A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949."

Átírás

1 Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, Kiadta a gimnázium igazgatósága, Sopron, Tempomutca 26. (Távbeszéö sz. 282)

2 RÖTTIGROMWALTER NYOMDA RESZVENYTÁRSASAG, SOPRON.

3 1.. Az iskoa mut)a.. Intézetünk október 1én nyit meg mint katoikus jeegű areáiskoa. 1868ban községí főreáitano da néven egyesüt az 1853ban aapított evangéikus jeegű areáiskoáva. 1876ban átvette az áam mint főreáiskoát. Az eső éret.ts,égi, vizsgáatok jtíniusban votak. Iskoánk eső otthona.a Vá:rosmjorban vot 1856íg. Ekkor mai otthonába k0tözött. Ez addig sörház vot, és a város a.akíttatta át iskoaházzá. Az épüet 1872iben, 1891ben és 1893ban hozzáépítésse bővüt. Az intézetnek Széchenyi istvánró vaó encvezését a vaás és közo kta.tásügyi miniszter május 22én ket i V. sz. rendet{'téve engedéyezte. Iskoánkat az tanévtő kezde reá 1 gimnáziummá, az tanévtő kezdve pedig gimnáziummá szcrvezték át. A reái{koai tagoz,at az , a reágimnáziumi tagozat az tanévben fejezőciött be. Az tanévve kezdődő en fokozoatosan megszűnt a gimnázium I IV. osztáy.a. Intézetiinkben vég2zfe az 1902/031904/05. tanévb 2n a reáiskoa osztáyát RAKOSZ MATYAS, a magyar nép nagy vezére. 11. Az Iskoa története a efoyt tanévben. 1. Az skoaév efoyása. A tanuók beírása szeptember 12án, a tanévnyitás szeptember 4én vot. A tanítás szeptemher 6án kczdődött és a Rendtartásban megáapított és újabban módosíto.tt {december 23tó január 16ig ka1rácsonyi, ápriis 14tő 18ig húsvéti) slünet tartásáva a VIII. OtSztáyban május 11ig, a többi osztáyban június 11ig foyt. Az évvégi összefogaásokat a VIII, osztáyban május 1213án: a többi osztáyban június 1315én a tanévzárást június 18án tartottuk meg.. Az I. féévben 97, a II. féévben 105 {a VIII. osztáyban 79) tehát 'a.z egész tanévben 202 (.a VIII. osztáyban 176), munkanapun vot. 2. Vátozások a tanári testüetben. A vaás és közoktatásügyi miniszter szeptember 1i hatáya iskoánktó átheyezte Gőgös.Fer ene tanárt mint mb. igazgatót a kesztheyi gimnáúumhoz, Medueczky Lajos tanárt mint mb, igazgatót a soproni Fényi GyuaJ gimnáziumhoz, Patonay Sándor tanárt a pécsi gimnáziumhoz, dr. Zimmer Frigyes tanárt mint m1b. igazgatót a soproni óvónőképző intézethez, iskoánkná pedig at.amazta Soos Vin.:én.é Mágori Eteka ok. h.özépisk tanárt főhívatású óraadó tanárként, M agassy A:zta nyug. áami gimn. igazgatót ór.é':adó tanárként. December 10tő ískoánkho.2 Ibeosztást nyert mint óraadó tan6r dr. Jenny Iona, a soprotpi áami eánygimnázium tanára. 3. Hivataos átojtások, kkuidetések. Dr. Baris/a Miháy gimn. igazgató, főigazgatóhey:ettes ápriis 79. napján végezte átaános tanumányi feügyeői átogatását. Pakó István, a magyar nyev és irodaom tanu mányi feügyeője január 2728án, Mosonyi Anta, a természet.rajz és vegytan tanumányi feügyeője február 28án és március 1én, cfr. Jánky Istuán, a francia nyev tanumányi feügyeője március 18 19én, Tóth Anta, a testneveés tanumányi feügyeője március 24 25én, Simon Eemér, az ábrá?:oó geometria tanumúnyi feügyeője május 44én, Szentkuti J&zst'f, a födrajz tanumányi feügyeője május 27én átogatta meg i.skoán.kat. P1kó Isiuán mint versenyeenőr június 10én. végezte eenőrzését. Dr. Lányi János r. k. ekész mint püspöki biztos jeen vot a hittani évvégi összefogaásokcn. A vaás és közoktatásügyi míniszter dr. Marionos

4 4 Lajost, intézetünk igazgatóját a, soproni Fáy András P.rP{.i Íz!\!á]i.aira. társenökként kiküdte. " ke1esk. középiskoa június havi 4. Dnnepéyek, megemékezések. Szep {ember 4.: az ís..ob.év megnyitása. Október 6 eötti napon: megemékezés az arad.i vértanukró, 6án: részvéte a városi emékünnepéyen. Október megemékez,és a huadékpapiros gyűjtéséről Október 28.: Komszomoünnepéy; megemékezés a takarékosságról N o vernber 3.: megemékezés az orosz forradaomról NoL emb er 7.: részvéte az, orosz forradaom évforduóján rendezett városi ündjepéyen. November 14.: részvéte.ru BajcsyZ.s.iinszky emékére rendezett városi ünnepéyen. December 16.: részvéte a Mindszentyreakció een a akut fevonuáson. December 19.: részvéte a honvednapi városi ünnepéyen. December 22.: karácsonyi ünnepéy. Január 21.: Leninünnepéy. Február 1.: köztársasági ünnepéy; részvéte a városi ünnepi fevonuáson. Február 5.: műsoros fa:rs angi eöe.dás. Ft:b1uár 21.: a gy,armati ifjúság szoidarítási ünnepéye. Február 23.: ünnepéy a Vörös Hadsereg fennáásának évforduóján; küdöttségge részvéte a.szovjet emékmű megkoszorúzásán. Március 89.: müsoros eőadás. Március 15. eötti napon: nemzeti ünnepéy, 15én részvéte a városi ünnepéyen. Március 21.: ünnepéy a ma.f!y.rur tanácsköztársa:gág kikiátasának 30. évforduóján. Apriis 2.: ünnepéy a fesxabaduás 4. évforduój,a akamábó; 4én: részvéte a teszabaduás évforduójának városi Ünnepség.ein. Apn1is 11.: részvéte a városi békegyűésen. Apriis 25.: részvéte a Népfront váajsztási nag,ygyűésé.n. Apriis 25.: részvéte á soproni k!özépiskoások tanumányi ösztöndíjának ünnepéyes kiosztásán. Máju:; 1. eőtti napon: ünnepéy, 1én: részvéte a városi fevonuásot és ünriepségeken. Május 7.: Rákosi Mátyásünnepéy. Május 8.: Anyák Nap,jaünnepéy. Május 11.: a VIII. o"ztáyosok búcsúzás a. Május 15.: részvéte a váasztásokon. Május 28.: színmüeöadás..június 4.: ünnepi m,egemékezé s Pi.tskinró: Június 5.: tízéves érettségi taákozó...túnius 18.: évzáróünnepéy, este: juniáus. 5. Kiránduások. átogatásor. Az iskoai év foyamán minden osztáy tanárai vezetéséve megtekintette r. Képzőművészeti Kör őszi táratát, a városi múzeumot, 1aJ Soproni Ipar 100 Éve, a munkásmoz.gamí, a szavjet építészeti, az aknakut.ató kiáításokat, a VI. A B osztáy tanumányi áto.g.atáson vot a soproni gázgyárban, sörgyárban,. ecetgyárban és vasöntődében, a VIII. AB osztáy pedig Renner Gyua e:ektroitikus üzemé'ben. 20 tanuónk a húsvéti szünetben (ápriis 13 11én) tanumányi kiránduás során megátogatta a övői késgyárat és az esztcrházai kerészetet Tanuóifjúságunk az isk()ai év foyamán számos szavjet fimet és több ma.gyar és küföd.í haadó szeemü sz índarabot nézett meg koektíve. 6. Tanári értekezetek. A tanári testűet az iskoaev foyamán (a szüöi értekez eteken kívü)! 1 aakuó, 2 módszeres, 2 díjmegáapító, 2 nveési tárgyú, 3 rendkívüi DJeveési tárgyú, 3 eenőrző, 3 osztáyozó, 6 érettségi, 1 fegy.emi, 1 átaános tanumányi feü&tyeöi, 6 tanumányi szakfeügyeöi, 2 rendkívüi (az!skoák áuamosításáva, vaamint a váasztásokka kapcsoatos), 4 bemutatóóráva, kaqcso.atos, 6 munkaversennye ("Nevej jobban' 1 mozgaomma) kapcso1wtos, záró, összesen 43 értekezetet ta rtott. A.:n:tód. S2Jeres és neveési tárgyú édekezeteken ehangzott nagybb eőadások a következök votak: Csanády Sándor: Heyesírásunk fokozatba1bb tanitá.sának szüksége, Lapos Arpád: A demokrakus viágnézet a történeem tanitájsában, dr. Bedy Rezső: Néhány szó a magyar dogozatokro, Dér Zotán: Fizika és viágnézet, dr. Marionos Lajos ig,azgató: Beszámoó óraátogatásairó és az írásbei dogozatokról A rendkívüi neveési tárgyú értekez eteken 14 haadó szeemű tudományos könyvrő hangzojtt e ismertetés. Az eőadásokat, ismertetéseket éénk megbesz éés követte. Bemutatóórát tartottak a következők: Csanád) Sándor (gazd. és társ. ism. VI. A) Lapos Arpdd (történe:em VII. B), Manuano József (természettan VII. A), Soos Vincéné Mágori Ete/ha (vegytan V.). A háromhónapos (már eiusápriismájus havi) munkaversennye kapcsolathan aakut Neveési Bizottság tagjai vo tak: dr. 'M.artoncs Lajos enök, Ravasz Endre ve senyfeeös, Csanády :Sándor, Lapos Arpád, Mantuano József, Vas Jenő.

5 7. A tanárok viágnézeti és szakma továbbképzése. Az irokoai év foyamán szakszerve';"<jf;; :( ar.rp!njmnn)ariotuut""vegi\::: c. u.n "r.!arruuj.,., ;.cs. 1 vj,"' ut.á.?2!}_, <4&,.. u. R..,rbt:.u. 1 ReL;_sÖ, dr. Emmer József, dr. Németh István, Soos Vincéné Mágorí Eteka., Vas Jenő ötnapos a,gitációs esti tanfoyamot végzett: Ako:; Em ö. dr. B ed y Rezső, Dér Zotán, Lapos Árpád, Soos Vincéné.Mágori Eteka.. A testneveési tanárak részére Budapesten rendezett tanfoyamon vett részt: Rav.asz Endre, Zombori István. A középiskoai tanárqk ré'szére Sz.ombiatheyen rendezd.t viágnézeti továbbképző tanfoyamon vett részt: Lapos Árpád, a: természehudományi továhbképzö tanfoyamon: Soos Vincéné Mág.ori Eteka, Mantuano József. Az átaános iskoai neveök reszén Eszterházán rendezett természettudományi iovábbképzö tanfoyamon eőadóként szerepet: Dér Zotán. Orosz nyevi eő Yépz ö tanfoyamot végzett: Akos Ernő, dr. Németh István. A tanári testület tagjai 324 (ebbő az igazgató 91) áráhan átogatták egymás tanítási óráit. 8. Egészségi áapot. A tanév foyamán atz iskoaorvos megvizsgáta. a növendékeket és az észeteket az új fejődési t.örzs.apokon fej jegyezte. A vizsgáatok során nagyobb rendeeneeség nem fordut eő. Fertőző betegségek közü egy nyít tüdöfoyama.t vot, a beteg kórházi eheyezés'ben ré'szesüt. A trachomavizsgáat során a hatósági orvos trachomást nem taát. J árván y nem épett fe. Haáeset nem vot. A tanári testüe tagjai és az atisztek február 21én orvosi feüvizngáaton v:ettek részt. 9. Oszöndjak, segéyek. SzeptemJber december hón szociáis ösztöndíjat kapott: Csóka Lajos VII. B, Hadaries Ferenc VIII. A, Bea Jenő VIII. B, járuékaapi ösztöndíjat karpótt: Babos Lászó, Horváth La jos V., Menyhárt.Mikós. Szabó Mih.áy VI. A, BQrsodi Géza, Domonkos Nándor, Kovács Bertaan, Mikó Józ.sef, Sárándi Imre VII. A, Csók:t ajos VII. B, Hadaries Ferenc, Vámosi József VIII. A, Bea Jenő VIII. B o. t. Ápriis június hóban tanumányi Eegé!yiben r:é'szesüit: Mcnyhárt Mikós VI. A, Nagy József VI. B, Domonkos Nán'dor, Mikó Józs ef VII. A, Kiss István, Németh Kámán VII. B. Schwarz József, Vámosi József VIII. A, Baogh Károy, Nagy Ferenc VIII. B o. t. Az Ifj. Segítő Egyesüeti Aapbó tsko,ai segéy,t kapott: Kutas József V., Göndöcs Imre, Schög Ede VI. A, Rovó Zotán VI. B, Lázár Béa VII. A, Mészáros György, Németh Kámán VII. B, Buza Miháy, GottHeh György, Jakab József, U:t:ng.er János, Vámosi József, Weig, Mátyá::. VIII. A, Ba1og:h Lajos, Bardóczy Ferenc, Bea Jenő, Németh Zotán VIII. B o. t. Az intézet növendékei az iskoai segéykönyvtárhó 506 darab tankönyvet kapta. köcsön.

6 6. A tanári testüet névjegyzéke és munkaköre. Szog. éve Mey osztáyokban, mey tár..!d "' a A tanár neve, akamazási "' E.. C :o N = = gyakat és heti hány órában "' Jegyzet minősége, szaktárgyai =...a. N O."... tanitott 7..i O ::g 'ei o N :o o cn Dr. Martonos Lajos "' ti: o 1 igazg ató 23 4 VIII. A B böcsészet Dog gimn. vez. 2 magyar!örténeem Lapos Arpád VII. r. tanár, igazgatóheyettes 13 3 N VI. A. VII. A B tört. 33, VII. 13 "' Diákszöv. vez. tan. A tört. és a födr. 2 2 A B gazd. 22 B szertár ö re. Irodai törteemfödrajz beosztott. Ákos Ern ö V., VI. A B, VII. A B, VIII. A B 3 r. tanár Az óvónőképzőben és ipari eányközép rajz 1 1 iskoában 17 órája rajz vot. Dr. Be d y Rezsö V. magy. 4, mind. k. 1, VI., VII. 4 r. tanár 36 5 ném. 5 5, VIII. A B magy v. Á '. ifj. könyvtár öre. magyarnémet CsanádY Sándor v.. VIII. A B tört. 3 3, VI. A 5 r. tanár magy. 3, gazd. 2, VI. B, VII. A B 23 VI.A Az ifj. könyvtár ö re. magyar történeem magy Oér Zotán V., VI. A B, VII. A B. VIII. A B A természettuni és 6 r. tanár zeneszerár őre. A 4 B, VIU. B term. L 44. term.t.gy. Fényi gimn.ban 4 ének 1 1, VI. A menny. 3, VII. mennyisé gt.termézet t órája vot. Dr. Emmer Józs.ef 7 tanár V. at. 4, ném. 5, VI. A. VIr. A 21 VIII. r. at 33, VIH. A at. 3, ném. 3. A atinnémet, Dr. Legény János A VKM nov. 8 r. tanár án hi vataátó atinfrancia fefiiggpszette. Mantua no József VI. B. menny. 3, menny. g v., 9 r. tanár VII. A menny. 3, term. t. 4, VIII. 20 VI. B A segéykönyvtár öre me n nyiség t.természett. A gazd., menny. 3, term. t. 4 Dr. Németh István r. tanár német francia oasz ango V. anj!. 3, ném. 3. VI. fran. 3, rt. j e gyző. 19 ném. 3, VII B fran. 3, VIII. A 22 Díjkeze ó. fran. 2, VIi. B fran. 2, ném. 3 Ravasz Endre 11 tanár V. A testn. 2, A sport 2, VI. A B r. tesin. 2 2, port 2 2, egészs. 2 2 öre. testneveés 16 tesnev. szertár 12 soos VIncéne Mágori Eteka V. term. t. 4, vegyi. 3, VI. A B A Fényi gimn.ban fő hiv. óraadó tanár menny.term. t. vegyt vegyi órája vot. Vas Jen ö V. mennv 3, menny. gy. 1, VI. B 13 r. tanár ábr. 2, IL A födr. 2, VII. B 21 VIII. A tanári könyvtár ö 1 3 és geom. szertár öre. 5 födr. 2, menny. 3, ábr. 2, V111. B B A Kossuth gimn. mennyiségt.ábr. geom. f!azd. 2. menny. 3, ábr. 1. ban 5 órája vot. Zombori István VIT. 14 r. tanár 11 6 testneveés VII. A B, VIII. A B tesin. 2 2, 16 sport 22. A,

7 , N Szog. < 8.! O éve o :o Mey osztáyokban, mey tár N!: ci 8 A tanár neve, akamazási < :o o gyakat és heti hány órában 'So Jegyzet 8 o!:.. N minösége, szaktárgyai O "öo.. "' 3 <) < tanitott 1 'OD o N "'... N ti) CIJ < ö ti) :o ::r: "' o C Kárpáti Károy V., VI. A B, VII. A B, VIII. A B Az át. isko.ában önáó hitoktató 12 hittan és ipari tanuóisko 1 róm. kat. hittan Jában 7 órája vot. Lomnczy Géza Más iskoákban önáó hitoktató V., VI., VIT., VIi. hittan órája vot. 1 ev. hittan Dr. Jenny Iona 17 Á. eánygimn. r. óraadó tanár 24 1 VI. B tört. 3, gazd. 2, VII. ném. 3 8 tanár. történeemnémet Magassy A n ta Nyug. á. gimn. 18 óraadó tanár 1 VII. A görög 3, VIII. A görög 2 5 igazgató, magyaratin Dr. Pogátsa József 19 iskoaorvos 3 3 VIII. A B egészségtan 11 2 egészségtan 1 7 Városi tb. tiszti fő orvos. A ref. hittant Maer Kámán óraadó hitoktató, ref. ekész tanította a Berzsenyi gimnáziumban. Atisztek: Kov6cs István (szog. éve 21, itt 7), Varga József (szog. éve 27, itt 20). IV. SzDő Munkaközösség. A Szüői Munkaközössié g szeptember 30án a.h kut meg. Vezetősége: enök: Weszey János,,aeinök: dr. Jakab József és Kovács Kár >y, v'á:asztmányi tagok: Ézsö Fábiánné, Kováfs Eekné, Moravecz Ferencné, Raft Pá, Wenzey Kámán. A Szüői Munkaközöség a tanév foyamán 6 érekezetet és 3 váasztmányá gyűést tartott. A sziiőik átérezve a zociáis krd 1 ések fontosságát, a Diákszövetségigd krurötve résztvettek az skoai rendezésekiben (karácsonyi gyűjtés és ünnepéy, farsangi kabaré, évzáró utá!ni juniáis), hogy az intézet újjáépítése éis,a súyosjabb anyagi heyzetben evő tanuők meg 5egítését ehető vé.le.gyék UgyaneSiaik ezt a ct szogáta a szüők áta ápt:iis havátó kezdve mega j áno.tt havi 1 Ft ta.gdíj. A Szüői MunkaköiZösség áandó kapcsoatot tartott fenn aj demokr.a!:.ikus szervekke (MNDSz,.MINSz, MDP}, ameyek a Sz. M. gyű ésein képvisetették magukat. V. Diákszövetség. Az iskoai Diáksz ÖV'etség vezetőségének tagjai: Lapo:; Árpád tanárvezető, Sárándi Imre titkár, Kosnyá:k Kámán neveési vezető, Na.gy Feene fegye mi vezető,, Kovács BertaLan táj.ékoztaiási vez ető, GyümMcsfa.iVai Imre kutúrvezető, Monár Sánd or sportvezető, Edőcs OHó gazdasági vez.ető, Mkó J ózscf jegyző. A Di:ák>Szövetség tevékenyégét nagy mé:rtékben korátozták az.intézet épüetének újjá.építé si munkáatai (1948. nov ápr.). Ezért nem ehetet megindítani erőte jesebb kubéetet em. Hasonóképen hátrányt szenvedett a dekorációs munka is. Az emített akadáyok eenére a Diákszöv.etség munkájában kettős írányú fejődés vot bapaisztaható: ideoógiai és kutujráis Az e1söben a Berzsenyi Népi Koégium diákegyüttesének növekvő vonzi köre és hatá&í:, vát érezhetővé,,amey az decernhetében rendezett Mindszentyeenes tüntetésben ötött testet, majd foytatódott a Mindszentyper ismertetése és az intézei Máriakongregáció feoszatása érdekében tartott diákszövetségi gyiiésen, továbbá a. ki11födi Mindszentyrágadmak eeni titakozó gyüsn,

8 Ehhez a munkához kapcsoódtak a tanuókörökben kiaakut viták, áandóan szemeőtt t1a"tv.a azj ideoógiai képzést és a tárgyi tud ás eniéyíf'éét, küönös tekintette a "Tanuj jobban" mozga 1 om cékitüzéseire. A tanuókörök száma 10 vot, müköd:ésüket a tanári testüet tagjai készségge támogatták Eredményes munkásságuk következménye 10 ösztöndíj és 8 jótanuási érd'emrend enyerése. Az érdemrendde kitüntetett tanuók a következők vo1:ak: Menyhárt Mikó.c; VI. A, Födi Tivadar VI. B, Borsodi Géza, K<t>nyák Kámán, Srándi Imre VII. A, Sc'hwarz József, Várnod József VIII. A, Bea Jenő VIII. B. A Diákszövetség kutúrcsoportja (vezetője: Ravasz Endre tanár) az iskoai ünnepéyeiren vaó serepré!sen kívü tevékenyen ve.t'te ki részét a küsö munkábó is. Müsorra résztvettünk az MNDSz március 15i ünnepéyén, ápriis 4én a felszabaduás évforduóján és.aiz AnY'áJk napján a városi színházhan. Váasztási agítációs brigádjaink az aá!yhi favakban szerepetek: Bősárkány, Pinnye, Hidegség, Sopronnémeti, Szany, Sopro.nkö v esd. Apríis 24én kwtúrvonattad Bükön votunk. Déutáni és esti önáó müsorra szórakoztattuk a fau dogozóit. Május'.én a soproni szahaá'szinpadon féórás műsort adtunk. MDP párt nta.pokon, a Szüöi Munkaközösség gyüésein, könyvnapokon hegedű, z ongra, szóó, szavaat és népi táncszámo kka szerepetünk Teje.s kutúrcsoportunk a váasztások napján teherg épkocsiva bejárta Farád, Csorna., Barbacs, Magóca, Bősárkány és Acsaag községeket, aho pe.rces vijjámmüsorra propagá1u. a váasztások sikerét és aznap déután Farádon és este Bősárkányiban két és féórá.s müsort adiunk szjaiv'aat, tánc, éneks.zámokka és egyf1vonásos.színdarabokka. A Szahadmiiveödési Tanács kutúrver.senyéve kapcsoat:ban pünkösdvasárna.p mutattuk be a váro11: zínházban versenyszámunkat: Móriczo Zs. "Léigy jó mindhaág" 1 c. színmüvét tet ház eőtt. Ku'túrcsopor unk eredményes munkájáért a Szabadmüveödési Feügyeöségtö 5 keveet és egy bronz ptak ettet, a: váasztásokka kapasoatos brigádmunkában résztvevő 33 aktív tag pedig Emékapot kapott. Kiépítettük a kapcsoatot a Liszt F. eánygirr.náziumma mint testvériskoávd 'és a P.amutipar testv érüzem SziT csapatáva. Esösa.r!btan kutúrcsopo'rtunk eredményes munkájának köszönhető, h(}gy intézetünk kutúrtermét iskoai rendezéseink jöved!emébö sikerüt.beépített sz;ínpadda és üöheyekke feszerdni. A Diákszövetség sportosztáya az aábbi. szakosztáyokka müködött: abdartígó. r. öpabda_, asztaíienisz, 'atétika, torna, kosárabd.a és sakkosztáy. Résztvettünk az összes MINSz és Diákszövetség áta1. kiírh bajnokságokon, kerij.eti, városi versenyteken és váhófutásokban. Házi, osz!áyok közötti versenyeket tartottunk és azon{ívü az V. osztá'y abdarúgó csapat::t. az EPOSz és SziT csapatokka, to'vább az V. és VI. A. osztáy csapata az átaános tés középisk01ás csapa!okka gyakrabban játszott barátságos 'mérközést. BerendiezeH asz taitenisztermünkben igen éénk éet foyt. Megindut a sakkéet is, amey az V. és VI. osztáy között megrendezett házi bajnokságg.a. ért véget. A diákönk.>rmányzatnak figyeme kíte::jedt az iskoai rend és fegyeem megsz.iárdítására is. Ezt a. vezetőség' pédaadássa, rábeszéésse, a diáköntudat fegyemező erejére 'faó hivatkozássa, a j óérz'és és beátás éesztéséve igyekezett megvaósítani, é en & Márciusi Gárdáv. VI. Rendkivüi tárgyak. Ango társagás. (Tanr:'.r: dr, Német István.) VI. A : Göncőcs Imre 5, Kneif Tibor 7, Menyhárt Mikós 6, Traxer Lóránt 6, VI. B Ringhoffer Mátyás 5, Kováts Sándor 5, VII. A: Lipf:ák Tivadar s. Gyorsírás. (Tanár: dr. Martooos Lajos.) V.: Babos Lászó 6, Horváth Lajos 7, Körniíves Géza 6, Kut«s József 4, Krisch János 4, Varg.a Ferenc 6, VI. A: Ravasz Gábor 7, Schög Lászó 6. t.a.i 6, Schekuin János 7, VI. A: Nagy Gyua 6, Kneif Tibor 6, Mérai Lászó 6, Raft Tamás 5, VIII. B: Bardóczy Ferenc 7, Németh_ Zotán 7, Wenczey Kámán 6. Rajz. (Tanár: Ákos Ernő.) V.: Ábrahám József 5, Horváth Lajos 7, Luksander Ant

9 9 VII. A nyivános tanuók névjegyzéke és érdemsorozata. (A magatarfoás osztáyzatai: 3 = pédás, 2 = jó, 1 = tüd1etö. A ta,nárgyak oszrtáyzatai: 7 = kitűnő, 6 =.i es, 5 = jó, 4 = közepes, 3 = eégséges, 2 = gynge, 1 = eégteen. B = Berzsenyi Népi Koégiumbn.n aik.) V. osztáy. Osztáyfönök: dr. Bedy Rezső. A tanuó neve, vaása, ismétőe? T a n t á r g y a k. 8 f) > s tanuóotthonban akike? cd cd cd N '"' >.t cd cd > s > '"' f) >!: '"' '"' 'O) > () 'O) cd f) cd ro 'O) 'O)... s 'O) '"' '"' N N!: <Í!: f)... '"C '"' > ' 8 > >!: cd > ;: cd o s >.,.: cd o ro... :o cd cd,.!: "t:: 'O) f)... C/) 1 ::c E<...:1 z < E< :> E< <( E< Ábrahám J ó zs ef r kat III. 2 Babos Lászó r kat IL 2 Baogh Lászó rka.t VI. 2 B onszki J ó zs ef r kat., ism fm 4 4 VI. 2 5 Czuczor Ernő r kat VIII. 2 Éz.sö Lászó r kat IX. 4 Fa sching Anta r kat XIV. 3 F ering József r kat Füöp Pá r kat I Heyes Gábor r kat III. 3 Hoper Lászó r kat I. 4 Honti Kámán r kat x. 2 Horváth Agoston rkta.t II. 2 Horváth LaJos r kat L 1 15 B orváth Lászó r kat v. 4 Horváth Zotán r kat VI. 4 Kamár István r kat XIII. 3 Kap ui Kámán r kat L 2 Kiss (Vámosi) József rkat. B fm 6 5 II Kovács J án os r kat XI. 4 K őmüves Géza r kart: I. 1 Krisch J á nos r kat VI. 2 Kutas József rkat IV. 3 Luksander Anta] rka.t VI Márk Gyua rkat IV. 3 Moravecz Imre rkat IX. 4 Nagy Afréd r kat I. 2 N e her István r kat XV. 4 Németh Gábor ev XIV Ptiszi Imre r kat III. 2 Piacsee Isiván r kat fm 6 6 I. 1 Rózsás.T ó zs ef r kat I. 2 Schekuin J á nos r kat x. 2 Spanraft Mikós r kat IL 2 35 Szedenik Tamás rkat I. 3 Szeiffert J en ö r kat VI. 2 Takáts Győzö r kat VI. 3 Török János r kat v. 3 Török Lászó rkat V U d var d i N án dor r ka t VI. 3 Vaí'ga Ferenc r kat II. 3 Voa!'ga Pá rkat IV. 2 Vörös Lászó r kat XII. 3 Kimaradt: Fenyves Lajos (1949. márc. 28.). _, 3 cd

10 10 VI. A. O. Osztáyfőnök: Csanády Sándor. VI. 8. O. Osztáyfőnök : Mantuano Józse.. A tanuó neve, vaása, ismétőe? tanuóotthonban akike?!= T a n t á r g y a k e '"tj :>!=... :> nj ()... nj e V} $::;! () s V} ro :> () ;:... 'O > () nj ro... >!= '... "3 a...!= nj!= C N nj!= ro... () V} () o 'O) () () :> ()!= nj!=... n nj ' () V} nj esi ;:... () a d... "t::.,j!= >!=!= s: N 'O ()... V} 'O 'O... N.,... s:!=..;. 't; ' o nj nj nj... () nj () () :o ö j z () nj () '00 ro V) > 'W Bognár Gábor r kat L 3 Fiipits Mátyás r kat L 4 F uchs István r kat I. 2 Fuchs János r kat XI. 3 5 Göncőcs Imre r kat., IV. 2 Havax Endre r kat I. 4 Havax Rezső r kat fm I. 3 Horváth Géza r kat ' 4 v. 4 Ki ss István, r kat Kneif Tibor rkat I. 1 Kocsis Sándor r kat v. 2 Kovács Lászó r kat fm L 3 Kovács Lászó rka;t, (ifj.) IV. 2 Kováts Ernő r kat v Menyhárt Mkós rkat fm II. 1 Nagy Gyua rat VI. 2 Pap Ernő r kat L 2. Payrits Lászó r kat II 2 Peraki Vince r kat IL 3 20 Ravasz Gábor ref I. 2 Schőg Ede r kat IV. 2 Stipkovics V at& rkat IV. 2 Szabó Miháy r kat., I. 1 Szakáy Ernő r kat I T raxer Lóránt rkaf * I Vass József r kat Wicsinszky J en ő r kat. ' '>. :> 31 : 1 VII. 3, IL 2 Wurdits Miháy r kat Kimaradt: Markotányos Ernő (194!t.. márc. 24.). *Ango ny VI. 3 Csányi Lászó r kat L 2 Födes János rk!at VI. 3 Föd i Tivadar rkat XII. 2 Füöp István r kat VI. 2 5 Horváth Vince r kat n. 4 K esik József r kat VIII. 2 Kováts Sándor rkat XVIII 2 Mtérai Lászó r kat IX. 3 Nagy József ev nr Németh Ferenc rkat , v. 3 Németh István r kat IX. 2 Németh Mikós r kat fm VIII. 3 Patyi Sándo r r kat VI. 3 Poós István rkat. B = III RaH Tamás r k at VII. 4 Ráder Bé.a rkat. B IV. 2 Ringhofer Mátyás r kat VI. 3 Rovó Zotán rkat. B : I 2 Kimaradt: Tokodi Sándor (1949. márc. 31.), 'Wicsinszky Vimos (:i 948. szept.. 13.}.

11 11 VII. A. O. Osztáyfőnök : Zomb01 i István. VI. 8. O. Osztáyfönök: Lapos Arpád. Tantárgyak e 'eu N UJ 1o o cn A tanuó neve, vaása, ismétőe? tanuóotthonban akike? Baics J ózse r kat. Borsodi Géza rkat Domonkos Imre rkat. Domonkos Nándor rkat 5 Domonkos Rezső rkat. Gá András rka t. György Imre rkat., Iatos GyUi'a rkat. Horváth György rk1at. 10 Horváth Imre rkat. Kamár Imre rkat. Kosnyák Kámán rkat. Kovács Bertaan rkat. B Kovács István rkat. 15 Kovács Károy rkat. Lanc Róber rkat. Lázár Béa rkat. iptá<. Tivadar ref. Makóy Oszkár rkat. 20 Mikó J ó zs ef r kat Monár Sándor rkat. B Rákóczy Károy rkat. Rehák József r kat., Sáránd Imre rcat. B 25 Tóth István rkat. Varga Gyua rkat. V?esz.ey János rkat. Buza Vimos rka:t. Csizmazia Tibor rkat. Csóka Lajos rkat., B Gyümöcsfavai Imre rkat. 5 Horváth Imre rkat. Kiss István ev. Korenika Győzö rkat. Mészáros György r ka t. N agy Gyua ev. B 10 Németh Kámán rkat. Németh Vimos rkat. Papp Mikós rkat. Reméyi Árpád rkat. Seifert István rkat. 15 Soós Imre rkat. Szabó Gyua rkat. Szikavári Károy rkat. B Vass Anta rkat _ 4 _ 6 fm * , , '' Ango nyev , ' : fm :! ' Kim t radt: F uchs János (1948.t;kt. 28,), Lachhein Ottó (1949. febr. 11.). 6 vn. 2 7 I I. 1 4 I x. 2 5 IV. 4 6 IV. 2 4 III. 3 5 L 2 5 IV. 2 7 I. 1 5 IL 2 3 L 3 5 VII. 2 4 XII. 3 4 XI. 3 6 IV. 2 3 IX. 4 5 r IV. 2 1 UL 4 7 II. 2 1 x. 2 4 VII. 3 4 XIII. 3 4 V. 4 4 v. 3 6 L II. 2 1 IV III. 2 6 VI. 2 5 XII.2 5 I. 2 1 VI. 4 1 VI. 4 1 III. 4 1 I vn. 4

12 12 VIi. A. O. Osztáyfönök: dr. Emmer Józse. VIi. 8. O. Osztá yfönöc Vas J e nő. a ] A tanuó neve, vaása, ismétőe? tanuóotthonban akike? Bors Győzö rkat sis s 616 sis I. 3 Buza Miháy rkat fm IV. 2 Domonkos Ernő rkat ' IV. 2 Gottieb György rkat IL 1 5 Hadares Ferenc rkat II. 1 Jakab József rkat j V. 3 Kooszár György rkat IL 2 Langer János rkat r L 2 Páfi Zotán rkat VII 2 10 Péczey Ignác rkat L 2 Pöcz LaJos rkat VI. Pusztai Nándor rkat IX. 2 Schneeberger János rkat V. 4 Schwarz József rkat fm VI. 15 Soós Nagy Endre rkat VI. 2 Székey Attia rkat IX. 2 Tibaid Géza unit IL 2 Vámosi József rkat fm I. 1 Weig Mátyás rkat , fm I. 2 Kimaradt: zabó Ferenc (1949. márc. 3L). : Oasz nyev. ==E?ao=gháro=yr{at=_====== ,67767óT.fm77 T77 6 Baogh Lajos rkat. Bardóczy Ferenc rkat fm { I. 2 L 2 Bea Jenö rkat. B L 1 5 Bert Gyua rkat VI. 3 Csányi Ferenc rkat , 3 Csizmazia József r kat V. 2 Dragovits Kámán rkat III. 2 f..'dőcs Ottó rkat o XIV Finda Pá] rka.t I. 2 Gáspár Géza rkat XL 2 Gereben Gáhor rkat L 2 Horváth Károy rkat I. 3 J( ouács Rezső r/za fm VII Kováts Midós rkat V. 3 Körtvéves István rkat VII. 4 Kurucz 'Ferenc rkat X. 4 Lászó Károy ev L 3 Lendvai István rkat. 20 Monár István rkat fm IV VI. 2 Nagy Ferenc rkajt VI. 2 Neher Tibor rkat XV. 2 Németh Zotán rkat IV. 2 Pócza Géza rkat fm II Ragats István rkat , I. 3 Reményi De z ső rkat VI. 3 Sebessy Gábor ref. Sopronfaví Hugó ev XVII III. 2 Szabó Imre rkat. 30 Varga Gábor rkat II XVL 3 Vörös József rkat XII. 4 \V.aTtha Lászó rkat III. 3 W enczey Kámán r kat VI. 2

13 13 VIi. Magántanuók december 9.: Czuczor Ernő rk a:t. IV. o. eégs.. Ruisz Lajos rkat. V. o. eégt május 19.: Tóth Géza rkat. VIII. o. közepes június 14.: Dorner István rkat. V. o. ekgs.; Horv th György rkat. V. o. eégt.ix. Érettségi vizsgáatok. Páyaváasztás december 10_én 13 mezőg a zd., ipari, kereskedemi középiskoát vagy íceumot végzett tanuó tett kiegé sz ítő gimn. éret.tségi vizsgáatot dr. Bariska Miháy főigazgatóheyettés enökete aatt. MegfeeH a vizsgáaton 11 tanuó: Czifra J ános, Füöp Sándor, Füzi András, Hauszner Ernő, Józsa Pá, Mayer Anta, Mészáros György, Nagy József, Nagy Péter, Perge Károy, T óth Lás:oó. Javítóviz:sgá.at.ra utasíttatott 2 tanuó ja.nuár 14én 2 tanuó tett dr. Bariska Miháy enöketc aatt sikeres javító kiegészítő gimn. érettségi vizsgáatot: Komondy Gyua és Várheyi András. A tanév végén 52 nyivános és 1 magántanuó tett tej es éretségi vizsgáatot és pedig 20 tanuó a humánus és 33 tanuó a reáis i:agozatbó. Az írásbei vizsgáa'tok május hó napján, a szóbei vizsgáatok június hó napján foytak e_ A vizsgáóbizottság enöke Keresztúry Kámán főig:a zgatóheyette:.; vot. Az irásbei vizsgáat téeei: a) A magyar nyevb ő a humánus t agozat részére: 1. Az irodaom a 1ársadami eentétek megszüntetésének és az igazságt:aanságok kiküszöböésének szogáatában. 2. A termeés tényezői és cszjközei, va'mint azok f e jőd ése az ősidőktő napjainkig. (Az iroddmi tétet dogozta ki 16 jeöt, a g azdaságtan!t 4 jeöt_); a reáis tagozat rész,ére:. Í!'ónk és kötőink mint a poitika és társadami m egmzduások fákya vivöi. 2. A gazda1:ági okok és tényezök formáó erej a ma.gyaji" t örténeemben. (Mind a 33 jeöt.az irodami tétet dogozta ki.) b) A atin nyevbő: Cicero: De signis. Ca p. XXXIII. (72 73.) c) A mennyiségtanbó: 1. H ázvétei ajinatok eőnyösségének megáa. pítása (járadékszámítás). 2. Ferde síkka kehéyágott té ga részeinek feszíne és köbtarta:ma. d) Á német nyevb ő: 1. Heine: Reisebider Ibó V'ett részet ford'ítása nw. gyarra. 2. Rövid német nyevi fogamazás, beszámoó vedamey ovasmányról (Központi téteek 51 jeöt ré!'zére.) c) A ra'jcia nyevb ő : 1. Queques passages du discours de Frédéric J ootcurie, pronon cé au Con gr es Mondia de.s Partisans trde a P aix, Paris, R övid francia nyevi fogamtj,zás, beszámoó vaamey ovsmány r ó. (Közpdntí téhdck 2 jeöt részére.).n vizsgáat eredménye: kitüntetésse érett 4 tanuó (Bea Jen ő, Pöcz LGJjos. S chwarz József, Vámosi.József); jeesen érett 5 tantjó (Baogh K ároy, Ed:ics Ottó, Gúspár Géza. Hadaries Ferenc, Szabó Imre) ; jó érett 9 tanuó (Gereben Gábor, Gottieb György, Kovács Re zső, Monár h.tván, Nagy Ferenc, Németh Zotán, Pusztai Nándor, Székey Attia, Tibád Géza); közcpesen érett 20 tanuó (Baogh La j os, Bardóczy F e ren c, Bors Győ zö, Búza Miháy, Csizm11.zia J ózsef, Dragovics Kámá:J, Finda P ::, Jakab J ózsef, Körhéyes István, Lászó Károy, Lend'vaí István, Neher Tibor, Páfi Zotán, P éczey Ignác, P ócza Géza, Ragats István, Sopronfavi Hugó, W artha Lászó, \X'eíg Mátyús, Wentzey Kámán): erett 13 tanuó (Csányi Ferenc, Domonkos Ernő, Horváth Károy, Kooszár György, Kováts Mikós, Kurucz Ferenc, Langer János, Remé.nyi D ezső, Sebessv Gábor, SoósNagy Endre, Tóth Géza, Varg a Gábor, Vörös József); szeptemberi javítóvizsgáaha utasíttatott 2 tanuó. A jtínius h;tvi ér ettségí vizsgáaton meg.feet 51 növendékünk közü tanumányait foytatja: 46 (tudományegyetemen: természettud. 2, orvostud. 4, mü:z.a.ki egyetemen: át. mérnöki 1, építészmérnöki 1, vegyészmérnöki 3, viamnsmérnöki 5, gépészmérnöki 2, bányaés kohómérnöki 9, erd őmérnöki 4, köz,g. tudományi egyetemen: 2, agrártudományi egyetemen: mezögazdaságí 1, áatorvosi 2, pedagógi főisko án: 2, miiszaki fősko án : 2, zeneműv. f őisko án: 1, k özgazdasági főiskoán : 1, Kossuth Akadémián 3). tanumányjait nem foytatja: 5 (szeemi munkát váa: J, égierőkhö z megy: 1, beteg: 1).

14 .!:d 14..!:!:: X. Statisztika. 1. A tanuók száma és fontosabb adatai. > >!=Q!=Q!=Q Q < < U <d...; > N...; U... U... > > :Q Beírt nyivános tanuó (fiú) O... :; Beírt magántanuó (fiú) Osztáyozott nyivános tanuó (fiú) Osztáyozott magántanuó (fiú) U.. N.. Osztáyozott összes tanuó (fiú) í? Ezek köz ü ismétő o O 1o 1932ben szüetett t 1 :s.!: 1931ben CU 1929ben ban 'OD..c 19'28ban Szüöi eátás aatt o o N >.... Közepesrendű Eégségetrendü N C) 1 1 Min. eng. foytathatja tanumányait 1 1 E Javítóvizsgáatot tehet o. O N... u 1o o 1934ben sz üetett (3ban !:d. 1932ben ben c C) ban ben ban " : evangéikus !roma i eatoieus ' református c >.... O.. :s eu >... unitári u ' magyar anyanyevű o 1o 1 C) >>a> horvát anyanyevű 1 csak magyaru beszé CU >>8... > C) magyaru és németü beszé > :;; magyaru és horv átu beszé o mezögazd. munkás... kisbirtokos N.../ ' o... törpebirtokos >... 1o.. birtokos nagyipari munkás 18 N N. o C) C) C) N kisipari munkás N szogátatási ipari dogozó o. p..!:!:: hivatai atiszt 'OD... kereskedemi akamazott 1 1 o magán és köztisztviseő ügyvéd, orvos, gyógyszerész 1 1.!: müszaki értemiség !3 pedagógus N. C) nyugdíjas közakamazott stb kisiparos, kiskereskedő (ak. nem tártó) kisiparos, kiskereskedő váakozó, vendégős

15

16 \O 1 Tantárgyak 2. TanumánYI eredmény. V. oszt. VI. A. oszt. VI. B. oszt. VII. A. oszt. VII. B oszt. c m c c c [.; 1 0 : :r O... '04.,»..! :o aj 'CG 6)..! to c»..! o t» 'OD 4J..! 'o d a'} t» UJ c = "' eu cn c C:: cn c» () c:: _. C fj2» () c:: _( c "' : O...:.:...:.:., 'CD...:.:...:.:., 'C...:.:,...:.:., 'CD,.,...:.:...:.:., 'CD.,...:.: : "'., 'CD J 'g 'CD.:.: > ,., "' 'CD'!B.., o 1.; 'QD 0. G>'QD 0.'QD ' 0.G>'QD ' :!2. 1 ' Görög nyev Német nyev Ango nyev Oasz nyev 1 1 Böcsészet Gazd. és t. ism Hittan Latin nyev Föd és néprajz Történeem Magyar nyev Francia nyev Természetrajz Természettam e;:;is:: =2 J = == = = enny. gyak Abr. geometria Rajz. és műak Testneveés Ének 3: , 3 2 si Egészségtan [ :1;8:: Osztáyok. A nyivános tanuók száma. Érdemjegyek. Vegytan f f 4= 5 S =9 _! j b., "' o. a> N 'CD c :::1., 'CDI o c Q..! :o;! aj "'.,.. o. :'if N 'CD.!!!. :s....:.:...:.: O VIII. A. oszt. VIII. B. ostt.

17 Tanév Osztáyozott nyivános fiútanuők 3. Az iskoa népessége az tanévtö., Osztiyozott fiúmagán tanuók I. II. \IL \ IV. V. \ VI.\ VII. vm.iiviii.. II. \ III. IV., V. VI. VII.,VIII.,IVIII. Nyivános és magántanuók együtt Sikeres érettségi vizsgát tett ' ) ) so L ) ) o ) ) i = _: ) ). 1 ) Ezenfeü még egy VIII. o. eánymagán tanuó. 2 ) Ebbő 24 fiú + 1 eány intézeti tanuó, 47 ped i a soproni reáisk. neve ő i ntézet növend éke. 3 ) Ebbő 1 a decemberi vizsgán idegen intézetbei tanuó.. ) Ebbő 21 a szeptemberi vizsgán. 5 ) Beeszámítva az tanévben pótóvizsgát és az szeptemberben érettségi vizsgát tett tanuókat is. 6 1 Ebbő 2 rész.eges kie gé sz ít ő ér e tt s ég vizsgáatot tett. 7 ) Ebb ő decemberben ki egészítő, 2 januárban javító kiegészít ő éretts. vizsgáatot tett

18 ib 4. Az Iskoai feszereések értéke. (Az december 31í áapo_t.) Sor Szaketár Darab Érték Sor Érték Szaketár Darab szám Ft szám Ft I. Bútorok IX. Vegytani szcrtár II. Házi és irodai fesz x. Term. taní szertár III. Nyivánt. könyk XI. Ge metriai szertár IV. Tanári könyvtár XII. Rajzszertár v. Ifjúsági könyvtár 3.2(}8 7'015 XIII. Testneveési szertár VI. Történemi szertár XIV. Zeneszertár VII. Födrajzi szertár XV. Orvosi szertár VIII. Term. rajzi sz er tár Összesen Az Iskoa épüete. A teek 595 négyszögö (2140 m 2 ), ebbő az udvar 177 négyszögö (637 m 2 }, a többi beépítve. Az épüet heyisé&ei: aagsorban 2 tüzeőanyagraktár 105,48, födszintp.n természetrajzi szertár 32, vegytani szertár 48, veg,ytani eőadó 72, csztáyterem 48, füke 2, kapus_szoha 18, Diákkub j2.tékszo.b:ája 48, tornaötöző 40, zuhanyozó 24, 2 raktár 32, 56, Diákkub szobá1 40, 32, W.C. 16, tornatrem eősz,obája 12. tornta.terem 253, testnev. szertár 18, I. emeeten orvosi eőszoba 18, orvosi szaba 28, 2 tanári könyvtár 48, 24, W. C. 2, 2 igazgatói ir.oda 32, 32, 3 füke 8, 2, 4, tanári szaba 72. szüöi fog.adó 48, tört., födr, geom. szertár 18, 4 osztáyterem 48, 96, 72, 56, nyevi tanterem 40, ifj. könyvtár 32, W. C.16, I. emeefen rajzterem 72, kutúrterem 192, 2 fü1ke 8, 2, 2 természettani sz ertár 48, 18, természettani eőadó 96, 3 osztáyterem 72t, 56, 72, W. C, 16 m 2 2 épcsöház 48, 3 foyosó 394, 2.a.tiszti akás 150 m 2 Az iskoaépüet heyreáítására a 2. tervévben a VKM , a BM Ftot fordított. XI. Tanuóotthon. A Berzsenyi Népi Koégiumban (Tempomu 4.) 11 tanuónk akott. XII. Tájékoztató a következö tanévre. Az té.névben intézetünkben az áta(mos gimnázium reáis és humánm tagoztatá111a.k IIV. osztáya nyíik meg. A mosb.ni gimnázium VI., VII., VIII. osztáyát végzett tanuók az átaános gimnázium II,, III., V. osztáyában foytatják tanumányai_!lat. A beírások e!őreáthatóan aug:tsztus 30 31én és szeptembe1 12_án esznek. Az L osztáyban új tankönyveket, a IIIV. osztáyiban ré<>zben szintén ui tankönyveket hasznáunk XIII. Dogozók gimnáziumai. Intézetünkke mint anyaiskoáva kapcsoatban két dogozók gimnáziuroa müködött: Barbacson a paraszt dogozók gimnáziumi tanfoyama (IV. osztáy), Sopronhan a dogozók gimnáziuroa VII. osztáy).. A ha11ba:csi gimn. tanfoyamon a tanítás szeptembertö februári tartott. A tanfoyam oktatói votak: N émeih Károy át. isk. ig:j.zgató, tanfoyamvezető (mennyi.ségtan, természetra.jz), Boross Ferenc át. isk. tanító (magyat ny.)t, Hegedűs Józef át. isk. tanító (történe1em, gazd. és társ. ism., rajz), Regös Frigyes át. isk. hitoktató (rkat. hittan, német ny.). A tanfoyam hagta:tói február 5én Barbacson záróvizsgáatot tettek. A vizsgáóbizottság enöke dr. Kászonyi Lászó tanügyi tanácsos, tagjai az anya. iskoa igazgatój!a: dr. Marionos Lajos (magyar ny., tödéncem,.g.azd. és társ. ism.) és a2 anyaiskoa tanára!: Akos Ernő (rajz) 1, Kárpáti Károy (rkat. hittan), dr. Németh István (német ny.), Vas J:mő (mennyiségtan, természetrajz) votak. A soprooi do!gozók gimnáziumában a tanítás szeptember 1tö június 20ig tadott heti 5 napon. (December 23tó január 9ig karácsonyi, á:priis 1'4_tő 18ig. húsvéti szünet vot.) Az évvégi összefogaások junius 2'224oén vottak. A tanévben összesen 836 órát tartottunk 'A tanári testüet tagj.ai a következők votak: iskoavezetö: dr. Marfono.,s Lajos (történeem), tanárok: Akos Err.ő (rajz), Dér Zotán (természettan}, Kárpáti Károy (rkat. hittan), Lapos Arpád ('gazd. és társ. ism., födrajz), Lomniczy Géza (ev. hittan), Medveczky Lajos (magyar ny:.) 1, dr. Németh István (ango ny_) Vas Jenő (mennyiségtan, á:br. geom.).

19 19 Barbacsi paraszt dogozók gimnáziumi tanfoyama IV. o. T a n t á r. g y a k 8 e '"t rn <)... N... <) > <)!: N rn :: A tanuó neve, vaása, > 00 > c;r ro rn <) ismétőe? > e ro <)... 'On ro... t:: rn e ro... <) < ((.1 >.,!: ro... ro!:... C) C) ro N ro.,j > C> rn 'On 'On... N E 8 N... ro... ro... ro... C) <) o :o ro cn ::r:: E< ö z E< <! Boros Károy r kat Böcskei József rkat Böcske Rózsa rkat Farkas Iona r kat Horv áth Kára r kat Kurcsics Margit r kat Vitéz Erzsébet r kat Soproni dogozók gimnázuma VII. o. Osztáyfőnök : Lapos Árpád. T a n t á r g y a k 8 8 N '"t rn <)... ';d 8... o C)... o. > > C) ro ro C) rn <) s ro < >... C) <)... 'On 'On 8 <) > >!: <) < rn rn!= c:: N ro... <) 0> C>... ro rn... o <) < > N o u '"t A tanuó neve, vaása, > 00 j;< > ismétőe?!: CI:S > ' rn O :: ro... ro!= N ro >.,j ' rn 'On ro <).p s E N... 'On... N 'On!= ro ro... o ro ro!= <) <)....D ;; :o :O... <) cn ::r:: E< ö!:.t... < z I.I..o E< < <! Bahssa Dezs ő ev BertJa,an I.stván rkat, Deák András r kat Fekete Lászó r kat ' Grubits Ferene r kat Joó GyrAa ev Kovács Pá rkt. ism Major Lászó rkat Nagy. 9.éza rkat Németh János rkat Richy Sándor ev Sinkovits Mátyás r kat Tarna Lajos r kat Tauber Márfon r kat Vadász Károy rkat V eréczi Mária rkat K imara'df: Lugosi Ferenc (1948. dec. 20.), Gang Afréd (1949. m(: rc. 4.), H. Kánai J ános (1949. márc. 17.). Pótóvizsgáafon nem jeent meg: \Vittmann György.

20 Tartaomjegyzék. L Az iskoa m{ttja.!.. II. Az iskoa története a efoyt tanévben: 1. Az iskoaév efoyása 2. Vátozások a tanári testüetben 3. Hivataos átogatások, kiküdetések 4. Ünnepéyek, megemékezések 5. Kiránduások, átogatások 6. T,anári értekezetek 7. A tanárok viágnézeti és szakma tov:íbbképzése 5 8. Egészségi áapot 5 9. Ösztöndíjak, se&'éyek 5 III A tanári testüet névjegyzéke és munkaköre IV. Szüői V. Diákszövetség. Munkaközösség VI. Rendkívüi tárgyak Oda VII. A nyivános tanuók névjegyzéke és érdems:>rozata VIII Magántanuók IX Érettségi vizsgáatok X. Statisztika: Páyaváasztás 1. A tanujók sz:áma és fontosabb adatai 2, Tanumányi eredmény 3. Az iskoa népessége 4. Az iskoai feszereés2k értéke 5. Az iskoa épüete XI T;:muóotthon XII Tájékoztató a következő XIII. Dogozók gimnáziumaj tanévre

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 55, sz,,,,, ERTESITOJE AZ 199/30. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. " SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müintézete 1930 , t WALLNER

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE S zombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 65. SZÁMU EVKONYVE Az 193940. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FÖREÁ.LISKOLA 49IK ÉVI ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.. A soproni áami Széchenyi István főreáiskoa mutjának rövid kivonata.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 53_ sz_,,,, ERTESITOJE AZ 192728. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 1928. VITÉZ TÓTH ALAJOS KÖNYVNYOMDAI MÜINTÉZETE. . Az 192728*

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szombathely Ny-mo. Egyetem Bolyai János Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 35,800 37,800 73,600 2 XVII. Kossuth Lajos Ált. Isk. 35,900 37,300 73,200 3 Győr Tánc- és Képzőművészeti Ált. Isk.

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE. az 1946-47. iskolai évről az iskola fennállásának 97. évében. SZERKESZTETTE. Dr.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE. az 1946-47. iskolai évről az iskola fennállásának 97. évében. SZERKESZTETTE. Dr. Szmbatheyi tankerüet A SOPROI ÁLLAMI SZÉCHEYI ISTVÁ GIMÁZIUM, EVKOYVE az 967. iskai évrő az iska fennáásának 97. évében. SZERKESZTETTE Dr. MARTOOS LAJOS GIMÁZiUMI IGAZGATÓ. III'ROIt S(tV MI ISJ'JA,..MZIUM

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. Budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatoság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 60. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 934/35. ISKOLAI ÉVRŐL.. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 935. R.\BAKÖZI

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12.

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12. sorszám TANTÁRGYFELOSZTÁS A 6/7. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K -.A osztály A pedagógus neve megjelölése 5.K 6.K 7.K 8.K 9.NY 9.A 9.B

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

III. SRT RALLISPRINT 5. forduló: Cered - Tajtilapos

III. SRT RALLISPRINT 5. forduló: Cered - Tajtilapos Abszolút Végeredmények 1 6 Izsák József Simon Nikolett H/6 Mitsubishi EVO VIII. 0:02:24,68 0:02:32,12 0:02:24,51 0:02:29,21 0:02:22,46 0:02:28,54 0:14:41,52 2 16 Oroszki Tamás Rigó Béla H/5 BMW E36 325i

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz.,,,, ERTESITO E AZ 936-37. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év I.osztály Ősz Eredményei XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése Egyetemi SE - Delphi Dozen 4 : 3 ( 1 : 3 ) Gólszerzők : Kalmár Sz., Héra cs.,

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

BUDAPEST és kör yéke PÁRBAJTŐR DIÁK BAJNOKSÁG I., II., III., IV., KORCSOPORT

BUDAPEST és kör yéke PÁRBAJTŐR DIÁK BAJNOKSÁG I., II., III., IV., KORCSOPORT BUDAPEST és kör yéke PÁRBAJTŐR DIÁK BAJNOKSÁG I., II., III., IV., KORCSOPORT Fő író: Budai Istvá BHSE Szá ítógépes fő író: Ujjady Árpád Érd Orvos: Be es h József Me tőtiszt Verse y írók: Katona Csongor

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A Rábapordányi Kézilabda Csapat eredményei: (2004-ben)

A Rábapordányi Kézilabda Csapat eredményei: (2004-ben) A Rábapordányi Kézilabda Csapat eredményei: (2004-ben) 2004 jan. 3 (Kóny), megyei II.o.-ú mérkőzés: Rábapordány Bágyogszovát 14 7 Góllövők: H.Kiss Ibolya 4, Horváth Zsanett 4, N.Kovács Edit 3, Nagy Zsuzsa

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu http:// www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben