68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro zá sá ra vo nat ko zó vám egyez mény mel lék le tei mó do sí tá sá nak kihir - detésérõl /2006. (VI-. 7.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2006. (VI. 7.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2006. (VI. 7.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2006. (VI. 7.) KE h. Bün te tés-vég re haj tá si dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg - szüntetésérõl /2006. (VI. 7.) KE h. Al tá bor nagyi elõ lép te tés rõl /2006. (VI. 7.) Korm. h. A szociális nyári gyermekétkeztetéssel összefüggõ kormányzati feladatokról /2006. (VI. 7.) Korm. h. HELIBOR Helvécia-Izsák-Orgovány Társult Termelõi Csoport Italgyár tó Kft. ré szé re nyúj tan dó hitelrõl /2006. (VI. 7.) Korm. h. A pártok és a pártalapítványok támogatását szolgáló elõirányzatok - nak az országgyûlési képviselõ-választások eredménye alapján történõ meghatározásáról /2006. (VI. 7.) Korm. h. A Magyar Nemzeti Múzeum Mélygarázs PPP-konstrukció kereté - ben tör té nõ meg va ló sí tá sá ról szóló 1126/2005. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról /2006. (VI. 7.) KüM h. A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépõ bûnözés megelõzése és leküzdése érdekében folytatandó együtt mû kö dés rõl szóló, He i li genb runn ban, jú ni us 6-án aláírt Szerzõdés kihirdetésérõl szóló évi XXXVII. törvény 2. és 3. -ai hatálybalépésérõl A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Borsod- Abaúj-Zemplén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá nak hirdet - ményei A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá nak hirdet ménye Az ÉLÕLÁNC Magyarországért évi országgyûlési választás - ra fordított pénzeszközök forrásai és felhasználása A Zöld Demokraták Szövetségének évi pénzügyi zárómérlege Helyesbítés Tárgy mu ta tó a május hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett határozatokról és közleményekrõl Oldal

2 5492 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/68. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A gazdasági és közlekedési miniszter 33/2006. (VI. 7.) GKM rendelete az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékletei módosításának kihirdetésérõl Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu - va ro zá sá ra vo nat ko zó, Genf ben, no vem ber 14-én alá írt vám egyez mény és mó do sí tá sai egy sé ges szer ke zet - ben tör té nõ ki hir de té sé rõl szóló évi XXXIV. tör - vény 4. -ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõt ren de lem el: 1. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu - va ro zá sá ra vo nat ko zó, Genf ben, no vem ber 14-én alá írt vám egyez mény mel lék le te i nek ok tó ber 1-jén ha tály ba lé pett mó do sí tá sa it 1 e ren de let mel lék le te ként ki - hir de tem. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Kóka Já nos s. k., gazdasági és közlekedési miniszter Melléklet a 33/2006. (VI. 7.) GKM rendelethez Az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékleteinek módosítása 22. módosítás (Az Egyezmény 60. Cikke alapján elfogadott és ok tó ber 1-jén ha tály ba lé pett mó do sí tá sok) (1) Az Egyez mény 2. szá mú mel lék le te 3. Cik ké nek 9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 9. A kö vet ke zõ rög zí té sek hasz ná lan dók: a) leg alább 3 mm át mé rõ jû acél sod ro nyok; vagy 1 Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro zá sá ra vo nat - ko zó vám egyez mény mel lék le te i nek ki hir de té sé rõl szóló 16/1999. (VI. 3.) KHVM rendeletet módosította: a) 42/2003. (VII. 1.) GKM ren de let, b) 24/2001. (VII. 20.) Kö ViM ren de let, c) 31/1999. (X. 8.) KHVM ren de let. b) leg alább 8 mm át mé rõ jû, át lát szó és nem nyú ló mû - anyag hü vely be hú zott ken der- vagy szi zál kö te lek; vagy c) spi rá li san te ker cselt acél bur ko lat ban lévõ szál op ti - kai ká be lek kö te ge i bõl álló, át lát szó és nem nyú ló mû - anyag hü vely be hú zott kö te lek; vagy d) olyan kö te lek, ame lyek ben a tex til kö te let leg alább négy, ki zá ró lag acél ból ké szült kö tél ág ve szi kö rül, és a bel sõ ma got tel je sen be fed ve, fel té ve, hogy ezek nek a kö - te lek nek az át mé rõ je leg alább 3 mm (fi gyel men kí vül hagy va az át lát szó mû anyag ból ké szült hü velyt, amennyi - ben ren del ke zik ilyen nel). Az a) vagy d) al pont nak meg fe le lõ kö te lek bur kol ha tók át lát szó és nem nyú ló mû anyag hü vellyel. (2 ) A 2. szá mú mel lék let 3. Cik ké nek 10. pont ja he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 10. Min den egyes kö tél tí pus nak egyet len da rab ból kell áll nia, és azt mind két vé gén ke mény fém vég zõ dés sel kell el lát ni. Mind egyik fém vég nek olyan nak kell len nie, amely le he tõ vé te szi, hogy a vám zár zsi nór ját vagy he ve der jét át - húz zák raj ta. A 9. pont a), b) és d) al pont ja i nak ren del ke zé - se i vel össz hang ban a kö te lek min den egyes fém vég-rög zí - tõ jé nek ren del kez nie kell a kö té len át ha la dó csõ sze - geccsel, amely le he tõ vé te szi, hogy a vám zár zsi nór ját vagy he ve der jét át húz zák rajta. A kö tél nek a csõ sze gecs mind két ol da lán lát ha tó nak kell ma rad nia, hogy meg le hes sen bi zo nyo sod ni ar ról, mi - sze rint a kö tél egyet len da rab ból áll (lásd az ezek hez a ren - del ke zé sek hez mel lé kelt 5. váz la tot). (3) A 7. szá mú mel lék let Elsõ ré sze 4. Cik ké nek 8. pont - ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 9. A kö vet ke zõ rög zí té sek hasz ná lan dók: a) leg alább 3 mm át mé rõ jû acél sod ro nyok; vagy b) leg alább 8 mm át mé rõ jû, át lát szó és nem nyú ló mû - anyag hü vely be hú zott ken der- vagy szi zál kö te lek; vagy c) spi rá li san te ker cselt acél bur ko lat ban lévõ szál op ti - kai ká be lek kö te ge i bõl álló, át lát szó és nem nyú ló mû - anyag hü vely be hú zott kö te lek; vagy d) olyan kö te lek, ame lyek ben a tex til kö te let leg alább négy, ki zá ró lag acél ból ké szült kö tél ág ve szi kö rül, és a bel sõ ma got tel je sen be fed ve, fel té ve, hogy ezek nek a kö - te lek nek az át mé rõ je leg alább 3 mm (fi gyel men kí vül hagy va az át lát szó mû anyag ból ké szült hü velyt, amennyi - ben ren del ke zik ilyen nel). Az a) vagy d) al pont nak meg fe le lõ kö te lek bur kol ha tók át lát szó és nem nyú ló mû anyag hü vellyel. (4) A 7. szá mú mel lék let Elsõ ré sze 4. Cik ké nek 9. pont - ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 10. Min den egyes kö tél tí pus nak egyet len da rab ból kell áll nia, és azt mind két vé gén ke mény fém vég zõ dés sel kell el lát ni. Mind egyik fém vég nek olyan nak kell len nie, amely le he tõ vé te szi, hogy a vám zár zsi nór ját vagy he ve der jét át - húz zák raj ta. A 9. pont a), b) és d) al pont ja i nak ren del ke zé - se i vel össz hang ban a kö te lek min den egyes fém vég-rög zí - tõ jé nek ren del kez nie kell a kö té len át ha la dó csõ sze - geccsel, amely le he tõ vé te szi, hogy a vám zár zsi nór ját vagy he ve der jét át húz zák raj ta. A kö tél nek a csõ sze gecs mind két ol da lán lát ha tó nak kell ma rad nia, hogy meg le - hes sen bi zo nyo sod ni ar ról, hogy a kö tél egyet len da rab ból áll (lásd az ezek hez a ren del ke zé sek hez mel lé kelt 5. váz - latot).

3 2006/68. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5493 III. rész HATÁROZATOK A Köztársasági Elnök i A Köztársasági Elnök 114/2006. (VI. 7.) KE kitüntetés adományozásáról Az Al kot mány 30/A. (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló évi XXXI. tör vény 2. (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök elõterjesztésére a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE (polgári tagozata) a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT (polgári tagozata) ki tün te tést ado má nyo zom Dag mar Exl-nek, Flo rids dorf elöl já ró sá ga iro da ve ze tõ - jé nek. Bu da pest, má jus 22. El len jegy zem: Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök Bu da pest, má jus 26. So mo gyi Fe renc s. k., kül ügy mi nisz ter KEH ügy szám: VII-2/2401/2006. ki tün te tést ado má nyo zom a test vér vá ro si kap cso la tok ápo lá sa, fej lesz té se te rén vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként He inz Leh ner-nek, Flo rids dorf elöljárójának. Bu da pest, má jus 22. El len jegy zem: Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök KEH ügy szám: VII-2/2400/2006. A Köztársasági Elnök 115/2006. (VI. 7.) KE kitüntetés adományozásáról Az Al kot mány 30/A. (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló évi XXXI. tör vény 2. (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz - ter elõterjesztésére A Köztársasági Elnök 116/2006. (VI. 7.) KE kitüntetés adományozásáról Az Al kot mány 30/A. (1) be kez dése j) pont ja, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló évi XXXI. tör vény 2. (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök elõterjesztésére a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (polgári tagozata) ki tün te tést ado má nyo zom a ma gyar ame ri kai két ol da lú po li ti kai és gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té se te rén vég zett mun ká ja el is me ré se - ként Ge or ge Her bert Wal ker-nek, az Ame ri kai Egye sült Államok budapesti nagykövetének. Bu da pest, má jus 25. El len jegy zem: Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök KEH ügy szám: VII-2/2480/2006.

4 5494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/68. szám A Köztársasági Elnök 117/2006. (VI. 7.) KE büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl Az igaz ság ügy-mi nisz ter elõ ter jesz té sé re az Al kot mány 30/A. -a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban biz to sí tott jog - kö röm ben, Hal má gyi Gyu la bün te tés-vég re haj tá si dan dár - tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát a fegy ve res szer vek hi va tá - sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló évi XLIII. tör vény 56. -a (2) be kez dé sé nek c) pont - ja alap ján, de cem ber 1-jei ha tállyal fel men tés sel meg szün te tem. Bu da pest, má jus 29. El len jegy zem: Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök Pet ré tei Jó zsef s. k., igaz ság ügy-mi nisz ter KEH ügy szám: V-5/2514/2006. A Köztársasági Elnök 118/2006. (VI. 7.) KE altábornagyi elõléptetésrõl A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány 30/A. (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló évi CV. tör vény 49. (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján, dr. Sza bó Mik lós nyug ál lo má nyú ve zér õr na gyot má - jus 21-ei ha tállyal al tá bor naggyá elõ lép te tem. Bu da pest, má jus 11. El len jegy zem: Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök Ju hász Fe renc s. k., hon vé del mi mi nisz ter KEH ügy szám: V-5/2195/2006. A Kormány i A Kormány 1055/2006. (VI. 7.) Korm. a szociális nyári gyermekétkeztetéssel összefüggõ kormányzati feladatokról A Kor mány a sze gény ség kö vet kez mé nye i nek csök ken - té se ér de ké ben, a szo ci á lis nyá ri gyer mek ét kez te tés biz to - sí tá sa cél já ból 1. fel hív ja a szo ci á lis ága za ti fel ada tok el lá tá sá ért fe le - lõs mi nisz tert, hogy ké szít sen kormány-elõ ter jesz tést a te - le pü lé si ön kor mány za tok ré szé re szo ci á lis nyá ri gyer mek - ét kez te tés cél já ból nyúj tott tá mo ga tás igény lé sé nek, fo lyó - sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról az aláb - bi ak sze rint: a) a gyer me kek nyá ri ét kez te té sé nek nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú ál la mi hoz zá já ru lá sát azok a te le pü lé si ön - kor mány za tok igé nyel he tik, ame lyek a jú li us 17-e és au gusz tus 31-e kö zöt ti idõ szak ban vál lal ják, hogy az ille - té kességi te rü le tük höz tar to zó gyer me kek szá má ra leg - alább 30 mun ka na pig napi egy sze ri me leg ét kez te tést biz - to sí ta nak, b) az ál la mi hoz zá já ru lás ból a te le pü lé si ön kor mány za - tok nak a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré - sze sü lõ, el sõ sor ban 10 év alat ti gyer me kek ét kez te té sé rõl kell gon dos kod ni uk, c) a nyá ri ét kez te tés cí mén igény be ve he tõ ál la mi hoz - zá já ru lás egy gyer mek re jutó napi össze ge 300 Ft; Fe le lõs: szo ci á lis ága za ti fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz ter Ha tár idõ: az új Kor mány el sõ ülé se 2. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy a köz pon ti költ - ség ve tés évi ál ta lá nos tar ta lé ka ter hé re gon dos kod - jon a szo ci á lis nyá ri gyer mek ét kez te tés költ ség ve té si for - rá sá nak, 1,2 mil li árd fo rint nak a biz to sí tá sá ról. Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter Ha tár idõ: jú li us 5. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök

5 2006/68. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5495 A Kormány 1056/2006. (VI. 7.) Korm. HELIBOR Helvécia-Izsák-Orgovány Társult Termelõi Csoport Italgyártó Kft. részére nyújtandó hitelrõl A Kor mány 1. a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szóló évi XX. tör vény (a továb biak ban: MFB tv.) 5. -a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján úgy ha tá roz, hogy a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: MFB Rt.) ál tal a HELIBOR Hel vé - cia-izsák-or go vány Tár sult Ter me lõi Cso port Ital gyár tó Kft. üz le ti te vé keny sé ge fej lesz té se cél já ból a Ca vern Rt. ál tal üze mel te tett bo rá sza ti és pezs gõ gyár tó komp le xum bor fel dol go zó esz kö ze i nek meg vá sár lá sá hoz és a tar tós for gó esz köz fi nan szí ro zá sá hoz nyúj tan dó leg fel jebb 1620 mil lió fo rint hi tel bõl 840 mil lió fo rint, a Ma gyar Köz tár sa ság évi költ ség ve té sé rõl szóló évi CLIII. tör vény 36. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re - tet ter he li; a jog sza bá lyi ala pú költ ség ve té si kész fi ze tõ ke - zes ség vál la lás to váb bi fel té te le, hogy az MFB Rt. a hi tel fe de ze te ként leg alább 3 mil li árd fo rint összeg ha tá rig ke - ret biz to sí té ki in gat lan jel zá lo got kös sön ki; Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal 2. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert, hogy az 1. pont alap ján az MFB Rt. hi tel nyúj tá sá hoz kap cso ló dó, az MFB tv. 5. -ának (1) be kez dé se sze rin ti jog sza bá lyi költ - ség ve té si ke zes ség be vál tá sá ra, az adat szol gál ta tás ra és az el szá mo lás rend jé re vo nat ko zó meg ál la po dást az MFB Rt.-vel meg kös se. Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök A Kormány 1057/2006. (VI. 7.) Korm. a pártok és a pártalapítványok támogatását szolgáló elõirányzatoknak az országgyûlési képviselõ-választások eredménye alapján történõ meghatározásáról A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság évi költ ség ve - té sé rõl szóló évi CLIII. tör vény 32. (2) és (5) be - kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zá sa alap ján, a vá lasz tá si ered mé nyek nek meg fele lõen a mel lék let ben fog lal tak sze rint mó do sít ja az I. Or szág gyû lés fe je zet, 7. Pár tok tá - mo ga tá sa és 8. Párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa cím elõ irány - za ta it. Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter Ha tár idõ: azon nal Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök Mel lék let az 1057/2006. (VI. 7.) Korm. ha tá ro zat hoz Ál lamháztartási egyedi azo no sí tó ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA* a Kor mány ha tás kö ré ben Fejezetszám Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ- ir.- csoportszám Kiemelt elõ- ir.- szám I. Országgyûlés Költ ség ve té si év: Fejezetnév Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név 7 Pár tok tá mo ga tá sa Jogcímnév Elõ- ir.- csop.- név KIADÁSOK Ki emelt elõ irány zat ne ve 1 Or szá gos lis tán man dá tu mot szer zett pár tok tá mo ga tá sa A mó do sí tás jog cí me Millió fo rint ban, egy tizedessel Mó do sí tás (+/ ) Magyar Szocialista Párt 9, FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 9, SZDSZ A Ma gyar Li be rá lis Párt 12,2 A mó dosít ás kö vetke zõ évre át hú zó dó hatása A mó dosít ást elrendelõ jogszabály/ határozat szá ma

6 5496 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/68. szám Ál lamháztartási egyedi azo no sí tó Fejezetszám Címszám Alcímszám Jogcímcsop.- szám Jogcímszám Elõ- ir.- csoportszám Kiemelt elõ- ir.- szám Fejezetnév Címnév Alcímnév Jogcímcsop.- név Jogcímnév Elõ- ir.- csop.- név KIADÁSOK Ki emelt elõ irány zat ne ve A mó do sí tás jog cí me Mó do sí tás (+/ ) Magyar Demokrata Fórum 32, Kereszténydemokrata Néppárt 137,3 2 Or szá gos lis tán man dá tu mot nem szer zett pár tok tá mo ga tá sa Mun kás párt 23, Ma gyar Igaz ság és Élet Párt ja 50, MIÉP Job bik a Har ma dik Út Párt 22, Cent rum Párt 40,5 8 Párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa Tán csics Mi hály Ala pít vány 15, Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 30, An tall Jó zsef Ala pít vány 17, Tartalék 31,5 Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû A mó dosít ás kö vetke zõ évre át hú zó dó hatása A mó dosít ást elrendelõ jogszabály/ határozat szá ma Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása (mó do sí tás +/ ) Össze sen I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Fejezet 1 pél dány Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány idõ ará nyos Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány tel je sít mény ará nyos Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány egyéb: azon nal * Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/ ) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni. A Kormány 1058/2006. (VI. 7.) Korm. a Magyar Nemzeti Múzeum Mélygarázs PPP-konstrukció keretében történõ megvalósításáról szóló 1126/2005. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Mély ga rázs PPP-kon st - rukció ke re té ben tör té nõ meg va ló sí tá sá ról szóló 1126/2005. (XII. 20.) Korm. ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A Kor mány] 3. egyet ért az zal, hogy amennyi ben a köz be szer zé si eljárás ered mé nye ként meg kö ten dõ szol gál ta tás vá sár lá si és in gat lan hasz ná la ti szer zõ dés ter ve ze tét a PPP Tár ca kö zi Bi zott ság nem ki fo gá sol ja, a szer zõ dés a nem ze ti kul tu rá - lis örök ség mi nisz te re el len jegy zé sé vel lép jen ha tály ba. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök A kül ügy mi nisz ter i A külügyminiszter 13/2006. (VI. 7.) KüM a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépõ bûnözés megelõzése és leküzdése érdekében folytatandó együttmûködésrõl szóló, Heiligenbrunnban, június 6-án aláírt Szerzõdés kihirdetésérõl szóló évi XXXVII. tör vény 2. és 3. -ai hatálybalépésérõl A évi XXXVII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny feb ru ár 24-ei, 22. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé se és le küz dé se ér de ké ben foly ta - tan dó együtt mû kö dés rõl szóló, He i li genb runn ban, jú ni us 6-án alá írt Szer zõ dés 36. cik ke sze rint a Szer zõ dést meg kell erõ sí te ni. A meg erõ sí tés rõl szóló ok ira to kat a le - he tõ leg rö vi debb idõn be lül ki kell cse rél ni. A Szer zõ dés a

7 2006/68. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5497 meg erõ sí tés rõl szóló ok ira tok ki cse ré lé sét kö ve tõ har ma - dik hó nap elsõ nap ján lép hatályba. A Szer zõ dés 36. cik ke sze rin ti ok irat cse ré re már - ci us 27-én ke rült sor. A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a évi XXXVII. tör vény 4. (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö - zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé se és le küz dé se ér de ké ben foly ta tan dó együtt mû kö dés rõl szóló, He i li - genb runn ban, jú ni us 6-án alá írt Szer zõ dés ki hir de té - sé rõl szóló évi XXXVII. tör vény 2. és 3. -ai jú ni us 1-jén, azaz ket tõ ezer-hat jú ni us el se jén, ha tály ba lép. Dr. So mo gyi Fe renc s. k., kül ügy mi nisz ter VI. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának (3525 Miskolc, Dóczy József u. 6.) h i r d e t m é n y e i Az FVM Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló évi II. tör vény 9/B. -a, 4/B. -ának (5) be kez dé se alap ján nyil vá nos sor so lást tart az Új Erõ Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Sá to ral ja új hely (jog utód, il let ve a fel szá mo ló) hasz ná la tá ban lé võ, rész arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ föl dek ki adá sa cél já ból. A sorsolás helye: Miskolc, Dóczy J. u. 6., FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földmûvelésügyi Hivatal Tanácsterem A sorsolás ideje: jú li us 11., 9 óra. A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: Te le pü lés: Fel sõ be rec ki 011/42 szán tó 0, , be épí tet len te rü let 0,1493 3,76 027/2 mo csár 0,6086 6,33 Összesen: 20,23 Te le pü lés: Al só be rec ki 9 be épí tet len te rü let 0,0116 0, be épí tet len te rü let 0,0966 2,44 117/1 be épí tet len te rü let 0,0605 1,52 118/1 be épí tet len te rü let 0,0594 1,5 011/5 mo csár 1,2646 8,85 Összesen: 14,60

8 5498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/68. szám Te le pü lés: Sá ros pa tak 0826/4 mo csár 1,4373 5, mo csár 0,3803 1,33 Összesen: 6,36 Te le pü lés: Sá to ral ja új hely 68 be épí tet len te rü let 0,0478 1, be épí tet len te rü let 0,0662 1, be épí tet len te rü let 0, , be épí tet len te rü let 0, ,83 042/16 mo csár 0,3247 1, /2 víz mo sás 3, , /23 víz mo sás 0,4049 1, /24 víz mo sás 0,7067 2, /18 ka vics bá nya 3, , /14 víz mo sás 6, ,14 Összesen: 83,19 Mindösszesen: 124,38 A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het. A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt. A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít - het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg. A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor - so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Föld mû ve lés - ügyi Hi va ta lá nál, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cí mez ve. Az FVM Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló évi II. tör vény 9/B. -a, 4/B. -ának (5) be kez dé se alap ján nyil vá nos sor so lást tart a Sza bad Föld Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Bod rog ha lom (jog utód, il let ve a fel szá mo ló) hasz ná la tá ban lé võ, rész arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ föl dek ki adá sa cél já ból. A sorsolás helye: Mis kolc, Dó czy J. u. 6., FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földmûvelésügyi Hivatal Tanácsterem A sorsolás ideje: jú li us 11., 13 óra. A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: Te le pü lés: Bod rog ha lom 237 be épí tet len te rü let 0,0506 1, be épí tet len te rü let 0,1889 4,76 523/1 be épí tet len te rü let 0,2683 6,76

9 2006/68. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5499 Hely raj zi szám Mû ve lé si ág 0125/13 víz ál lás 0,4580 3,2 0125/14 víz ál lás 3, , /7 víz ál lás 20, ,24 Összesen: 182,84 A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het. A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt. A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít - het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg. A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor - so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Föld mû ve lés - ügyi Hi va ta lá nál, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cí mez ve. Az FVM Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló évi II. tör vény 9/B., 4/B. -ának (5) be kez dé se alap ján nyil vá nos sor so lást tart a Rá kó czi Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet Nagy roz vágy (jog utód, il let ve a fel szá mo ló) hasz ná la tá ban lé võ, rész arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ földek kiadása céljából. A sorsolás helye: Nagy roz vágy, Pol gár mes te ri Hivatal A sorsolás ideje: jú li us 12., 10 óra. A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: Te le pü lés: Kis roz vágy 07/9 gyep 0,4873 2,53 07/12 gyep 16, ,86 07/15 gyep 0,4982 2,59 Összesen: 154,98 Te le pü lés: Nagy roz vágy 076/4 szán tó 1, ,00 076/6 szán tó 0, ,00 Ki sa já tí tás irán ti ké re lem Összesen: 32,00 Te le pü lés: Sem jén 027/4 er dõ 5,4607 9,28 027/5 szán tó 0,5188 1,82 027/6 szán tó, gyep, er dõ 15, ,30 027/9 gyep 0,5172 7,19

10 5500 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/68. szám Hely raj zi szám Mû ve lé si ág 034/10 gyep 0,1233 1,54 034/11 gyep 0,6582 8,23 034/17 gyep 1,394 16,37 036/9 gyep 0,3716 4,65 Összesen: 126,38 Mindösszesen: 313,36 A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het. A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek vehetnek részt. A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít - het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg. A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor - so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Föld mû ve lés - ügyi Hi va ta lá nál, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cí mez ve. Az FVM Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló évi II. tör vény 9/B., 4/B. -ának (5) be kez dé se alap ján nyilvános sorsolást tart a Pe tõ fi Me zõgazdasági Ter me lõ szö vet ke zet Vajdácska (jog utód, il let ve a fel szá mo ló) hasz ná la tá ban lé võ, rész - arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ föl dek kiadása céljából. A sorsolás helye: Mis kolc, Dó czy u. 6. A sorsolás ideje: jú li us 21., 9 óra. A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: Te le pü lés: Vaj dács ka 099/1 er dõ, gyep 0,8388 4, /2 gyep (rét) 0,1176 0, er dõ, gyep 3, ,41 017/4 gyep (rét) 0,1759 1,23 021/1 szán tó 0,0126 0, er dõ, gyep (rét) 5, ,07 031/4 er dõ 37, , szán tó 1, , szán tó 0,5610 5, szán tó 2, , gyep (le ge lõ) 0,4318 3,02 069/2 szán tó 7, ,01 069/6 szán tó 0, ,99 069/8 szán tó 1, ,22 069/9 szán tó 16, ,91 069/10 szán tó 1, ,96 069/11 szán tó 4, ,00

11 2006/68. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5501 Hely raj zi szám Mû ve lé si ág 069/12 szán tó 2, ,86 069/13 szán tó 4, ,67 069/14 szán tó 5, ,00 072/1 er dõ 0,2365 0,99 073/3 gyep (rét) 0,6984 4,89 073/5 gyep (rét) 1,054 7, /1 gyep (le ge lõ) 36, , gyep (le ge lõ) 1,0935 5, szán tó, gyep (rét) 23, ,79 Összesen: 160, ,18 Te le pü lés: Sá ros pa tak 0150/3 szán tó, er dõ 1, , /8 szán tó, er dõ 11, ,94 Összesen: 12, ,95 Mindösszesen: 173, ,13 A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het. A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek vehetnek részt. A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít - het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg. A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Föld mû ve lés - ügyi Hi va ta lá nál, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cí mez ve. Orosz Ist ván s. k., hivatalvezetõ A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának (1052 Budapest V., Városház utca 7.) h i r d e t m é n y e Az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la az évi II. tör vény 25. alap ján, a föld ren de zõ és föld - ki adó bi zott sá gok ról szóló, több ször mó do sí tott évi II. tör vény elõ írásai sze rint nyilvános sorsolást tart a Du na táj Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lé võ, rész arány-föld tu laj don ki adá sa után meg ma ra dó föld - rész le tek re. A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak kö re: a Du na táj Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke ze tet érin tõ en, az évi II. tör vény alap ján meg ha tá ro zott tu laj do no si jo go sul ti kör be tar to zó sze mé lyek (rész arány tu laj don ér ték kel ren del ke zõ sze mé - lyek). A sorsolás helye: 2344 Döm söd, Bé ke tér 2., Ok ta tá si és Mû ve lõ dé si Köz pont Kis ter me A sorsolás ideje: jú li us 11., 10 óra.

12 5502 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/68. szám A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: Te le pü lés: Döm söd Összes Sor so lás ra ke rü lõ 036/30 szán tó 0, ,46 11,46 036/54 szán tó 0,2701 3,75 3,75 036/59 gyep, le ge lõ 8, ,73 82,73 057/6 szán tó 0,2086 2,90 2,90 057/7 szán tó 0,3001 4,17 4,17 057/36 er dõ 0,6578 7,76 7, er dõ 0,6224 7,34 7,34 074/59 szán tó 0,3958 5,50 5,50 085/4 gyep, le ge lõ 8, ,47 141, /35 szán tó, erdõ 3, ,58 80, /24 szán tó, gyep 8, ,13 217, er dõ 0,4352 5,14 5, /2 ki vett mo csár 0,5683 2,78 2, /3 ki vett mo csár 0,6928 3,39 3, /41 szán tó, gyep 0,4469 5,93 5,93 (le ge lõ), ná das 0258/12 er dõ 3,4714 8,33 8, /14 gyep, ná das 8, ,00 56, ki vett mo csár 1,8239 8,94 8, /4 ki vett mo csár 0,5150 2,52 2, /3 gyep (rét) 6, ,41 55, /44 szán tó, gyep (rét) 1, ,82 38, /22 gyep (le ge lõ) 2, ,80 43, /9 gyep (le ge lõ), szán tó 0385/22 gyep (le ge lõ), szán tó, erdõ 0385/24 gyep (le ge lõ), erdõ, szán tó, ki vett 0385/34 gyep (le ge lõ), szán tó 12, ,49 136,49 59, ,24 504,24 Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz - to sí tó hasz ná la ti jog 24, ,99 198,99 2, ,83 29, / /96 gyep (le ge lõ) szán tó, fá sí tott 35,2467 0, ,19 5,13 296,19 5,13 te rü let 0407/ /78 szán tó fá sí tott te rü let, 0,4310 0,5489 5,99 7,51 0,04 7,51 szán tó 0409/61 szán tó 0, ,12 12, /74 szán tó 0, ,29 13, /9 gyep (le ge lõ) 2, ,19 17, /26 ki vett mo csár 0,2424 1,19 1, kert, szõ lõ 0,1403 4,28 4,28 A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het. A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye - sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg. A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet - he ti ma gát. Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be - lül a Fõ vá ro si és Pest Megyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz ki fo gást nyújt hat be. Mi a kich Gá bor s. k., mb. hivatalvezetõ

13 2006/68. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5503 Az ÉLÕLÁNC Magyarországért évi országgyûlési választásra fordított pénzeszközök forrásai és felhasználása Fo rint ban A je lö lõ szer ve zet neve: ÉLÕLÁNC Ma gyar or szá gért A je lö lõ szer ve zet ál tal ál lí tott je löl tek szá ma: 4 Az or szá gos kép vi se lõ-vá lasz tás ra for dí tott összeg: For rá sai össze sen: Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás: Vá lasz tá si cél ra ka pott tá mo ga tás: Saját forrás: Jog cí mek sze rin ti fel hasz ná lás össze ge: Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás ter hé re: Nem anyag jel le gû rá for dí tás Egyéb for rá sok ter hé re: Anyag jel le gû rá for dí tá sok: Nem anyag jel le gû rá for dí tá sok: Kaj ner Pé ter s. k., el nök sé gi tag Lá nyi And rás s. k., el nök sé gi tag A Zöld Demokraták Szövetségének évi pénzügyi zárómérlege Bevételek Fo rint ban Tagdíjak Egyéb hoz zá já ru lás Bel föl di ek tõl Ban ki ka mat évi ma rad vány Tám ogatás ma gán sze mé lyek tõl Összesen Kiadások Mûk ödési ki adá sok EU Zöldek tag díj Ban kköltség Összesen Drop pa György s. k. Ba tisz Il di kó s. k.

14 5504 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/68. szám He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny évi 44. szá má ban köz zé tett, a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló évi IV. tör vény (mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben) a (3) be kez dé sé nek (3522. ol dal) szö ve ge he lye sen:,,(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti erõ sza kos kö zö sü lés a (2) be kez dés b) vagy c) pont ja szerint is minõsül. 282/C. -a (2) be kez dé sé nek (3545. oldal) szö ve ge he lye sen: (2) Az a ká bí tó szer füg gõ sze mély, aki * ká bí tó szert kí nál, át ad, for ga lom ba hoz vagy az zal ke res ke dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ. * A 282/C. (2) be kez dé sé bõl a ha tó sá gi en ge dély nél kül szö veg részt az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te. (Kéz irat hi ba)

15 2006/68. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5505 MEGJELENT a MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA a május hó nap ban ki hir de tett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról és köz le mé nyek rõl. A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny évi 68. szá ma tar tal maz za. A tárgy mu ta tó árát az elõfizetési díj magában foglalja.

16 5506 MAGYAR KÖZLÖNY 2006/68. szám Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1 3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: Információ: tel.: , /245, 357 mellék. Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: ) szám alatti közlönyboltjában vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: ), illetve megrendelhetõ a internetcímen évi éves elõfizetési díj: Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft. A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja. HU ISSN Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. FEBRUÁR 13. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 8/2006. (I. 19.) ME h. az Or szá gos Sta tisz ti kai

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest 2005. már ci us 8. kedd 29. szám Ára: 506 Ft TARTALOMJEGYZÉK 8/2005. (III. 8.) BM r. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év XXIV. ÉV FO LYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. jú li us SZENT KI RÁ LYI www.szentkiraly.hu HÍR MON DÓ Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év Az is ko la tör té ne té nek leg si ke re sebb

Részletesebben