A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Csongrád Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnoksága parancsnoki beosztásának betöltésére Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése pályázatot hirdet Eger Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság (Eger, Vincellériskola út 5.) parancsnoki beosztásának betöltésére Fót Város Önkormányzatának jegyzõje munkatársat keres pénzügyi csoportvezetõi feladatok ellátására Gönc Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi vezetõi beosztás kapcsolt munkakörben történõ betöltésére Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki aljegyzõi állás betöltésére Záhony Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki Záhony Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnoki beosztásának betöltésére Költségvetési szervek alapító okirata A fel aján lott adó felhasználásáról II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Területfejlesztési támogatásra kiírt pályázatok eredménye Aján lat té te li felhívások Ál la mi va gyon hasz no sí tá sa Kincstári vagyon értékesítése Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények Intézménynév-változások IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Pá lyá za tok mû kö dõ tan gaz da sá gok, tan üze mek fej lõ dé sé nek és fej - lesztésének erkölcsi és anyagi elismerésére V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom Pályázatok támogatás elnyerésére VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. szeptember ) Cég hir det mé nyek Felhívás vagyon értékesítésére Kereskedelmi képviselet megszûnése Bélyegzõ érvénytelenítése Hírek, információk, tájékoztatók

2 1986 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/40. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyi rész ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Apc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jes kö - rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo - ko zat alap ján adott men te sí tés, leg alább 5 évi jegy zõi gya kor lat 3000 la kos alat ti te le - pü lé sen, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: más tí pu sú, a köz igaz ga tás, a vi dék fej lesz tés, a pénz - ügy-szám vi tel vagy a kör nye zet vé de lem te rén szer zett fõ - is ko lai vagy egye te mi vég zett ség, lo vá ri nyelv bõl nyelv vizs ga, szá mí tó gép, leg alább fel hasz ná lói szin tû is me re te, sa ját gép jár mû és jo go sít vány, a köz ség ben va ló le te le pe dé si szán dék. A pá lyá zat hoz kér jük mel lé kel ni: rész le tes szak mai ön élet raj zot, a pá lyá zó nak a mun ka kör re, a hi va tal irá nyí tá sá ra vo - nat ko zó szak mai el kép ze lé se it, a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. szep tem ber 15.) szá - mí tott 30. nap 16 óra. Az el bí rá lás ha tár ide je: az ál lás ja nu ár 1-jé tõl tölt - he tõ be. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes mun ka idõ ben kell el lát ni. Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá - ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján. A pá lyá za to kat Apc köz ség pol gár mes te ré hez kell be - nyúj ta ni le zárt bo rí ték ban. Cím: 3032 Apc, Er zsé bet tér 1. A bo rí té kon kér jük fel - tün tet ni: Jegy zõi pá lyá zat. A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít sa. Csong rád Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det Csong rád Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó-pa rancs nok sá ga parancsnoki beosztásának betöltésére A pa rancs nok fõ fel ada tai: a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû - sza ki-men té si, ka taszt ró fa el há rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz - vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál - ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai el lá tá sá nak fel ügye le te, szer ve zé se, mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le tén kap cso lat tar tás az ön kor mány za tok kal, a társ szer vek kel, a la kos ság gal, a gaz dál ko dó szer vek kel. Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa, egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség, fel sõ fo kú szak mai (tûz ol tó) ké pe sí tés, leg alább 5 éves szak mai gya kor lat, leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat tûz vé del mi igaz ga - tás, tûz ol tás vagy tûz meg elõ zés te rü le tén, ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ, ren dé - sze ti mes ter ve ze tõ-kép zõ tan fo lya mi vég zett ség vagy azok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé nek vál la lá sa, fog lal ko zás-egész ség ügyi (fi zi kai és pszi cho ló gi ai) al kal mas ság, va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se. Elõnyt je lent: köz igaz ga tá si is me re tek, ide gen nyelv is me re te, leg alább B ka te gó ri ás jo go - sít vány, fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me ret, vo nu lá si kör zet is me re te. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, szak mai ön élet raj zot, pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos szak mai prog - ramot, is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok má so la tát, a hi va tá sos tûz ol tó ál lo mány ban el töl tött idõ iga zo - lását, ve ze tõi gya kor lat ról szó ló iga zo lást, nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te - le zett ség tel je sí té sé nek vál la lá sá ról,

3 2006/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1987 ren dé sze ti szak vizs ga le té te lét iga zo ló ira tot, en nek hi á nyá ban nyi lat ko za tot a ki ne ve zést kö ve tõ egy éven be - lül tör té nõ el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ, ren dé sze ti mes ter ve ze tõ-kép zõ tan fo lya mok elõ írt ha tár - idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot. Il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: a fegy ve - res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi - szo nyá ról szó ló évi XLIII. tör vény és vég re haj tá si ren de le tei alap ján. A mun ka kör ja nu ár 1-jé tõl tölt he tõ be, ha tá ro zat - lan idõ re szó ló ki ne ve zés sel. A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Csong rád vá ros pol gár mes te re, Pol gár mes te ri Hi va tal, 6640 Csong - rád, Kos suth tér 7. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: Pá lyá zat tûz ol tó-pa rancs no ki be osz tás ra. A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. szep tem ber 15.) kö ve - tõ 30. nap. A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról Csong rád Vá ros Kép vi se - lõ-tes tü le te a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 60 na - pon be lül dönt. A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: dr. Hat - vani Má ria al jegy zõ, te le fon: (63) A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül a pá lyá zók írás be li ér te sí tést kap nak. Eger Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det Eger Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság (Eger, Vin cel lér is ko la út 5.) parancsnoki beosztásának betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa, fel sõ fo kú egye te mi vagy fõ is ko lai ál la mi vég zett ség, fel sõ fo kú tûz ol tó szak mai ké pe sí tés, leg alább 10 éves szak mai gya kor lat, leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat tûz vé del mi igaz ga - tá si, tûz ol tá si vagy tûz meg elõ zé si szak te rü le ten, ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ, ren dé - sze ti mes ter ve ze tõ-kép zõ tan fo lya mi vég zett ség meg lé te vagy azok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé nek vál la lá sa, egész sé gi (fi zi kai és pszi cho ló gi ai) al kal mas ság vo - nulós tûz ol tó ka te gó ri á ra, bün tet len elõ élet. Elõnyt je lent: egye te mi vég zett ség, ide gen nyelv is me re te, leg alább B ka te gó ri ás jo go sít vány. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it tar tal ma zó szak mai ön élet - raj zot, is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok má so la tát, a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos szak mai prog - ramot, a hi va tá sos tûz ol tó ál lo mány ban el töl tött idõ iga zo - lását, a ve ze tõi gya kor lat ról szó ló iga zo lást, nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te - le zett ség tel je sí té sé nek vál la lá sá ról, a ren dé sze ti szak vizs ga ki ne ve zést kö ve tõ egy éven be lül tör té nõ el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot. A be osz tás sal já ró fel ada tok: a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû - sza ki men té si, ka taszt ró fa el há rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz - vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál - ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai el lá tá sá nak fel ügye le te, szer ve zé se, mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le tén kap cso lat tar tás a társ szer vek kel, la kos ság gal, gaz dál ko dó szer vek kel. Il let mény: az il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá - sa a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol - gá la ti vi szo nyá ról szó ló, több ször mó do sí tott évi XLIII. tör vény és vég re haj tá si ren de le tei alap ján. A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré se ese tén meg egye zés sze rin ti idõ pont tól be tölt he tõ. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. A mun ka kör be töl té sé hez szol gá la ti la kás nem áll ren - del ke zés re. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. szep tem ber 15.) kö ve - tõ 30 na pon be lül, zárt bo rí ték ban. A pá lyá za tot Eger me - gyei jo gú vá ros jegy zõ jé hez (3300 Eger, Do bó tér 2.) cí - mez ve, Pá lyá zat tûz oltó-parancsnoki be osz tás ra jel igé - vel el lát va kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tok el bí rá - lá sá ról Eger Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Köz - gyû lé se dönt, a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 60 na - pon be lül. A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül a pá lyá za - tok egy ide jû vissza kül dé sé vel a nyer tes pá lyá zó ki vé te - lé vel min den pá lyá zó írás be li ér te sí tést kap. A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: Eger me - gyei jo gú vá ros jegy zõ je.

4 1988 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/40. szám Fót Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je munkatársat keres pénz ügyi cso port ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. Fel té tel: szak irá nyú fõ is ko lai vég zett ség. Elõnyt je lent: ál lam ház tar tá si szak mai gya kor lat. Ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján. A szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok má - nyok má so la tát a Pol gár mes te ri Hi va tal [cím: 2151 Fót, Vö rös marty tér 1., tel: (27) /104-es mel lék] Tit - kár sá gi iro dá já ra el jut tat ni. Gönc Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det al jegy zõi ve ze tõi be osz tás kap csolt mun ka kör ben történõ betöltésére A pá lyá za ti fel hí vást ki író ada tai: Gönc Vá ros Ön kor - mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te, 3895 Gönc, Kos suth L. u. 71. A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály az évi XXIII. tör vény. Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a jegy zõ he lyet - te sí té se, az al jegy zõi ve ze tõi be osz tás hoz kap csolt szer ve - ze ti egy ség ne ve: Gönc Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal tit - kár ság. A kap csolt mun ka kör tit kár ság ve ze tõ, el lát ja mind azo - kat a fel ada to kat, me lyek kel a jegy zõ meg bíz za. Az ál lás a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak nap já tól tölt he tõ be. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá - nos al kal ma zá si fel té te lek nek, és azo kat iga zol ni kell. Pá lyá za ti fel té te lek: bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi ké - pe sí tés, leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga. Pró ba idõ ki kö té se és idõ tar ta ma: nincs. Köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma: nincs. Tel jes mun ka idõs fog lal koz ta tás: he ti 40 óra. Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. alap ján. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok: A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: pá lyá za ti ké rel met, rész le tes szak mai ön élet raj zot, há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo - nyít ványt, az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat vagy azok hi te les má so la ta it. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be - nyújtani a kö vet ke zõ cím re: Gönc Vá ros Pol gár mes te ri Hivatal, dr. Sza csu ri Csa ba jegy zõ, 3895 Gönc, Kos suth L. u. 71. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. szep tem ber 15.) szá mí - tott 30 na pon be lül. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak mód ja: a be ér ke zett pá lyá - za tok kö zül a jegy zõ ál tal ki vá lasz tott pá lyá zat ke rül elõ - ter jesz tés re a kép vi se lõ-tes tü le ti ülés re. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj - tá si ha tár ide jét kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo - nat ko zó tá jé koz ta tás, a pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt: dr. Sza csu ri Csa ba jegy zõ, 3895 Gönc, Kos suth L. u. 71., te le fon: (46) Per ká ta Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re A jegy zõi ál lás be töl té sé nek fel té te lei: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi dok to ri ké pe sí tés, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, leg alább 2 év köz igaz ga tás ban el töl tött szak mai gya - kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, mely alól a kép - viselõ-testület a ki ne ve zés tõl szá mí tott 1 év re fel men tést ad hat, a Ktv. 7. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va gyon - nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sa. A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt, az is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok köz jegy zõ ál - tal hi te le sí tett má so la tát, a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai ve ze té si el kép ze lé se ket.

5 2006/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1989 Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a Ktv. elõ írá sai sze rint, szük ség ese tén szol gá la ti la kás. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: ok tó ber 31. El bí rá lás: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi ülé sen, a pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sát kö ve tõ en, az ügy ren di bi zott ság elõ ze tes vé le mé nye alap ján tör té nik. Az ál lás be tölt he tõ: ja nu ár 1-jé tõl. A pá lyá za tot Per ká ta nagy köz ség pol gár mes te ré hez cí - mez ve (2431 Per ká ta, Sza bad ság tér 1.) sze mé lye sen vagy pos tai úton, 1 pél dány ban le het be nyúj ta ni. In for má ció a (25) es te le fon szá mon kér he tõ. Szi get ha lom Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot ír ki al jegy zõi ál lás be töl té sé re A pá lyá zat be adá sá nak fel té te le: igaz ga tás szer ve zé si ké pe sí tés, köz igaz ga tá si szak vizs ga, köz igaz ga tás ban el töl tött leg alább 2 éves gya kor lat. A pá lyá zat le adá sa: Szi get ha lom Pol gár mes te ri Hi va tal, Kos suth L. u. 10., dr. Sti e bel Vik tó ria jegy zõ. Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõi tör vény alap ján. A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny - ben vaó meg je le né sé tõl (2006. szep tem ber 15.) szá mí tott 30. nap. Zá hony Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete a 61/2006. (VIII. 29.) ÖKT szá mú ha tá ro zat alap ján pá lyá za tot ír ki Zá hony Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság parancsnoki beosztásának betöltésére Zá hony Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te az évi LXV. tv. 9. (4) be kez dé sé ben, va la mint a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá - la ti vi szo nyá ról szó ló, több ször mó do sí tott évi XLIII. tv (3) be kez dé sé ben biz to sí tott ha tás kö ré - ben el jár va Zá hony Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re pá lyá za - tot hir det az aláb bi ak sze rint: A pá lyá za tot ki író szerv: ne ve: Zá hony Vá ros Ön kor mány za ta, cí me: 4625 Zá hony, Ady End re út 35. A szol gá la ti hely ne ve és cí me: Zá hony Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá ga, 4625 Zá hony, Ba ross Gá bor u. 8. Mun ka kör (be osz tás): Zá hony Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá gá - nak pa rancs no ka. A be osz tás sal já ró fel ada tok rö vid le írá sa A pa rancs nok fe le lõs az il le té kes sé gi és mû kö dé si te - rü le ten tûz ol tá si, mû sza ki-men té si, ka taszt ró fa el há rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki gaz dál ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai el lá tá sá - nak fel ügye le té ért, szer ve zé sé ért. Mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le ten a társ szer vek kel, la - kos ság gal, gaz dál ko dó szer ve ze tek kel kap cso lat tar tás. A ki ne ve zés idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan idõ re tör té nik. A pa rancs no ki be osz tás be töl té sé nek kez dõ idõ pont ja: de cem ber 31. Az ál lás hely be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa, is ko lai vég zett ség, kép zett ség: a bel ügy mi nisz ter irá - nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban ál ló tag ja i val kap cso la tos hi va tá sos be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról szó ló 11/1997. (II. 18.) BM ren de le te 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott is ko lai vég zett ség és szak mai is ko lai vég zett ség, il let ve spe ci á lis ren dé sze ti vég zett ség, vagy an nak hi á nyá ban elõ írt ha tár - idõ re tör té nõ el vég zé sé nek vállalása, leg alább 5 éves szak mai gya kor lat, leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat a tûz ol tás-mû sza ki men tés vagy tûz meg elõ zés te rü le ten, a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész sé gi, pszi - chi kai, fi zi kai al kal mas ság, va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön - élet raj zot, a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos ve ze tõi, szak - mai prog ra mot, vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló ok ira tot vagy azok hi te les má so la tát, a spe ci á lis ren dé sze ti vég zett ség hi á nyá -

6 1990 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/40. szám ban a tan fo lya mok elõ írt ha tár idõ re ren dé sze ti szak vizs - ga meg szer zé se a meg kez dés tõl szá mí tott 1 éven be lül, ezt kö ve tõ en ren dé sze ti ve ze tõ vé és ren dé sze ti mes ter ve ze tõ - vé kép zés 2, il let ve 4 éven be lü li tel je sí té se tör té nõ el - vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt, iga zo lást a hi va tá sos tûz ol tó ál lo mány ban töl tött idõ rõl és a meg lé võ ve ze tõi gya kor lat ról, nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te - le zett ség vál la lá sá ról, az egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá got iga zo ló ok irat má so la tát. Elõnyt je lent: köz igaz ga tá si (ál lam igaz ga tá si) is me ret, ide gen nyelv is me re te, leg alább B ka te gó ri ás jo go sít vány, fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me ret, ké szen lé ti egy ség gel ren del ke zõ hi va tá sos ön kor - mány za ti tû zol tó sá gon a pa rancs nok ál tal fel ügyelt mun - ka te rü le té nek be osz tá sa i ban szer zett szak mai ta pasz ta lat, Zá hony ban vagy an nak von zás kör ze tén kí vü li lak hely ese tén zá ho nyi vagy kör nyék be li le te le pe dés vál la lá sa. Il let mény és egyéb jut ta tá sok: A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló évi XLIII. tör vény, va - la mint a tör vény vég re haj tá sá ra ki adott kor mány- és BM ren de le tek ben fog lal tak sze rint. A mun ka kör be töl té sé hez szol gá la ti la kás nem áll ren - del ke zés re. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je, he lye: A Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés (2006. szep - tem ber 15.) nap ját kö vetõ 30. nap. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj - ta ni Zá hony vá ros pol gár mes te ré hez (Zá hony Vá ros Ön - kor mány za ta, Há da Im re pol gár mes ter, 4625 Zá hony, Ady End re út 35.) cím zett, le zárt bo rí ték ban. A bo rí té kon a Pá - lyá zat tûz ol tó-pa rancs no ki be osz tás ra meg je lö lést kér jük fel tün tet ni. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ ren des kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: Be linsz ky Bé la cím ze tes fõ jegy zõ 4625 Zá hony, Ady End re út 35. Te le fon: (45) A pá lyá za to kat bí rá ló bi zott ság ér té ke li, és a pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sa után tesz ja vas la tot a kineve - zésre. A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról Zá hony Vá ros Képvi - selõ- testülete dönt. A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a pá lyá za tok egy ide jû vissza kül dé sé vel az el bí rá lást kö ve tõ 8 na pon be - lül min den pá lyá zó írás be li ér te sí tést kap. Szervezeti hírek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÓ OKIRATA Az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um Esztergomi Gyermekotthonának mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be foglalt alapító okirata Az ICSSZEM Esz ter go mi Gyer mek ott ho na ala pí tó ok - ira tát az ál lam ház tar tás ról szó ló évi XXXVIII. tör - vény 89. -ának (1) be kez dé sé ben, va la mint az állam - háztartás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10. -ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján fi gye lem mel a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adatés ha tás kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rende - letre az alábbiak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetben ki adom: 1. A költ ség ve té si szerv: 1.1. Ne ve: Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Esz - ter go mi Gyer mek ott ho na 1.2. Szék he lye: Esz ter gom, Bu dai Nagy An tal u Ko ráb bi el ne ve zé se: If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um Esz ter go mi Gyer mek - ott ho na 1.4. Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: megjelent a Szociális és Munkaügyi Közlöny 1999/7. számában Ala pí tó: nép jó lé ti mi nisz ter, 1051 Bu da pest, Arany J. u Az Ala pí tó jog utód ja: a szo ci á lis és csa lád ügyi mi - nisz ter 1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 7 8., az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter 1051 Bu da pest, Aka dé mia ut ca 3., va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 1054 Bu da pest, Al kot mány u Fel ügye le ti szerv: Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz - té ri um 1054 Bu da pest, Al kot mány u El lá tá si te rü le te: Ma gyar Köz tár sa ság 2. A Gyer mek ott hon ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap - te vé keny sé ge: 2.1. A gyer mek vé del mi szak el lá tás ke re té ben ott hont nyúj tó el lá tás ként spe ci á lis gyer mek ott ho ni el lá tást biz to -

7 2006/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1991 sít kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel a 10. élet évü ket be töl tött, sú lyos be il lesz ke dé si, ma ga tar tá si vagy ta nu lá si za va rok kal küz dõ át me ne ti vagy tar tós ne - velt le á nyok szá má ra, 64 fé rõ he lyen. A meg je lölt fé rõ - hely szá mon be lül kü lön jog sza bály ban fog lalt fel té te lek meg lé te ese tén a nagy ko rú vá vált ko ráb ban a gyer mek - ott hon ban el he lye zett fi a tal fel nõt tek ré szé re utó gon do - zói el lá tást biz to sít A Gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utó gon do zói el lá tás ban ré sze sü lõ fi a tal fel nõtt szá má ra: ál ta lá nos is ko lai ne ve lést, ok ta tást, szak mun kás kép zõ is ko lai, il let ve szak is ko lai ne - ve lést, ok ta tást biz to sít A Gyer mek ott hon a 2.1. és a 2.2. pon tok ban meg ha - tá ro zott fel ada tok el lá tá sát elõ se gí tõ gaz da sá gi-mû sza ki te vé keny sé get vé gez. 3. Az alap te vé keny sé gen be lül, az alap te vé keny ség fel - té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö - tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé gek: 3.1. az állami feladat ellátása során létrehozott termékek, ki ad vá nyok, ta nul má nyok ér té ke sí té se, 3.2. a Gyer mek ott hon ren del te tés sze rû mû kö dé se so rán el hasz ná ló dott, il let ve fe les le ges sé vált tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té se, 3.3. a Gyer me kott hon he lyi sé ge i nek és esz kö ze i nek tar tós és ese ti bér be adá sa, 3.4. a ven dég lá tó-ipa ri vál lal ko zá sok ál tal üze mel te tett in téz mé nyi ét kez dék, ét ter mek bér be adá sa, 3.5. a Gyer mek ott hon szel le mi és anya gi inf ra struk tú rá - já nak bér be adá sa, 3.6. kül sõ szer vek ré szé re vég zett szer zõ dé ses ku ta tó - mun kák, 3.7. étel- és egyéb hul la dék ér té ke sí té se. 4. A Gyer mek ott hon gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv. 5. A Gyer mek ott hon igaz ga tó já nak meg bí zá sá ra, il let ve a meg bí zás vissza vo ná sá ra a szo ci á lis és mun ka ügyi mi - nisz ter jo go sult. Az igaz ga tó fe lett az egyéb mun kál ta tói jo go kat a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szo ci ál po - li ti kai szak ál lam tit ká ra gya ko rol ja. A Gyer mek ott hon gaz - da sá gi ve ze tõ jé nek meg bí zá sá ra, il let ve a meg bí zás visz - szavonására a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter jo go sult. A gaz da sá gi ve ze tõ fe lett az egyéb mun kál ta tói jo go kat a Gyer mek ott hon igaz ga tó ja gya ko rol ja. 6. Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat: 6.1. Az ala pí tó ok irat ban fog lal ta kat a Gyer mek ott hon Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban kell rész le tez ni, ame lyet a Gyer mek ott hon ve ze tõ je a je len Ala pí tó Ok irat ki adá sá tól szá mí tott hat van na pon be lül kö te les fel ügye le ti szer vé hez jó vá ha gyás ra fel ter jesz te ni A Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter hagy ja jó vá A Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat mó do sí tá sá ra a 6.2. pont ban fog lal tak az irány adók. Je len ala pí tó ok irat a Szo ci á lis Köz löny ben va ló köz zé - té telt kö ve tõ 5. nap tól lép ér vény be. Bu da pest, jú li us Kiss Pé ter s. k., szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter A FELAJÁNLOTT ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Ma gyar Mik ro bi o ló gi ai Tár sa ság Ala pít vá nya (1097 Bu da pest, Gyá li út 2 6., adó szám: ) szám lá já ra a sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ából Ft folyt be. Az össze get az ala pí tó ok irat cél ki tû zé sei sze rint, pá lyá za ti rend szer ben, ku ra tó ri u mi dön té sek alap ján, pá - lyá zó ku ta tók szak mai mun ká já nak tá mo ga tá sá ra ösz tön - díj formájában osztottuk szét. Az ala pít vány kö szö ne tét fe je zi ki a tá mo ga tók nak, és ké ri a to váb bi se gít sé get a Ma gyar Mik ro bi o ló gi ai Tár sa - ság Ala pít vá nyá nak mû köd te té sé hez.

8 1992 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/40. szám II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSRA KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYE A Balaton Fejlesztési Tanács és az Országos Területfejlesztési Hivatal által évben támogatott projektek A Balaton Régió közbiztonságának fejlesztése pályázati felhívásra beérkezett pályázatok közül a 86/2006. (VIII. 24.) BFT határozat alapján az alábbi projektek kerültek támogatásra Pályázó neve Pályázati téma Megvalósulás helye Örvényes Jövõjéért Közalapítvány Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület A) Sebességjelzõ készülék kihelyezése a 71-es fõút mellé A) Polgárõrségek és más civil szervezetek szolgálati eszközfejlesztése, életmentõ felszerelések beszerzése B) Hajópark-felszerelések beszerzése BFT támogatás összege (Ft) BFT támogatás mértéke (%) Örvényes % Zamárdi % Összesen % AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK A Kincstári Vagyoni Igazgatóság ( KVI ) javaslatokat kér a tervezett új Kormányzati Negyed elhelyezésére alkalmas terület kiválasztására. A Kormány célja az állami szervezet hatékonyabb mûködtetése azáltal, hogy az állami szerveket az ország változó nemzetközi szerepéhez rugalmasan igazodni képes feltételek között mûködteti. Ennek érdekében a Budapest területén jelenleg elszórt, változó színvonalú, és többségükben az irodaépületekkel szemben támasztott modern követelményeknek meg nem felelõ épületekbõl a kormányhivatalokat kifejezetten e célra alkalmasan létrehozott Kormányzati Negyedbe kell költöztetni. A fejlesztést a Kormány a költségvetést, illetve az államadósságot nem terhelõ módon, magánerõ bevonásával kívánja végrehajtani. Az állami szervezetek új elhelyezésétõl azt is várja a Kormány, hogy a jelenlegi költségvetést terhelõ ilyen irányú fenntartási kiadások jelentõsen mérséklõdnek. 1. Az eljárás célja, hogy a KVI számára a Kormányzati Negyed elhelyezésére vonatkozó kormányzati döntés elõterjesztését megalapozza. 2. Az eljárás lényege, hogy az egyes szóba jöhetõ elhelyezési területeket egységes szempontok szerint megvizsgálva meg lehessen állapítani, hogy Budapest közigazgatási határán belül melyik terület a legalkalmasabb a Kormányzati Negyed elhelyezésére. A KVI a javaslattevõktõl azt várja, hogy a dokumentációban részletezett szempontok szerint megvizsgálják, feltárják és indokolják egy adott terület alkalmasságát a Kormányzati Negyed elhelyezésére. Elõbbieken kívül elvárás a javaslattevõk felé, hogy megfogalmazzák az adott területen a Kormányzati Negyed elhelyezésével kapcsolatos további feladatokat, és azokra javaslatot tegyenek. A Kormányzati Negyed beépítési építészeti koncepciójának megfogalmazása az eljárásnak nem tárgya. A javaslattevõk feladatainak részletes meghatározását az eljárási dokumentáció tartalmazza. 3. Az eljárás a Fõvárosi Önkormányzat közremûködésével zajlik. A javaslatok értékeléséhez, a szakértõi testület mûködéséhez a Magyar Építész Kamara szakmai segítséget nyújt.

9 2006/40. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ Az eljárás jellege szerint nyilvános és nyílt. Az eljárás lebonyolítására vonatkozó részletes eljárásrendet az eljárási dokumentáció tartalmazza. 5. Az eljárási dokumentáció megvásárlásának határideje: október 27. Javaslattevõ az lehet, aki a dokumentációt az említett határidõn belül megvásárolta. 6. A javaslatokat az eljárási dokumentációban meghatározott tartalommal kell beadni október 27-ig 7. A javaslatok értékelését a KVI által felkért Bírálóbizottság végzi, amelynek névsorát a dokumentáció tartalmazza. 8. A Bírálóbizottság a javaslatok értékelése alapján összefoglaló zárójelentést készít, amelyben javaslatot tesz a Kormányzati Negyed elhelyezésére leginkább alkalmas terület(ek)re. A Bírálóbizottság összefoglaló zárójelentését a KVI a kormányzati döntésre vonatkozó javaslat során felhasználja. 9. A KVI elsõsorban a kerületi önkormányzatoktól vár javaslatot, de javaslatot tehet bármely szervezet, vagy személy illetve elõbbiek közösen is feltéve, ha azt véleményezteti azzal a kerületi önkormányzattal amelynek közigazgatási határán belül a javasolt terület elhelyezkedik. 10. A jelen eljárás során minden javaslattevõ maga viseli a részvételével kapcsolatosan felmerült összes költséget, költségtérítésre vagy az eljáráson történõ részvételével kapcsolatos bármely egyéb térítésre nem tarthat igényt. A Bírálóbizottság a dokumentációban megfogalmazott követelményeknek leginkább megfelelõ, legszínvonalasabb javaslatokat jutalomban részesíti; a jutalmazás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza. 11. Az eljárási dokumentáció átvehetõ október 3-tól a dokumentáció megvásárlása határidejének lejártáig munkanapokon 9 15 óra között a következõ címen: 1124 Budapest, Németvölgyi út épület. 12. A dokumentáció átvétele Ft + áfa, azaz húszezer forint plusz áfa összeg megfizetése fejében lehetséges. A dokumentáció díja a számú bankszámlára teljesített átutalással fizetendõ; a dokumentáció átvételének feltétele az átutalás megtörténtérõl szóló banki vagy postai igazolás bemutatása az átvételkor. 13. Közös javaslattétel esetén a közösen javaslattevõk közül legalább egynek meg kell vásárolnia a dokumentációt, a saját nevében. Budapest, szeptember Kincstári Vagyoni Igazgatóság ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (1138 Budapest, Latorca u. 2.) továbbiakban: kiíró, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ Budapest III. ker., Árpád fejedelem út 71. szám alatt található ún. Sporttelep ingatlan használati jogát. A használati jogot elnyerõnek üzemeltetnie kell az ingatlant, ezen belül a sporttelep használatát az MKKSZ által megjelölt sportszervezet kajak-kenu szakosztálya részére biztosítani kell az elõírt, illetve a vállalt beruházás megvalósításáig, illetõleg a teljes használati idõtartam alatt. Az ingatlan adatai: Megnevezés Hrsz. Cím Terület m 2 Sporttelep 17977/1. Budapest III., Árpád fejedelem út

10 1994 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/40. szám A meghirdetett ingatlan használatba vevõje lehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkezõ társasága, aki a versenykiírás feltételeinek megfelel, és akivel mint a pályázat nyertesével a kiíró használatbaadási szerzõdést köt. A kiíró az UTE vízi telepérõl részletes információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére, mely részletes tájékoztatást tartalmaz az ingatlanokról, egyben kitér az ingatlanok per-, teher- és igénymentességének helyzetére, tartalmazza a használatbaadási szerzõdés tervezetét. A pályázati dokumentációt megvásárlók számára a helyszínen bejárást biztosítunk, ahol az ingatlanra vonatkozó, a pályázati dokumentációban nem szereplõ mûszaki és egyéb dokumentumok (egyes épületek alaprajzai, bérleti szerzõdések stb.) megtekinthetõk. Ajánlatot tenni az ingatlan 48 évre szóló használati jogának megszerzésére lehet. Ajánlati biztosíték: Ft, azaz ötmillió forint, az ajánlati biztosíték teljes összege a hasznosítási szerzõdésben meghatározott használati díjba számít be. Az ajánlati biztosítékot bankgarancia nyújtásával, illetve a kiíró által az MKB banknál vezetett számú bankszámlájára történõ átutalással (legkésõbb az ajánlattételi határidõ napján beérkezõen) az UTE vízi telep használatba adása ajánlati biztosíték közlemény megjelölésével lehet teljesíteni. A pályázat nyelve: magyar. A pályázati dokumentáció megvásárlása: A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályázati dokumentáció ára: Ft + 20% Ft áfa, azaz harmincezer forint + 20% általános forgalmi adó. A dokumentáció ellenértékét a Volksbanknál vezetett számú bankszámlára kell befizetnie, vagy készpénzben a dokumentáció átvételének helyén kifizetnie. A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet az RBH Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Kft. A dokumentáció átvehetõ: 1081 Budapest, Üllõi út 55. alatt, munkanapokon 10 és 14 óra között. A dokumentációt az átutalási bizonylat másolata az eredeti egyidejû bemutatása mellett ellenében bocsátjuk rendelkezésre. A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázati ajánlatokat az UTE vízi telep használatba adása jelige feltüntetésével zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró képviseletében eljáró RBH Consulting Kft Budapest, Üllõi út 55. címen kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni Eredeti felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. Ajánlattételi határidõ: október óra. A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlatának tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. (3) bekezdés szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni. A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik az RBH Consulting Kft Budapest, Üllõi út 55. sz. alatti címén. Ajánlattétel módja: Pályázni csak a fentiekben megjelölt ingatlan használati jogára lehet. Az árajánlatot az alábbi bontásban kell megadni: Használati jog (ellenérték): Használati jog megszerzésének ellenértéke, egy összegben a szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül. Használati jog gyakorlásának éves ellenértéke. (A tárgyévben fizetendõ ellenérték éves összegét az ajánlott éves díj alapul vételével minden év március 15-ig a KSH fogyasztói árindex figyelembevételével kiíró határozza majd meg. A tárgyévi ellenérték nem lehet magasabb, mint az elõzõ évi ellenérték KSH éves fogyasztói árindex mértékével korrigált összege.).

11 2006/40. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1995 A pályázó köteles az ingatlanon a szerzõdés megkötését követõ 2 éven belül az alábbi beruházásokat elvégezni: öltözõhelyiségek kialakítása a szükséges vizesblokkokkal 60 fõ nõi és 140 férfi sportoló befogadására (minimum 2 nõi és 4 férfi bontásban), az öltözõk és a vizesblokkok legyenek alkalmasak mozgássérült sportolók elhelyezésére is. 100 m 2 -es kondicionáló terem, 1 db szakosztály-vezetõi és 3 db edzõi szoba, az öltözõk közelében közösségi helyiség és váró, tanmedence minimum 16 kajakos és 8 kenus egységgel, a tanmedence legyen körbejárható, 1 db szertár és 1 db tároló (egyenként m 2 ), 180 db különbözõ típusú hajó befogadására alkalmas hajótároló helyiség, benzinraktár, 100 m 2 -es hajójavító mûhely, 2040 m-es sportpálya, szabadtéri erõfejlesztõ állvány (nyújtóval, 3 db mászókötéllel), motorcsónak-leengedõ elektromos felvonóval, vízreszálló stég, min:14 5 m, büfé. Amennyiben pályázó a használatba megszerezhetõ ingatlanon egyéb beruházást is vállal, csatolni kell a Projekt Megvalósíthatósági Tervet (PMT), mely az ingatlannal kapcsolatos beruházásokat, ezen beruházások mûszaki leírását, ütemezését és a beruházásokra vonatkozó pénzügyi tervet tartalmazza. A kiíró a PMT szerinti projekt realitását értékeli, a megvalósuló funkciót külön is vizsgálja. A Projekt Megvalósítási Terv részletesen tartalmazza, hogy hogyan tudja biztosítani a projekt megvalósítása során a vízitelep-funkció mûködését. Pályázó vállalja, a beruházás idõtartama alatt a vízi telep zavartalan mûködtetését. Az ingatlanon elvégzendõ beruházások a Magyar Állam tulajdonába kerülnek. A használati jog megszerzésének éves díját szerzõdés aláírásától számított 8 banki napon belül kell megfizetni. A használati jog gyakorlásának ellenértékét évente egy összegben a tárgyévre vonatkozóan minden év január 31-ig kell megfizetni, a szerzõdésben foglaltak szerint. A részvétel feltételei: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, telefonszáma, telefaxszáma, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, statisztikai számjel), igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben hat hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs, az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ napjáig a kiíró által az MKB banknál vezetett számú bankszámlájára beérkezzék, a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát, az ajánlattevõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati dokumentációban foglaltak ismeretében, az egyéb feltételeket elfogadva teszi meg ajánlatát, az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ használati szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény, a pályázónak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ellene csõd-, felszámolási eljárás nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve önkormányzat esetében adósságrendezési eljárás ellene nem indult, a használatba kerülõ területre vonatkozóan beruházás vállalása esetén az ajánlattétel módja c. fejezetben foglalt kritériumoknak megfelelõ Projekt Megvalósíthatósági Tervet. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a használati jog megszerzésének ellenértékébe beszámításra kerül. A kiíró gondoskodik arról, hogy a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül az ajánlati biztosíték visszafizetésre kerüljön az ajánlattevõk részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes ajánlattevõk részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a kiíró az elbírálási határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõ-

12 1996 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/40. szám tartama is meghosszabbodik és az ajánlattevõ a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani. Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a teljes ajánlati biztosítékot elveszti. Ugyancsak elveszti az ajánlattevõ a teljes ajánlati biztosítékot, ha a használati szerzõdés megkötése a nyertes ajánlattevõnek felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg. Az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot elveszti továbbá akkor is, ha a már megkötött szerzõdések bármelyikének teljesülése az ajánlattevõnek felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg. Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 120 naptári nap. A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy az értékesítendõ ingatlancsoportokra vonatkozó nyilvános ártárgyalás kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik. Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik. A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl. A pályázat rangsorolásakor alkalmazott értékelési szempontok: 1. Azonnali bevétel összege: az ingatlan használati jogának megszerzéséért megajánlott ellenérték összege, értékelés: arányosítással, a legmagasabb összeg kapja a legmagasabb pontszámot, a többi arányosan kevesebbet, súlyszáma A használati jog gyakorlásának ellenértéke: a használati jog gyakorlásáért fizetendõ ellenérték, melyet pályázó évente egyszer köteles megfizetni, értékelés: arányosítással, a legmagasabb összeg kapja a legmagasabb pontszámot, a többi arányosan kevesebbet, súlyszáma A PMT-ben megjelölt funkció: értékelés sorbarendezéssel, a sportlétesítményhez leginkább alkalmas funkció kapja a legmagasabb pontszámot, a többi a sorbarendezés szabályai szerint kevesebbet, súlyszáma 5. A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok alapján összességében a legjobb ajánlatot tette. A használati szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül: az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó használati jog megszerzéséért járó ellenérték összegének erejéig kiegyenlíti, és nyilatkozik arról, hogy az általa vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, ennek alátámasztására átadja a kiíró részére projekttel kapcsolatos, következõ 3 évre vonatkozó üzleti tervét, 3 évnél régebben mûködõ cég esetében az elõzõ két évre vonatkozó auditált beszámolóját, amennyiben egyéb beruházást is vállalt, úgy legalább a PMT-ben elsõ 3 évre vállalt beruházásoknak megfelelõ értékû és tartalmú pénzügyifedezet-igazolást. A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követõen, a pályázati ajánlatok bontásától, vagy a nyilvános ártárgyalás lezárásától (az ajánlatmódosítás kézhezvételétõl) számított 30 naptári napon belül, vagy az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl. A kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig a szerzõdést megköti. A kiíró fenntartja jogát, hogy a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, az elbírálási határidõn belül a használati jog vonatkozásában minden érvényes ajánlatot benyújtott pályázó meghívása mellett a kiíró tárgyalást tartson, a PMT-ben foglaltakkal kapcsolatosan szükség esetén írásban kiegészítõ információkat kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a PMT tartalmi elemeinek megváltoztatását, pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció

13 2006/40. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1997 ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti, hogy a pályázat beadását követõen nyilvános ártárgyalást tartson, melynek során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek. Érvényes a pályázati ajánlat, ha: azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyújtották be, a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre, pályázó csatolta az igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben nincs hat hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége), a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás), beruházás vállalása esetén a PMT az ajánlattétel módja c. fejezetben leírt követelményeknek megfelel, az megfelel a pályázati felhívásban meghatározott összes feltételnek, az egyértelmû, egyváltozatú ajánlatot tartalmaz, nem tartalmaz több változatot, nem tartalmaz opciós ajánlatot, az ajánlatban vállalt kötelezettségeket feltétel nélkül vállalja és teljesíti. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az az érvényességi feltételek bármelyikének nem felel meg. Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ: Hivatalos név: RBH Consulting Kft. Postai cím: 1081 Budapest, Üllõi út 55. Város/község Budapest Kapcsolattartási Címzett: Hámos István Postai irányítószám: 1081 pont(ok): Ország: HU Telefon: 06 (20) Fax: KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) továbbiakban: kiíró a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatt található ún. Club Aliga üdülõkomplexumhoz tartozó, Balatonvilágos 291., 292., 294., 297., 301/1., 302., 303/2. hrsz.-ú ingatlanokat (Aliga II., III., IV., továbbiakban: ingatlanegyüttes), továbbá ezzel egyidejûleg megszerezhetõ az ugyancsak az üdülõkomplexumhoz tartozó Balatonvilágos 293., 295/4., 296. és 298. hrsz.-ú ingatlanok (Aliga I.) 49 évre vonatkozó vagyonkezelõi joga. Kiíró a pályázat sikeres lezárását követõen a Club Aliga Zrt. 100%-os részesedést megtestesítõ részvénycsomagjának értékesítését is tervezi.

14 1998 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/40. szám A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy az értékesítendõ ingatlanegyüttes (Aliga II., Aliga III., Aliga IV.) esetében a kormányrendelet 42. (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ bruttó vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. (1) bekezdése, illetve a 45. (3) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a kiíró írásban értesíti az érvényes ajánlatot benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról. A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy az Aliga I. vagyonkezelõi joga vonatkozásában minden érvényes ajánlatot benyújtott pályázó meghívása mellett a versenyeztetési szabályzata alapján tárgyalást tarthat. Az értékesítendõ ingatlanok (ingatlanegyüttes) nyilvántartási adatai: Ingatlancsoport Hrsz. Mûvelési ág/megnevezés Földterület m 2 Aliga II Üdülõépület és udvar Üdülõépület és udvar Beépítetlen terület Aliga III. 301/1. Munkásszálló Üdülõépület és udvar /2. Üdülõépület és udvar Aliga IV Üdülõépület és udvar Össz A vagyonkezelésbe megszerezhetõ ingatlanok adatai: Ingatlancsoport Hrsz. Mûvelési ág/megnevezés Földterület m Saját használatú út Üdülõépület, udvar és kikötõ Aliga I. kezelõépület, kikö /4. tõi szárazföldi terület 296. Saját használatú út Saját használatú út Össz A vagyonkezelõi jog a megjelölt ingatlan alkotórészének minõsülõ kikötõ mûszaki létesítményeire is vonatkozik. (A hajókikötõ 167 férõhelyébõl 124 több évre le van kötve a pályázati dokumentációban részletezettek szerint, további 18 férõhely engedélyezése folyamatban van.) A vagyonkezelõi jogot megszerzõ ajánlattevõ részére a kiíró elõvásárlási jogot fog biztosítani a területrendezési terv elfogadását és a telekalakítást követõen a 295/4. hrsz.-ú ingatlanból kialakítandó a közterületi funkciójú területek leválasztása után a szabályozási terv szerint fennmaradó ingatlan(ok)ra. Kiíró a megkötendõ vagyonkezelési szerzõdés tekintetében az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendeletben, különösen annak III., IV., V., VI., fejezeteiben foglaltakat tekinti irányadónak. A vagyonkezelés keretében új felépítmények létrehozása, meglévõk bontása csak a kiíró elõzetes engedélyével történhet. Vagyonkezelési szerzõdés megszûnése esetén kiíró a létrehozott új felépítmények nettó könyv szerinti értékének figyelembevételével számol el a vagyonkezelõvel, kivéve, ha szerzõdést a kiíró rendkívüli felmondással szünteti meg. A meghirdetett ingatlancsoport (Aliga I.) vagyonkezelõje lehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkezõ társasága, aki a versenykiírás feltételeinek megfelel, és akivel mint a pályázat nyertesével a kiíró vagyonkezelési szerzõdést köt. A Club Aliga üdülõkomplexum ingatlanainak leírása: Az értékesítendõ ingatlanegyüttes és a vagyonkezelésbe megszerezhetõ ingatlanok összterülete 47 ha 235 m 2. A területen 55 különbözõ funkciót ellátó épület található, az épületek össz-alapterülete mintegy m 2. Az ingatlanegyüt-

15 2006/40. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1999 tes területén található épületek kiürített állapotban, ingóságok nélkül kerülnek értékesítésre. (Az épületekben lévõ ingóságok a Club Aliga Zrt. tulajdonában vannak, igény esetén a Zrt.-tõl külön megvásárolhatóak.) Az Aliga III. ingatlancsoporthoz tartozó munkásszálló részben lakottan és az Aliga IV. ingatlancsoporthoz tartozó Zrínyi utcai lakóépületek lakottan kerülnek értékesítésre. A 292. hrsz.-ú és a 297. hrsz.-ú ingatlanon a Távközlési Rt.-k bázisállomásai illetve átjátszóállomásai üzemelnek. A kiíró a Club Aliga üdülõkomplexumról részletes információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére, mely részletes tájékoztatást tartalmaz az ingatlanokról, egyben kitér az ingatlanok per-, teher- és igénymentességének helyzetére. A pályázati dokumentációt megvásárlók számára a helyszínen adatszoba áll rendelkezésre, ahol az ingatlanegyüttesre vonatkozó, a pályázati dokumentációban nem szereplõ mûszaki és egyéb dokumentumok (egyes épületek alaprajzai, bérleti szerzõdések stb.) megtekinthetõk. Az üdülõkomplexum használatára vonatkozó, EDDSZ által indított per jogerõsen lezárult, a kereset elutasításra került. Az ingatlanokat érintõ jogok és terhek: 293., 294. hrsz.: a Dunántúli Regionális Vízmû Rt. javára bejegyzett víz- és szennyvízvezetési szolgalmi jog, 295/4. hrsz.: földmérési jelek elhelyezését biztosító szolgalmi jog, a Dunántúli Regionális Vízmû Rt. javára bejegyzett víz- és szennyvízvezetési szolgalmi jog, 296., 297. hrsz.: a Dunántúli Regionális Vízmû Rt. javára bejegyzett víz- és szennyvízvezetési szolgalmi jog, 298. hrsz.: 295/3. hrsz.-ot illetõ átjárási szolgalom, 301/1. hrsz.: 301/6. hrsz.-ot illetõ gázvezetési szolgalmi jog, valamint KÖGÁZ javára bejegyzett gázvezeték szolgalmi jog. A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény 20. (4) bekezdése: A part menti 30 méteres területsávra vonatkozóan a települési önkormányzatokat elõvásárlási jog illeti meg. Balatonvilágos Község Önkormányzatának 122/2005. (IV. 18.) számú határozata szerint a Szabályozási Terv módosításakor a 294. hrsz.-ú ingatlan mintegy 700 m hosszú, 10 m széles szakaszára is kijelöli a közcélú szabadparti sáv területét. A Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 40/2004. (XII. 30.) TNM rendelet szerint a 293. és 296. hrsz.-ú út közterületi státust kap és kiszélesítésre kerül, melynek mértékérõl a településrendezési terv rendelkezik majd. Az út kiszélesítése miatti területkorrekció érintheti a 294., 295/4., 297. és 292. hrsz.-ú ingatlanokat is. Az ajánlattevõknek e tény ismeretében kell megtenni ajánlatukat. A 298. hrsz.-ú út a vízpart megközelítése miatt várhatóan közterületi funkciót kap. A TNM rendelet szerint a vagyonkezelésbe adandó 295/4. hrsz.-ú ingatlan egy része közterületi funkciót kap. Balatonvilágos község településrendezési tervének TNM rendelet szerinti módosítása elkészült, jelenleg hatósági egyeztetés alatt áll. Kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért. Az Aliga II. (292., 294. hrsz.) és az Aliga IV. ingatlancsoport (297. hrsz.), valamint az Aliga III. ingatlancsoportból a 291. és a 302. hrsz.-ú ingatlanok a helyi építési szabályzatról szóló 24/2005. (XII. 10.) rendelet alapján (helyi) védelemre tervezettek. Ajánlatot tenni kizárólag az ingatlanegyüttest (Aliga II., III., IV.) alkotó ingatlanok tulajdonjogának és az Aliga I. ingatlancsoport vagyonkezelõi jogának együttes megszerzésére lehet. Ajánlati biztosíték: Ft, azaz kétszázmillió forint az ajánlati biztosíték teljes összege az adásvételi szerzõdésben meghatározott vételárba számít be. A vételárat és a vagyonkezelõi jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértékét magyar forintban (HUF) kell megfizetni. Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára kell átutalni (legkésõbb az ajánlattételi határidõ napján beérkezõen) az Aliga I. vagyonkezelõi jogának és az Aliga II., III., IV. ingatlanegyüttes tulajdonjogának megszerzése jelige megjelölésével. A pályázat nyelve: magyar. A pályázati dokumentáció megvásárlása: A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályázati dokumentáció ára: Ft Ft áfa, azaz ötszázezer forint + egyszázezer forint áfa, mely csekken, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára fizethetõ be. A dokumentáció a kiíró Kincstári Vagyoni Igazgatóság székházában (1054 Budapest, Zoltán u. 16., I. em sz. szoba), a befizetési bizonylat bemutatása ellené-

16 2000 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/40. szám ben vehetõ át. A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázati ajánlatokat a fenti jelige feltüntetésével zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén (az I. emelet, 101. sz. szobában) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni Eredeti felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. Ajánlattételi határidõ: november 6-án 10 óra. A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. (3) bekezdés szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni. A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 óra 10 perckor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, közjegyzõ jelenlétében. Ajánlattétel módja: Pályázni csak a fentiekben megjelölt ingatlanegyüttes (Aliga II., Aliga III. és Aliga IV.) tulajdonjogára és az Aliga I. ingatlancsoport vagyonkezelõi jogára együttesen lehet. Az árajánlatot az alábbi bontásban (a tulajdonjog megszerzése esetében a pályázati dokumentációhoz csatolt ajánlati adatlapon, táblázatos formában) kell megadni: A) tulajdonjog (vételár): az ingatlanok (nettó) ára hrsz.-onként külön-külön és ingatlancsoportonként összesen, áfa külön-külön és ingatlancsoportonként összesen, összesített bruttó árajánlat (a Club Aliga teljes ingatlanegyüttesre) a részvételi feltételekben rögzítettek és a pályázati dokumentációban részletezettek szerint, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó teljes vételárhátralékot az adásvételi szerzõdés aláírásától számított 30 naptári napon belül ki kell egyenlíteni. B) vagyonkezelõi jog (ellenérték): vagyonkezelõi jog megszerzésének ellenértéke (áfamentes), mely nem lehet kevesebb mint a vagyonkezelõi jog megszerzéséért és gyakorlásáért együttesen megajánlott ellenérték (teljes összeg jelenértéken) 90%-a, vagyonkezelõi jog gyakorlásának 49 éves ellenértéke (jelenértéken, áfamentes) éves bontásban annak figyelembevételével, hogy a vagyonkezelõi jog gyakorlásáért járó tárgyévben fizetendõ ellenérték éves összegét az ajánlat alapul vételével minden év január 15-ig a KVI határozza majd meg (a tárgyévben fizetendõ díj mértékét a megajánlott összeg 1/49-ed részében kell megállapítani, mely a tárgyév január 1-jén érvényben lévõ 3 hónapos BUBOR-ral [vagy az euró magyarországi bevezetését követõen értelemszerûen EURIBOR] kerül kiegészítésre), összesített ajánlat a vagyonkezelõi jogra (teljes összeg). Amennyiben a pályázó a vagyonkezelésbe megszerezhetõ ingatlanokon beruházást is vállal, csatolni kell a Projekt Megvalósíthatósági Tervet (PMT), mely az ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokat, ezen beruházások mûszaki leírását, ütemezését és a beruházásokra vonatkozó pénzügyi tervet tartalmazza. A PMT-ben vállalt beruházás számlával igazolt értéke a vagyonkezelõi jog gyakorlásáért megajánlott díj mértékének erejéig kerül beszámításra. A vagyonkezelõi jog megszerzésének ellenértékét a vagyonkezelési szerzõdés aláírásától számított 15 naptári napon belül kell megfizetni. A vagyonkezelõi jog gyakorlásának ellenértékét évente egyösszegben a tárgyévre vonatkozóan minden év január 31-ig kell megfizetni.

17 2006/40. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2001 A részvétel feltételei: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott kitöltött és cégszerûen aláírt formanyomtatványokat, melyek az alább részletezettek feltétel nélküli elfogadását tartalmazzák. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak. 1. a pályázat tárgyának megjelölését a megajánlott és az Ajánlattétel módja c. fejezet szerint megadott árajánlatot, 2. az ajánlattevõ (pályázó) azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, telefonszáma, telefaxszáma, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, statisztikai számjel), 3. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30., a vagyonkezelõi jog megszerzésének ellenértékét pedig 15. naptári napon belül kell kiegyenlíteni, 4. a vagyonkezelésbe kerülõ területre vonatkozóan beruházás vállalása esetén az Ajánlattétel módja c. fejezetben foglalt kritériumoknak megfelelõ Projekt Megvalósíthatósági Tervet, 5. igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben hat hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs, 6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján beérkezzen a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára beérkezzék), 7. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát, 8. az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi/vagyonkezelési szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény, 9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati dokumentációban foglaltak (perrel kapcsolatos tájékoztatás, jogviszonyok, hajóférõhelyekre vonatkozó kötelezettségek, mûszaki és egyéb információk) ismeretében teszi meg ajánlatát, 10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve önkormányzat esetében adósságrendezési eljárás ellene nem indult, 11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerzõdés hatályba lépésének elõfeltétele a vagyonkezelési szerzõdés megkötése és a vagyonkezelõi jog megszerzése ellenértékének megfizetése, 12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi és a vagyonkezelési szerzõdésben egyoldalú mindkét szerzõdésre vonatkozó elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vagyonkezelõi jog megszerzésének ellenértéke vagy a vételár határidõben nem kerül megfizetésre, 13. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, 14. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért, 15. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére valamint a fizetési garanciára vonatkozó kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket, 16. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a vagyonkezelési szerzõdés megkötése során a kiíró az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint jár el, 17. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kikötõt és mûszaki létesítményeit vagy saját neve alatt, vagy az általa megbízott gazdasági társaság útján a CLUB ALIGA Rt. által kötött raktározási szerzõdésekben foglaltaknak megfelelõen, azok változatlan tartalommal történõ fenntartásával folyamatosan mûködteti, 18. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba beszámításra kerül. A kiíró gondoskodik arról, hogy a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül az ajánlati biztosíték visszafizetésre kerüljön az ajánlattevõk részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes ajánlattevõk részére az eredmény kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza.

18 2002 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/40. szám Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja a teljes ajánlati biztosítékot elveszti. Ugyancsak elveszti az ajánlattevõ a teljes ajánlati biztosítékot, ha az adásvételi szerzõdés, vagy a vagyonkezelési szerzõdés bármelyikének megkötése a nyertes ajánlattevõnek felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg. Az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot elveszti továbbá akkor is, ha a már megkötött szerzõdések bármelyikének teljesülése az ajánlattevõnek felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg. Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 120. naptári nap. A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy az értékesítendõ ingatlancsoportokra vonatkozó nyilvános ártárgyalás kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik. Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik. A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl. A pályázat rangsorolásakor alkalmazott értékelési szempontok: 1. az ingatlanegyüttes tulajdonjogára megajánlott ellenérték összege, melynek súlyszáma 1, 2. a vagyonkezelõi jog megszerzéséért megajánlott ellenérték összege, melynek súlyszáma 0,4, 3. a vagyonkezelõi jog gyakorlásáért megajánlott ellenérték összege, melynek súlyszáma 0,1. A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok alapján összességében a legjobb ajánlatot tette. Az adásvételi szerzõdés és a vagyonkezelési szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül: az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is) és a vagyonkezelõi jog megszerzéséért járó ellenérték összegének erejéig az ajánlati kötöttség teljes idejére vonatkozó fizetési garanciát ad. A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék, illetve a vagyonkezelõi jog megszerzéséért járó ellenérték ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését. A feltétel nélküli bankgaranciát a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével, a megjelölt ingatlanok megvásárlása és a vagyonkezelõi jog megszerzése céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra, illetve vagyonkezelõi jog megszerzésének ellenértékeként megajánlott összegre vonatkozóan is, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A feltétel nélküli banki hitelígérvényt a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlanok megvásárlása és a vagyonkezelõi jog megszerzése céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra, illetve vagyonkezelõi jog megszerzésének ellenértékeként megajánlott összegre vonatkozóan is az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A nyertes pályázóval szerzõdéskötésre akkor kerülhet sor, ha a pénzügyminiszter a pályázatok rangsorolása során alkalmazott szempontok alapján az összességében legkedvezõbb ajánlatot tett pályázóval a szerzõdéskötést jóváhagyja. A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követõen, attól számított 30 naptári napon belül, írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl. A kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig a vagyonkezelési és az adásvételi szerzõdést megköti. Az adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele a vagyonkezelõi jog megszerzéséért járó ellenérték a kiíró számlájára történõ beérkezése. A kiíró elállási jogot köt ki az adásvételi és a vagyonkezelési szerzõdésben, a vételár, illetve a vagyonkezelõi jog ellenértéke határidõben történõ megfizetésének elmulasztása esetére. Kiíró az adásvételi szerzõdést a teljes vételár megfizetéséig tulajdonjog-fenntartással köti meg. Az ingatlanok birtokbaadására a vételár, illetve a vagyonkezelõi jog megszerzéséért járó ellenérték a kiíró Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számláján történõ megjelenését követõen, legkésõbb 15 naptári napon belül, (amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az azt követõ elsõ munkanapon) kerülhet sor. A kiíró fenntartja jogát, hogy a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,

19 2006/40. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2003 az elbírálási határidõn belül az ingatlanegyüttes tulajdonjogára vonatkozóan a kormányrendelet 42. (2) bekezdése alapján minden érvényes ajánlatot benyújtott pályázó meghívása mellett nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt ajánlata módosítására, az elbírálási határidõn belül a vagyonkezelõi jog vonatkozásában minden érvényes ajánlatot benyújtott pályázó meghívása mellett a kiíró versenyeztetési szabályzatában foglaltak alapján tárgyalást tartson, szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását, pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti. A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek. Érvényes a pályázati ajánlat, ha: azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyújtották be, a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre, a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás), a részvételi feltételek között meghatározott feltételeknek eleget tesz, továbbá, ha a pályázó a kiíró által a pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat további feltételek támasztása nélkül elfogadólag aláírja. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség, az alábbi iratok vonatkozásában: az ajánlattevõ (pályázó) azonosító adatai (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, telefonszáma, telefaxszáma, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, statisztikai számjel), arról szóló igazolások, hogy a pályázónak adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége nincs, a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat, vagy annak másolata, az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozata, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi/vagyonkezelési szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény, a pályázó arra vonatkozó nyilatkozat, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve önkormányzat esetében adósságrendezési eljárás ellene nem indult. A hiánypótlást a pályázó a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiánypótlás lehetõségével, ezt pályázati ajánlatában közölnie kell. A KVI-nak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat beadási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton illetõleg telefax útján. Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen sem felel meg. Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztályának titkárságán [telefon: +36 (1) , fax: +36 (1) ], vagyonkezelésre vonatkozóan pedig a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Vagyonkezelési fõosztályán [telefon: +36 (1) , fax: +36 (1) ). A pályázati dokumentáció megvásárolható a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (H 1054 Budapest, Zoltán utca 16.) Értékesítési fõosztályán, a 101. sz. szobában.

20 2004 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/40. szám AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI Összefoglaló az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt évi mûködésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenõrzésérõl (0629) Az Állami Számvevõszék törvényi kötelezettsége alapján ellenõrizte az ÁPV Rt évi tevékenységét. Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy a Társaság szervezeti és mûködési rendszere összhangban volt-e a feladatokkal, biztosította-e a kitûzött célok hatékony és eredményes ellátását; a költségvetési törvény szerint teljesültek-e az elõirányzatok, kötelezettségek; gazdaságos, célszerû és eredményes volt-e a Társaság hozzárendelt vagyonának változása, az egyes portfóliók kezelése. További vizsgálati cél volt, hogy a Társaság gazdálkodásában érvényesültek-e a szabályszerûségi, takarékossági szempontok; összehangoltan mûködött-e a Társaság ellenõrzési rendszere a kormányzati-felügyeleti ellenõrzéssel és az igazgatósággal; hasznosultak-e az elõzõ évi ÁSZ-ajánlások. Az ÁPV Rt. mûködését és szervezetét érintõ törvényi szabályozásban 2005-ben alapvetõ változás nem volt. Említést érdemel, hogy az Igazgatóság elnökének január 1-jétõl február 8-ig nem volt törvényi legitimációja, mert nem történt meg a kinevezése elõtt az Országgyûlés illetékes bizottsági meghallgatása. A középtávú privatizációs koncepció három ( ) esztendejében a hozzárendelt állami vagyon lebontásának üteme nem volt egyenletes, a teljesített költségvetési befizetések összességükben elmaradtak az elõirányzattól. A költségvetési elõirányzatok és az ÁPV Rt. üzleti terve közötti mindenkori összhang a tényleges folyamatokat követõ tervmódosítás eredménye. Az ÁPV Rt.-nek a hozzárendelt vagyon bevételei és kiadásai egyenlege terhére 2005-ben költségvetési befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A Társaság osztalékbefizetése M Ft volt, a Költségvetési tv M Ft-ot írt elõ. Az ÁPV Rt. végelszámolási eljárásai jellemzõen hosszúak voltak és indokolatlan költségeket eredményeztek. A Budapest Airport Rt. (BA Rt.) privatizációjának végrehajtását törvénymódosítások támogatták. A kizárólagos állami tulajdonú, valamint az állam vállalkozói vagyona körének és kezelésének változtatását az egységes állami vagyontörvény hiánya befolyásolta, amelynek megalkotását az ÁSZ már több alkalommal javasolta. A vagyonértékelés nem vette figyelembe a BA Rt. 2,949 Mrd Ft jegyzett tõkéjû Ferihegyi Utasterminál Fejlesztõ Kft.-ben (FUF Kft.) meglévõ 29%-os részesedését. A privatizáció kockázatai azok a perbeli követelések, amelyek a repülõtéri jogok elvonásán alapulnak, ezért az ezzel kapcsolatos jövõbeni kiadások a tranzakció eredményét rontják. A FUF Kft.-t tulajdonjogi helyzete miatt nem volt célszerû a vagyonkezelés körében hagyni. Az elõzõ évi ÁSZ jelentés rögzítette, hogy a privatizáció bizonyos kockázatokat jelenthet egyes területek rendezetlensége miatt. A privatizációig a hiányosságokat nem sikerült teljeskörûen felszámolni, ami befolyásolta a tranzakció végsõ eredményét és rontotta az átláthatóságot. Az Antenna Hungária Rt. (AH Rt.) privatizációja során elmaradt a vagyonértékelés, így a vevõ által ajánlott ár elfogadásához nem volt viszonyítási alap. A Hungexpo Vásár és Reklám Rt. privatizációs pályázati kiírásában és a nyertes pályázóval megkötött adásvételi szerzõdésben megelõlegezték a Priv. tv. késõbbi módosítását, ami lehetõvé tette a Hungexpo Rt. állami tulajdonú részvényeinek teljes körû eladását. A Bábolna Mg. Rt. privatizációra történõ elõkészítése során olyan tulajdonosi döntések születtek, amelyek gyorsították a társaság piaci értékének jelentõs csökkenését, illetve olyan tulajdonosi intézkedések maradtak el, amelyekkel csökkenteni lehetett volna a veszteségeket. Az elmaradt döntések következtében a végelszámolás megindítása kárt okozott a társaságnak, és az állami veszteséget a végelszámolási díjakkal, valamint az elengedett követelésekkel csak növelte a tulajdonos. A lóversenyzés infrastruktúrájának fejlesztése érdekében megvalósult beruházás részben alkalmas a magyar lóversenysport szervezésére és lebonyolítására. Az ingatlancserével megvalósult kincsemparki beruházás önmagában nem felel meg teljeskörûen a kitûzött célnak, csak az infrastruktúrafejlesztésben volt elõrelépés. A privatizációs tartalék egyenlege január 1-jén M Ft, december 31-én M Ft volt. A tartalék csak készpénzbõl állt. A tartalékszámla likviditása nem igényelt ilyen nagyságú készpénzlekötést. Az önkormányzatokat a belterületi földek értéke alapján, illetve alapítói jogon megilletõ elszámolások esetében a dokumentáltság hiányos azokban az esetekben, amikor a kifizetés ún. önkéntes teljesítés alapján történt. Az önkormányzatokat alapítói jogon megilletõ járandósággal kapcsolatos döntéseiben a Társaság következetlen volt. A Társaság saját vagyonának mérleg szerinti nyeresége 2005-ben 481 M Ft volt, miközben 764 M Ft-tal nõttek a Társaság pénzeszközei. A bankbetétek értéke összesen 9184 M Ft volt, amelyet befolyásolt, hogy az ÁPV Rt. tulajdonosi döntés alapján a székházát 2003-ban értékesítette. A Társaságtól osztalékot 2005-ben nem vontak el. A Költségvetési tv ben a Társaság mûködésére a privatizációs bevételekbõl 5000 M Ft átvezetését irányozta elõ, amelyet 857 M Ft átcsoportosításával a pénzügyminiszter megemelt. Az 5000 M Ft feletti forrásigény konkrét indokolást nem tartalmazott. Az ÁPV Rt. tevékenységével összhangban lévõ szervezeti, személyi és tárgyi feltételek meghatározására, a jövõbeni szerep tisztázására 2005-ben nem került sor.

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ

BARÁTH MAGDOLNA MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ MAGYARORSZÁG ÉS A SZOVJETUNIÓ 31 BARÁTH MAGDOLNA MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ Ma gyar or szág kül kap cso la ta i ban a Szov jet unió az 1956-os for ra dal om utáni idõ szak ban is az egyik leg fon

Részletesebben