Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között"

Átírás

1 Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs A tanumány céja, hogy rövid áttekintést adjon az 1920-as és 1930-as években szerveződő ango, német és oasz tannyevű középfokú kereskedemi iskoák (tanfoyamok, kiheyezett tagozatok) működésérő. A középfokú kereskedemi iskoai háózat a 19. század végére épüt ki Magyarországon. A század forduóján hazánkban működő köze 40 három évfoyamos, érettségit adó középfokú kereskedemi iskoa egyre nagyobb népszerűségnek örvendett a diákság körében, így az intézmények száma összhangban az oktatáspoitika céjaiva, mey támogatta a nem feekezeti fenntartású középfokú iskoák számának növekedését 1919-re 80-ra emekedett, majd a trianoni békét követően 34 iskoa kerüt az újonnan meghúzott határokon kívüre. Az 1890-es évektő a középfokú kereskedemi iskoákat egyre gyakrabban iették azza a vádda a kereskedők, ietve a váatok, cégek vezetői hogy nem a gyakorati gazdasági, kereskedemi éetre készítenek fe, ráadásu a végzett tanuók a nem kevés nyevi órák eenére nem beszének idegen nyeveket. Ez utóbbi idegen nyevi és gyakoratias képzést kívántak részben pótoni a két háború között szerveződő két tanítási nyevű kereskedemi iskoák és tanfoyamok. Az eső viágháborút követően a nemzetközi gazdasági kapcsoatok bővüésében érdeket kormány VKM minisztere Kebesberg Kuno a kutúrföény poitika jegyében 1924-ben efogadott középiskoai törvényben (XI. tv.) az éő idegen nyevek oktatásáró és nyevi tanszékek feáításáró is intézkedett, azza a céa, hogy hazája feé eköteezett, nemzethű, de egyútta modern idegen nyeveket beszéő eitet képezzen. A görög és a atin, vaamint a gimnáziumban, a reáiskoában és a reágimnáziumban egyaránt köteező német nyev meett, a váasztható nyevek sorába kerüt az ango, a francia és az oasz nyev is. A francia nyev a reáiskoákban és a feső kereskedemi iskoákban már 1892-tő (VKM /1982) köteező vot (Nagy, 2000). A két háború között indut a Sárospataki Református Koégium ango nyevi tagozata, a Notre Dame de Sion gimnáziumában és az 1938-ban nyíó gödöői Lycée Français iskoában francia, míg a pannonhami oasz gimnáziumban oasz nyeven foyt az oktatás. 170

2 Kíséret az Engish Practica Schoo of Commerce megnyitására Az Ango Hungarian Corporation Limited 1 részvénytársaság fekérésre Wiesinger Gábor 1920 tavaszán nyújtotta be kérvényét egy a fővárosban étesítendő ango nyevű kereskedemi iskoa aapításáró, meyhez a Thököy úti kereskedemi iskoa néhány heységét szerette vona bérbe venni. A váaat céja az Egyesüt Kiráyság és Magyarország között a pénzügyi, a kereskedemi, az ipari, a műveődési és a társadami törekvések, kapcsoatok eőmozdítása vot. A cég aapítói közü Wesburg Sándor és Berthod Lászó 1914 júiusában Pesten textiüzemet aapított, meyhez szerettek vona egy ango nyevű kereskedemi iskoát is kapcsoni. Az intézmény szervezetének kidogozását Wiesinger Gáborra bécsi gyáros, pozsonyi bérő, pesti bankár, MOVE tagja bízták, aki ugyan ekészítette azt, ám végü Berthod Lászónak a vörös őrségi szerepváaása miatt 1919-ben már nem adta hozzá a nevét, így a tervezet gyakorati megvaósítása 1920 őszéig váratott magára. Késekedéshez az is hozzájárut, hogy miután Wiesinger tudomást szerzett arró, hogy az iskoát két vagyonos zsidó nagytőkés (tőzsdebizományos) finanszírozná (100 miió korona értékben), ietve már köze 200 izraeita feekezetű növendék várja fevéteét, visszautasította az igazgatói poszt betötését a következő indokássa: Visszautasítom mert zsidó jeegű iskoát nem óhajtok vezetni, mert én azt a keresztény ifjúság átminősítésére akartam fehasznáni tiszta keresztény etika aapján áó iskoát akartam csináni. 2 Miután 1920 őszére úgy ítéte meg, hogy az intézmény zsidó karakterét töröték, efogadta a megbízást azza a fetétee, hogy csak a kommunizmus aatt kifogástaanu visekedő és azt igazoni tudó növendékek kerühetnek fevétere. 3 Wiesinger korábbi véeménye, ááspontja az iskoa jeegét ietően nem vátozott meg aapvetően, ám kényteen vot maga is beátni, hogy egyrészt mindazt, amit eképzet pénz nékü nem tudja megvaósítani és e tekintetben a keresztény fesőbb és középosztáyra nem számíthat támogatóként, másrészt az átaa tervezett tényeges gyakorati képzés kiviteezéséhez szüksége van a nagyváaatok együttműködésére, meyek jeentős része köztudottan zsidó tuajdonban vot. Az iskoa gyakorati jeege csak akként vaósítható meg, ha ennek képzése a nagy ipari és kereskedemi váatokná biztosítok heyet, mey váaatok één ezidőszerint úgyszóván kizáróag zsidók ának. 4 A egfontosabb feadatnak a keresztény kereskedő középosztáy képezését tartotta. A tervezet szerint az iskoa céja kereskedemi páyára tereni az egzisztenciájukat evesztett fiataokat. A két ország között emített kereskedemi összeköttetés megteremtése érdekében a diákok ango kereskedemi kurzusokon vehetnének részt. Magyarországnak gazdasági okokbó új terüetekre van szüksége, mive a Bakán piacait részben ezárták eőünk. Ezen 1 Ango Hungarian Corporation részvénytársaságot június 24. jegyezték be Londonban, aapítói gróf Wesburg Sándor és az odenburgi herceg fia Percy H. Browne a kiráyi kub tagja, majd dr. Berthod Lászó a ondoni kereskedemi iskoa tanár is csatakozott. 2 Wiesinger Gábor evee a vaás- és közoktatásügyi miniszterhez szeptember 12. MNL OL VKM K cs. 2. t a ikt. 3 U.o. 4 U.o. 171

3 tény köteességünké teszi, hogy másfeé keressünk érvényesüést és behozataunkat a egeőnyösebben biztosítsuk, viszont kivitere akamas termékeink számára keressünk fogyasztókat. Oy tájakra ke nézni amey áruban eadóképes viszont fogyasztó is nemzetközi érintkezésben gyakorot és üzetieg megbízható. Mindezen tuajdonságot megtaájuk az angookban. Ez irányban akarjuk kioktatni a közneveésben végzendő hagatókat, akik hivatva esznek a kereskedemi kapcsot étesíteni és azt fenntartani, erősíteni, ezért képeznünk ke a magyar kereskedeem rendekezésére képzett ango kereskedőket és az itteni viszonyokka ismerős akamazottakat. 5 Miután az június 8. beterjesztett engedéyezési kéreemben az is szerepet a fentiekben megfogamazottakon tú, hogy az intézmény céja a zsidóság térfogaásáva szemben a keresztény ifjakat gyakorati aapon ismertesse meg a egáis és nagyszabású ango kereskedeem módszereive, a VKM jeentésében úgy fogamazott, hogy a kormány métányoja az intézet törekvéseit és 100 fő ösztöndíjas képzésének támogatását engedéyezi. 6 Az Ango Gyakorati Kereskedemi Iskoa (Engish Practica Schoo of Commerce) szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit köze 150 hagatóva, ugyan a VKM engedéyét megkapta, azonban működéséhez nyivánossági jogot nem nyert. Az iskoa esődeges céja, hogy tanfoyam formájában a hazai eméeti oktatást kiegészítse egy abszoút gyakorati aapú képzésse. Az eőadó tanárok szüetett angook votak (egaábbis a szigetországbó érkeztek), akik széeskörű nemzetközi kereskedemi tapasztaatta rendekeztek. A tanfoyam tárgyai: ango nyev (fordítás, fogamazás, társagás), kereskedemi eveezés, üzeti rendszer (irodai beső adminisztrációs technikák, újítások megismertetése), kereskedemi födrajz, brit birodaom története (közjogi, közigazgatási rendszere), ango könyvvezetés módszere, biztosítás, bankügy, tőzsde, ipari, kereskedemi, tengerhajózási jog, fényképezés és hirdetés, nemzetközi posta és vasútszáítási szabványok, eadás művészete, gyakorati kereskedemi vegytan, kereskedemi számtan. 7 A gyakorati képzés során ondoni megbízó cégek áta eadásra kínát árukat a hagatók hétfőtő péntekig déeőttönként eeinte csak Budapesten küönböző hazai üzetekben kínáták eadásra, azaz ügynökösködtek. Fevették a megbízást, majd a megrendeést a tanárok eenőrzése meett ango nyeven továbbították, amikor az áru Londonbó megérkezett, akkor a fuvareveet, a számát kiáították, a fuvarozó cégnek átadták, majd mindeközben a szükséges eveezést, könyveést is evégezték, azaz a foyamat minden egyes fázisában aktívan részt vettek a hagatók. Az áruk forgama szerint jutaékban részesütek, hogy a keő motiváció is egyen. A következő üzetágak közü váaszthattak a hagatók: I. fa, szén, gabona, iszt, papír, írógép; II. hangszerek, bőráru; III. könyvek, műtárgyak, ruházati cikkek; IV. üveg, porceán, gépjármű; V. nemes és nem nemes fémek, pamut, gyapjú, 5 Eőterjesztés a Budapesten feáítandó ango nyevű gyakorati kereskedemi iskoa tárgyában. MNL OL VKM K cs. 18. t a. 6 Jegyzőkönyv az június 8. tartott értekezetrő. MOL VKM K cs. 18. t a. 7 Eőterjesztés a Budapesten feáítandó ango nyevű gyakorati kereskedemi iskoa tárgyában. MNL OL VKM K cs. 18. t a. 172

4 seyem, konzerv, éemiszer; VI. műszaki cikkek, vegyészeti segédanyagok; VII. nyersbőr, áati termékek, gumi, gyógy-iatszerek, festő anyagok. 8 Idő/ h tábázat. Ango Kereskedemi Iskoa órarendje október 18. és január 31. között 9 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Ango Ango Ango Ango Ango Ango Ango Ango Ango Ango Ango Ango Kereskede mi számtan Kereskede mi számtan Magyar eveezé s Magyar eveezé Kereskede mi ismeret Kereskede mi ismeret Iparjog Könyvvite s Gyorsírás Födrajz Gyorsírás Könyvvite Kereskede mi számtan Kereskede mi számtan Födrajz Könyvvite Könyvvite szépírás Az eőadások nyeve az eredeti eképzeés szerint az ango ett vona (ezért az eső három hónap csak nyevtanuásbó át), de végü a hagatók hiányos nyevtudása miatt az intenzív nyevórák meett, a tárgyak többségét magyaru oktatták. A gyakorati iskoa meett, küön 10 hónapos nyeviskoát is szerveztek. A 10 hónapos gyakorati tanfoyamra vaó beiratkozás fetétee az érettségi bizonyítvány, vagy sikeres fevétei vizsga tejesítése számtan, magyar nyev és irodaom, ietve födrajz tantárgyakbó. A tanfoyam végén záróvizsga nem vot, de az azt végig átogatók hivataos bizonyítványt kaptak. A képesítés fokmérője, hogy a gyakorati kereskedeem terén mennyire vot sikeres a hagató. Emeett nagy hangsúyt heyeztek arra, hogy segítsék a végzettek eheyezkedését, ááshoz juttatva tanuóikat. A képzett hagatókat egyrészt a megszát, ietve meg nem szát magyarországi terüeteken és a Bakánon igyekeztek eheyezni, míg a többieket Londonban és az ango gyarmatokon. Wiesinger Gábor 1921 nyarán a nyivánossági jog megadását kérve ismét kéreemme fordut a VKM-hez a következő indokássa: Az iskoa hazánknak üdvös munkát fejt ki, amennyiben nem theória-embereket neve és nem is kizsákmányoásra akamas szogákat a kizsákmányoni kész zsidó tőke számára, hanem keresztény gondokodású és gyakorati magyar kereskedőket. Az iskoa ugyanezt a munkát végzi, mint a Közgazdasági egyetem eső két szemesztere, ezért jogot kéne, hogy biztosítsanak, hogy a hagatók beiratkozhassanak az egyetem harmadik szemeszterére. 10 A nyivánossági jog meett anyagi támogatást is kért Vass József vaás- és közoktatásügyi minisztertő, arra hivatkozva, hogy az ietékes ango körök egymás után ajánják fe támogatásukat, de én e támogatást nem vagyok hajandó efogadni, 8 U.o. 9 Jegyzőkönyv az Ango Kereskedemi Iskoa szeptember 2. ket feügyeő tanácsi üésérő. MNL OL VKM K cs. 2. t a ikt. 10 Wiesinger Gábor kéreme az Ango Kereskedemi Iskoa nyivános jogának megadása tárgyában. MNL OL VKM K cs. 2. t a ikt. 173

5 mert tisztára magyar szeemben akarván neveni, nem fogok függeni semmifée idegen tényezőtő. 11 A nyivánossági jog megadásához és az iskoa hagatóinak a Közgazdaságtudományi Karon vaó közveten továbbtanuásához a VKM továbbra sem járut hozzá, így anyagi támogatottság hiányában az iskoa 1920-as évek középen pontosan nem ismert okok miatt megszűnt. Német kereskedemi tanfoyamok, tagozatok A Német Magyar Kereskedemi Kamara 12 (Deutsch-Ungarische Handeskammer in Budapest) június 8-án nyújtotta be kéremét a VKM feé, azza a céa, hogy a budapesti francia, oasz tanfoyamok mintájára német tanfoyamot indíthasson, kiegészítve azt kereskedemi eveezésse, gyorsírássa és könyveésse. 13 A Budapesti Német Nyeviskoa és Kereskedemi Tanfoyam 1923 őszén indította eső képzését. Az intézmény igazgatója Dr. Szentgyörgyi Ede 1926-ban kéremezte a VKM-tő a végeges hivataos engedéyét, meyet az 76881/1926. sz. rendeette e is nyert. 14 Az iskoa a Német Szövetség (Verein der Reichsdentsehen in Budapest) védeme aatt át. A tanfoyam a Vas utcai feső kereskedemi iskoa üres termeiben foyt. Az iskoa nyevtanárai kereskedemi ismeretekke is rendekeztek, köztük a neves Pau Zuschke, aki a híres berini Handes-Hochschue-ban szerezte dipomáját. A tanfoyamra vaó beiratkozás fetétee ipari vagy kereskedemi váaatná vaó akamazás, megfeeő eőképzettség, míg a más fogakozású egyéneknek a 18. éetév betötése, ietve korona beiratkozási díj és havi korona tandíj befizetése vot. 1925/26-ra már 18 német nyevtanfoyamot indított az iskoa: német kezdő (3), német középhaadó (3), haadó (2), német irodaom (1), német kereskedemi (3), német kereskedemi eveezés (1), német gyorsírás (1), magyar gyorsírás (1), magyar nyev németeknek (2). A 18 tanfoyamra 1037 hagató iratkozott be, amey több mint dupája vot a korábbi évnek (435 fő). Tanfoyamokat (Budapester Deutche Spracheschue mit Handeskurs) szept. 15 jan. 31.; ietve febr. 1. jún. 30. között tartották, azaz a képzések két szemesztert vettek igénybe. Minden tárgyat hetente kétszer másfé órában tanítottak. 15 A Budapesti Kereskedemi Akadémia több esztendős eőkészítő munka után 1927/28-as tanévtő kapta meg a VKM engedéyét (1927. évi III/b. sz.) ahhoz, hogy eindítsa a berini kíséreti képzését. Egy küfödi tanfoyam megszervezése már 1923-tó napirenden vot az iskoa vezetése részérő, de megvaósítására csak nyári, szünidei tanfoyam formájában kerüt sor 11 U.o. 12 A Budapesti Német Magyar Kereskedemi Kamarát 1920-ban aapították (VI. kerüet Andrássy út 10.), ami az ausztriai Német Gazdasági Kamaráva együtt az eső német kükereskedemi kamarák közé tartozott és 1945-ig át fenn. 13 Deutsche Ungarische Handeskammer in Budapest kéremének ebíráása. MNL OL VKM K cs. 15. t a ikt. 14 Német Nyeviskoa és Kereskedemi Tanfoyam engedéyezése 76811/1926. sz. rendeet. MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. 15 Magyar Német Kereskedemi Kamara esti tanfoyamának tantárgyai. MNL OL VKM K cs. 15. t a.; ietve MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. 174

6 (Angiában és Franciaországban vehettek részt a diákok a nyevet és a szaktudást egyaránt fejesztő képzéseken) (Vincze, 1928: 380). A tanfoyamma szemben a berini képzés céja, hogy a tanuók a német nyevnek egy iskoai éven keresztü történő tervszerű tanítása során aaposabban is megismerkedjenek Németország gazdasági és szeemi kutúrájáva, oy módon, hogy mindeközben a harmadik évfoyam tananyagáva sem maradjanak e otthoni társaiktó. Az egyéves berini tanévre a feső kereskedemi iskoa második tanévét jó eredménnye evégzett tanuók jeentkezhettek (20 főt az akadémia, míg 6 főt az ország egyéb feső kereskedemi iskoájának tanuói közü vettek fe). 16 Az oktatás a magyar tanterv szerint foyt, etérés a német nyevórák esetén vot, meyet német birodami nyevtanár tanított, ietve a födrajz, a szerveten kémia és a könyvvite tanítása is német nyeven foyt. A magyar nyevű órákat az akadémia tanárai, ietve a berini Coegium Hungaricum küönböző szakos német tanárai tanították. Az évfoyam (Ausaendischer Kurs der Budapester Handes-Academie) internátusban nyert eheyezést (Spandau Johannesstift), míg a tanítás Berinben Lichtefede Zehnendorferstrasse 52. sz. aatt egy viaszerű akóházban zajott. 17 Az 1927/28-as tanévben a berini tanfoyam 16 tanuója közü 10 fő az akadémiai, 2 fő egy budapesti áami, 1 fő a szegedi áami, 1 fő a nyíregyházi községi és 2 fő a pécsi községi áami iskoa tanuója vot (Vincze, 1935:380). A tanumányok meett a diákok egy németországi tanumányúton is részt vettek (Potsdam, Drezda, Stettin, Leipzig, Hamburg). 2. tábázat. Az 1926/27. évi berini III. évfoyam órarendje 18 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Német Áruismeret Leveezé Német Leveezés Német s Könyvvite Jog Magyar Könyvvite Áruismeret Közigazgatás Könyvvite Történeem Gyorsírás Födrajz Történee m Mennyiségta n Födrajz Magyar Torna Közgazdaságta Magyar Torna n Francia Kereskedem Francia Mennyiségtan Francia Jog i számtan Izraeita hittan Római kat. hittan Római kat. hittan Az Oasz Magyar Kereskedemi Kamara (Camera Di Commerco Itaiana per L Ungheria) júius 30. kéremezte az V. kerüeti Szekeres Margit Leányíceumma kapcsoatosan oasz nyevű női kereskedemi tanfoyam 16 Tanuók szüeinek 360 pengő akadémiai díjat és 2400 pengőt ke fizetniük az eátásért. 17 Budapesti Kereskedemi Akadémia kíséreti tanéve Berinben. MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. 18 Jeentés a Budapesti Kereskedemi Akadémia berini tanfoyamáró. MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. 175

7 indítását. 19 Az oasz nyev esajátítására az 1922-tő Budapesten működő Oasz Iskoa néven ismert oasz nyevtanfoyamokon bárkinek ehetősége vot. A kamara meett az 1930-as évek közepétő a Budapesti Savoyai Jenő Oasz Kiráyi Iskoa (La Reae Scuoa Itaiana Eugenio di Savoia di Budapest) is bekapcsoódott az oasz nyevű kereskedemi képzésbe. Az eső viágháború után az oasz nyev oktatása az évi középiskoai törvénnye indut e hazánkban, mey törvény Kebesberg Kuno kutuszminiszter javasatára az addig német és francia meett, második modern idegen nyevként erendete az ango, vagy az oasz nyev köteező tanítását a középiskoákban (Pees, 2000:63). A kapuit 1935-ben megnyitó Savoyai Jenő oasz tannyevű eemi iskoa és középiskoa 1937-tő indított kereskedemi tagozatot, 20 meynek étrejöttében minden bizonnya szerepe vot az február 16-án magyar-oasz kuturáis egyezményrő ket XVIII. törvénycikknek, mey szerint a két kormány köcsönösen kötees gondoskodni a másik ország intézményeinek és társadami, gazdasági viszonyainak tanításáró. Az oasz irodami, födrajzi, történemi ismereteket be keett ieszteni a feső kereskedemi iskoák tananyagába is (oasz nyev és eveezés, födrajz, gazdaságtörténet, közgazdaságtan tantárgy), meyhez a tanárok számára köteező irodaom át rendekezésre. 21 Budapesti Savoyai Jenő Oasz Kiráyi Iskoa egy négy évfoyamos eemi és egy nyoc évfoyamos középiskoábó át, ez utóbbi két típusa a gimnázium és a kereskedemi iskoa. Emeett működött még az oasz oktatási rendszer mey nehezen megfeetethető egy az egyben a magyarra szerint a Scuoa Commerciae meynek végzettsége a magyar pogári iskoáva vot egyenértékű. Az oasz feső kereskedemi iskoába a négy évfoyamos pogári iskoa (Scuoa Commerciae) sikeres evégzése után iratkozhattak be a tanuók, vagy küönbözeti vizsgát tettek az egyéb magyar iskoákbó érkezők (Pees, 1999). A kereskedemi iskoák (= pogári és feső kereskedemi) 1937/38-as tanévben 65 tanuóva indutak. A gimnázium és a kereskedemi iskoa utosó éves tanuói a tanév végén vizsgát tettek, megszerezve ezze a gimnáziumi érettségit, ietve a kereskedemi képesítő bizonyítványt, meyeket a tanuó kérésére ki ehetett egészíteni az iskoai végzettség honosítását céu kitűző küönbözeti vizsgáva, meyet magyar nyev és irodaom, ietve történeem tárgyakbó keett tenni az oasz iskoa és a Kereskedemi Minisztérium áta deegát magyar tagga kiegészüt érettségi bizottság eőtt (Pees, 1999). Mive az oasz enevezés szerint a feső kereskedemi iskoát végzők kereskedemi képesítő bizonyítványt szereztek, míg a magyar szerint kereskedemi érettségit, ezért a küönbözeti vizsgabizonyítványban egy záradék tartamazta a kétfée enevezés egymássa vaó tejes megfeeését és egyenértékűségét (Pees, 1999). Az oasz érettségi és kereskedemi képesítő bizonyítvány egyenértékű az Oasz Kiráyság bármey 19 Oasz-Magyar Kereskedemi Kamara kéreme női kereskedemi tanfoyam eindítására. MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. 20 A Budapesti Oasz Kiráyi Eugenio di Savoia középiskoa kereskedemi tagozatának képesítő jeentése október 19. MNL OL VKM K cs. 1. t Köteező irodamak: Benes: A munka akotása, Demeter: Fasiszta Forradaom, Gray: Mussoini gondoatai, Mussoini váogatott beszédei, Rökk: A fasizmus eredete és fejődése stb. Oaszországra vonatkozó ismeretek tanítása a feső kereskedemi iskoákban júius 27. MNL OL VKM K cs. 10. t a. 176

8 iskoájában megszerzett bizonyítvánnya. Magyarországon tehát küönbözeti vizsga etétee nékü is érvényes. A honosítási igazoás az érettségi, vagy a kereskedemi képesítő bizonyítvánnya együtt tejesen egyenértékű a megfeeő magyar nyivános iskoákban szerzett bizonyítvánnya, így tehát Magyarország egyetemein vagy főiskoáin végzett tanumányok foytatására is jogosított. Az 1937/38-as tanévben a budapesti oasz iskoába beiratkozott 191 (114 fiú és 77 ány) tanuó közü 38 oasz, 148 magyar és 5 egyéb nemzetiségű vot, ami feekezeti megoszásukat ieti 60%-uk katoikus, 29%-uk izraeita, 10.5%-ik református és 0.5%-uk görög keeti feekezethez tartozott (Gyapay, 2003:20). A tanuók szüeinek fogakozási megoszását tekintve, többségük 28% magáncégek akamazottja, 18% értemiségi, 13% közakamazott, 14% gyáros, 11% kereskedő, 6% munkás, 10% egyéb. Ugyan az izraeita feekezetű beiratkozni kívánó tanuók száma az 1930-as évek végén az eső és a második zsidótörvény éetbe épése után nem megepő módon jeentősen megemekedett, amit az iskoa igyekezett ugyan csökkenteni, de ezze együtt a korszakban ez vot az egyike azon kevés iskoának, mey mindvégig engedéyezte zsidó tanuók beiratkozását, így biztosítva középfokú tanumányaikat. 1942/43-as tanévben a feső kereskedemi iskoa négy évfoyamára csak 24 tanuó iratkozott be (összesen 178 tanuója vot az iskoáknak). 1943/44-ben eső osztáyokban is taáunk izraeita vaású tanuókat (arányuk ényegében megegyezik a fesőbb osztáyokban taáhatókka), ami azt jezi, hogy az iskoa vezetése a gyakoratban nem vaósította meg maradéktaanu a fasiszta eszmék az Oasz Iskoa tanárainak többsége Mussoini eenkormányát ismerte e, így távozva az intézménybő egy új iskoát (Oasz Kiráyi Iskoa) hoztak étre, azonban a magyar diákok maradtak végrehajtását (Pees, 1999). A háború következtében 1944 ápriisában a magyar iskoákhoz hasonóan itt is eőre hozott vizsgákat tartottak, majd az intézmény bezárt. Ugyan október 1-én a tervek szerint foytatódott vona a tanítás, de az oasz követség az ország ehagyására utasította a tanárokat. Végegesen az oasz iskoa 1947-ben szűnt meg. Bár a fenti fővárosi iskoák és tanfoyamok nem tötöttek be meghatározó szerepet a kereskedemi szakképzésben, vaamint viszonyag kevés diák számára votak eérhetőek, azonban az itt tanító küfödi tanárok magukka hozták a korabei európai kereskedemi szeméetet, amey a hazai kereskedemi iskoákban tanító tanárok szakmai fejődését a közös taákozások révén egyérteműen segítette. 177

9 Irodaomjegyzék Esődeges evétári források: Magyar Nemzeti Levétár Országos Levétára (MNL OL) Pogári Kori Kormányhatóságok Levétárai, Vaás- és Közoktatásügyi Minisztérium Levétára A Budapesti Oasz Kiráyi Eugenio di Savoia középiskoa kereskedemi tagozatának képesítő jeentése október 19. MNL OL VKM K cs. 1. t Budapesti Kereskedemi Akadémia kíséreti tanéve Berinben. MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. Deutsche Ungarische Handeskammer in Budapest kéremének ebíráása. MNL OL VKM K cs. 15. t a ikt. Jegyzőkönyv az Ango Kereskedemi Iskoa szeptember 2. ket feügyeő tanácsi üésérő. MNL OL VKM K cs. 2. t a ikt. Jeentés a Budapesti Kereskedemi Akadémia berini tanfoyamáró. MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. Jegyzőkönyv az június 8. tartott értekezetrő. MOL VKM K cs. 18. t a. Eőterjesztés a Budapesten feáítandó ango nyevű gyakorati kereskedemi iskoa tárgyában. MNL OL VKM K cs. 18. t a. Magyar Német Kereskedemi Kamara esti tanfoyamának tantárgyai. MNL OL VKM K cs. 15. t a.; ietve MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. Német Nyeviskoa és Kereskedemi Tanfoyam engedéyezése 76811/1926. sz. rendeet. MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. Oasz Magyar Kereskedemi Kamara kéreme női kereskedemi tanfoyam eindítására. MNL OL VKM K cs. 3. t a ikt. Oaszországra vonatkozó ismeretek tanítása a feső kereskedemi iskoákban júius 27. MNL OL VKM K cs. 10. t a. Wiesinger Gábor kéreme az Ango Kereskedemi Iskoa nyivános jogának megadása tárgyában. MNL OL VKM K cs. 2. t a ikt. Wiesinger Gábor evee a vaás- és közoktatásügyi miniszterhez szeptember 12. MNL OL VKM K cs. 2. t a ikt. Másodagos szakirodamak Gyapay Dénes (2003). La Reae Scuoa Itaiana Eugenio di Savoia di Budapest. Itay &Itay,(14-15), Nagy Péter Tibor (2000). Nyevpoitika és eitképzés. Történetszocioógiai közheyek az idegennyev-oktatás és az eitképzés kapcsoatáró. Educatio, (4), Pees Tamás (2000). A pannonhami oasz gimnázium. Iskoakutúra, 10 (11), Pees Tamás (1999). A budapesti oasz iskoa története. In Mara Bér Gida (szerk.), Storia dea scuoa itaiana di Budapet A budapesti oasz iskoa története. (pp ). Budapest: AEBES. Vincze Frigyes (1928). A kereskedemi akadémia berini tanfoyama. Kereskedemi Szakoktatás, 35 (7-8), Vincze Frigyes (1935). A középfokú kereskedemi szakoktatásügy hazánkban és a küfödön a 19. század ötvenes éveitő napjainkig. Budapest: Studium. 178

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- SAJTÓ KIAL..iiU.LÁSA is JELEIH'ŐSÉGE /1831-1872/ Gyógyszerészdoktori értekezés Irta: Hixer András ok. gyógyszerész egyetemi tanársegéd Készüt: a Semmeweis Orvostudomán-yi

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS? mu nk áltat ó knak

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS? mu nk áltat ó knak EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA? Toborzás könnyen és átáthatóan az Europass dokumentumokka mu nk átat ó knak MIÉRT AZ 1 AZ ISMERI AZ MEGKÖNNYÍTI A KIVÁLASZTÁST! ÖNÉLETRAJZOT? TÖBB MINT 1 MILLIÓ MAGYAR

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székheye: Irányító szerv: Vidékfejesztési Minisztérium Vidékfejesztési Minisztérium Budapest......... számje 32570 PIR-törzsszám 1051 Szektor 12 Fejezet 1500 Cím/Acím 039189 ÁHTT

Részletesebben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben XV. évfoyam 5. szám Bakány Város Önkormányzatának és akosságának közéeti apja Uniós támogatásbó új gyártócsarnok Szakemberek értékeik a kár nagyságát Komoy fagykár a gyümöcsösökben z esődeges femérések

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben