29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány"

Átírás

1 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes fel ada tok végre - hajtásáról Oldal 9. Ára: 44, Ft I. rész HATÁROZATOK A Kormány határozatai A Kormány /006. (VI. 8.) Korm. határozata a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából eredõ egyes feladatok végrehajtásáról A Kor mány. egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té - ri u ma i nak fel so ro lá sá ról szóló 006. évi LV. tör vény (a továb biak ban: T.). () be kez dé sé ben fog lal tak kal összhangban a) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté - rium (a továb biak ban: ÖTM) fe je zet a T. ha tály ba lé pé sé - vel egy ide jû leg a Bel ügy mi nisz té ri um (a továb biak ban: BM) fejezet bázisán jön lét re, b) a Te rü let fej lesz tés (a továb biak ban: TF) fe je zet in - téz mé nyei és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak át adás-át - vé te le ezen Korm. ha tá ro zat sze rint, a 49/000. (XII. 4.) Korm. ren de let 7. (0) be kez dé sé ben és a /A. -ában fog lal tak kal össz hang ban a jú ni us 0-i for du ló nap pal el ké - szí tett leg alább fõ köny vi ki vo nat tal és kö te le zett ség vál - la lá sok tel jes lis tá já val alá tá masz tott fél éves költ ség ve - té si be szá mo ló alap ján át adás-át vé te li jegy zõ könyv vel ke - rül nek át adás ra. A meg szû nõ in téz mény nél az éves költ - ség ve té si be szá mo ló val azo nos adat tar ta lom mal, lel tár ral és záró fõ köny vi ki vo nat tal alá tá masz tott be szá mo ló szük - sé ges az át adás-át vé tel hez. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za - tok ese té ben az át adás hoz kö zöl ni kell mind azon in for má - ci ó kat, ame lyek az éves költ ség ve té si be szá mo ló ki egé szí - tõ mel lék le te i nek el ké szí té sé hez szük sé ge sek, c) a TF fe je zet in téz mé nyi elõ irány za tai az ÖTM fe je - zet ben ál lam ház tar tá si azo no sít ón ként, ön ál ló cím ként, il - let ve al cím ként ke rül nek át vé tel re. Az Or szá gos Te rü let -

2 60 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. fej lesz té si Hi va tal, Ma gyar Tu risz ti kai Hi va tal és az Or - szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal meg szün te té sé re az ÖTM mint fe je zet gaz da in téz ke dik; Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter Országos Területfejlesztési Hivatal elnöke mint a Területfejlesztés fejezet felügyeleti szerv elnöke Határidõ: az elõirányzatok átrendezésénél 006. jú nius 0. az átadás-átvételi jegyzõkönyveknél a 006. június 0-i fordulónapot követõ 60 nap a c) pont ese té ben 006. szep tem ber 0.. egyet ért az zal, hogy a T.. () be kez dé sé ben fog - lal tak kal össz hang ban a) az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um (a továb - biak ban: IRM) mint jog utód fe je zet a T. ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak - ban: IM) mint át ve võ fejezet bázisán jön lét re, b) az ÖTM fe je zet tõl át ke rü lõ in téz mé nyek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ezen Korm. ha tá ro zat alap ján a 49/000. (XII. 4.) Korm. ren de let 7. (0) be kez dé sé - ben és a /A. -ában fog lal tak kal össz hang ban a jú ni us 0-i for du ló nap pal el ké szí tett fõ köny vi ki vo nat tal és kö - te le zett ség vál la lá sok tel jes lis tá já val alá tá masz tott fél - éves költ ség ve té si be szá mo ló alap ján át adás-át vé te li jegy - zõ könyv vel ke rül nek át adás ra. A meg szû nõ in téz mény nél az éves költ ség ve té si be szá mo ló val azo nos adat tar ta lom - mal, lel tár ral és záró fõ köny vi ki vo nat tal alá tá masz tott be - szá mo ló szük sé ges az át adás-át vé tel hez. A fe je ze ti ke ze lé - sû elõ irány za tok ese té ben az át adás hoz kö zöl ni kell mind - azon in for má ci ó kat, ame lyek az éves költ ség ve té si be szá - mo ló ki egé szí tõ mel lék le te i nek el ké szí té sé hez szüksé - gesek, c) az ÖTM fe je zet igaz ga tá si szer ve i nek fel adat vál to - zá sá hoz kap cso ló dó elõ irány zat-át adá sok kü lön meg ál la - po dás alap ján ke rül nek ren de zés re. A meg ál la po dás ban rög zí te ni kell a BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gat lan ál lo mány, va la mint költ - ség ve té si tá mo ga tá sá nak IRM és ÖTM kö zöt ti meg osz tá - sát, amely év kö zi elõ irány zat-át adás sal ke rül ren de zés re; Felelõs: igazságügyi és rendészeti miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter Határidõ: az elõirányzatok átrendezésénél 006. június 0. az átadás-átvételi jegyzõkönyveknél a 006. június 0-i fordulónapot követõ 60 nap. egyet ért az zal, hogy a T.. () be kez dé sé ben fog - lal tak kal össz hang ban a) az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um (a továb - biak ban: IHM) 006. jú ni us 0-i for du ló nap pal össze vo - nás ra ke rül a jog utód Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té - ri um mal (a továb biak ban: GKM), b) az IHM mint jog elõd fe je zet igaz ga tá sa, in téz mé nyei és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai ezen Korm. ha tá ro zat alap ján a 49/000. (XII. 4.) Korm. ren de let 7. (0) be kez dé sé ben és a /A. -ában fog lal tak kal össz - hang ban a jú ni us 0-i for du ló nap pal el ké szí tett fõ köny vi ki vo nat tal és kö te le zett ség vál la lá sok tel jes lis tá já val alá tá - masz tott fél éves költ ség ve té si be szá mo ló alap ján át - adás-át vé te li jegy zõ könyv vel ke rül nek át adás ra. A meg - szû nõ in téz mény nél az éves költ ség ve té si be szá mo ló val azo nos adat tar ta lom mal, lel tár ral és záró fõ köny vi ki vo - nat tal alá tá masz tott be szá mo ló szük sé ges az át adás-át vé - tel hez. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben az át - adás hoz közölni kell mindazon információkat, amelyek az éves költségvetési beoló kiegészítõ mellékleteinek elkészítéséhez szük sé ge sek, c) a GKM-tõl a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada tok év kö zi elõ irány zat-mó do sí tás sal át ren de zés re ke rül nek a Mi nisz ter el nö ki Hivatalhoz; Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter Határidõ: az elõirányzatok átrendezésénél 006. június 0. az átadás-átvételi jegyzõkönyveknél a 006. június 0-i fordulónapot követõ 60 nap a c) pont esetében a miniszterek megállapodása alapján 4. egyet ért az zal, hogy a T.. () be kez dé sé ben fog - lal tak kal össz hang ban a) az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb biak - ban: OKM) mint az Ok ta tá si Mi nisz té ri um (a továb biak - ban: OM) és a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma (a továb biak ban: NKÖM) fe je ze tek jog utód ja az OM mint át ve võ fejezet bázisán jön lét re, b) a NKÖM mint jog elõd fe je zet igaz ga tá sa amely ma gá ban fog lal ja a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó Nem ze ti Film iro da köz pon ti költ ség ve té si szer vet, in téz mé nyei és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai ezen Korm. ha tá ro zat alap - ján a 49/000. (XII. 4.) Korm. ren de let 7. (0) be kez - dé sé ben és a /A. -ában fog lal tak kal össz hang ban a jú - ni us 0-i for du ló nap pal el ké szí tett fõ köny vi ki vo nat tal és kö te le zett ség vál la lá sok tel jes lis tá já val alá tá masz tott fél éves költ ség ve té si be szá mo ló alap ján át adás-át vé te li jegy zõ könyv vel ke rül nek át adás ra. A meg szû nõ in téz - mény nél az éves költ ség ve té si be szá mo ló val azo nos adat - tar ta lom mal, lel tár ral és záró fõ köny vi ki vo nat tal alá tá - masz tott be szá mo ló szük sé ges az át adás-át vé tel hez. A fe - je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben az át adás hoz kö zöl - ni kell mind azon in for má ci ó kat, ame lyek az éves költ ség - ve té si be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le te i nek el ké szí té sé hez szük sé ge sek; Felelõs: oktatási és kulturális miniszter Ha tár idõ: az elõ irány za tok át ren de zé sé nél 006. jú ni us 0. az át adás-át vé te li jegy zõ köny vek nél a 006. jú ni us 0-i for du ló na pot kö ve tõ 60 nap

3 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 6 5. egyet ért az zal, hogy a T.. () be kez dé sé ben fog - lal tak kal össz hang ban a) a Kül ügy mi nisz té ri um (a továb biak ban: KüM) mint jog elõd fe je zet tõl a Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la in téz - mény, a Ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si és kul tu rá lis prog - ram jai tá mo ga tá sa, a Kedvezménytör vény alap ján járó ok - ta tá si-ne ve lé si tá mo ga tás és csán gó ma gya rok tá mo ga tá sa, a Ha tá ron túli ma gya rok szü lõ föld prog ram jai fe je ze ti ke - ze lé sû elõ irány za tok, va la mint a Szü lõ föld Alap tá mo ga tá - sa ezen Korm. ha tá ro zat alap ján a 49/000. (XII. 4.) Korm. ren de let 7. (0) be kez dé sé ben és a /A. -ában fog lal tak kal össz hang ban a jú ni us 0-i for du ló nap pal el ké - szí tett fõ köny vi ki vo nat tal és kö te le zett ség vál la lá sok tel - jes lis tá já val alá tá masz tott fél éves költ ség ve té si be szá - mo ló alap ján át adás-át vé te li jegy zõ könyv vel ke rül nek át - adás ra a Mi nisz ter el nök ség mint jog utód fe je zet hez. A meg szû nõ in téz mény nél az éves költ ség ve té si be szá mo ló - val azo nos adat tar ta lom mal, lel tár ral és záró fõ köny vi ki - vo nat tal alá tá masz tott be szá mo ló szük sé ges az át adás-át - vé tel hez. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal tól az EU uta zá si költ - ség té rí té sek elõ irány zat ere de ti és ak tu á lis elõ irány zat tal, va la mint tel je sí té si for ga lom mal és kö te le zett ségvál la lás - sal együtt a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet hez ke rül. A fe je - ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben az át adás hoz kö zöl ni kell mind azon in for má ci ó kat, ame lyek az éves költ ség ve - té si be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le te i nek elkészítéséhez szük sé ge sek, b) az eu ró pai uni ós fel ada tok kal össze füg gés ben a Mi - nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tá sa és a Köz pon ti Szol gál ta - tá si Fõ igaz ga tó ság rész le ges fel ada tai mi nisz té ri u mok köz ti meg ál la po dás alap ján ke rül nek át adás ra a KüM-höz; Felelõs: külügyminiszter Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter Határidõ: az elõirányzatok átrendezésénél 006. június 0. az átadás-átvételi jegyzõkönyveknél a 006. június 0-i fordulónapot követõ 60 nap 6. tu do má sul ve szi, hogy a) az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um tól át ke rü lõ Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá ga (a továb - biak ban: OMAI) ezen Korm. ha tá ro zat alap ján a 49/000. (XII. 4.) Korm. ren de let 7. (0) be kez dé sé - ben és a /A. -ában fog lal tak kal össz hang ban, jú ni us 0-i for du ló nap pal el ké szí tett fõ köny vi ki vo nat tal és a kö te le zett ség vál la lá sok tel jes lis tá já val alá tá masz tott fél - éves költ ség ve té si be szá mo ló alap ján át adás-át vé te li jegy - zõ könyv vel ke rül át adás ra a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi - nisz té ri um hoz, b) a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá - sá ról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról szóló 07/006. (VI. 5.) Korm. ha tá ro zat. c) pont já ban fog lal tak az OMAI vo nat - ko zá sá ban ha tá lyu kat vesz tik; Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter oktatási és kulturális miniszter Határidõ: az elõirányzatok átrendezésénél 006. június 0. az átadás-átvételi jegyzõkönyvnél a 006. június 0-i fordulónapot követõ 60 nap 7. tu do má sul ve szi, hogy a XIX. EU in teg rá ci ós fe je zet ön ál ló fe je zet ma rad, és fel ké ri a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy az eh hez szük sé ges jogszabály - módosításokat ké szít se el; Felelõs: Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter Határidõ: 006. július a T.. -ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján jó vá - hagy ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság 006. évi költ ség ve té - sé rõl szóló 005. évi CLIII. tör vény. szá mú mel lék le te az e ha tá ro zat. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do - sul jon; Felelõs: pénzügyminiszter Magyar Államkincstár elnöke Határidõ: 006. június egyet ért az zal, hogy a jog utód mi nisz ter el té rõ ren - del ke zé se hi á nyá ban ezen kor mány ha tá ro zat ha tály ba lé - pé sé tõl 006. jú ni us 0-ig (a továb biak ban: átmeneti idõszak) a) az át adó fe je ze tek hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ - irány za tok ter hé re új kö te le zett ség vál la lás, il let ve 0,0 mil lió fo rint fe let ti, meg lé võ kö te le zett ség vál la lá son ala pu ló (pénz ügyi, elõ irány za ti) tel je sí tés csak az át ve võ mi nisz ter jó vá ha gyá sá val tör tén het. A 0,0 mil lió fo rint alat ti, meg lé võ kö te le zett ség vál la lá son ala pu ló (pénz ügyi, elõ irány za ti) tel je sí tés a T. ha tály ba lé pé sét megelõzõen hatályban lévõ eljárásrendekben foglaltak szerint tör té nik, b) az át adó fe je ze tek igaz ga tá sa és in téz mé nyei ese té - ben az a) pont ban fog lal tak az irány adók az zal, hogy a jú - ni us havi bé rek összeg ha tár tól füg get le nül az át ve võ mi nisz ter jó vá ha gyá sa nél kül tel je sít he tõ ek, c) az Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ irány zat te kin te té ben kö te le zett ség vál la lás ra az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz - té si miniszter jogosult; Felelõs: érintett miniszterek Határidõ: az átmeneti idõszak végéig, de legfeljebb az átvevõ miniszter eltérõ intézkedéséig 0. fel ha tal maz za a Ma gyar Ál lam kincs tárt (a továb - biak ban: MÁK) a 8. pont ban sze rep lõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, költ ség ve té si szer vek ese té ben a jog elõd fe je ze tek jú ni us 0-át 5 nap pal meg elõ zõ adat szol gál ta tá sa alap ján az elõ irány zat-át adás idõ pont já ig vég re haj tott év kö zi elõ irány zat-mó do sí tá sok, tel je sí té si ada tok, kö te le - zett ség vál la lá sok és a kap cso ló dó elõ irány zat-ma rad vá - nyok át ve ze té sé re;

4 6 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. Felelõs: Magyar Államkincstár elnöke Határidõ: az adatszolgáltatását követõen, 006. június 0-i fordulónappal. fel ha tal maz za a MÁK-ot, hogy az ere de ti elõ irány - zat tal nem ren del ke zõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat érin tõ en az elõ irány zat-át adás idõ pont já ig vég re haj tott év - kö zi elõ irány zat-mó do sí tá so kat, tel je sí té si ada to kat, kö te - le zett ség vál la lá so kat és a kap cso ló dó elõ irány zat-ma rad - vá nyo kat ezen ha tá ro zat. szá mú mel lék le te alap ján át - ve zes se; Felelõs: Magyar Államkincstár elnöke Határidõ: 006. június 0.. elõ ír ja, hogy az át me ne ti idõ szak alatt a jog elõd mi - nisz té ri u mok gon dos kod ja nak a MÁK-nál és a fõ köny vi nyil ván tar tás ban a) az elõ zõ évek ben ke let ke zett (kö te le zett ség vál la lás - sal ter helt) elõ irány zat-ma rad vá nyok elõirányzatosítá - sáról, b) a több let be vé tel lel össze füg gõ és a ki emelt elõ irány - za tok kö zött szük sé ges elõ irány zat-mó do sí tá sok vég re haj - tá sá ról, c) a jú ni us havi bé rek tel je sí té sé vel össze füg gés ben ke - let ke zõ át fu tó ki adá sok ki vé te lé vel a füg gõ, át fu tó, ki - egyen lí tõ ki adá sok és be vé te lek ren de zé sé rõl, va la mint d) az azo no sí tat lan ki adá sok és be vé te lek meg fe le lõ in - téz mé nyi, il let ve fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ra és azon be lül ki emelt elõ irány zat ra tör té nõ azo no sí tá sá ról, e) fe je ze ti ma rad vány la egyen le gé nek be fi ze té sé - rõl a köz pon ti költ ség ve tés be; Felelõs: érintett miniszterek Határidõ: azonnal. elõ ír ja, hogy a jog utód mi nisz té ri u mok intézked - jenek a) a jog elõd fe je zet hez tar to zó in téz mé nye ket és fe je ze - ti ke ze lé sû elõ irány za to kat érin tõ en a törzs köny vi nyil ván - tar tás ban tör té nõ mó do sí tá sok alap ját je len tõ do ku men tu - mok össze ál lí tá sá ról és adatainak módosításáról, valamint b) a jog elõd mi nisz té ri u mok va gyon ke ze lõi fel ügye le te alá tar to zó ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok, va la mint tu laj - do no si ré sze se dés for má já ban az ér de kelt sé gi kö ré be tar - to zó gaz dál ko dó szervezetek felügyeletének rendezésérõl; Felelõs: érintett miniszterek Határidõ: 006. július. 4. elõ ír ja, hogy az ÖTM mint jog elõd in téz ked jék az át adás ra ke rü lõ in té ze tek, in téz mé nyek, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok törzs köny vi nyil ván tar tás ba vételérõl. Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter igazságügyi és rendészeti miniszter Határidõ: 006. június 0. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök

5 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 6. ú melléklet a /006. (VI. 8.) Korm. határozathoz el irányzat neve I. F E J E Z E T 006. évi el irányzat I. ORSZÁGGY LÉS 4 Országgy lés Hivatala Országgy lés hivatali szervei Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezelés el irányzatok eparlament Intézményi beruházási kiadások 6 Képvisel testület váltásával kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 8 68,4 4,0 945,6,6 79,4 99,5,4,4 6,7 0,0 4,0 00,0 0, 89, 95,0 60,5 8,0 50,0, ,0 69,0 00,0 0,0-4. cím összesen: 8 46,0 5,0 8 08,0 5 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti államháztartási tartalék 5,0 864,0 449,9 47,0 45, 9,0 0,0 6,7 6,7 5. cím összesen: 085,7 864,0,7 6 7 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása Pártok támogatása 0,0

6 64 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. el irányzat neve I. F E J E Z E T 006. évi el irányzat Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása Magyar Szocialista Párt FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség SzDSz - A magyar liberális párt 4 Magyar Demokrata Fórum Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása Munkáspárt Magyar Igazság és Élet Pártja 7 Centrum Párt Pártalapítványok támogatása Táncsics Mihály Alapítvány Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Antall József Alapítvány 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjeszt, Kutatási és Oktatási Szabadelv Alapítvány 5 Tartalék Magyar Rádió támogatása 6-8. cím összesen: Magyar Rádió Rt. m sorterjesztési költségeire Magyar Rádió m vészeti együtteseinek támogatására Magyar Televízió támogatása Magyar Televízió Rt. m sorterjesztési költségeire Duna Televízió támogatása Duna Televízió Rt. m sorterjesztési költségeire Média közalapítványok támogatása Magyar Televízió Közalapítvány támogatása Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása Közszolgálati feladatokra A határon túli magyar sajtó hírellátására A 006. évi országgy lési képvisel i és önkormányzati választási id szakokban történ tájékoztatási többletfeladatokra Üzemben tartási díj pótlása 0-5. cím összesen: Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása Bolgár Országos Önkormányzat Görög Országos Önkormányzat Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 6 Országos Cigány Önkormányzat 7 Lengyel Országos Önkormányzat 8 Örmény Országos Önkormányzat 9 Szlovák Országos Önkormányzat 0 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat Szerb Országos Önkormányzat Ruszin Országos Önkormányzat Ukrán Országos Önkormányzat 969, 87,4 8,0 84, 9,8 87,0 69,4 46,4 40, 8,8 09,9,4 79,7 5 4,5 700,0 6 99, 4,6 4 95,4 00,0 50,0 6, , , 6,0 5,0 88,6 7,9 50,7 5,6 5,0 5,0 89,4 9,9 47,6 8,6 8,6

7 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 65 el irányzat neve I. F E J E Z E T 006. évi el irányzat 7 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7 Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 9 Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 0 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 6-7. cím összesen: 5,0,0 45,0 70,0 6,5 70,0 4,0 88,8 6, 7,0 6,0 94,4 I. fejezet összesen: 7 07,0 7,0 8 04,7 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal Köztársasági Elnöki Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezelés el irányzatok Célel irányzatok Állami kitüntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Államf i Protokoll kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Fejezeti államháztartási tartalék 947,6 47,0 40,7 64, 08,6,0 4,0 8, 9,4 0,8 4,9 0,4 4,0 6,0 80,4 47,9 47,9

8 66 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. II. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat II. fejezet összesen: 598,0 598,0 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 4 Alkotmánybíróság Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti államháztartási tartalék 47,,5 85,9 76,4 57,8 7,5 7,0,0 44, 44, III. fejezet összesen: 480, 9,0 47, IV. ORSZÁGGY LÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgy lési Biztos Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Fejezeti államháztartási tartalék 4,8 764,5 4, 09, 6,9 8,5 8,5 IV. fejezet összesen: 8, 8, V. ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK Állami Számvev szék Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti kezelés el irányzatok 4 Fejezeti államháztartási tartalék 7 59,6 8, , 44,0,,0,6,8 60,0 60,0 V. fejezet összesen: 7 79,6 0, ,6 VI. BÍRÓSÁGOK 5 Bíróságok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások 44 4,6 6,4 7 5,0, ,4 60 0,8

9 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 67 VI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Fejezeti kezelés el irányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 4 Kormányzati beruházás PTK. alapján történ kártérítés PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok 4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további meger sítése témakörben (CRIS 00/ program) Átmeneti támogatással megvalósuló programok Bírósági Oktatási Központ felszerelése Intézményi beruházási kiadások 5 Fejezeti államháztartási tartalék 48,5 4, 9,5 000,0 000,0 9,0 9,0 6, 6, 6, 6,,, 90, 90, VI. fejezet összesen: 69 79, 5 65, 64 4,0 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Fejezeti kezelés el irányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 4 Kormányzati beruházás EU tagságból ered feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 8 68, ,0 85,4 5,0 076, 00,0 44,0 6,0 80,0,0,0 6,5 50,5 6,0 7 66,0 80,0 4,0

10 68 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. VIII. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 4 Fejezeti államháztartási tartalék 0,0 870,7 870,7 VIII. fejezet összesen: 9 49,7,0 8 96,7 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Normatív hozzájárulások 9 Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei 4 Gyermekek napközbeni ellátása 5 Óvodai nevelés 6 Iskolai oktatás 7 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 8 Alapfokú m vészetoktatás 9 Kollégiumok közoktatási feladatai 0 Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg juttatások, szolgáltatások Központosított el irányzatok Lakossági közm fejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 4 Határátkel helyek fenntartásának támogatása 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 7 Kiegészít támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 8 Könyvtári és közm vel dési érdekeltségnövel támogatás 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 0 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása "ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 4 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 5 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 6 A 005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beítással érintett önkormányzatok támogatása 7 Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 8 A múzeumok szakmai támogatása 9 Az ECDL ítógép-kezel i vizsga díjának visszatérítése 0 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 4 947,8 405,8 8 00,5 50,4 8,9 6 55, ,9 6, 5,0 498, , 5 4,8 6, 000, ,0 50,0 85,0 66, 70,0 00,0 500,0 00,0 90,0 750,0 00,0 500,0 00,0 500, , ,0 00,0 60, , ,0 00,0

11 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 69 IX. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 4 Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok kiegészít támogatása 5 Sportpályák felújításának támogatása 6 Kistelepülések életment készülékkel való ellátásának támogatása 7 A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása 8 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok A helyi önkormányzatok m köd képességének meg rzését szolgáló kiegészít támogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév helyi önkormányzatok támogatása Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása A m ködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása A helyi önkormányzatok színházi támogatása K színházak m ködtetési hozzájárulása Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 5 A többcélú kistérségi társulások támogatása zett és céltámogatások A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzet kistérségek felzárkóztatásának támogatása 78,0 55,0 500,0 00,0 400, ,0 000,0 00,0 00, ,7 87, 94,0 8,5 500,0 4, ,7 5 0,0, , , ,0 40, , ,0 IX. fejezet összesen: ,7 X. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Kölcsönök Központi Szolgáltatási F igazgatóság 798,7 86, 540,0,5 5,0 4,7,0 85, 5 55,8 4 7,9

12 70 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. X. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Magyar Közigazgatási Intézet Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Határon Túli Magyarok Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Távközlési Szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti kezelés el irányzatok Célel irányzatok Központilag kezelt fejezeti feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 4 Társadalompolitikai kutatások támogatása 9,4 88,5 64,6 0,7 50,0 88,8,0 77, 5,5 48,4,,7 64, 4 948, , 5 068,5 4,4 84,0 8,5 86, 0,0 499, 6, 75,7 44,8 5, 0,0 0,0 60,0 99,0, ,0 4,0 0,0 409, 80, 9 65,9 566,8 486,9 400,0 40,0

13 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 7 X. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 9 Közigazgatási rendszer korszer sítése Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 0 Állami vezet kkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Nemzetközi tagdíjak 4 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek Intézményi beruházási kiadások 6 EU integrációs képzés Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 7,0,0,0 80,0 40,0 0,0 80,0 0,0 6,0 704,0 0,0,0 7,0,0 4,0 8,0 6,9 70,0 0,0 600,0 400,0 00,0 700,0 6,0,0 0,0 80,0 860,0 70,0 40,0 00,0 6,9 090,0 000,0 8,0

14 7 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. X. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Europe Direct Magyarország 6 Lakossági EU tájékoztatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 6 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások 6 Európa Terv projektjeinek megvalósítása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 8 Bolyai M hely Közhasznú Alapítvány támogatása 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Határon túli magyarok szül föld programjai 7,0 6,0,5 9,5 50,0 45,0 69,0 400,0 00,0 5,0 5,0 45, 7,0 0,0,0,0 0,0 069,0 9,0 5,0,0 8,8 09, 46, 7,0 00,0 588,0 65, 7,0 0,0 05,0 475, 090,0

15 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 7 X. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 6 Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék Fejezeti államháztartási tartalék 04,9 4, 4, 59,6 59,6-7. cím összesen: 67 5, , ,4 0 Kormányzati Ellen rzési Hivatal Kormányzati Ellen rzési Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Felújítás Fejezeti államháztartási tartalék 406,4,0 887,8 87,9,4, 4,5 4,5 0. cím összesen: 45,9,0 449,9 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 5 Lakástámogatás Kölcsönök Információs Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 5 Lakástámogatás Kölcsönök Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások 5 7,5 657,6 945,4,7 59,0,9 7,5 0,0 94,4 07,8 707,4 8,7 5,7 0,0,6,8 8 84,4 64, 95, 4,9 906, 5,4 0,0 50,0,8 47,6 8 0, 7 795, ,0

16 74 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. X. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Felújítás 5 Lakástámogatás Kölcsönök 5 Fejezeti államháztartási tartalék 54,0 0,9,0,0 9, 9,. cím összesen: 5 08,8 96,8 4 9,0 Alapok támogatása Szül föld Alap támogatása Adomány-kiegészítés SzJA %-a 500,0 08,. cím összesen: 608, 0 Tartalékok Költségvetés általános tartaléka Céltartalékok Különféle személyi kifizetések 7 890, ,0 X. fejezet összesen: 47, ,8 8 08, XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása Belügyminisztérium központi igazgatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök Magyar Turisztikai Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Területi F építészi Irodák Személyi juttatások 86,4 767,4 587, 6,6 00,4 96, 76,9 0,9 6,4 0,9 4,0 67,6 5,6 8,9 0,8 89,5 0,0,5 4 4,5 474, 46,9 5,

17 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 75 XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások F városi és megyei közigazgatási hivatalok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Területpolitikai Kormányzati Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Duna Palota és Kiadó Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Nemzeti Sporthivatal intézményei Nemzeti Sporthivatal igazgatása 57,6 84,4,6 4,4 9,9 8, 00,6 58, ,5 7,5 854,0 5,6 5, 0, 604,5 79,0 90,0, 5 76, 80,8 588,5 5,0 695,8 04, 4,5, 4,8 7,9 0, 8,5 75,7 08, 60, 7,0 904,7 7 98,6 875,6 9 57,4 547,7 757,9

18 76 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Testnevelési és Sportmúzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások 4 Nemzeti Sportközpontok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti kezelés el irányzatok Célel irányzatok Területrendezés Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok közötti id szak stratégiai tervezési és elemzési feladatai Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 4 Lakás- és építésügy Építésügyi célel irányzatok 5 Lakbértámogatás 6 Azbesztcementb l épült házak szakért i vizsgálata 45,8 40, 6,0 0,0,4 7,4 9,9 5,0 475,6 58, 458,9 8,0 0,0 44,6 076,9 4,8 65, 5,0,6 0, 79,4 80,6 40,0 0,0 0, 5,6,0 5,0 600,0 0,0 7,7 5,6 4,5 07,9 00,0 5,8 7,6

19 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 77 XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 7 Cigányság lakáskörülményeinek javítása 5 Turisztikai célel irányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Országos jelent ség területfejlesztési programok Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex területfejlesztése Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 5 térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) 6 infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repül terek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, ítástechnikai fejlesztések, termel üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 7,6 00,0 60,0 0,0 97,0 5 00,0 7 07,4 7,0, 75,0 4,0 49,7 69,0 5,0 4,5 07,0 0,0 7,8,0 8,0 80,0,, 0,0 40,0 00,0 544,4 600,0 69,0 64, 00,0,5

20 78 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 7 kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segít kormányzati program Terület- és régiófejlesztési célel irányzat Központi fejlesztési feladatok Decentralizált területfejlesztési programok Decentralizált szakmai fejlesztési programok Idegenforgalmi fejlesztések 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások Autópályaépítést segít közmunkaprogram Nemzeti parkok közmunkaprogram 4 Köztisztvisel k és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 5 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése 7 Kerékpárutak fejlesztése 8 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése Személyi juttatások 7,0 0,5 48, 74,0 797, 45,0 875,0 7 55,0 00,0 00,0 00,0 80,0 05,0 74,0 6,0 90,0 90,0 8,0 68,6 6, 8 400,0 600,0 80,0 05,0 74,0 6,0 90,0 90,0 760,0

21 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 79 XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Munkaadókat terhel járulékok 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik m ködési kiadásai Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik m ködési kiadásai Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 4 Egyéb területfejlesztési intézmények m ködési kiadásai 5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása Információs szolgáltatások m ködtetése 0 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok Határon átnyúló CBC (HU 0XX) 6 Gazdasági és társadalmi kohézió er sítése (HU 0XX) 7 Gazdasági és társadalmi kohézió er sítése (HU 0XX),6 0,0 59,4 50,0 6,7 840,0 80,0 40,0 50,7,0 6,6 5,0 487, 47, 665,8 00,0 66,4 998,6 594, 605,7 9,6 570, 50,0 6,7 840,0 80,0 40,0 55,7 4,6 00,0 555, 6,0

22 80 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 9 INTERREG III. HU 0XX F építészi tervtanácsok m ködtetése 4 Nemzetközi tagdíjak 0 Ágazati célfeladatok Gépjárm -korszer sítési program Intézményi beruházási kiadások T zvédelmi bírság és a biztosítók t zvédelmi hozzájárulása 4 IDEA program támogatása 7 Önkéntes t zoltó egyesületek támogatása 5 Köztisztvisel i továbbképzési rendszer és közigazgatási vezet képzés m ködési feltételei Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 6 Közép és Kelet Európai Választási Szakért k Egyesületének (ACEEEO) támogatása 8 A hét önkormányzati érdekszövetség m ködésének támogatása Társadalmi önszervez dések támogatása Társadalmi szervezetek és segít k támogatása Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 00, 546,0 7 0,0 7, 97,7 9,9 0,0 45,5 0,0 60,7 5,0 0,0 0,0 70,0 0,0,0,0 57,6 4, 4 50,0 8, 9,8 60,7 96,8 0,0 45,5 0,0 5,0 0,0 00,0,0,0 57,6 0,0

23 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 8 XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Köztestületi t zoltóságok normatív támogatása "Segítsünk az árvízkárosultakon!" 5 Országgy lési képvisel -választás kampányának támogatása 6 Sporttevékenység támogatása Utánpótlás-nevelési feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Iskolai-, diák és fels oktatási sport támogatása Szabadid sport támogatása 4 Versenysport támogatása 5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése Személyi juttatások 7 Szakképzés támogatása 8 nemzetközi sportesemények támogatása 9 Nemzeti Sporttanács támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 0,0,0,0 00,0 58,8 8,5, 79,4,0 409,0 4,0 450,0 5,8 006,0 80,0 05,0 040,0,5 0,0 50,7,5 0,8,0,0 00,0 800,0 409,0 584,0 4,8 85,0 7,5 0,0 50,7,0

24 8 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 0 Sporttudományi feladatok Nemzeti Sportinformációs Rendszer Magyar Olimpiai Bizottság m ködési támogatása Magyar Paralimpiai Bizottság m ködési támogatása 4 Nemzeti Sportszövetség m ködési támogatása 5 Nemzeti Szabadid sport Szövetség m ködési támogatása 6 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége m ködési támogatása 7 Sportegyesületek Országos Szövetsége m ködési támogatása 8 Mez Ferenc Sportközalapítvány m ködési támogatása 9 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány m ködési támogatása 0 Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása Gerevich Aladár - sportösztöndíj Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadid sport- és diáksport programok támogatása) 7 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése 8,7 0,0 80,0 7,0 9,0 7,5 4,0 4,0,0 5,0 45,0 0,0 56,0 40,0 79,0 8,0 8,0 0,0 80,0 7,0 9,0 7,5 4,0 4,0,0 5,0 45,0 0,0 56,0 40,0 99,0

25 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 8 XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 4 Magyar Sport Háza program 5 Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése 6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lév kormányzati feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 7. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program 8 0-es labdarúgó EB pályázat 9 Sportvállalkozások támogatási programja 8 hazai rendezés, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása biztonsági kockázatú sportesemények támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok hazai rendezés sportesemények támogatása 69, 4,0 4,0 60,0 47,0,0 8,0,0 60,0,0, 0,7 66, 60,0,0 59,0 70,0 0,0 00,0 65,0 0,0 400,0 47,0,0 50,0 0,0 69, 078,0 40,0 6,0 79, 6,0 70,0 85,0 400,0

26 84 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. XI. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 9 Fogyatékosok esélyegyenl ségének javítása Fejezeti tartalék Fejezeti államháztartási tartalék Fejezeti általános tartalék 80,0 0,0 40,0 0,0 8 65, 8 65, 90,9 90,9 -. cím összesen: 08,5 6 86, ,5 4 5 Lakástámogatások Egyéb lakástámogatások Központosított bevételek Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 6 000,0 00, cím összesen: 6 000,0 00,0 XI. fejezet összesen: 7 08,5 7 06, ,5 XII. FÖLDM VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 5 Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások Szakigazgatási intézmények Mez gazdasági Szakigazgatási Intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 7 Nemzeti Földalapkezel Szervezet Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök 07,0 97,7 689,4 5, ,4 4 45, 6 70, 579,0 49,6 60, 94, 9,5 60, 4 64,4 0,0 5,0 5, 0 75,5 4,5 000,0 00,0 4 44, , 988, 4 84,

27 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 85 XII. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Kölcsönök Mez gazdasági min sítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Mez gazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Közm vel dési intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Agrárkutató intézetek Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Fejezeti kezelés el irányzatok Beruházás Intézmények központi beruházásai 4 Kormányzati beruházás Egyéb fejezeti kezelés el irányzatok Agrárkutatás, tanüzemek, fels oktatás támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 0 956,6 66,0 6 45,0 5,0 080, 76, 888, 4 59,4 49,5 07,0 500,0 580, 587, 9,0 54, 8,9 49,0,,8 56,8 77,9 94, 96, 0,0 0,9 90,6 9 58,0 60,5 00,0 690,7 0, 857, 00,0 50,6 54,0 8, 4 47,4 479,7 58,9 0,0 785,0

28 86 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. XII. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 9 Vízügyi feladatok támogatása 0 Parlagf elleni védekezés támogatása Parlagf elleni közérdek védekezés végrehajtásának támogatása A "Parlagf -mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 5 Központosított bevételekb l finanszírozott intézményi feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások 7 Igyál tejet program 9 Állati hulladék megsemmisítése 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Kincstári szolgáltatási díjak Bormarketing és min ség-ellen rzés 4 Fejezeti kezelés szakmai el irányzatok 6 Méhészeti Nemzeti Program 67,0 5,5 96, 450,0 00,0 500,0 584, 45,4 4,6 540,0 0,8, 548,0 00,0 478,0 46, 5,0 00,0 500,0 500,0 96, 450,0 00,0 500,0 584, 080,0 4 7,0 478,0 46, 5,0 00,0 477,4

29 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 87 XII. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 5 Nemzeti támogatások Központosított bevételb l m köd támogatások Erdészeti feladatok Term földvédelem támogatása 7 Állattenyésztési feladatok 8 Halgazdálkodás támogatása 9 Vadgazdálkodás támogatása 0 Nemzeti Lovas Program Költségvetésb l m köd támogatások Fejlesztési típusú támogatások Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 4 Erd telepítés, erd szerkezet-átalakítás, fásítás 5 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 6 Nemzeti agrár kárenyhítés 6 Állat- és növénykártalanítás 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések 477,4 4 90,0 400,0 590,0 000,0 5,0 657,0 45,0 0 80, ,9 495,0 450,0 400,0 500, ,0 4 90,0 990,0 000,0 5,0 657,0 45,0 0 80, ,9 495,0 450,0 400,0 500, ,0 00,0

30 88 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. XII. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Sapard támogatásból megvalósuló programok SAPARD intézkedések EU tagságból ered feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 4 Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék Fejezeti államháztartási tartalék EU integráció fejezeti kezelés el irányzat Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mez gazdaságban Élelmiszergazdaság modernizálása Vidéki térségek fejlesztése 4 AVOP Technikai segítségnyújtás 4 544, , , , 000, ,0 000,0 90,0 884,6 65,4 40,0 00,0 00,0 6 8, 6 8, 7 85, 447,5 69, 7 8, 5 444,4 495, 488, ,0 076,6 00,0 400,0 5 90, 7 906,7 90,7 5,0 40,0 557, 74,8 -. cím összesen: 6 47,5 9 05, 094, Központosított bevételek Erdészeti bevételek Erd fenntartási járulék Erd védelmi és erd gazdálkodási bírság Term föld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek Földvédelmi járulék Földvédelmi és talajvédelmi bírság Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek Tenyésztési hozzájárulás 950,0 00,0 4 00,0 0,0 90,0

31 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 89 XII. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Lóverseny totalizat r forgalom utáni bevételek 4 Halgazdálkodási bevételek Állami halász- és horgászjegyek díja Halászatfejlesztési hozzájárulás Halvédelmi bírság 5 Vadgazdálkodási bevételek Állami vadászjegyek díja Hatósági eljárási díj, trófea bírálat Vadvédelmi hozzájárulás 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 5 Vadvédelmi bírság 0,0 80,0 0,0 0,0 500,0 50,0 50,0 5,0 5,0 XII. fejezet összesen: 6 47,5 9 79, 094, XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások HM hivatalai Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok HM háttérintézményei Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok 4 6,8 96,4 94, 57,5 60, 955,5 5, 59, 67, 7 06,4 579, , 40,4 060,4 40,5 4,7 4 50, ,4 4 70,0 70, , 4 075, 50 4, ,

32 90 HATÁROZATOK TÁRA 006/9. XIII. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat 4 Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök Magyar Honvédség Repül és légvédelmi csapatai Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Kölcsönök Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderít Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kölcsönök Katonai Biztonsági Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Intézményi beruházási kiadások 8 0, 687,,0 9 55, 7 964,9 44,7 99,9,5, ,0 5 60, ,9 7,,, 4 868,5 4,5 58,5 6,5 5,5 5,0 0,4 7,9 59,9 7, 8, 40,9 70,7 89,6 75,5 5,8 6,4 4 9,8 0 55, 8 544,9 50,0 5 59,

33 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 9 XIII. F E J E Z E T el irányzat neve 006. évi el irányzat Kölcsönök Katonai Ügyészségek Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások Kölcsönök MH Egészségügyi intézetek Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelés el irányzatok Beruházás Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 4 Kormányzati beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási el irányzatok 5 Lakástámogatás 6 Lakásépítés 6 Katonai védelmi beruházások 4 Kormányzati beruházás Ágazati célel irányzatok Társadalmi szervek támogatása Honvédszakszervezet (HOSZ) Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) 0, 79, 40, 74,9,6 0, 6 09,4 874, 894,9 4,5 4, 4,7 55, 0,6 9,4 00,0 500,0,8 70,6 7,7 7,7 4,, 5 454,, ,8 48, 00,0 6,8 70,6 7,7 7,7 4,,

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest 2005. már ci us 8. kedd 29. szám Ára: 506 Ft TARTALOMJEGYZÉK 8/2005. (III. 8.) BM r. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998.

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 2389 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. FEBRUÁR 1. TARTALOM 5509 A

Részletesebben