A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft

2 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 39/2008. (II. 26.) Korm. r. Az állambiztonsági iratok átadása teljesítésének értékelésérõl szóló 190/2007. (VII. 23.) Korm. ren de let módosításáról /2008. (II. 26.) Korm. r. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásá - nak és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról szó ló 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let módosításáról /2008. (II. 26.) FVM r. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl /2008. (II. 26.) ÖTM r. Az ikerintézményi program és projektjei lebonyolításának részletes szabályairól Oldal 3/2008. (II. 26.) PM r. A hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás mód - já ról* Ára: 895, Ft 1/2008. (II. 26.) TNM r. A fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a nem zet biz ton sá gi ellenõrzés szintjérõl /2008. (II. 26.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata * A ren de let tel jes szö ve gét (mel lék le tekkel együtt) a Ma gyar Köz löny évi 31. szá má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, ame lyet az elõ fi ze tõk nek ké rés re meg küldünk (te le fon: /237 és 238 mel lék; fax: ; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).

3 1316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/31. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 39/2008. (II. 26.) Korm. rendelete az állambiztonsági iratok átadása teljesítésének értékelésérõl szóló 190/2007. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kor mány az Al kot mány 35. (1) be kez dés a) b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, az Al kot - mány 35. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog al - ko tói ha tás kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. Az ál lam biz ton sá gi ira tok át adá sa tel je sí té sé nek ér té ke - lé sé rõl szó ló 190/2007. (VII. 23.) Korm. ren de let (a to váb - bi ak ban: Kr.) 1. (3) be kez dé sé ben a szep tem ber 30-ig szö veg rész he lyé be a jú ni us 30-ig szö veg lép. 2. A Kr. 4. (2) be kez dé sé ben a már ci us 31-én szö veg rész he lyé be a jú ni us 30-án szö veg lép. A Kormány 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelete a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet mó do sí tá sá ról A Kor mány az Al kot mány 35. (1) be kez dés b) pont já - ban fog lal tak, a hul la dék gaz dál ko dás ról szóló évi XLIII. tör vény 59. (1) be kez dé sé nek p) pont já ban, va la - mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá - nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény 174/A. a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. A szenny vi zek és szenny víz isza pok me zõ gaz da sá gi fel - hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 1. A sza bá lyo zás cél ja, hogy egyes szenny vi zek, ke - zelt isza pok, ide ért ve a szenny víz iszap kom posz to kat, me - zõ gaz da sá gi te rü le ten való szak sze rû fel hasz ná lá sá val el - ke rül he tõ vé vál ja nak a ta laj ra, a fel szí ni és fel szín alat ti vi - zek re, va la mint az em be rek egész sé gé re, a nö vé nyek re és az ál la tok ra gya ko rolt ká ros ha tá sok. 2. Az R. 2. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 2. A ren de let sza bá lyoz za a szenny víz el ve ze tõ mû vel össze gyûj tött és szenny víz tisz tí tó mû ben tisz tí tott szenny - víz, il let ve iszap és ke zelt iszap, ide ért ve a szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi te rü let re tör té nõ ki jut ta tá sát, il - let ve fel hasz ná lá sá nak szak mai fel té te le it, ide ért ve a gyûj - tött és ke zelt te le pü lé si fo lyé kony hul la dé kok me zõ gaz da - sá gi fel hasz ná lá sá nak fel té te le it is Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és a ki hir de té sét kö ve tõ 2. na pon ha tá lyát vesz ti. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök (1) Az R. 3. a) és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (A ren de let al kal ma zá sá ban) a) iszap: a te le pü lé si szenny víz tisz tí tá sa so rán ke let - ke zõ és az eh hez ha son ló össze té te lû szenny vi ze ket ke ze lõ egyéb szenny víz tisz tí tó mû vek bõl, szenny víz ke ze lõ be - ren de zé sek bõl szár ma zó iszap és a te le pü lé si fo lyé kony hul la dék; b) ke zelt iszap (a továb biak ban: szenny víz iszap): bi o ló - gi ai, ké mi ai, il let ve hõ ke ze lés sel vagy más meg fe le lõ el já -

4 2008/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1317 rás sal (így kü lö nö sen szenny víz iszap fel hasz ná lá sá val tör - té nõ bio gáz elõ ál lí tás, kom posz tá lás ré vén), to váb bá a te - le pü lé si fo lyé kony hul la dék tar tós, leg alább 6 hó na pig tar - tó tá ro lá sá val vagy ké mi ai ke ze lé sé vel nyert olyan isza - pok, me lyek szennye zõ anyag tar tal ma e ren de let elõ - írásainak meg fe lel, és ame lyek ben a ke ze lés ha tá sá ra a fe - kál coli és a fe kál strep to coc cus szám iszap ml-ben mért mennyi sé ge az ere de ti ér ték tíz szá za lé ka alá csök ken; (2) Az R. 3. e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (A ren de let al kal ma zá sá ban) e) me zõ gaz da sá gi te rü let: az a kül te rü le ti föld rész let, ame lyet a te le pü lés kül te rü le tén az in gat lan-nyil ván tar tás - ban szán tó, szõ lõ, gyü möl csös, kert, rét, le ge lõ, fá sí tott te - rü let mû ve lé si ág ban tar ta nak nyil ván; (3) Az R. 3. g), h), i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép, egy ide jû leg a ki egé szül a kö vet ke zõ j) pont tal: (A ren de let al kal ma zá sá ban) g) öko ló gi ai gaz dál ko dás: a me zõ gaz da sá gi ter mé kek öko ló gi ai ter me lé sé rõl, va la mint a me zõ gaz da sá gi ter mé - ke ken és élel mi sze re ken erre uta ló je lö lé sek rõl szóló jú ni us 24-i 2092/91/EGK ren de let alap ján tör té nõ gaz dál - ko dás; h) me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás: olyan te vé keny ség, ami szenny víz nek, szenny víz iszap nak, va la mint szenny - víz iszap kom poszt nak me zõ gaz da sá gi te rü let ta laj ára tör - té nõ ki jut ta tá sát, il let ve be dol go zá sát cé loz za; i) en ge dé lyes: a 4. sze rin ti ha tó sá gi en ge déllyel ren - del ke zõ föld hasz ná ló vagy a szenny víz tisz tí tó mû, szenny - víz ke ze lõ be ren de zés, kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je; j) szenny víz iszap kom poszt: olyan szenny víz iszap, amely hez az e ren de let elõ írásainak meg fe le lõ mi nõ ség el - éré se ér de ké ben bio hul la dé kot és ás vá nyi ere de tû ada lé ko - kat ke ver tek, és az a kü lön jog sza bály sze rin ti komposz - táló te le pen ke rül elõ ál lí tás ra. 4. Az R. 4. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 4. (1) A me zõ gaz da sá gi te rü le ten csak az e ren de let - nek meg fe le lõ szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz - iszap kom poszt hasz nál ha tó fel. (2) A szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa en ge dély hez kö - tött te vé keny ség, amit a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ille té kes te rü le ti szer ve ta laj vé del mi ha tó sá gi jog - kör ben (a továb biak ban: ta laj vé del mi ha tó ság) en ge dé - lyez. (3) A szenny víz és szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel - hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé si el já rá sa so rán a ta laj vé del mi ha tó ság a kü lön jog sza bály sze rin ti ta laj vé del mi terv meg - kül dé sé vel ki ké ri az ille té kes köz egész ség ügyi, ál lategész ség ügyi, kör nye zet vé del mi, va la mint víz ügyi ha tó - ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sát. Az érin tett szak ha tó sá - gok ál lás fog la lá su kat a ta laj vé del mi terv is me re té ben ad - ják. (4) A szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz - ná lá sát a ta laj vé del mi ha tó ság en ge dé lye zi, ha an nak mi - nõ sé ge meg fe lel e ren de let elõ írásainak, to váb bá a kom - posz tá lás so rán tel je sül nek a bio hul la dék ke ze lé sé rõl és a kom posz tá lás mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM ren de let elõ írásai is. (5) A ta laj vé del mi ha tó ság (5) be kez dés sze rin ti en ge dé - lye a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egy sze rû sí tett ta - laj vé del mi terv alap ján el sõ sor ban a te rü let egy ség re ki jut - tat ha tó szenny víz iszap kom poszt mennyi sé gét ha tá roz za meg. (6) A szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa adott me zõ gaz da - sá gi te rü let re leg fel jebb öt éves idõ tar tam ra engedélyez - hetõ. (7) A ta laj vé del mi ha tó ság ha tá ro za tá ban csak a föld - hasz ná ló hoz zá já ru lá sá val fel hasz ná lás ra ter ve zett te rü let - re en ge dé lye zi a szenny víz, szenny víz iszap vagy szenny - víz iszap kom poszt ki jut ta tá sát, és egy ide jû leg elõ ír ja an - nak fel té te le it. Ha a föld hasz ná ló ja és a tu laj do no sa nem azo nos, ak kor a föld tu laj do nos hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. (8) A ta laj vé del mi ha tó ság a szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra ki adott en ge délyt a föld hasz ná ló nak, va la mint a szenny - víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren de zés, il let ve a kom - posz tá ló te lep üze mel te tõ jé nek meg kül di. (9) A ta laj vé del mi ha tó ság a szenny víz, szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra ki adott en ge délyt az el já - rás ban érin tet tek kel egy idõ ben a jegy zõ nek tá jé koz ta tá sul meg kül di. 5. Az R. 5. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 5. (1) A föld hasz ná ló nak vagy a szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren de zés üze mel te tõ jé nek a me - zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá si en ge dély ki adá sá hoz szük sé - ges ké rel met a szenny víz, szenny víz iszap fel hasz ná lá - sá ra tervezett me zõ gaz da sá gi te rü let fek vé se sze rint ille té kes ta laj vé del mi ha tó ság hoz kell öt pél dány - ban be nyúj ta ni. (2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4. (3) be kez dé se sze rin ti ta laj vé del mi ter vet. (3) A föld hasz ná ló nak vagy a kom posz tá ló te lep üze - mel te tõ jé nek a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá si en ge dély ki - adá sá hoz szük sé ges ké rel met a me zõ gaz da sá gi te rü let fek - vé se sze rint ille té kes ta laj vé del mi ha tó ság hoz kell egy pél dány ban be nyúj ta ni. Az en ge dély ké re lem hez mel lé - kel ni kell a 4. (6) be kez dé se sze rin ti egy sze rû sí tett ta laj - vé del mi ter vet, to váb bá a kom posz tá ló te lep hul la dék ke - ze lé si en ge dé lyét.

5 1318 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/31. szám (4) Az (1) (3) be kez dés sze rin ti en ge dély ké re lem tar tal - mi kö ve tel mé nyei: a) a ké rel me zõ neve, címe, a fel hasz ná lás ra ter ve zett me zõ gaz da sá gi te rü let hely raj zi szá ma és in gat lan-nyil - ván tar tás sze rin ti te rü le te hek tár ban, b) a szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren de zés, a kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je vagy meg bí zott ja neve (címe, szék he lye, te lep he lye). (5) Amennyi ben a föld hasz ná ló ja és a tu laj do no sa nem azo nos, a föld tu laj do nos hoz zá já ru lá sa is szük sé ges ah hoz, hogy a (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi te rü - le ten a szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren de zés, kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je, il let ve meg bí zott ja a szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt ter - ve zett ki jut ta tá sát vé gez ze. 6. Az R. 6. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 6. (1) A szenny víz, szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sát meg ala po zó ta laj vé del mi terv és a szenny - víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sát meg ala - po zó egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv el ké szí té sé hez a) a ter ve zett me zõ gaz da sá gi te rü let ta la já nak és ta laj - vi zé nek az 1. szá mú mel lék let ben fel tün te tett tu laj don sá - ga it, b) a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás elõtt a ki jut ta tan dó szenny víz nek, szenny víz iszap nak, szenny víz iszap kom - poszt nak a 2. szá mú mel lék let ben fog lalt jel lem zõ it kell meg ha tá roz ni. (2) A ta laj vé del mi ha tó ság a ta laj, a ta laj víz, a szenny - víz, a szenny víz iszap, il let ve a szenny víz iszap kom poszt vizs gá la tát a 10. (1) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lal - tak figye lembe véte lével a fel szín alat ti víz és a föld ta ni kö zeg mi nõ sé gi vé del mé hez szük sé ges ha tár ér té kek rõl szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM EüM FVM KHVM együt - tes ren de let ben (a továb biak ban: R.) meg ha tá ro zott jel lem - zõk re is ki ter jeszt he ti az ab ban fog lalt (B) szennye zett sé gi ha tár ér ték nek meg fe le lõ egye di ha tár ér ték meg ál la pí tá sá - val. (3) Egyes mu ta tók (ál la ti-nö vé nyi zsi ra dék, összes ali - fás szén hid ro gén, po li cik lu sos aro más szén hid ro gé nek, po li kló ro zott bi fe ni lek) 2. szá mú mel lék let sze rin ti vizs gá - la tá tól a ta laj vé del mi ha tó ság el te kint het, ha kü lön vizs gá - lat nél kül is meg ál la pít ha tó, hogy a fel hasz ná lan dó szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt eze - ket az anya go kat nem tar tal maz hat ja. 7. Az R. 7. (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke - zés lép: (3) A szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom - poszt min ta vé te lét, va la mint a 6. -ban elõ írt vizs gá la to kat csak a min ta vé tel re, il let ve a vizs gá la tok ra akk re di tált la - bo ra tó ri u mok vé gez he tik el. 8. Az R. 8. (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke - zés lép, egy ide jû leg a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé - szül ki: (3) A fel hasz ná lan dó szenny víz iszap kom poszt a fel - hasz ná lás ra en ge dé lye zett me zõ gaz da sá gi táb la szé lén leg fel jebb 2 hó na pig tá rol ha tó. A tá ro lás cél já ra min den év ben más hely színt kell ki je löl ni. (4) A szenny víz isza pot a ta laj fel szí ne alá kell jut tat ni, vagy fel szí ni ki jut ta tás ese tén szik ka dás után ha la dék ta la - nul be kell dol goz ni. A szenny víz iszap kom posz tot fel - szín re tör té nõ ki jut ta tás után azon nal be kell dol goz ni. 9. Az R. 9. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki és a (4) be kez dé sé nek szá mo zá sa (5) be kez dés re vál to zik: (4) A szenny víz iszap kom poszt fel hasz ná lá sa so rán al - kal maz ni kell az (1) (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat. 10. (1) Az R. 10. (1) be kez dés a) pont já nak he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (Szenny víz, szenny víz iszap nem hasz nál ha tó fel olyan ta la jon, amely) a) a 3. szá mú mel lék let ben kö zölt ér té ke ket meg ha la dó kon cent rá ci ó ban tar tal maz mér ge zõ (to xi kus) ele me ket és ká ros anya go kat, (2) Az R. 10. (1) be kez dés f) és g) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (Szenny víz, szenny víz iszap nem hasz nál ha tó fel olyan ta la jon, amely) f) ta laj vi zé nek nit rát kon cent rá ci ó ja az 1. mel lék let sze rin ti min ta vé tel lel vett min ta vizs gá la ta alap ján meg ha - lad ja az 50 mg/l ér té ket, g) fa gyott, hó val bo rí tott, víz zel te lí tett. (3) Az R. 10. (2) (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a je len le gi (3) be kez dé se szá mo zá sa (4) be kez dés re vál to zik: (2) A szenny víz iszap kom poszt az (1) be kez dés a), e) és g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ta la jon nem hasz nál ha tó fel. (3) Ha a ta laj ph-ér té ke 5,5 6,2 kö zöt ti, a szenny víz és szenny víz iszap fel hasz ná lá sa csak mész trá gya egy ide jû ki jut ta tá sá val le het sé ges. (4) Az R a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

6 2008/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1319 (5) A szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé si el já rá sa so rán a víz ügyi ha tó ság szak ha tó sá - gi ál lás fog la lá sá ban a fel szín tõl szá mí tott 5 mé te ren be lü li ta laj víz szint ese tén elõ ír hat ja ta laj víz ész le lõ kút lé te sí té - sét a ta laj víz ál la po tá nak fi gye lem mel kí sé ré se ér de ké ben. Az ész le lõ kút a me zõ gaz da sá gi te rü let ren del te tés sze rû hasz ná la tát nem za var hat ja. 11. Az R a a kö vet ke zõ (2) és (3) be kez dés sel egé szül ki és a je len le gi szá mo zá sa (1) be kez dés re vál to zik: (2) A szenny víz iszap kom poszt ban meg en ged he tõ mér ge zõ (to xi kus) elem, ká ros anyag ha tár ér té ke ket az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za. Amennyi ben a mér ge zõ (to xi kus) elem, va la mint ká ros anyag kon cent rá ci ó ja meg - ha lad ja az 5. szá mú mel lék let ha tár ér té ke it, úgy a szenny - víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra a szenny víz iszap fel hasz ná lá sá ra meg ha tá ro zott elõ írások vo nat koz nak. (3) Ti los a szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa, ha az nem fe lel meg az 5. szá mú mel lék let sze rin ti ta laj hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai elõ írásoknak. 12. Az R. 12. (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép, egy ide jû leg a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki: (6) Szenny vi zek, szenny víz isza pok és szenny víz iszap kom posz tok me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa ese tén 300 mé - ter vé dõ tá vol sá got kell tar ta ni a la kott te rü let tõl, la kó épü - let tõl. A szenny víz iszap fel szí ni ki jut ta tá sa ese tén a köz - egész ség ügyi ha tó ság a 4. (3) be kez dé se sze rin ti szak ha - tó sá gi ál lás fog la lá sá ban ezt a vé dõ tá vol sá got leg fel jebb a két sze re sé re nö vel he ti. Ha a fel hasz ná lás ra ki je lölt me zõ - gaz da sá gi te rü let olyan föld te rü let tel érint ke zik, ahol a 9., va la mint a 12. (1), il let ve (3) (5) be kez dé se sze rint ti los szenny víz, szenny víz iszap vagy szenny víz iszap kom - poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa, szin tén 300 mé ter vé - dõ tá vol sá got kell be tar ta ni, ame lyet az en ge dé lye zõ ha tó - ság leg fel jebb 100 mé ter re csök kent het, ha a ta laj vé del mi terv, il let ve az egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv iga zol ja, hogy a ki jut ta tás nem jár egész ség ügyi, va la mint kör nye - ze ti koc ká zat tal. (7) A szenny víz iszap kom poszt fel hasz ná lá sa so rán al - kal maz ni kell az (1) (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat. 13. Az R. 13. (3) (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (3) A fel hasz nál ha tó szenny víz iszap és szenny víz iszap kom poszt mennyi sé gét az ab ban levõ nit ro gén, mér ge zõ (to xi kus) elem és ká ros anyag-tar ta lom alap ján kell meg ha - tá roz ni a ta laj táp elem-el lá tott sá ga, va la mint a ter mesz te ni kí vánt nö vény táp anyag igé nye figye lembe véte lével. (4) A fel hasz ná lás mód ját, a te rü let egy ség re ki ad ha tó mennyi sé get, az az zal ki ju tó táp anya gok, mér ge zõ (to xi - kus) ele mek és ká ros anya gok mennyi sé gét a) szenny víz iszap ese té ben a (2) be kez dés ben meg ha - tá ro zott szá mí tá sok alap ján a ta laj vé del mi terv ben, b) szenny víz iszap kom poszt ese té ben a 4. (6) be kez - dés sze rin ti egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv ben kell meg ha tá roz ni. (5) A szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom - poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa so rán úgy kell el jár ni, hogy az ne ered mé nyez ze a ta laj ban a 3. szá mú mel lék let - ben meg ha tá ro zott ha tár ér ték nél, fel szín alat ti víz ben a 10. (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott el té rés figye lembe véte lével a 6. (2) be kez dés sze rin ti kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott (B) szennye zett sé gi ha tár ér - ték nél ked ve zõt le nebb ál la po tot. 14. Az R a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 14. (1) A me zõ gaz da sá gi te rü let re éven te, hek tá ron - ként ki jut tat ha tó mér ge zõ (to xi kus) ele mek és ká ros anya - gok mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg a 6. szá mú mel lék let - ben meg ha tá ro zott ér té ke ket, il let ve szenny víz iszap kom - poszt ese té ben a mel lék let ben fog lalt ér té kek be tar tá sa mel lett a ki jut tat ha tó szenny víz iszap kom poszt mennyi sé - ge nem ha lad hat ja meg a 10 t szá raz anyag/ha/év ada got. (2) A kü lön jog sza bály alap ján nit rát ér zé keny nek mi nõ - sü lõ me zõ gaz da sá gi te rü let re a szenny víz zel, szenny víz - iszap pal, il let ve szenny víz iszap kom poszt tal ki jut ta tott összes nit ro gén mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg éven te a 170 kg/ha ér té ket. Ha az adott te rü le ten a szenny víz iszap vagy szenny víz iszap kom poszt ki jut ta tá sá nak évé ben még szer ves trá gyá zást is vé gez nek, a szenny víz iszap pal vagy szenny víz iszap kom poszt tal és a szer ves trá gyá val éven te ki jut ta tott nit ro gén együt tes mennyi sé ge nem le het több, mint 170 kg/ha. 15. Az R a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 15. (1) A ta laj vé del mi ha tó sá gi en ge dély ben fog lal - tak alap ján a szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren - de zés, il let ve a kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je kö te les a szenny víz, szenny víz iszap, il let ve szenny víz iszap kom - poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás ra tör té nõ át adá sá ról, át - vé te lé rõl bi zony la tot ki ál lí ta ni. Szenny víz iszap kom posz - tá lás cél já ra tör té nõ át adá sá ról, át vé te lé rõl szin tén bi zony - la tot kell ki ál lí ta ni.

7 1320 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/31. szám (2) Az (1) be kez dés sze rin ti bi zony la tok min tá it a 7 8. szá mú mel lék le tek tar tal maz zák. (3) A bi zony lat hoz csa tol ni kell a fel hasz ná lás ra ke rü lõ szenny víz bõl, szenny víz iszap ból vagy szenny víz iszap kom poszt ból a ki jut ta tá si idõ szak elõt ti, a 18. (3) be kez - dé se sze rin ti la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ered mé nye it. A 8. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott bi zony lat hoz csa tol - ni kell a kom posz tá lás cél já ra át adott szenny víz - iszap 2. szá mú mel lék let sze rin ti la bo ra tó ri u mi vizs gá - lat ered mé nye it. 16. Az R a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 16. (1) A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be - ren de zés, va la mint a kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je kö te - les nyil ván tar tást ve zet ni a te le pen ke let ke zõ szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt mennyi sé gé rõl, azok mi nõ sé gi jel lem zõ i rõl, az al kal ma zott iszap ke ze lés mód já ról, a szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás ra tör té nõ át adá sá - ról. (2) Az en ge dé lyes a szenny víz, a szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi te rü le ten tör té - nõ fel hasz ná lá sa elõtt leg alább két mun ka nap pal kö te les a hek tá ron ként ki jut ta tan dó mennyi ség rõl, a ki jut ta tá sá nak tény le ges he lyé rõl és idõ pont já ról ér te sí te ni a ta laj vé del mi ha tó sá got. A be je len tés nek tar tal maz ni kell az érin tett föld rész let he lyét hely raj zi szá ma és te rü le te meg je lö lé sé - vel. 17. Az R a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 17. (1) A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be - ren de zés, kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je min den év már - ci us 31-éig kö te les nap ra kész nyil ván tar tá sa alap ján a ta - laj vé del mi ha tó ság nak az en ge dély ben fog lal tak ra hi vat - ko zás sal meg kül de ni az elõ zõ évi te vé keny sé gé re vo nat - ko zó ada to kat a kö vet ke zõk sze rint: a) a ke let ke zett és a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás ra át - adott szenny víz, szenny víz iszap, va la mint szenny víz iszap kom poszt mennyi sé gét (köb mé ter ben, il let ve szá raz anyag ton ná ban ki fe jez ve), b) a szenny víz, szenny víz iszap ke ze lé sé nek mód ját, c) a szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom - poszt össze té te lét és mi nõ sé gi jel lem zõ it a 2. szá mú mel - lék let ben meg ha tá ro zott pa ra mé te rek sze rint, d) a szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom - poszt ki jut ta tá sá nak he lyét (a föld te rü let hely raj zi szá ma, te rü le te, a ter mesz tett nö vény stb. meg ne ve zé sé vel). (2) Az en ge dé lye zõ ta laj vé del mi ha tó ság az (1) be kez - dés a) d) pont jai sze rin ti ada tok ról össze sí tést ké szít, ame - lyet min den év má jus 31-ig to váb bít a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont Nö vény-, Ta laj- és Ag - rár-kör nye zet vé del mi Igaz ga tó ság nak, va la mint az ille té - kes kör nye zet vé del mi ha tó ság nak. 18. Az R. 18. (2) (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (2) A ta laj vé del mi ha tó ság a szenny víz, szenny víz - iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra ki adott en ge dély meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sá hoz be szer zi a 4. (3) be kez dés ben fel so rolt szak ha tó sá gok ál lás fog la lá - sát. A szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz - ná lás ra ki adott en ge dély meg hosszab bí tá sát az 5. (3) be - kez dés ben fog lal tak sze rint a ta laj vé del mi ha tó ság en ge dé - lye zi. A jegy zõ te kin te té ben a 4. (10) be kez dé se sze rint kell el jár ni. (3) A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz ke ze lõ be ren de - zés, il let ve a kom posz tá ló te lep üze mel te tõ je a me zõ gaz da - sá gi fel hasz ná lás ra ke rü lõ szenny víz bõl, szenny víz iszap - ból, szenny víz iszap kom poszt ból leg alább hat ha von ta, de min den ki jut ta tá si idõ szak elõtt kö te les meg vizs gál tat ni a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott jel lem zõ ket. (4) A szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom - poszt mi nõ sé gé nek ked ve zõt len vál to zá sa ese tén a ta laj vé - del mi ha tó ság el ren del he ti hat hó nap nál rö vi debb idõ tar ta - mon be lül is vizs gá la tok el vég zé sét. 19. Az R. 19. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép: (2) A ta laj vé del mi ha tó ság meg tilt ja a te vé keny ség foly ta tá sát és el ren de li a szennye zõ for rá sok fel szá mo lá sát a szenny víz ese té ben a 4. szá mú mel lék let ben, a szenny - víz iszap és szenny víz iszap kom poszt ese té ben pe dig az 5. szá mú mel lék let ben elõ írt ha tár ér té ke ik túl lé pé se, to - váb bá az en ge dély nél kü li fel hasz ná lás ese tén. 20. Az R. a kö vet ke zõ 19/A. -sal egé szül ki: 19/A. (1) A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) tájékoztatja a Bizottságot a szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználása során a környezet, és különösen a talaj védelmérõl szóló jú ni us 12-i 86/278/EGK ta ná csi irány elv (a továb biak - ban: irányelv) 12. cikkében foglaltaknak megfelelõen az irányelvben megadottaknál szigorúbb szabályozásokról. (2) A mi nisz té ri um a 17. (2) be kez dés sze rint össze - sí tett nyil ván tar tá sok alap ján há rom éven ként az iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ról a fel hasz nált mennyi sé - gek, az al kal ma zott kri té ri u mok és a fel me rült ne héz sé gek

8 2008/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1321 fel tün te té sé vel az irány elv 17. cik ké nek meg fele lõen a Bizottságnak össze fog la ló je len tést ké szít. 21. Az R. 20. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép: (2) Ez a ren de let a szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel - hasz ná lá sa so rán a kör nye zet, és kü lö nö sen a ta laj vé del - mé rõl szóló jú ni us 12-i 86/278/EGK ta ná csi irány - elv nek való meg fe le lést szol gál ja. 22. (1) Az R szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let 1 2. szá mú mel lék le te lép. (2) Az R szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let 3 6. szá mú mel lék le te lép. (3) Az R. ki egé szül e ren de let 7. szá mú mel lék le té ben fog lalt 8. szá mú mel lék let tel. Záró rendelkezés 23. Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba és a ki hir de té sét kö ve tõ 9. na pon ha tá lyát vesz ti. 24. A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá - ról és mû kö dé sé rõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. -ának (10) be kez dé se az aláb bi ak sze rint módosul: (10) Az MgSzH te rü le ti szer vé nek ta laj vé del mi ha tó - sá ga a szenny víz, szenny víz iszap, to váb bá a nem me zõ - gaz da sá gi ere de tû nem ve szé lyes hul la dék me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé hez meg ké ri a köz egész - ség ügyi, ál lat egész ség ügyi, kör nye zet vé del mi, va la mint víz ügyi szak ha tó ság hoz zá já ru lá sát. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök 1. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez 1. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez Szenny víz, szenny víz iszap, szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sé hez szük sé ges ta laj- és vízvizsgálatok Vizsgálandó paraméter Szenny víz, fo lyé kony szennyvíziszap Szennyvíziszap Szennyvíziszap kom poszt Vizsgálati szabvány Ta laj ból: ph (H 2 O) + + X MSZ :1978. Hu musz tar ta lom H% + + X MSZ :1977. MSZ :1983. MSZ :1980. Összes kar bo nát tar ta lom + + X MSZ :1978. Összes víz ben old ha tó sótar + + X MSZ :1978. ta lom Arany féle kö tött ség (K A ) X MSZ :1978 Me cha ni kai össze té tel o o MSZ :1978. Tér fo gat tö meg o MSZ :1978. pf-sor* o MSZ :1978. Ki cse rél he tõ ka ti o nok o o MSZ :1978 MSZ :1978. To xi kus elem tar ta lom X X X MSZ :2006. (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn) Ta laj to xi ci tás-vizs gá lat X I X I MSZ :1988. (Azo to bac ter agi le teszt) Fel ve he tõ táp anyag tar ta lom P 2 O 5, K 2 O, Mg, NO 3 -NO 2, X X X MSZ 20135:1999.

9 1322 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/31. szám Vizsgálandó pa ra mé ter Ak tu á lis ta laj víz szint meg ha tá - ro zá sa 5 m-ig Ta laj víz bõl: ph, EC, KOI, Ca ++, Mg ++, Na +, K + +, NH 4 CO 3 -, HCO 3 -, Cl, SO 4 -, NO 3 -, NO 2 -, to xi kus ele mek, PAH**, PCB**, TPH** Szenny víz, fo lyé kony szennyvíziszap Szennyvíziszap Szennyvíziszap kom poszt Vizsgálati szabvány szük sé ges szük sé ges MSZ 21464:1998. X II X II MSZ : Legfeljebb 10 hek tá ron kén ti gya ko ri ság gal 150 cm mély sé gig fel tárt ta laj szel vény ge ne ti kai szint je i bõl vett min ták ból kell meg ha tá roz ni. o Leg fel jebb 50 hek tá ron kén ti gya ko ri ság gal, jel lem zõ fi zi kai, víz gaz dál ko dá si, ké mi ai tu laj don sá gú ta laj fol tokban fel tárt ta laj szel vé nyek ge ne ti kai szint je i bõl vett ta laj min ták ból kell meg ha tá roz ni. X Leg fel jebb 5 ha-ként ki ala kí tott min tat ere ken 25 le szú rás ból át lag min tát kell ké pez ni 0 25 cm-es ta laj ré teg bõl, me lyek bõl a jel zett pa ra mé te rek vizs gá lan dók. In jek tá lás ese tén 5 ha-ként cm-es ta laj ré teg bõl is át lagmin tát kell ven ni. X I Az X sze rint kép zett át lag min ták 0 25 cm-es szint jé bõl vett ta laj min ták ból kell meg ha tá roz ni. X II Amennyi ben a ta laj víz 5 m-en be lül el ér he tõ, 50 ha-ként egy víz min tát, ha a ta laj víz 3 1,5 m-en be lül el ér he tõ, 50 ha-ként két víz min tát kell ven ni. * A ta laj víz gaz dál ko dá si tu laj don sá ga it jel lem zõ mé rés so ro zat. ** Meg ha tá ro zá suk elõ ze tes ha tó sá gi egyez te tés alap ján mel lõz he tõ. 2. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez 2. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt vizsgálandó komponensei és egyéb jellemzõi mezõgazdasági felhasználás elõtt Vizsgálati szabvány Vizsgálandó paraméter Szenny víz Szenny víziszap Szennyvíziszap kom poszt Szenny víz Szennyvíziszap + szennyvíziszap kom poszt Min ta vé tel MSZ ISO :1995 MSZ EN ISO :2000 ph MSZ 260 4:1971 MSZ 318 4:1979 MSZ EN 12176:1998 Elekt ro mos ve ze tõ ké - pes ség (só tar ta lom) + + MSZ EN 27888:1998 Összes szá raz anyag MSZ 260 3:1973 MSZ 318 3:1979 Összes szer ves anyag MSZ 260 3:1973 MSZ 318 3:1979 Összes ol dott anyag/ ol dott ás vá nyi anyag + MSZ 260 3:1973 Ca ++, Mg ++, Na +, K + + ki egé szí tõ lis tán (1)

10 2008/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1323 Vizsgálati szabvány Vizs gá lan dó pa ra mé ter Szenny víz Szenny víziszap Szennyvíziszap kom poszt Szenny víz Szennyvíziszap + szennyvíziszap kom poszt CO 3 - -, HCO 3 -, Cl -, SO 4 - -, NO 3 -, NO ki egé szí tõ lis tán (2) KOI + MSZ ISO 6060:1991 MSZ :1971 ISO 15705:2002 Összes N MSZ :1985 MSZ EN 25663:1998 MSZ :1987 NH 4 -N + MSZ 260 9:1988 MSZ EN ISO 11732:2005 Összes fosz for (P 2 O 5 ) MSZ :1980 MSZ :2006 MSZ EN ISO 11885:2000 MSZ EN ISO :2005 MSZ EN ISO :2005 Összes kálium (K 2 O) MSZ :2006 MSZ EN ISO :2002 MSZ EN ISO 11885:2000 MSZ :1987 Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Hg, Se, Zn, As MSZ :2006 MSZ :1989 MSZ EN ISO 11969:1998 Fe, Al, Mn, B, Ba + MSZ :2006 Ani o nos fe lü let ak tív anyag Ál la ti-nö vé nyi zsi ra dék (szer ves ol dó szer ext - rakt) * Összes ali fás szén-hid ro - gén (TPH) * Po li cik lu sos aro más szén hid ro gé nek ( PAH) * Po li kló ro zott bi fe ni lek ( PCB) * + MSZ EN 903:1998 MSZ :1981 MSZ :1983 MSZ :1981 MSZ :1988 MSZ :1981 MSZ 318 8:1986 MSZ :1988 MSZ :1986 MSZ :2006 MSZ :2006 és ki egé szí tõ lis tán (3) MSZ 318 6: MSZ MSZ 21470: MSZ :1999 MSZ MSZ :1999 MSZ 21470: MSZ MSZ 21470:98

11 1324 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/31. szám Vizsgálati szabvány Vizs gá lan dó pa ra mé ter Szenny víz Szenny víziszap Szennyvíziszap kom poszt Szenny víz Szennyvíziszap + szennyvíziszap kom poszt Fe kál coli és fe kál strep to coc cus Sal mo nel la sp. + Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pete + + MSZ 318 7:1986 * Meghatározásuk az engedélyezõ hatósággal történõ elõzetes hatósági egyeztetés alapján mellõzhetõ. Ki egé szí tõ szab vány lis ta: (1) K + és Na + : MSZ :1986 Ca ++ és Mg ++ : MSZ :1989 Ca ++ : MSZ :1988 Mg ++ : MSZ :1987 K +, Na +, Ca ++, Mg ++ MSZ EN ISO :2002 MSZ EN ISO :2002 MSZ EN ISO 11885:2000 (2) HCO 3 -, CO (kar bo nát-lú gos ság) MSZ EN ISO :1998 MSZ EN ISO :1998 NO 2 -, NO 3 -, SO 4 - -, Cl-: MSZ EN ISO :1998 MSZ EN ISO :1998 NO 2 -, NO 3 - egyen ként és össze sen: MSZ EN ISO 13395:1999 MSZ EN 26777:1998 io non kén ti meg ha tá ro zás szab vá nyai: NO 2 -: MSZ :1985 NO 3 -: MSZ :1971 Cl-: MSZ 260 7:1977 SO 4 - -: MSZ EN ISO :1998 MSZ EN ISO :1998 (3) Ni: MSZ 318 7:1983 Pb: MSZ :1985 Cr: MSZ :1983 Cu: Zn: MSZ :1983 Cd: MSZ :1983 Co: MSZ :1984 Hg: MSZ :1984 Mo: MSZ :1984 As: MSZ :1992 Át lag min ta vé tel: + 1. A 4. (2) be kez dé se sze rin ti en ge dély be szer zé sé hez a rep re zen ta tív vizs gá la ti ered mény ér de ké ben szú ró pró ba sze - rû en ki vá lasz tott na pon, a tech no ló gia is me re te alap ján meg ha tá ro zott kü lön bö zõ idõ pon tok ban egész na pos min ta vé - tel so rán kell 5 db rész min tát ven ni, majd ezek ho mo ge ni zá lá sa után 2 db pár hu za mos egyen ként 2 li ter vagy 2 kg min tát kell a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra ké pez ni. 2. A 18. (3) be kez dé se sze rin ti el len õr zés hez a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás ra elõ ké szí tett szenny víz bõl, szenny víz - iszap ból, il let ve szenny víz iszap kom poszt ból kell leg alább 5 rész min tá ból ho mo ge ni zált rep re zen ta tív át lag min tát ké - pez ni, majd eb bõl 2 db pár hu za mos egyen ként 2 li ter vagy 2 kg min tát a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra elõ ké szí te ni.

12 2008/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez 4. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez Szennyvízben megengedhetõ mérgezõ elemek és káros anyagok határértékei mezõgazdasági felhasználás esetén Paraméter Határérték mg/l Al 10,0 As 0,2 B 0,7 Ba 4,0 Cd 0,02 Co 0,05 Cr 2,5 Cr VI 0,5 Cu 2,0 Fe 20,0 Hg 0,01 Mn 5,0 Mo 0,02 Ni 1,0 Pb 1,0 Zn 5,0 Cl 150 Ál la ti és nö vé nyi ere de tû zsi ra dék (szer ves ol dó szer ext rakt) Ani o nos fe lü let ak tív anyag 30 PAH PCB 200 1,0 mg/kg szá raz anyag 0,1 mg/kg szá raz anyag TPH 30,, 4. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez 5. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez Szennyvíziszapban és szennyvíziszap komposztban megengedett mérgezõ elemek és káros anyagok határértékei mezõgazdasági felhasználás esetén Paraméter Szennyvíziszap határérték mg/kg sza. Szennyvíziszap komposzt határérték mg/kg sza. As Cd 10 5 Co Cr

13 1326 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/31. szám Pa ra mé ter Szenny víz iszap ha tár ér ték mg/kg sza. Szennyvíziszap komposzt határérték mg/kg sza. Cr VI. 1 1 Cu Hg 10 5 Mo Ni Pb Se Zn PAH 10 5 PCB 1 0,5 TPH Mik ro bi o ló gi ai ha tár ér té kek: Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám 25 g ne ga tív Sal mo nel la sp. 2 5 g ne ga tív Fe kál co li form 500/g Fe kál strep to coc cus 500/g,, 5. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez 6. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez Mezõgazdasági területre szennyvízzel, szennyvíziszappal és szennyvíziszap komposzttal évente kijuttatható mérgezõ elemek és káros anyagok mennyisége Paraméter Határérték kg/ha/év As 0,5 Cd 0,15 Co 0,5 Cr 10 Cu 10 Hg 0,1 Mo 0,2 Ni 2,0 Pb 10 Se 1,0 Zn 30 PAH 0,1 PCB 0,05 TPH 40,,

14 2008/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez 7. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt átadás-átvételi bizonylat A bi zony lat sor szá ma: A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó üze mel te tõ jé nek neve (cége), címe (szék he lye), te le fonszá ma: A szenny víz tisz tí tó mû, szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó te lep he lyé nek címe, te le fon szá ma: A ki jut ta tás sal meg bí zott neve, címe (szék he lye), te le fon szá ma: A szenny vi zet, szenny víz isza pot, szenny víz iszap kom posz tot fo ga dó föld hasz ná ló neve, címe, te le fon szá ma: A ki jut ta tás ra ki je lölt ter mõ föld hely raj zi szá ma, mû ve lé si ága, te rü le te (ha): A fel hasz nált anyag mennyi sé ge: m 3 vagy ton na szá raz anyag Kelt: át adó át ve võ föld hasz ná ló A bi zony lat egy-egy pél dá nyát kap ja és tíz évig meg õr zi: 1. Föld hasz ná ló 2. Szenny víz tisz tí tó mû üze mel te tõ je 3. A ki jut ta tás sal meg bí zott 4. Szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó 7. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez 8. szá mú mel lék let az 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let hez Szennyvíziszap átadás-átvételi bizonylat szennyvíziszap komposzt elõállítás céljára A bi zony lat sor szá ma: A szenny víz tisz tí tó mû üze mel te tõ jé nek neve (cége), címe (szék he lye), te le fon szá ma: A szenny víz tisz tí tó mû te lep he lyé nek címe, te le fon szá ma: A szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó te lep neve, címe (szék he lye), te le fon szá ma: A szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tás cél já ra át adott szenny víz iszap mennyi sé ge: m 3 vagy ton na szá raz anyag: Kelt: át adó át ve võ A bi zony lat egy-egy pél dá nyát kap ja és tíz évig meg õr zi: 1. Szenny víz tisz tí tó mû üze mel te tõ je 2. Szenny víz iszap kom poszt elõ ál lí tó

15 1328 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/31. szám A Kormány tagjainak rendeletei A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 21/2008. (II. 26.) FVM rendelete a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap - cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szóló évi XVII. tör vény 81. (4) be kez dé sé ben, va la mint az ál lat te nyész - tés rõl szóló évi CXIV. tör vény 49. (1) be kez dé se a) pont já nak 14. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adatés ha tás kö ré rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. -ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalommeghatározás 1. E ren de let al kal ma zá sá ban: a) te nyész tõ szer ve zet: az ál lat te nyész tés rõl szóló évi CXIV. tör vény (a továb biak ban: Átv.) alap ján el is mert vagy ide ig le nes el is me rés sel ren del ke zõ te nyész - tõ egye sü let vagy szö vet ség; b) tel je sít mény vizs gá la tot és te nyész ér ték megállapí - tását végzõ szervezet: a te nyész tõ szer ve zet, a Me zõ gaz da - sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja (a továb biak ban: te nyész té si ha tó ság), il let ve az Ál lat te nyész té si Tel je sít - mény vizs gá ló Kft. (a továb biak ban: a tej ter me lés el len õr - zést vég zõ szer ve zet); c) ked vez mé nye zett: aki nek meg bí zá sa alap ján a ké rel - me zõ a tá mo ga tott szol gál ta tást vég zi vagy vé gez te ti. A támogatás célja, célterületek 2. (1) A tá mo ga tás cél ja a te nyész ál lat ál lo mány ge ne ti kai mi nõ sé gé nek fenn tar tá sa és ja ví tá sa, a tenyésztésszerve - zési fel ada tok el lá tá sá nak elõ se gí té se egyes tá mo ga tott cél te rü le tek hez kap cso ló dó tá mo ga tott szol gál ta tá so kon ke resz tül. (2) Tá mo ga tás az aláb bi cél te rü le tek re ve he tõ igény be: a) törzs köny ve zés, b) tel je sít mény vizs gá lat vég zé se, c) te nyész ér ték meg ál la pí tá sa. (3) Az egyes cél te rü le te ken be lül tá mo gat ha tó szol gál - ta tá sok meg ne ve zé sét e ren de let mel lék le te tar tal maz za. A támogatás mértéke 3. (1) A 2. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tevékeny - ségekre leg fel jebb a mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ve he tõ igény be. (2) A 2. (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti szol gál ta - tás tá mo ga tá sá nak mér té ke nem ha lad hat ja meg a törzs - könyv lét re ho zá sá val és ve ze té sé vel kap cso la tos igazga - tási költ sé gek száz szá za lé kát. (3) A 2. (2) be kez dé sé nek b) és c) pont jai sze rin ti szol - gál ta tás tá mo ga tá sá nak mér té ke a (4) be kez dés ben fog - lal tak ki vé te lé vel nem ha lad hat ja meg a vizs gá la tok költ - sé ge i nek het ven szá za lé kát. (4) A faj ta el is me rés ke re té ben vég zett tel je sít mény vizs - gá lat ra vo nat ko zó tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg a te nyész té si ha tó ság gal kö tött meg ál la po dás ban rög zí tett vizs gá la ti költ sé gek öt ven szá za lé kát. (5) Az (1) (4) be kez dé sek sze rin ti tá mo ga tás alap ját a fel me rü lõ költ sé gek ál ta lá nos for gal mi adó nél kül szá mí - tott össze ge ké pe zi. Támogatás kedvezményezettje 4. A ked vez mé nye zett az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze - mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet, aki, il let ve amely az EK-szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la - mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról szóló, ja - nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let I. szá mú mel lék - le té ben meg ha tá ro zott mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás, és a) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap - cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szóló évi XVII. tör vény (a továb biak ban: el já rá si tör vény) sze rin ti re giszt - rá ci ós kö te le zett sé gé nek ele get tett, b) te nyész tõ szer ve zet tag ja vagy az adott te nyész tõ szer ve zet te nyész té si prog ram já nak vég re haj tá sá hoz ada - tot szol gál tat,

16 2008/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1329 c) meg bí zá sa alap ján a ké rel me zõ az Átv.-ben elõ ír tak sze rin ti törzs köny ve zést, tel je sít mény vizs gá la tot, va la - mint te nyész ér ték becs lést vé gez vagy vé gez tet, d) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si eljárás alatt, il let ve ma gán sze mély vég re haj tá si el já rás alatt, és e) nincs le járt köz tar to zá sa. A támogatási kérelem benyújtása 5. (1) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra te vé keny sé gen - ként, a mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint a 10. -ban fog lal tak ki vé te lé vel azon te nyész tõ szer ve zet (a továb - biak ban: ké rel me zõ) jo go sult, aki/amely a) az el já rá si tör vény sze rin ti re giszt rá ci ós kö te le zett - sé gé nek ele get tett, b) az Átv.-ben elõ ír tak sze rint, meg bí zás alap ján törzs - köny ve zést, tel je sít mény vizs gá la tot, va la mint te nyész ér - ték becs lést vé gez, il let ve vé gez tet, c) nincs le járt tar to zá sa a tel je sít mény vizs gá la tot vég zõ szer ve zet tel vagy a te nyész té si ha tó ság gal szem ben, d) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si eljárás alatt, és e) nincs le járt köz tar to zá sa. (2) A tá mo ga tá si ké rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék - fej lesz té si Hi va tal Köz pon ti Hi va ta lá hoz (a továb biak ban: MVH) le het be nyúj ta ni az erre a cél ra rend sze re sí tett formanyomtatványon, amit az MVH köz le mény ben tesz köz zé. (3) A ké rel me zõ a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg nyi lat ko zik ar ról, hogy a ked vez mé nye zet tek a 4. -ban fog lal tak nak meg fe lel nek. (4) A tá mo ga tás a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl de - cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ban nyúj tott szol gál ta tás után már ci us 10-ig ké rel mez he tõ. Elbírálás, kifizetés 6. (1) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket a be nyúj tás sor - rend jé nek meg fele lõen bí rál ja el. (2) Amennyi ben az igé nyelt tá mo ga tás mér té ke meg - haladja a 3. (1) (4) be kez dé se i ben fog lalt mér té ket, úgy a tel jes tá mo ga tá si ké re lem el uta sí tás ra ke rül. (3) Az MVH a tá mo ga tá si jo go sult sá got meg ál la pí tó határozat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül intézkedik a tá mo ga tás össze gé nek ki fi ze té sé rõl. (4) Az adott tá mo ga tá si cél ra ki fi ze tett összeg rõl az MVH ha von ta tá jé koz ta tást küld a föld mû ve lés ügyi és vidékfejlesztési mi nisz ter nek, aki a for rás ki me rü lé sé rõl köz le ményt ad ki. (5) A ké rel me zõ a nyúj tott vagy el vé gez te tett szol gál ta - tás ról a) törzs köny ve zés ese tén ki mu ta tást ké szít a ked vez - mé nye zett ré szé re, amely tar tal maz za az el vég zett te vé - keny ség meg ne ve zé sét, a fel me rült költ sé ge ket és an nak tá mo ga tott ság tar tal má ról tá jé koz tat ja a ked vez mé nye zet - tet; b) tel je sít mény vizs gá lat-vég zés, va la mint te nyész ér - ték-meg ál la pí tás ese tén ki mu ta tást ké szít a ked vez mé nye - zett ré szé re, a ki mu ta tás tar tal maz za az el vég zett te vé - keny ség meg ne ve zé sét, el len ér té két, a fel me rült költ sé gek össze gét és an nak tá mo ga tás sal fe de zett ré szét. A ked vez - mé nye zett a fel me rült költ sé gek és a tá mo ga tás tar ta lom kü lön bö ze tét fi ze ti meg a ké rel me zõ nek. (6) A ked vez mé nye zett az (5) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti költ sé gek tel jes össze gét kö te les meg fi zet ni a kérelmezõnek, amennyi ben a szol gál ta tás nyúj tá sá ra vagy el vé gez te té sé re a tá mo ga tá si ke ret összeg nek az 5. (4) be - kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ le tel tét meg elõ zõ eset le ges ki me rü lé sét köve tõen ke rül sor. Ellenõrzés, nyilvántartás 7. (1) A tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos el len õr - zé se ket az MVH vég zi. A jo go su lat la nul igény be vett támogatás vissza fi ze té sét az MVH ren de li el. (2) A ké rel me zõ az e ren de let sze rint ké rel me zett tá mo - ga tá sok ra vo nat ko zó an a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kisés kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí - tá sá ról szóló, de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott - sá gi ren de let 20. cikk (2) be kez dé se sze rin ti rész le tes nyil - ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za a 6. (5) be kez dé sé - ben meg ha tá ro zott ki mu ta tás sze rin ti ada to kat, va la mint a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek azon nyi lat ko za tát, mi sze rint a 4. -ban fog lal tak nak meg fe lel. A nyil ván tar - tást a ké rel me zõ az e ren de let alap ján ré szé re fo lyó sí tott leg utol só tá mo ga tás oda íté lé sé tõl szá mí tott tíz évig kö te les meg õriz ni. A támogatás forrása 8. (1) A tá mo ga tás for rá sát a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék - fej lesz té si Mi nisz té ri um a fe je ze ti ke ze lé sû Ál lat te nyész - té si, te nyész tés szer ve zé si szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról biz to sít ja.

17 1330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/31. szám (2) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást az eljá - rási tör vény 69. (5) be kez dé se sze rint nö velt összeg gel az MVH szá mú Sza bály - ta lan sá gok le bo nyo lí tá si szám lá já ra kell meg fi zet ni. c) mes ter sé ges ter mé ke nyí té sért fe le lõs há ló zat mû - köd te té se, d) mes ter sé ges ter mé ke nyí té sért fe le lõs há ló zat ál tal gyûj tött ada tok fel dol go zá sa. Az Európai Unió jogának való megfelelés 9. Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról szóló, de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let 16. cik ké nek a) és b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás nak mi nõ sül. II. Fejezet A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat 10. (1) A faj ta el is me rés re és a faj ta el is me rés fenn tar tá sá ra irá nyu ló, a te nyész té si ha tó ság ál tal elõ írt tel je sít mény - vizs gá lat hoz tá mo ga tást igé nyel het azon te nyész tõ szer ve - zet vagy te nyész tõ vál lal ko zás, amely a tel je sít mény vizs - gá lat ban részt vesz. ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt a ké rel me zõ kö te les a ki ál lí tá sá tól szá mí tott öt évig meg - õriz ni. (3) A te vé keny ség el vég zé sét a te nyész té si ha tó ság a tá - mo ga tá si ké re lem zá ra dék kal tör té nõ el lá tá sá val iga zol ja. (4) Az (1) (3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás te kin te té ben a te nyész tõ vál lal ko zás ra az 5. (1) be kez dé sé ben fog lal - ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell. SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS Törzskönyvezés 11. Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be: a) törzs köny vi nyil ván tar tás, b) de zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás el len - õr zés, 12. (1) Törzs köny vi nyil ván tar tás te vé keny ség re tá mo ga - tást igé nyel het a) tej- és ket tõs hasz no sí tá sú faj ták ese té ben a te nyész tõ szer ve zet a te nyész té si prog ram já ban meg ha tá ro zott törzs - köny vi nyil ván tar tás ba vé te li fel té te lek nek meg fe le lõ, élõ nõ iva rú egye dek, va la mint a tá mo ga tá si év ben apa ál lat tá nyil vá ní tott, köz pon ti lajst rom szám mal (a továb biak ban: KPLSZ) el lá tott, Ma gyar or szá gon leg alább 6 hó na pot élõ te nyész bi kák után, b) hús hasz no sí tá sú faj ták ese té ben a te nyész tõ szer ve - zet a te nyész té si prog ram já ban meg ha tá ro zott törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te li fel té te lek nek meg fe le lõ, a te nyész - té si ha tó ság ál tal hi te le sí tett törzs köny vi zá rá sa alap ján, törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ te hén után, a törzs köny vi nyil ván tar tás ba tá mo ga tá si év so rán fel vett, leg alább 9 hó na pos korú élõ üszõk után, va la mint a tá mo - ga tá si év ben apa ál lat tá nyil vá ní tott, KPLSZ-szel el lá tott, Ma gyar or szá gon leg alább 6 hó na pot élõ te nyész bi kák után. (2) Mind há rom faj ta cso port ese té ben a tá mo ga tás ra való jo go sult ság fel té te le, hogy az egye dek sza po rí tá sát (ter mé ke nyí tés, fe dez te tés) az Átv. 9. -ának (1) bekez - dése sze rin ti köz pon ti adat bank ba [Szar vas mar ha In for - má ci ós Rend szer (SZIR) Te nyé szet in for má ci ós Rend - szer (TER)] (a továb biak ban: köz pon ti adat bank) sza bály - sze rû en be je len tet ték, és azt a rend szer re giszt rál ta. (3) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el. 13. (1) DNS ala pú származás- ellenõrzés te vé keny ség re tá - mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ISAG akk re di - tá ci ó val ren del ke zõ ha zai la bo ra tó ri um ban, a meg szü le tett iva dék szü lõi szár ma zá sá nak meg erõ sí té se vagy el ve té se cél já ból el vé gez te tett vizs gá la tok után, va la mint egyed - azo no sí tás ese tén. (2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl az akk re di tált la bo ra - tó ri um vizs gá la ti jegy zõ köny vei alap ján a te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal látja el. (3) Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás a) a te nyész té si ha tó ság ál tal el ren delt vizs gá lat után, amennyi ben a vizs gá lat ered mé nye alap ján a te nyész tõ

18 2008/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1331 szer ve zet ál tal vizs gá la ti bi zony la ton jel zett szü lõ kizár - ható, b) ha a te nyész té si ha tó ság szak ha tó ság ként el jár va, más ha tó ság fel ké ré sé re vé gez egyed azo no sí tást, il let ve szü lõi szár ma zás iga zo lást. 14. (1) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat mû köd - te té se te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ - szer ve zet SZIR-be sza po rí tá son ként be je len tett, re giszt rált és fel dol go zott ada tok után. (2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el. 15. (1) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat ál tal gyûj tött ada tok fel dol go zá sa te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a SZIR-be a te nyész té si fel ada tok ér de ké ben vég zett ter mé ke nyí té sen ként be je len - tett, re giszt rált és fel dol go zott ada tok után. a gyûj tött ada tok ról ké szí tett össze sí tõ alap ján ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó - ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el. Teljesítményvizsgálat 16. Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be: a) tej ter me lés-el len õr zés, b) hús ter me lés-el len õr zés, c) tej iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se, d) hús iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se, e) iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat, f) hús hasz nú iva dék vizs gá lat, g) kül le mi bí rá lat. 17. (1) Tej ter me lés-el len õr zés te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet tej- és ket tõs hasz nú faj ta ese té ben a te nyész tõ szer ve ze ti ta gok nál, az adott te nyész - tõ szer ve zet te nyész té si prog ram já nak vég re haj tá sá hoz a Szar vas mar ha Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írása sze rin ti tej ter me lés-el len õr zé si alap ada to kat szol gál ta tó szar vas mar ha tar tók nál, il let ve a B tí pu sú tejtermelésellenõrzésben részt ve võk nél el vég zett tej ter me lés-el len - õr zés után. Tá mo ga tás a tá mo ga tá si év ben ter me lés el len - õr zés be vont te he nek után igé nyel he tõ. (2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a tejtermelés-ellen - õrzést vég zõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott ok irat alap ján a te - nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely - nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el. 18. (1) Hús ter me lés-el len õr zés te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het az adott hús hasz nú faj ta te nyész tõ szer ve ze te, hús ter me lés-el len õr zés ben tar tott te hén ál lo má nya után. A tá mo ga tás a TER-ben re giszt rált, hús hasz nú, il let ve magyartarka faj ta ese té ben hús hasz nú apa sá gú és az Egy - sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend szer ben (a továb - biak ban: ENAR) re giszt rált, tá mo ga tá si év ben le el lett elsõborjas üszõk és te he nek után igé nyel he tõ. (2) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a tenyésztõ szer ve zet a te nyész ál la tok tel je sít mény vizs gá la - tá ról és te nyész ér ték becs lé sé rõl szóló 32/1994. (VI. 28.) FM ren de let 2. -ának (2) be kez dé se sze rin ti Tel je sít - mény vizs gá la ti Kó dex ben meg ha tá ro zott, el vég zett tel je - sít mény vizs gá lat ra vo nat ko zó egye di mért és szá mí tott ada to kat a te nyész té si ha tó ság gal kö tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint a te nyész té si ha tó ság nak be nyújt sa. (3) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el. 19. (1) Tej iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se te vé - keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a tej- és ket tõs hasz nú faj - tát te nyész tõ szer ve zet az ál ta la szer ve zett és a Tel je sít - mény vizs gá la ti Kó dex sze rint vég re haj tott iva dék tel je sít - mény-vizs gá lat ban in dí tott apa ál la tok iva dék vizs gá la ti célú sza po rí tó anyag fel hasz ná lá sa után apa ál la ton ként leg - fel jebb ezer pá ro sí tott sper ma ada gig. (2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy az adott faj ta te nyész tõ szer ve ze te ál tal el ké szí tett iva dék vizs gá la ti ter vet a te - nyész té si ha tó ság en ge dé lyez te és a SZIR rend szer ben regisztrálta. (3) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság az ivadékvizsgálati terv nyilvántartási számát is tartalmazó hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el. 20. (1) Hús iva dék tel je sít mény-vizs gá lat (a továb biak ban: ITV) szer ve zé se te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a

19 1332 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/31. szám tenyésztõ szer ve zet, amely a Szar vas mar ha Tel je sít mény - vizs gá la ti Kó dex sze rint vég re haj tott hús- és kettõshasz - nosítású bi kák köz pon ti iva dék tel je sít mény-vizs gá la tát vég zi. (2) Ked vez mé nye zet ten ként leg fel jebb ti zen öt bika iva - dék vizs gá la ta tá mo gat ha tó, amennyi ben a bi kák leg alább ket tõ száz hu szon öt vizs gá la tot zár tak utód dal és a ked vez - mé nye zett a vizs gá la tot zárt utó dok kö zül bi kán ként két-két iva dé kot (két bika és két üszõ) vá gó hí don a tenyésztési ha tó ság faj ta-el is me ré si sza bály za tá ban elõ írt mó don le vá gat, mi nõ sít tet, és az ada to kat a köz pon ti adat - bank nak át ad ták. (3) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a hús ITV-t szer ve zõ szer ve zet ál tal el ké szí tett iva dék vizs gá la ti ter vet a te - nyész té si hatóság en ge dé lyez te és a SZIR rend szer ben re - giszt rál ta. (4) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság az iva dék vizs gá la ti terv nyil ván tar tá si szá mát is tar tal - ma zó ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal látja el. 21. (1) Iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az iva dék vizs gá lat ban in dult te nyész bi kák iva dék vizs gá - la ti célú kül le mi bí rá la ta alap ján, ki zá ró lag a te nyész té si ha tó ság ál tal re giszt rált ITV terv sze rint, a pá ro sí tás tól szá - mí tott száz húsz na pon be lül fel hasz nált sza po rí tó anyag ból szü le tett, ENAR-ban re giszt rált, nõ iva rú ál lat után. (2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a kül le mi bí rá la ti ada tok a te nyész té si ha tó ság ré szé re a te nyész té si ha tó ság gal kö - tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint át adás ra ke rül tek. (3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap - ján ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a tenyésztési ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát - ja el. 22. (1) Hús hasz nú iva dék vizs gá lat te vé keny ség re tá mo ga - tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a SZIR-ben re giszt - rált ITV in dí tás ból már meg szü le tett és vá lasz tás kor mér - le gelt bor jú alap ján, ha az in dí tott bika bor ja i nak szú ró pró - ba sze rû szár ma zás el len õr zõ vizs gá la ta meg tör tént. (2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy az ITV in dí tás ból szü le - tett bor jak vá lasz tá si súly ada tai a te nyész té si ha tó ság részére a te nyész té si ha tó ság gal kö tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint át adás ra ke rül tek. (3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap - ján ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a tenyésztési ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát - ja el. 23. (1) Kül le mi bí rá lat te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel - het a te nyész tõ szer ve zet a te nyész bi kák te nyész ér ték becs - lé sét szol gá ló kül le mi bí rá lat után, a te nyész bi kák el sõ bor - jas le ány iva dé kai alap ján. (2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a kül le mi bí rá la ti ada tok a te nyész té si ha tó ság ré szé re a te nyész té si ha tó ság gal kö - tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint át adás ra ke rül tek. (3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap - ján ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a tenyésztési ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal látja el. Te nyész ér ték-meg ál la pí tás 24. (1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa (ge ne ti kai mi nõ ség meg ál la pí tá sa, te nyész ér ték becs lés) vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet éven te egy al ka lom mal, egy sze ri ér té ke lést ala pul véve az ér té ke lés ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott te he nek és te nyész bi kák után. (2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el. SERTÉSTENYÉSZTÉS Törzskönyvezés 25. Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be: a) törzs- és sza po rí tó te le pen való törzs köny ve zés, b) ge ne ti kai vizs gá la tok el vég zé se, c) DNS ala pú szár ma zás-el len õr zés vég zé se. 26. (1) Törzs- és sza po rí tó te le pen való törzs köny ve zés tevékenységre tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az in du ló törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ ko cák,

20 2008/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1333 va la mint a tá mo ga tá si év ben fi alt ko ca sül dõk (elõ ha si kocák) után. (2) A te vé keny ség el vég zé sét a te nyé sze ten ként ké szí - tett szá mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült össze sí tõ alap ján a te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal iga zol ja, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel - met zá ra dék kal lát ja el. 27. (1) A stressz ér zé keny ség, ESR, PRL és My o ge nin genotípusa meg ál la pí tá sa cél já ból vég zett ge ne ti kai vizs - gá la tok el vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet. (2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a vizs gá la tot vég zõ laboratórium ik ta tó szám mal el lá tott je len té se alap ján a te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely - nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el. 28. (1) DNS ala pú származás- ellenõrzés vég zé sé re tá mo ga - tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a szár ma zás-el len õr - zés cél já ból ISAG akkredi tációval ren del ke zõ la bo ra tó ri - um ban vég zett DNS vizs gá la to kért. (2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a vizs gá la tot vég zõ laboratórium ik ta tó szám mal el lá tott je len té se alap ján a te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely - nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el. Teljesítményvizsgálat 29. Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be: a) rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se, b) int ra musz ku lá ris zsír vizs gá lat, c) üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat, d) hí zé kony ság- és vá gó ér ték-tel je sít mény vizs gá lat (HVT), e) üze mi iva dék tel je sít mény-vizs gá lat, f) Best Li ne ar Un bi a sed Pre dic ti on (BLUP) tenyész - értékbecslés cél já ból vég zett iva dék vizs gá lat. 30. (1) Rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se cél já ból tá mo ga - tást igé nyel het az el is mert te nyész tõ szer ve zet a Ser tés Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai alap ján rep ro duk - ci ós teszt be vont vég ter mék-elõ ál lí tó te le pe ken faj ta ke - resz te zé si konst ruk ci ón ként leg fel jebb ezer ko cá - ig vég zett adat gyûj tés után. (2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el. (3) A tá mo ga tás fel té te le meg egye zik a törzs- és sza po - rí tó te le pen tör té nõ törzs köny ve zé si tá mo ga tás feltéte - leivel. 31. (1) A HVT vagy hí zé kony sá gi és vég ter mék teszt (HVV) vizs gá lat ba vont ser té sek int ra musz ku lá ris zsír szá - za lék meg ál la pí tá sa cél já ból int ra musz ku lá ris zsír vizs gá - lat vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet. (2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a vizs gá la tot vég zõ laboratórium ik ta tó szám mal el lá tott je len té se alap ján a te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely - nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el. 32. (1) Üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat (ÜSTV) vég zé sé - re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a Tel je - sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásainak meg fele lõen vég zett vizs gá la ti ered mé nye it a törzs könyv ben rög zí ti és az ada - to kat a te nyész té si ha tó ság nak át ad ja. (2) A tá mo ga tás fel té te le az ada tok ÜSTV re kor dok szá - má nak meg fe le lõ, pon tos és sza bá lyos át adá sa a tenyész - tési ha tó ság ré szé re. (3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap ján a te nyész té si hatóság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a te nyész té si ha tó ság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal látja el. 33. (1) Hí zé kony ság- és vá gó ér ték-tel je sít mény vizs gá lat vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásainak meg fele lõen vég zett egye di és fal kás (vég ter mék teszt) vizs gá la tok vég - zé se alap ján, az adat köz pon ti adat bank ba tör té nõ át adá sát köve tõen. ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek alap ján a tenyésztési hatóság a tá mo ga tá si ké rel met zá ra dék kal lát ja el.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 7 8. szám 2011 július augusztus Paradicsomtermesztés melegvízzel KivitelezésiszaKaszbana8milliárdforintosberuházás A mint egy 8 mil li árd fo rin

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk!

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk! 9 771786 823008 1 6 0 0 3 Egyszerûsített építési bejelentés Valóban egyszerû?...2 Mekmester...8 Fûtési rendszerek hidraulikai nyomáskiegyenlítése családi és társasházakban...12 Energiatakarékosság és

Részletesebben

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest 2005. már ci us 8. kedd 29. szám Ára: 506 Ft TARTALOMJEGYZÉK 8/2005. (III. 8.) BM r. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998.

Részletesebben

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk!

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk! 9 771786 823008 1 6 0 0 5 Technológiák Padlófûtés egyszerûbb szabályozása...2 Tanulságos történetek Hidrogénkazánnal akartak betörni a tõzsdepiacra, de lebuktak...4 Jatt, avagy egy nyereséges projektrõl...33

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben