A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hi vatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik, ahol a meg szo kott ki ad vá nyo kon kí vül bõ vebb szol gál ta tá sok (jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások, terméktámogatás, internetkávézó, ol va só sa rok stb.) állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az új elérhetõségek: Köz löny Cent rum 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány ut ca Nyár ut ca sar kán). Te le fon: , fax: , T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek Álláspályázatok Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet közterületfelügyelet-vezetõi munkakör betöltésére Szikszó Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi munkakör betöltésére Alsómocsolád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Újdombrád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Tarany Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására Boba, Kemenespálfa és Nemeskocs községi önkormányzatok pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére Adony Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére Csókakõ és Söréd Községek Képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot ír ki nyug dí ja zás mi att meg üre se dõ jegy zõi állásra Pap Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegy zõi ál lás betöltésére Galambok és Zalaszentjakab községek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján pályázatot ír ki Isa szeg nagyközség közigazgatási területén végzendõ közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására Belvárdgyula Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet részmunkaidõs jegyzõi állás betöltésére Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság pályázatot hirdet a Zala Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatói munkakörének betöltésére Baracs Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi munkakör betöltésére Költségvetési szervek alapító okirata II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Kincstári vagyon értékesítése Mérlegbeszámolók Az Állami Számvevõszék vizsgálatai IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Pályázatok vissza nem térítendõ támogatásra V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom Mérlegbeszámolók A Ma gyar Köz löny ben má jus hó nap ban meg je lent jog sza bá - lyok, határozatok VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. június 8 14.) Cég hir det mé nyek Felhívás vagyon értékesítésére Nyugtatömb érvénytelenítése Hírek, információk, tájékoztatók Könyvajánló

2 1322 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyi rész SZEMÉLYÜGYI HÍREK Az Állami Számvevõszék személyügyi hírei Dr. Ko vács Ár pád, az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke Brebák And re át az Ön kor mány za ti és Te rü le ti El len õr - zé si Igaz ga tó ság szám ve võ jé vé ne vez te ki má jus 15-tõl. Szir bik né dr. Sza bó Má ri á nak, az Ön kor mány za ti és Te - rü le ti El len õr zé si Igaz ga tó ság szám ve võ jé nek má jus 18-tól az Ál la mi Szám ve võ szék nél fenn ál ló mun ka v iszo - nya meg szûnt. c) 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, d) is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te le sí tett má - so latát. 3. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: a) az elõ írt nál hosszabb köz igaz ga tá si gya kor lat, b) ve ze tõi gya kor lat. 4. Il let mény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do - sí tott évi XXIII. tv. elõ írá sai sze rint. Igény ese tén az ön kor mány zat szol gá la ti la kást biz to sít. 5. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 30. nap. 6. A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a kép vi se lõ-tes tü let a be nyúj - tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül, so ron kö vet ke zõ ülé - sén dönt. A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en be tölt he tõ. A pá lyá za tot Ti sza sas Köz ség Ön kor mány za ta pol gár - mes te ré hez kell be nyúj ta ni. Cím: 5474 Ti sza sas, Rá kó - czi F. u. 32. Te le fon: (56) ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Ti sza sas Köz ség Ön kor mány zatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re 1. Pá lyá za ti fel té te lek: a) ma gyar ál lam pol gár ság, b) bün tet len elõ élet, c) igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, d) leg alább 2 évi köz igaz ga tá si gya kor lat, e) köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos Köz - igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí tés. Az 1. c) pont ban fog lalt ké pe sí tés alól a kép vi se lõ-tes tü - let fel men tést ad hat an nak a sze mély nek, aki az elõ írt ké - pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló ta nul má nya it a ki ne ve zés - tõl szá mí tott két éven be lül be fe je zi. A fel men tés idõ tar ta - má nak ered mény te len el tel te ese tén a jegy zõ köz szol gá la ti jog vi szony meg szû nik [Ktv. 8. (2) be kez dés a) pont ja]. 2. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a) rész le tes szak mai ön élet raj zot, b) szak mai prog ra mot, ve ze té si el kép ze lé se ket, Szom bat hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det közterületfelügyelet-vezetõi munkakör betöltésére köztisztviselõi kinevezéssel határozatlan idejû vezetõi meg bí zás sal Fel adat kör meg ha tá ro zá sa: a köz te rü let rend jé nek és tisz ta sá gá nak vé del me, va la mint an nak rend jét meg bon tó jog sér té sek ha té ko nyabb meg elõ zé se, meg aka dá lyo zá sa, szank ci o ná lá sa, az ön kor mány za ti va gyon vé del me. Pá lyá za ti fel té te lek: fõ is ko lai szin tû, rend vé del mi fel sõ ok ta tás ban szer zett szak nyo mo zó, vagy szer ve zõ szak kép zett ség, vagy egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû, ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben (jog elõd in téz mé nyé ben) szer zett ha tár ren - dé sze ti és vé del mi ve ze tõi, il let ve az zal egyen ér té kû szak - képzettség, vagy egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és a rend õr - tisz ti fõ is ko lán szer zett szak ké pe sí tés, vagy egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és köz te rü - let-fel ügye lõi vizs ga.

3 2006/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1323 Elõnyt je lent: ide gen nyelv is me re te, jo gi vagy köz igaz - ga tá si szak vizs ga és leg alább 3 év ve ze tõi szak irá nyú gya - korlat. Bé re zés, egyéb jut ta tás: a Ktv. sze rint. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: szak mai prog ram és rész le tes szak mai ön élet rajz, er köl csi bi zo nyít vány, vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok - ira tok má so la ta. Ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat le foly ta tá sá ra a 78/1999. (XII. 29.) sz. EüM BM együt tes ren de let vo - nat ko zó sza bá lyai ke rül nek al kal ma zás ra. Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a pá lyá zat el bí rá lá sá ról dön tõ köz gyû lés ülé sét kö ve tõ 30 na pon be lül. A pá lyá za tot Szom bat hely Me gyei Jo gú Vá ros pol gár - mes te ré nek cí mez ve Szom bat hely Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Mun ka ügyi, in for ma ti kai és szer ve - zé si osz tály ve ze tõ jé hez kell be nyúj ta ni. (9700 Szom bat - hely, Kos suth La jos ut ca 1 3. föld szint 12.). Fel vi lá go sí tást Zse li Im re osz tály ve ze tõ a (94) es te le fon szá mon ad. Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg - je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 15. nap. El bí rá lás: a pá lyá zat le zá rá sát kö ve tõ el sõ köz gyû lé sen. A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál - lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak - ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek is (ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ - élet, össze fér he tet len ség hi á nya), és azo kat iga zol nia kell. A kép vi se lõ-tes tü let jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs - gá val nem ren del ke zõ pá lyá zót is ki ne vez het, fel té ve, hogy a ki ne ve zés tõl szá mí tott egy éven be lül a jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gát, vagy a szak vizs ga alól az OKV el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí tést meg szer zi. A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó: ön élet raj zát, vég zett ségét, kép zett sé gét iga zo ló ira tai má so la tát, 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vá nyát. A ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény sza bá lyai sze rint tör té nik. A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 30. nap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: pos tán vagy sze mé lye - sen 3800 Szik szó, Kál vin tér 1. To váb bi in for má ci ó kat dr. Tóth Ág nes jegy zõ tõl kér - het nek a pá lyá zók. Te le fon: (46) Dön tés a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes - tü le ti ülé sen vár ha tó. Szikszó Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det aljegyzõi munkakör betöltésére a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló évi LXV. tör vény 36. (1) be kez dé se, va la mint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá - ról szó ló évi XXIII. tör vény 8. (1) be kez dé se, va la - mint 10. -a alap ján. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes mun ka idõ ben kell el lát ni. A mun ka kör szep tem - ber 1. nap já val tölt he tõ be. Az el lá tan dó al jegy zõi fel ada tok az aláb bi ak: a jegy zõ ál ta lá nos he lyet te sí té se, az évi LXV. tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb fel ada tok, va la mint az ön kor mány za ti és szo ci á lis osz tály ve ze té sé nek kap csolt mun ka kör ben tör té nõ el lá tá sa. Pá lyá za ti fel té te lek: a pá lyá zó igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do - má nyi dok to ri ké pe sí tés sel ren del kezzen, leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga (vagy az alól va ló men te sü lés). Al só mo cso lád Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: pá lyá za tot nyújt hat be az a ma gyar ál lam pol gár sá gú sze mély, aki ren del ke zik igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lamés jog tu do má nyi ké pe sí tés sel, vagy ezen ké pe sí tés meg - szer zé se fo lya mat ban van, amelynek meg szer zé sé hez két év vagy an nál rö vi debb idõ tar tam szük sé ges és köz - igazgatási szak vizs gá val ren del ke zik, bün tet len elõ élet, leg alább há rom éves, köz ség ben el töl tött közigazga - tási gya kor lat, elõnyt je lent, ha a pá lyá zó fel sõ fo kú pénz ügyi is ko lai vég zett ség gel, OKJ-s köz be szer zé si re fe ren si ké pe sí tés sel, eu ró pai uni ós pro jek tek meg va ló sí tá sá val kap cso la tos, va - la mint köz be szer zé si gya kor lat tal is ren del ke zik. A ki ne ve zés fel té te le va gyon nyi lat ko zat-té tel.

4 1324 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, szak kép zett sé get, egyéb ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát, il let ve a hall ga tói stá tust iga zo ló ok ira tot ere de - ti ben, er köl csi bi zo nyít ványt. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény sze rint. Egyéb jut ta tá sok: az ér vé nyes sza bály za tok sze rint. A pályázatot e hirdetés Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2006. június 15.) számított 15. nap 16 óráig Alsómocsolád köz ség pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni, cím: 7345 Al só mo cso lád, Rá kó czi u. 21. Tel.: (72) A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 5 na pon be lül tör té nik. A ki ne ve zés idõ pont ja: a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ nap. Új domb rád Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Az ál lás 6 órás fog lal koz ta tás ban tör té nik. A jegy zõi ál lás be töl té sé nek fel té te lei: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga. A kép vi se lõ-tes tü let a ké pe sí té si fel té te lek alól (is ko lai vég zett ség, szak vizs ga) fel men tést ad hat. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, ed di gi mun ka kö re i nek, te vé keny sé ge i nek le írá sát, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tést, va la mint a köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizsga le té te lét iga zo ló ok ira tok má so la tát, jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai, ve ze té si el kép ze lé se ket. A ki ne ve zés rész mun ka idõs fog lal koz ta tás ban, ha tá ro - zat lan idõ re szól. Az il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog - ál lá sá ról szó ló, mó do sí tott évi XXIII. tör vény elõ írá - sai sze rin ti. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nést (2006. jú ni us 15.) kö ve tõ 30 na - pon be lül. A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a kép vi se lõ-tes tü let a benyúj - tási ha tár idõ le jár tát kö ve tõ tes tü le ti ülé sen dönt. Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt - he tõ. A pá lyá za tot Új domb rád Köz ség Ön kor mány zatának pol gármesteréhez kell be nyúj ta ni, 4491 Új domb rád, Fõ út 48., te le fon: (45) Zá kány szék Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, köz igaz ga tá si, vagy jo gi szak vizs ga, leg alább két év köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál a jegy zõi gya kor lat elõnyt je - lent. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet rajzot, ve ze tõi el kép ze lést, is ko lai vég zett sé get, köz igaz ga tá si szak vizs gát iga - zoló do ku men tu mok má so latát, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt. Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Ktv. sze rint ke rül nek meg ál la pí tás ra. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. jú ni us 15.) kö ve tõ 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 30 na pon be lül. Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt - he tõ. Szol gá la ti la kás biz to sí tott. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Köz sé gi Ön kor mány - zat Pol gár mes te ri Hi va ta la 6787 Zá kány szék, Len gyel tér 7.

5 2006/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1325 Ta rany Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, köz igaz ga tá si szak vizs ga, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: a vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, rész le tes szak mai ön élet raj zot, iga zo lást, leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat ról. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 30. nap. Bé re zés, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény alap ján. Az ál lás, szep tem ber 1-jé tõl be tölt he tõ. Ön kor mány za ti la kás biz to sí tott. A pá lyá za tot Ta rany köz ség pol gár mes te ré nek cí mez ve kell be nyúj ta ni (7514 Ta rany, Szent Ist ván u. 20.). Tö rök bá lint Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra Pá lyá za ti fel té te lek: A pá lyá za ton bel föl di ter mé sze tes és jo gi sze mé lyek ve - het nek részt, akik ren del kez nek a ma gyar jog sza bá lyok sze rin ti könyv vizs gá lói jo go sult ság gal, va la mint költ ség - ve té si mi nõ sí tés sel és iga zol ják a ma gyar könyv vizs gá lói ka ma rai tag sá gu kat. Ha a pá lyá zó jo gi sze mély, a pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zat te võ nek a be adá si ide jé hez ké pest 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát, ter mé sze tes sze mély könyv - vizs gá lói meg ne ve zé sét és ada ta it, va la mint a ter mé sze - tes sze mély ma gyar könyv vizs gá lói ka ma rai tag sá gá nak számát. Pá lyá zó nak leg alább két éven ke resz tül, leg alább 3 mil - li árd fo rint költ ség ve té si fõ össze gû ön kor mány zat nál fel - adatel lá tást iga zo ló, szak mai re fe ren ci át kell be mu tat ni. A pá lyá zó leg alább 5 év könyv vizs gá lói szak mai ta - pasz ta lat tal ren del kez zen. Mind a ter mé sze tes, mind a jo gi sze mé lyek ese té ben csa tol ni kell a fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé nyük má so la tát. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a pá lyá zó ne vét, te vé keny sé gé nek rö vid szak mai be - mu ta tá sát, könyv vizs gá lói díj mér té ké nek és a fi ze té si fel té te - lek nek a meg ha tá ro zá sát, szak mai re fe ren ci á kat, az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben szer zett ta pasz ta la - tok is mer te té sét, ka ma rai tag ság iga zo lá sát, fe le lõs ség biz to sí tá si köt vény má so la tát. A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nést (2006. jú ni us 15.) kö ve tõ 30. nap. A pá lyá za to kat Tö rök bá lint Nagy köz ség polgármes - teréhez (2045 Tö rök bá lint, Mun ká csy M. út 79.) kell cí - mez ni Könyv vizs gá lói pá lyá zat jel zés sel. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá za t be nyúj tá si ha tár idõt kö - ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen. Bo ba, Ke me nes pál fa és Ne mes kocs köz sé gi ön kor mány za tok pályázatot hirdetnek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re A meg hir de tett mun ka hely szék he lye: 9542 Bo ba, Ber - zse nyi u. 1. Pá lyá za ti fel té te lek: bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság, igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, mi ni mum két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga. Il let mény a Ktv. és ön kor mány za ti ren de let sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 30. nap. Az ál lás a dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. Elõnyt je lent: sa ját gép jár mû, né met- vagy an gol nyelv-tu dás. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: ön élet raj zot,

6 1326 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló do ku men tum má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. A pá lyá za tot Bo ba köz ség pol gár mes te ré nek kell be - nyúj ta ni: 9542 Bo ba, Ber zse nyi u. 1. Tel.: (95) A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást Sza bó Fe renc pol gár mes ter tõl le het kér ni: a (70) ös telefonszámon. Adony Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri vég zett ség, köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga vagy az aló li men - te sü lés, leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: fény ké pes szak mai ön élet raj zot, kép zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát, köz igaz ga tá si gya kor lat iga zo lá sát, há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo - nyít ványt, a pá lyá zó nak a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos szak mai el kép ze lé se i nek le írá sát. Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény sze rint. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõ utá ni 30. na - pot kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen. Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal. A pá lyá za to kat Ro nyecz Pé ter nek, Adony vá ros pol gár - mes te ré nek kell be nyúj ta ni sze mé lye sen vagy pos tai úton Adony, Baj csy-zsi linsz ky E. u. 5., tel.: (25) Csókakõ és Söréd községek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: ál lam- és jog tu do má nyi egye te men vagy ál lam igaz ga - tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kán szer zett dip lo ma, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, köz igaz ga tá si szak vizs ga. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt él ve zõ fel té te lek: szá mí tó gé pes is me re tek, nyelv vizs ga. A pá lyá zat hoz csa to lan dó mel lék le tek: szak mai ön élet rajz, szak mai el kép ze lés, 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la ta. A kör jegy zõ il let mé nye az évi XXIII. tv. sze rint ke rül meg ál la pí tás ra. A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés - tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 30 na pon be lül Csó ka kõ Sö réd Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge Hi va ta lá hoz, 8074 Csó ka - kõ, Pe tõ fi u. 3. kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat ról Csó ka kõ és Sö réd köz sé gek képvi - selõ-testületei a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ el sõ együt tes ülé sü kön dön te nek. En nek idõ pont já ról a pá lyá zók írás ban ér te sí tést kap nak. Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. Mu csony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot ír ki nyugdíjazás miatt megüresedõ jegy zõi ál lás ra A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri vég zett ség, leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat, köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, a jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí tott évi XXIII. tör vény 22/A. (8) be kez dé se alap ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te les.

7 2006/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1327 A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai ve ze té si el kép ze lé se ket, az is ko lai vég zett sé get, va la mint a szak vizs ga le té te lét iga zo ló ok ira tok má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, a Ktv. 7. (7) be kez dé se alap ján írás be li nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó a va gyon nyi lat ko zat tal kap cso lat ban nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gé nek ele get tesz. Bé re zés és ki ne ve zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. jú ni us 15.) kö ve tõ 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ elsõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés idõ pont ja. Az ál lás be tölt he tõ: a dön tést kö ve tõ hó nap el sõ nap - jától. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton le het be - nyúj ta ni Mu csony nagy köz ség pol gár mes te ré hez: Visz lai Vik tor pol gár mes ter, 3744 Mu csony, Fõ út 2., tel.: (48) A bo rí té kon tün tes sék fel: Jegy zõi pá lyá zat. Pap Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Ké pe sí té si fel té te lek: ál lam- és jog tu do má nyi egye te men szer zett dok to ri vagy ál lam igaz ga tá si fõ is ko lán szer zett igaz ga tásszer ve - zõi ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, két év köz igaz ga tá si gya kor lat, bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rész le tes, kéz zel írott szak mai ön élet raj zot, vég zett sé get iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ ál tal hi te - lesített má so la tát, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos el kép ze lé - se ket tar tal ma zó szak mai prog ra mot. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a kép vi se lõ-tes tü let a benyúj - tási ha tár idõt kö ve tõ tes tü le ti ülé sen dönt. A jegy zõi ál lás jú li us 15. nap já tól tölt he tõ be. Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény sze rint. A pá lyá za tot pos tai úton tér ti ve vé nye sen Pap köz ség pol gár mes te ré hez cí mez ve (4631 Pap, Kos suth u. 102.) kell be nyúj ta ni, a bo rí ték ra kér jük rá ír ni: Jegy zõi pá - lyázat. Ga lam bok és Za la szent ja kab köz sé gek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: ál lam- és jog tu do má nyi egye tem, vagy ál lam igaz ga - tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kán szer zett dip lo ma, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot, vagy an nak má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, rész le tes szak mai élet utat is be mu ta tó ön élet raj zot, mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai, ve ze té si el kép ze lé se ket. Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá - ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 20 na pon be lül. A pá lyá zók az el bí rá lás ra jo go - sul tak rész vé te lé vel sze mé lyes meg hall ga tá son vesz nek részt. Az ál lás be tölt he tõ: szep tem ber 1-jé tõl. Szol gá la ti la kás meg old ha tó. A pá lyá za tot Kiss-Tóth Lász ló, Ga lam bok köz ség pol - gár mes te ré nek cí mez ve 8754 Ga lam bok, Ady út 2. cím re zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni. To váb bi in for má ció kér he tõ Kiss-Tóth Lász ló pol gár - mes ter tõl a 06 (20) as te le fon szá mon.

8 1328 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám Isa szeg Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján pályázatot ír ki Isa szeg nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén vég zen dõ köz úti sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben tör té nõ el lá tá sá ra A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le, hogy a pá lyá zó fe - lel jen meg az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze - mély szál lí tás ról szó ló évi XXXIII. tör vény ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, to váb bá vál lal ja, hogy a szol gál ta tást leg alább a je len leg ér vé nyes me net rend nek és leg alább a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fe le lõ jár - mû park (pl. moz gá suk ban kor lá to zott sze mé lyek uta zá sá - nak biz to sí tá sa) és szol gál ta tás szín vo na lán biz to sít ja. A pá lyá za ti ki írás be sze rez he tõ: Isa szeg Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal Ka bi net iro dá ján a 2117 Isa szeg, Rákóczi u. 45. szám alatt, mun ka na po kon 8 16 óra kö zött. Az aján lat té tel ha tár ide je: au gusz tus 31., csü tör tök. Az el bí rá lás mód ja: a pá lyá zat ki író ja elõ mi nõ sí tés sel nem kí ván él ni, a pá lyá zat nyer te sé nek az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján la tot te võ pá lyá zót nyil vá nít ja. Az el bí rá lás szem pont jai: a je len leg ér vé nyes me net rend hez ké pest a já rat gya ko - ri ság nö ve lé se a la kos ság uta zá si igé nye i nek meg fe le lõ en, fi gye lem mel a la kos ság élet vi te lé hez tar to zó in téz mény - rend szer el ér he tõ sé gé re is, szol gál ta tá sok mi nõ sé gé vel szem ben tá masz tott el vá - rá sok és re fe ren ci ák (pl. el ju tá si se bes ség, gya ko ri ság, pon tos ság, meg bíz ha tó ság, zsú folt ság, utas biz ton ság, tisz - ta ság), moz gá suk ban kor lá to zott sze mé lyek uta zá si le he tõ sé - ge i nek biz to sí tá sa, a jár mû vek és a szol gál ta tá si inf ra struk tú ra színvo - nala, az üze mel te tés kör nye ze ti ha tá sai, a sze mély zet tel szem be ni el vá rá sok, fog lal koz ta tá si fel té te lek. Az ered mény hir de tés leg ké sõb bi idõ pont ja: szep - tem ber 30. A szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont ja: no vem - ber 15. A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: de - cem ber 1. A szer zõ dés idõ tar ta ma: 5 év. Bel várd gyu la Köz sé g Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det rész mun ka idõs jegy zõi ál lás be töl té sé re A pá lyá zat be nyúj tá si fel té te lei a köz tiszt vi se lõi tör - vény ben meg ha tá ro zot tak szerint. Az ál lás be töl té se jú li us 15. nap já val ak tu á lis, rész mun ka idõ ben. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 15. nap. A pá lyá za to kat a 7747 Bel várd gyu la, Pe tõ fi u. 4. szám alá vár juk. A pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ci ó kat a (69) es te le fon szá mon hi va ta li idõ alatt Né meth Je nõ pol gár mes ter nél le het esz kö zöl ni. Tak sony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet és cse lek võ ké pes ség, egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tés mér nö ki, épí tõ - mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ, üzem mér nö ki) szak - kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki szak ké pe sí - tés a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let alap ján, szá mí tó gép fel hasz ná lói szi ntû is me re te. Az ál lás be töl té sé nél elõnyt je lent: épí tés igaz ga tá si mun ka kör ben szer zett szak mai gya - kor lat, köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te, ha son ló te rü le ten szer zett leg alább 2 éves ta pasz ta lat. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rész le tes szak mai, fény ké pes ön élet raj zot, is ko lai vég zett ség rõl, egyéb ké pe sí té sek rõl szó ló ok - ira tok hi te les má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. El lá tan dó fel adat: az évi LXXVIII. tör vény sze - rin ti épí tés ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sa, ön kor mány za ti be - ru há zá sok elõ ké szí té se, bo nyo lí tás ban va ló közremû - ködés.

9 2006/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1329 Il let mény, és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog ál lá - sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben fog lal tak, va la - mint a 20/2003. (XII. 4.) szá mú ön kor mány za ti ren de let és a he lyi Köz szol gá la ti sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze - rint ke rül nek a ki ne ve zés kor meg ál la pí tás ra. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 15. nap. A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül Tak sony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je a pol gár mes ter egyet ér té sé vel dönt. Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt - he tõ. A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán a ki író az eredményte - lenné nyil vá ní tás jo gát fenn tart ja. A pá lyá za tot a kö vet ke zõ cím re zárt bo rí ték ban kér jük el jut tat ni: Tak sony Nagy köz ség Ön kor mány zat jegy zõ je, Széll At ti la, 2335 Tak sony, Fõ út 85. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni az Épí tés ha tó sá gi ügy in té zõ jel igét. A pá lyá za tok kal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ a 06 (24) as te le fon szá mon. Az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság (1132 Bu da pest, Vi seg rá di u. 49.) pá lyá za tot hir det a Za la Me gyei Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság igazgatói munkakörének betöltésére A mun ka kör a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény 10. -ában fog lal tak alap ján ke rül meg - hir de tés re. El lá tan dó fel adat: az évi LXXX., LXXXI., LXXXII. tör vény, il - let ve egyéb jog sza bá lyok al kal ma zá sa, az igaz ga tó ság mû kö dõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sa, szol gál ta tó jel le gû és ügy fél ba rát ügy in té zés meg - valósítása. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: tu do mány egye tem ál lam- és jog tu do má nyi ka rán, il - le tõ leg an nak tár sa da lom biz to sí tá si fõ is ko lai sza kán, vagy ál lam igaz ga tá si fõ is ko lán, il let ve köz gaz da sá gi szak ma - cso port fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben szer zett egye te mi, fõ is ko lai vég zett ség, tár sa da lom biz to sí tá si, szo ci ál po li ti kai, köz igaz ga tá si (ál lam igaz ga tá si) te rü le ten szer zett leg alább 5 éves gya - kor lat, leg alább 3 éves osz tály ve ze tõi, vagy fel sõbb szin tû szak irá nyú ve ze tõi gya kor lat, bün tet len elõ élet. A ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény sza bá lyai alap ján tör té nik. Az igaz ga tót az ONYF fõ igaz ga tó ja ne ve zi ki és õ gya - ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat is. A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül, amely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le - foly ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je - sí té se szük sé ges. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot, meg va ló sí ta ni kí vánt cél ja it, el kép ze lé se it, szak mai kon cep ci ó it, a vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ira to kat, vagy azok hi te les má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, 1 db fény ké pet. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: jú li us 10. A pá lyá za tok el bí rá lá sa au gusz tus 10-ig befeje - zõdik. A pá lyá za tot az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si fõigaz - gatóság Hu mán po li ti kai fõ osz tá lyá hoz (1554 Bu da pest, Pf. 70) kell be nyúj ta ni. To váb bi in for má ci ó kat a 06 (1) as te le fon szá - mon kap hat nak. A mun ka kör a pá lyá za tok el bí rá lá sa után szep - tem ber 1-jé tõl be tölt he tõ. A pá lyá za to kat bi zal ma san ke zel jük és dön tés után a pá - lyá za tot el nye rõ sze mély ki vé te lé vel a pá lyá zók ré szé re vissza küld jük. Ba racs Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det aljegyzõi munkakör betöltésére A pá lyá zat a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló évi LXV. tv. 36. (2) és (3) be kez dé se, va la mint a köz tiszt vi - se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. 8. (2) be kez - dé se, va la mint 10. -a alap ján ke rül meg hir de tés re. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. A mun ka kört tel jes mun ka idõ ben kell el lát ni. A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá - sát kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

10 1330 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám Az el lá tan dó al jegy zõi fel ada tok az aláb bi ak: a he lyi ön - kor mány za tok ról szó ló évi LXV. tv. 36. (2) és (3) be kez dé sé ben, va la mint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. 8. (2) be kez dé sé ben, va la mint 10. -ában fog lal tak sze rint. Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga. A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál - lá sá ról szó ló évi XXIII. tv.-ben (to váb bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek is (ma gyar ál - lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, össze - fér he tet len ség hi á nya) és azo kat iga zol nia kell. Az al jegy zõ a Ktv. 22/A. (8) be kez dés d) pont ja alap - ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te les. A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó: sze mé lyi és szak mai ön élet raj zát, vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. A ja va dal ma zás a Ktv. sza bá lyai sze rint tör té nik. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. jú ni us 15.) szá mí tott 15 na pon be lül. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Ba racs Köz ség Ön kor - mány za ta 2427 Ba racs, Tán csics u. 27. To váb bi in for má ci ó kat Ju hász Im ré né jegy zõ tõl kér het - nek a pá lyá zók. Cí me: Pol gár mes te ri Hi va tal Ba racs, Tán - csics u. 27. Te le fon: (25) Dön tés a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülé - sen vár ha tó. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall gat ja, a meg hall ga tás idõ - pont já ról a pá lyá zók kü lön ér te sí tést kap nak. Szervezeti hírek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÓ OKIRATA A Deb re ce ni Egye tem ala pí tó ok ira ta A Deb re ce ni Egye tem (a to váb bi ak ban: in téz mény) ré - szé re az ál lam ház tar tás ról szó ló, több ször mó do sí tott évi XXXVIII. tör vény 88. -a, va la mint a fel sõ ok ta - tás ról szó ló, több ször mó do sí tott évi LXXX. tör - vény (a to váb bi ak ban: Ftv.) alap ján az aláb bi ala pí tó ok ira - tot adom ki. Az ala pí tó ok irat a /2001. szá mú ala pí - tó ok irat mó do sí tá sá val ké szült. Az in téz mény tör té nel mi gyö ke rei vissza nyúl nak a Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um ala pí tá sá ig (1538), amely nek ké sõbb ki ala kult há rom aka dé mi ai ta go za tá ra ala poz va jött lét re a Deb re ce ni ma gyar ki rá lyi Tu do mány - egye tem az évi XXXVI. tör vény cikk alap ján. Az évi LII. tör vény ren del ke zé sei alap ján ja nu ár 1-jei ha tállyal lét re ho zott in téz mény jog elõ dei: a Deb re ce ni Ag rár tu do má nyi Egye tem, amely az évi 20. sz. tvr.-rel és az 1028/1970. (VIII. 7.) Korm. szá mú ha tá ro zat tal jött lét re az év ben lét re ho zott Or - szá gos Fel sõbb Gaz da sá gi Tan in té zet, majd az 1906-tól Deb re ce ni ma gyar ki rá lyi Gaz da sá gi Aka dé mia jog utó dja - ként; és az en nek szer ve ze té ben mû kö dõ, 1947-ben ala pí - tott Kar ca gi Ku ta tó in té zet, to váb bá az 1927-ben ala pí tott Nyír egy há zi Ku ta tó Köz pont; a Deb re ce ni Or vos tu do má nyi Egye tem, amely nek jog elõd je az évi XXXVI. tör vény cikk alap ján lét re - ho zott Deb re ce ni ma gyar ki rá lyi Tu do mány egye tem bõl a 27/1951. (I. 28.) MT sz. ren de let tel ön ál ló egye tem ként lét re ho zott or vos tu do má nyi egye tem; a Haj dú bö ször mé nyi Warg ha Ist ván Pe da gó gi ai Fõ is - ko la, amely az évi 25. sz. tvr. és a 153/1971. (M. K. 16.) MM szá mú uta sí tás alap ján a Nyír egy há zi Ta - nár kép zõ Fõ is ko la in té ze te ként jött lét re és az 1048/1990. (III. 21.) MT ha tá ro zat sze rint Haj dú bö ször mé nyi Óvó - kép zõ Fõ is ko la ként mû kö dött; a Kos suth La jos Tu do mány egye tem, amely az évi XXXVI. tör vény cikk alap ján lét re ho zott Deb re - ce ni ma gyar ki rá lyi Tu do mány egye tem jog utód fel sõ ok ta - tá si in téz mé nye, amely Kos suth La jos ne vét 1952-ben vet - te fel. Az Ybl Mik lós Mû sza ki Fõ is ko la deb re ce ni ta go za ta 1995-tõl, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Fõ is ko la deb re ce - ni kon zer va tó ri u ma 1998-tól ke rült az egye tem szer ve ze - té be. 1. Az in téz mény ne ve: Deb re ce ni Egye tem Rö vi dí tett meg ne ve zé se: DE An gol nyel vû el ne ve zé se: Uni ver sity of Deb re cen 2. Az in téz mény ala pí tó ja a Ma gyar Köz tár sa ság Országgyû lé se. 3. Az in téz mény fel ügye le ti szer ve az Ok ta tá si Mi nisz - té ri um. 4. Az in téz mény szék he lye: 4032 Deb re cen, Egye tem tér Az in téz mény gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an gaz - dál ko dó, tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költségve - tési szerv.

11 2006/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ Az in téz mény szak ága za ti be so ro lá sa: szak ág szak fel adat Az in téz mény hez rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ - ség ve té si szerv nem tar to zik Az in téz mény rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé gei Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum 4012 Deb re cen, Nagy er dei krt. 98., Deb re ce ni Egye tem Ag rár tu do má nyi Cent rum 4032 Deb re cen, Bö ször mé nyi út 138., Deb re ce ni Egye tem Tu do mány egye te mi Ka rok 4032 Deb re cen, Egye tem tér Az in téz mény te vé keny sé gi kö rei 8.1. Az in téz mény ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te - vé keny sé ge Az in téz mény Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak (to váb bi ak ban: sza bály zat) mel lék le té ben fel so rolt tu do - mány te rü le te ken és tu do mány ágak ban, va la mint mûvé - szeti te rü le te ken, a szak in dí tá si en ge déllyel ren del ke zõ sza ko kon, a jó vá ha gyott ké pe sí té si kö ve tel mé nyek sze rint, egye te mi és fõ is ko lai szin tû alap kép zést, ki egé szí tõ alap - kép zést, szak irá nyú to vább kép zést, va la mint akk re di tált is ko lai rend sze rû fel sõ fo kú szak kép zést foly tat hat nap pa li, es ti és le ve le zõ ta go za ton, to váb bá táv ok ta tás ban, s e kép - zé si for mák ban ok le ve let, il let ve bi zo nyít ványt ad ki. Az in téz mény sza bály za tá nak mel lék le té ben fog lalt te rü le te ken, az er re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ren del ke - zé sei sze rint részt vesz a szak or vos, a szak fog or vos, a szak gyógy sze rész, kli ni kai szak pszi cho ló gus, a nép egész - ség ügyi szak em ber kép zé sé ben, be le ért ve más fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk egész ség ügyi szak- és to vább - kép zé sét. A Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság jó vá ha gyá sa alap - ján dok to ri (PhD)-kép zést foly tat, dok to ri fo ko za tot ítél oda. Ha bi li tá ci ós el já rást foly tat le. To vább kép zést foly tat az er re vo nat ko zó kü lön jog - sza bály ren del ke zé sei sze rint. A kép zés hez kap cso ló dó tu do mány te rü le te ken és mû - vé sze ti te rü le te ken, tu do mány ágak ban tu do má nyos ku ta - tást és fej lesz tést, mû vé sze ti, va la mint tu do mány szer ve zõ te vé keny sé get vé gez. Az Ftv.-ben fog lal tak alap ján részt vesz az egész ség - ügyi és ag rár gaz da ság kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá ban a vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint. Köz ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tó ja ként köz ok ta tá si fel ada to kat lát el. A gya kor la ti kép zés cél ja i ra tan üze met, tan gaz da sá got üze mel tet. Egész ség ügyi alap el lá tást foly ta tó kli ni ká kat tart fenn. A nem ze ti és az egye te mes kul tú ra és a mû vé sze tek köz ve tí té sé vel, mû ve lé sé vel és fej lesz té sé vel, az anya - nyel vi és az ide gen nyel vi is me re tek át adá sá val, fej lesz té - sé vel hoz zá já rul a hall ga tók fel ké szí té sé hez az ér tel mi sé gi lét re. Az ok ta tás, a ku ta tás és a mû vé sze ti te vé keny ség szín - vo na las el lá tá sá hoz szük sé ges nem zet kö zi kap cso la ta it fej lesz ti és ápol ja. Tan könyv- és jegy zet ki adást, tan esz köz-fej lesz tést vé gez. Az alap te vé keny sé gi kör be tar to zó hall ga tók ré szé re sa ját szer ve zé sé ben tan könyv- és jegy zet el lá tást, könyv tá - ri és la bo ra tó ri u mi szol gál ta tást, kol lé gi u mi el he lye zést, kul tu rá lis és spor to lá si le he tõ sé get nyújt, to váb bá olyan szol gál ta tá so kat, ame lyek a hall ga tók be il lesz ke dé sét, egész sé ges élet vi te lét és egész ség ügyi el lá tá sát szol gál ják. Könyv tá ra nem ze ti gyûj tõ kö rû könyv tár ként részt vesz a tu do má nyos és szak könyv tá ri el lá tás ban. Az al kal ma zá sá ban lé võ köz al kal ma zot tak el lá tá sá val kap cso la tos fel ada to kat vé gez, a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint. Az in téz mény inf ra struk tú rá já nak fenn tar tá sá val és fo lya ma tos fej lesz té sé vel kap cso lat ban sa ját szer ve zet ben lát el fel ada to kat. Fel ada tai tel je sí té se ér de ké ben igaz ga tá si, szer ve zé si, pénz ügyi, gaz da sá gi, mû sza ki és más szol gál ta tó szerve - zeti egy sé ge ket mû köd tet. A fel so rolt fel ada to kat az in téz mény alap te vé keny ség - ként lát ja el, amely nek alap ve tõ anya gi fel té te le it az ál lam biz to sít ja az Ftv.-ben fog lalt ren del ke zé sek sze rint. Az in - téz mény mû kö dé sé nek for rá sát ké pe zik to váb bá a sa ját be - vé te lek, il let ve a szá má ra fel aján lott va gyon is Az in téz mény az alap te vé keny sé gén be lül jo go sult olyan ki egé szí tõ te vé keny ség vég zé sé re, ame lyet az alap - te vé keny sé ge fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko - zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból vé gez. Az e te vé keny ség ke re té ben vég zett szol gál ta tás, ter - mék-elõ ál lí tás ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek fe dez - nie kell a te vé keny sé get ter he lõ összes ki adást be le ért ve az üze mel te té si, fenn tar tá si ki adá sok te vé keny ség re ju tó ará nyos há nya dát is a be vé tel fel nem hasz nál ha tó ré szé - nek fi gye lem be vé te le mel lett. Ilyen te vé keny sé gek el sõ sor ban: az ál la mi lag fi nan szí ro zott fel sõ fo kú szak em ber kép - zés ben részt ve võ hall ga tók szá má ra olyan kép zés, il let ve szol gál ta tás nyúj tá sa, amely köz vet le nül nem kap cso ló dik a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben és a tan ter vek ben fog lalt ta nul má nyi kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez, költ ség té rí té ses fel sõ fo kú szak em ber kép zés a szak in - dí tá si en ge déllyel ren del ke zõ sza ko kon, va la mennyi kép - zé si szin ten és for má ban, fel vé te li elõ ké szí tõ és egyéb tan fo lya mok tar tá sa, ál ta lá nos to vább kép zés, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ, szak ké pe - sí tést nyúj tó, is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés folyta - tása,

12 1332 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám ki vé te les ze nei te het sé gû fi a ta lok szá má ra elõ ké szí tõ ta go zat mû köd te té se, a kép zés hez kap cso ló dó tu do mány ágak ban ku ta tás és fej lesz tés, tu do mány szer ve zés, kul tú ra mû ve lés és -fej lesz - tés, mû vé sze ti, szak ta nács adá si és egyéb te vé keny ség, egész ség biz to sí tás ál tal nem fi nan szí ro zott gyó gyí tó, egész ség ügyi és nép egész ség ügyi szol gál ta tás, az in téz mé nyi inf ra struk tú ra sza bad ka pa ci tá sa i nak hasz no sí tá sa (ki adói te vé keny ség, nyom da ipa ri szol gál ta - tá sok, nyom da ipa ri ter mé kek gyár tá sa, mun ka he lyi ven - dég lá tás, üze mi ét kez te tés, sport lé te sít mé nyek és ok ta tást szol gá ló he lyi sé gek, va la mint kol lé gi u mi szál lás he lyek bér be adá sa) Az in téz mény alap te vé keny sé gén túl me nõ en alap fel ada tai el lá tá sá nak sé rel me nél kül jo go sult az ala - pí tó ok irat ban, va la mint a sza bály zat ban meg ha tá ro zott fel adat kör nek meg fe le lõ vál lal ko zá si te vé keny ség re, a kü - lön jog sza bály ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel. Az e te - vé keny ség ke re té ben vég zett szol gál ta tás, ter mék-elõ ál lí - tás ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek fe dez nie kell a te - vé keny sé get ter he lõ összes ki adást be le ért ve az üze mel - te té si, fenn tar tá si ki adá sok te vé keny ség re ju tó ará nyos há - nya dát is a be vé tel fel nem hasz nál ha tó ré szé nek fi gye - lem be vé te le mel lett. A vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le nem ha lad hat ja meg az éves költ ség ve tés ter ve zett össz ki - adá sá nak 25%-át. Az alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá - nak el ve it és a vál lal ko zá si szer zõ dés kö tés rend jét az in - téz mény bel sõ sza bály za tá ban kell rög zí te ni. A sza bály zat rész le te sen fel so rol ja a vál lal ko zá si te vé keny sé ge ket és azok for rá sa it. 9. Az in téz mény te vé keny sé gi kö re i nek TEÁOR sze - rinti rész le tes fel so ro lá sát a sza bály zat tar tal maz za. 10. Az in téz mény szer ve ze te és ve ze té se Az in téz mény szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét rész le te sen a sza bály zat ha tá roz za meg, ame lyet il let ve an nak mó do sí tá sát meg kell kül de ni az ok ta tá si mi nisz ter nek. Az in téz mény ve ze tõ je a rek tor, akit pá lyá zat út ján, az Egye te mi Ta nács dön té se alap ján az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a köz tár sa sá gi el nök bíz meg, il let ve ment fel. A rek tor mun kál ta tói kö te le zett ség vál la lá si és utal vá - nyo zá si jog kö rét, va la mint egyéb ha tás kö re it és azok át ru - há zá sá nak ese te it az Ftv. és a sza bály zat rög zí ti. Az in téz mény ve ze tõ te kin te té ben az ok ta tá si mi nisz ter, il le tõ leg jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben át ru - há zott ha tás kör ben az in téz mé nyi ta nács gya ko rol ja a munkál ta tói jog kö rö ket. 11. Az in téz mény ke ze lé sé ben lé võ és tar tó san bé relt in - gat la nok jegy zé ke, to váb bá az in téz mé nyi hoz zá já ru lás sal vagy köz re mû kö dés sel lét re ho zott, il let ve mû köd te tett tár - sa sá gok, egye sü le tek, ala pít vá nyok és egyéb szer ve ze tek jegy zé ke és ala pí tó ok ira tai, il let ve az ala pí tás sal össze füg - gõ más do ku men tu mai a sza bály zat mel lék le tét ké pe zik. 12. Je len ala pí tó ok irat az Ok ta tá si Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ 8. nap tól lép ha tály ba. Dr. Ma gyar Bá lint s. k., ok ta tá si mi nisz ter

13 2006/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1333 II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás KINCS TÁ RI VA GYON ÉR TÉ KE SÍ TÉ SE A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.) to váb bi ak ban: ki író, a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let (to váb bi ak ban: kor mány ren de let) vo nat ko zó fe je ze tei alap ján nyil vá nos pá lyá zat ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben ál ló aláb bi in - gat la no kat: Sor - szám In gat lan cí me Hrsz. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tulajdoni hányad 1. Kecs ke mét, Iri nyi u. 17. B 3694/6/A/2. 734,76 Iro da 1/1 2. Kecs ke mét, Iri nyi u. 17. E 3694/6/A/6. 53,3 Gép ko csitá ro ló 3790/ Kecs ke mét, Iri nyi u. 17. A 3694/6/A/1. 355,12 Iro da 16252/35512 Aján la ti biz to sí ték össze ge: Ft. Az 1 3. sor szá mú in gat la nok együtt ke rül nek ér té ke sí tés re. Az in gat la nok per-, te her- és igény men te sek. A pá lyá za ti aján la tok be nyúj tá sá nak ide je: július óra. A há rom in gat lan ra a pá lyá za tot együtt kell be nyúj ta ni. Aján la tok be adá sá nak he lye: Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság Dél-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Kecs ke mé ti Ki ren delt ség, 6000 Kecs ke mét, Baj csy-zsilinszky krt. 2. II. eme let 29. szo ba. Fel vi lá go sí tás kér he tõ: Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság Dél-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga, Kecs ke mé ti Ki ren delt ség: Ka nyó An tal hasz no sí tá si fõ elõ adótól és Ke re kes Ist ván mû sza ki fõ elõ adótól, te le fon: (76) Köz hi te les meg je le nés he lye, ide je: a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ je 25. szám, jú ni us 21. Az aján la ti biz to sí té kot HUF-ban a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szá mú szám lá já ra kell át utal ni, az aláb bi jel ige megjelölésével: Kecs ke mét, Iri nyi u. 17. aján la ti biz to sí té ka. A vé tel árat ma gyar fo rint ban (HUF) kell meg fi zet ni. A ki író tá jé koz tat ja az aján lat te võ ket, hogy a kor mány ren de let 42. (2) be kez dé sé ben biz to sí tott le he tõ ség gel él ve a pá lyá za ti aján la tok bon tá sát kö ve tõ en amennyi ben az el sõ két hely re rang so rolt aján lat ban sze rep lõ vé tel árak kö zött (a ma ga sab bat te kint ve 100%-nak) leg fel jebb 20% el té rés van, il let ve a 44. (1) be kez dé se alap ján a be nyúj tott aján la tok egyi ke sem len ne nyer tes nek nyil vá nít ha tó, a Hasz no sí tá si Ta nács ja vas la ta alap ján nyil vá nos ár tár gya lást tart hat. Amennyi ben csak egy ér vé nyes aján lat ér ke zik, nyil vá nos ártárgyalás tartása helyett a ki író felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására. Az in gat la nok jel lem zõi: Az in gat lan ré szek egy tár sas ház ként van nak nyil ván tart va, de kü lön ön ál ló al be té tek. A tár sas ház Bács-Kis kun me gye szék he lyén, Kecs ke mé ten ta lál ha tó a bel vá ros pe re mén a köz pont tól mé ter re. Az in gat la nok kör nye ze té ben több szin tes tár sas há zak, csa lá di há zas be épí té sû la kó in gat la nok, il let ve ok ta tá si és szol gál ta tóépü le tek ta lál ha tó ak. Az in gat lan tö meg köz le ke dés sel, sze mély au tó val szi lárd bur ko la tú úton tör té nõ meg kö ze lí té se, inf ra struk tu rá lis kiépített - sége megoldott. Parkolási lehetõség az ingatlan elõtt kialakított parkolóban biztosított. A tár sas ház az 1970-es évek ben épült iro daépü let. A tár sas ház egy szin tes ré szén ta lál ha tó a 3694/6/A/1. hrsz.-ú iro da meg ne ve zé sû in gat lan rész, a tár sas ház kö zép sõ 2 szin tes ré szén ta lál ha tó a 3694/6/A/2. hrsz.-ú iro da in gat lan-rész, míg az in gat lan te rü le té nek kö zép sõ ré szén, a fõ épü let hez épí tett ga rá zsok kö zül a 3694/6/A/6. hrsz.-ú gépkocsitároló képezi az értékesítés tárgyát. A ki író az in gat la nok ról bõ vebb in for má ci ót (mû sza ki ada tok, tu laj do ni lap-má so lat stb.) tar tal ma zó pá lyá za ti do ku - men tá ci ót bo csát a pá lyá zók ren del ke zé sé re. A do ku men tá ció át ve he tõ az aláb bi cí men: Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság Dél-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Kecs ke mé ti Ki ren delt ség, 6000 Kecskemét, Baj csy-zsilinszky krt. 2. II. emelet 29. szo ba.

14 1334 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám Az in gat lan be mu ta tá sá ra a pá lyá za ti fel hí vás meg je le né sét kö ve tõ 20. nap tá ri na pon (amennyi ben mun ka szü ne ti nap - ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka na pon) 10 órakor kerül sor. A pá lyá za tok be adá sá nak mód ja: A vé tel re vo nat ko zó pá lyá za ti aján la to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban az in gat lan meg je lö lé sé vel, Kecs ke mét, Iri nyi u. 17. jel ige fel tün te té sé vel, 3 pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban), ma gyar nyel ven, sze mé lye sen, illetve meg ha tal ma zott út ján a ki író fen ti cí mén (Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság Dél-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Kecs ke mé ti Ki ren delt ség, 6000 Kecs ke mét, Baj csy-zsilinszky krt. 2.) kell be nyúj ta ni úgy, hogy az aján lat az aján lat té te - li ha tár idõn be lül a ki író hoz meg ér kez zék. A pá lyá zó kö te les az ere de ti pél dányt meg je löl ni Ere de ti fel írás sal. Ha az azo nos pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. A pá lyá zó az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mó do sít hat ja, vagy vissza von hat ja pá lyá za ti aján la tát. Az aján lat té te li ha - tár idõ le jár tát kö ve tõ en a be nyúj tott aján la tok csak a ki író fel hí vá sá ra, il le tõ leg nyil vá nos ár tár gya lás so rán módosít - hatók, de az aján la ti árak nem csök ken the tõk. Az aján lat te võ a szer zõ dés kö té sig, il le tõ leg az ár tár gya lás meg kez dé sé ig kö te les ti tok ban tar ta ni aján la ta tar tal mát. A kií ró a kor mány ren de let 48. (3) be kez dés sze rint kö te les a pá lyá zók szá mát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni. A pá lyá za tok fel bon tá sa az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 10 óra kor a ki író fen ti cí mén (Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság Dél-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Kecs ke mé ti Ki ren delt ség, 6000 Kecs ke mét, Baj csy-zsilinszky krt. 2.), zárt kör ben, ki zá ró lag a ki író kép vi se lõ je, valamint közjegyzõ jelenlétében történik. A rész vé tel fel té te lei: A pá lyá za ti aján lat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it (név, lak cím, le ve le zé si cím, cég ne ve, szék he lye, kép vi se lõ ne ve, te le fon szá ma és te le - fax szá ma, alá írá si cím pél dány, hi te les, 30 nap tá ri nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, KSH azo no sí tó szám, be jegy zés alatt ese tén azt iga zo ló hiteles igazolás, statisztikai számjel), a HUF-ban fi ze ten dõ meg aján lott vé tel ár meg je lö lé sét, te lek fel épít mény áfa bon tás ban, a vé tel ár ki egyen lí té sé nek mód ját, tel je sí té sé nek ha tár ide jét an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy az aján la ti biz to sí té - kon fe lül fenn ma ra dó net tó vé tel ár hát ra lé kot a szer zõ dés alá írá sát követõ 30 naptári napon belül kiegyenlíti, pá lyá zó iga zo lá sát ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal és szer ve ze te i vel szem ben hat hó nap nál ré geb ben le járt köz tar to - zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fi ze té si kötelezettsége) nincs, az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé rõl szó ló hi va ta los ban ki iga zo lást, (a pá lyá zó nak gon dos kod nia kell ar ról, hogy a HUF-ban be fi ze tett aján la ti biz to sí ték leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ nap já ra a KVI Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze - tett számú számlájára be ér kez zék), a pá lyá zat el adá si áron túl me nõ, egyéb fel té te le i nek el fo ga dá sá ról szó ló nyilatkozatot, a pá lyá zó gaz da sá gi tár sa ság tu laj do no sa i nak ar ról szó ló nyi lat ko za tát, hogy nyer tes ség ese tén meg kö ten dõ adás vé - te li szer zõ dés hez szük sé ges-e külön társasági cselekmény. Az aján la ti biz to sí ték a nyer tes pá lyá zó ese té ben a vé tel ár ba be szá mí tás ra kerül. Az aján la ti biz to sí té kot a ki író a pá lyá za ti fel hí vás vissza vo ná sá ról szó ló hir det mény köz zé té te lé nek, il let ve az el já rás ered mény te len sé ge ki hir de té sé nek nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül vissza fi ze ti az aján lat te võk ré szé re. Ered mé - nyes pá lyá zat ese tén a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nem nyer tes pá lyá zók ré szé re az aján la tok el bí rá lá sá nak nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül fi ze ti vissza. A ki író ugyan csak vissza fi ze ti az aján la ti biz to sí té kot, ha a ki író az el bí rá lá - si ha tár idõt meg hosszab bít ja, mely nek függ vé nyé ben az aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma is meg hosszab bo dik, és a pá lyá zó a ha tár idõ meg hosszab bí tá sá ról szó ló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani. Az aján la ti biz to sí ték után a ki író költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fi zet, ki vé ve, ha az aján la ti biz to sí ték vissza - fi ze té sé re nyit va ál ló 15 mun ka na pos határidõt elmulasztja. Amennyi ben a pá lyá zó aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt aján la tát vissza von ja, vagy ha az adás vé te li szer zõ dés meg - kö té se a nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó, vagy ér dek kö ré ben fel me rü lõ más ok ból hi ú sul meg, az aján la ti biz to sí té kot el - vesz ti. A pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti ak kor is, ha a már meg kö tött szer zõ dés a pá lyá zó nak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg. Kö te le zõ en vál lalt aján la ti kö tött ség: az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ját kö ve tõ 90 nap tá ri nap. Amennyi ben a pá lyá zó aján la tát az aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt vissza von ja, az ál ta la be fi ze tett ajánlati biztosítékot elveszti. A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sa, vagy a nyil vá nos ár tár gya lás ra ki tû zé se (az aján latmó do sí tás ra va ló fel hí vás) az aján - lat té te li ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül tör té nik, mely idõ tar ta mot a ki író egy al ka lom mal, leg fel jebb to - váb bi 30 nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat. En nek függ vé nyé ben az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg - hosszab bo dik.

15 2006/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1335 Az ár tár gya lás, il let ve az aján lat mó do sí tás el bí rá lá sa az ár tár gya lás ki tû zé sé tõl, il let ve az aján lat mó do sí tás ra tör té nõ fel hí vás idõ pont já tól szá mí tott 30 naptári napon belül történik. A ki író az el bí rá lá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat a pá lyá za ti eljárás eredményérõl. A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a rang so ro lás kor al kal ma zan dó ér té ke lé si szem pon tok fon tos sá gi sor rend ben: a meg aján lott vé tel ár össze ge, vál lalt fi ze té si mód és ha tár idõ, a pá lyá zat nyer te se az, aki a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett fel té te lek tel je sí té se mel lett, az ér té ke lé si szem pon tok alap ján összes sé gé ben a legjobb ajánlatot tette. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó az ered mény hir de tés rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 ban ki na pon be lül, az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lék erejéig fizetési garan ci át ad. A KVI fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, a fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt és a vé tel ár - hát ra lék ügy vé di vagy közjegyzõi letétbe helyezését. A fel té tel nél kü li bank ga ran ci át a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg adott jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le zett sé get kell vál lal nia a ki író fe lé a tel jes vé tel - ár hát ra lék ra az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével. A fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg adott jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le zett sé get kell vál lal nia ar ra, hogy a vé - tel ár ként ígért össze get a bank a ve võ ré szé re meg hi te le zi a tel jes vé tel ár hát ra lék ra az ajánlatban vállalt határidõ fi gye - lem be vé te lé vel. A KVI a fen ti ek ben em lí tett, vé tel ár hát ra lék ki fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló ira to kat ma gyar or szá gi és kül föl di I. osz tá lyú bankoktól fogadja el. A ki író a pá lyá zat nyer te sé vel az er rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül, de leg ké sõbb az aján la ti kö tött ség le jár tá nak nap já ig az adás vé te li szer zõ dést meg kö ti. A tu laj don jog át szál lá sát ered mé - nye zõ nyi lat ko zat ki adá sa a tel jes vé tel ár nak a ki író szám lá ján tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ en haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik. A ki író fenn tart ja jo gát, hogy a nyer tes pá lyá zó vissza lé pé se ese tén a pá lyá zat so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel szer zõ dést kössön, a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít sa, az el bí rá lá si ha tár idõn be lül a kor mány ren de let 42. (2) be kez dé se alap ján min den ér vé nyes aján la tot be nyúj tott részt ve võ meg hí vá sa mel lett nyil vá nos ár tár gya lást tart son, vagy egyet len aján lat te võ ese tén fel hív ja az ajánlattevõt aján lata módosítására, pá lyá za ti fel hí vá sát az aján lat té te li ha tár idõ elõtt vissza von ja, mely rõl a pá lyá za ti fel hí vás köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt hirdetményt tesz közzé. A pá lyá za tot kö ve tõ nyil vá nos ár tár gya lás so rán a pá lyá zók aján la ta i kat mó do sít hat ják, az zal, hogy a ko ráb ban meg - aján lott vé tel ár nem csök kent he tõ, és a mó do sí tott aján lat nak is meg kell fe lel nie a pá lyá za ti fel hí vás ban meghatározott valamennyi feltételnek. Ér vé nyes a pá lyá za ti aján lat, ha: azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ ben nyújtották be, a pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot az elõ írá sok nak meg fe le lõ en bo csá tot ta rendelkezésre, pá lyá zó csa tol ta iga zo lá sát ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal és szer ve ze te i vel szem ben nincs hat hó nap nál ré geb ben le járt köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fi ze té si kötelezettsége), olyan pá lyá zó nyúj tot ta be, aki nek nincs sem a ki író val, sem a KVI-vel szem be ni tar to zá sa, ko ráb bi fi ze té si kö te le - zett sé gét teljesítette, a pá lyá zó a pá lyá za tot sza bály sze rû en alá ír ta (gaz da sá gi tár sa ság ese tén cég sze rû aláírás), az meg fe lel a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott összes fel té tel nek. Ha az aján lat te võ, vagy az ér dek kö ré be tar to zó más sze mély a pá lyá zat tit kos sá gát meg sér ti, a ki író az aján la tát ér - vény te len nek nyilvánítja.

16 1336 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám A Gyõr-Mo son-sop ron Me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat (9028 Gyõr, Ara tó u. 5.) a to váb bi ak ban: ár ve rez - te tõ, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest V. ker., Zol tán ut ca 16.) (KVI) meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon gaz dál ko dá sá ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján ár ve rés út ján ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a Gyõr-Mo son-sop ron Me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat vagyonkezelésében lé võ alábbi vagyonelemet. In gat lan cí me Hrsz. Térmérték Megnevezés Tul. h Gyõr, Mohi u m 2 Beépítetlen terület 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft, az az ket tõ mil lió-ket tõ százöt ven ezer forint. Li cit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 50. (1) be kez dé se sze rint. Az in gat lan per-, te her- és igénymentes. Az ár ve rés idõ pont ja: jú li us óra. Az ár ve re zõ nek sze mé lye sen, vagy kép vi se lõ je út ján az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en leg ké sõbb 1 órá val kell je lent kez nie az ár ve ré sen va ló rész vé tel re. Az ár ve rés he lye: 9028 Gyõr, Ara tó u. 5. sz. tár gya lóte rem. Fel vi lá go sí tás kér he tõ: He gyi Lász ló né gaz da sá gi ve ze tõ tõl a (96) es te le fo nszámon. Brut tó (Ft) Áfa (Ft) Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az ár ve rés részletes feltételeit. A je lent ke zés fel té te lei: sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta - tá sa, il let ve an nak át adá sa; gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy a be je gyez te tés fo lya - mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si igazolás átadása; az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fizetési kötelezettsége); iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get, a ki tû zött ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en (az az az ár ve rés meg kez dé sé ig) kész pénz ben be fi zet te az ár ve rez te tõ pénztárába. Egyéb fel té te lek: Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés nap ján vissza fi ze ti. Az ár ve ré si elõ leg után az ár ve rez te tõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fizet. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran ci át ad az ár ve rez te tõ nek az ár ve ré si elõ le gen fe lül a tel jes vételárhátra - lékra. (Az ár ve rez te tõ vissza von ha tat lan fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a bank ga ran ci át, ban ki hi telígér vényt, vagy a vé tel ár - hát ra lék köz jegy zõ nél, il let ve ügy véd nél történõ letétbe helyezését.) Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül az ár ve re zõ az ár ve rez te tõ meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé - tel árat ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran cia adásának kötelezettsége alól. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szer zõ dést köt. Az ár ve - rés nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat a szer zõ dés sel egyidejûleg kifizetni. Az ár ve rés si ker te len, ha nem je le nik meg egy ár ve re zõ sem, az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot, ha az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, vagy az ár ve re zõk ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény mi att az ár ve rés ér vény te le - ní té sé rõl kell dön te ni, a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese té ben, amennyi ben az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel tör té nõ szer zõ - dés kö tés re nem ke rül sor. (Vissza lé pés nek mi nõ sül, ha a nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés re elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést nem kö ti meg.) Eb ben az eset ben a nyer tes ár ve re zõ a be fi ze tett ár ve ré si elõ le get elveszti.

17 2006/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1337 Az ár ve rez te tõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyil vá nít sa. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a nyer tes ár ve re zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye - zett jé vel kössön szerzõdést. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja, mely rõl a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken újabb hirdetményt tesz közzé. A tu laj don szer zé si kor lá to zás ba üt kö zõ szer zõ dés sem mis. MÉRLEGBESZÁMOLÓK A Nyomdászokért Alapítvány évi közhasznú egyszerûsített beszámolója MÉRLEG Ada tok E Ft-ban Esz kö zök Források A) Befektetett eszközök C) Saját tõke I. Immateriális javak I. Induló tõke II. Tárgyi eszközök II. Tõkeváltozás III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tárgyévi eredmény B) Forgóeszközök D) Tartalék I. Készletek E) Céltartalék II. Követelések F) Kötelezettségek III. Értékpapírok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek IV. Pénzeszközök II. Rövid lejáratú kötelezettségek Eszközök összesen Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS Ada tok E Ft-ban Megnevezés A) Összes közhasznú tevékenység bevétele B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C) Összes bevétel D) Közhasznú tevékenység költségei E) Vállalkozási tevékenység költsége 0 0 F) Összes költség, ráfordítás G) Adózás elõtti eredmény H) Adófizetési kötelezettség 0 0 I) Tárgyévi eredmény A köz zé tett ada tok könyv vizs gá lat tal nin cse nek alá tá maszt va.

18 1338 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI Össze fog la ló az ál lam ház tar tás adós sá ga ke ze lé sé nek, ala ku lá sá nak el len õr zé sé rõl (0604) Az Ál la mi Szám ve võ szék a zár szám adá sok el len õr zé se ke re té ben min den év ben fog lal ko zott az ál lam adós ság gal, adós ság szol gá lat tal. Ezen túl az adós ság szé les idõ ho ri zont ban tör té nõ elem zé sé nek, vál to zá sa nyo mon kö ve té sé nek, a ten den ci ák be mu ta tá sá nak ér de ké ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként át fo gó an is el len õr zi az ál lam adós sá got. Ez utób bi kör be tar to zó je len le gi el len õr zést, mint 2005-rõl 2006-ra át hú zó dó fel ada tot elõ ször az ÁSZ évi el len õr zé si ter ve tar tal maz ta, és en nek meg fe le lõ en sze re pel a évi tervben is, amely a jelentést megvitató elnöki értekezlet idõpontjául február 27-ét jelölte meg. Az ál lam ház tar tás adós sá ga ke ze lé sé nek, ala ku lá sá nak el len õr zé se a I. fél év kö zöt ti idõ szak ra és az ál - lam ház tar tá si tör vény (to váb bi ak ban: Áht.) sze rin ti ál lam adós ság ra irá nyult, de év vé gé ig fi gye lem mel kí sér te az ál lam adós sá got érintõ eseményeket. Az Áht. sze rint az ál lam adós ság kö ré be tar to zik min den olyan hi tel vi szo nyon ala pu ló fi ze té si kö te le zett ség hi tel fel - vé tel, köt vény- és kincs tár jegy-ki bo csá tás, amely az ál lam ház tar tás va la me lyik al rend sze rét ter he li. Je len leg két al - rend szer, a köz pon ti költ ség ve tés és az ön kor mány za tok tar ta nak nyil ván ál lam adós sá got, mi vel a tb és az el kü lö ní tett ál - la mi pénz ala pok hiánya miatti adósság a központi költségvetés adósságának része. A köz pon ti költ ség ve tés adós sá ga az de cem ber 31-e 6886,4 mil li árd Ft-ról, év vé gé re ,2 mil - liárd Ft-ra, 85,1%-kal nõtt és 2001-ben az éves adós ságnö ve ke dés 500 mil li árd Ft alatt volt, év ben meg há - rom szo ro zó dott (1504,7 mil li árd Ft) 2003-tól pe dig évi 1000 mil li árd Ft körül állandósult. A köz pon ti költ ség ve tés adós ság nö ve ke dé sé nek 63,3%-át a költ ség ve té si hi tel át vál la lá sok nél kü li hi á nya okoz ta, amit el sõ sor ban mû kö dé si jel le gû ki adá sok idéz tek elõ, ame lyek ered mé nye kép pen a jö võ ben nem vár ha tó ak olyan be - vé te lek, ame lyek a hi ány mér sék lé sét ered mé nyez he tik tól a ki adá sok vissza fo gá sa ér de ké ben a Kor mány szá mos meg szo rí tó in téz ke dést ho zott, ame lyek azon ban csak át me ne ti leg mér sé kel ték a hi ányt, mi vel el ma radt a fi nan szí roz ha - tó ál la mi feladatrendszer meghatározása, hiányoznak a költségvetés tervezésénél a mérhetõ teljesítmények. A vizs gált idõ szak ban a köt vé nyek és kincs tárje gyek után a be fek te tõk nek ki fi ze tett ho za mok csök ken tek, az adós ság - portf ólió össze té te le ked ve zõb bé vált, (a ma ga sabb ka ma to zá sú adós ság ele mek tör lesz té sé vel, il let ve elõ tör lesz té sé vel) en nek el le né re a hi ány ré sze ként meg je le nõ ka mat a köz pon ti költ ség ve tés adós ság nö ve ke dé sé nek 82,2%-a volt. Ez azt je len ti, hogy a ka ma to kon ke resz tül az államadósság determinálja és beszûkíti a költségvetés mozgásterét.

19 2006/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1339 A köz pon ti költ ség ve tés 6 év alat ti adós ság nö ve ke dé sé nek 28,6%-át a tb-ala pok hi á nya tet te ki. Az ala po kon be lül az egész ség biz to sí tá si alap hi á nya volt a meg ha tá ro zó, amely nek oka a já ru lék kul csok csök ken té se, il let ve a ki e sõ for rá sok köz pon ti költ ség ve tés bõl tör té nõ pót lá sá nak el ma ra dá sa volt. A nyug díj-biz to sí tá si alap hiánya mérsékeltebb, ugyan - ak kor növekvõ volt. A köz pon ti költ ség ve tés adós sá gá nak nö ve ke dé sét a hi á nyo kon túl dön tõ en a költ ség ve té sen kí vü li szer ve ze tek tõl át - vál lalt hi te lek vagy ré szük re té rí tés men te sen jut ta tott ál lam köt vé nyek okoz ták. Az át vál lalt hi te lek több sé ge mö gött fej - lesz té sek, be ru há zá sok (MÁV fej lesz té sei, au tó pá lya-be ru há zá sok) áll tak, ame lyek a jö võ be ni fej lõ dést szol gál ják. Ezen túl mér sé kel ték az adós sá got a pri va ti zá ci ós be vé te lek, nö vel ték az EU-Emo ga tá mo ga tás meg elõ le ge zé sek és az MNB tar ta lék fel töl té sek. Az ár fo lyam vál to zás és a KESZ likviditásának hatása változó volt, összességében az adósságot minimális mértékben csökkentették. Az ön kor mány za tok adós sá gá nak ál lo má nya a év vé gi 101,6 mil li árd Ft-ról év vé gé re 291,6 mil li árd Ft-ra nõtt. Az adós sá gon be lül a fej lesz té sek mi at ti adós ság a meg ha tá ro zó, ugyan ak kor 2000-ben az ön kor mány za tok 13,9%-a, 2004-ben 20,3%-a kény sze rült mû kö dé sét fi nan szí ro zó hi te lek fel vé te lé re. Az ön kor mány za tok ön ál ló an tart - ják nyilván adós sá gu kat. Az Or szág gyû lés egyik év ben sem ka pott tá jé koz ta tást az ön kor mány za ti al rend szer adós sá gá - ról, mi vel a Kor mány óta nem jelölte ki az államháztartás egészét terhelõ adósság bemutatásának felelõsét.

20 1340 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/25. szám A pénz ügy mi nisz ter az Álla ma dós ság Ke ze lõ Köz pont Rt. (to váb bi ak ban: ÁKK Rt.) út ján gon dos ko dik a köz pon ti költ ség ve tés adós sá gá nak nyil ván tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl. A pénz ügy mi nisz ter ál tal éven te jó vá ha gyott ál lam adós ság-ke - ze lé si stra té gia hosszú tá vú cé lo kat tûz ki, de ezek alá vol tak/van nak ren del ve a rö vid tá vú fel adat nak, az az a fi ze tõ ké pes - ség fenn tar tá sá nak, ame lyet az ÁKK Rt. biz to sí tott. Az ÁKK Rt. a for rás be vo ná so kat és tör lesz té se ket a Kincs tá ri Egy sé - ges Szám lán ke resz tül bo nyo lít ja. A kö zött be vont for rá sok 9,2%-a hi tel fel vé tel bõl, 90,1%-a ér ték pa pír kibocsátásából szár ma zott. A for rás be vo ná sok 74,5%-a fo rint ban va ló sult meg. A vizs gált idõ szak ban az ÁKK Rt ,7 mil li árd Ft ér ték ben éven tú li le já ra tú for rá so kat vont be, a tör lesz tés össze ge ugyan ezen le já rat nál 7967,0 mil - liárd Ft volt. A tör lesz té sek nem ered mé nyez ték az adós ság csök ke né sét, mi vel azok tel je sí té sé hez új for rás be vo nás ra volt szük ség (adós ság meg újí tás). Ezen túl 815,9 mil li árd Ft-os adós ság nö ve ke dés kincs tár jegy ben tes te sült meg. A köz - pon ti költ ség ve tés adós sá gá nak nyilvántartása, a források bevonása megfelelt a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak. Az adósság összetétele a pénzügyminiszter által jóváhagyott adósságkezelési stratégia szerint alakult. Az Áht év tõl elõ ír ja, hogy az ál lam ház tar tás adós sá gá nak össze füg gé sét, kap cso la tát ki kell mu tat ni az ún. kor - mány za ti szek tort ter he lõ adós ság gal (ma ast rich ti mu ta tó), de nem ne ve sí ti, hogy a ma ast rich ti mu ta tó össze ál lí tá sa me - lyik szer ve zet fel ada ta. A PM, KSH, MNB kö zött lét re jött együtt mû kö dé si meg ál la po dás alap ján az adós ság mu ta tót az MNB ké szí ti el. A kor mány za ti szek tor bõ vebb az Áht.-ban meg je lölt ál lam ház tar tás nál, mi vel be le tar toz nak olyan, az ál lam ház tar tá son kí vül ál ló szer ve ze tek, ame lyek nél a pi a ci ár be vé tel ke ve sebb mint 50% (pl. NÁ Rt., ÁPV Rt. mé dia tár - sa sá gok stb.) Az uniós statikai módszerek alkalmazásával számított adósságmutató a GDP 60%-a alatt volt. A je len tés be mu tat ja az ál lam adós ság nö ve ke dé sét ki vál tó köz vet len oko kat, össze te võ ket. Az adós ság nö ve ke dés ere - den dõ té nye zõ it (az az dön tõ en a hi ány ki ala ku lá sá nak oka it) a je len tés min den te rü let re ki ter je dõ en, rész le te i ben nem tar tal maz za, mi vel az ÁSZ je len té se i nek szin te mind egyi ke kü lö nö sen a zár szám adá sok el len õr zé sé rõl ké szí tett je len - té sek és a költ ség ve tés hez adott vé le mé nyek ki tér a hi ány oka i ra. Évek óta vissza té rõ en jel zi az ÁSZ a költ ség ve té si be - vé te lek fe lül ter ve zé sét, a ki adá sok alul ter ve zé sét, a költ ség ve tés év kö zi, több szö ri mó do sí tá sá nak ne ga tív kö vet kez mé - nye it, a ha tás vizs gá la tok nél kü li ter ve zést, az ál lam ház tar tás hosszú távú egyensúlyi követelményeinek biztosítása érdekében az állami feladatok tartalma és finanszírozási mértéke meghatározásának szükségességét. A 6 évet át fo gó el len õr zés, a ta pasz talt ten den ci ák alap ján, több olyan koc ká za ti té nye zõ re mu tat rá, ame lyek nek jö võ - be ni ki ha tá sai le het nek, ezek a következõk: Az adós ság ál lo mány to váb bi nö ve ke dé se kü lö nö sen a ka ma tok emel ke dé se mel lett a költ ség ve tés moz gás te ré nek je len le gi nél na gyobb be szû kü lé sét okoz hat ja. Az egész ség biz to sí tá si alap hi á nyá nak nö ve ke dé se azt jel zi, hogy az egész ség ügy pénz ügyi egyen sú lyi hely ze té nek meg te rem té se ki e mel ten fon tos fel adat. A nyug díj-biz to sí tá si alap hi á - nyá nak nö vek võ ten den ci á ja az adós ság nö ve ke dés koc ká za tát je len ti. Az ön kor mány za tok nál a mû kö dé si hi tel ál lo mány nö ve ke dé se mû kö dé si költségvetésük deficitjére utal, ami a szektor további eladósodottságának kockázatát hordozza magában. Az el len õr zés meg ál la pí tá sai alap ján ja va sol tuk a Kor mány nak, hogy kez de mé nyez ze az Áht. mó do sí tá sát an nak ér - de ké ben, hogy az ne vez ze meg az uni ós sta tisz ti kai mód sze rek sze rin ti hi va ta los adós ság ada to kat pub li ká ló szer ve ze tet és sza bá lyoz za az ál la mi kö ve te lé sek és azok ke ze lé sé nek fo gal mát. Ren de let ben sza bá lyoz za az ál lam ház tar tás egé szé re vo nat ko zó ál lam adós ság be mu ta tá sá nak fe le lõ sét, va la mint dol goz zon ki és ter jessze az Or szág gyû lés elé a tb-ala pok min den ko ri pénzügyi egyensúlyának megteremtését szolgáló javaslatot.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év XXIV. ÉV FO LYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. jú li us SZENT KI RÁ LYI www.szentkiraly.hu HÍR MON DÓ Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év Az is ko la tör té ne té nek leg si ke re sebb

Részletesebben

Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év

Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év XXI. év fo lyam 7. szám 2013. júli us Ára: 120 Ft Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év Bár a ta ní tás jú ni us 13-án már be fe - je zõ dött az ál ta lá nos is ko lá ban, hi va ta - lo

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben