása átaános sajnákozást vátott ki a testüetben, mive hivatását minden tekintetben pédát adó módon tötötte be. Nencsak a tanári testüet tagjainak szeretetét és megbecsüését vívta ki, de néy és naradandó nyomokat hagyott az ifjúság ekében is. Saját vaásának követendő pédát nyujtó papja vot, de megértés sugárzott ekébő a másvaá &úak iránt is. Távozása miatt vaó sajnákozásunkat csak az a tudat enyhíti, hogy egyházi hatósága oyan áásba emete, amey hivatásának igazán megfeeő, aho nagy tudását és nemes eszményektő áthatott gondokozását eredményesen érvényesítheti hazája, 'hívei és embertársai javára. A györi püspök úr önagymétósága Kárpáti Károy kisbéri segédekészt akamazta heyébe. Barta Miksa mennyiségtantermészettan szakos rendes tanárt a nn. V. K. M. 9\38 februártó kezdődőeg nyugaomba heyezte. Barta VIiksa 35 évi tanári működésébő 34 évet tötött intézetünknél Pédaképe vot a ekes, szívveéekke tanító tanárnak, aki hivatását utosó éveiben is mindvégig tejes odaadássa és dicsére

14 tes eredménnye végezte. Tanítása nyornán a száraznak Mszó matematikai anyag megeevenedett, a egevontabb fogamakba is éetet s eevenséget tudott önteni. Vezetése aatt a tanuók szeretette s örömme tanuták a matematikát és fizikát. Kartársai őszinte nagyrabecsüése és tiszteete, tanítványainak háás szeretete kíséri őt és mindnyájunknak őszinte jókívánsága, hogy a nyugaoiti éveit miné tovább évezhesse egészségben és megeégedésben. Dr. Kup Gyua, a soproni Erzsébetkórház kórbonctani fő Drvosa, hivataos efogatságára vaó hivatkozássa iskoánkná 7 éven át pédás ekiisneretességge végzett iskoaorvosi tisztségérő tmondott. A szombatheyi tankerüeti kir. főigazgató úr ömétósága dr. Tordai Füöp István városi tiszti orvost bízta meg az iskoaorvosi teendők eátásáva. A kormányzó úr öfőmétósága évi június hó 30án ket egfesőbb ehatározásáva Lauringer Ernő ginn. igazgatónak a tanügyi főtanác s asi címet adományozni métóztatott. A nm. V. K. M:. dr. Augusztinovicz Eemér óraadó heyettes tanárt 937 nov. 5tő kezdődőeg heyettes tanárrá nevezte ki. Dr. Rőder Ede r. tanár betegsége miatt f. é. februártó kezdődőeg féévi szabadságot kapott, heyébe a V. K. M. dr Bak os J ó zs ef Inagyaratin szakos ok. középiskoai tanárt akamazta kisegítő óraadó tanárként. Hivataos átogatások. Dr. Liber Béa tankerüeti kir. főigazgató úr október hó 5én 3 atin és. görög órán végzett hivataos átogatást, résztvett az intézet kiakotatása ügyében deceinber ~30án tartott bizottsági gyűésen, január 25én pedig Inegvizsgáta a vidékrő bejáró tanuók részére fenntartott Napközi Otthont, vaamint a bencés gimnáziumban és az áami eánygimnáziumban eheyezett osztáyokat. Dr. Baogh Anyos tanügyi tanácsos, a tankerüei kir. főigazgató heyettese, noveinber 23.án feüvizsgáta és jóváhagyta az intézeti épüet födémszerkezetenek beomása foytán szükségessé vát igazgatói intézkedéseket, másnap pedig osztáyokat átogatott. Rendes hivatai vizsgáatot tartott május hó napjain. Szükségesnek vét megjegyzéseit k üönküön is közöte az egyesekke, étaában véve megeégedését s eismerését fejezte ki az intézetünkné tapasztat eredményes nunkáért. Vitéz N em er ey Márt on ezredes, áomásparancsnok október hó 7én átogatást Yégzett a VIIVIII. osztáy testneveési óráin. 5 Iskoai értekezetek A hi\ ataos értekezeteket januártó kezdődőeg az iskoai épüetben egy e céra fenntartott kis terenben tartottuk viany híján, akárhányszor gyertya és petróeumámpa viágítása neett, szán szerint összesen 5öt, és pedig 8 rendeset és 7 rendkivüit. S.züői és oszt á yfőértekez e t e ket neg feeő heyiség hiánya miatt ebben a tanévben nem tarthattunk

15 6 Iskoai iinnepéyek és megemékezések~ Iskoai ünnepéyek votak a tanév negnyitásakor, szeptenber 3án és október 6án a nenzet vértanúinak enékére. Az 92. évi december hó 4i soproni népszavazás ernékét a TESz áta a városi szinházban rendezett ünnepéyen ütük meg.. Március 5én résztvett intézetünk ifjúsága a kir. m~gyar József Nádor :Müegyeten soproni szakosztáyainak, vaarnint a pécsi Erzsébet Tudományegyetem evangéikus teoógiai karának a Petőfi. téren rendezett ünnepéyén. Tanévzárás napján: június 8án a tanttók a tempomaikban tartott háaadó Te Deumma búcsúztak e az intézettő, a szokásos tanévvégi iskoai ünnepéy heyiség hiányában ebben a tanévben enaradt. Enaradtak ebben a tanévben a vot tanuótársak iskoai taákozói is. Az eőírt égotami és égvédemi eőadást december 4én tartotta J anesitz Henrik tanár az akkor nég hasznáható tornaterenben. Madarak és fák napja. F. é. június én a Hubertuson In egtartott j uniáison az intézet tej es szánú ifjúsága eőtt az intézet ternészetrajz szakos tanárai: Nénet Vihnos és dr. Szente Korné beszétek a hasznos áatok és növények kíméésé rő, a károsak írtásáró, az éő ternészet negfigyeésérő és azokró a rendkívü hasznos és gyönyörködtető észrevéteekrő, aneyeket a tennésze tanuhnányozása, gondozá a nyujt. A juniáist június hó én tartottuk neg a HubertusaknáL A tanujók regge 9 órakor Yonutak ki tanáraikka együtt. A déeőttöt főképpen cserkészmutatványok tötötték be, a déután 5tő 9ig tartó táncca fejeződött be, neyen résztvettek az áami eánygiinnáziun nöyendékei i az igazgató, a tanárok és a szüők feügyeete meett. Az asó osztáyú tanuók déután 5 órakor gyaog mentek haza tanári feügyeet meett, a nagyobbak szüeik és tanáraik kiséretében autobuszon indutak hazafeé este fé 0kor. V. fiusági egyesüetek Az intézetünkben nüködő ifjúsági egye üetek tevékeny ségérő aábbiakban szánounk be. Máriakongregáció. Vezetője : Kárpáti Károy r. kat. hitoktató.. A kongregációs nunka két tagozatban foyt. A nagyobbik 45, a dsebbik 40 tagbó áott. Az eucharisztikus szentévre vaó tekintette az enékedések és negbeszéések tárgya esősorban az Eucharisztiáva vot kapcsoatban. Az eőadók közü ki ke emenünk Legény J án os tanár nevét, aki ár több akaona működött közre a narianumi gondoat enéyítésén. A kongregáció kegyeetes éekke hódot ez év nagy jubiánsának: Szent István apostoi kiráyunk fenköt szeemének is.!karácsony hetében nyivános gyűé vot az intézet tornatermében, aneyen negjeentek az intéze igazgatója, a tanári testüet tagjai és a szüök.

16 7 Az évi május hó között Budapesten rendezett 34. Eucharisztikus Kongresszuson az intézet 6H tanuója vett részt Kárpáti Károy hitoktató és 3 tanár (dr. Anta Lászó, dr. Haász Gyua és Legény J án os) vezetése meett. Vaamennyien ekieg neggazdagodva, hitükben megerősödve tértek haza a feejthetete nü magasztos ünnepségrő. Evang. Diákszövetség. Vezetője: Lomniczy Géza, intézetünk ev. hitoktatója. A szövetség munkáját egnagyobbrészt a dunántúi ev. egyházkerüet évi "Bemissziói munkabeosztása" irányította és az ifjúság vaáserköcsi jeemfejesztés erősítését szogáta. Ifjúsági enök: Bartmann Herbert VII. o. t., jegyző: Kovaszky J án os VI. o. t., pénztáros: Gruber Gyua VI. o. t. Soi Deo Goria koegium. Intézetünk református tanuói között a fenti címen müködő református diákszövetség két bibiaórát tartott fent. Az II'H. o. növendékek az asós, a IVVIII. o. növendékek a fesős bibiakörben jöttek össze hetenként egyszer. Maer Kárnán ekész vezetéséve az I. féévben a "Tékozó fiú", a II. féévben a "Szőötő" pédázatát beszéték meg. Az asós csoport vezetője Benedek Attia IV. éves egyet. hagató, a fesős csoporté Orosz 2n Endre III. éves egyet. hagató vot. Berzsenyi önképzökör. A Berzsenyi önképzőkör szeptember hó 8án aakut meg dr. Haász Gyua tanár enökete aatt. A vezetötanár indítványára a kör az idén is két szakosztáyra oszott, mégpedig irocanira és természettudományira. Az irodairnit dr. Haász Gyua, a természettudományit Dér Zotán tanárok vezették. Az irodami szakosztáy működése. Váasztás foytán az ifjúsági enök: Tögyessy Lászó VIII., aenök: 'Kadnár István VII., jegyzők: megyesi Schwartz Kámán VII. és Kotsis Tivadar VI., pénztárosok: Gréczi Lászó VII. és Mayer Ernő VI., könyvtárosok: Hammer Ferenc VII., Müh Gusz4 táv VI., háznagy: Kei István VI,II. o. tanuó ett. A 'Kör kéthetenkint tartotta üéseit A rendes gyűések tárgy ~orozatát a egújabbkor íróiró (íra, regény, dráma) szóó tanu Inányok, zeneszámok, a Kör áta járatott foyóiratok időnkinti ismertetése, végü az egyes pontokhoz fűződö, gyakran nagyon éénk viták tötötték ki. Az egyes gyű éseken ehangzott em~kbeszédek a szónoki készség fejesztését céozták, ennek tökéetesítésér~ nenes verseny fejődött ki. A Kör díszgyűés keretében ádozott az aradi vértanuk dicső emékének. Március hó 5én pedig résztvett a TESz áta rendezett hazafias ünnepéyen. A természettudományi szakosztáy működése. Váasztás foytán ifjúsági enök: Steurer Viktor Wi., aenök: Horváth János v;n., jegyző: Hauszner Frigyes VII., háznagy: Eimess János VIII. o. tan. ett.

17 8 A szakosztáy kéthetenkint turtou üésein erre önként váakozó tagok "természettudományi feovasásokat tartottak. Ezeket mindig eeven és érdekes hozzászóások, sőt viták követték. A tagok túnyomóan technikai témát váasztottak. A Berzsenyi önképzökör mindkét szakosztáyában iskoánk épüetének tetöbeomása Inegzavarta a nyugodt munkát. Januárban köttózködiünk keett. Megfeeő heyiség hiánya, gyűésre akamas időpont megáapításának eheteten vota miatt az önkép :zökör kényteen vot működését abbahagyni. Pótásu csak a VIII. osztáy fartou üéseket, hogy b ef ej ezze az őssze Inegkezdett irodami sorozatot. A Kör könyvtárát ekiismeretesen gondozta a tisztikar. Javíttatott, köttetett, újakat Yásárot. A könyvtár tartahnaz szépirodami (vers, regény, színnű), irodaomtörténeti._ esztétikai, történeem, födrajz, természetrajz, kémia, fizika szakokba tartozó műveket. Azonkívü exikonokat, idegennyevű szépirodami és tudonányos könyveket, végü foyóirato{ évenkint bekötött számait. A könyvtár áománya 838 mű 05 3 pédányban, 97 kötetben. Értéke :2027 P 0 f. A Kör vagyana bankbetétben 87 P 74 f. Gyóni Géza szavaókör. Tagjai az V. osztáy tanuói, céja: a agoknak akamat a.dni az eőadás, szavaás gyakorására, nódot ri y uj tani arra, hogy a tanuó öntevékenységhez szakassa magát, Ineg\ etni az irodami önképzés aapjait. A tagok buzgaoinina szoi~áták a Kör cékitüzéseit. A váasztott tisztviseök (Éő Ferenc enök, VIártan Ferenc tit(ár, Seregéy Árpád pénztáros) a tagokka együtt szívesen buzgókodtak a sikeres Inunka érdekében. A Kör eeinte kéthetenkint, késöbb ritkábban, a megvátozott körüményekhez képest Inásnás időben tartotta gyűéseit dr. Augusztinovicz Eemér tanár irányítása meett. Főként köteinények eőadását műveték a tagok, de noveák, isneretterj esztö feovasások és beszédek is hangzottak e. VIincen e őadást megbeszéés és bíráat követett. Több ünnepéyesebb gyű ést tartott a Kör: Gyóni Géza emékünnepéyt és farsangi déutánt. A gyű ések hanguatának fokozására szogát a zeneértök áta hegedűn vagy zongorán eőadott egykét zenedarab is. Gyorsírókör. Gyorsírókörtink Inűködése 938 január óta, az iskoaépüet bezárása és a déutáni tanítás bevezetése óta szünetet. Az eső féévben a Kör az aakuó üésen kívü két rendes üést tartott, aineyeken feovasásók és bíráatok hangzottak e. Résztvettek a Kör tagjai a Soproni Gyorsíró Egyesüet ápr. 3án negtartott háziversenyén s ez akaonna Hauszner Frigyes VII. o. t., Egresich Iviátyás VII. o., Krausz József VI. o. és Keényi nre V. o. tanuók emékapot nyertee A tanuók azonkívü nagy számrna Yet.tek részt a gyorsíróapok tava~zi páyázatain sz. Scarbantia cserkészcsapat Parancsnoka Vas J en ö tanár, cserkészcsapattiszt, heyettese dr. Augusztinovicz Eemér tanár, cserkészcsapattiszt vot. A vezetés munkájában egész éven át résztvettek még: Kovács Ferenc tanár, Horváth István Cserkész

18 9 botüze tvezető, cserkészcsapattisztek, Gaus Lászó Inüegyetemi ianársegéd, Legény János tanár, cserkésztisztek, Lang Ferenc müegy. hagató. A csapat cserkészeinek száma 68, 7 őrsben, vaarnennyien az intézet tanuói. Mut esztendei nagytáborunk ideáis környezetben, páratanu s~ép. he~en: Fe hérvár~~urgó}, (~ejér ~egy_e~ vot,.a gróf Károyi hitbizoinany vadaskert]eben ]Unius 22to ]Uhus 3Ig (22 ~ap), 46 résztvevőve. Kitünő eredménnye táboroztunk, cserkészeink nagyon évezték a vadregényes Bakonyt, a gazdagon vátozatos természeti szépségeket. A vezetőknek is sok örömet szerzett a szép tábor, ameynek eayik egnevezetesebb mozzanata vot a négynapos portya, enne<. során a csapat négy irányban indut egyegy önáó csoportta gyaogtúrára a V értesbe, a Veencei tóra, a Baatonra és a Bakony besejébe. Mindegyik csoportnak tiszt vezetője \iot, küönküön programnot bonyoítottak e, vaamennyinek sok cserkészéményben vot része. A szép sikerekben gazdag tábor méy nyomokat hagyott a résztvevők ekében. Az év foyamán cserkészmunkánkat az iskoai épüet áapota és a kót hejyen, szakatan időben foyó tanítás miatt csak nehézségek eküzdése árán végezhettük A gátó körümények eenére is hetenkint tartottunk őrsi összejöveteeket, amikor az idő csak engedte, kirándutun~ a szabadba. Résztvettünk szepeinber 9én a SopronSzombatiey cserkészei között rendezett hadijátékon, t8.vassza 54 résztvevőve megtartottuk a szokásos húsvéti portyázásunkat Lövő Csepreg útvonaon. A téi, kiránduásra aikainatan időben c~apatösszejöveteeken gyakorotuk a cserkészismereteket és több érdekes versenyben mértük össze az erőket. \tikuás napj án teaestet tartottunk. Résztvettünk a soproni cserkészek közös karácsonyi ünnepéyén a V árison, továbbá az ápr. 24.i cserkészszemén. ős sze 24 próbaidöst vettünk fe, k:özüük 2et avattunk fe a Szent inre Koégium kertjében ápriis 24én, Lauringer Ernő tft., igazgató úr és a tanári testüet több tagja jeenétében. Az avatóbeszédet Gacs J án os Szent Imre koégiuini igazgató úr mondta. Vezetőink kivették részüket a közös cserkészmunkábó is. Csapatunk tisztikarábó kerü ki a vm. vezetőtiszt és heyettese, a vm. eenőrző és heyettese, a tiszti próbáztató bizottság enöke, a ker. vizi eőadó, a vm. égvédemi eőadó. Nyári háromhetes táborunkat Súgpusztára tervezzük, Akai m e ett, a Baaton partj ára. N agytáborunkba aaposan fekészüve akarunk menni, cserkészismereteink eméyítésére és begyakorására. Megfeeő őrsvezetők kiképzésére az ősz foyamán hat hétig örsvezetői tanfoyamot tartottunk, ameynek során 24 eőadásban a csapat tisztjeinek közremüködéséve dogoztuk fe a cserkészpróbák anyagának fontosabb pontjait. A gyakorati ismeretek akamazására az év végén hetenkint fénapos csapatösszejöveteeket tartottunk, amikor is a tábori munkák (sátorverés, tiízheykészítés, főzé s, stb.) begy akorására küönös gondot fordítottunk.

19 20 Sportkör. A. sportkör ne\ e: Soproni á. Széchenyi István gim riázium Turu Sportköre. A KISOK szombatheyi kerüetéhez tartozik. Aakuásának ideje 9,2. Igazoási szána 44~ Tiszteetbei enöke: Lauringer Ernő tanügyi főtanácsos, igazgató. Vezető tanára: Ravasz Endre testneveési r. tanár. Az intézet tanuóinak tejes étszáma: 47. A magántanuók, ietve magánvizsgázók száma: 7. Míi'ködő tagok száma kor osztá yonként: I. korosztáy: 45, II. korosztáy: 56, III. korosztáy:54', IV. korosztáy: 63, összesen: 28. Működő szakosztáyok: atétika,. torna, játék, úszás, téi sportok. céövés.. Az intézetnek tornatenne 232 n 2, padozata hajópadó. Az inté zet udvara 450 m 2 terüetü, játékra akamatan. Játszótérü az SV'SIE abdarugópáyát béretük ki és ezen foytak e a házi abdarugóbajnokság őszi forduói. Sajnos, az iskoánkbó vaó kiakotatás következtében beáott rendkívüi körühnények: a déutáni tanítás, a szomszéd községekbő vasúton bej árók rossz összeköttetése, teremhiány, stb., küönösen a játékosztáy (abdarugás, kosárabdajáték, asztai tennisz) H. féévi működését egészen negbénította. Az atétikai szakosztáyt a fenti nehéz körüményekné nég súyosabb nehézségek eé áitotta a sportpáya hiánya. Sopron iskoavárosban 2 rendes sportpáya van: a katonai reáiskoáé és az ev. iceumé, de gyakorás céjaira egyik sen engedbette át a páyáját. R!átermett atétáink nehéz szívve mondtak e az egészséges tréningnapokró és a sokatígérő ker. atétikai versenyről A tornaszakosztáy ~III. oszt. tagjai januártó az á. eánygimnázium tornatermében, a IVVII!. oszt. tagjai a szívességbő átengedett Soproni Torna Egyet papréti tornacsarnokában gyakorotak. A SE méyen tisztet Vezetőségének ezért a nagyekű szívességéért ezúton mondunk kös.zönetet. A vizisportoók a város terüetén evő 3 nyitott uszodában gyakoronak. Téi sportok üzé sére is megvan a eh etőség. (Az enyhe időjárás rniatt azonban nenr sokáig évezhettük annak örömeit.) A sportkör ebben az évben az aábbi ker. versenyeken vett részt, ietve az aábbi házi és ker. versenyeket rendezte: 967. szept. 7én házi úszóverseny a következő szánokka: 00 m gyorsúszás:. :Majáth Gy. VIII. o. t., 2. Hammer F. VII. o. t.,.3. Emmer O. V. o. t. 200 m m eúszás:. VIajáth Gy. VI,II. o. t., 2. Torma L VI. o. t., 3. Farkas J. VII. o. t. 50 n meúszás:. Né rneth L. VI. o. t., 2. Biró L. VI. o. t. 50 m gyorsúszás:. Majáth <.iy. \iii. o. t., 2. Hamner F. VII. o. t., 3. Kunt E. VIII. o. t. Résztvettünk az október 6án tartott városi kegyeeti stafétában. U'ec. 2én a MOTES.Z jevényszerző versenyén a következő' eredménnye: Vasjevényt szereztek: Kamár D. V. o. t., Gyünöcstavai Gy. V. o., Hajna F. VI. o., Kooszár Gy. VI. o., Fischer L. VI. o., Szávik Gy. VI. o., Farkas J. V. o., Larnp S. VII. o., Hartner P. VIII. o., Havax {, VIII. o.. Meche G. VIII. o. t. Bronz.feuényt szereztek: Lamp S. VII. o., Tarnai F'. VII. o., Hartner P. VIII. o., Monár F. VIII. o. t. Ezüstjevényt szerzett: Rábai A. VIII. o. L

20 2 Decenberben fej eződött be a házi kosárabdabajnokság eső forduója. Asós korosztáyban. a IV. A) oszt., 2I. III. A) oszt., 3. IV. B) oszt. csapata. Fesős korosztáyban. a VII. o., 2. az V. o. csapata. Várc. 3án a Nagykanizsán tartott KISOK ker. tornászbajnokságon I. oszt. csapatversenyben megfeeő minősítést nyertek: Major J. VII. o., Majáth Gy. VIII. o., Posch K. VIII. o., Rábai A. VIII. o. t. Koráton egyéniben 3. ett Rábai A. \fárc. 20án résztvettünk a Sopronban rendezett KISOK ker. YívóYersenyen. Kard egyéniben 6. ett Tögyessy L. VIII. o. t., tőr egyéniben 2. Wosinski F. V. o. t., tőr csapatban 2. heyezés. Ápr. ;3án rendezte meg sportkörünk a KISO!K szombatheyi ker. mezei futóbajnokságát. Csapatban 3. heyre kerütünk. Ugyan 8kkor a házi bajnokságban. ett Vegerbauer S. VII. o. t., 2. Horváth J. VII. o., 3. Hajna F. VI. o. t. Május 8án rendezett házi tornaverseny és tornászbajnokság a köv e tkező erednénnye végződött: I. korosztáy: Egyéniben. Schüger K. L A), 2. Ujvári I. I. A), 3. Székey L. L A), 4. Haer 0.. A), 5. Gang V. I. B) oszt. tan. Csapatversenyben. az I. A) o. csapata. II. koroszt. Egyéniben:. Sirnó J. III. B), 2. Scheid A. III. A), 3. Schey F. II. B), 4. Prinner K. II. B), 5. Szemes J. III. A). Csapatban:. HL A), 2. I. B), 3. II. A) oszt. csapata. III. koroszt. Egyéniben:. Gyümöcsfavai Gy. V. o., 2. Kovács K. IV. B), 3. Kooszár Gy. VI. o., 4. Nagy A. V. o. Csapatban:. V. o., 2. VI. o. csapata. Tornászbajnokságban:. Rábai A. VIII. o., 2. Major J. VII. o, 3. Posch K. VIII. o. tanuó. Június 3i házi céövőverseny eredménye': Asós tagozat kispuskáva:. Horváth L. III. A), 2. Havax I. III. B), 3. Takács I. IV. B), 4. Rappensberger F. IV. A). Fesős tagozat:. Major J. VII. o., 2. Horváth Gy. VI. o., 3. Horváth E. VIII. o., 4. Estebányi O. V. o., 5. V ásár).eyi I. VI. o., 6'. Schwenk A. V. o. t.. Június 9én rendeztük az úszónapot, ameyen 96 tanuó indut s vaamennyi céba ért. Június 2én résztyettünk a soproni Műegyetem áta rendezett Sopron városi atétikai versenyen. Rúdugrásban 2. ett Schwartz K. V'II. o. t., távougrásban 3. Obis Á. V. o. tanuó. VI. Rendkívüi tantárgyak. A rendkívüi, tehát nem köteező tárgyak tanításának a céja, egyrészt a rendes tana n y ag kiegészítése és a gyakorati éet szükségeteinek megfeeő fejesztése, másrészt az átaános művetség körébe tartozó s a rendes tárgyak sorábó hiányzó ismeretek pótása. A foyó évben a következő tárgyakat tanítottuk: Német társagási gyakoratok. Heti 2 óra. Cé: A tanuóknak a rendes iskoai tanításon kívü a mindennapi éethez szükséges beszégetésben vaó gyakorása. Kezdő évfoyam III. o. tanuók részére. Tanár: D r. Anta Lászó. Végzett tárgykörök: Utasítások; üdvözések; nevek; bemu

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE S zombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 65. SZÁMU EVKONYVE Az 193940. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz.,,,, ERTESITO E AZ 936-37. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. Budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatoság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 60. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 934/35. ISKOLAI ÉVRŐL.. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 935. R.\BAKÖZI

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 55, sz,,,,, ERTESITOJE AZ 199/30. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. " SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müintézete 1930 , t WALLNER

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ.

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM, 61. SZ.,,, ERTESITO E AZ 193.5!36. ISKOL.~I ÉVRŐL. SZERKESZTETTE :., LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:-

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 53_ sz_,,,, ERTESITOJE AZ 192728. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 1928. VITÉZ TÓTH ALAJOS KÖNYVNYOMDAI MÜINTÉZETE. . Az 192728*

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FÖREÁ.LISKOLA 49IK ÉVI ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.. A soproni áami Széchenyi István főreáiskoa mutjának rövid kivonata.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. december 23. Ára: 3970 Ft 16. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 2002. december Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- SAJTÓ KIAL..iiU.LÁSA is JELEIH'ŐSÉGE /1831-1872/ Gyógyszerészdoktori értekezés Irta: Hixer András ok. gyógyszerész egyetemi tanársegéd Készüt: a Semmeweis Orvostudomán-yi

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben