172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról /2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá - sá nak mû sza ki fel té te le i rõl szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM rendelet módosításáról Oldal Ára: 4370, Ft II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A gazdasági és közlekedési miniszter 125/2005. (XII. 29.) GKM rendelete a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A köz úti köz le ke dés rõl szóló évi I. tör vény 48. (3) be kez dé se b) pont já nak 12. al pont já ban ka pott fel ha tal - ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. (1) A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.) 15. -a (8) be kez dé sé nek szá mo zá sa (9) be kez dés re vál to - zik és a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki: (8) E ren de let al kal ma zá sá ban te lep he lyi el len õr zés - nek mi nõ sül a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint be vont ok má nyok nak és ada tok nak az ellen õr zõ szerv sa - ját hi va ta lá ban el vég zett vizs gá la ta is. 2. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.) 31. -ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: Az Európai Unió jogának való megfelelés 31. Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja: a) a Ta nács 70/156/EGK irány elve (1970. feb ru ár 6.) a gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, valamint az azt mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK, 2004/3/EK, 2003/97/EK euró pai par la men ti és ta ná csi, to váb bá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2001/56/EK, 2001/85/EK,

2 2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám 2003/102/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK és 2005/49/EK bi zott sá gi irány elv; b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/24/EK irány - elve (2002. már ci us 18.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to - ros ke rék pá rok tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 92/61/EGK irány - elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2003/77/EK bi zott sá gi irány elv; c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/37/EK irány - elve (2003. má jus 26.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok, azok pót ko csi ja i nak és cse rél he tõ von ta tott mun ka gé pe i nek, be le ért ve ezek rend sze re it is, to váb bá al - kat ré sze i nek és ön ál ló mû sza ki egy sé ge i nek tí pus jó vá ha - gyá sá ról, valamint a 74/150/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2005/13/EK és 2005/67/EK bi zott sá gi irány elv; d) a Ta nács 96/96/EK irány elve (1997. feb ru ár 17.) a gép ko csik és a pót ko csik mû sza ki fe lül vizs gá la tá ra vo nat - ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, valamint az azt mó do sí tó 2001/9/EK, 2001/11/EK és 2003/27/EK bi zott sá gi irány el vek; e) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/30/EK irány - elve (2000. jú ni us 6.) a Kö zös ség te rü le tén köz le ke dõ ha - szon gép jár mû vek köz úti mû sza ki el len õr zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2003/26/EK bi zott sá gi irány elv; f) a Ta nács 88/599/EGK irány elve (1988. no vem ber 23.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog sza - bá lyok össze han go lá sá ról szóló 3820/85/EGK ren de let és a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek rõl szóló 3821/85/EGK ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó egy sé ges el len õr zé si el já rás ról; g) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK irány - elve (2000. szep tem ber 18.) 8. cik ké nek (3) és (4) be kez - dé se az el hasz ná ló dott jár mû vek rõl; h) a Bi zott ság 93/172/EGK ha tá ro za ta (1993. feb ruár 22.) a köz úti szál lí tás ról szóló 88/599/EGK ta ná csi irány - elv 6. cik ké ben elõ írt szab vá nyos for ma nyom tat vány el ké - szí té sé rõl; i) a Bi zott ság 93/173/EGK ha tá ro za ta (1993. feb ruár 22.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog sza - bá lyok össze han go lá sá ról szóló 3820/85/EGK ta ná csi ren - de let 16. cik ké ben elõ írt for ma nyom tat vány ki dol go zá sá - ról; j) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1753/2000/EK ha - tá ro za ta (2000. jú ni us 22.) az új sze mély gép ko csik át la gos faj la gos CO2 ki bo csá tá sát el le nör zõ rend szer kialakítá - sáról. 3. (1) Az ER. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel - lék le te sze rint mó do sul. (2) Az ER. 10. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul. (3) Az ER. A. Füg ge lé ke e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul. (4) Az ER. C. Füg ge lé ke e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul. 4. (1) Ez a ren de let ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja: a) a Bi zott ság 2004/104/EK irány elve (2004. ok tó ber 14.) a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió frek ven ci ás in ter - fe ren ci á ra (elekt ro mág ne ses kom pa ti bi li tás ra) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi irány elv mû sza ki fej lõ dés hez iga zí tá - sá ról, és a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí pus-jó vá ha gyá sá - ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl szóló 70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról; b) a Bi zott ság 2005/13/EK irány elve (2005. feb ru ár 21.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok haj tá sá ra szánt mo to rok gáz- és szi lárd hal maz ál la po tú szennye zõ - anyag-ki bo csá tá sá val kap cso la tos 2000/25/EK euró pai par la men ti és a ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, valamint a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok tí pus jó vá ha gyá - sá val kap cso la tos 2003/37/EK euró pai par la men ti és a ta - ná csi irány elv I. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról; c) a Bi zott ság 2005/49/EK irány elve (2005. jú li us 25.) a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió za va rok ra (elekt ro mág - ne ses össze fér he tõ ség re) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi irány elv nek, valamint a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí - pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö - ze lí té sé rõl szóló 70/156/EGK irány elv nek a mû sza ki fej lõ - dés hez való iga zí tá suk ér de ké ben tör té nõ mó do sí tá sá ról; d) a Bi zott ság 2005/67/EK irány elve (2005. ok tó ber 18.) a me zõ gaz da sá gi- vagy er dé sze ti trak to rok al kal mas sá té te lük ér de ké ben való tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó an a 86/298/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek, a 87/402/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek és a 2003/37/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I., II. és III. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról. (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról ren del - ke zõ 14/1999. (IV. 28.) KHVM ren de let 1. szá mú mel lék - let IV. fe je ze te 4.1. pont já nak b) és c) al pont ja. Dr. Kóka Já nos s. k., gazdasági és közlekedési miniszter

3 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3 1. számú melléklet a 125/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez Az ER. 5. számú mellékletének IV. fejezet 4.1. pontjának b) és c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [4. A gépkocsi szélvédõjének és ablakainak fényáteresztõ képessége vizsgálatának technológiai mûveletei 4.1. Követelmény A fényáteresztõ-képesség mértéke megfelelõ:] b) a vezetõtéri oldalablakok üvegei (amelyen keresztül a gépjármû vezetõje részére az oldalra való kilátás, valamint a visszapillantó tükrökkel a jármû mellett lévõ mindkét forgalmi sávra történõ hátralátás biztosítva van) esetében legalább: Tmin=70%; c) egyéb ablakok (utastéri, raktéri oldal és hátsó ablakok) üvegei esetében nincs követelmény. 2. számú melléklet a 125/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez Az ER. 10. számú melléklete II. fejezetének 2.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [2. Közúti ellenõrzések] 2.2. A közúti ellenõrzések az alábbiakra terjednek ki: a napi vezetési idõk, megszakítások és napi pihenõidõk; szabálytalanság alapos gyanúja esetében a megelõzõ napokra vonatkozó, a jármûben a 2135/98/EK tanácsi rendelettel módosított 3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikke (7) bekezdésének megfelelõen megtalálható adatrögzítõ lapok, illetve az ugyanerre az idõszakra vonatkozóan a 3821/85 EGK tanácsi rendelet I.B. mellékletnek megfelelõ gépjármûvezetõi kártyán, illetve menetíró készülék memóriájában tárolt adatok; a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikkének (7) bekezdésében meghatározott idõszakban azok az esetek, amikor a jármû túllépte a megengedett sebességet, amely esetek úgy határozandók meg, mint azok az egy percnél hosszabb idõszakok, amelyek alatt a sebesség az N 3 kategóriájú jármûvek esetében meghaladja a 90 km/órát, az M 3 kategóriába sorolt jármûvek esetében pedig a 105 km/órát; indokolt esetben a menetíró készülék által a jármû megelõzõ, legfeljebb 24 órányi használatára vonatkozóan rögzített, a jármû által elért pillanatnyi sebességértékek; indokolt esetben a megelõzõ hétre vonatkozó pihenõidõ; a menetíró készülék helyes mûködése (a készülékkel, illetve a gépjármûvezetõi kártyával, illetve az adatrögzítõ lapokkal való esetleges visszaélések megállapítása), vagy amennyiben indokolt a 3820/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a jármûvön.

4 4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám 3. számú melléklet a 125/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez 1. Az ER. A. Függelékének címéhez tartozó 1 jelû lábjegyzet a következõre módosul: 1 Ez a Függelék a gépkocsik és a pótkocsik típus-jóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 70/156/EGK Tanácsi irányelvvel (1970. február 6.), valamint az azt módosító 98/91/EK, 2000/40/EK, 2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/3/EK, 2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi, továbbá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK és 2005/49/EK bizottsági irányelvekkel megegyezõ szabályozást tartalmaz." 2. Az ER. A. Függelékének A/1. számú mellékletének 0.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 0.5. A gyártó neve és címe:... Ha van, a meghatalmazott képviselõ neve és címe: Az ER. A. Függelékének A/1. számú melléklete a következõ ponttal egészül ki: Táblázat a jármû(vek)ben elhelyezett rádiófrekvenciás adókészülékek beszereléséhez és használatához, ha alkalmazható (lásd: MR. A. Függelék A/10 melléklet I. rész, ): frekvenciasávok [Hz] max. kimenõ teljesítmény [W] antenna helyzete a jármûvön, meghatározott feltételek a beszereléshez és/vagy használathoz A típusjóváhagyást kérelmezõnek, ahol megfelelõ, a következõt szintén szolgáltatnia kell: 1. függelék Az ebben az irányelvben említett és korábban nem felsorolt összes elektromos és/vagy elektronikus alkatrész listáját (lásd az MR. A. Függelék A/10 melléklet és pontjait). 2. függelék Az (ebben az irányelvben említett) elektromos és/vagy elektronikus alkatrészek általános elrendezésének, valamint az általános vezetékköteg elrendezésének a vázlatát vagy rajzát. 3. függelék A típus bemutatásához kiválasztott jármû leírása Kocsiszekrényforma: Bal- vagy jobbkormányos: Tengelytávolság:

5 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5 4. függelék A gyártó vagy jóváhagyott/elismert laboratóriumok által szolgáltatott vizsgálati jelentés(eke)t a típus-jóváhagyási bizonyítvány kiállítása céljából. 4. Az ER. A. Függeléke A/1. melléklete a pontot követõen a következõ pontokkal egészül ki: jármûvet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelõ törlendõ) jármûvet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelõ törlendõ). 5. Az ER. A. Függeléke A/3. számú melléklete I. Részének 0.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 0.5. A gyártó neve és címe:... Ha van, a meghatalmazott képviselõ neve és címe: Az ER. A. Függeléke A/3. számú melléklete a pontot követõen a következõ pontokkal egészül ki: jármûvet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelõ törlendõ) jármûvet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelõ törlendõ). 7. Az ER. A. Függelékének IX. Mellékletében meghatározott Megfelelõségi nyilatkozat minták 2. oldalainak 50. pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép: 50. Megjegyzések jármûvet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelõ törlendõ) jármûvet felszerelték 79 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen/Nem (a nem megfelelõ törlendõ) Egyéb megjegyzések:....

6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám 4. számú melléklet a 125/2005..(XII. 29.) GKM rendelethez 1. Az ER. C. Függelékének címéhez tartozó 1 jelû lábjegyzet a következõre módosul: 1 Ez a Függelék összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz a mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhetõ vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló mûszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2003/37/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (2003. május 26.), valamint az azt módosító 2005/13/EK és 2005/67/EK bizottsági irányelvek rendelkezéseivel" 2. Az ER. C. Függelékének C/1. melléklet A minta 3. MOTOR szakasz pontjai helyébe a következõ lép: MOTOR rész Általános jellemzõk Alapmotor/motortípus (1) (3) (21) Gyártmány/gyártmányok (gyártó kereskedelmi neve): Az alapmotor és (ha van ilyen) a motorcsalád típusa és kereskedelmi megnevezése (1) : A típusazonosítás jelölése, ahogy a motoron/motorokon fel van tüntetve, és rögzítésének módja: A motor típusazonosító kódjának elhelyezése, az azonosítás jelölése és rögzítésének módja: Az alkatrész EK-típusjóváhagyási jelének elhelyezése és rögzítésének módja: A gyártó neve és címe: Az összeszerelõ üzem/üzemek címe/címei: Mûködési elv: Tüzelõanyag - külsõ gyújtású/kompressziós gyújtású motor (1) - közvetlen/közvetett befecskendezés (1) - kétütemû/négyütemû motor (1) dízelolaj/ benzin/ PB-gáz [LPG]/egyéb (1) rész Motortípus a családon belül A család alapmotorjának alapvetõ jellemzõi (3) A kompressziós gyújtású motor leírása Gyártó: A gyártó által a motorokra felszerelt motorjelölés: Kétütemû/négyütemû (1) Furat:. mm

7 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Löket:. mm A hengerek száma és elrendezése: Hengerûrtartalom:. cm³ Névleges fordulatszám:. fordulat/min A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám:. fordulat/min Sûrítési arány (2) : Égési rendszer leírása: Az égéstér és a dugattyúfenék rajza(i): A szívó és kipufogó csövek legkisebb keresztmetszete: Hûtõrendszer Folyadékos hûtés Hûtõfolyadék típusa: Keringetõ szivattyú/szivattyúk: van/nincs (1) Jellemzõk, illetve gyártmány/gyártmányok és típus/típusok (ha vannak ilyenek): Áttételi arány(ok) (ha értelmezhetõ): Léghûtés Befúvó: van/nincs (1) Jellemzõk, illetve gyártmány/gyártmányok és típus/típusok (ha vannak ilyenek): Áttételi arány(ok) (ha értelmezhetõ): A gyártó által engedélyezett hõmérséklet: Folyadékhûtés: legnagyobb hõmérséklet kilépéskor: Léghûtés: referenciapont:... Legnagyobb hõmérséklet a referenciapontnál:.k A töltõlevegõ maximális hõmérséklete a visszahûtõ kilépõnyílásánál (alkalmazhatóság szerint:.k A kipufogógáz maximális hõmérséklete a kipufogócsõ(vek)ben a kipufogógyûjtõcsõ(csövek) külsõ pereme, illetve peremei melletti ponton):..k Kenõanyag hõmérséklete: minimum:..k maximum:..k Feltöltõ: van/nincs (1) Gyártmány: Típus: Rendszer ismertetése (pl. legnagyobb feltöltõnyomás, nyomáshatároló szelep, ha van): Visszahûtõ: van/nincs (1)

8 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám Szívórendszer: legnagyobb megengedett szívási depresszió névleges motorfordulatszámnál a motor teljes terhelése mellett:. kpa Kipufogórendszer: legnagyobb megengedett kipufogó-ellennyomás névleges motor-fordulatszámnál a motor teljes terhelése mellett:. kpa Kiegészítõ szennyezés-korlátozó berendezések (ha vannak ilyenek, és nem szerepelnek másik rovatban) Leírások és/vagy (1) rajz(ok): Tüzelõanyag-ellátás Tápszivattyú nyomás (2), illetve jelleggörbe:. kpa Befecskendezõ rendszer Szivattyú Gyártmány/gyártmányok: Típus/típusok: A szivattyú szállítási teljesítménye:..mm 3 (2) löketenként, illetve munkaütemenként..fordulat/min (a névleges fordulatszám) és..fordulat/min (a legnagyobb nyomaték) esetén, illetve a jelleggörbével ábrázolva Közlendõ, hogy melyik módszert alkalmazták: a motoron vagy a szivattyúpróbapadon történt-e a mérés (1) Elõbefecskendezés Elõbefecskendezési görbe (2) : Vezérlés (2) : Befecskendezõ csõvezeték Hossza.mm Belsõ átmérõje mm Befecskendezõ berendezés/berendezések Gyártmány/gyártmányok: Típus/típusok: Kezdeti nyomás (2) vagy jelleggörbe: Regulátor Gyártmány/gyártmányok: Típus/típusok: Az a fordulatszám, amelynél teljes terhelés mellett a leszabályozás megkezdõdik (2) :..fordulat/min Legnagyobb terhelés nélküli fordulatszám (2) :..fordulat/min

9 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Alapjárati fordulatszám (2) :..fordulat/min Hidegindító rendszer Gyártmány/gyártmányok: Típus/típusok: Leírás: Szelepvezérlés Legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a felsõ holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékû adatok: Beállítási szelephézagok és/vagy beállítási tartományok (1) Változtatható szelepvezérlõ rendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó és/vagy kipufogó szelep van) Típus: folytonos vagy kétállásos (be/ki) Bütyökállítási szög; A furatok elrendezése Helyzet, méret és számozás Elektronikus vezérlési funkciók Amennyiben a motor elektronikus vezérlési funkciókkal rendelkezik, meg kell adni a teljesítményükre vonatkozó adatokat: Gyártmány: Típus: Alkatrés száma: A motor elektronikus vezérlõegységének elhelyezése: Érzékelt paraméterek: Vezérelt paraméterek: rész Kompressziós gyújtású motorcsalád A motorcsalás lényeges jellemzõi Motortípusok jegyzéke a családon belül A motorcsalád neve: Motortípusok mûszaki leírása a családon belül:

10 10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám Motortípus Hengerek száma Névleges fordulatszám (fordulat/min) Üzemanyag-felvétel löketenként (mm 3 ) Nettó leadott teljesítmény (kw) A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám (fordulat/min) Üzemanyag-felvétel löketenként (mm 3 ) Legnagyobb nyomaték (Nm) Alapjárati fordulatszám (fordulat/min) Hengerûrtartalom az alap motorhoz képest (%) Alapmotor rész Motortípus A motortípus lényeges jellemzõi A motor leírása Gyártó: A gyártó által a motorokra felszerelt motorjelölés: Ütem: Kétütemû/négyütemû (1) Furat:..mm Löket:..mm A hengerek száma és elrendezése: Hengerûrtartalom:..cm Névleges fordulatszám:..fordulat/min A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám:..fordulat/min Sûrítési arány (2) : Égési rendszer: Az égéstér és a dugattyúfenék rajza/rajzai: A szívó és kipufogó nyílások legkisebb keresztmetszete:...

11 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Hûtõrendszer Folyadékhûtés Hûtõfolyadék típusa: Keringetõ szivattyú/szivattyúk: van/nincs (1) Jellemzõk, illetve gyártmány/gyártmányok és típus/típusok (ha vannak ilyenek): Áttételi arány (ha értelmezhetõ): Léghûtés Befúvó van/nincs (1) Jellemzõk, illetve gyártmány/gyártmányok és típus/típusok (ha vannak ilyenek): Áttételi arány (ha értelmezhetõ): A gyártó által engedélyezett hõmérséklet: Folyadékhûtés: legnagyobb hõmérséklet kilépéskor:..k Léghûtés: referenciapont:... Legnagyobb hõmérséklet a referenciapontnál: Legnagyobb töltõlevegõ hõmérséklet a szívóoldali visszahûtõbõl való kilépésnél (ha értelmezhetõ):..k A kipufogógázok legnagyobb hõmérséklete a kipufogócsõnek/kipufogócsöveknek a kipufogó-gyûjtõcsõ/kipufogó-gyûjtõcsövek külsõ pereméhez közeli pontján:..k Kenõanyag hõmérséklete: minimum:..k maximum:..k Feltöltõ: van/nincs (1) Gyártmány: Típus: A rendszer ismertetése (pl. legnagyobb feltöltõnyomás, nyomáshatároló szelep, ha van): Visszahûtõ: van/nincs (1) Szívórendszer: legnagyobb megengedett szívási depresszió névleges motorfordulatszámnál a motor teljes terhelése mellett:..kpa Kipufogórendszer: legnagyobb megengedett ellennyomás névleges motorfordulatszámnál a motor teljes terhelése mellett:..kpa (2) Kiegészítõ, szennyezés-korlátozó készülékek (ha vannak ilyenek, és nem szerepelnek másik rovatban) Leírás és/vagy rajz/rajzok: Tüzelõanyag-ellátás Tápszivattyú Nyomás (2) vagy jelleggörbe:..kpa

12 12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám Befecskendezõ rendszer Szivattyú Gyártmány/gyártmányok: Típus/típusok: A szivattyú szállítási teljesítménye:.. és.. mm 3 (2) löketenként, illetve munkaütemenként..fordulat/min (a névleges fordulatszám) és..fordulat/min (a legnagyobb nyomaték) esetén, illetve a jelleggörbével ábrázolva Közlendõ, hogy melyik módszert alkalmazták: a motoron vagy a szivattyúpróbapadon történt-e a mérés (1) Elõbefecskendezés Elõbefecskendezési görbe (2) : Idõzítés (2) : Befecskendezõ csõvezeték Hossza:..mm Belsõ átmérõje:..mm Befecskendezõ berendezés/berendezések: Gyártmány/gyártmányok: Típus/típusok: Kezdeti nyomás (2) vagy jelleggörbe (1) : Regulátor(ok) Gyártmány/gyártmányok: Típus/típusok: Az a fordulatszám, amelynél teljes terhelés mellett a leszabályozás megkezdõdik (2) :..fordulat/min Legnagyobb terhelés nélküli sebesség (2) :..fordulat/min Alapjárati fordulatszám (2) :..fordulat/min Hidegindító rendszer Gyártmány/gyártmányok: Típus/típusok: Leírás: Szelepvezérlés Legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a felsõ holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékû adatok: Beállítási szelephézagok és/vagy beállítási tartományok (1)...

13 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Változtatható szelepvezérlõ rendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó és/vagy kipufogó szelep van) Típus: folytonos vagy kétállásos (be/ki) Bütyökállítási szög; A furatok elrendezése Helyzet, méret és számozás Elektronikus vezérlési funkciók... Amennyiben a motor elektronikus vezérlési funkciókkal rendelkezik, meg kell adni a teljesítményre vonatkozó adatokat: Gyártmány: Típus: Részegység-szám: A motor elektronikus vezérlõegységének elhelyezése: Érzékelt paraméter: Vezérelt paraméter: Az ER. C. Függelékének C/1. melléklet A. minta 4. része pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép: [C/1. MELLÉKLET AZ ADATKÖZLÕ LAPOK MINTÁJA] Szabadon választható adat: a teljesítmény-leadó tengelynél (PTO) mért teljesítmény (ha van) a névleges fordulatszám mellett (az OECD 2. kódexe, illetve az ISO 789-1:1990 szabvány szerint) 4. Az ER. C. Függelékének C/2. melléklet I. rész B. fejezet táblázatának pontja helyébe a következõ rendelkezés és (3) jelû megjegyzés lép: Szám Tárgy 26.1 Biztonsági öv rögzítései (3) Az MR A. ill. C. Függeléke mellékletei és az azonos szabályozást tartalmazó irányelv száma 76/115/EGK C/20, vagy A/19. Hivatalos Lap hivatkozás 24. szám, , 6. o. Alkalmazhatóság (a T4 és C4 tekintetében lásd az 1. függeléket) T1 T2 T3 T5 C R S X X X X X ( 3 ) A T1, T2, T3, C1, C2 és C3 kategóriába tartozó traktorok esetében legalább két rögzítési pontot kell kialakítani, az MR A. függelék A/19. számú mellékletének 3.4. pontjában a menetirányba nézõ középsõ ülésekkel rendelkezõ N3 kategóriájú gépjármûvekre elõírt követelményeknek megfelelõen. Az ezen kategóriába tartozó traktorokra az A. Függelék A/19. számú mellékletének és pontjában az N3 kategóriájú gépjármûvekre elõírt vizsgálati terhelések alkalmazandók.

14 14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám 5. Az ER. C. Függelékének C/2. melléklet II. C. rész helyébe a következõ rendelkezés lép: II. C. rész Megfelelés a szabványosított OECD-kódexeknek A megfelelõ különálló irányelvek szerint elkészített vizsgálati jelentések helyett az alábbi OECD-kódexeknek megfelelõ (teljes) vizsgálati jelentések alkalmazhatók. Az I. rész táblázatában megadott szám (külön irányelvek) /536/EGK /115/EGK /622/EGK /115/EGK /298/EGK /115/EGK /402/EGK /115/EGK KM (**) /115/EGK Tárgy Mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok védõszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai (dinamikus vizsgálat) Mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok védõszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai (statikus vizsgálat) A kis nyomtávú mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok hátul felszerelt védõszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai A kis nyomtávú mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok elöl felszerelt védõszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai A lánctalpas mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok védõszerkezeteinek hivatalos vizsgálatai OECDkódexek (*) 3. kódex 4. kódex 7. kódex 6. kódex 8. kódex (*) A vizsgálati jelentéseknek meg kell egyezniük a C(2005) 1 OECD-határozattal. A vizsgálati jelentések egyenértékûsége csak akkor ismerhetõ el a biztonsági öv rögzítései esetében, ha azokat tesztelték. A legutóbb a C(2003) 252 határozattal módosított C(2000) 59 határozat alapján elõírt kódexek értelmében tett vizsgálati jelentés elfogadható a C(2005) 1 határozat OECD-honlapon való közzétételétõl, vagyis április 21-tõl számított egyéves átmeneti idõszak során. (**) KM: Külön Melléklet (Közösségi irányelv) szabályozza. 6. Az ER. C. Függelékének C/3. melléklet I. A. része pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép: [C/3. MELLÉKLET MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT I. RÉSZ: Minták] [A: MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT kész / teljes jármûvekre] Választható adat: a teljesítmény-leadó tengelynél (PTO) mért teljesítmény. kw 1 min -1 fordulatszám mellett (PTO névleges fordulatszám mellett) (az OECD 2. kódexe, illetve az ISO 789-1:1990 szabvány szerint) 1 Meg kell adni az alkalmazott vizsgálati módszert.

15 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15 A gazdasági és közlekedési miniszter 126/2005. (XII. 29.) GKM rendelete a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A köz úti köz le ke dés rõl szóló évi I. tör vény 48. -ának (3) be kez dé se b) pont já nak 11. al pont já ban ka - pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga - lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.) 74. -ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) A gáz üze mû jár mû gáz tar tá lyá nak: a) sé rü lés men tes nek kell len nie, b) ren del kez nie kell: ba) jó vá ha gyá si jel lel, ame lyet a gáz tar tály adat táb lá - ján a gyár tó 10 év nél nem ré geb ben el vég zett be ütés sel iga zolt, vagy bb),,meg fe le lõ sé gi Ta nú sít vánnyal, vagy Ta nú sít - vánnyal, ame lyet a mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság 5 te rü le ti szer ve adott ki a tar tály hoz, to váb bá c) a gyár tá sá tól el telt idõ nem ha lad hat ja meg: ca) csepp fo lyós gáz-tar tály ese té ben a 15 évet, cb) sû rí tett gáz és egyéb gáz tar tály ese té ben a gyár tó ál - tal meg ha tá ro zott idõ tar ta mot, ille tõ leg en nek hi á nyá ban a 20 évet. 5 Je len leg Mû sza ki Biz ton sá gi Fel ügye lõ ség. 2. (1) Az MR ának 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 10. a Ta nács 72/245/EGK irány elve (1972. jú ni us 20.) a gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor jai ál tal elõ idé zett rá - dió za va rok szû ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/491/EGK, 95/54/EK, 2004/104/EK és 2005/49/EK bi zott sá gi irány - el vek; (2) Az MR ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 11. a Ta nács 72/306/EGK irány elve (1972. au gusz tus 2.) a jár mû vek ben hasz nált dí zel mo to rok szennye zõ - anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál - la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/491/EGK, 97/20/EK és 2005/21/EK bi zott sá gi irány - elvek; (3) Az MR ának 45. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 45. a Ta nács 92/23/EGK irány elve (1992. már ci us 31.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik gu mi ab ron csa i ról és azok fel sze re lé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2001/43/EK euró pai par la men ti és ta ná csi, és 2005/11/EK bi zott sá gi irány el vek; (4) Az MR ának 85. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 85. a Ta nács 86/298/EGK irány elve (1986. má jus 26.) a kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak to rok há tul fel sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé dõ szer - ke ze te i rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/682/EGK ta ná csi és 2000/19/EK bi zott sá gi irány el vek; to váb bá a 86/298/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le tét mó do sí tó 2005/67/EK bi zott sá gi irány elv; (5) Az MR ának 87. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 87. a Ta nács 87/402/EGK irány elve (1987. jú ni us 26.) a kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak to rok ve ze tõ ülés elé sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé - dõ szer ke ze te i rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/681/EGK ta ná csi, és 2000/22/EK bi zott sá gi irány el vek, to váb bá a 87/402/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le tét mó do sí tó 2005/67/EK bi zott sá gi irány elv; (6) Az MR ának 94. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 94. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/25/EK irány elve (2000. má jus 22.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé - sze ti trak to rok haj tá sá ra szánt mo to rok gáz- és szi lárd hal - maz ál la po tú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke - dés rõl, valamint a 74/150/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá - sá ról, valamint az azt mó do sí tó 2005/13/EK bi zott sá gi irány elv; (7) Az MR ának 98. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 98. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK irány elve (2000. szep tem ber 18.) az el hasz ná ló dott jár mû - vek rõl, 4. cikk (2) be kez dés, 8. cikk (1) be kez dés és a II. mel lék let, valamint az azt mó do sí tó 2002/525/EK és 2005/438/EK bi zott sá gi, to váb bá 2005/673/EK ta ná csi hatá rozat (2005. szep tem ber 20.); 3. (1) Az MR. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép. (2) Az MR. 7/A. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te lép. (3) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

16 16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám (4) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú mel lék le te lép. (5) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/46. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá mú mel lék le te lép. (6) Az MR. C. Füg ge lé ké nek C/12. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul. (7) Az MR. C. Füg ge lé ké nek C/20. szá mú mel lék le te e ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul. (8) Az MR. C. Füg ge lé ké nek C/22. szá mú mel lék le te e ren de let 8. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul. 4. (1) Ez a ren de let a (2) be kez dés ki vé te lé vel ja - nu ár 1-jén lép ha tály ba. (2) A 3. (4) be kez dé se, valamint a 4. szá mú mel lék let már ci us 1-jén lép ha tály ba. (3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja: a) a Bi zott ság 2004/104/EK irány elve (2004. ok tó ber 14.) a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió frek ven ci ás in ter - fe ren ci á ra (elekt ro mág ne ses kom pa ti bi li tás ra) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi irány elv mû sza ki fej lõ dés hez iga zí tá - sá ról, és a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí pus-jó vá ha gyá sá - ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl szóló 70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról; b) a Bi zott ság 2005/11/EK irány elve (2005. feb ru ár 16.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik gu mi ab ron csa i ról és azok fel sze re lé sé rõl szóló 92/23/EGK ta ná csi irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról; c) a Bi zott ság 2005/13/EK irány elve (2005. feb ru ár 21.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok haj tá sá ra szánt mo to rok gáz- és szi lárd hal maz ál la po tú szennye zõ - anyag-ki bo csá tá sá val kap cso la tos 2000/25/EK euró pai par la men ti és a ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, valamint a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok tí pus jó vá ha gyá - sá val kap cso la tos 2003/37/EK euró pai par la men ti és a ta - ná csi irány elv I. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról; d) a Bi zott ság 2005/21/EK irány elve (2005. már ci us 7.) a jár mû vek ben hasz nált dí zel mo to rok szennye zõ anyag-ki - bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál la mi jog - sza bá lyok kö ze lí té sé rõl szóló 72/306/EGK ta ná csi irány - elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról; e) a Bi zott ság 2005/49/EK irány elve (2005. jú li us 25.) a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió za va rok ra (elekt ro mág - ne ses össze fér he tõ ség re) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi irány elv nek, valamint a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí - pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö - ze lí té sé rõl szóló 70/156/EGK irány elv nek a mû sza ki fej lõ - dés hez való iga zí tá suk ér de ké ben tör té nõ mó do sí tá sá ról; f) a Bi zott ság 2005/67/EK irány elve (2005. ok tó ber 18.) a me zõ gaz da sá gi- vagy er dé sze ti trak to rok al kal mas sá té te lük ér de ké ben való tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó an a 86/298/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek, a 87/402/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek és a 2003/37/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I., II. és III. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról; g) a Ta nács 2005/673/EK ha tá ro za ta (2005. szep tem - ber 20.) az el hasz ná ló dott jár mû vek rõl szóló 2000/53/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról. (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for - ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról szóló: a) 12/2000. (V. 24.) KHVM ren de let A. füg ge lé ké nek A/10., A/11. és A/46. mel lék le te, és C. füg ge lé ké nek C/12., C/20. és C/22. mel lék le te; b) 44/2001. (XII. 18.) Kö VIM ren de let 26. szá mú mel - lék le te (C/12. mod) és 31. szá mú mel lék le te II. ré szé nek 3.2. és 5. pont ja, valamint a 32. szá mú mel lék le te II. ré szé - nek 3.2. és 5. pont ja; c) 40/2002. (XII. 28.) GKM ren de let 6. szá mú mel lék - le te; d) 35/2004. (III. 30.) GKM ren de let 5. -ának (2) be - kez dé se és 3. szá mú mel lék le te; e) 84/2005. (X. 11.) GKM ren de let 4. -ának 10., 11., 45., 85., 87., 94. és 98. pont ja, 5. -ának (1) be kez dé se, valamint 1. szá mú mel lék le te. Dr. Kóka Já nos s. k., gazdasági és közlekedési miniszter

17 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 126/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez,,1. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez Az egyes jármûalkatrészekre, tartozékokra, jármûtulajdonságokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek 1. A jármûvek meghatározott tulajdonságainak, valamint az alkatrészeknek, az önálló mûszaki egységeknek, a pótalkatrészeknek és a tartozékoknak meg kell felelniük: a rendelet A., B. és C. Függelékeinek mellékleteiben, illetõleg a Magyar Köztársaság által elfogadott ENSZ-EGB elõírásokban foglalt jóváhagyási követelményeknek az e melléklet táblázataiban (a továbbiakban: táblázat) foglaltak szerint. 2. Az egyes jóváhagyási követelmények meghatározott változata a jármûvek típusjóváhagyása, illetõleg forgalomba helyezésének az engedélyezése során a táblázatban foglalt érvényességi határidõig fogadható el, azonban erre vonatkozóan az ER.-ben, valamint a Függelékekben meghatározott átmeneti és hatályba léptetõ rendelkezéseket is figyelembe kell venni. 3. A táblázatban szereplõ módosítási sorozatszámú ENSZ-EGB elõírások egyenértékûek az azonos sorban feltüntetett MR. függelék/melléklet követelményeivel. A feltüntetettnél magasabb módosítási sorozatszámú ENSZ-EGB elõírás szerinti jóváhagyás a megfelelõség igazolására szintén egyenértékûnek tekintendõ a táblázatban feltüntetett módosítási számú jóváhagyással. 4. További értelmezõ rendelkezések a melléklethez és a jóváhagyási elõírások alkalmazásához: e mellékletnek nem tárgya a nemzetközi jóváhagyások Magyar Köztársaság által történõ kiadása, ugyanakkor a melléklet értelemszerûen alkalmazandó részegységek magyarországi hatályú jóváhagyására, ideérteve a pótalkatrészek minõsítési eljárását is, amennyiben azok alapja az 1. vagy 2. táblázatban szereplõ valamely elõírás; a vizsgálatra kötelezett pótalkatrészek körét a rendelet 9. (4) bekezdés szabályozza; a részegységek egyedi eljárásban való jóváhagyása nem lehetséges; az 1. táblázatban ún. "mûszaki terület" ("mûszaki terület": a szakmai szabályozás mûszaki tartalma szerint egy csoportba tartozó, együttesen önálló követelményrendszert alkotó szabályozások) szerinti csoportosításban található a vonatkozó Közösségi irányelvek rövid megnevezése, a rendelet A., B. és C. függelékei ezen irányelveken alapuló mellékleteinek és ha vannak az egyenértékû ENSZ-EGB elõírások megnevezése; egy meghatározott mûszaki területen az egyenértékû nemzetközi jóváhagyások bármelyike elfogadható; a 2. számú táblázat olyan ENSZ-EGB elõírások alkalmazási kötelezettségérõl rendelkezik, amelyek mûszaki területére vonatkozóan nincs rendelkezés az 1. számú táblázatban. Ugyanakkor azonban itt találhatók olyan ENSZ-EGB elõírások is, melyek érvényes jóváhagyási jel megléte esetén szintén elfogadhatók az 1. táblázatban meghatározott mûszaki területen; Egyes *-gal megjelölt ENSZ-EGB elõírások az adott mûszaki területhez tartozó Közösségi irányelv követelmény-rendszerének körülhatárolt részhalmazát képezik.

18 18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám Ezesetben az adott ENSZ-EGB jóváhagyás a szükséges kiegészítõ jóváhagyással, vagy vizsgálati eredményekkel társítva fogadható el. 5. Az 1. és 2. táblázatban szereplõ elõírások alkalmazási kötelezettsége eljárásfüggõ, amelyre a táblázat fejlécében feltüntett "A", illetõleg "B" jel utal a következõk szerint: A.) Az elõírások alkalmazása kötelezõ teljes jármûvek és részegységeik magyarországi típusjóváhagyása, teljes jármûvek sorozat forgalomba helyezése engedélyezésének eljárása (a továbbiakban: típusjóváhagyási eljárások) és a jármûvek típusjóváhagyási eljárás alapján történõ elsõ forgalomba helyezése során (+ jel). B.) Az elõírások alkalmazása kötelezõ a típusjóváhagyással nem rendelkezõ egyedileg importált teljes jármûvek, összeépített, valamint egyedileg és kis sorozatban gyártott jármûvek hazai elsõ forgalomba helyezésének egyedi eljárásban történõ engedélyezése során (+ jel). A jel azt mutatja, hogy az adott elõírás alkalmazása az illetõ eljárásban nem kötelezõ, azonban azt a megfelelõség megállapítására iránymutatónak kell tekinteni. Nemzetközi elõírás hiányában az MR. vonatkozó rendelkezõ részét kell alkalmazni, ha van ilyen. Üres mezõk utalnak a nem értelmezett esetekre, valamint arra, ha a jelzett elõírás változatnak való megfelelõség teljes jármû valamely jóváhagyási eljárásában nem fogadható el. 6. Az alkalmazási kötelezettség jármûkategóriához történõ hozzárendelése (tárgyi hatály) az egyes mellékletek hatályáról rendelkezõ részben található. Egyes elõírások tárgyi hatálya és követelményrendszere a kategóriákon belüli további megkülönböztetõ jegyek függvénye. Mindazonáltal: - az A. Függelék mellékletei az M és N kategóriájú gépkocsikra és azok O kategóriájú pótkocsijaira, - a B. Függelék mellékletei az L kategóriájú jármûvekre (két- és háromkerekû motorkerékpárokra, segédmotoros kerékpárokra, könnyû négykerekû motoros jármûvekre), - a C. Függelék mellékletei a T kategóriájú traktorokra vonatkoznak. A rendelet bizonyos jármûfajtákra meghatározhat olyan követelményeket, melyek szintén a függelékek mellékleteiben találhatók. Az M1 gépkocsi kategória jóváhagyási kötelezettségei az 1. táblázatnak a rendelet A függelékéhez tartozó soraiban egybevágnak e kategória már bevezetett európai típusbizonyítványának tartalmi követelményeivel. Külön oszlop mutatja az egyéb kategóriák típusjóváhagyási eljárásában alkalmazandó hazai jóváhagyási kötelezettségeket. Egyedi jóváhagyási eljárásban nincs kategória szerinti megkülönböztetés. 7. Azt, hogy az adott mûszaki területen feltüntetett egy, vagy több elõírás jármûtulajdonságra, alkatrészre, önálló mûszaki egységre, annak beépítésére, vagy pótalkatrészre (illetve adott esetben többre ezek közül) vonatkozik-e, az illetõ elõírás tartalmazza. Teljes jármû jóváhagyása minden esetben magában foglalja a beépítést is, amennyiben erre az alternatív elõírások bármelyike külön rendelkezés(eke)t tartalmaz, viszont értelemszerûen nem foglal magában pótalkatrészekre vonatkozó elõírásokat.

19 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú táblázat Jóváhagyási kötelezettségek 1/A. táblázat GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK A B MR EK (EGK) ENSZ-EGB Mûszaki terület függelék/ melléklet (mûszaki terület) sorszáma legutóbbi módosító irányelv elõírás alapirányelv módosítási sorozat típusjóváhagyási eljárásban M1 kategória Alkalmazási kötelezettség (1) típusjóváhagyási eljárásban M2, M3, N, O kategória egyedi engedélyezési eljárásban A/1. 70/157 99/ Zajszint és kipufogó-berendezések Pótalkatrész kipufogóberendezés + - A/2. 70/ / Károsanyag-kibocsátás A/3. 70/ / Tüzelõanyag-tartály és aláfutásgátló A/4. 70/ Hátsó rendszámtábla elhelyezése A/5. 70/311 99/ Kormányberendezés A/6. 70/ / Ajtózárak és zsanérok A/7. 70/388 87/ Hangjelzõ berendezések A/8. 71/ / Visszapillantó tükrök A/9. 71/ / Fékezési tulajdonságok A/10. 72/ / / Pótalkatrész-fékbetét Elektromágneses összeférhetõség A/11. 72/ / Dízelmotorok kipufogógázai A/12. 74/ / Belsõ felszerelés kialakítása A/13. 74/61 95/ Illetéktelen használat elleni védelem Riasztóberendezések A/14. 74/297 91/ Belsõ szerelvények kialakítása (kormánynak ütközés) A/15. 74/408 96/ Ülésszilárdság A/16. 74/483 79/ Kinyúló részek A/17. 75/443 97/ Sebességmérõ és hátramenet A/18. 76/114 78/ Gyári tábla A/19. 76/115 96/ Biztonsági öv bekötése A/20. 76/756 97/ Világítóberendezések A/21. 76/757 97/ Fényvisszaverõk + + +

20 20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám A B MR EK (EGK) ENSZ-EGB Mûszaki terület függelék/ melléklet (mûszaki terület) sorszáma legutóbbi módosító irányelv elõírás alapirányelv módosítási sorozat típusjóváhagyási eljárásban M1 kategória Alkalmazási kötelezettség (1) típusjóváhagyási eljárásban M2, M3, N, O kategória A/22. 76/758 97/ Helyzetjelzõ és féklámpa Nappali menetlámpa Méretjelzõ egyedi engedélyezési eljárásban A/23. 76/759 99/ Irányjelzõ A/24. 76/760 97/ Hátsó rendszámtábla megvilágítása A/25. 76/761 99/ Fényszórók Aszimmetrikus fényszórók (Sealed Beam) 8 05 Halogén izzók H4 fényszórók Halogén sealed beam fényszórók Izzólámpák Fényszórók gázkisüléses fényforrással Gázkisüléses fényforrások A/26. 76/762 99/ Elsõ ködfényszórók A/27. 77/389 96/ Elvontató berendezés A/28. 77/538 99/ Hátsó ködfényszórók A/29. 77/539 97/ Hátrameneti (tolató-) lámpák A/30. 77/540 99/ Parkolólámpa A/31. 77/ / Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek A/32. 77/649 90/ Látómezõ A/33. 78/316 94/ Mûködtetõ berendezések megjelölése, ellenõrzõ lámpák A/34. 78/ Jég- és páramentesítõ rendszerek A/35. 78/318 94/ Ablaktörlõ-mosó berendezések A/ / Fûtés A/37. 78/549 94/ Kerékburkolat A/38. 78/932 87/ Ülés rögzítés Fejtámasz A/39. 80/ / CO 2 kibocsátás és tüzelõanyag-fogyasztás A/40. 80/ / Motorteljesítmény mérés A/41. 88/ / /04 Dízelmotor-emisszió A/42. 89/ Oldalvédelem aláesés ellen + - A/43. 91/ Felcsapódó víz elleni védelem - -

21 2005/172/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 21 A B MR EK (EGK) ENSZ-EGB Mûszaki terület függelék/ melléklet (mûszaki terület) sorszáma legutóbbi módosító irányelv elõírás alapirányelv módosítási sorozat típusjóváhagyási eljárásban M1 kategória Alkalmazási kötelezettség (1) típusjóváhagyási eljárásban M2, M3, N, O kategória egyedi engedélyezési eljárásban A/44. 92/21 95/ Személygépkocsik tömege és méretei + - A/45. 92/ / Biztonsági üvegezés és üvegek A/46. 92/ / Gumiabroncsok és szerelhetõségük Gumiabroncsok Ideiglenes pótkerék A/47. 92/ Sebességkorlátozó készülék és beépítése + + A/48. 97/ / Tömeg, méret az M1-tõl különbözõ + - kategóriákban A/49. 92/114 N kategóriájú jármûvek vezetõfülkéjében kinyúló részek A/50. 94/ Gépkocsik és pótkocsik kapcsolóberendezései és felszerelésük A/51. 95/ Beltéri anyagok égési tulajdonságai - - A/ / Autóbuszokra vonatkozó követelmények + - A/53. 96/ / Homlokütközés + - A/54. 96/ Oldalról történõ ütközés A/56. 98/ Veszélyes áru szállító gépkocsik és pótkocsijuk + - (2) A/ / Mellsõ aláfutás elleni védelem + - A/ / Gyalogosok védelme Megjegyzés (1) Az alkalmazási kört, az alkalmazási kötelezettség hatályba lépését és az arra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket lásd az MR. megfelelõ mûszaki területét szabályozó A. Függelék Mellékletben. (2) A veszélyes árú szállító jármûvek ADR-vizsgálatának kötelezettségét ez a rendelkezés nem érinti.

22 22 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/172/II. szám 1/B. táblázat MOTORKERÉKPÁROKRA ÉS SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK MR EK (EGK) ENSZ- EGB Mûszaki terület Alkalmazási kötelezettség (3) függelék/ melléklet (mûszaki terület) sorszáma legutóbbi módosító irányelv elõírás alapirányelv módosítási sorozat B/1. 93/ Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok fékberendezései B/2. 93/ / Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok jelzõ- és mûködtetõ berendezései ellenõrzõ lámpáinak jelölése B/3. 93/ Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hangjelzõ berendezései B/4. 93/ / Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok támasztóberendezései B/5. 93/32 99/ Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó ülésének utaskapaszkodói és lábtartói B/6. 93/33 99/ Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok illetéktelen használattal elleni biztosító berendezései B/7. 93/34 99/ Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok elõírt adatai B/8. 93/ / Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító és fényjelzõ berendezései B/9. 93/ Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tömege és méretei B/10. 93/94 99/ Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának helye B/11. 95/1 2002/ Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok maximális sebessége, motorteljesítménye és nyomatéka B/12. 97/ /51 Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tulajdonságai A típusjóváhagyási eljárásban B egyedi eljárásban Gumiabroncsok Haszongépjármûvek gumiabroncsai Ideiglenes pótkerék Motorkerékpár gumiabroncsok Fényvisszaverõk Mellsõ ködlámpa Fényszóró H4 halogén izzóval

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest 2005. már ci us 8. kedd 29. szám Ára: 506 Ft TARTALOMJEGYZÉK 8/2005. (III. 8.) BM r. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 7 8. szám 2011 július augusztus Paradicsomtermesztés melegvízzel KivitelezésiszaKaszbana8milliárdforintosberuházás A mint egy 8 mil li árd fo rin

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

76. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 26., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

76. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 26., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 26., hétfõ 76. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 136/2006. (VI. 26.) Korm. r. Az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek köz

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök 94. szám TARTALOMJEGYZÉK 61/2005. (VII. 7.) FVM r. A nö vény vé del mi te vé keny ség rõl szóló 5/2001. (I. 16.) FVM ren - delet

Részletesebben