A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek Álláspályázatok Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet vidékfejlesztési menedzser munkakör ellátására Jászágó Község Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az Alapszolgáltatási Központ klubvezetõ állásának betöltésére Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet az egészségügyi szolgálat vezetõi állásának betöltésére A Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet fõ - igazgatója pályázatot hirdet függetlenített orvosigazgató állás betöltésére Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Oktató Kórháza pályázatot hirdet ápolási igazgató munkakör ellátására Az egészségügyi miniszter pályázatot hirdet az Országos Egészség - fejlesztési Intézet fõigazgatói feladatkörének közalkalmazotti kinevezéssel és határozatlan idejû vezetõi megbízással történõ betöltésére Az egészségügyi miniszter pályázatot hirdet az Országos Tisztiorvosi Hivatal igazgatói feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû vezetõi megbízással történõ betöltésére A Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás pályázati felhívást tesz közzé vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatására. 503 Költségvetési szervek alapító okirata II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Pályázatok területfejlesztési támogatás elnyerésére Kincstári vagyon értékesítésére kiírt pályázatok eredménye Kincstári vagyon értékesítése Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom Pályázatok vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. február 28. március 8.) Cég hir det mé nyek Felhívás vagyon értékesítésére Bélyegzõk, számlatömbök érvénytelenítése Hírek, információk, tájékoztatók

2 498 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyi rész SZEMÉLYÜGYI HÍREK Testületek tagjainak névjegyzéke Dr. Göncz Kin ga mi nisz ter már ci us 4-én ad ta át a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram új on nan meg vá lasz tott Kol lé - gi u mi tag ja i nak meg bí zó le ve lét. A tes tü le tek a már - ci us 5-én meg tar tott ala ku ló ülé sü kön tag ja ik so rá ból megválasztották el nö ke i ket, akik nek a meg bí zó le ve let Hornungné Rauh Edit helyettes államtitkár adta át. A Kol lé gi u mok az Alap prog ram re gi o ná lis és ci vil szak mai szem pon tok alap ján szer ve zõ dõ ope ra tív dön tés - ho zó szer vei, ame lyek a Ta nács ál tal meg ha tá ro zott tá mo - ga tá si el vek, mó dok, ará nyok sze rint dön te nek a ked vez - mé nye zet tek tá mo ga tá sá ról vagy pá lyá za tok kiírásáról, illetve azok elbírálásáról. A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Ci vil ön szer ve zõ dés, szak mai és te rü le ti együtt mû kö dés Kol lé gi u má nak El nö ke: Kiss Jó zsef Tag jai: Bak sa Jó zsef Dr. Bán hi di Sán dor Hó di Gyu la Jan ko vits György Ka ry Jó zsef Dr. Ko váts Fló ri án Schõ berl Már ton Sza kál Ti bor Sze ke res Er nõ Var ga End re A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Ci vil szol gál ta tó, fej lesz - tõ és in for má ci ós Kol lé gi u má nak El nö ke: dr. Mol nár Sza bolcs Tag jai: Ali né Cse re há ti Eri ka Bo kor Bé la Far na dy Ju dit Gesz ti Já nos né Ke le men Lász ló Lajt mann Jó zsef Mol nár né Hegy me gi Krisz ti na Prácser László Si mon Jó zsef A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Nem zet kö zi ci vil kap - cso la tok és eu ró pai in teg rá ció Kol lé gi u má nak El nö ke: dr. Ug ron Gás pár Tag jai: Dr. Be ne Ta más Dr. Far kas Ist ván Far kas né Sza lai Má ria Dr. He gye si Gá bor Já vorsz ky Iván Kon dás né Er dei Má ria Ko vács Elõd Dr. Má dai Mó ni ka Mi hály Zol tán Szelt ner né Win hardt Il di kó A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Or szá gos ha tó kö rû ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa Kol lé gi u má nak El nö ke: Pong rácz Gá bor Tag jai: Dr. He ge dûs La jos Ká ló czy Im re Dr. Ko vács Ti bor Ma y er né Hajt man Ág nes Dr. Paksi Piroska Priksz Gá bor Ro szík Gá bor Sal ga Pé ter Sza lai Ibo lya Dr. Vaj na Zol tán A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Re gi o ná lis ha tó kö rû ci - vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa dél-al föl di Kol lé gi u má nak El nö ke: Ba kai Csa ba Tag jai: Ba logh né Vass Ka ta lin Dr. Dá vid Sán dor Far kas Gá bor Gó lya Pál Hor váth Gyu la Mák Kor nél Tö rök Gá bor Mik lós Végh Lász ló Zsol dos Sán dor A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Re gi o ná lis ha tó kö rû ci - vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa dél-du nán tú li Kol lé gi u má nak El nö ke: Ba ka Fe renc Tag jai: Dr. Csef kó Fe renc Far kas Ta más

3 2006/11. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 499 Gu lyás Ka ta lin Ha rasz tia At ti la Illés Tamás Imre Kár pá ti Ár pád Peszt Pé ter So mogy vá ry At ti la Ta kács Ist ván A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Re gi o ná lis ha tó kö rû ci - vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa észak-al föl di Kol lé gi u má nak El nö ke: Ká dár Eri ka Tag jai: Inánt sy Pap Sán dor Dr. Mé szá ros né Pa rá di Tün de Mi hal csik Ist ván Mol nár At ti la Nagy né Kiss Má ria Rénes László Szar ká né Kö vi Már ta Ti sza Gab ri el la Tóth Mik lós A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Re gi o ná lis ha tó kö rû ci - vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa észak-ma gyar or szá gi Kollé - giumának El nö ke: dr. Nagy Ár pád Tag jai: Bo dó Pé ter Bra un Mik lós Di e nes Má ria Hall ga tó Éva Har sá nyi György né Ju hász né Kin cses He lén Pá lin kás Sán dor né Papp Zsolt Ta kács né Szi ge ti Ilo na A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Re gi o ná lis ha tó kö rû civil szer ve ze tek tá mo ga tá sa kö zép-du nán tú li Kollégiu - mának El nö ke: Be rez nai Csa ba Tag jai: An gyal Sza bolcs Kan di kó Ri ta Már ton Zol tán Me csei Ilo na Mo nos to ri Éva Nagy Ist ván Öcsi Jó zsef Ró ka Gyu la Sza u er Ró zsa A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Re gi o ná lis ha tó kö rû ci - vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa kö zép-ma gyar or szá gi Kollé - giumának El nö ke: dr. Ba lu ka Csa bá né Tag jai: Ba ra nyai Pé ter Be ke Már ton Han ti Vil mos Kõ sze gi Já nos Ma gó Gá bor Dr. Mol nár Pál Szá vay Ist ván Szi get vá ri Jó zsef Tö rök Lász ló Varró József A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Re gi o ná lis ha tó kö rû civil szer ve ze tek tá mo ga tá sa nyu gat-du nán tú li Kollégiu - mának El nö ke: Szi lá gyi Le o nó ra Tag jai: Far na dy Er nõ Hor váth Lász ló Hor váth Mik lós Krug Gusz táv Nagy Sán dor Skra but Éva Sü lyi Pé ter Sze der Ti bor né Kum mer Má ria Dr. Till né Schmidt Edit ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Gyu la és Kör nyé ke Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás pá lyá za tot hir det vidékfejlesztési menedzser munkakör ellátására Pá lyá za ti fel té te lek: fel sõ fo kú szak irá nyú is ko lai vég zett ség (agrármér - nöki, me zõ gaz da sá gi ag rár mér nö ki vég zett ség), vi dék fej lesz té si te rü le ten, vagy kis tér sé gi tár su lás nál szer zett mi ni mum egyéves gya kor lat, leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga an gol vagy né met nyelv bõl, hely ben la kás (leg alább a kis tér ség va la mely telepü - lésén), elõnyt je lent to váb bá lo gisz ti kai, szak ta nács adói, eset - leg köz be szer zé si re fe ren si szak irá nyú képesítés meg lé te, bün tet len elõ élet.

4 500 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám A vi dék fej lesz té si fel ada tot he ti 40 órás mun ka szer zõ - dés ke re té ben kell ellátni. A pályá zat hoz ön élet rajz, va la mint szak mai el kép ze lés vá zo lá sa szük sé ges, csa to lan dó az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok má nyok hi te les má so la ta, erkölcsi bi zo nyít - vány. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: már ci us 31. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Gyu la és Kör nyé ke Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás Kis tér sé gi Iro dá ja (5700 Gyu la, Petõfi tér 3.). A mun ka kör be tölt he tõ má jus 1. nap já tól, ha tá ro - zat lan ide jû mun ka szer zõ dés alap ján. Bé re zés: meg egye zés sze rint. A pá lyá zat iránt ér dek lõ dõk nek fel vi lá go sí tást nyújt Lebenszky At ti la, a kis tér sé gi iro da iro da ve ze tõ je 06 (66) es te le fon szá mon vagy a le bensz e-ma il címen. Jász ágó Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la (5124 Jász ágó, Kó kai Lász ló tér 1.) pá lyá za tot hir det az Alap szol gál ta tá si Köz pont klubvezetõ intézményvezetõ állásának betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let ben meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés, szak or vo si képesítés, leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szerzett szakmai gyakorlat, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: az in té zet ve ze té sé re vo nat ko zó prog ram a szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si elképzelés, szak mai ön élet rajz, vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta, 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány. Bé re zés: a Kjt. alap ján. Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 3.) kö ve tõ 30. nap. El bí rá lás ha tár ide je: a pá lyá zat be adá sát kö ve tõ 30 na - pon belül. A ve ze tõi meg bí zás áp ri lis 1-jé tõl 5 éves idõ tar - tam ra szól. A pá lyá za to kat Jász ágó köz ség pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni. Tel.: (57) Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának Egész ség ügyi Bi zott sá ga pá lyá za tot hir det az egész ség ügyi szol gá lat ve ze tõi ál lá sá nak be töl té sé re A meg hir de tett mun ka hely: egész sé gü gyi szol gá lat, 1173 Bu da pest, Egész ség ház u. 3. A meg bí zás idõ tar ta ma: öt év. Kez dõ nap ja: ok tó ber 1. Meg szû nés nap ja: szep tem ber 30. Pá lyá za ti fel té te lek: or vo si dip lo ma, bün tet len elõ élet, 5 év ve ze tõi gya kor lat, egész ség ügyim ene dzser-kép zett ség. Elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki jo gi vagy köz gaz da sá gi fel sõ fo kú ké pe sí tés sel is rendelkezik. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a sze mé lyi ada to kat, rész le tes szak mai ön élet raj zot, ed di gi mun ka kö rök, te vé - keny sé gek ismertetését. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira tok má so - la tát, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. A fen ti ek ben meg je löl te ket a pá lyá zat be nyúj tá sa kor tel jes kö rû en csa tol ni kell. A pá lyá za ti ha tár idõ le tel te után sem mi lyen irat utó la gos be nyúj tá sá ra nincs lehetõség. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. már ci us 3.) szá - mí tott 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a mun ka kör be töl té sé rõl a kép - viselõ-testület a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ 30 na pon be lül dönt, s dön té sé rõl va la mennyi pályázó írásban értesül. Jut ta tá sok, ve ze tõi pót lék: a Kjt. sze rint.

5 2006/11. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 501 A pá lyá za tok be nyúj tá sa: A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban Egész ség ügyi szol gá lat ve ze tõi pá lyá zat meg je lö lés sel Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Egész ség ügyi és Szo ci á lis Iro dá já hoz (1173 Bu da pest, Pes ti út 165.) kizárólag postai úton kell eljuttatni. Fel vi lá go sí tás kér he tõ az Egész ség ügyi és Szo ci á lis Iro - dán Ku rucz né Mar ton Ka ta lin iro da ve ze tõ tõl, te le fon: Az ál lás be tölt he tõ a pá lyá za ti el bí rá lást kö ve tõ en azonnal. A pá lyá zat be nyújt ha tó: pos tai úton vagy sze mé lye sen a kór ház fõ igaz ga tói tit kár sá gán (1125 Bu da pest, Di ós árok 1 3.). El bí rá lás: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en 30 na - pon be lül meg tör té nik. A Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent János Kórház és Rendelõintézet (1125 Bu da pest, Di ós árok 1 3.) fõ igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det füg get le ní tett or vos igaz ga tó ál lás be töl té sé re Köz al kal ma zot ti ki ne ve zés és ha tá ro zott ide jû 5 év re szó ló ve ze tõi megbízás. Fel adat kör: a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM ren de let 10. -ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak szerint. Pá lyá za ti fel té te lek Ké pe sí tés: a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let ben meg - ha tá ro zot tak sze rint. Elõnyt je lent: 10 év ve ze tõi gya kor lat, egész ség ügyi köz igaz ga tá si is me ret, mi nõ ség biz to sí tás ban va ló jár tas ság, nyelv is me ret. Mel lék le tek: rész le tes szak mai ön élet rajz, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la ta, OONy-iga zol vány, MOK-tag ság iga zo lá sa, mû kö dé si nyil ván tar tás iga zo lá sa (or vo si te vé keny ség vég zé se ese tén), ér vé nyes ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány, szak mai-ve ze té si el kép ze lé sek, hoz zá já ru lás ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti anya - gát vé le mé nyez zék és meg is mer jék. Egyéb in for má ci ók: Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 3.) kö ve tõ 15. nap. Bé re zés: a Kjt. alap ján, meg egye zés sze rint. A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja a Kjt. egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 4. -ában fog lal tak - nak meg fe le lõ en tör té nik. Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum és a Debreceni Református Hittudományi Egye tem Ok ta tó Kór há za (4043 Deb re cen, Bar tók Bé la út 2 26.) pá lyá za tot hir det ápo lá si igaz ga tó mun ka kör ellátására Fel ada ta: az ápo lá si igaz ga tó fel ada tát a fõ igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa mel lett látja el, fel adat kö ré be tar to zik az in téz mény ápo lá si te vé keny - sé gé nek szer ve zé se, fel ügye le te és össze han go lá sa a gyógy intézetek mû kö dé si rend jé rõl, il let ve szak mai ve ze - tõ tes tü le té rõl szó ló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM ren de let, va la mint az in téz mény Szervezeti és mûködési szabályzata szerint. Pá lyá za ti fel té te lek: bün tet len elõ élet, egész ség ügyi al kal mas ság, egész ség ügyi fõ is ko la dip lo más ápo lói, in té zet ve ze - tõi, szak ok ta tói sza kán, vagy tu do mány egye te men szer zett dip lo más ápolói oklevél, egész ség ügyi (szak-)me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egész ségügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett képesítés, va la mint leg alább 3 éves ve ze tõi gya kor lat, két utób bi fel té tel alól fel men tést az in téz mény ve ze tõ ja vas la tá ra a fenn tar tó adhat. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: rész le tes szak mai ön élet rajz, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, pá lyá za ti fel té te lek ben fog lalt vég zett sé get és/vagy kép zett sé get iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett másolata, a kor sze rû ápo lás me nedzs ment re és a mi nõ sé gi ápo lás fej lesz té sé re vo nat ko zó elképzelés, hoz zá já ru ló nyi lat ko zat a pá lyá za ti anyag el bí rá lá sá - ban részt ve võk be te kin té si jo gá hoz.

6 502 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók: bé re zés: a Kjt., il let ve meg egye zés sze rint, a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. már ci us 3.) szá - mí tott 30. nap, a mun ka kör be töl té se ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma - zot ti ki ne ve zés sel és 5 év re szó ló ve ze tõi megbízással történik, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be adás tól szá mí - tott 30. nap, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: a 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 4. (3) és (4) be kez dé sé ben fog lal tak szerint, a pá lyá za tok be nyúj tá sa Ápo lá si igaz ga tói pá lyá zat meg je lö lés sel, 3 pél dány ban az in téz mény fõ igaz ga tó sá gá - nak tit kár sá gá ra (4043 Deb re cen, Bartók Béla út 2 26.), a pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ció kér he tõ az in téz - mény Hu mán po li ti kai osztályán, az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azonnal. nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás - ban részt ve võk meg is mer he tik, vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok - ira tok másolatai. Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 3.) kö ve tõ 15. nap. A pá lyá za tot az egész ség ügyi mi nisz ter nek cí mez ve az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Hu mán po li ti kai fõ osz tá lyá ra (1051 Bu da pest, Arany J. u. 6 8.) kell benyújtani. A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a Kjt. egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki - adott 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let ában foglaltaknak megfelelõen. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát követõ 30. nap. Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azonnal. Az egész ség ügyi mi nisz ter pá lyá za tot hir det az Or szá gos Egész ség fej lesz té si In té zet fõ igaz ga tói fel adat kör ének közalkalmazotti kinevezéssel és határozatlan idejû ve ze tõi meg bí zás sal tör té nõ be töl té sé re Fel adat: az Or szá gos Egész ség fej lesz té si In té zet te vé - keny sé gé nek ter ve zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa és ellen - õrzése. Il let mény és jut ta tá sok: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kjt.) sza bá lyai szerint. Pá lyá za ti fel té te lek: ál ta lá nos or vo si, il let ve hi gi é ni kus or vo si szak kép zett - ség, vagy böl csé szet tu do má nyi szakvégzettség, egészségfejlesztés területén szerzett szakmai gyakorlat, angol nyelv legalább középfokú ismerete. Elõnyt je lent: ve ze tõi gya kor lat. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: rész le tes szak mai ön élet rajz, szak mai prog ram, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik, az er rõl szóló igazolás), Az egész ség ügyi mi nisz ter pá lyá za tot hir det az Or szá gos Tisz ti or vo si Hi va tal igazgatói feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû vezetõi megbízással történõ be töl té sé re Fel adat: meg ha tá roz za a na pi ope ra tív fel ada to kat és el len õr zi azok vég re haj tá sát, biz to sít ja a hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek össze han golt mûködését, biz to sít ja a mun ka rend, ügy in té zés és irat ke ze lés sza - bá lya i nak megtartását, ja vas la tot tesz a hi va ta li szer ve zet ki ala kí tá sá ra, mó - do sí tá sá ra, fi gye lem mel kí sé ri, hogy a hi va tal sze mé lyi ügyei, a szer ve zet mû kö dé se össz hang ban van-e a bel sõ sza bály za - tok kal, szük ség ese tén ja vas la to kat tesz, il let ve kör le ve lek, ren del ke zé sek formájában intézkedik. Il let mény és jut ta tá sok: a köz tisztviselõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza - bá lyai szerint. Pá lyá za ti fel té te lek: ál ta lá nos or vo si, il let ve hi gi é ni kus or vo si szak kép zett - ség, szak or vo si képesítés, leg alább 10 éves egész ség ügyi ve ze tõi gya kor lat, igaz ga tá si te rü le ten szer zett szak mai gya kor lat.

7 2006/11. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 503 Elõnyt je lent: köz igaz ga tá si szak vizs ga, ide gen nyelv is me re te. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: rész le tes szak mai ön élet rajz, szak mai prog ram, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik, az er rõl szóló igazolás), nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás - ban részt ve võk meg is mer he tik, vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok - ira tok másolatai. Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 3.) kö ve tõ 15. nap. A pá lyá za tot az egész ség ügyi mi nisz ter nek cí mez ve az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Hu mán po li ti kai fõ osz tá lyá ra (1051 Bu da pest, Arany J. u. 6 8.) kell benyújtani. A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a Ktv évi XXIII. tv ában fog lal tak nak meg fe le - lõ en. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát követõ 30. nap. Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azonnal. A Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás pályázati felhívást tesz közzé vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatására I. A pá lyá zat tár gya olyan szak em ber fog lal koz ta tá sa, aki a szi get vá ri sta tisz ti kai kis tér ség ben meg fe le lõ en el - látja a vi dék fej lesz té si fel ada to kat. A fog lal koz ta tás ha tá - ro zott idõ re, jú ni us 30-ig szól, amely meg hosszab - bít ha tó. II. Feladatok: Fo lya ma tos tá jé ko zódás a tér ség fej lesz té sé nek le he - tõ sé ge i rõl, el sõ sor ban az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope - ra tív Prog ram, a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv, a Re gi o - ná lis Ope ra tív Prog ram for rá sa i nak fo ga dá sá hoz és fel - hasz ná lá sá hoz szük sé ges is me re tek meg szer zé se és to váb - bí tá sa kü lö nö sen az ag rár gaz da ság, az ag rár-kör nye zet - vé de lem, a vi dék fej lesz tés és a re gi o ná lis tá mo ga tá sok kö - ré ben, va la mint a ha zai tá mo ga tá si le he tõ sé gek rõl. Fo lya ma tos kap cso lat tar tás el sõ sor ban a Te rü let po li ti - kai Kor mány za ti Hi va tal lal (TKH), va la mint a Föld mû ve - lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (FVM) szak szol - gá la ta i val (FM-hi va ta lok, MVH), szak ta nács adó i val és a me gyei és re gi o ná lis fej lesz té si szer ve ze tek kel. Rend sze res tá jé koz ta tók, fó ru mok és ügy fél fo ga dás biz to sí tá sa a tér ség te le pü lé se in. Ak tív rész vé tel a TKH ál tal szer ve zett és le he tõ ség sze rint az egyéb szak mai tá jé koz ta tó kon, to vább kép zé - se ken, kü lö nös te kin tet tel a szak ta nács adói há ló zat ba va ló be kap cso ló dás hoz szük sé ges kép zé sek re, kon zul tá ci ók ra és vizs gák ra. A kis tér ség ag rár struk tú ra- és vi dék fej lesz té sist ra té - gia-ter vek ben fog lalt fej lesz té sek meg va ló sí tá sá nak elõ - moz dí tá sa. Egyéb vi dék fej lesz té si kö zös sé gi te vé keny ség kifej - tése, ren dez vé nyek szer ve zé se stb. Kö te le zõ rész vé tel a kis tér sé gi meg bí zott ál tal szer ve - zett kis tér sé gi ko or di ná ci ós ér te kez le ten. III. A vi dék fej lesz té si me ne dzser rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek, ame lyek nek min den kép pen meg kell fe - lel ni: az Eu ró pai Unió va la mely tag or szá gá nak ál lam pol - gár sá ga; bün tet len elõ élet; fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség; a ma gyar nyelv tár gya lá si szin tû is me re te és haszná - lata. Elõnyt je len tõ fel té te lek: ag rár tu do má nyi, te rü let fej lesz té si szak irá nyú felsõ - fokú vég zett ség; te rü let fej lesz té si, köz gaz da sá gi, gaz da ság fej lesz té si, il let ve ál lam igaz ga tá si szak irá nyú ta pasz ta lat; vi dék fej lesz té si me ne dzse ri ta pasz ta lat; ál la mi lag iga zolt ide gen nyelv-is me ret (el sõ sor ban angol); fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret. IV. A pá lyá zat tar tal ma: a vi dék fej lesz té si me ne dzse ri te vé keny ség el lá tá sá ra vo nat ko zó pá lyá zat, a me ne dzser - rel szem ben tá masz tott fel té te lek (kö te le zõ és elõnyt je - lentõ egy aránt) meg lé tét iga zo ló do ku men tu mok má - solata, ön élet rajz és mo ti vá ci ós le vél 1 pél dá nya. Mind - eze ket már ci us 22. (szer da) 10 óráig kell be nyúj ta ni a Szigetvár Dél-Zse lic Több cé lú Kistér - ségi Tár su lás hoz (7900 Szi get vár, De ák Fe renc tér 16.) Tö rök Zsolt mun ka szer ve zet-ve ze tõ höz. A pá lyá zat csak ak kor ér vé nyes, ha hi ány ta la nul, ha tár - idõn be lül a meg je lölt cím re be ér ke zik. A ha tár idõn túl be - ér ke zett pá lyá za tot ak kor is au to ma ti ku san el kell utasí - tani, ha azt a pos tai bé lyeg zõ ta nú sá ga sze rint a ha tár idõ le - jár ta elõtt ad ták pos tá ra.

8 504 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám Szervezeti hírek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÓ OKIRATA A Ka pos vá ri Egye tem ala pí tó ok ira ta A Ka pos vá ri Egye tem (a to váb bi ak ban: in téz mény) ré - szére az ál lam ház tar tás ról szó ló, több ször mó do sí tott évi XXXVIII. tör vény 88. -a, va la mint a fel sõ ok ta - tás ról szó ló, több ször mó do sí tott évi LXXX. tör - vény (a to váb bi ak ban: Ftv.) alap ján az aláb bi ala pí tó ok ira - tot adom ki. Az évi LII. tör vény ren del ke zé sei alap ján ja nu ár 1-jei ha tállyal lét re ho zott in téz mény jog elõ dei: a Pan non Ag rár tu do má nyi Egye tem Ál lat te nyész té si Ka ra, amely nek jog elõd je az 1961-ben ala pí tott Fel sõ fo kú Me zõ gaz da sá gi Tech ni kum, Ka pos vár, az évi 21. sz. tvr.-rel és az 1035/1971. (IX. 8.) Korm. szá mú ha tá ro zat tal lét re ho zott Me zõ gaz da sá gi Fõ is ko la, Ka pos vár, to váb bá a 37/1986. (VIII. 31.) Mt. sz. ren de let tel lé te sí tett keszt he lyi (1986-tól Pan non) Ag rár tu do má nyi Egye tem Ál lat te - nyész té si Kar, Ka pos vár, és az en nek szer ve ze té ben mû - ködõ, 1971-ben ala pí tott Ireg szem csei Ta kar mány ter - mesz té si Ku ta tó In té zet és az 1959-ben ala pí tott veszp ré mi Mû sza ki Ké mi ai Ku ta tó In té zet; a Cso ko nai Vi téz Mi hály Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la, amely nek jog elõd je az 1950-ben meg szer ve zett kö zép fo - kú ál lami ta ní tó- és óvó kép zõ, az évi 26. sz. tvr. és a 187/1958. (M. K. 23.) MM sz. uta sí tás alap ján lét re jött fel - sõ fo kú Ka pos vá ri Ta ní tó kép zõ In té zet és az évi 13. sz. tvr.-rel és az 1045/1974. (VIII. 31.) Mt. ha tá ro zat tal szep tem ber 1-jé tõl fõ is ko lá vá át szer ve zett Kapos - vári Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la; a fõ is ko la Cso ko nai Vi téz Mi - hály ne vét az évi 16. sz. tvr. alap ján vet te fel. 1. Az in téz mény ne ve: Ka pos vá ri Egye tem Rö vi dí tett meg ne ve zé se: KE Uni ver sity of Ka pos vár 2. Az in téz mény ala pí tó ja a Ma gyar Köz tár sa ság Or - szág gyû lé se. 3. Az in téz mény fel ügye le ti szer ve az Ok ta tá si Minisz - térium. 4. Az in téz mény szék he lye: 7400 Ka pos vár, Gu ba Sán - dor u. 40. Te lep hely: Lo vas aka dé mia Ága zat: 7400 Ka pos vár, Gu ba Sán dor u. 40. Vad gaz dál ko dá si Táj köz pont: 7457 Bõ szén fa, Ma lom u Az in téz mény gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an gaz - dál ko dó, tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költségve - tési szerv. 6. Az in téz mény szak ága za ti be so ro lá sa: , egye - temi ok ta tás. 7. Az in téz mény hez rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ - ség ve té si szerv nem tar to zik. 8. Az in téz mény te vé keny sé gi kö rei 8.1. Az in téz mény ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te - vé keny sé ge Az in téz mény Szer ve ze ti és mûkö dé si sza bály za tá nak (a to váb bi ak ban: sza bály zat) mel lék le té ben fel so rolt tu do - mány te rü le te ken és tu do mány ágak ban, a szak in dí tá si en - ge déllyel ren del ke zõ sza ko kon, a jó vá ha gyott ké pe sí té si kö ve tel mé nyek sze rint, egye te mi és fõ is ko lai szin tû alap - kép zést, ki egé szí tõ alap kép zést, szak irá nyú to vább kép - zést, va la mint fel sõ fo kú szak kép zést foly tat hat nap pa li, es ti és le ve le zõ ta go za ton, to váb bá táv ok ta tás ban, s e kép - zé si for mák ban ok le ve let, il let ve bi zo nyít ványt ad ki. A Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság jó vá ha gyá sa alap - ján dok to ri kép zést foly tat, és dok to ri fo ko za tot ítél oda. Ha bi li tá ci ós el já rást foly tat le. To vább kép zést foly tat az er re vo nat ko zó kü lön jog - sza bály ren del ke zé sei sze rint. A kép zés hez kap cso ló dó tu do mány te rü le te ken és mû - vé sze ti te rü le te ken tu do mány ágak ban tu do má nyos ku ta - tást és fej lesz tést, tu do mány szer ve zõ, mú ze u mi és kul tu rá - lis örök ség vé del mi te vé keny sé get vé gez. Az Ftv.-ben fog lal tak alap ján részt vesz az ag rár gaz - da ság kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá ban a vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint. Köz ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tó ja ként köz ok ta tá si fel ada to kat lát el. A gya kor la ti kép zés cél ja i ra tan üze met, tan gaz da sá - got, lo vas aka dé mi át és vad gaz dál ko dá si táj köz pon tot üze - mel tet. A nem ze ti és az egye te mes kul tú ra és a mû vé sze tek köz ve tí té sé vel, mû ve lé sé vel és fej lesz té sé vel hoz zá já rul a hall ga tók fel ké szí té sé hez az ér tel mi sé gi lét re. Az ok ta tás és a ku ta tás szín vo na las el lá tá sá hoz szük - sé ges nem zet kö zi kap cso la ta it fej lesz ti és ápol ja. Tan könyv- és jegy zet ki adást, tan esz köz-fej lesz tést vé gez. Az alap te vé keny sé gi kör be tar to zó hall ga tók ré szé re sa ját szer ve ze té ben tan könyv- és jegy zet el lá tást, könyv tá ri és la bo ra tó ri u mi szol gál ta tást, kol lé gi u mi el he lye zést, kul - tu rá lis és spor to lá si le he tõ sé get nyújt, to váb bá olyan szol - gál ta tá so kat, ame lyek a hall ga tók be il lesz ke dé sét, egész - sé ges élet vi te lét és egész ség ügyi el lá tá sát szol gál ják. Az al kal ma zá sá ban lé võ köz al kal ma zot tak el lá tá sá val kap cso la tos fel ada to kat néz ve a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint. Az in téz mény inf ra struk tú rá já nak fenn tar tá sá val és fo lya ma tos fej lesz té sé vel kap cso lat ban sa ját szer ve zet ben lát el fel ada to kat.

9 2006/11. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 505 Fel ada tai tel je sí té se ér de ké ben igaz ga tá si, szer ve zé si, pénz ügyi, gaz da sá gi, mû sza ki és más szol gál ta tó szerve - zeti egy sé ge ket mû köd tet. A fel so rolt fel ada to kat az in téz mény alap te vé keny ség - ként lát ja el, amely nek alap ve tõ anya gi fel té te le it az ál lam biz to sít ja az Ftv.-ben fog lalt ren del ke zé sek sze rint. Az in - téz mény mû köd te té sé nek for rá sát ké pe zik to váb bá a sa ját be vé te lek, il let ve a szá má ra fel aján lott va gyon is Az in téz mény az alap te vé keny sé gén be lül jo go sult olyan ki egé szí tõ te vé keny ség vég zé sé re, ame lyet az alap - te vé keny sé ge fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko - zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból vé gez. Az e te vé keny ség ke re té ben vég zett szol gál ta tás, ter - mék-elõ ál lí tás ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek fe dez - nie kell a te vé keny sé get ter he lõ összes ki adást be le ért ve az üze mel te té si, fenn tar tá si ki adá sok te vé keny ség re ju tó ará nyos há nya dát is a be vé tel fel nem hasz nál ha tó ré szé - nek fi gye lem be vé te le mel lett. Ilyen te vé keny sé gek el sõ sor ban: az ál la mi lag fi nan szí ro zott fel sõ fo kú szak em ber kép - zés ben részt ve võ hall ga tók szá má ra olyan kép zés, il let ve szol gál ta tás nyúj tá sa, amely köz vet le nül nem kap cso ló dik a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben és a tan ter vek ben fog lalt ta nul má nyi kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez, költ ség té rí té ses fel sõ fo kú szak em ber kép zés a szak in - dí tá si en ge déllyel ren del ke zõ sza ko kon, va la mennyi kép - zé si szin ten és for má ban, fel vé te li elõ ké szí tõ és egyéb tan fo lya mok tar tá sa, ál ta lá nos to vább kép zés, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ, szak ké pe - sí tést nyúj tó is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés folyta - tása, a kép zés hez kap cso ló dó tu do mány ágak ban ku ta tás és fej lesz tés, tu do mány szer ve zés, kul tú ra mû ve lés és fej lesz - tés, mû vé sze ti, szak ta nács adói és egyéb te vé keny ség, az in téz mé nyi inf ra struk tú ra sza bad ka pa ci tá sa i nak hasz no sí tá sa (ki adói te vé keny ség, nyom da ipa ri szol gál ta - tá sok, nyom da ipa ri ter mék gyár tá sa, mun ka he lyi ven dég - lá tás, üze mi ét kez te tés, sport lé te sít mé nyek és ok ta tást szol gá ló he lyi sé gek, va la mint kol lé gi u mi szál lás he lyek bér be adá sa, me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sa, ér té ke - sí té se, gyó gyí tóte vé keny ség), az Ftv.-ben fog lal tak alap ján részt vesz az egész ség - ügy kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá ban a vo nat ko zó kü - lön jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint, kü lön jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint köz re mû kö - dik az egész ség ügyi szak- és to vább kép zés ben Az in téz mény alap te vé keny sé gén túl me nõ en alap feladatai el lá tá sá nak sé rel me nél kül jo go sult az ala pí tó ok irat ban, va la mint a sza bály zat ban meg ha tá ro zott fel adat kör nek meg fe le lõ vál lal ko zá si te vé keny ség re, a kü - lön jog sza bály ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel. Az e te - vé keny ség ke re té ben vég zett szol gál ta tás, ter mék-elõ ál lí - tás ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek fe dez nie kell a te - vé keny sé get ter he lõ összes ki adást be le ért ve az üze mel - te té si, fenn tar tá si ki adá sok te vé keny ség re ju tó ará nyos há - nya dát is a be vé tel fel nem hasz nál ha tó ré szé nek fi gye - lem be vé te le mel lett. A vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le nem ha lad hat ja meg az éves költ ség ve tés ter ve zett össz ki - adá sá nak 25%-át. Az alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá - nak el ve it és a vál lal ko zá si szer zõ dés kö tés rend jét az in - téz mény bel sõ sza bály za tá ban kell rög zí te ni. A sza bály zat rész le te sen fel so rol ja a vál lal ko zá si te vé keny sé ge ket és azok for rá sa it. 9. Az in téz mény te vé keny sé gi kö re i nek TEÁOR sze rin - ti rész le tes fel so ro lá sát a Sza bály zat tar tal maz za. 10. Az in téz mény szer ve ze te és ve ze té se Az in téz mény szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét rész le te sen a Sza bály zat ha tá roz za meg, ame lyet il let ve an nak mó do sí tá sát meg kell kül de ni az ok ta tá si mi nisz ter nek. Az in téz mény ve ze tõ je a rek tor, akit pá lyá zat út ján, az Egye te mi Ta nács dön té se alap ján az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a köz tár sa ság el nök bíz meg, il let ve ment fel. A rek tor mun kál ta tói, kö te le zett ség vál la lá si és utal vá - nyo zá si jog kö rét, va la mint egyéb ha tás kö re it és azok át ru - há zá sá nak ese te it az Ftv. és a sza bály zat rög zí ti. Az in téz mény ve ze tõ te kin te té ben az ok ta tá si mi nisz ter, il le tõ leg jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben át ru - há zott ha tás kör ben az in téz mé nyi ta nács gya ko rol ja a mun kál ta tói jog kö rö ket. 11. Az intézmény kezelésében lévõ és tartósan bérelt ingatlanok jegyzéke, továbbá az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a szabályzat mellékletét képezik. 12. Je len ala pí tó ok irat az Ok ta tá si Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ 8. nap tól lép ha tály ba. Ma gyar Bá lint s. k., ok ta tá si mi nisz ter

10 506 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás PÁLYÁZATOK TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE A Ti sza-tó Tér sé gi Fej lesz té si Ta nács az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal ál tal biztosított fejlesztési forrás terhére pá lyá za tot hir det a Tisza-tavi Kiemelt Üdülõkörzetben található települések fejlõdését szolgáló fejlesztések támogatására A) A te le pü lés kép ja ví tá sát cél zó aláb bi fej lesz té sek meg va ló sí tá sá ra: te le pü lé si zöld fe lü le tek fej lesz té se, zöld te rü le tek növelése; köz te rek, par kok, sé tá nyok ki ala kí tá sa, fej lesz té se; a te le pü lé sek tisz ta sá gát szol gá ló fej lesz té sek; egyéb, a te le pü lé sek ar cu la tát ja ví tó fej lesz té sek. B) Tu risz ti kai att rak ci ó hoz ve ze tõ utak fel újí tá sá ra: Köz utak ese tén szi lárd bur ko lat tal ren del ke zõ út mi nõ sé gi fej lesz té se. (A pá lyá zat szem pont já ból szi lárd bur ko lat - nak mi nõ sül az asz falt, az asz falt ma ka dám, az ita tott ma ka dám, a be ton és a koc ka kõ bur ko lat.). A be ru há zás tá mo ga tá - sá nak fel té te le, hogy az út mel let ti csa pa dék víz-el ve ze tõ rend szer is ki épí tés re ke rül jön ab ban az eset ben, ha a fej lesz tés - sel érin tett ut ca csa pa dék víz-el ve ze té si rendszerrel rendelkezõ utcába csatlakozik. Jár da épí tés. Pá lyá za tot nyújt hat nak be: A Ti sza-ta vi Ki emelt Üdü lõ kör zet te le pü lé se i nek ön kor mány za tai, va la mint az ön kor mány za tok 100%-os tu laj do ná - ban lé võ va gyon ke ze lõ, üze mel te tõ tár sa sá gok. A tá mo ga tás vissza nem té rí ten dõ. Mér té ke jog cí men ként kü lön bö zõ, a fej lesz tés össz költ sé gé nek leg fel jebb 50 80%-a. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: már ci us 31. A rész le tes pá lyá za ti fel hí vás meg ta lál ha tó a www. ti sza-to-fej lesz tes.hu hon lap cí men. To váb bi in for má ció: Ti sza-tó Tér sé gi Fej lesz té si Ta nács, 3384 Kis kö re, Kos suth L. út 8. Tel.: (36) E-ma il.: ti li ne.hu. KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYE A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság meg bí zá sá ból a Sem mel we is Egye tem ál tal a va gyon ke ze lé sé ben lé võ Bu da pest XIII., Le hel ut ca 35. szám alat ti in gat lan ér té ke sí té sé re no vem ber 2-án ki írt nyil vá nos pá lyá zat ér vé nyes, de ered - mény te len volt.

11 2006/11. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 507 A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ál tal ki írt a Veszp rém, Ádám Iván ut ca 23. szám alat ti, hrsz.-ú in gat lan ér - té ke sí té sé re vo nat ko zó, a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé nek 50/2005. szá má ban, de cem ber 14-én meg je - lent nyil vá nos pá lyá zat ered mé nye sen zá rult. Az Al só-ti sza vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mint va gyon ke ze lõ tá jé koz ta tá sul köz li, hogy a Víz - part Kft. (szék he lye: 6720 Sze ged, Ste fá nia 4., cég jegy zék szá ma: ) és a Szegedi Vízügyi Kft. (szék he lye: 6727 Sze ged, Iri nyi Já nos u. 1., cég jegy zék szá ma: ) ér té ke sí té sé re ki írt pá lyá za ti el já rást a Kincs tá ri Va - gyo ni Igaz ga tó ság ve zér igaz ga tó ja a K /2006 szá mú le ira tá val az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 45. (1) be - kez dé sé ben rög zí tet tek alap ján ered mény te len nek nyil vá ní tot ta. KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16., a to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ) a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó fe je ze tei alap ján ár ve rés ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé sé ben lé võ aláb bi va gyon ele me ket: KVI Észak-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Sal gó tar já ni Ki ren delt ség Sor - szám In gat lan cí me 1. Sal gó tar ján, Bar tók Bé la u. 10. I. em Hrsz. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. Ki ki ál tá si ár (brut tó Ft) Áfa (Ft) 1768/A/ Iro da és egyéb he lyi ség 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: az in gat lan hoz tar to zik 166/ tár sas há zi kö zös tu laj do ni há nyad. Az in gat lant 1 bér lõ az ér té ke sí té sig tar tó, ha tá ro zott ide jû bér le ti szer zõ dés sel bér li. 2. Sal gó tar ján, Zrí nyi Mik lós u Iro da ház 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: az in gat lant 2 bér lõ az ér té ke sí té sig tar tó, ha tá ro zott ide jû bér le ti szer zõ dés sel bér li. Az in gat lan ha tár vo na lá nak ge o dé zi ai ki tû zé se a ve võ fel ada ta és költ sé ge. Az in gat lant a TIGÁZ Rt. ré szé re be jegy zett bá nya szol gal mi jog ter he li. 3. Sal gó tar ján, Mú ze um tér 1. V. eme let /2/A/ Iro da 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: az in gat lan hoz tar to zik 209/ tár sas há zi kö zös tu laj do ni há nyad. 4. Pász tó, Nagy me zõ ut ca fszt /8/A/ Iro da 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: az in gat lan hoz tar to zik 870/ tár sas há zi kö zös tu laj do ni há nyad. 5. Sal gó tar ján, Bar tók Bé la ut ca 10. II. em /A/ Egyéb he lyi ség 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: az in gat lan hoz tar to zik 401/ tár sas há zi kö zös tu laj do ni há nyad. Az in gat lant 1 bér lõ az ér té ke sí té sig tar tó, ha tá ro zott ide jû bér le ti szer zõ dés sel bér li.

12 508 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám Sor - szám In gat lan cí me 6. Sal gó tar ján, Er zsé bet tér 6. Hrsz. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. Ki ki ál tá si ár (brut tó Ft) Áfa (Ft) 3887/A. 580 Egyéb épü let 730/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: az osz tat lan kö zös tu laj do nú in gat lan társ tu laj do no sa it elõ vá sár lá si jog il le ti meg. Az in gat lan részt 1 bér lõ ha tá ro zat lan ide jû, 30 na pos fel mon dá si idõ vel meg kö tött szer zõ dés sel bér li. Egye bek ben az in gat la nok per-, te her- és igény men te sek. Az ár ve rés idõ pont ja: áp ri lis óra. Az ár ve rés he lye: KVI Észak-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Sal gó tar já ni Ki ren delt ség, 3100 Sal gó tar ján, Bar tók Bé la ut ca 10. Az ár ve ré si el já rás sal, va la mint az in gat la nok meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl to váb bi in for má ció kér he tõ a KVI ki ren delt sé gén: Haj da ra Fe renc né tõl, il let ve Kis Fe renc tõl a (32) as te le fon szá mon. Az ár ve rés re je lent ke zés ha tár ide je: sze mé lye sen vagy kép vi se lõ út ján az ár ve ré si idõ pon tot meg elõ zõ en 7.45 és 9.30 óra kö zött, 9.30 óra utá ni je lent ke zést nem fo ga dunk el. Észak-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Szol no ki Ki ren delt ség Sor - szám In gat lan cí me Hrsz. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. Ki ki ál tá si ár (brut tó Ft) Áfa (Ft) 1. Szol nok, Ba ross u /A/ Iro da 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. 2. Szol nok, Ba ross u /A/ Rak tár 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. 3. Szol nok, Ba ross u /A/ Iro da 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. 4. Szol nok, Ba ross u /A/42. 9 Rak tár 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. A fel so rolt 1 4. sor szám alat ti té te lek per-, te her- és igény men te sek. Az ár ve rés idõ pont ja: áp ri lis óra. Az ár ve re zõ nek sze mé lye sen, vagy kép vi se lõ je út ján az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en leg ké sõbb 1 órá val kell je lent kez nie az ár ve ré sen va ló rész vé tel re. Az ár ve rés he lye: 5000 Szol nok, Ba ross út 20. I. em. Az ár ve ré si el já rás sal kap cso lat ban, va la mint az in gat la nok meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl fel vi lá go sí tást ad: Sza bó Jó zsef, te le fon: (56) , (56) KVI Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Za la eger sze gi Ki ren delt ség Sor - szám In gat lan cí me 1. Vo nyarc vas hegy bel te rü let Hrsz. Térmérték (m 2 ) Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: az in gat lan vé dett te rü let hid ro ge o ló gi ai vé dõ idom ra. 2. Li szó Al só ut ca 39. Megnevezés Tul. h. Ki ki ál tá si ár (brut tó Ft) Áfa (Ft) Ki vett be épí tet len te rü let 1/ ,5530 Ki vett la kó ház, ud var, gaz da sá gi épü let Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: a gaz da sá gi épü let ér té ket nem kép vi sel, ezért a brut tó for gal mi ér ték áfát nem tar tal maz. Az in gat la nok per-, te her- és igény men te sek. Az ár ve rés idõ pont ja: már ci us óra. 1/ Je lent ke zés és az ár ve ré si elõ leg be fi ze té sé nek ha tár ide je: az ár ve rés hely szí nén már ci us óra. Az ár ve rés he lye: KVI Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Za la eger sze gi Ki ren delt sé ge, 8900 Za la eger szeg, Ok tó ber 6. tér 19. Az ár ve ré si el já rás sal, va la mint az in gat la nok meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl to váb bi in for má ció kér he tõ: Sza ba dos né Kiss Zsu zsan nától, tel.: (92) , , fax: (92)

13 2006/11. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 509 To váb bá, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ár ve rés ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lé võ aláb bi va gyon - ele me ket: Sor - szám In gat lan cí me Hrsz. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. Ki ki ál tá si ár (brut tó Ft) Áfa (Ft) 1. Bol hó bel te rü let 1/ Ki vett, be épí tet len te rü let 1/ Bol hó bel te rü let 1/ Ki vett, be épí tet len te rü let 1/ Bol hó bel te rü let Bol hó bel te rü let 1/9. 1/ ,2150 Ki vett, sa ját hasz ná la tú út Ki vett, be épí tet len te rü let 1/1 1/ Meg jegy zés: a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gat la nok el sõd le ge sen együt te sen ke rül nek ér té ke sí tés re. Amennyi ben egy té tel ben tör té nõ meg vé tel re az ár ve re zõk nem tesz nek aján la tot, úgy le he tõ ség van az in gat la nok egyen kén ti ér té ke sí té sé re, az zal, hogy a 3. sor szám alat ti 1/9. hrsz.-ú ki vett sa ját hasz ná la tú út és az 1/10. hrsz.-ú ki vett, be épí tet len te rü let ér té ke sí té sé re csak együt te sen van le he tõ ség. Ár ve ré si elõ leg össze ge: Együt tes ér té ke sí tés ese tén: Ft Té te len kén ti ér té ke sí tés ese tén: 1/3. hrsz.-ú in gat lan ra Ft 1/4. hrsz.-ú in gat lan ra Ft 1/9 1/10. hrsz.-ú in gat lan ra Ft Az in gat la nok per-, te her- és igény men te sek. Az ár ve rés idõ pont ja: már ci us ó ra. Je lent ke zés és az ár ve ré si elõ leg be fi ze té sé nek ha tár ide je: az ár ve rés hely szí nén már ci us óra. Az ár ve rés he lye: KVI Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Za la eger sze gi Ki ren delt sé ge, 8900 Za la eger szeg, Ok tó ber 6. tér 19. Az ár ve ré si el já rás sal, va la mint az in gat la nok meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl to váb bi in for má ció kér he tõ Sza bó Ti bor nétól, tel.: (92) , , fax: (92) , va la mint az in gat lan va gyon ke ze lõ jé tõl, a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság (8800 Nagy ka ni zsa, Er dész u. 26.) Bocs kor And rás tól, tel.: 06 (93) /8373. Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az ár ve rés részletes feltételeit. A je lent ke zés fel té te lei: sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta - tá sa, il let ve an nak át adá sa; gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, vagy a be je gyez te tés fo lya - mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si igazolás átadása; az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fizetési kötelezettsége); iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get a ki tû zött ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en (az az az ár - ve rés meg kez dé sé ig) kész pénz ben be fi zet te az árvereztetõ pénztárába. Egyéb fel té te lek: Min den egyes ár ve ré si té tel re kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si elõ le get be fi zet ni. Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés napján visszafizeti. Az ár ve ré si elõ leg után az ár ve rez te tõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fizet. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran ci át ad az ár ve rez te tõ nek az ár ve ré si elõlegen felül a teljes vételárhátra - lékra. (Az árve rez te tõ vissza von ha tat lan fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a bank ga ran ci át, vagy a vé tel ár hát ra lék köz jegy zõ nél, il let ve ügy véd nél történõ letétbe helyezését.) Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül az ár ve re zõ az ár ve rez te tõ meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé - tel árat ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran cia adásának kötelezettsége alól.

14 510 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám Az ár ve rez te tõ az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szer zõ dést köt. Az ár ve - rés nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat a szer zõ dés sel egyidejûleg kifizetni. Az ár ve rés si ker te len, ha az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot; ha az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, vagy az ár ve re zõk ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény mi att az ár ve rés ér vény te le - ní té sé rõl kell dönteni; a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese té ben, amennyi ben az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel tör té nõ szer zõ - dés kö tés re nem ke rül sor. (Vissza lé pés nek mi nõ sül, ha a nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés re elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést nem kö ti meg.) Eb ben az eset ben a nyer tes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti. Az árve rez te tõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyilvánítsa. Az árve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a nyer tes ár ve re zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye - zett jé vel kössön szerzõdést. Az árve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja, mely rõl a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken újabb hirdetményt tesz közzé. A tu laj don szer zé si kor lá to zás ba üt kö zõ szer zõ dés sem mis. A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság (to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ) a bel ügy mi nisz ter 30/2001. (BK 13.) uta sí - tá sa alap ján nyil vá nos árverés ke re té ben ér té ke sí ti a for ga lom ból ki vont 1 db au tó buszt, 1 db pót ko csit, 2 db se géd-mo tor ke rék párt, va la mint 33 db sze - mély gép jár mû vet. Ki ki ál tá si ár a mû sza ki szak ér tõ ál tal be csült for gal mi ér ték. A gép jár mû-tech ni kai esz kö zök da ra bon ként ke rül nek ár ve rés re. Az ár ve rés idõ pont ja: a hir det mény meg je le né sét kö ve tõ 15. na pot meg ha la dó an, március óra. Az ár ve rés he lye: a Veszp rém Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (8200 Veszp rém, Baj csy-zsi linsz ky E. u. 2.) te lep he lye. Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az ár ve rés rész le tes fel té te le it. A je lent ke zés fel té te lei: sze mély azo nos ság iga zo lá sa vagy meg ha tal ma zás be mu ta tá sa (2 ta nú alá írá sá val), gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, vagy a be je gyez te tés fo lya - mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si iga zo lás át adá sa, az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa, az ár ve re zõ az aján la ti biz to sí té kot, bá nat pénzt a hely szí nen be fi zet te (a ki ki ál tá si ár 10%-át) és ezt nyug tá val iga - zol ja. Az ár ve ré sen ér té ke sí tett esz kö zök a ve võ ré szé re tör té nõ át adá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a ve võ a meg vá sá rolt gép - jár mû el len ér té két az ár ve rez te tõ há zi pénz tá rá ba be fi zet te. Az ár ve rez te tõ a gép jár mû vek ese té ben az ár ve rés nyer te sé - vel azon nal adás vé te li szer zõ dést köt. Az ár ve rés re ke rült esz köz nem ér té ke sít he tõ, ha: a fel aján lott vé tel ár nem ér te el a mi ni mum ki ki ál tá si árat, az ár ve ré si ve võ nem fi zet te ki a tel jes vé tel árat a szer zõ dés kö tés kor.

15 2006/11. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 511 Az ár ve rés ér vény te len, ha nincs vé te li aján lat. Az ár ve re zõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyil vá nít sa. Az ár ve rés tár gyát ké pe zõ esz kö zök meg te kint he tõk az ár ve rés elõt ti 2 mun ka na pon, il let ve az ár ve rés nap ján 7.30 órá tól 9 órá ig. Az ár ve rés sel kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: Pi edl Im re r. al ez re des al osz tály ve ze tõ, tel.: (88) /12-78-as mel lék, Var ga Gyöngy vér ügy in té zõ, tel.: (88) /12-14-es mel lék. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság ér té ke sí ti az aláb bi, hasz ná lat ból ki vont tár gyi esz kö ze it: áp ri lis 19. (szer da) 10 órakor nyilvános árverésen Gyárt mány/típus Évjárat Km-telítettség Ki ki ál tá si ár ezer Ft 20 db Opel Ast ra ezer db Volks wa gen Golf III ezer ,5 4 db Sko da Fa vorit LX ezer db Sko da Fe li cia LX ezer db Sko da For man LX ezer 135,5 151,5 1 db Su zu ki Se dan GL db Su zu ki Vi ta ra db Volks wa gen Golf CL db VW Ven to db Ford Es cort C db La da Ni va 1.7 Vaz db La da Ni va 1.7 Vaz ezer 485,5 595,5 1 db Su zu ki Vi ta ra 1.6 törött db Sko da Oc ta via C 1.6 törött db Opel Ast ra 1.6 GL törött db Ya ma ha XJ 600S mo tor ke rék pár törött db FMP-2 tí pu sú gör gõs fékhatásmérõ db BOGE tí pu sú len gés csil la pí tó-vizs gá ló berendezés db Sze mély gép ko csi-fel sõ mo só berendezés A ki ki ál tá si ár az áfát tar tal maz za. Az esz kö zök ér té ke sí té se nyílt ár ve rés sel, a leg ma ga sabb vé tel árat ígé rõ nek tör té nik. Az ár ve rés re je lent ke zés fel té te le: Ft ár ve ré si elõ leg le té te le, ma gán sze mély ese tén sze mé lyi iga zol vány, más sze mély ré szé re li ci tá lás ese tén a je len lé võ ne vé re szó ló meg ha tal - ma zás, gaz da sá gi tár sa ság ese tén a kép vi se lõ ne vé re szó ló meg ha tal ma zás és 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat. Ér té ke sí tés he lye: a Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Nyír egy há za, Sta di on u szám alat ti te lep he lye. Ér dek lõd ni a (42) as te le fon szá mon Pá pai Zsolt r. had nagy, gép jár mû a losz tály-ve ze tõ nél le het.

16 512 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI Össze fog la ló a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nál a va gyon nal va ló gaz dál ko dás sza bály sze rû sé gé nek és terv sze rû sé gé nek el len õr zé sé rõl (0569) Az ön kor mány za tok gaz dál ko dá si rend sze ré nek át fo gó el len õr zé se so rán a több éves gya kor lat tól el té rõ en a év - tõl nem csu pán az érin tett ön kor mány zat nak át adott szám ve või je len tés, ha nem a me gyei, me gyei jo gú vá ro si, a fõ vá ro si és a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za tok nál vég zett vizs gá la tok ról az ÁSZ el nö ke ál tal alá írt és nyil vá nos ság ra ho zott, így az in ter ne ten, az ÁSZ hon lap ján is el ér he tõ szám ve võ szé ki je len tés ké szül. Az ÁSZ az el len õr zé si meg ál la pí tá sai szé les kö rû hasz no sít ha tó sá gá nak biz to sí tá sán túl me nõ en az ön kor mány za tok nál lé võ köz pén zek kel tör té nõ gaz dál ko dás meg - is me ré sét, an nak át lát ha tó sá gát kí ván ja elõ se gí te ni. Ezen ön kor mány za tok gazdálkodási rendszerének átfogó ellen - õrzését négyéves ütemterv alapján, országosan egységes ellenõrzési program alapján végezzük. Az ÁSZ a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta gaz dál ko dá sa négy év re üte me zett át fo gó el len õr zé sé nek I. üte mé ben a be ru há zá si rend szer mû kö dé sét, a II. üte mé ben a mû kö dé si cé lú pénz esz köz át adá sok rend sze rét, a III. üte mé ben a va - gyon nal va ló gaz dál ko dás sza bály sze rû sé gét és terv sze rû sé gét el len õriz te. Az ÁSZ korábbi ellenõrzései során már vizsgálta az át fo gó el len õr zé sek ke re té ben a költ ség ve tés ter ve zé sét, a tár gyi esz kö zök mû sza ki ál la pot-fel mé ré sét, a szám vi - te li nyil ván tar tá si rend szert, a va gyon gaz dál ko dás ke re té ben ki e mel ten az ér ték pa pír-ke ze lést, a zár szám adást, a bel sõ el len õr zést, va la mint a be ru há zá si rend szer mû kö dé sét, a felhalmozási és mûködési célú pénzeszközátadások rendszerét; a va gyon gaz dál ko dás hoz kap cso ló dó an az ön kor mány za ti va gyon ki ala ku lá sát, a va gyon szer ke ze tét a va gyon hasz - no sí tá si és nyil ván tar tá si te vé keny sé get, a kor lá to zot tan for ga lom ké pes törzs va gyon nal tör té nõ gaz dál ko dást, az egyes pénz ügyi be fek te té sek kel tör té nõ gaz dál ko dást. A va gyon gaz dál ko dás so rán ho zott dön té sek célszerûségére és ered mé - nyességére nem terjedtek ki a vizsgálatok; a köz szol gál ta tá si fel ada tok ra ki ter je dõ el len õr zé sek ke re té ben a szenny víz köz mû-fej lesz tést és mû kö dé sét, a bér la - kás épí tés re és -kor sze rû sí tés re jut ta tott pénz ügyi tá mo ga tá so kat, az idõ sek ott ho na i ban biz to sí tott tar tós szo ci á lis el lá tá si fel ada to kat, a szi lárd hul la dék-gaz dál ko dá si fel ada to kat, a nagy vá ro si tö meg köz le ke dés fel adat el lát ását és fi nan szí ro zá - sát, a be ru há zá sok hoz és re konst ruk ci ók hoz nyúj tott cím zett- és cél tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát, az ön kor mány zat tu laj - do ná ban lé võ köz utak, hi dak, alag utak fej lesz té sét, fenn tar tá sát és üze mel te té sét, a tar tós szo ci á lis el lá tást nyúj tó in téz - mé nyek hely ze tét és fi nan szí ro zá sát, a fo gá sza ti el lá tás fi nan szí ro zá sát, az inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek re for dí tott pénz - esz kö zök fel hasz ná lá sát, a köz üze mi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tá si rend sze rét, a táv fû tés- és me leg víz-szol gál - ta tás fi nan szí ro zá si és gaz dál ko dá si rend sze rét, a te le pü lés tisz ta sá gi tevékenység finanszírozási rendszerét, a közvilágí - tásra, az útfenntartásra és a lakásgazdálkodásra biztosított források finanszírozási rendszerét, a kórházak pénzügyi hely - zetét, gazdálkodását; a té ma vizs gá la tok ke re té ben a pénz be li szo ci á lis el lá tás hely ze tét, az adóz ta tá si te vé keny sé get, en nek ke re té ben a fõ vá ro si for rás meg osz tá si rend szer mû kö dé sét, a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát, a szak kép zé si struk tú ra mun ka erõ-pi a ci sze re pét, az il le ték hi va ta li te vé keny sé get, a köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok, tá mo ga tá - sok igény be vé te lét, fel hasz ná lá sát, a kép vi se lõ-vá lasz tá sok ra fordított pénzeszközök felhasználását, a Fõpolgármesteri Hivatal lét szám- és bérgazdálkodását. A ko ráb bi évek ben a va gyon gaz dál ko dás hoz kap cso ló dó an vég zett vizs gá la tok, va la mint az át fo gó el len õr zés és év ben le foly ta tott vizs gá la tai so rán tett ja vas la tok dön tõ több sé gét hasz no sí tot ta az önkor mány zat, ez ál tal szá - mot te võ en javult a gazdálkodás szabályozottsága. A év ben vég zett el len õr zés a va gyon ér té ke sí tés, a va gyon bér be adá sa, az in gat lan vá sár lás, a ré sze se dé sek, va la - mint a hosszú és rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok vá sár lá sa és ér té ke sí té se te rü le te in (to váb bi ak ban: va gyon gaz dál ko dás) a költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok ter ve zé sé nek, va la mint a va gyon gaz dál ko dá si fel ada tok vég re haj tá sa és el szá mo lá sa sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tá ra irá nyult. A je len tés meg ál la pí tá sai alap ve tõ en a év re vo nat koz nak, de a több - éves át hú zó dó folyamatok miatt kitekintettünk az elõtte levõ két évre és a helyszíni ellenõrzés idejének évére is. Az ön kor mány zat évi költ ség ve té sé ben a va gyon gaz dál ko dás be vé te li elõ irány za ta i nak össze ge mil - lió Ft, a ki adá si elõ irány za ta mil lió Ft volt. A va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok ter ve zé se az ön kor mány zat nál ki ala kí tott ter ve zé si fo lya mat hoz il lesz ke dõ en ment vég be. A költ ség ve tés ter ve zé si fo lya ma ta a va - gyon gaz dál ko dá si irány el vek, a hét éves fej lesz té si terv, a hét éves fi nan szí ro zá si prog nó zis és az éves költségvetési koncepció elkészítésén és folyamatos aktualizálásán alapult. A bér le ti dí jak be vé te li elõ irány za ta i nak ter ve zé se a jog sza bály ál tal elõ írt bá zis ala pú ter ve zé si mód szer rel tör tént. A költ ség ve tés ter ve zé se so rán a és a évi költ ség ve té si ren de let ter ve ze tek ben nem vet ték fi gye lem be egy in - gat lan ér té ke sít he tõ sé gé nek va gyon gaz dál ko dá si irány el vek ben rög zí tett kor lá ta it, az eb bõl el ér he tõ be vé telt a gyer mekés if jú ság vé del mi fej lesz té sek re fel hasz nál ha tó be vé tel ként tün tet ték fel. A évi költ ség ve té si ren de let ben jo gi és

17 2006/11. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 513 mû sza ki szem pont ból ren de zet len, in téz mé nyi va gyo ni kör bõl ki nem vont, for ga lom ké pes sé nem nyil vá ní tott in gat lant sze re pel tet tek. A ré sze se dé sek kö zött a met ró épí tés cél já ra tar ta lé kolt, tõzs dé re be ve ze tett rész vé nyek ér té ke sí té sé nek be vé te li elõ irány za ta it a köz gyû lés ál tal meg ha tá ro zott ér té ke sí té si mi ni mál ár fi gye lem be vé te lé vel mun kál ták ki. Az ön - kor mány zat és évi költ ség ve té si ren de let ter ve ze tei a va gyon gaz dál ko dás be vé te li és ki adá si elõ irány za ta it a Va gyon gaz dál ko dá si Alap ki vé te lé vel a jog sza bá lyok ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en tar tal maz ták. A Va - gyon gaz dál ko dá si Alap ter hé re meg va ló su ló, elõ re nem ter vez he tõ in gat lan vá sár lá sok fel hal mo zá si cé lú ki adá si elõ - irány za ta it a jogszabályi elõírások ellenére nem a tartalékok elkülönített elõirányzatai között, hanem a Va gyon gaz - dálkodási Alap mûködési elõirányzataiban szerepeltették. A Vagyongazdálkodási Alap terhére megvalósult ingat lan vá - sár lá sok kiadásait szemlélteti a következõ ábra: A fõ pol gár mes te ri hi va tal ban a pénz gaz dál ko dás sal és a mun ka fo lya mat ba épí tett el len õr zés sel össze füg gõ fel adat- és ha tás kö rök rõl a fõ pol gár mes ter és a fõ jegy zõ együt tes in téz ke dés ben ren del kez tek. A va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la - tos gaz dál ko dá si, el len õr zé si jog kö rö ket a jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek és a sa já tos sá gok nak meg fe le lõ en, a cél sze rû - ség szem pont ja i ra is fi gye lem mel ha tá roz ták meg. A va gyon gaz dál ko dás be vé te le i nek és ki adá sa i nak gaz da sá gi ese mé - nye i rõl ki ál lí tot ták a szám vi te li bi zony la to kat. A jog sza bá lyi elõ írá sok el le né re azon ban el ma radt a la ká sok bér be adá si szer zõ dé se i nél a kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé se, va la mint a szak mai tel je sí tés iga zo lá sa az ér ték pa pír-vá sár lás nál, a la kás vá sár lá sok ki adá sa i nak tel je sí té sé nél, a nul lá ra le írt gép jár mû vek ér té ke sí té sé nél. Az ön kor mány za ti va gyon szám - vi te li nyil ván tar tá sá ról a jog sza bály és a belsõ szabályzatok elõírásainak megfelelõen gondoskodtak. A Fõpolgármesteri Hiva tal ban a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartási rendjét a jogszabályban foglaltak figyelembevételével alakították ki. Az esz kö zök lel tá ro zá sá nak a év re ha tá lyos jog sza bállyal össz hang ban ál ló sza bá lyo zá sá ról a vagyongazdál - kodási ren de let mó do sí tá sa so rán gon dos kod tak. A évi lel tá ro zást a tár sa sá gi ré sze se dé sek de ma te ri a li zált rész vé - nye i nél, va la mint az ál lam köt vé nyek nél és a rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok nál a le tét ke ze lõ pénz in té ze tek által megküldött állományjelentéssel történõ egyeztetéssel végrehajtották. Az ön kor mány zat ér ték pa pír-ál lo má nyá ban a rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok kép vi sel ték a meg ha tá ro zó arányt a 2002-tõl 2004-ig ter je dõ idõ szak ban. A tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok könyv vi te li mér leg ér té ke a év ben volt a leg ma ga sabb.

18 514 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám Az ér ték pa pír szám la és ér ték pa pír-le té ti szám la ve ze té sé re kö tött szer zõ dé sek ben nem zár ták ki an nak le he tõ sé gét, hogy a befektetési szolgáltató az önkormányzat tudta és hozzájárulása nélkül rendelkezzen a befektetésekrõl a KELER Rt. felé, ezáltal nem csökkent a befektetések kockázata. A bér le tidíj- és a lak bér kö ve te lé se ket a évi könyv vi te li mér leg ké szí tés idõ pont já ig az ér té ke lé si sza bály zat elõ - írá sa alap ján ér té kel ték. A Fõ pol gár mes te ri Hiva tal bér le ti díj-kö ve te lé se i nek év vé gi ér té ke lé se kor 57 mil lió Ft össze gû ér ték vesz tést szá mol tak el. A köz üze mi fel ada to kat el lá tó gaz da sá gi tár sa sá gok ban lé võ ré sze se dé sek re és a met ró épí tés cél já ra tar ta lé kolt, tõzs dé re be ve ze tett rész vé nyek re az ér ték vesz tés el szá mo lá sá nak szük sé ges sé gét a szám - vi te li tör vény elõ írá sa el le né re nem vizs gál ták. Az ér ték vesz tés el szá mo lá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi kö te le zett sé get nem tar tot ták be, mi vel a met ró épí tés cél já ra tar ta lé kolt, tõzs dé re be ve ze tett gaz da sá gi tár sa sá gok ré sze se dé sei kö zül egy nek a rész vé nye i nél nem szá mol ták el az in do kolt ér ték vesz tést. A köz gyû lés ál tal a met ró épí tés cél já ra tar ta lé kolt, tõzs dé re be ve ze tett rész vé nyek re a tõzs dei ár fo lya mok nál magasabb értéken meghatározott értékesítési minimálár következtében nem valósult meg azon részvények tervezett értékesítése, amelyek piaci értéke, tõzsdei árfolyama tartósan csökkent. Az ön kor mány zat a va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat és dön té si ha tás kö rö ket a va gyon gaz dál ko dá si ren de let ben, il let ve a la ká sok bér le té rõl, a bér la ká sok el adá sá ról, va la mint a nem la kás cé lú he lyi sé gek bér be adá sá ról és el ide ge ní té sé rõl szó ló ren de le tek ben ha tá roz ta meg. A va gyon nal va ló ren del ke zé si, dön té si ha tás kö rö ket kü lön a törzs va gyon hoz, il let ve kü lön a for ga lom ké pes va gyon hoz kap cso ló dó an a köz gyû lés, a tulaj do no si bi zott ság és a fõ - pol gár mes ter kö zött cél sze rû en osz tot ták meg. Az önkor mány zat nál a no vem ber 30-ig ha tály ban lé võ ver se nyez te - té si ren de let ben a ver seny tár gya lás kö te le zõ al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ér ték ha tár ki je lö lé sé nél a év ben nem tar tot - ták be a jog sza bá lyi elõ írást. A ver se nyez te tés re vo nat ko zó elõ írá so kat no vem ber 30-tól a va gyon gaz dál ko dá si, il - let ve a nem la kás cé lú he lyi sé gek bér le té rõl és el ide ge ní té sé rõl szó ló ren de let be épí tet ték be. A ren de le tek ben azon ban az ál lam ház tar tá si tör vény ben fog lal tak kal el len tét ben rög zí tet tek to váb bi ver se nyez te tés nél kü li vagyonértékesítési, hasznosítási eseteket, amellyel az önkormányzat lehetõséget biztosított a versenyeztetési eljárás mellõzésére. A sza bá - lyo zás nem segítette a közvagyonnal való gazdálkodás nyilvánosságát, átláthatóságát. Az ön kor mány zat a jog sza bály ban fog lal tak alap ján az ér ték pa pír port fólió va gyon ke ze lé sé re a köz üze mi felada - tokat el lá tó gaz da sá gi tár sa sá gok és a köz hasz nú tár sa sá gok ré sze se dé sei, va la mint a met ró épí tés cél já ra tar ta lé kolt, tõzs - dé re be ve ze tett rész vé nyek ki vé te lé vel va gyon ke ze lé si szer zõ dést kö tött a 100%-ban tu laj do ná ban lé võ va gyon ke ze lõ gaz da sá gi tár sa sá gá val (to váb bi ak ban: BFVK Rt.). A va gyon ke ze lé si szer zõ dé sek ben ren del kez tek a tu laj do no si jo gok gya kor lá sá ról. A Fõ pol gár mes te ri Hiva tal ban az ér ték pa pír-gaz dál ko dás te rü le té re vo nat ko zó elõírásokat a fõpol gár - mes ter és a fõjegyzõ együttes intézkedéseként kiadott pénzügyi befektetési szabályzat tartalmazta. A nul lá ra le írt gép jár mû vek ér té ke sí té sé nél nem tar tot ták be a va gyon gaz dál ko dá si ren de let ben az in gó sá gok se lej te - zé se te kin te té ben a tu laj do no si jo gok gya kor ló já nak meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó elõ írást, mert az ér té ke sí té sé rõl nem a tulajdonosi bizottság döntött. Az ön kor mány za ti la ká sok bér be adá sa a la ká sok bér le té rõl szó ló ren de let elõ írá sa it be tart va, pá lyá za ti el já rás út ján tör tént. Az üre sen ál ló, nem la kás cé lú he lyi sé gek évi és el sõ fél évi bér be adá sa so rán a nem la kás cé lú he lyi - sé gek bér le té rõl és el ide ge ní té sé rõl szó ló ren de let ben biz to sí tott dön té si jo go sult ság gal él ve a tu laj do no si bi zott ság az ál lam ház tar tá si tör vény ben fog lal tak kal el len tét ben a pá lyá za ti ki írá sok alól fel men tést adott. A Fõ pol gár mes te ri Hiva - tal nyil ván tar tá sá ban lé võ he lyi sé gek bér be adá sa so rán a va gyon gaz dál ko dá si és a ver se nyez te té si ren de let elõ írá sa it be - tar tot ták. A va gyon ke ze lé si szer zõ dés alap ján hasz no sí tott Bu da pest, Bé csi út 343. szám alat ti, ipar te lep el ne ve zé sû in - gat lan bér be adá sai pá lyáz ta tás nélkül valósultak meg, mivel a vagyonkezelési szerzõdés a vagyongazdálkodási rendelet elõírásával ellentétesen nem rendelkezett a versenyeztetés szabályairól. Az ön kor mány zat tár sa sá gi ré sze se dé sei után a leg na gyobb össze gû osz ta lé kot a Fõ vá ro si Gáz mû vek Rt., va la mint az Elekt ro mos Mû vek Rt. fi zet te. Az ön kor mány zat az ér ték pa pír be fek te té sei so rán az ál lam ál tal ga ran tált ér ték pa pí rok ra kötött adásvételi szerzõdéseket. Az Ál la mi Szám ve võ szék ko ráb bi el len õr zé sei so rán fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re in téz ke dé si ter ve ket ké szí - tet tek, a ja vas la tok öt ha tod ré szét hasz no sí tot ták, ja vít va a fel adat el lát ás sza bály sze rû sé gét, cél sze rû sé gét. A év - ben vég zett el len õr zés meg ál la pí tá sa i nak hasz no sí tá sa mel lett a jog sza bá lyi elõ írá sok be tar tá sa, va la mint a mun ka szín - vo na lá nak ja ví tá sa ér de ké ben ja vas la to kat fo gal maz tunk meg a fõ pol gár mes ter és a fõ jegy zõ ré szé re. Ja vas la ta ink a va - gyon gaz dál ko dás sza bá lyo zott sá gá ra, va la mint a va gyon gaz dál ko dá si fel ada tok sza bály sze rû vég re haj tá sá ra és el szá - mo lá sá ra irá nyul tak. A je len tés meg ál la pí tá sa i nak, ja vas la ta i nak egyez te té se so rán a fõ pol gár mes ter tá jé koz ta tást adott a ter ve zett in téz ke dé sek rõl. Ja va sol tuk to váb bá, hogy a fõpolgármester tájékoztassa a közgyûlést az ellenõrzés megál la pí - tá sa i ról, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében. Az el ké szí tett je len tés az in ter ne ten a cí men ol vas ha tó.

19 2006/11. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 515 HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. (1) be kez dé se alap ján az ed dig köz zé tet te ken kí vül az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mûtörzs köny vek sor szá mát te szi köz zé: E D A F F G F A F D B F C F E D F C F E F F F A A C A A C F C E A F D C E D E E D B F C A B F F D C B C B D C A C E C E E F E D D A E C D C E C C C A D C A D D E A A E C B C D F D A A C C C B A E D C B E A F F D A E D D F F B E E B D C C A B A B C E B C A F E E D D C C F C A D F E D F D C F C F D B A C A E F Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

20 516 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/11. szám V. FÕRÉSZ: Gaz da ság, társadalom PÁLYÁ ZA TOK VISSZA NEM TÉ RÍ TEN DÕ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kol lé gi um évi mû kö dé si pá lyá za ti fel hí vá sa A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kol lé gi u ma a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról szó ló évi L. tör vény 5. -ának (1) be kez dé se ér tel - mé ben az aláb bi ak szerint pályázatot hirdet. A pá lyá zat cél ja: Je len pá lyá zat a ci vil tár sa da lom erõ sí té sét, a ci vil szer - ve ze tek tár sa dal mi sze rep vál la lá sá nak se gí té sét szol gál ja. A pá lyá zat cél ja hoz zá já ru lás a ci vil szer ve ze tek évi mûködéséhez kapcsolódó kiadásaihoz. A pá lyá zók kö re: a) mind azon tár sa dal mi szer ve ze tek vagy ala pít vá nyok, ame lye ket a bí ró ság ja nu ár 1. elõtt nyil ván tar tás ba vett, az alap sza bá lyuk nak, il let ve ala pí tó ok ira tuk nak meg felelõ te vé keny sé gü ket ténylegesen folytatják, és b) a kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban (Bu da pes ten vagy Pest me gyé ben) van a székhelyük. Fel oszt ha tó ke ret: A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kol lé gi um az ar ra ér de mes pá lyá za tok kö zött össze sen Ft össze - get oszthat szét. A tá mo ga tás mér té ke: Egy szer ve zet egy év ben össze sen leg fel jebb 18 mil lió fo rint tá mo ga tást kap hat az adott év NCA-for rá sa i ból, eb - bõl leg fel jebb 7 mil lió fo rint le het mûködési támogatás. A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: áp ri lis 3. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és mód ja: A pá lyá za to kat aján lott kül de mény ként az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Ma gyar Ál lam kincs tár, Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi - o ná lis Igaz ga tó ság Ál lam pénz tá ri Iro da, Nem ze ti tá mo ga - tá so kat ke ze lõ osz tály, 1139 Budapest, Váci út 71. To váb bi in for má ci ók: A tá mo ga tás ban ré sze sí tés fel té te le it, a hi ány pót lás ke - re té ben nem pó tol ha tó tar tal mi ele me ket, az el bí rá lás rend - jét, szem pont ja it, ha tár ide jét, az ered mény köz lé sé nek mód ját, a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és a be szá mo lás rend jé nek alap ve tõ sza bá lya it a pá lyá za ti ki írás tar tal maz - za, amely le tölt he tõ a il let ve a lam - kincs tar.gov.hu hon la pok ról, továbbá személyesen besze - rez he tõ a pályázati kiírásban szereplõ címeken. To váb bi in for má ció kér he tõ a call cen ter tõl a 06 (80) as in gye ne sen hív ha tó te le fon szá mon. Bu da pest, már ci us 2. Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kol lé gi um A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kol lé gi um évi mû kö dé si pá lyá za ti fel hí vá sa A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kol lé gi u ma a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról szó ló évi L. tör vény 5. -ának (1) be kez dé se ér tel - mé ben az aláb bi ak szerint pályázatot hirdet. A pá lyá zat cél ja: Je len pá lyá zat a ci vil tár sa da lom erõ sí té sét, a ci vil szer - ve ze tek tár sa dal mi sze rep vál la lá sá nak se gí té sét szol gál ja. A pá lyá zat cél ja hoz zá já ru lás a ci vil szer ve ze tek évi mûködéséhez kapcsolódó kiadásaihoz. A pá lyá zók kö re: a) mind azon tár sa dal mi szer ve ze tek vagy ala pít vá nyok, ame lye ket a bí ró ság ja nu ár 1. elõtt nyil ván tar tás ba vett, az alap sza bá lyuk nak, il let ve ala pí tó ok ira tuk nak meg fe le lõ te vé keny sé gü ket ténylegesen folytatják, b) ame lyek hét me gyé nél ki sebb ha tó kör rel vég zik te vé - keny sé gü ket, és c) az észak-ma gyar or szá gi ré gi ó ban (Borsod-Abaúj- Zemplén, He ves és Nóg rád me gyé kben) van a székhelyük. Fel oszt ha tó ke ret: Ft, az az négy száz egy - mil lió-hat száz ki lenc ven hat ezer-öt száz forint. A tá mo ga tás mér té ke: Egy szer ve zet egy év ben össze sen leg fel jebb 18 mil lió fo rint tá mo ga tást kap hat az adott év NCA-for rá sa i ból, eb - bõl leg fel jebb 7 mil lió fo rint le het mûködési támogatás. A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. FEBRUÁR 13. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 8/2006. (I. 19.) ME h. az Or szá gos Sta tisz ti kai

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Köszönjük

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Köszönjük Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXI. évfolyam 5. szám 2010. október 11. Tisz telt Fegyvernekiek, Tisz telt Vá lasz tók, Tisz telt La kos ság! Min de nek elõtt sze ret ném meg

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben