A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA Éves elõfizetési díj Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re meg kül dött, a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir - detmények Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (szí vó csa tor na tisz tí tó gép ko csi be szer zé se K. É. 9078/2004) Kis bér Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Kis bér, Batt hy ány Káz mér Kór ház-ren de lõ in té zet re konst ruk ci ó ja K. É. 9745/2004) Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Mic ro soft vagy az zal egyen ér té kû szoft ver li cen cek be szer zé se és kap cso ló - dó szol gál ta tá sok tel je sí té se K. É. 9963/2004) Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (No vell fej lesz tõi plat for mú szoft ver li cen cek bõ ví té se, ki egé szí té se, meg hosszab bí - tá sa K. É. 9996/2004) Ma gyar Nem ze ti Bank aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (in teg rált sta tisz ti kai adat be fo ga dó rend szer és tá mo ga tó funk ci ók fej lesz té se, be ve ze té se K. É. 9808/2004) Ma gyar Tu riz mus Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg - in dí tá sá ra (a évi Tu riz mus Bul le tin címû, ne - gyed éven te meg je le nõ tu risz ti kai fo lyó irat nyom dai elõ ké szí té se, ki vi te le zé se K. É. 9148/2004) Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta Sem mel - we is Kór ház-ren de lõ in té zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já - rás meg in dí tá sá ra (22-fé le gyógy szer cso port, 3-fé le in - fú zió cso port, 15-fé le zárt vér vé te li rend szer és egyéb fo gyó esz kö zök be szer zé se K. É. 9744/2004) Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta aján la - ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (az aján lat ké rõ fenn tar tá sá ban lé võ in téz mé nyek ben nap i ét kez te tés biz to sí tá sa K. É. 9910/2004) Oros há za Vá ros Ön kor mány zat Kór há za aján la ti fel hí vá - sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (or vos szak mai és egyéb fo gyó anyag be szer zé se K. É. 9440/2004) Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság aján la ti fel - hí vá sa nyílt el já rás ra (4 sz. fõ út kmszel vény kö zöt ti Ber kesz köz sé get el ke rü lõ sza kasz épí té si mun kái K. É. 9327/2004) Rész vé te li fel hí vás gyor sí tott meg hí vá sos el já rás ra Aba Nagy köz ség Ön kor mány za ta rész vé te li fel hí vá sa gyor sí tott meg hí vá sos el já rás ra (vir tu á lis vál lal ko zói ház meg ol dás fej lesz té se-be ve ze té se és mû köd te té se K. É. 9828/2004) Részvételi felhívás egyes ágazatokban E.ON Hung aria Rt. rész vé te li fel hí vá sa egyes ága za tok - ban (11 és 22 kv-os to ko zott kap cso ló be ren de zé sek szál lí tá sa K. É. 9729/2004) Pak si Atom erõ mû Rt. rész vé te li fel hí vá sa egyes ága za - tok ban (1 4. blokk re ak tor tar tá lyai szer ke ze ti anya - ga i nak a PTS-igény be vé tel szem pont já ból megen - gedhetõ át me ne ti hõ mér sék le té nek meg ha tá ro zá sa tö rés me cha ni kai szá mí tá sok se gít sé gé vel K. É. 9823/2004) Vissza vo nás Gra bo par kett Kecs ke mé ti Par ket ta gyár tó Kft. vissza vo - ná sa (az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel - re ok tó ber 7-én meg kül dött, és a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 122. szá má ban, ok tó ber 22-én K. É. 8595/2004 sz. alatt tá jé koz ta tó jel leg gel meg je lent aján la ti fel hí vás vissza vo ná sa K. É /2004)

2 19146 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása Gyõr-Mo son-sop ron Me gyei Mun ka ügyi Köz pont egy - sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (képzési, szakképzési ok ta tá sok be szer zé se K. É. 9974/2004) Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása (irodaház állandó biztonsági õrzése, rendészeti, portaszolgálati, diszpécseri, telefonközpont-kezelõ és felvonókezelõi felada - tok el lá tá sa K. É /2004) Ma do csa Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (köz ét kez te té si fel ada tok el lá tá sa K. É /2004) Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása Gesz tely Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján - lat té te li fel hí vá sa (az aján lat ké rõ 6 db köz te rü le té nek te rep ren de zé se, par ko sí tá sa K. É. 9173/2004) Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si Hivatal egy - sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (az MTRFH mû kö - dé si fo lya ma ta i nak fel mé ré se, do ku men tá lá sa K. É /2004) Veszp rém Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. egy sze rû el - já rás aján lat té te li fel hí vá sa (gumikerekes, hidraulikus kot ró-ra ko dó gép K. É /2004) Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra Al só be rec ki Köz ség Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (ha tár ba, illetve szenny víz - te lep hez ve ze tõ me zõ gaz da sá gi út épí té se, ki vi te li terv do ku men tá ció ké szí té se K. É. 9824/2004) Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Ön kor mány zat Pszi - chiátriai Be te gek Ott ho na aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (élel mi sze rek be szer zé se K. É /2004) Csong rád Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Dó zsa György tér park ren de zé - se K. É /2004) Di ós gyõ ri Kór ház-ren de lõ in té zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (gép-mû sze rek le szál lí tá sa K. É /2004) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a bé kás me gye ri evan gé li kus idõs ott hon fel épí té se K. É. 9806/2004) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (az in tel li gens kár tya ala pú köz le - ke dé si jegy- és bér let rend szer nem ze ti lép té kû pro jekt rend szer ter vé nek és kom plex kö ve tel mény rend sze ré - nek, szab vá nyá nak ki dol go zá sa, kont roll ing fel ada ta i - nak el lá tá sa K. É /2004) Ma gyar Államvasutak Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered - mé nyé rõl (az aján lat ké rõ ál tal ke zelt köz for gal mú vas úti há ló zat és tar to zé kai kar ban tar tá si és fel újí tá si te vé keny sé gé nek el lá tá sa K. É. 9785/2004) Sem mel we is Egye tem tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (1 db dializáló készülék beszerzése K. É /2004) Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (az új euró pai acél sta tisz ti kai rend szer be ve ze té sé vel kap cso la to san ku ta tás vég zé - se, illetve annak ered mé nyé rõl ta nul mány ké szí té se K. É /2004) Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság tá - jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Ti sza bal part tkm-szel vé nyek kö zött töl tés ko ro nabur ko lat re konst ruk ciója K. É /2004) Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság tá - jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (a tisza ke szi fõ csa - tor na szel vé nyek kö zöt ti sza kasz de pó - nia ren de zé se K. É /2004) Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság tá - jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (a sár ré ti fõ csa tor - na szel vé nyek kö zöt ti sza kasz de pó - nia ren de zé se K. É /2004) He lyes bí tés Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za he lyes bí - té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 122. szá má ban, ok tó ber 22-én K. É. 8759/2004 sz. alatt meg je lent aján la ti fel hí vá sá nak he lyes bí té se K. É /2004) Fog lal koz ta tá si Hi va tal he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ no vem ber 17-i, 132. szá má ban, K. É /2004 szá mon meg je lent mó do sí tás he lyes bí té se K. É /2004) Mi nisz ter el nö ki Hi va tal he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 134. szá má ban, no vem ber 22-én K. É /2004 sz. alatt meg je lent egy sze rû sí tett eljárás aján la ti fel hí vá sá nak he lyes bí té se K. É /2004) Mó do sí tás Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó sá ga mó do sí tá sa (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 127. szá má ban, no - vem ber 5-én K. É. 9265/2004 sz. alatt meg je lent egy - sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sá nak mó do sí tá sa K. É /2004) Kun szent már ton Vá ros Ön kor mány za ta mó do sí tá sa (a Köz beszerzési Ér te sí tõ 122. szá má ban, ok tó - ber 22-én K. É. 8522/2004 sz. alatt meg je lent egy sze - rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sá nak mó do sí tá sa K. É /2004) Tom pa Vá ros Ön kor mány za ta mó do sí tá sa (a Köz be - szer zé si Ér te sí tõ 133. szá má ban, no vem ber 19-én K. É. 9667/2004 sz. alatt meg je lent egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sá nak mó do sí tá sa K. É /2004)

3 135. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) HIRDETMÉNYEK Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re megküldött, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tá jé koz ta tó jel leg gel meg jel enõ hir det mény Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (9078/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: X Szol gál ta tás: A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN: X I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE ÉS CÍ ME Szervezet: Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. Cím zett: Mér nö ki Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya Cím: Ke re pe si út 19. Pos tai irá nyí tó szám: 1087 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: vi so lya In ter net cím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Köz pon ti szin tû: Re gi o ná lis/he lyi szin tû: EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: X II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru - há zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: X Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén) Szol gál ta tá si ka te gó ria: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) Szállítási szerzõdés/szívó csatornatisztító gépkocsi II.1.7) A tel je sí tés he lye Bu da pest VI II., Ke re pe si út 21. NUTS-kód: II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/ CPC) II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? IGEN: X II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) 1 db szí vó csa tor na tisz tí tó gép ko csi a do ku men tá ci ó ban meghatározott mûszaki specifikáció szerint.

4 19148 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban 180 (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés / / és/vagy befejezés / / (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 1. Nemteljesítés esetén késedelmi kötbér kerül megállapí - tásra. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: a pénz - ügyi fedezet az FCSM Rt. költségvetésében rendelkezésre áll. Ajánlatkérõ elõleget nem fizet, a teljesítésigazolás alapján kiál - lított számla kézhezvételét követõ 30 napon belül az ellen - szolgáltatást tel je sí ti. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Aján lat ké rõ a nyer tes kö zös aján lat te võk tõl nem kö ve te li meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel ese tén a ve ze tõ cé get meg kell je löl ni és a kö zös aján lat te võk - nek együttes kötelezettséget és egyetemleges felelõsséget kell vál lal ni uk. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má - li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az el já rás ban nem le het aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez - désének b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont jai sze - rin ti ki zá ró okok bár me lyi ke fenn áll, aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dés a) d) pont jai sze rin ti ki zá ró okok bár me lyi ke fenn áll, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pont jai sze rin ti ki zá ró okok bár me lyi ke fenn áll. Pénzügyi és gazdasági alkalmatlanság, ha: 1) bár mely szám lá ján egy nél több al ka lom mal 30 na pot meg ha la dó an for dult elõ sor ban ál lás az el múlt 1 év ben, 2) az el múlt 3 év (2001., 2002., 2003.) mér leg ered mé nye ne - ga tív volt. Mûszaki alkalmatlanság, ha: 1) az el múlt 3 év ben (2001., 2002., 2003.) nem szál lí tott leg - alább 1 db, a köz be szer zés tár gyá val azo nos vagy na gyobb tel - je sí tõ ké pes sé gû szenny víz csa tor na-tisz tí tó gép jár mû vet. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód Az el já rás ban csa tol ni kell aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be - kezdés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó aláb bi do ku men tu ma it A Kbt. 63. (2) (3) be kez dé se sze rin ti iga zo lá so kat és nyilatkozatokat, mely szerint vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont jai, a Kbt. 61. (1) be kez dés a) d) pont jai sze rin ti ki zá ró okok. Aján lat te - või nyi lat ko zat a Kbt. 62. (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró ok vo nat ko zá sá ban ad ha tó. Az aján lat té te li ha tár idõ tar ta ma alatt ki bo csá tott cég ki vo - na tot [Kbt. 63. (2) be kez dé se sze rin ti egyéb iga zo lá sok]. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód a) pénzügyi intézménytõl származó nyilatkozattal (mióta vezeti a bankszámláját, mindig idõben tesz-e eleget a fizetési kötelezettségeinek, a számláján volt-e sorban állás az elmúlt 1 évben), b) az elõ zõ 3 év re (2001., 2002., 2003.) vo nat ko zó an a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtásával. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód 1) az elõ zõ 3 év (2001., 2002., 2003.) leg je len tõ sebb szál lí - tásainak ismertetésével (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, másik fél megnevezése, a szállított csatornatisztító gép - kocsi mûszaki ismertetése) a Kbt. 68. (1) bekezdés szerint. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Gyor sí tott meg hí vá sos: Meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: Tárgyalásos: IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben) Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö - ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz) IV.1.2) A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben) IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben) IV.1.3.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí - tett tá jé koz ta tó (adott eset ben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.3.2) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - (nap/hó/év:) / /

5 135. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (adott eset ben) Létszám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján (le he tõ ség sze rint csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben): X részszempontok súlyszámok 1. ajánlati ár (Ft) az elõ írt nál rö vi debb tel je sí té si ha tár idõ vállalása (nap) 5 3. vál lalt több let jót ál lás idõ tar ta ma (év, 1 év fe lett) 5 4. célgép fajlagos fogyasztása maximális teljesítménynél és maximális nyomatéknál (l/óra) 5 5. szi vattyú tel je sít mé nye (m 3 /h) 3 6. maximális forgatónyomaték elérésének for du lat szá ma (n/min) 2 7. garanciális szervizelés megkezdése a beje - len tés tõl szá mít va (óra) 2 8. alkatrészellátás biztosítása a megrendelés - tõl szá mít va (nap) 2 9. köt bér mér té ke a mi ni má lis nap i 0,3% fe lett (%) 2 Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben IGEN: X B2) A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott rész szem pon tok alapján: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 04/01/2005 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Ár (adott eset ben): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció áfa, össze sen Ft összeg nek az FCSM Rt. a Bu da pest Bank Rt.-nél vezetett számú számlájára átutalással vagy készpénz-átutalási igazoláson a következõ megjelöléssel Csatornatisztító gépkocsi beszerzése. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor) 04/01/2005 (nap/hó/év) vagy nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: óra IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezõk részére (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén) Tervezett dátum / / (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb or szág X IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el - járás esetén) / / (nap/hó/év) vagy: hó nap és/vagy 30 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek A Kbt. 80. (2) be kez dé se sze rint. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 04/01/2005 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely: 1087 Bu da pest VI II., Ke re pe si út 19., alag so ri tár gya ló VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku - mentáció átvehetõ a hirdetménynek a Közbeszerzési Értesítõ - ben történõ megjelenésének napján, az ajánlattétel napjáig, mun ka na po kon órá ig az A. mel lék let 1.3) pont ban meghatározott címen, az ajánlat beadásának napján óráig. VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI, HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK TER - VE ZETT IDE JÉT VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot. VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat - ké rõ hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t. 2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja Ered mény hir de tés: 25/01/ óra Szer zõ dés kö tés: 10/02/ óra 3) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz ered mény hir de té si idõ pont ja. 4) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvé - tel fel té te le. 5) Az ajánlatokat a kötelezettségvállalásra jogosultak cég - szerû aláírásával, folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, oldalanként szignálva, zárt csomagolásban, 2 (1 ere de ti, 1 má so lat) pél dány ban kell be nyúj ta ni. Az aján la - to kon fe l kell tün tet ni, hogy ere de ti vagy má so la ti pél dány-e,. Az egyes példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlat lezárt csomagolását a követke - zõ címzéssel kell ellátni: Csatornatisztító gépkocsi beszerzése. Ki zá ró lag az aján lat be adá si ha tár ide jé nek idõ pont já ban bont - ható fel. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérõ csak akkor te kin ti ha tár idõn be lül be nyúj tott nak, ha annak kéz hez vé te lé re az ajánlattételi határidõig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kap cso la tos pos tai kül de mé nyek el vesz té sé bõl ere dõ koc ká zat az ajánlattevõt terheli.

6 19150 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám 6) Az ajánlatkérõ Ft összegû ajánlati biztosíték nyújtását írja elõ. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthetõ az FCSM Rt. Budapest Bank Rt.-nél ve ze tett szá mú szám lá - jára az ajánlattételi határidõ lejártáig készpénz-átutalási igazo - láson vagy átutalással a következõ megjelöléssel: Csatorna - tisztító gépkocsi beszerzése. Az ajánlati biztosíték bankgaran - ciával is teljesíthetõ. A bankgarancia kedvezményezettjeként az FCSM Rt.-t kell megjelölni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség idõtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) be kez dé se alap ján ke rül vissza fi ze tés re. Az aján - lati biztosíték teljesíthetõ biztosítási szerzõdés alapján kiállított készfizetõ kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is. Ér - vénytelen az az ajánlat, amely az ajánlati biztosíték átutalásának tényét igazoló banki vagy postai értesítõt, bankgarancia-levelet, illetve a készfizetõ kezességet vállaló kötvényt nem tartalmazza. 7) Ajánlattevõnek az ajánlatában meg kell jelölni a Kbt. 70. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó kat. 8) A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott mi ni má lis mû sza ki paraméterek nemteljesítése esetén az ajánlat érvénytelennek mi nõ sül. 9) Az el bí rá lás so rán ad ha tó pon tok szá ma kö zött vál - toz hat. A leg ked ve zõbb aján lat 100 pon tot kap, az utá na kö vet - kezõ ajánlatok pontszámának meghatározása arányosítással tör té nik. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 10/11/2004 (nap/hó/év) Kisbér Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (9745/2004) Építési beruházás: X Árubeszerzés: Szol gál ta tás: A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Kisbér Város Önkormányzata Címzett: dr. Udvardi Erzsébet polgármester Cím: Vá ros ház tér 1. Pos tai irá nyí tó szám: 2870 Vá ros/köz ség: Kis bér Te le fon: 34/ Te le fax: 34/ E-ma il: In ter net cím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi szintû: Regionális/helyi szintû: EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru - há zás ese tén) Ki vi te le zés: X Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén) Szol gál ta tá si ka te gó ria: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) Kisbér, Batthyány Kázmér Kórház-Rendelõintézet rekonst - ruk ci ó ja. Bon tás össze sen: 1024 m m 2 -es új épü let épí té - se: pin ce: 55 m 2, föld szint 2271 m 2, I. eme let 1956 m 2, II. eme - let 1114 m 2, te tõ tér 169 m m 2 -es meglévõ épület átalakí - tá sa: pin ce 113 m 2, föld szint 722 m 2, I. eme let 786 m 2. Va la mint a dokumentációban részletezett orvosi gépmûszer, berendezés, bú tor és kór ház i, va la mint kony hai esz kö zök le szál lí tá sa a tar - tozékaival együtt, telepítése, üzembe helyezése. II.1.7) A tel je sí tés he lye 2870 Kis bér, Is ko la u és 1726/3 hrsz. in gat la - non. NUTS-kód: II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben):

7 135. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NACE/ CPC) II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) Kisbér, Batthyány Kázmér Kórház-Rendelõintézet rekonst - ruk ci ó ja. Bon tás 11 épü let, össze sen: 1024 m m 2 -es új épü let épí té se: pin ce (elekt ro mos el osz tó, irat tár) 55 m 2, föld - szint (sür gõs sé gi, en dos co pia, fi zi o te rá pia, kony ha, ét te rem, rak tá rak, bonc te rem) 2271 m 2, I. emelet (személyzeti szobák, 36 ágyas belgyógyászat, 70 ágyas mozgásszervi rehabilitáció) 1956 m 2, II. eme let (ste ril, or vo si szo bák, ad mi niszt rá ció, öl tö - zõ, gyógy szer tár, gé pé szet) 1114 m 2, te tõ tér (gé pé szet, könyv - tár) 169 m m 2 -es meglévõ épület átalakítása: pince ( orvosi gáz) 113 m 2, föld szint (la bor, fo gá szat, röng ten, ult ra - hang) 722 m 2, I. eme let (ren de lõk) 786 m 2. Va la mint a do ku - mentációban részletezett orvosi-gépmûszer, berendezés, bútor és kórházi, valamint konyhai eszközök leszállítása a tartozékai - val együtt, telepítése, üzembe helyezése. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban 24 és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés / / és/vagy befejezés / / (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) aján la ti biz to sí ték nincs; a szerzõdéses határidõhöz képest késõbbi teljesítés esetén mi ni mum nap i Ft ké se del mi köt bér fi ze ten dõ mun ka na pon ként; 60 mun ka na pos ké se de lem ese tén meg ren de lõ a szer zõ - dést egy ol da lú an fel mond hat ja, ek kor meg hi ú su lá si köt - bér fi ze ten dõ, mely mi ni mum Ft, a meg hi ú su - lá si köt bér leg alább a hat van szo ro sa kell hogy le gyen a nap i ké se del mi köt bér nek; teljesítési bankgarancia nyújtandó, amelynek mértéke meg egyezik a vál lalt meg hi ú su lá si köt bér rel, a bank ga - rancia készpénzben kiváltható; a mûszaki átadást követõen jóteljesítési garancia nyújtan - dó, melynek ideje minimum egy év, mértéke minimum Ft, a jóteljesítést bankgaranciával vagy készpénzben kell nyújtani. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A beruházás címzett támogatásból valósul meg, melyre fede - ze tet ad a évi cím zett tá mo ga tá si tör vény. Szám la be nyúj - tásának feltétele a teljesítés igazolása, számla kiegyenlítése a szám la be nyúj tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül, át uta lás sal tör té nik. Elõlegfizetés nincs, részszámla benyújtható a jóváhagyott pénzügyi-mûszaki ütemterv és az elvégzett munka mûszaki tar - talmának megfelelõen, amit minden esetben a mûszaki ellenõr - rel kell leigazoltatni. Havonta legfeljebb egy részszámla nyújt - ha tó be, a év ben be nyúj tott szám lák brut tó össz ér té ke nem ha lad hat ja meg a 800 mil lió fo rin tot. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Ajánlatkérõ a nyertes közös ajánlattevõkbõl gazdasági társa - ság létrehozását nem kéri, de közös ajánlattevõk esetén meg kell nevezni a képviselõt, aki az ajánlattevõk nevében eljár, és nyi lat koz nia kell mind egyik aján lat te võ nek, hogy a tel je sí tés re 100%-os fe le lõs sé get vál lal. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má - li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, akire fenn áll nak a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok. Ajánlatkérõ az eljárásból kizárja azt az ajánlattevõt, akire fenn áll nak a Kbt. 62. (1) be kez dé sé ben fel so rol tak. Ajánlattevõ alkalmasságát kizáró tényezõk: a) ha a számlavezetõ pénzintézettõl származó nyilatkozat alap ján sor ban ál lás for dult elõ; b) ha az aján lat te võ de cem ber 31-ig sa ját tõ ké je nem éri el a 200 mil lió Ft-ot; c) ha 1999., 2000., 2001., és év egyi ké ben sem végzett egészségügyi intézményben mûszaki átadás-átvétellel lezárult, olyan építési beruházást fõvállalkozóként vagy generálkivitelezõként, ahol a szerzõdés bruttó összege elérte az 500 mil - lió Ft-ot; d) ha 1999., 2000., 2001., és év egyi ké ben sem végzett mûszaki átadás-átvétellel lezárult olyan építési beruhá - zást fõ vál lal ko zó ként vagy ge ne rál ki vi te le zõ ként, ahol a szer - zõ dés brut tó össze ge el ér te a 1500 mil lió Ft-ot; e) ha a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek kö zül egyik sem ren del ke zik fe le lõs mû sza ki ve ze tõi jo go sult ság gal. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód aján lat te võ nek a Kbt. 63. (2) és (3) be kez dé se i ben fog - lal tak nak meg fe le lõ en kell iga zol ni uk, il le tõ leg írá sos nyi lat ko za tot csa tol ni uk ar ról, hogy nem ál l fenn ve lük szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dé sé nek a) f) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok. Aján lat te võk nek nyi lat koz ni uk kell, hogy nem ál l fenn ve lük szem ben a Kbt. 62. (1) be - kezdés a) pont já ban fel so rolt ki zá ró okok. A nyi lat ko za - tokat és az igazolásokat eredetiben vagy közjegyzõ által hi te le sí tett má so lat ban kell be nyúj ta ni.

8 19152 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a megkövetelt iga zo lá si mód számlavezetõ pénzintézettõl származó, január 1. és de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó an, aján - lattételi határidõ lejártakor 90 napnál nem régebbi eredeti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat ban nyi lat ko zat arról, hogy mióta vezeti számláját, van-e tudomása vele szemben sorban állásról; elõ zõ (2003.) évi szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti ere de ti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatban beszámolója, mellékletek nélkül (ha az ajánlattevõ letelepedése szerinti ország joga elõírja közzétételét). III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód elõ zõ 5 év (1999. ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zöt ti idõszak) legjelentõsebb építési beruházásainak ismerteté - se (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezése, nyilatkozat ar - ról, hogy a teljesítés az elõírásoknak és a szerzõdésnek megfelelt-e), az ezekhez tartozó másik fél által eredeti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat ban ki adott iga - zo lá sok a Kbt. 68. (2) be kez dé se alap ján. Aján lat ké rõ csak szerzõdésszerû teljesítést igazoló referenciaigazolás - sal alátámasztott építési beruházást bírál el az alkalmasság megállapításánál; azoknak a szakembereknek, illetõleg vezetõknek a meg - nevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatban közigazgatási hivatal bejegyzés igazolása. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben) Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö - ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz) IV.1.2) A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben) IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben) IV.1.3.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí - tett tá jé koz ta tó (adott eset ben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.3.2) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel: A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (adott eset ben) Létszám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok alap ján (lehetõség szerint csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben): X részszempontok súlyszámok 1. minél alacsonyabb ajánlati ár kötelezõ téte - lek re minél alacsonyabb ajánlati ár opciós téte - lek re 5 3. mi nél ala cso nyabb re zsi óra díj pót mun ka esetén (Ft) 2 4. mi nél rö vi debb tel je sí té si vég ha tár idõ (nap) 3 5. mi nél ma ga sabb ké se del mi köt bér (Ft/mun - ka nap) 2 6. mi nél ma ga sabb meg hi ú su lá si köt bér (Ft) 1 7. mi nél hosszabb jó tel je sí té si ga ran cia idõ (hó nap) 1 8. mi nél na gyobb jó tel je sí té si ga ran cia (Ft) 1 Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben vagy: B2) A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott rész szem pon tok alapján: IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám: L/510 IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 12/01/2005 (nap/hó/év) Ár (adott eset ben): brut tó Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: az ajánlatkérési dokumentáció ellenértéke kifizethetõ a SZÁMÍT Kft.-nél személyesen mun - ka na po kon óra kö zött az aján lat té te li ha tár idõ le jár - tá ig, az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján óra kö zött. A do ku men tá ció át ve he tõ ki fi ze tést kö ve tõ en a SZÁ - MÍT Kft. (1025 Bu da pest, Tö rök vész út B.) iro dá já ban. Az eljárásban az ajánlatkérõ a Kbt. 54. (4) bekezdésében fog - laltakat is alkalmazza.

9 135. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já - rásra kerül sor) 12/01/2005 (nap/hó/év) vagy nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: óra IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz - tott je lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén) Tervezett dátum / / (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb or szág X IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén) / / (nap/hó/év) vagy: hó nap és/vagy 60 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek Ajánlatkérõ a Kbt. 80. (2) bekezdésében nevesített személye ken kí vül a SZÁMÍT Kft. kép vi se lõ jét hív ja meg. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 12/01/2005 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely: SZÁMÍT Kft., 1025 Bu da pest, Tö rök vész út B. VI. em. 38. aj tó. VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI, HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK TER VE ZETT IDE JÉT VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot. VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK A do ku men tá ció meg vá sár lá sa az aján lat adás fel té te le, a do ku men tá ció más ra át nem ru ház ha tó; az aján la to kat írás ban 4 pél dány ban kell be nyúj ta ni a Kbt. 79. (1) be kez dé sé nek meg fe le lõ en, a do ku men tá ci ó ban elõ ír tak sze rint, az aján la to kat más mó don be nyúj ta ni nem lehet; ajánlatkérõ elõírja, hogy ajánlattevõnek az alvállalkozók nélkül kell a szerzõdés teljesítésére való alkalmassági fel - tételeknek megfelelnie; aján lat ké rõ annak ér de ké ben, hogy meg ál la pít sa, mi sze - rint a cégjegyzésre jogosultak írták alá az ajánlatot, aján - lattevõ köteles csatolni eredeti vagy közjegyzõvel hitele - sí tett má so lat ban, az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta kor 90 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát, mely nek csa to lá sa nél - kül az ajánlat érvénytelen; ér vény te len az aján lat, ha aján lat te võ nem csa tol alá írá - si cím pél dányt (ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat ban) at tól a sze mély tõl, aki az aján la tot alá ír ta. Ér vény te len az aján lat, ha az nem cég sze rû en van alá ír - va, aján lat ké rõ az aján lat alá írá sá ra meg ha tal ma zást nem fo gad el; ajánlatkérõ a teljesítés során elõteljesítést elfogad; ajánlatkérõ az eljárás során ajánlattevõnek hiánypótlást nem biz to sí t; az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsõ határa: 0 9, a leg ked ve zõbb aján lat kap ja a ma xi má lis pon tot, a többi ajánlati elem pedig a legjobb ajánlat értékéhez vi - szonyítva számtani arányosítással kerül elbírálásra. Az ajánlati elemek pontozásának részletezése a dokumentációban található; aján lat ké rõ a Kbt. 48. (2) és (3) be kez dé se i ben fog lal ta - kat is alkalmazza; az ered mény hir de tés ter ve zett idõ pont ja: feb ru ár 11. pén tek, óra, he lye: SZÁ MÍT Kft., 1025 Bu da - pest, Tö rök vész út B. VI. em. 38. aj tó; az ajánlatkérõ az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén ha azt az eljárás eredmények kihirdetésekor meg - ne vez te a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ nek minõsített szervezettel köti meg a szerzõdést; a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: feb ru ár 21. hét fõ, óra; az eljárás hivatkozási száma: L/510. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 08/11/2004 (nap/hó/év) A. MEL LÉK LET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Szervezet: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Le bo nyo lí tó Kft. Címzett: Seres Péter ügyvezetõ Cím: Tö rök vész út B. épü let VI. 38. Pos tai irá nyí tó szám: 1025 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: sza mit.hu In ter net cím (URL): mit.hu 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Szervezet: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Le bo nyo lí tó Kft. Címzett: Seres Péter ügyvezetõ Cím: Tö rök vész út B. épü let VI. 38. Pos tai irá nyí tó szám: 1025 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: sza mit.hu In ter net cím (URL): mit.hu

10 19154 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám 1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Le bo nyo lí tó Kft. Címzett: Seres Péter ügyvezetõ Cím: Tö rök vész út B. épü let VI. 38. Pos tai irá nyí tó szám: 1025 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: sza mit.hu In ter net cím (URL): mit.hu Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (9963/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: X Szol gál ta tás: A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN: X I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE ÉS CÍ ME Szervezet: Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Címzett: Közbeszerzési Igazgatóság Cím: Kos suth tér 2 4. Pos tai irá nyí tó szám: H 1055 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi szintû: X Regionális/helyi szintû: EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru - há zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: X II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén) Szol gál ta tá si ka te gó ria: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés Mic ro soft fej lesz tõi plat for mú szoft ver li cen cek szál lí tá sa és kap cso ló dó szol gál ta tá sok tel je sí té se II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) Szállítási keretszerzõdés a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények által korábban beszerzett az 1/2004. (MK 108.) MeHVM tájékoztatóban szereplõ B számú állami normatívának megfelelõ Microsoft fej - lesztõi platformú szoftverlicencek (különös tekintettel Select Szerzõdés, Oktatási Select Szerzõdés, Microsoft Nagyvállalati Szerzõdés, Microsoft Nagyvállalati Elõfizetõi Szerzõdés, Open Elõfizetõi Licencszerzõdés, Microsoft Campus Szerzõdés, Microsoft Iskolai Szerzõdés, Telepítõkészlet, Dokumentáció) bõvítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verziókövetésére, cseréjére, valamint új Microsoft vagy azzal egyenértékû szoftverlicencek vásárlására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére. II.1.7) A tel je sí tés he lye Magyarország teljes területe, a központosított közbeszerzés intézményei székhelyei, telephelyei NUTS-kód: HU II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/ CPC) II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó)

11 135. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott mû sza ki le írás nak és az 1/2004. (MK 108.) MeHVM tá jé koz ta tó ban sze rep lõ B szá mú ál lam i nor ma tí vá nak meg fe le lõ Mic ro soft vagy azzal egyenértékû szoftverlicencek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 4,4 milliárd Ft + áfa keretszerzõdés értékben. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés / / és/vagy be fe je zés 31/12/2005 (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Aján lat ké rõ Ft össze gû tel je sí té si és Ft összegû adatszolgáltatási biztosítékot ír elõ az ajánlattevõknek. A tel je sí té si és adat szol gál ta tá si biz to sí té kot a nyer tes aján lat te - võnek a szerzõdés aláírásáig kell az ajánlatkérõ rendelkezésére bo csá ta nia. A biz to sí ték tel je sít he tõ a KSZF Ma gyar Ál lam - kincs tár nál ve ze tett szám la - számára történõ teljesítéssel vagy bankgaranciával. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A szoftverlicencek beszerzéséhez a központosított közbe - szerzés intézményei költségvetésében a szükséges fedezet ren - delkezésre áll. A pénzügyi ellenszolgáltatás a vevõk részérõl az iga zolt tel je sí tés rõl ki ál lí tott szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pos át uta lá si ha tár idõ vel tör té nik. Elõ leg fi ze té sé re nincs mód. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Az aján lat ké rõ nem kö ve te li meg a kö zös aján lat te võk tõl gazdasági társaság létrehozását, de a teljesítések koordinálása ér de ké ben ki je lölt pro jekt iro da mû köd te té sét igen. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az aján lat te võ/rész vé tel re je lent ke zõ sze mé lyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni - má li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû - sza ki, illetve szak mai al kal mas ság meg íté lé sé hez szük sé ges ada tok Az ajánlattevõ személyes (jogi) helyzetére vonatkozó adatok (ki zá ró okok): Nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. (1) be kez dé sé nek a) f) pon tok ban fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll. Nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál - lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dé sé nek a) c) pon tok ban fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn - áll. Nem lehet továbbá alvállalkozó (10% alatti sem), aki - vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll. Nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dé sé - nek a) b) pon tok ban fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítélése: ajánlatkérõ a Kbt. 66. (1) be kez dés a) és c) pont jai sze rint vizs gál ja az aján - lattevõk (beleértve a közös ajánlattevõt is), illetve a közbeszer - zés 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál - lalkozók alkalmasságát. Az ajánlattevõknek és a közbeszerzés 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko - zók nak kü lön-kü lön kell meg fe lel ni a Kbt. 66. (1) be kez dés a) pont já nak, és együt te sen kell meg fe lel ni a Kbt. 66. (1) be - kezdés c) pont já nak. Alkalmatlanság megítélésének feltételei: a Kbt. 66. (1) be kez dés a) pont ja sze rint be nyúj tott pénz - in té ze ti nyi lat ko za tai alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a bankszámláján az ajánlat benyújtását megelõzõ 12 hónap - ban két eset ben 30 nap nál hosszabb sor ban ál lás volt, a Kbt. 66. (1) be kez dés c) pont ja sze rint be nyúj tott 2003-as év re vo nat ko zó for gal má ról szóló nyi lat ko zat alapján megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti for gal ma az adott (2003.) év ben nem ér te el a net tó 300 mil - lió Ft-ot. Mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasság megítélése: ajánlatké rõ a Kbt. 67. (1) be kez dés a), c), d) pont jai sze rint vizs gál ja az ajánlattevõk (beleértve a közös ajánlattevõt is), illetve a köz - be szer zés 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt alvállalkozók alkalmasságát, melynek az ajánlattevõknek és a köz be szer zés 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí - vánt al vál lal ko zók nak együt te sen kell meg fe lel ni. Alkalmatlanság megítélésének feltételei: a Kbt. 67. (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti leg je len tõ sebb szállításainak ismertetése Kbt. 68. (1) bekezdésében meg ha tá ro zott mó don tör tént iga zo lá sa alap ján meg ál la - pít ha tó, hogy a 2002., 2003-as évek re vo nat ko zó an nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti minimum évi 3, kü lön bö zõ vég fel hasz ná ló tól szár ma zó szál lí tás sal (re - ferenciával), melynek értéke egyenként meghaladja a net - tó 40 mil lió Ft-ot, a Kbt. 67. (1) be kez dés c) pontja szerinti szakemberei - nek bemutatása során megállapítható, hogy saját alkalmazá sá ban nincs leg alább 20, va la mi lyen Mic ro soft Certi - fied Professional minõsítéssel rendelkezõ, magyar anya - nyelvû szakembere, a Kbt. 67. (1) be kez dés d) pont ja alap ján a meg aján lott ter mé kek nem fe lel nek meg a do ku men tá ci ó ban meg ha tá - ro zott mû sza ki kö ve tel mé nyek nek.

12 19156 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt igazolá si mód A jo gi hely zet (ki zá ró okok) vo nat ko zá sá ban aján lattevõnek, a Kbt. 70. (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti al vál lal kozónak a Kbt. 63. (2) (3) bekezdései, valamint a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója szerint kell az igazolásokat és nyilatkozato - kat be nyúj ta nia. A Kbt. 60. (1) be kez dés a) d) és f), a Kbt. 61. (1) be kez - dés a) c) pontjai tekintetében írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tar to zik a fent em lí tett ki zá ró okok ha tá lya alá. A Kbt. 60. (1) be kez dés e) pont ja te kin te té ben iga zo lá - so kat kell be nyúj ta nia, me lyet a Kbt. 63. (2) be kez dés b) pont já ban, va la mint a (3) és (4) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell tel je sí te ni. A Kbt. 61. (1) be kez dés d) pont ja alap ján az aján lat hoz (az ajánlat beadásától számított) 60 napnál nem régebbi a je len le gi (ak tu á lis) cég ál la po tot be mu ta tó cég bí ró - ság, vagy hatáskörrel rendelkezõ intézmény, szervezet ál - tal ki bo csá tott Kbt. 63. (2) be kez dés d) pont já ban fog lal - tak nak meg fe le lõ ki vo nat vagy iga zo lás ma gyar or szá gi bejegyzésû társaság esetén cégkivonat eredeti vagy köz - jegyzõ által hitelesített példányának benyújtása szükséges. A nyilatkozatokat és az igazolásokat eredetiben vagy hiteles má so lat ban kell be nyúj ta ni. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód A Kbt. 66. (1) be kez dés a) pont ja te kin te té ben pénz in té - zeti nyilatkozatokat kell becsatolni, a következõk szerint: (az ajánlat beadásától számított) 60 napnál nem régeb - bi, ere de ti nyi lat ko zat, tartalmazza az ajánlattevõ minõsítését (fizetési kötele - zettségének idõben eleget tesz-e) tartalmazza, hogy az ajánlattevõ bankszámláján van-e, volt-e sor ban ál lás, ha igen, ak kor mi kor és mennyi ideig, A Kbt. 66. (1) be kez dés c) pont ja te kin te té ben nyi lat - koz ni kell a 2003-as év tel jes for gal má ról és ezen fe lül a közbeszerzés tárgya szerinti forgalomról. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód A Kbt. 67. (1) be kez dés a) pont ja te kin te té ben a Kbt. 68. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don iga zo lást kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõk sze rint: eredetiben vagy hiteles másolatban az elõ zõ két év (2002., 2003.) te kin te té ben évi 3-3 db szál lí tás is mer te té se az ismertetendõ szállítás tárgya (Microsoft szoftverlicencek szállítása) az ismertetésnek tartalmaznia kell az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezését és a szerzõdést kötõ másik fél elégedett - ségének mértékét a Kbt. 67. (1) be kez dés c) pont ja sze rint, azok nak a sa ját alkalmazásban lévõ szakembereknek, illetve vezetõknek a megnevezése, képzettségük, gyakorlati idejük ismerte - té se, aki ket be kí ván von ni a tel je sí tés be, a Kbt. 67. (1) be kez dés d) pont ja sze rint a meg aján lott termékek bemutatása. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben) Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö - ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz) IV.1.2) A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben) IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben) IV.1.3.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí - tett tá jé koz ta tó (adott eset ben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.3.2) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (adott eset ben) Létszám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján (le he tõ ség sze rint csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben): Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben vagy: B2) A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott rész szem pon tok alapján:

13 135. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám K-KIG01/88/2004 IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 10/01/2005 (nap/hó/év) Ár (adott eset ben): Pénznem: HUF A fi ze tés fel té te lei és mód ja: kész pénz fi ze tés sel a 1133 Bu - da pest, He ge dûs Gyu la u cím alatt a KSZF pénz tá rá - ban (pénz tá ri órák mun ka na po kon óra), illetve a KSZF Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szá mú szám lá ra tör té nõ át uta lás sal tel je - sít he tõ. A do ku men tá ció át adá sa kész pénz fi ze tés ese tén a be - fi ze té si bi zony lat, át uta lás ese tén az át uta lá si meg bí zás má so - la tá nak be mu ta tá sa el le né ben tör té nik. A do ku men tá ció aján - lat ké rõ tõl tör té nõ köz vet len meg vá sár lá sa az aján lat te võk szá - má ra kö te le zõ (kö zös aján lat te võk ese tén az aján lat té tel hez ele gen dõ egy do ku men tá ció meg vá sár lá sa), en nek hi á nyá ban ér vé nyes aján lat nem te he tõ. A do ku men tá ció más ra nem ru - ház ha tó át. A do ku men tá ció az aján la ti hir det mény köz zé té te - lé nek nap já tól az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig meg vá sá rol - ha tó [Kbt. 54. (3) be kez dé se sze rint]. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já - rásra kerül sor) 10/01/2005 (nap/hó/év) vagy nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: óra IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezõk részére (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén) Tervezett dátum / / (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb or szág X IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén) / / -ig (nap/hó/év) vagy: hó nap és/vagy 60 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek Az aján lat ké rõ a bon tás ra a évi CXXIX. tör vény 80. (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül mást nem hív meg. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 10/01/2005 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely: Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság, 1054 Bu da pest, Bát ho ri ut ca 12. II. em. 20. szo ba. VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI, HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK TER VE ZETT IDE JÉT VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK Az aján la tok kal kap cso la tos ered mény hir de tés idõ pont ja: Dá tum: 09/02/2005 Idõ pont: óra Az eredményhirdetés helyszínének címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): Központi Szolgáltatási Fõ - igaz ga tó ság, 1054 Bu da pest, Bát ho ri ut ca 12. II. eme le ti tárgyaló. Ha az ajánlatkérõ eredményhirdetéskor a második, legked - vezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározza, az eljá - rás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerzõdést. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevõt terheli. A Kbt. 99. (2) be kez dé se sze rint a nyer tes aján lat te võ vel a szer zõ dés kö tés idõ pont ja: Dá tum: 17/02/2005 Idõ pont: óra Aján lat ké rõ egy szer le he tõ sé get biz to sí t hi ány pót lás ra a Kbt a sze rint. Az ajánlatokat cégszerûen aláírva, három példányban (egy eredeti és két, az eredetivel mindenben azonos tartal - mú má so la ti pél dány), ron cso lás men te sen nem bont ha tó kötésben, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzék - kel ellátva, zárt csomagolásban, az MS és határidõ elõtt nem bont ha tó fe l fel irat cso ma go lá son va ló fel tün - tetésével kell benyújtani. Az ajánlat felolvasólapján fel kell tün tet ni az ere de ti, illetve a má so lat fel ira tot, az összes lapszámot, az ajánlattevõ nevét, székhelyét, továb - bá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, telefonés fax szá mát. Amennyi ben az aján lat ere de ti és a má - solati példánya között eltérés van, az ajánlatkérõ az ere - de ti pél dányt te kin ti irány adó nak. Az ajánlattevõi nyilatkozatot cégszerûen kell aláírni, kö - zös ajánlattétel esetén minden ajánlattevõ cég képviselõ - jének el kell látnia aláírásával. Közös ajánlattétel esetén a jelentkezéshez csatolni kell az egy ér tel mû fe le lõs ség vál la lás ról szóló nyi lat ko za tot, a hatáskörök bemutatását, a közös ajánlattevõk által cég - sze rû en alá írt együtt mû kö dé si meg álla po dás for má já ban. Minden ajánlattevõnek és a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben közremûködõ alvállalkozónak a cégkivonattal [illetve a Kbt. 63. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igazolással] egyezõen kell nyilatkoznia arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben az igazolásban (cégkivonatban) még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már meg szûnt, de a vál to zás be jegy zé se (az aján lat be - nyújtásától számított 60 napnál nem régebbi keltezésû igazolás (cégkivonat) kiadásának idõpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondólevél vagy a bank számlavezetés megszûnésének idõpontjára vonatkozó nyilatkozatának becsatolása is. Amennyi ben az aján lat te võ cég ada ta i ban a ki vo nat vagy igazolás magyarországi bejegyzésû társaság esetén cég - ki vo nat alap ján vál to zás be jegy zés van fo lya mat ban, ab - ban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó cégbírósági

14 19158 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám érkeztetõbélyegzõvel ellátott változásbejegyzési nyomtatvány eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példá - nyát. Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány hiteles másolata csatolandó. A pénz in té ze ti iga zo lá sok a kü lön bö zõ ban kok gya kor la - tának megfelelõen eltérõ formájúak és tartalmúak lehet - nek, de mind egyik nek egy ér tel mû vá laszt kell ad nia a fel - hí vás ban meg fo gal ma zott pénz ügyi al kal mas sá gi kö ve - telmények teljesülésére. Csatolni kell továbbá az ajánlathoz az ajánlattevõ nyilat - kozatát arról, hogy a tárgy szerinti feladat teljesítését a cég ki vo nat ban sze rep lõ te vé keny sé gi kö rök kö zül me - lyekre alapozva kívánja vállalni. A feladat végzésére jo - go sí tó te vé keny sé gi kö rök hi á nya a je lent ke zés ér vény te - len sé gét von ja ma ga után. Az ajánlathoz csatolni kell eredeti, vagy közjegyzõ által hitelesített példányban: az igazolás (cégkivonat) szerint jelen eljárás vonatkozásában cégjegyzésre jogosult aláírá - si cím pél dá nyát és amennyi ben szük sé ges az ál ta la adott meghatalmazást (amely tartalmazza a meghatalmazott alá írás min tá ját is). Az aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell a Kkvt. sze rin ti mi nõ - sí tés rõl. Az ajánlattevõnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) be kez dé sé nek a) b) pont ja i ban, va la mint a (3) be kez dés ben fog lal tak ra vo nat ko zó an. Az ajánlattevõnek rendelkeznie kell a termékek licencbe adási jogával (közös ajánlattevõk esetében elég, ha egy je - lent ke zõ ren del ke zik a li cenc be adá si jo gok kal), to váb bá a fejlesztõ vagy a fejlesztõ magyarországi képviseletének je len el já rás ra vo nat ko zó tel jes kö rû tá mo ga tói nyi lat ko - zatával. A jogokról szóló nyilatkozatot és a fejlesztõi tá - mogatottság ismertetését csatolni kell az ajánlathoz. Az árajánlatot az ajánlattételi határidõ elõtti napon érvényes hivatalos (lehetõleg publikus) árlista alapján kell benyújtani úgy, hogy a megajánlani kívánt termékek és szolgáltatások között csak olyan termékek szerepelhetnek, melyek megfelelnek a vonatkozó állami normatíváknak és a dokumentációban meghatározott egyéb követelményeknek. Az ártáblának a termékazonosítón, a termék megnevezésén és a listaáron kívül a garantált kedvezmény mértékét és a közbeszerzési díjjal növelt bruttó ajánlati árat kell tartalmaznia. A Kbt. 58. (7) bekezdésének értelmében az eljárás tár - gyában szereplõ szoftverek megnevezése csak a tárgy jel - legének egyértelmû meghatározása érdekében történt. Az el já rás nyelv e ma gyar, ezért ab ban az eset ben, ha a be - adan dó ira tok nem ma gyar nyel vû ek, azok hi te les ma gyar fordítását is be kell csatolni az ajánlatba. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 09/11/2004 (nap/hó/év) Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (9996/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: X Szol gál ta tás: A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? IGEN: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Címzett: Közbeszerzési Igazgatóság Cím: Kos suth tér 2 4. Pos tai irá nyí tó szám: H 1055 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: +36-1/ Te le fax: +36-1/ Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi szintû: X Regionális/helyi szintû: EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru - há zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: X II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén) Szol gál ta tá si ka te gó ria: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e?

15 135. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés Novell fejlesztõi platformú szoftverlicenszek szállítása és kap cso ló dó szol gál ta tá sok tel je sí té se. II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) A 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let ha tá lya alá tar to zó in téz - mé nyek ál tal ko ráb ban be szer zett az 1/2004. (MK 108.) MeHVM tájékoztatóban szereplõ B számú állami normatívának megfelelõ Novell fejlesztõi platformú szoftverlicenszek bõvítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új Novell fejlesztõi platformú vagy azzal egyenértékû szoftverlicencek vásárlása és kapcsolódó szolgáltatások (oktatás, rendszerintegráció, rendszerfejlesztés, rendszer - felügyelet stb.) teljesítése szállítási keretszerzõdés alapján. II.1.7) A tel je sí tés he lye Ma gyar or szág te rü le tén, a köz pon to sí tott köz be szer zés in - tézményeinek székhelyei, telephelyei. NUTS-kód: HU II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NACE/ CPC) II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) A szer zõ dé ses ér ték 1,6 mil li árd mil lió fo rint + áfa. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés / / és/vagy be fe je zés 31/12/2005 (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Aján lat ké rõ Ft össze gû tel je sí té si és Ft összegû adatszolgáltatási biztosítékot ír elõ a nyertes ajánlattevõ - nek. A teljesítési és adatszolgáltatási biztosítékot a nyertes ajánlat - tevõnek a szerzõdés aláírásáig kell az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátania. A biztosíték teljesíthetõ a KSZF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára történõ teljesítéssel vagy bankgaranciával. A nyertes aján - lattevõnek kötbérfizetési kötelezettséget ír elõ ajánlatkérõ a dokumentációban meghatározott feltételek szerint. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A megkötött keretszerzõdés alapján megvalósított beszerzés el len ér té ké nek a meg té rí té se a 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de - let hatálya alá tartozó intézmények költségvetési elõirányzatá - nak ter hé re tör té nik. A pénzügyi ellenszolgáltatás a vevõk részérõl az igazolt tel - je sí tés rõl ki ál lí tott szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pos át uta lá si ha tár idõ vel tör té nik. Elõ leg fi ze té sé re nincs mód. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Ajánlatkérõ nem követeli meg közös gazdasági társaság lét - rehozását a közös ajánlattevõktõl. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz - ügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Az ajánlattevõ személyes (jogi) helyzetére vonatkozó adatok (ki zá ró okok): nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. (1) be kez dé sé nek a) f) pont ja i ban fel so rolt ki - zá ró okok va la me lyi ke fenn áll; nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dé sé - nek a) c) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll. Nem le het to vább al vál lal ko zó (10% alat ti sem), aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll; nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dé sé - nek a) b) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll. Pénzügyi és gazdasági alkalmatlanság megítélése: ajánlatké - rõ a Kbt. 66. (1) be kez dés a) c) pontjai szerint vizsgálja az ajánlattevõk (beleértve a közös ajánlattevõt is), illetve a közbe - szer zés 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vállalkozók alkalmasságát. Az ajánlattevõnek és a közbeszer - zés 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál - lal ko zó nak kü lön-kü lön kell meg fe lel ni a Kbt. 66. (1) be kez - dés a), c) pont ja i nak. Alkalmatlanság megítélésének feltételei: a Kbt. 66. (1) be kez dés a) pont ja sze rint be nyúj tott pénz in té ze ti nyi lat ko zat alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a bank szám lá ján az aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ 12 hó - nap ban két eset ben 30 nap nál hosszabb sor ban ál lás volt; a Kbt. 66. (1) be kez dés c) pont ja sze rint be nyúj tott 2003-as évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti

16 19160 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám for gal má ról szóló nyi lat ko zat alap ján meg ál la pít ha tó, hogy for gal ma az adott (2003) év ben nem ér te el: a teljesítésben szoftverértékesítés és szoftvertámogatás cél já ból részt ve võ ese tén a net tó 10 mil lió Ft-ot, a teljesítésben oktatópartnerként részt vevõ esetén a net tó 2 mil lió Ft-ot. Mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasság megítélése: ajánlatké rõ a Kbt. 67. (1) be kez dés a), c) pontjai szerint vizsgálja az ajánlattevõk (beleértve a közös ajánlattevõt is), illetve a közbe - szer zés 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vállalkozók alkalmasságát, melynek az ajánlattevõnek és a köz be szer zés 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí - vánt al vál lal ko zó nak kü lön-kü lön kell meg fe lel ni. Alkalmatlanság megítélésének feltételei: a Kbt. 67. (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti leg je len tõ sebb szállításainak ismertetése a Kbt. 68. (1) bekezdésében meg ha tá ro zott mó don tör tént iga zo lá sa alap ján meg ál - la pít ha tó, hogy a 2002., 2003-as évek re vo nat ko zó an nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti minimum évi 3, kü lön bö zõ vég fel hasz ná ló tól szár ma zó, a köz be - szerzés tárgyának megfelelõ (referenciával); a Kbt. 67. (1) be kez dés c) pontja szerinti szakemberek bemutatásából kiderül, hogy ajánlattevõnek nincs legalább: a teljesítésben szoftverértékesítés és szoftvertámogatás cél já ból részt ve võ ese tén 3 fõ CNE, va la mint 1 fõ Master CNE vizsgával rendelkezõ szakembere a Kbt. 67. (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint, a teljesítésben oktatópartnerként részt vevõ esetén 3 fõ CNE-, va la mint 1 fõ CNI-vizs gá val ren del ke zõ szak - embere a Kbt. 67. (1) be kez dés c) pont ja sze rint. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód A jo gi hely zet (ki zá ró okok) vo nat ko zá sá ban aján lat te võ nek a Kbt. 71. (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó - nak a Kbt. 63. (2) (3) be kez dé sei, va la mint a Köz be szer zé - sek Tanácsa tájékoztatója szerint kell az igazolásokat és nyilat - ko za to kat be nyúj ta nia: a Kbt. 60. (1) be kez dé sé nek a) d) és f) pont jai, a Kbt. 61. (1) be kez dé sé nek a) c) pont jai te kin te té ben írás ban kell nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a fent em lí tett ki zá ró okok ha tá lya alá (je len nyi lat ko za tot köz jegy zõ elõtt kell megtenni a Közbeszerzések Tanácsa kizáró okokról szóló tájékoztatója alapján); a Kbt. 60. (1) be kez dé sé nek e) pont ja te kin te té ben iga - zo lá so kat kell be nyúj ta nia, me lyet a Kbt. 63. (2) be kez - désének b) pont ja, illetve a (3) és (4) be kez dé se i ben fog - lal tak sze rint kell tel je sí te ni; a Kbt. 61. (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján az aján - lat hoz az aján lat be adá sát meg elõ zõ 60 nap nál nem ré - geb bi a je len le gi (ak tu á lis) cég ál la po tot be mu ta tó cégbíróság vagy hatáskörrel rendelkezõ intézmény, szer - ve zet ál tal ki bo csá tott, a Kbt. 63. (2) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ ki vo nat vagy iga zo lás magyarországi bejegyzésû társaság esetén cégkivonat. A nyilatkozatokat és az igazolásokat eredetiben vagy hiteles má so lat ban kell be nyúj ta ni. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód a Kbt. 66. (1) be kez dé sé nek a) pontja tekintetében pénzintézeti nyilatkozatokat kell becsatolni a következõk szerint: az ajánlat beadását megelõzõ 60 napnál nem régebbi eredeti nyilatkozat, tar tal maz za, hogy az aján lat te võ bank szám lá ján van-e, volt-e sor ban ál lás, ha igen, mi kor és mennyi ide ig; a Kbt. 66. (1) be kez dé sé nek c) pont ja te kin te té ben nyi lat - koz nia kell a 2003-as év köz be szer zés tár gya sze rin ti for - ga lom ról. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód A Kbt. 67. (1) be kez dé sé nek a) pont ja te kin te té ben a Kbt. 68. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don iga zo - lást kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõk sze rint: eredetiben vagy hi te les má so lat ban az elõ zõ két év (2002., 2003.) te kin te té ben évi 3-3 db szál lí tás is mer te té se, az ismertetendõ szállítás tárgya Novell szoftverlicen - cek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése, az ismertetésnek tartalmaznia kell az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezését és a szerzõdést kötõ másik fél elégedett - ségének mértékét; a Kbt. 67. (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint fe l kell so - rolni a teljesítésben részt vevõ szakemberek nevét, szakképesítését/végzettségét, szakmai gyakorlatuk ismertetésé - vel, va la mint a vég zett sé gü ket iga zo ló do ku men tum hi te - les másolatának csatolásával. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi vat - ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? IGEN: X IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben) Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö - ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz) IV.1.2) A gyor sí tott el já rás al kal ma zá sá nak in do ko lá sa (adott eset ben) IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben)

17 135. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) IV.1.3.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes összesí - tett tá jé koz ta tó (adott eset ben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.3.2) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (adott eset ben) Létszám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X vagy (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján (le he tõ ség sze rint csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben): Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben B2) A do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott rész szem pon tok alapján: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 10/01/2005 (nap/hó/év) Ár: Ft Pénznem: HUF Kész pénz fi ze tés sel a 1133 Bu da pest, He ge dûs Gyu la u cím alatt a KSZF pénz tá rá ban (pénz tá ri órák mun ka na - po kon óra), illetve a KSZF Ma gyar Ál lam kincs - tár nál ve ze tett szám la szá má - ra tör té nõ át uta lás sal tel je sít he tõ. A do ku men tá ció át adá sa kész pénz fi ze tés ese tén a be fi ze té si bi zony lat, át uta lás ese tén az át uta lá si meg bí zás má so la tá nak be mu ta tá sa el le né ben tör - té nik. A do ku men tá ció aján lat ké rõ tõl tör té nõ meg vá sár lá sa az aján lat te võk szá má ra kö te le zõ (kö zös aján lat te võk ese tén az aján lat té tel hez ele gen dõ egy do ku men tum meg vá sár lá sa), en - nek hi á nyá ban ér vé nyes aján lat nem te he tõ. A do ku men tá ció más ra nem ru ház ha tó át. Aján lat ké rõ a Kbt. 54. (4) be kez dé - se sze rint biz to sít ja a do ku men tá ció be szer zé sé nek le he tõ sé - gét. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor) 10/01/2005 (nap/hó/év) vagy nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: óra IV.3.4) Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé se a ki vá lasz tott je lent ke zõk ré szé re (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese - tén) Tervezett dátum / / (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb or szág X IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén) / / (nap/hó/év) vagy: hó nap és/vagy 60 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek A Kbt. 80. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek le - hetnek jelen az ajánlatok felbontásánál. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 10/01/2005 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely: Ma gyar or szág, 1054 Bu da pest, Bát ho ri u. 12. II. eme - le ti tár gya ló. VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI, HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK TER VE ZETT IDE JÉT VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot. VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 1) Hi ány pót lás ra az aján lat ké rõ a Kbt. 83. (1) be kez dés nek alapján lehetõséget biztosít. 2) Az eredményhirdetés idõpontja és a szerzõdéskötés ter - ve zett idõ pont ja: Ajánlatkérõ az eljárás eredményét az ajánlatok felbontását kö ve tõ 30. na pon óra kor hir de ti ki, az el já rás nyer te sé vel a szer zõ dést az ered mény hir de tést kö ve tõ 8. na pon óra - kor kö ti meg. 3) Ha az ajánlatkérõ eredményhirdetéskor a második leg - kedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározza, az eljá - rás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerzõdést. 4) Az ajánlatok összállításával kapcsolatos összes költség az aján lat te võt ter he li. 5) Az ajánlatokat cégszerûen aláírva, három példányban (egy eredeti és két, az eredetivel mindenben azonos tartalmú má so la ti pél dány), ron cso lás men te sen nem bont ha tó kö tés ben, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt cso ma go lás ban, a NO VELL és Ha tár idõ elõtt nem bont ha tó fel felirat csomagoláson való feltüntetésével kell benyújtani. Az aján lat fel ol va só lap ján fe l kell tün tet ni az Ere de ti, illetve a Másolat feliratot, az összes lapszámot, az ajánlattevõ nevét, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, telefon- és faxszámát. Amennyiben az ajánlat eredeti és a másolati példánya között eltérés van, az ajánlatkérõ az ere de ti pél dányt te kin ti irány adó nak. 6) Az ajánlattevõi nyilatkozatot cégszerûen kell aláírni, kö - zös ajánlattétel esetén minden ajánlattevõ cég képviselõjének el kell látnia aláírásával.

18 19162 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám 7) Közös ajánlattétel esetén a jelentkezéshez csatolni kell az egyértelmû felelõsségvállalásról szóló nyilatkozatot, a hatáskö - rök bemutatását, a közös ajánlattevõk által cégszerûen aláírt együtt mû kö dé si meg álla po dás for má já ban. 8) Min den aján lat te võ nek és a tel je sí tés ben 10%-ot meg ha - la dó mér ték ben köz re mû kö dõ al vál lal ko zó nak a cég ki vo nat tal [illetve a Kbt. 63. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott iga zo lás - sal] egye zõ en kell nyi lat koz nia ar ról, hogy bank szám lá it mely pénzintézetek vezetik, és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cég ki vo nat ban még sze re pel nek olyan ban kok, ame lyek nél a számlavezetés már megszûnt, de a változás bejegyzése az aján - latok beadását megelõzõ 60 napnál nem régebbi keltezésû cég - ki vo nat ki adá sá nak idõ pont já ig nem tör tént meg, úgy szük sé - ges a bank fe lé meg kül dött fel mon dó le vél vagy a bank szám - la ve ze tés meg szû né sé nek idõ pont já ra vo nat ko zó nyi lat ko za - tok becsatolása is. 9) A pénz in té ze ti iga zo lá sok a kü lön bö zõ ban kok gya kor la - tának megfelelõen eltérõ formájúak és tartalmúak lehetnek, de mind egyik nek egy ér tel mû vá laszt kell ad nia a fel hí vás ban meg - fogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülé - sére. 10) Az ajánlathoz csatolni kell eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányban: a cégkivonat szerint jelen eljárás vonat - kozásában cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát és amennyiben szükséges az általa adott meghatalmazást (amely tartalmazza a meghatalmazott aláírásmintáját is.) 11) Az ajánlattevõnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdésének a) b) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 12) Az el já rás nyelv e ma gyar, ezért ab ban az eset ben, ha a be adan dó ira tok nem ma gyar nyel vû ek, azok ma gyar nyel vû fordítását is be kell csatolni az ajánlatba. 13) A Kbt. 70. (3) be kez dé se az el já rás ré szét ké pe zi. 14) A Kbt. 58. (7) bekezdésének értelmében az eljárás tárgyában szereplõ szoftverek megnevezése csak a tárgy jellegé - nek egyértelmû meghatározása érdekében történt. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 10/11/2004 (nap/hó/év) A. MEL LÉK LET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Szervezet: Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Címzett: Közbeszerzési Igazgatóság Információtechnológiai Beszerzési Fõosztály Cím: Bát ho ri u. 12. Pos tai irá nyí tó szám: H 1054 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: +36-1/ Te le fax: +36-1/ E-ma il: Internetcím (URL): 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Szervezet: Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Címzett: Információtechnológiai Beszerzési Fõosztály II. em. 20. szo ba Cím: Bát ho ri u. 12. Pos tai irá nyí tó szám: H 1054 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: +36-1/ Te le fax: +36-1/ E-ma il: Internetcím (URL): 1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet: Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Címzett: Információtechnológiai Beszerzési Fõosztály II. em. 20. szo ba Cím: Bát ho ri u. 12. Pos tai irá nyí tó szám: H 1054 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: +36-1/ Te le fax: +36-1/ E-ma il: Internetcím (URL): Magyar Nemzeti Bank ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (9808/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: X A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? IGEN: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Magyar Nemzeti Bank Címzett: Közbeszerzési Önálló Osztály Cím: Sza bad ság tér 8 9. II. em szo ba Pos tai irá nyí tó szám: 1054 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: /1449 mel lék Te le fax: In ter net cím (URL): I.2) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK A KÖ VET KE ZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X

19 135. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi szintû: Regionális/helyi szintû: EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru - há zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén): Szol gál ta tá si ka te gó ria: 7 II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés Start-pro jekt II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerzõdés keretében integrált statisztikai adat - befogadó rendszer és támogató funkciók fejlesztése, bevezeté - se és 2 éves teljes körû támogatási tevékenység (rendszerköve - tés, szakmai támogatás) ellátása. II.1.7) A tel je sí tés he lye A rendszerfejlesztés ajánlattevõ saját telephelyén történik, míg a te le pí tés hely szí ne az MNB A je lû épü le te, amely nek címe: Budapest V., Szabadság tér 8 9. NUTS-kód: HU101 II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben) E126-2 H022-4 II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/ CPC) II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) Az MNB részére 1 db integrált statisztikai adatbefogadó rendszer és támogató funkciók fejlesztése, bevezetése és teljes körõ támogatási tevékenység (rendszerkövetés, szakmai támogatás) ellátása 2 évig az ajánlati dokumentációban részletezet - tek sze rint. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban: 36 hó nap (a szerzõdés megkötésé - tõl szá mít va) Az éles üzem be ál lí tás dá tu ma: 15/01/2006, amely az azt kö - ve tõ 3 hó na pos ered mé nyes üzem kez dõ idõ pont ja. III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlatkérõ késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért érvényesít. A nyertes ajánlattevõ köteles továbbá az összes el - végzett munkára 2 év jótállást vállalni. Ajánlatkérõ a teljes net - tó aján la ti díj 10%-a mér té ké ben jól tel je sí té si ga ran ci át kö t ki, melyet az éles üzembeállítástól számított 3 hónap eredményes üzem végéig visszatart. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Az iga zolt tel je sí tést kö ve tõ en be nyúj tott szám la 15 mun ka - na pon be lül át uta lás sal ke rül ki egyen lí tés re. Aján lat ké rõ elõ le - get nem ad. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Az aján lat ké rõ a kö zös aján la tot te võk ese tén nem kö ve te li meg gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sát, de a kö zös aján la tot csak ak kor fo gad ja el, ha az aján lat te võk ki fe je zet ten el is me - rik kö zös vál lal ko zá suk tel je sí té sé ért fenn ál ló egye tem le ges fe le lõs sé gü ket, és tel jes jog kö rû kö zös kép vi se lõt ha tal maz - nak meg. Az aján lat hoz ere de ti pél dány ban csa tol ni kell a kö - zös aján la tot te võ aján lat te võk ál tal kö tött meg ál la po dást, amely tar tal maz za az egye tem le ges fe le lõs ség vál la lás ra vo - nat ko zó, va la mennyi je lent ke zõ ál tal cég sze rû en alá írt kö te - le zõ ér vé nyû nyi lat ko za tot, illetve a kö zös kép vi se lõ meg ha - tal ma zá sát.

20 19164 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. XI. 24.) 135. szám III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má - li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, közös ajánlat esetén kö zös aján lat te võ vagy al vál lal ko zó aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok áll nak fenn, vagy aki a Kbt. 61. (1) be kez dés d) pontjának hatálya alá esik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, közös ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mér - ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki nek ese té - ben a Kbt. 61. (1) be kez dés a) c) pont ja i ban fel so rolt ki - zá ró okok áll nak fenn, az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevõ, közös aján - lattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki ese té - ben a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pont ja i ban meg ha tá ro - zott ki zá ró okok áll nak fenn. Az ajánlatkérõ az ajánlattevõk, közös ajánlatot tevõk, illetve az alvállalkozók (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók) te kin te té ben az 1. pont ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn ál lá sá nak kér dés kö - rét kü lön-kü lön, a Kbt. vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján, va la - mint a je len fel hí vás III.2.1.1) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze - rint vizs gál ja. 2. A szerzõdés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevõ, kö - zös ajánlat esetén a közös ajánlattevõk vagy a közbeszerzés ér - té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vállalkozója ezáltal érvénytelen az ajánlat, ha: A pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján bármely számláján az ajánlattételi határidõ lejártát megelõzõ 1 éven belül 30 na pot meg ha la dó idõ tar ta mú sor ban ál lás volt. Ha az el múlt 2 év (2002. és 2003.) va la me lyi ké ben szoft - verfejlesztés tárgyában nem rendelkezik legalább évi net - tó 300 mil lió fo rint ár be vé tel lel. A évek kö zül bár mely év ben a könyv vizs gá ló a fe lül vizs gá lat so rán kor lá to zott vagy el uta sí tó zá ra dé kot adott (ha az ajánlattevõ letelepedése szerinti ország joga elõírja a könyvvizsgáló alkalmazását). Úgy nyi lat ko zik, hogy a évek szám vi te li jog - szabályok szerinti beszámolója a letelepedése szerinti or - szág számviteli elõírásainak és az általános számviteli el - veknek nem tett eleget (ha az ajánlattevõ letelepedése szerin ti or szág jo ga nem ír ja elõ a könyv vizs gá ló alkalma - zását). Nem rendelkezik szoftverfejlesztésre vonatkozó (EN ISO 9001:2000 so ro za tú és tí pu sú vagy az zal egyen ér té kû) mi - nõ ség biz to sí tá si rend szer rel. Az ajánlatkérõ az ajánlattevõk, közös ajánlatot tevõk, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe ven ni kí vánt al vál lal ko zók 2. pon tok sze rin ti al kal mas sá gát kü lön-kü lön vizs gál ja. 3. A szerzõdés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevõ, kö - zös ajánlat esetén a közös ajánlattevõk vagy a közbeszerzés ér - té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vállalkozója ezáltal érvénytelen az ajánlat, ha Nem rendelkezik a vállalkozására megkötött, legalább a brut tó vál lal ko zá si díj mér té két el érõ biz to sí tá si össze gû (éves kárösszegû) felelõsségbiztosítással vagy nem vál - lalja, hogy jelen közbeszerzési eljárás megnyerése esetén leg ké sõbb a szol gál ta tás vég zé sé nek kez dõ idõ pont já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül a szol gál ta tás idõ tar ta - má ra a fen ti tar tal mú fe le lõs ség biz to sí tást meg kö ti. A meg elõ zõ 3 év ben (2001., 2002., 2003.) nem haj tott vég re leg alább 1 db, mi ni mum net tó 120 mil lió fo rint ér té - kû be fe je zett, adat gyûj tõ-fel dol go zó vagy sta tisz ti kai adat fel dol go zó vagy sta tisz ti kai adat szol gál ta tó te rü le ten szoft ver fej lesz té si mun kát, mely rend szer 2003-ban leg - alább 50 fel hasz ná ló val mû kö dött. A meg elõ zõ 3 év ben (2001., 2002., 2003.) nem haj tott vég re leg alább 1 db, mi ni mum net tó 20 mil lió fo rint ér té - kû, NET-ala pú szoft ver fej lesz té si mun kát. Az elõ zõ pon tok sze rin ti re fe ren ci ák bár me lyi ké rõl ne ga - tív visszajelzés érkezett. A tel je sí tés be nem kí ván be von ni leg alább 5 fõ fel sõ fo kú vég zett sé gû, mi ni mum 2 év in for ma ti kai ta pasz ta lat tal rendelkezõ szakembert, melyek a pályázat beadásakor az ál lo má nyá ban van nak vagy ve le már leg alább 1 éve fo lya - ma tos szer zõ dé ses jog vi szony ban áll nak. A tel je sí tés be nem kí ván be von ni leg alább 3 fõ olyan szak em bert, akik a meg elõ zõ 3 év ben (2001., 2002., 2003.) vé gez tek adat gyûj tõ-fel dol go zó vagy sta tisz ti kai adat fel dol go zó vagy sta tisz ti kai adat szol gál ta tó te rü le ten szoftverfejlesztési munkát. A tel je sí tés be nem kí ván be von ni leg alább 1 fõ olyan szakembert, aki legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezik in for ma ti kai pro jekt me nedzs ment té ren. Az ajánlatkérõ az ajánlattevõk, közös ajánlatot tevõk, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe ven ni kí vánt al vál lal ko zók 3. pon tok sze rin ti al kal mas sá gát együttesen vizsgálja. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód Az ajánlattevõnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatte võk mind egyi ké nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-ot meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak Az aján lat ban a Kbt. 63. (1) (5) be kez dés sze rint kell iga zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i nak, va la mint a Kbt. 61. (1) be kez dés a) d) pontjainak hatálya alá. Az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 62. (1) be kez dés a) pont já ra vo nat ko zó an. A Kbt. 61. be kez dés d) pont já ban fog lal ta kat iga zol ni köteles az ajánlattételi határidõ lejártának napjától számí - tott 60 nap nál nem ré geb bi ere de ti cég ki vo na tá val vagy annak köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la tá val, illetve a 63. (2) be kez dés d) pont ja sze rint. Az ajánlattevõnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (3) be kez dés re vo nat ko zó an. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Az ajánlattevõnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatte võk mind egyi ké nek és a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak vo nat ko zá sá ban: Az ajánlattevõ valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl az ajánlattételi határidõ lejártát megelõzõ 60 napnál nem

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 3318 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2007. FEBRUÁR 7. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 4816 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 102. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 4. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 2389 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. FEBRUÁR 1. TARTALOM 5509 A

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 4578 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 2007. MÁRCIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben

187. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5124, Ft. Oldal

187. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5124, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat 187. szám Ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 409/2007. (XII. 29.) Korm. r. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben