A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA Éves elõfizetési díj Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK Egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa 8549 Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Kór ház és Egyetemi Ok ta tó Kór ház egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (in ter ven ci ós kar di o ló gi ai be avat ko zá sok végzésére al kal mas la bo ra tó ri um fo lya ma tos üze meltetése az aján lat te võ ál tal biz to sí tott sa ját gép-mû szer állomá - nyá val, szak em be re i vel K. É. 5160/2004) Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása 8553 Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön egy sze rû el já rás aján lat té - te li fel hí vá sa (egész ség ügyi te rü le ten ke let ke zett tex tí - liák, munka- és védõruhák, konyhai dolgozók ruháza - tá nak, fogvatartotti ru há zat és ágy fel sze re lés mosása, va sa lá sa, szál lí tá sa K. É. 5056/2004) 8555 Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egyetem egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (az ajánlatkérõ Bu da pest, Mû egye tem rkp. 3. sz. alatt ta lál ha tó 18 db épület hõközpontjainak részbeni korszerûsítése K. É. 5092/2004) Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra 8559 Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (nem zet kö zi ver se - nyek le bo nyo lí tá sá ra al kal mas at lé ti kai pá lya kivite - le zé se K. É. 5105/2004) 8563 Cse pel Sport Club Ala pít vány aján la ti fel hí vása nyílt eljárás megindítására (brut tó 250 m 2 öltözõépület bontási mun ká la tai és új, brut tó 1350 m 2 öl tö zõ és klub ház épületének kivitelezési munkálatai K. É. 5106/2004) 8567 Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (nyom dai szol gál tatási fel - ada tok K. É. 4743/2004) 8570 Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szak - kór há za aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (te - le fon há ló zat fel újí tá sa, in teg rált nõ vér hí vó rend szer te le pí té se K. É. 5161/2004) 8573 Ma gyar Te le ví zió Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg - in dí tá sá ra (az MTV Rt. Sze ge di Kör ze ti Stúdió, az MTV Rt. Pé csi Körzeti Stúdió és MTV Rt. Sza bad ság téri stúdiók közötti állandó képjel és adatátviteli össze köttetés K. É. 5075/2004) 8576 Mar git Kór ház Csor na aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [egy év ben szük sé ges do boz gyógy szer be szer zé se (3588/Csor na/04) K. É. 5157/2004] 8580 MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí - vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [ve szé lyes hul la dé kok ártalmatlanítása és szállítása (SG-112) K. É. 5137/2004] 8583 MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí - vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [élõerõs vagyonvéde - lem és jár õr szol gá lat (SG-113) K. É. 5138/2004] 8586 MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí - vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [mosodai szolgáltatá - sok vég zé se (SG-114) K. É. 5139/2004] Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására 8589 Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta rész vé te li fel hí vá sa meg - hí vá sos el já rás meg in dí tá sá ra (Me zõ túr Alsórész-Oncsa városrészek szennyvízcsatorna-hálózat építése K. É. 5101/2004) Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására 8593 Dél-al föl di Gáz szol gál ta tó Rt. rész vé te li fel hí vá sa tár - gya lá sos el já rás meg in dí tá sá ra (elosztóhálózati vezetékszakaszok tervezése és létesítése K. É. 5050/2004)

2 8546 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám Rész vé te li fel hí vás gyor sí tott tár gya lá sos el já rás meg in dí tá sá ra 8597 Sem mel we is Egye tem rész vé te li fel hí vá sa gyor sí tott tár - gya lá sos el já rás meg in dí tá sá ra (I. Sz. Pathológiai és Kí - sér le ti In té zet épü let tel jes kö rû hom lok za ti fel újí tá sa a hom lok za ti nyí lás zá rók cse ré jé vel és ven dégfödém lé te sí té se K. É. 4825/2004) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl 8601 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el - já rás ered mé nyé rõl (az APEH Pest Me gyei és Fõ vá ro si Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga elekt ro mos rendszeré - nek fel újí tá sa K. É. 5342/2004) 8602 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tájékoztatója az eljárás eredményérõl (az ajánlatkérõ épületé - nek átalakítása, tetõtérbõvítés, tetõtéri irodák, kiszolgálóhelyiségek létesítése, födémmegerõsítés K. É. 5243/2004) 8603 Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [98 cso mó ponti fel haj tóág por tálszerkezetének át épí té se (4K4040H08) K. É. 5295/2004] 8603 Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [az aján lat ké rõ ke ze lé sé ben lévõ autópá lyá kon fenn tar tá si mun kák (kód: 4K 4038 F04) burkolatfelújítás K. É. 5319/2004] 8604 Bé kés Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság tá jé koz ta tó ja az el - já rás ered mé nyé rõl (ét ke zé si utal vá nyok be szer zé se K. É. 5182/2004) 8605 Bel vá ros-li pót vá ros Bu da pest Fõ vá ros V. Ke rületi Önkor mány zat GAMESZ tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (meg ha tá ro zott in téz mé nyek nyá ri karbantartá si, fes té si-má zo lá si mun kák K. É. 5334/2004) 8607 BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Választá - si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (em be ri erõ for rás ok és spe ci á li san kép zett szak ér tõi ka pa ci tá - sok biztosítása a projektmenedzselési, projektadminisztrációs és pro jekt do ku men tá ci ós te vé keny ség, va la mint tesz te lés és teszt ter ve zé si fel ada tok el lá tá sa K. É. 5266/2004) 8608 Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Ál la mi Közútkezelõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [burkolatjelek lé te sí té se, il let ve fel újí tá sa (kód: S.6.1) K. É. 5291/2004] 8609 Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Ál la mi Közútkezelõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [az ajánlatkérõ ke ze lé sé ben lé võ or szá gos köz uta kon fenntartási mun kák (kód: S.3.1-3) K. É. 5292/2004] 8610 Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat tájékozta - tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (az ön kor mány zat tulajdoná ban lé võ zöld te rü le tek és ut cai fa sor ok, valamint a Mechwart ligeti szökõkút fenntartási munkái K. É. 5299/2004) 8611 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta Fõ pol gár mesteri Hi - va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Hi va ta li In - tegrált Információs Rendszer kialakítása K. É. 5209/2004) 8612 Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (parkfenntartási fel ada tok el vég zé se K. É. 5323/2004) 8613 Bu da pes ti Távhõszolgáltató Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (3 db PTVM-50 tí pu sú ka zán konvektív blokkjainak cseréjéhez kazánonként 66 db csõfalelem gyár tá sa K. É. 5351/2004) 8614 Bu da pes ti Távhõszolgáltató Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szolgáltatói hõközpontok szétválasztásával kapcsolatos hõközpontok technológiai szerelése 10 tel je sí té si he lyen, 35 hõközpontban K. É. 5354/2004) 8615 Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Deb re cen vá ros út - jainak, egyes jár dá i nak gé pi, ké zi út tisz tí tá sa, azok té li síkosságmentesítési és hóeltakarítási mun kái, va - la mint az il le gá lis sze mét le ra kó ba el he lye zett hul la - dé kok sze mét te lep re va ló szál lí tá si mun kái K. É. 4929/2004) 8616 Dél-ma gyar or szá gi Áram szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (ér kö tõ ele mek, elekt ro mos el osz tó há ló za tok építési és karbantartási feladataira K. É. 5173/2004) 8617 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl (röntgenfilm, vegyszer, csípõ-, vállés térd pro té zis, csont ce ment, egy szer hasz ná la tos tû, fecs ken dõ be szer zé se K. É. 5201/2004) 8618 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház tájé - koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (200 db coronária - stent, va la mint 135 db perifériastent be szer zé se K. É. 5318/2004) 8619 Ka pos vá ri Egye tem tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé - rõl (1 db egésztestspirál-komputertomográf ké szü lék K. É. 5203/2004) 8620 Ka pos vá ri Egye tem tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé - rõl (mo bil bú tor zat és fel sze re lé sek szál lí tá sa és kap - csolódó szolgáltatások K. É. 5321/2004) 8621 Ko má rom-esz ter gom Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Komárom, Buda pest He gyes ha lom vas út vo nal fe let ti köz úti híd re - konst ruk ci ó ja K. É. 5361/2004) 8622 Ma gyar Ál lam kincs tár tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyérõl (a Ma gyar Ál lam kincs tár épü let gé pé sze ti és vil la mos be ren de zé se i nek üze mel te té si, kar ban tar tá si feladatainak, valamint gondnoki tevékenységeinek el - lá tá sa K. É. 4869/2004) 8623 Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (em be ri erõ for rás ok, spe ci á li san kép zett szakértõi kapacitások folyamatos biztosítása az ajánlatkérõ számára 3 év határozott idõtartamra K. É. 5300/2004) 8624 Ma gyar Pos ta Rt. Be szer zé si és El lá tá si Szol gál ta tó Köz - pont tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (különbözõ mé re tû ér ték õr zõk gyár tá sa és üzem be he lye zé se ok - ta tás sal egy be köt ve K. É. 5097/2004) 8625 Ma gyar Pos ta Rt. Be szer zé si és El lá tá si Szol gál ta tó Köz - pont tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [a meglévõ mint egy 4487 db IPH (In teg rált Pos ta Há ló zat) mun - ka hely bõl ál ló IPH-alrendszer to váb bi 105 db mun ka - hellyel tör té nõ bõ ví té se K. É. 5347/2004] 8626 MÁV Rt. Be szer zé si és Kész let gaz dál ko dá si Szol gál ta - tó Egy ség tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [erõs - ára mú ve ze té kek, ká be lek, vil la mos ipa ri anya gok be szer zé se (Gy: /2004.) K. É. 5281/2004] 8627 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Kor mány za ti In for ma ti kai és Tár sa dal mi Kap cso la tok Hi va ta la tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Kormányzati Portálhoz szükséges

3 70. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 8547 köz igaz ga tá si ügy in té zést le író, ha tás kö ri, il letékességi, jog sza bá lyi tar tal mak szál lí tá sa és egy éven keresztül tör té nõ szol gál ta tá sa K. É. 5223/2004) 8627 Nagy ka ni zsa Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta tá jé - koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (volt film szín házépü - let mû em lék jel le gû bõ ví té ses re konst ruk ci ó ja K. É. 5303/2004) 8628 Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (1-1 db tanulmány elkészítése meghatá - ro zott té mák ban K. É. 5311/2004) 8629 Nem ze ti Ka tasz te ri Prog ram Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Szentlõrinc vá ros és 12 te le pü lés di gi tá - lis ál la mi föld mé ré si alap tér ké pe i nek el ké szí té se K. É. 5338/2004) 8630 Nyírbéltek Nagy köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Szent Lász ló Ál ta lá nos Iskola re - konst ruk ci ó ja K. É. 5322/2004) 8631 Ózd Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered - mé nyé rõl (Ózd Sárli telepi kelet nyugati összekötõ út I. épí té si ütem K. É. 5208/2004) 8631 Pé csi Ren dez vény szer ve zõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Pécs EXPO Cen ter Ki ál lí tá si és Ren - dezvényközpont I. ütemének megépítése K. É. 5149/2004) 8632 Pi lis Nagy köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl (az ön kor mány zat fenn tartásában mû kö dõ in téz mé nyek gyer mek- és szo ci á lis ét kez te té - se, va la mint al kal ma zot tai, nyug dí ja sai szá mára köz - ét kez te tés biz to sí tá sa K. É. 5325/2004) 8633 Ra dio ak tív Hul la dé ko kat Ke ze lõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el - já rás ered mé nyé rõl (püspökszilágyi RHFT biz ton ság - nö ve lõ in téz ke dé se i hez esz kö zök be szer zé se K. É. 5307/2004) 8634 Sárospatak-HUNGÁRIA Édes ipa ri Kft. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (különféle édesipari gépek be - szer zé se K. É. 5110/2004) 8635 Sem mel we is Egye tem tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (1 db kö zép ka te gó ri ás uro ló gi ai ult rahangkészü lék be szer zé se K. É. 5279/2004) 8635 Ti sza Men ti Te le pü lé sek Tér ség fej lesz té si Tár su lá sa (Tiszatér Tár su lás) tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szú nyog gyé rí tés há rom te le pü lé sen, össze sen 770 ha te rü le ten K. É. 5033/2004] 8636 Üröm Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (gra vi tá ci ós szenny víz ve ze ték épí té se K. É. 5348/2004) 8637 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság tájékozta - tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (4406 j. Szen te si út dé li ol - da lán en épí ten dõ kí sér le ti töl tés ala po zás K. É. 5337/2004) 8638 Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sága Beru - há zás és El he lye zé si Fõ osz tá lya tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Kiszombor ha tár át ke lõ hely vízellátását biz to sí tó köz sé gi víz há ló zat hoz csat la ko zó 3,8 km hosszú ve ze ték ki épí té se K. É. 5356/2004) 8639 VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (az ajánlatkérõ fel ada ta i hoz tar to zó nyom da ipa ri szol gáltatás K. É. 5228/2004) 8639 Veszp rém Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. tá jé koz ta tó - ja az el já rás ered mé nyé rõl (az aján lat ké rõ ke ze lé sé ben lé võ or szá gos köz uta kon bur ko lat je lek lé te sí tése, illet - ve fel újí tá sa K. É. 5298/2004) Tájékoztató a két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszának eredményérõl 8641 Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt. tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered - mé nyé rõl (a Reorg Rt. és a Szem pont Kft. va lós pi a ci értékének meghatározása K. É. 5267/2004) 8641 Bu da örs Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a két sza - kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (Budaörs város területén több helyen, eltérõ nagyság - rendû és bonyolultságú mélyépítési, lebonyolítói-mûszaki ellenõri feladatok elvégzése K. É. 5336/2004) 8642 Bu da pes ti Köz le ke dé si Rt. tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (a BKV ál tal üze mel te tett met ró mo tor ko csik egyes vil la mos ké szü lé ke i nek ja ví tá sa K. É. 4759/2004) 8642 Bu da pes ti Távhõszolgáltató Rt. tá jé koz ta tó ja a két sza - kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (lakóépületek és közületi fogyasztók fûtési és/vagy használatimelegvíz-ellátását biztosító hõközpontokban kar ban tar tó és be ru há zás jel le gû gé pé sze ti te vé - kenységek ellátása meghatározott üzemegységekben K. É. 5360/2004) 8643 E.ON Hun gá ria Rt. tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el - já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (el osz tó- és sza kasz szek ré nyek, va la mint sza ka szo ló kap cso ló-biz - to sí tók és tar to zé ka ik be szer zé se K. É. 5304/2004) 8644 Érd Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (az aján lat ké rõ fenn tar tá sá ban lé võ böl csõ dék, óvo dák, ál ta lá nos is ko lák és gim ná zi um köz ét kez te té si fel ada - ta i nak el lá tá sa K. É. 5316/2004) 8644 Haj dú bö ször mény Vá ro si Ön kor mány zat tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered - mé nyé rõl (városi szennyvíztisztító telep bõvítése K. É. 5335/2004) 8645 Hon vé del mi Mi nisz té ri um Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já - rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (a Ma gyar Honvédség irodaautomatizálási rendszerének kiala - kí tá sa K. É. 5330/2004) 8645 Kisvárda Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a két sza - kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (kül- és belterület szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése K. É. 5285/2004) 8648 MÁV Rt. Beruházás Szolgáltató Egység Területi Projekt köz pont tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl [Tolna-Mözs ál lo - más és Tolna-Mözs (kiz)-szekszárd (kiz) ál lo más köz át épí té se a kap cso ló dó biz to sí tó be ren de zé si, tér vi lá gí - tási, utastájékoztatási és közmûkiváltási munkákkal együtt K. É. 5349/2004] 8648 MÁV Rt. Be szer zé si és Kész let gaz dál ko dá si Szol gál ta tó Egy ség tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já rás rész vé - te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl [ki ál lí tá sok és ren dez vé - nyek szakmai elõkészítése és a kivitelezõk munkájának koordinálása, ellenõrzése, szervezése (Gy / 2004.) K. É. 5310/2004] 8649 Nyíradony Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a két sza - kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (Nyíradony, Nyíradony-Aradványpuszta szennyvíz - csatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep bõvítésének meg valósítása K. É. 5340/2004)

4 8548 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám 8649 Ózd Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a két sza kasz - ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (Ózd, kaszinóépületben zeneiskola kialakítása K. É. 5085/2004) 8650 Ózd Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a két sza kasz - ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (az ózdi városháza épületének bõvítése, földszinten OTPfiók ki ala kí tá sá val K. É. 5098/2004) 8650 Za la Me gyei Kór ház tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (az aján lat - ké rõ in té ze ti gyógy szer tá rá nak mû köd te té se, tel jes kö rû gyógy szer el lá tá si rend sze ré nek megszervezése K. É. 5302/2004) He lyes bí tés 8652 Est Produkció Kft. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 67. szá má ban, jú ni us 14-én K. É. 4971/2004 sz. alatt megjelent ajánlati felhívás helyesbítése K. É. 5273/2004) 8652 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 68. szá má ban, jú ni us 16-án, K. É. 4498/2004 szá mon meg je lent rész vé te li fel hí vás he - lyes bí té se K. É. 5324/2004) Mó do sí tás 8653 Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Rt. mó do sí tá sa (a Köz - beszerzési Ér te sí tõ 50. szá má ban, má jus 3-án K. É. 3713/2004 sz. alatt meg je lent aján la ti fel hí vás mó do sí tá sa K. É. 5359/2004) A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI 8654 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Döntõbizott ság el nö ke ál tal hi va tal ból kez de mé nye zett jogor - voslati eljárása a Magyar Természettudományi Mú - ze um közbeszerzési eljárása ellen K. É. 5305/2004) 8656 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a HÓDÚT Kft. jogorvoslati kérelme a Nemzeti Autópálya Rt. közbeszerzési eljárása ellen K. É. 5306/2004) 8660 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Köz be - szerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság el - nöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati el - járás Szarvas Város Önkormányzata közbeszerzési el já rá sa el len K. É. 5327/2004) 8661 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a T Systems Kft. jog or vos la ti ké rel me az ELTE Gaz da sá gi és Mû - sza ki Fõ igaz ga tó ság köz be szer zé si el já rá sa el len K. É. 5328/2004) 8663 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a LE - VANTEX Kft. jog or vos la ti ké rel me a Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta Sze ged re gi o ná lis hul la - dék gaz dál ko dá si prog ram esz köz be szer zés tár gyú be - szer zé se el len K. É. 5329/2004) 8664 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Panaudió Kft. ké rel me zõ ké rel me a Ma gyar Te le ví zió Rt. aján - lat ké rõ köz be szer zé si el já rá sa el len K. É. 5331/2004) 8668 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogor - voslati eljárás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közbeszerzési eljárása ellen K. É. 5333/2004) 8669 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Scania Hungaria Kft. és a NABI Autóbuszipari Rt. jog or vos - la ti ké rel me a Vo lán Egye sü lés köz be sze re zé si el já rá - sa el len K. É. 5339/2004)

5 70. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 8549 HIRDETMÉNYEK Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása (5160/2004) Szol gál ta tás: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egye te mi Ok ta tó Kórház Címzett: Beszerzési Iroda Cím: Szentpéteri ka pu Pos tai irá nyí tó szám: 3526 Vá ros/köz ség: Mis kolc Ország: Magyarország Te le fon: 46/ Te le fax: 46/ Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE (adott eset ben): Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa Egészségügyi szolgáltatásra irányuló vállalkozási szerzõdés. Szol gál ta tá si kategória: 25 II.1.2) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés: II.1.3) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) In ter ven ci ós kar di o ló gi ai be avat ko zá sok (évi 2100 be teg, melybõl 700 terápiás beavatkozás) végzésére alkalmas labora - tó ri um fo lya ma tos üze mel te té se az aján lat te võ ál tal biz to sí tott saját gép-mûszer állományával [in ter ven ci ós kar di o ló gi ai be - avatkozások végzésére alkalmas készülék(ek) telepítése, és a szakmai minimumfeltétel-rendszer biztosítása], valamint szakembereivel az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. II.1.4) A tel je sí tés he lye: Borsod-Abaúj Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház bel gyó gyá sza ti pa vi lon, 3526 Mis kolc, Szentpéteri kapu NUTS-kód: II.1.5) Nó men kla tú ra II.1.5.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.6) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) In ter ven ci ós kar di o ló gi ai be avat ko zá sok (évi 2100 be teg, melybõl 700 te rá pi ás beavatkozás.) II.2.2) Vé te li jog (adott eset ben). Leírása és gyakorlásának lehetsége ide je (lehetõség szerint) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó na(pok)ban 84 és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: Kez dés / / év/hó/nap) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi rendelkezésekre A szerzõdésszerû teljesítést az OEP által visszaigazolt és fi - nan szí ro zott tel je sít mény alap ján, tárgy hó nap ra vo nat ko zó OEP-finanszírozás ajánlatkérõnél történõ rendelkezésre állását kö ve tõ 30 na pon be lül át uta lás sal, az aján lat te võ által kiállított számla ellenében történik. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Nem követelmény. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz - ügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmas-

6 8550 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám ság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy 10% feletti alvál - lal ko zó, aki a Kbt. 60. (1) be kez dés és a Kbt. 62. (1) be kez - dés, to váb bá a Kbt. 61. (1) (2) be kez dés ha tá lya alá tartozik. Az ajánlattevõ bármelyik pénzforgalmi számláján volt sor - ban álló tétel a beadást megelõzõ egy évben és hitelkapcsolat ese tén bár me lyik pénz in té zet sze rint a hi tel mi nõ sí tést hi tel kép - telen (vagy ezt értelemszerûen jelzõ minõsítés), vagy fizetési kötelezettségeinek bármelyik igazolása tanúsága szerint az aján lattevõ nem tesz ele get, és nincs leg alább ha von kén ti pénz - mozgás valamelyik számláján és az egyszeri (nem számlák közti átvezetésbõl származó) tranzakció számjegyeinek száma nem éri el a 7-et. Az elõ zõ há rom év ben (2001., ) össze sen nincs az éves for gal ma leg alább net tó Ft. Az elõ zõ há rom év ben (2001., 2002., 2003.) össze sen nincs a közbeszerzés tárgyának (egészségügyi szolgáltatás) forgalma leg alább net tó Ft. Az aján lat te võ elõ zõ há rom év (2001., 2002., 2003.) szám vi - teli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménye nem nagyobb nullánál. Nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére legalább 10 M Ft mértékû felelõsségbiz - tosítással. A tel je sí tés so rán igény be ven ni kí vánt szak em be rek kö zött nincs mi ni mum 2 fõ leg alább 5 éves és ezen felül leg alább még 1 fõ mi ni mum 8 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ or vos, akik akár együt te sen, akár kü lön-kü lön (a Kar di o ló gi ai Szak - mai Kollégium hivatalosan közzétett szakmai állásfoglalásában ír tak nak meg fe le lõ en, mely sze rint a biztonságos mû kö dés hez évi legalább 1000 szívkatéterezés elvégzése szükséges) az el - múlt három évben összesen legalább 3000 ilyen jellegû vizsgá - latot végezték el. Az intervenciós kardiológiai beavatkozás végzésére alkal - mas ké szü lék a gyár tó ál tal ki adott adat lap (le írás) alap ján nem felel meg az ajánlati dokumentációban elõírt szakmai mini - mum követelményeknek. Al kal mat lan, ha a Kbt. 67. (3) be kez dés f) pont alap ján nem tud ja be mu tat ni, hogy ren del ke zik a Kbt. 68. (3) be kez dé sé - ben meg ha tá ro zott ta nú sít vánnyal a te vé keny sé gé re vonatko - zóan [szab vány so ro zat szá ma: MSZ EN ISO 9001:2001, a ta - núsítvány fajtája: ICS (a szabványok nemzetközi osztályozása) mi nõ ség irá nyí tás és mi nõ ség biz to sí tás]. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód Az ajánlattevõ és az eljárásban 10% felett igénybe venni kí - vánt al vál lal ko zó kö te les a Kbt ban fog lal tak alap ján iga - zol ni, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dés és Kbt. 61. (1) (2) bekezdés hatálya alá. Az aján lat te võ a Kbt. 61. (1) be kez dés d) pont já nak iga zo - lá sá ra a Kbt. 63. (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti, leg alább a cég ki vo nat ada ta it tar tal ma zó cég nyil ván tar tá si kivonatot köte - les csatolni. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Az ajánlattevõ valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezetõ banktól származó, az ajánlattételi határidõ lejártá tól szá mí tott 60 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko zat az alábbi kötelezõ tartalommal: volt-e az ajánlattevõnek sorban álló tétele a beadást meg - elõ zõ egy év ben, hi tel kap cso lat ese tén a hi tel mi nõ sí té se, ha nincs hi tel kap - csolata, akkor az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozat, az ajánlattevõ eleget tesz-e fizetési kötelezettségének, van e leg alább ha von kén ti pénz moz gás az aján lat te võ számláján, és az egyszeri (nem számlák közti átvezetésbõl származó) tranzakció számjegyeinek száma. Az elõ zõ há rom év tel jes for gal má ról és ugyan ezen idõ szak - ban a közbeszerzés tárgyának (egészségügyi szolgáltatás) for - gal má ról szó ló nyi lat ko zat. Az el múlt há rom év (2001., 2002., 2003.) szám vi te li jog sza - bályok szerinti beszámolója (ha az ajánlattevõ letelepedése szerinti ország joga elõírja közzétételét). Az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésé - re vo nat ko zó fe le lõs ség biz to sí tá si köt vény csa to lá sa (vagy kö - telezõ szándéknyilatkozat csatolása biztosítóintézettõl arra, hogy a nyer tes ség ese tén meg kö ti). III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, szakmai életrajzuk csatolása, szakmai gyakorlatuk igazolása, akik intervenciós kardiológiában (ezen belül is a terápiás eljárásokban) jár tas or vo sok. A szak em be rek mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szo nyát az aján lat ban ok irat tal kell iga zol ni, vagy a nyer - tesség esetére szóló mindkét fél számára kötelezõ erejû szándéknyilatkozatok csatolásával kell alátámasztani. A felhívás - ban elõ írt szá mú, az OEP-nek le je len tett szívkatéterezési vizs - gálatok elvégzését (helyét és mennyiségét) az adott egészségügyi intézmény igazolásával kell alátámasztani. Az intervenciós kardiológiai beavatkozás végzésére alkal - mas készülék a gyártó által kiadott adatlap (leírás) csatolása. A Kbt. 67. (3) be kez dés f) pont alap ján mu tas sa be, hogy milyen intézkedéseket tett a minõségbiztosítás érdekében. III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben): III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos foglal - kozáshoz (kép zett ség hez) ven-e kötve? NEM: IGEN: X Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: Az egész ség ügy rõl szó ló évi CLIV. tör vény [így kü lö - nö sen a 110., a 247. (2) be kez dés i) pont, a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet]. III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? NEM: IGEN: X IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA Tár gya lás nél kü li: X Tárgyalásos: IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejeze te sze rint jár el? IV. fejezet X VI. fejezet

7 70. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 8551 V. fejezet VII. fejezet IV.1.2) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö - ré ben kell meg ad ni (IV. sza kasz) IV.1.3 Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi közzétéel (adott eset ben) IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PONT OK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: B1) A kö vet ke zõ rész szem pont ok és súly szá mok alap ján: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám Haemodinamika IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott eset - ben) A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/08/09 (év/hó/nap) Idõ pont: óra. Ár (adott eset ben) Ft + áfa. Pénznem: HUF. A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérõ OTP Bank Rt.-nél vezetett számú számlaszámára kell befizetni vagy oda átutalni, illetve a helyszínen az intézet házipénztárába történõ készpénzbefizetéssel megfizetni. A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku - mentáció az ajánlatkérõ Beszerzési Irodájában vehetõ át, a do - kumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okirat bemutatása mellett az ajánlati felhívás közzétételének idõpontjától kez dõ dõ en, mun ka nap okon óra kö zött. A do ku - men tá ció pos tai úton is meg igé nyel he tõ, il let ve pos tai úton tör - ténõ megküldését is kérheti az ajánlattevõ. IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ: 2004/08/09 (év/hó/nap) Idõ pont: óra. IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók Magyar. IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma: (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén) 2004/09/02-ig (év/hó/nap) vagy: hó nap és/vagy nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek Kbt. 80. (2) be kez dé se sze rin ti ek. IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2004/08/09 (év/hó/nap) Idõ pont: óra. Hely: Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Kór ház és Egye temi Ok ta tó Kór ház 3526 Mis kolc, Szentpéteri ka pu Igazgatóság III. em. tanácskozóterem. VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E ÉS A TO- VÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVE- ZETT IDE JÉT VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük feltünetni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si adatot VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy an nak ki zá rá sa: az aján lat - ké rõ a hi ány pót lást kizárja. 2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja és a szer zõ dés kö tés idõ - pont ja: Ered mény hir de tés: 2004/08/ óra. Szer zõ dés kö tés: 2004/09/ óra. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha az el já rás tárgyalás nélküli) 4) Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati doku - mentáció megvásárlása, mely másra nem ruházható át. Az aján - lati dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történõ megküldése az aján - latkérõ részére. Az igénylés tartalmazza az igénylõ cég megne - vezését, székhelyét (számlakiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímét (ahová az ajánlatkérõ tértivevényes postai kül de mény ként a do ku men tá ci ót megküldheti), továbbá a do - ku mentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. 5) Az ajánlatkérõ az eljárásban való részvételt és az ajánlatté telt Ft, az az tíz mil lió fo rint aján la ti biz to sí ték nyújtásához köti, melynek formája lehet készpénz befizetése (át uta lá sa) az aján lat ké rõ szá - mú számlájára vagy bankgaranciával. Átutalás esetén a bizonylaton fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatké rõt kell meg ne vez ni, a bank ga ran cia-le vél ben tárgy ként fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát (intervenciós kardiológiai be - avatkozások végzése). Az aján la ti biz to sí ték tel je sít he tõ to váb bi biz to sí tá si szer zõ - dés alapján kiállított készfizeti kezességvállalást tartalmazó az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes, az ajánlatkérõ mint jo - go sult javá ra szó ló kö te lez vénnyel. Az aján la ti biz to sí ték nyúj - tását igazoló eredeti okiratot, bankgaranciát vagy a kötelez - vényt, il let ve a ter he lé si értesítõ bank ál tal hi te le sí tett példányát vagy a banki iga zo lá sát az ajánlathoz csatolni kell. Az aján la ti biz to sí té kot leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ ig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérõ kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után ka - ma tot nem fizet. Az aján lat ké rõ az ered mény hir de tést kö ve tõ 10 (tíz) na pon be lül in téz ke dik az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ról, il let ve felszabadításáról, a nyertes és a második legjobb ajánlattevõ kivételével.

8 8552 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám A második legkedvezõbb ajánlatot tevõ részére az ajánlati biztosíték felszabadítására, illetve visszautalására a szerzõdést kö ve tõ tíz napon belül kerül sor. 6) Az ajánlatkérõ kiköti, hogy személyesen az igénylést le - ad ni és a do ku men tá ci ót fel ven ni, to váb bá az aján la to kat le ad ni csak mun ka na pon 9.00 órá tól órá ig le het sé ges. A sze - mélyes igényléshez és leadáshoz elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges. Az ajánlat posta megküldése esetén az ajánlatkérõ felhívja az ajánlattevõk figyelmét arra, hogy az ajánlatnak az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján óráig be kell ér - keznie. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevõ köteles viselni! 7) Az aján lat ké rõ ki kö ti, hogy a nyer tes aján lat te võ vissza - lépése esetén a második legkedvezõbb ajánlatot tevõ személy - lyel kö ti meg a szerzõdést. 8) Ajánlattevõnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) be kez dés a) b) pont ja i ra és (3) be kez dé sé re vonat - kozóan. 9) A köz be szer zés tár gya sze rin ti in ter ven ci ós kar di o ló gi ai egészségügyi szolgáltatásban részesülõ betegeket csak az aján - latkérõ utalhatja a létrehozandó egységbe, és további ellátásá - nak kór há zi hátterét az ajánlatkérõ biztosítja. 10) Ajánlattevõ tegyen szándéknyilatkozatot a szívsebészeti hiányzó infrastruktúra kialakítására a szerzõdés aláírását, il - let ve az OEP fi nan szí ro zá si be fo ga dá sát kö ve tõ 2 éven be lül a szívsebészeti tevékenység végzéséhez szükséges átalakításokra, felszerelésére a szakmai minimumfeltételeknek megfelelõen, a Kbt (2) be kez dés d) pontjában írtak jelzésre figyelembevételével. 11) Ajánlattevõ ajánlatához csatolja a felhasznált eszközök, telepítendõ mûszerek, gépek nemzetközi és hazai forgalombahozatali engedélyét, a szállítandó eszközre vonatkozóan meg - felelõsségi tanúsítvány másolatát, ill. EU-országból származó termékek esetén nemzetközi egyezmény alkalmazásával az ab - ban fog lal tak sze rint ki je lölt in téz mény ál tal ki adott ta nú sít - vány má so la tát, vagy a gyártó által kiadott konformitási nyi - latkozat másolatát. 12) Aján lat te võ aján la tá ban nyi lat koz zon, hogy el fo gad ja az aján la ti do ku men tá ci ó ban írt mér té kû bér le ti dí jat (Ft/m 2 /hó + áfa), valamint az általa felszerelendõ mérõórák alapján törté - nõ ún. re zsi költ sé gek vi se lé sét. 14) Tárgyi közbeszerzési eljárást lezáró szerzõdés a BAZ Megyei Közgyûlés határozatával lép hatályba. 15) Az aján lat ké rõ elõ ír ja, hogy a la bo ra tó ri um nak a szer zõ - dés meg kö té sét kö ve tõ 90 na pon be lül meg kell kez de ni a mûködést. VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 2004/06/16 (év/hó/nap)

9 70. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 8553 Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása Budapesti Fegyház és Börtön egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (5056/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet: Budapesti Fegyház és Börtön Címzett: dr. Komoróczi Bernadett közbeszerzési fõelõadó Cím: Koz ma u. 13. Pos tai irá nyí tó szám: 1108 Vá ros/köz ség: Bu da pest Ország: Magyarország Te le fon: Te le fax: Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE (adott eset ben): Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi költségvetési szerv: Egyéb: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruhá zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irá nyu ló tí pu sa (szolgá l - tatásmegrendelés esetén) Vállalkozási szerzõdés Szol gál ta tá si ka te gó ria: 27 II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) Meghatározása: vállalkozási szerzõdés Tárgya: egészségügyi területen keletkezett textíliák, munka- és védõruhák (piperemosás), vasalása, szállítása és kony hai dol go zók ru há za tá nak (sza kács sap ka, -nadrág, -kabát) mosása (piperemosás), vasalása, szállítása és fogva tartotti ruházat és ágyfelszerelés mosása (kilós mo - sás), vasalása. II.1.6) A tel je sí tés he lye: a tisz tí tan dó, il let ve a ki tisz tí tott textíliák átadása-átvétele az ajánlatkérõ székhelyén (1108 Buda pest, Koz ma u. 13.) tör té nik, a tisz tí tás és va sa lás he lye az a hely, ahol az aján lat te võ a szolgáltatásokat teljesíti. NUTS-kód II.1.7) Nó men kla tú ra II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) NEM: IGEN: X Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: X több rész re: X valamennyi részre: X II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) egész ség ügyi ru há zat: 2125 kg (1500 kg/év) kony hai ru há zat: 8500 kg (6000 kg/év) fog va tartotti ru há zat: kg ( kg/év) II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés meg kö té sé tõl szá mít va) vagy: kez dés 2004/08/01 és/vagy be fe je zés 2006/12/31 (év/hó/nap) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re: a pénzügyi fedezet az ajánlatkérõ rendelkezésére áll,

10 8554 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám pénzügyi tel je sí tés a szám la ki bo csá tá sát kö ve tõ 15 na pon be lül, ban ki át uta lás útján tör té nik, az ajánlatkérõ elõleget nem fizet. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg - követelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkal - masságot kizáró tényezõk Ki zá ró okok: nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál - lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kizáró okok fennállnak, nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál - lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kizáró okok fennállnak. Pénzügyi, gazdasági alkalmassági tényezõk: a számlavezetõ pénzintézet nyilatkozata szerint volt sor - ban ál ló té te le az el múlt 1 évben. Mûszaki alkalmasságot kizáró tényezõk: a megelõzõ 3 évben a közbeszerzés tárgyát képezõ szol - gáltatásnak megfelelõ befejezett vállalkozói teljesítések szá ma nem éri el a hármat, az egészségügyi textíliák tekintetében az egészségügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ de zin fek ci ós tech no ló gia nem áll rendelkezésre. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód (adott eset ben) A Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a köz - beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe ven ni kí vánt al vál lal ko zó kö te les a Kbt. 63. (2) (3) be kez dé se sze rint kell iga zol ni, to váb bá írás ban nyi lat koz ni, hogy nem áll a 60. (1) be kez dé sé nek és a 62. (1) be kez dé sé nek hatá lya alatt, az ajánlattevõ köteles igazolni és írásban nyilatkozni ar - ról, hogy nem áll a 60. (1) be kez dé sé nek hatálya alatt, az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át megha - la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó kö te les nyi lat koz ni a Kbt. 62. (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá - ro zott kizáró okokról. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód A számlavezetõ pénzintézettõl származó nyilatkozat (rend szeres-e a pénz for ga lom a szám lán, volt-e sor ban ál - lás az el múlt 1 év ben, szám la ve ze tés kezdetének idõ - pontja). III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Mosási szolgáltatás korábbi ellátásának ismertetése (refe - ren cia lis ta), A szolgáltatás ellátásához rendelkezésre álló berendezé - sek, eszközök, mûszaki felszereltség leírása. III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben) III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA Tár gya lás nél kü li: X Tárgyalásos: IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PONT OK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott eset - ben) A dokumentáció beszerzésének határideje: (év/hó/nap) Ár (adott eset ben): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak módja: IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ: 2004/07/15 (adott eset ben) Idõ pont: óra. IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók Magyar. IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén) 2004/08/31-ig (év/hó/nap) IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek A Kbt. 80. (2) be kez dé sé ben fog lal tak. IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2004/07/16 (év/hó/nap) Idõ pont: óra. Hely: Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön Ta nács ter me, 1108 Bu - da pest, Koz ma u. 13. VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E ÉS A TO- VÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVE- ZETT IDE JÉT VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? (Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot) VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy an nak ki zá rá sa: hi ány pót - lási lehetõség fennáll. 2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: au gusz tus 1.

11 70. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) ) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li): 4) Az ajánlatok részenként is benyújthatók. Egy-egy résznek minõsül a fogva tartotti ruházat mosása-vasalása (1100 kg/év), a kony hai tex tí li ák mosása-vasalása-szállítása (6000 kg/év), va la - mint az egészségügyi textíliák mosása-vasalása-szállítása (1500 kg/év). Az aján la tok be nyújt ha tók akár egy rész re, akár több rész re, akár va la mennyi rész re. A fogvatartotti ru há zat szál - lítása az ajánlattevõ saját jármûvével történik. Az egészségügyi és a konyhai textíliák szállítását az ajánlattevõnek kell biztosítani, a szállítási díjat az ajánlatba bele kell foglalnia. A szállítás gyakorisága: a fogva tartotti ruházat esetén heti két alkalom, az egészségügyi és a konyhai textíliák esetében heti egy alkalom. 5) Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevõ részérõl a kapcsolattartó nevét, elérhetõségét. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/06/16 (év/hó/nap) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (5092/2004) Építési beruházás: X Árubeszerzés: Szol gál ta tás: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Cím zett: Bu da pes ti Mû sza ki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság, Mûszaki Osztály Cím: Egry Jó zsef u V. eme let Pos tai irá nyí tó szám: 1111 Vá ros/köz ség: Bu da pest Ország: Magyarország Te le fon: Te le fax: Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE (adott eset ben) Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi költségvetési szerv: X Egyéb: II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruhá zás esetén) Ki vi te le zés: X Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa (szolgáltatásmegrendelés ese tén) Szol gál ta tá si ka te gó ria: II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés A BME te rü le tén lé võ épü le tek hõközpontjainak rész be ni re - konst ruk ci ó ja II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi lapokat) Meghatározása: vállalkozási szerzõdés, elszámolás feltételes felmérés alapján: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye tem, 1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp. 3. szám, 18 da rab épü let hõközpontjainak rész be ni kor sze rû sí té se a do ku men tá - ció sze rint. Az aján lat té telt épü le ten ként kü lön-kü lön kér jük megadni, mivel azok értékelése is önállóan történik. II.1.6) A tel je sí tés he lye: 1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp. 3. te rü le tén lé võ 18 da rab épület NUTS-kód II.1.7) Nó men kla tú ra II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) NEM: IGEN: X Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: X valamennyi részre: II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) L épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, F épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, MT épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, MM épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, K épü le ti K1 hõ köz pont-kor sze rû sí tés, Könyv rak tár épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés,

12 8556 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám K épü le ti K2 hõ köz pont-kor sze rû sí tés, CH épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, AE épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, Di na mi ka épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, D + DCS épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, EL + Z épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, H épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, h épü le ti K1 hõ köz pont-kor sze rû sí tés, TR épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, T épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, R épü le ti hõ köz pont-kor sze rû sí tés, Hö épü let távfûtõ hõközpont I. ütem kor sze rû sí tés. I. Hõközpontonként a do ku men tá ció sze rint, az alábbiak alapján kell ajánlatot adni. hõközpontonként a G 19 és G 20 terv la po kon sze rep lõ hõközponti csat la ko zás tel jes kö rû ki vi te le zé si költ sé ge tételesen, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia: STAF szabályozószelep, ISG BALLOMONT ka ri más go lyó scsap NNY 16, SONOFLO hõ mennyi ség mé rõ kör, a ter ven je lölt hu rok (hid ra u li kai vál tó), primer és szekunder vezetékpárszakasz bontása 2 10 m, 4 db fõelzáróval, 1 darab mennyiségmérõvel, pri mer ol da li vezetékpár 2 5 m (MSZ 120/2 A 37 mi - nõ sé gi acél csõ bõl), sze kun der ol da li vezetékpár 2 5 m (MSZ 120/2 A 37 mi nõ sé gi acél csõ bõl), tartószerkezetek tûzihorganyzott, illetve felülkezelt ki - vi tel ben, csõvezetékek rozsdátlanítása, alapmázolás, fedõmázolással és 3 cm vastag alufóliára kasírozott hõszigetelés - sel, alu. go lyó nyo mott fóliával, a szükséges berendezések elektromos bekötésének szab vá nyos kiépítése, hõközpont nyo más pró bá ja, hõ köz pont-be sza bá lyo zás, be üze me lé se, 72 órás pró ba üzem, a hõközponti terv la po kon meg je lölt egyéb Fel - adat -ok is költ ség el ve le gye nek (pl. 2 db NÁ 80 csonk he lyett NÁ 100 vagy szenny fo gó-át he lye zés vagy NÁ 125 át kö tés-meg szün te tés vagy NÁ 32 tûz sze lep át he - lye zé se az átkötésbe stb.), tör me lék ki hor dá sa hõközpontból, el szál lí tá sa le ra kó - helyre, hõközpont dur va ta ka rí tá sa, ide ig le nes fel vo nu lá si és mel lék lé te sít mé nyek, idõ ará nyos gép költ sé gek, segédszerkezetek és ideiglenes munkák. II. A kivitelezés során fokozott tervezõi mûvezetés kereté - ben tör té nik a hõközponti csat la ko zás he lyé nek, épí tés mód já - nak meg ha tá ro zá sa. Eb bõl adó dó an a ki vi te le zés so rán elõ for - dul hat nak elõ re nem lát ha tó mun kák is (pl. pro vi zó ri kus ve ze té - kek kiépítése, egyéb más vezetékek és szerelvények áthelyezése stb.), ezért ezen mun kák utó la gos elszámolása érdekében az alábbiak meghatározását is kérjük. Az utólagos felmérés alapján elszámolt munkákat FÉMIR normatíva sze rint a TERC Kft évi anyag árai és nor ma tí - vá ja sze rint le het el szá mol ni. En nek ér de ké ben kér jük meg ha - tározni az elszámoláskor alkalmazandó áfa nélküli összesített rezsióradíjat (amely már tartalmazza az akadályoztatási, ill. egyéb költséget), valamint az anyagárakat érintõ (amely tartal - mazza az árkockázati fedezetet, anyagigazgatási költséget, fuvarköltséget stb.) többletköltség %-os mértékét. Ezen munkák elszámolása felmérés alapján felmérési napló - ban rögzítéssel történik, méretkimutatással, a fenti anyagárak és munkadíj figyelembevételével. A TERC-költségvetésben esetlegesen nem szereplõ anyag - árat számlával igazolt módon lehet elszámolni. III. Az I. pont ban sze rep lõ net tó be ke rü lé si költ ség 50%-át tartalékkeretként kell szerepeltetni a költségvetési fõösszesítõ - ben, a II. pont ban is mer te tett, elõ re nem lát ha tó mun kák költ sé - geinek fedezése céljából. E tartalékkeret felhasználására kizá - ró lag a II. pontban meghatározottak szerint kerülhet sor. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Le írá sa és gya kor - lásának lehetséges ideje (lehetõség szerint) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: Kez dés / / és vagy be fe je zés 2004/09/30 (év/hó/nap) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Az ajánlattevõ a teljes munkára legalább 2 év idõtartamú jót - állás vállalásáról nyilatkozzék ajánlatában. Kö te le zõ en vál la lan dó köt bér az aján lat te võ ér dek kör ében felmerülõ ok esetén: ké se del mi köt bér: az áfa nél kü li vál lal ko zói díj 1%-a, minden késedelmes naptári nap után, maximális összege a vál lal ko zói díj 50%-a, meg hi ú su lá si köt bér: az áfa nél kü li vál lal ko zói díj 25%-a, anyag tá ro lás sal, szál lí tás sal, út vo nal tisz tí tás sal, a mun ka - terület rendszeres tisztításával kapcsolatos kötbér: az áfa nél kü li vál lal ko zói díj na pi 0,1%-a min den szer zõ dés el le - nes el já rást do ku men tá ló nap ló be jegy zés sel bizonyított naptári nap után. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi rendelkezésekre Az ajánlatkérõ elõleget nem fizet. Az ajánlattevõ maximum kettõ részszámlát nyújthat be a szerzõdés szerinti részszámlához kapcsolódó mûszaki tartalom teljesítését követõen. Az aján - latkérõ az ellenszolgáltatást a szabályszerûen kiállított és igazolt számla kézhezvételét követõ 15 banki napon belül átutalással fi - zeti meg az ajánlattevõ számlájára. Az építési munka költségfe - dezete az ajánlatkérõ évi költségvetésében biztosított. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Nem szükséges. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg - követelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk

13 70. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 8557 a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i ban meg je lölt kizáró okok megléte az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értéké - nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó vonatkozásában. a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pont ja i ban meg ha tá ro zott kizáró okok megléte az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés ér té ké nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt alvállalkozó vonatkozásában. Az ajánlattevõ a pénzintézet igazolása szerint három alka - lommal nem tett eleget határidõben fizetési kötelezettsé - gének. Ajánlattevõ nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti munkák elvégzéséhez a feladat ellátásához szükséges leg alább egy fõ szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel és leg alább 10 év szak mai gya kor lat tal rendelkezõ szak - emberrel. Alkalmatlanságot jelent az a tény is, ha az ajánlattevõ nem ren del ke zik leg alább há rom, 3 év nél nem ré geb bi hõközpont- vagy ka zán ház-fel újí tá si jel le gû referencia - munkával. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód (adott eset ben) A Kbt. 63. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott iga zo lá sok be nyúj tá sá val. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód 6 hó nap nál nem ré geb bi nyi lat ko zat a szám la ve ze tõ pénz - intézettõl az ajánlattevõ fizetõképességének megállapítá - sá ra az alábbi tartalommal: mióta vezeti a számláját, nyilatkozat az ajánlattevõ pénzügyi helyzetérõl, hitelés fizetõképességérõl, fizetési kötelezettségeinek határidõben eleget tesz. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód A közbeszerzés tárgya szerinti munka elvégzésében köz - re mû kö dõ szak irá nyú fel sõ fo kú kép zett sé gû ve ze tõk megnevezése képzettségük az ezt igazoló okmányok másolatának csatolásával és gyakorlati idejük ismerte - tésével, legalább 500 kw tel je sít mé nyû hõközpont vagy ka zán ház 3 év nél nem ré geb bi, mi ni mum 3 re fe ren cia mun ka fel so - rolása (ismertetve az elvégzett munkák díját, a teljesítés idejét, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezését és a meg - rendelõ részérõl információt nyújtó személy nevét és tele - fon szá mát) a Kbt. 67. (2) be kez dés a) pontja szerint. III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben) III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e kötve? (Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás) IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA Tár gya lás nél kü li: X Tárgyalásos: IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PONT OK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: B1) A kö vet ke zõ rész szem pont ok és súly szá mok alap ján: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott eset - ben) A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/07/01 (év/hó/nap) Ár (adott eset ben): áfa. Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: az ajánlati felhívás munkáinak terveit tartalmazó dokumentáció a befizetésérõl szóló igazolás ellenében vásárolható meg. A befizetés csekken történhet, mely az I.1) pont ban meg ha tá ro zott cí men sze rez he tõ be, munka - napokon óra kö zött. A do ku men tá ció a be fi ze tett csekk be mu ta tá sa után vehetõ át az I.1) pont szerinti címen óra között. IV.3.3) Az aján lat té te li ha tár idõ: 2004/07/08 (év/hó/nap) vagy: nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: 9.00 óra. IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók: Magyar. IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén / / -ig (év/hó/nap) vagy: hó nap és vagy 60 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlattételi határidõ lejártáig a be adás helyére beérkeztek. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já ban történik. IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé - lyek IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2004/07/08 (év/hó/nap) Idõ pont: 9.00 óra. Hely: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság Mûszaki Osztály, 1111 Bu da pest, Egry Jó zsef u V. emelet. VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI, HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TEL ÉNEK TER VE ZETT IDE JÉT VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?

14 8558 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy an nak ki zá rá sa: az ajánlat - ké rõ a Kbt. 83. (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott hi á nyok pót lá - sára lehetõséget biztosít. 2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: jú li us 16. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li) 4) A do ku men tá ci ó ban fog lalt szer zõ dé ses fel té te lek el fo ga - dása ajánlattevõi nyilatkozattal. 5) Az aján la to kat 1 ere de ti pél dány ban, zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni. 6) Hely szí ni be já rás: jú li us 1., 9.00 óra az I.1) pont ban meghatározott helyszínen. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/06/16 (év/hó/nap)

15 70. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 8559 Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (5105/2004) Építési beruházás: X Épí té si kon cesszió: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: Szolgáltatási koncesszió: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet: Békéscsaba Vagyonkezelõ Rt. Cím zett: Cím: Irá nyi u Pos tai irá nyí tó szám: 5600 Város/Község: Békéscsaba Ország: Magyarország Te le fon: 66/ Te le fax: 66/ Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: nem. Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: igen. I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: nem. Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés Kivitelezés: X Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: Épí té si kon cesszió: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa Adásvétel: Bér let: Haszonbérlet: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés Szol gál ta tá si ka te gó ria: Szolgáltatási koncesszió: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés Vál lal ko zá si szer zõ dés. II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya Szab vány mé re tû, az I.A.A.F. elõ írá sai sze rint II. ka te gó ri á jú - nak mi nõ sít he tõ, nem zet kö zi ver se nyek le bo nyo lí tá sá ra al kal - mas atlétikai pálya kivitelezése az ajánlatkérési dokumentációban megadott mûszaki tartalommal. II.1.7) A tel je sí tés he lye Bé kés csa ba, Tün de ut ca Vandháti út ál tal ha tá rolt 1285 hrsz.-ú in gat lan. NUTS-kód: II.1.8) Nó men kla tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: Sport lé te sít mény ki vi te le zé se To váb bi tár gyak: 01. részajánlat: Ivó víz kút fú rás Csa tor na há ló zat-épí tés Te rep ren de zé si mun ká la tok sport pá lyá kon 02. részajánlat: Erõs ára mú ve ze ték épí tése 03. részajánlat: Ke rí tés sze re lé se 04. részajánlat: Ke rí tés sze re lé se Kiegészítõ szójegyzék: II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel NEM: IGEN: X Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: X II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség 01. részajánlat: 5685 m 2 alapterülegû mûanyag borítású atlétikai pálya építé - se fúrt kút épí té se csapadékcsatorna épí té se 432 m 2 terepren - de zés, tér kõ bur ko lat épí té se. 02. részajánlat: villanyszerelési munkák az ajánlatkérési dokumentációban kö rül írt mennyi ség ben. 03. részajánlat: pá lya kö rü li 134 m hosszú sá gú ke rí tés épí té se. 04. részajánlat: a te lek ha tá ron lé võ 628 m hosszú ke rí tés fel újí tá sa (323 m fel újí tá sa, 305 m új ke rí tés). II.2.2) Vételi jog (opció). Leírása és gyakorlásának lehetsé - ges ideje:

16 8560 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE A mun ka te rü let át vé te lé tõl szá mí tott 90 nap. III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÛSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek A vállalt véghatáridõ elmulasztása esetén ajánlattevõnek na pi Ft össze gû ké se del mi köt bér fi ze té sét kell vállalnia. A vál lalt vég ha tár idõt 15 nap pal meg ha la dó ké se de lem esetére ajánlatkérõ elállási jogot köt ki, mely esetben aján lat te võ Ft össze get meg hi ú su lá si köt bér jog cí men kö te les ajánlattevõnek megfizetni. Az ajánlattevõnek a kivitelezés vállalt idõtartama + 60 nap ra ér vé nyes, Ft ér té kû meg va ló sí tá si ga - ran ci át kell nyújtania. Az ajánlattevõnek a vállalt jótállási idõszak + 60 napra ér - vé nyes Ft ér té kû jót ál lá si ga ran ci át kell nyúj - tania. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi rendelkezésekre Az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott szerveze - tek kép vi se lõi ál tal tel je sí tés iga zo lás sal el lá tott szám lák fi ze té si ha tár ide je 30 nap. Ajánlatkérõ elõleget nem biztosít. Az 01. számú részajánlat vonatkozásában a meghatározott mûszaki készültségi fok elérését követõen 2 részszámla és egy vég szám la nyújt ha tó be. A 02., 03., és 04. szá mú rész aján lat vonatkozásában kizárólag végszámla benyújtására van lehe - tõség. A számlák ajánlatkérõ általi késedelmes fizetése esetére fel - számítható késedelmi kamat mértéke kizárólag a polgári tör - vény könyv ben meg ha tá ro zott mértékû lehet. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy Közös ajánlattevõ esetén gazdasági társaság létrehozása nem kö ve tel mény, de ez eset ben a ve ze tõ cé get meg kell je löl ni és a közös ajánlattevõknek a kötelezettség teljesítésére együttes és egyetemleges felelõsséget kell vállalniuk. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má - li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, il - letve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk a számlavezetõ pénzintézettõl származó nyilatkozat tar - talma alapján az ajánlattevõ, illetõleg az alvállalkozó szám lá ján 1 éven be lül 30 na pot meg ha la dó an, össze sen Ft össze get el érõ sor ban ál lás mu tat ko zott, akár az ajánlattevõnek, akár az alvállalkozónak a számvi - teli jogszabályok szerinti beszámolójában szereplõ mér - leg sze rin ti ered mé nye 2002., il let ve bár me lyi ké ben ne ga tív volt, az ajánlattevõ számviteli jogszabályok szerinti beszámoló - jában szereplõ éves értékesítésének nettó árbevétele 2002., il let ve év va la me lyik ében nem ér te el a 250 mil lió forintot, vagy az ajánlattevõ vagy pedig az alvállalkozó nem ren - delkezik 1 db lézeres finiserrel, a jelen hirdetmény megjelenését megelõzõ 5 éven belül vagy az ajánlattevõ vagy az alvállalkozó(k) nem rendelke - zik olyan össze sen 9000 m 2 alapterületû, rekortánborítású, sportpálya építésére vonatkozó, a Kbt. 68. (2) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen, a megrendelõ által igazolt re - ferenciával, az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki ese té ben a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pon tok ban fel so - rolt kizáró okok fennállnak, az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés ér té ké nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki ese té ben a Kbt. 61. (1) be kez dés a) e) pon tok ban fel so rolt kizáró okok fennállnak, az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevõ, aki, illetõ - leg az, akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghala - dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja ese té - ben a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pon tok ban fel so rolt kizáró okok fennállnak. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód ajánlattevõnek és az alvállalkozójának az ajánlatban a Kbt. 63. (2) (3) be kez dés sze rint kell iga zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i nak, va la mint a Kbt. 61. (1) be kez dés a) e) pontjainak hatálya alá, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pontjaira vonatkozóan. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Mind az aján lat te võ, mind pe dig az al vál lal ko zó vo nat ko zá - sában: valamennyi számlavezetõ pénzintézet 60 napnál nem ré - geb bi nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko zó an, hogy mióta vezeti a cég bankszámláját, fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, szám lá ján 1 éven be lül sor ban ál lás elõ for dult-e, ha igen, mi kor és mennyi ideig, az el múlt 2 év re (2002. és 2003.) vo nat ko zó szám vi te li jog sza bály ok sze rin ti be szá mo ló já nak be nyúj tá sá val a Kbt. 66. (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nak meg - felelõen. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Mind az aján lat te võ, mind pe dig az al vál lal ko zó vo nat ko zá - sában: a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetõleg a mûszaki-technikai felszereltség bemutatása, a jelen hirdetmény megjelenését megelõzõ 5 éven belül vagy az ajánlattevõ vagy az alvállalkozó által végzett rekortánborítású, sport pá lya-épí té si re fe ren cia mun kák is - mertetése a Kbt. 68. (2) bekezdésében elõírtaknak meg - fe le lõ en, a megrendelõ által igazoltan. II.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben) III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK

17 70. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 8561 III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos foglalkozáshoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? NEM: Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re történõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? NEM: IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt: Meg hí vá sos: Tárgyalásos: IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott esetben) NEM: IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, il let ve gyor sí tott eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.5) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel: IV.1.5.1) Az adott szerzõdésre vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató: IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõ létszáma vagy keretszáma: Létszám: vagy: minimum: / maximum: IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PONT OK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X B1) A kö vet ke zõ rész szem pont ok és súly szá mok alap ján részszempontok súlyszámok 1. ajánlati ár a mi ni má li san elõ írt 1 éves jót ál lá si idõ sza - kot meg ha la dó an vál lalt jót ál lá si idõ, amely vál lalt idõ szak ra vo nat ko zó an az elõ írt, 10 M Ft értékû jótállási garanciát ajánlatte - võ nek nyúj ta ni kell (maximum 5 év) a mi ni má li san meg ha tá ro zott 90 na pos ki vi - te le zé si ha tár idõ nél vál lalt rö vi debb idõ tar - ta mú kivitelezési határidõ 20 IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/08/09 (év/hó/nap) óra, mun ka nap okon óra kö zött. Ár: Ft + 25% áfa. Pénz nem: fo rint. A fizetés feltételei és módja: a jelen hirdetmény mellékleté - nek 1.3) pont já ban írott hely szí nen tör té nõ át vé tel kor kész - pénzben, házipénztárba történõ befizetéssel. A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku - mentáció átvehetõ személyesen ajánlatkérõnek a jelen hirdet - mény I.1) pont já ban írott szék he lyén, il le tõ leg a Kbt. 54. (4) be kez dé sé ben foglaltaknak megfelelõen. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ 2004/08/09 (év/hó/nap) Idõ pont: óra. IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezõk részére (meg hí vá sos és tár gya lá sos eljárás esetén) Tervezett dátum / / (év/hó/nap) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók Magyar. IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el - járás esetén, kivéve a közbeszerzési törvény a, illetve a sze rin ti tár gya lás kezdeményezése esetében) / / -ig (év/hó/nap) vagy: hó nap és/vagy 60 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól számítva) IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbon - tásának feltételei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos eljárásra kerül sor) IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések fel - bontásán jelenlétre jogosult személyek Az ajánlatkérõ és az ajánlattevõk képviselõi. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2004/08/09 (év/hó/nap) Idõ pont: óra. Hely: Sta di on Invest Rt., 1065 Bu da pest, Baj csy -Zsi linsz ky út 57. III. épü let III. eme leti tár gya ló. VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E ÉS A TO- VÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVE- ZETT IDE JÉT: VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si adatot. VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy an nak ki zá rá sa: aján lat ké - rõ a hi ány pót lás le he tõ sé gét kizárja. 2) Nyílt el já rás ese tén az ered mény hir de tés idõ pont ja és a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõpontja:

18 8562 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2004/08/16, óra. A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: az eredményhirdetést kö ve tõ 8. nap óra. 3) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz ered mény hir de té si idõ pont ja: 4) Kon zul tá ció: Kon zul tá ció idõ pont ja: 2004/07/15, óra. He lye: Bé kés csa ba, Kór ház u alat ti lab da rú gó-sta di on székháza. 5) Az aján lat hoz csa tol ni kell mind az aján lat te võ, mind pe - dig az al vál lal ko zók vo nat ko zá sá ban: az ajánlattételi határidõt megelõzõ, 30 napnál nem régeb - bi kel te zé sû, cég bí ró ság ál tal ki adott cég ki vo nat ere de ti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát, amennyiben a cégkivonat szerint az ajánlattevõ és/vagy az al vál lal ko zó cég ügyé ben el nem bí rált mó do sí tás van fo lya mat ban, ak kor a vo nat ko zó vál to zás be jegy zé si ké re - lem másolati példánya is csatolandó, az ajánlatot cégszerûen aláírók aláírási címpéldányának másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és az aján - la tot alá író sze mé lye kü lön bö zõ, ak kor csa to lan dó a kö te - lezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerûen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerûen aláírók aláírási címpéldányának má so la ti pél dá nya. 6) Az ér té ke lés so rán ad ha tó pont szám: rész szempon ton - ként ) Az ér té ke lés mód sze re: rész pon ton ként a leg jobb aján la - tot te võ az ad ha tó leg ma ga sabb pont szá mot kap ja, a töb bi aján - lattevõ részpontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül meg - állapításra. 8) Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va - ló részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. 9) Aján lat ké rõ ered mény hir de tés kor a má so dik leg ked ve - zõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározza. Ajánlatkérõ az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második leg - ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel köt szer zõ dést. 10) Az aján lat be nyújt ha tó sá gá nak fel té te le Ft összegû ajánlati biztosíték teljesítése vagy az ajánlatkérõ szá mú bank szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés - sel, vagy bankgaranciával, vagy biztosítási szerzõdés alapján kiállított készfizetõ kezességvállalást tartalmazó kötelez - vénnyel. A befizetgés té nyét az aján lat te võ az aján lat ban kö te - les a befizetési bizonylat másolatával igazolni. Az ajánlati biz - tosíték a nyertes és az azt követõ legkedvezõbb ajánlattevõ eseté ben a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 10 na pon be lül, a töb bi aján lat - te võ ese té ben az ered mény hir de tést kö ve tõ 10 na pon be lül ke - rül vissza fi ze tés re, il le tõ leg fel ol dás ra. 11) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 70. (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra vo nat ko zó an. 12) Aján lat te võ nek az aján la tá ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 71. (1) be kez dés a) b) pont ja i ra, va la mint (3) be kez dé - sé re, to váb bá a 72. -ra vo nat ko zó an. 13) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcso - latban felmerülõ összes költség az ajánlattevõt terheli. 14) Az ajánlatokat cégszerûen aláírva és minden tartalommal ren del ke zõ ol dalt szig nál va, zárt bo rí ték ban, a bo rí té kon atlétikai pálya megjelöléssel, 5 példányban (1 eredeti, 4 másolat) kell be nyúj ta ni. 15) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. elõírásai szerint kell eljárni. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/06/17(év/hó/nap) A. MEL LÉK LET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE: Szervezet: Stadion Invest Rt. Cím zett: Cím: Baj csy -Zsi linsz ky út 57. III. épü let, III. eme let, tit kár - ság Pos tai irá nyí tó szám: 1065 Vá ros/köz ség: Bu da pest Ország: Magyarország Te le fon: Te le fax: Internetcím (URL): 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE: Szervezet: Cím zett: Cím: Pos tai irá nyí tó szám: Város/Község: Ország: Telefon: Telefax: Internetcím (URL): 1.4) A RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ SE KET A KÖ VET - KEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI: Szervezet: Stadion Invest Rt. Cím zett: Cím: Baj csy -Zsi linsz ky út 57. III. épü let, III. eme let, tit kár - ság Pos tai irá nyí tó szám: 1065 Vá ros/köz ség: Bu da pest Ország: Magyarország Te le fon: Te le fax: Internetcím (URL): B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR - MÁCIÓK A RÉSZ szá ma 01 1) Nó men kla tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: Sport lé te sít mény ki vi te le zé se To váb bi tár gyak: Ivó víz kút fú rás Csa tor na há ló zat-épí tés Te rep ren de zé si mun ká la tok sport pá lyá kon

19 70. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) ) A rész meghatározása: 5685 m 2 alap te rü le tû mû anyag bo rí tá sú at lé ti kai pá lya épí té - se; fúrt kút építése; csapadékcsatorna építése; 432 m 2 terepren - de zés, tér kõ bur ko lat épí té se. 3) Mennyi ség: 5685 m 2 alap te rü le tû mû anyag bo rí tá sú at lé ti kai pá lya épí té - se; fúrt kút építése;csapadékcsatorna épí té se; 432 m 2 terepren - de zés, tér kõ bur ko lat építése. 4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott esetben) Kez dés / / (év/hó/nap) tel je sí tés / / (év/hó/nap) A rész szá ma 02 1) Nó men kla tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: Erõs ára mú ve ze ték épí té se To váb bi tár gyak: 2) A rész meghatározása Villanyszerelési munkák. 3) Mennyi ség: Villanyszerelési munkák az ajánlatkérési dokumentációban kö rül írt mennyi ség ben. 4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset - ben) Kezdés / / (év/hó/nap) tel je sí tés / / (év/hó/nap) A RÉSZ szá ma 03 1) Nó men kla tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: Ke rí tés sze re lé se To váb bi tár gyak: 2) A rész meghatározása A pá lya kö rü li 134 m hosszú sá gú ke rí tés épí té se. 3) Mennyi ség: A pá lya kö rü li 134 m hosszú sá gú ke rí tés épí té se. 4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset - ben) Kezdés / / (év/hó/nap) tel je sí tés / / (év/hó/nap) A RÉSZ szá ma 04 1) Nó men kla tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: Ke rí tés sze re lé se To váb bi tár gyak: 2) A rész meghatározása A te lek ha tá ron lé võ 628 m hosszú ke rí tés fel újí tá sa (323 m fel újí tá sa, 305 m új ke rí tés). 3) Mennyi ség: A te lek ha tá ron lé võ 628 m hosszú ke rí tés fel újí tá sa (323 m fel újí tá sa, 305 m új ke rí tés). 4) El té rõ kez dé si/tel je sí té si ha tár idõ fel tün te té se (adott eset - ben) Kezdés / / (év/hó/nap) tel je sí tés / / (év/hó/nap) Csepel Sport Club Alapítvány ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (5106/2004) Építési beruházás: X Épí té si kon cesszió: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: Szolgáltatási koncesszió: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet: Csepel Sport Club Alapítvány Cím zett: Cím: Bé ke tér 1. Pos tai irá nyí tó szám: 1212 Vá ros/köz ség: Bu da pest Ország: Magyarország Te le fon: Te le fax: Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: nem azo nos. Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: nem azo nos. Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: nem azo nos. Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruhá zás esetén) Ki vi te le zés: X Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatérõ által meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: Épí té si kon cesszió: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa Adásvétel: Bér let: Haszonbérlet: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa Szol gál ta tá si ka te gó ria: Szolgáltatási koncesszió: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e?

20 8564 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. VI. 21.) 70. szám II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerzõdés. II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya brut tó 250 m 2 öl tö zõ épü let bon tá si mun ká la tai és új, brut tó 1350 m 2 öl tö zõ- és klubházépület ki vi te le zé si mun ká la tai az aján lat ké ré si do ku men tá ci ó ban megadott mûszaki tartalommal. II.1.7) A tel je sí tés he lye: Bu da pest XXI. ker., Hol lan di út 16. Hrsz.: NUTS-kód: II.1.8) Nó men kla tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Fõ tárgy: Sport lé te sít mény ki vi te le zé se To váb bi tár gyak: Épü let bon tás és bon tá si mun ka, föld mun ka Te rep ren de zé si mun ká la tok sport pá lyá kon Kiegészítõ szójegyzék: II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség brut tó 250 m 2 öl tö zõ épü let bon tá sa és új, brut tó 1350 m 2 öl - tözõ- és külházépület kivitelezése. II.2.2) Vételi jog (opció). Leírása és gyakorlásának lehetsé - ges ideje: II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE A mun ka te rü let át vé te lé tõl szá mí tott 90 nap. III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÛSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek a vállalt véghatáridõ elmulasztása esetére ajánlattevõnek na pi Ft össze gû ké se del mi köt bér fi ze té sét kell vállalnia, a vál lalt vég ha tár idõt 30 nap pal meg ha la dó ké se de lem esetére ajánlatkérõ elállási jogot köt ki, mely esetben aján lat te võ Ft össze get meg hi ú su lá si köt bér jogcímen köteles ajánlatkérõnek megfizetni, az ajánlattevõnek a kivitelezés vállalt idõtartama + 60 napra érvényes, Ft értékû megvalósítási garanciát kell nyújtania, az ajánlattevõnek a vállalt jótállási idõszak + 60 napra ér - vé nyes Ft ér té kû jót ál lá si ga ran ci át kell nyúj - tania. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi rendelkezésekre A teljesítésigazolással ellátott végszámla fizetési határideje 30 nap. Aján lat ké rõ elõ le get nem biztosít. A teljes kivitelezés vonatkozásában csak végszámla nyújtha - tó be. A számlát ajánlatkérõ általi késedelmes fizetése esetére fel - számítható késedelmi kamat mértéke kizárólag a polgári tör - vény könyv ben meghatározott mértékû lehet. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy Közös ajánlattevõk esetén gazdasági társaság létrehozása nem kö ve tel mény, de ez eset ben a ve ze tõ cé get meg kell je löl ni és a közös ajánlattevõknek a kötelezettség teljesítésére együttes és egye tem le ges felelõsséget kell vállalniuk. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely zetére vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má - li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, il - letve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk a számlavezetõ pénzintézettõl származó nyilatkozat tar - talma alapján az ajánlattevõ, illetõleg az alvállalkozó szám láján egy éven be lül, 30 na pot meg ha la dó an, össze - sen Ft össze get elérõ sorban állás mutatkozott, akár az ajánlattevõnek, akár az alvállalkozónak a számvi - teli jogszabályok szerinti beszámolójában szereplõ mér - leg sze rin ti ered mé nye 2002., il let ve bármelyikében negatív volt, az ajánlattevõ számviteli jogszabályok szerinti beszámolójában szereplõ éves értékesítésének nettó árbevétele 2002., il let ve év va la me lyik ében nem érte el a 250 millió forintot, a jelen hirdetmény megjelenését megelõzõ két éven belül vagy az ajánlattevõ, vagy az alvállalkozó(k) nem rendel - kezik 5 db olyan referenciával, amely referenciák egyen - ként brut tó 1500 m 2 alap te rü le tû, bár mi lyen funk ci ó jú épület kivitelezésére vonatkoznak és a megrendelõ által a Kbt. 68. (2) be kez dé sé ben elõ ír tak nak meg fe le lõ en ki - adott igazolással vannak ellátva, az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki ese té ben a kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pon tok ban fel so - rolt ki zá ró okok fennállnak, az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven ni kí vánt al vál lal ko zó, aki ese té ben a Kbt. 61. (1) be - kezdés a) e) pon tok ban fel so rolt kizáró okok fennállnak, az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevõ, aki, illetõ - leg az, akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó - ja ese té ben a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pon tok ban felsorolt kizáró okok fennállnak. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód ajánlattevõnek és az alvállalkozójának az ajánlatban a Kbt. 63. (2) (3) be kez dés sze rint kell iga zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i nak, va la mint a Kbt. 61. (1) be kez dés a) e) pontjainak hatálya alá, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó -

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 3318 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2007. FEBRUÁR 7. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 4816 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 102. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 4. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 2389 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. FEBRUÁR 1. TARTALOM 5509 A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 4578 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 2007. MÁRCIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

187. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5124, Ft. Oldal

187. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5124, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat 187. szám Ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 409/2007. (XII. 29.) Korm. r. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben