A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E"

Átírás

1 Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz.,,,, ERTESITO E AZ ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLÁSÁNAK 87. ESZTENDEJÉBEN. KÖZZÉTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. ' KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA SOPRON, TEMPLOM-UTCA. 26. TELEFON L82. SOPRO N, 937. RABAKÖZI NYOMDA- ES LAPK!ADO VÁLLALAT NYOMÁSA.

2 . Iskoánk.., tortene te. ntézetünkj aapítási évének az 850. es ztendő tekintendő. A reáiskoát u. i. Ausztriában az 849-ben kiadott és náunk 850-ben köt e ezővé vát " Entwurf der Organisation der Gymnasien und Reaschuen'' nevű rendeet, röviden az "Entwurf" nevü szabáyzat éptette éetbe, ameynek szerzöje Thun Leó gróf osztrák kutuszminiszter ( ) 'vot. Az "Entwurf" követeményeinek megfeeöen Sopronban eőször egy kath. jeegű areáiskoa keet~zett, ~amey 850. évi okt. hó -én uyít meg. Pár évve utána, 853-ban az ág. h. ev. hitközség is feáított egy evang. jeegű a/reá/iskoát. A két feek ezeti jeegíí reáiskoa 868-ban egyesíttetett s 876-Jg községi főreái'skoa néven szerepet. 875-ben az eddig csak h'at osztáyú reáiskiüa nyoc osztá yúvá aakut; ennek megfe eően a soproui községi föreáiskoában 875-ben megnyít a h etedik, 876-ban pedig a nyocadik osztáy. Az eső érettségi vizsgáat 876-ban vot. Iskoánk 876 január t-tő kezdve áami j eegűv é vát. EheyezéséJ ietőeg a kath. reáiskoa tő 856-ig a Városmajorban rnűködött, 857-tö kezdve a mai heyen nyert eheyezést. Ezen a heyen, a mai Tempom-utcában, r égebben sörház vot, ameyet Sopron város 857-ben kétemeeetes "Iskoaházzá" aakított s ahová a város még ugyanabban az esztendőben a kath. eemiiskoát és reáiskoát teepítette. Iskoánk épüetének Kaszinó feöi srárnya, aho régebben egy szárazmaom (Ochsenmühe, moa boaria) áott, 872- ben épüt ki. Amikor az iskoa 876-ban áamivá ett, csak a födszínt és második emeet heyiségeit fogahatta e, az eső emeet továbbra is a kat.h. eemi iskoáé maradt 89. dec. 26-ig január -én az egész épüet az áami főreá iskoá n ak.adatot át, egyutta az áam és a város kötségén átaakíttatott Jeen aakjában és nagyrészt beosztúsában is 893. szeptember -én készüt e. Az intézetnek Széchenyi Istvánró vaó enevezését a V. K. M V. 22-én ket /v. sz. r endeetéve engedéyezte az tanévtő k czdödőeg. A soproni áami Széchenyi r eáiskoának reágimnáziummá vaó átszervezését a V. K. M évi szept. hó 7-én ket 540-ű / sz. ren!deete áapította meg, mégpedig az tan évtő kezdődően fokozatosan. A reáiskoai tagozat a jeen tanévben befejeződött, a jövő tanévtő kezdve megszünt...,. Miután a V. K. M évi május hó 23-án ket /V. számú rend~ etéve a győri tankerüet fői gazgatóságá t megszüntette, a soproni középiskoákat - köztük~ a mienket is évi júius hó -tő kezdve a budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatósághoz osztotta be. A közoktatásügyi igazgatásra vonatkozó 935: VI. t. c.. -a értemében a ország terüete 8 tankerüetre tagozódik. Ezze k~ pcsoatban új tankerüet éte-

3 4 süt, a szombatheyi, amey mag~b a n fogaja Sopron, Vns, Zaa vármegyék é.~ Sc.pron törvényhatáságú vúros te rüeteit; székheye Szombatey. JntézetünkJ tehát a szombatheyi tankerüethez nyer~ beosztást, amey az 935. évi október hó 7-én ket en. számú V. K. M. rendeet aapján 935. évi október hó 7-én kezdt.! meg működését dr Liber Béa tankerüeti kir főigazgató vezetéséve, akinek! heyet tese dr. Baogh Anyos tanügyi tanácsos, aki egyutta a tankerüethez tartozó. közép i~koák átaá>0s feügyeetét és igazgatásá t átja e. Az 934: XL t. c. 4. -a szerint a magyar középisko!n címe: gimnázium. (V. K. M évi március hó 3-én ket /V.. sz. r.) A V. K. M évi júnins hó 0-én ket 3-.0'2bfV. t. sz. r endeet;;! aap.r:in,. intézetünk hi'\"ataos címe: Soproni áami Széchenyi István ginwríziwn. Tankerüeti kir. főigazgatók: Dr. Kádas Rudof ; Dr. Németh Anta 878~902. ; Városy Tivad-ar ; Dsida Ottó ; Dr. Acsa). István ; Dr. Kemenes Iés 933-HJa5.; Dr. Liber Béa 935-tő. Intézeti igazgatók: Tauber Sa. Ferenc 8:0--8f>5.; Rá ch Sa. Ferenc ; Gartner F erenc ; Rodich Ferenc '867. ; Geronnai KossJw AII.ert ; Fuchs Pá ; Uber Mátyás ; Snamin!...eó ; Dr. \Va ner Ign:c 897-9J.; Rodt Lajos ; Lauringet Ernü 99-tő. ----

4 - --- I. Hatóságok,, -. es tanar testüet.. Hatóságok Az i5ko,a fenmtartója: a magyar áam. Tanumányi tekintetb n az iskoa a vaás- és közoktatásügyi rnjnjszter vez,etése aatt á. Va.á"4- és közoktatásügyi nüniszter: Hóman Báint dr., m. kir. beső titkos tanácsos. A középiskoai ügyosztáy fő!iöke: Kőrösy Lászó dr. miniszteri ba,nácso. A szonbatheyi tankerüet kir. fő igazgatója : Liber Béa d r. 2. Tanári testüet. Mit mey osztáyban.i v....00: «Szeigáati éveinek E Sza \i- c: Egyéb iskoai száma Név ei minóség és heti h~ny órában «---;:;-;: c... -,_ N tárgyai 'C efogatsága c... U... c... tanitott.....,.... :!!...- o 4).....,.o cn - - a) az iskoa igazgatója: Lauringer Ernő t örténe em igazgató födrajz történeem VIII. o ::t.....,.~ _ 3 26 b) A tanári testüetnek a rendes Órdrend keretén beü müködő rendes, Anta Lászó dr. 2 heyettes, óraadó heyettes tagjai: es m;,gyar. u, b 6., atu - magyar I. b. 4 6, német I. b., német I V. a , VIII. 0, 2 A z fj. ko nyvtar ó re 8 8 r. taoár ó. bű ezeet VIJI. o, 2. ó. Augusztinovicz Eemér dr. magyar magyar IL a. ó ó., VI. o I[. a. o. f6oöke. Cser- 5 4 at n s ó.. atin IL a. 5 ó., kész pararesnek h. óraadó h. tanár osztfői ó. II. a ó. Barta Miksa me nn} iségt. 3 természettao 4 matematika I. a. 5 ó.,. b b. o. f <'5 n5& e. hj ó., III b. 4 ó., fizika s. git6 egyesütet péutá r. tanár II. a. és b. 2-2 óra rosa Csanády Sándor ma2ya r IV. a. Y. o magyar 3-3 ó, t örténeem III. a. \ III. o. fönöte. Tan- történeem V. VI. o 3 - S 6, födrajz 8 dí,ke,eó r. tanár \'. n. ó., vur. o. ~ ó. ~ 22 8 ': Dér Zotán ". e nu} iségt. 5 t erm ~ szett an izika VII. VIII o. 4-4 ó +4 m ;. tematika VII. o. a ó., 5 A fizikai es zeneszer 8 tar őre, A zenekar ve- 5 r. tanár é ok I. b. I. a 2-2 óra z et~ je - :.tiu IV... 5 ó., VI. " -' Emmer József dr. atin ó.. néme t VI. o. 3 ó, VU. - - ~ \ VI. o. fónöke. Ta- 6 5 német o. 2 ó., é nek I. a. JI. b. o, nári kön} \'tar é re r. tanár 2-2 órn É ó Pá r. katr. 7 hittan r. kath. hittan J-VIH. o, önáó bitoktaó egyh. ének óra Haász Gyua dr. magyar , exkort6ci6 óra Cserészcsa pattiszt magyar III. a. ó., VII francia o. 3 ó., francia V. VII. o. ké pző kör vezetője r. t.nár 4-' óra 9 III. a. o. főnöke, Ön-,_ --

5 8 <' e s N C) Mit mey osztáyban Név m in óség és het i hán y órában.. N Saoigaati ~ éveinek «Szakc: :;a Egyéb isko a i száma -ö efogatsága tárgyai... c NC "'.co t an itott... c... a..... "' eu - o ~.. cn 0... Horváth József múvé.,oti. '.co O :x:....co..>o: rajz, a. b. IV. a. b. VIII. o. 5 Rajzszertár óre Ifj. se- 9 és mérta'i 2 2 ó., vr. o. ó. szépirás I. +2 g itóegyesüet könyvt. r. tanár r ajz a. b.. a. b, - óra... ~ Janesitz Henrik müvésze ti 0 és mértani r ajz I. a. b. HL a. b. 2-2 ó., V. VII. o. - ó. födrajz III. b. 2 ó., matem. T, ta, 2f rajz I. b. 5 ó.. osztfi ó. I. b.. Katona Ferenc atin atin I. a. 6 ó., IV. b. 5 8 J. b. o. f6nöke VIr. o. fonöke. Igazgató 3 4 t6rténeem ó., VII. " <i ó., történeem heyettes T, tanár, c. igazgst ó vu o. 8 ór a i Kovács Ferenc atin atin V. 5 ó., 2 g rog óra adó bey.. ttes t an á r.... görög 6., vr. s ó., VU. 4 óra V. 4 8 V. o fnöke. Ifj. könyv- J.'t 3! tár őre Cserkész csapattiszt Kuitzy Jenő t estneve-'s u. a. b. 3 t estneveés V. a. b., VI. VIII. m ü k ödő ta nár ó r a!\ d n b. t estne v, tanár o óra Legény János magyar I. a. 5 ó., atin J. a. 20 A sportk(;rben közre I. fönöke. Érte- 4 atin. franci a- 4 ó., francia VI. 5 ó., VIII. a o. 3 3 óra adó (német) 3 Ó., O f Z t. főn őki ó. I. a, +2! kezjeti j egyz ő he y e t te s tan ár t ra, _ Lomniczy Géza ág. h. ev. - - á!'. h. ev. bittan I-VIi r., exhort ó, egy nuáó hitokta tó hittan házi éne'k óra 8 j 4 ' /~ J 4 / Német Vimos termrajz I. 2 ó., I V. a. Ásványtan-vegytani 6 természet r. a. b. 4-4 ó., VI. s ó., r. tau á r Németh István dr. német r. ta nár francia vegytan egészségtan VJI. 2 ó., föd- szertár őr e r ajz I. a. 3 óra magyar III. b. 4 ó., IV. b. v. a-s ó., német III. a. I V. b 3-3 ó., V. 2 ór a Ravasz Endre testneveés. a. b , 20 r. test nev ési ta n á r A sportkör vezetőj e 20 2 testneveés a. b V. V. 8 - S óra Tornaszertár ő re R ö der Ede dr. magyar t a u ár atin magya r I. b. 5 ó., atin. b. 5 ó.. L b. 6 ó., T, osztáyfónöki ó. U. b Schüger Mikós men.nyiség t, matematika II. JI[. a. Jn. seg i tőegyesü ' et 20 a. jegyzoje. Segédezik az r. ta nár természett a n 4-4 ó., I V. a. 3 6ra Szente Korné dr. födra j z. a. b-:-- 3=3~ 7 igazgatói irodában föd rajz H I. a. V. 2-2 ó., termé Természetrajzi sz ert~ r 26 6 r. t.nár temész et ra j z szetrajz. a b ő r e Székey András V. 3 óra 22 történeem 3-3 ó, födrajz I. b. s ó. T, ta ná r Vas Jenő történeem JI[, b. I V. a, b. A V. a. o. főn ökp, A 8 gyordrótör veze tőj e. 0 2 födrajz IV. a. b. - 6., ryorsirás Tör t.-födrajzi szertár IV. a. 2 ó. 6 re mennyiség- matematika I V. b. V. VI. A IV. b. o. főn ök e. 23 tan VIII. 3-3 ó ' ábr. ~reo rn. r. t anár 8 Geom. szertár c5re. 0 8 á br. VIi. 2. ó., gyorsirás IV. b. Cserkészparanc mok. geome tria V. 2-2 óra Gvnrsirókör h. vezetöje - -

6 7 c) A rendes órarend keretein kivü tanitó hitoktatók: Jv/aer KáJnán, ref. ekész, hitoktató. Dr. Poák Miksa, főrabbi, izr. hitoktató. ~Veirh e rge r Ernő, izr. eemiiskoai tanító, hitokt ató. d) A rendkivüi tárgyak tanárai Ennner József dr. r. tanár. Tanitotta a német társagást egy c~0por tba, heti 2 órában és a karé'neket egy csoportban heti és fé órúban. Augusztinovicz Eemér dr. ó.a. h. tanár. Tanította a atin nyevet egy csoportban (a reáiskoa V III. osztáyában) heti 3 órában. Haász Gyua dr. r. tanár. Tanította a francia nyevet egy csoporthan az V. o. és egy csoportban a VII. o.-ban a g6r.ög nyevet tanuók számára, heti 2-2 órában. Legény János ó.a. h. taaár. Tanította a francia nye.vete~ycsoportban a VI. o.-ban Jat görög nyevet tanuók számára, heti 2 óráha:n. Dér Zotán r. tanár. Tanította a fizikai gyakoratot a VII. é~ VIII. osztáyokban; a VII. o-ban 2 csoportban 2 hetenké"!t fevátva 2 órában, a VIII. o.-ban heti 2 órában. Szente Korné dr. r. tanár. Tanította az éettani gyakoratot egy csoportban heti 2 úrában. Horváth József r. tanár. Tanította a rendkívüi rajzot egy csapoiban heti 2 órában. Ku:itzy Jenő óraadó heyettes testnev. tanár. Tanított' a svéd~ tornát egy csoportban, heti 2 órában és a vívást egy csoportban, heti 2 órában. e) Iskoaorvos Rup Gyua dr. kórházi főorvos. 3. A tanári testuiet nyugamazott tagiai. Bea Lajos c. igazgató, történet-födrajz szako_:,. It müködött ig. Lakik Sződig:eten, Pest megyében. Vend Aadár c. igazgató~ nagyar-francia szakos. Itt müködött ig. Lakik Sopronb.3n. Horvát R ezső r. tanár, német-francia-atin s za~{os. Itt müködött ig. Lakik Sopronban. Ag h Lajos dr. r. tanár, magj~a'r-német szak os ig. Lakik Sopronb8,n. Itt Inűködött Herczeg Anta r. tanár, magyar-néne szakos. Itt Inüködött 922-9~ig. Ladk Budapesten. Nasch Füöp r. tanár, német-fr. :ncia szakos. Itt müködött 99-93!3-ig. Lakik Sopronban. J:Vemeskéry-Stodoni Gyua dr. c. igazgató, magyar--néin ~ t SZ:kos. Itt működött ig. Lakik Sopronban. Á

7 8 4. Atisztek és szogák.. óvári Gyua II. o. ahiszt, szogá 8 év óta. 2. Csizmadia Jó zsef II. o. atiszt, szogá 3 és fé év óta. 3. Varga József napibéres szoga, szogá 8 év óta. 4. Hajtó György ki segítő fütönapszámos, szogá 7 év óta. III. A tanári testüet tagiainak társadami és irodami muködése az tanévben. Lauringer Ernő igazgató, a Soproni V á rosi ~fúzeurn ig:tegatóőre~ a Kaszinó Egyesüet, Kathoikus Kö.r, Fra:nkenburg Irodami Kör váaszimányi tagja, stb. A anév foyamán megjeent cikkei:.\ Burg~ta (Várhey) fefedezésének története (Sopronvármegy ~ c. ap karácsonyi szám). A capitoiumi trias-szohrok a Sopro Városi ~úzenmban (Soprorni Szerne sz.). A V. K. M. megbízásábó a sop~ roni Szt. Orsoya-rendi kah. eánygimnáziumhan a tanév végén tartot ére~égi \'Ízsgáatokon a föfeügyeöi jog gyakorá a céjábó kornányképyiseöként szerepet. Anta Lászó dr. Irodami és niivészeti tárgyú cikkei jeentek rncg küönböző apokban. Augusztinovicz Eemér dr. vármegyei és városi cserké zee:órzö, a III. cs. ker. 2. sz. tiszti próbabizottságának tagja, a Soproni Trueger Ernő Gyorsíróegyesüet váasztmányi tagja, a Magyar ~:Nyevtudom.án:yii Társaság tagja, résztvett az U.i ~ f 3 gyar Kötők IL kötetének kiadásában, t~nítványaiva Sopron a régi magyar irodaomban cínen az Irodami Ritkaságak sorozatba ~yüiteméj:ye s kö!etet jeenietett meg. (Budapest, Egy. Nyomda.) Csanády Sándor, a Protestáns Tanügyi Szeme Inu:n~<.atársa. Cikkei jeentek neg a Prot. Tanügyi Szemében:,.A magaviseeti jegy küzpontisága" (936. szept.), továbbá "A nemzetek eki atkata és szeeme az irodaomban" (937. febr.) címne; az Orsz. Középiskoai Tanáregyesüeti Közö.nyben: "Minöséq- vagv tnennyiség'?" (936. okt.). ovábbá "Beszámoó az 93&. é\'i tocténemi tanári ovább<épzö tanfoj!amró" (936. nov.) címme. - A Református Éetben, a ~ fagyarságban noyeája jeent. meg. - A Prot. Tan ü gyi Szemiében (937. máj.) Dorosnay János: Kis nesék n~yoknak e. könyvének bíráa.táva kapcsoatban a tanítótne<;érö írt - A soproni Frankenburg Irodami J{örben egy ízben feovasást tartott. Az Orsz. Gárdonyi Társaság váasztott tagja. tagja!. Dér Zotán a Soproni Liszt Ferenc Zeneegyesüet közreműkö :ö Emmer József dr. a József Nádor Müegyetem soproni bánya-, kohó- és erdömérnöki fakutásán a német nyev eöadója.

8 Éű PáL a soproni Sz. Irnre Ko. prefektusa, több ekigyakor- a,tot vezetett. Haász Gyua dr. Az Akció Katoika kuturáis szakosztáyának enöke, a Kat. K6r ügyvezető aenöke, az Enericana secretáriusa, ~C Soprdn.i Tanári Kör titkára, a Frankenburg Irodami Kör tnűkö,dő ~ s igazgató-váasztrr..ányi tagja. Eőadásokat tartott "A mai ember ekt keresztmetszete'' címen a műegyet. Szent Imre Körben, "Hozzászóás szociáis probémáinkhoz" címen az Emericana soproni konventüésén. Ez az e&adás m egjeeint az Emericana kat. tár3. foy"óiratban ( ~37. május). Cikkeket írt a heyi apokban (beszámoó, 'bíráat, fehívás az egyesüeti éette kapcsoatban). "Hogyan rendezzük meg ifjúsági ünnepéyeinket" c. az Orsz. T c:jnáregyesüeti Közönyben. Horváth József, tagja több fővárosi és Yidéki nűvészeti egyesüetnek. Réc:ztvet nunkáiva a \űcsarnok téi kiáításán és a IV. nemzeti káításc!n.. Résznyertese az 5000 P-s Baó-fée festészeti jutaomdíj nak. Katona Ferenc,az OIKTE soproni körének enöke,.a soproni ~. Széchenyi István gimnáziun, i. reáiskoa vot tanuói Szövet ~égének ügyvezető aenöke. Kovács Ferenc a III. cserkészkerüet vizieőadój'a ; a III. cs. ker. 2. sz. tiszti próbabizottságának tagja; Sorron vánnegye-i és váro~i cserkészeenőrzö heyettes; a Soproni Gyorsíró Egyesüet könyv-. tárosa és vá. tagja. Kuitzy Jenő, mint aktív atéta résztvett május 9-én Boognában egy nemzetközi atétikai verse'nyen és ott díszkoszvetésben m eredménnyet :3. heyezést ért e. Sopron-Szomhathey városközi :arétikai versenyen, mint Sopron város reprezentánsa a súydobást 2.96 m-re, a diszkoszvetést m-re megnyerte és ezze győzeemre segítette a váro-s sz.~neit. Loznniczy Géza több társadanü egyesüet bizottsági tagja. Az i~koán kívü is többször beszédeket mondott. Német Vimos a soproni törvéuyhatósági nyivános vegyvizsgáó áomás vezetője. Az izr. iskoaszék enöke. Nézneth István dr. a Soproni Traeger Ernő Gyorsíróegyesüet váasztnányi tagja. Meg,] een t. böcsészdoktori értekezése. (Les coon ie:.; franrniscs de Hongre. - Szeged, 936.) Ravasz Endre a Soproni Torna Egyetnek és torna sz:ikbizottságának váasztmányi tajga. Sopron vármegyei cserkész-intézőbi ~ottsági tag. A köc:zegi ifjúsági jev~nyszerző ve:--senyet a Motesz..,. kiküdöttje vot. Va~s Jenő soproni cserkészvezetőtiszt, a III. cs. ker. 2. sz. tiszti próba bizottságának enöke; a Soproni Gyorsíró Egyesüet titkára.

9 0 IV. Az tanév története. Az iskoai év efoyása. Az 9,3H-37. tanév a szepeinber hó 2-án ta,rtott aakuó értekezeten vee kezdetét. A javítóvizsgáatokat szeptemb ~r 3-án, a küönbözeti vizsgáatokat szepeinher 3-án és 4-én tartottuk. A beiratásokat ~zeptember 5. és 7. napjain végeztük. A ta\iéymegnyitó.. V E-L i Sancte szeptember 8-án vot, szeptember 9-én osztáyrendezés, órai end feova~. ás következe t, a tanítás szeptembe-r 0--én kezdődött. :\ tanítás egész éven át megszakítás nékü foyt. A rende~ eőadások. a VIII. osztáyban máj. hó 0-én, az I-V'. o~: ztáyban június 7-éJn fejezödtek be. A tanévvégi összefogaások a VIII. osztáyiban nájus 8- -én, az I-VII. osztúyban június 8--én votae 'vagánvizsgáat mindössze kettő vot, deceniber -én és má JUS 3-án.. \ La~Jévzá ró Te Deum június W..án vot. A végzett taní tás i anyag. A középiskoák szervezetérö szóó 934: XI. t. c. 4. -: csak egyfée <özt-piskoát i. mer, ameynek neve gimnázium. A mutbó kifoyóag azonban intézetünkben nég nind a három középiskoaí típus szerint foyt a tanítás. Az I-II. o.-ha:n a ginnázium, a III-... VII. o.-ban a reágimnáziuin,.a, VIII. o.-ban pedig a reáiskoai tanterv ~: zerint tanítottunk. A eg!újabb Tanterv szerint a atin nyev tanítása az I. osztáyban, a német nyevé a III. osztáybgtn kezdődik.. \z V. o.-ban kezdődő násodik nodert. nyev a francia, aney he-. yett a tanujók g örög nyevet j s váa szthatnak. A görög nyevet váasztó tanuóknak nódjában á a francia nveh et inayene3 re.dkívüi tárgyként tanuni. - o A jövő 9' iskoai évben az I., I. és III. osztáyba' : ginnáziumi, a IV-VIII. osztáyban a reágimnáziuni Tanterv es~ érvényben. A reáiskoai tagozat megszünt. A tanítás eőírt anyagát a Rendtartás és Tanterv utasításai szeint minden osztáyban evégeztük. Szeméyi vátozások.. A tanév foyamán a tanári te'5tüetben a következő~ vátozások törtmtek: a V. K. M. az ideigenes Inin6ségben akam3zott Nag~] Z.otán testneveőtanárt a niskoci áami fesőke resked emi iskoához heyezte s heyéb~ Ravasz Endre szentgotthá.rdi ginnáziuni rendes testneveési tanárt akajmaztm. Dr. Nemeskéry-Stodoni Gyu- a magyar-német szakos rendes tanár, c. igazgató, niután szogáatf évei betetek, a t anév eején nyugáományba heyeztetett s heyébe Dr. Németh István szegedi áarni giinnáziumi m :gyar-franciu sza... kos rendes tanár nyert akamazást.

10 Dr. Neneskéry-Stodoni Gyua 90 szeptenber. óta működött intézetünkné a mut tanév végéig. 9'4. szept. -tő 98. dec. 7-ig katonai szogáatot tejesített mint főhadnagy, későhb mint népfekeő százados az orosz, rotnán és abán hatctéren, aho meg is sehesüt. Kitüntetései: bronz Signum Laudis, ezüst Signutn Laudi~, Károy-csapa ~tkereszt, II. o. német Vaskereszt é ~ sebe üési érem. 9'2. ápr. 2-én igazgatói címet nyert. Mint a magyar é3 nénet nyev tanára pédaképe vot az iskoai k6teességeit ekiismeretesen és kiváó eredménnye tejesítő tanárnak. Intézetünkné 3~ é,veu át végzett buzgó és eredményes müködéséért háác; köszönet é~ teje~ eismerés ieti öt ruz iskoa -részérő, kartársai é, tanítványai pedig szívbő kívánják Neki, hogy a jó Inegérdernet nyugaon éveit erőb<jn és egészségben még sokáig évezhesse. Hivataos áttogatások. Dr. J{örösy Lás.z:ó.tni!. tan. őmétósága, a V. K. M. ü.o. főnöke, megjeent a szóbei érettségi vizsgáaton június 7-en. A tankerüeti kir. főigazgató úr Ötn~tósága, Liber Béa dr. f. é. január hó 25. és 27. napjain átogatta meg intézetünket Ezutta főkép :a atin nyevi oktatás iránt érdekődött. Utána értekezetet hívott össze, ameyen a neveési szempontok fontosságát kiemeve,,a nyevi oktatásra adott irápyítást. Baogh Anyos dr. tanügyi tanácsns, a tankerüet középiskoáinak vezetője és a főigazgató úr heyettese f. é. ápriis hó 2., 3., 4., 5. és 6. napjain végezte hivataos átog,atásait intézet-rnakben. A"!.. iskoai éet minden részetére kiterjeszkedve, utasításszerű egfigyeéseinek -erednényét az ápriis hó 6-án tartott értkezeten közöte a tanári testüette. Sokodaú ráviágításának végső megáapításakéint megeégedését és eismerését nyi vánítota az intézel eredményes müködésérő. Baogh Ányos dr. tanügyi tanácsos ezenkívü eenőrizte a május hó 8-, 9- és 2-én tartott írásbei érettségi vizsgáatokat is. Bohn Ferenc testneveési szakfeügyelő i november hó 27-én Lkoánk testneveési ügyét vizsg,áta f eü, egyutta kiátásba heyezte a Inég hiányzó tornaszerek pótását. Látogatás. Az iskoai év foyamán a 3. testnev. órákon átogatást végeztek B en ez Emi ezredes és Si pos Attia a~ ezredes. Az iskoai értekezetek,.zána ö szesen 5 vot, mégpedig 8 rendes é 7 rendkívüi. Szüői értekeziete~k. Az eddig szokásos intézeti szüői értekezet heyett, aho eddig az egész intézet szüöi vettek részt, a royó tanévben ú. n. osztáyértekezeteket tarottunk az osztávfőhök enökete aatt és az osz... tá y h an tanító tanárok részvéteévtú, aho az iető osztáy tanuóinak szüei jeentek meg és a gyermekeiket közvetenü érintő neveé i és oktatási kérdéseket tárgyaták tneg. Ezek az osz-táyértekezelek neghittebbek, bizamasabb jeegűek votak, neveé ~ i szem-

11 2 J:o~nthó több erednény i várható tőük a korábbi szüői értekez JeteknéL Iskoai ünnepéyek Iskok~ ünnepéyek votak a taaév tnegnyításakor: szept. 0-én, a netnzet vértanuinak em ékére: október 6-án, az 848. évi szabadság eszrnéinek tnegütnnepésére: március 5-én, végü a tanév zárá ~akor: ~únjns 20-án. ~ Megemékezése {. BL~ da várának a 50 évi török rabságbó vaó feszabadításának 250. énj'orduóján 936. szeptember havában osztáyonkint emékeztünk neg é~ Inéatuk a rnapnak korszakakotó jeentőségé t. Irinyi János, a gyuia nagy.a r fetaáójának emékét 936. noyember havában ünnepetük tninden osztáybaí a tanítási órán beü~ taáhnányának 00. évforduóján. Báthory Jstoá.rt, Erdéy fejedeme és Len.gye~ország egpagyohb dráya náénak 350 éves forduóját 9.3,6. december 2-én ütük meg a tanítás keretén beü és métattuk kiváó áamférfiúi, dicső hadvezér~ é:, (_rdernekben gazdag urakodói tnunkásságát. Wassich Gyua báró, a f. é. március hó 30-án ehunyt magyat 'á anf érfiúnak és Y ot vaás- és közoktatásügyi minisztern.~k einékét és érdem.eit a temetését kö~vető napon egyik tanítási óráa minden osztáyban rnétattuk...a uiágháborúban eesett ] ősök iránt érzett kegye etünkhe~<. az intézet kapuajában feáított hősi einéktába eőtt máju hó 30-án diszmeneteésse adtunk kifejezést. Az 9'2. évi december hó 4-i soproni népsza va zá~ je e ntőségé a karácsonyi szünidőt megeőző héten a tanítási óra kereté. beü osztáyon kin t nh~ tattuk. A madarak és fák hasznáró esősorban természetrajzi órák keretében, vaamjnt a c.:zaddránduások és a juniáis ak '3hnáva eméikeztek meg a ternészeirajz és födrajz tanárai.. A Hogyar Könyvnappa kapcsoathan június hó es ) napjainak egyikén egy-egy óra keretében fogakoztunk a magyar iroda0n jeentőségéve, annak hatásáva a nagyar müveődésre é a tnagynr ~{ön y v negbecsüésének és szeretetének szükségességéve. Iskoai taákozók. Az bkoa yot növendékei közü a 0 évve ezeőtt érettségi :zcttek pünkösd Yasárnapján taákoztak az intézetben, szán szerint 7-en. Eőbb negko ~zorúzták az ~ntézet h~si eméktábáját, utána :az_ egykori VIII. osztáyban gyutek össze és kifé;i.ezték a-z intézet é., vot an8raik iránt érzett ragaszkodásukat. Koszorú-negvátás eimén - vot tanáraik közü h 2tan hatak neg - 20 P-t adtak át :az hntézet igazgatójának, aki az átvett összeget az Ifj. Segéyegyet céjára fordíoti a. A 40 évve ezeőtt érettségizettek a tanévzáró Te Deum napjára, június 20-ára rendezik taákozójuka~.

12 :t. V. fiusági egyesüetek. Az intézetünkb2;n működő ifjúsági egyesü etek tevékenységérő aábbiakban számounk be: Mária.kongregáció. Vez.etője: Éő Pá r. kat. hittanár. A kong-regáció.. munka az idén is két csoportra tagozódott. A nagyobbak cso-. pcrtja 45 tagbó áott. KéthetEnként tartott gyűéseinken a szociáis. kérdéss e fogakoztunk. A kisebbek cs0portja 70 tagbó áott. Szin ~én kéthete.ként tartottuk a gyűéseke-t. Küömfée jeemneveő. kérdés ket tárgyatunk. Az idei év demekedö eseménye vot a der.. 8-i ünnepéyünk. Dr. Kosz.terszitz J ózs.ef,.a pesti Szt. Imre Koégium igazgatója feszentete a zászónkat és fevette a IV. oszt. kongregiinistákat. A zászóanyai tisztet dr. Sopronyi-Thurner Miháyné űmé-. tósága tötötte be. Déután pedig Haász Gyuhi dr. mesteri rendezéséb :n E~ínre adták a fiúk Radványi Kámán: Szívkiráy c. darabját. A tiszta jövedemet jótékony céra fordítottuk. Ige-n méy hatást vátott ki a fiúkb5,3 május között. r<e.:ndez ett ausztriai nagy kiránduásunk Mariaze, Hiefau, Gesause,. Adrnon t, Hast9.tt, Sazkanmergut után egy napot Sazburgban tötöttünk. Meg.néztük a város nev ezetességeit. Déután átmentünk Nénetországba és Berchtesgaden, Königs~x.~ és Reich 2nhaU érintéséve Ze am Seen keresztü.a Gross-Gockner uton csaknem 2 ezer- n magasra. emekedtünk öt méter magas hóhamok között. A kiránduás öt napjátan Ausztriának csaknem mínden termé.s.z.2ti szépségét attuk. A kongregáció ausztriai kiránduásán 29 kongregánista vett részt Éő Pá, Emm er József dr., Jarnesitz Henrik és Legény János tánárok vez.etése neuett. Evang. Diákszövetség. Működését ebben a tanévb3 Lomniczy Géza, intézetünk ev. hitoktatója iráyította, aki esősorba a mai zürzava'ros viág beső r.endezésé.n.ek irányait és ev;a~t k:eresztyé!n a.~t:on viágította meg. A gyűések táj"gyát ezenkívü bibiamagyarázatok és szavaatok akották. Ifjúsági enök: Breuer György VIII.. o. t., j gyzők: Hartma.nn Herbert VI. o. t. és Kova.szky János: V. o.., t., pénztárosi: Gruber Gyua VI. o. t. A. soi Deo Goria ref. diákszövetség. Református valású diákjaink -között a Soi Deo Goria diákszövetség két koégiuma működött. Mindkét koégium hetenként ;egyszer tartott összejövetet, aho 2. keresztyén éet harcairó, diákbűnökrő hangzottak e eőadások. Eőadásokat tartottak dr. Fónyad D. pesti ek. és dr. Soós G. min.. tisztv. A koégiuroot Maer K. ekipásztor irányítása m:eett Bene- dek Attia egy etemi hagató vezette. A koégiumok végzett munkákáj ukró egyszrs:r a gyüekezet színe eőt"t is. beszá o t ak. Berzsenyi önképzőkör. A Berzs enyi önképzőkö r szeptember h6. 26-án aakut meg dr Haász Gyu~ tanár enökete.ajatt. A vezetőtanár. indítványára a K6r szakosztáyokra oszott, mégpedig iro, danira, természettudomáyira és miívészetire. Az irodairnit dr. ~

13 Haász Gyua, a természettudományit Dér Zotán és a művészetit Janesitz.tenrik tanárok vezették... Az ii oda,mi szakosztáy mííködése. Váasztás foytán az ifjúsági enök: Nagy Frigyes VIi., aenök: Hentze, Erik VII., főtitkár: Zotán.Lá~zó VIII., főjegyző: Güch Lajos VII., főkönyvtáros: Kar"' sai Oó VII., főpénztáros: Kei István VII., háznagy: Dergán Aa dár VIII. oszt. ta nuó ett. A kör kéthetenkint tartotta üéseit, azonkivü 2 díszgyűést rendezett. A rendes gyűések tá'rgysorozatát stiustanumányok (a " közé-pkori magy c: ~r nyev, Pázmány Péter, Faudi Ferenc, Vörösmarty Miháy, Petőfi Sándor, Arany János, - Ady Endre, Babib Miháy, Kosztoányi Dez ső, Mécs Lászó nyevi sajátosságai), zeneszáino~, a kö: áta járatot,t foyóiratok (Napkeet, Pásztortűz) idöndnti isme-rtetése, yégü az egyes pontothoz fűződő, gyakra nag,ybn éénk viták tötötték ki.. _ Az egyes f':yüusekon ehangzott emékbeszédek a szónoki készség fejesztését céozták, enek tökéetesítésére nemes verse.y fejődött ki a tagok közt: A kör díszgyűés keretében ádoz.ott október G-án az, aradi vértanuknak, március 5-én a nagyar szabadságünnepnek. A kör a szokásos beépődíjas díszeőadását - a Mária Ko~JJ.~ grcgáció nagyszabású ünnepéye m.iat - az idén nem rendezte meg. E jó sikerüt ünnepéy tiszta jövede-mébő 55 P összegben ré:.;zesedet t a kö-r. A kör nájus hó 8-án tartotta záróüését, meyen meghatóar bucsuzott a VIII. osztáy tá,rsaitó. A feenieő ünnepség a "Baag már a vén diák..." akkordj~anva fejeződött be. Dr. Deutsch Dávid kapuvári ügyvéd, az intézet vot növendékének ádozakeszségébő a kör P-ve jutamazhatta az irodami és rajzpáyázat Dyerteseit. Az irodami téte vot: Akonyat a Fertőn. Cé: a stíuskészség benutatása. A ] ~ eérkeztt háron, jeigés páyázat közü az,,ahoy ' ett a győzte~. SzerzJje Csiznazja Lajos VIII. oszt. tan. vol A rajzi páyadíjat pedig Kunt Ernő V i. oszt. tanuó nyerte e Erdei p atak <;jmű aquar.:~jéve. JI. TennészPftudonánp szak osztáy. Váasztás foytán ifj úságt enök: Csizniazia Lajos V~., aenök Eimess János VII., há?.p. agy~ I3reuer György VIII., Jt.gy.L őc Meche Géza VII. és Taér József VI oszt. tanuók ettee. A sz::tkosztáy kéthetenkint ta;z-tott üésein arra önként váa~ozó tagok ern-d~~zc udojn~nyi feovasásokat tar t ottak. Tú n~.-.- )Óan.techni<ai éntát \ úaszottak (éghajó, repüőgép, gőzgép. ~uornohi, tiyíró. de<troncső, rádió, röntgenámpa),. dc \ro' k fizikai (időjárás. \:cw!(ii rr nn! á"sága), csiagászati (az ég~testck távo,ágának neghatározása, a viágegyetem szerke::ee) é~ meny!yiségtani (másodrendű feüetek) tárgyú feovasások is.. III. Művészeti szakosztáy. A kitűzött cé a képző müvészeti akotások behatóbb megismertetése vot. Tekintette arra, hogy a

14 5 _Inűakotások!ak ismertetése a fesöbb osztáyok heti egy órai rajzanitása keretében a müvészeteket szeretö növendékek tudásvágyát iem tudja kieégíteni, e szakosztáy müködése az esztétikai neveé..-, érdekében hasznosnak bizo\iyut. összejöyeteeket kéthetenkint tartottunk. Ezeken képeket vetitettünk, ameyeket íaj tanuók feovasása és a tanár magyarázó megjegyzé~c kísért. BEmutatásra kerütek a kasszikus kor szobrászat E'>s építészeti akotásai, Renbrandt és Ruhen.s festményei, a németafödi iskoa képei és a XIX. század naturaista és impresszionista akotásai.. A vezetőség nagy gondo fordított a könyvtár fejesztésére i~. A Inu. évben tejeren átrendezte a könyvtárat, új könyvjegyzéket és et á rt készít ett. A könyvtár tartahnaz szépirodahni (vers, regény, színmű). jrodaorn történeti, esztétikai, történet, födrajz, természetrajz) kénia, fizika szakokba, tartozó műveket, azonkívü exikono kat, idegennyevű (német, francia) szépirodami és tudományos könyyekrt, vt:gü foyóiratok évenk~nt bekötött számait. A könyvtár áománya 83 7 nü 052 pédányban.96 kötetben..értéke P. A foyó évben a kör könytárgyarapításra 3.56 P-t fordított. A kör vagyana P. Gyóni Géza szavaókör. Tagjai az V. osztáy tanuói, c~ja: a t a' goknak akam.a.t adni az eőadás, szavaás gyakorására, módot nyujtani arra, hogy a tanuó öm tevékenységhez szoktassa magát, megvetni az irodami önképzés. aapj ai.t. A tagok buzgaomma szogáták a kör cékitüzéseit: A váasztott tisztviseők (Horváth Gyua enök, Rónási József titkár, Ivánkay Kámán pénztáros) a tagokka együtt szívesen buzgókodta!]{ a sikeres mun.ka érdekében. A kör kéthetenként tartotta gyűéseit dr. Augusztinovicz Eemér tanár irányítása mektt. Főként kötemények eőadás;át müve. ték a tagok, de noveák és is.merette rj esztő feovasások is hangzottak e. Minden eő.cdást megbesz-éés és bíráat köv etett. Két ünnepé.y~se~b gyűést tartott a kör: Gyóni Géza-enékünnepéyt és farsang. deutan t.. A gyűések hanguatának fokozására sizogát.ar zeneértök áta. hegedűn vagy zongorán eőadott egy-két z enedar.ah is, vaamint Thir. ring Zotán több aka~omma nagyon sz.ívesen fog~dott cseójátéka. A Magyar Irodami Ritkaságok s:>roz ~,tában (szerkeszti Vajthó Lászó, kiadja.a, Kir Magy. Egyet. Nyomda, Budapest) a VI. osztáy tanuói dr. Augusztinovicz Eemér tanár vezetéss meett "Sopron a régi magyar irodaomban" cím.en kis gyüj teményt. adtak ki, am eyben városunk régi i:r.odami emékeit gyüjtötté~{ össze Dr. vitéz Házi-* Jenő városi főevétáros értékes támogatásáva és szívcs közremüködéséve. A kis kötet, am ey.atz ifjúság kutúraszer.etetérő és a 'a,gyomáinyok.megbecsüésérö tanuskodik, hozzáértök és a na.gyközön-. ség részérő egyaránt szíves fogadtatásra taát. Gyorsírókör. M. é. szeptember ha,vában aakut meg az intézet gyorsíróköre 77 tagga. Vezető tanárok: Székey András és Vas J e-

15 6 nő. IfjúEági. 'n ök: Szőke Lászó VI. o. t., jegyző: Chapó György VL o. t., <önyvtáros: Szarka Gyua VI. o. t., pénztáros: Eg:resich Máty 2s VI. o. t. A köri üé~ek tárgysorozatáb3.n gyorsírástörténeti és enéeti eő adások szerepetek, továbbá szabatos fogamazási, irodai és beszédírási stenogrammok. A kör márc. 3-án és 5-én házi versenyt rendezett sikeres 60, 80, 00, 20 és 50.&zótagos dogozatokka. A vezető tanárok a köri tagok részére gyakoró órákat t artotütk 4 csoportban, csoportonként heti - órában Scarbantia cserkészcsapat. Parancsnoka Vas J enő tanár, c~:erkészcsap~ ttiszt, heyettese dr. Augusztinovicz Eemér taná,r... cserkészcsapattiszt vot. A vezetés munkájában egész éven át résztvettek még: Éő Pá hittanár, Kovács F erenc tanár, Horváth István Cserkészbot-üzktvezető, vaamennyien CS 2rkészcsap3ttisztek, Gaus Lászó műegyetemi tanársegéd, cserkésztiszt és Legény János tanár, próbaidős vezető. A csapat cserkészeinek száma 72, 7 őrsben,.,,:~ JamE nnyien az intézet tanuói. Mut esztendei cserkészjprogrammunk egyik cékitüzése vot az,. hogy mhden cserkészünk táborba szájon s ez.t sikerüt is eiérnünk. Három tatort rendeztünk: az eső Répceszemerén vot június 8-tó 24-Íf:,' 44 résztvevőve, a násodik Vámoscs~Jádon (Vas m.) június 26-tó júius 9-ig 35 résztv evőve, a harm adik mozgótábor vot júius -tő 24-ig, 4 résztvevőve, Mór, Várpaota, Cs es.znek, Kőrishegy, Baknnybé, Veszprém, Baatonfüred, NagyvázsQny, Ajka, Somóhegy útvonacn. Mindegyik táborunk igen jó sikerüt, de t a.án mégis a nozgótábor hagyott a egméyebb nyomokat a résztvevők ekében. öss!ze a régi utakon kezdtük meg új cserkészévünket. Amikor az idő csak engedte, kiránduni mentünk a szabadba, íg:y hadijátéken votunk a Kecskehegyen, j ártunk a Vadász-forrásná, érdekes akadáyversenyt rende:'ztünk a Fábe-rrét-Vashegy kö rnyékén, megnéztük,9 Hubertuszon a cserkészrepüőket, tavassza 58 résztvevőve n gtartottuk a szokásos húsvéti po,rtyázásunkat Sopronköv:esd Lövő-Ebergöc-Eszterháza vidéké!, érdekes hadijátékot rendez. tünk a iceumi 67. cs. cs.-ta gyüttesen és főzési gyakoratot tarottunk Nem,eskútná. A téi zord időben csapatössz2jöveteeken gyakorotuk a cserkészismoceteket és több érdekes vers-enyben engedtük az erőket ös,sizemérni. Mikuás-n aipján t ea.estet tartottunk. Részvettünk a soproni cserkészie:k közös karácsonyi ünnepéy én a V árison, a szentgyörgynapi őrségááson a Hűségzászóná és ugyanaznap este a. Iampionos fevonuásban a cserkészszemén,. továbbá a május: 30-i orsi. 6rsi ak~adáyverseuyen. Képviseve vot a csapatunk a pünkösdi orsz2.gos cserkészjátékon is. A tefesen eőkészített májusi vármegyei portyá.zást a nagyon kedvezőten idő hiusította meg. Foytattuk próbákoz;3sainkat a róve munka és a fertői vizicser 'fszmunka terén is. ő ssze 4 próbaidöst vettünk fe, közüfik 2-t avattunk fe a DBochegyen, ápriis 8.2n, LaurLger igazgató úr és a tanári testüet több t agj a j eenétében. Az avat 6 beszédet Gacs J á nos Sz en t Im re koégiumi igazgató úr rnoudta.

16 7 Csanatunkat megátogatta Gaus Sádor vm. enök úr és Csiznadia,.Arpád vm. főtitkár úr. Vezetőink aaposan kivették részüket a közös cs,srrkészmunkábó is. Csapatunk tisztikarábó k,erü d a vn. vezetőtiszt és heyettese, a vm. <-enőrző és heyettf sr, a ker. yizieőadó, a vrp. égvédemi eőadó és a vm. sajtóeőadó~ Nváron háromhetes tábort tervezünk F ehérvárcsurgóra. Ifj. Sportkör. A sportkör neve: Soproni á. Széchenyi István gimnázium Turu Sportköre. A KISOK szombatheyi kerüetéhez tartozik. IgazoJási száma 44,.aJakuásának ideje 92. Tiszteetbei enöke: Lauringer Ernő igazgató. Vezető tanár -enök: Ra:vasz Endre testnevdési tanár. Az intézet tanuóinak tejes ét záma: 434. A nagántanuók, ietve magánvizsgázók száma: 2. A testgyakorás aó fementettek szána: 40. A sportkörben müködő tagok száma korosztáyonként: I. korosztáy: 34; II. korosztáy: 52 ; III. korosztáy: 58, IV. korosztáy: 39, összesen: 83. Müködő szakosztáyok: atétik3, torna, játék, úszás, téi ~portok, céövés. Az jntézetnek tornaterme 232 n 2, padozata hajópadó. Az intézet udvara. 450 m 2 terüetű, játékra akamatan. Játszótérü az SVSEpáyát béretük és sportkörünk rendezésében ezen foytak e a KISOK soproni kerüetének abdarugó bainoki mérkőzés,ei, vaamint a, házi abda:rugó baj.nokságok is. Az atétik~ i szf'.mok gyakorása a szív3sségbö át3ngedett ev. iceuni sportpáyán foytak e kisebb cs~portckban. A vizisportoók a város terühtén evő 3 uszodában gyakoronak. A téh, fedettuszoda. hiánya miatt az iskoai év úgyszóván egy fürdőszezonos hónapja igen kevés akamat nyujt arra, hogy az úszáss behatóbban fcgakozni tudjunk. Téi spertok űzésére minden ehetőség megvan. Ebb3'n az évben, sajnos, a.z enyhe időjárás miatt nem tudtuk évezni a téi sportok öröneit. A sportkör ebben az évb~n :t z aábbi házi-, intézeti-, csoport- és kerüeti VteTsenyeket rendezte : szept. 7-én házj úszóverseny a kövekezö szátnokka: 00 m gyorsúszás:. Majáth Gy. VII. o., 2.. Hammer F. VI. o. 200 ;n meúszás:. Rábai A. VII. o., 2. Csányi E. VII. o., 3. Farkas J. VI. o. 3X00 m gyorsúszó staféta:. VII. o. csapata, 2. V. o. csapata, 3. VI. o. csapata. 50 n gyorsúszás:. Majáth Gy. VII. o., 2. Emmer IV. o., 3. Németh L. V. o. t. 50 m hátúszás:. Hammer F. VI. o. t., 2. Posch K. VII. o. t. 50 n Jneúszás:. ~fajáth Gy., 2. Torma I. v-. o., 3. Börzsei I. IV. A) o. t. U-t36.. ~zept. 26-án b3rátságos ~ojarug0 mé.rkőzést játszott ~ S)Otkörünk a Liceum csapatáva. Részvettünk az október 6-án rende:aett városi k gyeeti stafétában. Sportkörünk rendezésében október 2-én kezdődött a KISOK abdg ~rugó bajnokság soproni csoportjának őszi forduója. December ~á;,n a MOTESz jevényszerző versenyén vettünk részt. Vasjevényt szereztek: \~ 3,játh L. VIII. o., Korondi A. VIII. o., Rétfavi L. VIII.

17 8 o., Csányi E. VII. o., Majáth Gy. VII. o., Kunt E. VII. o., Monár F. NIL o., Bayer R. VII. o., Tarnai F. VI. o., Varjú J. VI. o. tanuók. Bronzjevényt szereztek: Fazakas S. VIII. o., Majáth Gy. VII. o., Pesch K. VII. o., Rábai A. VII. o., Varjú József VI. o. tanuók. Dec. 6-án ért véget a 2 forduós házi kosárabda bajnokság. Asós kor osztáy eredménye:. IV. A) o. 2. cs.apata, 2. III. A) o.. csapata, :t IV. B) o.. csapata, 4. II. A) o. F e sős korosztáy:. IV. A) o.. csapata, 2. VI. o. és 3. :a VIII. o. csapata. A karácsonyi szünidőben tartott KISOK korcsoyatanfoyamán résztvett Rétfavi L. VIII. o. anuó febr. 8-án fejeződött be az asó- és feső osztáyos házi -asztai tennisz bajfnokság. Asós korosztáy:. Sturm H. IV. B), 2. Monár L. III. A), 3. Végh M. III. A) o. t. Fe sős korosztáy:. Pusztay Gy. IV. A), 2. Zotán L. VIII. o., 3. Chapó Gy. VI. o. t. Március 7 -én barátságos abdarugó-mérkőzés vot a Rákóczi fiúneveő in t. csapa tá va. Eredmény 3 : a sportkörünk j a vára. Március 6-án a KISOK áta kiírt korosztáy házi tomiverseny a következő eredménnye végződött : I. \orosztáy:. Keresztes L.. B), 2. Wurm E.. B), 3. Meche.J. I. A), 4. Ruisz J. I. B) o. -. korosztáy:. Prinner K. I. B), 2. Freyfer J. IV. A), 3. Kontor L. III. B), 4. Grastyán E. III. A) o. t. '-' korosztáy:. Kovács L. V. o., 2. Takács J. IV. B), 3. Var.iú J. VI. o., 4. Torma I. V. o. t. - IV. korosztáy:. Fazakas S. VIII. o., 2. Ráharr A. VII. o., 3. Majáth Gy. VII. o. t. - Intézeti torrrászbajnokságban:. Rábai A. VII. o., 2. Fazakas S. VIII. o., 3. Majáth Gy. VII. o. tanuó. Ápriis 4-én n~ndezte meg Sportkörünk a KISOK szombathayi ketüetének mezei futóbajnokságát. Csap~ tban 3., egyénieg 5. heyre kerütünk. Ugyapakkor a házi bajnokságban. Posch K. VII. o., 2. Hajna F. VI. o., 3. Horváth J. VI. o. tanuó. Ápriis 26-án nyert befejezést a {I30K soproni csoportjának abdarugó bajnoksága. Június -én a házi abdaj"ugó bajnokság az :aábbi erednnéfnye vég,ződött: Asós korosztáyban:. a III. B) o..csapata, 2. a IV. A) o., 3... a III. A) o. cs~pata. Fesős korosztáyban:. a VI. o., 2. a; VÍI. o. es 3. a IV. o. vaogatott csapata. Június 6-án résztvettünk a soproni :r~hiegyetem áta rende7.ett Sopron városi atétikai bajnoki versenyen a következő eredménnye: 400 m síkfutásban 2. ett Gréc.zi L. VI. o. t. 56.7"-ce m síkfutásban 3. Rábai A. VII. o. t. 2: 8.4"-ce. - Magasugrásban 2. Steurer V. VII. o. t. 56 cm. - Súyökésben 2. Tögyessy L. Viit. o. t. 090 cm, 3. Apáthy L. VIII. o. t. 084 cm. - Gereyhajftásban2. ett Breuer Gy. VIII. o. t In. - Sopron rúduqró bajnoka ett Schwartz K. VII. o~ t. 280 cm. Az évzáró tornaünnepéyt és atétikai háziversenyt június 0-én tartottuk meg a következő eredménnye :!-.. osztáy rész~:e 50.m-es síkfutás:. Bo-rza S. II. A) 7.3'', 2. Lonncz J. II. B) 7.5, 3. Smó J. II. B) 7.6". Magasugrás:. Lőrincz J. I. B) 25 cm, 2. Borza S. I. B) 20 cm, 3. 'szemes J. II. A) 20 cm. Távougrás:. Borza S. II. A) 43 cm, 2. Szemes J. II. A)

18 9 424 cm, 3. Lőrincz J. II. B) 400 cm. 4X50 m-es staféta:. I. A) o. csapata 30.9', 2. I. B) o. csapata 3.2', 3. II. A) o. 2. csapataj 32.0'. III-IV. osztáy részére 80 m-es síkfutás:. Obis Á. JIV. A) o..', 2. Márton F. IV. B).2',.3. Nagy A. IV. B).4'. Magasugrás: Obis A. IV. 50 cm, 2. Freyer J. IV. A) 50 cm, 3. Nagy A. IV. B) 40 cm. Távougrás:. Nagy A. IV. B) 500 cm, 2. Obis A. IV. A) 49 cm, 3. Füöp L. III. A) 47 cm. 4X80 m-es stgféta:. III. B).csapata :45', 2. IV. B) csapata :45.5', 3. IV. A) csapata :46.6'. V- VIII. osztiy részére 00 m-es sikfutás: L Gréczi L. VI. o. 2.3', 2. Kei. VII. o. 2.4', 3. Nemestóti L. VI. o. 2.4'. 400 m-es.síkfutás:. Gréczi L. VI. o. 58.8', 2. Rábai A. VII o. 59.2, 3. Lamp S. VI. o. 6.5'. 800 m-es síkfutás:. Rábai A. VII. o. 2:25', 2. Thirrong Z. V. o. 2:30.6'. 4-X00 m-es staféta:. VI. o. csapata 5', 2. VI! ro.. csapata 5~.3', 3. VII. o. 2. csap.a~a 52.'. Magasugrás:. Steurer V. VII. o. 59 cm, 2. Apátyy L. VIII. o. 59 cm, 3. Horváth J. VI. o. 35 cm. Távougrás:. Kei I. VII. o. 565 cn, 2. Apáthy L. VIII. o cm.,3. \Vegenbauer S. VI. o. 52 cm. Súyökés:. Tögyessy L. VII. o..06 tn, intézeti rekord, 2. Apáthy L. VIII. o m, :3. Breuer Gy. VIII. o n. Diszkiszuetés:. Breuer Gy. VIII. O n, int. rekord, 2. Majáthy Gy. VII. o. 30.8, 3. Tögyessy U VII. o m. Gereyhajttás:. Breuer Gy. VIII. 4.5 m, 2. Meche G. VII. o m, 3. Kunt E. VII. o In. Június 3-án foyt e a KISOK soproni csoportjának úszóver :senye. 50 m-es meúszásban:. Csányi E. VII. o '. 00 m-es gyorsúszábarr:. Majáth Gy. VII. o. :9.2', 2. Hammer F. VI. o.. :28.5'. 00 m-es meúszában: 2. Rábai A. VII. o. :4'. 00 m-es hátúszában:. Tögyessy L. VII. o. :46.6'. 3X50 m-es stafétában:. iskoánk vot (Rábai A. VII., Tögyessy L. VII., \fajáth Gy. VII. o. t.) 2 p 0 '. A viz.ipóó bemutató nérkőzésen iskoánk.3:2 E.rányban győzöt a ker. iskoáva szemben. 'Ugyancsak június 3-án foyt e a fői skoa rendezésébe't Sop ron-szombathey városközi atétikai versenye. 400 m-es sík}'utásban 3. ett Gréczy L. VI. o. (56.7'). Gereyhajításban 3. ett Breuer ban 3. ett Gréczy L. VI. o. (56.7'). Gereyhajításban 3. ett Breuer " A ter\:be vett év,régi céöyő versenyt a övöde átépítése miatt Ossze' tartjuk meg., VI. Rendkivüi tantárgyak A rendkívüi, tehát fiein köteező tárgyak tanításának a céja, egyrészt a rendes tananyag kiegészítése és a gyakorati éet szükségeteinek megfeeő fejeszése, másrészt az átaános művetség körébe tartozó s a rendes tárgyak sorábó hiányzó isineretek pótása. A foyó t: vben a következő tárgyakat tanítottuk :

19 20.Jatin nyev. IV. évfoyan. (VIII. osztáy.) Heti 3 óra. Tanár: Dr. Augu zinovicz Eemér. Tankönyv : Wirth : Vergiiu Aeue"ise.. Hittri r h : Szen. Saustiu ~ Ű\ eibő. "\Vir th : Horatius. Kuztnic : Szernévények Cicero beszédeibő. Édes : Pinius eveei. V égzetr anyag: nye]vtani és n: gjségani isme:retek összefogaása. Ohrasmányok: Vergiius Aeneis.., II., VI. Saustius: Beun Jugurthinun ~ -5. Hora;jus: Carrn.. ~ Epod. 7. Cicero: Ln Catiin.3n. -7. Cicero : De signis. -8. Pinius : I.., 6., 3. I. 6., VI, 6. ~ c-vii. 5.! IX. 6., X. 96. Tauók: Korondi Aadár (2), Nagy Pngyes (). Nénet társagási gyakoratok. Heti 2 óra. Cé: A tanuóknak a rendes iskoai tanításon kívü a Inindennapi éethez szükséges beszégetégben vaó gyakorása.. Haadó évfoyam, IV. o. tanuók részére. Taná~r : Dr. E.nne~ Józ~ef. Végzett tárgykörök: üdvözésee Benutatkozás. Otthon. Csa,ád4 Rokonság,. Egészség, betegségek. Napirend. Város. Fau. Erdő. Mező. Kert. Országok, mépek K6zekedési eszközök. Látogg... tás. Szinház. Mozi. Tánc. Teefon. Ipar, kereskedeem. Vásárások. Kávéház, vendégő. Száoda. Utazás. Részvett tanuók: V. A) osztáybó : Emmer Ottó (), Éo Ferenc (), Gyümöcsfavai György (), Kiss Ervin (), Mészáros János (2), Pethő Lá zó (2), Sereg.éy Arpád (), Sosztarich Endre (), Szaay József (2) ; - IV. B) osztáybó : Meche Károy (), takács Imre (2). Francia nyev. A görögöt tanuó V-VIII. osztáyú.tanuók számára. I. évfoyam. (V. osztáy.). Heti 2 óra. Tanár : Dr. Haás7.: Gyua. Tankönyv: Birkás GéZJa: Francia nyevkönyv a reágirnn. V. és VI. o. számára. V ég!zett anyag : Az aakan eemei, segédigék, reindes ragozású igék egyszerű aakjai. Kiejtés. Ovasmányok -25 eckéig.. Beszédgyakoratoe Fordítás magyarró franciára az aaktan gyakorására ~. Kívürő : taányok, rövid versee Tanuók : Hauer Afréd (2), Horváth Béa (), Horváth István (2), Kis Józset (3), Knöprer Sándor (), Krausz József (), Schrauf Róbert (2). II. évfo)'ian. (VI. osztáy.) Heti 2 óra. Tanár: Legény János ~ Tankönyv: Birkás Géza : Frruncia nyevkönyv a,reágimn. V. és. VI. o. számára. Végzett anyag: aaktan, a mondattan egfontosabb eemei, tejes igeragozás, a fontosabh rendhagyó igék. Kiejtés. 0- vasmf~nyok eckéig. Szemevények Daudet: Les ettres de mon rnouin-bő. Beszédgyakoratok s az ohrasm,ányok tartarrü összefogaása. Fordítás magyarró franciára. Tanuók : Fischer Herbert (), Gréczi Lászó (), Haminer Ferenc (). III. évfoyam. (VII. osztáy). Heti 2 óra. Tanár: Dr. Haá):. Gyua. Tankönyv : Birkás Géza : Francia nyevkönvy a reágimn.. V. és VI. o.. szánára. V égrzett anyag: Szemevények a firancia föd- rajz:b6? főeg Páris megismerése. Anekdoták. Az ovas.nányqk anpján. az aaktan áandó i nétése és rendszeres összefogaása. Besztdgyakoratok. Fordítás magyarró frarnciára a nyevtani sza... báyok gyakorására.

20 2 Tanuók: Czike Isván (2), Güch Lajos (), I-Ientze Erik (), I\.endö István (2). Fizicati 9!c:roratok V. és V I. o. tanuó \ részére. Tanár: Dér Zotán. Cé: a tanuókka egyes f ontosia.bb mérőkiséreteket sajátkezűeg evégezetni, hogy ezáta a fizikai eszközökre és foga Inakra vonatkozó ismereeik tudatosabbakká, hattározottabbakká vájanak. Egy-egy ITiérési összeáításná 2-3 tanuó dogozott együtt, a mérés In e:netérő és eredményérő pontos jegyzőkönyvet k é zitettek. V f. oszt:uy. Hei 2 óra egyfoytában. Résztvett az eső fééyben 30, a n.ásodik féévben 28 tanuó hetenként vátakozó két csoportban. V égzet anyag: A fizikai mérés aapevei, középérték és hiba.számjtás. Hosszúságnérés (mérőéc, toómérce, nóniusz, mikroineter, szferométer, ogaréc). Időnérés (stopper, fonáilga, metro" nón). Tömegmérés (táraméreg, anaitikai méreg, egyenőten{jarú méríeg Borda és Gauss Inódsz.ere szerint). Egyenetesen vátozó nozgás (Atwood-fée ejtőgép, Whiting-fée inga). Hia(jítási páya {Grünseh'-fée piszoy). Erőparaeogramma (Gravesande készüéke). Az erorensúy fetétee einetőn (forgatónyonatékok). Súypontidomok, súypontetoódásoe Rugamasság (J oy fée Inéreg). Süriieégnérés (A,rchimedes-fée hidrosztatikai méreg, \iohr-westpha-jé(~ méreg, piknonéter, térfoga,ti és súy aerométer, au, i. Jeü közeke dő edények).hangvia rezgésszáma Hahn készüékével Cadni-fée idomoe Quineke-fée cső. Kundt-fée cső. HanghuHán hosszúsága rezonancia útján. Fényvisszaverődé s síktükrön. Fénytörés üvegkockán. Gyüjt6oocsék fókusztávosága é_ nagyítása. Fotometria. A gyakoratokon résztvett VII. oszt. tanuék és érdemjegyük: I. csoport: Bagossy Béa (), Deutsch Sándor (), Egész {áhnán (), Havax Kúroy (), H artner Péter (), Horváth Endre ()~ J<iray József (2), Karsai Ottó (3), Kei Istvá:n (2), Majáth György {), Onezay Lászó (3), StubenvoU Ferenc (kimaradt), Szenkovits Ernő (), Taabér József (), Uternayer Lászó (). IL csoport: Bánfai Imre (2), B:czó nre (2), Bognár Ernő (). Csányi Eek (3), Czike Ferenc (), Czike István (), F efödi Erik (künaradt), Kend.ö József (), Kunt Ernő (), Meche Géz:t (2), Németh Lászó (3.), Posch Károy (3), Stöckert Lászó (), Tóth Anta (), Yöker Róhert. (2). VIII. o~ztáy. Hf..' i 2 ór~ egyfoytában. Hésztv~tt az e " ő _féévbeyn 5 tanuó, a Inúsodik fééyhen 4 tanuó. V égzet anyag: A hé' nt érő aappontj ai. Gicerin h ök~ ter j ~ d és e. Gázok hökierjedése (_Vv' einhod fée készüék). Keyerési kaoriméter. Bunsen-áng hőmérséketén ek meghatározá a keverési kao.rinéterre. Cetnent-Desormes kísérete. Paraffin ovadáspontja. Jég ovadási hője. Víz párogásf hője. Mágneses erővonaak eőáítása és r6gzitése paraffinos papíron. Mágneses erőtér térképezése kis mágnestűvel Gdn~t: h fée póus méreg Födmá<:c ;s t~g i a datok neghatározása. Eektrotnos kapacitás mérése. Aratnerő s ég

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE S zombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 65. SZÁMU EVKONYVE Az 193940. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. Budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatoság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 60. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 934/35. ISKOLAI ÉVRŐL.. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 935. R.\BAKÖZI

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 55, sz,,,,, ERTESITOJE AZ 199/30. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. " SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müintézete 1930 , t WALLNER

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ.

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM, 61. SZ.,,, ERTESITO E AZ 193.5!36. ISKOL.~I ÉVRŐL. SZERKESZTETTE :., LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:-

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 53_ sz_,,,, ERTESITOJE AZ 192728. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 1928. VITÉZ TÓTH ALAJOS KÖNYVNYOMDAI MÜINTÉZETE. . Az 192728*

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FÖREÁ.LISKOLA 49IK ÉVI ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.. A soproni áami Széchenyi István főreáiskoa mutjának rövid kivonata.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben