TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI"

Átírás

1 Bu da pest, június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A különbözõ formában nyújtott állami támogatások támogatástar - talmának ki szá mí tá sá hoz szük sé ges re fe ren cia rá tá ról A fel szá mo lók név jegy zé ké rõl Az elõzõ évi tevékenységükrõl a magánnyugdíjról és magánnyugdíj - pénz tá rak ról szó ló évi LXXXII. tör vény 70. (8) be kez dé sé ben és a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si te vé keny sé - gé rõl szó ló 282/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 21. -ában, il let ve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodá si sza - bá lya i ról szó ló 281/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 25. (1) és (4) be - kez dé sé ben fog lal tak alap ján AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Al li anz Hun gá ria Ön kén tes és Magánnyugdíjpénztári Ágainak egyesített ada tai ARANYKORONA Önkéntes Nyugdíjpénztár Bábolna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjbiztosítási Pénztár CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Cimbora Nyugdíjpénztár DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár Ezüst Híd Nyugdíjpénztár Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár HALADÁS Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár MAHAGÓNI Önkéntes Nyugdíjpénztár Mentõ Önkéntes Nyugdíjpénztár Mezõ Nyugdíjpénztár Richter Gedeon Rt. mellett mûködõ Önkéntes Nyugdíjpénztár UNILEVER Nyugdíjpénztár UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánpénztári Ág UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes Nyugdíj - pénz tá ri Ág UNIQA és Egye sült Köz szol gá la ti Nyug díj pénz tár egye sí tett ada tai Az önkéntes kölcsönös egészség- és az önsegélyezõ pénztárak beszámoló - készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 36. -ában fog lal tak alap ján ADOSZT Egész ség pénzt ár Al li anz Hun gá ria Egész ség pénzt ár AXA Ön kén tes Egész ség pénzt ár Bal zsam Egész ség pénzt ár ÉDÁSZ Szociális Se gélyt Biz to sí tó Ön se gé lye zõ Pénz tár He ren di Por ce lán ma nu fak tú ra Rt. Egész ség pénz tá ra Honvéd Egészségpénztár Jószolgálat Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztár

2 1810 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Kardirex Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségpénztár LONG LIFE - Hosszú Élet Ki egé szí tõ Egész ség pénzt ár Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztár TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár Va sas Ön kén tes Ön se gé lye zõ Pénz tár Vi ta li tás Egész ség pénzt ár Vi ta min Egész ség pénzt ár A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti kus (ak tu á ri us) en ge dé lye zé sé rõl HIRDETMÉNYEK 2066

3 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1811 A Pénzügyminiszter köz le mé nye a kü lön bö zõ for má ban nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar tal má nak ki szá mí tá sá hoz szük sé ges re fe ren cia rá tá ról Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké - nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso - la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl szó ló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let pont ja ér tel mé - ben, az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ál la pí tott, így kü lö nö - sen a tá mo ga tás tar ta lom ki szá mí tá sá hoz hasz nált re fe ren - cia rá tá ról az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap já ban va ló köz zé té telt kö ve tõ en a pénz ügy mi nisz ter tá jé koz ta tót ad ki. E fel ha tal ma zás alap ján a re fe ren cia rá ta jú ni us 1-jétõl al kal ma zan dó ér té ke 8,72%. A re fe ren cia rá ta ha ma ro san meg je le nik az Eu ró pai Unió Hivatalos Lapjában, illetve megtekinthetõ a következõ inter net cí men: re fe ren ce_ra tes.html. A Pénzügyminiszter közleménye a felszámolók névjegyzékérõl A fel szá mo lók név jegy zé ké rõl szó ló 114/2006. (V. 12.) Korm. ren de let 4. -ának (3) be kez dé se alap ján kö zöl jük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság a felszámolók névjegyzékében 33. sorszám alatt nyilvántartott DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnál bejegyzett szakirányú szakkép zett ség gel ren del ke zõ sze mé lyek kö zül az aláb bi sze - mélyt tö röl te a nyil ván tar tás ból. Tö röl ve: Köz gaz dász: Droc Oa na La kó hely: 1135 Bu da pest, Szent Lász ló út 45. II/4. * * * A fel szá mo lók név jegy zé ké rõl szó ló 114/2006. (V. 12.) Korm. ren de let 4. -ának (3) be kez dé se alap ján kö zöl jük, hogy a fel szá mo lók név jegy zé két ve ze tõ köz igaz ga tá si ha - tó ság a fel szá mo lók név jegy zé ké ben 30. sor szám alatt nyil ván tar tott Dr. He té nyi Gé za és Tsa Fel szá mo ló Kor - lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: ) aláb bi fõ te vé keny sé gét je gyez te be a nyil ván tar tás ba, il let ve az aláb bi fõ te vé keny sé gét tö röl te a név jegy zék bõl. Be je gyez ve: Fõ te vé keny sé ge: Szám vi te li, könyv vizs gá lói, adó szak ér tõi te - vé keny ség Tö röl ve: Fõ te vé keny sé ge: Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás * * * A fel szá mo lók név jegy zé ké rõl szó ló 114/2006. (V. 12.) Korm. ren de let 4. -ának (3) be kez dé se alap ján kö zöl jük, hogy a fel szá mo lók név jegy zé két ve ze tõ köz igaz ga tá si ha - tó ság a fel szá mo lók név jegy zé ké ben 71. sor szám alatt nyilvántartott STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: ) ál tal fog lal koz ta tott szak irá nyú szak kép zett ség gel ren del ke zõ sze mé lyek kö zé az aláb bi sze mélyt je gyez te be a nyil ván - tar tás ba, il let ve az aláb bi sze mélyt tö röl te a név jegy - zékbõl. Be je gyez ve: Köz gaz dász: Ma di Tí mea La kó hely: 6000 Kecs ke mét, Már ci us 15. u. 7. Tö röl ve: Köz gaz dász: Ecsé di And rás La kó hely: 6000 Kecs ke mét, Mály va u. 66. * * * A fel szá mo lók név jegy zé ké rõl szó ló 114/2006. (V. 12.) Korm. ren de let 4. -ának (3) be kez dé se alap ján kö zöl jük, hogy a fel szá mo lók név jegy zé két ve ze tõ köz igaz ga tá si ha - tó ság a fel szá mo lók név jegy zé ké ben 66. sor szám alatt nyil ván tar tott PACTOREX Hol ding Fel szá mo ló, Vég el - szá mo ló és Re or ga ni zá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa - ság (Cg.: ) aláb bi szék he lyét, te lep he lyét, fi ók te le pét, fõ te vé keny sé gét, a tár sa ság ban 5%-nál na - gyobb tu laj do ni há nyad dal ren del ke zõ tu laj do no sa it, va la - mint a fel szá mo ló ál tal fog lal koz ta tott szak irá nyú szak - kép zett ség gel ren del ke zõ sze mélyt tö röl te a nyil ván tar - tás ból, illetve az alábbi székhelyét, ügyvezetõjét, felügyelõ-

4 1812 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám bi zott sá gi el nö két, fõ te vé keny sé gét, a tár sa ság ban 5%-nál na gyobb tu laj do ni há nyad dal ren del ke zõ tu laj do no sa it, va la mint a fel szá mo ló ál tal fog lal koz ta tott szak irá nyú szak kép zett ség gel ren del ke zõ sze mélyt je gyez te be a név - jegy zék be. Tö röl ve: Székhely: 6722 Sze ged, Bé ke u. 2. C. ép. Te lep hely: 6722 Sze ged, Gyer tyá mos u. 6. Fióktelep: 5600 Bé kés csa ba, Sza bó Pál tér 11. II/4. Tö röl ve: Fõ te vé keny sé ge: Szám vi te li, adó szak ér tõi te vé keny ség Tö röl ve: A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok Ste fán Jó zsef La kó hely: 6772 Deszk, Kos suth u. 55. dr. Bob vos Pál La kó hely: 6726 Sze ged, Dé ry né u. 39. dr. Bob vos Pál né La kó hely: 6726 Sze ged, Dé ry né u. 39. Ézsi ás Lász ló La kó hely: 6791 Sze ged, Ka mil la u. 43. Tö röl ve: A fel szá mo ló gaz da sá gi tár sa ság nál szak irá nyú szak - kép zett ség gel ren del ke zõk Jo gász: dr. Bob vos Pál né La kó hely: 6726 Sze ged, Dé ry né u. 39. Be je gyez ve: Székhely: 6722 Sze ged, Bol dog asszony sgt. 63. Be je gyez ve: Ügy ve ze tõ: Pus kás Bé la Jó zsef La kó hely: 6000 Kecs ke mét, Fel sõ szék tó u. 125/B. Fel ügye lõ bi zott sá gi el nök: Var jú At ti la La kó hely: 6000 Kecs ke mét, Vad víz u. 31. Be je gyez ve: Fõ te vé keny sé ge: Üz let vi te li ta nács adás Be je gyez ve: A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok BÁCS-HOLDING Be fek te té si és Va gyon ke ze lõ Zrt. Székhely: 6000 Kecs ke mét, Kos suth tér 6-7. CREDIT-INVEST Pénz ügyi és Kö ve te lés ke ze lõ Zrt. Székhely: 6000 Kecs ke mét, Hor váth Dö me krt. 14. Dó zsa Lász ló La kó hely: 6000 Kecs ke mét, Hu szár u. 6. Be je gyez ve: A fel szá mo ló gaz da sá gi tár sa ság nál szak irá nyú szak - kép zett ség gel ren del ke zõk Jo gász: dr. Szi lá gyi Já nos La kó hely: 6723 Sze ged, Ró mai krt

5 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1813 A ma gánnyug díj pénz tá rak és az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak köz le mé nyei Az elõzõ évi tevékenységükrõl a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 70. (8) be kez dé sé ben és a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si te vé keny sé gé rõl szó ló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ában, illetve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 25. (1) és (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján. Ma gánnyug díj pénz tá ri ága za ta AEGON Ma gyar or szág Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár évi gaz dál ko dá sá ról köz zé tett ada tok Mér leg Ada tok: ezer Ft-ban ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tár gyi esz kö zök III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) Köt vé nyek b) Állampapírok d) Jelzáloglevél Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Kész le tek II. Követelések Tagdíjkövetelések Egyéb követelések III. Értékpapírok Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) Köt vé nyek b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél Értékpapírok értékelési különbözete Határidõs ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök Pénztári elszámolási számla Devizaszámla Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív idõbeli elhatárolások Bevételek aktív idõbeli elhatárolása ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

6 1814 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám FORRÁSOK D) Sa ját tõ ke I. In du ló tõ ke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tar ta lék tõ ke IV. Mûködés mérleg szerinti eredménye V. Értékelési tartalék E) Céltartalékok I. Mûködési céltartalék II. Fedezeti céltartalék Egyé ni szám lá kon Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék 1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék 1.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Idõarányosan járó kamat (+) Já ró osz ta lék (+) Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Szolgáltatási tartalékon Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék III. Likviditási és kockázati céltartalék Egyéb kockázatokra Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ befizetések befektetési hozamának tartaléka 5. Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések befektetési hozamának tartaléka Likviditási portfólió értékelési különbözete Idõarányosan járó kamat (+) Egéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Mûködési célú tagdíjak tartaléka Fedezeti célú tagdíjak tartaléka Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

7 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1815 FORRÁSOK 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ befizetések 5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhetõ befizetés 5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhetõ befizetés Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések Munkáltatóhoz rendelhetõ függõ befizetések Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhetõ függõ befizetések G. Passzív idõbeli elhatárolások Bevételek passzív idõbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Eredménykimutatás A) PÉNZTÁR MÛKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE 1 Tagok által fizetett tagdíj Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíj célú támogatás Tagdíj kiegészítések Munkáltató által tag javára történõ kiegészítés Tag saját tagdíjának kiegészítése Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Azonosítatlan tagdíjcaélú mûködési bevétel Pénztári befizetések összesen (6+7+8) Egyéb bevételek Mûködési célú bevételek összesen (9+10) Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegû ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Bérköltség

8 1816 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám A) PÉNZTÁR MÛKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások Mûködési céltartalék-képzés jövõbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos mûködési tevékenység eredménye (11-12) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Befektetési tevékenység eredménye (22-30) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (32-33) Mûködés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) B) PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETE 1 Tagok által fizetett tagdíj Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíj célú támogatás Tagdíjkiegészítések Munkáltató által a tag javára történõ kiegészítés Tag saját tagdíjának kiegészítése Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (-)

9 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1817 B) PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETE 154 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (17-24) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Fedezeti céltartalék-képzés (8-9+/-25) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Idõarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetbõl Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl C) LIKVIDITÁSI FEDEZETE 1 Tagok által fizetett tagdíj Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíj célú támogatás Tagdíjkiegészítések Munkáltató által a tag javára történõ kiegészítés Tag saját tagdíjának kiegészítése Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek

10 1818 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám C) LIKVIDITÁSI FEDEZETE 91 Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok vételárában lévõ kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (16-23) Likviditási és kockázati céltartalék-képzés (6+7-8+/-24) (-) Demográfiai kockázatokra Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ befizetések befektetési hozamára Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések befektetési hozamára Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetek Füg get len könyv vizs gá lói je len tés az Ae gon Ma gyar or szág Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár Ma gán pénz tá ri Ága zat Tag jai rész re 1. El vé gez tük az AEGON Ma gyar or szág Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár Ma gán pénz tá ri Ága zat mel lé kelt évi éves já nak a könyv vizs gá la tát, amely éves a de cem ber 31-i for du ló nap ra el ké szí tett mér -

11 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1819 leg bõl - mely ben az esz kö zök és for rá sok egye zõ vég össze ge E Ft a mû kö dés mér leg sze rin ti ered mé nye E Ft nye re ség -, az ezen idõ pont tal vég zõ dõ év re vo nat ko zó ered mény ki mu ta tás ból és a szám vi te li po li ti ka meg - ha tá ro zó ele me it és az egyéb ma gya rá zó meg jegy zé se ket tar tal ma zó ki egé szí tõ mel lék let bõl áll. 2. A pénz tár évi éves já ról áp ri lis 24-én kor lá to zás nél kü li vé le ményt bo csá tot tunk ki. A ve ze tés fe le lõs sé ge az éves ért 3. Az éves nak a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a Ma gyar or szá gon el fo ga dott ál ta lá nos szám vi te li el - vek sze rint tör té nõ el ké szí té se és va lós be mu ta tá sa az ügy ve ze tés fe le lõs sé ge. Ez a fe le lõs ség ma gá ban fog lal ja az akár csa lás ból, akár hi bá ból ere dõ, lé nye ges hi bás ál lí tá sok tól men tes éves el ké szí té se és va lós be mu ta tá sa szem - pont já ból re le váns bel sõ el len õr zés ki ala kí tá sát, be ve ze té sét, fenn tar tá sát, a meg fe le lõ szám vi te li po li ti ka ki vá lasz tá sát és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését. A könyv vizs gá ló fe le lõs sé ge 4. A mi fe le lõs sé günk az éves vé le mé nye zé se az el vég zett könyv vizs gá lat alap ján, va la mint az üz le ti je len - tés és az éves össz hang já nak meg íté lé se. A könyv vizs gá la tot a ma gyar Nem ze ti Könyv vizs gá la ti Stan dar dok és a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó - Ma gyar or szá gon ér vé nyes - tör vé nyek és egyéb jog sza bá lyok alap ján haj tot tuk vég re. A fen ti ek meg kö ve te lik, hogy meg fe lel jünk bi zo nyos eti kai kö ve tel mé nyek nek, va la mint hogy a könyv vizs gá la tot úgy ter vez zük meg és vé gez zük el, hogy kel lõ bi zo nyos sá got szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. 5. A könyv vizs gá lat ma gá ban fog lal ja olyan el já rá sok vég re haj tá sát, ame lyek cél ja könyv vizs gá la ti bi zo nyí té kot sze - rez ni az éves ban sze rep lõ össze gek rõl és köz zé té te lek rõl. A ki vá lasz tott el já rá sok, be le ért ve az éves be szá - mo ló akár csa lás ból, akár hi bá ból ere dõ, lé nye ges hi bás ál lí tá sai koc ká za tá nak fel mé ré se it, a könyv vizs gá ló meg íté lé sé - tõl függ nek. A koc ká za tok ilyen fel mé ré se kor a könyv vizs gá ló az éves ügy ve ze tés ál ta li el ké szí té se és va lós be mu ta tá sa szem pont já ból re le váns bel sõ el len õr zést azért mér le ge li, hogy olyan könyv vizs gá la ti el já rá so kat ter vez zen meg, ame lyek az adott kö rül mé nyek kö zött meg fe le lõ ek, de nem azért, hogy a vál lal ko zás bel sõ el len õr zé sé nek ha té - kony sá gá ra vo nat ko zó an vé le ményt mond jon. A könyv vizs gá lat ma gá ban fog lal ja to váb bá az al kal ma zott szám vi te li alap el vek meg fe le lõ sé gé nek és az ügy ve ze tés szám vi te li becs lé sei éssze rû sé gé nek, va la mint az éves át fo gó be mu ta tá sá nak ér té ke lé sét. Az üz le ti je len tés sel kap cso la tos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódik, és nem tartalmazza egyéb, a Pénztár nem auditált számviteli nyil ván tar tá - saiból levezetett információk áttekintését. 6. Meg gyõ zõ dé sünk, hogy a meg szer zett könyv vizs gá la ti bi zo nyí ték ele gen dõ és meg fe le lõ ala pot nyújt a könyv vizs - gá lói vé le mé nyünk megadásához. Vé le mény 7. A könyv vizs gá lat so rán az AEGON Ma gyar or szág Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár Ma gán pénz tá ri Ága zat éves ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes ma gyar nem ze ti könyv - vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez - tünk ar ról, hogy az éves t a ma gyar szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a Ma gyar or szá gon al kal ma zott ál ta lá - nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Vé le mé nyünk sze rint az éves az AEGON Ma gyar or szág Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár Ma gán pénz tá ri Ága zat de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. 8. Vé le mé nyünk kor lá to zá sa nél kül fel hív juk a fi gyel met a Ki egé szí tõ mel lék let IV. pont já ban fog lalt in for má ci ók ra, amely ben a Pénz tár je lez te a ja nu ár 1-jé tõl be ve ze tés re ke rült, az egész ipar ágat érin tõ, köz pon ti be val lás-be fi ze tés rend sze ré bõl adódó, a évi beszámolót érintõ tényeket. Bu da pest, má jus 9. Ernst & Yo ung Kft. Nyil ván tar tás ba-vé te li szám: Bu zás Dó ra s. k., Be jegy zett könyv vizs gá ló Ka ma rai tag sá gi szám:

12 1820 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Ma gánnyug díj pénz tá ri ágazat évi gaz dál ko dá sá ról nyil vá nos ság ra ho zan dó ada tok 1. A pénztár mûködése megkezdésének idõpontja: október 29. A pénz tá rat mû köd te tõ ön kén tes nyug díj pénz tár mû kö dé se meg kez dé sé nek idõ pont ja: november A pénztár tisztségviselõinek neve és beosztása: A pénz tár Igaz ga tó ta ná csa Az Igaz ga tó ta nács el nö ke: Az Igaz ga tó ta nács tag jai: A pénz tár El len õr zõ Bi zott sá ga Az El len õr zõ Bi zott ság el nö ke: Az El len õr zõ Bi zott ság tag jai: Bán fal vi Ist ván dr. Ke pecs Gá bor dr. Gá ti György Har nos And rás Hor váth And rea Bo dor Pé ter Ve recz ki And rás dr. Má hig Pé ter Hel li Jó zsef Fri ed rich Zol tán Szép kú ti Lász ló Sza bó Ti bor Var ga Il di kó Fluck Be ne dek 3. A Pénztár teljesítménymérésének fõbb mutatói, változásai A Pénz tár évi éves ja a köz zé té te li rész ben te kint he tõ meg. 4. A Pénz tár tag lét szá ma Megnevezés ja nu ár de cem ber 31. Taglétszám (fõ) A Pénz tár ál tal el szá molt tag díj és egyéb be vé te lek Be vé tel tí pu sa Össze ge (E Ft) Tagok által fizetett tagdíj Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás Tagdíj-kiegészítések Eb bõl: Munkáltatói kiegészítés Munkavállalói kiegészítés Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak A támogató rendelkezése szerint mûködési célra juttatott adomány 0 Egyéb bevételek A költ ség ha té kony ság mé rõ szá mai év év Vál to zás Befektetési ráfordítások (E Ft) ,54% Pénztár belsõ mûködési ráfordításai (E Ft) ,16% Külsõ szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások (E Ft) ,31%

13 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A be vé te lek tar ta lé kok kö zöt ti meg osz tá sa a tárgy év vo nat ko zá sá ban 2007-ben az aláb bi vál to zás tör tént Éves tagdij befizetések összege (Ft) tól Fedezeti tartalék 94,51% 95,01% 95,5% Mûködési tartalék 5,49% 4,99% 4,5% Likviditási és kockázati tartaléka 0% 0% 0% 8. A pénztár által nyújtott szolgáltatások értéke (változása) Szol gál ta tá sok tí pu sa Elõ zõ év ezer Ft Tárgy év ezer Ft A vál to zás (2007/2006.) Össze ge (ezer Ft) Egyösszegû kifizetés Ft ,07% Élatjáradékok Ft A pénztár mûködési költségei (ráfordításai) %-a Elõ zõ év Tárgy év A vál to zás %-a Mûködési költség (E Ft) ,39% Egy fõre esõ mûködési költség átlaglétszám alapján (E Ft/fõ) 4,76 5,68 19,33% 10. A pénztár vagyonkezelõje a tárgyévben és a megelõzõ évben: 2003-tól folyamatosan az AEGON Magyarország Be fek te té si Alap ke ze lõ ZRt. 11. A pénztárral kapcsolatban kiszabott Felügyeleti bírságok A ma gánnyug díj pénz tá ri ága zat a év ben nem fi ze tett Fel ügye le ti bírságot. 12. A pénz tá ri ho za mok, va la mint a re fe ren cia in de xek ho zam rá tá já nak ala ku lá sa a vo nat ko zó jog sza bá lyok és felügyeleti iránymutatás szerint Pénz tár egé sze év év év év év Nettó hozamráta (%) 1,31 15,86 13,61 8,56 4,85 Bruttó hozamráta (%) - 17,42 14,95 9,84 5,77 Referenciaindex hozamrátája (%) 2,60 15,01 12,13 7,62 5,40 5 éves átlag hozamráta (%) - - 9,49 9,37 8,70 Fedezetei tartalék Nettó hozamráta (%) 1,27 15,88 13,92 8,63 5, Az AEGON Ma gyar or szág Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár a év ben a Pénz tá rak Ga ran cia Alap ját nem vet te igény be. 14. A tárgyévet követõ évre évre - vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti meg en ge dett mi ni má lis és ma xi má lis szá za lé kos meg osz lás és a re fe ren cia in dex Fedezeti tartalék portfólió összetétele Stra té gi ai esz köz al lo ká ció Mi ni mum Ma xi mum Referenciaindex Kötvények 55% 34,5% 75,5% 55% MAX Magyar Részvények 8,5% 2,5% 14,5% 8,5% BUX Nemzetközi Részvények 29% 19% 39% 20% MSCI World 9% CETOP20 Ingatlan Alapok 2,5% 0% 5% 2,5% BIX Kockázati Tõke 2,5% 0% 5% 2,5% (ZMAX + 3%) Származékos Alap 2,5% 0% 5% 2,5% (ZMAX + 3%) Összesen 100% - -

14 1822 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám 15. A pénz tár tel jes va gyo ná nak tárgy évi nyi tó és zá ró ér té ke: Megnevezés ja nu ár de cem ber 31. Pénztár vagyona (ezer Ft) A pénz tár tel jes va gyo ná nak tárgy évi esz köz cso por ton kén ti szá za lé kos meg osz lá sa az év ele jén és vé gén: Esz köz cso port %-os meg osz lás ja nu ár 1-jén %-os meg osz lás de cem ber 31-én Pénzeszközök 0,42 0,73 Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 75,31 57,89 Eb bõl: Állampapírok 74,21 53,87 Egyéb kötvények 1,10 4,02 Befektetési jegyek 9,43 13,58 Jelzáloglevél 0,62 0,46 Részvények 12,13 21,08 Határidõs ügyletek 0,10-0,03 Repóügyletek 2,39 8,39 Egyéb (értékpapír követelés, kötelezettség) -0,40-2,10 Összesen: 100,00 100,00 Önkéntes ágazatának évi gaz dál ko dá sá ról köz zé tett ada tok Mérleg ESZKÖZÖK * * * Ada tok: ezer Ft-ban A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok d) Jelzáloglevél Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések Tagdíjkövetelések Ta gi köl csön Egyéb követelések III. Értékpapírok Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél Értékpapírok értékelési különbözete

15 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1823 ESZKÖZÖK 4. Határidõs ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök Pénztári elszámolási betétszámla Devizaszámla Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív idõbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN FORRÁSOK D) Sa ját tõ ke I. Induló tõke 0 0 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 0 0 III. Tartalék tõke IV. Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye V. Értékelési tartalék 0 0 E) Céltartalékok I. Mûködési céltartalék 0 0 II. Fedezeti céltartalék Egyéni számlákon Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Idõarányosan járó kamat (+) Járó osztalék (+) Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Szolgáltatási tartalékon Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet Idõarányosan járó kamat (+) 0 21 III. Likviditási céltartalék Likviditási portfólió értékelési különbözete Idõarányosan járó kamat (+) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Mûködési célú tagdíjak tartaléka Fedezeti célú tagdíjak tartaléka Likviditási célú tagdíjak tartaléka F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

16 1824 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám FORRÁSOK 5. Azonosítatlan függõ befizetések a) munkáltatóhoz rendelhetõ függõ befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhetõ függõ befizetések Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása G) Passzív idõbeli elhatárolások Bevételek passzív idõbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Eredménykimutatás A) PÉNZTÁR MÛKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE 1 Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Mûködési célra kapott rendszeres támogatás Mûködési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Mûködési célú bevételek összesen ( ) Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegû ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegû ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Mûködési céltartalékképzés jövõbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos mûködési tevékenység eredménye (10-11) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása Befektetési tevékenység eredménye (21-29) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37)

17 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1825 B) PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETE 1 Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilletõ hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletõ realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletõ értékelési különbözet Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam

18 1826 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám B) PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETE 272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ értékelési különbözet Fedezeti céltartalék-képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetbõl Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbõl Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet 0-2 C) LIKVIDITÁSI FEDEZETE 1 Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Befektetési tevékenység eredménye (19-26) Likviditási és kockázati céltartalék-képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára

19 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1827 Független könyvvizsgálói jelentés az Ae gon Ma gyar or szág Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár Ön kén tes Ágazat Tag jai rész re 1. Elvégeztük az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl - mely ben az esz kö zök és for rá sok egye zõ vég össze ge E Ft a mû kö dés mér leg sze rin ti ered mé nye E Ft vesz te ség -, az ezen idõ pont tal vég zõ dõ év re vo nat ko zó ered mény ki mu ta tás ból és a szám vi te li po li ti ka meg ha tá ro zó ele - me it és az egyéb ma gya rá zó meg jegy zé se ket tar tal ma zó ki egé szí tõ mel lék let bõl áll. 2. A pénz tár évi éves já ról áp ri lis 24-én kor lá to zás nél kü li vé le ményt bo csá tot tunk ki. A ve ze tés fe le lõs sé ge az éves ért 3. Az éves nak a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a Ma gyar or szá gon el fo ga dott ál ta lá nos szám vi te li el - vek sze rint tör té nõ el ké szí té se és va lós be mu ta tá sa az ügy ve ze tés fe le lõs sé ge. Ez a fe le lõs ség ma gá ban fog lal ja az akár csa lás ból, akár hi bá ból ere dõ, lé nye ges hi bás ál lí tá sok tól men tes éves el ké szí té se és va lós be mu ta tá sa szem - pont já ból re le váns bel sõ el len õr zés ki ala kí tá sát, be ve ze té sét, fenn tar tá sát, a meg fe le lõ szám vi te li po li ti ka ki vá lasz tá sát és al kal ma zá sát, va la mint az adott kö rül mé nyek kö zött éssze rû szám vi te li becs lé sek elkészítését. A könyv vizs gá ló fe le lõs sé ge 4. A mi fe le lõs sé günk az éves vé le mé nye zé se az el vég zett könyv vizs gá lat alap ján, va la mint az üz le ti je len - tés és az éves össz hang já nak meg íté lé se. A könyv vizs gá la tot a ma gyar Nem ze ti Könyv vizs gá la ti Stan dar dok és a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó - Ma gyar or szá gon ér vé nyes - tör vé nyek és egyéb jog sza bá lyok alap ján haj tot tuk vég re. A fen ti ek meg kö ve te lik, hogy meg fe lel jünk bi zo nyos eti kai kö ve tel mé nyek nek, va la mint hogy a könyv vizs gá la tot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hi bás ál lí tá so kat. 5. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétõl függ - nek. A koc ká za tok ilyen fel mé ré se kor a könyv vizs gá ló az éves ügy ve ze tés ál ta li el ké szí té se és va lós be mu ta - tá sa szem pont já ból re le váns bel sõ el len õr zést azért mér le ge li, hogy olyan könyv vizs gá la ti el já rá so kat ter vez zen meg, ame lyek az adott kö rül mé nyek kö zött meg fe le lõ ek, de nem azért, hogy a vál lal ko zás bel sõ el len õr zé sé nek ha té kony sá gá - ra vo nat ko zó an vé le ményt mond jon. A könyv vizs gá lat ma gá ban fog lal ja to váb bá az al kal ma zott szám vi te li alap el vek meg fe le lõ sé gé nek és az ügy ve ze tés szám vi te li becs lé sei éssze rû sé gé nek, va la mint az éves át fo gó bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódik, és nem tartalmazza egyéb, a Pénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett in for má ci ók át te kin té sét. 6. Meg gyõ zõ dé sünk, hogy a meg szer zett könyv vizs gá la ti bi zo nyí ték ele gen dõ és meg fe le lõ ala pot nyújt a könyv vizs - gá lói vé le mé nyünk meg adá sá hoz. Vé le mény 7. A könyv vizs gá lat so rán az AEGON Ma gyar or szág Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár Ön kén tes Ága zat éves be - szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes ma gyar nem ze ti könyv - vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez - tünk ar ról, hogy az éves t a ma gyar szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a Ma gyar or szá gon al kal ma zott ál ta lá - nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Vé le mé nyünk sze rint az éves az AEGON Ma gyar or szág Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár Ma gán pénz tá ri Ága zat de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze - té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. Az üz le ti je len tés az éves ada ta i val összhangban van. Bu da pest, má jus 9. Ernst & Yo ung Kft. Bu zás Dó ra s. k. Nyil ván tar tás ba-vé te li szám: Be jegy zett könyv vizs gá ló Ka ma rai tag sá gi szám:

20 1828 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának évi gaz dál ko dá sá ról nyil vá nos ság ra hozandó adatok I. A Pénz tár egé szé re vo nat ko zó ada tok 1. A pénz tár tárgy év ele ji és vé gi tag lét szá ma Megnevezés ja nu ár de cem ber 31. Taglétszám (fõ) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai 2007-ben az aláb bi vál to zás tör tént: a tag be fi ze té sé bõl szár ma zó el sõ Ft a be lép te tés egy sze ri mû kö dé si költ sé - ge i nek fedezetére szolgál. Éves tagdíj befizetések (Ft) tól Fedezeti tartalék 0% 90,0% 94% 99% Mûködési tartalék 100% 10,0% 6% 1% Likviditási tartalék 0% 0% 0% 0% 3. A pénz tá ri ho za mok, va la mint a re fe ren cia in de xek ho zam rá tá já nak ala ku lá sa Pénztár egésze nettó hozamráta (%) 1,37 15,64 13,92 8,52 5,13 bruttó hozamráta (%) - 17,25 15,34 9,82 6,06 referenciaindex hozamráta (%) 2,86 14,78 12,56 7,78 5,66 5 éves átlag hozamráta (%) - - 8,06 8,63 8,79 A fe de ze ti tar ta lék ho zam rá tái a vá laszt ha tó port fó li ók ho zam rá tái táb lá zat ban ta lál ha tó ak meg. 4. A pénz tár tel jes va gyo ná nak tárgy évi nyi tó és zá ró ér té ke Megnevezés ja nu ár de cem ber 31. Pénztár vagyona (ezer Ft) A pénz tár tel jes va gyo ná nak tárgy évi esz köz cso por ton kén ti szá za lé kos meg osz lá sa az év ele jén és vé gén A pénztár eszközcsoportjai ja nu ár 1. %-os meg osz lás december 31 %-os meg osz lás Pénzforgalmi számla ,34% ,43% Lekötött betét 0 0% ,14% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok ,42% ,31% Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok ,93% ,90% ebbõl a) Budapesti Értéktõzsde jegyzett kategóriájú részvény ,69% ,38% ebbõl b) elismert értékpapírpiacra bevezetett külföldi részvény ,24% ,52% Befektetési jegyek ,81% ,15% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél ,35% ,19% Ingatlan 0 0% 0 0% Tõzsdei származékos ügyletek 0 0% 0 0% Határidõs ügyletek ,09% ,02% Repo ügyletek ,17% ,42% Tagi kölcsön ,02% ,02% Egyéb (értékpapír követelések, kötelezettségek) ,13% ,58% Pénztári eszközök piaci értéke összesen: ,00% ,00%

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2012. december 1-jétôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2012. december 1-jétôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2012. december 1-jétôl Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben