A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E"

Átírás

1 Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz.,,,, ERTESITO E AZ ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLÁSÁNAK 87. ESZTENDEJÉBEN. KÖZZÉTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. ' KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA SOPRON, TEMPLOM-UTCA. 26. TELEFON L82. SOPRO N, 937. RABAKÖZI NYOMDA- ES LAPK!ADO VÁLLALAT NYOMÁSA.

2 . Iskoánk.., tortene te. ntézetünkj aapítási évének az 850. es ztendő tekintendő. A reáiskoát u. i. Ausztriában az 849-ben kiadott és náunk 850-ben köt e ezővé vát " Entwurf der Organisation der Gymnasien und Reaschuen'' nevű rendeet, röviden az "Entwurf" nevü szabáyzat éptette éetbe, ameynek szerzöje Thun Leó gróf osztrák kutuszminiszter ( ) 'vot. Az "Entwurf" követeményeinek megfeeöen Sopronban eőször egy kath. jeegű areáiskoa keet~zett, ~amey 850. évi okt. hó -én uyít meg. Pár évve utána, 853-ban az ág. h. ev. hitközség is feáított egy evang. jeegű a/reá/iskoát. A két feek ezeti jeegíí reáiskoa 868-ban egyesíttetett s 876-Jg községi főreái'skoa néven szerepet. 875-ben az eddig csak h'at osztáyú reáiskiüa nyoc osztá yúvá aakut; ennek megfe eően a soproui községi föreáiskoában 875-ben megnyít a h etedik, 876-ban pedig a nyocadik osztáy. Az eső érettségi vizsgáat 876-ban vot. Iskoánk 876 január t-tő kezdve áami j eegűv é vát. EheyezéséJ ietőeg a kath. reáiskoa tő 856-ig a Városmajorban rnűködött, 857-tö kezdve a mai heyen nyert eheyezést. Ezen a heyen, a mai Tempom-utcában, r égebben sörház vot, ameyet Sopron város 857-ben kétemeeetes "Iskoaházzá" aakított s ahová a város még ugyanabban az esztendőben a kath. eemiiskoát és reáiskoát teepítette. Iskoánk épüetének Kaszinó feöi srárnya, aho régebben egy szárazmaom (Ochsenmühe, moa boaria) áott, 872- ben épüt ki. Amikor az iskoa 876-ban áamivá ett, csak a födszínt és második emeet heyiségeit fogahatta e, az eső emeet továbbra is a kat.h. eemi iskoáé maradt 89. dec. 26-ig január -én az egész épüet az áami főreá iskoá n ak.adatot át, egyutta az áam és a város kötségén átaakíttatott Jeen aakjában és nagyrészt beosztúsában is 893. szeptember -én készüt e. Az intézetnek Széchenyi Istvánró vaó enevezését a V. K. M V. 22-én ket /v. sz. r endeetéve engedéyezte az tanévtő k czdödőeg. A soproni áami Széchenyi r eáiskoának reágimnáziummá vaó átszervezését a V. K. M évi szept. hó 7-én ket 540-ű / sz. ren!deete áapította meg, mégpedig az tan évtő kezdődően fokozatosan. A reáiskoai tagozat a jeen tanévben befejeződött, a jövő tanévtő kezdve megszünt...,. Miután a V. K. M évi május hó 23-án ket /V. számú rend~ etéve a győri tankerüet fői gazgatóságá t megszüntette, a soproni középiskoákat - köztük~ a mienket is évi júius hó -tő kezdve a budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatósághoz osztotta be. A közoktatásügyi igazgatásra vonatkozó 935: VI. t. c.. -a értemében a ország terüete 8 tankerüetre tagozódik. Ezze k~ pcsoatban új tankerüet éte-

3 4 süt, a szombatheyi, amey mag~b a n fogaja Sopron, Vns, Zaa vármegyék é.~ Sc.pron törvényhatáságú vúros te rüeteit; székheye Szombatey. JntézetünkJ tehát a szombatheyi tankerüethez nyer~ beosztást, amey az 935. évi október hó 7-én ket en. számú V. K. M. rendeet aapján 935. évi október hó 7-én kezdt.! meg működését dr Liber Béa tankerüeti kir főigazgató vezetéséve, akinek! heyet tese dr. Baogh Anyos tanügyi tanácsos, aki egyutta a tankerüethez tartozó. közép i~koák átaá>0s feügyeetét és igazgatásá t átja e. Az 934: XL t. c. 4. -a szerint a magyar középisko!n címe: gimnázium. (V. K. M évi március hó 3-én ket /V.. sz. r.) A V. K. M évi júnins hó 0-én ket 3-.0'2bfV. t. sz. r endeet;;! aap.r:in,. intézetünk hi'\"ataos címe: Soproni áami Széchenyi István ginwríziwn. Tankerüeti kir. főigazgatók: Dr. Kádas Rudof ; Dr. Németh Anta 878~902. ; Városy Tivad-ar ; Dsida Ottó ; Dr. Acsa). István ; Dr. Kemenes Iés 933-HJa5.; Dr. Liber Béa 935-tő. Intézeti igazgatók: Tauber Sa. Ferenc 8:0--8f>5.; Rá ch Sa. Ferenc ; Gartner F erenc ; Rodich Ferenc '867. ; Geronnai KossJw AII.ert ; Fuchs Pá ; Uber Mátyás ; Snamin!...eó ; Dr. \Va ner Ign:c 897-9J.; Rodt Lajos ; Lauringet Ernü 99-tő. ----

4 - --- I. Hatóságok,, -. es tanar testüet.. Hatóságok Az i5ko,a fenmtartója: a magyar áam. Tanumányi tekintetb n az iskoa a vaás- és közoktatásügyi rnjnjszter vez,etése aatt á. Va.á"4- és közoktatásügyi nüniszter: Hóman Báint dr., m. kir. beső titkos tanácsos. A középiskoai ügyosztáy fő!iöke: Kőrösy Lászó dr. miniszteri ba,nácso. A szonbatheyi tankerüet kir. fő igazgatója : Liber Béa d r. 2. Tanári testüet. Mit mey osztáyban.i v....00: «Szeigáati éveinek E Sza \i- c: Egyéb iskoai száma Név ei minóség és heti h~ny órában «---;:;-;: c... -,_ N tárgyai 'C efogatsága c... U... c... tanitott.....,.... :!!...- o 4).....,.o cn - - a) az iskoa igazgatója: Lauringer Ernő t örténe em igazgató födrajz történeem VIII. o ::t.....,.~ _ 3 26 b) A tanári testüetnek a rendes Órdrend keretén beü müködő rendes, Anta Lászó dr. 2 heyettes, óraadó heyettes tagjai: es m;,gyar. u, b 6., atu - magyar I. b. 4 6, német I. b., német I V. a , VIII. 0, 2 A z fj. ko nyvtar ó re 8 8 r. taoár ó. bű ezeet VIJI. o, 2. ó. Augusztinovicz Eemér dr. magyar magyar IL a. ó ó., VI. o I[. a. o. f6oöke. Cser- 5 4 at n s ó.. atin IL a. 5 ó., kész pararesnek h. óraadó h. tanár osztfői ó. II. a ó. Barta Miksa me nn} iségt. 3 természettao 4 matematika I. a. 5 ó.,. b b. o. f <'5 n5& e. hj ó., III b. 4 ó., fizika s. git6 egyesütet péutá r. tanár II. a. és b. 2-2 óra rosa Csanády Sándor ma2ya r IV. a. Y. o magyar 3-3 ó, t örténeem III. a. \ III. o. fönöte. Tan- történeem V. VI. o 3 - S 6, födrajz 8 dí,ke,eó r. tanár \'. n. ó., vur. o. ~ ó. ~ 22 8 ': Dér Zotán ". e nu} iségt. 5 t erm ~ szett an izika VII. VIII o. 4-4 ó +4 m ;. tematika VII. o. a ó., 5 A fizikai es zeneszer 8 tar őre, A zenekar ve- 5 r. tanár é ok I. b. I. a 2-2 óra z et~ je - :.tiu IV... 5 ó., VI. " -' Emmer József dr. atin ó.. néme t VI. o. 3 ó, VU. - - ~ \ VI. o. fónöke. Ta- 6 5 német o. 2 ó., é nek I. a. JI. b. o, nári kön} \'tar é re r. tanár 2-2 órn É ó Pá r. katr. 7 hittan r. kath. hittan J-VIH. o, önáó bitoktaó egyh. ének óra Haász Gyua dr. magyar , exkort6ci6 óra Cserészcsa pattiszt magyar III. a. ó., VII francia o. 3 ó., francia V. VII. o. ké pző kör vezetője r. t.nár 4-' óra 9 III. a. o. főnöke, Ön-,_ --

5 8 <' e s N C) Mit mey osztáyban Név m in óség és het i hán y órában.. N Saoigaati ~ éveinek «Szakc: :;a Egyéb isko a i száma -ö efogatsága tárgyai... c NC "'.co t an itott... c... a..... "' eu - o ~.. cn 0... Horváth József múvé.,oti. '.co O :x:....co..>o: rajz, a. b. IV. a. b. VIII. o. 5 Rajzszertár óre Ifj. se- 9 és mérta'i 2 2 ó., vr. o. ó. szépirás I. +2 g itóegyesüet könyvt. r. tanár r ajz a. b.. a. b, - óra... ~ Janesitz Henrik müvésze ti 0 és mértani r ajz I. a. b. HL a. b. 2-2 ó., V. VII. o. - ó. födrajz III. b. 2 ó., matem. T, ta, 2f rajz I. b. 5 ó.. osztfi ó. I. b.. Katona Ferenc atin atin I. a. 6 ó., IV. b. 5 8 J. b. o. f6nöke VIr. o. fonöke. Igazgató 3 4 t6rténeem ó., VII. " <i ó., történeem heyettes T, tanár, c. igazgst ó vu o. 8 ór a i Kovács Ferenc atin atin V. 5 ó., 2 g rog óra adó bey.. ttes t an á r.... görög 6., vr. s ó., VU. 4 óra V. 4 8 V. o fnöke. Ifj. könyv- J.'t 3! tár őre Cserkész csapattiszt Kuitzy Jenő t estneve-'s u. a. b. 3 t estneveés V. a. b., VI. VIII. m ü k ödő ta nár ó r a!\ d n b. t estne v, tanár o óra Legény János magyar I. a. 5 ó., atin J. a. 20 A sportk(;rben közre I. fönöke. Érte- 4 atin. franci a- 4 ó., francia VI. 5 ó., VIII. a o. 3 3 óra adó (német) 3 Ó., O f Z t. főn őki ó. I. a, +2! kezjeti j egyz ő he y e t te s tan ár t ra, _ Lomniczy Géza ág. h. ev. - - á!'. h. ev. bittan I-VIi r., exhort ó, egy nuáó hitokta tó hittan házi éne'k óra 8 j 4 ' /~ J 4 / Német Vimos termrajz I. 2 ó., I V. a. Ásványtan-vegytani 6 természet r. a. b. 4-4 ó., VI. s ó., r. tau á r Németh István dr. német r. ta nár francia vegytan egészségtan VJI. 2 ó., föd- szertár őr e r ajz I. a. 3 óra magyar III. b. 4 ó., IV. b. v. a-s ó., német III. a. I V. b 3-3 ó., V. 2 ór a Ravasz Endre testneveés. a. b , 20 r. test nev ési ta n á r A sportkör vezetőj e 20 2 testneveés a. b V. V. 8 - S óra Tornaszertár ő re R ö der Ede dr. magyar t a u ár atin magya r I. b. 5 ó., atin. b. 5 ó.. L b. 6 ó., T, osztáyfónöki ó. U. b Schüger Mikós men.nyiség t, matematika II. JI[. a. Jn. seg i tőegyesü ' et 20 a. jegyzoje. Segédezik az r. ta nár természett a n 4-4 ó., I V. a. 3 6ra Szente Korné dr. födra j z. a. b-:-- 3=3~ 7 igazgatói irodában föd rajz H I. a. V. 2-2 ó., termé Természetrajzi sz ert~ r 26 6 r. t.nár temész et ra j z szetrajz. a b ő r e Székey András V. 3 óra 22 történeem 3-3 ó, födrajz I. b. s ó. T, ta ná r Vas Jenő történeem JI[, b. I V. a, b. A V. a. o. főn ökp, A 8 gyordrótör veze tőj e. 0 2 födrajz IV. a. b. - 6., ryorsirás Tör t.-födrajzi szertár IV. a. 2 ó. 6 re mennyiség- matematika I V. b. V. VI. A IV. b. o. főn ök e. 23 tan VIII. 3-3 ó ' ábr. ~reo rn. r. t anár 8 Geom. szertár c5re. 0 8 á br. VIi. 2. ó., gyorsirás IV. b. Cserkészparanc mok. geome tria V. 2-2 óra Gvnrsirókör h. vezetöje - -

6 7 c) A rendes órarend keretein kivü tanitó hitoktatók: Jv/aer KáJnán, ref. ekész, hitoktató. Dr. Poák Miksa, főrabbi, izr. hitoktató. ~Veirh e rge r Ernő, izr. eemiiskoai tanító, hitokt ató. d) A rendkivüi tárgyak tanárai Ennner József dr. r. tanár. Tanitotta a német társagást egy c~0por tba, heti 2 órában és a karé'neket egy csoportban heti és fé órúban. Augusztinovicz Eemér dr. ó.a. h. tanár. Tanította a atin nyevet egy csoportban (a reáiskoa V III. osztáyában) heti 3 órában. Haász Gyua dr. r. tanár. Tanította a francia nyevet egy csoporthan az V. o. és egy csoportban a VII. o.-ban a g6r.ög nyevet tanuók számára, heti 2-2 órában. Legény János ó.a. h. taaár. Tanította a francia nye.vete~ycsoportban a VI. o.-ban Jat görög nyevet tanuók számára, heti 2 óráha:n. Dér Zotán r. tanár. Tanította a fizikai gyakoratot a VII. é~ VIII. osztáyokban; a VII. o-ban 2 csoportban 2 hetenké"!t fevátva 2 órában, a VIII. o.-ban heti 2 órában. Szente Korné dr. r. tanár. Tanította az éettani gyakoratot egy csoportban heti 2 úrában. Horváth József r. tanár. Tanította a rendkívüi rajzot egy csapoiban heti 2 órában. Ku:itzy Jenő óraadó heyettes testnev. tanár. Tanított' a svéd~ tornát egy csoportban, heti 2 órában és a vívást egy csoportban, heti 2 órában. e) Iskoaorvos Rup Gyua dr. kórházi főorvos. 3. A tanári testuiet nyugamazott tagiai. Bea Lajos c. igazgató, történet-födrajz szako_:,. It müködött ig. Lakik Sződig:eten, Pest megyében. Vend Aadár c. igazgató~ nagyar-francia szakos. Itt müködött ig. Lakik Sopronb.3n. Horvát R ezső r. tanár, német-francia-atin s za~{os. Itt müködött ig. Lakik Sopronban. Ag h Lajos dr. r. tanár, magj~a'r-német szak os ig. Lakik Sopronb8,n. Itt Inűködött Herczeg Anta r. tanár, magyar-néne szakos. Itt Inüködött 922-9~ig. Ladk Budapesten. Nasch Füöp r. tanár, német-fr. :ncia szakos. Itt müködött 99-93!3-ig. Lakik Sopronban. J:Vemeskéry-Stodoni Gyua dr. c. igazgató, magyar--néin ~ t SZ:kos. Itt működött ig. Lakik Sopronban. Á

7 8 4. Atisztek és szogák.. óvári Gyua II. o. ahiszt, szogá 8 év óta. 2. Csizmadia Jó zsef II. o. atiszt, szogá 3 és fé év óta. 3. Varga József napibéres szoga, szogá 8 év óta. 4. Hajtó György ki segítő fütönapszámos, szogá 7 év óta. III. A tanári testüet tagiainak társadami és irodami muködése az tanévben. Lauringer Ernő igazgató, a Soproni V á rosi ~fúzeurn ig:tegatóőre~ a Kaszinó Egyesüet, Kathoikus Kö.r, Fra:nkenburg Irodami Kör váaszimányi tagja, stb. A anév foyamán megjeent cikkei:.\ Burg~ta (Várhey) fefedezésének története (Sopronvármegy ~ c. ap karácsonyi szám). A capitoiumi trias-szohrok a Sopro Városi ~úzenmban (Soprorni Szerne sz.). A V. K. M. megbízásábó a sop~ roni Szt. Orsoya-rendi kah. eánygimnáziumhan a tanév végén tartot ére~égi \'Ízsgáatokon a föfeügyeöi jog gyakorá a céjábó kornányképyiseöként szerepet. Anta Lászó dr. Irodami és niivészeti tárgyú cikkei jeentek rncg küönböző apokban. Augusztinovicz Eemér dr. vármegyei és városi cserké zee:órzö, a III. cs. ker. 2. sz. tiszti próbabizottságának tagja, a Soproni Trueger Ernő Gyorsíróegyesüet váasztmányi tagja, a Magyar ~:Nyevtudom.án:yii Társaság tagja, résztvett az U.i ~ f 3 gyar Kötők IL kötetének kiadásában, t~nítványaiva Sopron a régi magyar irodaomban cínen az Irodami Ritkaságak sorozatba ~yüiteméj:ye s kö!etet jeenietett meg. (Budapest, Egy. Nyomda.) Csanády Sándor, a Protestáns Tanügyi Szeme Inu:n~<.atársa. Cikkei jeentek neg a Prot. Tanügyi Szemében:,.A magaviseeti jegy küzpontisága" (936. szept.), továbbá "A nemzetek eki atkata és szeeme az irodaomban" (937. febr.) címne; az Orsz. Középiskoai Tanáregyesüeti Közö.nyben: "Minöséq- vagv tnennyiség'?" (936. okt.). ovábbá "Beszámoó az 93&. é\'i tocténemi tanári ovább<épzö tanfoj!amró" (936. nov.) címme. - A Református Éetben, a ~ fagyarságban noyeája jeent. meg. - A Prot. Tan ü gyi Szemiében (937. máj.) Dorosnay János: Kis nesék n~yoknak e. könyvének bíráa.táva kapcsoatban a tanítótne<;érö írt - A soproni Frankenburg Irodami J{örben egy ízben feovasást tartott. Az Orsz. Gárdonyi Társaság váasztott tagja. tagja!. Dér Zotán a Soproni Liszt Ferenc Zeneegyesüet közreműkö :ö Emmer József dr. a József Nádor Müegyetem soproni bánya-, kohó- és erdömérnöki fakutásán a német nyev eöadója.

8 Éű PáL a soproni Sz. Irnre Ko. prefektusa, több ekigyakor- a,tot vezetett. Haász Gyua dr. Az Akció Katoika kuturáis szakosztáyának enöke, a Kat. K6r ügyvezető aenöke, az Enericana secretáriusa, ~C Soprdn.i Tanári Kör titkára, a Frankenburg Irodami Kör tnűkö,dő ~ s igazgató-váasztrr..ányi tagja. Eőadásokat tartott "A mai ember ekt keresztmetszete'' címen a műegyet. Szent Imre Körben, "Hozzászóás szociáis probémáinkhoz" címen az Emericana soproni konventüésén. Ez az e&adás m egjeeint az Emericana kat. tár3. foy"óiratban ( ~37. május). Cikkeket írt a heyi apokban (beszámoó, 'bíráat, fehívás az egyesüeti éette kapcsoatban). "Hogyan rendezzük meg ifjúsági ünnepéyeinket" c. az Orsz. T c:jnáregyesüeti Közönyben. Horváth József, tagja több fővárosi és Yidéki nűvészeti egyesüetnek. Réc:ztvet nunkáiva a \űcsarnok téi kiáításán és a IV. nemzeti káításc!n.. Résznyertese az 5000 P-s Baó-fée festészeti jutaomdíj nak. Katona Ferenc,az OIKTE soproni körének enöke,.a soproni ~. Széchenyi István gimnáziun, i. reáiskoa vot tanuói Szövet ~égének ügyvezető aenöke. Kovács Ferenc a III. cserkészkerüet vizieőadój'a ; a III. cs. ker. 2. sz. tiszti próbabizottságának tagja; Sorron vánnegye-i és váro~i cserkészeenőrzö heyettes; a Soproni Gyorsíró Egyesüet könyv-. tárosa és vá. tagja. Kuitzy Jenő, mint aktív atéta résztvett május 9-én Boognában egy nemzetközi atétikai verse'nyen és ott díszkoszvetésben m eredménnyet :3. heyezést ért e. Sopron-Szomhathey városközi :arétikai versenyen, mint Sopron város reprezentánsa a súydobást 2.96 m-re, a diszkoszvetést m-re megnyerte és ezze győzeemre segítette a váro-s sz.~neit. Loznniczy Géza több társadanü egyesüet bizottsági tagja. Az i~koán kívü is többször beszédeket mondott. Német Vimos a soproni törvéuyhatósági nyivános vegyvizsgáó áomás vezetője. Az izr. iskoaszék enöke. Nézneth István dr. a Soproni Traeger Ernő Gyorsíróegyesüet váasztnányi tagja. Meg,] een t. böcsészdoktori értekezése. (Les coon ie:.; franrniscs de Hongre. - Szeged, 936.) Ravasz Endre a Soproni Torna Egyetnek és torna sz:ikbizottságának váasztmányi tajga. Sopron vármegyei cserkész-intézőbi ~ottsági tag. A köc:zegi ifjúsági jev~nyszerző ve:--senyet a Motesz..,. kiküdöttje vot. Va~s Jenő soproni cserkészvezetőtiszt, a III. cs. ker. 2. sz. tiszti próba bizottságának enöke; a Soproni Gyorsíró Egyesüet titkára.

9 0 IV. Az tanév története. Az iskoai év efoyása. Az 9,3H-37. tanév a szepeinber hó 2-án ta,rtott aakuó értekezeten vee kezdetét. A javítóvizsgáatokat szeptemb ~r 3-án, a küönbözeti vizsgáatokat szepeinher 3-án és 4-én tartottuk. A beiratásokat ~zeptember 5. és 7. napjain végeztük. A ta\iéymegnyitó.. V E-L i Sancte szeptember 8-án vot, szeptember 9-én osztáyrendezés, órai end feova~. ás következe t, a tanítás szeptembe-r 0--én kezdődött. :\ tanítás egész éven át megszakítás nékü foyt. A rende~ eőadások. a VIII. osztáyban máj. hó 0-én, az I-V'. o~: ztáyban június 7-éJn fejezödtek be. A tanévvégi összefogaások a VIII. osztáyiban nájus 8- -én, az I-VII. osztúyban június 8--én votae 'vagánvizsgáat mindössze kettő vot, deceniber -én és má JUS 3-án.. \ La~Jévzá ró Te Deum június W..án vot. A végzett taní tás i anyag. A középiskoák szervezetérö szóó 934: XI. t. c. 4. -: csak egyfée <özt-piskoát i. mer, ameynek neve gimnázium. A mutbó kifoyóag azonban intézetünkben nég nind a három középiskoaí típus szerint foyt a tanítás. Az I-II. o.-ha:n a ginnázium, a III-... VII. o.-ban a reágimnáziuin,.a, VIII. o.-ban pedig a reáiskoai tanterv ~: zerint tanítottunk. A eg!újabb Tanterv szerint a atin nyev tanítása az I. osztáyban, a német nyevé a III. osztáybgtn kezdődik.. \z V. o.-ban kezdődő násodik nodert. nyev a francia, aney he-. yett a tanujók g örög nyevet j s váa szthatnak. A görög nyevet váasztó tanuóknak nódjában á a francia nveh et inayene3 re.dkívüi tárgyként tanuni. - o A jövő 9' iskoai évben az I., I. és III. osztáyba' : ginnáziumi, a IV-VIII. osztáyban a reágimnáziuni Tanterv es~ érvényben. A reáiskoai tagozat megszünt. A tanítás eőírt anyagát a Rendtartás és Tanterv utasításai szeint minden osztáyban evégeztük. Szeméyi vátozások.. A tanév foyamán a tanári te'5tüetben a következő~ vátozások törtmtek: a V. K. M. az ideigenes Inin6ségben akam3zott Nag~] Z.otán testneveőtanárt a niskoci áami fesőke resked emi iskoához heyezte s heyéb~ Ravasz Endre szentgotthá.rdi ginnáziuni rendes testneveési tanárt akajmaztm. Dr. Nemeskéry-Stodoni Gyu- a magyar-német szakos rendes tanár, c. igazgató, niután szogáatf évei betetek, a t anév eején nyugáományba heyeztetett s heyébe Dr. Németh István szegedi áarni giinnáziumi m :gyar-franciu sza... kos rendes tanár nyert akamazást.

10 Dr. Neneskéry-Stodoni Gyua 90 szeptenber. óta működött intézetünkné a mut tanév végéig. 9'4. szept. -tő 98. dec. 7-ig katonai szogáatot tejesített mint főhadnagy, későhb mint népfekeő százados az orosz, rotnán és abán hatctéren, aho meg is sehesüt. Kitüntetései: bronz Signum Laudis, ezüst Signutn Laudi~, Károy-csapa ~tkereszt, II. o. német Vaskereszt é ~ sebe üési érem. 9'2. ápr. 2-én igazgatói címet nyert. Mint a magyar é3 nénet nyev tanára pédaképe vot az iskoai k6teességeit ekiismeretesen és kiváó eredménnye tejesítő tanárnak. Intézetünkné 3~ é,veu át végzett buzgó és eredményes müködéséért háác; köszönet é~ teje~ eismerés ieti öt ruz iskoa -részérő, kartársai é, tanítványai pedig szívbő kívánják Neki, hogy a jó Inegérdernet nyugaon éveit erőb<jn és egészségben még sokáig évezhesse. Hivataos áttogatások. Dr. J{örösy Lás.z:ó.tni!. tan. őmétósága, a V. K. M. ü.o. főnöke, megjeent a szóbei érettségi vizsgáaton június 7-en. A tankerüeti kir. főigazgató úr Ötn~tósága, Liber Béa dr. f. é. január hó 25. és 27. napjain átogatta meg intézetünket Ezutta főkép :a atin nyevi oktatás iránt érdekődött. Utána értekezetet hívott össze, ameyen a neveési szempontok fontosságát kiemeve,,a nyevi oktatásra adott irápyítást. Baogh Anyos dr. tanügyi tanácsns, a tankerüet középiskoáinak vezetője és a főigazgató úr heyettese f. é. ápriis hó 2., 3., 4., 5. és 6. napjain végezte hivataos átog,atásait intézet-rnakben. A"!.. iskoai éet minden részetére kiterjeszkedve, utasításszerű egfigyeéseinek -erednényét az ápriis hó 6-án tartott értkezeten közöte a tanári testüette. Sokodaú ráviágításának végső megáapításakéint megeégedését és eismerését nyi vánítota az intézel eredményes müködésérő. Baogh Ányos dr. tanügyi tanácsos ezenkívü eenőrizte a május hó 8-, 9- és 2-én tartott írásbei érettségi vizsgáatokat is. Bohn Ferenc testneveési szakfeügyelő i november hó 27-én Lkoánk testneveési ügyét vizsg,áta f eü, egyutta kiátásba heyezte a Inég hiányzó tornaszerek pótását. Látogatás. Az iskoai év foyamán a 3. testnev. órákon átogatást végeztek B en ez Emi ezredes és Si pos Attia a~ ezredes. Az iskoai értekezetek,.zána ö szesen 5 vot, mégpedig 8 rendes é 7 rendkívüi. Szüői értekeziete~k. Az eddig szokásos intézeti szüői értekezet heyett, aho eddig az egész intézet szüöi vettek részt, a royó tanévben ú. n. osztáyértekezeteket tarottunk az osztávfőhök enökete aatt és az osz... tá y h an tanító tanárok részvéteévtú, aho az iető osztáy tanuóinak szüei jeentek meg és a gyermekeiket közvetenü érintő neveé i és oktatási kérdéseket tárgyaták tneg. Ezek az osz-táyértekezelek neghittebbek, bizamasabb jeegűek votak, neveé ~ i szem-

11 2 J:o~nthó több erednény i várható tőük a korábbi szüői értekez JeteknéL Iskoai ünnepéyek Iskok~ ünnepéyek votak a taaév tnegnyításakor: szept. 0-én, a netnzet vértanuinak em ékére: október 6-án, az 848. évi szabadság eszrnéinek tnegütnnepésére: március 5-én, végü a tanév zárá ~akor: ~únjns 20-án. ~ Megemékezése {. BL~ da várának a 50 évi török rabságbó vaó feszabadításának 250. énj'orduóján 936. szeptember havában osztáyonkint emékeztünk neg é~ Inéatuk a rnapnak korszakakotó jeentőségé t. Irinyi János, a gyuia nagy.a r fetaáójának emékét 936. noyember havában ünnepetük tninden osztáybaí a tanítási órán beü~ taáhnányának 00. évforduóján. Báthory Jstoá.rt, Erdéy fejedeme és Len.gye~ország egpagyohb dráya náénak 350 éves forduóját 9.3,6. december 2-én ütük meg a tanítás keretén beü és métattuk kiváó áamférfiúi, dicső hadvezér~ é:, (_rdernekben gazdag urakodói tnunkásságát. Wassich Gyua báró, a f. é. március hó 30-án ehunyt magyat 'á anf érfiúnak és Y ot vaás- és közoktatásügyi minisztern.~k einékét és érdem.eit a temetését kö~vető napon egyik tanítási óráa minden osztáyban rnétattuk...a uiágháborúban eesett ] ősök iránt érzett kegye etünkhe~<. az intézet kapuajában feáított hősi einéktába eőtt máju hó 30-án diszmeneteésse adtunk kifejezést. Az 9'2. évi december hó 4-i soproni népsza va zá~ je e ntőségé a karácsonyi szünidőt megeőző héten a tanítási óra kereté. beü osztáyon kin t nh~ tattuk. A madarak és fák hasznáró esősorban természetrajzi órák keretében, vaamjnt a c.:zaddránduások és a juniáis ak '3hnáva eméikeztek meg a ternészeirajz és födrajz tanárai.. A Hogyar Könyvnappa kapcsoathan június hó es ) napjainak egyikén egy-egy óra keretében fogakoztunk a magyar iroda0n jeentőségéve, annak hatásáva a nagyar müveődésre é a tnagynr ~{ön y v negbecsüésének és szeretetének szükségességéve. Iskoai taákozók. Az bkoa yot növendékei közü a 0 évve ezeőtt érettségi :zcttek pünkösd Yasárnapján taákoztak az intézetben, szán szerint 7-en. Eőbb negko ~zorúzták az ~ntézet h~si eméktábáját, utána :az_ egykori VIII. osztáyban gyutek össze és kifé;i.ezték a-z intézet é., vot an8raik iránt érzett ragaszkodásukat. Koszorú-negvátás eimén - vot tanáraik közü h 2tan hatak neg - 20 P-t adtak át :az hntézet igazgatójának, aki az átvett összeget az Ifj. Segéyegyet céjára fordíoti a. A 40 évve ezeőtt érettségizettek a tanévzáró Te Deum napjára, június 20-ára rendezik taákozójuka~.

12 :t. V. fiusági egyesüetek. Az intézetünkb2;n működő ifjúsági egyesü etek tevékenységérő aábbiakban számounk be: Mária.kongregáció. Vez.etője: Éő Pá r. kat. hittanár. A kong-regáció.. munka az idén is két csoportra tagozódott. A nagyobbak cso-. pcrtja 45 tagbó áott. KéthetEnként tartott gyűéseinken a szociáis. kérdéss e fogakoztunk. A kisebbek cs0portja 70 tagbó áott. Szin ~én kéthete.ként tartottuk a gyűéseke-t. Küömfée jeemneveő. kérdés ket tárgyatunk. Az idei év demekedö eseménye vot a der.. 8-i ünnepéyünk. Dr. Kosz.terszitz J ózs.ef,.a pesti Szt. Imre Koégium igazgatója feszentete a zászónkat és fevette a IV. oszt. kongregiinistákat. A zászóanyai tisztet dr. Sopronyi-Thurner Miháyné űmé-. tósága tötötte be. Déután pedig Haász Gyuhi dr. mesteri rendezéséb :n E~ínre adták a fiúk Radványi Kámán: Szívkiráy c. darabját. A tiszta jövedemet jótékony céra fordítottuk. Ige-n méy hatást vátott ki a fiúkb5,3 május között. r<e.:ndez ett ausztriai nagy kiránduásunk Mariaze, Hiefau, Gesause,. Adrnon t, Hast9.tt, Sazkanmergut után egy napot Sazburgban tötöttünk. Meg.néztük a város nev ezetességeit. Déután átmentünk Nénetországba és Berchtesgaden, Königs~x.~ és Reich 2nhaU érintéséve Ze am Seen keresztü.a Gross-Gockner uton csaknem 2 ezer- n magasra. emekedtünk öt méter magas hóhamok között. A kiránduás öt napjátan Ausztriának csaknem mínden termé.s.z.2ti szépségét attuk. A kongregáció ausztriai kiránduásán 29 kongregánista vett részt Éő Pá, Emm er József dr., Jarnesitz Henrik és Legény János tánárok vez.etése neuett. Evang. Diákszövetség. Működését ebben a tanévb3 Lomniczy Géza, intézetünk ev. hitoktatója iráyította, aki esősorba a mai zürzava'ros viág beső r.endezésé.n.ek irányait és ev;a~t k:eresztyé!n a.~t:on viágította meg. A gyűések táj"gyát ezenkívü bibiamagyarázatok és szavaatok akották. Ifjúsági enök: Breuer György VIII.. o. t., j gyzők: Hartma.nn Herbert VI. o. t. és Kova.szky János: V. o.., t., pénztárosi: Gruber Gyua VI. o. t. A. soi Deo Goria ref. diákszövetség. Református valású diákjaink -között a Soi Deo Goria diákszövetség két koégiuma működött. Mindkét koégium hetenként ;egyszer tartott összejövetet, aho 2. keresztyén éet harcairó, diákbűnökrő hangzottak e eőadások. Eőadásokat tartottak dr. Fónyad D. pesti ek. és dr. Soós G. min.. tisztv. A koégiuroot Maer K. ekipásztor irányítása m:eett Bene- dek Attia egy etemi hagató vezette. A koégiumok végzett munkákáj ukró egyszrs:r a gyüekezet színe eőt"t is. beszá o t ak. Berzsenyi önképzőkör. A Berzs enyi önképzőkö r szeptember h6. 26-án aakut meg dr Haász Gyu~ tanár enökete.ajatt. A vezetőtanár. indítványára a K6r szakosztáyokra oszott, mégpedig iro, danira, természettudomáyira és miívészetire. Az irodairnit dr. ~

13 Haász Gyua, a természettudományit Dér Zotán és a művészetit Janesitz.tenrik tanárok vezették... Az ii oda,mi szakosztáy mííködése. Váasztás foytán az ifjúsági enök: Nagy Frigyes VIi., aenök: Hentze, Erik VII., főtitkár: Zotán.Lá~zó VIII., főjegyző: Güch Lajos VII., főkönyvtáros: Kar"' sai Oó VII., főpénztáros: Kei István VII., háznagy: Dergán Aa dár VIII. oszt. ta nuó ett. A kör kéthetenkint tartotta üéseit, azonkivü 2 díszgyűést rendezett. A rendes gyűések tá'rgysorozatát stiustanumányok (a " közé-pkori magy c: ~r nyev, Pázmány Péter, Faudi Ferenc, Vörösmarty Miháy, Petőfi Sándor, Arany János, - Ady Endre, Babib Miháy, Kosztoányi Dez ső, Mécs Lászó nyevi sajátosságai), zeneszáino~, a kö: áta járatot,t foyóiratok (Napkeet, Pásztortűz) idöndnti isme-rtetése, yégü az egyes pontothoz fűződő, gyakra nag,ybn éénk viták tötötték ki.. _ Az egyes f':yüusekon ehangzott emékbeszédek a szónoki készség fejesztését céozták, enek tökéetesítésére nemes verse.y fejődött ki a tagok közt: A kör díszgyűés keretében ádoz.ott október G-án az, aradi vértanuknak, március 5-én a nagyar szabadságünnepnek. A kör a szokásos beépődíjas díszeőadását - a Mária Ko~JJ.~ grcgáció nagyszabású ünnepéye m.iat - az idén nem rendezte meg. E jó sikerüt ünnepéy tiszta jövede-mébő 55 P összegben ré:.;zesedet t a kö-r. A kör nájus hó 8-án tartotta záróüését, meyen meghatóar bucsuzott a VIII. osztáy tá,rsaitó. A feenieő ünnepség a "Baag már a vén diák..." akkordj~anva fejeződött be. Dr. Deutsch Dávid kapuvári ügyvéd, az intézet vot növendékének ádozakeszségébő a kör P-ve jutamazhatta az irodami és rajzpáyázat Dyerteseit. Az irodami téte vot: Akonyat a Fertőn. Cé: a stíuskészség benutatása. A ] ~ eérkeztt háron, jeigés páyázat közü az,,ahoy ' ett a győzte~. SzerzJje Csiznazja Lajos VIII. oszt. tan. vol A rajzi páyadíjat pedig Kunt Ernő V i. oszt. tanuó nyerte e Erdei p atak <;jmű aquar.:~jéve. JI. TennészPftudonánp szak osztáy. Váasztás foytán ifj úságt enök: Csizniazia Lajos V~., aenök Eimess János VII., há?.p. agy~ I3reuer György VIII., Jt.gy.L őc Meche Géza VII. és Taér József VI oszt. tanuók ettee. A sz::tkosztáy kéthetenkint ta;z-tott üésein arra önként váa~ozó tagok ern-d~~zc udojn~nyi feovasásokat tar t ottak. Tú n~.-.- )Óan.techni<ai éntát \ úaszottak (éghajó, repüőgép, gőzgép. ~uornohi, tiyíró. de<troncső, rádió, röntgenámpa),. dc \ro' k fizikai (időjárás. \:cw!(ii rr nn! á"sága), csiagászati (az ég~testck távo,ágának neghatározása, a viágegyetem szerke::ee) é~ meny!yiségtani (másodrendű feüetek) tárgyú feovasások is.. III. Művészeti szakosztáy. A kitűzött cé a képző müvészeti akotások behatóbb megismertetése vot. Tekintette arra, hogy a

14 5 _Inűakotások!ak ismertetése a fesöbb osztáyok heti egy órai rajzanitása keretében a müvészeteket szeretö növendékek tudásvágyát iem tudja kieégíteni, e szakosztáy müködése az esztétikai neveé..-, érdekében hasznosnak bizo\iyut. összejöyeteeket kéthetenkint tartottunk. Ezeken képeket vetitettünk, ameyeket íaj tanuók feovasása és a tanár magyarázó megjegyzé~c kísért. BEmutatásra kerütek a kasszikus kor szobrászat E'>s építészeti akotásai, Renbrandt és Ruhen.s festményei, a németafödi iskoa képei és a XIX. század naturaista és impresszionista akotásai.. A vezetőség nagy gondo fordított a könyvtár fejesztésére i~. A Inu. évben tejeren átrendezte a könyvtárat, új könyvjegyzéket és et á rt készít ett. A könyvtár tartahnaz szépirodahni (vers, regény, színmű). jrodaorn történeti, esztétikai, történet, födrajz, természetrajz) kénia, fizika szakokba, tartozó műveket, azonkívü exikono kat, idegennyevű (német, francia) szépirodami és tudományos könyyekrt, vt:gü foyóiratok évenk~nt bekötött számait. A könyvtár áománya 83 7 nü 052 pédányban.96 kötetben..értéke P. A foyó évben a kör könytárgyarapításra 3.56 P-t fordított. A kör vagyana P. Gyóni Géza szavaókör. Tagjai az V. osztáy tanuói, c~ja: a t a' goknak akam.a.t adni az eőadás, szavaás gyakorására, módot nyujtani arra, hogy a tanuó öm tevékenységhez szoktassa magát, megvetni az irodami önképzés. aapj ai.t. A tagok buzgaomma szogáták a kör cékitüzéseit: A váasztott tisztviseők (Horváth Gyua enök, Rónási József titkár, Ivánkay Kámán pénztáros) a tagokka együtt szívesen buzgókodta!]{ a sikeres mun.ka érdekében. A kör kéthetenként tartotta gyűéseit dr. Augusztinovicz Eemér tanár irányítása mektt. Főként kötemények eőadás;át müve. ték a tagok, de noveák és is.merette rj esztő feovasások is hangzottak e. Minden eő.cdást megbesz-éés és bíráat köv etett. Két ünnepé.y~se~b gyűést tartott a kör: Gyóni Géza-enékünnepéyt és farsang. deutan t.. A gyűések hanguatának fokozására sizogát.ar zeneértök áta. hegedűn vagy zongorán eőadott egy-két z enedar.ah is, vaamint Thir. ring Zotán több aka~omma nagyon sz.ívesen fog~dott cseójátéka. A Magyar Irodami Ritkaságok s:>roz ~,tában (szerkeszti Vajthó Lászó, kiadja.a, Kir Magy. Egyet. Nyomda, Budapest) a VI. osztáy tanuói dr. Augusztinovicz Eemér tanár vezetéss meett "Sopron a régi magyar irodaomban" cím.en kis gyüj teményt. adtak ki, am eyben városunk régi i:r.odami emékeit gyüjtötté~{ össze Dr. vitéz Házi-* Jenő városi főevétáros értékes támogatásáva és szívcs közremüködéséve. A kis kötet, am ey.atz ifjúság kutúraszer.etetérő és a 'a,gyomáinyok.megbecsüésérö tanuskodik, hozzáértök és a na.gyközön-. ség részérő egyaránt szíves fogadtatásra taát. Gyorsírókör. M. é. szeptember ha,vában aakut meg az intézet gyorsíróköre 77 tagga. Vezető tanárok: Székey András és Vas J e-

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI: A SOPRONI MAGY. KI'R.,,,, ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON. ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914. r. Adatok az intézet

Részletesebben

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881. A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á. 1881. Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd 2010.12.21. 9:06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben