A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA Éves elõfizetési díj Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re meg kül dött, a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir - detmények Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra ADA cast Könnyû fém ön tö de Kft. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (hidraulikus présgép, többfázisú mo só-, tisz tí tó-, szá rí tó- és au to ma ti kus anyagtováb - bí tó be ren de zé se, 1 db egye te mes meg mun ká ló köz - pont, 1 db fém meg mun ká ló gép be szer zé se K. É. 7368/2004) EU RAL Euró pai Alu mí ni umi pa ri és Ke res ke del mi Kft. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (szennyezõdéseket tartalmazó alumíniumhulladékok, illetve mû - anyag gal, gu mi val, fes ték kel szennye zett alumíniumhulladékok szá rí tá sá ra és a szennye zõ dé sek eltávolí - tá sá ra al kal mas szá rí tó be ren de zés K. É. 6961/2004) Fog lal koz ta tá si Hi va tal aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (PIN-bo rí ték és -l evé l nyom ta tá sa, le ve - lek bo rí té ko lá sa, kéz be sí tés K. É. 7413/2004) Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (az aján lat - ké rõ ob jek tu ma i nak ta ka rí tá sa K. É. 7341/2004) Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (az aján latkérõ ke - zelésében lévõ úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsiparkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái K. É. 7019/2004) PLES Jár mû al kat rész-gyár tó, Szol gál ta tó és Ke res ke del - mi Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (1 db mo só-elõ ke ze lõ, 1 db ka ta fo re ti kus ala po zó fes tõ be - ren de zés, 1 db be ége tõ ke men ce, 1 db anyag moz ga tó rend szer és 1 db szenny víz ke ze lõ rend szer be szer zé se K. É. 6858/2004) Sem mel we is Egye tem aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (kü lön fé le gyógy sze rek be szer zé se K. É. 6844/2004) Sze ge di Tu do mány egye tem aján la ti fel hí vá sa nyílt el já - rás meg in dí tá sá ra (haemodinamikai anyagok beszerzése K. É. 7244/2004) Sze ge di Tu do mány egye tem aján la ti fel hí vá sa nyílt el já - rás meg in dí tá sá ra (aneszteziológiai egyszer használatos esz kö zök be szer zé se K. É. 7245/2004) Ajánlati felhívás egyes ágazatokban Vér tesi Erõ mû Rt. aján la ti fel hí vá sa egyes ága za tok ban (ötvözetlen vaskohászati termékek szállítása K. É. 7318/2004) Részvételi felhívás egyes ágazatokban Ti sza Vo lán Köz le ke dé si és Szol gál ta tó Rt. rész vé te li fel hí vá sa egyes ága za tok ban [2 db csuk lós, új, vá ro si ki - vitelû földgázüzemû (CNG) autóbusz beszerzése K. É. 7126/2004] Elõminõsítési rendszer egyes ágazatokban Budapesti Közlekedési Rt. elõminõsítési rendszer egyes ága za tok ban (az aján lat ké rõ üze mel te té sé ben lé võ jár - mû vek nap i rend sze res sé gû, illetve cik lus rend sze rin - ti, va la mint az épü le tek, utas for gal mi te rü le tek, te lep - he lyek és ipar i lé te sít mé nyek év szak nak meg fe le lõ napi rendszerességû takarítása K. É. 7212/2004) Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház rész vé te li fel hí vá sa tár gya lá sos el já rás meg in dí tá sá ra (portaszolgálati, õrzés-védelmi és rendészeti, vala - mint vagyonvédelmi feladatok ellátása K. É. 7304/2004)

2 13186 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta rész vé te li fel hí vá sa tár gya lá sos el já rás meg in dí tá sá ra (in teg rált e-ön kor mány za ti rend szer fej lesz té se és be ve ze té se, va la mint az al kal ma zás és inf ra struk tú ra fejlesztési fel ada tok vég re haj tá sa K. É. 7316/2004) A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása Bu da pest Hegy vi dék XII. Kerü le ti Ön kor mányzat egy - sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (köz te rü le ti zöld fe - lü le tek és fa so rok fenn tar tá sa, nö vény vé de lem, va la - mint intézménykertek faállományának fenntartása K. É. 7391/2004) Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása Ba las sa gyar mat Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (Ba las sa gyar mat, Fáy András Hor váth End re Batt hy ány és Hét ve zér ut cák rész sza - ka sza i nak fel újí tá sa K. É. 7380/2004) Bu da pest XVI II. Ker. Pest szent lõ rinc-pest szen tim re Önk. Vá ros gazd. Iro da egy sze rû el já rás aján lat té te li fel - hí vá sa (egye sí tett en ge dé lye zé si és ki vi te li terv ké szí té - se, en ge dé lyez te té se kör for gal mak vo nat kozásában Gi li ce tér, Mar gó Ti va dar Ba ross u. cso mó pont, Baross u. Ki ni zsi u. Bart ha La jos u. csomópont K. É. 7276/2004) Fe renc vá ro si Ön kor mány zat Pol gár mes te ri és Jegy zõi Iro da egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (Budapest IX. ke rü let te rü le tén lé võ 4 db la kó épü let ké mé nye i - nek hely re ál lí tá sa K. É. 7564/2004) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium egy sze rû el - já rás aján lat té te li fel hí vá sa (központi irodaépület B jelû épületszárnyának hõszigetelési munkái K. É. 7434/2004) Pest Me gyei Ön kor mány zat egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (Viktor Speciális Otthon lakópark és mód - szer ta ni köz pont fõ épü let bõ ví té se, át ala kí tása, lakóott hon-lé te sí tés ki vi te le zé si mun kái so rán a le bo nyo lí - tói és mûszaki ellenõri feladatok ellátása K. É. 7524/2004) Szent györgy vár Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já - rás aján lat té te li fel hí vá sa (út fel újí tá si mun kák K. É. 7382/2004) Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra FVM Ma gyar Kö zös sé gi Ag rár mar ke ting Cent rum Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (nyom dai te vé keny ség vég zé se K. É. 7669/2004) FVM Ma gyar Kö zös sé gi Ag rár mar ke ting Cent rum Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Ki vá ló Ma gyar Élel mi szer véd je gyet vi se lõ ter mé kek és gyár tók be mu ta tá sá ra meg va ló su ló ki ál lí tási stand mar ke ting kon cep ci ó já nak el ké szí té se, a stand fel épí - té se, üze mel te té se, bon tá sa a Fo o da pest kiállításon K. É. 7685/2004) FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (Foodapest kiállításon közösségi marketing FVM stand felépítése, üze mel te té se és bon tá sa K. É. 7686/2004) FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (közösségi stand felépítése, üzemeltetése és bontása EuroTier kiál lí tás Han no ver K. É. 7689/2004) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (a Ma gyar Nem ze ti Bank fo - lyó fizetési mérlege nemzetközi turizmusra vonatkozó adatainak és a KSH vendégforgalmi adatai közötti el - térés okainak feltárására vonatkozó kutatás végzése K. É. 7267/2004) Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (a volt gyõ ri zsi na - góga mûemlék épület rekonstrukciója és hasznosítása K. É. 7531/2004) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (az ajánlatkérõ és az irányítása alá tartozó önálló, és részben önállóan gazdálkodó intézmények részére nyújtandó számlavezetõi, pénzforgalmi-lebonyolítási és egyéb banki szolgál - ta tás K. É. 7479/2004) Nyugat-magyarországi Egyetem Gazdasági Fõigazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (az in téz - mény épületeinek takarítása K. É. 6833/2004) Ta pol ca Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Ta pol ca kert vá ro si és dé li vá - ros ré szi ut cák szenny víz el ve ze té sé nek ki ala kí tá sa K. É. 7645/2004) Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részvételi felhívása tárgyalásos eljárás megindítására (az intelligens kártya alapú közlekedési jegy- és bérletrendszer nemzeti léptékû projektrendszertervének és komplex követelményrendszerének, szabványának kidolgozása, kont - rollingfeladatainak ellátása K. É. 7179/2004) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl Budapest Fõváros XIII. Kerület Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (Pan nó nia u sz. alatti Kék Általános Iskolában lévõ vizesblokkoszlop felújítása, elengedhetetlenül szükséges alagsori munká la tok el vég zé se K. É. 7562/2004) Bu da pest XVIII. Ke rü let Pest szent lõ rinc-pest szen tim - re Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás eredményé - rõl (szenny víz csa tor na-há ló zat épí té se K. É. 7525/2004) Körmend Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (Somogyi Béla Körzeti Általános Iskola és Kollégium tornacsarnok átalakítása, bõvítése és tanuszo da fel újí tá sa K. É. 7654/2004) Magyar Televízió Rt. tájékoztatója az eljárás eredményérõl (MTV Rt. 6 épületének napi takarítása, idõ - szakos nagytakarítása, udvartisztítás, parkgondozás K. É. 7465/2004)

3 103. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) MÁV Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (vasúti jármûvek, vasúti felépítményt karbantartó kismun - ka gé pek, eme lõ gé pek és esz kö zök idõ sza kos vizsgálata, kar ban tar tá sa és ja ví tá sa K. É. 6811/2004) Ti sza Vo lán Köz le ke dé si és Szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (1 db tömegközlekedési autó - busz be szer zé se K. É. 7530/2004) Tol na Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (út bur ko la ti je lek új, fel újí tó, op ti kai fel újí tó és egyéb fel újí tó fes té se K. É. 7459/2004) sz. alatt meg je lent egy sze rû sí tett el já rás aján lat té te li fel hí vás he lyes bí té se K. É. 7741/2004) Wo co Ipar tech ni ka Ma gyar or szág Kft. he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 95. szá má ban, au gusz tus 18-án K. É. 6821/2004 sz. alatt tá jé koz ta tó jel leg gel meg je lent aján la ti fel hí vás he lyes bí té se K. É. 7738/2004) Wo co Ipar tech ni ka Ma gyar or szág Kft. he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 95. szá má ban, au gusz tus 18-án K. É. 6817/2004 sz. alatt tá jé koz ta tó jel leg gel meg je lent aján la ti fel hí vás he lyes bí té se K. É. 7739/2004) He lyes bí tés Ma gyar Nem ze ti Bank he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 99. szá má ban, au gusz tus 30-án, K. É. 7378/2004 sz. alatt meg je lent aján lat té te li fel hí vás he - lyes bí té se K. É. 7740/2004) MÁV Rt. helyesbítése (a Köz be szer zé si Ér tesítõ 101. szá má ban, szep tem ber 3-án K. É. 6973/2004 A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Hé rosz Rt. jogorvoslati kérelme a Somogy Megyei Önkormány zat köz be szer zé si el já rá sa ellen K. É. 7717/2004)

4 13188 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám HIR DET MÉ NYEK Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re fel adott, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tá jé koz ta tó jel leg gel meg je le nõ hir det mé nyek Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra ADAcast Könnyûfémöntöde Kft. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7368/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: X Szol gál ta tás: A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? NEM: IGEN: X I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE ÉS CÍ ME Szer ve zet: ADA cast Könnyû fém ön tö de Kft. Címzett: Tárai Gábor termelési igazgató Cím: Vas út út 1. Pos tai irá nyí tó szám: 3032 Vá ros/köz ség: Apc Te le fon: 37/ Te le fax: 37/ I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi szintû: Regionális/helyi szintû: EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru - há zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: X Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén): Szol gál ta tá si ka te gó ria: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve - zés: II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) 1. 1 db 100 ton nás hid ra u li kus prés gép 2. 1 db 30 ton nás hid ra u li kus prés gép 3. 1 db több fá zi sú mo só, tisz tí tó, szá rí tó és au to ma ti kus anyag to váb bí tó be ren de zés 4. 1 db egye te mes meg mun ká ló köz pont 5. 1 db fém meg mun ká ló cél gép II.1.7) A tel je sí tés he lye: 3032 Apc, Vas út út 1. NUTS-kód: II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/ CPC) II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) NEM: IGEN: X Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: X

5 103. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) több rész re: X valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben): 1. 1 db 100 ton nás hid ra u li kus prés gép 2. 1 db 30 ton nás hid ra u li kus prés gép 3. 1 db több fá zi sú mo só, tisz tí tó, szá rí tó és au to ma ti kus anyag to váb bí tó be ren de zés 4. 1 db egye te mes meg mun ká ló köz pont 5. 1 db fém meg mun ká ló cél gép szállítása a dokumentációban részletezettek szerint. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés 20/11/2004 és/vagy be fe je zés 20/03/2005 (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re: Az árú ellenértékét az ajánlatkérõ a leszállítást követõen 30 nap tá ri na pon be lül a szál lí tó bank szám lá já ra tör té nõ átuta - lással tel je sí ti. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely - zetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Ki zá ró okok: a) nem lehet az eljárásban ajánlattevõ, aki esetében a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pon tok ban fog lalt kö rül mé nyek va la - melyike fennáll, b) az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevõ, aki esetében a Kbt. 62. (1) be kez dés ben fog lalt kö rül mé nyek va la me - lyi ke fenn áll. Nem lehet az eljárásban ajánlattevõ: a) ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint az elmúlt egy év - ben fizetési kötelezettségeinek egy esetet meghaladóan nem tett eleget, b) ha nem tu d szál lí tást iga zol ni, az elõ zõ há rom év szál lí tá - saiból legalább egy, a felhívás szerinti gyártási funkciókat ellá - tó berendezésre, c) ha nem ren del ke zik ISO 9001 mi nõ ség biz to sí tá si rend - szer tanú sít vánnyal, d) ha nem ren del ke zik ISO kör nye zet vé del mi rend - szer tanú sít vánnyal. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód a) Kbt. 63. (2) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en iga - zo lás, vagy nyi lat ko zat ar ról, hogy a Kbt. 60. (1) be kez dé sé - nek a) d) és f) pont já ban fog lalt ki zá ró okok aján lat te võ te kin - tetében nem állnak fenn, b) a Kbt. 63. (2) be kez dés b) pontjára és (3) bekezdésére fi gye lem mel a Kbt. 60. (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ha tó sá - gi iga zo lá sok aján lat te võ te kin te té ben, c) az ajánlattevõ nyilatkozata arról, hogy nem áll a Kbt. 62. (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha - tá lya alatt. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód a) az ajánlattevõ valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl származó 60 napnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tarta - lommal: mióta vezeti a bankszámláját, fizetési kötelezettségeinek az elmúlt egy évben idõben ele get tet t-e, illetve, ha nem, ez hány al ka lom mal tör tént. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód a) az ajánlattevõ a Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelõen az ajánlatában ismertessen az elmúlt három év szállításaiból leg alább egy fel hí vás sze rin ti gyár tá si funk ci ó jú be ren de zés szállítását. Az ismertetésben írja le a berendezés megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szerzõdõ másik fél megnevezését, b) az aján lat te võ az aján lat ba csa tol ja be az ISO 9001 mi nõ - ségbiztosítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány másolatát, d) az aján lat te võ az aján lat ba csa tol ja be az ISO kör - nyezetvédelmi rendszer meglétét igazoló tanúsítvány másolatát. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? NEM: Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? NEM: IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben) NEM:

6 13190 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for mációk köré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz) IV.1.2) A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak indokolása (adott eset ben) IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi közzététel (adott eset ben) IV.1.3.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes összesí - tett tá jé koz ta tó (adott eset ben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.3.2) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (adott eset ben) Létszám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján (lehetõség szerint csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben): X részszempontok súlyszámok 1. ajánlati ár szál lí tá si ha tár idõ szervizmegjelenés gyorsasága garanciavállalás idõtartama a fel hasz ná lói do ku men tá ció nyel ve ze te 5 Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben NEM: IGEN: X vagy: B2) A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott rész szem pon tok alapján: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 15/10/2004 (nap/hó/év). Mun ka na po kon órá ig. Ár (adott eset ben): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do kumentáció térítésmentesen átvehetõ személyesen vagy megha - tal ma zott út ján, il le tõ leg a Kbt. 54. (4) be kez dés ben fog lal tak - nak megfelelõen. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor) 15/10/2004 (nap/hó/év) vagy nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: óra IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezõk részére (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén) Tervezett dátum / / (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb or szág X IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén) / / (nap/hó/év) vagy: hó nap és/vagy 30 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek: Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 15/10/2004 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely: K + F Ta nács adó Köz pont Kft., 8000 Szé kes fe hér vár, Ka do csa u. 3/A föld szin ti tár gya ló. VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E ÉS A TO- VÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVE- ZETT IDE JÉT: VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? NEM: IGEN: X Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program. Kódszám: GVOP Tech no ló gi ai Kor sze rû sí tés. VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK a) Az aján la tok rész szem pon tok sze rin ti tar tal mi ele me i nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám al só ha tá ra 1 pont, fel sõ ha tá - ra 10 pont, amely min den rész szem pont ese tén azo nos. b) Az ér té ke lés mód sze re: a leg ked ve zõbb aján lat 10 pon tot és a leg ked ve zõt le nebb aján lat 1 pon tot ér. A töb bi aján lat pont - száma a kettõ közötti lineáris arányosítással kerül kiszámításra. Az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámok súly - számokkal megszorzásra kerülnek. A szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat összességében a legelõnyö - sebb, amely nek az össz pont szá ma leg na gyobb. c) A be ren de zé sek kel szál lí tan dó fel hasz ná lói do ku men tá - ció nyelvezetének értékelése a következõk szerint történik: magyar nyel ven meg aján lott fel hasz ná lói do ku men tá ció 10 pont, an gol vagy né met nyel ven meg aján lott fel hasz ná lói do ku men - tá ció 3 pont, an gol és né met nyel ven meg aján lott fel hasz ná lói do ku men tá ció 5 pont. d) a Kbt. 50. (3) bekezdésének megfelelõen lehet részaján - la tot kü lön-kü lön a 3., 4. és 5. rész re. Az 1. és 2. rész re egy ben le het aján la tot ten ni. e) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 19/10/2004 (nap/hó/év) óra.

7 103. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) f) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 28/10/2004 (nap/hó/év) óra. g) Felhívjuk az ajánlattevõ figyelmét, hogy támogatásra irá - nyuló igényt (pá lyá za tot) fo gunk be nyúj ta ni, és a tá mo ga tás ra irá nyuló igé nyünk el nem fo ga dá sa a Kbt. 48. (2), (3) be kez - dés sze rin ti kö rül mény nek mi nõ sül. Amennyi ben a tá mo ga tá si igényt el uta sít ják, úgy az aján lat ké rõ a Kbt a alap ján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, vagy a Kbt. 99. (3) bekezdése alapján mentesül a szerzõdés megkötésének kötelezettsége alól. h) Aján lat ké rõ a Kbt. 58. (3) be kez dés a) pont ja alap ján ki - je len ti, hogy nem áll nak ren del ke zés re tel jes kö rû en euró pai szab vá nyo kat köz zé te võ nem ze ti szab vá nyok, euró pai mû sza ki ta nú sít vá nyok ra hi vat ko zó kö zös mû sza ki le írá sok, ezért a do - kumentációban kerülnek meghatározásra a részletes mûszaki le írá sok. i) Az ajánlattevõnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az aján - latnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevõ kifejezett nyi - latkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. j) Az ajánlatot az ajánlati felhívásban megadott címre közvet - lenül vagy postai úton zárt borítékban, a borítékon AdAcast Az ajánlat tárgya:... megjelöléssel kell benyújtani az ajánlattételi határidõ lejártáig 1 eredeti és 2 másolati példányban. k) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel fel - tétele. A dokumentáció másra nem ruházható át. l) Az ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét kizárja. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 23/08/2004 (nap/hó/év) A. MEL LÉK LET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Szervezet: Cím zett: Cím: Pos tai irá nyí tó szám: Város/Község: Ország: Telefon: Telefax: E-ma il: 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Szer ve zet: K + F Ta nács adó Köz pont Kft. Címzett: Szõke Ferenc Cím: Ka do csa u. 3/A Pos tai irá nyí tó szám: 8000 Város/Község: Székesfehérvár Te le fon: 22/ Te le fax: 22/ E-ma il: szo sul ting cen ter.hu In ter net cím (URL): sul ting cen ter.hu 1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szer ve zet: K + F Ta nács adó Köz pont Kft. Cím zett: Szõ ke Fe renc Cím: Ka do csa u. 3/A Pos tai irá nyí tó szám: 8000 Város/Község: Székesfehérvár Te le fon: 22/ Te le fax: 22/ E-ma il: szo sul ting cen ter.hu In ter net cím (URL): sul ting cen ter.hu B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR - MÁCIÓK A RÉSZ szá ma: 01 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) 2) A rész meghatározása: 1 db 100 ton nás hid ra u li kus prés gép 3) Mennyi ség: 1 db 4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset - ben): Kezdés / / (nap/hó/év) / tel je sí tés 20/01/2005 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 02 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) 2) A rész meghatározása: 1 db 30 ton nás hid ra u li kus prés gép 3) Mennyi ség: 1 db 4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset - ben): Kezdés / / (nap/hó/év) / tel je sí tés 20/11/2004 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 03 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC)

8 13192 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám 2) A rész meghatározása: 1 db több fá zi sú mo só, tisz tí tó, szá rí tó és au to ma ti kus anyag - to váb bí tó be ren de zés 3) Mennyi ség: 1 db 4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset - ben): Kezdés / / (nap/hó/év) / tel je sí tés 20/01/2005 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 04 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) 2) A rész meghatározása: 1 db egye te mes meg mun ká ló köz pont 3) Mennyi ség: 1 db 4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset - ben): Kezdés / / (nap/hó/év) / tel je sí tés 20/03/2005 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 05 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) 2) A rész meghatározása: 1 db fém meg mun ká ló cél gép 3) Mennyi ség: 1 db 4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset - ben): Kezdés / / (nap/hó/év) / tel je sí tés 20/03/2005 (nap/hó/év) (eb bõl a mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál - ha tó) EURAL Európai Alumínium-Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (6961/2004) Építési beruházás: Épí té si kon cesszió: Árubeszerzés: X Szol gál ta tás: Szolgáltatási koncesszió: A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szer ve zet: EU RAL Euró pai Alu mí ni um-ipa ri és Kereskedelmi Kft. Cím zett: Ju an Ped ro Sol do ügy ve ze tõ Cím: Pf. 188 Alu gyá ri út 1. Pos tai irá nyí tó szám: 2800 Város/Község: Tatabánya Te le fon: 34/ Te le fax: 34/ E-ma il: haff ral-kft.hu I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruhá zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: Épí té si kon cesszió: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: X Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés (szol - gál ta tás meg ren de lés ese tén) Szol gál ta tá si ka te gó ria: Szolgáltatási koncesszió: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve - zés: II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya Szennye zõ dé se ket tar tal ma zó alu mí ni um hul la dé kok, illetve mû anyag gal, gu mi val, fes ték kel szennye zett alu mí ni um hul la -

9 103. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) dékok szárítására és a szennyezõdések eltávolítására alkalmas szárító berendezés. II.1.7) A tel je sí tés he lye Az ajánlatkérõ székhelye. NUTS-kód: HU212 II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség 1 db szennye zõ dé se ket tar tal ma zó alu mí ni um hul la dé kok, illetve mûanyaggal, gumival, festékkel szennyezett alumínium hulladékok szárítására és a szennyezõdések eltávolítására al - kalmas szárító berendezés. A szárító berendezéssel támasztott követelmények: a fentiekben felsorolt alapanyagok a szárítás után teljesen (100%) szárazak, fémtiszták legyenek (nedvesség, olaj, fes ték vagy lakk nem ma rad hat a fe lü le ten), a be ren de zés bõl ki lé põ anya gok hõ mér sék le te na gyobb le gyen, mint 520 C, a szá rí tá si tel je sít mé nyek mi ni mum: ita los do bo zok ese tén 2,5 t/h for gá csok ese tén 4,3 t/h ola jos önt vé nyek bõl 5,2 t/h a berendezés robbanásmentességi garanciával rendelkez - zék a rendelkezésre álló telepítési hely, ahol a berendezésnek el kell fér nie: 11 5 m a berendezés emissziós kibocsátási határértékei feleljenek meg az ame ri kai EPA MACT 5 szab vá nyok és a ka na dai CSA emissziós kibocsátásoknak, illetve az ajánlatkérõ számára az illetékes hatóságok által elõírt technológiai ki - bocsátási határértékeknek általános hazai szabvány hiá - nyá ban. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban 60 nap (a szer - zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va) vagy: kez dés / / és/vagy befejezés / / (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) késedelmikötbér-fizetési kötelezettség, amelynek mértéke: 60 napon túli késedelem esetén a szerzõdéses ár 5%-a, 75 napon túli késedelem esetén a szerzõdéses ár 10%-a, 105 na pon tú li ké se de lem ese tén a szer zõ dé ses ár 15%-a, 140 na pon tú li ké se de lem ese tén a szer zõ dé ses ár 20%-a. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Aján lat ké rõ a le szál lí tás ra ke rü lõ be ren de zés el len ér té két az aján la ti do ku men tá ci ó ban rög zí tett rész le tek ben, az egyes rész szám lák kéz hez vé te lé vel egy ide jû leg elekt ro ni kus bank i át uta lás sal egyen lí ti ki, fi gye lem be vé ve a Kbt (1) be - kez dé sét. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy: III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely - zetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkal - masságot kizáró tényezõk Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. (1) be - kezdés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn, aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dés a) d) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn. Az aján lat te võ vagy a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rinti alvállalkozó a szerzõdés teljesítésére alkalmatlannak mi - nõ sül, amennyi ben a III a) pont sze rin ti nyi lat ko zat tar tal ma sze rint az ajánlattevõ/alvállalkozó nem tesz határidõre eleget fizeté - si kötelezettségének és számláján az elmúlt egy évben 30 na pot meg ha la dó sor ban ál lás for dult elõ, a III b) pont sze rint be nyúj tott do ku men tu mok alap - ján megállapítható, hogy az ajánlattevõ/alvállalkozó éves beszámolója veszteséget mutat, az ajánlattevõ/alvállalkozó nem rendelkezik a beszerzés tár gyá ra vo nat ko zó, a Kbt. 67. (1) be kez dés sze rin ti tar - ta lom mal, a Kbt. 68. (1) be kez dé sé nek a), illetve b) pontja alapján igazolt referenciával. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó kö te les a Kbt. 63. (1) (3) be kez dé sei sze rin ti iga - zolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban benyújtani, illetve meg ten ni. Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó az aján lat ban nyi lat koz ni kö te les, hogy nem tar to - zik a Kbt. 62. (1) be kez dés a) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá - ró okok ha tá lya alá.

10 13194 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a megkövetelt iga zo lá si mód Az aján lat te võk vagy a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zók (a to váb bi ak ban együtt: aján lat te võ) pénzügyi és gaz da sá gi al kal mas sá gu kat az aláb bi do ku mentumok be nyúj tá sá val tar toz nak iga zol ni: a) az ajánlattevõ számláját vezetõ pénzintézetnek az ajánlat be nyúj tá sát meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi, ere de ti nyi lat ko - za ta ar ról, hogy az aján lat te võ a do ku men tá ci ó ban rög zí tett szerzõdés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tar ta lom mal: a számlavezetés kezdõ idõpontja, tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítésérõl és a számlán történõ esetleges sorban állásról és annak leg - utol só idõ pont já ról az el múlt egy év te kin te té ben, b) az aján lat te võ nek és gaz da sá gi évek rõl ké - szült, a cégbírósághoz (amennyiben ez a letelepedése szerinti or szág ban kö te le zõ) be nyúj tott be szá mo ló já nak má so la ta, va la - mint a Kbt. 66. (1) be kez dés b) pont ja sze rint könyv vizs gá ló - val záradékoltatni kell. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód A meg elõ zõ há rom év ben az aján lat te võ nek leg alább há rom, a közbeszerzés tárgyával a berendezés méretének kivételével azonos mûszaki paraméterekkel rendelkezõ referenciával kell rendelkeznie. A referenciát a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti tar ta lom mal, a kö vet ke zõ mó don kell iga zol ni: a) ha a szer zõ dést kö tõ má sik fél a 22. (1) be kez dé sé nek a) e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt iga - zolással, b) ha a szer zõ dést kö tõ má sik fél az a) pont ban fog lalt hoz ké pest egyéb szer ve zet, az ál ta la adott iga zo lás sal vagy az aján - lat te võ nyi lat ko za tá val. III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben) Az aján lat te võk aján la tá ban meg kell ne vez nie a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja alá tar to zó al vál lal ko zó kat. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? NEM: Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? NEM: IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt: Meg hí vá sos: Tárgyalásos: IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben) NEM: Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö - ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz) IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyor sí tott eljárás alkalmazásának indokolása (adott eset ben): IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi közzété - tel: IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí - tett tá jé koz ta tó: IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma: Létszám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 15/10/ óra Ár: brut tó HUF vagy 1000 euró A fizetés feltétele és módja: az ajánlatkérõ a dokumentációt fi ze tést iga zo ló bank i bi zony la tok be mu ta tá sa vagy kész pénz ellenében adja át. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: átvehe - tõ az aján lat ké rõ szék he lyén, mun ka na po kon óra kö zött, illetve elekt ro ni kus meg kül dés út ján. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ: 15/10/2004 Idõ pont: óra IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezõk részére (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén) Tervezett dátum: / / (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók: HU, EN IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el - járás esetén); kivéve a közbeszerzési törvény a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében) / / -ig (nap/hó/év) vagy:

11 103. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) hó nap és/vagy 90 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor) IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 15/10/2004 Idõ pont: óra Hely: az ajánlatkérõ székhelye. VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E ÉS A TO- VÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVE- ZETT IDE JÉT: VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? NEM: IGEN: X Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram Beruházásösztönzés pri o ri tás Az ipar i és szol gál ta tó szek tor ver seny ké - pes sé gé nek fej lesz té se in téz ke dés Tech no ló gi ai kor sze rû sí - tés kom po nen se. VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat - ké rõ hi ány pót lá si le he tõ sé get nem biz to sí t. 2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja Ered mény hir de tés: 19/10/2004, idõ pont: óra, szer zõ - dés kö tés: 26/10/2004, idõ pont: óra, hely szín: az aján lat - ké rõ szék he lye, föld szin ti tár gya ló. 3) Mivel az ajánlatkérõ támogatásra irányuló igényt (pályáza tot) nyújt be, itt kü lön fel hív ja az aján lat te võk fi gyel mét er re a kö rül mény re, va la mint az aláb bi ak ban fog lal tak ra: A fen ti be kez dés ese té ben a Kbt t, a 99. (3) be kez dé - sét és a t úgy kell al kal maz ni, hogy az ott írt ok nak, il le - tõ leg kö rül mény nek mi nõ sül a tá mo ga tás ra iri á nyu ló igény el nem fo ga dá sa. VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 24/08/2004 (nap/hó/év) Foglalkoztatási Hivatal ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7413/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: X A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? NEM: IGEN: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Foglalkoztatási Hivatal Címzett: Szántó Tamás fõigazgató-helyettes Cím: Kál vá ria tér 7. Pos tai irá nyí tó szám: 1089 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: szan In ter net cím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X I.4) AZ AJÁN LA TO KAT A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X I.5) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ TÍ PU SA Köz pon ti szin tû: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén): Szol gál ta tá si ka te gó ria: 15 II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve - zés: II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya Az Egy sé ges Mun ka ügyi Nyil ván tar tás hoz kap cso ló dó an nagy tö me gû PIN-bo rí ték és -l evé l nyom ta tá sa, le ve lek bo rí té - ko lá sa, PIN-bo rí ték és -le ve lek (to váb bi ak ban: kül de mény) fel - adá sa pos tán, a kül de mé nyek kéz be sí té si ál la po tá nak fel dol go - zása, visszajelzése. II.1.7) A tel je sí tés he lye: Az ajánlattevõ telephelye (fióktelepe) a dokumentáció szerint. NUTS-kód: II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak:

12 13196 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/ CPC) II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség Évente az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás rendszeréhez kap cso ló dó an hoz zá ve tõ le ge sen db/év le vél nyom ta - tá sa, bo rí té ko lá sa és fel adá sa, to váb bá db/év PIN-kó - dot tartalmazó boríték legyártása és feladása. (A rend szert igény be ve võ ügy fe lek ak ti vi tá sa a fen ti ada to - kat je len tõs mér ték ben mó do sít hat ják.) II.2.2) Vételi jog (opció) Leírása és gyakorlásának lehetsé - ges ide je: II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés 01/01/2005 és/vagy befejezés / / (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek: III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérõ a szerzõdésben foglalt feladatok teljesítésének elfogadását követõen, számla el le né ben, annak kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül át uta lás - sal teljesíti. Az ajánlatkérõ elõleget nem fizet. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy: III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely - zetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, illetve ki zá rás ra ke rül, aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be - kez dé sé ben vagy a Kbt. 62. (1) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll. Az aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, illetve a Kbt. 61. (1) be kez dé sé nek d) e) pont ja i ban ese té ben al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok fenn áll. Az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítésére alkalmatlan, ha a számlavezetõ pénzintézet(ek) nyilatkozata alapján az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja számláján sorban állás volt az ajánlati felhívás feladásá - nak nap ját meg elõ zõ 12 hó na pon be lül, ha az ajánlattevõ mérleg szerinti eredménye a tárgyévet meg elõ zõ két év mind egyi ké ben ne ga tív volt, az ajánlattevõ által alkalmazott technológia legalább az ISO 9001 szin tû mi nõ sí tés sel nem ren del ke zik. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód A Kbt ának (1) (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ iga zo lás vagy nyi lat ko zat ar ról, hogy a Kbt. 60. (1) be kez dé sé nek a) d) és f) pont já ban, va la mint a Kbt. 61. (1) be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró okok az al vál - lal ko zó és a Kbt. 71. (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti alvállalkozója tekintetében nem állnak fenn. A Kbt. 63. (3) be kez dé se sze rin ti ha tó sá gi iga zo lá sok csa to lá sa ar ról, hogy a Kbt. 60. (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti ki zá ró ok az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó ja te kin te - té ben nem ál l fenn. A Kbt. 61. (1) be kez dé sé nek d) pont ja ese tén, a Kbt. 63. (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti, a hir det mény fel adá sá nak nap já tól szá mí tott 30 nap nál nem ré geb bi iga - zo lás (ki vo nat), egyéb iga zo lás vagy nyi lat ko zat, ma gyar - országi bejegyzésû cég esetén cégkivonat, egyéni vállal - kozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány közjegy - zõ ál tal hi te le sí tett má so la ta. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja te - kintetében valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl szár ma zó nyi lat ko zat [Kbt. 66. (1) be kez dés a) pont], legalább az alábbi tartalommal: számlanyitás idõpontja, az ügyfél fizetõ- és hitelképessége, fizetési fegyelme, sor - ban állások az ajánlati felhívás feladásának napját meg - elõ zõ 12 hó na pon be lül, évi szám vi te li sza bá lyok sze rin ti éves be szá - mo ló [Kbt. 66. (1) be kez dés b) pont]. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Az al kal ma zott tech no ló gi ai mi nõ sí té sé nek iga zo lá sa (ISO) III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét?

13 103. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té - tel: IV.1.3.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí - tett tá jé koz ta tó: A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: IV.1.3.2) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (adott eset ben) Létszám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: részszempontok súlyszámok 1. a kért ellenszolgáltatás összege az aján lott szol gál ta tás biz ton sá gi szint je kül de mény-elõ ál lí tás vál lalt idõ tar ta ma 20 IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 25/10/2004 (nap/hó/év) Ár (adott eset ben): Pénznem: Az ajánlatkérõ a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az aján lat te võk ren del ke zé sé re. A do ku men tá ció mun ka na po kon óra kö zött, az aján lat té te li ha tár idõ nap ján óra kö zött át vé te li el is mer vény el le né ben át ve he tõ az I.1) pont sze rin ti cí men. Az aján lat ké rõ az aján lat te võ írás - be li meg ke re sé se ese tén a do ku men tá ci ót a Kbt. 54. (5) be - kezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevõ által megadott címre. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor) 25/10/2004 (nap/hó/év) vagy nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: óra. IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók HU IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (el já rás esetén) / / (nap/hó/év) vagy: hó nap és/vagy 30 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek: Aján lat ké rõ és az aján lat te võk kép vi se lõi, va la mint köz - jegyzõ IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 25/10/2005 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely: Fog lal koz ta tá si Hi va tal, 1089 Bu da pest, Kál vá ria tér 7., 410. tár gya ló. VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E ÉS A TO- VÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVE- ZETT IDE JÉT: VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK A részletes szerzõdés feltételeket a dokumentáció tartal - maz za. Az aján lat ké rõ a hi ány pót lás le he tõ sé gét biz to sít ja. Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lat te võ Kbt. 70. (1) be kez dé se sze rin ti ki fe je zett nyi lat ko za tát. Az aján lat ban meg kell je löl ni a Kbt. 71. (1) be kez dé sé - ben megjelölt adatokat és személyeket. Az eredményhirdetés helye: Foglalkoztatási Hivatal, 1089 Bu da pest, Kál vá ria tér 7., 410. tár gya ló. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: az aján la tok bon tá sát kö - ve tõ 8. mun ka nap óra. A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: az ered mény hir de tést kö ve tõ 9. nap óra, ha ez a nap nem mun ka nap, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka nap óra. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ képviseletére jo - gosult személy az ajánlati felhívás feladásának napjától szá mí tott 90 nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá si cím pél dá nyá nak má so la tát. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ képviseletére jo - go sult sze mély nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy az ajánlatban szereplõ okiratokkal igazolt számlavezetõ pénzintézeteken kívül más hitelintézetnél számlát nem vezet. Az ajánlatokat cégszerûen aláírva, 3 példányban (1 db eredeti és az eredetivel mindenben megegyezõ 2 db másola ti pél dány ban), kö tött vagy fû zött for má ban, tar ta lom - jegyzékkel ellátva, minden tartalommal rendelkezõ oldal fo lya ma tos sor szá mo zá sá val, zárt bo rí ték ban vagy do boz - ban PIN-bo rí ték és -l evé l nyom ta tá sa, le ve lek bo rí té ko - lása, PIN-boríték és -levelek feladása, illetve Csak az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta kor bont ha tó fe l! fel ira tok kal el lát va kell be nyúj ta ni. A be nyúj tott aján lat pél dá nya i nak bo rí tó lap ján fe l kell tüntetni az ajánlat eredeti és másolat megjelölését. Az eredeti és a másolati példány közötti eltérés esetén az ere - de ti pél dány az irány adó. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvû nyilatkozatok és okiratok alkalmasak. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció átvétele, a részletes cégbemutatás, az aláírásra jogo-

14 13198 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám sult ál tal alá írt és az aján la ti do ku men tá ci ó ban elõ írt tar - tal mú nyi lat ko zat be nyúj tá sa. Az ajánlattevõ ajánlata érvénytelen, ha az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja együt te sen nem ren - del ke zik Bu da pes ten leg alább 1 db, a szol gál ta tás nyúj tá - sához szükséges telephellyel (fiókteleppel). Az aján lat ér té ke lé se li ne á ri san tör té nik. Az aján lat ké rõ egyes rész szem pon tok ra vo nat ko zó aján la ti (tar tal mi) ele me ket 2 és 10 pont kö zött pon toz za. Az adott rész - szem pont ra aján lott leg jobb tar tal mi elem a ma xi má lis 10 pon tot kap ja, a töb bi tar tal mi elem re adott pont szám meg ha tá ro zá sa li ne á ris ér té ke lés sel tör té nik, az az a má - so dik leg ked ve zõbb 8 pon tot kap, a har ma dik leg ked ve - zõbb 6 pon tot, a ne gye dik leg ked ve zõbb 4 pon tot, a leg - ked ve zõt le nebb pe dig 2 pon tot kap. Az aján lat ké rõ a rész szem pon ton ként meg ál la pí tott pont szá mot a hoz zá tar to zó súly szám mal meg szo roz va ve szi fi gye lem be. Az aján lat vég sõ pont szá ma az egyes rész szem pon tok ra adott és a súly szám mal meg szor zott pont szá mok ösz - szege. A Kbt a szerinti kiegészítõ tájékoztatási igény esetén az ajánlattevõk kérdéseiket kizárólag írásban az aján - latkérõhöz címzett levélben vagy fax útján tehetik fel. Az ajánlattevõk által feltett kérdések és az azokra adott aján - latkérõi válaszok az ajánlatok benyújtásának helyén, az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig, mun ka na po kon 9.00 órá tól órá ig hoz zá fér he tõk és meg is mer he tõk. Ezen túl - me nõ en az aján lat ké rõ ele get tesz a Kbt ának (3) bekezdése szerinti kötelezettségének. Az ajánlatkérõ a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén, az eljárás eredményének kihirdetésekor megnevezett, máso dik leg ked ve zõbb aján la tot te võ sze méllyel kö ti meg a szerzõdést. Az aján lat ké rõ a Kbt ában fog lalt kö te le zett sé gé nek eleget téve, az ajánlattevõket ezúton hívja meg azzal, hogy amennyi ben az ered mény hir de tés idõ pont ja mó do - sul, ar ról va la mennyi aján lat te võt egyi dejû leg írás ban ér - te sí ti. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 24/08/2004 (nap/hó/év) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7341/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: X A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? NEM: IGEN: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Címzett: Gazdasági Igazgatóság vezetõje Cím: Ba ross út 39. Pos tai irá nyí tó szám: 5000 Vá ros/köz ség: Szol nok Te le fon: 56/ Te le fax: 56/ E-ma il: I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruhá zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: Bér let: Lí zing: Ezek kombinációja/egyéb: vállalkozási szerzõdés. II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés (szol - gál ta tás meg ren de lés ese tén): Szol gál ta tá si ka te gó ria: 14 II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés Vál lal ko zá si szer zõ dés a Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Rendõr- fõkapitányság ob jek tu ma i nak ta ka rí tá sá ra. II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) A do ku men tá ci ó ban a Kbt. 58. (3) be kez dés a) pont ja sze - rin ti mû sza ki le írás ban fel so rolt ob jek tu mok ta ka rí tá sa, össze sen m 2 alapterületen.

15 103. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) II.1.7) A tel je sí tés he lye A dokumentáció mûszaki leírásában részletezett helyszíne - ken: Jász-Nagy kun-szol nok me gyé ben lé võ 23 ob jek tum és Szegeden a Tiszai Vízirendészeti Rendõrõrs. NUTS-kód: II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/ CPC): II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) A ta ka rí tan dó ob jek tu mok alap te rü le te össze sen: m 2. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam: hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés: 01/01/2005 és be fe je zés 31/12/2007 (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott mér té kû ké se del mi és meg hi ú su lá si köt bér. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése havonta tör té nik, a szám la el fo ga dá sát kö ve tõ 30 na pon be lül a Ma gyar Ál lam kincs tá ron ke resz tül tör té nõ át uta lás sal (az évi XXXVI II. tör vény ben sza bá lyo zott mó don). Az aján lat ké rõ elõleget nem ad. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben): III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely - zetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Ki zá ró okok: ha az ajánlattevõ vagy valamelyik a közbeszerzés érté - kének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kí vánt al vál lal ko zó a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben és a Kbt. 62. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alatt ál l, ha valamelyik a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko - zó a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok bármelyikének hatálya alá esik, ha az ajánlattevõ vagy valamelyik a közbeszerzés érté - kének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kí vánt al vál lal ko zó a Kbt. 61. (1) be kez dés a) d) pont - ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok bár me lyi ké nek ha tá lya alá tartozik. A pénzügyi és gazdasági alkalmasságot kizáró tényezõk: ha az ajánlattevõ vagy valamelyik a közbeszerzés érté - kének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kí vánt al vál lal ko zó pénz ügyi hely ze te pénz in té ze ti nyi - latkozat alapján nem ítélhetõ stabilnak az elmúlt egyéves idõszakban, azaz valamelyik számláján 60 napot megha - la dó sor ban ál ló té tel volt, ha az ajánlattevõ vagy valamelyik a közbeszerzés érté - kének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kí vánt al vál lal ko zó mér leg sze rin ti ered mé nye min d a 2002., min d a év ben ne ga tív volt, ha az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal - ko zó(k) együt tes évi, a köz be szer zés tár gyá ban (ta - karítás) teljesített nettó forgalma (éves árbevétele) nem haladta meg jelen közbeszerzés tárgyára évre adott éves nettó takarítási díj összegét. A mûszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezõk: ha az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal - kozó(k) együtt nem csatoltak az ajánlathoz az ajánlattételi ha tár idõt meg elõ zõ há rom éves idõ szak ban (2001., és évek ben) el vég zett ta ka rí tás ra vo nat ko zó an, a re - ferenciaismertetésben felsorolt teljesítésekre (szerzõdé - sekre) legalább 3 db referenciaigazolást (referencianyilat - ko za tot), az ajánlattevõ nem rendelkezik takarításra vonatkozóan MSZ EN ISO 9001:2001 mi nõ ség biz to sí tá si rend szer ta - nú sít vá nyá val vagy a Kbt. 68. (3) be kez dé se sze rin ti, az - zal egyen ér té kû ta nú sít vánnyal. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód A Kbt. 63. (1) (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ iga zo lá sok vagy nyi lat ko za tok ar ról, hogy a Kbt. 60. (1) bekezdésének a) d) és f) pont ja i ban és a 61. (1) be - kezdésének a) d) pont já ban fog lalt ki zá ró okok az aján - lattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát megha - la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) te - kin te té ben nem áll nak fenn.

16 13200 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám A Kbt. 63. (3) be kez dé sé re fi gye lem mel a Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pont ja sze rin ti ha tó sá gi iga zo lá sok az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko - zó(k) te kin te té ben. Az ajánlattevõre és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra vonatkozóan a Kbt. 63. (2) bekezdésének d) pont - ja szerinti, az ajánlattételi határidõt megelõzõ 60 napnál nem régebbi keltezésû, cégbíróság által kiadott nyilvános cégadatok, kivonatok eredeti vagy hitelesített másolati példá nyai, va la mint amennyi ben cég ügy ben el nem bí rált módosítás van folyamatban a cégbírósághoz érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolatai vagy egyéb igazolá - sok vagy nyilatkozatok arról, hogy az ajánlattevõ, illetve alvállalkozója nem tartozik a Kbt. 61. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá. Az aján lat te võ nyi lat ko za ta a Kbt. 71. (3) be kez dé se alapján arról, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meg ha la dó mér ték ben a ki zá ró okok ha tá lya alá esõ al - vál lal ko zó(k)at. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód A Kbt. 66. (1) be kez dés a) pont alap ján 60 nap nál nem régebbi keltezésû pénzintézeti nyilatkozat az ajánlattevõ - re és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k)ra vo nat - kozóan az alábbi tartalommal: mióta vezeti az ajánlattevõ/vállalkozó bankszámláját, az ajánlattevõ/alvállalkozó fizetési kötelezettségének ha tár idõ re ele get tesz-e, amennyi ben nem tesz ele get, volt-e szám lá ján 60 na pot meg ha la dó sor ban ál ló té tel a pénzintézeti nyilatkozat dátumát megelõzõ egy éven be lül. Az aján lat hoz aján lat te võ nek al vál lal ko zó nak nyi lat ko - zatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézetek - nél, mely számlaszámon bonyolítja pénzforgalmát, és vala - mennyi számlára vonatkozóan fentiek szerinti tartalommal csatolni kell a pénzforgalmi számlát kezelõ pénzintézeti nyilatko - zatot. A Kbt. 66. (1) be kez dés b) pontja alapján az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) és a évi, szám vi te li tör vény nek meg fe le lõ mér le gé nek és eredménykimutatásának hitelesített másolata. A Kbt. 66. (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko - zó(k) a közbeszerzés tárgyában (takarítás) teljesített elõzõ két évi (2002. és 2003.) net tó for gal má ról (net tó ár be vé te - lé rõl). III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód A Kbt. 67. (3) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az aján lat - tevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghala - dó mér ték ben a tel je sí tés be be von ni kí vánt al vál lal ko - zó(k) elõ zõ há rom évi (2001., 2002., 2003.), a köz be szer - zés tárgyában (takarítás) teljesített legjelentõsebb teljesítéseinek (szerzõdéseinek) ismertetése [legalább a teljesítés tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerzõdést kötõ másik fél (megrendelõ) megnevezése], továbbá az ismertetésben szereplõ legalább 3 szerzõdésre vo nat ko zó an re fe ren cia iga zo lá sok (nyi lat ko za tok) csa to - lása az alábbiak szerint: a Kbt. 68. (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti meg ren de lõ esetében az általa kiadott vagy aláírt igazolás (referen - ciaigazolás) csatolása, melyben a megrendelõ nyilatko - zik a megkötött szerzõdés(ek) teljesítésérõl, vagy a Kbt. 68. (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti meg ren de lõ esetében az általa adott igazolás (referenciaigazolás) csatolása, melyben a megrendelõ nyilatkozik a megkö - tött szerzõdés(ek) teljesítésérõl, vagy az ajánlattevõ/al - vállalkozó nyilatkozata (referencianyilatkozat). A Kbt. 67. (3) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján az aján lat - te võ MSZ EN ISO 9001:2001 mi nõ ség biz to sí tá si rend - szer e ta nú sít vány má so la tá nak vagy a Kbt. 68. (3) be kez - dése szerint azzal egyenértékû tanúsítvány másolatának be nyúj tá sa. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? NEM: IGEN: X IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 18/10/2004 (nap/hó/év) A do ku men tá ció át vé te lé nek ide je: mun ka nap kon órá ig, az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján: órá ig. Ár (adott eset ben): belföldi ajánlattevõ esetében Ft + áfa (25%), kül föl di aján lat te võ ese té ben: Ft. Pénznem: HUF

17 103. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) A fizetés feltétele és módja: az ajánlattevõk a mûszaki leírást tartalmazó dokumentáció ellenértékét a BM BK RT. HVB Bank Hun ga ry Rt.-nél ve ze tett számú számlájára történõ átutalással egyenlíthetik ki. Az átuta - lás köz le mény ro va tá ba a BM BK Rt. ké ri a hi vat - ko zá si szá mot fel tün tet ni. A do ku men tá ció A. mel lék let 1.3) pont alatt megnevezett szervezettõl történõ megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció ellenértékének visszakö ve te lé sé re a Kbt. 54. (6) be kez dé sé ben fog lalt ese te ket ki - vé ve nincs le he tõ ség. A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do - ku men tá ció át ve he tõ az ellen ér ték be fi ze té sé rõl szóló iga zo - lás el le né ben az A. mel lék let 1.3) pont já ban meg ha tá ro zott cí men (Bel ügy mi nisz té ri um Be szer zé si és Ke res ke del mi Rt., 1124 Bu da pest, Né met völ gyi út épü let I. szint 105. szo ba.) IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor) 18/10/2004 (nap/hó/év) (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb or szág X IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el - járás esetén) 90 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek A Kbt. 80. (2) be kez dé se alap ján az aján la tok fel bon tá sá nál csak az ajánlatkérõ és az ajánlattevõk, a nevükben eljárók, vala - mint az általuk meghívott személyek vehetnek részt. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 18/10/2004 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely: Belügyminisztérium Beszerzési és Kereskedelmi Rt., 1124 Bu da pest, Né met völ gyi út épü let I. szint 105. szo ba, illetve az ajánlatok felbontásának napján az ajánlattételi ha - tár idõ ig a föld szin ti ta nács te rem. VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E ÉS A TO- VÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVE- ZETT IDE JÉT A köz be szer zés is mét lõ dõ jel le gû, to váb bi hir det mény köz - zétételének tervezett ideje: év. VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot. VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK IV.4.1) Az aján lat tal be nyúj tan dó egyéb ira tok: 1) Az aján lat hoz csa tol ni kell az aján lat te võ és a köz be szer - zés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) cég ki vo nat sze rint cég jegy zés re jo go sult kép vi se lõi alá írá si cím pél dá nyá nak hi te le sí tett má so la - tát, és amennyi ben szük sé ges az ál ta luk adott meg ha tal ma - zást (melynek tartalmazni kell a meghatalmazott aláírásmintáját is). 2) A Kbt. 71. (1) be kez dés a) és b) pont já nak meg fe le lõ en az ajánlatban nyilatkozat formájában meg kell jelölni az aján - lat te võ nek: a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevõ harmadik személlyel fog szerzõdést kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetõleg az ajánlattevõ által a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszer - zés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat. 3) Azon aján lat te võ nek, aki nek a cég ki vo na tá ban a sze mélyés va gyon vé del mi, va la mint ma gánnyo mo zói te vé keny ség be - jegyzésre került a vállalkozás keretében végzett személy- és va gyon vé del mi, va la mint ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá - lyairól, a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai ka ma rá ról szóló évi IV. tör vény 2. -ában és a 47. (8) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel nyi lat koz ni kell ar ra vo nat ko zó an, hogy a vál lal ko zá suk ál tal foly ta tott ta ka rí tá si te - vékenység az említett jogszabályba nem ütközik. 4) Közös ajánlattevõknek az ajánlathoz kell csatolni az együtt mû kö dés rõl szóló meg ál la po dást. A kö zös aján la tot te - võk nek nyi lat koz ni uk kell to váb bá ar ról, hogy a szer zõ dés tel - jesítéséért egyetemleges felelõsséget vállalnak. 5) A Kbt. 70. (1) bekezdésének megfelelõen az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 6) A Kbt ának meg fe le lõ en aján lat te võ aján la tá ban kö - teles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vo - natkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 7) Az aján lat ké rõ fenn tart ja a jo got, hogy a nyer tes aján lat te - võ teljesítésben részt vevõ alkalmazottait ellenõrzés alá vonja, ajánlattevõnek az ehhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat az alkalmazottaktól elõzetesen be kell szerezni. Az ajánlattevõ nyilatkozatát, mely szerint az alkalmazottak elõzetesen hozzá - járultak az ellenõrzésükhöz, az ajánlathoz csatolni kell. IV.4.2) To váb bi in for má ci ók: 1) Az ajánlatkérõ az eljárás során maximum két alkalommal biz to sí t le he tõ sé get a Kbt. 83. (1) be kez dés sze rin ti hi á nyok és hi á nyos sá gok pót lá sá ra. 2) Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csoma go lás ban, köz vet le nül vagy pos tai úton az aján lat té te li ha tár - idõ lejártáig, az ajánlatok benyújtásának helyére [A. melléklet 1.4) pont] be ér kez tek. Amennyi ben az aján lat te võ úgy dönt, hogy aján la tát nem sze mé lye sen nyújt ja be az A. mel lék let 1.4) pont ja sze rin ti cí men, ha nem pos tai úton jut tat ja el oda, ajánlatkérõ javasolja futárszolgálat (DHL stb.) igénybevételét. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidõ lejártának idõ pont já ban kez di meg az aján lat ké rõ. 3) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: az aján la tok fel bon tá sá tól szá mí tott 30. na pon óra. A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ - pont ja az ered mény hir de tést kö ve tõ 8. na pon óra.

18 13202 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám 4) Ha az ajánlatkérõ az eredményhirdetéskor megjelöli a leg - ked ve zõbb aján la tot te võt kö ve tõ aján lat te võt, ak kor az el já rás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevõvel fog szer zõ dést köt ni. 5) Aján lat ké rõ a Kbt. 56. (4) be kez dés alap ján biz to sít ja a hely szí ni be já rás (kon zul tá ció) le he tõ sé gét a do ku men tá ci ót megvásárlók részére. A helyszíni bejárás idõpontja: 21/09/2004 (kedd) órá tól. A be já rás rész le te i rõl az aján - lattevõk írásbeli értesítést kapnak. A helyszíni bejárásról jegyzõkönyv készül, melyet az ajánlatkérõ az ajánlattevõk részére a be já rás be fe je zé sét kö ve tõ öt na pon be lül fa xon meg küld, va la - mint az ajánlattevõk számára egyben hozzáférhetõvé teszi. 6) Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko - zó(k)nak a cég ki vo nat tal egye zõ en kell nyi lat koz nia ar ról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik. Amennyiben a cég ki vo nat ban sze re pel nek olyan ban kok, ame lyek nél a szám - lavezetés már megszûnt, de a változás bejegyzése a 60 napnál nem ré geb bi kel te zé sû cég ki vo nat adá sá nak idõ pont já ig nem történt meg, úgy számlavezetés felmondását, illetve megszûné - sét igazoló irat másolatát az ajánlathoz csatolni kell. A pénz in té ze ti iga zo lá sok a kü lön bö zõ ban kok gya kor la tá - nak megfelelõen eltérõek lehetnek, de tartalmazniuk kell a fel - hí vás III.2.1.2) pont já ban meg fo gal ma zott kér dé sek re vo nat ko - zó in for má ci ó kat. 7) Az ajánlatkérõ az eljárásban való részvételt ajánlati bizto - sí ték adá sá hoz kö ti. Az ajánlati biztosíték összegszerûen meghatározott mértéke: hazai ajánlattevõnek Ft, azaz ötszázezer forint, külföl - di ajánlattevõnek 2016 euró, azaz kettõezertizenhat euró összegû aján la ti biz to sí té kot kell nyúj ta nia. A biz to sí ték nyúj tá sá nak fel té te lei: a biz to sí ték az aján lat te - võ választása szerint teljesíthetõ az elõírt pénzösszegnek az ajánlatkérõ által alábbiakban megadott bankszámlára történõ befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzõdés alapján kiállított készfizetõ kezességvállalást tar - talmazó kötelezvénnyel. A bankgaranciát az ajánlattevõ által kiválasztott banknak kell ki bo csá ta ni a do ku men tá ci ó hoz mel lé kelt min ta sze - rint. Az ajánlathoz csatolt garanciának az ajánlat érvé - nyességének lejártáig kell érvényben lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti bankgaranciát. Az átutalást hazai ajánlattevõ esetében a BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt. HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett szá mú szám lá já ra, kül föl - di ajánlattevõ esetén a BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt. HVB Bank Hun ga ry Rt.-nél [SWIFT (BIC) kód: BACX HUHB] ve ze tett HU IBAN formátumú euró devizaszámlájára kell teljesíteni. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevõ átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ bankjának hivatalos igazolását a terhelésrõl. Ha az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot biztosítási szer - zõ dés alap ján ki ál lí tott kö te lez vénnyel tel je sí ti, az aján la ti biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell az aján lat te võ ál tal vá lasz tott biz to sí tó ál tal ki ál lí tott kö te lez vényt, amely tar tal maz za, hogy a Kbt. 59. (4) be - kezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizetõ kezességet vállal. 11) Az aján la ti fel hí vás ban, illetve a do ku men tá ci ó ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. elõírásai az irányadóak. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 24/09/2004 (nap/hó/év) A. MEL LÉK LET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Szervezet: Belügyminisztérium Beszerzési és Kereskedelmi Rt. Cím zett: Ha lász Ka ta lin fõ mun ka társ Cím: Pf. 314 Pos tai irá nyí tó szám: 1903 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Szervezet: Belügyminisztérium Beszerzési és Kereskedelmi Rt. Cím zett: Ha lász Ka ta lin fõ mun ka társ Cím: Né met völ gyi út 41., 5. épü let, 105. szo ba Pos tai irá nyí tó szám: 1124 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: 1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet: Belügyminisztérium Beszerzési és Kereskedelmi Rt. Cím zett: Ha lász Ka ta lin fõ mun ka társ Cím: Né met völ gyi út 41., 5. épü let, 105. szo ba, illetve az aján la tok bon tá sá nak nap ján a bon tást meg elõ zõ egy órá ban a IV.3.7.2) pont ban meg adott hely szín Pos tai irá nyí tó szám: 1124 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (7019/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: X

19 103. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Címzett: Kecskemét Megyei Jogú Város Pol gár mes te ri Hi va tal Beruházási és Városüzemeltetési Osztály I. emelet 36. Cím: Kos suth tér 1. Pos tai irá nyí tó szám: 6000 Város/Község: Kecskemét Te le fon: 76/ Te le fax: 76/ Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Re gi o ná lis/he lyi szin tû: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruhá zás ese tén) II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa Szol gál ta tá si ka te gó ria: 16 II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e? NEM II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés: II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerzõdés Kecskemét Megyei Jogú Város ke - ze lé sé ben lé võ út há ló zat, köz jár dák, ke rék pár utak, gép ko csi - par ko lók, busz öb lök és busz vá ró pe ro nok hó el ta ka rí tá si és sí - kos ság men te sí té si mun kái, az el ta ka rí tott hó el szál lí tá sa, to váb - bá folyamatos rendelkezésre állás biztosításá -ra. II.1.7) A tel je sí tés he lye Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe. NUTS-kód: II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség Út há ló zat: 246 km bur kolt út, 336 km bur ko lat lan út, köz - járdák: m 2, ke rék pár utak: 40 km, gép ko csi par ko lók: m 2, busz öb lök és busz vá ró pe ro nok: 6500 m 2 hó el ta ka rí - tá si és sí kos ság men te sí té si mun kái, az el ta ka rí tott hó el szál lí tá - sa, továbbá folyamatos rendelkezésre állás biztosítása. II.2.2) Vételi jog (opció) Leírása és gyakorlásának lehetsé - ges ide je: II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE kez dés 06/11/2004 és/vagy befejezés / / (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) HUF ké se del mi köt bér ese ten ként, amennyi ben a vállalkozó a beavatkozást annak szükségessé válásától számí - tott két órán be lül nem kez di meg. (Rész le tek az aján la ti do ku - mentációban.) III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az éves költ - ségvetése terhére biztosítja a pénzügyi fedezetet. Ajánlatkérõ a teljesítés igazolását követõen fogad be számlát, melyet a kéz - hez vé tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül át uta lás sal egyen lít ki. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy A nyer tes kö zös aján lat te võk tõl gaz da sá gi tár sa ság lét re ho - zá sá nak meg kö ve te lé se: nem kö ve tel mény, azon ban kö zös aján lat te võk ese tén a vál lal ko zá si szer zõ dést vál lal ko zói ol - dal ról a kö zös aján la tot be nyúj tó tár sa sá gok nak alá kell ír ni - uk, a szer zõ dés tel je sí té sé ért egye tem le ges fe le lõs sé get kell vál lal ni uk. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely - zetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. (1) be - kezdés b) pont szerint a közbeszerzés értékének 10%-át megha - la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont, az ajánlatkérõ székhelye szerinti önkormányzati adóható - ság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófize -

20 13204 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. IX. 8.) 103. szám tési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfi - zetésére halasztást kapott, a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pont sze rin ti ki zá ró okok hatálya alá esik. Alkalmatlan a szerzõdés teljesítésére az ajánlattevõ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont sze rint a köz be szer zés 10%-á t meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, ha: 2001., 2002., év bár me lyi ké ben a net tó ár be vé te le nem ér te el a 300 mil lió Ft-ot. Al kal mat lan az az aján lat te võ és a 71. (1) be kez dés b) pont szerint a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki nem ren del ke zik a fel - adat ellátásához valamilyen jogcímen elegendõ számú és faj tá jú gé pi esz kö zök kel (mi ni mum 1 db ned ve sí tett só és szi - lárd anyag ki jut ta tá sá ra al kal mas gép jár mû, 8 db hó e ke, 1 db mar ko ló gép). III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já - nak az aján lat ban a Kbt a sze rint kell iga zol nia, il le tõ - leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dé - se, a Kbt. 61. (2) be kez dés ha tá lya alá. To váb bá nyi lat koz - ni uk kell, hogy nem tar toz nak a Kbt. 62. (1) be kez dés a) pont ha tá lya alá. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód A 2001., 2002., évek re vo nat ko zó, a szám vi te li jog sza - bá lyok sze rint össze ál lí tott be szá mo ló be nyúj tá sá val. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetõleg mûszaki felszereltség leírásával. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel - je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek ne vét és kép zett sé gét? IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben) NEM: IV.1.2) A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa: IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel: IV.1.3.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí - tett tá jé koz ta tó: IV.1.3.2) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (adott eset ben) Létszám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján (lehetõség szerint csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben) részszempontok súlyszámok 1. sí kos ság men te sí tés (egy ség ár brut tó Ft/m 2 ) cm hó esés ese tén gé pi be avat ko zás (egy ség ár brut tó Ft/m 2 ) hó el szál lí tás 10 km-es szál lí tá si tá vol sá gon be lül (egy ség ár brut tó Ft/m 3 ) só szó rás (egy ség ár brut tó Ft/m 2 ) cm hó esés ese tén gé pi be avat ko zás (egy ség ár brut tó Ft/m 2 ) 12 Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben NEM: IGEN: X IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 15/10/2004 (nap/hó/év) Ár (adott eset ben): Ft + 25% áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: az ajánlati felhívás munkáinak terveit tartalmazó dokumentáció a befizetésrõl szóló igazolás ellenében vásárolható meg. A befizetés csekken történhet, mely az I.1) pont ban meg ha tá ro zott cí men sze rez he tõ be, mun ka na - po kon óra kö zött. A do ku men tá ció a be fi ze tett csekk el le né ben ve he tõ át, az I.1) pont sze rin ti cí men, mun ka - na po kon óra kö zött. A do ku men tá ció át vé te le fel té - tele az eljárásban való részvételnek. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor) 15/10/2004 (nap/hó/év) Idõ pont: 9.00 óra IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezõk részére (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén) Tervezett dátum / / (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb or szág X IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén) / / (nap/hó/év) vagy: 30 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze - mélyek Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérõ által kijelölt bizott - ság tagjai, az ajánlattevõk, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 3318 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2007. FEBRUÁR 7. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 4578 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 2007. MÁRCIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 2389 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. FEBRUÁR 1. TARTALOM 5509 A

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 4816 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 102. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 4. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben