LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)..."

Átírás

1 LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet JOGSZABÁLYOK 12/2011. (III. 30.) BM ren de let az egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ká ról HATÁROZATOK 87/2011. (IV. 7.) KE ha tá ro zat al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl UTASÍTÁSOK 7/2011. (IV. 15.) LÜ uta sí tás a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont tal va ló együtt mû kö dés rõl szó ló 16/2001. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás mó do sí tá sá ról KÖRLEVELEK 1/2011. (IV. 30.) LÜ h. kör le vél a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló évi CXL. tör vény egyes ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá ról szó ló 2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. kör le vél vissza vo ná sá ról SZEMÉLYI HÍREK Szol gá la ti vi szony meg szû nés és el is me rés Ki ne ve zé sek Át he lye zés, ki ne ve zés Át he lye zé sek Ki ne ve zés mó do sí tá sa Ki ren de lé sek Meg bí zá sok Szol gá la ti vi szony meg szû né sek Ha lá lo zá sok Iga zol vá nyok ér vény te le ní té se Köz le mény KÖZLEMÉNYEK Pá lyá za ti fel hí vás ügyé szi ál lá sok be töl té sé re Pá lyá za ti fel hí vás ügyész sé gi tit ká ri ál lás be töl té sé re

2 146 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám JOGSZABÁLYOK A belügyminiszter 12/2011. (III. 30.) BM ren de le te az egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ká ról A bün te tõ el já rás ról szóló évi XIX. tör vény 604. (4) be kez dés c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 37. n) pont já ban, va la mint 39. (6) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. (1) Az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ról szóló kor mány ren de let ben nyil ván tar tott egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ká ban (a to váb bi ak ban: ENyÜBS) a nyo mo zó ha tó ság, il let ve az ügyész ség e ren de let ren del ke zé sei sze rint lát ja el a bün te tõ el já rás ról szóló tör vény alap ján a fel je len tés el uta sí tá sá val, a nyo mo zá si, a nyo mo zás-fel ügye le ti, il le tõ leg a vád elõ ké szí té si és vád eme lé si te vé keny ség gel össze füg gõ sta tisz ti kai fel ada to kat. (2) Az ügyész az ENyÜBS-ben e ren de let ren del ke zé se it al kal maz va hajt ja vég re a nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl szóló tör vény alap ján az ügyész ál tal kül föl di ál lam nál tett fel je len tés, va la mint a bün te tõ el já rás ügyész ál ta li át adá sa bûn ügyi jog se gély for mák tel je sí té sé vel össze füg gõ sta tisz ti kai fel ada to kat. 2. E ren de let al kal ma zá sá ban: 1. adat elem zés: az al kal ma zott el já rás tól füg get le nül az a fo lya mat, amely nek so rán a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok ból a bû nö zés és a sér tet té vá lás jel lem zõ i re és ala ku lá sá ra, a bûn ül dö zés re, va la mint a bû nö zés sel és a bûn ül dö zés sel össze - füg gõ egyéb kri mi na lisz ti kai sa já tos ság ra vo nat ko zó kö vet kez te tést vagy kö vet kez te té se ket von nak le; 2. adat fel dol go zás: az a fo lya mat, amely nek so rán az adat szol gál ta tók az adat gyûj tõ rend szer ben össze gyûj tött bûn - ügyi sta tisz ti kai adat ál lo mányt elõ re meg ha tá ro zott szak mai szem pon tok sze rint össze sí tik és rend sze re zik; 3. adat gyûj tõ rend szer: a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ban mû kö dõ, bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok or szá gos gyûj té sé re, va la mint az össze gyûj tött bûn ügyi sta tisz ti kai adat ál lo mány meg õr zé sé re és tá ro lá sá ra szol - gá ló szá mí tás tech ni kai al kal ma zás, il le tõ leg az an nak mû kö dé sét biz to sí tó in for ma ti kai megoldás; 4. adat ke ze lés: a bûn ügyi sta tisz ti kai ada ton az adat ke ze lõ, il let ve az adat gyûj tõ rend szer ben vég zett mû ve let vagy mû ve le tek összes sé ge, így kü lö nö sen a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok rög zí té se, el len õr zé se, ja ví tá sa, mó do sí tá sa, ki egé szí - té se, he lyes bí té se, tör lé se, tá ro lá sa, va la mint az ügyész, a nyo mo zó ha tó ság, az adat to váb bí tó egy ség, az adat ke ze lõ, il le - tõ leg az adat to váb bí tó ré szé re tör té nõ hoz zá fér he tõ vé tétele; 5. adat ke ze lõ: a nyo mo zó ha tó ság azon tag ja és azon bûn ügyi sta tisz ti ku sa, il let ve in for má ci ós mun ka tár sa, va la mint az az ügyész ide ért ve a ka to nai ügyészt, az ügyész sé gi tit kárt, az ügyész sé gi fo gal ma zót, az ügyész sé gi nyo mo zót, az ügyész sé gi tiszt vi se lõt, va la mint a bûn ügyi sta tisz ti kust (in for má ci ós mun ka tár sat) is, to váb bá a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak az adat gyûj tõ rend szer mû köd te té sé ben köz re mû kö dõ azon dol go zó ja, aki a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tot az adat ke ze lõ rend szer ben, il let ve az adat gyûj tõ rend szer ben kezeli; 6. adat ke ze lõ rend szer: a nyo mo zó ha tó ság és az ügyész ség ál tal mû köd te tett, bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok ke ze lé sé re, va la mint a ke zelt bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok fo lya ma tos nyo mon kö ve té sé re, lo gi kai és jo gi össze füg gé se i nek az el len - õr zé sé re szol gá ló szá mí tás tech ni kai al kal ma zá sok és az azok mû kö dé sét biz to sí tó in for ma ti kai meg ol dá sok; 7. adat le zá rás: az adat ke ze lõ nek, il le tõ leg az adat to váb bí tó nak az adat ke ze lõ rend szer ben tett, az adat ke ze lõ, il le tõ leg az adat to váb bí tó sze mé lyét, va la mint az adat ke ze lés té nyét, a rög zí tett ada tok tar tal mát, il le tõ leg az adat to váb bí tás ide jét ta nú sí tó in téz ke dé se;

3 4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY adat szol gál ta tás: az al kal ma zott el já rás tól füg get le nül az a fo lya mat, amely nek so rán az adat szol gál ta tó a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tot meg ha tá ro zott har ma dik sze mé lyek, vagy a nyil vá nos ság ré szé re hoz zá fér he tõ vé te szi; 9. adat szol gál ta tó: a sta tisz ti ká ról szóló tör vény ben, il le tõ leg az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ról szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um, va la mint a Leg fõbb Ügyész ség; 10. adat to váb bí tás: az egya zon bûn ügy ben ke zelt bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok nak az adat ke ze lõ rend szer bõl az adat - gyûj tõ rend szer be az adat to váb bí tó ál tal az adat ke ze lõ rend szer és az adat gyûj tõ rend szer kö zött meg valósuló do ku - men tált adat át adás sal tör té nõ el jut ta tá sa; 11. adat to váb bí tó: a nyo mo zó ha tó ság, il le tõ leg az ügyész ség adat to váb bí tó egy sé gé nél bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok - nak az adat ke ze lõ rend szer bõl az adat gyûj tõ rend szer be tör té nõ el jut ta tá sát vég zõ ter mé sze tes sze mély; 12. adat to váb bí tó egy ség: a nyo mo zó ha tó ság, il le tõ leg az ügyész ség ál tal mû köd te tett szer ve ze ti egy ség, amely a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok nak az adat ke ze lõ rend szer bõl az adat gyûj tõ rend szer be tör té nõ el jut ta tá sát vég zi; 13. bûn ügyi sta tisz ti kai adat: a sta tisz ti kai adat la pon sze rep lõ olyan, a meg fi gye lé si egy ség gel össze füg gõ sze mély - azo no sí tás ra al kal mat lan adat, amely a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tés meg ho za ta - lá ig ke let ke zett; 14. bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tés: a fel je len tés el uta sí tá sa, a nyo mo zás rész be - ni mel lõ zé se, a nyo mo zás fel füg gesz té se, az el já rás fel füg gesz té se, a nyo mo zás meg szün te té se, a vád eme lés, a vád eme - lés rész be ni mel lõ zé se, a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás tár gyá ban ho zott dön tés, a vád eme lés el ha lasz tá sa, va la mint a kül föl - di ál lam nál tett fel je len tés és a bün te tõ el já rás átadása; 15. meg fi gye lé si egy ség: a bû nö zés mint tár sa dal mi je len ség ENyÜBS ál tal tör té nõ szám ba vé te lé nek az alap ka te gó ri á - ja, tár gyi ol da lon a bûn cse lek mény, il let ve a bün te ten dõ cse lek mény és a sér tett, ala nyi ol da lon az el kö ve tõ; 16. nyo mo zó ha tó ság: a bün te tõ el já rás ról szóló tör vény ben meg ha tá ro zott nyo mo zó ha tó sá gok; 17. sta tisz ti kai adat lap: az ENyÜBS ál tal gyûj tött, az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ról szóló kor mány - ren de let ben meg ha tá ro zott adat kö rök nek meg fe le lõ en struk tu rált, az adat ke ze lõ rend szer ben meg fi gye lé si egy sé gen ként rög zí tett bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok összes sé ge. 3. (1) A nyo mo zó ha tó ság és az ügyész ség min den bûn cse lek mény, il let ve min den bün te ten dõ cse lek mény, to váb bá min - den el kö ve tõ és min den sér tett vo nat ko zá sá ban, meg fi gye lé si egy sé gen ként rög zí tik a bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat az adat ke ze lõ rend szer ben. (2) A bûn ügyi sta tisz ti kai adat csak ak kor ke zel he tõ, ha az olyan adat ból ke let ke zett, amely nek fel tá rá sa so rán a nyo - mo zó ha tó ság, il le ve az ügyész meg tar tot ta a bün te tõ el já rás ról szóló tör vény bi zo nyí tás ál ta lá nos sza bá lya i ra vo nat ko zó ren del ke zé se it. 4. A bûn ügyi sta tisz ti kai ada tot az a nyo mo zó ha tó ság, il let ve az az ügyész ség rög zí ti, ame lyik a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tést meg hoz za. 5. (1) Ha a nyo mo zást a nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an vég zi, de a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já - rá si dön tés meg ho za ta lá ra ki zá ró lag az ügyész jo go sult, ak kor a nyo mo zó ha tó ság az el já rá sá ban ke let ke zett bûn ügyi sta - tisz ti kai ada to kat rög zí ti és azo kat a nyo mo zás ira tai ügyész nek tör té nõ át adá sá val egy ide jû leg az ügyész ré szé re hoz - zá fér he tõ vé te szi az adat ke ze lõ rend szer ben. (2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az ügyész meg íté lé se sze rint nin csen he lye ki zá ró lag az ügyész ál tal meg hoz ha - tó bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tés nek és ezért ar ra uta sít ja a nyo mo zó ha tó sá got, hogy az a sa ját ha tás kö ré ben hoz zon a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tést, ak kor gon - dos ko dik ar ról, hogy a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok a nyo mo zás ira tai nyo mo zó ha tó ság nak tör té nõ vissza jut ta tá sá val egy ide jû leg a nyo mo zó ha tó ság ré szé re hoz zá fér he tõ vé vál ja nak az adat ke ze lõ rendszerben. (3) Ha az ügyész nem te szi meg a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dést, ak kor az (1) be kez dés sze rin ti eset ben gon dos ko dik a bûnügyi statisztikai adatok rögzítésének a folytatásáról, valamint a nyomozó hatóság által addig rögzített bûnügyi statisztikai adatok helyességének az ellenõrzésérõl, a szükség szerinti kijavításáról, kiegészítésérõl, vagy helyesbítésérõl.

4 148 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám (4) Ha a nyo mo zó ha tó ság a sa ját ha tás kö ré ben ho zott a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tést, de azt az ügyész meg vál toz tat ja, ak kor az ügyész en nek meg fe le lõ en gon dos ko dik a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok ki ja ví tá sá ról, ki egé szí té sé rõl, vagy he lyes bí té sé rõl. (5) Ha az ügyész ar ra uta sít ja a nyo mo zó ha tó sá got, hogy az a sa ját ha tás kö ré ben ho zott bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög - zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön té se he lyett hoz zon a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó más bün te tõ el já - rá si dön tést, ak kor uta sí tást ad a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok ki ja ví tá sá ra, ki egé szí té sé re, vagy he lyes bí té sé re is. Ilyen eset ben az ügyész gon dos ko dik ar ról, hogy a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok a nyo mo zás ira tai nyo mo zó ha tó ság nak tör - ténõ át adá sá val egy ide jû leg a nyo mo zó ha tó ság ré szé re hoz zá fér he tõ vé vál ja nak az adat ke ze lõ rendszerben. (6) A fe let tes ügyész az (1) (5) be kez dés ben fog lal tak meg fe le lõ al kal ma zá sá val jár el ak kor is, ha a bûn ügyi sta tisz ti - kai ada to kat az ügyész rög zí tet te. 6. (1) Ha a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tést a nyo mo zó ha tó ság hoz za meg, a nyo - mo zó ha tó sá gi adat ke ze lõ a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tot a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tés el le ni jog or vos lat elõ ter jesz té sé re nyit va ál ló ha tár idõ el tel tét, il let ve az elõ ter jesz tett jog or vos lat el uta sí tá sát kö - ve tõ en ha la dék ta la nul hoz zá fér he tõ vé te szi a nyo mo zó ha tó ság adat to váb bí tó egy sé ge ré szé re az adat ke ze lõ rend szer - ben. (2) Ha a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tést az ügyész hoz za meg, az ügyész sé gi adat ke ze lõ a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tot a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tés meg ho za - ta lát, il le tõ leg, ha e dön tés el len a bün te tõ el já rás ról szóló tör vény ér tel mé ben jog or vos lat nak van he lye, a jog or vos lat elõ - ter jesz té sé re nyit va ál ló ha tár idõ el tel tét, il let ve az elõ ter jesz tett jog or vos lat el uta sí tá sát kö ve tõ en ha la dék ta la nul hoz zá - fér he tõ vé te szi az ügyész ség adat to váb bí tó egy sé ge ré szé re az adat ke ze lõ rendszerben. (3) Ha a nyo mo zó ha tó ság az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint hoz za meg a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tést, az eh hez kap cso ló dó bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat az adat ke ze lõ rend szer ben az ügyész ség ré szé re te szi hoz zá fér he tõ vé, ha ugyan azon bûn ügy ben he lye van olyan bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tés meg ho za ta lá nak is, amely re a bün te tõ el já rás ról szóló tör vény ér tel mé ben ki zá ró lag az ügyész jo - go sult. Ilyen eset ben az ügyész az egya zon bûn ügy ben rög zí tett va la mennyi bûn ügyi sta tisz ti kai adat vo nat ko zá sá ban, az 5. -ban fog lal tak ra is fi gye lem mel, a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint jár el. (4) Az egya zon bûn ügy ben rög zí tett bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a nyo mo zó ha tó sá gi adat ke ze lõ a nyo mo zó ha tó ság adat to váb bí tó egy sé ge ré szé re, a (2) be kez dés sze rin ti eset ben az ügyész sé gi adat ke ze lõ az ügyész ség adat to váb bí tó egy sé ge ré szé re egy sé ge sen te szi hoz zá fér he tõ vé ak kor is, ha az adott bûn ügy ben a) több akár egy más sal azo nos, akár egy más tól el té rõ bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tés meg ho za ta lá ra ke rült sor, b) az a) pont sze rin ti eset ben a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön té sek kö zül egye se ket a nyo mo zó ha tó ság, má so kat az ügyész ho zott. 7. (1) Az adat to váb bí tó az adat ke ze lõ rend szer ben el len õr zi a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok tar tal mi he lyes sé gét és lo gi kai össze füg gé se it. A bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok tar tal mi hely te len sé gé nek, vagy a lo gi kai össze füg gé sek hi bá já nak ész le lé - se ese tén az adat to váb bí tó fel hív ja a bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat az adat ke ze lõ rend szer ben ré szé re hoz zá fér he tõ vé te võ adat ke ze lõt a tar tal mi hely te len ség, il let ve a lo gi kai hi ba ki ja ví tá sá ra és ez zel egy ide jû leg a tar tal mi hely te len ség gel, il - let ve a lo gi kai hi bá val érin tett bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat az adat ke ze lõ rend szer ben ezen adat ke ze lõ ré szé re hoz zá fér - he tõ vé teszi. (2) Az adat ke ze lõ az adat to váb bí tó (1) be kez dés sze rin ti fel hí vá sá nak tel je sí té sét il le tõ leg e fel hí vás alap ta lan vol tá - nak a tisz tá zá sát kö ve tõ en a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tot az adat to váb bí tó egy ség ré szé re ha la dék ta la nul hoz zá fér he tõ vé te szi az adat ke ze lõ rend szer ben. 8. A bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok nak az adat ke ze lõ rend szer ben az ügyész, a nyo mo zó ha tó ság, az adat ke ze lõ, az adat to - váb bí tó, il let ve az adat to váb bí tó egy ség ré szé re tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lét meg elõ zõ en az adat ke ze lõ, il let ve az adat - to váb bí tó le zár ja a bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat.

5 4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY (1) Az adat to váb bí tó az egya zon bûn ügy ben rög zí tett va la mennyi bûn ügyi sta tisz ti kai ada tot le zár ja és a 7. -ban fog - lal tak ra fi gye lem mel, ha la dék ta la nul to váb bít ja az adat gyûj tõ rend szer be. (2) Amennyi ben a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tot az adat gyûj tõ rend szer ben ke ze lõ adat ke ze lõ ész le li a szá má ra to váb bí - tott bûn ügyi sta tisz ti kai adat tar tal mi hely te len sé gét, il let ve lo gi kai össze füg gé se i nek a hi bá ját, fel hív ja az adat to váb bí tót a tar tal mi hely te len ség, il let ve a lo gi kai hi ba ki ja ví tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dés meg té te lé re és ez zel egy ide jû leg a tar tal mi hely te len ség gel, il let ve a lo gi kai hi bá val érin tett bûn ügyi sta tisz ti kai ada tot az adat to váb bí tó ré szé re hoz zá fér - he tõ vé teszi. 10. Az adat to váb bí tó egy ség, ha a bûn ügyi sta tisz ti kai adat ke ze lést a) a rend õrség nyo mo zó ha tó sá ga vég zi, a rend õrség nyo mo zó ha tó sá ga i nak ha tás kö ré rõl és il le té kes sé gé rõl szóló ren - de let ben meg ha tá ro zott köz pon ti nyo mo zó ha tó ság, il le tõ leg te rü le ti nyo mo zó ha tó ság; b) a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (a to váb bi ak ban: NAV) nyo mo zó ha tó sá ga vég zi, a NAV Bûn ügyi Fõ igaz ga tó sá ga; c) az ügyész ség vég zi, a me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész ség, a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség, il le tõ leg a Ka to nai Fõ - ügyész ség szer ve ze té ben mû kö dik. 11. (1) Az adat ke ze lõ fe lel a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok tar tal mi he lyes sé gé ért és azért, hogy azok meg fe lel je nek a bûn - ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tés nek. (2) A rend õrség nyo mo zó ha tó sá ga i nak ha tás kö ré rõl és il le té kes sé gé rõl szóló ren de let ben meg ha tá ro zott köz pon ti, il - let ve te rü le ti nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je, a NAV Bûn ügyi Fõ igaz ga tó ja, va la mint a me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész, a Köz - pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség ve ze tõ je és a ka to nai fõ ügyész fe lel azért, hogy az alá ren delt sé gé be tar to zó a) adat ke ze lõk a bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön tés nek meg fe le lõ en, hi ány ta la nul és tel jes kö rû en rög zít sék a bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat az adat ke ze lõ rend szer ben, b) adat to váb bí tók a ré szük re az adat ke ze lõ rend szer ben hoz zá fér he tõ vé tett bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat fo lya ma to - san, ma ra dék ta la nul és idõ sze rû en to váb bít sák az adat gyûj tõ rend szer be. (3) A bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok ke ze lé sét, le zá rá sát és to váb bí tá sát, ha azt a) a rend õrség nyo mo zó ha tó sá ga vég zi, az or szá gos rend õrfõkapitány, b) a NAV nyo mo zó ha tó sá ga vég zi, a NAV el nö ke, c) az ügyész ség vég zi, a leg fõbb ügyész irá nyít ja és el len õr zi. 12. (1) A ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um az adat gyûj tõ rend szer ben össze gyûj tött bûn ügyi sta - tisz ti kai adat ál lo mány tel jes sé gét adat fel dol go zás és fel hasz ná lás cél já ból leg ké sõbb min den hó nap ötö dik nap ját kö ve tõ el sõ mun ka na pon át ad ja a Leg fõbb Ügyész ség nek. (2) A ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um a rend õrség nyo mo zó ha tó sá gai ál tal foly ta tott bün te tõ - el já rá sok kal, il let ve a rend õrség nyo mo zó ha tó sá gai ál tal ho zott bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el - já rá si dön té sek kel össze füg gõ bûn ügyi sta tisz ti kai adat ál lo mányt adat fel dol go zás és fel hasz ná lás cél já ból leg ké sõbb min den hó nap ötö dik nap ját kö ve tõ el sõ mun ka na pon át ad ja az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság nak. (3) A ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um a NAV nyo mo zó ha tó sá gai ál tal foly ta tott bün te tõ el já - rá sok kal, il le tõ leg a NAV nyo mo zó ha tó sá gai ál tal ho zott bûn ügyi sta tisz ti kai adat rög zí té sé re okot adó bün te tõ el já rá si dön té sek kel össze füg gõ bûn ügyi sta tisz ti kai adat ál lo mányt adat fel dol go zás és fel hasz ná lás cél já ból leg ké sõbb min den hó nap ötö dik nap ját kö ve tõ el sõ mun ka na pon át ad ja a NAV Bûn ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak. (4) A rendészetért felelõs miniszter által vezetett minisztérium a bûnügyi statisztikai adatállományok (1) (3) bekezdés szerinti átadását az adatgyûjtõ rendszer és az adatkezelõ rendszer között megvalósuló dokumentált adatátadással teljesíti.

6 150 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám (5) Az adat szol gál ta tók a ná luk lé võ bûn ügyi sta tisz ti kai adat ál lo mányt or szá gos össze sí tés ben, to váb bá a nyo mo zó ha tó ság és az ügyész ség il le té kes sé ge, va la mint az or szág te rü le ti be osz tá sa sze rin ti ta go lás ban fo lya ma to san feldol - gozzák. (6) A ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat ál lo mányt az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint fel dol goz za és eb bõl az adat fel dol go zás ból az (1) be kez dés ben meg ha tá ro - zott ha tár idõ ben az er re a cél ra rend sze re sí tett hon la pon adat szol gál ta tást tel je sít. (7) Az adat szol gál ta tók a fel dol go zott bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok ból a hon lap ju kon a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zot - ta kon kí vül is fo lya ma to san adat szol gál ta tást tel je sí te nek, va la mint a fel dol go zott bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok ból ké szí - tett elem zé se ket a hon lap ju kon köz zét eszik. Az adat szol gál ta tók er re irá nyu ló, bár ki ál tal elõ ter jeszt he tõ ké re lem alap ján a hon lap ju kon tör té nõ köz zé té tel tõl el té rõ mó don is a ké rel me zõ, vagy az ál ta la meg ha tá ro zott más sze mély ren del ke zé - sé re bo csájt ják a fel dol go zott bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat, vagy az azok alap ján ké szült elemzést. (8) A bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal nak sta tisz ti kai cél ra az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat - gyûj té si Prog ram ról szóló kor mány ren de let ren del ke zé se i vel össz hang ban át ad ha tók. 13. (1) Az ENyÜBS ko or di ná ci ó ját a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a leg fõbb ügyész ál tal ki ne ve zett há rom-há rom fõ - bõl, va la mint a NAV el nö ke és az or szá gos rend õrfõkapitány ál tal ki ne ve zett két-két fõ bõl ál ló mun ka cso port (a to váb bi - ak ban: bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port) lát ja el. A ki ne ve zõ a bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port tag ját a bûn ügyi sta - tisz ti kai mun ka cso port ban el lá tott te vé keny sé gé ért dí ja zás ban ré sze sít he ti. (2) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port tag ja i nak ki ne ve zé se ha tá ro zat lan idõ re szól és azt a ki ne ve zõ bár mi kor in do - ko lás nél kül azon na li ha tállyal vissza von hat ja. (3) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port ban fenn ál ló tag ság meg szû nik a bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port tag já nak a) le mon dá sá val, b) ha lá lá val, c) a ki ne ve zé se vissza vo ná sá val, d) a ki ne ve zõ vel fenn ál ló jog vi szo nya meg szû né sé vel. (4) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti le mon dás a bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port tag já nak a ki ne ve zõ höz in té zett nyi lat ko za tá val tör té nik, ami bár mi kor, in do ko lás nél kül elõ ter jeszt he tõ. A le mon dás azon na li ha tá lyú. (5) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port ban fenn ál ló tag ság bár mely ok ból tör té nõ meg szû né se ese tén a ki ne ve zõ ha - la dék ta la nul, de leg ké sõbb a tag ság meg szû né sé tõl szá mí tott har minc mun ka na pon be lül új ta got ne vez ki. (6) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port a tag jai kö zül ve ze tõt vá laszt, aki nek sze mé lyé rõl tá jé koz tat ja az adat szol gál - ta tó kat. (7) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port ma ga ál la pít ja meg a mû kö dé si sza bá lya it. 14. (1) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a) az adat rög zí tést, b) az adat ke ze lést, c) az adat le zá rást, d) az adat fel dol go zást, e) az adat szol gál ta tást, va la mint f) az adat to váb bí tást. (2) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port az ENyÜBS ál tal gyûj tött ada tok ra vo nat ko zó an az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ról szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak ra fi gye lem mel a szük sé ges mér ték ben ak tu a li zál ja a sta tisz ti kai adat la po kat és ja vas la tot tesz az ak tu a li zált sta tisz ti kai adat la pok nak az adat szol gál ta tók hon lap ján való köz zé té te lé re, to váb bá ki dol goz za a sta tisz ti kai adat la pok ki töl té sé nek a rész let sza bá lya it, va la mint gon dos ko dik az ENyÜBS kód szó tá rak nap ra kész sé gé rõl. (3) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port a bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok helyt ál ló sá gá nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben az adat szol gál ta tók ál tal kez de mé nye zett cél vizs gá la to kat és el len õr zé se ket hajt vég re az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tai kö ré ben. A cél vizs gá la tok és az el len õr zé sek ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az adat szol gál ta tó kat. (4) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port szük ség sze rint, de ha von ta leg alább egy al ka lom mal ülést tart, ülé se i re meg - hív hat olyan sze mélyt is, aki nem tag ja a bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port nak.

7 4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY (1) Ez a ren de let a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba. (2) E ren de let a, va la mint 16. -a jú li us 1-jén lép ha tály ba. (3) Az adat szol gál ta tók e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül ki ne ve zik a bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka - cso port há rom-há rom tag ját, il let ve fel ké rik a NAV el nö két és az or szá gos rend õrfõkapitányt a bûn ügyi sta tisz ti kai mun - ka cso port to váb bi két-két tag já nak ugyan ezen ha tár idõ ig tör té nõ ki ne ve zé sé re. A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port tag - jai ki ne ve zé sét kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül meg tart ja az ala ku ló ülé sét, ahol meg vá laszt ja a ve ze tõ jét. (4) A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port ki do goz za a sta tisz ti kai adat la pok ki töl té sé nek a rész let sza bá lya it, va la mint ak tu a li zál ja az ENyÜBS kód szó tá ra kat és azo kat má jus 1-jé ig el jut tat ja az adat ke ze lõk höz és az adat to váb bí tók - hoz. A bûn ügyi sta tisz ti kai mun ka cso port gon dos ko dik ar ról, hogy az adat ke ze lõk és az adat to váb bí tók jú ni us 30-ig az e ren de let ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá hoz szük sé ges meg fe le lõ kép zés ben ré sze sül je nek. (5) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al kal maz ni kell. 16. Ha tá lyát ve szí ti a) az egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ká ról szóló 59/2007. (XII. 23.) IRM ren de let, b) az egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ka adat lap ja i ról, a ki töl té si kód szó tá rak ról és a ki töl - té si sza bály zat ról szóló 1/2009. (I. 10.) IRM tá jé koz ta tó. Dr. Pin tér Sán dor s. k., bel ügy mi nisz ter HATÁROZATOK A köz tár sa sá gi el nök 87/2011. (IV. 7.) KE ha tá ro za ta al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl Az Al kot mány 30/A. (1) be kez dés m) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség - rõl szó ló évi CV. tör vény 49. (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján, a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Ko - vács Ár pád al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyát már ci us 31-én meg szün te tem és õt áp ri lis 1-jei hatállyal szol gá - la ti nyug ál lo mány ba helyezem. Bu da pest, már ci us 25. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök El len jegy zem: Bu da pest, már ci us 29. Hen de Csa ba s. k., hon vé del mi mi nisz ter KEH ügy szám: IV-6/01369/2011.

8 152 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám UTASÍTÁSOK A leg fõbb ügyész 7/2011. (IV. 15.) LÜ utasítása a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal való együttmûködésrõl szóló 16/2001. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás mó do sí tá sá ról A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló évi V. tör vény 19. -ának (6) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ utasítást adom ki: 1. A Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont tal va ló együtt mû kö dés rõl szó ló 16/2001. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.) 2. -a (6) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé be a következõ rendelkezés lép: A ki zá ró lag pa pír ala pon ren del ke zés re ál ló ira to kat a he lyi ügyész sé gek szol gá la ti úton, a fõ ügyész sé gek, a fel lebb - vi te li fõ ügyész sé gek, to váb bá a Leg fõbb Ügyész ség ön ál ló szer ve ze ti egy sé gei köz vet le nül, a te rü le ti ka to nai ügyész sé - gek, va la mint a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség a Katonai Fõügyészség útján küldik meg a fõosztálynak. 2. (1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba. (2) Az Ut. 2. -ának (7) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. (3) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ hó nap utol só nap ján ha tá lyát veszti. Dr. Polt Pé ter s. k., leg fõbb ügyész

9 4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 153 KÖRLEVELEK A közjogi legfõbb ügyész helyettes 1/2011. (IV. 30.) LÜ h. kör le ve le a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló évi CXL. tör vény egyes ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá ról szó ló 2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. kör le vél vissza vo ná sá ról A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás 4. -a (2) be - kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ körlevelet adom ki: 1. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló évi CXL. tör vény egyes ren del ke - zé se i nek al kal ma zá sá ról szó ló 2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. kör le vél (a to váb bi ak ban: kör le vél) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já - rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) no vem ber 1-jei ha - tály ba lé pé se és a Ket. ügyé szi in téz ke dé se ket érintõ várható módosítása miatt szükséges átmeneti szabályokat tar tal - maz za. 2. A Ket ok tó ber 1-jé tõl ha tá lyos mó do sí tá sá ra, va la mint a Ket. ha tály ba lé pé se óta el telt idõ re te kin tet tel a kör - le vél ak tu a li tá sát vesz tet te, ezért azt a je len kör le vél köz zé té te lé nek napjától visszavonom. 3. Ezt a kör le ve let a köz zé té te lét kö ve tõ hó nap el sõ nap ján vissza vo nom. Dr. Var ga Zs. And rás s. k., leg fõbb ügyész he lyet tes SZEMÉLYI HÍREK Szol gá la ti vi szony meg szû nés és el is me rés Dr. Ko vács Ár pád al tá bor nagy, leg fõbb ügyész he lyet tes, ka to nai fõ ügyész ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nya már - ci us 31. nap já val, 70. élet évé nek be töl té sé vel meg szûnt; élet út ja elismeréséül a legfõbb ügyész ado má nyo zott. ÜGYÉSZSÉGI EMLÉKGYÛRÛT

10 154 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám A leg fõbb ügyész ki ne vez te Ki ne ve zé sek dr. Kor pás Ká roly szol no ki vá ro si ve ze tõ he lyet tes ügyész, mb. ve ze tõ ügyészt, dr. Kla man csek György sá to ral ja új he lyi vá ro si ve ze tõ he lyet tes ügyészt szol gá la ti helyükön ve ze tõ ügyésszé; dr. Szom széd Ba lázs At ti lát a Sal gó tar já ni, dr. Va sas Lász lót a Haj dú szo bosz lói, dr. Zsó tér Ist ván Ró ber tet a Szol no ki Vá ro si Ügyész ség hez, dr. Ko vács Me lin da gyõ ri és dr. Ostyánszky Lívia pé csi vá ro si ügyész sé gi tit kárt szol gá la ti he lyü kön ügyésszé; dr. Szé les Ru dol fot bu da pes ti ke rü le ti ügyész ség hez vál to zó szol gá la ti hely re, dr. Fuchs Ág nest a Ba ra nya Me gyei Fõ ügyész ség hez, dr. Bu rus Re ná ta ta ta bá nyai, dr. Kar sai Edit Ani kó me zõ tú ri, dr. Ko vács Dit ta Pi ros ka sze ge di, dr. Ko vács Pé ter pak si és dr. Pá li Pé ter Jó zsef szek szár di vá ro si ügyész sé gi fo gal ma zót szol gá la ti he lyü kön ügyész sé gi titkárrá; dr. Nagy At ti la had nagy, bu da pes ti ka to nai ügyész sé gi fo gal ma zót szol gá la ti he lyén ka to nai ügyész sé gi titkárrá. A leg fõbb ügyész át he lyez te Át he lye zés, ki ne ve zés dr. Nagy Gab ri el la fõ vá ro si fõ ügyész sé gi ügyészt a Bu da pes ti V. és XI II. Ke rü le ti Ügyész ség re, és egy ide jû leg ki ne - vez te ve ze tõ he lyet tes ügyésszé. A leg fõbb ügyész át he lyez te Át he lye zé sek dr. Almási Eszter leg fõbb ügyész sé gi ügyészt a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõosztályra, dr. Ga ram völ gyi Ba lázs Csong rád me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt a Ki emelt Ügyek Fõ osz tá lyá ra, dr. Za gyi Krisz ti na Nóg rád me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt a Pász tói Vá ro si Ügyész ség re, dr. Zó lyo mi Gá bor pász tói vá ro si ügyész sé gi ügyészt a Nóg rád Me gyei Fõ ügyész ség re, dr. Busch Ba lázs bu da pes ti XI. és XXII. ke rü le ti ügyész sé gi fo gal ma zót a Deb re ce ni Vá ro si Ügyészségre, dr. Csá ki Éva kun szent már to ni vá ro si ügyész sé gi fo gal ma zót a Bé kés csa bai Vá ro si Ügyészségre, Sza bó né Sza u ter Mó ni ka leg fõbb ügyész sé gi ügy in té zõt a bün te tõ jo gi szak ágat irá nyí tó leg fõbb ügyész he lyet tes tit - kár sá gá ra, asszisz ten si feladatok ellátására.

11 4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 155 A fõ vá ro si fõ ügyész át he lyez te dr. Varró Krisztián bu da pes ti nyo mo zó ügyész sé gi ügyészt bu da pes ti ke rü le ti ügyészséghez. A Bé kés me gyei fõ ügyész át he lyez te dr. La du ver Gá bor gyu lai vá ro si ügyész sé gi ügyészt a Bé kés csa bai Vá ro si Ügyész ség re. A leg fõbb ügyész Ki ne ve zés mó do sí tá sa dr. Sza bó Im rét az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet tu do má nyos se géd mun ka tár sát be so rol ta tu do má nyos munkatárs munkakörbe. A leg fõbb ügyész ki ren del te Ki ren de lé sek dr. Kör men dy Gyön gyi leg fõbb ügyész sé gi osz tály ve ze tõ ügyészt a Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek Fõ osz tá lyá ra, és egy ide jû leg meg bíz ta a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyészi munkakör ellátásával; dr. Kiss An na fõ ta ná csos, az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet osz tály ve ze tõ-he lyet tes, tu do má nyos fõ mun ka tár sát a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály ra, és egy ide jû leg meg bíz ta ügyész sé gi ügy in té zõ ként az osz tály - ve ze tõi mun ka kör ellátásával; dr. Ist ván Nó ra budapesti II. és III. kerületi ügyészségi fogalmazót a büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes titkárságára. A leg fõbb ügyész meg bíz ta Meg bí zá sok dr. Se e re i ner Im re Al fonz mb. fõ osz tály ve ze tõ ügyészt a la kás szer zés ka mat men tes mun kál ta tói tá mo ga tá sá ra irá nyu - ló ké rel me ket el bí rá ló bi zott ság elnöki tisztségének ellátásával, dr. Szi lá gyi La jos sze ge di fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi ügyészt szol gá la ti he lyén a fel lebb vi te li fõügyész, dr. Bur ka Ti bor Jász-Nagy kun-szol nok me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt szol gá la ti he lyén a bün te tõ jo gi szak ági fõ ü - gyész he lyet tes, dr. An ge li Lász ló fõ vá ro si fõ ügyész sé gi ügyészt szol gá la ti he lyén a cso port ve ze tõ ügyész, dr. Szaj kó Csil la szol no ki vá ro si ügyész sé gi cso port ve ze tõ ügyészt szol gá la ti he lyén a bün te tõ jo gi szak ági ve ze tõ - he lyet tes ügyész, dr. So ós Mi hály kecs ke mé ti vá ro si ügyész sé gi cso port ve ze tõ ügyészt szol gá la ti he lyén a ve ze tõ he lyet tes ügyész fel ada ta i nak el lá tá sá val.

12 156 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám Szol gá la ti vi szo nya meg szû nik Szol gá la ti vi szony meg szû né sek dr. Far kas Gyu lá né leg fõbb ügyész sé gi ügyész nek, dr. Sza bó Jú lia Sza bolcs-szat már-be reg me gyei fõ ügyész sé gi ügyész nek ok tó ber 1. napjával, dr. Sá mu el Eme se Már ta ta ta bá nyai vá ro si ügyész sé gi fo gal ma zó nak áp ri lis 30. napjával, Len chés Ot tó né ta ná csos, leg fõbb ügyész sé gi tiszt vi se lõ nek szep tem ber 30. napjával, Szûcs né Ba kos Györ gyi leg fõbb ügyész sé gi ír nok nak jú ni us 30. nap já val. Ha lá lo zá sok Schek Fe renc né leg fõbb ügyész sé gi ír nok éle té nek 55. évé ben, már ci us 5. napján, dr. Zsig mond Zsu zsan na mis kol ci vá ro si ügyész égi ügyész éle té nek 48. évé ben, már ci us 11. nap ján el hunyt. Az ügyé szi szer ve zet mind ket te jü ket sa ját ha lott ja ként temettette el. Dr. Egressy Mária fõ vá ro si fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ ügyész éle té nek 64. évé ben, már ci us 26. napján el - hunyt. Iga zol vá nyok ér vény te le ní té se Dan czák At ti la fõ vá ro si fõ ügyész sé gi tiszt vi se lõ , valamint Var ga Ani kó leg fõbb ügyész sé gi ír nok sor szá mú szol gá la ti iga zol vá nyát a Leg fõbb Ügyész ség Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tá lya érvénytelenítette. Köz le mény A Koz ma Sán dor-díj és az Ügyész sé gért-díj Bi zott ság be fe jez te mû kö dé sét.

13 4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 157 KÖZLEMÉNYEK Pá lyá za ti fel hí vás ügyé szi ál lá sok be töl té sé re A leg fõbb ügyész az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl szó ló évi LXXX. tör vény (Üsztv.) 14/C. -ának (1) be kez dé se és a 16. -ának (4) be kez dé se alapján pá lyá za tot hir det a Sá to ral ja új he lyi Vá ro si Ügyész ség re ve ze tõ he lyet tes ügyészi, a Szol no ki Vá ro si Ügyész ség re ve ze tõ he lyet tes ügyészi, a Mis kol ci Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági ügyészi, a Ka zinc bar ci kai Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági ügyészi, a Szé kes fe hér vá ri Vá ro si Ügyész ség re ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jo gi szak ági ügyészi, a Nyír egy há zi Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági ügyészi, a Du na ke szi Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági ügyészi, a Veszp ré mi Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági ügyé szi és az Aj kai és a Ta pol cai Vá ro si Ügyész ség re vál to zó szol gá la ti hely re bün te tõ jo gi szakági ügyészi ál lás be töl té sé re. Az ügyész ki ne ve zé sé nek ál ta lá nos fel té te le it az Üsztv /C. -ai ál la pít ják meg. A Sá to ral ja új he lyi és a Szol no ki Vá ro si Ügyész ség ve ze tõ he lyet tes ügyé szi ál lás he lye i re va ló ki ne ve zés fel té te le, hogy a je löl tek já rul ja nak hoz zá nem zet biz ton sá gi el len õr zé sük höz, és a C szin tû biz ton sá gi szak vé le mény ne tar tal - maz zon koc ká za ti té nye zõt. Fel té tel to váb bá az is, hogy a pá lyá zó leg alább hároméves büntetõjogi ügyészi gyakorlattal ren del kez zen. Az ügyész nem le het tag ja párt nak és po li ti kai te vé keny sé get sem foly tat hat. A nem ügyész pá lyá zót a leg fõbb ügyész el sõ al ka lom mal az Üsztv ának (4) be kez dé sé ben írt fel té te lek tõl füg gõ en há rom év re vagy ha tá ro zat lan idõre nevezi ki. Az ügyész já ran dó sá gá ra az Üsztv. ren del ke zé sei vo nat koz nak. A pá lyá zat kel lé kei: a leg fon to sabb sze mé lyi ada to kat, szak mai élet utat be mu ta tó fény ké pes ön élet rajz, az elõ írt ké pe - sí té si kö ve tel mé nyek nek és az Üsztv a (5) be kez dé sé ben írt ki ne ve zé si fel té te lek nek va ló meg fe le lést iga zo ló ere - de ti ok ira tok vagy azok hiteles másolatai. Az ügyész sé gi al kal ma zot tak nak és a volt ügyész sé gi al kal ma zot tak nak a pá lyá zat ban nem kell sze re pel tet ni, il le tõ leg nem kell csa tol ni mind azt, amit a sze mé lyi nyilvántartás tartalmaz. A nem ügyész pá lyá zó nak kü lön íven egy olyan nyi lat ko za tot is mel lé kel nie kell, amely ben vá lasz tó jo gá nak meg lé té - re hi vat ko zik, haj lan dó alá vet ni ma gát a pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat nak, to váb bá vál lal ja a vizs gá lat költ sé ge i nek meg - elõ le ge zé sét, va la mint hoz zá já rul ah hoz, hogy az egész ség ügyi és sze mé lyes ada ta it a vizs gá lat vég zé sé ben köz re mû kö - dõ szer vek és sze mé lyek, a szak mai vé le ményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat költ sé ge a pá lyá zót ter he li, ha ki ne ve zé sé re nem kerül sor. A nem ügyész sé gi al kal ma zott pá lyá zó nak az ál ta la el lá tott mun ka kö rök tõl füg gõ en egy olyan nyi lat ko za tot is mel lé kel nie kell, amely ben ki je len ti, hogy va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé get nem sze gett meg, to váb bá nem áll leg sú lyo sabb fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt. Csa tol nia kell egy olyan nyi lat ko za tot is, amely sze rint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyész sé gi al kal ma zott nak a pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé hez va ló hozzájárulását. Az Üsztv. 14/A. -ának (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en az ügyé szi ki ne ve zés hez a tiszt ség re je lölt, pá lyá za tot el nyert sze mély nek ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal kell iga zol nia azt a tényt, hogy az Üsztv a (7) be kez dé sé nek a) f) pont já ban meg ha tá ro zott kö rül mé nyek vele szemben nem állnak fenn. Az egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl szó ló évi CLII. tör vény 3. -a (2) be kez dé sé nek f) pont ja ér tel mé ben az ügyész az 5. (3) be kez dé sé ben írt eset ki vé te lé vel va gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te le zett. E tör vény 5. -a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gé nek a 6. (2) be kez dé sé ben írt ki vé tel - lel kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni.

14 158 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám A pá lyá zat ér vény te len, ha el ké sett, kel lék hi á nyos, a je lölt a ki ne ve zés ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek a be ér ke zés re elõ írt ha tár idõ le tel te kor nem fe lel meg. (A ha tó - sá gi bi zo nyít ványt, a va gyonnyi lat ko za tot és a vá lasz tó jo got iga zo ló ok ira tot külön felhívásra kell benyújtani.) A pá lyá za to kat az il le té kes ügyé szi ta nács vé le mé nye zi. A ki ne ve zés rõl a leg fõbb ügyész dönt. A pá lyá za tok nak a Sá to ral ja új he lyi, a Mis kol ci és a Ka zinc bar ci kai Vá ro si Ügyész ség ál lás he lyei ese té ben a Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Fõ ügyész ség re (3525 Miskolc, Palóczy u. 1.), a Szé kes fe hér vá ri Vá ro si Ügyész ség ál lás he lye ese té ben a Fej ér Me gyei Fõ ügyész ség re (8000 Szé kes fe hér vár, Dózsa Gy. u. 1.), a Nyír egy há zi Vá ro si Ügyész ség ál lás he lye ese té ben a Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Fõ ügyész ség re (4400 Nyír - egy há za, Bocskai u. 4.), a Du na ke szi Vá ro si Ügyész ség ál lás he lye ese té ben a Pest Me gyei Fõ ügyész ség re (1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 34/A) má jus 13-án 13 órá ig, a Veszp ré mi Vá ro si Ügyész ség ál lás he lye, va la mint az Aj kai és a Ta pol cai Vá ro si Ügyész ség vál to zó szol gá la ti he lyû ál lás he lye ese té ben a Veszp rém Me gyei Fõ ügyész ség re (8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4.) má jus 10-én 13 órá ig, a Szol no ki Vá ro si Ügyész ség ál lás he lye ese té ben a Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Fõ ügyész ség re (5000 Szol nok, Jókai út 10.) má jus 16-án 13 órá ig kell be ér kez ni ük. A pá lyá zat ered mé nyé rõl a je lent ke zõ ket a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hat van na pon belül értesítjük. Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály Pá lyá za ti fel hí vás ügyész sé gi tit ká ri ál lás be töl té sé re A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl szó ló évi LXXX. tör vény (Üsztv.) 16. -ának (4) be kez dé se és a 79. -ának (2) bekezdése alapján pá lyá za tot hir det a Kecs ke mé ti Nyo mo zó Ügyész ség re ügyész sé gi tit ká ri ál lás be töl té sé re. Az ügyész sé gi tit kár ki ne ve zé sé nek fel té te le it az Üsztv ának (1) (2) be kez dé se, 14. -ának (7) be kez dé se és 14/B. -a állapítja meg. A Kecs ke mé ti Nyo mo zó Ügyész ség tit ká ri ál lás he lyé re va ló ki ne ve zés fel té te le, hogy a je lölt já rul jon hoz zá nem zet - biz ton sá gi el len õr zé sé hez, és a C szin tû biz ton sá gi szak vé le mény ne tar tal maz zon koc ká za ti té nye zõt. A pá lyá zat el bí - rá lá sa kor nyo mo zói gyakorlattal rendelkezõ jelentkezõ elõnyben részesül.

15 4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 159 Az ügyész sé gi tit kár nem le het tag ja párt nak és po li ti kai te vé keny sé get sem foly tat hat. Az ügyész sé gi tit kár já ran dó sá gá ra az Üsztv. ren del ke zé sei vo nat koz nak. A pá lyá zat kel lé kei: a leg fon to sabb sze mé lyi ada to kat, szak mai élet utat be mu ta tó fény ké pes ön élet rajz, a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek (egye te mi jo gi vég zett ség, jo gi szak vizs ga) meg fe le lést iga zo ló ere de ti okiratok vagy azok hiteles másolatai. Az ügyész sé gi al kal ma zott nak és a volt ügyész sé gi al kal ma zott nak a pá lyá zat ban nem kell sze re pel tet ni, il le tõ leg nem kell csa tol ni mind azt, amit a sze mé lyi nyilvántartás tartalmaz. A nem ügyész sé gi al kal ma zott pá lyá zó nak egy olyan nyi lat ko za tot is mel lé kel nie kell, amely ben ki je len ti, hogy nem áll a leg sú lyo sabb fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt; nem tag ja párt nak és po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat; va la mint hoz zá já rul a személyes adatok kezeléséhez. A pá lyá zó nak ar ról is nyi lat koz nia kell, hogy a pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat nak haj lan dó alá vet ni ma gát, to váb bá vál - lal ja a vizs gá lat költ sé ge i nek meg elõ le ge zé sét, va la mint hoz zá já rul ah hoz, hogy az egész ség ügyi és sze mé lyes ada ta it a vizs gá lat vég zé sé ben köz re mû kö dõ szer vek és sze mé lyek, a szak mai vé le ményt tör vény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat költ sé ge a pá lyá zót ter he li, ha ki ne ve zé sé re nem kerül sor. Az ügyész sé gi tit ká ri ki ne ve zés hez a tiszt ség re je lölt, pá lyá za tot el nyert sze mély nek ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal kell iga zol nia azt a tényt, hogy az Üsztv a (7) be kez dé sé nek a) f) pont já ban meg ha tá ro zott kö rül mé nyek vele szemben nem állnak fenn. A pá lyá zat ér vény te len, ha el ké sett, kel lék hi á nyos, a je lölt a ki ne ve zés fel té te le i nek a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõ le tel te kor nem fe lel meg. (A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a ma gyar ál lam pol gár sá got iga zo ló ok ira tot kü lön felhívásra kell benyújtani.) A ki ne ve zés rõl a leg fõbb ügyész dönt. A pá lyá za tok nak a Bács-Kis kun Me gyei Fõ ügyész ség re (6000 Kecs ke mét, Rá kó czi u. 7.) kell be ér kez ni ük má jus 10-én 13 órá ig A pá lyá zat ered mé nyé rõl a je lent ke zõ ket a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hat van na pon belül értesítjük. Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tá ly

16 160 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette Bárd Károly Emberi jogok és büntetõ igazságszolgáltatás Európában A tisztességes eljárás büntetõügyekben emberijog-dogmatikai értekezés címû könyvét A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt eddig megjelent kötetei révén már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát: A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden másról.. A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , MEGRENDELÉS Megrendelem Bárd Károly Emberi jogok és büntetõ igazságszolgáltatás Európában címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával)... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás A szerkesztésért felelõs: dr. Lajtár István. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelõs: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, fax: , , vagy a internetcímen. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: , évi éves elõfizetési díj: Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 7056 Ft áfával. HU ISSN Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. FEBRUÁR 13. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 8/2006. (I. 19.) ME h. az Or szá gos Sta tisz ti kai

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 3318 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2007. FEBRUÁR 7. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 6. szám 2011. június ka to li kus egy ház ban van - A nak un. be ava tó szent sé gek: ke reszt ség, bér má lás, ol tá ri szent ség. A sor rend

Részletesebben