A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949."

Átírás

1 Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, Kiadta a gimnázium igazgatósága, Sopron, Tempomutca 26. (Távbeszéö sz. 282)

2 RÖTTIGROMWALTER NYOMDA RESZVENYTÁRSASAG, SOPRON.

3 1.. Az iskoa mut)a.. Intézetünk október 1én nyit meg mint katoikus jeegű areáiskoa. 1868ban községí főreáitano da néven egyesüt az 1853ban aapított evangéikus jeegű areáiskoáva. 1876ban átvette az áam mint főreáiskoát. Az eső éret.ts,égi, vizsgáatok jtíniusban votak. Iskoánk eső otthona.a Vá:rosmjorban vot 1856íg. Ekkor mai otthonába k0tözött. Ez addig sörház vot, és a város a.akíttatta át iskoaházzá. Az épüet 1872iben, 1891ben és 1893ban hozzáépítésse bővüt. Az intézetnek Széchenyi istvánró vaó encvezését a vaás és közo kta.tásügyi miniszter május 22én ket i V. sz. rendet{'téve engedéyezte. Iskoánkat az tanévtő kezde reá 1 gimnáziummá, az tanévtő kezdve pedig gimnáziummá szcrvezték át. A reái{koai tagoz,at az , a reágimnáziumi tagozat az tanévben fejezőciött be. Az tanévve kezdődő en fokozoatosan megszűnt a gimnázium I IV. osztáy.a. Intézetiinkben vég2zfe az 1902/031904/05. tanévb 2n a reáiskoa osztáyát RAKOSZ MATYAS, a magyar nép nagy vezére. 11. Az Iskoa története a efoyt tanévben. 1. Az skoaév efoyása. A tanuók beírása szeptember 12án, a tanévnyitás szeptember 4én vot. A tanítás szeptemher 6án kczdődött és a Rendtartásban megáapított és újabban módosíto.tt {december 23tó január 16ig ka1rácsonyi, ápriis 14tő 18ig húsvéti) slünet tartásáva a VIII. OtSztáyban május 11ig, a többi osztáyban június 11ig foyt. Az évvégi összefogaásokat a VIII, osztáyban május 1213án: a többi osztáyban június 1315én a tanévzárást június 18án tartottuk meg.. Az I. féévben 97, a II. féévben 105 {a VIII. osztáyban 79) tehát 'a.z egész tanévben 202 (.a VIII. osztáyban 176), munkanapun vot. 2. Vátozások a tanári testüetben. A vaás és közoktatásügyi miniszter szeptember 1i hatáya iskoánktó átheyezte Gőgös.Fer ene tanárt mint mb. igazgatót a kesztheyi gimnáúumhoz, Medueczky Lajos tanárt mint mb, igazgatót a soproni Fényi GyuaJ gimnáziumhoz, Patonay Sándor tanárt a pécsi gimnáziumhoz, dr. Zimmer Frigyes tanárt mint m1b. igazgatót a soproni óvónőképző intézethez, iskoánkná pedig at.amazta Soos Vin.:én.é Mágori Eteka ok. h.özépisk tanárt főhívatású óraadó tanárként, M agassy A:zta nyug. áami gimn. igazgatót ór.é':adó tanárként. December 10tő ískoánkho.2 Ibeosztást nyert mint óraadó tan6r dr. Jenny Iona, a soprotpi áami eánygimnázium tanára. 3. Hivataos átojtások, kkuidetések. Dr. Baris/a Miháy gimn. igazgató, főigazgatóhey:ettes ápriis 79. napján végezte átaános tanumányi feügyeői átogatását. Pakó István, a magyar nyev és irodaom tanu mányi feügyeője január 2728án, Mosonyi Anta, a természet.rajz és vegytan tanumányi feügyeője február 28án és március 1én, cfr. Jánky Istuán, a francia nyev tanumányi feügyeője március 18 19én, Tóth Anta, a testneveés tanumányi feügyeője március 24 25én, Simon Eemér, az ábrá?:oó geometria tanumúnyi feügyeője május 44én, Szentkuti J&zst'f, a födrajz tanumányi feügyeője május 27én átogatta meg i.skoán.kat. P1kó Isiuán mint versenyeenőr június 10én. végezte eenőrzését. Dr. Lányi János r. k. ekész mint püspöki biztos jeen vot a hittani évvégi összefogaásokcn. A vaás és közoktatásügyi míniszter dr. Marionos

4 4 Lajost, intézetünk igazgatóját a, soproni Fáy András P.rP{.i Íz!\!á]i.aira. társenökként kiküdte. " ke1esk. középiskoa június havi 4. Dnnepéyek, megemékezések. Szep {ember 4.: az ís..ob.év megnyitása. Október 6 eötti napon: megemékezés az arad.i vértanukró, 6án: részvéte a városi emékünnepéyen. Október megemékez,és a huadékpapiros gyűjtéséről Október 28.: Komszomoünnepéy; megemékezés a takarékosságról N o vernber 3.: megemékezés az orosz forradaomról NoL emb er 7.: részvéte az, orosz forradaom évforduóján rendezett városi ündjepéyen. November 14.: részvéte.ru BajcsyZ.s.iinszky emékére rendezett városi ünnepéyen. December 16.: részvéte a Mindszentyreakció een a akut fevonuáson. December 19.: részvéte a honvednapi városi ünnepéyen. December 22.: karácsonyi ünnepéy. Január 21.: Leninünnepéy. Február 1.: köztársasági ünnepéy; részvéte a városi ünnepi fevonuáson. Február 5.: műsoros fa:rs angi eöe.dás. Ft:b1uár 21.: a gy,armati ifjúság szoidarítási ünnepéye. Február 23.: ünnepéy a Vörös Hadsereg fennáásának évforduóján; küdöttségge részvéte a.szovjet emékmű megkoszorúzásán. Március 89.: müsoros eőadás. Március 15. eötti napon: nemzeti ünnepéy, 15én részvéte a városi ünnepéyen. Március 21.: ünnepéy a ma.f!y.rur tanácsköztársa:gág kikiátasának 30. évforduóján. Apriis 2.: ünnepéy a fesxabaduás 4. évforduój,a akamábó; 4én: részvéte a teszabaduás évforduójának városi Ünnepség.ein. Apn1is 11.: részvéte a városi békegyűésen. Apriis 25.: részvéte a Népfront váajsztási nag,ygyűésé.n. Apriis 25.: részvéte á soproni k!özépiskoások tanumányi ösztöndíjának ünnepéyes kiosztásán. Máju:; 1. eőtti napon: ünnepéy, 1én: részvéte a városi fevonuásot és ünriepségeken. Május 7.: Rákosi Mátyásünnepéy. Május 8.: Anyák Nap,jaünnepéy. Május 11.: a VIII. o"ztáyosok búcsúzás a. Május 15.: részvéte a váasztásokon. Május 28.: színmüeöadás..június 4.: ünnepi m,egemékezé s Pi.tskinró: Június 5.: tízéves érettségi taákozó...túnius 18.: évzáróünnepéy, este: juniáus. 5. Kiránduások. átogatásor. Az iskoai év foyamán minden osztáy tanárai vezetéséve megtekintette r. Képzőművészeti Kör őszi táratát, a városi múzeumot, 1aJ Soproni Ipar 100 Éve, a munkásmoz.gamí, a szavjet építészeti, az aknakut.ató kiáításokat, a VI. A B osztáy tanumányi áto.g.atáson vot a soproni gázgyárban, sörgyárban,. ecetgyárban és vasöntődében, a VIII. AB osztáy pedig Renner Gyua e:ektroitikus üzemé'ben. 20 tanuónk a húsvéti szünetben (ápriis 13 11én) tanumányi kiránduás során megátogatta a övői késgyárat és az esztcrházai kerészetet Tanuóifjúságunk az isk()ai év foyamán számos szavjet fimet és több ma.gyar és küföd.í haadó szeemü sz índarabot nézett meg koektíve. 6. Tanári értekezetek. A tanári testűet az iskoaev foyamán (a szüöi értekez eteken kívü)! 1 aakuó, 2 módszeres, 2 díjmegáapító, 2 nveési tárgyú, 3 rendkívüi DJeveési tárgyú, 3 eenőrző, 3 osztáyozó, 6 érettségi, 1 fegy.emi, 1 átaános tanumányi feü&tyeöi, 6 tanumányi szakfeügyeöi, 2 rendkívüi (az!skoák áuamosításáva, vaamint a váasztásokka kapcsoatos), 4 bemutatóóráva, kaqcso.atos, 6 munkaversennye ("Nevej jobban' 1 mozgaomma) kapcso1wtos, záró, összesen 43 értekezetet ta rtott. A.:n:tód. S2Jeres és neveési tárgyú édekezeteken ehangzott nagybb eőadások a következök votak: Csanády Sándor: Heyesírásunk fokozatba1bb tanitá.sának szüksége, Lapos Arpád: A demokrakus viágnézet a történeem tanitájsában, dr. Bedy Rezső: Néhány szó a magyar dogozatokro, Dér Zotán: Fizika és viágnézet, dr. Marionos Lajos ig,azgató: Beszámoó óraátogatásairó és az írásbei dogozatokról A rendkívüi neveési tárgyú értekez eteken 14 haadó szeemű tudományos könyvrő hangzojtt e ismertetés. Az eőadásokat, ismertetéseket éénk megbesz éés követte. Bemutatóórát tartottak a következők: Csanád) Sándor (gazd. és társ. ism. VI. A) Lapos Arpdd (történe:em VII. B), Manuano József (természettan VII. A), Soos Vincéné Mágori Ete/ha (vegytan V.). A háromhónapos (már eiusápriismájus havi) munkaversennye kapcsolathan aakut Neveési Bizottság tagjai vo tak: dr. 'M.artoncs Lajos enök, Ravasz Endre ve senyfeeös, Csanády :Sándor, Lapos Arpád, Mantuano József, Vas Jenő.

5 7. A tanárok viágnézeti és szakma továbbképzése. Az irokoai év foyamán szakszerve';"<jf;; :( ar.rp!njmnn)ariotuut""vegi\::: c. u.n "r.!arruuj.,., ;.cs. 1 vj,"' ut.á.?2!}_, <4&,.. u. R..,rbt:.u. 1 ReL;_sÖ, dr. Emmer József, dr. Németh István, Soos Vincéné Mágorí Eteka., Vas Jenő ötnapos a,gitációs esti tanfoyamot végzett: Ako:; Em ö. dr. B ed y Rezső, Dér Zotán, Lapos Árpád, Soos Vincéné.Mágori Eteka.. A testneveési tanárak részére Budapesten rendezett tanfoyamon vett részt: Rav.asz Endre, Zombori István. A középiskoai tanárqk ré'szére Sz.ombiatheyen rendezd.t viágnézeti továbbképző tanfoyamon vett részt: Lapos Árpád, a: természehudományi továhbképzö tanfoyamon: Soos Vincéné Mág.ori Eteka, Mantuano József. Az átaános iskoai neveök reszén Eszterházán rendezett természettudományi iovábbképzö tanfoyamon eőadóként szerepet: Dér Zotán. Orosz nyevi eő Yépz ö tanfoyamot végzett: Akos Ernő, dr. Németh István. A tanári testület tagjai 324 (ebbő az igazgató 91) áráhan átogatták egymás tanítási óráit. 8. Egészségi áapot. A tanév foyamán atz iskoaorvos megvizsgáta. a növendékeket és az észeteket az új fejődési t.örzs.apokon fej jegyezte. A vizsgáatok során nagyobb rendeeneeség nem fordut eő. Fertőző betegségek közü egy nyít tüdöfoyama.t vot, a beteg kórházi eheyezés'ben ré'szesüt. A trachomavizsgáat során a hatósági orvos trachomást nem taát. J árván y nem épett fe. Haáeset nem vot. A tanári testüe tagjai és az atisztek február 21én orvosi feüvizngáaton v:ettek részt. 9. Oszöndjak, segéyek. SzeptemJber december hón szociáis ösztöndíjat kapott: Csóka Lajos VII. B, Hadaries Ferenc VIII. A, Bea Jenő VIII. B, járuékaapi ösztöndíjat karpótt: Babos Lászó, Horváth La jos V., Menyhárt.Mikós. Szabó Mih.áy VI. A, BQrsodi Géza, Domonkos Nándor, Kovács Bertaan, Mikó Józ.sef, Sárándi Imre VII. A, Csók:t ajos VII. B, Hadaries Ferenc, Vámosi József VIII. A, Bea Jenő VIII. B o. t. Ápriis június hóban tanumányi Eegé!yiben r:é'szesüit: Mcnyhárt Mikós VI. A, Nagy József VI. B, Domonkos Nán'dor, Mikó Józs ef VII. A, Kiss István, Németh Kámán VII. B. Schwarz József, Vámosi József VIII. A, Baogh Károy, Nagy Ferenc VIII. B o. t. Az Ifj. Segítő Egyesüeti Aapbó tsko,ai segéy,t kapott: Kutas József V., Göndöcs Imre, Schög Ede VI. A, Rovó Zotán VI. B, Lázár Béa VII. A, Mészáros György, Németh Kámán VII. B, Buza Miháy, GottHeh György, Jakab József, U:t:ng.er János, Vámosi József, Weig, Mátyá::. VIII. A, Ba1og:h Lajos, Bardóczy Ferenc, Bea Jenő, Németh Zotán VIII. B o. t. Az intézet növendékei az iskoai segéykönyvtárhó 506 darab tankönyvet kapta. köcsön.

6 6. A tanári testüet névjegyzéke és munkaköre. Szog. éve Mey osztáyokban, mey tár..!d "' a A tanár neve, akamazási "' E.. C :o N = = gyakat és heti hány órában "' Jegyzet minősége, szaktárgyai =...a. N O."... tanitott 7..i O ::g 'ei o N :o o cn Dr. Martonos Lajos "' ti: o 1 igazg ató 23 4 VIII. A B böcsészet Dog gimn. vez. 2 magyar!örténeem Lapos Arpád VII. r. tanár, igazgatóheyettes 13 3 N VI. A. VII. A B tört. 33, VII. 13 "' Diákszöv. vez. tan. A tört. és a födr. 2 2 A B gazd. 22 B szertár ö re. Irodai törteemfödrajz beosztott. Ákos Ern ö V., VI. A B, VII. A B, VIII. A B 3 r. tanár Az óvónőképzőben és ipari eányközép rajz 1 1 iskoában 17 órája rajz vot. Dr. Be d y Rezsö V. magy. 4, mind. k. 1, VI., VII. 4 r. tanár 36 5 ném. 5 5, VIII. A B magy v. Á '. ifj. könyvtár öre. magyarnémet CsanádY Sándor v.. VIII. A B tört. 3 3, VI. A 5 r. tanár magy. 3, gazd. 2, VI. B, VII. A B 23 VI.A Az ifj. könyvtár ö re. magyar történeem magy Oér Zotán V., VI. A B, VII. A B. VIII. A B A természettuni és 6 r. tanár zeneszerár őre. A 4 B, VIU. B term. L 44. term.t.gy. Fényi gimn.ban 4 ének 1 1, VI. A menny. 3, VII. mennyisé gt.termézet t órája vot. Dr. Emmer Józs.ef 7 tanár V. at. 4, ném. 5, VI. A. VIr. A 21 VIII. r. at 33, VIH. A at. 3, ném. 3. A atinnémet, Dr. Legény János A VKM nov. 8 r. tanár án hi vataátó atinfrancia fefiiggpszette. Mantua no József VI. B. menny. 3, menny. g v., 9 r. tanár VII. A menny. 3, term. t. 4, VIII. 20 VI. B A segéykönyvtár öre me n nyiség t.természett. A gazd., menny. 3, term. t. 4 Dr. Németh István r. tanár német francia oasz ango V. anj!. 3, ném. 3. VI. fran. 3, rt. j e gyző. 19 ném. 3, VII B fran. 3, VIII. A 22 Díjkeze ó. fran. 2, VIi. B fran. 2, ném. 3 Ravasz Endre 11 tanár V. A testn. 2, A sport 2, VI. A B r. tesin. 2 2, port 2 2, egészs. 2 2 öre. testneveés 16 tesnev. szertár 12 soos VIncéne Mágori Eteka V. term. t. 4, vegyi. 3, VI. A B A Fényi gimn.ban fő hiv. óraadó tanár menny.term. t. vegyt vegyi órája vot. Vas Jen ö V. mennv 3, menny. gy. 1, VI. B 13 r. tanár ábr. 2, IL A födr. 2, VII. B 21 VIII. A tanári könyvtár ö 1 3 és geom. szertár öre. 5 födr. 2, menny. 3, ábr. 2, V111. B B A Kossuth gimn. mennyiségt.ábr. geom. f!azd. 2. menny. 3, ábr. 1. ban 5 órája vot. Zombori István VIT. 14 r. tanár 11 6 testneveés VII. A B, VIII. A B tesin. 2 2, 16 sport 22. A,

7 , N Szog. < 8.! O éve o :o Mey osztáyokban, mey tár N!: ci 8 A tanár neve, akamazási < :o o gyakat és heti hány órában 'So Jegyzet 8 o!:.. N minösége, szaktárgyai O "öo.. "' 3 <) < tanitott 1 'OD o N "'... N ti) CIJ < ö ti) :o ::r: "' o C Kárpáti Károy V., VI. A B, VII. A B, VIII. A B Az át. isko.ában önáó hitoktató 12 hittan és ipari tanuóisko 1 róm. kat. hittan Jában 7 órája vot. Lomnczy Géza Más iskoákban önáó hitoktató V., VI., VIT., VIi. hittan órája vot. 1 ev. hittan Dr. Jenny Iona 17 Á. eánygimn. r. óraadó tanár 24 1 VI. B tört. 3, gazd. 2, VII. ném. 3 8 tanár. történeemnémet Magassy A n ta Nyug. á. gimn. 18 óraadó tanár 1 VII. A görög 3, VIII. A görög 2 5 igazgató, magyaratin Dr. Pogátsa József 19 iskoaorvos 3 3 VIII. A B egészségtan 11 2 egészségtan 1 7 Városi tb. tiszti fő orvos. A ref. hittant Maer Kámán óraadó hitoktató, ref. ekész tanította a Berzsenyi gimnáziumban. Atisztek: Kov6cs István (szog. éve 21, itt 7), Varga József (szog. éve 27, itt 20). IV. SzDő Munkaközösség. A Szüői Munkaközössié g szeptember 30án a.h kut meg. Vezetősége: enök: Weszey János,,aeinök: dr. Jakab József és Kovács Kár >y, v'á:asztmányi tagok: Ézsö Fábiánné, Kováfs Eekné, Moravecz Ferencné, Raft Pá, Wenzey Kámán. A Szüői Munkaközöség a tanév foyamán 6 érekezetet és 3 váasztmányá gyűést tartott. A sziiőik átérezve a zociáis krd 1 ések fontosságát, a Diákszövetségigd krurötve résztvettek az skoai rendezésekiben (karácsonyi gyűjtés és ünnepéy, farsangi kabaré, évzáró utá!ni juniáis), hogy az intézet újjáépítése éis,a súyosjabb anyagi heyzetben evő tanuők meg 5egítését ehető vé.le.gyék UgyaneSiaik ezt a ct szogáta a szüők áta ápt:iis havátó kezdve mega j áno.tt havi 1 Ft ta.gdíj. A Szüői MunkaköiZösség áandó kapcsoatot tartott fenn aj demokr.a!:.ikus szervekke (MNDSz,.MINSz, MDP}, ameyek a Sz. M. gyű ésein képvisetették magukat. V. Diákszövetség. Az iskoai Diáksz ÖV'etség vezetőségének tagjai: Lapo:; Árpád tanárvezető, Sárándi Imre titkár, Kosnyá:k Kámán neveési vezető, Na.gy Feene fegye mi vezető,, Kovács BertaLan táj.ékoztaiási vez ető, GyümMcsfa.iVai Imre kutúrvezető, Monár Sánd or sportvezető, Edőcs OHó gazdasági vez.ető, Mkó J ózscf jegyző. A Di:ák>Szövetség tevékenyégét nagy mé:rtékben korátozták az.intézet épüetének újjá.építé si munkáatai (1948. nov ápr.). Ezért nem ehetet megindítani erőte jesebb kubéetet em. Hasonóképen hátrányt szenvedett a dekorációs munka is. Az emített akadáyok eenére a Diákszöv.etség munkájában kettős írányú fejődés vot bapaisztaható: ideoógiai és kutujráis Az e1söben a Berzsenyi Népi Koégium diákegyüttesének növekvő vonzi köre és hatá&í:, vát érezhetővé,,amey az decernhetében rendezett Mindszentyeenes tüntetésben ötött testet, majd foytatódott a Mindszentyper ismertetése és az intézei Máriakongregáció feoszatása érdekében tartott diákszövetségi gyiiésen, továbbá a. ki11födi Mindszentyrágadmak eeni titakozó gyüsn,

8 Ehhez a munkához kapcsoódtak a tanuókörökben kiaakut viták, áandóan szemeőtt t1a"tv.a azj ideoógiai képzést és a tárgyi tud ás eniéyíf'éét, küönös tekintette a "Tanuj jobban" mozga 1 om cékitüzéseire. A tanuókörök száma 10 vot, müköd:ésüket a tanári testüet tagjai készségge támogatták Eredményes munkásságuk következménye 10 ösztöndíj és 8 jótanuási érd'emrend enyerése. Az érdemrendde kitüntetett tanuók a következők vo1:ak: Menyhárt Mikó.c; VI. A, Födi Tivadar VI. B, Borsodi Géza, K<t>nyák Kámán, Srándi Imre VII. A, Sc'hwarz József, Várnod József VIII. A, Bea Jenő VIII. B. A Diákszövetség kutúrcsoportja (vezetője: Ravasz Endre tanár) az iskoai ünnepéyeiren vaó serepré!sen kívü tevékenyen ve.t'te ki részét a küsö munkábó is. Müsorra résztvettünk az MNDSz március 15i ünnepéyén, ápriis 4én a felszabaduás évforduóján és.aiz AnY'áJk napján a városi színházhan. Váasztási agítációs brigádjaink az aá!yhi favakban szerepetek: Bősárkány, Pinnye, Hidegség, Sopronnémeti, Szany, Sopro.nkö v esd. Apríis 24én kwtúrvonattad Bükön votunk. Déutáni és esti önáó müsorra szórakoztattuk a fau dogozóit. Május'.én a soproni szahaá'szinpadon féórás műsort adtunk. MDP párt nta.pokon, a Szüöi Munkaközösség gyüésein, könyvnapokon hegedű, z ongra, szóó, szavaat és népi táncszámo kka szerepetünk Teje.s kutúrcsoportunk a váasztások napján teherg épkocsiva bejárta Farád, Csorna., Barbacs, Magóca, Bősárkány és Acsaag községeket, aho pe.rces vijjámmüsorra propagá1u. a váasztások sikerét és aznap déután Farádon és este Bősárkányiban két és féórá.s müsort adiunk szjaiv'aat, tánc, éneks.zámokka és egyf1vonásos.színdarabokka. A Szahadmiiveödési Tanács kutúrver.senyéve kapcsoat:ban pünkösdvasárna.p mutattuk be a váro11: zínházban versenyszámunkat: Móriczo Zs. "Léigy jó mindhaág" 1 c. színmüvét tet ház eőtt. Ku'túrcsopor unk eredményes munkájáért a Szabadmüveödési Feügyeöségtö 5 keveet és egy bronz ptak ettet, a: váasztásokka kapasoatos brigádmunkában résztvevő 33 aktív tag pedig Emékapot kapott. Kiépítettük a kapcsoatot a Liszt F. eánygirr.náziumma mint testvériskoávd 'és a P.amutipar testv érüzem SziT csapatáva. Esösa.r!btan kutúrcsopo'rtunk eredményes munkájának köszönhető, h(}gy intézetünk kutúrtermét iskoai rendezéseink jöved!emébö sikerüt.beépített sz;ínpadda és üöheyekke feszerdni. A Diákszövetség sportosztáya az aábbi. szakosztáyokka müködött: abdartígó. r. öpabda_, asztaíienisz, 'atétika, torna, kosárabd.a és sakkosztáy. Résztvettünk az összes MINSz és Diákszövetség áta1. kiírh bajnokságokon, kerij.eti, városi versenyteken és váhófutásokban. Házi, osz!áyok közötti versenyeket tartottunk és azon{ívü az V. osztá'y abdarúgó csapat::t. az EPOSz és SziT csapatokka, to'vább az V. és VI. A. osztáy csapata az átaános tés középisk01ás csapa!okka gyakrabban játszott barátságos 'mérközést. BerendiezeH asz taitenisztermünkben igen éénk éet foyt. Megindut a sakkéet is, amey az V. és VI. osztáy között megrendezett házi bajnokságg.a. ért véget. A diákönk.>rmányzatnak figyeme kíte::jedt az iskoai rend és fegyeem megsz.iárdítására is. Ezt a. vezetőség' pédaadássa, rábeszéésse, a diáköntudat fegyemező erejére 'faó hivatkozássa, a j óérz'és és beátás éesztéséve igyekezett megvaósítani, é en & Márciusi Gárdáv. VI. Rendkivüi tárgyak. Ango társagás. (Tanr:'.r: dr, Német István.) VI. A : Göncőcs Imre 5, Kneif Tibor 7, Menyhárt Mikós 6, Traxer Lóránt 6, VI. B Ringhoffer Mátyás 5, Kováts Sándor 5, VII. A: Lipf:ák Tivadar s. Gyorsírás. (Tanár: dr. Martooos Lajos.) V.: Babos Lászó 6, Horváth Lajos 7, Körniíves Géza 6, Kut«s József 4, Krisch János 4, Varg.a Ferenc 6, VI. A: Ravasz Gábor 7, Schög Lászó 6. t.a.i 6, Schekuin János 7, VI. A: Nagy Gyua 6, Kneif Tibor 6, Mérai Lászó 6, Raft Tamás 5, VIII. B: Bardóczy Ferenc 7, Németh_ Zotán 7, Wenczey Kámán 6. Rajz. (Tanár: Ákos Ernő.) V.: Ábrahám József 5, Horváth Lajos 7, Luksander Ant

9 9 VII. A nyivános tanuók névjegyzéke és érdemsorozata. (A magatarfoás osztáyzatai: 3 = pédás, 2 = jó, 1 = tüd1etö. A ta,nárgyak oszrtáyzatai: 7 = kitűnő, 6 =.i es, 5 = jó, 4 = közepes, 3 = eégséges, 2 = gynge, 1 = eégteen. B = Berzsenyi Népi Koégiumbn.n aik.) V. osztáy. Osztáyfönök: dr. Bedy Rezső. A tanuó neve, vaása, ismétőe? T a n t á r g y a k. 8 f) > s tanuóotthonban akike? cd cd cd N '"' >.t cd cd > s > '"' f) >!: '"' '"' 'O) > () 'O) cd f) cd ro 'O) 'O)... s 'O) '"' '"' N N!: <Í!: f)... '"C '"' > ' 8 > >!: cd > ;: cd o s >.,.: cd o ro... :o cd cd,.!: "t:: 'O) f)... C/) 1 ::c E<...:1 z < E< :> E< <( E< Ábrahám J ó zs ef r kat III. 2 Babos Lászó r kat IL 2 Baogh Lászó rka.t VI. 2 B onszki J ó zs ef r kat., ism fm 4 4 VI. 2 5 Czuczor Ernő r kat VIII. 2 Éz.sö Lászó r kat IX. 4 Fa sching Anta r kat XIV. 3 F ering József r kat Füöp Pá r kat I Heyes Gábor r kat III. 3 Hoper Lászó r kat I. 4 Honti Kámán r kat x. 2 Horváth Agoston rkta.t II. 2 Horváth LaJos r kat L 1 15 B orváth Lászó r kat v. 4 Horváth Zotán r kat VI. 4 Kamár István r kat XIII. 3 Kap ui Kámán r kat L 2 Kiss (Vámosi) József rkat. B fm 6 5 II Kovács J án os r kat XI. 4 K őmüves Géza r kart: I. 1 Krisch J á nos r kat VI. 2 Kutas József rkat IV. 3 Luksander Anta] rka.t VI Márk Gyua rkat IV. 3 Moravecz Imre rkat IX. 4 Nagy Afréd r kat I. 2 N e her István r kat XV. 4 Németh Gábor ev XIV Ptiszi Imre r kat III. 2 Piacsee Isiván r kat fm 6 6 I. 1 Rózsás.T ó zs ef r kat I. 2 Schekuin J á nos r kat x. 2 Spanraft Mikós r kat IL 2 35 Szedenik Tamás rkat I. 3 Szeiffert J en ö r kat VI. 2 Takáts Győzö r kat VI. 3 Török János r kat v. 3 Török Lászó rkat V U d var d i N án dor r ka t VI. 3 Vaí'ga Ferenc r kat II. 3 Voa!'ga Pá rkat IV. 2 Vörös Lászó r kat XII. 3 Kimaradt: Fenyves Lajos (1949. márc. 28.). _, 3 cd

10 10 VI. A. O. Osztáyfőnök: Csanády Sándor. VI. 8. O. Osztáyfőnök : Mantuano Józse.. A tanuó neve, vaása, ismétőe? tanuóotthonban akike?!= T a n t á r g y a k e '"tj :>!=... :> nj ()... nj e V} $::;! () s V} ro :> () ;:... 'O > () nj ro... >!= '... "3 a...!= nj!= C N nj!= ro... () V} () o 'O) () () :> ()!= nj!=... n nj ' () V} nj esi ;:... () a d... "t::.,j!= >!=!= s: N 'O ()... V} 'O 'O... N.,... s:!=..;. 't; ' o nj nj nj... () nj () () :o ö j z () nj () '00 ro V) > 'W Bognár Gábor r kat L 3 Fiipits Mátyás r kat L 4 F uchs István r kat I. 2 Fuchs János r kat XI. 3 5 Göncőcs Imre r kat., IV. 2 Havax Endre r kat I. 4 Havax Rezső r kat fm I. 3 Horváth Géza r kat ' 4 v. 4 Ki ss István, r kat Kneif Tibor rkat I. 1 Kocsis Sándor r kat v. 2 Kovács Lászó r kat fm L 3 Kovács Lászó rka;t, (ifj.) IV. 2 Kováts Ernő r kat v Menyhárt Mkós rkat fm II. 1 Nagy Gyua rat VI. 2 Pap Ernő r kat L 2. Payrits Lászó r kat II 2 Peraki Vince r kat IL 3 20 Ravasz Gábor ref I. 2 Schőg Ede r kat IV. 2 Stipkovics V at& rkat IV. 2 Szabó Miháy r kat., I. 1 Szakáy Ernő r kat I T raxer Lóránt rkaf * I Vass József r kat Wicsinszky J en ő r kat. ' '>. :> 31 : 1 VII. 3, IL 2 Wurdits Miháy r kat Kimaradt: Markotányos Ernő (194!t.. márc. 24.). *Ango ny VI. 3 Csányi Lászó r kat L 2 Födes János rk!at VI. 3 Föd i Tivadar rkat XII. 2 Füöp István r kat VI. 2 5 Horváth Vince r kat n. 4 K esik József r kat VIII. 2 Kováts Sándor rkat XVIII 2 Mtérai Lászó r kat IX. 3 Nagy József ev nr Németh Ferenc rkat , v. 3 Németh István r kat IX. 2 Németh Mikós r kat fm VIII. 3 Patyi Sándo r r kat VI. 3 Poós István rkat. B = III RaH Tamás r k at VII. 4 Ráder Bé.a rkat. B IV. 2 Ringhofer Mátyás r kat VI. 3 Rovó Zotán rkat. B : I 2 Kimaradt: Tokodi Sándor (1949. márc. 31.), 'Wicsinszky Vimos (:i 948. szept.. 13.}.

11 11 VII. A. O. Osztáyfőnök : Zomb01 i István. VI. 8. O. Osztáyfönök: Lapos Arpád. Tantárgyak e 'eu N UJ 1o o cn A tanuó neve, vaása, ismétőe? tanuóotthonban akike? Baics J ózse r kat. Borsodi Géza rkat Domonkos Imre rkat. Domonkos Nándor rkat 5 Domonkos Rezső rkat. Gá András rka t. György Imre rkat., Iatos GyUi'a rkat. Horváth György rk1at. 10 Horváth Imre rkat. Kamár Imre rkat. Kosnyák Kámán rkat. Kovács Bertaan rkat. B Kovács István rkat. 15 Kovács Károy rkat. Lanc Róber rkat. Lázár Béa rkat. iptá<. Tivadar ref. Makóy Oszkár rkat. 20 Mikó J ó zs ef r kat Monár Sándor rkat. B Rákóczy Károy rkat. Rehák József r kat., Sáránd Imre rcat. B 25 Tóth István rkat. Varga Gyua rkat. V?esz.ey János rkat. Buza Vimos rka:t. Csizmazia Tibor rkat. Csóka Lajos rkat., B Gyümöcsfavai Imre rkat. 5 Horváth Imre rkat. Kiss István ev. Korenika Győzö rkat. Mészáros György r ka t. N agy Gyua ev. B 10 Németh Kámán rkat. Németh Vimos rkat. Papp Mikós rkat. Reméyi Árpád rkat. Seifert István rkat. 15 Soós Imre rkat. Szabó Gyua rkat. Szikavári Károy rkat. B Vass Anta rkat _ 4 _ 6 fm * , , '' Ango nyev , ' : fm :! ' Kim t radt: F uchs János (1948.t;kt. 28,), Lachhein Ottó (1949. febr. 11.). 6 vn. 2 7 I I. 1 4 I x. 2 5 IV. 4 6 IV. 2 4 III. 3 5 L 2 5 IV. 2 7 I. 1 5 IL 2 3 L 3 5 VII. 2 4 XII. 3 4 XI. 3 6 IV. 2 3 IX. 4 5 r IV. 2 1 UL 4 7 II. 2 1 x. 2 4 VII. 3 4 XIII. 3 4 V. 4 4 v. 3 6 L II. 2 1 IV III. 2 6 VI. 2 5 XII.2 5 I. 2 1 VI. 4 1 VI. 4 1 III. 4 1 I vn. 4

12 12 VIi. A. O. Osztáyfönök: dr. Emmer Józse. VIi. 8. O. Osztá yfönöc Vas J e nő. a ] A tanuó neve, vaása, ismétőe? tanuóotthonban akike? Bors Győzö rkat sis s 616 sis I. 3 Buza Miháy rkat fm IV. 2 Domonkos Ernő rkat ' IV. 2 Gottieb György rkat IL 1 5 Hadares Ferenc rkat II. 1 Jakab József rkat j V. 3 Kooszár György rkat IL 2 Langer János rkat r L 2 Páfi Zotán rkat VII 2 10 Péczey Ignác rkat L 2 Pöcz LaJos rkat VI. Pusztai Nándor rkat IX. 2 Schneeberger János rkat V. 4 Schwarz József rkat fm VI. 15 Soós Nagy Endre rkat VI. 2 Székey Attia rkat IX. 2 Tibaid Géza unit IL 2 Vámosi József rkat fm I. 1 Weig Mátyás rkat , fm I. 2 Kimaradt: zabó Ferenc (1949. márc. 3L). : Oasz nyev. ==E?ao=gháro=yr{at=_====== ,67767óT.fm77 T77 6 Baogh Lajos rkat. Bardóczy Ferenc rkat fm { I. 2 L 2 Bea Jenö rkat. B L 1 5 Bert Gyua rkat VI. 3 Csányi Ferenc rkat , 3 Csizmazia József r kat V. 2 Dragovits Kámán rkat III. 2 f..'dőcs Ottó rkat o XIV Finda Pá] rka.t I. 2 Gáspár Géza rkat XL 2 Gereben Gáhor rkat L 2 Horváth Károy rkat I. 3 J( ouács Rezső r/za fm VII Kováts Midós rkat V. 3 Körtvéves István rkat VII. 4 Kurucz 'Ferenc rkat X. 4 Lászó Károy ev L 3 Lendvai István rkat. 20 Monár István rkat fm IV VI. 2 Nagy Ferenc rkajt VI. 2 Neher Tibor rkat XV. 2 Németh Zotán rkat IV. 2 Pócza Géza rkat fm II Ragats István rkat , I. 3 Reményi De z ső rkat VI. 3 Sebessy Gábor ref. Sopronfaví Hugó ev XVII III. 2 Szabó Imre rkat. 30 Varga Gábor rkat II XVL 3 Vörös József rkat XII. 4 \V.aTtha Lászó rkat III. 3 W enczey Kámán r kat VI. 2

13 13 VIi. Magántanuók december 9.: Czuczor Ernő rk a:t. IV. o. eégs.. Ruisz Lajos rkat. V. o. eégt május 19.: Tóth Géza rkat. VIII. o. közepes június 14.: Dorner István rkat. V. o. ekgs.; Horv th György rkat. V. o. eégt.ix. Érettségi vizsgáatok. Páyaváasztás december 10_én 13 mezőg a zd., ipari, kereskedemi középiskoát vagy íceumot végzett tanuó tett kiegé sz ítő gimn. éret.tségi vizsgáatot dr. Bariska Miháy főigazgatóheyettés enökete aatt. MegfeeH a vizsgáaton 11 tanuó: Czifra J ános, Füöp Sándor, Füzi András, Hauszner Ernő, Józsa Pá, Mayer Anta, Mészáros György, Nagy József, Nagy Péter, Perge Károy, T óth Lás:oó. Javítóviz:sgá.at.ra utasíttatott 2 tanuó ja.nuár 14én 2 tanuó tett dr. Bariska Miháy enöketc aatt sikeres javító kiegészítő gimn. érettségi vizsgáatot: Komondy Gyua és Várheyi András. A tanév végén 52 nyivános és 1 magántanuó tett tej es éretségi vizsgáatot és pedig 20 tanuó a humánus és 33 tanuó a reáis i:agozatbó. Az írásbei vizsgáa'tok május hó napján, a szóbei vizsgáatok június hó napján foytak e_ A vizsgáóbizottság enöke Keresztúry Kámán főig:a zgatóheyette:.; vot. Az irásbei vizsgáat téeei: a) A magyar nyevb ő a humánus t agozat részére: 1. Az irodaom a 1ársadami eentétek megszüntetésének és az igazságt:aanságok kiküszöböésének szogáatában. 2. A termeés tényezői és cszjközei, va'mint azok f e jőd ése az ősidőktő napjainkig. (Az iroddmi tétet dogozta ki 16 jeöt, a g azdaságtan!t 4 jeöt_); a reáis tagozat rész,ére:. Í!'ónk és kötőink mint a poitika és társadami m egmzduások fákya vivöi. 2. A gazda1:ági okok és tényezök formáó erej a ma.gyaji" t örténeemben. (Mind a 33 jeöt.az irodami tétet dogozta ki.) b) A atin nyevbő: Cicero: De signis. Ca p. XXXIII. (72 73.) c) A mennyiségtanbó: 1. H ázvétei ajinatok eőnyösségének megáa. pítása (járadékszámítás). 2. Ferde síkka kehéyágott té ga részeinek feszíne és köbtarta:ma. d) Á német nyevb ő: 1. Heine: Reisebider Ibó V'ett részet ford'ítása nw. gyarra. 2. Rövid német nyevi fogamazás, beszámoó vedamey ovasmányról (Központi téteek 51 jeöt ré!'zére.) c) A ra'jcia nyevb ő : 1. Queques passages du discours de Frédéric J ootcurie, pronon cé au Con gr es Mondia de.s Partisans trde a P aix, Paris, R övid francia nyevi fogamtj,zás, beszámoó vaamey ovsmány r ó. (Közpdntí téhdck 2 jeöt részére.).n vizsgáat eredménye: kitüntetésse érett 4 tanuó (Bea Jen ő, Pöcz LGJjos. S chwarz József, Vámosi.József); jeesen érett 5 tantjó (Baogh K ároy, Ed:ics Ottó, Gúspár Géza. Hadaries Ferenc, Szabó Imre) ; jó érett 9 tanuó (Gereben Gábor, Gottieb György, Kovács Re zső, Monár h.tván, Nagy Ferenc, Németh Zotán, Pusztai Nándor, Székey Attia, Tibád Géza); közcpesen érett 20 tanuó (Baogh La j os, Bardóczy F e ren c, Bors Győ zö, Búza Miháy, Csizm11.zia J ózsef, Dragovics Kámá:J, Finda P ::, Jakab J ózsef, Körhéyes István, Lászó Károy, Lend'vaí István, Neher Tibor, Páfi Zotán, P éczey Ignác, P ócza Géza, Ragats István, Sopronfavi Hugó, W artha Lászó, \X'eíg Mátyús, Wentzey Kámán): erett 13 tanuó (Csányi Ferenc, Domonkos Ernő, Horváth Károy, Kooszár György, Kováts Mikós, Kurucz Ferenc, Langer János, Remé.nyi D ezső, Sebessv Gábor, SoósNagy Endre, Tóth Géza, Varg a Gábor, Vörös József); szeptemberi javítóvizsgáaha utasíttatott 2 tanuó. A jtínius h;tvi ér ettségí vizsgáaton meg.feet 51 növendékünk közü tanumányait foytatja: 46 (tudományegyetemen: természettud. 2, orvostud. 4, mü:z.a.ki egyetemen: át. mérnöki 1, építészmérnöki 1, vegyészmérnöki 3, viamnsmérnöki 5, gépészmérnöki 2, bányaés kohómérnöki 9, erd őmérnöki 4, köz,g. tudományi egyetemen: 2, agrártudományi egyetemen: mezögazdaságí 1, áatorvosi 2, pedagógi főisko án: 2, miiszaki fősko án : 2, zeneműv. f őisko án: 1, k özgazdasági főiskoán : 1, Kossuth Akadémián 3). tanumányjait nem foytatja: 5 (szeemi munkát váa: J, égierőkhö z megy: 1, beteg: 1).

14 .!:d 14..!:!:: X. Statisztika. 1. A tanuók száma és fontosabb adatai. > >!=Q!=Q!=Q Q < < U <d...; > N...; U... U... > > :Q Beírt nyivános tanuó (fiú) O... :; Beírt magántanuó (fiú) Osztáyozott nyivános tanuó (fiú) Osztáyozott magántanuó (fiú) U.. N.. Osztáyozott összes tanuó (fiú) í? Ezek köz ü ismétő o O 1o 1932ben szüetett t 1 :s.!: 1931ben CU 1929ben ban 'OD..c 19'28ban Szüöi eátás aatt o o N >.... Közepesrendű Eégségetrendü N C) 1 1 Min. eng. foytathatja tanumányait 1 1 E Javítóvizsgáatot tehet o. O N... u 1o o 1934ben sz üetett (3ban !:d. 1932ben ben c C) ban ben ban " : evangéikus !roma i eatoieus ' református c >.... O.. :s eu >... unitári u ' magyar anyanyevű o 1o 1 C) >>a> horvát anyanyevű 1 csak magyaru beszé CU >>8... > C) magyaru és németü beszé > :;; magyaru és horv átu beszé o mezögazd. munkás... kisbirtokos N.../ ' o... törpebirtokos >... 1o.. birtokos nagyipari munkás 18 N N. o C) C) C) N kisipari munkás N szogátatási ipari dogozó o. p..!:!:: hivatai atiszt 'OD... kereskedemi akamazott 1 1 o magán és köztisztviseő ügyvéd, orvos, gyógyszerész 1 1.!: müszaki értemiség !3 pedagógus N. C) nyugdíjas közakamazott stb kisiparos, kiskereskedő (ak. nem tártó) kisiparos, kiskereskedő váakozó, vendégős

15

16 \O 1 Tantárgyak 2. TanumánYI eredmény. V. oszt. VI. A. oszt. VI. B. oszt. VII. A. oszt. VII. B oszt. c m c c c [.; 1 0 : :r O... '04.,»..! :o aj 'CG 6)..! to c»..! o t» 'OD 4J..! 'o d a'} t» UJ c = "' eu cn c C:: cn c» () c:: _. C fj2» () c:: _( c "' : O...:.:...:.:., 'CD...:.:...:.:., 'C...:.:,...:.:., 'CD,.,...:.:...:.:., 'CD.,...:.: : "'., 'CD J 'g 'CD.:.: > ,., "' 'CD'!B.., o 1.; 'QD 0. G>'QD 0.'QD ' 0.G>'QD ' :!2. 1 ' Görög nyev Német nyev Ango nyev Oasz nyev 1 1 Böcsészet Gazd. és t. ism Hittan Latin nyev Föd és néprajz Történeem Magyar nyev Francia nyev Természetrajz Természettam e;:;is:: =2 J = == = = enny. gyak Abr. geometria Rajz. és műak Testneveés Ének 3: , 3 2 si Egészségtan [ :1;8:: Osztáyok. A nyivános tanuók száma. Érdemjegyek. Vegytan f f 4= 5 S =9 _! j b., "' o. a> N 'CD c :::1., 'CDI o c Q..! :o;! aj "'.,.. o. :'if N 'CD.!!!. :s....:.:...:.: O VIII. A. oszt. VIII. B. ostt.

17 Tanév Osztáyozott nyivános fiútanuők 3. Az iskoa népessége az tanévtö., Osztiyozott fiúmagán tanuók I. II. \IL \ IV. V. \ VI.\ VII. vm.iiviii.. II. \ III. IV., V. VI. VII.,VIII.,IVIII. Nyivános és magántanuók együtt Sikeres érettségi vizsgát tett ' ) ) so L ) ) o ) ) i = _: ) ). 1 ) Ezenfeü még egy VIII. o. eánymagán tanuó. 2 ) Ebbő 24 fiú + 1 eány intézeti tanuó, 47 ped i a soproni reáisk. neve ő i ntézet növend éke. 3 ) Ebbő 1 a decemberi vizsgán idegen intézetbei tanuó.. ) Ebbő 21 a szeptemberi vizsgán. 5 ) Beeszámítva az tanévben pótóvizsgát és az szeptemberben érettségi vizsgát tett tanuókat is. 6 1 Ebbő 2 rész.eges kie gé sz ít ő ér e tt s ég vizsgáatot tett. 7 ) Ebb ő decemberben ki egészítő, 2 januárban javító kiegészít ő éretts. vizsgáatot tett

18 ib 4. Az Iskoai feszereések értéke. (Az december 31í áapo_t.) Sor Szaketár Darab Érték Sor Érték Szaketár Darab szám Ft szám Ft I. Bútorok IX. Vegytani szcrtár II. Házi és irodai fesz x. Term. taní szertár III. Nyivánt. könyk XI. Ge metriai szertár IV. Tanári könyvtár XII. Rajzszertár v. Ifjúsági könyvtár 3.2(}8 7'015 XIII. Testneveési szertár VI. Történemi szertár XIV. Zeneszertár VII. Födrajzi szertár XV. Orvosi szertár VIII. Term. rajzi sz er tár Összesen Az Iskoa épüete. A teek 595 négyszögö (2140 m 2 ), ebbő az udvar 177 négyszögö (637 m 2 }, a többi beépítve. Az épüet heyisé&ei: aagsorban 2 tüzeőanyagraktár 105,48, födszintp.n természetrajzi szertár 32, vegytani szertár 48, veg,ytani eőadó 72, csztáyterem 48, füke 2, kapus_szoha 18, Diákkub j2.tékszo.b:ája 48, tornaötöző 40, zuhanyozó 24, 2 raktár 32, 56, Diákkub szobá1 40, 32, W.C. 16, tornatrem eősz,obája 12. tornta.terem 253, testnev. szertár 18, I. emeeten orvosi eőszoba 18, orvosi szaba 28, 2 tanári könyvtár 48, 24, W. C. 2, 2 igazgatói ir.oda 32, 32, 3 füke 8, 2, 4, tanári szaba 72. szüöi fog.adó 48, tört., födr, geom. szertár 18, 4 osztáyterem 48, 96, 72, 56, nyevi tanterem 40, ifj. könyvtár 32, W. C.16, I. emeefen rajzterem 72, kutúrterem 192, 2 fü1ke 8, 2, 2 természettani sz ertár 48, 18, természettani eőadó 96, 3 osztáyterem 72t, 56, 72, W. C, 16 m 2 2 épcsöház 48, 3 foyosó 394, 2.a.tiszti akás 150 m 2 Az iskoaépüet heyreáítására a 2. tervévben a VKM , a BM Ftot fordított. XI. Tanuóotthon. A Berzsenyi Népi Koégiumban (Tempomu 4.) 11 tanuónk akott. XII. Tájékoztató a következö tanévre. Az té.névben intézetünkben az áta(mos gimnázium reáis és humánm tagoztatá111a.k IIV. osztáya nyíik meg. A mosb.ni gimnázium VI., VII., VIII. osztáyát végzett tanuók az átaános gimnázium II,, III., V. osztáyában foytatják tanumányai_!lat. A beírások e!őreáthatóan aug:tsztus 30 31én és szeptembe1 12_án esznek. Az L osztáyban új tankönyveket, a IIIV. osztáyiban ré<>zben szintén ui tankönyveket hasznáunk XIII. Dogozók gimnáziumai. Intézetünkke mint anyaiskoáva kapcsoatban két dogozók gimnáziuroa müködött: Barbacson a paraszt dogozók gimnáziumi tanfoyama (IV. osztáy), Sopronhan a dogozók gimnáziuroa VII. osztáy).. A ha11ba:csi gimn. tanfoyamon a tanítás szeptembertö februári tartott. A tanfoyam oktatói votak: N émeih Károy át. isk. ig:j.zgató, tanfoyamvezető (mennyi.ségtan, természetra.jz), Boross Ferenc át. isk. tanító (magyat ny.)t, Hegedűs Józef át. isk. tanító (történe1em, gazd. és társ. ism., rajz), Regös Frigyes át. isk. hitoktató (rkat. hittan, német ny.). A tanfoyam hagta:tói február 5én Barbacson záróvizsgáatot tettek. A vizsgáóbizottság enöke dr. Kászonyi Lászó tanügyi tanácsos, tagjai az anya. iskoa igazgatój!a: dr. Marionos Lajos (magyar ny., tödéncem,.g.azd. és társ. ism.) és a2 anyaiskoa tanára!: Akos Ernő (rajz) 1, Kárpáti Károy (rkat. hittan), dr. Németh István (német ny.), Vas J:mő (mennyiségtan, természetrajz) votak. A soprooi do!gozók gimnáziumában a tanítás szeptember 1tö június 20ig tadott heti 5 napon. (December 23tó január 9ig karácsonyi, á:priis 1'4_tő 18ig. húsvéti szünet vot.) Az évvégi összefogaások junius 2'224oén vottak. A tanévben összesen 836 órát tartottunk 'A tanári testüet tagj.ai a következők votak: iskoavezetö: dr. Marfono.,s Lajos (történeem), tanárok: Akos Err.ő (rajz), Dér Zotán (természettan}, Kárpáti Károy (rkat. hittan), Lapos Arpád ('gazd. és társ. ism., födrajz), Lomniczy Géza (ev. hittan), Medveczky Lajos (magyar ny:.) 1, dr. Németh István (ango ny_) Vas Jenő (mennyiségtan, á:br. geom.).

19 19 Barbacsi paraszt dogozók gimnáziumi tanfoyama IV. o. T a n t á r. g y a k 8 e '"t rn <)... N... <) > <)!: N rn :: A tanuó neve, vaása, > 00 > c;r ro rn <) ismétőe? > e ro <)... 'On ro... t:: rn e ro... <) < ((.1 >.,!: ro... ro!:... C) C) ro N ro.,j > C> rn 'On 'On... N E 8 N... ro... ro... ro... C) <) o :o ro cn ::r:: E< ö z E< <! Boros Károy r kat Böcskei József rkat Böcske Rózsa rkat Farkas Iona r kat Horv áth Kára r kat Kurcsics Margit r kat Vitéz Erzsébet r kat Soproni dogozók gimnázuma VII. o. Osztáyfőnök : Lapos Árpád. T a n t á r g y a k 8 8 N '"t rn <)... ';d 8... o C)... o. > > C) ro ro C) rn <) s ro < >... C) <)... 'On 'On 8 <) > >!: <) < rn rn!= c:: N ro... <) 0> C>... ro rn... o <) < > N o u '"t A tanuó neve, vaása, > 00 j;< > ismétőe?!: CI:S > ' rn O :: ro... ro!= N ro >.,j ' rn 'On ro <).p s E N... 'On... N 'On!= ro ro... o ro ro!= <) <)....D ;; :o :O... <) cn ::r:: E< ö!:.t... < z I.I..o E< < <! Bahssa Dezs ő ev BertJa,an I.stván rkat, Deák András r kat Fekete Lászó r kat ' Grubits Ferene r kat Joó GyrAa ev Kovács Pá rkt. ism Major Lászó rkat Nagy. 9.éza rkat Németh János rkat Richy Sándor ev Sinkovits Mátyás r kat Tarna Lajos r kat Tauber Márfon r kat Vadász Károy rkat V eréczi Mária rkat K imara'df: Lugosi Ferenc (1948. dec. 20.), Gang Afréd (1949. m(: rc. 4.), H. Kánai J ános (1949. márc. 17.). Pótóvizsgáafon nem jeent meg: \Vittmann György.

20 Tartaomjegyzék. L Az iskoa m{ttja.!.. II. Az iskoa története a efoyt tanévben: 1. Az iskoaév efoyása 2. Vátozások a tanári testüetben 3. Hivataos átogatások, kiküdetések 4. Ünnepéyek, megemékezések 5. Kiránduások, átogatások 6. T,anári értekezetek 7. A tanárok viágnézeti és szakma tov:íbbképzése 5 8. Egészségi áapot 5 9. Ösztöndíjak, se&'éyek 5 III A tanári testüet névjegyzéke és munkaköre IV. Szüői V. Diákszövetség. Munkaközösség VI. Rendkívüi tárgyak Oda VII. A nyivános tanuók névjegyzéke és érdems:>rozata VIII Magántanuók IX Érettségi vizsgáatok X. Statisztika: Páyaváasztás 1. A tanujók sz:áma és fontosabb adatai 2, Tanumányi eredmény 3. Az iskoa népessége 4. Az iskoai feszereés2k értéke 5. Az iskoa épüete XI T;:muóotthon XII Tájékoztató a következő XIII. Dogozók gimnáziumaj tanévre

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI: A SOPRONI MAGY. KI'R.,,,, ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON. ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914. r. Adatok az intézet

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd 2010.12.21. 9:06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 Mervó Zoltánné Előzmények A középiskolai tanárok képzésérő l és képesítésér ől intézkedő 1924. ~ví XXVILtc. a tudományegyetemek

Részletesebben

vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben.

vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben. 195 194 eőző s követő teendők akkor is tejes kiterjedésök szeínt gyakoandók ha a vásár törvényhatósági jogga tehát önáó rendőrségge biró városban tar tatik Utmutatá a vásárfeügyeeti s?togá ett tejesitésére

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben